பி – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பிச்சன் 1
பிச்சேறியவனை 1
பிச்சை 11
பிச்சைக்கு 1
பிச்சைபுக 1
பிசாசாய் 1
பிசாசுகள் 1
பிசாசுகளை 1
பிசாசும் 1
பிசாசை 2
பிசுனன் 1
பிஞ்சு 1
பிஞ்சை 1
பிடர் 1
பிடாரன் 4
பிடி 1
பிடிக்கவில்லை 1
பிடித்த 4
பிடித்தான் 1
பிடித்திடுவோம் 1
பிடித்து 3
பிடித்துக்கொள்வாய் 1
பிடித்துவைத்துக்கொள்ளும் 1
பிடித்தேன் 1
பிடிப்பது 1
பிடிப்பார் 1
பிடிவாதமோ 1
பிண 1
பிணக்குற்றே 1
பிணத்தினை 2
பிணத்துடன் 1
பிணத்தோடு 1
பிணம் 2
பிணமா 1
பிணி 9
பிணிகள் 2
பிணிகளால் 1
பிணிகளுக்கு 1
பிணிப்பு 1
பிணிப்புண்டார் 1
பிணியும் 1
பிணைத்திட 1
பிணைப்பது 1
பித்த 2
பித்தம் 1
பித்தம்கொள்ளுது 1
பித்தர் 3
பித்தர்கள் 1
பித்தராம் 1
பித்தருடை 1
பித்தரே 1
பித்தரை 1
பித்தன் 4
பித்தன்தனை 1
பித்தனாய் 1
பித்தனை 1
பித்து 1
பித்துடையாள் 1
பித்துப்பிடித்தது 1
பித்துறவே 1
பிதற்ற 1
பிதற்றல் 2
பிதற்றி 1
பிதற்றினாய் 1
பிதற்றுகிறான் 1
பிதற்றுகின்றாய் 1
பிதற்றுவர் 1
பிதற்றுவார் 1
பிதா 1
பிதாவும் 1
பிந்தி 1
பிந்தினீர் 1
பிய்த்து 1
பிய்ப்பேன் 1
பிரக்கினை 1
பிரசங்கம் 1
பிரணவமே 1
பிரதிக்கினை 2
பிரதியில் 1
பிரதேசங்களிலிருந்து 1
பிரதேசங்களுக்கு 1
பிரம்மதேவன் 1
பிரம 1
பிரமசரியம் 1
பிரமத்திலே 1
பிரமத்து 1
பிரமதேவன் 1
பிரமநிலை 1
பிரமம் 5
பிரமமே 2
பிரமன் 3
பிரமனுக்கும் 1
பிரமனும் 1
பிரமா 2
பிராணன் 1
பிராமணர் 1
பிராயத்தள் 1
பிராயத்தளாயினுமே 1
பிராயத்தில் 2
பிராயத்திலே 1
பிராயத்தை 1
பிரான் 8
பிரான்ஸ் 1
பிரித்திடல் 1
பிரித்துப்பிரித்து 2
பிரிதலே 1
பிரிந்த 4
பிரிந்தவனை 1
பிரிந்தால் 1
பிரிந்திடல் 1
பிரிந்திடுவார் 1
பிரிந்து 5
பிரிந்துபோய் 1
பிரிந்தும் 1
பிரிந்துவிட்டார் 1
பிரிந்துவிட்டால் 1
பிரிந்துழி 1
பிரிப்பதுவாய் 1
பிரிய 1
பிரியம் 2
பிரியமுற 1
பிரியாதே 1
பிரியாமல் 1
பிரியாமலே 1
பிரிவதற்கும் 1
பிரிவது 1
பிரிவற்றதுவாய் 1
பிரிவினைகள் 1
பிரிவு 4
பிரிவுகள் 4
பிருஹஸ்பதியும் 1
பிழிந்த 1
பிழிந்திடுவீரே 1
பிழிந்தே 1
பிழிந்தோம் 1
பிழை 12
பிழைக்க 1
பிழைக்கு 1
பிழைக்கும் 4
பிழைகள் 4
பிழைசெய்து 1
பிழைசெய்வாய் 1
பிழைத்ததே 1
பிழைத்தான் 1
பிழைத்திட 2
பிழைத்திடலாமோ 1
பிழைத்திடுவீர்-கொலோ 1
பிழைத்திடேன் 1
பிழைத்து 2
பிழைத்துநின்றார் 1
பிழைத்துவிடும் 1
பிழைதானோ 1
பிழைப்பதிலே 1
பிழைப்பாரோ 1
பிழைப்பீர் 1
பிழைப்பு 1
பிழைப்போர் 1
பிழைபடாது 1
பிழையன்று 1
பிழையாமே 1
பிழையார் 1
பிள்ளாய் 1
பிள்ளை 24
பிள்ளைக்கனி 1
பிள்ளைக்கு 3
பிள்ளைகள் 5
பிள்ளையார் 1
பிள்ளையை 1
பிளக்கும் 1
பிளந்தாய் 1
பிளந்தாலும் 1
பிளந்திட 1
பிளந்து 2
பிளந்துவிட 1
பிளவுகள்தாம் 1
பிற்கால 1
பிற 14
பிறக்குது 1
பிறக்கும் 2
பிறகு 3
பிறங்கும் 1
பிறத்தலும் 1
பிறதேசத்தர் 1
பிறந்த 8
பிறந்ததடீ 2
பிறந்ததா 3
பிறந்ததாயினும் 1
பிறந்ததில்லை 1
பிறந்தது 5
பிறந்ததுதொட்டு 1
பிறந்ததோர் 1
பிறந்தவர் 2
பிறந்தவர்க்கு 1
பிறந்தவள் 1
பிறந்தவளை 1
பிறந்தவன் 1
பிறந்தனமா 1
பிறந்தனன் 1
பிறந்தாய் 1
பிறந்தாள் 2
பிறந்தான் 3
பிறந்திடினும் 1
பிறந்திடுக 1
பிறந்திடும் 1
பிறந்தீர் 1
பிறந்து 3
பிறந்துவிட்டால் 1
பிறந்துவிட்டேன் 1
பிறந்தேன் 3
பிறந்தோம் 4
பிறந்தோமில்லை 1
பிறந்தோர் 4
பிறந்தோர்தம் 1
பிறந்தோன் 1
பிறப்பதன் 1
பிறப்பது 1
பிறப்பாள் 1
பிறப்பிடமாக 1
பிறப்பித்தேன் 1
பிறப்பில் 3
பிறப்பிலே 1
பிறப்பினர் 1
பிறப்பினில் 2
பிறப்பினிலே 1
பிறப்பு 6
பிறப்பை 1
பிறர் 27
பிறர்க்கு 8
பிறர்கள் 1
பிறர்தமை 1
பிறராம் 1
பிறருடை 1
பிறரும் 1
பிறரை 3
பிறவற்றைத்தான் 1
பிறவாய் 1
பிறவி 2
பிறவிக்குள் 1
பிறவியினாலும் 1
பிறவியும் 1
பிறழ்வு 1
பிறழுகின்றார் 1
பிறன் 4
பிறாண்டி 1
பிறிதாம் 1
பிறிதில்லை 1
பிறிதின்று 1
பிறிது 8
பிறிதும் 1
பிறிதொன்று 1
பிறிதோர் 1
பிறை 1
பிறைக்கு 1
பிறைமதி 1
பின் 83
பின்பற்றும் 1
பின்பு 18
பின்புறத்திலே 1
பின்வந்தோன் 1
பின்வரவு 1
பின்வரு 1
பின்வருமாறு 1
பின்வாங்குகிறது 1
பின்னம் 1
பின்னமுமா 1
பின்னமுற்று 1
பின்னர் 36
பின்னரும் 3
பின்னரே 1
பின்னலை 2
பின்னழகு 1
பின்னி 1
பின்னிய 1
பின்னியே 1
பின்னும் 25
பின்னுமாக 1
பின்னே 10
பின்னை 5
பின்னையும் 1
பின்னையே 1
பின்னொருகால் 1
பின்னோன் 1
பினர் 2

பிச்சன் (1)

பிள்ளை பருவம் தொடங்கியே இந்த பிச்சன் அவர்க்கு பெரும்பகைசெய்து – பாஞ்சாலி:1 73/1
மேல்

பிச்சேறியவனை (1)

பிச்சேறியவனை போல் அந்த பேயனும் துகிலினை உரிகையிலே – பாஞ்சாலி:5 292/3
மேல்

பிச்சை (11)

பிச்சை அருளியதாய் பேருரையாய் இ சகத்தில் –தேசீய:13 1/2
பரங்கியை துரை என்ற காலமும் போச்சே பிச்சை
ஏற்பாரை பணிகின்ற காலமும் போச்சே நம்மை –தேசீய:31 1/2,3
பிச்சை வாழ்வு உகந்து பிறருடை ஆட்சியில் –தேசீய:32 1/71
பிச்சை வாங்கி பிழைக்கும் ஆசை பேணுதல் ஒழித்தாயோ –தேசீய:34 3/2
பிச்சை இங்கு எமக்கு அளித்தாய் ஒரு பெருநகர் உடல் எனும் பெயரினதாம் – தோத்திர:11 5/4
பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்றுவிட்ட போதினும் –வேதாந்த:1 1/6
எண்ணும் முன்னே அன்னக்காவடி பிச்சை என்று ஏங்கிடுவான் குரலும் – தனி:3 5/4
பிச்சை கேட்பதும் இல்லை இன்பத்தில் பித்து கொண்டு மயங்குவதில்லை – தனி:14 9/3
சேற்றில் உழலும் புழுவிற்கும் புவி செல்வம் உடைய அரசர்க்கும் பிச்சை
ஏற்று உடல் காத்திடும் ஏழைக்கும் உயிர் எத்தனை உண்டு அவை யாவிற்கும் நித்தம் – பாஞ்சாலி:1 141/1,2
பிச்சை பறவை பிறப்பிலே தோன்றிடினும் – குயில்:5 1/49
பிச்சை சிறுக்கி செய்த பேதகத்தை பார்த்தாயோ – குயில்:9 1/127
மேல்

பிச்சைக்கு (1)

தொம்ப பிள்ளைகள் பிச்சைக்கு கத்துகின்றன – வசனகவிதை:3 7/10
மேல்

பிச்சைபுக (1)

பொல்லா விளையாட்டில் பிச்சைபுக நினை விடுவதை விரும்புகிலோம் – பாஞ்சாலி:3 223/2
மேல்

பிசாசாய் (1)

குரங்காய் கரடியாய் கொம்புடை பிசாசாய்
யாதோ பொருளாய் எங்ஙனோ நின்றான் – கண்ணன்:6 1/68,69
மேல்

பிசாசுகள் (1)

நம்மை பிடித்த பிசாசுகள் போயின நன்மை கண்டோம் என்று கும்மியடி – பல்வகை:6 1/2
மேல்

பிசாசுகளை (1)

சஞ்சல பிசாசுகளை கலக்கும் – தோத்திர:24 31/5
மேல்

பிசாசும் (1)

பேயும் பிசாசும் திருடரும் என்றன் பெயரினை கேட்டளவில் – கண்ணன்:22 10/1
மேல்

பிசாசை (2)

காம பிசாசை குதிகால் கொண்டு அடித்து விழுந்திடலாகும் இ –வேதாந்த:15 2/1
தீமையை எண்ணி அஞ்சும் தேம்பல் பிசாசை திருகி எறிந்து பொய் –வேதாந்த:15 2/3
மேல்

பிசுனன் (1)

பாரத மண்டலத்தார்தங்கள் பதி ஒரு பிசுனன் என்று அறிவேனோ – பாஞ்சாலி:2 169/1
மேல்

பிஞ்சு (1)

கனி தரும் மாமரம் ஒன்று அதில் காய்களும் பிஞ்சு கனிகளும் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:8 1/2
மேல்

பிஞ்சை (1)

பூவில் உதிர்வதும் உண்டு பிஞ்சை பூச்சி அரித்து கெடுவதும் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:8 2/1
மேல்

பிடர் (1)

வாரிதியாம் கோளரியே வந்து உன் பிடர் பிடித்து – பிற்சேர்க்கை:25 21/1
மேல்

பிடாரன் (4)

ஆனால் இ பிடாரன் ஒலிக்கும் இசை மிகவும் இனியதாயினும் சோகரஸம் தவிர்ந்தது – வசனகவிதை:3 6/3
இந்த பிடாரன் என்ன வாதாடுகிறான் – வசனகவிதை:3 6/6
பிடாரன் குழலையும் தொம்ப குழந்தைகளின் குரலையும் யார் சுருதிசேர்த்துவிட்டது சக்தி – வசனகவிதை:3 7/11
பிடாரன் உயிரிலும் தொம்ப குழந்தைகளின் உயிரிலும் ஜரிகைக்காரன் உயிரிலும் ஒரே சக்தி விளையாடுகின்றது – வசனகவிதை:3 7/14
மேல்

பிடி (1)

தந்தத்தின் பிடி வாளும் அந்த தந்தத்திலே சிற்ப தொழில் வகையும் – பாஞ்சாலி:1 37/2
மேல்

பிடிக்கவில்லை (1)

மணம் விரும்பவில்லை சகியே மலர் பிடிக்கவில்லை
குணம் உறுதி இல்லை எதிலும் குழப்பம் வந்ததடீ – கண்ணன்:10 3/2,3
மேல்

பிடித்த (4)

கிலி பிடித்த நெஞ்சினாய் போ போ போ –தேசீய:16 1/7
நம்மை பிடித்த பிசாசுகள் போயின நன்மை கண்டோம் என்று கும்மியடி – பல்வகை:6 1/2
பித்தம் பிடித்த பெரிய கொடுமையையும் – குயில்:7 1/120
புறம் மேவு பக்தர் மன மாசு அறுத்த புனிதா குறப்பெண் மணவாளா புகல் ஏதும் அற்ற தமியேமை ரட்சி பொரு வேல் பிடித்த பெருமாளே – பிற்சேர்க்கை:24 2/4
மேல்

பிடித்தான் (1)

கொவ்வை இதழ் நகை வீச விழி கோணத்தை கொண்டு நிலவை பிடித்தான்
செவ்விது செவ்விது பெண்மை ஆ செவ்விது செவ்விது செவ்விது காதல் – தனி:2 3/3,4
மேல்

பிடித்திடுவோம் (1)

கணபதிராயன் அவன் இரு காலை பிடித்திடுவோம்
குணம் உயர்ந்திடவே விடுதலை கூடி மகிழ்ந்திடவே – தோத்திர:65 1/1,2
மேல்

பிடித்து (3)

என்னை பிடித்து இழுத்தே ஏச்சுக்கள் சொல்கிறாய் – பாஞ்சாலி:5 271/41
பெண்டிர் மனத்தை பிடித்து இழுக்கும் காந்தமே – குயில்:7 1/16
வாரிதியாம் கோளரியே வந்து உன் பிடர் பிடித்து
பார் உன்னை என்னில் வசப்படுத்தும் பண்பினையே – பிற்சேர்க்கை:25 21/1,2
மேல்

பிடித்துக்கொள்வாய் (1)

பின்னை ஒரு கவலையும் இங்கு இல்லை நாளும் பிரியாதே விடுதலையை பிடித்துக்கொள்வாய் – தோத்திர:27 1/4
மேல்

பிடித்துவைத்துக்கொள்ளும் (1)

அவன் ஒளியை இவை மலரிலும் நீரிலும் காற்றிலும் பிடித்துவைத்துக்கொள்ளும்
ஞாயிறு மிக சிறந்த தேவன் அவன் கைப்பட்ட இடம் எல்லாம் உயிர் உண்டாகும் – வசனகவிதை:2 10/18,19
மேல்

பிடித்தேன் (1)

காலை பிடித்தேன் கணபதி நின் பதம் கண்ணில் ஒற்றி – தோத்திர:1 6/1
மேல்

பிடிப்பது (1)

