மே – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மேக 8
மேகங்கள் 3
மேகங்களை 3
மேகங்களையும் 1
மேகத்திலே 1
மேகத்தின் 1
மேகத்து 1
மேகம் 6
மேகமாகிய 1
மேட்டில் 1
மேடுறுத்தி 1
மேடை 2
மேடையிலே 1
மேதக 1
மேதகவு 1
மேதகு 2
மேதினி 4
மேதினியில் 4
மேதினியீர் 1
மேதினியோர்கள் 1
மேதை 1
மேம்பட்டு 1
மேம்பட 2
மேம்படு 1
மேம்படுத்திடவே 1
மேம்படுத்தீர் 1
மேம்படும் 1
மேம்பாடு 1
மேம்பாடுற 2
மேய்த்திடுவேன் 2
மேய்ந்து 1
மேயும் 1
மேரி 1
மேரு 2
மேல் 69
மேல்கீழாம் 1
மேல்குலத்தீர் 2
மேலவர் 5
மேலவர்தமை 1
மேலவராம் 1
மேலவரும் 1
மேலாம் 1
மேலானோன் 1
மேலும் 9
மேலுமாக 1
மேலுலகும் 1
மேலுறையை 1
மேலே 13
மேலை 7
மேலோர் 12
மேலோர்கள் 1
மேலோர்தம் 1
மேலோர்தம்மை 1
மேலோன் 2
மேவாது 2
மேவி 20
மேவிட 3
மேவிடு 1
மேவிடும் 2
மேவிடுவாய் 1
மேவிநின்றாய் 2
மேவிய 2
மேவினர்க்கு 1
மேவினன் 1
மேவினேமா 1
மேவினோர் 1
மேவு 6
மேவுகவே 1
மேவுகின்றதுவால் 1
மேவுகின்றோம் 1
மேவுதல் 1
மேவும் 11
மேவுமாயின் 1
மேவுமே 1
மேவுவார் 1
மேவுவீர் 1
மேவுவோம் 1
மேவுறவே 1
மேழி 2
மேளமும் 1
மேற்கரையிலே 1
மேற்கிலும் 1
மேற்கு 2
மேற்குத்திசை 1
மேற்கே 2
மேற்கொண்டு 1
மேற்கொண்டும் 1
மேற்கொண்டே 1
மேற்கொண்டேன் 1
மேற்சொன்ன 1
மேற்றிசை 5
மேன்மேலும் 5
மேன்மை 15
மேன்மைகள் 2
மேன்மைகளே 1
மேன்மைகளோ 1
மேன்மைகொண்ட 1
மேன்மைசெய்து 1
மேன்மைப்படுவாய் 1
மேன்மையார் 1
மேன்மையினால் 1
மேன்மையும் 2
மேன்மையுற்றோமே 1
மேன்மையுற 2
மேன்மையை 1
மேன்மையோர் 1
மேனி 23
மேனிதனை 1
மேனியள் 1
மேனியாய் 1
மேனியில் 3
மேனியிலே 1
மேனியும் 1
மேனியுறும் 1
மேனியை 3
மேனிலை 2

மேக (8)

கரிய மேக திரள் என செல்லுவை காலும் மின் என வந்து உயிர் கொல்லுவை – தோத்திர:34 3/2
பின்னிய மேக சடை மிசை கங்கையும் வெண்ணிலாவே நல்ல பெட்புற நீயும் விளங்குதல் கண்டனன் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 3/4
மோத வரும் கரு மேக திரளினை வெண்ணிலாவே நீ முத்தின் ஒளி தந்து அழகுற செய்குவை வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 4/3
மெல்லிய மேக திரைக்குள் மறைந்திடும் வெண்ணிலாவே உன்றன் மேனி அழகு மிகைபட காணுது வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 5/1
தழல் நிறம் மேக நிறம் விண்ணில் சாரும் இந்திரவில்லை நேரும் நிறம் – பாஞ்சாலி:1 32/3
மேக குழந்தைகள் மின்னல்பூ சொரிகின்றன – வசனகவிதை:2 13/7
மேக மூட்டத்தால் காற்று நின்றுபோய் ஓர் இலைகூட அசையாமல் புழுக்கம் கொடிதாக இருக்கிறது – வசனகவிதை:5 2/14
மேக கரும் புலை விருத்திரன் கொடுத்தான் – வசனகவிதை:7 0/49
மேல்

மேகங்கள் (3)

கார் சடை கரு மேகங்கள் எல்லாம் கனகம் ஒத்து சுடர் கொண்டு உலாவ – தனி:10 4/2
அதனை மேகங்கள் வந்து மறைக்கின்றன – வசனகவிதை:3 2/3
பல தினங்களாக மாலைதோறும் மேகங்கள் வந்து கூடுகின்றன – வசனகவிதை:5 2/13
மேல்

மேகங்களை (3)

அஃது மேகங்களை ஊடுருவி செல்லுகின்றது – வசனகவிதை:3 2/4
காதுடையவன் மேகங்களை ஒன்றோடோன்று மோதவிட்டு இடியிடிக்க சொல்லி வேடிக்கை பார்ப்பானா – வசனகவிதை:4 3/7
சிறிது பொழுது கழிந்தவுடன் பெரிய காற்றுக்கள் வந்து மேகங்களை அடித்து துரத்திக்கொண்டு போகின்றன – வசனகவிதை:5 2/15
மேல்

மேகங்களையும் (1)

அங்ஙனம் ஓடிவரும் போது காற்று மேகங்களையும் ஓட்டிக்கொண்டு வருகிறது – வசனகவிதை:5 2/2
மேல்

மேகத்திலே (1)

கருங்கல்லிலே வெண்மணலிலே பச்சை இலையிலே செம்மலரிலே நீல மேகத்திலே
காற்றிலே வரையிலே எங்கும் மின்சக்தி உறங்கிக்கிடக்கின்றது – வசனகவிதை:2 13/10,11
மேல்

மேகத்தின் (1)

மொய்க்கும் மேகத்தின் வாடிய மா மதி மூடு வெம் பனி கீழுறு மென் மலர் – சுயசரிதை:1 16/1
மேல்

மேகத்து (1)

நெற்றி மேல் மேகத்து மின் அடிகள் நேர்வித்தான் – பிற்சேர்க்கை:25 16/1
மேல்

மேகம் (6)

கொட்டி இடிக்குது மேகம் கூகூ என்று விண்ணை குடையுது காற்று – தனி:4 2/2
வெயில் அளிக்கும் இரவி மதி விண்மீன் மேகம் மேலும் இங்கு பலபலவாம் தோற்றம் கொண்டே – சுயசரிதை:2 18/3
மந்தைமந்தையா மேகம் பல வண்ணமுறும் பொம்மை அது மழை பொழியும் – கண்ணன்:2 3/3
பிரித்துப்பிரித்து நிதம் மேகம் அளந்தே பெற்ற நலங்கள் என்ன பேசுதி என்றாள் – கண்ணன்:17 3/4
பிரித்துப்பிரித்து நிதம் மேகம் அளந்தே பெற்றது உன் முகம் அன்றி பிறிது ஒன்றில்லை – கண்ணன்:17 4/3
நீரை உண்ட மேகம் போல நிற்கும் ஆயிரங்கள் – பாஞ்சாலி:2 192/3
மேல்

மேகமாகிய (1)

மேகமாகிய சல்லடையில் ஒளியாகிய புனலை வடிகட்டும் போது மண்டி கீழும் தெளிவு மேலுமாக நிற்கின்றன – வசனகவிதை:3 2/5
மேல்

மேட்டில் (1)

சேலை போல் விழியாளை பார்த்தன் கொண்டுசென்று ஆங்கு ஓர் தனியிடத்தே பசும்புல் மேட்டில்
மேலை போம் பரிதியினை தொழுது கண்டான் மெல்லியலும் அவன் தொடை மேல் மெல்ல சாய்ந்து – பாஞ்சாலி:1 147/2,3
மேல்

