மா – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மா 60
மாக்கள் 8
மாக்களுக்கு 1
மாகதன் 1
மாகாளி 5
மாகாளீ 1
மாங்கனி 1
மாங்கிளையில் 1
மாங்கொட்டைச்சாமி 4
மாசற்ற 1
மாசற 2
மாசறு 2
மாசில் 1
மாசிலாது 1
மாசு 5
மாசுடைத்தது 1
மாசுறு 1
மாஞ்சோலை 1
மாஞ்சோலைக்கு 1
மாஞ்சோலைதன்னை 1
மாஞ்சோலையதனில் 1
மாட்சி 2
மாட்சிபெற 1
மாட்சியதாய் 1
மாட்சியார் 3
மாட்சியும் 3
மாட்சியுற 1
மாட்சியை 1
மாட்டாத 1
மாட்டி 1
மாட்டிக்கொள்வார் 1
மாட்டின் 1
மாட்டும் 1
மாட்டுவேன் 1
மாட்டுறு 1
மாட்டேன் 1
மாட்டை 2
மாட 1
மாடங்கள் 2
மாடங்களாம் 1
மாடத்தில் 1
மாடத்திலும் 1
மாடத்திலே 1
மாடத்தின் 1
மாடத்தை 1
மாடப்பா 1
மாடம் 4
மாடன் 7
மாடனிடம் 1
மாடனும் 1
மாடனை 1
மாடா 2
மாடாக 1
மாடு 7
மாடுகள் 3
மாடுகளும் 1
மாண் 11
மாண்டன 1
மாண்டனன் 1
மாண்டான் 3
மாண்டு 3
மாண்பதன் 1
மாண்பார் 1
மாண்பிடை 1
மாண்பிழந்த 1
மாண்பிற்கு 1
மாண்பின 1
மாண்பினிடையே 1
மாண்பினை 3
மாண்பு 7
மாண்புக்கு 1
மாண்புகளும் 1
மாண்புடன் 1
மாண்புடையார் 1
மாண்புடையான் 1
மாண்புபெறும் 1
மாண்பும் 2
மாண்புயர்ந்த 1
மாண்புற 1
மாண்பை 1
மாண 1
மாணிக்க 2
மாத்திரத்திலே 2
மாத்திரம் 5
மாத்திரமோ 1
மாதங்கள் 1
மாதத்தே 1
மாதம் 4
மாதர் 26
மாதர்க்கு 1
மாதர்க்கும் 1
மாதர்கள் 3
மாதர்கு 1
மாதர்தம் 4
மாதர்தம்மை 1
மாதர்தம்மொடு 1
மாதரசாய் 1
மாதரசு 1
மாதரசே 5
மாதரர் 1
மாதரார் 2
மாதராளிடை 1
மாதரிடத்தே 1
மாதரின் 1
மாதருடன் 3
மாதரும் 3
மாதரை 2
மாதரையும் 1
மாதரொடு 1
மாதரோடு 1
மாதவன் 1
மாதவனும் 1
மாதவிடாயில் 1
மாதவிலக்கு 1
மாதா 5
மாதினை 1
மாது 3
மாதுலர் 1
மாதேவன் 1
மாதேவி 1
மாதை 2
மாதோ 1
மாந்தர் 18
மாந்தர்க்கு 2
மாந்தர்தம் 2
மாந்தருக்கு 2
மாந்தருள் 1
மாந்தரே 1
மாந்திரிகன் 1
மாநில 2
மாநிலத்தை 1
மாநிலம் 4
மாப்பிளை 1
மாபாரதப்போர் 1
மாபெரும் 1
மாம் 1
மாம்பழ 1
மாமகட்கு 1
மாமகம் 1
மாமரத்தின் 1
மாமரம் 1
மாமன் 14
மாமனும் 4
மாமனே 23
மாமனை 3
மாமாயி 1
மாய் 1
மாய்க்க 1
மாய்க்கின்றாய் 1
மாய்க்குமாறு 1
மாய்க 2
மாய்த்தலும் 1
மாய்த்திட்டார் 1
மாய்த்திட்டான் 1
மாய்த்திட 2
மாய்த்திடல் 1
மாய்த்திடலுற்றனன் 1
மாய்த்திடும் 1
மாய்த்து 1
மாய்த்துமே 1
மாய்த்துவிடு 1
மாய்ந்தது 1
மாய்ந்திட்டான் 1
மாய்ந்திடாத 1
மாய்ந்திடும் 1
மாய்ந்திடுமேனும் 1
மாய்ந்திடுவேன் 1
மாய்ந்துவிட்டார் 1
மாய்ப்பது 1
மாய்ப்பதுவாய் 1
மாய்ப்பதென்னே 1
மாய்ப்பள் 1
மாய்ப்பாய் 1
மாய்ப்பார் 1
மாய்ப்பேன் 2
மாய்பவர் 2
மாய்வதிலாய் 1
மாய்வது 1
மாய்வன் 1
மாய்வார் 1
மாய்வேனோ 1
மாய்வோமே 1
மாய 18
மாயக்காரி 1
மாயங்கள் 1
மாயத்தால் 1
மாயத்தை 1
மாயத்தையே 1
மாயத்தொரு 1
மாயம் 9
மாயமாட்டோம் 1
மாயமுறும் 1
மாயவே 1
மாயன் 2
மாயாசக்தியின் 1
மாயாது 1
மாயினும் 1
மாயும் 2
மாயை 4
மாயைகளோ 1
மாயைதன்னை 1
மாயைதனை 1
மாயையடி 1
மாயையில் 1
மாயையின் 1
மாயையே 16
மாயையை 2
மார்க்கங்கள் 1
மார்க்கண்டன்தனது 1
மார்க்கத்து 1
மார்க்கம் 6
மார்க்கமும் 1
மார்பகத்தார் 1
மார்பகத்தாள் 1
மார்பணி 1
மார்பா 1
மார்பிடை 1
மார்பில் 4
மார்பிலும் 2
மார்பிலே 2
மார்பினிலே 1
மார்பினோடு 1
மார்பு 5
மார்பும் 2
மார்புற 1
மார்பை 2
மார்பையும் 1
மார்லி 1
மார 1
மாரன் 1
மாரி 6
மாரியின் 1
மால் 2
மாலவன் 1
மாலும் 1
மாலுற்ற 1
மாலே 1
மாலை 14
மாலைகள் 3
மாலைதோறும் 1
மாலையிட்டாள் 1
மாலையிட்டு 1
மாலையிட 1
மாலையில் 1
மாலையிலும் 1
மாலையிலே 2
மாலையினாள் 1
மாலையும் 3
மாலோன் 1
மாழ்குதற்கு 1
மாளிகை 5
மாளிகைகள் 1
மாளிகையாம் 1
மாளிகையில் 2
மாளிகையும் 1
மாற்ற 1
மாற்றலர் 8
மாற்றலர்தம் 2
மாற்றலார்களோடு 1
மாற்றான 1
மாற்றி 8
மாற்றிடுவான் 1
மாற்றிமாற்றி 1
மாற்றியே 1
மாற்று 4
மாற்றுதல் 1
மாற்றுதற்கு 1
மாற்றும் 1
மாற்றுவது 2
மாற்றுவாய் 1
மாற்றுவான் 1
மாற்றுவிப்பது 1
மாற்றுவை 1
மாறா 2
மாறி 11
மாறிட 1
மாறிமாறி 4
மாறிலாத 1
மாறிவிடுகிறது 1
மாறினும் 1
மாறுகொண்டு 1
மாறுகொள்ளுவோம் 1
மாறுதல் 3
மாறுதலை 1
மாறுபட்ட 1
மாறுபட 1
மாறும் 2
மாறுவதில்லை 2
மாறுவனவற்றை 1
மான் 5
மான்கள் 1
மான்மதனார் 1
மான 1
மானத்தால் 1
மானத்திலே 1
மானத்தை 1
மானத 1
மானதம் 1
மானம் 12
மானமற்று 1
மானமும் 2
மானமே 1
மானவன்தன் 1
மானார்தம் 1
மானிட 4
மானிடர் 9
மானிடர்க்கு 1
மானிடர்கள் 1
மானிடரும் 1
மானிடரே 2
மானிடவா 1
மானிடன் 2
மானிடனா 1
மானிடனும் 1
மானினை 1
மானுட 7
மானுடமாயினும் 1
மானுடர் 10
மானுடர்க்கு 4
மானுடர்க்கே 1
மானுடர்தம்மை 1
மானுடர்தமக்கு 1
மானுடர்தாம் 1
மானுடராம் 1
மானுடரே 2
மானுடவர் 2
மானுடன் 2
மானுடன்தன்னை 1
மானுடனுக்கு 1
மானுடைய 1
மானும் 1
மானுவாராம் 1
மானை 2
மானொடு 1

மா (60)

மா ரத வீரர் மலிந்த நல் நாடு மா முனிவோர் பலர் வாழ்ந்த பொன் நாடு –தேசீய:6 2/1
மா ரத வீரர் மலிந்த நல் நாடு மா முனிவோர் பலர் வாழ்ந்த பொன் நாடு –தேசீய:6 2/1
தேம் சொரி மா மலர் சூடி மது தேக்கி நடிப்பாள் எம் அன்னை –தேசீய:10 3/2
மா ரதர் கோடி வந்தாலும் கணம் மாய்த்து குருதியில் திளைப்பாள் –தேசீய:10 5/2
தீது சிறிதும் பயிலா செம்மணி மா நெறி கண்டோம் –தேசீய:12 6/3
முத்தமிழ் மா முனி நீள் வரையே நின்று மொய்ம்புற காக்கும் தமிழ்நாடு செல்வம் –தேசீய:20 4/1
வாராது போல வந்த மா மணியை தோற்போமோ –தேசீய:27 3/2
மண்ணில் கலந்திடுமோ தெற்கு மா கடலுக்கு நடுவினிலே அங்கு ஓர் –தேசீய:53 2/3
நவ மா மணிகள் புனைந்த முடி நாதா கருணாலயனே தத்துவமாகியதோர் – தோத்திர:1 11/3
வாணீ காளீ மா மகளேயோ – தோத்திர:1 20/9
ஞான மா மகுட நடு திகழ் மணியாய் – தோத்திர:10 1/15
தான் விரும்பில் மா மலையை பேர்க்கும் – தோத்திர:24 17/5
எனை ஆளும் மா தேவி வீரர் தேவி இமையவரும் தொழும் தேவி எல்லை தேவி – தோத்திர:27 2/3
காலமாம் வனத்தில் அண்ட கோல மா மரத்தின் மீது காளி சக்தி என்ற பெயர் கொண்டு ரீங்காரமிட்டு உலவும் ஒரு வண்டு தழல் – தோத்திர:38 1/1
நின்றன் மா மரபில் வந்து நீசராய் – தோத்திர:45 9/1
கரு மா மேனி பெருமான் இங்கே – தோத்திர:50 2/2
நில மா மகளின் தலைவன் புகழே – தோத்திர:50 4/2
வாதனை பொறுக்கவில்லை அன்னை மா மகள் அடி இணை சரண்புகுவோம் – தோத்திர:59 1/4
நேச மா மரியா மக்தலேநா நேரிலே இந்த செய்தியை கண்டாள் – தோத்திர:77 1/2
மதுர தேமொழி மங்கையர் உண்மை தேர் மா தவ பெரியோருடன் ஒப்புற்றே – பல்வகை:4 6/3
பேதை மா சத்தியின் பெண்ணே வாழ்க – தனி:12 1/21
முன்பு மா முனிவோர்தமை வென்ற வில் முன்னர் ஏழை குழந்தை என் செய்வனே – சுயசரிதை:1 6/4
நயம் மிகும் தனி மாதை மா மணம் நண்ணு பாலர் தமக்கு உரித்தாம் அன்றோ – சுயசரிதை:1 7/3
மொய்க்கும் மேகத்தின் வாடிய மா மதி மூடு வெம் பனி கீழுறு மென் மலர் – சுயசரிதை:1 16/1
மருளர்தம் இசையே பழி கூறுவன் மா மகட்கு இங்கு ஒர் ஊனம் உரைத்திலன் – சுயசரிதை:1 43/4
மனத்தினிலே நின்று இதனை எழுதுகின்றாள் மனோன்மணி என் மா சக்தி வையத்தேவி – சுயசரிதை:2 1/2
அன்னவன் மா யோகி என்றும் பரமஞானத்து அனுபூதி உடையன் என்றும் அறிந்துகொண்டேன் – சுயசரிதை:2 39/3
அந்தமிலா மா தேவன் கயிலை வேந்தன் அரவிந்த சரணங்கள் முடி மேல் கொள்வோம் – சுயசரிதை:2 59/3
மன்னர் குலத்தில் பிறந்தவன் வட மா மதுரைப்பதி ஆள்கின்றான் கண்ணன்தன்னை – கண்ணன்:7 3/3
மா மதுரைப்பதி சென்று நான் அங்கு வாழ்கின்ற கண்ணனை போற்றியே என்றன் – கண்ணன்:7 4/1
தவனுடை வணிகர்களும் பல தரனுடை தொழில் செயும் மா சனமும் – பாஞ்சாலி:1 14/3
மா இரும் திறை கொணர்ந்தே அங்கு வைத்ததொர் வரிசையை மறந்திடவோ – பாஞ்சாலி:1 22/2
மன்னர் மன்னன் யுதிட்டிரன் செய்த மா மகத்தினில் வந்து பொழிந்த – பாஞ்சாலி:1 41/1
மா ரத வீரர் அ பாண்டவர் வேள்விக்கு வந்ததும் வந்து மா மறை ஆசிகள் கூறி பெரும் புகழ் தந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 45/2
மா ரத வீரர் அ பாண்டவர் வேள்விக்கு வந்ததும் வந்து மா மறை ஆசிகள் கூறி பெரும் புகழ் தந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 45/2
மந்திரத்தில் அ சேதியர் மன்னனை மாய்த்திட்டார் ஐய மா மகத்தில் அதிதியை கொல்ல மரபு உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 48/3
மா இரு ஞாலத்து உயர்ந்ததாம் மதி வான் குலத்திற்கு முதல்வனாம் ஒளி – பாஞ்சாலி:1 66/2
மன்னவர் நீதி சொல வந்தாய் பகை மா மலையை சிறு மண்குடம் கொள்ள – பாஞ்சாலி:1 74/1
மா இரு ஞாலம் அவர்தமை தெய்வ மாண்புடையார் என்று போற்றும் காண் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 83/3
மை வரை தோளன் பெரும் புகழாளன் மா மகள் பூமகட்கு ஓர் மணவாளன் – பாஞ்சாலி:1 122/2
மா ரத வீரர் முன்னே நடு மண்டபத்தே பட்டப்பகலினிலே – பாஞ்சாலி:2 169/3
தேவல பெயர் மா முனிவோனும் செய்ய கேள்வி அசிதனும் முன்னர் – பாஞ்சாலி:2 171/3
கும்பி மா நரகத்தினில் ஆழ்த்தும் கொடிய செய்கை தொடர்வதும் என்னே – பாஞ்சாலி:2 202/4
வாராத வன் கொடுமை மா விபத்து வந்துவிடும் – பாஞ்சாலி:4 252/70
மா திக்கு வெளியினிலே நடுவானத்தில் பறந்திடும் கருடன் மிசை – பாஞ்சாலி:5 296/3
மா மகளை கொண்ட தேவன் எங்கள் மரபுக்கு தேவன் கண்ணன் பதத்து ஆணை – பாஞ்சாலி:5 303/3
மாய குயிலும் அதன் மா மாய தீம் பாட்டும் – குயில்:4 1/12
சாயை போல் இந்திர மா சாலம் போல் வையமுமா – குயில்:4 1/13
வானத்து இடி போல மா என்று உறுமுவதும் – குயில்:7 1/25
வாலில் அடிபட்டு மனம் மகிழ்வேன் மா என்றே – குயில்:7 1/51
மன்னவனை கண்டவுடன் மா மோகம் கொண்டு விட்டாய் – குயில்:9 1/70
வெல்லு திறல் மா வேந்தர் வேடருள்ளோ பெண்ணெடுப்பர் – குயில்:9 1/87
தென்பொதியை மா முனிவர் செப்பினார் சாமீ – குயில்:9 1/178
தேற்றமுறு மா முனிவர் செப்புகின்றார் பெண் குயிலே – குயில்:9 1/200
காற்றில் மறைந்து சென்றார் மா முனிவர் காதலரே – குயில்:9 1/211
மாற்றி உரைக்கவில்லை மா முனிவர் சொன்னது எல்லாம் – குயில்:9 1/212
மா முனிவர் தோன்றி மணம் உயர்ந்த நாட்டினிலே – பிற்சேர்க்கை:5 8/1
சொந்த மா மனிதருளே போரிட்டும் பாழாகி துகளாய் வீழ்ந்தேம் – பிற்சேர்க்கை:7 5/3
பந்தை தெறு முலை மா பால் மொழியினும் கரிய – பிற்சேர்க்கை:13 1/1
ஊன மா நாவினில் உரைத்தலும் படுமோ – பிற்சேர்க்கை:17 1/15
மேல்

மாக்கள் (8)