வேட்டையடிப்பது வில்லாலே அன்பு கோட்டை பிடிப்பது சொல்லாலே –வேதாந்த:16 2/2
மேல்

பிடிப்பார் (1)

மந்திரவாதி என்பார் சொன்ன மாத்திரத்திலே மனக்கிலி பிடிப்பார்
யந்திர சூனியங்கள் இன்னும் எத்தனை ஆயிரம் இவர் துயர்கள் –தேசீய:15 2/1,2
மேல்

பிடிவாதமோ (1)

நீங்கள் மட்டும் மனிதர்களோ இது நீதமோ பிடிவாதமோ –தேசீய:39 4/2
மேல்

பிண (1)

பேயை கொலையை பிண குவையை கண்டு உவப்பாள் – பாஞ்சாலி:4 252/18
மேல்

பிணக்குற்றே (1)

கொல்லலும் நோய்க்கு மருந்து செய் போழ்தில் கூடும் வெம்மையதாய் பிணக்குற்றே
தொல் உணர்வின் மருத்துவன்தன்னை சோர்வுறுத்துதல் போல் ஒரு தந்தை – பாஞ்சாலி:1 85/1,2
மேல்

பிணத்தினை (2)

பிணத்தினை விரும்பும் காக்கையே போல –வேதாந்த:22 1/13
பிணத்தினை போற்றேல் – பல்வகை:1 2/67
மேல்

பிணத்துடன் (1)

பெண்டிரை கணவர்தம் பிணத்துடன் எரித்தலும் – தனி:24 1/24
மேல்

பிணத்தோடு (1)

அன்னவர் வாழ்க்கை பாழாம் அணிகள் வேய் பிணத்தோடு ஒப்பார் –தேசீய:29 2/4
மேல்

பிணம் (2)

ஊர் அழிந்து பிணம் என வாழும் இவ் ஊனம் நீக்க விரும்பும் இளையர்தாம் – சுயசரிதை:1 33/2
பேய் அரசுசெய்தால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள் – பாஞ்சாலி:5 271/81
மேல்

பிணமா (1)

பேச்சு இழந்தே அங்கு பிணமா கிடந்துவிட்டார் – குயில்:9 1/155
மேல்

பிணி (9)

விடிவிலா துன்பம் செயும் பராதீன வெம் பிணி அகற்றிடும் வண்ணம் –தேசீய:41 3/3
பிணி வளர் செருக்கினோடும் பெரும் பகை எதிர்த்த போது –தேசீய:51 5/2
குமரா பிணி யாவையுமே சிதற குமுறும் சுடர் வேலவனே சரணம் – தோத்திர:2 4/2
நீறுபட கொடும் பாவம் பிணி பசி யாவையும் இங்கு நீங்கி அடியரை நித்தமும் காத்திடும் வேலவா – தோத்திர:3 3/2
பிணி இருள் கெடுக்கும் பேரொளி ஞாயிறாய் – தோத்திர:10 1/13
தோளை வலியுடையது ஆக்கி உடல் சோர்வும் பிணி பலவும் போக்கி அரிவாளை – தோத்திர:32 6/1
காண்போம் அதனால் கவலை பிணி தீர்ந்து – தோத்திர:66 1/3
தீர்வைகள் தீரும் பிணி தீரும் பலபல இன்பங்கள் சேர்ந்திடும் –வேதாந்த:15 4/4
மணிகண்டன் பாதமலரே பிணி நரகில் – பிற்சேர்க்கை:12 6/2
மேல்

பிணிகள் (2)

உழுது விதைத்து அறுப்பாருக்கு உணவு இல்லை பிணிகள் பல உண்டு பொய்யை –தேசீய:52 3/1
பக்தியினால் பெருமை எல்லாம் கொடுக்க சொல்லி பசி பிணிகள் இல்லாமல் காக்க சொல்லி – தோத்திர:27 3/3
மேல்

பிணிகளால் (1)

பிணிகளால் சாதலும் பெரும் தொலை உள்ள தம் –தேசீய:24 1/40
மேல்

பிணிகளுக்கு (1)

பிணிகளுக்கு மாற்று உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/5
மேல்

பிணிப்பு (1)

மதனன் செய்யும் மயக்கம் ஒருவயின் மாக்கள் செய்யும் பிணிப்பு மற்றோர்வயின் – சுயசரிதை:1 37/1
மேல்

பிணிப்புண்டார் (1)

வேலோர் எனையுடைய வேந்தர் பிணிப்புண்டார்
இங்கு இவர் மேல் குற்றம் இயம்ப வழி இல்லை – பாஞ்சாலி:5 271/38,39
மேல்

பிணியும் (1)

நாட்டு மக்கள் பிணியும் வறுமையும் நைய பாடு என்று ஒரு தெய்வம் கூறுமே – தோத்திர:19 2/1
மேல்

பிணைத்திட (1)

பின்னியே கிடக்கும் அரசியலதனில் பிணைத்திட துணிந்தனை பெருமான் –தேசீய:41 4/4
மேல்

பிணைப்பது (1)

பிணைப்பது கலப்பது உதறுவது – வசனகவிதை:3 1/6
மேல்

பித்த (2)

பித்த மனிதர் அவர் சொலும் சாத்திரம் பேயுரையாம் என்று இங்கு ஊதேடா சங்கம் –வேதாந்த:9 1/2
பித்த மதங்களிலே தடுமாறி பெருமை அழிவீரோ –வேதாந்த:10 3/2
மேல்

பித்தம் (1)

பித்தம் பிடித்த பெரிய கொடுமையையும் – குயில்:7 1/120
மேல்

பித்தம்கொள்ளுது (1)

பெண்ணே உனது அழகை கண்டு மனம் பித்தம்கொள்ளுது என்று நகைத்தான் அடி – கண்ணன்:12 6/1
மேல்

பித்தர் (3)

பெண்மை குணமுடையான் சில நேரத்தில் பித்தர் குணமுடையான் மிக – கண்ணன்:1 8/3
குலம் கெட்ட புலை நீசர் முடவர் பித்தர் கோமகனே நினக்கு உரிய அமைச்சர் கண்டாய் – பாஞ்சாலி:3 215/4
பெண்ணால் அறிவு இழக்கும் பித்தர் எலாம் கேண்-மினோ – குயில்:5 1/6
மேல்

பித்தர்கள் (1)

பின்னர் நாடுறு பெற்றியும் தேர்கிலார் பேடி கல்வி பயின்று உழல் பித்தர்கள்
என்ன கூறி மற்று எங்ஙன் உணர்த்துவேன் இங்கு இவர்க்கு எனது உள்ளம் எரிவதே – சுயசரிதை:1 26/3,4
மேல்

பித்தராம் (1)

அறிவு கொண்ட மனித உயிர்களை அடிமையாக்க முயல்பவர் பித்தராம்
நெறிகள் யாவினும் மேம்பட்டு மானிடர் நேர்மை கொண்டு உயர் தேவர்கள் ஆதற்கே – பல்வகை:4 3/1,2
மேல்

பித்தருடை (1)

முற்றும் இது பித்தருடை செய்கை அன்றோ மூட்டை சுமந்திடுவது என்னே மொழிவாய் என்றேன் – சுயசரிதை:2 30/4
மேல்

பித்தரே (1)

பித்தரே அனைத்து உயிரும் கடவுள் என்று பேசுவது மெய்யானால் பெண்டிர் என்றும் – சுயசரிதை:2 17/3
மேல்

பித்தரை (1)

பாவனையில் பித்தரை போல் அலைவது என்னே பரமசிவன் போல் உருவம் படைத்தது என்னே – சுயசரிதை:2 25/3
மேல்

பித்தன் (4)

அப்பனே தேசிகனே ஞானி என்பார் அவனியிலே சிலர் நின்னை பித்தன் என்பார் – சுயசரிதை:2 24/2
பித்தன் என்று உலகினர் பேசிய பேச்சு என் – கண்ணன்:6 1/53
பித்தன் என்று உன்னை உலகினர் சொல்வது – கண்ணன்:6 1/115
பின்பு விளைவதும் தேர்ந்துளேன் என்னை பித்தன் என்று எண்ணி உரைத்திட்டீர் – பாஞ்சாலி:1 137/4
மேல்

பித்தன்தனை (1)

காய் தழல் ஏந்திய பித்தன்தனை காதலிப்பாள் எங்கள் அன்னை –தேசீய:10 1/2
மேல்

பித்தனாய் (1)

கண்ணன் பித்தனாய் காட்டாள் ஆகி – கண்ணன்:6 1/65
மேல்

பித்தனை (1)

பித்தனை போல் வாழ்வதிலே பெருமை உண்டோ திருவே – தோத்திர:58 1/2
மேல்

பித்து (1)

பிச்சை கேட்பதும் இல்லை இன்பத்தில் பித்து கொண்டு மயங்குவதில்லை – தனி:14 9/3
மேல்

பித்துடையாள் (1)

பேயவள் காண் எங்கள் அன்னை பெரும் பித்துடையாள் எங்கள் அன்னை –தேசீய:10 1/1
மேல்

பித்துப்பிடித்தது (1)

பித்துப்பிடித்தது போல் பகல் பேச்சும் இரவில் கனவும் அவளிடை – தோத்திர:64 4/2
மேல்

பித்துறவே (1)

அந்தரத்து வாழ்வோர் அனைவோரும் பித்துறவே
நான்முகனார் நா அடைக்க நாமகட்கு புத்தி கெட – பாஞ்சாலி:4 252/8,9
மேல்

பிதற்ற (1)

பாலை போல் மொழி பிதற்ற அவளை நோக்கி பார்த்தனும் அ பரிதி எழில் விளக்குகின்றான் – பாஞ்சாலி:1 147/4
மேல்

பிதற்றல் (2)

கூட்டத்தில் கூடி நின்று கூவி பிதற்றல் அன்றி –தேசீய:40 2/1
பேடியர் ஞான பிதற்றல் சொல்லாதே – தோத்திர:68 24/3
மேல்

பிதற்றி (1)

பெண்மைகொண்டு ஏதோ பிதற்றி நிற்கின்றாய் –தேசீய:32 1/163
மேல்

பிதற்றினாய் (1)

சின்னமதியினை என் சொல்வேன் பகைசெய்திட எண்ணி பிதற்றினாய் – பாஞ்சாலி:1 75/4
மேல்

பிதற்றுகிறான் (1)

மது மிகுத்து உண்டவன் போல் ஒரு வார்த்தையையே பற்றி பிதற்றுகிறான் – பாஞ்சாலி:1 128/4
மேல்

பிதற்றுகின்றாய் (1)

பெண் இவள் தூண்ட எண்ணி பசுமையால் பிதற்றுகின்றாய்
எண்ணிலாது உரைக்கலுற்றாய் இவளை நாம் வென்றதாலே – பாஞ்சாலி:5 289/1,2
மேல்

பிதற்றுவர் (1)

பேதை கதைகள் பிதற்றுவர் இ நாட்டினிலே – பிற்சேர்க்கை:5 5/2
மேல்

பிதற்றுவார் (1)

வணிகமும் பொருள் நூலும் பிதற்றுவார் வாழும் நாட்டில் பொருள் கெடல் கேட்டிலார் – சுயசரிதை:1 23/3
மேல்

பிதா (1)

முன் தனது பிதா தமிழில் உபநிடதத்தை மொழிபெயர்த்து வைத்ததனை திருத்த சொல்லி – சுயசரிதை:2 23/3
மேல்

பிதாவும் (1)

பண்டாய்ச்சி ஔவை அன்னையும் பிதாவும் பாரிடை முன் அறி தெய்வம் என்றாள் அன்றோ – சுயசரிதை:2 46/4
மேல்

பிந்தி (1)

பிந்தி விளைவது எல்லாம் பின்னே நீ கண்டுகொள்வாய் – குயில்:9 1/209
மேல்

பிந்தினீர் (1)

துன்று நள்ளிருள் மாலை மயக்கத்தால் சோம்பி நீரும் வழிநடை பிந்தினீர்
நின்று அவிந்தன நுங்கள் விளக்கு எலாம் நீங்கள் கண்ட கனாக்கள் எல்லாம் இசை – பல்வகை:10 2/2,3
மேல்

பிய்த்து (1)

பிள்ளைக்கு பூணூலாம் என்பான் நம்மை பிய்த்து பணம் கொடு என தின்பான் – பல்வகை:9 7/1
மேல்

பிய்ப்பேன் (1)

கடைபட்ட தோள்களை பிய்ப்பேன் அங்கு கள் என ஊறும் இரத்தம் குடிப்பேன் – பாஞ்சாலி:5 305/2
மேல்

பிரக்கினை (1)

பேணும் மனை வந்தேன் பிரக்கினை போய் வீழ்ந்துவிட்டேன் – குயில்:6 1/6
மேல்

பிரசங்கம் (1)

பல நூல்கள் பதிப்பித்தும் பல பெரியோர் பிரசங்கம் பண்ணுவித்தும் – தனி:23 7/1
மேல்

பிரணவமே (1)

பிரணவமே அஞ்சேல் என்று சொல்லுதியே – தோத்திர:1 11/4
மேல்

பிரதிக்கினை (2)

பேசி நின்ற பெரும் பிரதிக்கினை
மாசிலாது நிறைவுறும் வண்ணமே –தேசீய:50 15/1,2
திடமனத்தின் மதுக்கிண்ணம் மீது சேர்ந்து நாம் பிரதிக்கினை செய்வோம் – பல்வகை:7 1/2
மேல்

பிரதியில் (1)

நல்லதோர் பிரதியில் நாள்தொறும் எழுதி – கண்ணன்:6 1/105
மேல்

பிரதேசங்களிலிருந்து (1)

வெம்மை மிகுந்த பிரதேசங்களிலிருந்து வெம்மை குன்றிய பிரதேசங்களுக்கு காற்று ஓடிவருகிறது – வசனகவிதை:5 2/1
மேல்

பிரதேசங்களுக்கு (1)

வெம்மை மிகுந்த பிரதேசங்களிலிருந்து வெம்மை குன்றிய பிரதேசங்களுக்கு காற்று ஓடிவருகிறது – வசனகவிதை:5 2/1
மேல்

பிரம்மதேவன் (1)

பிரம்மதேவன் நமக்கு ஓர் பணியிட்டான் – வசனகவிதை:7 0/3
மேல்

பிரம (1)

கருதிடற்கரிய பிரம நல் நிலையை கண்டு பேரொளியிடை களித்தோன் – தனி:18 1/2
மேல்

பிரமசரியம் (1)

கூடுமாயில் பிரமசரியம் கொள் கூடுகின்றிலதென்னில் பிழைகள் செய்து – சுயசரிதை:1 31/3
மேல்

பிரமத்திலே (1)

எப்பொழுதும் பிரமத்திலே சிந்தை ஏற்றி உலகம் ஒர் ஆடல் போல் எண்ணி – பாஞ்சாலி:3 229/1
மேல்

பிரமத்து (1)

மாயை பொய் எனல் முற்றிலும் கண்டனன் மற்றும் இந்த பிரமத்து இயல்பினை – சுயசரிதை:1 2/1
மேல்

பிரமதேவன் (1)

பெரும் புகழ் நுமக்கே இசைக்கின்றேன் பிரமதேவன் கலை இங்கு நீரே – பல்வகை:8 1/4
மேல்

பிரமநிலை (1)

அந்தணர் அ பிரமநிலை அறிகுநரே பிராமணர் என்றளவில் நூற்கள் – பிற்சேர்க்கை:10 1/2
மேல்

பிரமம் (5)