மேடுறுத்தி (1)

சிங்கள தீவினுக்கு ஓர் பாலம் அமைப்போம் சேதுவை மேடுறுத்தி வீதி சமைப்போம் –தேசீய:5 2/1
மேல்

மேடை (2)

மின் ஒளி தரும் நன் மணிகள் மேடை உயர்ந்த மாளிகைகள் – தோத்திர:58 2/3
மாலை பொழுதில் ஒரு மேடை மிசையே வானையும் கடலினையும் நோக்கி இருந்தேன் – கண்ணன்:17 1/1
மேல்

மேடையிலே (1)

ஒரு வீட்டு மேடையிலே ஒரு பந்தல் ஓலை பந்தல் தென்னோலை – வசனகவிதை:4 1/1
மேல்

மேதக (1)

மேதக நீயும் நின் காதல் அம் கிளியும் – தனி:24 1/5
மேல்

மேதகவு (1)

பாரததேச விரோதிகள் நெஞ்சு பதைத்திடும் மந்திரமும் பாதகர் ஓதினும் மேதகவு உற்றிடு பண்பு உயர் மந்திரமும் – பிற்சேர்க்கை:3 2/3
மேல்

மேதகு (2)

வேதநூல் அறிந்த மேதகு முனிவரர் – தனி:13 1/61
வேதனை பற்பல உற்றன நல் திறல் வீரம் அழித்து அதி துக்கம் மிகுத்தி மேதகு நல் கலை முற்ற ஒழித்தனம் இனியேனும் – பிற்சேர்க்கை:24 1/3
மேல்

மேதினி (4)

வீரர் நாயகன் மேதினி காத்த –தேசீய:42 1/8
வெவ் விடம் உண்பேன் மேதினி அழிப்பேன் – தோத்திர:1 36/9
வேதங்களன்றி ஒன்று இல்லை இந்த மேதினி மாந்தர் சொலும் வார்த்தைகள் எல்லாம் – கண்ணன்:3 7/4
வீரனுக்கே இசைவார் திரு மேதினி எனும் இரு மனைவியர் தாம் – பாஞ்சாலி:1 94/1
மேல்

மேதினியில் (4)

விண் முட்டி சென்ற புகழ் போச்சே இந்த மேதினியில் கெட்டபெயர் ஆச்சே – பல்வகை:9 1/2
மிச்சத்தை பின் சொல்வேன் சினத்தை முன்னே வென்றிடுவீர் மேதினியில் மரணம் இல்லை – சுயசரிதை:2 7/2
வேகாத மனம் கொண்டு களித்து வாழ்வீர் மேதினியில் ஏது வந்தால் எமக்கு என் என்றே – சுயசரிதை:2 9/4
வேதமுனிவரே மேதினியில் கீழ் பறவை – குயில்:9 1/9
மேல்

மேதினியீர் (1)

விந்தை குரலுக்கு மேதினியீர் என் செய்கேன் – குயில்:1 1/36
மேல்

மேதினியோர்கள் (1)

விதி செய்தார் அதை என்றும் என் உள்ளம் மறக்குமோ இந்த மேதினியோர்கள் மறந்துவிட்டார் இஃது ஓர் விந்தையே – பாஞ்சாலி:1 49/2
மேல்

மேதை (1)

மேன்மேலும் நினைந்து அழுதல் வேண்டா அந்தோ மேதை இல்லா மானுடரே மேலும் மேலும் – சுயசரிதை:2 33/1
மேல்

மேம்பட்டு (1)

நெறிகள் யாவினும் மேம்பட்டு மானிடர் நேர்மை கொண்டு உயர் தேவர்கள் ஆதற்கே – பல்வகை:4 3/2
மேல்

மேம்பட (2)

சிறியரை மேம்பட செய்தால் பின்பு தெய்வம் எல்லோரையும் வாழ்த்தும் – பல்வகை:3 28/2
புல்லிய பாண்டவர் மேம்பட கண்டு போற்றி உயிர்கொண்டு வாழ்கிலேன் – பாஞ்சாலி:1 90/4
மேல்

மேம்படு (1)

விடாய் அறா தருமம் மேம்படு தெய்வதத்து –தேசீய:42 1/54
மேல்

மேம்படுத்திடவே (1)

விரும்புவன் நின்னை மேம்படுத்திடவே
முயற்சிகள் புரிவேன் முத்தியும் தேடுவேன் –வேதாந்த:22 1/34,35
மேல்

மேம்படுத்தீர் (1)

வில்லுறு போர்த்தொழிலால் புவி வென்று தம் குலத்தினை மேம்படுத்தீர்
வல்லுறு சூது எனும் போர்தனில் வலிமைகள் பார்க்குதும் வருதி என்றான் – பாஞ்சாலி:2 166/3,4
மேல்

மேம்படும் (1)

விண்ணை அளக்கும் ஒளி மேம்படும் ஓர் இன்பம் அன்றோ – குயில்:6 1/36
மேல்

மேம்பாடு (1)

மேம்பாடு எய்த வேண்டினோன் போலவும் – கண்ணன்:6 1/7
மேல்

மேம்பாடுற (2)

மேனியுறும் காளை என்று மேம்பாடுற புகழ்வர் – குயில்:7 1/20
வெம் விதியே நீ என்னை மேம்பாடுற செய்து – குயில்:8 1/61
மேல்

மேய்த்திடுவேன் (2)

மாடு கன்று மேய்த்திடுவேன் மக்களை நான் காத்திடுவேன் – கண்ணன்:4 1/15
காடு கழனிகள் காத்திடுவேன் நின்றன் காலிகள் மேய்த்திடுவேன்
பாடுபட சொல்லி பார்த்ததன் பின்னர் என் பக்குவம் சொல் ஆண்டே – கண்ணன்:22 5/1,2
மேல்

மேய்ந்து (1)

கானிடையே சுற்றி கழனி எலாம் மேய்ந்து நீர் – குயில்:7 1/54
மேல்

மேயும் (1)

காட்டில் மேயும் காளை போன்றான் காணுவீர் தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 7/1
மேல்

மேரி (1)

வேரி மென் மலர் வாழ் மேரி நல் அன்னம் – தனி:24 1/45
மேல்

மேரு (2)

சக்தி பெற்று மேரு என ஓங்கும் – தோத்திர:24 8/5
குன்றம் ஒத்த தோளும் மேரு கோலம் ஒத்த வடிவும் – தோத்திர:31 4/2
மேல்

மேல் (69)