அன்பற்ற மாக்கள் அதை பறித்தால் காவாயோ –தேசீய:27 9/2
கழிவுறு மாக்கள் எல்லாம் இகழ்ந்திட கடையில் நிற்பார் –தேசீய:29 4/2
கடைபடு மாக்கள் என் கண் முன் நில்லாதீர் –தேசீய:32 1/80
நீசருக்கு இனிதாம் தனத்தினும் மாதர் நினைப்பினும் நெறியிலா மாக்கள்
மாசுறு பொய் நட்பதனினும் பன்னாள் மயங்கினேன் அவை இனி மதியேன் – தோத்திர:33 3/1,2
ஓலமிட்டு புகழ்ச்சிகள் சொல்வார் உண்மை கண்டிலர் வையத்து மாக்கள்
ஞாலம் முற்றும் பராசக்தி தோற்றம் ஞானம் என்ற விளக்கினை ஏற்றி – தனி:2 5/2,3
கருதும் இவ்வகை மாக்கள் பயின்றிடும் கலை பயில்க என என்னை விடுத்தனன் – சுயசரிதை:1 22/3
அனைத்து ஒர் செய்தி மற்று ஏதெனில் கூறுவேன் அம்ம மாக்கள் மணம் எனும் செய்தியே – சுயசரிதை:1 30/3
மதனன் செய்யும் மயக்கம் ஒருவயின் மாக்கள் செய்யும் பிணிப்பு மற்றோர்வயின் – சுயசரிதை:1 37/1
மேல்

மாக்களுக்கு (1)

மாக்களுக்கு ஓர்கணமும் கிளியே –தேசீய:40 11/2
மேல்

மாகதன் (1)

உற்றதோர் தம்பிக்கு தென்னவன் மார்பணி தந்ததும் ஒளி ஓங்கிய மாலை அ மாகதன் தான் கொண்டு வந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 50/2
மேல்

மாகாளி (5)

மாகாளி பராசக்தி உருசியநாட்டினில் கடைக்கண் வைத்தாள் அங்கே –தேசீய:52 1/1
மிஞ்சவிடலாமோ ஹே வீர மாகாளி சாமுண்டி காளீஸ்வரி –தேசீய:53 4/4
மாகாளி பராசக்தி உமையாள் அன்னை வைரவி கங்காளி மனோன்மணி மாமாயி – சுயசரிதை:2 3/1
மாகாளி பராசக்தி துணையே வேண்டும் வையகத்தில் எதற்கும் இனி கவலை வேண்டா – சுயசரிதை:2 9/1
வாலை உமாதேவி மாகாளி வீறுடையாள் – பாஞ்சாலி:4 252/15
மேல்

மாகாளீ (1)

சொல்லடி சொல்லடி சக்தி மாகாளீ
வேதபுரத்தாருக்கு நல்ல குறி சொல்லு – பல்வகை:11 1/4,5
மேல்

மாங்கனி (1)

மாங்கனி வீழ்வது உண்டோ –தேசீய:40 5/3
மேல்

மாங்கிளையில் (1)

மாங்கிளையில் ஏதோ மனதில் எண்ணி வீற்றிருந்தேன் – குயில்:9 1/5
மேல்

மாங்கொட்டைச்சாமி (4)

தப்பாத சாந்தநிலை அளித்த கோமான் தவம் நிறைந்த மாங்கொட்டைச்சாமி தேவன் – சுயசரிதை:2 20/3
வாளை பார்த்து இன்பமுறும் மன்னர் போற்றும் மலர் தாளான் மாங்கொட்டைச்சாமி வாழ்க – சுயசரிதை:2 36/4
மாங்கொட்டைச்சாமி புகழ் சிறிது சொன்னோம் வண்மை திகழ் கோவிந்த ஞானி பார் மேல் – சுயசரிதை:2 37/1
பாங்குற்ற மாங்கொட்டைச்சாமி போலே பயிலும் மதி வர்ணாசிரமத்தே நிற்போன் – சுயசரிதை:2 37/4
மேல்

மாசற்ற (1)

மாசற்ற சோதி வதனம் இனி காண்பேனோ –தேசீய:48 3/2
மேல்

மாசற (2)

மந்திர நீரை மாசற தெளித்து –தேசீய:42 1/167
மாசற வணங்கி மக்கள் போற்றிட – பிற்சேர்க்கை:26 1/22
மேல்

மாசறு (2)

மாசறு மெல் நல் தாயினை பயந்து என் வழிக்கு எலாம் உறையுளாம் நாட்டின் –தேசீய:50 2/3
சோதி என்னும் பெரும் கடல் சோதி சூறை மாசறு சோதி அனந்தம் – தனி:10 2/2
மேல்

மாசில் (1)

வானம் தம் புகழ் மேவி விளங்கிய மாசில் ஆதி குரவன் அ சங்கரன் – தனி:18 3/1
மேல்

மாசிலாது (1)

மாசிலாது நிறைவுறும் வண்ணமே –தேசீய:50 15/2
மேல்

மாசு (5)

சூழ்ந்த மாசு போன்றனை போ போ போ –தேசீய:16 4/8
மண் மாசு அகன்ற வான்படு சொற்களால் –தேசீய:42 1/130
நதியில் உள்ள சிறு குழிதன்னில் நான்கு திக்கிலிருந்தும் பல் மாசு
பதியுமாறு பிறர் செயும் கர்ம பயனும் நம்மை அடைவது உண்டு அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 182/3,4
மாசு எடுத்தல் நலம் தருதல் ஒளி பெய்தல் – வசனகவிதை:3 2/19
புறம் மேவு பக்தர் மன மாசு அறுத்த புனிதா குறப்பெண் மணவாளா புகல் ஏதும் அற்ற தமியேமை ரட்சி பொரு வேல் பிடித்த பெருமாளே – பிற்சேர்க்கை:24 2/4
மேல்

மாசுடைத்தது (1)

வயது முற்றிய பின் உறு காதலே மாசுடைத்தது தெய்விகம் அன்று காண் – சுயசரிதை:1 7/1
மேல்

மாசுறு (1)

மாசுறு பொய் நட்பதனினும் பன்னாள் மயங்கினேன் அவை இனி மதியேன் – தோத்திர:33 3/2
மேல்

மாஞ்சோலை (1)

மேற்கே சிறு தொலையில் மேவும் ஒரு மாஞ்சோலை
நால் கோணத்து உள்ள பல நத்தத்து வேடர்களும் – குயில்:1 1/7,8
மேல்

மாஞ்சோலைக்கு (1)

மாஞ்சோலைக்கு உள்ளே மதியிலி நான் சென்று ஆங்கே – குயில்:8 1/27
மேல்

மாஞ்சோலைதன்னை (1)

கூறியுள்ள மாஞ்சோலைதன்னை குறுகி அந்த – குயில்:8 1/25
மேல்

மாஞ்சோலையதனில் (1)

அந்த மாஞ்சோலையதனில் ஓர் காலையிலே – குயில்:1 1/10
மேல்

மாட்சி (2)

மாட்சி தீர் மிலேச்சர் மனப்படி ஆளும் –தேசீய:32 1/75
காலை இளவெயிலின் காட்சி அவள் கண் ஒளி காட்டுகின்ற மாட்சி
நீல விசும்பினிடை இரவில் சுடர் நேமி அனைத்தும் அவள் ஆட்சி – தோத்திர:23 3/1,2
மேல்

மாட்சிபெற (1)

மாதர் அறங்கள் பழமையை காட்டிலும் மாட்சிபெற செய்து வாழ்வமடி – பல்வகை:6 8/2
மேல்

மாட்சியதாய் (1)

கன்னங்கரியதுவாய் அகல் காட்சியதாய் மிகு மாட்சியதாய்
துன்னற்கு இனியதுவாய் நல்ல சுவைதரும் நீருடை யமுனை எனும் – பாஞ்சாலி:1 15/1,2
மேல்

மாட்சியார் (3)

வானவர் விழையும் மாட்சியார் தேயம் –தேசீய:32 1/39
வாள் நுனி காட்டி மாட்சியார் குரவன் –தேசீய:42 1/38
மாண்டன பழம் பெரு மாட்சியார் தொழில் எலாம் – தனி:20 1/8
மேல்

மாட்சியும் (3)

உம்பர் வானத்து கோளையும் மீனையும் ஓர்ந்து அளந்ததொர் பாஸ்கரன் மாட்சியும்
நம்பரும் திறலோடு ஒரு பாணினி ஞாலம் மீதில் இலக்கணம் கண்டதும் – சுயசரிதை:1 24/2,3
இலகு புகழ் மனு ஆதி முதுவர்க்கும் மாமனே பொருள் ஏற்றமும் மாட்சியும் இப்படி உண்டு-கொல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/2
மந்திரமும் படை மாட்சியும் கொண்டு வாழ்வதைவிட்டு இங்கு வீணிலே பிறர் – பாஞ்சாலி:1 88/2
மேல்

மாட்சியுற (1)

வான நடுவிலே மாட்சியுற ஞாயிறுதான் – குயில்:6 1/1
மேல்

மாட்சியை (1)

மன்பதை காக்கும் அரசர்தாம் அற மாட்சியை கொன்று களிப்பரோ அதை – பாஞ்சாலி:4 258/2
மேல்

மாட்டாத (1)

விண்டு உரைக்க மாட்டாத விந்தையடா விந்தையடா – குயில்:9 1/226
மேல்

மாட்டி (1)

கொள்ளைக்கே சென்று ஒரு பொய் மூட்டி நம்மை கொண்டதிலே தொல்லை செய்வான் மாட்டி – பல்வகை:9 7/2
மேல்

மாட்டிக்கொள்வார் (1)

கண்ணிலா குழந்தைகள் போல் பிறர் காட்டிய வழியில் சென்று மாட்டிக்கொள்வார்
நண்ணிய பெரும் கலைகள் பத்து நாலாயிரம் கோடி நயந்துநின்ற –தேசீய:15 7/2,3
மேல்

மாட்டின் (1)

வண்டியை மாடு இழுத்து செல்கிறது அங்கு மாட்டின் உயிர் வண்டியிலும் ஏறுகிறது – வசனகவிதை:4 13/8
மேல்

மாட்டும் (1)

மாட்டை அடித்து வசக்கி தொழுவினில் மாட்டும் வழக்கத்தை கொண்டுவந்தே – பல்வகை:6 3/1
மேல்

மாட்டுவேன் (1)

வாட்டி உன்னை மடக்கி சிறைக்குள்ளே மாட்டுவேன் வலி காட்டுவேன் –தேசீய:38 1/2
மேல்

மாட்டுறு (1)

மாட்டுறு நண்பர்களும் அந்த வான் பெரும் சபையிடை வணங்கிநின்றார் – பாஞ்சாலி:2 163/4
மேல்

மாட்டேன் (1)

நீளில் உயிர்தரிக்க மாட்டேன் கருநீலி என் இயல்பு அறியாயோ – தோத்திர:32 3/4
மேல்

மாட்டை (2)

மாட்டை அடித்து வசக்கி தொழுவினில் மாட்டும் வழக்கத்தை கொண்டுவந்தே – பல்வகை:6 3/1
புன்மை குரங்கை பொதி மாட்டை நான் கண்டு – குயில்:8 1/55
மேல்

மாட (1)

இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம் எழில் நகர் கோபுரம் யாவுமே நான் –வேதாந்த:13 3/2
மேல்

மாடங்கள் (2)

தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த – தோத்திர:12 1/2
சித்திர மாளிகை பொன் ஒளிர் மாடங்கள் தேவ திருமகளிர் இன்பம் தேக்கிடும் தேன் இசைகள் சுவை தேறிடும் நல் இளமை நல்ல – தோத்திர:74 7/1
மேல்

மாடங்களாம் (1)

முத்து ஒளிர் மாடங்களாம் எங்கும் மொய்த்து அளி சூழ் மலர் சோலைகளாம் – பாஞ்சாலி:1 7/3
மேல்

மாடத்தில் (1)

மாடத்தில் ஏறி ஞான கூடத்தில் விளையாடி – தோத்திர:54 1/3
மேல்

மாடத்திலும் (1)

தோரண பந்தரிலும் பசு தொழுவிலும் சுடர் மணி மாடத்திலும்
வீரர்தம் தோளினிலும் உடல் வெயர்த்திட உழைப்பவர் தொழில்களிலும் – தோத்திர:59 4/2,3
மேல்

மாடத்திலே (1)

நாட்டுப்புறங்களிலே நகர் நண்ணு சில சுடர் மாடத்திலே சில – தோத்திர:64 7/2
மேல்

மாடத்தின் (1)

இவ்வளவான பொழுதில் அவள் ஏறி வந்தே உச்சி மாடத்தின் மீது – தனி:2 3/2
மேல்

மாடத்தை (1)

இம்மை இன்பங்கள் எய்து பொன் மாடத்தை
வெம்மையார் புன் சிறை எனல் வேண்டுமே –தேசீய:29 6/3,4
மேல்

மாடப்பா (1)

மற்று இதனை நம்பிடுவாய் மாடப்பா என்று உரைத்தாய் – குயில்:9 1/56
மேல்

மாடம் (4)

அன்னம் அந்த தென்னை அருகினில் ஓர் மாடம் மிசை – தனி:1 22/1
பொன் அங்க மணி மடவார் மாடம் மீது புலவிசெயும் போழ்தினிலே போந்து வீச – பாஞ்சாலி:1 117/3
மெய்ம்மை அறிவு இழந்தேன் வீட்டிலே மாடம் மிசை – குயில்:8 1/4
ஓங்கும் திகைப்பில் உயர் மாடம் விட்டு நான் – குயில்:8 1/14
மேல்

மாடன் (7)

மாமன் மகன் ஒருவன் மாடன் எனும் பேர் கொண்டான் – குயில்:9 1/23
மாடன் மனம் புகைந்து மற்றை நாள் உன்னை வந்து – குயில்:9 1/45
மாடன் அங்கு வந்து நின்றான் மற்று இதனை தேன்மலையின் – குயில்:9 1/136
மாடன் அதை தான் கண்டான் மற்றவனும் அங்ஙனமே – குயில்:9 1/142
மாடன் வெறிகொண்டான் மற்றவனும் அவ்வாறே – குயில்:9 1/143
மாடன் இங்கு செய்ததோர் மாயத்தால் இப்பொழுது – குயில்:9 1/170
மாடன் குரங்கன் இருவருமே வன் பேயா – குயில்:9 1/187
மேல்

மாடனிடம் (1)

ஓடி இருப்பதோர் உண்மையையும் மாடனிடம்
யாரோ உரைத்துவிட்டார் ஈரிரண்டு பாய்ச்சலிலே – குயில்:9 1/133,134
மேல்

மாடனும் (1)

மாடனும் தன் வாள் உருவி மன்னவனை கொன்றிடவே – குயில்:9 1/150
மேல்

மாடனை (1)

மாடனை காடனை வேடனை போற்றி மயங்கும் மதியிலிகாள் எதனூடும் –வேதாந்த:10 2/1
மேல்

மாடா (2)

வேலா சாத்தா விநாயகா மாடா
இருளா சூரியா இந்துவே சக்தியே – தோத்திர:1 20/7,8
காயும் சினம் தவிர்ப்பாய் மாடா கடுமையினால் – குயில்:9 1/48
மேல்

மாடாக (1)

காமனே மாடாக காட்சிதரும் மூர்த்தியே – குயில்:7 1/17
மேல்

மாடு (7)

வண்டி இழுக்கும் நல்ல குதிரை நெல்லு வயலில் உழுது வரும் மாடு
அண்டி பிழைக்கும் நம்மை ஆடு இவை ஆதரிக்க வேணுமடி பாப்பா – பல்வகை:2 5/1,2
மாடு கன்று மேய்த்திடுவேன் மக்களை நான் காத்திடுவேன் – கண்ணன்:4 1/15
மாடு இழந்துவிட்டான் தருமன் மந்தை மந்தையாக – பாஞ்சாலி:2 195/1
மாடு நிகர்த்த துச்சாதனன் அவள் மை குழல் பற்றி இழுக்கிறான் இந்த – பாஞ்சாலி:5 272/2
கீழே இருந்து ஓர் கிழ காளை மாடு அதனை – குயில்:7 1/7
பூமியிலே மாடு போல் பொற்பு உடைய சாதி உண்டோ – குயில்:7 1/18
வண்டியை மாடு இழுத்து செல்கிறது அங்கு மாட்டின் உயிர் வண்டியிலும் ஏறுகிறது – வசனகவிதை:4 13/8
மேல்

மாடுகள் (3)

மருந்து இதற்கு இலையோ செக்கு மாடுகள் போல் உழைத்து ஏங்குகின்றார் அந்த –தேசீய:53 1/4
அன்ன நல் அணி வயல்கள் எங்கள் ஆடுகள் மாடுகள் குதிரைகளும் – தோத்திர:11 7/3
மாடுகள் பூட்டினவாய் பல வகைப்படு தானியம் சுமந்தனவாய் – பாஞ்சாலி:1 35/2
மேல்

மாடுகளும் (1)

ஆடுகளும் மாடுகளும் அழகுடைய பரியும் – தோத்திர:58 3/1
மேல்

மாண் (11)

