பா – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பா 2
பாக்கியம் 1
பாக்கு 1
பாகமும் 1
பாகர் 1
பாகன் 5
பாகன்பால் 1
பாகனும் 1
பாகனே 1
பாகனை 1
பாகான 1
பாகு 4
பாகையிலே 1
பாங்கா 1
பாங்கான 1
பாங்கி 1
பாங்கியோடு 1
பாங்கில் 1
பாங்கின் 2
பாங்கினில் 1
பாங்கினுறு 1
பாங்கு 2
பாங்குற்ற 1
பாஸ்கரன் 1
பாசத்தை 1
பாசம் 4
பாசமிட்ட 1
பாசமும் 1
பாசமே 1
பாசியில் 1
பாசியும் 1
பாசியை 1
பாஷைகள் 1
பாஞ்சால 1
பாஞ்சாலத்தான் 1
பாஞ்சாலத்தானும் 1
பாஞ்சாலத்து 2
பாஞ்சாலம் 1
பாஞ்சாலம்தனில் 1
பாஞ்சாலர் 2
பாஞ்சாலன் 2
பாஞ்சாலி 6
பாஞ்சாலியோ 1
பாட்டன் 2
பாட்டால் 1
பாட்டிசைத்து 1
பாட்டிசைத்தோம் 1
பாட்டியார் 1
பாட்டில் 3
பாட்டிலும் 1
பாட்டிலே 3
பாட்டிற்கும் 1
பாட்டின் 3
பாட்டினில் 3
பாட்டினிலும் 4
பாட்டினிலே 6
பாட்டினை 2
பாட்டினைத்தான் 1
பாட்டினொடு 1
பாட்டு 21
பாட்டுக்கள் 2
பாட்டுகளும் 1
பாட்டுடையாய் 1
பாட்டும் 7
பாட்டை 5
பாட 5
பாடத்தில் 1
பாடல் 5
பாடல்கள் 1
பாடலும் 1
பாடலோடு 1
பாடவைப்பேன் 1
பாடவோ 1
பாடி 32
பாடிக்கொண்டு 1
பாடிக்கொண்டே 1
பாடிடுவேன் 1
பாடிடுவோம் 1
பாடிய 1
பாடியது 1
பாடியதே 2
பாடியும் 1
பாடிற்றால் 1
பாடினர் 1
பாடீர் 1
பாடு 8
பாடுகிறாய் 1
பாடுகிறாள் 1
பாடுகிறேன் 1
பாடுகிறோம் 2
பாடுகின்ற 1
பாடுகின்றது 1
பாடுகின்றானே 1
பாடுகின்றேன் 2
பாடுகின்றோம் 2
பாடுதல் 3
பாடுதற்குற்றேன் 1
பாடுதும் 1
பாடுபட்டோர்க்கும் 1
பாடுபட 1
பாடுபடல் 1
பாடும் 10
பாடுமோ 1
பாடுவதில் 1
பாடுவதும் 1
பாடுவம் 1
பாடுவமே 1
பாடுவராம் 1
பாடுவள் 1
பாடுவேன் 1
பாடுவோம் 6
பாடுவோமே 1
பாடைகட்டி 1
பாடோமோ 2
பாண்டமடி 1
பாண்டவ 1
பாண்டவர் 24
பாண்டவர்க்கே 1
பாண்டவர்தம் 5
பாண்டவர்தம்மை 2
பாண்டவர்தாம் 3
பாண்டவரை 1
பாண்டிநாட்டினில் 1
பாண்டிய 1
பாண்டியநாட்டிலே 1
பாண்டியர் 1
பாணர் 1
பாணர்கள் 1
பாணன் 1
பாணினி 1
பாத்திரம் 1
பாத 3
பாதக 4
பாதகத்தால் 1
பாதகத்தில் 1
பாதகத்தொடு 1
பாதகம் 5
பாதகமே 1
பாதகர் 4
பாதகரின் 1
பாதகன் 3
பாதங்கள் 2
பாதத்தில் 1
பாதத்தினை 1
பாதத்து 1
பாதம் 10
பாதமலர் 3
பாதமலரே 2
பாதமலரை 1
பாதமும் 1
பாதலங்களினும் 1
பாதலம் 1
பாதா 1
பாதி 4
பாதியுயிர் 1
பாதுகை 1
பாதையில் 1
பாந்தவன் 1
பாப்பா 36
பாபமோ 1
பாபேந்திரியம் 1
பாம்பின் 2
பாம்பினை 2
பாம்பு 11
பாம்புக்குள்ளே 1
பாம்புகள் 1
பாம்புப்பிடாரன் 3
பாம்பும் 1
பாம்பே 1
பாம்பை 5
பாமரர் 1
பாமரராய் 1
பாய் 1
பாய்க 1
பாய்ச்சலாக 1
பாய்ச்சலிலே 1
பாய்ச்சி 2
பாய்ச்சுகிறது 1
பாய்ச்சுவதில் 1
பாய்ச்சுவோம் 1
பாய்ந்த 1
பாய்ந்தது 2
பாய்ந்திட 1
பாய்ந்திடும் 1
பாய்ந்து 5
பாய்வதிலே 1
பாய்வது 2
பாய 4
பாயவும் 1
பாயின் 1
பாயுது 5
பாயுதே 1
பாயும் 9
பாயுமா 1
பாயுமே 1
பார் 36
பார்-மின் 1
பார்-மினோ 1
பார்க்க 8
பார்க்கவில்லை 1
பார்க்கவும் 1
பார்க்காமல் 1
பார்க்கின்ற 1
பார்க்கின்றேன் 1
பார்க்கினும் 1
பார்க்கு 2
பார்க்குதும் 1
பார்க்கும் 5
பார்க்குமோ 1
பார்க்கையில் 1
பார்க்கையிலே 2
பார்ஸி 1
பார்த்த 3
பார்த்ததன் 1
பார்த்ததிலே 1
பார்த்தது 4
பார்த்தவுடன் 1
பார்த்தன் 12
பார்த்தனும் 3
பார்த்தனே 1
பார்த்தனை 1
பார்த்தனொடு 1
பார்த்தாயா 1
பார்த்தாயோ 1
பார்த்தால் 1
பார்த்தாலும் 1
பார்த்திடவும் 1
பார்த்திடற்கு 1
பார்த்திடில் 1
பார்த்திடிலோ 1
பார்த்திடுவாய் 1
பார்த்திடுவாள் 1
பார்த்திடுவேன் 1
பார்த்திடுவோர்கள் 1
பார்த்திருந்தார் 1
பார்த்திருந்தால் 2
பார்த்திருப்பதல்லால் 1
பார்த்திலன் 1
பார்த்திவர் 4
பார்த்திவர்க்கு 1
பார்த்திவன் 4
பார்த்து 12
பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறாய் 1
பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன் 1
பார்த்துக்கொண்டும் 1
பார்த்துவிட்டான் 1
பார்த்தேன் 7
பார்த்தையோ 1
பார்ப்பதில்லை 1
பார்ப்பதிலே 2
பார்ப்பது 1
பார்ப்பவன் 1
பார்ப்பன 3
பார்ப்பனப்பிள்ளையை 1
பார்ப்பனர் 3
பார்ப்பனருள்ளே 1
பார்ப்பாய் 1
பார்ப்பார் 5
பார்ப்பார்தம்மை 1
பார்ப்பார 1
பார்ப்பான் 5
பார்ப்பானா 1
பார்ப்பானுக்கு 1
பார்ப்பானை 1
பார்ப்புக்கு 1
பார்வதி 2
பார்வை 1
பார்வைக்கு 1
பார்வைகள் 2
பார்வைகளும் 1
பார்வையாளன் 1
பார்வையிலே 1
பார்வையும் 2
பார 3
பாரகம் 1
பாரசிக 1
பாரடி 1
பாரடியோ 1
பாரத்திலே 1
பாரத்தை 3
பாரத 27
பாரதசக்தி 1
பாரதத்திடை 2
பாரதத்தினாய் 1
பாரதத்து 2
பாரதத்தே 1
பாரததேச 1
பாரததேசம் 1
பாரததேசம்தன்னை 1
பாரததேவி 7
பாரததேவியின் 1
பாரததேவியே 1
பாரதநாட்டில் 7
பாரதநாட்டிலே 1
பாரதநாட்டிற்கு 2
பாரதநாட்டிற்கே 1
பாரதநாட்டின் 1
பாரதநாட்டினில் 2
பாரதநாட்டினிலே 1
பாரதநாடு 2
பாரதநாயகிதன் 1
பாரதப்போர் 1
பாரதபூமி 1
பாரதம் 4
பாரதமாதாவின் 1
பாரதமாதேவி 2
பாரதர் 2
பாரதர்க்கு 3
பாரதர்தம் 1
பாரதராணி 2
பாரதராணியின் 1
பாரதி 3
பாரம் 4
பாரமான 1
பாரன் 1
பாராய் 2
பாராயோ 1
பாரான் 1
பாரான 1
பாரி 1
பாரிசங்களிலிருந்தே 1
பாரிடத்து 1
பாரிடை 2
பாரில் 9
பாரிலுள்ளீர் 1
பாரிலுள்ளோர் 1
பாரின் 2
பாரின்கண் 1
பாரினில் 7
பாரினிலே 4
பாரீர் 3
பாருக்குள்ளே 3
பாரும் 1
பாருள் 1
பாருளோர் 1
பாரே 1
பாரை 1
பாரோம் 1
பாரோர் 1
பால் 10
பால 1
பாலகங்காதரன் 1
பாலகனாலே 1
பாலடா 1
பாலடையும் 1
பாலத்து 1
பாலம் 1
பாலமிட்டாள் 1
பாலர் 3
பாலர்தமக்கு 1
பாலரின் 1
பாலரை 2
பாலனம் 1
பாலாறு 1
பாலித்திட 1
பாலித்து 1
பாலித்தே 1
பாலின் 1
பாலும் 6
பாலூட்டி 1
பாலே 1
பாலை 2
பாலையில் 1
பாலையும் 1
பாலைவனத்திடையே 1
பாலைவனத்தில் 1
பாலைவனத்து 1
பாலைவனம் 1
பாலைவனமும் 1
பாலொடு 1
பாவ 1
பாவத்தால் 1
பாவம் 14
பாவம்தன்னை 1
பாவமும் 1
பாவலர் 2
பாவலர்க்கு 2
பாவனை 3
பாவனையால் 1
பாவனையில் 1
பாவாணர் 1
பாவி 15
பாவிகள் 1
பாவித்தல் 1
பாவிதன்னையே 1
பாவியர் 3
பாவியரை 1
பாவியும் 1
பாவியேன் 3
பாவை 3
பாவையடி 1
பாவையர் 1
பாவையிலும் 1
பாவையுடன் 1
பாழ் 7
பாழ்த்த 1
பாழ்பட்டு 1
பாழ்படு 1
பாழ்மனை 1
பாழடைந்த 2
பாழாக்கிடும் 1
பாழாகாது 1
பாழாகி 3
பாழாம் 1
பாழாய் 1
பாழிடத்தை 1
பாழில் 1
பாழும் 1
பாழே 1
பாற்கடல் 4
பாற்கடலிடை 1
பாறையில் 1
பான்மை 7
பான்மைத்து 1
பான்மையை 1
பானமடி 1
பானுகோபன் 1
பானுவே 1
பானை 1
பானையில் 1
பானையிலே 1

பா (2)

பண்ணளவு உயர்ந்தது என் பணி பா அளவு உயர்ந்தது என் பா – தனி:22 2/2
பண்ணளவு உயர்ந்தது என் பணி பா அளவு உயர்ந்தது என் பா
எண்ணளவு உயர்ந்த எண்ணில் இரும் புகழ் கவிஞர் வந்தால் – தனி:22 2/2,3
மேல்

பாக்கியம் (1)

பண்ணை பறையர்தம் கூட்டத்திலே இவன் பாக்கியம் ஓங்கிவிட்டான் – கண்ணன்:22 4/1
மேல்

பாக்கு (1)

ஏலம் கருப்பூரம் நறும் இலவங்கம் பாக்கு நல் சாதி வகை – பாஞ்சாலி:1 30/1
மேல்

பாகமும் (1)

சுத்த மோன பகுதியும் வெண்பனி சூழ்ந்த பாகமும் சுட்ட வெந்நீரும் என்று – தோத்திர:34 6/3
மேல்

பாகர் (1)

நன்று இழைத்த தேர்கள் போரின் நடை உணர்ந்த பாகர்
என்று இவற்றை எல்லாம் தருமன் ஈடுவைத்து இழந்தான் – பாஞ்சாலி:2 193/3,4
மேல்

பாகன் (5)

தேரின் முன் பாகன் மணி – தோத்திர:68 10/1
தேரின் முன் பாகன் அவன் – தோத்திர:68 10/2
சொன்ன மொழியினை பாகன் போய் அந்த தோகை முன் கூறி வணங்கினான் அவள் – பாஞ்சாலி:4 255/3
பாகன் உரைத்தது கேட்டனன் பெரும் பாம்பு கொடியவன் சொல்கிறான் அவன் – பாஞ்சாலி:4 263/1
பாகன் அழைக்க வருகிலள் இந்த பையலும் வீமனை அஞ்சியே பலவாக – பாஞ்சாலி:4 263/2
மேல்

பாகன்பால் (1)

பேடி மகன் ஒரு பாகன்பால் சொன்ன பேச்சுக்கள் வேண்டிலன் கேட்கவே – பாஞ்சாலி:5 270/4
மேல்

பாகனும் (1)

சாக மிதித்திடுவேனடா என்று தார் மன்னன் சொல்லிட பாகனும் மன்னன் – பாஞ்சாலி:4 261/3
மேல்

பாகனே (1)

என்று அந்த பாண்டவர் தேவியும் சொல்ல என் செய்வன் ஏழை அ பாகனே என்னை – பாஞ்சாலி:4 259/1
மேல்

பாகனை (1)

பாகனை மீட்டும் சினத்துடன் அவன் பார்த்து இடி போல் உரைசெய்கின்றான் பின்னும் – பாஞ்சாலி:4 261/1
மேல்

பாகான (1)

பாகான தமிழினிலே பொருளை சொல்வேன் பாரீர் நீர் கேளீரோ படைத்தோன் காப்பான் – சுயசரிதை:2 9/3
மேல்

பாகு (4)

பாகு மொழியில் புலவர்கள் போற்றிடும் பாரதராணியின் கை –தேசீய:8 7/2
பாகு ஆர் மொழி சீதையின் மென் தோள் பழகிய மார்பா பதமலர் சார்பா – தோத்திர:43 2/2
பனி தொலைக்கும் வெயில் அது தேம் பாகு மதுரம் அன்றோ – தனி:6 5/2
பாகு ஆர்ந்த தேமொழியாள் படரும் செந்தீ பாய்ந்திடும் ஓர் விழியுடையாள் பரமசக்தி – சுயசரிதை:2 3/2
மேல்

பாகையிலே (1)

பாகையிலே வால் இருக்க பார்த்தது உண்டு கந்தை போல் – குயில்:5 1/43
மேல்

பாங்கா (1)

பாங்கா மணம்புரிய தாம் உறுதிபண்ணிவிட்டார் – குயில்:9 1/42
மேல்

பாங்கான (1)

பாங்கான குருக்களை நாம் போற்றி கொண்டோம் பாரினிலே பயம் தெளிந்தோம் பாசம் அற்றோம் – சுயசரிதை:2 44/1
மேல்

பாங்கி (1)

பானையில் வெண்ணெய் முற்றும் தின்றுவிட்டதால் பாங்கி உரோகிணிக்கு நோவுகண்டதும் – கண்ணன்:11 2/4
மேல்

பாங்கியோடு (1)

பார்த்திருந்தால் வருவேன் வெண்ணிலாவிலே பாங்கியோடு என்று சொன்னாய் – கண்ணன்:20 1/2
மேல்

பாங்கில் (1)

பாங்கில் நின்று புகழ்ச்சிகள் பேசிய பண்டை நண்பர்கள் கைநெகிழ்த்து ஏகினர் – சுயசரிதை:1 39/3
மேல்

பாங்கின் (2)

பாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொளி வீசி பறந்தது பாரீர் –தேசீய:14 1/2
பஞ்சவர் வேள்வியில் கண்டது போல பாங்கின் உயர்ந்ததொர் மண்டபம் செய்வீர் – பாஞ்சாலி:1 109/2
மேல்

பாங்கினில் (1)

பாங்கினில் கை இரண்டும் தீண்டி அறிந்தேன் பட்டுடை வீசு கமழ்தன்னில் அறிந்தேன் – கண்ணன்:17 2/2
மேல்

பாங்கினுறு (1)

பாங்கினுறு பரிசனங்கள் பலவினோடும் படையினோடும் இசையினோடும் பயணமாகி – பாஞ்சாலி:1 145/2
மேல்

பாங்கு (2)

பழைய வான் நிதி போதும் என்று எண்ணி பாங்கு காத்திடும் மன்னவர் வாழ்வை – பாஞ்சாலி:1 100/1
பாவி துச்சாதனனும் பாங்கு இழந்து கூறினான் – பாஞ்சாலி:5 271/92
மேல்

பாங்குற்ற (1)

பாங்குற்ற மாங்கொட்டைச்சாமி போலே பயிலும் மதி வர்ணாசிரமத்தே நிற்போன் – சுயசரிதை:2 37/4
மேல்

பாஸ்கரன் (1)

உம்பர் வானத்து கோளையும் மீனையும் ஓர்ந்து அளந்ததொர் பாஸ்கரன் மாட்சியும் – சுயசரிதை:1 24/2
மேல்

பாசத்தை (1)

பாசத்தை அறுத்துவிட்டான் பயத்தை சுட்டான் பாவனையால் பரவெளிக்கு மேலே தொட்டான் – சுயசரிதை:2 21/2
மேல்

பாசம் (4)

பாடி உனை சரணடைந்தேன் பாசம் எல்லாம் களைவாய் – தோத்திர:41 2/1
பாசம் அறுப்போம் இங்கு பார்வதி சக்தி விளங்குதல் கண்டு அதை –வேதாந்த:15 3/2
பாங்கான குருக்களை நாம் போற்றி கொண்டோம் பாரினிலே பயம் தெளிந்தோம் பாசம் அற்றோம் – சுயசரிதை:2 44/1
சமன் ஆவி வாங்கும் பாசம் – பிற்சேர்க்கை:12 4/4
மேல்

பாசமிட்ட (1)

தமனா மறையவன் மேல் தன் பாசமிட்ட
சமன் ஆவி வாங்கும் பாசம் – பிற்சேர்க்கை:12 4/3,4
மேல்

பாசமும் (1)

அங்குச பாசமும் கொம்பும் தரித்தாய் – தோத்திர:1 28/17
மேல்

பாசமே (1)

பாசமே பெரிது என பார்ப்பவன் செல்க –தேசீய:32 1/86
மேல்

பாசியில் (1)

வைத்ததன் நீரை பிறர் கொளாவகை வாரடை பாசியில் மூடியே – பாஞ்சாலி:1 69/4
மேல்

பாசியும் (1)

பாசியும் புதைந்து பயன் நீர் இலதாய் –தேசீய:24 1/3
மேல்

பாசியை (1)

பள்ளத்திலே நெடுநாள் அழுகும் கெட்ட பாசியை எற்றிவிடும் பெரு – கண்ணன்:1 5/3
மேல்

பாஷைகள் (1)

வேறுவேறு பாஷைகள் கற்பாய் நீ –தேசீய:16 3/1
மேல்

பாஞ்சால (1)

பாவியர் சபைதனிலே புகழ் பாஞ்சால நாட்டினர் தவப்பயனை – பாஞ்சாலி:4 243/1
மேல்

பாஞ்சாலத்தான் (1)

பாண்டவர் தேவியும் அல்லை நீ புகழ் பாஞ்சாலத்தான் மகள் அல்லை நீ புவி – பாஞ்சாலி:5 269/1
மேல்

பாஞ்சாலத்தானும் (1)

பாண்டவர் பொறை கொள்ளுவரேனும் பைம் துழாயனும் பாஞ்சாலத்தானும்
மூண்ட வெம் சினத்தோடு நம் சூழல் முற்றும் வேரறச்செய்குவர் அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 197/1,2
மேல்

பாஞ்சாலத்து (2)

பாஞ்சாலத்து படர் தரு சிங்க –தேசீய:42 1/4
பாஞ்சாலத்து உறு படைவலோர் நாள்தொறும் –தேசீய:42 1/11
மேல்

பாஞ்சாலம் (1)

என் அருமை பாஞ்சாலம் என்றேனும் காண்பேனோ –தேசீய:48 16/1
மேல்

பாஞ்சாலம்தனில் (1)

தத்து புனல் பாஞ்சாலம்தனில் வைத்தால் வாடுகிலேன் –தேசீய:48 20/2
மேல்

பாஞ்சாலர் (2)

ஆங்கு அதன் பின் மூன்றாம் நாள் இளைஞரோடும் அணியிழை அ பாஞ்சாலர் விளக்கினோடும் – பாஞ்சாலி:1 145/1
முன்னே பாஞ்சாலர் முடிவேந்தன் ஆவி மகள் – பாஞ்சாலி:4 252/39
மேல்

பாஞ்சாலன் (2)

சாமி புகழினுக்கே வெம் போர் சண்டன பாஞ்சாலன் – பாஞ்சாலி:5 275/2
மல் ஆர் திண் தோள் பாஞ்சாலன் மகள் பொன் கரத்தின் மாலுற்ற – பிற்சேர்க்கை:4 1/1
மேல்

பாஞ்சாலி (6)

