ரீ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரீங்காரமிட்டு 1
ரீதி 1

ரீங்காரமிட்டு (1)

காலமாம் வனத்தில் அண்ட கோல மா மரத்தின் மீது காளி சக்தி என்ற பெயர் கொண்டு ரீங்காரமிட்டு உலவும் ஒரு வண்டு தழல் – தோத்திர:38 1/1
மேல்

ரீதி (1)

ரீதி தவறேல் – பல்வகை:1 2/91
மேல்