மட்டிலே மானிடர் மாண் பெறலாகார் –தேசீய:42 1/79
மன்னு பாரத மாண் குலம் யாவிற்கும் – தோத்திர:45 5/2
மாண் உயர்ந்து நிற்பாள் மலரடியே சூழ்வோமே – தோத்திர:63 2/4
வேர் சுடர் பர மாண் பொருள் கேட்டும் மெலிவு ஒர் நெஞ்சிடை மேவுதல் என்னே – தனி:10 4/4
மாண் இயல் தமிழ் பாட்டால் நான் வகுத்திட கலைமகள் வாழ்த்துகவே – பாஞ்சாலி:1 6/4
மாண் தகு திறல் வீமன் தட மார்பிலும் எனது இகழ் வரைந்துளதே – பாஞ்சாலி:1 20/4
மாண் அற்ற மன்னர் கண் முன்னே என்றன் வன்மையினால் யுத்தரங்கத்தின் கண்ணே – பாஞ்சாலி:5 304/4
மாரி எனும்படி வந்து சிறந்தது வந்தேமாதரமே மாண் உயர் பாரததேவியின் மந்திரம் வந்தேமாதரமே – பிற்சேர்க்கை:3 1/2
வாரமுறும் சுவை இன் நறவு உண் கனி வான் மருந்து எனவே மாண் உயர் பாரததேவி விரும்பிடும் வந்தேமாதரமே – பிற்சேர்க்கை:3 2/4
மாண் எலாம் பாழாகி மங்கிவிட்டது இ நாடே – பிற்சேர்க்கை:5 2/2
மன்னவன் போற்று சிவ மாண் அடியே அன்னவனும் – பிற்சேர்க்கை:12 11/2
மேல்

மாண்டன (1)

மாண்டன பழம் பெரு மாட்சியார் தொழில் எலாம் – தனி:20 1/8
மேல்

மாண்டனன் (1)

நின்று முகத்தே நிலவுதர மாண்டனன் காண் – குயில்:9 1/169
மேல்

மாண்டான் (3)

ஈசன் வந்து சிலுவையில் மாண்டான் எழுந்து உயிர்த்தனன் நாள் ஒரு மூன்றில் – தோத்திர:77 1/1
அந்தணனாம் சங்கராசார்யன் மாண்டான் அதற்கடுத்த இராமாநுஜனும் போனான் – சுயசரிதை:2 5/4
சிலுவையிலே அடியுண்டு யேசு செத்தான் தீயதொரு கணையாலே கண்ணன் மாண்டான்
பலர் புகழும் இராமனுமே யாற்றில் வீழ்ந்தான் பார் மீது நான் சாகாதிருப்பேன் காண்பீர் – சுயசரிதை:2 6/1,2
மேல்

மாண்டு (3)

மாண்டு போரில் மடிந்து நரகில் மாழ்குதற்கு வகைசெயல் வேண்டா – பாஞ்சாலி:2 197/4
மாண்டு தரை மேல் மகனே கிடப்பாய் நீ – பாஞ்சாலி:4 252/56
மீண்டும் ஒரு விளக்கில் போய் மாண்டு விழும் அஃது ஒப்ப விருப்போடு ஏகி – பிற்சேர்க்கை:7 4/3
மேல்

மாண்பதன் (1)

மலிவுறு சிறப்பின் எம்முடை முன்னோர் மாண்பதன் நினைவின் மீது ஆணை –தேசீய:50 5/2
மேல்

மாண்பார் (1)

கோன் ஆகி சாத்திரத்தை ஆளும் மாண்பார் ஜகதீச சந்த்ரவஸு கூறுகின்றான் – சுயசரிதை:2 13/3
மேல்

மாண்பிடை (1)

பங்கமே பெறும் இ நிலை நின்று உயர் பண்டை மாண்பிடை கொண்டு இனிது உய்த்திடும் – பிற்சேர்க்கை:2 1/3
மேல்

மாண்பிழந்த (1)

வல்ல சகுனிக்கு மாண்பிழந்த நாயகர் தாம் – பாஞ்சாலி:4 252/104
மேல்

மாண்பிற்கு (1)

இன் நறு நீர் கங்கையாறு எங்கள் யாறே இங்கு இதன் மாண்பிற்கு எதிர் ஏது வேறே –தேசீய:6 1/2
மேல்

மாண்பின (1)

சுருதிகள் பயந்தனை சாத்திரம் கோடி சொல்லரு மாண்பின ஈன்றனை அம்மே –தேசீய:11 3/3
மேல்

மாண்பினிடையே (1)

பல் வகை மாண்பினிடையே கொஞ்சம் பயித்தியம் அடிக்கடி தோன்றுவது உண்டு – கண்ணன்:3 2/3
மேல்

மாண்பினை (3)

குறுநகை இன்சொலார் குலவிய மாண்பினை
நல்குவை இன்பம் வரம் பல நல்குவை –தேசீய:18 2/3,4
மண்ணில் இன்பங்களை விரும்பி சுதந்திரத்தின் மாண்பினை இழப்பாரோ –தேசீய:26 6/1
வானகம் நோக்கினேன் மற்று அதன் மாண்பினை
ஊன மா நாவினில் உரைத்தலும் படுமோ – பிற்சேர்க்கை:17 1/14,15
மேல்

மாண்பு (7)

இறந்து மாண்பு தீரம் மிக்க ஏழ்மை கொண்ட போழ்தினும் –தேசீய:7 1/3
விளையும் மாண்பு யாவையும் பார்த்தன் போல் –தேசீய:16 7/7
மாண்பு ஆர்ந்திருக்கும் வகுத்துரைக்க ஒண்ணாதே –வேதாந்த:11 9/2
தலத்தில் மாண்பு உயர் மக்களை பெற்றிடல் சாலவே அரிது ஆவதோர் செய்தியாம் – பல்வகை:4 5/2
பாரதநாட்டில் பழம் மாண்பு உறுக என – தனி:20 1/19
மன்னவர் காண இவனுக்கே தம்முள் மாண்பு கொடுத்தனர் அல்லரோ – பாஞ்சாலி:1 78/4
மை வளர்ந்த கண்ணாளின் மாண்பு அகன்றுபோயினதோ – பிற்சேர்க்கை:20 3/2
மேல்

மாண்புக்கு (1)

இந்திரன் மாண்புக்கு என்ன இயற்றினன் வெளிய யானை – தனி:19 1/4
மேல்

மாண்புகளும் (1)

சொந்த அரசும் புவி சுகங்களும் மாண்புகளும்
அந்தகர்க்கு உண்டாகுமோ கிளியே –தேசீய:40 3/1,2
மேல்

மாண்புடன் (1)

வாழ்வுகள் தாழ்வும் இல்லை என்றும் மாண்புடன் வாழ்வமடா – பிற்சேர்க்கை:14 8/2
மேல்

மாண்புடையார் (1)

மா இரு ஞாலம் அவர்தமை தெய்வ மாண்புடையார் என்று போற்றும் காண் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 83/3
மேல்

மாண்புடையான் (1)

அதிதியர்தம்முளே முதல் மாண்புடையான் என கொண்டனர் – பாஞ்சாலி:1 79/4
மேல்

மாண்புபெறும் (1)

மன்னர் அறம்புரிந்தால் வையம் எல்லாம் மாண்புபெறும் – தனி:1 25/2
மேல்

மாண்பும் (2)

எண்ணிலாத பொருளின் குவையும் யாங்கணும் செலும் சக்கர மாண்பும்
மண்ணில் ஆர்க்கும் பெறல் அரிதாம் ஓர் வார் கடல் பெரும் சேனையும் ஆங்கே – பாஞ்சாலி:1 19/1,2
நிலையிலாதன செல்வமும் மாண்பும் நித்தம் தேடி வருந்தல் இலாமே – பாஞ்சாலி:1 99/3
மேல்

மாண்புயர்ந்த (1)

வந்துவிட்டேன் என்று உரைத்தான் மாண்புயர்ந்த பாண்டவர்தாம் – பாஞ்சாலி:4 252/119
மேல்

மாண்புற (1)

ஆதரவுற்று இங்கு வாழ்வோம் தொழில் ஆயிரம் மாண்புற செய்வோம் – பல்வகை:3 8/2
மேல்

மாண்பை (1)

மந்திரம் நடுவுற தோன்றும் அதன் மாண்பை வகுத்திட வல்லவன் யானோ –தேசீய:14 3/2
மேல்

மாண (1)

மாண பெரிய வனப்பு அமைந்து இன் கவிவாணர்க்கு – பிற்சேர்க்கை:17 1/3
மேல்

மாணிக்க (2)

மட்டு மிகுந்து அடித்தாலும் அதை மதியாது அவ் உறுதிகொள் மாணிக்க படலம் –தேசீய:14 2/2
மாணிக்க குவியல்களும் பச்சை மரகத திரளும் நல் முத்துக்களும் – பாஞ்சாலி:1 23/2
மேல்

மாத்திரத்திலே (2)

மந்திரவாதி என்பார் சொன்ன மாத்திரத்திலே மனக்கிலி பிடிப்பார் –தேசீய:15 2/1
இவை எல்லாம் நின் கதிர்கள் பட்ட மாத்திரத்திலே ஒளியுற நகைசெய்கின்றன – வசனகவிதை:2 10/4
மேல்

மாத்திரம் (5)

வண்மையினால் அவன் மாத்திரம் பொய்கள் மலைமலையா உரைப்பான் நல்ல – கண்ணன்:1 8/2
மாத்திரம் எந்த வகையிலும் சக மாயம் உணர்ந்திடல் வேண்டுமே என்னும் – கண்ணன்:7 1/3
மாத்திரம் மறந்துவிட்டாய் மன்னர் வல்லினுக்கு அழைத்திடில் மறுப்பது உண்டோ – பாஞ்சாலி:2 175/4
ஆனால் வடிவத்தை மாத்திரம் போற்றுவோர் சக்தியை இழந்துவிடுவர் – வசனகவிதை:3 5/25
உளத்தே மாத்திரம் இன்பம் உறவில்லை – வசனகவிதை:6 1/18
மேல்

மாத்திரமோ (1)

நின்ற பரத்து மாத்திரமோ நில்லா இகத்தும் நிற்பாய் நீ – தனி:16 1/4
மேல்

மாதங்கள் (1)

நகைபுரிந்து பொறுத்துப்பொறுத்து ஐயோ நாள்கள் மாதங்கள் ஆண்டுகள் போக்குவான் – கண்ணன்:5 1/2
மேல்

மாதத்தே (1)

நாலிரண்டு மாதத்தே நாயகனா நின்றனையே – குயில்:9 1/54
மேல்

மாதம் (4)

மாதம் ஒர் நான்கா நீர் அன்பு வறுமையிலே எனை வீழ்த்திவிட்டீர் – தோத்திர:61 2/1
முன் நாளில் ஐயர் எல்லாம் வேதம் சொல்வார் மூன்று மழை பெய்யுமடா மாதம்
இந்நாளிலே பொய்ம்மை பார்ப்பார் இவர் ஏது செய்தும் காசு பெறப்பார்ப்பார் – பல்வகை:9 5/1,2
கேள்விக்கு ஒரு மிதிலாதிபன் ஒத்தோன் கேடற்ற மாதம் இது என கண்டே – பாஞ்சாலி:1 124/4
மாதம் ஒரு மூன்றில் மருமம் சில செய்து – குயில்:9 1/51
மேல்

மாதர் (26)

வெள்ளிய சங்கம் முழங்கின கேளாய் வீதி எலாம் அணுகுற்றனர் மாதர்
தெள்ளிய அந்தணர் வேதமும் நின்றன் சீர் திருநாமமும் ஓதி நிற்கின்றார் –தேசீய:11 2/2,3
மாதர் கற்பழித்தலும் மறைவர் வேள்விக்கு –தேசீய:32 1/49
நீசருக்கு இனிதாம் தனத்தினும் மாதர் நினைப்பினும் நெறியிலா மாக்கள் – தோத்திர:33 3/1
மாதர் தீம் குரல் பாட்டில் இருப்பாள் மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ளாள் – தோத்திர:62 2/1
மாதர் பூமியும் நின் மிசை காதல் மண்டினாள் இதில் ஐயம் ஒன்று இல்லை – தோத்திர:70 3/2
மாதர் முகத்தை நினக்கு இணை கூறுவர் வெண்ணிலாவே அஃது வயதின் கவலையின் நோவின் கெடுவது வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 2/1
கச்சு அணிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள் வீசு போதினும் –வேதாந்த:1 2/1
இன் இசை மாதர் இசையுளேன் நான் இன்ப திரள்கள் அனைத்துமே நான் –வேதாந்த:13 4/1
மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார் – பல்வகை:3 9/2
திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திறம்புவதில்லையாம் – பல்வகை:4 7/2
மாதர் அறங்கள் பழமையை காட்டிலும் மாட்சிபெற செய்து வாழ்வமடி – பல்வகை:6 8/2
நல்ல கீத தொழில் உணர் பாணர் நடனம் வல்ல நகை முக மாதர்
அல்லல் போக இவருடன் கூடி ஆடியாடி களித்து இன்பம்கொள்வோம் – தனி:14 5/1,2
மாதர் இன்பம் முதலிய எல்லாம் வையகத்து சிவன் வைத்த என்றே – தனி:14 10/2
மது நமக்கு ஒர் தோல்வி வெற்றி மது நமக்கு வினை எலாம் மது நமக்கு மாதர் இன்பம் மது நமக்கு மது வகை – தனி:14 12/3
வசிட்டருக்கும் இராமருக்கும் பின் ஒரு வள்ளுவர்க்கும் முன் வாய்த்திட்ட மாதர் போல் – சுயசரிதை:1 32/1
மாதவனும் ஏந்தினான் வானோர்க்கேனும் மாதர் இன்பம் போல் பிறிதோர் இன்பம் உண்டோ – சுயசரிதை:2 50/3
மாதர் எலாம் தம்முடைய விருப்பின் வண்ணம் மனிதருடன் வாழ்ந்திடலாம் என்பார் அன்னோர் – சுயசரிதை:2 54/2
வன்னம் கொள் வரைத்தோளார் மகிழ மாதர் மையல் விழி தோற்றுவிக்கும் வண்மை நாடு – பாஞ்சாலி:1 117/4
இளையரான மாதர் செம்பொன் எழில் இணைந்த வடிவும் – பாஞ்சாலி:2 190/1
சிலங்கை பொன் கச்சு அணிந்த வேசை மாதர் சிறுமைக்கு தலைகொடுத்த தொண்டர் மற்றும் – பாஞ்சாலி:3 215/3
மாதர் வருதல் மரபோடா யார் பணியால் – பாஞ்சாலி:4 252/100
ஒப்பில்லை மாதர் ஒருவன் தன் தாரத்தை – பாஞ்சாலி:5 271/62
மாதர் குலவிளக்கை அன்பே வாய்ந்த வடிவழகை – பாஞ்சாலி:5 274/2
மாதர் எலாம் கேண்-மினோ வல் விதியே கேளாய் நீ – குயில்:5 1/8
மாதர் உரைத்தல் வழக்கம் இல்லை என்று அறிவேன் – குயில்:7 1/60
மாதர் அன்பு கூறில் மனம் இளகார் இங்கு உளரோ – குயில்:9 1/222
மேல்

மாதர்க்கு (1)

மாதர்க்கு உண்டு சுதந்திரம் என்று நின் வண் மலர் திருவாயின் மொழிந்த சொல் – பல்வகை:4 2/1
மேல்

மாதர்க்கும் (1)

முல்லை மென்னகை மாதர்க்கும் பாட்டிற்கும் மோகமுற்று பொழுதுகள் போக்குவான் – கண்ணன்:5 4/2
மேல்

மாதர்கள் (3)

மாதர்கள் கற்புள்ள வரையும் பாரில் மறைவரும் கீர்த்திகொள் ரஜபுத்ர வீரர் –தேசீய:14 8/2
மதுர தேமொழி மாதர்கள் எல்லாம் வாணி பூசைக்கு உரியன பேசீர் – தோத்திர:62 10/3
வாலிகன் தந்ததொர் தேர் மிசை ஏறி அ மன்னன் யுதிட்டிரன் தம்பியர் மாதர்கள்
நால் இயலாம் படையோடு நகரிடை நல்ல பவனி எழுந்த பொழுதினில் – பாஞ்சாலி:2 157/1,2
மேல்

மாதர்கு (1)

குலத்து மாதர்கு கற்பு இயல்பு ஆகுமாம் கொடுமை செய்தும் அறிவை அழித்தும் அ – பல்வகை:4 5/3
மேல்

மாதர்தம் (4)

பொன் மயில் ஒத்திடும் மாதர்தம் கற்பின் –தேசீய:4 3/3
வருந்துகின்றனரே ஹிந்து மாதர்தம் நெஞ்சு கொதித்து கொதித்து மெய் –தேசீய:53 1/2
நல் இசை முழக்கங்களாம் பல நாட்டிய மாதர்தம் பழக்கங்களாம் – பாஞ்சாலி:1 12/1
மாதர்தம் இன்பம் எனக்கு என்றான் புவி மண்டலத்து ஆட்சி அவர்க்கு என்றான் நல்ல – பாஞ்சாலி:1 89/1
மேல்

மாதர்தம்மை (1)

மாதர்தம்மை இழிவுசெய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் –தேசீய:30 4/1
மேல்

மாதர்தம்மொடு (1)