&8 பாஞ்சாலி சபதம் – பாஞ்சாலி:23 5/3
பொன் நிற பாஞ்சாலி மகிழ் பூத்திடும் சந்தனம் அகில் வகைகள் – பாஞ்சாலி:1 29/4
விரைந்து போய் பாஞ்சாலி வாழ் மனையில் – பாஞ்சாலி:4 252/87
துச்சாதனன் இதனை சொல்லினான் பாஞ்சாலி
அச்சா கேள் மாதவிலக்கு ஆதலால் ஓராடைதன்னில் – பாஞ்சாலி:5 271/1,2
பக்கத்தில் வந்தே அ பாஞ்சாலி கூந்தலினை – பாஞ்சாலி:5 271/10
நவ்வியை போன்ற கண்ணாள் ஞானசுந்தரி பாஞ்சாலி
எவ்வழி உய்வோம் என்றே தியங்கினாள் இணை கை கோத்தாள் – பாஞ்சாலி:5 291/3,4
ஐவர் முன்னே பாஞ்சாலி ஆடை உரிந்தார் கயவர் – பிற்சேர்க்கை:20 3/1
மேல்

பாஞ்சாலியோ (1)

விருப்புற்ற சூதினுக்கே ஒத்த பந்தயம் மெய் தவ பாஞ்சாலியோ
ஒருப்பட்டு போனவுடன் கெட்ட மாமனும் உன்னி அ தாயம் கொண்டே – பாஞ்சாலி:4 246/2,3
மேல்

பாட்டன் (2)

பெண்ணரசி கேள்விக்கு பாட்டன் சொன்ன பேச்சதனை நான் கொள்ளேன் பெண்டிர்தம்மை – பாஞ்சாலி:5 284/2
எண்ணமதில் விலங்கு எனவே கணவர் எண்ணி ஏதெனிலும் செய்திடலாம் என்றான் பாட்டன்
வண்ணம் உயர் வேதநெறி மாறி பின் நாள் வழங்குவது இ நெறி என்றான் வழுவே சொன்னான் – பாஞ்சாலி:5 284/3,4
மேல்

பாட்டால் (1)

மாண் இயல் தமிழ் பாட்டால் நான் வகுத்திட கலைமகள் வாழ்த்துகவே – பாஞ்சாலி:1 6/4
மேல்

பாட்டிசைத்து (1)

சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து தோணிகள் ஓட்டி விளையாடி வருவோம் –தேசீய:5 5/2
மேல்

பாட்டிசைத்தோம் (1)

ஞாலம் அறிந்திடவே நாங்கள் இதை பாட்டிசைத்தோம் – தனி:1 28/2
மேல்

பாட்டியார் (1)

பாட்டியார் செத்துவிட்ட பன்னிரண்டாம் நாள் என்பார் – கண்ணன்:4 1/6
மேல்

பாட்டில் (3)

மாதர் தீம் குரல் பாட்டில் இருப்பாள் மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ளாள் – தோத்திர:62 2/1
ஏழை எளியவர்கள் வீட்டில் இந்த ஈன வயிறு படும் பாட்டில்
கோழை எலிகள் என்ன சென்றே பொருள் கொண்டு இழிவின் வருகிறோம் இன்றே – பல்வகை:9 4/1,2
கண்டு உனது பாட்டில் கருத்து இளகி காதல் கொண்டு – குயில்:9 1/202
மேல்

பாட்டிலும் (1)

பண்ணும் நல் பாவையிலும் நல்ல பாட்டிலும் கூத்திலும் படத்தினிலும் – தோத்திர:59 6/3
மேல்

பாட்டிலே (3)

பாட்டிலே அறம் காட்டு எனும் ஓர் தெய்வம் பண்ணில் இன்பமும் கற்பனை விந்தையும் – தோத்திர:19 2/3
பாட்டிலே தனி இன்பத்தை நாட்டவும் பண்ணிலே களி கூட்டவும் வேண்டி நான் – தோத்திர:19 3/2
அன்று புரிந்தது எல்லாம் என்றன் பாட்டிலே ஆக்கல் எளிதாகுமோ – பாஞ்சாலி:4 251/4
மேல்

பாட்டிற்கும் (1)

முல்லை மென்னகை மாதர்க்கும் பாட்டிற்கும் மோகமுற்று பொழுதுகள் போக்குவான் – கண்ணன்:5 4/2
மேல்

பாட்டின் (3)

வெடிபடும் அண்டத்து இடி பல தாளம்போட வெறும் வெளியில் இரத்த களியொடு பூதம் பாட பாட்டின்
அடிபடு பொருளின் அடிபடும் ஒலியில் கூட களித்து ஆடும் காளீ சாமுண்டீ கங்காளீ – தோத்திர:35 1/1,2
ஏற்ற நீர் பாட்டின் இசையினிலும் நெல் இடிக்கும் – குயில்:3 1/35
பாட்டின் சுவையதனை பாம்பு அறியும் என்று உரைப்பார் – குயில்:5 1/58
மேல்

பாட்டினில் (3)

பாம்பை அடிக்கும் படையே சக்தி பாட்டினில் வந்த களியே சக்தி – தோத்திர:21 2/3
பாட்டினில் அன்புசெய் – பல்வகை:1 2/66
காதல் விளைய மயக்கிடும் பாட்டினில் கண் மகிழ் சித்திரத்தில் பகை – கண்ணன்:1 10/1
மேல்

பாட்டினிலும் (4)

பாழிடத்தை நாடியிருப்பான் பல பாட்டினிலும் கதையிலும் நேரம் அழிப்பான் – கண்ணன்:3 5/4
பண்ணை மடவார் பழகு பல பாட்டினிலும்
வட்டமிட்டு பெண்கள் வளை கரங்கள் தாம் ஒலிக்க – குயில்:3 1/38,39
கொட்டி இசைத்திடும் ஓர் கூட்டு அமுத பாட்டினிலும்
வேயின் குழலோடு வீணை முதலா மனிதர் – குயில்:3 1/40,41
பாட்டினிலும் நெஞ்சை பறிகொடுத்தேன் பாவியேன் – குயில்:3 1/44
மேல்

பாட்டினிலே (6)

போற்றி கலியாணி புதல்வனே பாட்டினிலே
ஆற்றல் அருளி அடியேனை தேற்றமுடன் – தோத்திர:1 29/1,2
பாட்டினிலே சொல்வதும் அவள் சொல் ஆகும் பயன் இன்றி உரைப்பாளோ பாராய் நெஞ்சே – தோத்திர:27 5/1
பாட்டினிலே காதலை நான் பாட வேண்டி பரமசிவன் பாதமலர் பணிகின்றேனே – சுயசரிதை:2 48/4
ஒல்லெனும் அ பாட்டினிலே அம்மை ஓம் எனும் பெயர் என்றும் ஒலித்திடும் காண் – கண்ணன்:2 5/4
இன் இசை பாட்டினிலே யானும் பரவசமாய் – குயில்:1 1/26
குக்குக்கூ என்று குயில் பாடும் பாட்டினிலே
தொக்க பொருள் எல்லாம் தோன்றியது என் சிந்தைக்கே – குயில்:1 1/33,34
மேல்

பாட்டினை (2)

ஆலாலம் உண்டவன் அடி சரண் என்ற மார்க்கண்டன்தனது ஆவி கவர போய் நீ பட்ட பாட்டினை அறிகுவேன் இங்கு –வேதாந்த:7 2/1
பாட்டினை போல் ஆச்சரியம் பாரின் மிசை இல்லையடா – குயில்:7 1/96
மேல்

பாட்டினைத்தான் (1)

பாட்டினைத்தான் கேட்பான் பழவினையின் கட்டினால் – குயில்:9 1/176
மேல்

பாட்டினொடு (1)

நண்ணும் பாட்டினொடு தாளம் மிக நன்றா உளத்து அழுந்தல் வேண்டும் பல – தோத்திர:32 7/3
மேல்

பாட்டு (21)

குளிர் சுவை பாட்டு இசைத்தே சுரர் குலத்தினில் சேர்ந்திடல் விரும்புகின்றோம் – தோத்திர:11 4/4
பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் எங்கள் – தோத்திர:12 3/1
பாட்டு திறத்தாலே இவ் வையத்தை பாலித்திட வேணும் – தோத்திர:12 3/4
பறவை ஏதும் ஒன்று உள்ளதுவோ இங்ஙன் பாடுமோ அமுத கனல் பாட்டு
மறைவினின்றும் கின்னரர் ஆதியர் வாத்தியத்தின் இசை இதுவோ அடி – தோத்திர:51 4/1,2
படரும் வான் ஒளி இன்பத்தை கண்டு பாட்டு பாடி மகிழ்வன புட்கள் – தோத்திர:70 1/2
காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு
மாலை முழுதும் விளையாட்டு என்று வழக்கப்படுத்திக்கொள்ளு பாப்பா – பல்வகை:2 6/1,2
பாட்டு குருவிதனை பார்த்து நகைத்ததுவே – தனி:1 7/2
வேதனை இன்றி இருந்தேன் அவள் வீணை குரலில் ஓர் பாட்டு இசைத்திட்டாள் – தனி:2 4/4
பச்சை முந்திரி தேம்பழம் கொன்று பாட்டு பாடி நல் சாறு பிழிந்தே – தனி:14 1/1
பச்சை முந்திரி அன்னது உலகம் பாட்டு பாடல் சிவக்களி எய்தல் – தனி:14 2/1
&7 கண்ணன் பாட்டு – கண்ணன்:2 66/5
எல்லை அதில் காணுவதில்லை அலை எற்றி நுரை கக்கி ஒரு பாட்டு இசைக்கும் – கண்ணன்:2 5/3
சின்ன குழந்தைக்கு சிங்கார பாட்டு இசைத்தே – கண்ணன்:4 1/18
பண்ணு கதி நீ எனக்கு பாட்டு இனிமை நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 4/2
விந்தை கொள் பாட்டு இசைப்ப அதை விழைவொடு கேட்டனர் துயில்புரிந்தார் – பாஞ்சாலி:2 161/2
&9 குயில் பாட்டு – குயில்:5 308/5
மோகன பாட்டு முடிவு பெற பார் எங்கும் – குயில்:3 1/1
பாட்டு முடியும் வரை பார் அறியேன் விண் அறியேன் – குயில்:7 1/71
செத்தை குயில் புரிந்த தெய்விக தீம் பாட்டு எனும் ஓர் – குயில்:7 1/101
இன்பம் துன்பம் பாட்டு
வண்ணான் குருவி – வசனகவிதை:1 4/7,8
நமது பாட்டு மின்னல் உடைத்தாகுக – வசனகவிதை:2 13/16
உடனே பாட்டு நேர்த்தியான துக்கடாக்கள் ஒரு வரிக்கு ஒரு வர்ணமெட்டு – வசனகவிதை:4 1/47
இரண்டே ஸங்கதி பின்பு மற்றொரு பாட்டு
கந்தன் பாடி முடிந்தவுடன் வள்ளி இது முடிந்தவுடன் அது மாற்றிமாற்றி பாடி கோலாஹலம் – வசனகவிதை:4 1/48,49
மேல்

பாட்டுக்கள் (2)

ஆட்டங்கள் காட்டியும் பாட்டுக்கள் பாடியும் ஆறுதல்செய்திடுவான் என்றன் – கண்ணன்:1 4/2
உனக்கு பாட்டுக்கள் பாடுகிறோம் – வசனகவிதை:4 6/9
மேல்

பாட்டுகளும் (1)

தின்றிட பண்டங்களும் செவி தெவிட்டற கேட்க நல் பாட்டுகளும்
ஒன்றுற பழகுதற்கே அறிவுடைய மெய் தோழரும் அவள் கொடுத்தாள் – கண்ணன்:2 7/1,2
மேல்

பாட்டுடையாய் (1)

பேடே திரவியமே பேரின்ப பாட்டுடையாய்
ஏழு உலகம் இன்ப தீ ஏற்றும் திறன் உடையாய் – குயில்:3 1/8,9
மேல்

பாட்டும் (7)

கேட்க பாட்டும் காண நல் உலகும் – தோத்திர:1 24/14
சாரும் நல்ல வார்த்தைகளும் பாட்டும் – தோத்திர:24 24/5
ஒத்து இயல்வதொர் பாட்டும் குழல்களும் ஊர் வியக்க களித்து நின்று ஆடுவோம் – பல்வகை:5 5/2
பாட்டும் செய்யுளும் கோத்திடுவீரே பரதநாட்டிய கூத்திடுவீரே – பல்வகை:8 3/1
பாட்டும் சுதியும் ஒன்று கலந்திடுங்கால் தம்முள் பன்னி உபசரணை பேசுவது உண்டோ – கண்ணன்:19 3/2
மாய குயிலும் அதன் மா மாய தீம் பாட்டும்
சாயை போல் இந்திர மா சாலம் போல் வையமுமா – குயில்:4 1/12,13
எங்களுக்குள்ளே காதல் இன்பம் அதிகம் ஆதலால் நாங்கள் அதிக ஸந்தோஷமும் பாட்டும் நகைப்பும் – வசனகவிதை:6 3/36
மேல்

பாட்டை (5)

பாட்டை திறப்பது பண்ணாலே இன்ப வீட்டை திறப்பது பெண்ணாலே –வேதாந்த:16 1/2
பண்டு போலே தனது பாழடைந்த பொய் பாட்டை
எண் திசையும் இன்ப களி ஏற பாடியதே – குயில்:7 1/69,70
பண்டை பொய் காதல் பழம் பாட்டை தான் பாடிக்கொண்டு – குயில்:8 1/31
எண்ணி நீ பாடும் இழிந்த புலை பாட்டை
நண்ணி இங்கு கேட்க நடத்திவந்தாய் போலும் எனை – குயில்:8 1/35,36
டுபுக் பாட்டை காட்டிலும் ரசமான தொழில் வேறு இல்லை – வசனகவிதை:6 3/30
மேல்

பாட (5)

பண்ணில் கோடி வகை இன்பம் நான் பாட திறனடைதல் வேண்டும் – தோத்திர:32 7/4
வெடிபடும் அண்டத்து இடி பல தாளம்போட வெறும் வெளியில் இரத்த களியொடு பூதம் பாட பாட்டின் – தோத்திர:35 1/1
பெண்கள் விடுதலை பெற்ற மகிழ்ச்சிகள் பேசி களிப்பொடு நாம் பாட
கண்களிலே ஒளி போல உயிரில் கலந்து ஒளிர் தெய்வம் நல் காப்பாமே – பல்வகை:6 0/1,2
நயப்படு சந்நிதிதனிலே நான் பாட நீ கேட்டு நன்கு போற்றி – தனி:22 8/2
பாட்டினிலே காதலை நான் பாட வேண்டி பரமசிவன் பாதமலர் பணிகின்றேனே – சுயசரிதை:2 48/4
மேல்

பாடத்தில் (1)

பொய்யருக்கு இது கூறுவன் கேட்பீரேல் பொழுது எலாம் உங்கள் பாடத்தில் போக்கி நான் – சுயசரிதை:1 28/2
மேல்

பாடல் (5)

தெண் தமிழ் பாடல் ஒரு கோடி மேவிட செய்குவையே – தோத்திர:1 30/4
ஓம் சக்தி மிசை பாடல் பல பாடு ஓம் – தோத்திர:26 2/1
பச்சை முந்திரி அன்னது உலகம் பாட்டு பாடல் சிவக்களி எய்தல் – தனி:14 2/1
தேவர் மன்னன் மிடிமையை பாடல் போல் தீய கைக்கிளை யான் எவன் பாடுதல் – சுயசரிதை:1 17/1
இன் இசை தீம் பாடல் இசைத்து இருக்கும் விந்தைதனை – குயில்:1 1/21
மேல்

பாடல்கள் (1)

&2 தோத்திரப் பாடல்கள் – பக்திப்பாடல்கள் – தோத்திர:53 4/5
வேதம் பாடிய சோதியை கண்டு வேள்வி பாடல்கள் பாடுதற்குற்றேன் – தோத்திர:69 2/1
&3 வேதாந்தப் பாடல்கள் – ஞானப் பாடல்கள் –வேதாந்த:78 1/9
&3 வேதாந்தப் பாடல்கள் – ஞானப் பாடல்கள் –வேதாந்த:78 1/9
&4 பல்வகைப் பாடல்கள் – பல்வகை:25 9/3
&5 தனிப் பாடல்கள் – தனி:11 5/11
&11 பிற்சேர்க்கை – பல புதிய பாடல்கள் – பிற்சேர்க்கை:7 4/4
மேல்

பாடலும் (1)

ஆடலும் பாடலும் கண்டு நான் முன்னர் ஆற்றங்கரையினில் கண்டதோர் முனி – கண்ணன்:7 5/1
மேல்

பாடலோடு (1)

பண்ணில் இனிய பாடலோடு பாயும் ஒளி எலாம் –வேதாந்த:4 3/1
மேல்

பாடவைப்பேன் (1)

வாணிதன்னை என்றும் நினது வரிசை பாடவைப்பேன்
நாணி ஏகலாமோ என்னை நன்கு அறிந்திலாயோ – தோத்திர:57 3/1,2
மேல்

பாடவோ (1)

உண்மை ஒளிர்க என்று பாடவோ அதில் உங்கள் அருள் பொருந்தக்கூடுமோ – தனி:11 3/1
மேல்

பாடி (32)

வியன் புகழ் பாடி பணிவார் தமக்கு உறு மேன்மைகளே – தோத்திர:1 22/4
பாடி நின்று உனை புகழ்வோம் எங்கள் பகைவரை அழித்து எமை காத்திடுவாய் – தோத்திர:11 6/4
எந்த நாளும் நின் மேல் தாயே இசைகள் பாடி வாழ்வேன் – தோத்திர:31 2/1
என்று பணிந்து ஏத்தி பலவாறா நினது புகழ் பாடி வாய் – தோத்திர:32 2/3
பாடி உனை சரணடைந்தேன் பாசம் எல்லாம் களைவாய் – தோத்திர:41 2/1
சக்தி என்று நேரம் எல்லாம் தமிழ் கவிதை பாடி
பக்தியுடன் போற்றி நின்றால் பயம் அனைத்தும் தீரும் – தோத்திர:41 4/1,2
பண் நன்றாமடி பாவையர் வாட பாடி எய்திடும் அம்படி தோழி – தோத்திர:51 5/2
இமய வெற்பின் மோத நின் மேல் இசைகள் பாடி வாழ்வேன் – தோத்திர:57 2/4
பன்னி நல் புகழ் பாடி அவள் பத மலர் வாழ்த்தி நல் பதம் பெறுவோம் – தோத்திர:59 5/4
தொல்லை தவிர்ப்பவளை நித்தம் தோத்திரம் பாடி தொழுதிடுவோமடா – தோத்திர:64 9/4
பக்தியினால் பாடி பலகாலும் முக்தி நிலை – தோத்திர:66 1/2
காதம் ஆயிரம் ஓர் கணத்துள்ளே கடுகி ஓடும் கதிர் இனம் பாடி
ஆதவா நினை வாழ்த்திட வந்தேன் அணி கொள் வாள் முகம் காட்டுதி சற்றே – தோத்திர:69 2/3,4
படரும் வான் ஒளி இன்பத்தை கண்டு பாட்டு பாடி மகிழ்வன புட்கள் – தோத்திர:70 1/2
சுடரும் நின்றன் வடிவை உட்கொண்டே சுருதி பாடி புகழ்கின்றது இங்கே – தோத்திர:70 1/4
பாடி வேள்வி மாந்தர் செய்ய பண்பு இழந்தோமே அம்மாவோ – தோத்திர:75 6/2
மற்ற பொழுது கதை சொல்லி தூங்கி பின் வைகறை ஆகும் முன் பாடி விழிப்புற்று –வேதாந்த:3 3/2
பண்ணி இசைத்த அவ் ஒலிகள் அனைத்தையும் பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் – தனி:3 5/2
பரவி எங்கணுமே கதிர்கள் பாடி களித்தனவே – தனி:6 6/2
பச்சை முந்திரி தேம்பழம் கொன்று பாட்டு பாடி நல் சாறு பிழிந்தே – தனி:14 1/1
சொல்ல நாவு கனியுதடா நல் சுதியில் ஒத்து துணையொடும் பாடி
புல்லும் மார்பினோடு ஆடி குதிக்கும் போகம் போல் ஒரு போகம் இங்கு உண்டோ – தனி:14 5/3,4
மாதரோடு மயங்கி களித்தும் மதுர நல் இசை பாடி குதித்தும் – தனி:14 7/1
பக்கத்தையும் மறைக்கும் வரைகள் அங்கு பாடி நகர்ந்து வரும் நதிகள் – கண்ணன்:12 1/2
பாடி பரவசமாய் நிற்கவே தவம்பண்ணியது இல்லையடி – கண்ணன்:20 4/4
அன்புடன் நின் புகழ் பாடி குதித்து நின் ஆணை வழி நடப்பேன் – கண்ணன்:22 2/2
வேக திரைகளினால் வேத பொருள் பாடி
வந்து தவழும் வளம் சார் கரை உடைய – குயில்:1 1/4,5
பாடி விளையாடும் பண்பு கேட்டே குரங்கன் – குயில்:9 1/132
கந்தன் பாடி முடிந்தவுடன் வள்ளி இது முடிந்தவுடன் அது மாற்றிமாற்றி பாடி கோலாஹலம் – வசனகவிதை:4 1/49
கந்தன் பாடி முடிந்தவுடன் வள்ளி இது முடிந்தவுடன் அது மாற்றிமாற்றி பாடி கோலாஹலம் – வசனகவிதை:4 1/49
கட்டி உளத்து இருத்திவைத்தாய் பராசக்தி புகழ் பாடி களித்துநிற்பாய் – பிற்சேர்க்கை:11 2/2
மன்னர் மிசை செல்வர் மிசை தமிழ் பாடி எய்ப்புற்று மனம் கசந்து – பிற்சேர்க்கை:11 6/1
வன்னம் எலாம் கண்டு நினை தமிழ் பாடி புகழ்வதற்கு மனம்கொண்டோமே – பிற்சேர்க்கை:11 6/4
குருவிப்பாட்டை யான் பாடி அந்த கோதை பாதம் அணிவேனே – பிற்சேர்க்கை:14 1/2
மேல்