செருநரை வீழ்த்தும் படை என் செப்பாய் பொருபவர் மேல்
தண் அளியால் வீழாது வீழின் தகைப்பு அரிதாம் –தேசீய:13 7/2,3
ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தேமாதரம் என்றே –தேசீய:14 1/1
இ பெரும் கொள்கை இதயம் மேல் கொண்டு –தேசீய:24 1/48
கண்மணி போன்றோர் ஐவர் மேல் கனிந்து –தேசீய:42 1/150
யௌவன நாள் முதற்கொடு தான் எண்பதின் மேல் வயதுற்ற இன்றுகாறும் –தேசீய:43 2/3
ஒண்மை சேர் புகழே மேல் என்று உளத்திலே உறுதிகொண்டாய் –தேசீய:51 2/3
வீரத்தால் வீழ்ந்துவிட்டாய் மேல் வரை உருளும் காலை –தேசீய:51 4/1
அறிவாகிய கோயிலிலே அருளாகியதாய் மடி மேல்
பொறி வேலுடனே வளர்வாய் அடியார் புது வாழ்வுறவே புவி மீது அருள்வாய் – தோத்திர:2 5/1,2
தோகை மேல் உலவும் கந்தன் சுடர் கரத்து இருக்கும் வெற்றி – தோத்திர:6 1/1
நாட்டு மக்கள் நலமுற்று வாழவும் நானிலத்தவர் மேல் நிலை எய்தவும் – தோத்திர:19 3/1
எந்த நாளும் நின் மேல் தாயே இசைகள் பாடி வாழ்வேன் – தோத்திர:31 2/1
மலரின் மேவு திருவே உன் மேல் மையல் பொங்கி நின்றேன் – தோத்திர:57 1/1
கமலம் மேவும் திருவே நின் மேல் காதலாகி நின்றேன் – தோத்திர:57 2/1
அமரர் போல வாழ்வேன் என் மேல் அன்பு கொள்வையாயின் – தோத்திர:57 2/3
இமய வெற்பின் மோத நின் மேல் இசைகள் பாடி வாழ்வேன் – தோத்திர:57 2/4
மந்திரத்தை முணுமுணுத்து ஏட்டை வரிசையாக அடுக்கி அதன் மேல்
சந்தனத்தை மலரை இடுவோர் சாத்திரம் இவள் பூசனை அன்றாம் – தோத்திர:62 5/3,4
வெள்ளை மலரணை மேல் அவள் வீணையும் கையும் விரிந்த முகமலர் – தோத்திர:64 1/3
காலை பணிந்தால் கவலை போம் மேல் அறிவு – தோத்திர:66 4/2
உடல் உயிர் மேல் உணர்விலும் தீ ஓங்கிவிட்டானே இ நேரம் – தோத்திர:75 18/1
சாதி பிரிவுகள் சொல்லி அதில் தாழ்வு என்றும் மேல் என்றும் கொள்வார் – பல்வகை:3 7/1
தேற்றி உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டாள் செல்வம் யாவினும் மேல் செல்வம் எய்தினோம் – பல்வகை:4 10/4
அரும்பும் வேர்வை உதிர்த்து புவி மேல் ஆயிரம் தொழில் செய்திடுவீரே – பல்வகை:8 1/3
காலை பொழுதினிலே கண்விழித்து மேனிலை மேல்
மேலை சுடர் வானை நோக்கி நின்றோம் விண்ணகத்தே – தனி:1 1/1,2
தென்னைமர கிளை மேல் சிந்தனையோடு ஓர் காகம் – தனி:1 4/1
கன்னங்கரும் காக்கை கண் எதிரே ஓர் கிளை மேல் – தனி:1 8/2
சார்ந்து நின்ற கூட்டம் அங்கு சாலையின் மேல் கண்டீரே – தனி:1 17/2
சீத கதிர் மதி மேல் சென்று பாய்ந்து அங்கு தேன் உண்ணுவாய் மனமே – தனி:3 6/4
சினம் பிறர் மேல் தாம் கொண்டு கவலையாக செய்தது எணி துயர் கடலில் வீழ்ந்து சாவார் – சுயசரிதை:2 8/4
சாகாமல் இருப்பது நம் சதுரால் அன்று சக்தி அருளால் அன்றோ பிறந்தோம் பார் மேல்
பாகான தமிழினிலே பொருளை சொல்வேன் பாரீர் நீர் கேளீரோ படைத்தோன் காப்பான் – சுயசரிதை:2 9/2,3
பொறுமையினை அறக்கடவுள் புதல்வன் என்னும் யுதிட்டிரனும் நெடுநாள் இ புவி மேல் காத்தான் – சுயசரிதை:2 12/1
தாளை பார்த்து இரு கரமும் சிரம் மேல் கூப்பி சங்கரசங்கர என்று பணிதல் வேண்டும் – சுயசரிதை:2 16/2
மாங்கொட்டைச்சாமி புகழ் சிறிது சொன்னோம் வண்மை திகழ் கோவிந்த ஞானி பார் மேல்
யாம் கற்ற கல்வி எலாம் பலிக்கச்செய்தான் எம்பெருமான் பெருமையை இங்கு இசைக்க கேளீர் – சுயசரிதை:2 37/1,2
துங்கமுறு பக்தர் பலர் புவி மீது உள்ளார் தோழரே எந்நாளும் எனக்கு பார் மேல்
மங்களம் சேர் திருவிழியால் அருளை பெய்யும் வானவர் கோன் யாழ்ப்பாணத்து ஈசன்தன்னை – சுயசரிதை:2 41/2,3
காழ்ப்பான கயிலை மிசை வாழ்வான் பார் மேல் கனத்த புகழ் குவளையூர் கண்ணன் என்பான் – சுயசரிதை:2 42/2
தாய்க்கு மேல் இங்கே ஓர் தெய்வம் உண்டோ தாய் பெண்ணே அல்லளோ தமக்கை தங்கை – சுயசரிதை:2 47/1
காரணம்தான் யாது எனிலோ ஆண்கள் எல்லாம் களவின்பம் விரும்புகின்றார் கற்பே மேல் என்று – சுயசரிதை:2 55/3
அந்தமிலா மா தேவன் கயிலை வேந்தன் அரவிந்த சரணங்கள் முடி மேல் கொள்வோம் – சுயசரிதை:2 59/3
சீரான மழை பெய்யும் தெய்வம் உண்டு சிவன் செத்தால் அன்றி மண் மேல் செழுமை உண்டு – சுயசரிதை:2 61/4
நாமம் உயர் சீனத்து தாவு மார்க்கம் நல்ல கண்பூசி மதம் முதலா பார் மேல்
யாம் அறிந்த மதங்கள் பல உளவாம் அன்றே யாவினுக்கும் உட்புதைந்த கருத்து இங்கு ஒன்றே – சுயசரிதை:2 65/3,4
வீட்டிலே பெண்டாட்டி மேல் பூதம் வந்தது என்பார் – கண்ணன்:4 1/5
சோதி பணாமுடி ஆயிரம் கொண்ட தொல்லறிவு என்னும் ஒர் பாம்பின் மேல் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 81/2
ஆதரவு இங்ஙனம் பிள்ளை மேல் வைக்கும் அப்பன் உலகினில் வேறு உண்டோ உயிர் – பாஞ்சாலி:1 89/3
ஒப்பிடலாகும் புவியின் மேல் என்றும் உள்ள உயிர்களின் வாழ்விற்கே ஒரு – பாஞ்சாலி:1 138/3
மேலை போம் பரிதியினை தொழுது கண்டான் மெல்லியலும் அவன் தொடை மேல் மெல்ல சாய்ந்து – பாஞ்சாலி:1 147/3
முன்பு இருந்து எண்ணிலாது புவி மேல் மொய்த்த மக்கள் எலாம் முனிவோரோ – பாஞ்சாலி:2 179/4
வையம் இஃது பொறுத்திடுமோ மேல் வான் பொறுத்திடுமோ பழி மக்காள் – பாஞ்சாலி:2 196/3
மாமனை தூக்காய் என்பார் அந்த மாமன் மேல் மாலை பல வீசுவார் – பாஞ்சாலி:4 248/1
மாண்டு தரை மேல் மகனே கிடப்பாய் நீ – பாஞ்சாலி:4 252/56
இங்கு இவர் மேல் குற்றம் இயம்ப வழி இல்லை – பாஞ்சாலி:5 271/39
வம்பு மலர் கூந்தல் மண் மேல் புரண்டுவிழ – பாஞ்சாலி:5 271/90
கொன்றுவிட எண்ணி குரங்கின் மேல் வீசினேன் – குயில்:5 1/72
கையில் வாள் எடுத்து காளையின் மேல் வீசினேன் – குயில்:7 1/103
வீதியிலே வந்து நின்றேன் மேல் திசையில் அவ் உருவம் – குயில்:8 1/15
ஆஞ்சோதி வெள்ளம் அலையும் ஒரு கொம்பரின் மேல்
சின்ன கரும் குயிலி செவ்வனே வீற்றிருந்து – குயில்:8 1/28,29
சிந்தையில் நீர் என் மேல் சினம் கொண்டால் மாய்ந்திடுவேன் – குயில்:8 1/51
குற்றம் நீர் என் மேல் கொணர்ந்ததனை யான் அறிவேன் – குயில்:8 1/53
என் மேல் பிழை இல்லை யார் இதனை நம்பிடுவார் – குயில்:8 1/59
நின் மேல் சுமை முழுதும் நேராக போட்டுவிட்டேன் – குயில்:8 1/60
மன்னவனும் சோர்வு எய்தி மண் மேல் விழுந்துவிட்டான் – குயில்:9 1/156
மீட்டு நின் மேல் காதல்கொள்வான் மென் குயிலே என்று அந்த – குயில்:9 1/177
என்று ஓர் வார்த்தையும் பிறந்தது மண் மேல்
மானுடர் திகைத்தார் மந்திர தோழராம் – வசனகவிதை:7 0/54,55
உள் நிகழ்ந்திடும் துன்பம் களைதியால் உன்றன் மைந்தர்கள் மேல் நெறி உற்றனர் – பிற்சேர்க்கை:2 3/2
தமனா மறையவன் மேல் தன் பாசமிட்ட – பிற்சேர்க்கை:12 4/3
விரிந்த பெரும் புறங்கள் மேல் எறிந்து உன் பேய் அலைகளை – பிற்சேர்க்கை:25 2/1
புன் படகு காணாய் புடைக்கும் என்றன் வார் திரை மேல்
துன்பம் இலாதே மிதந்து துள்ளி விளையாடுவதே – பிற்சேர்க்கை:25 5/1,2
முன்னி அவற்றின் முடி ஏறி மேல் எழுங்கால் – பிற்சேர்க்கை:25 10/2
நெற்றி மேல் மேகத்து மின் அடிகள் நேர்வித்தான் – பிற்சேர்க்கை:25 16/1
மேல் நெறிப்படுத்தும் விதத்தினை அருளினாய் – பிற்சேர்க்கை:26 1/38
நம் மேல் கொடுங்கோல் செலுத்துவோர் – பிற்சேர்க்கை:27 1/3
மேல்