குந்தியும் இளங்கொடியும் வந்து கூடிய மாதர்தம்மொடு குலவி – பாஞ்சாலி:2 160/1
மேல்

மாதரசாய் (1)

மாதரசாய் வேடன் மகள் ஆன முன் பிறப்பில் – குயில்:9 1/58
மேல்

மாதரசு (1)

மாதவிடாயில் இருக்கிறாள் அந்த மாதரசு என்பதும் கூறினான் கெட்ட – பாஞ்சாலி:4 260/1
மேல்

மாதரசே (5)

மாதரசே செல்வ பெண்ணே ராதே ராதே உயர் – தோத்திர:60 5/1
சாற்றி வந்தனை மாதரசே எங்கள் சாதி செய்த தவப்பயன் வாழி நீ – பல்வகை:4 1/4
மாதரசே நின்னுடைய மன்னவனை வீழ்த்திவிட்டான் – பாஞ்சாலி:5 271/54
மாதரசே என்று வலக்கை தட்டி வாக்களித்தான் – குயில்:9 1/107
இன்னும் பிறவி உண்டு மாதரசே இன்பம் உண்டு – குயில்:9 1/166
மேல்

மாதரர் (1)

மாதரர் நலத்தின் மகிழ்பவன் மகிழ்க –தேசீய:32 1/82
மேல்

மாதரார் (2)

மலரினில் நீல வானில் மாதரார் முகத்தில் எல்லாம் – தனி:19 2/1
மாதரார் மிசை தாம் உறும் காதலை மற்றவர் தர பெற்றிடும் மாந்தரே – சுயசரிதை:1 15/4
மேல்

மாதராளிடை (1)

மற்றொர் பெண்ணை மணம்செய்த போழ்து முன் மாதராளிடை கொண்டதொர் காதல்தான் – சுயசரிதை:1 36/1
மேல்

மாதரிடத்தே (1)

வீர மறக்குலத்து மாதரிடத்தே வேண்டியதில்லை என்று சொல்லிவிடடீ – கண்ணன்:13 6/2
மேல்

மாதரின் (1)

இந்திர போகங்கள் என்கிறான் உணவு இன்பமும் மாதரின் இன்பமும் இவன் – பாஞ்சாலி:1 88/1
மேல்

மாதருடன் (3)

மாதருடன் மனம் ஒன்றி மயங்கிவிட்டால் மந்திரிமார் போர்த்தொழிலை மனம்கொள்வாரோ – சுயசரிதை:2 53/2
காதலிலே மாதருடன் களித்து வாழ்ந்தால் படைத்தலைவர் போர்த்தொழிலை கருதுவாரோ – சுயசரிதை:2 53/4
மற்று நீ வீட்டை விட்டு மாதருடன் காட்டினிலே – குயில்:9 1/119
மேல்

மாதரும் (3)

பொன் அவிர் கோயில்களும் எங்கள் பொற்பு உடை மாதரும் மதலையரும் – தோத்திர:11 7/2
கொச்சை பேச்சில் கைகொட்டி நகைப்போம் கொஞ்சு மாதரும் கூட்டுணும் கள்ளும் – தனி:14 1/3
வாள் விழி மாதரும் நம்மையே கயமக்கள் என்று எண்ணி நகைத்திட்டார் – பாஞ்சாலி:1 65/4
மேல்

மாதரை (2)

மாதரை கற்பழித்து வன்கண்மை பிறர் செய்ய –தேசீய:40 8/1
பொன்னுடை மார்பகத்தார் இளம் பொன் கொடி மாதரை களிப்பதினும் – பாஞ்சாலி:1 96/3
மேல்

மாதரையும் (1)

மாதரையும் மக்களையும் வன்கண்மையால் பிரிந்து –தேசீய:27 7/1
மேல்

மாதரொடு (1)

காதல் மாதரொடு ஆடல் ஒருபால் கள வெம் போரிடை வென்றிடல் ஓர்பால் – தனி:14 11/2
மேல்

மாதரோடு (1)

மாதரோடு மயங்கி களித்தும் மதுர நல் இசை பாடி குதித்தும் – தனி:14 7/1
மேல்

மாதவன் (1)

மாதவன் சக்தியினை செய்ய மலர் வளர் மணியினை வாழ்த்திடுவோம் – தோத்திர:59 1/1
மேல்

மாதவனும் (1)

மாதவனும் ஏந்தினான் வானோர்க்கேனும் மாதர் இன்பம் போல் பிறிதோர் இன்பம் உண்டோ – சுயசரிதை:2 50/3
மேல்

மாதவிடாயில் (1)

மாதவிடாயில் இருக்கிறாள் அந்த மாதரசு என்பதும் கூறினான் கெட்ட – பாஞ்சாலி:4 260/1
மேல்

மாதவிலக்கு (1)

அச்சா கேள் மாதவிலக்கு ஆதலால் ஓராடைதன்னில் – பாஞ்சாலி:5 271/2
மேல்

மாதா (5)

ஜய ஜய மாதா ஜய ஜய துர்க்கா –தேசீய:32 1/2
மாதா வாய்விட்டு அலற அதை சிறிதும் மதியாதே வாணாள் போக்கும் –தேசீய:43 4/1
உமா ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ மாதா ஸா – தோத்திர:29 2/2
மாதா பராசக்தி வையம் எலாம் நீ நிறைந்தாய் – தோத்திர:63 1/1
கேள் விடை கூறினள் மாதா நம்மிடை – பிற்சேர்க்கை:26 1/27
மேல்

மாதினை (1)

நீண்ட துயரில் குலைந்துபோய் நின்ற நேரிழை மாதினை கண்டனன் அவள் – பாஞ்சாலி:5 267/2
மேல்

மாது (3)

கொச்சை மக்களுக்கு இஃது எளிதாமோ கொஞ்சும் மாது ஒரு குண்டலி சக்தி – தனி:14 2/3
நின்னை தனதாக்க நிச்சயித்தான் மாது நீ – குயில்:9 1/69
மாது அவளின் மேனி வகுத்தான் பிரமன் என்பான் – குயில்:9 1/246
மேல்

மாதுலர் (1)

மாதுலர் சோதரர் மைத்துனர் தாதையர் –தேசீய:32 1/139
மேல்

மாதேவன் (1)

மாதேவன் யோகம் மதிமயக்கம் ஆகிவிட – பாஞ்சாலி:4 252/14
மேல்

மாதேவி (1)

வந்த மாதேவி நினை நல்வரவு கூறி அடி வணங்கிடாமல் – பிற்சேர்க்கை:7 5/2
மேல்

மாதை (2)

நயம் மிகும் தனி மாதை மா மணம் நண்ணு பாலர் தமக்கு உரித்தாம் அன்றோ – சுயசரிதை:1 7/3
பொன் அவிர் மேனி சுபத்திரை மாதை புறங்கொண்டு போவதற்கே இனி – கண்ணன்:1 1/1
மேல்

மாதோ (1)

இடிபட்ட சுவர் போலே கலி விழுந்தான் கிருதயுகம் எழுக மாதோ –தேசீய:52 6/4
மேல்

மாந்தர் (18)

மாந்தர் எல்லோரும் சோர்வை அச்சத்தை மறந்துவிட்டார் –தேசீய:12 9/3
மண் ஆளும் மன்னர் அவன்றனை சிறைசெய்திட்டாலும் மாந்தர் எல்லாம் –தேசீய:44 3/1
வஞ்சனை இன்றி பகை இன்றி சூது இன்றி வையக மாந்தர் எல்லாம் – தோத்திர:18 1/3
போதும் இங்கு மாந்தர் வாழும் பொய்ம்மை வாழ்க்கை எல்லாம் – தோத்திர:31 1/3
வஞ்சமற்ற தொழில் புரிந்து உண்டு வாழும் மாந்தர் குலதெய்வம் ஆவாள் – தோத்திர:62 3/1
பாடி வேள்வி மாந்தர் செய்ய பண்பு இழந்தோமே அம்மாவோ – தோத்திர:75 6/2
வலியிலாதார் மாந்தர் என்று மகிழ்ந்து வாழ்ந்தோமே ஐயோ நாம் – தோத்திர:75 8/1
வாழ்க தேவர் வாழ்க வேள்வி மாந்தர் வாழ்வாரே இ நேரம் – தோத்திர:75 20/1
சதுமறைப்படி மாந்தர் இருந்த நாள் தன்னிலே பொதுவான வழக்கமாம் – பல்வகை:4 6/2
வாதுகள் பேசிடும் மாந்தர் குரலும் மதலை அழும் குரலும் – தனி:3 6/2
மன்னவனே தமிழ்நாட்டில் தமிழ் அறிந்த மன்னர் இலை என்று மாந்தர்
இன்னலுற புகன்ற வசை நீ மகுடம் புனைந்த பொழுது இரிந்தது அன்றே – தனி:22 5/1,2
இன்னலுற்று மாந்தர் எல்லாம் மடிவார் வீணே இருதயத்தில் விடுதலையை இசைத்தல் வேண்டும் – சுயசரிதை:2 31/4
வேதங்களன்றி ஒன்று இல்லை இந்த மேதினி மாந்தர் சொலும் வார்த்தைகள் எல்லாம் – கண்ணன்:3 7/4
வான நீர்க்கு வருந்தும் பயிர் என மாந்தர் மற்று இவண் போர்க்கு தவிக்கவும் – கண்ணன்:5 5/1
எத்திசை நோக்கினும் மாந்தர் நிறைந்தனர் இத்தனை மக்களும் எங்கண் இருந்தனர் – பாஞ்சாலி:2 155/3
நாட்டு மாந்தர் எல்லாம் தம் போல் நரர்கள் என்று கருதார் – பாஞ்சாலி:3 220/1
வானரர்தம் சாதிக்கு மாந்தர் நிகர் ஆவாரோ – குயில்:5 1/31
தொல்லை எலாம் தவிர்த்து எங்கள் கண் காண நொடிப்பொழுதில் துருக்கி மாந்தர்
நல்ல பெரும் பதம் காணப்புரிந்திட்டாய் பல கால நவை கொண்டு அன்னார் – பிற்சேர்க்கை:7 2/2,3
மேல்

மாந்தர்க்கு (2)

மாந்தர்க்கு உற்ற துயர் எலாம் மாற்றி – கண்ணன்:6 1/19
மன்னர்க்கு நீதி ஒருவகை பிற மாந்தர்க்கு நீதி மற்றோர் வகை என்று – பாஞ்சாலி:1 87/1
மேல்

மாந்தர்தம் (2)

புல் நிலை மாந்தர்தம் பொய் எலாம் நான் பொறையரும் துன்ப புணர்ப்பு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 4/2
மாந்தர்தம் செயல் எலாம் வகுப்புறல் கண்டாய் – கண்ணன்:6 1/85
மேல்

மாந்தருக்கு (2)

நன்று என்று கொட்டு முரசே இந்த நானில மாந்தருக்கு எல்லாம் – பல்வகை:3 31/2
மதங்கள் நாடுகள் மாந்தருக்கு எல்லாம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/2
மேல்

மாந்தருள் (1)

மாந்தருள் காண நாம் விரும்பிய மனிதனை – பிற்சேர்க்கை:26 1/45
மேல்

மாந்தரே (1)

மாதரார் மிசை தாம் உறும் காதலை மற்றவர் தர பெற்றிடும் மாந்தரே – சுயசரிதை:1 15/4
மேல்

மாந்திரிகன் (1)

வான்நின்று இறங்கிய மாந்திரிகன் முனர் –தேசீய:42 1/35
மேல்

மாநில (2)

மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம் –தேசீய:1 0/2
வழவழ தருமனுக்கோ இந்த மாநில மன்னவர் தலைமைதந்தார் – பாஞ்சாலி:1 25/3
மேல்

மாநிலத்தை (1)

மண்டபம் நீர் கட்டியது மாநிலத்தை கொள்ள அன்றோ – பாஞ்சாலி:5 271/85
மேல்

மாநிலம் (4)

மன்னும் இமயமலை எங்கள் மலையே மாநிலம் மீது இது போல் பிறிது இலையே –தேசீய:6 1/1
மதலையர் எழுப்பவும் தாய் துயில்வாயோ மாநிலம் பெற்றவள் இஃது உணராயோ –தேசீய:11 5/1
வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே – தோத்திர:13 1/3
வாழ்வு பெருக்கும் மதியே சக்தி மாநிலம் காக்கும் மதியே சக்தி – தோத்திர:21 3/1
மேல்

மாப்பிளை (1)

மாப்பிளை தான் ஊருக்கு வந்ததையும் பெண் குயிலி – குயில்:9 1/130
மேல்

மாபாரதப்போர் (1)

மாபாரதப்போர் வரும் நீர் அழிந்திடுவீர் – பாஞ்சாலி:4 252/77
மேல்

மாபெரும் (1)

வடமேற்றிசைக்கண் மாபெரும் தொலையின் ஓர் – தனி:24 1/2
மேல்

மாம் (1)

நிருபம ஸுந்தரி நித்யகல்யாணி நிஜம் மாம் குரு ஹே மன்மத ராணி – தோத்திர:16 1/4
மேல்

மாம்பழ (1)

மாம்பழ வாயினிலே குழல் இசை வண்மை புகழ்ந்திடுவோம் – தோத்திர:65 5/2
மேல்

மாமகட்கு (1)

மாமகட்கு பிறப்பிடமாக முன் வாழ்ந்து இந்நாளில் வறண்டு அயர் பாரத –தேசீய:46 1/3
மேல்

மாமகம் (1)

வஞ்சகம் அழிக்கும் மாமகம் புரிவம் யாம் –தேசீய:32 1/134
மேல்

மாமரத்தின் (1)

மூலையில் ஓர் மாமரத்தின் மோட்டு கிளையினிலே – குயில்:7 1/5
மேல்

மாமரம் (1)

கனி தரும் மாமரம் ஒன்று அதில் காய்களும் பிஞ்சு கனிகளும் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:8 1/2
மேல்

மாமன் (14)

என்ன பட்டது தன் உளம் என்றே ஈன மாமன் அறிந்திடும் வண்ணம் – பாஞ்சாலி:1 41/3
மந்த மதிகொண்டு சொல்வதை அந்த மாமன் மதித்து உரைசெய்குவான் ஐய – பாஞ்சாலி:1 62/3
முற்று உணர் திரிதராட்டிரன் என்போன் மூட பிள்ளைக்கு மாமன் சொல் வார்த்தை – பாஞ்சாலி:1 84/3
யார் செய் புண்ணியத்தோ நமக்கு உற்றான் எங்கள் ஆருயிர் போன்ற இ மாமன்
நேர்செய் சூதினில் வென்று தருவான் நீதி தர்மனும் சூதில் அன்புள்ளோன் – பாஞ்சாலி:1 104/3,4
மந்திரம் தேர்ந்ததொர் மாமன் அடிக்கண் வைத்து வணங்கி வனப்புற நின்றான் – பாஞ்சாலி:1 120/4
வருமம் இல்லை ஐயா இங்கு மாமன் ஆட பணயம் – பாஞ்சாலி:2 186/3
விழி இமைக்கும் முன்னே மாமன் வென்று தீர்த்துவிட்டான் – பாஞ்சாலி:2 188/3
மாயம் வல்ல மாமன் அதனை வசமது ஆக்கிவிட்டான் – பாஞ்சாலி:2 189/2
முன்பு மாமன் வென்ற பொருளை முழுதும் மீண்டு அளிப்போம் – பாஞ்சாலி:3 225/2
என்று அந்த மாமன் உரைப்பவே வளர் இன்பம் மனத்தில் உடையனாய் மிக – பாஞ்சாலி:3 242/1
மாமனை தூக்காய் என்பார் அந்த மாமன் மேல் மாலை பல வீசுவார் – பாஞ்சாலி:4 248/1
மாமன் ஒர் தெய்வம் என்பார் துரியோதனன் வாழ்க என்று ஆர்த்திடுவார் – பாஞ்சாலி:4 248/4
மாமன் சகுனியொடு மாய சூதாடியதில் – பாஞ்சாலி:4 252/91
மாமன் மகன் ஒருவன் மாடன் எனும் பேர் கொண்டான் – குயில்:9 1/23
மேல்

மாமனும் (4)

மஞ்சனும் மாமனும் போயின பின்னர் மன்னன் வினைஞர் பலரை அழைத்தே – பாஞ்சாலி:1 109/1
மாமனும் மருமகனுமா நமை அழித்திட கருதி இவ் வழி தொடர்ந்தார் – பாஞ்சாலி:1 133/2
மாயத்தையே உருவாக்கிய அந்த மாமனும் நெஞ்சில் மகிழ்வுற்றே கெட்ட – பாஞ்சாலி:3 234/1
ஒருப்பட்டு போனவுடன் கெட்ட மாமனும் உன்னி அ தாயம் கொண்டே – பாஞ்சாலி:4 246/3
மேல்

மாமனே (23)