பாடிக்கொண்டு (1)

பண்டை பொய் காதல் பழம் பாட்டை தான் பாடிக்கொண்டு
இருத்தல் கண்டேன் குமைந்தேன் எதிரே போய் – குயில்:8 1/31,32
மேல்

பாடிக்கொண்டே (1)

சற்று நேரம் ஒன்றையொன்று தொடாமல் விலகி நின்று பாடிக்கொண்டே இருக்கும் – வசனகவிதை:4 1/50
மேல்

பாடிடுவேன் (1)

சேரி முழுதும் பறையடித்தே அருள் சீர்த்திகள் பாடிடுவேன்
பேரிகை கொட்டி திசைகள் அதிர நின் பெயர் முழக்கிடுவேன் – கண்ணன்:22 3/1,2
மேல்

பாடிடுவோம் (1)

காலையில் எழுந்திடுவோம் பெரும் கடவுளை பாடிடுவோம்
மாலையும் தொழுதிடுவோம் நாங்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆடிடுவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 17/1,2
மேல்

பாடிய (1)

வேதம் பாடிய சோதியை கண்டு வேள்வி பாடல்கள் பாடுதற்குற்றேன் – தோத்திர:69 2/1
மேல்

பாடியது (1)

கன்னி குயில் அன்று கா இடத்தே பாடியது ஓர் – குயில்:1 1/25
மேல்

பாடியதே (2)

ஆசை ததும்பி அமுது ஊற பாடியதே
காட்டில் விலங்கு அறியும் கைக்குழந்தைதான் அறியும் – குயில்:5 1/56,57
எண் திசையும் இன்ப களி ஏற பாடியதே
பாட்டு முடியும் வரை பார் அறியேன் விண் அறியேன் – குயில்:7 1/70,71
மேல்

பாடியும் (1)

ஆட்டங்கள் காட்டியும் பாட்டுக்கள் பாடியும் ஆறுதல்செய்திடுவான் என்றன் – கண்ணன்:1 4/2
மேல்

பாடிற்றால் (1)

என்று பல எண்ணி ஏக்கமுற பாடிற்றால்
அன்று நான் கேட்டது அமரர்தாம் கேட்பாரோ – குயில்:1 1/31,32
மேல்

பாடினர் (1)

வந்தியர் பாடினர் வேசையர் ஆடினர் வாத்தியம் கோடி வகையின் ஒலித்தன – பாஞ்சாலி:2 156/3
மேல்

பாடீர் (1)

நலமே நாடில் புலவீர் பாடீர்
நில மா மகளின் தலைவன் புகழே – தோத்திர:50 4/1,2
மேல்

பாடு (8)

பாரதமாதேவி என பாடு –தேசீய:13 1/4
பாடு விடிந்து மகிழ்ந்திட இருள் பார மலைகளை சீறுவான் மறை – தோத்திர:5 2/3
நாட்டு மக்கள் பிணியும் வறுமையும் நைய பாடு என்று ஒரு தெய்வம் கூறுமே – தோத்திர:19 2/1
சக்தி என்றும் வாழி என்று பாடு சிவ – தோத்திர:24 46/2
சக்தி என்றும் வாழி என்று பாடு சிவ – தோத்திர:24 46/4
ஓம் சக்தி மிசை பாடல் பல பாடு ஓம் – தோத்திர:26 2/1
பாடு தண்டை குழந்தை தனக்கு இதம் பண்ணும் அப்பன் இவன் என்று அறிந்திடும் – தோத்திர:34 2/2
நாள் ஒன்று போவதற்கு நான் பட்ட பாடு அனைத்தும் – குயில்:4 1/8
மேல்

பாடுகிறாய் (1)

வானத்து புள் எல்லாம் மையலுற பாடுகிறாய்
ஞானத்தில் புட்களிலும் நன்கு சிறந்து உள்ளாய் – குயில்:3 1/15,16
மேல்

பாடுகிறாள் (1)

அவள் உள்ளத்திலே பாடுகிறாள் அது குழலின் தொளையிலே கேட்கிறது – வசனகவிதை:3 7/8
மேல்

பாடுகிறேன் (1)

இந்திரா வருணா அர்யமா பகா மித்திரா உங்கள் கருணையை பாடுகிறேன்
எங்கள் தாபம் எல்லாம் தீர்ந்து உலகம் தழைக்குமாறு இன்ப மழை பெய்தல் வேண்டும் – வசனகவிதை:5 2/17,18
மேல்

பாடுகிறோம் (2)

உனக்கு பாட்டுக்கள் பாடுகிறோம்
உனக்கு புகழ்ச்சிகள் கூறுகிறோம் – வசனகவிதை:4 6/9,10
காற்றை பாடுகிறோம்
அஃது அறிவிலே துணிவாக நிற்பது – வசனகவிதை:4 7/10,11
மேல்

பாடுகின்ற (1)

பண்டு நடந்ததனை பாடுகின்ற இப்பொழுதும் – குயில்:6 1/21
மேல்

பாடுகின்றது (1)

மழை பாடுகின்றது
அது பல கோடி தந்திகளுடையதோர் இசைக்கருவி – வசனகவிதை:2 11/11,12
மேல்

பாடுகின்றானே (1)

பகனும் இங்கே இன்பம் எய்தி பாடுகின்றானே ஐயோ நாம் – தோத்திர:75 14/1
மேல்

பாடுகின்றேன் (2)

ஆவலினால் பாடுகின்றேன் ஆரியரே கேட்டு அருள்வீர் – குயில்:5 1/52
காலை கதிர் அழகின் கற்பனைகள் பாடுகின்றேன்
தங்கம் உருக்கி தழல் குரைத்து தேன் ஆக்கி – குயில்:6 1/30,31
மேல்

பாடுகின்றோம் (2)

மாறுதல் இன்றி பராசக்திதன் புகழ் வையம் மிசை நித்தம் பாடுகின்றோம்
நூறு வயது புகழுடன் வாழ்ந்து உயர் நோக்கங்கள் பெற்றிட வேண்டும் என்றே – தோத்திர:22 6/1,2
பராசக்தியை பாடுகின்றோம்
இவள் எப்படி உண்டாயினாள் அதுதான் தெரியவில்லை – வசனகவிதை:3 8/1,2
மேல்

பாடுதல் (3)

எதையும் வேண்டிலது அன்னை பராசக்தி இன்பம் ஒன்றினை பாடுதல் அன்றியே – தோத்திர:19 1/4
தேவர் மன்னன் மிடிமையை பாடல் போல் தீய கைக்கிளை யான் எவன் பாடுதல்
ஆவல்கொண்ட அரும்பெறல் கன்னிதான் அன்பு எனக்கு அங்கு அளித்திடலாயினள் – சுயசரிதை:1 17/1,2
ஆடுதல் பாடுதல் சித்திரம் கவி ஆதி இனைய கலைகளில் உள்ளம் – கண்ணன்:7 11/1
மேல்

பாடுதற்குற்றேன் (1)

வேதம் பாடிய சோதியை கண்டு வேள்வி பாடல்கள் பாடுதற்குற்றேன்
நாத வார் கடலின் ஒலியோடு நல் தமிழ் சொல் இசையையும் சேர்ப்பேன் – தோத்திர:69 2/1,2
மேல்

பாடுதும் (1)

விதமுறு நின் மொழி பதினெட்டும் கூறி வேண்டியவாறு உனை பாடுதும் காணாய் –தேசீய:11 5/3
மேல்

பாடுபட்டோர்க்கும் (1)

பாடுபட்டோர்க்கும் விளங்கிடா உண்மை பார்த்திவன் எங்ஙனம் கூறுவான் – கண்ணன்:7 5/4
மேல்

பாடுபட (1)

பாடுபட சொல்லி பார்த்ததன் பின்னர் என் பக்குவம் சொல் ஆண்டே – கண்ணன்:22 5/2
மேல்

பாடுபடல் (1)

யான் எதற்கும் அஞ்சுகிலேன் மானுடரே நீவிர் என் மதத்தை கைக்கொள்-மின் பாடுபடல் வேண்டா –வேதாந்த:19 2/3
மேல்

பாடும் (10)

தசையினை தீ சுடினும் சிவசக்தியை பாடும் நல் அகம் கேட்டேன் – தோத்திர:13 2/3
மழையும் காற்றும் பராசக்தி செய்கை காண் வாழ்க தாய் என்று பாடும் என் வாணியே – தோத்திர:19 4/4
சந்ததமும் நல் அமுதை பாடும் கண்டம் – தோத்திர:24 7/3
கீதம் பாடும் குயிலின் குரலை கிளியின் நாவை இருப்பிடம் கொண்டாள் – தோத்திர:62 2/2
யாண்டும் எக்காலத்தினும் அவள் இன் அருள் பாடும் நல் தொழில் புரிவேன் – கண்ணன்:2 10/3
கன்னங்கள் அமுது ஊற குயில்கள் பாடும் கா இனத்து நறு மலரின் கமழை தென்றல் – பாஞ்சாலி:1 117/2
குக்குக்கூ என்று குயில் பாடும் பாட்டினிலே – குயில்:1 1/33
எண்ணி நீ பாடும் இழிந்த புலை பாட்டை – குயில்:8 1/35
கானிடத்தே காண்பான் கனிந்து நீ பாடும் நல்ல – குயில்:9 1/175
உள்ளம் மூச்சிலே ஒட்டும் மூச்சு குழலிலே ஒட்டும் குழல் பாடும்
இஃது சக்தியின் லீலை – வசனகவிதை:3 7/6,7
மேல்

பாடுமோ (1)

பறவை ஏதும் ஒன்று உள்ளதுவோ இங்ஙன் பாடுமோ அமுத கனல் பாட்டு – தோத்திர:51 4/1
மேல்

பாடுவதில் (1)

ஊன் உருக பாடுவதில் ஊறிடும் தேன் வாரியிலும் – குயில்:3 1/34
மேல்

பாடுவதும் (1)

பலாவின் கனி சுளை வண்டியில் ஓர் வண்டு பாடுவதும் வியப்போ – தனி:3 1/4
மேல்

பாடுவம் (1)

பாரத நாடு பழம் பெரு நாடே பாடுவம் இஃதை எமக்கு இலை ஈடே –தேசீய:6 2/4
மேல்

பாடுவமே (1)

பாரினில் இந்திரர் போல் வளர் பார்த்திவர் வீதிகள் பாடுவமே – பாஞ்சாலி:1 11/4
மேல்

பாடுவராம் (1)

கல்வி தெரிந்தவராம் கல் உருக பாடுவராம்
அன்னவரை சேர்ந்தே நீர் அன்புடனே வாழ்ந்திருப்பீர் – குயில்:9 1/83,84
மேல்

பாடுவள் (1)

வேதங்கள் பாடுவள் காணீர் உண்மை வேல் கையில் பற்றி குதிப்பாள் –தேசீய:10 4/1
மேல்

பாடுவேன் (1)

வந்து உமது காதில் மதுர இசை பாடுவேன்
வந்து முதுகில் ஒதுங்கி படுத்திருப்பேன் – குயில்:7 1/49,50
மேல்

பாடுவோம் (6)

நீ வளரும் குரு வெற்பிலே வந்து நின்று நின் சேவகம் பாடுவோம் வரம் – தோத்திர:5 4/3
கன்னத்தே முத்தம் கொண்டு களிப்பினும் கையை தள்ளும் பொன் கைகளை பாடுவோம் – பல்வகை:5 9/2
வலிமை வலிமை என்று பாடுவோம் என்றும் வாழும் சுடர் குலத்தை நாடுவோம் – தனி:11 9/1
தமிழில் பழமறையை பாடுவோம் என்றும் தலைமை பெருமை புகழ் கூடுவோம் – தனி:11 10/2
அவன் புகழை பாடுவோம்
அவன் புகழ் இனிது – வசனகவிதை:2 10/25,26
புலவர்களே மின்னலை பாடுவோம் வாருங்கள் – வசனகவிதை:2 13/2
மேல்

பாடுவோமே (1)

ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே
ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டோம் என்று –தேசீய:31 0/1,2
மேல்

பாடைகட்டி (1)

பாடைகட்டி அதை கொல்ல வழிசெய்கின்றார் பாரினிலே காதல் என்னும் பயிரை மாய்க்க – சுயசரிதை:2 52/3
மேல்

பாடோமோ (2)

சக்தி சக்தி சக்தி சக்தி என்று பாடோமோ – தோத்திர:20 0/2
சக்தி சக்தி சக்தீ என்றே தாளம் கொட்டி பாடோமோ – தோத்திர:25 5/2
மேல்

பாண்டமடி (1)

பானமடி நீ எனக்கு பாண்டமடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 3/2
மேல்

பாண்டவ (1)

மன்னும் அ பாண்டவ சோதரர் இவை வாய்ந்தும் உனக்கு துயர் உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 61/4
மேல்

பாண்டவர் (24)

பாண்டவர் முடி உயர்த்தே இந்த பார் மிசை உலவிடு நாள் வரை நான் – பாஞ்சாலி:1 20/1
மேலும் தலத்திலுளார் பல வேந்தர் அ பாண்டவர் விழைந்திடவே – பாஞ்சாலி:1 30/3
யாது நேரினும் எவ்வகையானும் யாது போயினும் பாண்டவர் வாழ்வை – பாஞ்சாலி:1 40/1
மா ரத வீரர் அ பாண்டவர் வேள்விக்கு வந்ததும் வந்து மா மறை ஆசிகள் கூறி பெரும் புகழ் தந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 45/2
பண்ணும் வேள்வியில் யார்க்கு முதன்மை அவர் தந்தார் அந்த பாண்டவர் நமை புல் என எண்ணுதல் பார்த்தையோ – பாஞ்சாலி:1 47/2
வேள்வியில் அன்று அந்த பாண்டவர் நமை வேண்டுமட்டும் குறைசெய்தனர் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 65/1
கேலிகள் கேட்கவும் உன்றன் சேயினை வைத்தனர் பாண்டவர் – பாஞ்சாலி:1 67/4
பாண்டவர் செல்வம் விழைகின்றான் புவி பாரத்தை வேண்டி குழைகின்றான் மிக – பாஞ்சாலி:1 68/1
வேம்பு நிகர் இவனுக்கு நான் சுவை மிக்க சருக்கரை பாண்டவர் அவர் – பாஞ்சாலி:1 86/3
சோதரர் பாண்டவர் தந்தை நீ குறைசொல்ல இனி இடம் ஏதையா – பாஞ்சாலி:1 89/4
புல்லிய பாண்டவர் மேம்பட கண்டு போற்றி உயிர்கொண்டு வாழ்கிலேன் – பாஞ்சாலி:1 90/4
பாரதநாட்டினிலே அந்த பாண்டவர் என புகழ் படைத்திடுவாய் – பாஞ்சாலி:1 94/3
வந்த காரியம் கேட்டி மற்று ஆங்கு உன் வார்த்தை இன்றி அ பாண்டவர் வாரார் – பாஞ்சாலி:1 97/3
நாம் இ பூதலத்தே குறைவு எய்த நாளும் பாண்டவர் ஏறுகின்றாரால் – பாஞ்சாலி:1 103/2
நகைசெய்தார்தமை நாளை நகைப்போம் நமர் இ பாண்டவர் என்னில் இஃதாலே – பாஞ்சாலி:1 105/3
அத்தினமாநகரத்தினில் வந்தனர் ஆரிய பாண்டவர் என்றது கேட்டலும் – பாஞ்சாலி:2 155/1
மேலவர்தமை வணங்கி அந்த வெம் திறல் பாண்டவர் இளைஞர்தமை – பாஞ்சாலி:2 165/3
பாண்டவர் பொறை கொள்ளுவரேனும் பைம் துழாயனும் பாஞ்சாலத்தானும் – பாஞ்சாலி:2 197/1
மங்கி அழிந்தனர் பாண்டவர் புவி மண்டலம் நம்மது இனி கண்டீர் இவர் – பாஞ்சாலி:3 239/2
என்று அந்த பாண்டவர் தேவியும் சொல்ல என் செய்வன் ஏழை அ பாகனே என்னை – பாஞ்சாலி:4 259/1
பாண்டவர் தேவி இருந்ததோர் மணி பைம் கதிர் மாளிகை சார்ந்தனன் அங்கு – பாஞ்சாலி:5 267/1
தேவர் புவி மிசை பாண்டவர் அவர் தேவி துருபதன் கன்னி நான் இதை – பாஞ்சாலி:5 268/1
பாண்டவர் தேவியும் அல்லை நீ புகழ் பாஞ்சாலத்தான் மகள் அல்லை நீ புவி – பாஞ்சாலி:5 269/1
யாரடா பணியாள் வாராய் பாண்டவர் மார்பில் ஏந்தும் – பாஞ்சாலி:5 290/3
மேல்

பாண்டவர்க்கே (1)

மண்ணை புரக்கும் புரவலர்தாம் அந்த வேள்வியில் கொண்டு வாழ்த்தி அளித்தனர் பாண்டவர்க்கே எங்கள் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 44/2
மேல்

பாண்டவர்தம் (5)

அன்றி அடியார்தமக்கு கடன் வேறு உண்டோ ஐயனே பாண்டவர்தம் ஆவி நீயே – பாஞ்சாலி:1 143/4
பாண்டவர்தம் பாதம் பணிந்து அவர்பால் கொண்டது எலாம் – பாஞ்சாலி:4 252/71
பாண்டவர்தம் தேவிதனை பார் வேந்தர் மன்றினிலே – பாஞ்சாலி:4 252/85
பாதகன் நெஞ்சம் இளகிடான் நின்ற பாண்டவர்தம் முகம் நோக்கினான் அவர் – பாஞ்சாலி:4 260/2
பாண்டவர்தம் தேவியவள் பாதியுயிர் கொண்டு வர – பாஞ்சாலி:5 271/13
மேல்

பாண்டவர்தம்மை (2)

தார் செய் தோள் இளம் பாண்டவர்தம்மை சமரில் வெல்வதும் ஆங்கு எளிது அன்றாம் – பாஞ்சாலி:1 104/2
பற்று மிக்க இ பாண்டவர்தம்மை பாதகத்தில் அழித்திடுகின்றாய் – பாஞ்சாலி:2 200/3
மேல்

பாண்டவர்தாம் (3)

திண்ணமுறு தடம் தோளும் உளமும் கொண்டு திரு மலிய பாண்டவர்தாம் அரசு செய்யும் – பாஞ்சாலி:1 115/2
பாண்டவர்தாம் நாளை பழி இதனை தீர்த்திடுவார் – பாஞ்சாலி:4 252/55
வந்துவிட்டேன் என்று உரைத்தான் மாண்புயர்ந்த பாண்டவர்தாம்
நொந்துபோய் ஒன்றும் நுவலாது இருந்துவிட்டார் – பாஞ்சாலி:4 252/119,120
மேல்

பாண்டவரை (1)

என் செய்கேன் என்றே இரைந்து அழுதாள் பாண்டவரை
மின் செய் கதிர் விழியால் வெம் நோக்கு நோக்கினாள் – பாஞ்சாலி:5 271/43,44
மேல்

பாண்டிநாட்டினில் (1)

தத்து புகழ் வள பாண்டிநாட்டினில் காரைக்குடி ஊர்தனிலே சால – தனி:23 5/3
மேல்

பாண்டிய (1)

பாரில் நல் இசை பாண்டிய சோழர்கள் பார் அளித்ததும் தர்மம் வளர்த்ததும் – சுயசரிதை:1 25/2
மேல்

பாண்டியநாட்டிலே (1)

பரதகண்டத்தில் பாண்டியநாட்டிலே
விரதம் தவறிய வேதியர் குலத்தில் – வசனகவிதை:7 0/75,76
மேல்

பாண்டியர் (1)

முன் இவன் அ பாண்டியர் நாள் இருந்திருப்பின் இவன் பெருமை மொழியலாமோ – தனி:21 2/4
மேல்

பாணர் (1)

நல்ல கீத தொழில் உணர் பாணர் நடனம் வல்ல நகை முக மாதர் – தனி:14 5/1
மேல்

பாணர்கள் (1)

பாணர்கள் துதி கூற இளம்பகலவன் எழும் முனர் துயிலெழுந்தார் – பாஞ்சாலி:2 162/1
மேல்

பாணன் (1)

கருவி பல பாணன் ஒருவன் – வசனகவிதை:3 7/15
மேல்

பாணினி (1)

நம்பரும் திறலோடு ஒரு பாணினி ஞாலம் மீதில் இலக்கணம் கண்டதும் – சுயசரிதை:1 24/3
மேல்

பாத்திரம் (1)

பண்டு கண்டது உண்டோ அதற்கு பாத்திரம் ஆவாயோ –தேசீய:34 1/2
மேல்

பாத (3)

கூர்த்த இடர்கள் போக்கிடும் நம் கோமான் பாத குளிர் நிழலே – தோத்திர:1 15/4
வாழ்க புதுவை மணக்குளத்து வள்ளல் பாத மணி மலரே – தோத்திர:1 35/1
கற்றவர்கள் பணிந்து ஏத்தும் கமல பாத கருணை முனி சுமந்துகொண்டு என் எதிரே வந்தான் – சுயசரிதை:2 30/2
மேல்

பாதக (4)

பால் அருந்து மதலையர்தம்மையே பாதக கொடும் பாதக பாதகர் – சுயசரிதை:1 34/1
பால் அருந்து மதலையர்தம்மையே பாதக கொடும் பாதக பாதகர் – சுயசரிதை:1 34/1
பங்கமுற்றே பிரிவு எய்துவார் என்று பாதக சிந்தனை கொள்கிறாய் அட – பாஞ்சாலி:3 232/2
பார்த்தன் எழுந்து உரைசெய்வான் இந்த பாதக கர்ணனை போரில் மடிப்பேன் – பாஞ்சாலி:5 306/1
மேல்

