யெ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யெஹோவா 1

யெஹோவா (1)

அல்லா யெஹோவா என தொழுது இன்புறும் – தோத்திர:1 8/6
மேல்