கொல்ல பூதம் அனுப்பிடும் மாமனே கோல் உயர்த்து உலகு ஆண்டு களித்திட – கண்ணன்:5 4/1
உலகு தொடங்கிய நாள் முதலாக நம் சாதியில் புகழ் ஓங்கி நின்றார் இ தருமனை போல் எவர் மாமனே
இலகு புகழ் மனு ஆதி முதுவர்க்கும் மாமனே பொருள் ஏற்றமும் மாட்சியும் இப்படி உண்டு-கொல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/1,2
இலகு புகழ் மனு ஆதி முதுவர்க்கும் மாமனே பொருள் ஏற்றமும் மாட்சியும் இப்படி உண்டு-கொல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/2
இலகு புகழ் மனு ஆதி முதுவர்க்கும் மாமனே பொருள் ஏற்றமும் மாட்சியும் இப்படி உண்டு-கொல் மாமனே
கலைகள் உணர்ந்த நல் வேதிய பாவலர் செய்தவாம் பழம் கற்பனை காவியம் பற்பல கற்றனை மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/2,3
கலைகள் உணர்ந்த நல் வேதிய பாவலர் செய்தவாம் பழம் கற்பனை காவியம் பற்பல கற்றனை மாமனே
பல கடல் நாட்டையும் இப்படி வென்றதை எங்கணும் சொல்ல பார்த்தது உண்டோ கதை கேட்டது உண்டோ புகல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/3,4
பல கடல் நாட்டையும் இப்படி வென்றதை எங்கணும் சொல்ல பார்த்தது உண்டோ கதை கேட்டது உண்டோ புகல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/4
எதனை உலகில் மறப்பினும் யான் இனி மாமனே இவர் யாகத்தை என்றும் மறந்திடல் என்பது ஒன்று ஏது காண் – பாஞ்சாலி:1 43/1
மண்ணை புரக்கும் புரவலர்தாம் அந்த வேள்வியில் கொண்டு வாழ்த்தி அளித்தனர் பாண்டவர்க்கே எங்கள் மாமனே
எண்ணை பழிக்கும் தொகையுடையார் இளமஞ்சரை பலர் ஈந்தனர் மன்னர் இவர்தமக்கு தொண்டு இயற்றவே – பாஞ்சாலி:1 44/2,3
மண்ணில் வேந்தருள் கண்ணன் எவ்வாறு முதற்பட்டான் என்றன் மாமனே அவன் நம்மில் உயர்ந்த வகை சொல்வாய் – பாஞ்சாலி:1 47/4
இந்திரத்துவம் பெற்று இவர் வாழும் நெறி நன்றே இதை எண்ணியெண்ணி என் நெஞ்சு கொதிக்குது மாமனே – பாஞ்சாலி:1 48/4
சதிசெய்தார்க்கு சதிசெயல் வேண்டும் என் மாமனே இவர்தாம் என் அன்பன் சராசந்தனுக்கு முன் எவ்வகை – பாஞ்சாலி:1 49/1
நிதி செய்தாரை பணிகுவர் மானிடர் மாமனே எந்த நெறியினால் அது செய்யினும் நாய் என நீள் புவி – பாஞ்சாலி:1 49/3
துதிசெய்தே அடி நக்குதல் கண்டனை மாமனே வெறும் சொல்லுக்கே அறநூல்கள் உரைக்கும் துணிவு எலாம் – பாஞ்சாலி:1 49/4
மூச்சை அடைத்ததடா சபைதன்னில் விழுந்து நான் அங்கு மூர்ச்சையடைந்தது கண்டனையே என்றன் மாமனே
ஏச்சையும் அங்கு அவர் கொண்ட நகைப்பையும் எண்ணுவாய் அந்த ஏந்திழையாளும் எனை சிரித்தாள் இதை எண்ணுவாய் – பாஞ்சாலி:1 52/1,2
பேச்சை வளர்த்து பயன் என்றும் இல்லை என் மாமனே அவர் பேற்றை அழிக்க உபாயம் சொல்வாய் என்றன் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 52/3
பேச்சை வளர்த்து பயன் என்றும் இல்லை என் மாமனே அவர் பேற்றை அழிக்க உபாயம் சொல்வாய் என்றன் மாமனே
தீச்செயல் நற்செயல் ஏதெனினும் ஒன்று செய்து நாம் அவர் செல்வம் கவர்ந்து அவரை விட வேண்டும் தெருவிலே – பாஞ்சாலி:1 52/3,4
இங்கு இது கேட்ட சுயோதனன் மிக இங்கிதம் சொல்லினை மாமனே என்று – பாஞ்சாலி:1 57/1
என் துயர் தீர்த்தாயடா உயிர் மாமனே ஏளனம் தீர்த்துவிட்டாய் – பாஞ்சாலி:4 249/2
அன்று நகைத்தாளடா உயிர் மாமனே அவளை என் ஆளாக்கினாய் – பாஞ்சாலி:4 249/3
என்றும் மறவேனடா உயிர் மாமனே என்ன கைம்மாறு செய்வேன் – பாஞ்சாலி:4 249/4
ஆசை தணித்தாயடா உயிர் மாமனே ஆவியை காத்தாயடா – பாஞ்சாலி:4 250/1
பூசை புரிவோமடா உயிர் மாமனே பொங்கல் உனக்கு இடுவோம் – பாஞ்சாலி:4 250/2
பேசவும் தோன்றுதில்லை உயிர் மாமனே பேரின்பம் கூட்டிவிட்டாய் – பாஞ்சாலி:4 250/4
மேல்

மாமனை (3)

சூதும் பொய்யும் உருவென கொண்ட துட்ட மாமனை தான் சரண் எய்தி – பாஞ்சாலி:1 40/3
மாமனை தூக்காய் என்பார் அந்த மாமன் மேல் மாலை பல வீசுவார் – பாஞ்சாலி:4 248/1
நின்று துரியோதனன் அந்த மாமனை நெஞ்சொடு சேர கட்டி – பாஞ்சாலி:4 249/1
மேல்

மாமாயி (1)

மாகாளி பராசக்தி உமையாள் அன்னை வைரவி கங்காளி மனோன்மணி மாமாயி
பாகு ஆர்ந்த தேமொழியாள் படரும் செந்தீ பாய்ந்திடும் ஓர் விழியுடையாள் பரமசக்தி – சுயசரிதை:2 3/1,2
மேல்

மாய் (1)

மாய் நாள் பெருமையின் மாய்பவர் இரு-மின் –தேசீய:32 1/96
மேல்

மாய்க்க (1)

பாடைகட்டி அதை கொல்ல வழிசெய்கின்றார் பாரினிலே காதல் என்னும் பயிரை மாய்க்க
மூடர் எலாம் பொறாமையினால் விதிகள் செய்து முறைதவறி இடர் எய்தி கெடுகின்றாரே – சுயசரிதை:2 52/3,4
மேல்

மாய்க்கின்றாய் (1)

வளர்க்கின்றாய் மாய்க்கின்றாய்
நீர் தருகின்றாய் காற்றை வீசுகின்றாய் வாழ்க – வசனகவிதை:2 2/9,10
மேல்

மாய்க்குமாறு (1)

வஞ்சகத்தை பகை என கொண்டதை மாய்க்குமாறு மனத்தில் கொதிக்கின்றோன் –தேசீய:46 2/2
மேல்

மாய்க (2)

இன்று எமை வருத்தும் இன்னல்கள் மாய்க
நன்மை வந்து எய்துக தீது எலாம் நலிக –தேசீய:25 1/3,4
வகுப்பவர் வகுத்து மாய்க நீர் அனைவிரும் –தேசீய:42 1/185
மேல்

மாய்த்தலும் (1)

உருளையில் பாலரை உயிருடன் மாய்த்தலும்
பெண்டிரை கணவர்தம் பிணத்துடன் எரித்தலும் – தனி:24 1/23,24
மேல்

மாய்த்திட்டார் (1)

மந்திரத்தில் அ சேதியர் மன்னனை மாய்த்திட்டார் ஐய மா மகத்தில் அதிதியை கொல்ல மரபு உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 48/3
மேல்

மாய்த்திட்டான் (1)

தேவர் மகளை மணந்திட தெற்கு தீவில் அசுரனை மாய்த்திட்டான் மக்கள் – தோத்திர:5 3/1
மேல்

மாய்த்திட (2)

மாய்த்திட விரும்பான் வாழ்வும் ஓர் வாழ்வு-கொல் –தேசீய:32 1/66
இக்கணத்தில் இடைக்கணம் ஒன்று உண்டோ இதனுள்ளே பகை மாய்த்திட வல்லவன் காண் – கண்ணன்:5 11/2
மேல்

மாய்த்திடல் (1)

வாள் கொடு பன்றியை மாய்த்திடல் விழைந்தான் – தனி:13 1/64
மேல்

மாய்த்திடலுற்றனன் (1)

வாள் கொடு பன்றியை மாய்த்திடலுற்றனன்
ஆயிடை மற்று அவ் அரும் தவ பன்றி – தனி:13 1/46,47
மேல்

மாய்த்திடும் (1)

சாமி அந்த பகை மிகலுற்றே சடிதி மாய்த்திடும் என்பதும் காணாய் – பாஞ்சாலி:1 103/4
மேல்

மாய்த்து (1)

மா ரதர் கோடி வந்தாலும் கணம் மாய்த்து குருதியில் திளைப்பாள் –தேசீய:10 5/2
மேல்

மாய்த்துமே (1)

வையம் இங்கு அனைத்தும் ஆக்கியும் காத்தும் மாய்த்துமே மகிழ்ந்திடு தாயை – தோத்திர:33 4/3
மேல்

மாய்த்துவிடு (1)

தேகத்தை சாய்த்துவிடு அல்லால் அதில் சிந்தனை மாய்த்துவிடு
யோகத்து இருத்திவிடு அல்லால் என்றன் ஊனை சிதைத்துவிடு – தோத்திர:14 1/2,3
மேல்

மாய்ந்தது (1)

ஆடியே மாய்ந்தது அரங்கசீப் ஆட்சி –தேசீய:42 1/204
மேல்

மாய்ந்திட்டான் (1)

பொல்லாத வேனன் புழுவை போல் மாய்ந்திட்டான்
நெஞ்சம் சுட உரைத்தல் நேர்மை என கொண்டாயோ – பாஞ்சாலி:4 252/60,61
மேல்

மாய்ந்திடாத (1)

மதியினில் புலை நாத்திகம் கூறுவர் மாய்ந்திடாத நிறைந்த விருப்பமே – சுயசரிதை:1 13/3
மேல்

மாய்ந்திடும் (1)

வருந்திடும் செய்தியும் மாய்ந்திடும் செய்தியும் –தேசீய:24 1/37
மேல்

மாய்ந்திடுமேனும் (1)

இங்கு எனது ஆவி மாய்ந்திடுமேனும் இவர் பணி வெளியிடாதிருப்பேன் –தேசீய:50 13/3
மேல்

மாய்ந்திடுவேன் (1)

சிந்தையில் நீர் என் மேல் சினம் கொண்டால் மாய்ந்திடுவேன்
வெம் தழலில் வீழ்வேன் விலங்குகளின் வாய் படுவேன் – குயில்:8 1/51,52
மேல்

மாய்ந்துவிட்டார் (1)

ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணியிருந்தவர் மாய்ந்துவிட்டார்
வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டிவைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் – பல்வகை:6 2/1,2
மேல்

மாய்ப்பது (1)

செறுத்து இனி மாய்ப்பது தீமை என்கின்றாய் –தேசீய:32 1/161
மேல்

மாய்ப்பதுவாய் (1)

தீமைகள் மாய்ப்பதுவாய் துயர் தேய்ப்பதுவாய் நலம் வாய்ப்பதுவாய் – பாஞ்சாலி:1 1/2
மேல்

மாய்ப்பதென்னே (1)

பொய்யர்தம்மை மாய்ப்பதென்னே கண்ணபெருமானே நீ – தோத்திர:47 3/4
மேல்

மாய்ப்பள் (1)

படுத்து மாய்ப்பள் அருள் பெரும் காளி பாரில் வெற்றி எனக்கு உறுமாறே – தோத்திர:39 1/4
மேல்

மாய்ப்பாய் (1)

பொய் திரள் வருவதை புன்னகையில் மாய்ப்பாய் – தோத்திர:72 1/8
மேல்

மாய்ப்பார் (1)

முன்னை நின்றதொர் நான்மறை கொல்வார் மூதுணர்வில் கலை தொகை மாய்ப்பார்
பின்னை என் உயிர் பாரதநாட்டில் பீடை செய்யும் கலியை அழைப்பார் – பாஞ்சாலி:2 174/2,3
மேல்

மாய்ப்பேன் (2)

மண்ணில் ஆர்க்கும் துயர் இன்றி செய்வேன் வறுமை என்பதை மண் மிசை மாய்ப்பேன் – தோத்திர:37 1/4
தொடையை பிளந்து உயிர் மாய்ப்பேன் தம்பி சூர துச்சாதனன்தன்னையும் ஆங்கே – பாஞ்சாலி:5 305/1
மேல்

மாய்பவர் (2)

மாய் நாள் பெருமையின் மாய்பவர் இரு-மின் –தேசீய:32 1/96
வாள் குத்து ஏற்று மாய்பவர் பெரியோர் –தேசீய:42 1/81
மேல்

மாய்வதிலாய் (1)

வண்மை கொள் உயிர் சுடராய் இங்கு வளர்ந்திடுவாய் என்றும் மாய்வதிலாய்
ஒண்மையும் ஊக்கமும்தான் என்றும் ஊறிடும் திருவருள் சுனை ஆவாய் – தோத்திர:11 3/2,3
மேல்

மாய்வது (1)

காயம் உள்ளவரையும் கிடைப்பினும் கயவர் மாய்வது காய்ந்த உளம் கொண்டே – சுயசரிதை:1 41/4
மேல்

மாய்வன் (1)

இரை என மாய்வன் ஏற்று அருள்புரிகவே –தேசீய:42 1/55
மேல்

மாய்வார் (1)

வெருவுற மாய்வார் பலர் கடலில் நாம் மீளவும் நம் ஊர் திரும்பும் முன்னே –வேதாந்த:25 2/2
மேல்

மாய்வேனோ (1)

பன்னரிய துன்பம் படர்ந்து இங்கே மாய்வேனோ –தேசீய:48 16/2
மேல்

மாய்வோமே (1)

பெருகு தீயின் புகையும் வெப்பும் பின்னி மாய்வோமே அம்மாவோ – தோத்திர:75 12/2
மேல்

மாய (18)

அங்கு அவர் மாய அவர் உடல் பூம் துகள் ஆர்ந்ததும் இ நாடே இதை –தேசீய:3 3/4
சூழும் மாய உலகினில் காணுறும் தோற்றம் யாவையும் மானதம் ஆகுமால் – சுயசரிதை:1 12/1
தீய மாய உலகிடை ஒன்றினில் சிந்தைசெய்து விடாயுறுங்கால் அதை – சுயசரிதை:1 41/1
வாய் அடங்க மென்மேலும் பருகினும் மாய தாகம் தவிர்வது கண்டிலம் – சுயசரிதை:1 41/2
யாதோ பொருளாம் மாய கண்ணன் – கண்ணன்:6 1/3
மாய கண்ணன் வலிந்து எனை சார்ந்து – கண்ணன்:6 1/22
மந்திரத்தால் இவ் உலகு எலாம் வந்த மாய களி பெரும் கூத்து காண் இதை – கண்ணன்:7 7/3
வஞ்சகத்தினில் வெற்றியை வேண்டார் மாய சூதை பழி என கொள்வார் – பாஞ்சாலி:2 172/1
மாய சூதினுக்கே ஐயன் மனம் இணங்கிவிட்டான் – பாஞ்சாலி:2 183/1
மாமன் சகுனியொடு மாய சூதாடியதில் – பாஞ்சாலி:4 252/91
மாய குயில் அதுதான் மானுடவர் பேச்சினில் ஓர் – குயில்:3 1/11
மாய சொல் கூற மனம் தீயுற நின்றேன் – குயில்:3 1/12
மாய குயிலும் அதன் மா மாய தீம் பாட்டும் – குயில்:4 1/12
மாய குயிலும் அதன் மா மாய தீம் பாட்டும் – குயில்:4 1/12
மாய குயில் ஓர் மர கிளையில் வீற்றிருந்தே – குயில்:5 1/9
மோசம் மிகுந்த முழு மாய செய்கை பல – குயில்:9 1/204
ஒட்டிய புன் கவலை பயம் சோர்வு என்னும் அரக்கர் எல்லாம் ஒருங்கு மாய
வெட்டி உயர் புகழ்படைத்தாய் விடுதலையே வடிவம் என மேவிநின்றாய் – பிற்சேர்க்கை:11 2/3,4
மாய கண்ணன் புத்தன் வலிய சீர் – பிற்சேர்க்கை:26 1/16
மேல்

மாயக்காரி (1)

அவள் மோஹினி மாயக்காரி
அவளை தொழுகின்றோம் – வசனகவிதை:2 6/16,17
மேல்

மாயங்கள் (1)

வன்ன மகளிர் வசப்படவே பல மாயங்கள் சூழ்ந்திடுவான் அவன் – கண்ணன்:1 6/2
மேல்

மாயத்தால் (1)

மாடன் இங்கு செய்ததோர் மாயத்தால் இப்பொழுது – குயில்:9 1/170
மேல்

மாயத்தை (1)

வந்தேமாதரம் என்று வணங்கிய பின் மாயத்தை வணங்குவரோ –தேசீய:26 7/1
மேல்

மாயத்தையே (1)