பாதகத்தால் (1)

பண்டு ஓர் இராவணனும் சீதைதன்னை பாதகத்தால்
கொண்டு ஓர் வனத்திடையே வைத்து பின் கூட்டம் உற – பாஞ்சாலி:5 271/75,76
மேல்

பாதகத்தில் (1)

பற்று மிக்க இ பாண்டவர்தம்மை பாதகத்தில் அழித்திடுகின்றாய் – பாஞ்சாலி:2 200/3
மேல்

பாதகத்தொடு (1)

கொஞ்ச நேரத்தில் பாதகத்தொடு கூடியே உறவு எய்தி நின்றானால் – பாஞ்சாலி:1 39/4
மேல்

பாதகம் (5)

அன்றியும் மக்கள் வெறுத்து எனை இகழ்க அசத்திய பாதகம் சூழ்க –தேசீய:50 14/3
பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயம்கொள்ளலாகாது பாப்பா – பல்வகை:2 8/1
இவனை துணைவர் சிரித்ததோர் செயல் எண்ணரும் பாதகம் ஆகுமோ மன – பாஞ்சாலி:1 77/2
படு நாள் குறி அன்றோ இந்த பாதகம் நினைப்பவர் நினைத்ததுதான் – பாஞ்சாலி:1 134/3
பாதகம் நித்தமும் மெத்த இழைப்பவர் பாரகம் முற்றவும் நத்து சினத்தவர் பாவம் இயற்றிடும் அ துறை மிக்கவர் விரகாலே – பிற்சேர்க்கை:24 1/2
மேல்

பாதகமே (1)

தாழ்த்த தமர் முன் ஓங்க நிலைபுரண்டு பாதகமே ததும்பிநிற்கும் –தேசீய:44 2/2
மேல்

பாதகர் (4)

பால் அருந்து மதலையர்தம்மையே பாதக கொடும் பாதக பாதகர்
மூலத்தோடு குலம் கெடல் நாடிய மூட மூட நிர்மூட புலையர்தாம் – சுயசரிதை:1 34/1,2
சிறியர் பாதகர் என்று உலகு எல்லாம் சீ என்று ஏச உகந்து அரசாளும் – பாஞ்சாலி:2 204/3
பாதகர் முன் இந்நாள் பரிசு அழிதல் காண்பீரோ – பாஞ்சாலி:5 271/30
பாரததேச விரோதிகள் நெஞ்சு பதைத்திடும் மந்திரமும் பாதகர் ஓதினும் மேதகவு உற்றிடு பண்பு உயர் மந்திரமும் – பிற்சேர்க்கை:3 2/3
மேல்

பாதகரின் (1)

புல் அரக்க பாதகரின் பொய்யை எலாம் ஈங்கு இது காண் – தோத்திர:1 13/3
மேல்

பாதகன் (3)

கல்லினை ஒத்த வலிய மனம் கொண்ட பாதகன் சிங்கன் கண் இரண்டாயிரம் காக்கைக்கு இரையிட்ட வேலவா – தோத்திர:3 1/3
பாதகன் நெஞ்சம் இளகிடான் நின்ற பாண்டவர்தம் முகம் நோக்கினான் அவர் – பாஞ்சாலி:4 260/2
கண்ணழிவு எய்திய பாதகன் அந்த காரிகைதன்னை அழைத்துவா என்று அவ் – பாஞ்சாலி:5 266/3
மேல்

பாதங்கள் (2)

இரு நிலத்தின் வந்து எம் உயிர் தாங்குவை எங்கள் தாய் நின் பாதங்கள் இறைஞ்சுவாம் –தேசீய:19 6/4
பாதங்கள் போற்றுகின்றேன் என்றன் பாவம் எலாம் கெட்டு ஞான கங்கை – தோத்திர:61 2/2
மேல்

பாதத்தில் (1)

பாதத்தில் வீழ்ந்து பரவினேன் ஐயர் எனை – குயில்:9 1/7
மேல்

பாதத்தினை (1)

பாம்பு தலை மேலே நடம்செயும் பாதத்தினை புகழ்வோம் – தோத்திர:65 5/1
மேல்

பாதத்து (1)

வண்ணன் பாதத்து ஆணை –தேசீய:12 7/2
மேல்

பாதம் (10)

உன் பாதம் சரண்புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/2
நின் பாதம் சரண்புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/8
நண்ணு இரண்டு பொன் பாதம் அளித்து அருள்வாய் சராசரத்து நாதா நாளும் – தோத்திர:44 1/3
நிலையில் உயர்ந்திடுவாள் நேரே அவள் பாதம்
தலையிலே தாங்கி தரணி மிசை வாழ்வோமே – தோத்திர:63 4/3,4
பொன் பாதம் உண்டு அதன் மேலே – தோத்திர:67 1/2
ஆசை எனும் கொடிக்கு ஒரு காழ் மரமே போன்றான் ஆதி அவன் சுடர் பாதம் புகழ்கின்றேனே – சுயசரிதை:2 21/4
பாதம் ஆங்கு நழுவிட மாயும் படு மலைச்சரிவு உள்ளது காணான் – பாஞ்சாலி:2 199/4
பாண்டவர்தம் பாதம் பணிந்து அவர்பால் கொண்டது எலாம் – பாஞ்சாலி:4 252/71
அருவி போல கவி பொழிய எங்கள் அன்னை பாதம் பணிவேனே – பிற்சேர்க்கை:14 1/1
குருவிப்பாட்டை யான் பாடி அந்த கோதை பாதம் அணிவேனே – பிற்சேர்க்கை:14 1/2
மேல்

பாதமலர் (3)

பாதமலர் கண்டு பரவ பெறுவேனோ –தேசீய:48 2/2
பாட்டினிலே காதலை நான் பாட வேண்டி பரமசிவன் பாதமலர் பணிகின்றேனே – சுயசரிதை:2 48/4
பாதமலர் காட்டி நினை அன்னை காத்தாள் பாரினில் இ தருமம் நீ பகருவாயே – சுயசரிதை:2 62/4
மேல்

பாதமலரே (2)

மணிகண்டன் பாதமலரே பிணி நரகில் – பிற்சேர்க்கை:12 6/2
வரும் இறைவன் பாதமலரே திருவன் – பிற்சேர்க்கை:12 7/2
மேல்

பாதமலரை (1)

அகத்தினிலே அவன் பாதமலரை பூண்டேன் அன்றே அப்போதே வீடு அதுவே வீடு – சுயசரிதை:2 43/4
மேல்

பாதமும் (1)

பாதமும் பொறுப்பளோ பாரததேவி –தேசீய:32 1/17
மேல்

பாதலங்களினும் (1)

அல்லது நும்மால் அகழ் பாதலங்களினும்
பொல்லா குகையினும் யான் போய் வீழ்ந்துவிட்டாலும் – பிற்சேர்க்கை:25 22/1,2
மேல்

பாதலம் (1)

பாதலம் போல் ஆழ்ந்திருப்ப பார்க்க அரிதாய் அவற்றினை – பிற்சேர்க்கை:25 3/1
மேல்

பாதா (1)

சதுர்மறை நாதா சரோஜ பாதா – தோத்திர:43 0/2
மேல்

பாதி (4)

ஊழ் கடந்து வருவதும் ஒன்று உண்டோ உண்மைதன்னில் ஓர் பாதி உணர்ந்திட்டேன் – சுயசரிதை:1 1/4
பாதி பேசி மறைந்து பின் தோன்றி தன் பங்கய கையில் மை கொணர்ந்தே ஒரு – சுயசரிதை:1 19/3
பாதி நடு கலவியிலே காதல் பேசி பகல் எல்லாம் இரவு எல்லாம் குருவி போலே – சுயசரிதை:2 53/3
தின்ன பழம் கொண்டு தருவான் பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான் – கண்ணன்:9 2/1
மேல்

பாதியுயிர் (1)

பாண்டவர்தம் தேவியவள் பாதியுயிர் கொண்டு வர – பாஞ்சாலி:5 271/13
மேல்

பாதுகை (1)

பற்றலர் அஞ்சும் பெரும் புகழ் ஏகலவியனே செம்பொன் பாதுகை கொண்டு யுதிட்டிரன் தாளினில் ஆர்த்ததும் – பாஞ்சாலி:1 50/3
மேல்

பாதையில் (1)

நாம் போம் பாதையில்
பாய்ச்சுவோம் அவர் இரத்தத்தை – பிற்சேர்க்கை:27 1/11,12
மேல்

பாந்தவன் (1)

பாந்தவன் தாள் இணைக்கு அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 5/2
மேல்

பாப்பா (36)

ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா – பல்வகை:2 1/1
ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா
கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா – பல்வகை:2 1/1,2
கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா – பல்வகை:2 1/2
கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா – பல்வகை:2 1/2
சின்னஞ்சிறு குருவி போலே நீ திரிந்து பறந்து வா பாப்பா
வன்ன பறவைகளை கண்டு நீ மனதில் மகிழ்ச்சிகொள்ளு பாப்பா – பல்வகை:2 2/1,2
வன்ன பறவைகளை கண்டு நீ மனதில் மகிழ்ச்சிகொள்ளு பாப்பா – பல்வகை:2 2/2
கொத்தி திரியும் அந்த கோழி அதை கூட்டி விளையாடு பாப்பா
எத்தி திருடும் அந்த காக்காய் அதற்கு இரக்கப்பட வேணும் பாப்பா – பல்வகை:2 3/1,2
எத்தி திருடும் அந்த காக்காய் அதற்கு இரக்கப்பட வேணும் பாப்பா – பல்வகை:2 3/2
பாலை பொழிந்து தரும் பாப்பா அந்த பசு மிக நல்லதடி பாப்பா – பல்வகை:2 4/1
பாலை பொழிந்து தரும் பாப்பா அந்த பசு மிக நல்லதடி பாப்பா
வாலை குழைத்து வரும் நாய்தான் அது மனிதர்க்கு தோழனடி பாப்பா – பல்வகை:2 4/1,2
வாலை குழைத்து வரும் நாய்தான் அது மனிதர்க்கு தோழனடி பாப்பா – பல்வகை:2 4/2
அண்டி பிழைக்கும் நம்மை ஆடு இவை ஆதரிக்க வேணுமடி பாப்பா – பல்வகை:2 5/2
மாலை முழுதும் விளையாட்டு என்று வழக்கப்படுத்திக்கொள்ளு பாப்பா – பல்வகை:2 6/2
பொய் சொல்ல கூடாது பாப்பா என்றும் புறஞ்சொல்லல் ஆகாது பாப்பா – பல்வகை:2 7/1
பொய் சொல்ல கூடாது பாப்பா என்றும் புறஞ்சொல்லல் ஆகாது பாப்பா
தெய்வம் நமக்கு துணை பாப்பா ஒரு தீங்கு வரமாட்டாது பாப்பா – பல்வகை:2 7/1,2
தெய்வம் நமக்கு துணை பாப்பா ஒரு தீங்கு வரமாட்டாது பாப்பா – பல்வகை:2 7/2
தெய்வம் நமக்கு துணை பாப்பா ஒரு தீங்கு வரமாட்டாது பாப்பா – பல்வகை:2 7/2
பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயம்கொள்ளலாகாது பாப்பா
மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா – பல்வகை:2 8/1,2
மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா – பல்வகை:2 8/2
மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா – பல்வகை:2 8/2
துன்பம் நெருங்கி வந்த போதும் நாம் சோர்ந்துவிடலாகாது பாப்பா
அன்பு மிகுந்த தெய்வம் உண்டு துன்பம் அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா – பல்வகை:2 9/1,2
அன்பு மிகுந்த தெய்வம் உண்டு துன்பம் அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா – பல்வகை:2 9/2
சோம்பல் மிக கெடுதி பாப்பா தாய் சொன்ன சொல்லை தட்டாதே பாப்பா – பல்வகை:2 10/1
சோம்பல் மிக கெடுதி பாப்பா தாய் சொன்ன சொல்லை தட்டாதே பாப்பா
தேம்பி அழும் குழந்தை நொண்டி நீ திடங்கொண்டு போராடு பாப்பா – பல்வகை:2 10/1,2
தேம்பி அழும் குழந்தை நொண்டி நீ திடங்கொண்டு போராடு பாப்பா – பல்வகை:2 10/2
தமிழ்த்திருநாடுதன்னை பெற்ற எங்கள் தாய் என்று கும்பிடடி பாப்பா
அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா நம் ஆன்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா – பல்வகை:2 11/1,2
அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா நம் ஆன்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா – பல்வகை:2 11/2
அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா நம் ஆன்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா – பல்வகை:2 11/2
சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே அதை தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்த ஹிந்துஸ்தானம் அதை தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா – பல்வகை:2 12/1,2
செல்வம் நிறைந்த ஹிந்துஸ்தானம் அதை தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா – பல்வகை:2 12/2
வடக்கில் இமயமலை பாப்பா தெற்கில் வாழும் குமரிமுனை பாப்பா – பல்வகை:2 13/1
வடக்கில் இமயமலை பாப்பா தெற்கில் வாழும் குமரிமுனை பாப்பா
கிடக்கும் பெரிய கடல் கண்டாய் இதன் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பாப்பா – பல்வகை:2 13/1,2
கிடக்கும் பெரிய கடல் கண்டாய் இதன் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பாப்பா – பல்வகை:2 13/2
சேதம் இல்லாத ஹிந்துஸ்தானம் இதை தெய்வம் என்று கும்பிடடி பாப்பா – பல்வகை:2 14/2
சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் – பல்வகை:2 15/1
வயிரமுடைய நெஞ்சு வேணும் இது வாழும் முறைமையடி பாப்பா – பல்வகை:2 16/2
மேல்

பாபமோ (1)

பாரதத்திடை அன்பு செலுத்துதல் பாபமோ மனஸ்தாபமோ –தேசீய:39 5/1
மேல்

பாபேந்திரியம் (1)

பாபேந்திரியம் செறுத்த எங்கள் விவேகானந்த பரமன் ஞான –தேசீய:44 1/1
மேல்

பாம்பின் (2)

சோதி பணாமுடி ஆயிரம் கொண்ட தொல்லறிவு என்னும் ஒர் பாம்பின் மேல் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 81/2
நதியின் உள்ளே முழுகி போய் அந்த நாகர் உலகில் ஓர் பாம்பின் மகளை – பிற்சேர்க்கை:8 8/1
மேல்

பாம்பினை (2)

பாரத்தை எளிதா கொண்டாய் பாம்பினை புழுவே என்றாய் –தேசீய:51 4/3
திங்களை மூடிய பாம்பினை போலே செறி குழல் இவள் நாசி எள்பூ – தோத்திர:55 1/2
மேல்

பாம்பு (11)

ஐந்து தலை பாம்பு என்பான் அப்பன் ஆறு தலை என்று மகன் சொல்லிவிட்டால் –தேசீய:15 4/3
சார்வதில்லை ஐயம் எனும் பாம்பு மதி – தோத்திர:24 35/3
பாம்பு தலை மேலே நடம்செயும் பாதத்தினை புகழ்வோம் – தோத்திர:65 5/1
பார்வைகள் தோன்றும் மிடி பாம்பு கடித்த விஷம் அகன்றே நல்ல –வேதாந்த:15 4/2
பாம்பு மடியும் மெய் பரம் வென்று நல்ல நெறிகள் உண்டாய்விடும் –வேதாந்த:15 6/4
பாம்பு நிறம் ஒரு குட்டி வெள்ளை பாலின் நிறம் ஒரு குட்டி – பல்வகை:3 15/2
நேச கவிதை சொல்லும் பறவை அங்கு நீண்டே படுத்திருக்கும் பாம்பு – கண்ணன்:12 3/2
பாம்பை கொடி என்று உயர்த்தவன் அந்த பாம்பு என சீறி மொழிகுவான் அட – பாஞ்சாலி:1 86/1
பாகன் உரைத்தது கேட்டனன் பெரும் பாம்பு கொடியவன் சொல்கிறான் அவன் – பாஞ்சாலி:4 263/1
பாட்டின் சுவையதனை பாம்பு அறியும் என்று உரைப்பார் – குயில்:5 1/58
பாம்பு பறவை காற்று கடல் – வசனகவிதை:1 4/3
மேல்

பாம்புக்குள்ளே (1)

நச்சு தலை பாம்புக்குள்ளே நல்ல நாகமணி உள்ளது என்பார் – தனி:15 1/3
மேல்

பாம்புகள் (1)

அரணியத்தில் பாம்புகள் போல் மலிந்து வளர்ந்து ஓங்கினவே அந்த நாட்டில் –தேசீய:52 2/4
மேல்

பாம்புப்பிடாரன் (3)

பாம்புப்பிடாரன் குழல் ஊதுகின்றான் – வசனகவிதை:3 6/1
பாம்புப்பிடாரன் குழல் ஊதுகின்றான் – வசனகவிதை:3 7/1
பாம்புப்பிடாரன் மூச்சிலே பிறந்ததா – வசனகவிதை:3 7/3
மேல்

பாம்பும் (1)

பாவியும் ஏழையும் பாம்பும் பசுவும் பண்ணும் தானமும் தெய்வமடா – பிற்சேர்க்கை:21 3/2
மேல்

பாம்பே (1)

உரு பல காட்டும் ஒரு புலை பாம்பே
படை பல கொணர்ந்து மயக்கிடும் பாழே – வசனகவிதை:7 0/42,43
மேல்

பாம்பை (5)

பாம்பை அடிக்கும் படையே சக்தி பாட்டினில் வந்த களியே சக்தி – தோத்திர:21 2/3
பயம் எனும் பேய்தனை அடித்தோம் பொய்ம்மை பாம்பை பிளந்து உயிரை குடித்தோம் –வேதாந்த:2 1/1
பாம்பை கொடி என்று உயர்த்தவன் அந்த பாம்பு என சீறி மொழிகுவான் அட – பாஞ்சாலி:1 86/1
வீட்டுளே நரியை விட பாம்பை வேண்டி பிள்ளை என வளர்த்திட்டோம் – பாஞ்சாலி:2 201/1
பிள்ளை தவளை பெரும் பாம்பை மோதுதல் போல் – பாஞ்சாலி:4 252/50
மேல்

பாமரர் (1)

பாமரர் ஏது அறிவார் –தேசீய:40 14/3
மேல்

பாமரராய் (1)

பாமரராய் விலங்குகளாய் உலகு அனைத்தும் இகழ்ச்சி சொல பான்மை கெட்டு –தேசீய:22 1/2
மேல்

பாய் (1)

பத்திரிகை கூட்டம் பழம் பாய் வரிசை எல்லாம் – குயில்:9 1/255
மேல்

பாய்க (1)

நமது நெஞ்சிலே மின்னல் விசிறி பாய்க
நமது வலக்கையிலே மின்னல் தோன்றுக – வசனகவிதை:2 13/14,15
மேல்

பாய்ச்சலாக (1)

குன்றின் மிசை ஒரு பாய்ச்சலாக பாய்ந்து குறிப்பற்றார் கேடற்றார் குலைதலற்றார் – சுயசரிதை:2 34/4
மேல்

பாய்ச்சலிலே (1)

யாரோ உரைத்துவிட்டார் ஈரிரண்டு பாய்ச்சலிலே
நீர் ஓடு மேனி நெருப்பு ஓடும் கண்ணுடனே – குயில்:9 1/134,135
மேல்

பாய்ச்சி (2)

விழலுக்கு நீர் பாய்ச்சி மாயமாட்டோம் வெறும் –தேசீய:31 4/3
அன்பு நீர் பாய்ச்சி அறிவு என்னும் ஏர் உழுது – வசனகவிதை:3 2/21
மேல்

பாய்ச்சுகிறது (1)

ஞாயிறு வையகமாகிய கழனியில் வயிர ஒளியாகிய நீர் பாய்ச்சுகிறது
அதனை மேகங்கள் வந்து மறைக்கின்றன – வசனகவிதை:3 2/2,3
மேல்

பாய்ச்சுவதில் (1)

காரான நிலத்தை போய் திருத்த வேண்டா கால்வாய்கள் பாய்ச்சுவதில் கலகம் வேண்டா – சுயசரிதை:2 61/3
மேல்

பாய்ச்சுவோம் (1)

பாய்ச்சுவோம் அவர் இரத்தத்தை – பிற்சேர்க்கை:27 1/12
மேல்

பாய்ந்த (1)

பல்லில் கனி இதழில் பாய்ந்த நிலவினை யான் – குயில்:9 1/236
மேல்

பாய்ந்தது (2)

பாய்ந்தது அங்கு ஒளியே பின்னும் – தோத்திர:68 8/1
பாய்ந்தது அங்கு ஒளியே அருள் – தோத்திர:68 8/2
மேல்

பாய்ந்திட (1)

வெடுக்கென சின தீ வெள்ளமாய் பாய்ந்திட
கண் சிவந்து இதழ்கள் துடித்திட கனன்று நான் – கண்ணன்:6 1/122,123
மேல்

பாய்ந்திடும் (1)

பாகு ஆர்ந்த தேமொழியாள் படரும் செந்தீ பாய்ந்திடும் ஓர் விழியுடையாள் பரமசக்தி – சுயசரிதை:2 3/2
மேல்

பாய்ந்து (5)