கொள்ளற்கு அரிய பிரமம் என்றே மறை கூவுதல் கேளீரோ –வேதாந்த:10 8/2
ஒன்று பிரமம் உளது உண்மை அஃது உன் உணர்வு எனும் வேதம் எலாம் என்றும் –வேதாந்த:10 10/1
ஒன்று பிரமம் உளது உண்மை அஃது உன் உணர்வு என கொள்வாயே –வேதாந்த:10 10/2
நின்றிடும் பிரமம் என்பார் அந்த நிர்மல பொருளினை நினைத்திடுவேன் – பாஞ்சாலி:1 2/1
காற்றே போற்றி நீயே கண்கண்ட பிரமம்
அவன் தோன்றிய பொழுதிலே வானம் முழுதும் ப்ராணசக்தி நிரம்பி கனல் வீசிக்கொண்டு இருந்தது – வசனகவிதை:4 1/65,66
மேல்

பிரமமே (2)

பிரமமே யான் என பேசுவர் பேசுக – பிற்சேர்க்கை:16 1/13
பிரமமே யான் என பேசினர் பெரியோர் – பிற்சேர்க்கை:16 1/14
மேல்

பிரமன் (3)

மாது அவளின் மேனி வகுத்தான் பிரமன் என்பான் – குயில்:9 1/246
பிரமன் மகள் கண்ணன் தங்கை சிவன் மனைவி – வசனகவிதை:3 1/30
கண்ணன் மனைவி சிவன் மகள் பிரமன் தங்கை – வசனகவிதை:3 1/31
மேல்

பிரமனுக்கும் (1)

பிரமனுக்கும் கண்ணனுக்கும் சிவனுக்கும் தாய் – வசனகவிதை:3 1/32
மேல்

பிரமனும் (1)

பிருஹஸ்பதியும் பிரமனும் யாவும் – தோத்திர:1 16/10
மேல்

பிரமா (2)

ஐயா நான்முக பிரமா
யானைமுகனே வாணிதனை – தோத்திர:1 3/3,4
பொல்லா பிரமா புகுத்துவிட்டாய் அம்மாவோ – குயில்:7 1/86
மேல்

பிராணன் (1)

பிராணன் காற்றாயின் அதற்கு அஞ்சி வாழ்வது உண்டோ – வசனகவிதை:4 8/7
மேல்

பிராமணர் (1)

அந்தணர் அ பிரமநிலை அறிகுநரே பிராமணர் என்றளவில் நூற்கள் – பிற்சேர்க்கை:10 1/2
மேல்

பிராயத்தள் (1)

ஒன்பதாய பிராயத்தள் என் விழிக்கு ஓது காதை சகுந்தலை ஒத்தனள் – சுயசரிதை:1 6/1
மேல்

பிராயத்தளாயினுமே (1)

யாரும் வகுத்தற்கு அரிய பிராயத்தளாயினுமே எங்கள் தாய் இந்த –தேசீய:9 2/1
மேல்

பிராயத்தில் (2)

என்னை ஈன்று எனக்கு ஐந்து பிராயத்தில் ஏங்கவிட்டு விண் எய்திய தாய்தனை – சுயசரிதை:1 20/1
ஆங்கு ஒர் கன்னியை பத்து பிராயத்தில் ஆழ நெஞ்சிடை ஊன்றி வணங்கினன் – சுயசரிதை:1 35/1
மேல்

பிராயத்திலே (1)

பிள்ளை பிராயத்திலே அவள் பெண்மையை கண்டு மயங்கிவிட்டேன் அங்கு – தோத்திர:64 1/1
மேல்

பிராயத்தை (1)

பிள்ளை பிராயத்தை இழந்தீரே நீர் பின்னும் அ நிலைபெற வேண்டீரோ –வேதாந்த:25 8/2
மேல்

பிரான் (8)

பூரண ஞானம் பொலிந்த நல் நாடு புத்தர் பிரான் அருள் பொங்கிய நாடு –தேசீய:6 2/3
தில்லை அம்பலத்தே நடனம்செய்யும் அமரர் பிரான் அவன் – தோத்திர:4 1/1
ஊழியை சமைத்த பிரான் இந்த உலகம் எலாம் உருக்கொண்ட பிரான் – தோத்திர:42 2/2
ஊழியை சமைத்த பிரான் இந்த உலகம் எலாம் உருக்கொண்ட பிரான்
ஏழிரு புவனத்திலும் என்றும் இயல் பெரும் உயிர்களுக்கு உயிர் ஆவான் – தோத்திர:42 2/2,3
வானகத்தை இவ் உலகிலிருந்து தீண்டும் வகை உணர்த்தி காத்த பிரான் பதங்கள் போற்றி – சுயசரிதை:2 19/4
துன்பமுறும் உயிர்க்கு எல்லாம் தாயை போலே சுரக்கும் அருள் உடைய பிரான் துணிந்த யோகி – சுயசரிதை:2 38/2
மிக தானும் உயர்ந்த துணிவுடைய நெஞ்சின் வீர பிரான் குவளையூர் கண்ணன் என்பான் – சுயசரிதை:2 43/2
சிங்க நிகர் வீரர் பிரான் தெளிவின் மிக்க ஸ்ரீதரனும் சென்று பல துன்பம் உற்றான் – சுயசரிதை:2 51/3
மேல்

பிரான்ஸ் (1)

பிரான்ஸ் என்னும் சிறந்த புகழ் நாட்டில் உயர் புலவோரும் பிறரும் ஆங்கே – தனி:22 7/1
மேல்

பிரித்திடல் (1)

பெண்டிரை மிலேச்சர் பிரித்திடல் பொறாது –தேசீய:24 1/38
மேல்

பிரித்துப்பிரித்து (2)

பிரித்துப்பிரித்து நிதம் மேகம் அளந்தே பெற்ற நலங்கள் என்ன பேசுதி என்றாள் – கண்ணன்:17 3/4
பிரித்துப்பிரித்து நிதம் மேகம் அளந்தே பெற்றது உன் முகம் அன்றி பிறிது ஒன்றில்லை – கண்ணன்:17 4/3
மேல்

பிரிதலே (1)

பிரிவுகள் துடைப்பீர் பிரிதலே சாதல் –தேசீய:42 1/183
மேல்

பிரிந்த (4)

நாட்டினை பிரிந்த நலிவினால் சாதலும் –தேசீய:24 1/41
அறத்தினை பிரிந்த சுயோதனாதியரை –தேசீய:32 1/160
நாடு பிரிந்த நலிவினுக்கு என் செய்கேனே –தேசீய:48 5/2
நிலை விளக்கே நினை பிரிந்த இசைத்தேவி நெய் அகல நின்ற தட்டின் – தனி:20 3/3
மேல்

பிரிந்தவனை (1)

கோத்திரம் ஒன்றாய் இருந்தாலும் ஒரு கொள்கையில் பிரிந்தவனை குலைத்து இகழ்வார் –தேசீய:15 5/2
மேல்

பிரிந்தால் (1)

அன்றிலை போன்று என்னை அரைக்கணமேனும் பிரிந்தால்
குன்றி மனம் சோர்வாள் இ கோலம் பொறுப்பாளோ –தேசீய:48 4/1,2
மேல்

பிரிந்திடல் (1)

அண்மையில் இருந்திடுவீர் இனி அடியனை பிரிந்திடல் ஆற்றுவனோ – தோத்திர:61 3/4
மேல்

பிரிந்திடுவார் (1)

நெஞ்சு பிரிந்திடுவார் பின்பு நெடுநாள் இருவரும் பகைத்திருப்பார் –தேசீய:15 4/4
மேல்

பிரிந்து (5)

மாதரையும் மக்களையும் வன்கண்மையால் பிரிந்து
காதல் இளைஞர் கருத்து அழிதல் காணாயோ –தேசீய:27 7/1,2
நாடு இழந்து மக்களையும் நல்லாளையும் பிரிந்து
வீடு இழந்து இங்குற்றேன் விதியினை என் சொல்கேனே –தேசீய:48 1/1,2
பிரிந்து மற்று அகன்றனை பேசொணா நின் அருள் – தனி:13 1/30
வேதனை ஒன்று இல்லாதே பிரிந்து சென்று வேறொருவன்றனை கூட வேண்டும் என்பார் – சுயசரிதை:2 54/4
அருமை மைந்தன் தனியே துணை பிரிந்து
மன்னவன்தன் மைந்தன் ஒரு மானை தொடர்ந்து வர – குயில்:9 1/65,66
மேல்

பிரிந்துபோய் (1)

இளையாரொடு ஆடி குதிப்பான் எம்மை இடையில் பிரிந்துபோய் வீட்டிலே சொல்வான் – கண்ணன்:9 8/2
மேல்

பிரிந்தும் (1)

அருமை மிக்க மயிலை பிரிந்தும் இவ் அற்பர் கல்வியின் நெஞ்சு பொருந்துமோ – சுயசரிதை:1 22/4
மேல்

பிரிந்துவிட்டார் (1)

முந்திய கதைகள் சொல்லி அன்பு மூண்டு உரையாடி பின் பிரிந்துவிட்டார்
அந்தியும் புகுந்ததுவால் பின்னர் ஐவரும் உடல் வலி தொழில் முடித்தே – பாஞ்சாலி:2 160/2,3
மேல்

பிரிந்துவிட்டால் (1)

பேதம் இன்றி மிருகங்கள் கலத்தல் போலே பிரியம் வந்தால் கலந்து அன்பு பிரிந்துவிட்டால்
வேதனை ஒன்று இல்லாதே பிரிந்து சென்று வேறொருவன்றனை கூட வேண்டும் என்பார் – சுயசரிதை:2 54/3,4
மேல்

பிரிந்துழி (1)

கிளியினை பிரிந்துழி கிரி என கிடக்கும் – பிற்சேர்க்கை:15 1/12
மேல்

பிரிப்பதுவாய் (1)

கொட்டும் முகிலாய் அணுக்கள் கூட்டி பிரிப்பதுவாய் –வேதாந்த:11 4/2
மேல்

பிரிய (1)

அன்றில் சிறு பறவை ஆண் பிரிய வாழாது – குயில்:8 1/46
மேல்

பிரியம் (2)

பேதம் இன்றி மிருகங்கள் கலத்தல் போலே பிரியம் வந்தால் கலந்து அன்பு பிரிந்துவிட்டால் – சுயசரிதை:2 54/3
பெண்கள் எல்லோரும் அவர் வீடு சென்றிட்டார் பிரியம் மிகுந்த கண்ணன் காத்திருக்கின்றான் – கண்ணன்:11 6/2
மேல்

பிரியமுற (1)

பெண்டுகளை தாய் போல் பிரியமுற ஆதரித்து – கண்ணன்:4 1/52
மேல்

பிரியாதே (1)

பின்னை ஒரு கவலையும் இங்கு இல்லை நாளும் பிரியாதே விடுதலையை பிடித்துக்கொள்வாய் – தோத்திர:27 1/4
மேல்

பிரியாமல் (1)

இனிது இ குயில் பேட்டை என்றும் பிரியாமல்
காதலித்து கூடி களியுடனே வாழோமோ – குயில்:1 1/28,29
மேல்

பிரியாமலே (1)

கூடி பிரியாமலே ஓர் இரா எலாம் கொஞ்சி குலவி அங்கே – கண்ணன்:20 4/1
மேல்

பிரிவதற்கும் (1)

ஆங்கு அதனை விட்டு பிரிவதற்கும் ஆகவில்லை – குயில்:8 1/13
மேல்

பிரிவது (1)

எப்பொழுதும் நின்னை இனி பிரிவது ஆற்றகிலேன் – குயில்:5 1/69
மேல்

பிரிவற்றதுவாய் (1)

எல்லை பிரிவற்றதுவாய் யாதெனும் ஓர் பற்றிலதாய் –வேதாந்த:11 3/1
மேல்

பிரிவினைகள் (1)

கொஞ்சமோ பிரிவினைகள் ஒரு கோடி என்றால் அது பெரிதாமோ –தேசீய:15 4/2
மேல்

பிரிவு (4)

நான் ஒருவன் மட்டிலும் பிரிவு என்பதோர் நரகத்து உழலுவதோ – கண்ணன்:20 2/4
பங்கமுற்றே பிரிவு எய்துவார் என்று பாதக சிந்தனை கொள்கிறாய் அட – பாஞ்சாலி:3 232/2
இல்லாமல் என்றன் இயற்கை பிரிவு ஆகி – குயில்:9 1/11
இனி ஒரு தொல்லையும் இல்லை பிரிவு
இல்லை குறையும் கவலையும் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:8 0/1,2
மேல்

பிரிவுகள் (4)

பிரிவுகள் துடைப்பீர் பிரிதலே சாதல் –தேசீய:42 1/183
சாதி பிரிவுகள் சொல்லி அதில் தாழ்வு என்றும் மேல் என்றும் கொள்வார் – பல்வகை:3 7/1
நீதி பிரிவுகள் செய்வார் அங்கு நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார் – பல்வகை:3 7/2
துன்பங்கள் யாவுமே போகும் வெறும் சூது பிரிவுகள் போனால் – பல்வகை:3 19/2
மேல்

பிருஹஸ்பதியும் (1)

பிருஹஸ்பதியும் பிரமனும் யாவும் – தோத்திர:1 16/10
மேல்

பிழிந்த (1)

கற்றவர்க்கு சொல்வேன் கவிதை கனி பிழிந்த
சாற்றினிலே பண் கூத்து எனும் இவற்றின் சாரம் எலாம் – குயில்:9 1/242,243
மேல்

பிழிந்திடுவீரே (1)

கரும்பை சாறு பிழிந்திடுவீரே கடலில் மூழ்கி நல் முத்தெடுப்பீரே – பல்வகை:8 1/2
மேல்

பிழிந்தே (1)

பச்சை முந்திரி தேம்பழம் கொன்று பாட்டு பாடி நல் சாறு பிழிந்தே
இச்சை தீர மது வடித்து உண்போம் இஃது தீது என்று இடையர்கள் சொல்லும் – தனி:14 1/1,2
மேல்

பிழிந்தோம் (1)

ஒளியுறும் உயிர் செடியில் இதை ஓங்கிடும் அதி வலிதனில் பிழிந்தோம்
களியுற குடித்திடுவாய் நின்றன் களிநடம் காண்பதற்கு உளம் கனிந்தோம் – தோத்திர:11 4/2,3
மேல்

பிழை (12)

உள்ளம் எனும் நாட்டை ஒரு பிழை இன்றி – தோத்திர:1 28/10
புல்லியன் செய்த பிழை பொறுத்தே அருள் வெண்ணிலாவே இருள் போகிட செய்து நினது எழில் காட்டுதி வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 5/4
பிழை இலை போலும் என்றேன் அதற்கு – கண்ணன்:6 1/116
அம்ம இங்கு இதனை எலாம் நீ அறிந்திலையோ பிழை ஆற்றல் நன்றோ – பாஞ்சாலி:1 95/4
பிழை ஒன்றே அரசர்க்கு உண்டு கண்டாய் பிறரை தாழ்த்துவதில் சலிப்பு எய்தல் – பாஞ்சாலி:1 100/4
பேராசை கொண்டு பிழை செயல்கள் செய்கின்றீர் – பாஞ்சாலி:4 252/69
சீறும் அரசனுக்கு ஏழையேன் பிழை செய்தது உண்டோ அங்கு தேவியார்தமை – பாஞ்சாலி:4 262/1
பெண்மைக்கு இரங்கி பிழை பொறுத்தல் கேட்கின்றேன் – குயில்:3 1/22
என் மேல் பிழை இல்லை யார் இதனை நம்பிடுவார் – குயில்:8 1/59
அன்னாய் இங்கு உனை கூற பிழை இல்லை யாமே நின் அருள் பெற்று ஓங்க – பிற்சேர்க்கை:7 1/1
சொல்லரிய பிழை செய்தது அத்தனையும் மறந்து அவரை தொழும்புகண்டாய் – பிற்சேர்க்கை:7 2/4
உரைக்க மனம் எமக்கு இன்றி யாம் அழிந்தாம் பிழை சிறிதும் உளதாம்-கொல்லோ – பிற்சேர்க்கை:7 3/4
மேல்

பிழைக்க (1)