மாயத்தையே உருவாக்கிய அந்த மாமனும் நெஞ்சில் மகிழ்வுற்றே கெட்ட – பாஞ்சாலி:3 234/1
மேல்

மாயத்தொரு (1)

ஒப்பிலா மாயத்தொரு குயிலும் தான் மறைய – குயில்:5 1/76
மேல்

மாயம் (9)

மாயம் எலாம் நீங்கி இனிது எம்மவர் நன்னெறி சாரும் வண்ணம் ஞானம் – தனி:18 4/3
ஞால வாழ்வினது மாயம் நவின்றிடற்கு அரியது அன்றோ – தனி:19 5/4
மாத்திரம் எந்த வகையிலும் சக மாயம் உணர்ந்திடல் வேண்டுமே என்னும் – கண்ணன்:7 1/3
வாங்கி விடடி கையை ஏடி கண்ணம்மா மாயம் எவரிடத்தில் என்று மொழிந்தேன் – கண்ணன்:17 2/4
சாலவும் அஞ்சுதரும் கெட்ட சதிக்குணத்தார் பல மாயம் வல்லோர் – பாஞ்சாலி:2 165/1
மாயம் வல்ல மாமன் அதனை வசமது ஆக்கிவிட்டான் – பாஞ்சாலி:2 189/2
மாயம் உள்ள சகுனி பின்னும் வார்த்தை சொல்லுகின்றான் – பாஞ்சாலி:3 218/2
மாயம் உணராத மன்னவனை சூதாட – பாஞ்சாலி:5 271/82
மாயம் இழைத்தால் அதனை மானிடனும் கொள்ளுவதோ – குயில்:9 1/220
மேல்

மாயமாட்டோம் (1)

விழலுக்கு நீர் பாய்ச்சி மாயமாட்டோம் வெறும் –தேசீய:31 4/3
மேல்

மாயமுறும் (1)

மண் எனும் தன் மடியில் வைத்தே பல மாயமுறும் கதை சொல்லி மனம் களிப்பாள் – கண்ணன்:2 1/4
மேல்

மாயவே (1)

வில்லர் வாழ்வு குன்றி ஓய வீர வாளும் மாயவே
வெல்லு ஞானம் விஞ்சியோர் செய் மெய்மை நூல்கள் தேயவும் –தேசீய:7 3/1,2
மேல்

மாயன் (2)

மன்னு பொருள்கள் அனைத்திலும் நிற்பவன் வெண்ணிலாவே அந்த மாயன் அ பாற்கடல் மீதுறல் கண்டனன் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 3/2
வாயும் உரைப்பது உண்டு கண்டாய் அந்த மாயன் புகழினை எப்போதும் – கண்ணன்:14 3/2
மேல்

மாயாசக்தியின் (1)

மாயாசக்தியின் மகளே மனைக்கண் – தனி:12 1/7
மேல்

மாயாது (1)

தன்மையும் தனது தருமமும் மாயாது
என்றும் ஓர் நிலையாய் இருந்து நின் அருளால் –தேசீய:24 1/8,9
மேல்

மாயினும் (1)

நொந்தேபோயினும் வெந்தே மாயினும்
நம் தேசத்தர் உவந்தே சொல்வது –தேசீய:2 3/1,2
மேல்

மாயும் (2)

கூடி கிழ பருவம் எய்தி கொடும் கூற்றுக்கு இரை என பின் மாயும் பல – தோத்திர:32 4/3
பாதம் ஆங்கு நழுவிட மாயும் படு மலைச்சரிவு உள்ளது காணான் – பாஞ்சாலி:2 199/4
மேல்

மாயை (4)

இன்ப வடிவாகி நிற்பள் துன்பு எலாம் அவள் இழைப்பாள் இஃது எலாம் அவள் புரியும் மாயை அவள் ஏதும் அற்ற மெய்ப்பொருளின் சாயை எனில் – தோத்திர:38 2/3
மாயை பொய் எனல் முற்றிலும் கண்டனன் மற்றும் இந்த பிரமத்து இயல்பினை – சுயசரிதை:1 2/1
பூமியிலே நீ கடவுள் இல்லை என்று புகல்வது நின் மனத்துள்ளே புகுந்த மாயை
சாமி நீ அ மாயைதன்னை நீக்கி சதாகாலம் சிவோஹம் என்று சாதிப்பாயே – சுயசரிதை:2 66/3,4
மாயை தொலைக்கும் மஹாமாயை தான் ஆவாள் – பாஞ்சாலி:4 252/17
மேல்

மாயைகளோ (1)

அற்ப மாயைகளோ உம்முள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ –வேதாந்த:12 1/4
மேல்

மாயைதன்னை (1)

சாமி நீ அ மாயைதன்னை நீக்கி சதாகாலம் சிவோஹம் என்று சாதிப்பாயே – சுயசரிதை:2 66/4
மேல்

மாயைதனை (1)

கூற்றான அரக்கர் உயிர் முடித்துக்கொள்வோம் குலைவான மாயைதனை அடித்துக்கொள்வோம் – சுயசரிதை:2 58/3
மேல்

மாயையடி (1)

ஆச்சர்ய மாயையடி என்றன் ஆசை குமாரியடி – தனி:15 2/2
மேல்

மாயையில் (1)

மாயையில் அறிவிழந்தே உம்மை மதிப்பது மறந்தனன் பிழைகள் எல்லாம் – தோத்திர:61 5/2
மேல்

மாயையின் (1)

என் சொல்கேன் மாயையின் எண்ணரும் வஞ்சம் – தனி:13 1/79
மேல்

மாயையே (16)

உண்மை அறிந்தவர் உன்னை கணிப்பாரோ மாயையே மன –வேதாந்த:8 1/1
திண்மையுள்ளாரை நீ செய்வதும் ஒன்று உண்டோ மாயையே –வேதாந்த:8 1/2
எத்தனை கோடி படை கொண்டு வந்தாலும் மாயையே நீ –வேதாந்த:8 2/1
சித்த தெளிவு எனும் தீயின் முன் நிற்பாயோ மாயையே –வேதாந்த:8 2/2
என்னை கெடுப்பதற்கு எண்ணமுற்றாய் கெட்ட மாயையே நான் –வேதாந்த:8 3/1
உன்னை கெடுப்பது உறுதி என்றே உணர் மாயையே –வேதாந்த:8 3/2
சாக துணியில் சமுத்திரம் எம்மட்டு மாயையே இந்த –வேதாந்த:8 4/1
தேகம் பொய் என்று உணர் தீரரை என் செய்வாய் மாயையே –வேதாந்த:8 4/2
இருமை அழிந்த பின் எங்கு இருப்பாய் அற்ப மாயையே தெளிந்து –வேதாந்த:8 5/1
ஒருமை கண்டார் முன்னம் ஓடாது நிற்பையோ மாயையே –வேதாந்த:8 5/2
நீ தரும் இன்பத்தை நேர் என்று கொள்வனோ மாயையே சிங்கம் –வேதாந்த:8 6/1
நாய் தர கொள்ளுமோ நல் அரசாட்சியை மாயையே –வேதாந்த:8 6/2
என் இச்சை கொண்டு உனை எற்றிவிட வல்லேன் மாயையே இனி –வேதாந்த:8 7/1
உன் இச்சை கொண்டு எனக்கு ஒன்றும் வராது காண் மாயையே –வேதாந்த:8 7/2
யார்க்கும் குடியல்லேன் யான் என்பது ஓர்ந்தனன் மாயையே உன்றன் –வேதாந்த:8 8/1
போர்க்கு அஞ்சுவேனோ பொடியாக்குவேன் உன்னை மாயையே –வேதாந்த:8 8/2
மேல்

மாயையை (2)

வயம் மிக்க அசுரரின் மாயையை சுட்டாய் – தோத்திர:72 1/2
பொய்யுறு மாயையை பொய் என கொண்டு புலன்களை வெட்டி புறத்தில் எறிந்தே –வேதாந்த:9 3/1
மேல்

மார்க்கங்கள் (1)

கண்கண்ட தொழில் கற்க மார்க்கங்கள் காட்டினாய் சோர்வை ஓட்டினாய் –தேசீய:38 5/2
மேல்

மார்க்கண்டன்தனது (1)

ஆலாலம் உண்டவன் அடி சரண் என்ற மார்க்கண்டன்தனது ஆவி கவர போய் நீ பட்ட பாட்டினை அறிகுவேன் இங்கு –வேதாந்த:7 2/1
மேல்

மார்க்கத்து (1)

இன்னும் அ மார்க்கத்து இருப்பவர்தம் பெயர் –தேசீய:42 1/118
மேல்

மார்க்கம் (6)

சீடர்தம் மார்க்கம் என புகழ் சிறந்தது –தேசீய:42 1/117
உயரும் இ நோக்கம் நிறைவுற இணக்கம் ஒன்றுதான் மார்க்கம் என்பதுவும் –தேசீய:50 12/1
செயம் நிலையாக செய்திடற்கு அறமே சிறந்ததோர் மார்க்கம் என்பதுவும் –தேசீய:50 12/2
பூமியிலே கண்டம் ஐந்து மதங்கள் கோடி புத்தமதம் சமணமதம் பார்ஸி மார்க்கம்
சாமி என யேசு பதம் போற்றும் மார்க்கம் சநாதனமாம் ஹிந்து மதம் இஸ்லாம் யூதம் – சுயசரிதை:2 65/1,2
சாமி என யேசு பதம் போற்றும் மார்க்கம் சநாதனமாம் ஹிந்து மதம் இஸ்லாம் யூதம் – சுயசரிதை:2 65/2
நாமம் உயர் சீனத்து தாவு மார்க்கம் நல்ல கண்பூசி மதம் முதலா பார் மேல் – சுயசரிதை:2 65/3
மேல்

மார்க்கமும் (1)

எந்த மார்க்கமும் தோற்றிலது என் செய்கேன் ஏன் பிறந்தனன் இ துயர் நாட்டிலே – சுயசரிதை:1 46/4
மேல்

மார்பகத்தார் (1)

பொன்னுடை மார்பகத்தார் இளம் பொன் கொடி மாதரை களிப்பதினும் – பாஞ்சாலி:1 96/3
மேல்

மார்பகத்தாள் (1)

பூண் இயல் மார்பகத்தாள் ஐவர் பூவை திரௌபதி புகழ் கதையை – பாஞ்சாலி:1 6/3
மேல்

மார்பணி (1)

உற்றதோர் தம்பிக்கு தென்னவன் மார்பணி தந்ததும் ஒளி ஓங்கிய மாலை அ மாகதன் தான் கொண்டு வந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 50/2
மேல்

மார்பா (1)

பாகு ஆர் மொழி சீதையின் மென் தோள் பழகிய மார்பா பதமலர் சார்பா – தோத்திர:43 2/2
மேல்

மார்பிடை (1)

வாள் இதை மனிதர் மார்பிடை குளிப்ப –தேசீய:42 1/42
மேல்

மார்பில் (4)

சுற்றி மார்பில் அருள் மது உண்டே தோகை சக்தியொடு இன்புற்று வாழ்வோம் – தனி:14 4/4
சோதிமணி முகத்தினளை செல்வம் எல்லாம் சுரந்து அருளும் விழியாளை திருவை மார்பில்
மாதவனும் ஏந்தினான் வானோர்க்கேனும் மாதர் இன்பம் போல் பிறிதோர் இன்பம் உண்டோ – சுயசரிதை:2 50/2,3
மார்பில் அணிவதற்கே உன்னை போல் வைர மணிகள் உண்டோ – கண்ணன்:8 10/1
யாரடா பணியாள் வாராய் பாண்டவர் மார்பில் ஏந்தும் – பாஞ்சாலி:5 290/3
மேல்

மார்பிலும் (2)

மாண் தகு திறல் வீமன் தட மார்பிலும் எனது இகழ் வரைந்துளதே – பாஞ்சாலி:1 20/4
மார்பிலும் தோளிலும் கொட்டினார் களி மண்டி குதித்து எழுந்து ஆடுவார் – பாஞ்சாலி:3 237/4
மேல்

மார்பிலே (2)

மார்பிலே ஒடுங்கினாய் போ போ போ –தேசீய:16 1/2
மார்பிலே துணியை தாங்கும் வழக்கம் கீழடியார்க்கு இல்லை – பாஞ்சாலி:5 290/1
மேல்

மார்பினிலே (1)

நாரணன் மார்பினிலே அன்பு நலம் உற நித்தமும் இணைந்திருப்பாள் – தோத்திர:59 4/1
மேல்

மார்பினோடு (1)

புல்லும் மார்பினோடு ஆடி குதிக்கும் போகம் போல் ஒரு போகம் இங்கு உண்டோ – தனி:14 5/4
மேல்

மார்பு (5)

நின்னை மார்பு சேர தழுவி நிகர் இலாது வாழ்வேன் – தோத்திர:57 4/4
குங்குமம் கொண்டுவரும் கண்ணன் குழைந்து மார்பு எழுத – கண்ணன்:15 3/1
வல்லி இடையினையும் மார்பு இரண்டையும் துணி மறைத்ததனால் அழகு மறைந்ததில்லை – கண்ணன்:18 1/3
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் அடி கண்ணம்மா மார்பு துடிக்குதடீ – கண்ணன்:20 1/3
தாவி நின்னை வந்து தழுவினான் மார்பு இறுக – குயில்:9 1/97
மேல்

மார்பும் (2)

பணிகள் பொருந்திய மார்பும் விறல் பைம் திரு ஓங்கும் வடிவமும் காணீர் –தேசீய:14 5/2
வளை அணிந்த தோளும் மாலை மணி குலுங்கும் மார்பும்
விளையும் இன்ப நூல்கள்தம்மில் மிக்க தேர்ச்சியோடு – பாஞ்சாலி:2 190/2,3
மேல்

மார்புற (1)

பொங்கும் உவகையின் மார்புற கட்டி பூரித்து விம்மி தழுவினான் – பாஞ்சாலி:1 57/4
மேல்

மார்பை (2)

தெவ்வர் கண்டு அஞ்சும் மார்பை திறந்தனர் துணியை போட்டார் – பாஞ்சாலி:5 291/2
மண்டு துயர் எனது மார்பை எலாம் கவ்வுவதே – குயில்:6 1/22
மேல்

மார்பையும் (1)

வல்லி இடையினையும் ஓங்கி முன் நிற்கும் இந்த மார்பையும் மூடுவது சாத்திரம் கண்டாய் – கண்ணன்:18 1/2
மேல்

மார்லி (1)

களக்கமுறும் மார்லி நடம் கண்டுகொண்ட தருணம் –தேசீய:33 1/188
மேல்

மார (1)

மரணமும் அஞ்சேன் நோய்களை அஞ்சேன் மார வெம் பேயினை அஞ்சேன் – தோத்திர:33 1/2
மேல்

மாரன் (1)

மாரன் அம்புகள் என் மீது வாரிவாரி வீச நீ கண் – தோத்திர:53 2/1
மேல்

மாரி (6)

வானம் உண்டு மாரி உண்டு – தோத்திர:1 24/9
சக்தி அருள் மாரி வந்து பெய்யும் – தோத்திர:24 21/5
தன் அமுத மாரி நித்தம் பெய்கை – தோத்திர:26 5/4
கலகத்து அரக்கர் பலர் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்து மாரி
கருத்தினுள்ளே புகுந்துவிட்டார் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/3,4
மாரி பொழிய மனம் அழிந்து நிற்கையிலே – குயில்:9 1/159
மாரி எனும்படி வந்து சிறந்தது வந்தேமாதரமே மாண் உயர் பாரததேவியின் மந்திரம் வந்தேமாதரமே – பிற்சேர்க்கை:3 1/2
மேல்

மாரியின் (1)

கறுத்த மாரியின் பேர் சொன்னால் காலனும் அஞ்சுமடா –வேதாந்த:17 2/2
மேல்

மால் (2)

வானகம் முட்டும் இமய மால் வரையும் –தேசீய:32 1/28
சுரர் தமனியன் மால் தொழும் கால் கிரீடத்து – பிற்சேர்க்கை:12 1/3
மேல்

மாலவன் (1)

மாலவன் குன்றம் இவற்றிடையே புகழ் மண்டி கிடக்கும் தமிழ்நாடு –தேசீய:20 5/2
மேல்

மாலும் (1)

தவறாது உணர்வீர் புவியீர் மாலும்
சிவனும் வானோர் எவரும் ஒன்றே – தோத்திர:50 7/1,2
மேல்

மாலுற்ற (1)

மல் ஆர் திண் தோள் பாஞ்சாலன் மகள் பொன் கரத்தின் மாலுற்ற
வில்லால் விஜயன் அன்று இழைத்த விந்தை தொழிலை மறந்திலிரால் – பிற்சேர்க்கை:4 1/1,2
மேல்

மாலே (1)

நீல ரத்ன மய நேத்ர விசாலே நித்ய யுவதி பத நீரஜ மாலே
லீலா ஜ்வாலா நிர்மிதவாணீ நிரந்தரே நிகில லோகேசாநி – தோத்திர:16 1/2,3
மேல்

மாலை (14)