பட்டு துகில் எனலாமோ அதில் பாய்ந்து சுழற்றும் பெரும் புயல் காற்று –தேசீய:14 2/1
மின்னென பாய்ந்து மீண்டு வந்து உற்றனன் –தேசீய:42 1/63
சீத கதிர் மதி மேல் சென்று பாய்ந்து அங்கு தேன் உண்ணுவாய் மனமே – தனி:3 6/4
குன்றின் மிசை ஒரு பாய்ச்சலாக பாய்ந்து குறிப்பற்றார் கேடற்றார் குலைதலற்றார் – சுயசரிதை:2 34/4
நீல முடி தரித்த பல மலை சேர் நாடு நீர் அமுதம் என பாய்ந்து நிரம்பும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 116/1
மேல்

பாய்வதிலே (1)

வேறு எத்தை செய்தாலும் வேகமுற பாய்வதிலே
வானரர் போல் ஆவரோ வாலுக்கு போவது எங்கே – குயில்:5 1/40,41
மேல்

பாய்வது (2)

புள்ளி சிறுமான் புலியை போய் பாய்வது போல் – பாஞ்சாலி:4 252/49
மஞ்சனே அ சொல் மருமத்தே பாய்வது அன்றோ – பாஞ்சாலி:4 252/62
மேல்

பாய (4)

குருதிநீர் பாய குழாத்தினர் கண்டனர் –தேசீய:42 1/59
சோதி என்னும் கரையற்ற வெள்ளம் தோன்றி எங்கும் திரைகொண்டு பாய
சோதி என்னும் பெரும் கடல் சோதி சூறை மாசறு சோதி அனந்தம் – தனி:10 2/1,2
வானத்து தேவர் வயிற்றிலே தீ பாய
மோன முனிவர் முறைகெட்டு தாம் மயங்க – பாஞ்சாலி:4 252/3,4
செவ்வானம் படர்ந்தால் போல் இரத்தம் பாய செருக்களத்தே தீருமடா பழி இஃது என்பார் – பாஞ்சாலி:5 287/4
மேல்

பாயவும் (1)

இழையும் மின்னல் சரேலென்று பாயவும் ஈர வாடை இரைந்து ஒலி செய்யவும் – தோத்திர:19 4/2
மேல்

பாயின் (1)

பாயின் மிசை நானும் தனியே படுத்திருக்கையிலே – கண்ணன்:10 2/1
மேல்

பாயுது (5)

செந்தமிழ்நாடு எனும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே எங்கள் –தேசீய:20 1/1
வந்து என் உளே பாயுது என்று வாய் சொன்னால் போதுமடா –வேதாந்த:11 23/2
பக்க மலைகள் உடைந்து வெள்ளம் பாயுது பாயுது பாயுது தாம்தரிகிட – தனி:4 1/2
பக்க மலைகள் உடைந்து வெள்ளம் பாயுது பாயுது பாயுது தாம்தரிகிட – தனி:4 1/2
பக்க மலைகள் உடைந்து வெள்ளம் பாயுது பாயுது பாயுது தாம்தரிகிட – தனி:4 1/2
மேல்

பாயுதே (1)

பங்கமுற்றே பேய்கள் ஓட பாயுதே தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 1/2
மேல்

பாயும் (9)

பாயும் ஆயிரம் சக்திகள் ஆகியே பாரில் உள்ள தொழில்கள் இயற்றுவை – தோத்திர:34 4/3
பொங்கி ததும்பி திசை எங்கும் பாயும் புத்தன்பும் ஞானமும் மெய் திருக்கோலம் – தோத்திர:55 4/2
பண்ணில் இனிய பாடலோடு பாயும் ஒளி எலாம் –வேதாந்த:4 3/1
பாயும் கடிநாய் போலீசுக்கார பார்ப்பானுக்கு உண்டு இதிலே பீசு – பல்வகை:9 9/2
தென்னைமர கிளை மீதில் அங்கு ஓர் செல்வ பசுங்கிளி கீச்சிட்டு பாயும்
சின்னஞ்சிறிய குருவி அது ஜிவ்வென்று விண்ணிடை ஊசலிட்டு ஏகும் – தனி:2 2/1,2
எல்லினை காண பாயும் இடபம் போல் முற்படாயோ – தனி:22 3/4
காவி வளர் தடங்களிலே மீன்கள் பாயும் கழனிகள் சூழ் புதுவையிலே அவனை கண்டேன் – சுயசரிதை:2 40/4
பாயும் ஒளி நீ எனக்கு பார்க்கும் விழி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 1/1
பாயும் விழி நீர் பதைக்கும் சிறிய உடல் – குயில்:5 1/10
மேல்

பாயுமா (1)

பாயுமா ஒர் எட்டில் செல்லும் பாரமான பொன் தேர் – பாஞ்சாலி:2 189/3
மேல்

பாயுமே (1)

மின்னல் அனைய திறல் ஓங்குமே உயிர் வெள்ளம் கரை அடங்கி பாயுமே
தின்னும் பொருள் அமுதம் ஆகுமே இங்கு செய்கையதனில் வெற்றி ஏறுமே – தனி:11 7/1,2
மேல்

பார் (36)

பன்னரும் உபநிட நூல் எங்கள் நூலே பார் மிசை ஏது ஒரு நூல் இது போலே –தேசீய:6 1/3
பருதியின் பேரொளி வானிடை கண்டோம் பார் மிசை நின் ஒளி காணுதற்கு அளந்தோம் –தேசீய:11 3/1
பரி மிசை ஊர்வாள் அல்லள் பார் அனைத்தும் அஞ்சும் –தேசீய:13 6/3
பல்விதமாயின சாத்திரத்தின் மணம் பார் எங்கும் வீசும் தமிழ்நாடு –தேசீய:20 6/2
பார் எலாம் பெரும் புகழ் பரப்பிய நாடு –தேசீய:32 1/19
ஆகா என்று எழுந்தது பார் யுகப்புரட்சி கொடுங்காலன் அலறி வீழ்ந்தான் –தேசீய:52 1/2
கடி ஒன்றில் எழுந்தது பார் குடியரசு என்று உலகு அறிய கூறிவிட்டார் –தேசீய:52 6/2
பாவி நெஞ்சே பார் மிசை நின்னை – தோத்திர:1 36/3
பழமையே அன்றி பார் மிசை ஏதும் –வேதாந்த:22 1/11
விண்ணினின்று எமை வானவர் காப்பார் மேவி பார் மிசை காப்பவர் நீரே – பல்வகை:8 2/4
துங்க மணி மின் போலும் வடிவத்தாள் வந்து தூங்காதே எழுந்து என்னை பார் என்று சொன்னாள் – தனி:9 1/3
புத்தமுதாம் ஹிந்துமத பெருமைதனை பார் அறிய புகட்டும் வண்ணம் – தனி:23 5/2
பாழ் கடந்த பரநிலை என்று அவர் பகரும் அ நிலை பார்த்திலன் பார் மிசை – சுயசரிதை:1 1/3
பாரில் நல் இசை பாண்டிய சோழர்கள் பார் அளித்ததும் தர்மம் வளர்த்ததும் – சுயசரிதை:1 25/2
பலர் புகழும் இராமனுமே யாற்றில் வீழ்ந்தான் பார் மீது நான் சாகாதிருப்பேன் காண்பீர் – சுயசரிதை:2 6/2
சாகாமல் இருப்பது நம் சதுரால் அன்று சக்தி அருளால் அன்றோ பிறந்தோம் பார் மேல் – சுயசரிதை:2 9/2
வடகோடு இங்கு உயர்ந்து என்னே சாய்ந்தால் என்னே வான் பிறைக்கு தென்கோடு பார் மீது இங்கே – சுயசரிதை:2 10/1
மாங்கொட்டைச்சாமி புகழ் சிறிது சொன்னோம் வண்மை திகழ் கோவிந்த ஞானி பார் மேல் – சுயசரிதை:2 37/1
துங்கமுறு பக்தர் பலர் புவி மீது உள்ளார் தோழரே எந்நாளும் எனக்கு பார் மேல் – சுயசரிதை:2 41/2
காழ்ப்பான கயிலை மிசை வாழ்வான் பார் மேல் கனத்த புகழ் குவளையூர் கண்ணன் என்பான் – சுயசரிதை:2 42/2
நாமம் உயர் சீனத்து தாவு மார்க்கம் நல்ல கண்பூசி மதம் முதலா பார் மேல் – சுயசரிதை:2 65/3
காத்திருப்பேனோடீ இது பார் கன்னத்து முத்தம் ஒன்று – கண்ணன்:16 3/4
வானில் இடத்தை எல்லாம் இந்த வெண்ணிலா வந்து தழுவுது பார்
மோனத்து இருக்குதடீ இந்த வையகம் மூழ்கி துயிலினிலே – கண்ணன்:20 2/2,3
பாண்டவர் முடி உயர்த்தே இந்த பார் மிசை உலவிடு நாள் வரை நான் – பாஞ்சாலி:1 20/1
தாம் பெற்ற மைந்தர்க்கு தீது செய்திடும் தந்தையர் பார் மிசை உண்டு-கொல் கெட்ட – பாஞ்சாலி:1 86/2
பார் சுடர் பரிதியை சூழவே படர் முகில் – பாஞ்சாலி:1 152/1
நீர் பிறக்கும் முன் பார் மிசை மூடர் நேர்ந்தது இல்லை என நினைந்தீரோ – பாஞ்சாலி:2 180/1
பார் பிறந்ததுதொட்டு இன்று மட்டும் பலப்பலப்பல பற்பல கோடி – பாஞ்சாலி:2 180/2
பாண்டவர்தம் தேவிதனை பார் வேந்தர் மன்றினிலே – பாஞ்சாலி:4 252/85
மோகன பாட்டு முடிவு பெற பார் எங்கும் – குயில்:3 1/1
பாட்டு முடியும் வரை பார் அறியேன் விண் அறியேன் – குயில்:7 1/71
பத்தினியா வாழ்வது அல்லால் பார் வேந்தர்தாம் எனினும் – குயில்:9 1/88
பட்டப்பகலிலே பாவி மகள் செய்தியை பார்
கண்ணாலம் கூட இன்னும் கட்டி முடியவில்லை – குயில்:9 1/123,124
சிற்றெறும்பை பார்
எத்தனை சிறியது – வசனகவிதை:4 7/1,2
பல்லாயிரம் இது போல் பார் மிசை வேறு உள்ளனவே – பிற்சேர்க்கை:25 6/2
பார் உன்னை என்னில் வசப்படுத்தும் பண்பினையே – பிற்சேர்க்கை:25 21/2
மேல்

பார்-மின் (1)

பார்-மின் சற்குரு பளீரென கோயிலின் –தேசீய:42 1/60
மேல்

பார்-மினோ (1)

பார்-மினோ உலகீர் பரமன் அம் கரத்தால் –தேசீய:42 1/169
மேல்

பார்க்க (8)

பட்டினம்தன்னிலும் பார்க்க நன்று என்பதை பார்க்க ஒளிர் சுடராம் பெண்ணே –வேதாந்த:14 4/1
பட்டினம்தன்னிலும் பார்க்க நன்று என்பதை பார்க்க ஒளிர் சுடராம் பெண்ணே –வேதாந்த:14 4/1
கண் பார்க்க வேண்டும் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டாள் – பாஞ்சாலி:5 271/88
இரு விழி பார்க்க வாய் பேசீரோ தாத்தனே நீதி இது தகுமோ என்றான் – பாஞ்சாலி:5 286/4
பின்பு நான் பார்க்க பெடை குயில் அஃது ஒன்று அல்லால் – குயில்:3 1/4
எட்டி நிற்கும் செய்தி இவன் பார்க்க நேரம் இல்லை – குயில்:9 1/139
பக்கத்திருப்பவர் துன்பம்தன்னை பார்க்க பொறாதவன் புண்ணியமூர்த்தி – பிற்சேர்க்கை:8 16/1
பாதலம் போல் ஆழ்ந்திருப்ப பார்க்க அரிதாய் அவற்றினை – பிற்சேர்க்கை:25 3/1
மேல்

பார்க்கவில்லை (1)

வேடர் கோன் மைந்தன் விழி கொண்டு பார்க்கவில்லை
நெட்டை குரங்கன் அங்கு நீண்ட மரம் போலே – குயில்:9 1/137,138
மேல்

பார்க்கவும் (1)

இந்த கணமட்டும் காலன் என்னை ஏறிட்டு பார்க்கவும் அஞ்சியிருந்தான் –தேசீய:21 7/2
மேல்

பார்க்காமல் (1)

மான குலைவும் வருத்தமும் நான் பார்க்காமல்
உண்மை முழுதும் உரைத்திடுவேன் மேல்குலத்தீர் – குயில்:3 1/20,21
மேல்

பார்க்கின்ற (1)

பயிலும் உயிர் வகை மட்டுமன்றி இங்கு பார்க்கின்ற பொருள் எல்லாம் தெய்வம் கண்டீர் – சுயசரிதை:2 18/2
மேல்

பார்க்கின்றேன் (1)

பற்று மிகுந்துவரல் பார்க்கின்றேன் கண்ணனால் – கண்ணன்:4 1/43
மேல்

பார்க்கினும் (1)

பணமும் காசும் இல்லை எங்கு பார்க்கினும் உணவேயடா – பிற்சேர்க்கை:14 4/2
மேல்

பார்க்கு (2)

பாரத நாடு பார்க்கு எலாம் திலகம் –தேசீய:32 1/26
பற்றலர்தமை எலாம் பார்க்கு இரையாக்கினன் –தேசீய:32 1/179
மேல்

பார்க்குதும் (1)

வல்லுறு சூது எனும் போர்தனில் வலிமைகள் பார்க்குதும் வருதி என்றான் – பாஞ்சாலி:2 166/4
மேல்

பார்க்கும் (5)

மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கை இனி உண்டோ புலனில் –தேசீய:17 1/2
பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா நின்றன் – தோத்திர:48 2/1
பாயும் ஒளி நீ எனக்கு பார்க்கும் விழி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 1/1
நான் திரும்பிவந்து பார்க்கும் போது வள்ளியம்மை தூங்கிக்கொண்டு இருந்தது – வசனகவிதை:4 1/56
பாழில் இவர் கடைக்குலத்தார் என்பது பேதைமை அன்றோ பார்க்கும் காலை – பிற்சேர்க்கை:10 2/3
மேல்

பார்க்குமோ (1)

எந்த நாட்டினும் இந்த அநீதிகள் ஏற்குமோ தெய்வம் பார்க்குமோ –தேசீய:39 1/2
மேல்

பார்க்கையில் (1)

கன்னி வடிவம் என்றே களி கண்டு சற்றே அருகில் சென்று பார்க்கையில்
அன்னை வடிவமடா இவள் ஆதிபராசக்தி தேவியடா இவள் – தோத்திர:64 8/2,3
மேல்

பார்க்கையிலே (2)

சென்று நான் பார்க்கையிலே செஞ்ஞாயிற்று ஒண் கதிரால் – குயில்:4 1/21
வீழ்ந்தேன் பிறகு விழிதிறந்து பார்க்கையிலே
சூழ்ந்திருக்கும் பண்டை சுவடி எழுதுகோல் – குயில்:9 1/253,254
மேல்

பார்ஸி (1)

பூமியிலே கண்டம் ஐந்து மதங்கள் கோடி புத்தமதம் சமணமதம் பார்ஸி மார்க்கம் – சுயசரிதை:2 65/1
மேல்

பார்த்த (3)

பார்த்த வெளி எல்லாம் பகல் ஒளியாய் மின்னிற்றே – தனி:1 2/2
பார்த்த இடத்தில் எல்லாம் உன்னை போலவே பாவை தெரியுதடீ – கண்ணன்:20 1/4
ஞாயிறே நின் முகத்தை பார்த்த பொருள் எல்லாம் ஒளி பெறுகின்றது – வசனகவிதை:2 10/1
மேல்

பார்த்ததன் (1)

பாடுபட சொல்லி பார்த்ததன் பின்னர் என் பக்குவம் சொல் ஆண்டே – கண்ணன்:22 5/2
மேல்

பார்த்ததிலே (1)

நமது ஸல்லாபத்தை ஐயர் பார்த்ததிலே உனக்கு கோபமா என்றது – வசனகவிதை:4 1/31
மேல்

பார்த்தது (4)

எங்காகிலும் பார்த்தது உண்டோ கண்ணன் எங்களை செய்கின்ற வேடிக்கை ஒன்றோ – கண்ணன்:9 7/2
பல கடல் நாட்டையும் இப்படி வென்றதை எங்கணும் சொல்ல பார்த்தது உண்டோ கதை கேட்டது உண்டோ புகல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/4
பாகையிலே வால் இருக்க பார்த்தது உண்டு கந்தை போல் – குயில்:5 1/43
நீ அவனை பார்த்தது கிடையாதோ – வசனகவிதை:6 2/7
மேல்

பார்த்தவுடன் (1)

கங்குலை பார்த்தவுடன் இங்கு காலையில் இரவியை தொழுதவுடன் – தோத்திர:61 1/3
மேல்

பார்த்தன் (12)

பாரத போர் எனில் எளிதோ விறல் பார்த்தன் கை வில்லிடை ஒளிர்வாள் –தேசீய:10 5/1
பஞ்சநதத்து பிறந்தோர் முன்னை பார்த்தன் முதல் பலர் வாழ்ந்த நல் நாட்டார் –தேசீய:14 9/1
விளையும் மாண்பு யாவையும் பார்த்தன் போல் –தேசீய:16 7/7
முன்னையோர் பார்த்தன் முனை திசை நின்று –தேசீய:32 1/137
கல் நாணும் திண் தோள் கள வீரன் பார்த்தன் ஒரு –தேசீய:48 10/1
பைய சொல்லுவது இங்கு என்னே முன்னை பார்த்தன் கண்ணன் இவர் நேரா எனை – தோத்திர:32 10/2
தார் அவிர்ந்த தடம் புய பார்த்தன் ஓர் – தோத்திர:45 4/3
ஊற்று அமுது என்ன ஒரு வேய்ங்குழல் கொண்டோன் கண்ணன் உருவம் நினக்கு அமைய பார்த்தன் அங்கு நான் – கண்ணன்:19 4/4
பஞ்சவர் வீரம் பெரிது காண் ஒரு பார்த்தன் கை வில்லுக்கு எதிர் உண்டோ உன்றன் – பாஞ்சாலி:1 55/2
சேலை போல் விழியாளை பார்த்தன் கொண்டுசென்று ஆங்கு ஓர் தனியிடத்தே பசும்புல் மேட்டில் – பாஞ்சாலி:1 147/2
காமன் ஒத்த பார்த்தன் வதன களை இழந்துவிட்டான் – பாஞ்சாலி:3 227/2
பார்த்தன் எழுந்து உரைசெய்வான் இந்த பாதக கர்ணனை போரில் மடிப்பேன் – பாஞ்சாலி:5 306/1
மேல்

பார்த்தனும் (3)

பன்னரும் புகழுடை பார்த்தனும் கண்ணனும் –தேசீய:32 1/110
பாலை போல் மொழி பிதற்ற அவளை நோக்கி பார்த்தனும் அ பரிதி எழில் விளக்குகின்றான் – பாஞ்சாலி:1 147/4
திண்ணிய வீமனும் பார்த்தனும் குந்திதேவியின் மக்கள் உனை ஒத்தே நின்னில் – பாஞ்சாலி:3 231/1
மேல்

பார்த்தனே (1)

வேய் இனிக்க இசைத்திடும் கண்ணன்தான் வேதம் அன்ன மொழிகளில் பார்த்தனே
நீ இனி கவலாது அறப்போர்செய்தல் நேர்மை என்றதோர் செய்தியை கூறும் என் – பிற்சேர்க்கை:9 1/1,2
மேல்

பார்த்தனை (1)

திக்கு அனைத்தும் வென்ற பார்த்தனை வென்று தீர்த்தனம் வீமனை கூறு என்றான் தர்மன் – பாஞ்சாலி:3 235/2
மேல்

பார்த்தனொடு (1)

உன்னரிய புகழ் பார்த்தனொடு வீரம் அகன்றது என உரைப்பர் ஆன்றோர் – தனி:20 2/2
மேல்

பார்த்தாயா (1)

பார்த்தாயா இதோ தள்ளிவிட்டாய் – வசனகவிதை:4 9/5
மேல்

பார்த்தாயோ (1)

பிச்சை சிறுக்கி செய்த பேதகத்தை பார்த்தாயோ
என்று மனதில் எழுகின்ற தீயுடனே – குயில்:9 1/127,128
மேல்

பார்த்தால் (1)

பார்த்தால் துளிகூட கவலை இருப்பதாக தெரியவில்லை – வசனகவிதை:4 1/7
மேல்

பார்த்தாலும் (1)

ஆன வரையும் அவர் முயன்று பார்த்தாலும்
பட்டு மயிர் மூடப்படாத தமது உடலை – குயில்:5 1/32,33
மேல்

பார்த்திடவும் (1)

கண்ணாலஞ்செய்துவிட்ட பெண்ணை உன்றன் கண்ணால் பார்த்திடவும் தகுமோ – கண்ணன்:12 9/2
மேல்

பார்த்திடற்கு (1)

பாரினில் இது போல் பார்த்திடற்கு எளிதோ –தேசீய:32 1/130
மேல்

பார்த்திடில் (1)

எண்ணியெண்ணி பார்த்திடில் ஓர் எண்ணம் இலை நின் சுவைக்கே – கண்ணன்:21 4/3
மேல்

பார்த்திடிலோ (1)

செல்லும் நெறியறியார் செய்கை இங்கு பார்த்திடிலோ
கல்லும் நடுங்கும் விலங்குகளும் கண்புதைக்கும் – பாஞ்சாலி:5 271/67,68
மேல்

பார்த்திடுவாய் (1)

அமைதியோடு பார்த்திடுவாய் மின்னே பின்னே அசைவுறும் ஓர் மின் செய்த வட்டு முன்னே – பாஞ்சாலி:1 151/1
மேல்

பார்த்திடுவாள் (1)