மேல்கீழாம் (1)

கிரி வகுத்த ஓடையிலே மிதத்து செல்லும் கீழ்மேலாம் மேல்கீழாம் கிழக்குமேற்காம் – பாஞ்சாலி:1 146/3
மேல்

மேல்குலத்தீர் (2)

உண்மை முழுதும் உரைத்திடுவேன் மேல்குலத்தீர்
பெண்மைக்கு இரங்கி பிழை பொறுத்தல் கேட்கின்றேன் – குயில்:3 1/21,22
வந்து அருளல் வேண்டும் மறவாதீர் மேல்குலத்தீர்
சிந்தை பறிகொண்டு செல்கின்றீர் வாரீரேல் – குயில்:3 1/69,70
மேல்

மேலவர் (5)

நீதி நெறியினின்று பிறர்க்கு உதவும் நேர்மையர் மேலவர் கீழவர் மற்றோர் –தேசீய:5 13/2
மேலவர் கீழவர் என்றே வெறும் வேடத்தில் பிறப்பினில் விதிப்பனவாம் – கண்ணன்:3 8/3
விற்பன தமிழ் புலவோர் அந்த மேலவர் நா எனும் மலர் பதத்தாள் – பாஞ்சாலி:1 5/4
உய்த்திடு சிவஞானம் கனிந்து ஓர்ந்திடும் மேலவர் பலர் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 9/2
நெறி உரைத்திடும் மேலவர் வாய்ச்சொல் நீசரானவர் கொள்ளுவது உண்டோ – பாஞ்சாலி:3 207/2
மேல்

மேலவர்தமை (1)

மேலவர்தமை வணங்கி அந்த வெம் திறல் பாண்டவர் இளைஞர்தமை – பாஞ்சாலி:2 165/3
மேல்

மேலவராம் (1)

தீது புரிந்திட வந்திடும் தீயர்க்கும் வெண்ணிலாவே நலம்செய்து ஒளி நல்குவர் மேலவராம் அன்றோ வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 4/4
மேல்

மேலவரும் (1)

மேலவரும் அஃது ஓர் விரியும் ஒளி என்பாரேல் – குயில்:6 1/38
மேல்

மேலாம் (1)

சக்கரவர்த்தி என்றே மேலாம் தன்மை படைத்திருந்தோம் – பாஞ்சாலி:5 278/1
மேல்

மேலானோன் (1)

ஆள வந்தான் பூமியினை அவனி வேந்தர் அனைவருக்கும் மேலானோன் அன்பு வேந்தன் – சுயசரிதை:2 57/2
மேல்

மேலும் (9)

மேலும் ஆகி கீழும் ஆகி வேறு உள திசையும் ஆகி விண்ணும் மண்ணும் ஆன சக்தி வெள்ளம் இந்த விந்தை எல்லாம் ஆங்கு அது செய் கள்ளம் பழ – தோத்திர:38 1/3
வெயில் அளிக்கும் இரவி மதி விண்மீன் மேகம் மேலும் இங்கு பலபலவாம் தோற்றம் கொண்டே – சுயசரிதை:2 18/3
மேன்மேலும் நினைந்து அழுதல் வேண்டா அந்தோ மேதை இல்லா மானுடரே மேலும் மேலும் – சுயசரிதை:2 33/1
மேன்மேலும் நினைந்து அழுதல் வேண்டா அந்தோ மேதை இல்லா மானுடரே மேலும் மேலும்
மேன்மேலும் புதிய காற்று எம்முள் வந்து மேன்மேலும் புதிய உயிர் விளைத்தல் கண்டீர் – சுயசரிதை:2 33/1,2
விலை ஆர் தோல் வகையும் கொண்டு மேலும் பொன் வைத்து அங்கு வணங்கி நின்றார் – பாஞ்சாலி:1 28/4
மேலும் தலத்திலுளார் பல வேந்தர் அ பாண்டவர் விழைந்திடவே – பாஞ்சாலி:1 30/3
மீட்டும் எமை அடிமை செய்தாய் மேலும் பொறுத்திருந்தோம் – பாஞ்சாலி:5 279/2
மெய் உரைப்பேன் பேய் மனமே மேலும் கீழும் பயம் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:21 1/2
மெய் உரைப்பேன் பாழ் மனமே மேலும் கீழும் பயம் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:21 6/2
மேல்

மேலுமாக (1)

மேகமாகிய சல்லடையில் ஒளியாகிய புனலை வடிகட்டும் போது மண்டி கீழும் தெளிவு மேலுமாக நிற்கின்றன – வசனகவிதை:3 2/5
மேல்

மேலுலகும் (1)

தாரணியும் மேலுலகும் தாங்கும் தோள் – தோத்திர:24 8/3
மேல்

மேலுறையை (1)

மேலுறையை கந்தை என்று வெளியே எறி அந்த வடிவம் அழிந்துவிட்டது – வசனகவிதை:3 5/16
மேல்

மேலே (13)