மாலை முழுதும் விளையாட்டு என்று வழக்கப்படுத்திக்கொள்ளு பாப்பா – பல்வகை:2 6/2
துன்று நள்ளிருள் மாலை மயக்கத்தால் சோம்பி நீரும் வழிநடை பிந்தினீர் – பல்வகை:10 2/2
சுற்று தேம் கமழ் மென் மலர் மாலை தோளின் மீது உரு பெண்கள் குலாவ – தனி:14 3/3
மற்றவர்தம்முள் சீர்பெற வாழ்வோம் வண் மலர் நறு மாலை தெளிவாம் – தனி:14 4/3
மது உண்ட மலர் மாலை இராமன் தாளை மனத்தினிலே நிறுத்தி இங்கு வாழ்வாய் சீடா – சுயசரிதை:2 60/4
மாலை பொழுதில் ஒரு மேடை மிசையே வானையும் கடலினையும் நோக்கி இருந்தேன் – கண்ணன்:17 1/1
உற்றதோர் தம்பிக்கு தென்னவன் மார்பணி தந்ததும் ஒளி ஓங்கிய மாலை அ மாகதன் தான் கொண்டு வந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 50/2
மாலை போது ஆதலுமே மன்னன் சேனை வழியிடை ஓர் பூம் பொழிலின் அமர்ந்த காலை – பாஞ்சாலி:1 147/1
ஒளி சிறந்த மணியின் மாலை ஒன்றை அங்கு வைத்தான் – பாஞ்சாலி:2 188/1
வளை அணிந்த தோளும் மாலை மணி குலுங்கும் மார்பும் – பாஞ்சாலி:2 190/2
மாமனை தூக்காய் என்பார் அந்த மாமன் மேல் மாலை பல வீசுவார் – பாஞ்சாலி:4 248/1
மாலை அழகின் மயக்கத்தால் உள்ளத்தே – குயில்:9 1/258
மாலை நேரம் – வசனகவிதை:4 4/3
மாலை நேரம் – வசனகவிதை:4 8/2
மேல்

மாலைகள் (3)

மாலைகள் சூட்டி மதிப்புற இருத்தி –தேசீய:42 1/149
மாலைகள் புரண்டு அசையும் பெரு வரை என திரண்ட வன் தோளுடையார் – பாஞ்சாலி:1 10/1
மாலைகள் பொன்னும் முத்தும் மணி வகைகளில் புனைந்தவும் கொணர்ந்து பெய்தார் – பாஞ்சாலி:1 31/1
மேல்

மாலைதோறும் (1)

பல தினங்களாக மாலைதோறும் மேகங்கள் வந்து கூடுகின்றன – வசனகவிதை:5 2/13
மேல்

மாலையிட்டாள் (1)

மலையிலே தான் பிறந்தாள் சங்கரனை மாலையிட்டாள்
உலையிலே ஊதி உலக கனல் வளர்ப்பாள் – தோத்திர:63 4/1,2
மேல்

மாலையிட்டு (1)

மன்ன பருந்தினுக்கு மாலையிட்டு சென்றதுவே – தனி:1 3/2
மேல்

மாலையிட (1)

மாலையிட வாக்களித்தாய் மையலினால் இல்லை அவன் – குயில்:9 1/29
மேல்

மாலையில் (1)

நான் விளங்கும் இடத்தே அவ் இரண்டும் இல்லை மாலையில் வந்து ஊதுவேன் அது மறுபடி பிழைத்துவிடும் – வசனகவிதை:4 1/73
மேல்

மாலையிலும் (1)

காலையும் மாலையிலும் பகை காய்ந்திடு தொழில் பல பழகி வெம் போர் – பாஞ்சாலி:1 10/3
மேல்

மாலையிலே (2)

மாலையிலே மூர்ச்சைநிலை மாறி தெளிவடைந்தேன் – குயில்:6 1/7
நின் ஒத்த தோழியரும் நீயும் ஒரு மாலையிலே
மின்னல் கொடிகள் விளையாடுதல் போலே – குயில்:9 1/61,62
மேல்

மாலையினாள் (1)

ஆணிமுத்தை போல அறிவு முத்து மாலையினாள்
காணுகின்ற காட்சியாய் காண்பது எலாம் காட்டுவதாய் – தோத்திர:63 2/2,3
மேல்

மாலையும் (3)

இதயமோ எனில் காலையும் மாலையும் எந்த நேரமும் வாணியை கூவுங்கால் – தோத்திர:19 1/3
கண்மணி போன்றவரே இங்கு காலையும் மாலையும் திருமகளாம் – தோத்திர:61 3/1
மாலையும் தொழுதிடுவோம் நாங்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆடிடுவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 17/2
மேல்

மாலோன் (1)

மாலோன் திருமுனர் வந்து கண் உயர்த்தே –தேசீய:42 1/25
மேல்

மாழ்குதற்கு (1)

மாண்டு போரில் மடிந்து நரகில் மாழ்குதற்கு வகைசெயல் வேண்டா – பாஞ்சாலி:2 197/4
மேல்

மாளிகை (5)

வானுறு மீனோ மாளிகை விளக்கோ –தேசீய:24 1/15
காணி நிலத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் அங்கு – தோத்திர:12 1/3
சித்திர மாளிகை பொன் ஒளிர் மாடங்கள் தேவ திருமகளிர் இன்பம் தேக்கிடும் தேன் இசைகள் சுவை தேறிடும் நல் இளமை நல்ல – தோத்திர:74 7/1
நீள் விட்ட பொன் மாளிகை கட்டி பேயினை நேர்ந்து குடியேற்றல் போல் – பாஞ்சாலி:4 245/2
பாண்டவர் தேவி இருந்ததோர் மணி பைம் கதிர் மாளிகை சார்ந்தனன் அங்கு – பாஞ்சாலி:5 267/1
மேல்

மாளிகைகள் (1)

மின் ஒளி தரும் நன் மணிகள் மேடை உயர்ந்த மாளிகைகள்
வண்ணம் உடைய தாமரைப்பூ மணி குளம் உள்ள சோலைகளும் – தோத்திர:58 2/3,4
மேல்

மாளிகையாம் (1)

பத்தியில் வீதிகளாம் வெள்ளை பனி வரை போல் பல மாளிகையாம்
முத்து ஒளிர் மாடங்களாம் எங்கும் மொய்த்து அளி சூழ் மலர் சோலைகளாம் – பாஞ்சாலி:1 7/2,3
மேல்

மாளிகையில் (2)

மன்னர் மாளிகையில் ஏழை மக்களின் குடிலில் எல்லாம் – தனி:19 3/1
கடுமையுடையதடீ எந்த நேரமும் காவல் உன் மாளிகையில்
அடிமை புகுந்த பின்னும் எண்ணும் போது நான் அங்கு வருவதற்கில்லை – கண்ணன்:20 3/1,2
மேல்

மாளிகையும் (1)

களக்கம் ஆர் இருளின் மூழ்கும் கனக மாளிகையும் உண்டாம் –தேசீய:51 9/2
மேல்

மாற்ற (1)

கொடிய வெம் நாகபாசத்தை மாற்ற மூலிகை கொணர்ந்தவன் என்கோ –தேசீய:41 3/1
மேல்

மாற்றலர் (8)

மாற்றலர் கொணர்ந்த வன் படை ஓட்டுவை –தேசீய:19 3/6
மானம் என்று இலாது மாற்றலர் தொழும்பாய் –தேசீய:32 1/67
புல்லிய மாற்றலர் பொறுக்க வல்லார்-கொல் –தேசீய:32 1/107
உருளையின் இடையினும் மாற்றலர் தலைகள் –தேசீய:32 1/121
மறமே உருவுடை மாற்றலர் தம்மை –தேசீய:32 1/177
ஆரிய வீரர்காள் அவருடை மாற்றலர்
தேரில் இ நாட்டினர் செறிவுடை உறவினர் –தேசீய:32 1/182,183
மாற்றலர் எங்கள் கோடியர்க்கு இழைக்கும் வகுக்கொணா துயர்களின் ஆணை –தேசீய:50 6/3
பொறி இழந்த சகுனியின் சூதால் புண்ணியர்தமை மாற்றலர் ஆக்கி – பாஞ்சாலி:2 204/2
மேல்

மாற்றலர்தம் (2)

மாற்றலர்தம் புலை நாற்றமே அறியா –தேசீய:32 1/14
ஐம்புலனை வென்ற அறவோர்க்கும் மாற்றலர்தம்
வெம் புலனை வென்ற எண்ணில் வீரர்க்கும் தாய்நாடு –தேசீய:48 8/1,2
மேல்

மாற்றலார்களோடு (1)

மன்னர் சூழ்ந்த சபையில் எங்கள் மாற்றலார்களோடு
முன்னர் நாங்கள் பணையம் வைத்தே முறையில் வெல்லுகின்றோம் – பாஞ்சாலி:3 210/1,2
மேல்

மாற்றான (1)

மாற்றான அகந்தையினை துடைத்துக்கொள்வோம் மலமான மறதியினை மடித்துக்கொள்வோம் – சுயசரிதை:2 58/2
மேல்

மாற்றி (8)

மன கேதம் யாவினையும் மாற்றி எனக்கே – தோத்திர:1 33/2
மாற்றி வையம் புதுமையுறச்செய்து மனிதர்தம்மை அமர்கள் ஆக்கவே – பல்வகை:4 10/2
மாந்தர்க்கு உற்ற துயர் எலாம் மாற்றி
இன்பத்து இருத்தவும் எண்ணிய பிழைக்கு எனை – கண்ணன்:6 1/19,20
மாற்றி உரைக்கவில்லை மா முனிவர் சொன்னது எல்லாம் – குயில்:9 1/212
நாம் துயர்கொண்டோம் தாய் அதை மாற்றி களிப்பு தந்தாள் – வசனகவிதை:3 3/10
அவ்விதமாக பல வகைகளில் மாற்றி சுருள் சுருளாக வாசித்துக்கொண்டு போகிறான் – வசனகவிதை:3 6/10
சூட்டின் மிகுதியால் எங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கன்றுகாலிகளுக்கும் நோய் வருகிறது அதனை மாற்றி அருள வேண்டும் – வசனகவிதை:5 2/9
இங்கு மனிதன் வரும் இன்னல் எலாம் மாற்றி எதிரே – பிற்சேர்க்கை:25 17/1
மேல்

மாற்றிடுவான் (1)

ஈன கவலைகள் எய்திடும் போதில் இதம் சொல்லி மாற்றிடுவான் – கண்ணன்:1 2/4
மேல்

மாற்றிமாற்றி (1)

கந்தன் பாடி முடிந்தவுடன் வள்ளி இது முடிந்தவுடன் அது மாற்றிமாற்றி பாடி கோலாஹலம் – வசனகவிதை:4 1/49
மேல்

மாற்றியே (1)

ஓதி பொருளியல் கண்டதாம் பிறர் உற்றிடும் தொல்லைகள் மாற்றியே இன்பம் – கண்ணன்:7 10/3
மேல்

மாற்று (4)

பிணிகளுக்கு மாற்று உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/5
பேதைமைக்கு மாற்று இல்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/6
மாற்று பொன் ஒத்த நின் மேனியும் இந்த வையத்தில் யான் உள்ள மட்டிலும் எனை – தோத்திர:52 1/3
மாற்று இலையோ என்று மறுகி நான் கேட்கையிலே – குயில்:9 1/199
மேல்

மாற்றுதல் (1)

மகனே ஒன்றை ஆக்குதல் மாற்றுதல்
அழித்திடல் எல்லாம் நின் செயல் அன்று காண் – கண்ணன்:6 1/145,146
மேல்

மாற்றுதற்கு (1)

மலை விளக்கே எம் அனையர் மன இருளை மாற்றுதற்கு வந்த ஞான – தனி:20 3/2
மேல்

மாற்றும் (1)

தான் என மாற்றும் சாகா சுடராய் – தோத்திர:10 1/11
மேல்

மாற்றுவது (2)

எனைத்து இங்கு எண்ணி வருந்தியும் இவ் இடர் யாங்ஙன் மாற்றுவது என்பதும் ஓர்ந்திலம் – சுயசரிதை:1 30/2
இயல்பு தருவது இயல்பு மாற்றுவது
சோர்வு தருவது ஊக்கம் தருவது – வசனகவிதை:3 1/14,15
மேல்

மாற்றுவாய் (1)

மாற்றுவாய் துடைப்பாய் வளர்ப்பாய் காப்பாய் – தோத்திர:10 1/2
மேல்

மாற்றுவான் (1)

பாரும் வானமும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பட்ட துன்பங்கள் கணத்திடை மாற்றுவான் – கண்ணன்:5 10/2
மேல்

மாற்றுவிப்பது (1)

மாறுவனவற்றை மாற்றுவிப்பது நின் தொழில் – வசனகவிதை:4 15/8
மேல்

மாற்றுவை (1)

சொரியும் நீர் என பல் உயிர் போற்றுவை சூழும் வெள்ளம் என உயிர் மாற்றுவை
விரியும் நீள் கடல் என்ன நிறைந்தனை வெல்க காளி எனது அம்மை வெல்கவே – தோத்திர:34 3/3,4
மேல்

மாறா (2)

கொண்டு பிளந்தாலும் கட்டு மாறா உடலுறுதி தந்து சுடர் – தோத்திர:32 6/2
மாறா இன்பம் – வசனகவிதை:7 0/24
மேல்

மாறி (11)

சார்வினுக்கு எல்லாம் தகத்தக மாறி
தன்மையும் தனது தருமமும் மாயாது –தேசீய:24 1/7,8
உள்ளுறு தருமமும் உண்மையும் மாறி
சிதைவற்று அழியும் பொருள்களில் சேர்ப்பையோ –தேசீய:24 1/12,13
பதம் திரு இரண்டும் மாறி பழி மிகுந்து இழிவுற்றாலும் –தேசீய:29 1/2
தாதர் என்ற நிலைமை மாறி ஆண்களோடு பெண்களும் –தேசீய:30 4/3
மோன குரு திருவருளால் பிறப்பு மாறி முற்றிலும் நாம் அமரநிலை சூழ்ந்துவிட்டோம் – சுயசரிதை:2 19/2
மன்னர் இழந்தாரா மாறி தமை தோற்ற – பாஞ்சாலி:4 252/116
மன்னன் அழைத்தனன் என்று நீ சொல்ல மாறி அவள் ஒன்று சொல்வதோ உன்னை – பாஞ்சாலி:4 255/1
வண்ணம் உயர் வேதநெறி மாறி பின் நாள் வழங்குவது இ நெறி என்றான் வழுவே சொன்னான் – பாஞ்சாலி:5 284/4
மாலையிலே மூர்ச்சைநிலை மாறி தெளிவடைந்தேன் – குயில்:6 1/7
மன்னும் இயல்பின அல்ல இவை மாறி பயிலும் இயல்பின ஆகும் – பிற்சேர்க்கை:8 11/2
வாராய் இடுக்கணினும் மாறி அதை எற்றலினும் – பிற்சேர்க்கை:25 8/1
மேல்

மாறிட (1)

முதுமை காலத்தில் வேதங்கள் பேசிய முறைமை மாறிட கேடு விளைந்ததாம் – பல்வகை:4 6/4
மேல்

மாறிமாறி (4)

பாரடியோ வானத்தில் புதுமை எல்லாம் பண்மொழீ கணம்தோறும் மாறிமாறி
ஓர் அடி மற்றோர் அடியோடு ஒத்தல் இன்றி உவகையுற நவநவமா தோன்றும் காட்சி – பாஞ்சாலி:1 148/1,2
மாறிமாறி பின்னும் மாறிமாறி பின்னும் – பாஞ்சாலி:4 252/29
மாறிமாறி பின்னும் மாறிமாறி பின்னும் – பாஞ்சாலி:4 252/29
மாறிமாறி போம் வழக்கமே தான் ஆவாள் – பாஞ்சாலி:4 252/30
மேல்

மாறிலாத (1)

வானம் மூன்று மழை தர செய்வேன் மாறிலாத வளங்கள் கொடுப்பேன் – தோத்திர:37 2/2
மேல்

மாறிவிடுகிறது (1)

பனிக்கட்டியிலே சூடேற்றினால் நீராக மாறிவிடுகிறது நீரிலே குடேற்றினால் வாயு ஆகிவிடுகிறது – வசனகவிதை:4 12/9
மேல்

மாறினும் (1)

வடிவம் மாறினும் சக்தி மாறுவதில்லை – வசனகவிதை:3 5/20
மேல்

மாறுகொண்டு (1)

மாறுகொண்டு கல்லி தேய வண்மை தீர்ந்த நாளினும் –தேசீய:7 2/3
மேல்

மாறுகொள்ளுவோம் (1)

கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறுகொள்ளுவோம்
சிங்க மராட்டியர்தம் கவிதை கொண்டு சேரத்து தந்தங்கள் பரிசளிப்போம் –தேசீய:5 6/1,2
மேல்

மாறுதல் (3)

மாறுதல் இன்றி பராசக்திதன் புகழ் வையம் மிசை நித்தம் பாடுகின்றோம் – தோத்திர:22 6/1
என்னிடத்து என்றும் மாறுதல் இல்லா –வேதாந்த:22 1/17
தோன்றுதல் வளர்தல் மாறுதல் மறைதல் எல்லாம் உயிர் செயல் – வசனகவிதை:4 5/12
மேல்

மாறுதலை (1)

மாறுதலை காட்டி வலிமை நெறி காட்டி – தோத்திர:66 5/3
மேல்

மாறுபட்ட (1)