முன் நின்று பார்த்திடுவாள் அந்த மோகத்திலே தலைசுற்றிடும் காண் பின்னர் – தோத்திர:64 6/2
மேல்

பார்த்திடுவேன் (1)

ஆட்டங்கள் காட்டி அழாதபடி பார்த்திடுவேன்
காட்டுவழி ஆனாலும் கள்ளர் பயம் ஆனாலும் – கண்ணன்:4 1/19,20
மேல்

பார்த்திடுவோர்கள் (1)

மல் இசை போர்கள் உண்டாம் திரள் வாய்ந்து இவை பார்த்திடுவோர்கள் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 12/4
மேல்

பார்த்திருந்தார் (1)

என்ன கொடுமை இது என்று பார்த்திருந்தார்
ஊரவர்தம் கீழ்மை உரைக்கும் தரம் ஆமோ – பாஞ்சாலி:5 271/16,17
மேல்

பார்த்திருந்தால் (2)

பங்கம் ஒன்று இல்லாமல் முகம் பார்த்திருந்தால் போதும் – கண்ணன்:15 3/3
பார்த்திருந்தால் வருவேன் வெண்ணிலாவிலே பாங்கியோடு என்று சொன்னாய் – கண்ணன்:20 1/2
மேல்

பார்த்திருப்பதல்லால் (1)

பகைமை முற்றி முதிர்ந்திடும் மட்டிலும் பார்த்திருப்பதல்லால் ஒன்றும் செய்திடான் – கண்ணன்:5 1/1
மேல்

பார்த்திலன் (1)

பாழ் கடந்த பரநிலை என்று அவர் பகரும் அ நிலை பார்த்திலன் பார் மிசை – சுயசரிதை:1 1/3
மேல்

பார்த்திவர் (4)

பண்ணி கலிங்கத்து இருள் கெடுத்தார் தமிழ் பார்த்திவர் நின்ற தமிழ்நாடு –தேசீய:20 9/2
பாரினில் இந்திரர் போல் வளர் பார்த்திவர் வீதிகள் பாடுவமே – பாஞ்சாலி:1 11/4
பாரதநாட்டில் உள்ள முடி பார்த்திவர் யார்க்கும் ஒர் பதி என்றே – பாஞ்சாலி:1 21/1
நெஞ்சத்தில் சூதை இகழ்ச்சியா கொள்ள நீதம் இல்லை முன்னை பார்த்திவர் தொகை – பாஞ்சாலி:1 55/3
மேல்

பார்த்திவர்க்கு (1)

பழுதிருப்பது எல்லாம் இங்கே பார்த்திவர்க்கு உரைத்தேன் – பாஞ்சாலி:2 187/3
மேல்

பார்த்திவன் (4)

பாடுபட்டோர்க்கும் விளங்கிடா உண்மை பார்த்திவன் எங்ஙனம் கூறுவான் – கண்ணன்:7 5/4
பலபல மொழிகுவது ஏன் உனை பார்த்திவன் என்று எணி அழைத்துவிட்டேன் – பாஞ்சாலி:2 168/2
பல் வளம் நிறை புவிக்கே தருமன் பார்த்திவன் என்பது இனி பழங்கதை காண் – பாஞ்சாலி:3 222/2
பண்ணிய காயை உருட்டுவாய் என்று பார்த்திவன் விம்மி உரைத்திட்டான் – பாஞ்சாலி:3 233/4
மேல்

பார்த்து (12)

பாட்டு குருவிதனை பார்த்து நகைத்ததுவே – தனி:1 7/2
பன்றி ஆம் போது பார்த்து நில்லாதே – தனி:13 1/37
தாளை பார்த்து இரு கரமும் சிரம் மேல் கூப்பி சங்கரசங்கர என்று பணிதல் வேண்டும் – சுயசரிதை:2 16/2
சுற்றுமுற்றும் பார்த்து பின் முறுவல் பூத்தான் தூய திருக்கமல பத துணையை பார்த்தேன் – சுயசரிதை:2 26/2
தோளை பார்த்து களித்தல் போலே அன்னான் துணை அடிகள் பார்த்து மனம் களிப்பேன் யானே – சுயசரிதை:2 36/3
தோளை பார்த்து களித்தல் போலே அன்னான் துணை அடிகள் பார்த்து மனம் களிப்பேன் யானே – சுயசரிதை:2 36/3
வாளை பார்த்து இன்பமுறும் மன்னர் போற்றும் மலர் தாளான் மாங்கொட்டைச்சாமி வாழ்க – சுயசரிதை:2 36/4
நாளை பார்த்து ஒளிர்தரு நல் மலரை போலே நம்பிரான் வரவு கண்டு மனம் மலர்ந்தேன் – சுயசரிதை:2 57/3
பாகனை மீட்டும் சினத்துடன் அவன் பார்த்து இடி போல் உரைசெய்கின்றான் பின்னும் – பாஞ்சாலி:4 261/1
பற்றைகள் போல் நிற்பதனை பார்த்து வெறிகொண்டு – பாஞ்சாலி:5 271/46
சுற்றுமுற்றும் பார்த்து துடித்து வருகையிலே – குயில்:5 1/2
ஆனால் அது ஸந்தோஷமாக இருக்கும் சமயம் பார்த்து வார்த்தை சொல்லவேண்டும் – வசனகவிதை:4 1/14
மேல்

பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறாய் (1)

அட போடா வைதீகம் வேடிக்கைதானே பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறாய் இன்னும் சிறிது நேரம் நின்றுகொண்டிரு – வசனகவிதை:4 1/42
மேல்

பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன் (1)

நின்று மேன்மேலும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன்
சிறிது நேரம் கழிந்தவுடன் பெண்ணும் இன்ப மயக்கத்திலே நான் நிற்பதை மறந்து நாணத்தை விட்டுவிட்டது – வசனகவிதை:4 1/45,46
மேல்

பார்த்துக்கொண்டும் (1)

அவை இரண்டும் ஒன்றையொன்று காம பார்வைகள் பார்த்துக்கொண்டும் புன்சிரிப்பு சிரித்துக்கொண்டும் – வசனகவிதை:4 1/20
மேல்

பார்த்துவிட்டான் (1)

நெட்டை குரங்கன் நெருங்கி வந்து பார்த்துவிட்டான்
பட்டப்பகலிலே பாவி மகள் செய்தியை பார் – குயில்:9 1/122,123
மேல்

பார்த்தேன் (7)

காந்தியை பார்த்தேன் அவன் – தோத்திர:68 6/1
காந்தியை பார்த்தேன் உபசாந்தியில் – தோத்திர:68 6/2
சுற்றுமுற்றும் பார்த்து பின் முறுவல் பூத்தான் தூய திருக்கமல பத துணையை பார்த்தேன்
குற்றமற்ற தேசிகனும் திமிறிக்கொண்டு குதித்து ஓடி அவ் வீட்டு கொல்லை சேர்ந்தான் – சுயசரிதை:2 26/2,3
எண்ணியெண்ணி பார்த்தேன் அவன்தான் யார் என சிந்தைசெய்தேன் – கண்ணன்:10 7/3
பொன்றாத வழி செய்ய முயன்று பார்த்தேன் பொல்லாத விதி என்னை புறங்கண்டானால் – பாஞ்சாலி:3 213/4
எண்ணியெண்ணி பார்த்தேன் எதுவும் விளங்கவில்லை – குயில்:7 1/109
எண்ணியெண்ணி பார்த்தேன் எதுவும் விளங்கவில்லை – குயில்:7 1/121
மேல்

பார்த்தையோ (1)

பண்ணும் வேள்வியில் யார்க்கு முதன்மை அவர் தந்தார் அந்த பாண்டவர் நமை புல் என எண்ணுதல் பார்த்தையோ
கண்ணனுக்கு முதல் உபசாரங்கள் காட்டினார் சென்று கண்ணிலா தந்தைக்கு இ செயலின் பொருள் காட்டுவாய் – பாஞ்சாலி:1 47/2,3
மேல்

பார்ப்பதில்லை (1)

சிரமத்தை பார்ப்பதில்லை தேவாணர்தம்முடனே – கண்ணன்:4 1/22
மேல்

பார்ப்பதிலே (2)

நாம் சுகப்படுவதை பிறர் பார்ப்பதிலே நமக்கு ஸந்தோஷம்தானே – வசனகவிதை:4 1/35
இந்த வேடிக்கை பார்ப்பதிலே எனக்கும் மிகவும் திருப்திதான் உள்ளதை சொல்லிவிடுவதிலே என்ன குற்றம் – வசனகவிதை:4 1/36
மேல்

பார்ப்பது (1)

பற்றலார் என்றும் நண்பர்கள் என்றும் பார்ப்பது இல்லை உலகினில் யாரும் – பாஞ்சாலி:1 102/2
மேல்

பார்ப்பவன் (1)

பாசமே பெரிது என பார்ப்பவன் செல்க –தேசீய:32 1/86
மேல்

பார்ப்பன (3)

பல்லினை காட்டி வெண் முத்தை பழித்திடும் வள்ளியை ஒரு பார்ப்பன கோலம் தரித்து கரம் தொட்ட வேலவா – தோத்திர:3 1/4
பார்ப்பன குலம் கெட்டு அழிவு எய்திய பாழடைந்த கலியுகம் ஆதலால் – சுயசரிதை:1 40/1
வீட்டுமன்தான் இருந்தான் அற விதுரனும் பார்ப்பன குரவர்களும் – பாஞ்சாலி:2 163/1
மேல்

பார்ப்பனப்பிள்ளையை (1)

நல்லது என்று ஒரு பார்ப்பனப்பிள்ளையை நாடுவிப்பது போலவும் எந்தைதான் – சுயசரிதை:1 21/3
மேல்

பார்ப்பனர் (3)

நெய் குடம் கொண்டுவந்தார் மறை நியமம் கொள் பார்ப்பனர் மகத்தினுக்கே – பாஞ்சாலி:1 36/1
மந்திர கீதம் முழக்கினர் பார்ப்பனர் வன் தடம் தோள் கொட்டி ஆர்த்தனர் மன்னவர் – பாஞ்சாலி:2 156/1
சேல் இயல் கண்ணியர் பொன் விளக்கு ஏந்திட சீரிய பார்ப்பனர் கும்பங்கள் ஏந்திட – பாஞ்சாலி:2 157/3
மேல்

பார்ப்பனருள்ளே (1)

சிறந்தது பார்ப்பனருள்ளே சில செட்டி மக்களொடு மிக பழக்கம் உண்டு – கண்ணன்:3 4/2
மேல்

பார்ப்பாய் (1)

பழியற்று வாழ்ந்திட கண் பார்ப்பாய் ஒளி பெற்று – தோத்திர:1 9/2
மேல்

பார்ப்பார் (5)

ஆர்ப்பார் அமரர் பார்ப்பார் தவமே – தோத்திர:50 6/2
தீயினை கும்பிடும் பார்ப்பார் நித்தம் திக்கை வணங்கும் துருக்கர் – பல்வகை:3 12/1
இந்நாளிலே பொய்ம்மை பார்ப்பார் இவர் ஏது செய்தும் காசு பெறப்பார்ப்பார் – பல்வகை:9 5/2
மன்று ஆர நிறைந்திருக்கும் மன்னர் பார்ப்பார் மதியில்லா மூத்தோனும் அறிய சொன்னேன் – பாஞ்சாலி:3 216/2
தமிழ்நாட்டு பார்ப்பார் பொய்க்கதைகளை மூடரிடம் காட்டி வயிறுபிழைத்து வருகிறார்கள் – வசனகவிதை:4 10/14
மேல்

பார்ப்பார்தம்மை (1)

வலம்கொண்ட மன்னரொடு பார்ப்பார்தம்மை வைத்திருத்தல் சிறிதேனும் தகாது கண்டாய் – பாஞ்சாலி:3 215/2
மேல்

பார்ப்பார (1)

பார்ப்பார குலத்தினிலே பிறந்தான் கண்ணன் பறையரையும் மறவரையும் நிகரா கொண்டான் – சுயசரிதை:2 42/3
மேல்

பார்ப்பான் (5)

வேதம் அறிந்தவன் பார்ப்பான் பல வித்தை தெரிந்தவன் பார்ப்பான் – பல்வகை:3 2/1
வேதம் அறிந்தவன் பார்ப்பான் பல வித்தை தெரிந்தவன் பார்ப்பான்
நீதி நிலை தவறாமல் தண்ட நேமங்கள் செய்பவன் நாய்க்கன் – பல்வகை:3 2/1,2
பேராசைக்காரனடா பார்ப்பான் ஆனால் பெரிய துரை என்னில் உடல் வேர்ப்பான் – பல்வகை:9 6/1
என்ற பெயர் வீதியில் ஓர் சிறிய வீட்டில் இராஜாராம் ஐயன் என்ற நாகை பார்ப்பான்
முன் தனது பிதா தமிழில் உபநிடதத்தை மொழிபெயர்த்து வைத்ததனை திருத்த சொல்லி – சுயசரிதை:2 23/2,3
நந்தனை போல் ஒரு பார்ப்பான் இந்த நாட்டினில் இல்லை குணம் நல்லதாயின் – பிற்சேர்க்கை:8 4/1
மேல்

பார்ப்பானா (1)

காதுடையவன் மேகங்களை ஒன்றோடோன்று மோதவிட்டு இடியிடிக்க சொல்லி வேடிக்கை பார்ப்பானா
காதுடையவன் கடலை கலக்கி விளையாடுவானா – வசனகவிதை:4 3/7,8
மேல்

பார்ப்பானுக்கு (1)

பாயும் கடிநாய் போலீசுக்கார பார்ப்பானுக்கு உண்டு இதிலே பீசு – பல்வகை:9 9/2
மேல்

பார்ப்பானை (1)

பார்ப்பானை ஐயர் என்ற காலமும் போச்சே வெள்ளை –தேசீய:31 1/1
மேல்

பார்ப்புக்கு (1)

சூத்திரனுக்கு ஒரு நீதி தண்டச்சோறு உண்ணும் பார்ப்புக்கு வேறொரு நீதி – பிற்சேர்க்கை:8 13/1
மேல்

பார்வதி (2)

பத்து படை கொளும் பார்வதி தேவியும் –தேசீய:19 5/1
பாசம் அறுப்போம் இங்கு பார்வதி சக்தி விளங்குதல் கண்டு அதை –வேதாந்த:15 3/2
மேல்

பார்வை (1)

படு மணி முகத்தை திறந்து எம் பார்வை முன் – பிற்சேர்க்கை:26 1/10
மேல்

பார்வைக்கு (1)

பஞ்சுக்கு நேர் பல துன்பங்களாம் இவள் பார்வைக்கு நேர் பெரும் தீ – தோத்திர:18 1/2
மேல்

பார்வைகள் (2)

பார்வைகள் தோன்றும் மிடி பாம்பு கடித்த விஷம் அகன்றே நல்ல –வேதாந்த:15 4/2
அவை இரண்டும் ஒன்றையொன்று காம பார்வைகள் பார்த்துக்கொண்டும் புன்சிரிப்பு சிரித்துக்கொண்டும் – வசனகவிதை:4 1/20
மேல்

பார்வைகளும் (1)

சைவ சுத்த போசனமும் சாதுரிய பார்வைகளும்
வானரர் போல் சாதி ஒன்று மண்ணுலகின் மீது உளதோ – குயில்:5 1/46,47
மேல்

பார்வையாளன் (1)

பாவியரை கரையேற்றும் ஞான தோணி பரமபதவாயில் எனும் பார்வையாளன்
காவி வளர் தடங்களிலே மீன்கள் பாயும் கழனிகள் சூழ் புதுவையிலே அவனை கண்டேன் – சுயசரிதை:2 40/3,4
மேல்

பார்வையிலே (1)

பண்பிலே தெய்வமாய் பார்வையிலே சேவகனாய் – கண்ணன்:4 1/54
மேல்

பார்வையும் (2)

வீர திருவிழி பார்வையும் வெற்றி வேலும் மயிலும் என் முன் நின்றே எந்த – தோத்திர:5 1/1
நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் – பல்வகை:4 7/1
மேல்

பார (3)

பார வெம் துயர்கள் தாய்த்திருநாட்டின் பணிக்கு என பலவிதத்து உழன்ற –தேசீய:50 1/3
பாடு விடிந்து மகிழ்ந்திட இருள் பார மலைகளை சீறுவான் மறை – தோத்திர:5 2/3
பார வடிவும் பயிலும் உடல் வலியும் – குயில்:7 1/29
மேல்

பாரகம் (1)

பாதகம் நித்தமும் மெத்த இழைப்பவர் பாரகம் முற்றவும் நத்து சினத்தவர் பாவம் இயற்றிடும் அ துறை மிக்கவர் விரகாலே – பிற்சேர்க்கை:24 1/2
மேல்

பாரசிக (1)

சேண் அகன்றதோர் சிற்றடி சீனம் செல்வ பாரசிக பழம் தேசம் – தோத்திர:62 7/2
மேல்

பாரடி (1)

எரிந்திடும் தங்க தீவுகள் பாரடி
நீல பொய்கைகள் அடடா நீல – பாஞ்சாலி:1 152/7,8
மேல்

பாரடியோ (1)

பாரடியோ வானத்தில் புதுமை எல்லாம் பண்மொழீ கணம்தோறும் மாறிமாறி – பாஞ்சாலி:1 148/1
மேல்

பாரத்திலே (1)

பாரத்திலே இதழ் ஈரத்திலே முலை ஓரத்திலே அன்பு சூடி நெஞ்சம் – தோத்திர:7 1/3
மேல்

பாரத்தை (3)

பாரத்தை எளிதா கொண்டாய் பாம்பினை புழுவே என்றாய் –தேசீய:51 4/3
பந்தத்தை நீக்கிவிடு அல்லால் உயிர் பாரத்தை போக்கிவிடு – தோத்திர:14 2/1
பாண்டவர் செல்வம் விழைகின்றான் புவி பாரத்தை வேண்டி குழைகின்றான் மிக – பாஞ்சாலி:1 68/1
மேல்

பாரத (27)

ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய பாரத –தேசீய:2 1/1
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய பாரத
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய ஜய ஜய –தேசீய:2 1/1,2
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய ஜய ஜய –தேசீய:2 1/2
பாரத நாடு –தேசீய:4 0/2
பாரத தேசம் என்று பெயர் சொல்லுவார் மிடி –தேசீய:5 0/1
பள்ளி தலம் அனைத்தும் கோயில் செய்குவோம் எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோள் கொட்டுவோம் –தேசீய:5 1/2
பொன் ஒளிர் பாரத நாடு எங்கள் நாடே போற்றுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 1/4
பாரத நாடு பழம் பெரு நாடே பாடுவம் இஃதை எமக்கு இலை ஈடே –தேசீய:6 2/4
பாரத போர் எனில் எளிதோ விறல் பார்த்தன் கை வில்லிடை ஒளிர்வாள் –தேசீய:10 5/1
பாரத மக்கள் இதனால் படைஞர் தம் –தேசீய:12 5/25
போந்து நிற்கின்றாள் இன்று பாரத பொன் நாடு எங்கும் –தேசீய:12 9/2
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே வாழ்க வாழ்க –தேசீய:17 0/1
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே ஜய ஜய ஜய –தேசீய:17 0/2
வாழிய பாரத மணி திருநாடு –தேசீய:25 1/2
பாரத பூமி பழம் பெரும் பூமி –தேசீய:32 1/24
பாரத நாடு பார்க்கு எலாம் திலகம் –தேசீய:32 1/26
பாரத நாட்டு இசை பகர யான் வல்லனோ –தேசீய:32 1/40
பாரத பெரும் பெயர் பழி பெயர் ஆக்கினர் –தேசீய:32 1/57
வாழ்வமேல் பாரத வான் புகழ் தேவியை –தேசீய:32 1/127
மன்னிய புகழ் பாரத தேவி –தேசீய:37 1/1
சீடர்கள் மூலமா தேசுறு பாரத
சாதியை வகுத்தனன் தழைத்தது தருமம் –தேசீய:42 1/137,138
அயர்ந்துபோய் நின்ற அரும் புகழ் பாரத
சாதியின் திறல்கள்தம்மையே இயக்கி –தேசீய:42 1/163,164
மாமகட்கு பிறப்பிடமாக முன் வாழ்ந்து இந்நாளில் வறண்டு அயர் பாரத
பூமகட்கு மனம் துடித்தே இவள் புன்மை போக்குவல் என்ற விரதமே –தேசீய:46 1/3,4
மன்னு பாரத மாண் குலம் யாவிற்கும் – தோத்திர:45 5/2
ஞானம் என்பதோர் சொல்லின் பொருளாம் நல்ல பாரத நாட்டிடை வந்தீர் – தோத்திர:62 8/1
பாரத மண்டலத்தார்தங்கள் பதி ஒரு பிசுனன் என்று அறிவேனோ – பாஞ்சாலி:2 169/1
பாரத தனாதிபதி என நினையே வாழ்த்திடுவார் பாரிலுள்ளோர் – பிற்சேர்க்கை:11 4/1
மேல்

பாரதசக்தி (1)

தேவர்கள் பூச்சொரிந்தார் ஓம் ஜெய ஜெய பாரதசக்தி என்றே – பாஞ்சாலி:5 302/1
மேல்

பாரதத்திடை (2)

இன்று பாரதத்திடை நாய் போல –தேசீய:16 2/1
பாரதத்திடை அன்பு செலுத்துதல் பாபமோ மனஸ்தாபமோ –தேசீய:39 5/1
மேல்

பாரதத்தினாய் (1)

இளைய பாரதத்தினாய் வா வா வா –தேசீய:16 7/1
மேல்

பாரதத்து (2)

அன்ன யாவும் அறிந்திலர் பாரதத்து ஆங்கிலம் பயில் பள்ளியுள் போகுநர் – சுயசரிதை:1 26/1
சில முன்செய் நல்வினை பயனாலும் நம் தேவி பாரதத்து அன்னை அருளினும் – சுயசரிதை:1 29/3
மேல்