மேலே நீ கூறிய விநாச புலவரை –தேசீய:24 1/118
பாம்பு தலை மேலே நடம்செயும் பாதத்தினை புகழ்வோம் – தோத்திர:65 5/1
பொன் பாதம் உண்டு அதன் மேலே
நியமம் எல்லாம் சக்தி நினைவு அன்றி பிறிது இல்லை – தோத்திர:67 1/2,3
அலைபட்ட கடலுக்கு மேலே சக்தி – தோத்திர:67 3/1
திருத்தணிகை மலை மேலே குமாரதேவன் திருக்கொலு வீற்றிருக்குமதன் பொருளை கேளீர் – சுயசரிதை:2 11/1
பாசத்தை அறுத்துவிட்டான் பயத்தை சுட்டான் பாவனையால் பரவெளிக்கு மேலே தொட்டான் – சுயசரிதை:2 21/2
சாரமற்ற வார்த்தை மேலே சரிதை சொல்லுகின்றோம் – பாஞ்சாலி:3 221/4
கவலை தீர்த்துவைப்போம் மேலே களி நடக்குக என்றான் – பாஞ்சாலி:3 226/2
கடல்நீரை காற்றாக்கி மேலே கொண்டுபோகிறான் – வசனகவிதை:2 11/8
மேலே தென்னங்கிடுகுகளை விரித்திருக்கிறது – வசனகவிதை:4 1/3
அலைகள் போல் இருந்து மேலே காக்கை நீந்தி செல்வதற்கு இடமாகும் பொருள் யாது காற்று – வசனகவிதை:4 12/3
மலை நமது தலை மேலே புரளவில்லை – வசனகவிதை:5 1/13
கடல் நமது தலை மேலே கவிழவில்லை – வசனகவிதை:5 1/14
மேல்

மேலை (7)

வெள்ளி பனிமலையின் மீது உலவுவோம் அடி மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம் –தேசீய:5 1/1
மேலை சுடர் வானை நோக்கி நின்றோம் விண்ணகத்தே – தனி:1 1/2
வென்று படுத்தனன் வெவ் விதி என்னை மேலை விளைவுகள் நீ அறியாயோ – பாஞ்சாலி:1 114/3
மேலை போம் பரிதியினை தொழுது கண்டான் மெல்லியலும் அவன் தொடை மேல் மெல்ல சாய்ந்து – பாஞ்சாலி:1 147/3
விதியினும் பெரிதோர் பொருள் உண்டோ மேலை நாம் செயும் கர்மம் அல்லாதே – பாஞ்சாலி:2 182/2
மேலை செயல் அறியா வெள் அறிவில் பேதையேன் – குயில்:5 1/78
மேலை கதை உரைக்க வெள்கி குலையும் மனம் – குயில்:6 1/29
மேல்

மேலோர் (12)

அனைத்தையும் தேவர்க்கு ஆக்கி அற தொழில் செய்யும் மேலோர்
மனத்திலே சக்தியாக வளர்வது நெருப்பு தெய்வம் – தோத்திர:71 3/1,2
நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் – பல்வகை:2 15/2
சுத்த அறிவே சிவம் என்று உரைத்தார் மேலோர் சுத்த மண்ணும் சிவம் என்றே உரைக்கும் வேதம் – சுயசரிதை:2 17/1
வித்தகனாம் குரு சிவம் என்று உரைத்தார் மேலோர் வித்தை இலா புலையனும் அஃது என்னும் வேதம் – சுயசரிதை:2 17/2
செறியுடைய பழவினையாம் இருளை செற்று தீயினை போல் மண் மீது திரிவார் மேலோர்
அறிவுடைய சீடா நீ குறிப்பை நீக்கி அநந்தமாம் தொழில் செய்தால் அமரன் ஆவாய் – சுயசரிதை:2 35/3,4
தெரிவுறவே ஓம் சக்தி என்று மேலோர் ஜெபம்புரிவது அ பொருளின் பெயரே ஆகும் – சுயசரிதை:2 63/4
கணம்தோறும் அவள் பிறப்பாள் என்று மேலோர் கருதுவதன் விளக்கத்தை இங்கு காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 149/4
மிஞ்சு சீர்த்தி கொள் பாரதநாட்டில் மேவும் ஆரியர் என்றனர் மேலோர் – பாஞ்சாலி:2 172/4
மேலோர் இருக்கின்றீர் வெம் சினம் ஏன் கொள்கிலரோ – பாஞ்சாலி:5 271/37
இ தரையில் மேலோர் முன் ஏழையர்க்கு நாணம் உண்டோ – குயில்:7 1/64
பொய் அகல தொழில் செய்தே பிறர் போற்றிட வாழ்பவர் எங்கணும் மேலோர் – பிற்சேர்க்கை:8 14/2
கேளடா மானிடவா எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:14 3/1
மேல்

மேலோர்கள் (1)

மேலோர்கள் வெம் சிறையில் வீழ்ந்துகிடப்பதுவும் –தேசீய:27 5/1
மேல்

மேலோர்தம் (1)

அன்னானை சிறைப்படுத்தார் மேலோர்தம் பெருமை எதும் அறிகிலாதார் –தேசீய:44 4/3
மேல்

மேலோர்தம்மை (1)

வீழ்த்தல் பெற தருமம் எலாம் மறம் அனைத்தும் கிளைத்துவர மேலோர்தம்மை
தாழ்த்த தமர் முன் ஓங்க நிலைபுரண்டு பாதகமே ததும்பிநிற்கும் –தேசீய:44 2/1,2
மேல்

மேலோன் (2)

அருமை இலை எளிதின் அவர் புரிந்திட்டார் என்றிடினும் அந்த மேலோன்
பெருமையை நன்கு அறிந்தவனை தெய்வம் என நெஞ்சினுளே பெட்பில் பேணி –தேசீய:47 2/2,3
மேலோன் தலைகவிழ்ந்தான் மெல்லியளும் சொல்லுகிறாள் – பாஞ்சாலி:5 271/73
மேல்

மேவாது (2)

மேனியிலே உண்ணிகளை மேவாது கொன்றிடுவேன் – குயில்:7 1/53
மேனி நன்கு தோன்ற அருகினிலே மேவாது
வானில் அதுதான் வழி காட்டி சென்றிடவும் – குயில்:8 1/22,23
மேல்

மேவி (20)

மேவி நிற்பது வெம் சிறையாயினும் –தேசீய:29 5/3
வீரம் மிக்க மராட்டியர் ஆதரம் மேவி பாரததேவி திருநுதல் –தேசீய:46 3/1
மேவி மேவி துயரில் வீழ்வாய் – தோத்திர:1 36/1
மேவி மேவி துயரில் வீழ்வாய் – தோத்திர:1 36/1
விள்ளற்கு அரியவளே அனைத்திலும் மேவி இருப்பவளே – தோத்திர:14 3/4
விதவிதப்படு மக்களின் சித்திரம் மேவி நாடக செய்யுளை வேவு என்பார் – தோத்திர:19 1/2
பண்டை விதியுடைய தேவி வெள்ளை பாரதி அன்னை அருள் மேவி
கண்ட பொருள் விளக்கும் நூல்கள் பல கற்றல் இல்லாதவன் ஓர் பாவி – தோத்திர:23 6/1,2
மேவி நின்று அருள்புரிந்தான் அந்த வியப்புறு சரிதையை விளம்புகின்றேன் – தோத்திர:42 3/4
மிக்க திரளாய் சுரர் இக்கணம்தன்னில் இங்கு மேவி நிறைந்தனர் பாவி அசுரர்கள் – தோத்திர:49 2/3
மின்னும் நின்றன் வடிவில் பணிகள் மேவி நிற்கும் அழகை – தோத்திர:57 4/2
மேவி அனைவரும் ஒன்றாய் நல்ல வீடு நடத்துதல் கண்டோம் – பல்வகை:3 6/2
விண்ணினின்று எமை வானவர் காப்பார் மேவி பார் மிசை காப்பவர் நீரே – பல்வகை:8 2/4
மேவி பல கிளை மீதில் இங்கு விண்ணிடை அந்தி பொழுதினை கண்டே – தனி:2 1/2
வானம் தம் புகழ் மேவி விளங்கிய மாசில் ஆதி குரவன் அ சங்கரன் – தனி:18 3/1
மிஞ்சிய பொழுது எலாம் அவருடன் மேவி
இருந்திடலாகுமேல் எனக்கு நன்று உண்டாம் – கண்ணன்:6 1/90,91
மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில் – கண்ணன்:23 2/1
மேவி இரண்டும் கலந்து குழல் மீதினில் பூசி நறுநெய் குளித்தே – பாஞ்சாலி:5 307/3
மேவி அங்கு மூடியிருந்த விழி நான்கு – குயில்:9 1/147
வீரிய ஞானம் அரும் புகழ் மங்கிட மேவி நல் ஆரியரை மிஞ்சி வளைந்திடு புன்மை இருள் கணம் வீவுற வங்க மகா – பிற்சேர்க்கை:3 1/3
அறமே அழிந்து வசையே தழைத்த அதி நீசர் மிக்க அகம் மேவி அறிவே சிறுத்த முழுமூடர் வெற்றி அதி ஆணவத்தர் முறையாலே – பிற்சேர்க்கை:24 2/2
மேல்