பயன் எண்ணாமல் உழைக்க சொன்னாள் பக்திசெய்து பிழைக்க சொன்னாள் – தோத்திர:28 2/1
மேல்

பிழைக்கு (1)

இன்பத்து இருத்தவும் எண்ணிய பிழைக்கு எனை – கண்ணன்:6 1/20
மேல்

பிழைக்கும் (4)

பிச்சை வாங்கி பிழைக்கும் ஆசை பேணுதல் ஒழித்தாயோ –தேசீய:34 3/2
அண்டி பிழைக்கும் நம்மை ஆடு இவை ஆதரிக்க வேணுமடி பாப்பா – பல்வகை:2 5/2
நாயும் பிழைக்கும் இந்த பிழைப்பு ஐயோ நாள் எல்லாம் மற்று இதிலே உழைப்பு – பல்வகை:9 9/1
பிழைக்கும் வழி சொல்லவேண்டும் என்றால் ஒரு பேச்சினிலே சொல்லுவான் – கண்ணன்:1 3/1
மேல்

பிழைகள் (4)

மாயையில் அறிவிழந்தே உம்மை மதிப்பது மறந்தனன் பிழைகள் எல்லாம் – தோத்திர:61 5/2
என்ன பிழைகள் கண்டோ அவள் என்னை புறக்கணித்து ஏகிடுவாள் அங்கு – தோத்திர:64 6/3
கூடுமாயில் பிரமசரியம் கொள் கூடுகின்றிலதென்னில் பிழைகள் செய்து – சுயசரிதை:1 31/3
என்ன பிழைகள் இங்கு கண்டிருக்கின்றான் அவை யாவும் தெளிவுபெற கேட்டுவிடடீ – கண்ணன்:13 3/2
மேல்

பிழைசெய்து (1)

நாயேன் பல பிழைசெய்து களைத்து உனை நாடி வந்தேன் – தோத்திர:1 2/2
மேல்

பிழைசெய்வாய் (1)

இன்பமே நாடி எண்ணிலா பிழைசெய்வாய்
இன்பம் காத்து துன்பமே அழிப்பாய் –வேதாந்த:22 1/23,24
மேல்

பிழைத்ததே (1)

அலைவுறுத்து நும் பேரிருள் வீழ்ந்து நான் அழிந்திடாது ஒருவாறு பிழைத்ததே – சுயசரிதை:1 29/4
மேல்

பிழைத்தான் (1)

காவலின் நெறி பிழைத்தான் கொடி கடி அரவு உடையவன் தலைகவிழ்ந்தான் – பாஞ்சாலி:5 302/4
மேல்

பிழைத்திட (2)

அன்பு எனும் பெரு வெள்ளம் இழுக்குமேல் அதனை யாவர் பிழைத்திட வல்லரே – சுயசரிதை:1 6/3
பெண்டு குழந்தைகள் கஞ்சி குடித்து பிழைத்திட வேண்டும் ஐயே – கண்ணன்:22 7/1
மேல்

பிழைத்திடலாமோ (1)

திடங்கொண்டவர் மெலிந்தோரை இங்கு தின்று பிழைத்திடலாமோ – பல்வகை:3 24/2
மேல்

பிழைத்திடுவீர்-கொலோ (1)

காவலர்தம்மில் சிறந்த நீர் இன்று கர்மம் பிழைத்திடுவீர்-கொலோ – பாஞ்சாலி:1 142/4
மேல்

பிழைத்திடேன் (1)

பெண்ணே இனி நான் பிழைத்திடேன் சில் கணத்தே – குயில்:9 1/161
மேல்

பிழைத்து (2)

நெறி பிழைத்து இகழ்வுறு நிலைமையில் வீழினும் –தேசீய:24 1/64
யாதொரு தீங்கும் இலாமலே பிழைத்து எண்ணரும் கீர்த்திபெற்றார் அன்றோ – பாஞ்சாலி:1 72/4
மேல்

பிழைத்துநின்றார் (1)

பேரன்பு செய்தாரில் யாவரே பெரும் துயரம் பிழைத்துநின்றார்
ஆர் அன்பு நாரணன்பால் இரணியன் சேய் செய்ததனால் அவனுக்கு உற்ற –தேசீய:47 3/1,2
மேல்

பிழைத்துவிடும் (1)

நான் விளங்கும் இடத்தே அவ் இரண்டும் இல்லை மாலையில் வந்து ஊதுவேன் அது மறுபடி பிழைத்துவிடும்
நான் விழிக்கச்செய்கிறேன் அசையச்செய்கிறேன் நான் சக்திகுமாரன் என்னை வணங்கி வாழ்க என்றான் – வசனகவிதை:4 1/73,74
மேல்

பிழைதானோ (1)

கானலின் நீரோ வெறும் காட்சி பிழைதானோ
போனது எல்லாம் கனவினை போல் புதைந்து அழிந்தே போனதனால் –வேதாந்த:12 2/2,3
மேல்

பிழைப்பதிலே (1)

நோய் இல்லை வறுமை இல்லை நோன் பிழைப்பதிலே துன்பம் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:1 5/1
மேல்

பிழைப்பாரோ (1)

கண்ணினும் இனிய சுதந்திரம் போன பின் கைகட்டி பிழைப்பாரோ –தேசீய:26 5/2
மேல்

பிழைப்பீர் (1)

எல்லாம் இழந்த பின்னர் நின்றன் இளைஞரும் நீரும் மற்று எதில் பிழைப்பீர்
பொல்லா விளையாட்டில் பிச்சைபுக நினை விடுவதை விரும்புகிலோம் – பாஞ்சாலி:3 223/1,2
மேல்

பிழைப்பு (1)

நாயும் பிழைக்கும் இந்த பிழைப்பு ஐயோ நாள் எல்லாம் மற்று இதிலே உழைப்பு – பல்வகை:9 9/1
மேல்

பிழைப்போர் (1)

கைத்திடு பொய்ம்மொழியும் கொண்டு கண் மயக்கால் பிழைப்போர் பலராம் – பாஞ்சாலி:1 9/4
மேல்

பிழைபடாது (1)

பேரருள் சுடர் வாள்கொண்டு அசோகனார் பிழைபடாது புவித்தலம் காத்ததும் – சுயசரிதை:1 25/3
மேல்

பிழையன்று (1)

வாழ்வு முற்றும் கனவு என கூறிய மறைவலோர்தம் உரை பிழையன்று காண் – சுயசரிதை:1 1/1
மேல்

பிழையாமே (1)

அண்டங்கள் யாவையும் ஆக்கினோன் நான் அவை பிழையாமே சுழற்றுவோன் நான் –வேதாந்த:13 6/1
மேல்

பிழையார் (1)

தெய்வம் மறவார் செயும் கடன் பிழையார்
ஏதுதான் செயினும் ஏதுதான் வருந்தினும் –தேசீய:24 1/43,44
மேல்

பிள்ளாய் (1)

பெய்வாள் சக்தி துணைபுரிவாள் பிள்ளாய் நின்னை பேசிடிலே – தோத்திர:1 31/4
மேல்

பிள்ளை (24)

சகுந்தலை பெற்றதோர் பிள்ளை சிங்கத்தினை தட்டி விளையாடி நன்று –தேசீய:8 5/1
உகந்ததோர் பிள்ளை முன் பாரதராணி ஒளியுற பெற்ற பிள்ளை –தேசீய:8 5/2
உகந்ததோர் பிள்ளை முன் பாரதராணி ஒளியுற பெற்ற பிள்ளை –தேசீய:8 5/2
ஏழையர்க்கு எல்லாம் இரங்கும் பிள்ளை
வாழும் பிள்ளை மணக்குள பிள்ளை – தோத்திர:1 16/16,17
வாழும் பிள்ளை மணக்குள பிள்ளை – தோத்திர:1 16/17
வாழும் பிள்ளை மணக்குள பிள்ளை
வெள்ளாடை தரித்த விட்டுணு என்று – தோத்திர:1 16/17,18
பிள்ளை கிளி மென் குதலையிலே மனம் பின்னம் அற செல்லவிட்டு அடி – தோத்திர:7 2/3
பிள்ளை பிராயத்திலே அவள் பெண்மையை கண்டு மயங்கிவிட்டேன் அங்கு – தோத்திர:64 1/1
பிள்ளை பிராயத்தை இழந்தீரே நீர் பின்னும் அ நிலைபெற வேண்டீரோ –வேதாந்த:25 8/2
மூத்தவர் வெறும் வேடத்தின் நிற்குங்கால் மூட பிள்ளை அறம் எவண் ஓர்வதே – சுயசரிதை:1 38/4
தாய்க்குலத்தை முழுது அடிமைப்படுத்தலாமோ தாயை போலே பிள்ளை என்று முன்னோர் – சுயசரிதை:2 47/3
தீராத விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் – கண்ணன்:9 1/1
பிள்ளை பருவத்திலே எனை பேண வந்தாள் அருள்பூண வந்தாள் – பாஞ்சாலி:1 3/4
நண்பர்களோடு உறவு எய்திடான் இளநாரியரை சிந்தைசெய்திடான் பிள்ளை
கண் பசலைகொண்டு போயினான் இதன் காரணம் யாது என்று கேட்பையால் உயர் – பாஞ்சாலி:1 59/2,3
என்னை பணித்தனன் யான் இவன்றனை இங்கு வலிய கொணர்ந்திட்டேன் பிள்ளை
நல் நயமே சிந்தைசெய்கின்றான் எனில் நன்கு மொழிவது அறிந்திலன் நெஞ்சை – பாஞ்சாலி:1 63/2,3
பிள்ளை பருவம் தொடங்கியே இந்த பிச்சன் அவர்க்கு பெரும்பகைசெய்து – பாஞ்சாலி:1 73/1
ஆதரவு இங்ஙனம் பிள்ளை மேல் வைக்கும் அப்பன் உலகினில் வேறு உண்டோ உயிர் – பாஞ்சாலி:1 89/3
பேச்சின் இடையில் சகுனி சொல் கேட்டே பேய் எனும் பிள்ளை கருத்தினில் கொண்ட – பாஞ்சாலி:1 113/1
சூதில் பிள்ளை கெலித்திடல் கொண்டு சொர்க்க போகம் பெறுபவன் போல – பாஞ்சாலி:2 199/1
வீட்டுளே நரியை விட பாம்பை வேண்டி பிள்ளை என வளர்த்திட்டோம் – பாஞ்சாலி:2 201/1
பிள்ளை தவளை பெரும் பாம்பை மோதுதல் போல் – பாஞ்சாலி:4 252/50
பிள்ளை என வீற்றிருந்தாள் பின் அந்த தேர்ப்பாகன் – பாஞ்சாலி:4 252/112
பிள்ளை கதைகள் விரிக்கிறாய் என்றன் பெற்றி அறிந்திலை போலும் நீ அந்த – பாஞ்சாலி:4 253/2
பிள்ளை குயிலினது ஓர் பேச்சு அன்றி வேறு அற்றேன் – குயில்:3 1/54
மேல்

பிள்ளைக்கனி (1)

பிள்ளைக்கனி அமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொன் சித்திரமே – கண்ணன்:8 2/1
மேல்

பிள்ளைக்கு (3)

பிள்ளைக்கு பூணூலாம் என்பான் நம்மை பிய்த்து பணம் கொடு என தின்பான் – பல்வகை:9 7/1
முற்று உணர் திரிதராட்டிரன் என்போன் மூட பிள்ளைக்கு மாமன் சொல் வார்த்தை – பாஞ்சாலி:1 84/3
அணுகி நின் ஓர் தையலை என் பிள்ளைக்கு
கண்ணாலம் செய்யும் கருத்து உடையேன் என்றிடலும் – குயில்:9 1/38,39
மேல்

பிள்ளைகள் (5)

பிள்ளைகள் பெற்று அந்த பூனை அவை பேருக்கு ஒரு நிறம் ஆகும் – பல்வகை:3 14/2
துன்பம் தீர்வது பெண்மையினாலடா சூர பிள்ளைகள் தாய் என்று போற்றுவோம் – பல்வகை:5 2/2
பெரிதா துயர் கொணர்ந்தாய் கொடும் பேய் என பிள்ளைகள் பெற்றுவிட்டேன் – பாஞ்சாலி:1 92/2
தொம்ப பிள்ளைகள் பிச்சைக்கு கத்துகின்றன – வசனகவிதை:3 7/10
பெண்ணின் நெஞ்சிற்கு இதம் எனலாவது பெற்ற பிள்ளைகள் பீடுறவே அன்றோ – பிற்சேர்க்கை:2 3/3
மேல்

பிள்ளையார் (1)

ஐயன் பிள்ளையார் அருளால் உனக்கு நான் – தோத்திர:1 36/5
மேல்

பிள்ளையை (1)

பிள்ளையை நாசம் புரியவே ஒரு பேய் என நீ வந்து தோன்றினாய் பெரு – பாஞ்சாலி:1 71/3
மேல்

பிளக்கும் (1)

விண்ணை பிளக்கும் தொனியுடை சங்குகள் ஊதினார் தெய்வ வேதியர் மந்திரத்தோடு பல் வாழ்த்துக்கள் ஓதினார் – பாஞ்சாலி:1 44/4
மேல்

பிளந்தாய் (1)

செம்பு அவிர் குழலுடையான் அந்த தீய வல் இரணியன் உடல் பிளந்தாய்
நம்பி நின் அடி தொழுதேன் என்னை நாண் அழியாது இங்கு காத்தருள்வாய் – பாஞ்சாலி:5 297/3,4
மேல்

பிளந்தாலும் (1)

கொண்டு பிளந்தாலும் கட்டு மாறா உடலுறுதி தந்து சுடர் – தோத்திர:32 6/2
மேல்

பிளந்திட (1)

கலியை பிளந்திட கை ஓங்கினோம் நெஞ்சில் கவலை இருள் அனைத்தும் நீங்கினோம் – தனி:11 9/2
மேல்

பிளந்து (2)

பயம் எனும் பேய்தனை அடித்தோம் பொய்ம்மை பாம்பை பிளந்து உயிரை குடித்தோம் –வேதாந்த:2 1/1
தொடையை பிளந்து உயிர் மாய்ப்பேன் தம்பி சூர துச்சாதனன்தன்னையும் ஆங்கே – பாஞ்சாலி:5 305/1
மேல்

பிளந்துவிட (1)

மலையை பிளந்துவிட வல்லீர் இலகு புகழ் – பிற்சேர்க்கை:23 1/2
மேல்

பிளவுகள்தாம் (1)

பொருந்தும் இடையே புதைத்த பிளவுகள்தாம் – பிற்சேர்க்கை:25 2/2
மேல்

பிற்கால (1)

விந்தையை நீர் கேட்டது உண்டோ விலைமாதர்க்கு விதித்ததையே பிற்கால நீதிக்காரர் – பாஞ்சாலி:5 285/2
மேல்

பிற (14)

அறம் மிக்க சிந்தை அறிவு பிற நலங்கள் –தேசீய:12 2/2
அரசியலதனிலும் பிற இயல் அனைத்திலும் –தேசீய:12 5/22
பிற நாட்டு நல் அறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ்மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும் –தேசீய:22 3/1
இவருடன் யானும் இணங்கியே என்றும் இது அலால் பிற தொழில் இலனாய் –தேசீய:50 11/1
பிற நாட்டு இருப்போர் பெயர் பல கூறி – தோத்திர:1 8/5
நக்கபிரான் அறிவான் மற்றும் நான் அறியேன் பிற நரர் அறியார் – தோத்திர:42 6/1
வைத்த நினைவை அல்லால் பிற வாஞ்சை உண்டோ வயது அங்ஙனமே இருபத்திரண்டாம் – தோத்திர:64 4/3
இன்பமும் இல்லை பிற பிறப்பு இல்லை – தோத்திர:68 26/3
பிற விரும்பி உலகினில் யான் பட்ட பீழை எத்தனை கோடி நினைக்கவும் – சுயசரிதை:1 44/2
உயிர்கள் எல்லாம் தெய்வம் அன்றி பிற ஒன்று இல்லை ஊர்வனவும் பறப்பனவும் நேரே தெய்வம் – சுயசரிதை:2 18/1
நீண்டதோர் புகழ் வாழ்வும் பிற நிகரறு பெருமையும் அவள் கொடுப்பாள் – கண்ணன்:2 10/4
மன்னர்க்கு நீதி ஒருவகை பிற மாந்தர்க்கு நீதி மற்றோர் வகை என்று – பாஞ்சாலி:1 87/1
நாட்டு மந்திரிமாரும் பிற நாட்டினர் பலபல மன்னர்களும் – பாஞ்சாலி:2 163/2
எவ்வளவேனும் இலாதவன் கள்ளும் ஈர கறியும் விரும்புவோன் பிற
தெவ்வர் இவன்றனை அஞ்சுவார் தன்னை சேர்ந்தவர் பேய் என்று ஒதுங்குவார் – பாஞ்சாலி:5 264/3,4
மேல்

