மௌ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மௌட்டியம்தனை 1
மௌன 1
மௌனத்து 1

மௌட்டியம்தனை (1)

மௌட்டியம்தனை கொல் – பல்வகை:1 2/85
மேல்

மௌன (1)

மௌன வாயும் வரம் தரு கையும் – தோத்திர:1 16/6
மேல்

மௌனத்து (1)

வாயே திறவாத மௌனத்து இருந்து உன் மலரடிக்கு – தோத்திர:1 2/3
மேல்