மேவிட (3)

தெண் தமிழ் பாடல் ஒரு கோடி மேவிட செய்குவையே – தோத்திர:1 30/4
மண்ணி நீ புகழ் மேவிட வாழ்த்திய வங்கமே நனி வாழிய வாழிய – பிற்சேர்க்கை:2 3/4
மேவிட புரிந்த விதியையும் நினைத்தால் – பிற்சேர்க்கை:15 1/5
மேல்

மேவிடு (1)

மின்னும் அமுதமும் போன்றவள் இவர் மேவிடு தேவியை வைத்திட்டால் அவள் – பாஞ்சாலி:3 241/3
மேல்

மேவிடும் (2)

வேகம் கவர்ச்சி முதலிய பல் வினை மேவிடும் சக்தியை மேவுகின்றோம் – தோத்திர:22 3/1
நீர் ஒழிந்தால் மேவிடும் பொன்னுலகம் – வசனகவிதை:7 0/46
மேல்

மேவிடுவாய் (1)

மெத்த மையல் கொண்டு விட்டேன் மேவிடுவாய் திருவே – தோத்திர:58 1/6
மேல்

மேவிநின்றாய் (2)

வெட்டி உயர் புகழ்படைத்தாய் விடுதலையே வடிவம் என மேவிநின்றாய் – பிற்சேர்க்கை:11 2/4
மீன் ஆடு கொடி உயர்ந்த மதவேளை நிகர்த்த உரு மேவிநின்றாய்
யாம் நாடு பொருளை எமக்கு ஈந்து எமது வறுமையினை இன்றே கொல்வாய் – பிற்சேர்க்கை:11 7/1,2
மேல்

மேவிய (2)

மேவிய யாறு பல ஓட திரு மேனி செழித்த தமிழ்நாடு –தேசீய:20 3/2
மேவிய அரக்கர் விளங்குதல் போல – தனி:20 1/10
மேல்

மேவினர்க்கு (1)

மேவினர்க்கு இன் அருள்செய்பவள் தீயரை வீட்டிடு தோள் உடையாள் –தேசீய:9 4/2
மேல்

மேவினன் (1)

மீட்டும் ஓர் முறை இவன் மேவினன் என்ன – தனி:20 1/20
மேல்

மேவினேமா (1)

வில் வைத்த நுதல் விழியார் கண்டு மையலுற வடிவம் மேவினேமா
பல் வித்தையிலும் சிறந்த தீம் கான பெரு வித்தை பயின்றிட்டேமா – பிற்சேர்க்கை:19 1/2,3
மேல்

மேவினோர் (1)

வெளி போந்து ஆங்கு மேவினோர் முன்னம் –தேசீய:42 1/61
மேல்

மேவு (6)

மலரின் மேவு திருவே உன் மேல் மையல் பொங்கி நின்றேன் – தோத்திர:57 1/1
விண்ணிலும் மண்ணிலும் கண்ணிலும் எண்ணிலும் மேவு பராசக்தியே –வேதாந்த:6 1/4
வேதம் உணர்ந்த முனிவர் உணர்வினில் மேவு பரம்பொருள் காண் நல்ல – கண்ணன்:1 10/3
வெண்ணிலவு நீ எனக்கு மேவு கடல் நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 4/1
மறமே வளர்த்த கொடியார் ஒழுக்க வழியே தகர்த்த சதியாளர் மதம் மேவு மிக்க குடிகேடர் உக்கிர மனம் மேவும் அற்பர் நசையாலே – பிற்சேர்க்கை:24 2/1
புறம் மேவு பக்தர் மன மாசு அறுத்த புனிதா குறப்பெண் மணவாளா புகல் ஏதும் அற்ற தமியேமை ரட்சி பொரு வேல் பிடித்த பெருமாளே – பிற்சேர்க்கை:24 2/4
மேல்

மேவுகவே (1)

வீழ்க கலியின் வலி எல்லாம் கிருதயுகம்தான் மேவுகவே – தோத்திர:1 35/4
மேல்

மேவுகின்றதுவால் (1)

மெய்யினில் நடுக்கம் மேவுகின்றதுவால்
கையினில் வில்லும் கழன்று வீழ்கின்றது –தேசீய:32 1/146,147
மேல்

மேவுகின்றோம் (1)

வேகம் கவர்ச்சி முதலிய பல் வினை மேவிடும் சக்தியை மேவுகின்றோம்
ஏக நிலையில் இருக்கும் அமிர்தத்தை யாங்கள் அறிந்திட வேண்டும் என்றே – தோத்திர:22 3/1,2
மேல்

மேவுதல் (1)

வேர் சுடர் பர மாண் பொருள் கேட்டும் மெலிவு ஒர் நெஞ்சிடை மேவுதல் என்னே – தனி:10 4/4
மேல்

மேவும் (11)

வேதியன் கண்டு மகிழ்ந்தே நிறை மேவும் இலக்கண செய்துகொடுத்தான் –தேசீய:21 1/2
சஞ்சலம் இல்லாமல் எங்கும் மேவும் – தோத்திர:24 12/5
கமலம் மேவும் திருவே நின் மேல் காதலாகி நின்றேன் – தோத்திர:57 2/1
விடியும் நல் ஒளி காணுதி நின்றே மேவும் நாகரிகம் புதிது ஒன்றே – பல்வகை:7 3/1
வினை தொடர்களில் மானுட வாழ்க்கையுள் மேவும் இ மணம் போல் பிறிதின்று அரோ – சுயசரிதை:1 30/4
வீணையடி நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 2/1
மிஞ்சு சீர்த்தி கொள் பாரதநாட்டில் மேவும் ஆரியர் என்றனர் மேலோர் – பாஞ்சாலி:2 172/4
மேற்கே சிறு தொலையில் மேவும் ஒரு மாஞ்சோலை – குயில்:1 1/7
வித்தை செயும் சூத்திரத்தின் மேவும் ஒரு பொம்மை என – குயில்:4 1/17
மறமே வளர்த்த கொடியார் ஒழுக்க வழியே தகர்த்த சதியாளர் மதம் மேவு மிக்க குடிகேடர் உக்கிர மனம் மேவும் அற்பர் நசையாலே – பிற்சேர்க்கை:24 2/1
துதி மேவும் எங்கள் பழநாடு கொண்டு தொலையாத வண்மை அறம் நீள் – பிற்சேர்க்கை:24 4/2
மேல்

மேவுமாயின் (1)

வெள்ளத்தின் பெருக்கை போல் கலை பெருக்கும் கவி பெருக்கும் மேவுமாயின்
பள்ளத்தில் வீழ்ந்திருக்கும் குருடர் எல்லாம் விழி பெற்று பதவி கொள்வார் –தேசீய:22 4/2,3
மேல்

மேவுமே (1)

மேவுமே இங்கு யாவுமே கண்ணம்மா – தோத்திர:53 3/2
மேல்

மேவுவார் (1)

மேவுவார் கடற்கண் உள்ள வெள்ள நீரை ஒப்பவும் –தேசீய:7 4/2
மேல்

மேவுவீர் (1)

விளக்கிலே திரி நன்கு சமைந்தது மேவுவீர் இங்கு தீ கொண்டு தோழரே – பல்வகை:10 1/1
மேல்