பாரதத்தே (1)

ஏதெல்லாம் பாரதத்தே இந்நாள் நடப்பனவோ –தேசீய:48 17/1
மேல்

பாரததேச (1)

பாரததேச விரோதிகள் நெஞ்சு பதைத்திடும் மந்திரமும் பாதகர் ஓதினும் மேதகவு உற்றிடு பண்பு உயர் மந்திரமும் – பிற்சேர்க்கை:3 2/3
மேல்

பாரததேசம் (1)

திலக வாணுதலார் நங்கள் பாரததேசம் ஓங்க உழைத்திடல் வேண்டுமாம் – பல்வகை:4 8/3
மேல்

பாரததேசம்தன்னை (1)

பாழ்பட்டு நின்றதாம் ஓர் பாரததேசம்தன்னை
வாழ்விக்க வந்த காந்தி மஹாத்மா நீ வாழ்க வாழ்க –தேசீய:41 1/3,4
மேல்

பாரததேவி (7)

அன்னை பயங்கரி பாரததேவி நல் ஆரிய ராணியின் வில் –தேசீய:8 1/2
தீர்க்க திறம் தரு பேரினள் பாரததேவி மலர் திருவாய் –தேசீய:8 8/2
செய்வது அனைத்தின் குறிப்பு உணர் பாரததேவி அருள் கவிதை –தேசீய:8 12/2
பாதமும் பொறுப்பளோ பாரததேவி
வீரரும் அவர் இசை விரித்திடு புலவரும் –தேசீய:32 1/17,18
வீரம் மிக்க மராட்டியர் ஆதரம் மேவி பாரததேவி திருநுதல் –தேசீய:46 3/1
பாரததேவி பழமை போல் திருவருள் – தனி:24 1/18
வாரமுறும் சுவை இன் நறவு உண் கனி வான் மருந்து எனவே மாண் உயர் பாரததேவி விரும்பிடும் வந்தேமாதரமே – பிற்சேர்க்கை:3 2/4
மேல்

பாரததேவியின் (1)

மாரி எனும்படி வந்து சிறந்தது வந்தேமாதரமே மாண் உயர் பாரததேவியின் மந்திரம் வந்தேமாதரமே – பிற்சேர்க்கை:3 1/2
மேல்

பாரததேவியே (1)

கணம் எனும் என்றன் கண் முன்னே வருவாய் பாரததேவியே கனல் கால் –தேசீய:12 10/1
மேல்

பாரதநாட்டில் (7)

கோரங்கள் சொல தகுமோ பாரதநாட்டில் பக்தி குலவி வாழும் –தேசீய:47 3/3
பாரதநாட்டில் பரவிய எம்மனோர் – தனி:8 4/1
பாரதநாட்டில் பழம் மாண்பு உறுக என – தனி:20 1/19
பாரதநாட்டில் உள்ள முடி பார்த்திவர் யார்க்கும் ஒர் பதி என்றே – பாஞ்சாலி:1 21/1
மிஞ்சு சீர்த்தி கொள் பாரதநாட்டில் மேவும் ஆரியர் என்றனர் மேலோர் – பாஞ்சாலி:2 172/4
பின்னை என் உயிர் பாரதநாட்டில் பீடை செய்யும் கலியை அழைப்பார் – பாஞ்சாலி:2 174/3
ஐயகோ நங்கள் பாரதநாட்டில் அறிவிலார் அற பற்று மிக்குள்ளோர் – பாஞ்சாலி:2 181/2
மேல்

பாரதநாட்டிலே (1)

தோற்றி நின்றனை பாரதநாட்டிலே துன்பம் நீக்கும் சுதந்திர பேரிகை – பல்வகை:4 1/3
மேல்

பாரதநாட்டிற்கு (2)

பூபேந்திர பெயரோன் பாரதநாட்டிற்கு அடிமைபூண்டு வாழ்வோன் –தேசீய:44 1/4
இன்னாத பிறர்க்கு எண்ணான் பாரதநாட்டிற்கு இரங்கி இதயம் நைவான் –தேசீய:44 4/1
மேல்

பாரதநாட்டிற்கே (1)

துஞ்சுமட்டும் இ பாரதநாட்டிற்கே தொண்டு இழைக்க துணிந்தவர் யாவரும் –தேசீய:46 2/3
மேல்

பாரதநாட்டின் (1)

பாரதநாட்டின் பழம் பெரும் கடவுளர் – பிற்சேர்க்கை:26 1/39
மேல்

பாரதநாட்டினில் (2)

வேறு தேயத்து எவர் எது செய்யினும் வீழ்ச்சிபெற்ற இ பாரதநாட்டினில்
ஊர் அழிந்து பிணம் என வாழும் இவ் ஊனம் நீக்க விரும்பும் இளையர்தாம் – சுயசரிதை:1 33/1,2
கற்பக தரு போல் எது கேட்பினும் கடிது நல்கிடும் பாரதநாட்டினில்
பொற்புற பிறந்தோம் நமக்கு ஓர் வித பொருளும் அன்னியர் ஈதல் பொறுக்கிலேம் – பிற்சேர்க்கை:2 2/1,2
மேல்

பாரதநாட்டினிலே (1)

பாரதநாட்டினிலே அந்த பாண்டவர் என புகழ் படைத்திடுவாய் – பாஞ்சாலி:1 94/3
மேல்

பாரதநாடு (2)

பாரதநாடு புது நெறி பழக்கல் –தேசீய:12 5/12
போச்சுது போச்சுது பாரதநாடு போச்சுது நல் அறம் போச்சுது வேதம் – பாஞ்சாலி:1 113/3
மேல்

பாரதநாயகிதன் (1)

நன்று பல் வேதம் வரைந்த கை பாரதநாயகிதன் திருக்கை –தேசீய:8 3/2
மேல்

பாரதப்போர் (1)

பதிவுறுவோம் புவியில் என கலி மகிழ்ந்தான் பாரதப்போர் வரும் என்று தேவர் ஆர்த்தார் – பாஞ்சாலி:3 217/4
மேல்

பாரதபூமி (1)

தேவி நம் பாரதபூமி எங்கள் – பிற்சேர்க்கை:6 1/1
மேல்

பாரதம் (4)

அன்றொரு பாரதம் ஆக்க வந்தோனே ஆரியர் வாழ்வினை ஆதரிப்போனே –தேசீய:28 1/3
ஜய ஜய பவானி ஜய ஜய பாரதம்
ஜய ஜய மாதா ஜய ஜய துர்க்கா –தேசீய:32 1/1,2
பாரதம் என்ற பழம் பெரு நாட்டினர் –தேசீய:42 1/124
பட்டன தொல்லை பல பெரும் பாரதம்
உளத்தினை வென்றிடேன் உலகினை வெல்லவும் – கண்ணன்:6 1/13,14
மேல்

பாரதமாதாவின் (1)

பாரதமாதாவின் பதமலர்க்கே சீர் ஆர் –தேசீய:12 1/2
மேல்

பாரதமாதேவி (2)

பாரதமாதேவி என பாடு –தேசீய:13 1/4
செட்டி மக்கள் குலத்தினுக்கு சுடர் விளக்கே பாரதமாதேவி தாளை – பிற்சேர்க்கை:11 2/1
மேல்

பாரதர் (2)

பஞ்சத்தும் நோய்களிலும் பாரதர் புழுக்கள் போல் –தேசீய:40 17/1
பாரதர் செய் தவத்தின் பயன் எனும் – தோத்திர:45 4/2
மேல்

பாரதர்க்கு (3)

குதலை மொழிக்கு இரங்காது ஒரு தாயோ கோமகளே பெரும் பாரதர்க்கு அரசே –தேசீய:11 5/2
பகைவர் வாழ்வினில் இன்புறுவாயோ பாரதர்க்கு முடி மணி அன்னாய் – பாஞ்சாலி:1 105/1
பாரதர்க்கு வேந்தன் பணித்தான் என கூறி – பாஞ்சாலி:4 252/84
மேல்

பாரதர்தம் (1)

பாரதர்தம் நாட்டிலே நாசம் எய்த பாவியேன் துணைபுரியும் பான்மை என்னே – பாஞ்சாலி:1 118/4
மேல்

பாரதராணி (2)

மந்திர தெய்வம் பாரதராணி வயிரவிதன்னுடை வில் –தேசீய:8 2/2
உகந்ததோர் பிள்ளை முன் பாரதராணி ஒளியுற பெற்ற பிள்ளை –தேசீய:8 5/2
மேல்

பாரதராணியின் (1)

பாகு மொழியில் புலவர்கள் போற்றிடும் பாரதராணியின் கை –தேசீய:8 7/2
மேல்

பாரதி (3)

தேவரும் தானாய் திருமகள் பாரதி
உமை எனும் தேவியர் உகந்த வான் பொருளாய் – தோத்திர:1 8/7,8
பண்டை விதியுடைய தேவி வெள்ளை பாரதி அன்னை அருள் மேவி – தோத்திர:23 6/1
பாரதி சிரத்தினிலும் ஒளி பரவிட வீற்றிருந்து அருள்புரிவாள் – தோத்திர:59 4/4
மேல்

பாரம் (4)

பஞ்சை பறையன் அடிமை புகுந்தேன் பாரம் உனக்கு ஆண்டே – கண்ணன்:22 1/2
ஆண்டே பாரம் உனக்கு ஆண்டே – கண்ணன்:22 1/3
பண்ணரும் பாவம் என்று எண்ணினால் அதன் பாரம் அவர்தமை சாருமோ பின்னும் – பாஞ்சாலி:1 80/2
அங்கிருந்து உன் பாரம் அனைத்தும் பொறுத்துவித்து – பிற்சேர்க்கை:25 23/1
மேல்

பாரமான (1)

பாயுமா ஒர் எட்டில் செல்லும் பாரமான பொன் தேர் – பாஞ்சாலி:2 189/3
மேல்

பாரன் (1)

பன்னிரு திண் புய பாரன் அடி – பிற்சேர்க்கை:18 1/3
மேல்

பாராய் (2)

பாட்டினிலே சொல்வதும் அவள் சொல் ஆகும் பயன் இன்றி உரைப்பாளோ பாராய் நெஞ்சே – தோத்திர:27 5/1
பாராய் நல் இன்ப பரவசம் உண்டு என்பதையே – பிற்சேர்க்கை:25 8/2
மேல்

பாராயோ (1)

பாராயோ வந்து சேராயோ கண்ணம்மா – தோத்திர:53 2/2
மேல்

பாரான் (1)

நன்று என்றும் தீது என்றும் பாரான் முன் நாடும் பொருள்கள் அனைத்தையும் வாரி –தேசீய:21 5/1
மேல்

பாரான (1)

பாரான உடம்பினிலே மயிர்களை போல் பலப்பலவாம் பூண்டு வரும் இயற்கையாலே – சுயசரிதை:2 61/1
மேல்

பாரி (1)

பாரி வாழ்ந்திருந்த சீர்த்தி பழம் தமிழ்நாட்டின்கண்ணே – தனி:22 1/1
மேல்

பாரிசங்களிலிருந்தே (1)

இவ்வண்ணம் நமக்கு வரும் மழை கடல் பாரிசங்களிலிருந்தே வருகின்றது – வசனகவிதை:5 2/3
மேல்

பாரிடத்து (1)

பாரிடத்து இவரொடு நாம் என பகுதி இவ் இரண்டிற்கும் காலம் ஒன்றில் – பாஞ்சாலி:1 135/3
மேல்

பாரிடை (2)

பதங்களாம் கண்டீர் பாரிடை மக்களே – தோத்திர:1 40/16
பண்டாய்ச்சி ஔவை அன்னையும் பிதாவும் பாரிடை முன் அறி தெய்வம் என்றாள் அன்றோ – சுயசரிதை:2 46/4
மேல்

பாரில் (9)

பாரில் உள்ள பல நாட்டினர்க்கும் –தேசீய:12 5/11
மாதர்கள் கற்புள்ள வரையும் பாரில் மறைவரும் கீர்த்திகொள் ரஜபுத்ர வீரர் –தேசீய:14 8/2
பாவலர்க்கு இன் அருள்செய்குவான் இந்த பாரில் அறமழை பெய்குவான் நெஞ்சின் – தோத்திர:5 3/3
வேளை ஒத்த விறலும் பாரில் வேந்தர் ஏத்து புகழும் – தோத்திர:31 7/2
பாயும் ஆயிரம் சக்திகள் ஆகியே பாரில் உள்ள தொழில்கள் இயற்றுவை – தோத்திர:34 4/3
படுத்து மாய்ப்பள் அருள் பெரும் காளி பாரில் வெற்றி எனக்கு உறுமாறே – தோத்திர:39 1/4
பாரில் எம்மை உரிமைகொண்டு பற்றி நிற்கவே –வேதாந்த:4 3/2
பாரில் நல் இசை பாண்டிய சோழர்கள் பார் அளித்ததும் தர்மம் வளர்த்ததும் – சுயசரிதை:1 25/2
சக்கரத்தை எடுப்பது ஒருகணம் தருமம் பாரில் தழைத்தல் மறுகணம் – கண்ணன்:5 11/1
மேல்

பாரிலுள்ளீர் (1)

பயிலும் நல் அன்பை இயல்பு என கொள்ளுதிர் பாரிலுள்ளீர்
முயலும் வினைகள் செழிக்கும் விநாயகன் மொய்ம்பினிலே – தோத்திர:1 38/3,4
மேல்

பாரிலுள்ளோர் (1)

பாரத தனாதிபதி என நினையே வாழ்த்திடுவார் பாரிலுள்ளோர்
ஈரம் இலா நெஞ்சுடையோர் நினை கண்டால் அருள் வடிவம் இசைந்துநிற்பார் – பிற்சேர்க்கை:11 4/1,2
மேல்

பாரின் (2)

பாட்டினை போல் ஆச்சரியம் பாரின் மிசை இல்லையடா – குயில்:7 1/96
என்றும் மறத்தல் இயலுமோ பாரின் மிசை – குயில்:9 1/237
மேல்

பாரின்கண் (1)

பங்கம் ஒன்று இல்லை ஒளி மங்குவது இல்லை இந்த பாரின்கண் முன்பு வானத்திலே நின்று – தோத்திர:49 3/2
மேல்

பாரினில் (7)

பஞ்சமும் நோயும் நின் மெய் அடியார்க்கோ பாரினில் மேன்மைகள் வேறு இனி யார்க்கோ –தேசீய:28 2/1
பாரினில் இது போல் பார்த்திடற்கு எளிதோ –தேசீய:32 1/130
பக்தியினாலே இந்த பாரினில் எய்திடும் மேன்மைகள் கேளடீ –வேதாந்த:15 1/1
பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் – பல்வகை:6 6/1
பாதமலர் காட்டி நினை அன்னை காத்தாள் பாரினில் இ தருமம் நீ பகருவாயே – சுயசரிதை:2 62/4
பாரினில் இந்திரர் போல் வளர் பார்த்திவர் வீதிகள் பாடுவமே – பாஞ்சாலி:1 11/4
பாரினில் பிறர் உடைமை வெஃகும் பதரினை போல் ஒரு பதர் உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 93/2
மேல்

பாரினிலே (4)

பண்ணை இசைப்பீர் நெஞ்சில் புண்ணை ஒழிப்பீர் இந்த பாரினிலே துயர் நீங்கிடும் என்று இதை – தோத்திர:49 1/3
ஆதாரம் உன்னை அல்லால் ஆர் எமக்கு பாரினிலே
ஏதாயினும் வழி நீ சொல்வாய் எமது உயிரே – தோத்திர:63 1/2,3
பாங்கான குருக்களை நாம் போற்றி கொண்டோம் பாரினிலே பயம் தெளிந்தோம் பாசம் அற்றோம் – சுயசரிதை:2 44/1
பாடைகட்டி அதை கொல்ல வழிசெய்கின்றார் பாரினிலே காதல் என்னும் பயிரை மாய்க்க – சுயசரிதை:2 52/3
மேல்

பாரீர் (3)

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் அதை –தேசீய:14 0/1
பாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொளி வீசி பறந்தது பாரீர் –தேசீய:14 1/2
பாகான தமிழினிலே பொருளை சொல்வேன் பாரீர் நீர் கேளீரோ படைத்தோன் காப்பான் – சுயசரிதை:2 9/3
மேல்

பாருக்குள்ளே (3)

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் –தேசீய:4 0/1
பாருக்குள்ளே தெய்வம் ஒன்று இதில் பற்பல சண்டைகள் வேண்டாம் – பல்வகை:3 13/2
பாருக்குள்ளே சமத்தன்மை தொடர் பற்றும் சகோதரத்தன்மை – பல்வகை:3 29/1
மேல்

பாரும் (1)

பாரும் வானமும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பட்ட துன்பங்கள் கணத்திடை மாற்றுவான் – கண்ணன்:5 10/2
மேல்

பாருள் (1)

பாருள் எந்நாளும் ஓர் கன்னிகை என்ன பயின்றிடுவாள் எங்கள் தாய் –தேசீய:9 2/2
மேல்

பாருளோர் (1)

பையப்பைய ஓர் ஆமை குன்று ஏறல் போல் பாருளோர் உண்மை கண்டு இவண் உய்வரால் – சுயசரிதை:1 45/4
மேல்

பாரே (1)

ஆலோக ஸ்ருங்காரி அம்ருத கலச குச பாரே
கால பய குடாரி காம வாரி கன லதா ரூப கர்வ திமிராரே – தோத்திர:16 0/2,3
மேல்

பாரை (1)

பயிற்றி பல கல்வி தந்து இந்த பாரை உயர்த்திட வேண்டும் – பல்வகை:3 30/2
மேல்

பாரோம் (1)

ஜாதி மதங்களை பாரோம் உயர் ஜன்மம் இ தேசத்தில் எய்தினராயின் –தேசீய:1 1/1
மேல்

பாரோர் (1)

பராவி என்றன் தமிழ் கவியை மொழிபெயர்த்து போற்றுகின்றார் பாரோர் ஏத்தும் – தனி:22 7/3
மேல்

பால் (10)

எண்ணெய் பால் நெய் கொணர்ந்திடுவீரே இழையை நூற்று நல் ஆடை செய்வீரே – பல்வகை:8 2/3
ஏதெலாம் நமக்கு இன்புற நிற்கும் எங்கள் தாய் அருள் பால் அது அன்றே – தனி:14 11/4
கைக்கும் வேம்பு கலந்திடு செய்ய பால் காட்சியற்ற கவினுறு நீள் விழி – சுயசரிதை:1 16/2
பால் அருந்து மதலையர்தம்மையே பாதக கொடும் பாதக பாதகர் – சுயசரிதை:1 34/1
உண்ணஉண்ண தெவிட்டாத அம்மை உயிர் எனும் முலையினில் உணர்வு எனும் பால்
வண்ணமுறவைத்து எனக்கே என்றன் வாயினில் கொண்டு ஊட்டும் ஓர் வண்மையுடையாள் – கண்ணன்:2 1/1,2
பண்டம் எல்லாம் சேர்த்துவைத்து பால் வாங்கி மோர் வாங்கி – கண்ணன்:4 1/51
பால் வளர் மன்னவர்தாம் அங்கு பணிந்ததை என் உளம் மறந்திடுமோ – பாஞ்சாலி:1 24/4
படும் செய்தி தோன்றும் முனே படுவர் கண்டாய் பால் போலும் தேன் போலும் இனிய சொல்லோர் – பாஞ்சாலி:3 214/2
உண்பதற்கு பண்டம் உதவி நல்ல பால் கொணர்ந்தார் – குயில்:6 1/18
பந்தை தெறு முலை மா பால் மொழியினும் கரிய – பிற்சேர்க்கை:13 1/1
மேல்

பால (1)

எங்கள் கண்ணம்மா முகம் செந்தாமரைப்பூ எங்கள் கண்ணம்மா நுதல் பால சூரியன் – தோத்திர:55 0/2
மேல்

பாலகங்காதரன் (1)

ஆர வைத்த திலகம் என திகழ் ஐயன் நல் இசை பாலகங்காதரன்
சேரலர்க்கு நினைக்கவும் தீ என நின்ற எங்கள் திலக முனிவர் கோன் –தேசீய:46 3/2,3
மேல்

பாலகனாலே (1)

கலகம் தோன்றும் இ பாலகனாலே காணுவீர் என சொல்லிட கேட்டோம் – பாஞ்சாலி:2 198/4
மேல்

பாலடா (1)

வலிமை சேர்ப்பது தாய் முலை பாலடா மானம் சேர்க்கும் மனைவியின் வார்த்தைகள் – பல்வகை:5 3/1
மேல்

பாலடையும் (1)

பாலடையும் நறு நெய்யும் தேனும் உண்டு பண்ணவர் போல் மக்கள் எலாம் பயிலும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 116/4
மேல்

பாலத்து (1)

பாலத்து சோசியனும் கிரகம் படுத்தும் என்றுவிட்டான் – கண்ணன்:10 4/4
மேல்

பாலம் (1)

சிங்கள தீவினுக்கு ஓர் பாலம் அமைப்போம் சேதுவை மேடுறுத்தி வீதி சமைப்போம் –தேசீய:5 2/1
மேல்

பாலமிட்டாள் (1)

கால கடலுக்கு ஓர் பாலமிட்டாள் அன்னை கால் படினே –தேசீய:12 3/4
மேல்

பாலர் (3)

நயம் மிகும் தனி மாதை மா மணம் நண்ணு பாலர் தமக்கு உரித்தாம் அன்றோ – சுயசரிதை:1 7/3
எனையர் பாலர் கடவுளர் மீது தாம் எண்ணில் பக்திகொண்டு இன் உயிர் வாட்டினோர் – சுயசரிதை:1 8/2
பஞ்சையாம் ஒரு பெண்மகள் போலும் பாலர் போலும் பரிதவிப்பானாய் – பாஞ்சாலி:1 39/3
மேல்