பிறக்குது (1)

தந்தையர் நாடு என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே –தேசீய:20 1/2
மேல்

பிறக்கும் (2)

நீர் பிறக்கும் முன் பார் மிசை மூடர் நேர்ந்தது இல்லை என நினைந்தீரோ – பாஞ்சாலி:2 180/1
கார் பிறக்கும் மழைத்துளி போலே கண்ட மக்கள் அனைவருள்ளேயும் – பாஞ்சாலி:2 180/3
மேல்

பிறகு (3)

செத்த பிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம் சேர்ந்திடலாம் என்றே எண்ணியிருப்பார் –வேதாந்த:9 1/1
பெண்ணறத்தினை ஆண்மக்கள் வீரம்தான் பேணுமாயில் பிறகு ஒரு தாழ்வு இல்லை – பல்வகை:5 4/1
வீழ்ந்தேன் பிறகு விழிதிறந்து பார்க்கையிலே – குயில்:9 1/253
மேல்

பிறங்கும் (1)

பேர் அறமும் பெரும் தொழிலும் பிறங்கும் நாடு பெண்கள் எல்லாம் அரம்பையர் போல் ஒளிரும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 118/1
மேல்

பிறத்தலும் (1)

சக்திகள் யாவும் அதுவே பல் சலனம் இறத்தல் பிறத்தலும் அஃதே – பிற்சேர்க்கை:8 21/1
மேல்

பிறதேசத்தர் (1)

சீனத்தர் ஆய்விடுவாரோ பிறதேசத்தர் போல் பல தீங்கு இழைப்பாரோ –தேசீய:1 2/2
மேல்

பிறந்த (8)

கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு நல்ல –தேசீய:20 6/1
தம்மொடு பிறந்த சகோதரராயினும் –தேசீய:32 1/166
ஊனம் தங்கிய மானிடர் தீது எலாம் ஒழிக்குமாறு பிறந்த பெரும் தவன் – தனி:18 3/4
பொதியமலை பிறந்த மொழி வாழ்வு அறியும் காலம் எலாம் புலவோர் வாயில் – தனி:21 3/3
தாயின் வயிற்றில் பிறந்த அன்றே தமை சார்ந்து விளங்கப்பெறுவரேல் இந்த – பாஞ்சாலி:1 83/2
நலமிலா விதி நம்மிடை வைத்தான் ஞால மீதில் அவன் பிறந்த அன்றே – பாஞ்சாலி:2 198/2
இவள் தானே பிறந்த தாய் தான் என்ற பரம்பொருளினிடத்தே – வசனகவிதை:3 8/3
பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன் நாடும் – பிற்சேர்க்கை:29 1/1
மேல்

பிறந்ததடீ (2)

இச்சை பிறந்ததடீ எதிலும் இன்பம் விளைந்ததடீ – கண்ணன்:10 6/3
தண்ணென்று இருந்ததடீ புதிதோர் சாந்தி பிறந்ததடீ
எண்ணியெண்ணி பார்த்தேன் அவன்தான் யார் என சிந்தைசெய்தேன் – கண்ணன்:10 7/2,3
மேல்

பிறந்ததா (3)

குழலிலே இசை பிறந்ததா தொளையிலே பிறந்ததா – வசனகவிதை:3 7/2
குழலிலே இசை பிறந்ததா தொளையிலே பிறந்ததா
பாம்புப்பிடாரன் மூச்சிலே பிறந்ததா – வசனகவிதை:3 7/2,3
பாம்புப்பிடாரன் மூச்சிலே பிறந்ததா
அவன் உள்ளத்திலே பிறந்தது குழலிலே வெளிப்பட்டது – வசனகவிதை:3 7/3,4
மேல்

பிறந்ததாயினும் (1)

நல் தவம்புரிய பிறந்ததாயினும் இ நலனறு மடிமையின் குணத்தால் –தேசீய:50 4/4
மேல்

பிறந்ததில்லை (1)

பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறந்ததில்லை உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை –தேசீய:22 2/2
மேல்

பிறந்தது (5)

பெருமைதான் நிலவி நிற்க பிறந்தது ஞானபாநு – தோத்திர:71 1/4
வேதம் உடையது இந்த நாடு நல்ல வீரர் பிறந்தது இந்த நாடு – பல்வகை:2 14/1
பிறந்தது மறக்குலத்தில் அவன் பேதமற வளர்ந்ததும் இடைக்குலத்தில் – கண்ணன்:3 4/1
அவன் உள்ளத்திலே பிறந்தது குழலிலே வெளிப்பட்டது – வசனகவிதை:3 7/4
என்று ஓர் வார்த்தையும் பிறந்தது மண் மேல் – வசனகவிதை:7 0/54
மேல்

பிறந்ததுதொட்டு (1)

பார் பிறந்ததுதொட்டு இன்று மட்டும் பலப்பலப்பல பற்பல கோடி – பாஞ்சாலி:2 180/2
மேல்

பிறந்ததோர் (1)

கடலினை தாவும் குரவும் வெம் கனலில் பிறந்ததோர் செவ்விதழ் பெண்ணும் – பிற்சேர்க்கை:8 7/1
மேல்

பிறந்தவர் (2)

பிறந்தவர் யாவரும் இறப்பது உறுதி எனும் பெற்றியை அறிந்தாரேல் மானம் –தேசீய:26 3/1
மிகுவதன் முன்பு சகுனியும் ஐய வேறு ஒரு தாயில் பிறந்தவர் வைக்க – பாஞ்சாலி:3 230/3
மேல்

பிறந்தவர்க்கு (1)

திடனுற நிறுவ முயலுதல் மற்று இ தேசத்தே பிறந்தவர்க்கு எல்லாம் –தேசீய:50 7/2
மேல்

பிறந்தவள் (1)

என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினளாம் எங்கள் தாய் –தேசீய:9 1/2
மேல்

பிறந்தவளை (1)

மன்னர் குலத்தினிடை பிறந்தவளை இவன் மருவ நிகழ்ந்தது என்று நாணமுற்றதோ – கண்ணன்:19 1/1
மேல்

பிறந்தவன் (1)

மன்னர் குலத்தில் பிறந்தவன் வட மா மதுரைப்பதி ஆள்கின்றான் கண்ணன்தன்னை – கண்ணன்:7 3/3
மேல்

பிறந்தனமா (1)

செல்வத்துள் பிறந்தனமா அது பெறுவான் சிறு தொழில்கள் பயில வல்லோமா – பிற்சேர்க்கை:19 1/1
மேல்

பிறந்தனன் (1)

எந்த மார்க்கமும் தோற்றிலது என் செய்கேன் ஏன் பிறந்தனன் இ துயர் நாட்டிலே – சுயசரிதை:1 46/4
மேல்

பிறந்தாய் (1)

கன்னி என தான் பிறந்தாய் கர்ம வசத்தினால் – குயில்:9 1/186
மேல்

பிறந்தாள் (2)

பாற்கடலிடை பிறந்தாள் அது பயந்த நல் அமுதத்தின் பான்மை கொண்டாள் – தோத்திர:59 3/1
மலையிலே தான் பிறந்தாள் சங்கரனை மாலையிட்டாள் – தோத்திர:63 4/1
மேல்

பிறந்தான் (3)

கண்ணன் பிறந்தான் எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான் இந்த காற்று அதை எட்டு திசையிலும் கூறிடும் – தோத்திர:49 1/1
கண்ணன் பிறந்தான் எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான் இந்த காற்று அதை எட்டு திசையிலும் கூறிடும் – தோத்திர:49 1/1
பார்ப்பார குலத்தினிலே பிறந்தான் கண்ணன் பறையரையும் மறவரையும் நிகரா கொண்டான் – சுயசரிதை:2 42/3
மேல்

பிறந்திடினும் (1)

சிறியது ஒரு புள்ளாய் சிறியேன் பிறந்திடினும்
தேவர் கருணையிலோ தெய்வ சினத்தாலோ – குயில்:3 1/24,25
மேல்

பிறந்திடுக (1)

நமது விழிகளிலே மின்னல் பிறந்திடுக
நமது நெஞ்சிலே மின்னல் விசிறி பாய்க – வசனகவிதை:2 13/13,14
மேல்

பிறந்திடும் (1)

சித்தம் தெளியும் இங்கு செய்கை அனைத்திலும் செம்மை பிறந்திடும்
வித்தைகள் சேரும் நல்ல வீரர் உறவு கிடைக்கும் மனத்திடை –வேதாந்த:15 1/2,3
மேல்

பிறந்தீர் (1)

பெண்டிர்தமை உடையீர் பெண்களுடன் பிறந்தீர்
பெண்பாவம் அன்றோ பெரிய வசை கொள்வீரோ – பாஞ்சாலி:5 271/86,87
மேல்

பிறந்து (3)

பெண் பல்லார் வயிற்றினும் அ நவுரோஜி போல் புதல்வர் பிறந்து வாழ்க –தேசீய:43 5/3
ஞாலம் பலவினிலும் நாள்தோறும் தாம் பிறந்து
தோன்றி மறையும் தொடர்பா பல அனந்தம் – குயில்:7 1/88,89
வந்து பிறந்து வளர்ந்தாய் நீ நல் இளமை – குயில்:9 1/19
மேல்

பிறந்துவிட்டால் (1)

பெண் என்று பூமிதனில் பிறந்துவிட்டால் மிக பீழை இருக்குதடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 7/1
மேல்

பிறந்துவிட்டேன் (1)

நன்று இந்த கணம் புதிதாய் பிறந்துவிட்டேன் நான் புதியன் நான் கடவுள் நலிவிலாதோன் – சுயசரிதை:2 34/2
மேல்

பிறந்தேன் (3)

தூய சீர் உடைத்தாம் சுதந்திர துவசம் துளங்கிலா நாட்டிடை பிறந்தேன் –தேசீய:50 3/4
சல்லி துளி பறவை சாதியிலே நான் பிறந்தேன்
அல்லும்பகலும் நிதம் அற்ப வயிற்றினுக்கே – குயில்:7 1/31,32
சாதியிலே நான் பிறந்தேன் சாதி குயில்களை போல் – குயில்:9 1/10
மேல்

பிறந்தோம் (4)

இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று நீவிர் எண்ணமதை திண்ணமுற இசைத்துக்கொண்டு –வேதாந்த:20 1/3
சாகாமல் இருப்பது நம் சதுரால் அன்று சக்தி அருளால் அன்றோ பிறந்தோம் பார் மேல் – சுயசரிதை:2 9/2
இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று நெஞ்சில் எண்ணமதை திண்ணமுற இசைத்துக்கொண்டு – சுயசரிதை:2 32/3
பொற்புற பிறந்தோம் நமக்கு ஓர் வித பொருளும் அன்னியர் ஈதல் பொறுக்கிலேம் – பிற்சேர்க்கை:2 2/2
மேல்

பிறந்தோமில்லை (1)

முன்னர் நமது இச்சையினால் பிறந்தோமில்லை முதல் இறுதி இடை நமது வசத்தில் இல்லை – தோத்திர:27 1/2
மேல்

பிறந்தோர் (4)

தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் தம்முள் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் அன்றோ –தேசீய:1 3/2
பஞ்சநதத்து பிறந்தோர் முன்னை பார்த்தன் முதல் பலர் வாழ்ந்த நல் நாட்டார் –தேசீய:14 9/1
மக்களாய் பிறந்தோர் மடிவது திண்ணம் –தேசீய:32 1/64
ஈசன் இங்கு எனக்கும் என்னுடன் பிறந்தோர் யாவர்க்கும் இயற்கையின் அளித்த –தேசீய:50 2/1
மேல்

பிறந்தோர்தம் (1)

சந்திரன் குலத்தே பிறந்தோர்தம் தலைவன் யான் என்று சகம் எலாம் சொலும் வார்த்தை மெய்யோ வெறும் சாலமோ – பாஞ்சாலி:1 48/1
மேல்

பிறந்தோன் (1)

மனதிலே பிறந்தோன் மனன் உண்ணுவோன் மதனதேவனுக்கு என் உயிர் நல்கினன் – சுயசரிதை:1 8/3
மேல்

பிறப்பதன் (1)

நீர் பிறப்பதன் முன்பு மடமை நீசத்தன்மை இருந்தன அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 180/4
மேல்

பிறப்பது (1)

பேணுவன யாவும் பிறப்பது அந்த வெள்ளத்தே –வேதாந்த:11 2/2
மேல்

பிறப்பாள் (1)

கணம்தோறும் அவள் பிறப்பாள் என்று மேலோர் கருதுவதன் விளக்கத்தை இங்கு காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 149/4
மேல்

பிறப்பிடமாக (1)

மாமகட்கு பிறப்பிடமாக முன் வாழ்ந்து இந்நாளில் வறண்டு அயர் பாரத –தேசீய:46 1/3
மேல்

பிறப்பித்தேன் (1)

பெண்ணுக்கு விடுதலை என்று இங்கு ஓர் நீதி பிறப்பித்தேன் அதற்குரிய பெற்றி கேளீர் – சுயசரிதை:2 45/1
மேல்

பிறப்பில் (3)

கூறுகின்றார் ஐயர் குயிலே கேள் முன் பிறப்பில்
வீறு உடைய வெம் தொழிலார் வேடர் குல தலைவன் – குயில்:9 1/15,16
மாதரசாய் வேடன் மகள் ஆன முன் பிறப்பில்
சின்ன குயிலி என்று செப்பிடுவார் நின் நாமம் – குயில்:9 1/58,59
நின்னை அங்கே இ பிறப்பில் நீயும் பழமை போல் – குயில்:9 1/189
மேல்

பிறப்பிலே (1)

பிச்சை பறவை பிறப்பிலே தோன்றிடினும் – குயில்:5 1/49
மேல்

பிறப்பினர் (1)

திரு கிளர் தெய்வ பிறப்பினர் பலரை – பிற்சேர்க்கை:26 1/6
மேல்

பிறப்பினில் (2)

பிறப்பினில் அன்னியர் பேச்சினில் அன்னியர் –தேசீய:32 1/186
மேலவர் கீழவர் என்றே வெறும் வேடத்தில் பிறப்பினில் விதிப்பனவாம் – கண்ணன்:3 8/3
மேல்

பிறப்பினிலே (1)

நின்னுடனே வாழ்வன் இனி நேரும் பிறப்பினிலே
என்று சொல்லி கண் மூடி இன்பமுறு புன்னகைதான் – குயில்:9 1/167,168
மேல்

பிறப்பு (6)