மேவுவோம் (1)

மெய் திகழ் ஒற்றுமை மேவுவோம் உளத்தே – பிற்சேர்க்கை:26 1/54
மேல்

மேவுறவே (1)

வென்றிகொள் சிவசக்தி எனை மேவுறவே இருள் சாவுறவே – பாஞ்சாலி:1 2/3
மேல்

மேழி (2)

மேழி போற்று – பல்வகை:1 2/82
மேழி கொடு நிலம் உழுது வாழ்வதுவே முதல் வாழ்க்கை வேதம் ஓதல் – பிற்சேர்க்கை:10 2/1
மேல்

மேளமும் (1)

சதுரங்க சேனையுடன் பல பரிசும் தாளமும் மேளமும் தாம் கொண்டுசென்றே – பாஞ்சாலி:1 119/2
மேல்

மேற்கரையிலே (1)

நத்தி நமக்கு இனிய பொருள் கொணர்ந்தே நம் அருள் வேண்டுவது மேற்கரையிலே –தேசீய:5 4/2
மேல்

மேற்கிலும் (1)

கிடக்கும் பெரிய கடல் கண்டாய் இதன் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பாப்பா – பல்வகை:2 13/2
மேல்

மேற்கு (2)

மெல்ல தமிழ் இனி சாகும் அந்த மேற்கு மொழிகள் புவி மிசை ஓங்கும் –தேசீய:21 10/2
மெத்த வெளிச்சம் இன்றி ஒற்றை விளக்கை மேற்கு சுவர் அருகில் வைத்ததன் பின்னர் – கண்ணன்:11 4/3
மேல்

மேற்குத்திசை (1)

வித்தை பெயருடைய வீணியவளும் மேற்குத்திசை மொழிகள் கற்று வந்ததும் – கண்ணன்:11 3/4
மேல்

மேற்கே (2)

மெத்த வளருது மேற்கே அந்த மேன்மை கலைகள் தமிழினில் இல்லை –தேசீய:21 9/2
மேற்கே சிறு தொலையில் மேவும் ஒரு மாஞ்சோலை – குயில்:1 1/7
மேல்

மேற்கொண்டு (1)

மீட்டும் அவள் வருவாள் கண்ட விந்தையிலே இன்பம் மேற்கொண்டு போம் அம்மா – தோத்திர:64 7/4
மேல்

மேற்கொண்டும் (1)

பெருமை கொள் வலியாம் என்றுமே மனத்தில் பெயர்ந்திடா உறுதி மேற்கொண்டும்
அருமை சால் சபதம் இவை புரிகின்றேன் ஆணைகள் அனைத்தும் முற்கொண்டே –தேசீய:50 9/3,4
மேல்

மேற்கொண்டே (1)

ஏற்ற இவ் ஆணை அனைத்தும் மேற்கொண்டே யான் செயும் சபதங்கள் இவையே –தேசீய:50 6/4
மேல்

மேற்கொண்டேன் (1)

முன்னோர்கள் எவ்வுயிரும் கடவுள் என்றார் முடிவாக அவ் உரையை நான் மேற்கொண்டேன்
அன்னோர்கள் உரைத்தது அன்றி செய்கை இல்லை அத்வைத நிலை கண்டால் மரணம் உண்டோ – சுயசரிதை:2 4/2,3
மேல்

மேற்சொன்ன (1)

கேளப்பா மேற்சொன்ன உண்மை எல்லாம் கேடற்ற மதியுடையான் குள்ளச்சாமி – சுயசரிதை:2 36/1
மேல்

மேற்றிசை (5)

மேற்றிசை வாழும் வெண்ணிறமக்களின் –தேசீய:24 1/77
நன்றடா நன்று நாம் இனி மேற்றிசை
வழி எலாம் தழுவி வாழ்குவம் எனிலோ –தேசீய:24 1/84,85
உயிர் தரும் மேற்றிசை நெறிகளை உவந்து நீர் –தேசீய:24 1/87
மேற்றிசை பல நாட்டினர் வீரத்தால் –தேசீய:29 7/1
மேற்றிசை இருளினை வெருட்டிய ஞான – தனி:24 1/26
மேல்

மேன்மேலும் (5)

மேன்மேலும் நினைந்து அழுதல் வேண்டா அந்தோ மேதை இல்லா மானுடரே மேலும் மேலும் – சுயசரிதை:2 33/1
மேன்மேலும் புதிய காற்று எம்முள் வந்து மேன்மேலும் புதிய உயிர் விளைத்தல் கண்டீர் – சுயசரிதை:2 33/2
மேன்மேலும் புதிய காற்று எம்முள் வந்து மேன்மேலும் புதிய உயிர் விளைத்தல் கண்டீர் – சுயசரிதை:2 33/2
கருமத்தை மேன்மேலும் காண்போம் இன்று கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம் காலம் மாறும் – பாஞ்சாலி:5 283/3
நின்று மேன்மேலும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன் – வசனகவிதை:4 1/45
மேல்

மேன்மை (15)

மெத்த வளருது மேற்கே அந்த மேன்மை கலைகள் தமிழினில் இல்லை –தேசீய:21 9/2
வீரரை பெறாத மேன்மை தீர் மங்கையை –தேசீய:32 1/22
வில் நாண் ஒலி கேட்ட மேன்மை திருநாடு –தேசீய:48 10/2
வித்தைக்கு இறைவா கணநாதா மேன்மை தொழிலில் பணி எனையே – தோத்திர:1 27/4
வெல்லும் முறை கூறி தவ மேன்மை கொடுத்து அருளல் வேண்டும் – தோத்திர:32 6/4
விண்ணும் மண்ணும் வந்து பணிய மேன்மை துன்றியே –வேதாந்த:4 2/2
வீம்புகள் போகும் நல்ல மேன்மை உண்டாகி புயங்கள் பருக்கும் பொய் –வேதாந்த:15 6/3
வீரம் வருகுது மேன்மை கிடைக்குது – பல்வகை:11 5/8
ஒற்றுமையால் மேன்மை உண்டாம் ஒன்றையொன்று துன்பிழைத்தல் – தனி:1 26/1
குலம் உயர நகர் உயர நாடு உயர உழைக்கின்றார் கோடி மேன்மை
நிலவுற இ சங்கத்தார் பல்லூழி வாழ்ந்து ஒளிர்க நிலத்தின் மீதே – தனி:23 7/3,4
வேர்ப்ப வேர்ப்ப பொருள்செய்வது ஒன்றையே மேன்மை கொண்ட தொழில் என கொண்டனன் – சுயசரிதை:1 40/2
ஆரியர் முன் நெறிகள் மேன்மை என்கிறாய் பண்டை ஆரிய பெண்களுக்கு திரைகள் உண்டோ – கண்ணன்:18 2/1
வாய் உரைக்கவருகுதில்லை வாழி நின்றன் மேன்மை எல்லாம் – கண்ணன்:21 1/3
ஈடு அறியா மேன்மை அழகு ஏய்ந்தவரே பெண்மைதான் – குயில்:5 1/22
குயில் உருவம் கொண்டேன் யான் கோமானோ மேன்மை
பயிலும் மனித உரு பற்றி நின்றான் எம்முள்ளே – குயில்:9 1/179,180
மேல்

மேன்மைகள் (2)

பஞ்சமும் நோயும் நின் மெய் அடியார்க்கோ பாரினில் மேன்மைகள் வேறு இனி யார்க்கோ –தேசீய:28 2/1
பக்தியினாலே இந்த பாரினில் எய்திடும் மேன்மைகள் கேளடீ –வேதாந்த:15 1/1
மேல்

மேன்மைகளே (1)

வியன் புகழ் பாடி பணிவார் தமக்கு உறு மேன்மைகளே – தோத்திர:1 22/4
மேல்

மேன்மைகளோ (1)