பாலர்தமக்கு (1)

பாலர்தமக்கு ஒத்த அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 4/2
மேல்

பாலரின் (1)

பாலரின் மீது படுதலுற்றனவே – தனி:24 1/28
மேல்

பாலரை (2)

பாலரை விருத்தரை பசுக்களை ஒழித்தலும் –தேசீய:32 1/48
உருளையில் பாலரை உயிருடன் மாய்த்தலும் – தனி:24 1/23
மேல்

பாலனம் (1)

பாவியர் அன்றோ நிந்தன் பாலனம் படைத்திலாதார் –தேசீய:29 3/4
மேல்

பாலாறு (1)

காவிரி தென்பெண்ணை பாலாறு தமிழ் கண்டதோர் வையை பொருனை நதி என –தேசீய:20 3/1
மேல்

பாலித்திட (1)

பாட்டு திறத்தாலே இவ் வையத்தை பாலித்திட வேணும் – தோத்திர:12 3/4
மேல்

பாலித்து (1)

பயிரினை காக்கும் மழை என எங்களை பாலித்து நித்தம் வளர்க்க என்றே – தோத்திர:22 4/2
மேல்

பாலித்தே (1)

பண் அமிழ்தத்து அருள் மழை பாலித்தே – தோத்திர:45 2/4
மேல்

பாலின் (1)

பாம்பு நிறம் ஒரு குட்டி வெள்ளை பாலின் நிறம் ஒரு குட்டி – பல்வகை:3 15/2
மேல்

பாலும் (6)

கன்னலும் தேனும் கனியும் இன் பாலும் கதலியும் செந்நெலும் நல்கும் எக்காலும் –தேசீய:6 3/3
அன்னம் நறு நெய் பாலும் அதிசயமா தருவாய் – தோத்திர:58 2/5
அன்னம் உண்பீர் பாலும் நெய்யும் அமுதும் உண்பீரே இ நேரம் – தோத்திர:75 16/1
பாலும் கசந்ததடீ சகியே படுக்கை நொந்ததடீ – கண்ணன்:10 4/1
ஸோம பாலும் இவ் அமிழ்தமும் ஓர் சுவை – வசனகவிதை:7 0/28
செந்தேனும் பாலும் தெவிட்டி நின்ற நாட்டினிலே – பிற்சேர்க்கை:5 7/1
மேல்

பாலூட்டி (1)

உண்டாக்கி பாலூட்டி வளர்த்த தாயை உமையவள் என்று அறியீரோ உணர்ச்சி கெட்டீர் – சுயசரிதை:2 46/3
மேல்

பாலே (1)

பாலே ரஸ ஜாலே பகவதி ப்ரஸீத காலே – தோத்திர:16 1/1
மேல்

பாலை (2)

பாலை பொழிந்து தரும் பாப்பா அந்த பசு மிக நல்லதடி பாப்பா – பல்வகை:2 4/1
பாலை போல் மொழி பிதற்ற அவளை நோக்கி பார்த்தனும் அ பரிதி எழில் விளக்குகின்றான் – பாஞ்சாலி:1 147/4
மேல்

பாலையில் (1)

வாழ்க்கை பாலையில் வளர் பல முட்கள் போல் – தனி:12 1/4
மேல்

பாலையும் (1)

தேனையும் பாலையும் நெய்யையும் சோற்றையும் தீம் பழம் யாவினையும் இங்கே உண்டு தேக்கி களிப்பவனை பெரும் திரள் சேர்ந்து பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 6/2
மேல்

பாலைவனத்திடையே (1)

பாலைவனத்திடையே தனை கைப்பற்றி நடக்கையிலே தன் கை – தோத்திர:4 3/1
மேல்

பாலைவனத்தில் (1)

பண்ணும் பூசனைகள் எல்லாம் வெறும் பாலைவனத்தில் இட்ட நீரோ உனக்கு – தோத்திர:32 1/3
மேல்

பாலைவனத்து (1)

பாலைவனத்து மணல்கள் எல்லாம் இடைவானத்திலே சுழல்கின்றன – வசனகவிதை:4 4/6
மேல்

பாலைவனம் (1)

பாலைவனம்
மணல் மணல் மணல் பல யோஜனை தூரம் ஒரே மட்டமாக நான்கு திசையிலும் மணல் – வசனகவிதை:4 4/1,2
மேல்

பாலைவனமும் (1)

பாழும் தெய்வம் பதியும் தெய்வம் பாலைவனமும் கடலும் தெய்வம் – பிற்சேர்க்கை:21 5/1
மேல்

பாலொடு (1)

ஸோம பாலொடு சொல்லமுது ஊட்டுவீர் – வசனகவிதை:7 0/35
மேல்

பாவ (1)

பாவ நெஞ்சினோர் நிதம் பறித்தல் செய்வராயினும் –தேசீய:7 4/3
மேல்

பாவத்தால் (1)

அதை பாவத்தால் விளைந்த நோய் தின்ன வந்தது – வசனகவிதை:3 6/16
மேல்

பாவம் (14)

பாவம் இல்லை பதுங்குதல் இல்லை – தோத்திர:1 24/3
நீறுபட கொடும் பாவம் பிணி பசி யாவையும் இங்கு நீங்கி அடியரை நித்தமும் காத்திடும் வேலவா – தோத்திர:3 3/2
பண்ணிய பாவம் எல்லாம் பரிதி முன் பனியே போலே – தோத்திர:15 1/3
வன்கண்மை மறதியுடன் சோம்பர் முதல் பாவம் எலாம் மடிந்து நெஞ்சில் – தோத்திர:44 3/3
பாதங்கள் போற்றுகின்றேன் என்றன் பாவம் எலாம் கெட்டு ஞான கங்கை – தோத்திர:61 2/2
சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்
நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் – பல்வகை:2 15/1,2
படிப்பு வளருது பாவம் தொலையுது – பல்வகை:11 2/2
பாவம் இங்கு இல்லை என் பணிப்பு இஃது ஆகலின் – தனி:13 1/40
என்னே நம்மவர் இயற்றிய பாவம்
இனி இவன் அனையாரை எந்நாள் காண்போம் – தனி:20 1/25,26
பாவம் தீமை பழி எதும் தேர்ந்திடோம் பண்டை தேவ யுகத்து மனிதர் போல் – சுயசரிதை:1 17/3
கண்கள் புரிந்துவிட்ட பாவம் உயிர் கண்ணன் உரு மறக்கலாச்சு – கண்ணன்:14 4/1
பண்ணரும் பாவம் என்று எண்ணினால் அதன் பாரம் அவர்தமை சாருமோ பின்னும் – பாஞ்சாலி:1 80/2
நண்ணிடும் பாவம் என்றாய் நாணிலாய் பொறையும் இல்லாய் – பாஞ்சாலி:5 289/3
பாதகம் நித்தமும் மெத்த இழைப்பவர் பாரகம் முற்றவும் நத்து சினத்தவர் பாவம் இயற்றிடும் அ துறை மிக்கவர் விரகாலே – பிற்சேர்க்கை:24 1/2
மேல்

பாவம்தன்னை (1)

மன்னர்களே களிப்பதுதான் சூது என்றாலும் மனுநீதி துறந்து இங்கே வலிய பாவம்தன்னை
இரு விழி பார்க்க வாய் பேசீரோ தாத்தனே நீதி இது தகுமோ என்றான் – பாஞ்சாலி:5 286/3,4
மேல்

பாவமும் (1)

படிச்சவன் சூதும் பாவமும் பண்ணினால் – பல்வகை:11 2/3
மேல்

பாவலர் (2)

கொள்ளை இன்பம் குலவு கவிதை கூறு பாவலர் உள்ளத்து இருப்பாள் – தோத்திர:62 1/2
கலைகள் உணர்ந்த நல் வேதிய பாவலர் செய்தவாம் பழம் கற்பனை காவியம் பற்பல கற்றனை மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/3
மேல்

பாவலர்க்கு (2)

பாவலர்க்கு இன் அருள்செய்குவான் இந்த பாரில் அறமழை பெய்குவான் நெஞ்சின் – தோத்திர:5 3/3
பட்டப்பகலிலே பாவலர்க்கு தோன்றுவதாம் – குயில்:1 1/23
மேல்

பாவனை (3)

பழமை பழமை என்று பாவனை பேசல் அன்றி –தேசீய:40 14/1
பலியிட சென்றது பாவனை மன்ற –தேசீய:42 1/107
பணிந்தவன் உருவிலே பாவனை நாட்டி – தோத்திர:1 12/6
மேல்

பாவனையால் (1)

பாசத்தை அறுத்துவிட்டான் பயத்தை சுட்டான் பாவனையால் பரவெளிக்கு மேலே தொட்டான் – சுயசரிதை:2 21/2
மேல்

பாவனையில் (1)

பாவனையில் பித்தரை போல் அலைவது என்னே பரமசிவன் போல் உருவம் படைத்தது என்னே – சுயசரிதை:2 25/3
மேல்

பாவாணர் (1)

சக்தி பெறும் பாவாணர் சாற்று பொருள் யாதெனினும் – தோத்திர:1 1/1
மேல்

பாவி (15)

பச்சை மணி கிளியே பாவி எனக்கே யோக –தேசீய:13 1/1
இரணியன் போல் அரசாண்டான் கொடுங்கோலன் ஜார் எனும் பேர் இசைந்த பாவி
சரண் இன்றி தவித்திட்டார் நல்லோரும் சான்றோரும் தருமம்தன்னை –தேசீய:52 2/1,2
பாவி நெஞ்சே பார் மிசை நின்னை – தோத்திர:1 36/3
கண்ட பொருள் விளக்கும் நூல்கள் பல கற்றல் இல்லாதவன் ஓர் பாவி – தோத்திர:23 6/2
எப்பொழுதும் கவலையிலே இணக்கி நிற்பான் பாவி
ஒப்பி உனது ஏவல் செய்வேன் உனது அருளால் வாழ்வேன் – தோத்திர:41 3/1,2
மிக்க திரளாய் சுரர் இக்கணம்தன்னில் இங்கு மேவி நிறைந்தனர் பாவி அசுரர்கள் – தோத்திர:49 2/3
பாவி துச்சாதனனும் பாங்கு இழந்து கூறினான் – பாஞ்சாலி:5 271/92
பாவி துச்சாதனன் செந்நீர் அந்த பாழ் துரியோதனன் ஆக்கை இரத்தம் – பாஞ்சாலி:5 307/2
பாவி மனம் தான் இறுக பற்றி நிற்பது என்னேயோ – குயில்:3 1/46
பாவி இந்த நான்கு நாள் பத்து யுகமா கழிப்பேன் – குயில்:3 1/72
என்ன பயன் பெற்றேன் எனை போல் ஓர் பாவி உண்டோ – குயில்:7 1/36
பண் இசை போல் இன் குரலால் பாவி அது கூறிடுமால் – குயில்:8 1/42
பட்டப்பகலிலே பாவி மகள் செய்தியை பார் – குயில்:9 1/123
பாவி என் நெஞ்சம் பகீரெனல் அரிதோ – பிற்சேர்க்கை:15 1/6
பாவி சிறு உலகே உன்னை யாவன்-கொல் பண்ணியதே – பிற்சேர்க்கை:19 2/4
மேல்

பாவிகள் (1)

கொடு மத பாவிகள் குறும்பு எலாம் அகன்றன – தனி:24 1/21
மேல்

பாவித்தல் (1)

பாவித்தல் போதும் பரமநிலை எய்துதற்கே –வேதாந்த:11 20/2
மேல்

பாவிதன்னையே (1)

நேர முழுதிலும் அ பாவிதன்னையே உள்ளம் நினைத்து மறுகுதடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 8/1
மேல்

பாவியர் (3)

பாவியர் அன்றோ நிந்தன் பாலனம் படைத்திலாதார் –தேசீய:29 3/4
பாவியர் குருதியை பருகுவார் இரு-மின் –தேசீய:32 1/102
பாவியர் சபைதனிலே புகழ் பாஞ்சால நாட்டினர் தவப்பயனை – பாஞ்சாலி:4 243/1
மேல்

பாவியரை (1)

பாவியரை கரையேற்றும் ஞான தோணி பரமபதவாயில் எனும் பார்வையாளன் – சுயசரிதை:2 40/3
மேல்

பாவியும் (1)

பாவியும் ஏழையும் பாம்பும் பசுவும் பண்ணும் தானமும் தெய்வமடா – பிற்சேர்க்கை:21 3/2
மேல்

பாவியேன் (3)

பாரதர்தம் நாட்டிலே நாசம் எய்த பாவியேன் துணைபுரியும் பான்மை என்னே – பாஞ்சாலி:1 118/4
பாட்டினிலும் நெஞ்சை பறிகொடுத்தேன் பாவியேன்
நாவும் மொழிய நடுக்கமுறும் வார்த்தைகளை – குயில்:3 1/44,45
எய்தி இருக்கும் இடையினிலே பாவியேன்
வந்து உமது காதில் மதுர இசை பாடுவேன் – குயில்:7 1/48,49
மேல்

பாவை (3)

என் கண்ணில் பாவை அன்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னது அன்றோ – கண்ணன்:8 7/2
பார்த்த இடத்தில் எல்லாம் உன்னை போலவே பாவை தெரியுதடீ – கண்ணன்:20 1/4
பன்னிரண்டு நாட்களிலே பாவை உனை தேன்மலையில் – குயில்:9 1/43
மேல்

பாவையடி (1)

பச்சைக்குழந்தையடி கண்ணில் பாவையடி சந்திரமதி – தனி:15 1/1
மேல்

பாவையர் (1)

பண் நன்றாமடி பாவையர் வாட பாடி எய்திடும் அம்படி தோழி – தோத்திர:51 5/2
மேல்

பாவையிலும் (1)

பண்ணும் நல் பாவையிலும் நல்ல பாட்டிலும் கூத்திலும் படத்தினிலும் – தோத்திர:59 6/3
மேல்

பாவையுடன் (1)

பக்கத்து இருந்த மணி பாவையுடன் சோலை எலாம் – குயில்:9 1/251
மேல்

பாழ் (7)

பாழ் கடந்த பரநிலை என்று அவர் பகரும் அ நிலை பார்த்திலன் பார் மிசை – சுயசரிதை:1 1/3
நீறுபட்ட இ பாழ் செயல் மட்டினும் நெஞ்சத்தாலும் நினைப்பது ஒழிகவே – சுயசரிதை:1 33/4
தந்தை போயினன் பாழ் மிடி சூழ்ந்தது தரணி மீதினில் அஞ்சல் என்பார் இலர் – சுயசரிதை:1 46/1
நாதம் குலைந்து நடுமை இன்றி பாழ் ஆக – பாஞ்சாலி:4 252/6
பாவி துச்சாதனன் செந்நீர் அந்த பாழ் துரியோதனன் ஆக்கை இரத்தம் – பாஞ்சாலி:5 307/2
நெஞ்சகமே தொல் விதியின் நீதியே பாழ் உலகே – குயில்:5 1/4
மெய் உரைப்பேன் பாழ் மனமே மேலும் கீழும் பயம் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:21 6/2
மேல்

பாழ்த்த (1)

பாழ்த்த கலியுகம் சென்று மற்றொரு உகம் அருகில் வரும் பான்மை தோன்ற –தேசீய:44 2/3
மேல்

பாழ்பட்டு (1)

பாழ்பட்டு நின்றதாம் ஓர் பாரததேசம்தன்னை –தேசீய:41 1/3
மேல்

பாழ்படு (1)

பலபல பொருளிலா பாழ்படு செய்தியை – தனி:12 1/3
மேல்

பாழ்மனை (1)

பக்கத்து வீடு இடிந்து சுவர்கள் வீழ்ந்த பாழ்மனை ஒன்று இருந்தது அங்கே பரமயோகி – சுயசரிதை:2 27/1
மேல்

பாழடைந்த (2)

பார்ப்பன குலம் கெட்டு அழிவு எய்திய பாழடைந்த கலியுகம் ஆதலால் – சுயசரிதை:1 40/1
பண்டு போலே தனது பாழடைந்த பொய் பாட்டை – குயில்:7 1/69
மேல்

பாழாக்கிடும் (1)

தின்றே பாழாக்கிடும் ஐம்புலன்கள் எனும் விலங்கினத்தை செகுத்த வீரன் – தனி:18 2/4
மேல்

பாழாகாது (1)

ஆரியர் பாழாகாது அருமறையின் உண்மை தந்த –தேசீய:48 15/1
மேல்

பாழாகி (3)

செம்மை எல்லாம் பாழாகி கொடுமையே அறம் ஆகி தீர்ந்த போதில் –தேசீய:52 4/2
மாண் எலாம் பாழாகி மங்கிவிட்டது இ நாடே – பிற்சேர்க்கை:5 2/2
சொந்த மா மனிதருளே போரிட்டும் பாழாகி துகளாய் வீழ்ந்தேம் – பிற்சேர்க்கை:7 5/3
மேல்

பாழாம் (1)

அன்னவர் வாழ்க்கை பாழாம் அணிகள் வேய் பிணத்தோடு ஒப்பார் –தேசீய:29 2/4
மேல்

பாழாய் (1)

பாழாய் வெளியும் பதறிப்போய் மெய் குலைய சலனம் பயிலும் சக்தி குலமும் வழிகள் கலைய அங்கே – தோத்திர:35 3/1
மேல்

பாழிடத்தை (1)

பாழிடத்தை நாடியிருப்பான் பல பாட்டினிலும் கதையிலும் நேரம் அழிப்பான் – கண்ணன்:3 5/4
மேல்

பாழில் (1)

பாழில் இவர் கடைக்குலத்தார் என்பது பேதைமை அன்றோ பார்க்கும் காலை – பிற்சேர்க்கை:10 2/3
மேல்

பாழும் (1)

பாழும் தெய்வம் பதியும் தெய்வம் பாலைவனமும் கடலும் தெய்வம் – பிற்சேர்க்கை:21 5/1
மேல்

பாழே (1)

படை பல கொணர்ந்து மயக்கிடும் பாழே
ஏடா வீழ்ந்தனை யாவரும் வீழ்ந்தீர் – வசனகவிதை:7 0/43,44
மேல்

பாற்கடல் (4)

நின் ஒளியாகிய பாற்கடல் மீது இங்கு வெண்ணிலாவே நன்கு நீயும் அமுதும் எழுந்திடல் கண்டனன் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 3/1
மன்னு பொருள்கள் அனைத்திலும் நிற்பவன் வெண்ணிலாவே அந்த மாயன் அ பாற்கடல் மீதுறல் கண்டனன் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 3/2
கரு நிறம் கொண்டு பாற்கடல் மிசை கிடப்போன் – பல்வகை:1 1/3
ஆதி பரம்பொருள் நாரணன் தெளிவாகிய பாற்கடல் மீதிலே நல்ல – பாஞ்சாலி:1 81/1
மேல்

பாற்கடலிடை (1)

பாற்கடலிடை பிறந்தாள் அது பயந்த நல் அமுதத்தின் பான்மை கொண்டாள் – தோத்திர:59 3/1
மேல்

பாறையில் (1)

பாறையில் மோதிவிட்டது – வசனகவிதை:4 2/7
மேல்

பான்மை (7)

பாமரராய் விலங்குகளாய் உலகு அனைத்தும் இகழ்ச்சி சொல பான்மை கெட்டு –தேசீய:22 1/2
பாழ்த்த கலியுகம் சென்று மற்றொரு உகம் அருகில் வரும் பான்மை தோன்ற –தேசீய:44 2/3
பான்மை தவறி நடுங்காதே பயத்தால் ஏதும் பயன் இல்லை – தோத்திர:1 23/2
பவத்தினை வெறுப்ப அருளினள் நானாம் பான்மை கொன்றவள் மயம் புரிந்தாள் – தோத்திர:33 5/3
பாற்கடலிடை பிறந்தாள் அது பயந்த நல் அமுதத்தின் பான்மை கொண்டாள் – தோத்திர:59 3/1
பன்னி ஆயிரம் கூறினும் பக்தியின் பான்மை நன்கு பகர்ந்திடலாகுமோ – சுயசரிதை:1 14/2
பாரதர்தம் நாட்டிலே நாசம் எய்த பாவியேன் துணைபுரியும் பான்மை என்னே – பாஞ்சாலி:1 118/4
மேல்

பான்மைத்து (1)

பலமுறை தோற்கும் பான்மைத்து ஆயினும் – பிற்சேர்க்கை:28 1/4
மேல்

பான்மையை (1)

பல அவை நீங்கும் பான்மையை வல்ல –தேசீய:24 1/89
மேல்

பானமடி (1)

பானமடி நீ எனக்கு பாண்டமடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 3/2
மேல்

பானுகோபன் (1)

கொள்ளைகொண்டே அமராவதி வாழ்வு குலைத்தவன் பானுகோபன் தலை பத்து கோடி துணுக்குற கோபித்தாய் – தோத்திர:3 2/3
மேல்

பானுவே (1)

பரிதியே பொருள் யாவிற்கும் முதலே பானுவே பொன் செய் பேரொளி திரளே – தோத்திர:69 1/3
மேல்

பானை (1)

பதியும் சாத்திரத்து உள் உறை காணார் பானை தேனில் அகப்பையை போல்வார் – பாஞ்சாலி:1 98/2
மேல்

பானையில் (1)

பானையில் வெண்ணெய் முற்றும் தின்றுவிட்டதால் பாங்கி உரோகிணிக்கு நோவுகண்டதும் – கண்ணன்:11 2/4
மேல்

பானையிலே (1)

பானையிலே தேள் இருந்து பல்லால் கடித்தது என்பார் – கண்ணன்:4 1/4
மேல்