மாறுபட்ட வாதமே ஐந்நூறு –தேசீய:16 3/5
மேல்

மாறுபட (1)

மாறுபட பல வேறு வடிவொடு தோன்றுவாள் எங்கள் வைரவி பெற்ற பெரும் கனலே வடிவேலவா – தோத்திர:3 3/4
மேல்

மாறும் (2)

கருமத்தை மேன்மேலும் காண்போம் இன்று கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம் காலம் மாறும்
தருமத்தை அப்போது வெல்ல காண்போம் தனு உண்டு காண்டீவம் அதன் பேர் என்றான் – பாஞ்சாலி:5 283/3,4
புதுப்பிக்காவிட்டால் அவ் வடிவம் மாறும்
அழுக்கு தலையணை ஓட்டை தலையணை பழைய தலையணை – வசனகவிதை:3 5/13,14
மேல்

மாறுவதில்லை (2)

வயது முதிர்ந்துவிடினும் எந்தை வாலிபக்களை என்றும் மாறுவதில்லை
துயர் இல்லை மூப்பும் இல்லை என்றும் சோர்வு இல்லை நோய் ஒன்றும் தொடுவதில்லை – கண்ணன்:3 9/1,2
வடிவம் மாறினும் சக்தி மாறுவதில்லை
எங்கும் எதனிலும் எப்போதும் எல்லாவித தொழில்களும் காட்டுவது சக்தி – வசனகவிதை:3 5/20,21
மேல்

மாறுவனவற்றை (1)

மாறுவனவற்றை மாற்றுவிப்பது நின் தொழில் – வசனகவிதை:4 15/8
மேல்

மான் (5)

மான் மானும் விழியுடையாள் சக்தி தேவி வசப்பட்டு தனை மறந்து வாழ்தல் வேண்டும் – சுயசரிதை:2 33/4
மான் ஒத்த பெண்ணடி என்பான் சற்று மனம் மகிழும் நேரத்திலே கிள்ளிவிடுவான் – கண்ணன்:9 3/2
மலைநாடு உடைய மன்னர் பல மான் கொணர்ந்தார் புது தேன் கொணர்ந்தார் – பாஞ்சாலி:1 28/1
அம்பு பட்ட மான் போல் அழுது துடிதுடித்தாள் – பாஞ்சாலி:5 271/89
மான் இருந்த கையன் மலரடியே வானில் – பிற்சேர்க்கை:12 1/2
மேல்

மான்கள் (1)

ஆசை பெற விழிக்கும் மான்கள் உள்ளம் அஞ்ச குரல் பழகும் புலிகள் நல்ல – கண்ணன்:12 3/1
மேல்

மான்மதனார் (1)

வஞ்சனை நான் கூறவில்லை மான்மதனார் விந்தையால் – குயில்:4 1/15
மேல்

மான (1)

மான குலைவும் வருத்தமும் நான் பார்க்காமல் – குயில்:3 1/20
மேல்

மானத்தால் (1)

மானத்தால் வீழ்ந்துவிட்டாய் மதிப்பிலா பகைவர் வேந்தன் –தேசீய:51 3/1
மேல்

மானத்திலே (1)

மானத்திலே அன்னதானத்திலே –தேசீய:4 1/2
மேல்

மானத்தை (1)

மானத்தை காக்க ஓர் நாலுமுழத்துணி வாங்கி தரவேணும் – கண்ணன்:22 8/1
மேல்

மானத (1)

மானத ஒளியது மங்கும் ஓர் கணத்தே – பிற்சேர்க்கை:16 1/10
மேல்

மானதம் (1)

சூழும் மாய உலகினில் காணுறும் தோற்றம் யாவையும் மானதம் ஆகுமால் – சுயசரிதை:1 12/1
மேல்

மானம் (12)

பிறந்தவர் யாவரும் இறப்பது உறுதி எனும் பெற்றியை அறிந்தாரேல் மானம்
துறந்து அறம் மறந்தும் பின் உயிர்கொண்டு வாழ்வது சுகம் என்று மதிப்பாரோ –தேசீய:26 3/1,2
மானம் என்று இலாது மாற்றலர் தொழும்பாய் –தேசீய:32 1/67
தேவியர் மானம் என்றும் தெய்வத்தின் பக்தி என்றும் –தேசீய:40 7/1
மானம் சிறிது என்று எண்ணி வாழ்வு பெரிது என்று எண்ணும் –தேசீய:40 12/1
சாதியின் மானம் தாங்க முற்படுவள் என்று –தேசீய:42 1/133
உருளுக தலைகள் மானம் ஓங்குக என்று எதிர்த்துநின்றாய் –தேசீய:51 6/4
மானம் வீரியம் ஆண்மை நல் நேர்மை வண்மை யாவும் வழங்குற செய்வேன் – தோத்திர:37 2/3
மானம் போற்று – பல்வகை:1 2/76
வலிமை சேர்ப்பது தாய் முலை பாலடா மானம் சேர்க்கும் மனைவியின் வார்த்தைகள் – பல்வகை:5 3/1
மஞ்சன் ஆண்மை மறம் திண்மை மானம் வன்மை யாவும் மறந்தனன் ஆகி – பாஞ்சாலி:1 39/2
வவ்வுற தாம் கண்டிருந்தனர் என்றன் மானம் அழிவதும் காண்பரோ – பாஞ்சாலி:4 257/4
மண் ஆக்கிவிட்டாள் என் மானம் தொலைத்துவிட்டாள் – குயில்:9 1/125
மேல்

மானமற்று (1)

மானமற்று விலங்குகள் ஒப்ப மண்ணில் வாழ்வதை வாழ்வு எனலாமோ – தோத்திர:62 8/3
மேல்

மானமும் (2)

மையல் கொடுத்துவிட்டு தங்கமே தங்கம் தலை மறைந்து திரிபவர்க்கு மானமும் உண்டோ – கண்ணன்:13 4/1
மைந்நெறி வான் கொடையான் உயர் மானமும் வீரமும் மதியுமுளோன் – பாஞ்சாலி:1 18/3
மேல்

மானமே (1)

மானமே பெரிது என மதிப்பவர் இரு-மின் –தேசீய:32 1/93
மேல்

மானவன்தன் (1)

மானவன்தன் உளத்தினில் மட்டும் வந்து நிற்கும் இருள் இது என்னே – தனி:10 1/4
மேல்

மானார்தம் (1)

காவி திருவிழி மானார்தம் மையல் கடு விஷமாம் – பிற்சேர்க்கை:19 2/1
மேல்

மானிட (4)

வேலை தவறி சிதைந்தே செத்து வீழ்ந்திடும் மானிட சாதி – பல்வகை:3 4/2
கலக மானிட பூச்சிகள் வாழ்க்கை ஓர் கனவிலும் கனவாகும் இதனிடை – சுயசரிதை:1 3/2
கலக மானிட பூச்சிகள் வாழ்க்கை ஓர் கனவினும் கனவாகும் இதற்கு நான் – சுயசரிதை:1 47/2
ஒன்று உண்டு மானிட சாதி பயின்று உண்மைகள் கண்டவர் இன்பங்கள் சேர்வார் – பிற்சேர்க்கை:8 3/1
மேல்

மானிடர் (9)

மட்டிலே மானிடர் மாண் பெறலாகார் –தேசீய:42 1/79
மானிடர் எல்லாம் சோதரர் மானிடர் –தேசீய:42 1/179
மானிடர் எல்லாம் சோதரர் மானிடர்
சமத்துவம் உடையார் சுதந்திரம் சார்ந்தவர் –தேசீய:42 1/179,180
நெறிகள் யாவினும் மேம்பட்டு மானிடர் நேர்மை கொண்டு உயர் தேவர்கள் ஆதற்கே – பல்வகை:4 3/2
காத்து மானிடர் செய்கை அனைத்தையும் கடவுளர்க்கு இனிதாக சமைப்பராம் – பல்வகை:4 9/3
மானிடர் குழாத்தின் மறைவுற தனி இருந்து – தனி:13 1/5
ஆ ஆ மானிடர் அருமையின் வீழ்ந்து – தனி:13 1/73
ஊனம் தங்கிய மானிடர் தீது எலாம் ஒழிக்குமாறு பிறந்த பெரும் தவன் – தனி:18 3/4
நிதி செய்தாரை பணிகுவர் மானிடர் மாமனே எந்த நெறியினால் அது செய்யினும் நாய் என நீள் புவி – பாஞ்சாலி:1 49/3
மேல்

மானிடர்க்கு (1)

வெந்துபோக மானிடர்க்கு ஓர் வேதம் உண்டாமோ அம்மாவோ – தோத்திர:75 4/2
மேல்

மானிடர்கள் (1)

ஆதலால் மானிடர்கள் களவை விட்டால் அனைவருக்கும் உழைப்பின்றி உணவு உண்டாகும் – சுயசரிதை:2 62/1
மேல்

மானிடரும் (1)

மானிடரும் தம்முள் வலி மிகுந்த மைந்தர்தமை – குயில்:7 1/19
மேல்

மானிடரே (2)

மண்ணில் உயிர்க்கு எல்லாம் தலைவர் என மானிடரே
எண்ணிநின்றார் தம்மை எனில் ஒருகால் ஊர் வகுத்தல் – குயில்:5 1/25,26
ஆதலால் மானிடரே வாருங்கள் – வசனகவிதை:4 9/13
மேல்

மானிடவா (1)

கேளடா மானிடவா எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:14 3/1
மேல்

மானிடன் (2)

புலங்களோடு கரணமும் ஆவியும் போந்து நின்ற விருப்புடன் மானிடன்
நலங்கள் ஏது விரும்புவன் அங்கு அவை நண்ணுறப்பெறல் திண்ணமதாம் என – சுயசரிதை:1 11/1,2
கம்பன் என்று ஒரு மானிடன் வாழ்ந்ததும் காளிதாசன் கவிதை புனைந்ததும் – சுயசரிதை:1 24/1
மேல்

மானிடனா (1)

மானிடனா தோன்றி வளருகின்றான் நின்னை ஒரு – குயில்:9 1/174
மேல்

மானிடனும் (1)

மாயம் இழைத்தால் அதனை மானிடனும் கொள்ளுவதோ – குயில்:9 1/220
மேல்

மானினை (1)

கயல் விழி சிறு மானினை காண நான் காமன் அம்புகள் என் உயிர் கண்டவே – சுயசரிதை:1 7/4
மேல்

மானுட (7)

மானுட ஜன்மம் பெறுவதற்கு அரிது எனும் வாய்மையை உணர்ந்தாரேல் அவர் –தேசீய:26 4/1
கூட்டி மானுட சாதியை ஒன்று என கொண்டு வையம் முழுதும் பயனுற – தோத்திர:19 2/2
வினை தொடர்களில் மானுட வாழ்க்கையுள் மேவும் இ மணம் போல் பிறிதின்று அரோ – சுயசரிதை:1 30/4
மானுட பெண்கள் வளரும் ஒரு காதலினால் – குயில்:3 1/33
மானுட சாதி முழுதும் நல்வழி படும் – வசனகவிதை:7 0/72
மானுட சாதி ஒன்று மனத்திலும் – வசனகவிதை:7 0/73
வருக நீ இங்கு உள மானுட சாதிகள் – பிற்சேர்க்கை:26 1/11
மேல்

மானுடமாயினும் (1)

தடுத்து நிற்பது தெய்வதமேனும் சாரும் மானுடமாயினும் அஃதை – தோத்திர:39 1/3
மேல்

மானுடர் (10)

மானுடர் நெஞ்சில் இவ் வாளினை பதிக்க –தேசீய:42 1/66
மானுடர் துணைவரா மறமே பகையா –தேசீய:42 1/195
சித்த துணிவினை மானுடர் கேள்வனை தீமை அழிப்பவனை நன்மை சேர்த்து கொடுப்பவனை பல சீர்களுடையவனை புவி – தோத்திர:74 2/1
மானுடர் உழாவிடினும் வித்து நடாவிடினும் வரம்புகட்டாவிடினும் அன்றி நீர்பாய்ச்சாவிடினும் –வேதாந்த:19 2/1
வண்ணங்கள் வேற்றுமைப்பட்டால் அதில் மானுடர் வேற்றுமை இல்லை – பல்வகை:3 17/1
மானுடர் போல் சித்தநிலை வாய்த்திருக்கும் செய்தி ஏன் – குயில்:9 1/13
வாழ்க தந்தை மானுடர் வாழ்க – வசனகவிதை:7 0/7
மண்ணுலகத்து மானுடர் வடிக்கும் – வசனகவிதை:7 0/27
மானுடர் திகைத்தார் மந்திர தோழராம் – வசனகவிதை:7 0/55
எல்லா பொழுதினும் ஏழை மானுடர்
இன்பம் கருதி இளைத்தனர் மடிந்தார் – வசனகவிதை:7 0/62,63
மேல்

மானுடர்க்கு (4)

நிச்சயமாம் ஞானத்தை மறத்தலாலே நேர்வதே மானுடர்க்கு சின தீ நெஞ்சில் – சுயசரிதை:2 7/4
காதலினால் மானுடர்க்கு கலவி உண்டாம் கலவியிலே மானுடர்க்கு கவலை தீரும் – சுயசரிதை:2 49/1
காதலினால் மானுடர்க்கு கலவி உண்டாம் கலவியிலே மானுடர்க்கு கவலை தீரும் – சுயசரிதை:2 49/1
காதலினால் மானுடர்க்கு கவிதை உண்டாம் கானம் உண்டாம் சிற்பம் முதல் கலைகள் உண்டாம் – சுயசரிதை:2 49/2
மேல்

மானுடர்க்கே (1)

மலிவு கண்டீர் இவ் உண்மை பொய் கூறேன் யான் மடிந்தாலும் பொய் கூறேன் மானுடர்க்கே
நலிவும் இல்லை சாவும் இல்லை கேளீர் கேளீர் நாணத்தை கவலையினை சினத்தை பொய்யை – சுயசரிதை:2 6/3,4
மேல்

மானுடர்தம்மை (1)

மானுடர்தம்மை வருத்திடும் தடைகள் – பிற்சேர்க்கை:26 1/41
மேல்

மானுடர்தமக்கு (1)

முந்தை நாள் தொடங்கி மானுடர்தமக்கு
சீர் தர நினைந்து நாம் செய்ததை எல்லாம் – வசனகவிதை:7 0/47,48
மேல்

மானுடர்தாம் (1)

நேராக மானுடர்தாம் பிறரை கொல்ல நினையாமல் வாழ்ந்திட்டால் உழுதல் வேண்டா – சுயசரிதை:2 61/2
மேல்

மானுடராம் (1)

மானுடராம் பேய்கள் வயிற்றுக்கு சோறிடவும் – குயில்:7 1/45
மேல்

மானுடரே (2)

யான் எதற்கும் அஞ்சுகிலேன் மானுடரே நீவிர் என் மதத்தை கைக்கொள்-மின் பாடுபடல் வேண்டா –வேதாந்த:19 2/3
மேன்மேலும் நினைந்து அழுதல் வேண்டா அந்தோ மேதை இல்லா மானுடரே மேலும் மேலும் – சுயசரிதை:2 33/1
மேல்

மானுடவர் (2)

மாய குயில் அதுதான் மானுடவர் பேச்சினில் ஓர் – குயில்:3 1/11
மானுடவர் நெஞ்ச வழக்கு எல்லாம் தேர்ந்திட்டேன் – குயில்:3 1/27
மேல்

மானுடன் (2)

மானுடன் தவறி மடிவுறா வண்ணம் – கண்ணன்:6 1/58
மதியின் வலிமையால் மானுடன் ஓங்குக – வசனகவிதை:7 0/69
மேல்

மானுடன்தன்னை (1)

மண்ணுலகத்து மானுடன்தன்னை
கட்டிய தளை எல்லாம் சிதறுக என்று – வசனகவிதை:7 0/5,6
மேல்

மானுடனுக்கு (1)

ஆழ உயிர் மானுடனுக்கு ஐயன் அருளி பின் – பிற்சேர்க்கை:25 13/1
மேல்

மானுடைய (1)

மானுடைய பேரரசே வாழ்வு நிலையே கண்ணம்மா – கண்ணன்:21 2/4
மேல்

மானும் (1)

மான் மானும் விழியுடையாள் சக்தி தேவி வசப்பட்டு தனை மறந்து வாழ்தல் வேண்டும் – சுயசரிதை:2 33/4
மேல்

மானுவாராம் (1)

மனம் கொண்டு தம் கழுத்தை தாமே வெய்ய வாள் கொண்டு கிழித்திடுவார் மானுவாராம்
தினம் கோடி முறை மனிதர் சினத்தில் வீழ்வார் – சுயசரிதை:2 8/2,3
மேல்

மானை (2)

துள்ளி குலாவி திரியும் சிறுவன் மானை போல் தினை தோட்டத்திலே ஒரு பெண்ணை மணம்கொண்ட வேலவா – தோத்திர:3 2/4
மன்னவன்தன் மைந்தன் ஒரு மானை தொடர்ந்து வர – குயில்:9 1/66
மேல்

மானொடு (1)

சோதி மானொடு தன்னந்தனியனாய் சொற்களாடி இருப்ப மற்று அங்கு அவள் – சுயசரிதை:1 19/2
மேல்