பேரருள் கடவுள் திருவடி ஆணை பிறப்பு அளித்து எமை எலாம் புரக்கும் –தேசீய:50 1/1
இன்பமும் இல்லை பிற பிறப்பு இல்லை – தோத்திர:68 26/3
மோன குரு திருவருளால் பிறப்பு மாறி முற்றிலும் நாம் அமரநிலை சூழ்ந்துவிட்டோம் – சுயசரிதை:2 19/2
நீச பிறப்பு ஒருவர் நெஞ்சிலே தோன்றி வரும் – குயில்:7 1/39
சாதி பிறப்பு தராதரங்கள் தோன்றிடுமோ – குயில்:7 1/41
சந்தமும் கூறியதை தேராமே பிறப்பு ஒன்றால் தருக்கி நாமே – பிற்சேர்க்கை:10 1/3
மேல்

பிறப்பை (1)

பேதைப்படுத்தி பிறப்பை மறப்புறுத்தி – குயில்:9 1/195
மேல்

பிறர் (27)

கண்ணிலா குழந்தைகள் போல் பிறர் காட்டிய வழியில் சென்று மாட்டிக்கொள்வார் –தேசீய:15 7/2
நாடு எலாம் பிறர் வசம் நண்ணுதல் நினையான் –தேசீய:32 1/83
மாதரை கற்பழித்து வன்கண்மை பிறர் செய்ய –தேசீய:40 8/1
மின்னாள் இங்கு இந்நாளின் முதியோளாய் பிறர் எள்ள வீழ்ந்த காலை –தேசீய:43 1/3
பிறர் துயர் தீர்த்தல் பிறர் நலம் வேண்டுதல் – தோத்திர:1 8/2
பிறர் துயர் தீர்த்தல் பிறர் நலம் வேண்டுதல் – தோத்திர:1 8/2
வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை – தோத்திர:32 4/2
பண்டங்கள் விற்பவன் செட்டி பிறர் பட்டினி தீர்ப்பவன் செட்டி – பல்வகை:3 3/1
பயிற்றி உழுது உண்டு வாழ்வீர் பிறர் பங்கை திருடுதல் வேண்டாம் – பல்வகை:3 23/2
துச்சமென பிறர் பொருளை கருதலாலே சூழ்ந்தது எலாம் கடவுள் என சுருதி சொல்லும் – சுயசரிதை:2 7/3
சினம் பிறர் மேல் தாம் கொண்டு கவலையாக செய்தது எணி துயர் கடலில் வீழ்ந்து சாவார் – சுயசரிதை:2 8/4
ஓதி பொருளியல் கண்டதாம் பிறர் உற்றிடும் தொல்லைகள் மாற்றியே இன்பம் – கண்ணன்:7 10/3
ஈடுபட்டு என்றும் நடப்பவர் பிறர் ஈன நிலை கண்டு துள்ளுவார் அவர் – கண்ணன்:7 11/2
வைத்ததன் நீரை பிறர் கொளாவகை வாரடை பாசியில் மூடியே – பாஞ்சாலி:1 69/4
எண்ணரும் மன்னவர்தம்முளே பிறர் யாரும் இலை எனல் காணுவாய் – பாஞ்சாலி:1 80/4
கருமங்கள் செய்தலும் உயிர் யாவிற்கும் நல் அருள் பெய்தலும் பிறர்
ஊனை சிதைத்திடும் போதினும் தனது உள்ளம் அருளின் நெகுதலும் – பாஞ்சாலி:1 82/3,4
மந்திரமும் படை மாட்சியும் கொண்டு வாழ்வதைவிட்டு இங்கு வீணிலே பிறர்
செந்திருவை கண்டு வெம்பியே உளம் தேம்புதல் பேதைமை என்கிறான் மன்னர் – பாஞ்சாலி:1 88/2,3
பாரினில் பிறர் உடைமை வெஃகும் பதரினை போல் ஒரு பதர் உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 93/2
தலைவன் ஆங்கு பிறர் கையில் பொம்மை சார்ந்து நிற்பவர்க்கு உய்ந்நெறி உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 99/1
சொல்லை இசைத்து பிறர் செயுமாறே சுந்தரமாம் ஒரு காப்பியம் செய்தார் – பாஞ்சாலி:1 110/4
கோத்திர குல மன்னர் பிறர் குறைபட தம் புகழ் கூறுவரோ – பாஞ்சாலி:2 175/2
பதியுமாறு பிறர் செயும் கர்ம பயனும் நம்மை அடைவது உண்டு அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 182/4
நாம் சுகப்படுவதை பிறர் பார்ப்பதிலே நமக்கு ஸந்தோஷம்தானே – வசனகவிதை:4 1/35
அற்பர் போல பிறர் கரம் நோக்கி யாம் அவனி வாழ்தல் ஆகாது என நன்கு இதை – பிற்சேர்க்கை:2 2/3
பொய் அகல தொழில் செய்தே பிறர் போற்றிட வாழ்பவர் எங்கணும் மேலோர் – பிற்சேர்க்கை:8 14/2
எந்த நெறியுடைய பிறர் எனினும் அவர் சூத்திரர் என்று இகழ்கின்றோமால் – பிற்சேர்க்கை:10 1/4
மறிகள் இருப்பது போல் பிறர் வசம்தனில் உழல்வது இல்லை – பிற்சேர்க்கை:14 5/2
மேல்

பிறர்க்கு (8)

நீதி நெறியினின்று பிறர்க்கு உதவும் நேர்மையர் மேலவர் கீழவர் மற்றோர் –தேசீய:5 13/2
சொல் விறலால் போர்செய்வோன் பிறர்க்கு இன்றி தனக்கு உழையா துறவி ஆவோன் –தேசீய:43 3/4
இன்னாத பிறர்க்கு எண்ணான் பாரதநாட்டிற்கு இரங்கி இதயம் நைவான் –தேசீய:44 4/1
தாழ்வு பிறர்க்கு எண்ண தான் அழிவான் என்ற சாத்திரம் கேளாயோ நல் நெஞ்சே –வேதாந்த:23 4/2
பெரிது என கொடு தம் உயிர் விற்றிடும் பேடியர் பிறர்க்கு இச்சகம் பேசுவோர் – சுயசரிதை:1 22/2
நினைக்க நெஞ்சம் உருகும் பிறர்க்கு இதை நிகழ்த்த நா நனி கூசும் அதன்றியே – சுயசரிதை:1 30/1
பெட்டை புலம்பல் பிறர்க்கு துணை ஆமோ – பாஞ்சாலி:5 271/22
கூழ் இவரே பிறர்க்கு அளிப்பர் நிலமுடை வைசியர் என்றே கொள்வாம்-மனோ – பிற்சேர்க்கை:10 2/4
மேல்

பிறர்கள் (1)

தேவி கோயிலில் சென்று தீமை பிறர்கள் செய்ய –தேசீய:40 9/1
மேல்

பிறர்தமை (1)

தான் அகம் சுடாதேன் பிறர்தமை தான் எனும் – கண்ணன்:6 1/15
மேல்

பிறராம் (1)

வீட்டிலுள்ள பழக்கமே நாட்டில் உண்டாம் வீட்டினிலே தனக்கு அடிமை பிறராம் என்பான் – சுயசரிதை:2 48/1
மேல்

பிறருடை (1)

பிச்சை வாழ்வு உகந்து பிறருடை ஆட்சியில் –தேசீய:32 1/71
மேல்

பிறரும் (1)

பிரான்ஸ் என்னும் சிறந்த புகழ் நாட்டில் உயர் புலவோரும் பிறரும் ஆங்கே – தனி:22 7/1
மேல்

பிறரை (3)

நேராக மானுடர்தாம் பிறரை கொல்ல நினையாமல் வாழ்ந்திட்டால் உழுதல் வேண்டா – சுயசரிதை:2 61/2
பிழை ஒன்றே அரசர்க்கு உண்டு கண்டாய் பிறரை தாழ்த்துவதில் சலிப்பு எய்தல் – பாஞ்சாலி:1 100/4
சோரம் செய்திடாமே பிறரை துயரில் வீழ்த்திடாமே – பாஞ்சாலி:3 221/2
மேல்

பிறவற்றைத்தான் (1)

கோபத்தை வென்றிடலே பிறவற்றைத்தான் கொல்வதற்கு வழி என நான் குறித்திட்டேனே – சுயசரிதை:2 14/4
மேல்

பிறவாய் (1)

யானேயாகி என்னலால் பிறவாய்
யானும் அவையுமாய் இரண்டினும் வேறாய் – கண்ணன்:6 1/1,2
மேல்

பிறவி (2)

இன்னும் பிறவி உண்டு மாதரசே இன்பம் உண்டு – குயில்:9 1/166
ஐயர் உரைப்பார் அடி பேதாய் இ பிறவி
தன்னிலும் நீ விந்தகிரி சார்பினில் ஓர் வேடனுக்கு – குயில்:9 1/184,185
மேல்

பிறவிக்குள் (1)

இ பிறவிக்குள் இவை ஒத்த வேள்வி விருந்துகள் புவி எங்கணும் நான் கண்டதில்லை என தொனி பட்டதும் – பாஞ்சாலி:1 46/2
மேல்

பிறவியினாலும் (1)

சுற்றத்தார் இவர் என்றனை ஐயா தோற்றத்தாலும் பிறவியினாலும்
பற்றலார் என்றும் நண்பர்கள் என்றும் பார்ப்பது இல்லை உலகினில் யாரும் – பாஞ்சாலி:1 102/1,2
மேல்

பிறவியும் (1)

எ பணி விதித்து எமது ஏழேழ் பிறவியும்
இன்புடைத்து ஆக்கும் என பல கருதி –தேசீய:42 1/23,24
மேல்

பிறழ்வு (1)

காதல் கொண்டனை போலும் மண் மீதே கண் பிறழ்வு இன்றி நோக்குகின்றாயே – தோத்திர:70 3/1
மேல்

பிறழுகின்றார் (1)

பேணும் ஒரு காதலினை வேண்டி அன்றோ பெண்மக்கள் கற்புநிலை பிறழுகின்றார்
காணுகின்ற காட்சி எலாம் மறைத்துவைத்து கற்புக்கற்பு என்று உலகோர் கதைக்கின்றாரே – சுயசரிதை:2 56/3,4
மேல்

பிறன் (4)

தாய் பிறன் கைப்பட சகிப்பவன் ஆகி –தேசீய:32 1/69
தன் உயிர் போலே தனக்கு அழிவு எண்ணும் பிறன் உயிர்தன்னையும் கணித்தல் –தேசீய:41 4/1
அண்ணா உனது அடியில் வீழ்வேன் எனை அஞ்ச கொடுமை சொல்ல வேண்டா பிறன்
கண்ணாலஞ்செய்துவிட்ட பெண்ணை உன்றன் கண்ணால் பார்த்திடவும் தகுமோ – கண்ணன்:12 9/1,2
நேர்ந்திடும் வாட்போரில் குத்து நெறி அறிந்தவன் வெல பிறன் அழிவான் – பாஞ்சாலி:2 176/2
மேல்

பிறாண்டி (1)

மண்ணை பிறாண்டி எங்கும் வாரி இறைப்பதுவும் – குயில்:5 1/64
மேல்

பிறிதாம் (1)

செம்மை தீர் மிலேச்சர் தேசமும் பிறிதாம்
பிறப்பினில் அன்னியர் பேச்சினில் அன்னியர் –தேசீய:32 1/185,186
மேல்

பிறிதில்லை (1)

அது அன்றி பிறிதில்லை ஆதலாலே அவனியின் மீது எது வரினும் அசைவுறாமல் – சுயசரிதை:2 60/3
மேல்

பிறிதின்று (1)

வினை தொடர்களில் மானுட வாழ்க்கையுள் மேவும் இ மணம் போல் பிறிதின்று அரோ – சுயசரிதை:1 30/4
மேல்

பிறிது (8)

மன்னும் இமயமலை எங்கள் மலையே மாநிலம் மீது இது போல் பிறிது இலையே –தேசீய:6 1/1
தவத்தினில் இது போல் தவம் பிறிது இல்லை –தேசீய:32 1/136
பின்பு நின்னை அல்லால் காளி பிறிது நானும் உண்டோ – தோத்திர:30 2/2
நியமம் எல்லாம் சக்தி நினைவு அன்றி பிறிது இல்லை – தோத்திர:67 1/3
தூண்டு நூல் கணத்தோடு தனியனாய் தோழமை பிறிது இன்றி வருந்தினேன் – சுயசரிதை:1 4/4
பிரித்துப்பிரித்து நிதம் மேகம் அளந்தே பெற்றது உன் முகம் அன்றி பிறிது ஒன்றில்லை – கண்ணன்:17 4/3
எனில் பிறிது எண்ணலேன் என்றன் கொள்கை இது என கூறினான் – பாஞ்சாலி:1 56/4
உண்மைகள் வேதங்கள் என்போம் பிறிது உள்ள மறைகள் கதை என கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 6/2
மேல்

பிறிதும் (1)

சீர்பெற்று வாழ்வதற்கே உன்னை போல் செல்வம் பிறிதும் உண்டோ – கண்ணன்:8 10/2
மேல்

பிறிதொன்று (1)

உன் கண்ணை போல் அழகிய பொருள் பிறிதொன்று இல்லை – வசனகவிதை:6 3/29
மேல்

பிறிதோர் (1)

மாதவனும் ஏந்தினான் வானோர்க்கேனும் மாதர் இன்பம் போல் பிறிதோர் இன்பம் உண்டோ – சுயசரிதை:2 50/3
மேல்

பிறை (1)

தேவி பராசக்தி அன்னை விண்ணில் செவ்வொளி காட்டி பிறை தலை கொண்டாள் – தனி:2 1/4
மேல்

பிறைக்கு (1)

வடகோடு இங்கு உயர்ந்து என்னே சாய்ந்தால் என்னே வான் பிறைக்கு தென்கோடு பார் மீது இங்கே – சுயசரிதை:2 10/1
மேல்

பிறைமதி (1)

பிறைமதி சூடிய பெருமாள் வாழி – தோத்திர:1 40/8
மேல்

பின் (83)

நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும் இந்த ஞானம் வந்தால் பின் நமக்கு எது வேண்டும் –தேசீய:1 4/2
அல்லவராயின் அவரை விழுங்கி பின் ஆனந்த கூத்திடுவாள் –தேசீய:9 9/2
பின் ஒரு சார்பினர் வைதிக பெயரோடு –தேசீய:24 1/94
துறந்து அறம் மறந்தும் பின் உயிர்கொண்டு வாழ்வது சுகம் என்று மதிப்பாரோ –தேசீய:26 3/2
கண்ணினும் இனிய சுதந்திரம் போன பின் கைகட்டி பிழைப்பாரோ –தேசீய:26 5/2
வந்தேமாதரம் என்று வணங்கிய பின் மாயத்தை வணங்குவரோ –தேசீய:26 7/1
தஞ்சமடைந்த பின் கைவிடலோமோ தாயும் தன் குழந்தையை தள்ளிடப்போமோ –தேசீய:28 2/2
வன்மியை வேரற தொலைத்த பின் அன்றோ –தேசீய:32 1/124
சினை அறுத்திட்ட பின் செய்வதோ ஆட்சி –தேசீய:32 1/153
ஐவரை கண்ட பின் அவ் இயல் உடையார் –தேசீய:42 1/88
சூழ்ந்து தெளிந்து பின் சூழ்ந்தார்க்கு எல்லாம் – தோத்திர:1 12/13
கூடி கிழ பருவம் எய்தி கொடும் கூற்றுக்கு இரை என பின் மாயும் பல – தோத்திர:32 4/3
மிஞ்ச நல் பொருள் வாணிகம் செய்வோர் வீர மன்னர் பின் வேதியர் யாரும் – தோத்திர:62 3/3
பின் ஒர் இராவினிலே கரும் பெண்மை அழகு ஒன்று வந்தது கண் முன்பு – தோத்திர:64 8/1
அற்ற பின் செய்யும் அரசும் ஓர் அரசோ – தோத்திர:68 20/3
மற்ற பொழுது கதை சொல்லி தூங்கி பின் வைகறை ஆகும் முன் பாடி விழிப்புற்று –வேதாந்த:3 3/2
இருமை அழிந்த பின் எங்கு இருப்பாய் அற்ப மாயையே தெளிந்து –வேதாந்த:8 5/1
தன் பின் நிற்கும் தனி பரம்பொருளை –வேதாந்த:22 1/27
தெள்ளிய தேனில் ஓர் சிறிது நஞ்சையும் சேர்த்த பின் தேன் ஆமோ நல் நெஞ்சே –வேதாந்த:23 3/2
வாழ்வை நினைத்த பின் தாழ்வை நினைப்பது வாழ்வுக்கு நேர் ஆமோ நல் நெஞ்சே –வேதாந்த:23 4/1
எல்லாம் ஆகி கலந்து நிறைந்த பின் ஏழைமை உண்டோடா மனமே –வேதாந்த:24 1/1
பொல்லா புழுவினை கொல்ல நினைத்த பின் புத்தி மயக்கம் உண்டோ –வேதாந்த:24 1/2
உள்ளது எலாம் ஓர் உயிர் என்று தேர்ந்த பின் உள்ளம் குலைவது உண்டோ மனமே –வேதாந்த:24 2/1
வெள்ளம் என பொழி தண் அருள் ஆழ்ந்த பின் வேதனை உண்டோடா –வேதாந்த:24 2/2
மன்ன பருந்து ஒர் இரண்டு மெல்ல வட்டமிட்டு பின் நெடுந்தொலை போகும் – தனி:2 2/3
நண்ணி வரும் மணியோசையும் பின் அங்கு நாய்கள் குலைப்பதுவும் – தனி:3 5/3
களைந்து பின் வந்து காண் பொழுது ஐயகோ – தனி:13 1/23
சின்னாள் கழிந்த பின் யாது என செப்புகேன் – தனி:13 1/32
முனிவனும் பன்றியா முடிந்த பின் மைந்தன் – தனி:13 1/42
ஆறேழ் திங்கள் அகன்ற பின் வருதியேல் – தனி:13 1/53
பின் எனை கோறலாம் பீழையோடு இவ் உரை – தனி:13 1/54
திங்கள் பல போன பின் முனிமகன் சென்ற – தனி:13 1/56
தெருமருகின்றிலர் சில பகல் கழிந்த பின்
புதியதா நீச பொய்மை கொள் வாழ்வில் – தனி:13 1/75,76
முன்பு பின் பலது ஆகி எந்நாளும் மூண்டு செல்லும் பராசக்தியோடே – தனி:14 8/2
பெரும் சோதி மறைந்த பின் அவன் இழைத்த பெரும் தொழில் ஆற்றியே – தனி:18 3/3
வயது முற்றிய பின் உறு காதலே மாசுடைத்தது தெய்விகம் அன்று காண் – சுயசரிதை:1 7/1
பாதி பேசி மறைந்து பின் தோன்றி தன் பங்கய கையில் மை கொணர்ந்தே ஒரு – சுயசரிதை:1 19/3
அன்னவன் தவ பூசனை தீர்ந்த பின் அருச்சனைப்படு தேமலர் கொண்டு யான் – சுயசரிதை:1 20/3
கணிதம் பன்னிரண்டு ஆண்டு பயில்வர் பின் கார் கொள் வானில் ஓர் மீன் நிலை தேர்ந்திலார் – சுயசரிதை:1 23/1
வசிட்டருக்கும் இராமருக்கும் பின் ஒரு வள்ளுவர்க்கும் முன் வாய்த்திட்ட மாதர் போல் – சுயசரிதை:1 32/1
முன் தொடர்பினில் உண்மை இருந்ததால் மூண்ட பின் அது ஒர் கேளி என்று எண்ணினேன் – சுயசரிதை:1 36/3
வாங்கி உய்ந்த கிளைஞரும் தாதரும் வாழ்வு தேய்ந்த பின் யாது மதிப்பரோ – சுயசரிதை:1 39/4
ஆசைக்கு ஓர் அளவில்லை விடயத்துள் ஆழ்ந்த பின் அங்கு அமைதி உண்டாம் என – சுயசரிதை:1 42/1
மிச்சத்தை பின் சொல்வேன் சினத்தை முன்னே வென்றிடுவீர் மேதினியில் மரணம் இல்லை – சுயசரிதை:2 7/2
வறுமையையும் கலியினையும் நிறுத்திவிட்டு மலை மீது சென்றான் பின் வானம் சென்றான் – சுயசரிதை:2 12/4
சுற்றுமுற்றும் பார்த்து பின் முறுவல் பூத்தான் தூய திருக்கமல பத துணையை பார்த்தேன் – சுயசரிதை:2 26/2
மற்றவன் பின் யான் ஓடி விரைந்து சென்று வானவனை கொல்லையிலே மறித்துக்கொண்டேன் – சுயசரிதை:2 26/4
பெண்ணுக்கு விடுதலை நீர் இல்லையென்றால் பின் இந்த உலகினிலே வாழ்க்கை இல்லை – சுயசரிதை:2 45/4
பேதமிட்டு கலகமிட்டு வேலி கட்டி பின் அதற்கு காவல் என்று பேரும் இட்டு – சுயசரிதை:2 62/2
இழந்துவிடில் ஐயனே பின் சகத்தினில் வாழ்வதிலேன் – கண்ணன்:1 6/4
அழகுள்ள மலர் கொண்டுவந்தே என்னை அழஅழ செய்து பின் கண்ணை மூடிக்கொள் – கண்ணன்:9 4/1
பின்னலை பின் நின்று இழுப்பான் தலை பின்னே திரும்பும் முன்னே சென்று மறைவான் – கண்ணன்:9 5/1
மங்களம் ஆகுமடீ பின் ஓர் வருத்தம் இல்லையடீ – கண்ணன்:15 3/4
ஓரிருமுறை கண்டு பழகிய பின் வெறும் ஒப்புக்கு காட்டுவது இ நாணம் என்னடீ – கண்ணன்:18 2/2
நீட்டும் கதிர்களோடு நிலவு வந்தே விண்ணை நின்று புகழ்ந்து விட்டு பின் மருவுமோ – கண்ணன்:19 3/3
உண்ப சுவை இன்றி உண்கின்றான் பின் உடுப்பது இகழ உடுக்கின்றான் பழ – பாஞ்சாலி:1 59/1
பகட்டுதல் கேட்ட பின் பெரும் கோபத்தோடே திரிதாட்டிரன் அட – பாஞ்சாலி:1 71/2
குழைத்தல் என்பது மன்னவர்க்கு இல்லை கூடக்கூட பின் கூட்டுதல் வேண்டும் – பாஞ்சாலி:1 100/3
ஆங்கு அதன் பின் மூன்றாம் நாள் இளைஞரோடும் அணியிழை அ பாஞ்சாலர் விளக்கினோடும் – பாஞ்சாலி:1 145/1
பொன் அரங்கினில் இருந்தான் கண்ணில் புலவனை போய் நின்று போற்றிய பின்
அன்னவன் ஆசி கொண்டே உயர் ஆரிய வீட்டுமன் அடி வணங்கி – பாஞ்சாலி:2 158/2,3
முந்திய கதைகள் சொல்லி அன்பு மூண்டு உரையாடி பின் பிரிந்துவிட்டார் – பாஞ்சாலி:2 160/2
சந்தியும் சபங்களும் செய்து அங்கு சாரும் இன் உணவு அமுது உண்டதன் பின் – பாஞ்சாலி:2 160/4
வந்ததொர் துன்பத்தினை அங்கு மடித்திடல் அன்றி பின் வரும் துயர்க்கே – பாஞ்சாலி:2 161/3
பெருமை சொல்ல வேண்டா ஐயா பின் அடக்குக என்றான் – பாஞ்சாலி:2 185/4
நெறி இழந்த பின் வாழ்வதில் இன்பம் நேரும் என்று நினைத்திடல் வேண்டா – பாஞ்சாலி:2 204/1
பிள்ளை என வீற்றிருந்தாள் பின் அந்த தேர்ப்பாகன் – பாஞ்சாலி:4 252/112
நாயகர்தாம் தம்மை தோற்ற பின் என்னை நல்கும் உரிமை அவர்க்கு இல்லை புலை – பாஞ்சாலி:4 256/1
தாயத்திலே விலைப்பட்ட பின் என்ன சாத்திரத்தால் எனை தோற்றிட்டார் அவர் – பாஞ்சாலி:4 256/2
பேணி வந்தார் பின் நாளில் இஃது பெயர்ந்துபோய் – பாஞ்சாலி:5 271/60
கொண்டு ஓர் வனத்திடையே வைத்து பின் கூட்டம் உற – பாஞ்சாலி:5 271/76
வண்ணம் உயர் வேதநெறி மாறி பின் நாள் வழங்குவது இ நெறி என்றான் வழுவே சொன்னான் – பாஞ்சாலி:5 284/4
சொல்லும் மொழி கேட்டு அதன் பின் கொல்லுதலே சூழ்ச்சி என – குயில்:7 1/12
வீணிலே தேடிய பின் வீடு வந்து சேர்ந்துவிட்டேன் – குயில்:7 1/108
ஆதரித்து வாழ்த்தி அருளினார் மற்று அதன் பின்
வேதமுனிவரே மேதினியில் கீழ் பறவை – குயில்:9 1/8,9
பேதம் விளைவித்து பின் இங்கே வந்திடுவேன் – குயில்:9 1/52
பின்னர் சில தினங்கள் சென்றதன் பின் பெண் குயிலி – குயில்:9 1/60
பின் அவனை நீயும் பெரும் துயர் கொண்டே மடியில் – குயில்:9 1/157
முன்பு வைத்து நோக்கிய பின் மூண்டு வரும் இன்ப வெறி – குயில்:9 1/224
சில க்ஷணங்களுக்கு பின் மறுபடி போய் தழுவிக்கொண்டது – வசனகவிதை:4 1/39
இங்ஙனம் நெடும்பொழுது சென்ற பின் வள்ளியம்மைக்கு களி ஏறிவிட்டது – வசனகவிதை:4 1/53
பயில்வதில் கழித்த பல் நாள் நினைந்து பின்
இன்று எனக்கிடையே எண்ணில் யோசனைப்படும் – பிற்சேர்க்கை:15 1/2,3
ஆழ உயிர் மானுடனுக்கு ஐயன் அருளி பின்
வாழி சிவத்தன்மை அதற்கு இலக்கா வைத்தனனே – பிற்சேர்க்கை:25 13/1,2
பின் வழி மக்கள் பேணுமாறு அளிக்கும் – பிற்சேர்க்கை:28 1/2
மேல்

பின்பற்றும் (1)

செயல் இங்கு சித்த விருப்பினை பின்பற்றும் சீர் மிகவே – தோத்திர:1 38/2
மேல்

பின்பு (18)

நெஞ்சு பிரிந்திடுவார் பின்பு நெடுநாள் இருவரும் பகைத்திருப்பார் –தேசீய:15 4/4
பின்பு நின்னை அல்லால் காளி பிறிது நானும் உண்டோ – தோத்திர:30 2/2
காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு – பல்வகை:2 6/1
பின்பு மனிதர்கள் எல்லாம் கல்வி பெற்று பதம்பெற்று வாழ்வார் – பல்வகை:3 27/2
சிறியரை மேம்பட செய்தால் பின்பு தெய்வம் எல்லோரையும் வாழ்த்தும் – பல்வகை:3 28/2
கைவைத்தது பசும்பொன் ஆகுமே பின்பு காலன் பயம் ஒழிந்து போகுமே – தனி:11 8/2
முன்பு விதித்ததனையே பின்பு முறைப்படி அறிந்து உண்ண மூட்டிவிடுவான் – கண்ணன்:3 6/4
தீர ஒரு சொல் இன்று கேட்டு வந்திட்டால் பின்பு தெய்வம் இருக்குதடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 8/2
மூத்தவர் சம்மதியில் வதுவை முறைகள் பின்பு செய்வோம் – கண்ணன்:16 3/3
பின்பு விளைவதும் தேர்ந்துளேன் என்னை பித்தன் என்று எண்ணி உரைத்திட்டீர் – பாஞ்சாலி:1 137/4
தாயத்தை கையினில் பற்றினான் பின்பு சாற்றி விருத்தம் அங்கு ஒன்றையே கையில் – பாஞ்சாலி:3 234/2
தன்னை மறந்தவன் ஆதலால் தன்னை தான் பணயம் என வைத்தனன் பின்பு
முன்னை கதை அன்றி வேறு உண்டோ அந்த மோச சகுனி கெலித்தனன் – பாஞ்சாலி:3 238/3,4
என்னை முதல் வைத்து இழந்த பின்பு தன்னை என் – பாஞ்சாலி:4 252/115
நீண்ட பெரும் சபைதன்னிலே அவள் நேரிடவே வந்த பின்பு தான் சிறு – பாஞ்சாலி:4 254/2
சாய புலை தொண்டு சார்ந்திட்டால் பின்பு தாரம் உடைமை அவர்க்கு உண்டோ – பாஞ்சாலி:4 256/4
திகைப்புற்று நின்றனன் இவன் அச்சத்தை பின்பு குறைக்கிறேன் தம்பீ – பாஞ்சாலி:4 263/3
பின்பு நான் பார்க்க பெடை குயில் அஃது ஒன்று அல்லால் – குயில்:3 1/4
இரண்டே ஸங்கதி பின்பு மற்றொரு பாட்டு – வசனகவிதை:4 1/48
மேல்

பின்புறத்திலே (1)

ஆங்கு அப்பொழுதில் என் பின்புறத்திலே ஆள் வந்து நின்று எனது கண் மறைக்கவே – கண்ணன்:17 2/1
மேல்

பின்வந்தோன் (1)

ரூபேந்திரன்தனக்கு பின்வந்தோன் விண்ணவர்தம் உலகை ஆள் ப்ரதாபேந்திரன் –தேசீய:44 1/2
மேல்

பின்வரவு (1)

பேசுவோர் வார்த்தை தாதா சொல்லிவிட்டார் பின்வரவு அறியாமல் சுதந்திரம் தொட்டார் –தேசீய:36 2/2
மேல்

பின்வரு (1)

பின்வரு மொழிகள் பேசுபவன் குரவன் கோன் –தேசீய:42 1/65
மேல்

பின்வருமாறு (1)

ஒரு குழந்தை இதற்கு பின்வருமாறு பொருள் சொல்லலாயிற்று – வசனகவிதை:3 6/12
மேல்

பின்வாங்குகிறது (1)

கந்தன் வள்ளியம்மை மீது கையை போட வருகிறது வள்ளியம்மை சிறிது பின்வாங்குகிறது
அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் போய்ச்சேர்ந்தேன் – வசனகவிதை:4 1/26,27
மேல்

பின்னம் (1)

பிள்ளை கிளி மென் குதலையிலே மனம் பின்னம் அற செல்லவிட்டு அடி – தோத்திர:7 2/3
மேல்

பின்னமுமா (1)

சின்னமும் பின்னமுமா மனம் சிந்தி உளம் மிக நொந்திடுவேன் அம்மா – தோத்திர:64 6/4
மேல்

பின்னமுற்று (1)

பின்னமுற்று பெருமை இழந்து நின் –தேசீய:29 8/3
மேல்

பின்னர் (36)