என்ன வரங்கள் பெருமைகள் வெற்றிகள் எத்தனை மேன்மைகளோ
தன்னை வென்றால் அவை யாவும் பெறுவது சத்தியமாகும் என்றே –வேதாந்த:6 2/1,2
மேல்

மேன்மைகொண்ட (1)

வெற்றி வேல் கை பரதர்தம் கோமான் மேன்மைகொண்ட விழி அகத்து உள்ளோன் – பாஞ்சாலி:1 84/1
மேல்

மேன்மைசெய்து (1)

வேதம் பொன் உரு கன்னிகை ஆகியே மேன்மைசெய்து எமை காத்திட சொல்வதோ – பல்வகை:4 2/3
மேல்

மேன்மைப்படுவாய் (1)

மேன்மைப்படுவாய் மனமே கேள் விண்ணின் இடி முன் விழுந்தாலும் – தோத்திர:1 23/1
மேல்

மேன்மையார் (1)

வெற்றிகொண்டு இலங்கிய மேன்மையார் பரதநாட்டினில் – தனி:20 1/4
மேல்

மேன்மையினால் (1)

மீ வளரும் செம்பொன் நாட்டினார் நின்றன் மேன்மையினால் அறம் நாட்டினார் ஐய – தோத்திர:5 4/2
மேல்

மேன்மையும் (2)

வீரியம் அழிந்து மேன்மையும் ஒழிந்து நம் –தேசீய:32 1/59
அச்சம் இல்லை மயங்குவது இல்லை அன்பும் இன்பமும் மேன்மையும் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 6/1
மேல்

மேன்மையுற்றோமே (1)

விளையும் எங்கள் தீயினாலே மேன்மையுற்றோமே இ நேரம் – தோத்திர:75 15/2
மேல்

மேன்மையுற (2)

குடிமக்கள் சொன்னபடி குடிவாழ்வு மேன்மையுற குடிமை நீதி –தேசீய:52 6/1
வேதங்கள் சொன்னபடிக்கு மனிதரை மேன்மையுற செய்தல் வேண்டும் என்றே – தோத்திர:22 2/2
மேல்

மேன்மையை (1)

வெற்றியை விரும்பேன் மேன்மையை விரும்பேன் –தேசீய:32 1/150
மேல்

மேன்மையோர் (1)

வீரியம் மிகுந்த மேன்மையோர் இரு-மின் –தேசீய:32 1/92
மேல்

மேனி (23)

திறம் மிக்க நல் வயிர சீர் திகழும் மேனி
அறம் மிக்க சிந்தை அறிவு பிற நலங்கள் –தேசீய:12 2/1,2
மேவிய யாறு பல ஓட திரு மேனி செழித்த தமிழ்நாடு –தேசீய:20 3/2
அல்லினுக்குள் பெரும் சுடர் காண்பவர் அன்னை சக்தியின் மேனி நலம் கண்டார் – தோத்திர:19 5/2
கரு மா மேனி பெருமான் இங்கே – தோத்திர:50 2/2
பொன்னையே நிகர்த்த மேனி மின்னையே நிகர்த்த சாயல் – தோத்திர:53 1/1
மின்னு நவரத்தினம் போல் மேனி அழகுடையாள் – தோத்திர:63 3/2
தேய்ந்தது என் மேனி சிலிர்த்திட கண்டேன் – தோத்திர:68 8/3
மெல்லிய மேக திரைக்குள் மறைந்திடும் வெண்ணிலாவே உன்றன் மேனி அழகு மிகைபட காணுது வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 5/1
நல்லியலார் யவனத்தியர் மேனியை வெண்ணிலாவே மூடு நல் திரை மேனி நயம் மிக காட்டிடும் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 5/2
ஞான மேனி உதய கன்னி நண்ணிவிட்டாளே இ நேரம் – தோத்திர:75 5/2
மெல் நடை கனியின் சொல் கரு விழி மேனி எங்கும் நறு மலர் வீசிய – சுயசரிதை:1 5/3
பொன் அவிர் மேனி சுபத்திரை மாதை புறங்கொண்டு போவதற்கே இனி – கண்ணன்:1 1/1
மெச்சி உனை ஊரார் புகழ்ந்தால் மேனி சிலிர்க்குதடீ – கண்ணன்:8 4/2
வினவ கண் விழித்தேன் சகியே மேனி மறைந்துவிட்டான் – கண்ணன்:10 5/3
மேனி கொதிக்குதடீ தலைசுற்றியே வேதனைசெய்குதடீ – கண்ணன்:20 2/1
வீற்றிருந்தே ஆண் குயில்கள் மேனி புளகம் உற – குயில்:1 1/13
மேனி அழகினிலும் விண்டு உரைக்கும் வார்த்தையிலும் – குயில்:5 1/29
தெய்வம் என நீர் உதவி செய்த பின்னர் மேனி விடாய் – குயில்:7 1/47
மேனி நன்கு தோன்ற அருகினிலே மேவாது – குயில்:8 1/22
நீர் ஓடு மேனி நெருப்பு ஓடும் கண்ணுடனே – குயில்:9 1/135
மேனி நலத்தினையும் வெட்டினையும் கட்டினையும் – குயில்:9 1/239
மாது அவளின் மேனி வகுத்தான் பிரமன் என்பான் – குயில்:9 1/246
குமிழ்பட நின் மேனி எலாம் மணம் ஓங்கும் உலகம் எலாம் குழையும் ஓசை – பிற்சேர்க்கை:11 3/3
மேல்

மேனிதனை (1)

விட்டுவிட்டு பல லீலைகள் செய்து நின் மேனிதனை விடல் இன்றி அடி – தோத்திர:7 3/2
மேல்

மேனியள் (1)

வேல் கரு விழி உடையாள் செய்ய மேனியள் பசுமையை விரும்பிடுவாள் – தோத்திர:59 3/4
மேல்

மேனியாய் (1)

ஒளி இழந்த மேனியாய் போ போ போ –தேசீய:16 1/6
மேல்

மேனியில் (3)

ஆதியாய் அநாதியாய் அகண்டு அறிவு ஆவள் உன்றன் அறிவும் அவள் மேனியில் ஓர் சைகை அவள் ஆனந்தத்தின் எல்லையற்ற பொய்கை – தோத்திர:38 2/2
வண்மை பேர் உயிர் யேசு கிறிஸ்து வான மேனியில் அங்கு விளங்கும் – தோத்திர:77 3/2
மீதி பொருள்கள் எவையுமே அதன் மேனியில் தோன்றிடும் வண்ணங்கள் வண்ண – கண்ணன்:7 8/3
மேல்

மேனியிலே (1)

மேனியிலே உண்ணிகளை மேவாது கொன்றிடுவேன் – குயில்:7 1/53
மேல்

மேனியும் (1)

மாற்று பொன் ஒத்த நின் மேனியும் இந்த வையத்தில் யான் உள்ள மட்டிலும் எனை – தோத்திர:52 1/3
மேல்

மேனியுறும் (1)

மேனியுறும் காளை என்று மேம்பாடுற புகழ்வர் – குயில்:7 1/20
மேல்

மேனியை (3)

நல்லியலார் யவனத்தியர் மேனியை வெண்ணிலாவே மூடு நல் திரை மேனி நயம் மிக காட்டிடும் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 5/2
ஆடி விளையாடியே உன்றன் மேனியை ஆயிரம் கோடி முறை – கண்ணன்:20 4/2
சென்னியில் கைகுவித்தாள் அவள் செவ்விய மேனியை சார்ந்து நின்றே – பாஞ்சாலி:5 301/2
மேல்

மேனிலை (2)

திறமையால் இங்கு மேனிலை சேர்வோம் தீய பண்டை இகழ்ச்சிகள் தேய்ப்போம் – பல்வகை:7 2/1
காலை பொழுதினிலே கண்விழித்து மேனிலை மேல் – தனி:1 1/1
மேல்