யௌ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யௌவன 1
யௌவனம் 1

யௌவன (1)

யௌவன நாள் முதற்கொடு தான் எண்பதின் மேல் வயதுற்ற இன்றுகாறும் –தேசீய:43 2/3
மேல்

யௌவனம் (1)

யௌவனம் காத்தல்செய் – பல்வகை:1 2/88
மேல்