துங்கம் உயர்ந்து வளர்கென கோயில்கள் சூழ்ந்ததும் இ நாடே பின்னர்
அங்கு அவர் மாய அவர் உடல் பூம் துகள் ஆர்ந்ததும் இ நாடே இதை –தேசீய:3 3/3,4
என்னென்னவோ பெயர் உண்டு பின்னர் யாவும் அழிவுற்றிருந்தன கண்டீர் –தேசீய:21 6/2
மற்று அதன் பின்னர் மருந்து ஒன்று இல்லை –தேசீய:24 1/72
வீர சுதந்திரம் வேண்டி நின்றார் பின்னர் வேறொன்று கொள்வாரோ என்றும் –தேசீய:26 1/1
ஐந்துறு பூதம் சிந்திப்போய் ஒன்றாக பின்னர் அதுவும் சக்தி கதியில் மூழ்கிப்போக அங்கே – தோத்திர:35 2/1
பின்னர் உள்ள தருமங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல் – தோத்திர:62 9/3
முன் நின்று பார்த்திடுவாள் அந்த மோகத்திலே தலைசுற்றிடும் காண் பின்னர்
என்ன பிழைகள் கண்டோ அவள் என்னை புறக்கணித்து ஏகிடுவாள் அங்கு – தோத்திர:64 6/2,3
இன் அருள் வேண்டுமடா பின்னர் யாவும் உலகில் வசப்பட்டுப்போமடா – தோத்திர:64 8/4
பின்னர் தெருவில் ஓர் சேவல் அதன் பேச்சினிலே சக்தி வேல் என்று கூவும் – தனி:2 2/4
என பல கூறி இரங்கினன் பின்னர்
வாள் கொடு பன்றியை மாய்த்திடல் விழைந்தான் – தனி:13 1/63,64
மற்று உன் நாட்டினோர் வந்ததன் பின்னர்
அகத்தினில் சில புண் ஆறுதல் எய்தின – தனி:24 1/14,15
பின்னர் நாடுறு பெற்றியும் தேர்கிலார் பேடி கல்வி பயின்று உழல் பித்தர்கள் – சுயசரிதை:1 26/3
உருவம் காட்டினான் பின்னர் என்னை தரணி மிசை பெற்றவளின் வடிவம் உற்றான் – சுயசரிதை:2 39/2
என்று கருதி இருந்திட்டேன் பின்னர் என்னை தனியிடம் கொண்டுபோய் நினை – கண்ணன்:7 6/1
மெத்த வெளிச்சம் இன்றி ஒற்றை விளக்கை மேற்கு சுவர் அருகில் வைத்ததன் பின்னர்
நித்திரை கொள்ள எனை தனியில் விட்டே நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீடு செல்லுவீர் – கண்ணன்:11 4/3,4
எண்ணம் உரைத்துவிடில் தங்கமே தங்கம் பின்னர் ஏதெனிலும் செய்வமடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 1/2
பாடுபட சொல்லி பார்த்ததன் பின்னர் என் பக்குவம் சொல் ஆண்டே – கண்ணன்:22 5/2
சங்கிலி பொன்னின் மணி இட்ட ஒளி தாமம் சகுனிக்கு சூட்டினான் பின்னர்
எங்கும் புவி மிசை உன்னை போல் எனக்கு இல்லை இனியது சொல்லுவோர் என்று – பாஞ்சாலி:1 57/2,3
மற்று அதன் பின்னர் இருவரும் அரு மந்திர கேள்வியுடையவன் பெரும் – பாஞ்சாலி:1 58/1
மஞ்சனும் மாமனும் போயின பின்னர் மன்னன் வினைஞர் பலரை அழைத்தே – பாஞ்சாலி:1 109/1
நீடு புகழ் பெரு வேள்வியில் அ நாள் நேயமொடு ஏகி திரும்பிய பின்னர்
பீடுறு மக்களை ஓர் முறை இங்கே பேணி அழைத்து விருந்துகள் ஆற்ற – பாஞ்சாலி:1 112/2,3
என்று விதுரன் பெரும் துயர்கொண்டே ஏங்கி பல சொல் இயம்பிய பின்னர்
சென்று வருகுதி தம்பி இனிமேல் சிந்தனை ஏதும் இதில் செயமாட்டேன் – பாஞ்சாலி:1 114/1,2
குந்தி எனும் பெயர் தெய்வதம்தன்னை கோமகன் கண்டு வணங்கிய பின்னர்
வெம் திறல் கொண்ட துருபதன் செல்வம் வெள்கி தலைகுனிந்து ஆங்கு வந்து எய்தி – பாஞ்சாலி:1 120/1,2
அங்கம் குளிர்ந்திட வாழ்த்திய பின்னர் ஆங்கு வந்துற்ற உறவினர் நண்பர் – பாஞ்சாலி:1 121/2
பொங்கு திருவின் நகர்வலம் வந்து போழ்து கழிந்து இரவாகிய பின்னர் – பாஞ்சாலி:1 121/4
தங்கள் இனங்கள் இருந்த பொழிலிடை சார்ந்தனர் பின்னர்
அங்கு அவ் இரவு கழிந்திட வைகறை ஆதலும் மன்னர் – பாஞ்சாலி:1 153/4,5
அந்தியும் புகுந்ததுவால் பின்னர் ஐவரும் உடல் வலி தொழில் முடித்தே – பாஞ்சாலி:2 160/3
முழுதும் இங்கு இதற்கே பின்னர் முடிவு காண்பீர் என்றான் – பாஞ்சாலி:2 187/4
வென்றி மிக்க படைகள் பின்னர் வேந்தன் வைத்து இழந்தான் – பாஞ்சாலி:2 193/2
எல்லாம் இழந்த பின்னர் நின்றன் இளைஞரும் நீரும் மற்று எதில் பிழைப்பீர் – பாஞ்சாலி:3 223/1
நம்பி வேலை செய்வோம் தருமா நாடு இழந்த பின்னர்
அம்பின் ஒத்த விழியாள் உங்கள் ஐவருக்கும் உரியாள் – பாஞ்சாலி:3 225/3,4
என்று அவளும் கூறி இவன் போகிய பின்னர்
தன்னந்தனியே தவிக்கும் மனத்தாளாய் – பாஞ்சாலி:4 252/108,109
பின்னர் எனை தோற்றாரா என்றே நும் பேரவையை – பாஞ்சாலி:4 252/117
தன்னை இவன் இழந்து அடிமை ஆன பின்னர் தாரம் எது வீடு ஏது தாதன் ஆன – பாஞ்சாலி:5 286/1
தெய்வம் என நீர் உதவி செய்த பின்னர் மேனி விடாய் – குயில்:7 1/47
பின்னர் சில தினங்கள் சென்றதன் பின் பெண் குயிலி – குயில்:9 1/60
மேல்

பின்னரும் (3)

செய்கையும் சீலமும் குன்றிய பின்னரும்
உய்வகைக்கு உரிய வழி சில உளவாம் –தேசீய:24 1/66,67
பின்னரும் எண்ணிலாத பெருமையில் சிறந்தாரேனும் –தேசீய:29 2/3
ஞானம் தங்கும் இ நாட்டினை பின்னரும் நண்ணினான் என தேசுறும் அவ் விவேகானந்தம் – தனி:18 3/2
மேல்

பின்னரே (1)

முனம் உரைத்தவர் வான் புகழ் பெற்றனர் மூடனேன் பெற்றது ஓதுவன் பின்னரே – சுயசரிதை:1 8/4
மேல்

பின்னலை (2)

பின்னலை பின் நின்று இழுப்பான் தலை பின்னே திரும்பும் முன்னே சென்று மறைவான் – கண்ணன்:9 5/1
கூனன் ஒருவன் வந்து இ நாணி பின்னலை கொண்டை மலர் சிதற நின்று இழுத்ததும் – கண்ணன்:11 2/2
மேல்

பின்னழகு (1)

காத்திருந்து அவள் போம் வழி முற்றிலும் கண்கள் பின்னழகு ஆர்ந்து களித்திட – சுயசரிதை:1 10/1
மேல்

பின்னி (1)

பெருகு தீயின் புகையும் வெப்பும் பின்னி மாய்வோமே அம்மாவோ – தோத்திர:75 12/2
மேல்

பின்னிய (1)

பின்னிய மேக சடை மிசை கங்கையும் வெண்ணிலாவே நல்ல பெட்புற நீயும் விளங்குதல் கண்டனன் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 3/4
மேல்

பின்னியே (1)

பின்னியே கிடக்கும் அரசியலதனில் பிணைத்திட துணிந்தனை பெருமான் –தேசீய:41 4/4
மேல்

பின்னும் (25)

பெரிது இலை பின்னும் மருந்து இதற்கு உண்டு –தேசீய:24 1/65
சித்தம் நான் கொண்டேன் தேவிதான் பின்னும் ஓர் –தேசீய:42 1/67
பாய்ந்தது அங்கு ஒளியே பின்னும்
பாய்ந்தது அங்கு ஒளியே அருள் – தோத்திர:68 8/1,2
கற்று தெளிந்த பின்னும் கிளியே கவலைப்படலாகுமோ – தோத்திர:76 2/2
முன்னை முனிவர் உரைத்த மறைப்பொருள் முற்றும் உணர்ந்த பின்னும்
தன்னை வென்று ஆளும் திறமை பெறாது இங்கு தாழ்வுற்று நிற்போமோ –வேதாந்த:6 2/3,4
பிள்ளை பிராயத்தை இழந்தீரே நீர் பின்னும் அ நிலைபெற வேண்டீரோ –வேதாந்த:25 8/2
தொழில் கணம் பலப்பல தோன்றின பின்னும்
கொடு மத பாவிகள் குறும்பு எலாம் அகன்றன – தனி:24 1/20,21
பனிசெய் சந்தனமும் பின்னும் பல்வகை அத்தர்களும் – கண்ணன்:15 1/2
அடிமை புகுந்த பின்னும் எண்ணும் போது நான் அங்கு வருவதற்கில்லை – கண்ணன்:20 3/2
தந்தத்தில் ஆதனமும் பின்னும் தமனிய மணிகளில் இவை அனைத்தும் – பாஞ்சாலி:1 37/3
முன்னம் தான் நெஞ்சில் கூறிய எல்லாம் மூடன் பின்னும் எடுத்து மொழிந்தான் – பாஞ்சாலி:1 41/4
தாபத்தை நெஞ்சில் வளர்த்திடல் மன்னர் சாத்திரத்தே முதல் சூத்திரம் பின்னும்
ஆபத்து அரசர்க்கு வேறு உண்டோ தம்மில் அன்னியர் செல்வம் மிகுதல் போல் – பாஞ்சாலி:1 64/3,4
பண்ணரும் பாவம் என்று எண்ணினால் அதன் பாரம் அவர்தமை சாருமோ பின்னும்
கண்ணனை ஏது என கொண்டனை அவன் காலில் சிறு துகள் ஒப்பவர் நிலத்து – பாஞ்சாலி:1 80/2,3
பெற்றி மிக்க விதுரன் அறிவை பின்னும் மற்றொரு கண் என கொண்டோன் – பாஞ்சாலி:1 84/2
பழி இலாத தருமன் பின்னும் பந்தயங்கள் சொல்வான் – பாஞ்சாலி:2 188/4
பீடு இழந்த சகுனி அங்கு பின்னும் சொல்லுகின்றான் – பாஞ்சாலி:2 195/3
மாயம் உள்ள சகுனி பின்னும் வார்த்தை சொல்லுகின்றான் – பாஞ்சாலி:3 218/2
நீ அழித்தது எல்லாம் பின்னும் நின்னிடத்து மீளும் – பாஞ்சாலி:3 218/3
இவளவான பின்னும் இளைஞர் ஏதும் வார்த்தை சொல்லார் – பாஞ்சாலி:3 226/3
மாறிமாறி பின்னும் மாறிமாறி பின்னும் – பாஞ்சாலி:4 252/29
மாறிமாறி பின்னும் மாறிமாறி பின்னும்
மாறிமாறி போம் வழக்கமே தான் ஆவாள் – பாஞ்சாலி:4 252/29,30
பாகனை மீட்டும் சினத்துடன் அவன் பார்த்து இடி போல் உரைசெய்கின்றான் பின்னும்
ஏகி நமது உளம் கூறடா அவள் ஏழு கணத்தில் வரச்செய்வாய் உன்னை – பாஞ்சாலி:4 261/1,2
பொருமியவள் பின்னும் புலம்புவாள் வான் சபையில் – பாஞ்சாலி:5 271/34
தன்னை அடிமை என விற்ற பின்னும் தருமன் – பாஞ்சாலி:5 271/65
பின்னும் ஸ்மிருதிகள் செய்தார் அவை பேணும் மனிதர் உலகினில் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:8 11/1
மேல்

பின்னுமாக (1)

முன்னும் பின்னுமாக வந்து உலகத்தை காக்கும்படி உங்கள் தாய் ஏவியிருக்கிறாளா – வசனகவிதை:2 5/10
மேல்

பின்னே (10)

சுருதியின்கண் முனிவரும் பின்னே தூ மொழி புலவோர் பலர் தாமும் – தோத்திர:69 1/1
மங்கைதனை காட்டினிலும் உடன்கொண்டு ஏகி மற்றவட்கா மதிமயங்கி பொன்மான் பின்னே
சிங்க நிகர் வீரர் பிரான் தெளிவின் மிக்க ஸ்ரீதரனும் சென்று பல துன்பம் உற்றான் – சுயசரிதை:2 51/2,3
பின்னலை பின் நின்று இழுப்பான் தலை பின்னே திரும்பும் முன்னே சென்று மறைவான் – கண்ணன்:9 5/1
அமைதியோடு பார்த்திடுவாய் மின்னே பின்னே அசைவுறும் ஓர் மின் செய்த வட்டு முன்னே – பாஞ்சாலி:1 151/1
கூடி பின்னே குமரன் போயின் – குயில்:2 8/2
பேசும் இடைப்பொருளின் பின்னே மதி போக்கி – குயில்:6 1/26
பிந்தி விளைவது எல்லாம் பின்னே நீ கண்டுகொள்வாய் – குயில்:9 1/209
சித்தம் மயங்கி சில போழ்து இருந்த பின்னே
பக்கத்து இருந்த மணி பாவையுடன் சோலை எலாம் – குயில்:9 1/250,251
இந்த நியமத்தை அழியாதபடி சக்தி பின்னே நின்று காத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் – வசனகவிதை:3 5/10
அவள் பின்னே சிவன் நிற்பது தோன்றும் – வசனகவிதை:4 2/17
மேல்

பின்னை (5)

பின்னை துயர்களில் என் பேரு மறந்திட்டாரோ –தேசீய:48 18/2
பின்னை ஒரு கவலையும் இங்கு இல்லை நாளும் பிரியாதே விடுதலையை பிடித்துக்கொள்வாய் – தோத்திர:27 1/4
பின்னை இங்கு வந்து எய்திய பேரொலி போல மந்திர வேதத்தின் பேரொலி – பல்வகை:10 3/4
பின்னை ஒர் புத்தன் என நான் வளர்ந்திட்டேன் ஒளி பெண்மை அசோதரை என்று உன்னை எய்தினேன் – கண்ணன்:19 5/2
பின்னை என் உயிர் பாரதநாட்டில் பீடை செய்யும் கலியை அழைப்பார் – பாஞ்சாலி:2 174/3
மேல்

பின்னையும் (1)

பின்னையும் ஓர் உடைமை உண்டோ என்று நம்மை பெண்ணரசு கேட்கின்றார் பெண்மை வாயால் – பாஞ்சாலி:5 286/2
மேல்

பின்னையே (1)

பின்னையே நித்ய கன்னியே கண்ணம்மா – தோத்திர:53 1/2
மேல்

பின்னொருகால் (1)

சொல்லிவிட்டேன் பின்னொருகால் சொல்லேன் கவுரவர்காள் – பாஞ்சாலி:4 252/67
மேல்

பின்னோன் (1)

ஊமை போல் இருந்தான் பின்னோன் உண்மை முற்று உணர்ந்தான் – பாஞ்சாலி:3 227/4
மேல்

பினர் (2)

ஓராயிர வருடம் ஓய்ந்து கிடந்த பினர்
வாராது போல வந்த மா மணியை தோற்போமோ –தேசீய:27 3/1,2
காமம் நுகர்தல் இரந்து உண்டல் கடையாம் வாழ்க்கை வாழ்ந்து பினர்
ஈமம் புகுதல் இவை புரிவார் என்னே கொடுமை ஈங்கு இதுவே – பிற்சேர்க்கை:4 2/3,4
மேல்