நா – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நா 7
நாக்கு 1
நாகபாசத்தை 1
நாகம் 1
நாகமணி 1
நாகர் 1
நாகர்கள் 1
நாகரிகம் 1
நாகை 1
நாங்கள் 17
நாச 3
நாசத்தை 1
நாசம் 6
நாசமடைந்ததடா 1
நாசமுற 1
நாசமே 1
நாசி 2
நாசியினாள் 1
நாட்கள் 3
நாட்களாக 1
நாட்களில் 2
நாட்களிலே 2
நாட்களுக்கு 1
நாட்டத்தில் 2
நாட்டம் 2
நாட்டமும் 1
நாட்டல் 1
நாட்டலாம் 1
நாட்டவர் 2
நாட்டவும் 1
நாட்டார் 3
நாட்டி 1
நாட்டிட 1
நாட்டிடடா 1
நாட்டிடுவோம் 1
நாட்டிடை 5
நாட்டிய 2
நாட்டியும் 1
நாட்டில் 19
நாட்டிலும் 1
நாட்டிலே 7
நாட்டிற்கு 2
நாட்டின் 9
நாட்டினர் 9
நாட்டினர்க்கு 2
நாட்டினர்க்கும் 1
நாட்டினர்தாம் 1
நாட்டினரும் 1
நாட்டினள் 1
நாட்டினன் 1
நாட்டினாய் 1
நாட்டினார் 3
நாட்டினால் 1
நாட்டினில் 2
நாட்டினிலும் 1
நாட்டினிலே 6
நாட்டினின்றும் 1
நாட்டினும் 1
நாட்டினை 3
நாட்டினோர் 1
நாட்டினோர்தம் 1
நாட்டீர் 1
நாட்டு 16
நாட்டுக 2
நாட்டுதற்கு 1
நாட்டுப்புறங்களிலே 1
நாட்டும் 2
நாட்டுவம் 1
நாட்டுவயித்தியர் 1
நாட்டுவார் 1
நாட்டுவித்த 1
நாட்டுவீர் 1
நாட்டுளார் 1
நாட்டுளே 1
நாட்டுளோர் 1
நாட்டை 8
நாட்டையும் 1
நாட்டோர் 1
நாட்பட 4
நாடக 1
நாடகத்தில் 1
நாடகம் 1
நாடச்செய்தாய் 5
நாடர் 1
நாடரிதாய் 1
நாடாதே 1
நாடாம் 1
நாடி 23
நாடிய 3
நாடியடி 1
நாடியவால் 1
நாடியிருப்பான் 1
நாடியிலே 2
நாடியே 1
நாடில் 1
நாடு 85
நாடுகள் 3
நாடுகளில் 2
நாடுகின்றாய் 1
நாடுங்கால் 1
நாடுதான் 1
நாடுதே 1
நாடும் 17
நாடும்படிக்கு 1
நாடுவதில்லை 1
நாடுவனோ 1
நாடுவார் 1
நாடுவிப்பது 1
நாடுவோம் 2
நாடுவோர் 1
நாடுறு 3
நாடுறும் 1
நாடெங்கும் 1
நாடே 15
நாண் 7
நாண 1
நாணத்தை 2
நாணம் 7
நாணமற்ற 1
நாணமில் 2
நாணமிலார் 1
நாணமுற்றதோ 1
நாணமுற்று 1
நாணற்ற 1
நாணி 4
நாணிலாய் 1
நாணிலான் 1
நாணுதல் 1
நாணும் 5
நாணுற்றனை 1
நாணுற 1
நாத்திகம் 1
நாத 4
நாதங்கள் 2
நாதத்தே 1
நாதம் 10
நாதம்தான் 1
நாதமாய் 1
நாதமொடு 1
நாதன் 2
நாதனை 1
நாதா 3
நாம் 71
நாம 1
நாமகட்கு 2
நாமகள் 1
நாமங்கள் 1
நாமச்சொல்லின் 1
நாமத்தானே 1
நாமத்தினால் 1
நாமத்தை 3
நாமம் 11
நாமம்தன்னில் 1
நாமமது 1
நாமமும் 3
நாமும் 2
நாமே 1
நாய் 9
நாய்க்கன் 1
நாய்க்கே 1
நாய்கட்கு 1
நாய்கள் 3
நாய்களொடும் 1
நாய்களோ 1
நாய்தான் 1
நாய்மகனாம் 1
நாயகத்து 1
நாயகமே 2
நாயகர் 2
நாயகர்தாம் 1
நாயகன் 7
நாயகனா 1
நாயகனை 1
நாயகனொடும் 1
நாயகியே 1
நாயகியை 1
நாயிடம் 1
நாயின் 1
நாயும் 1
நாயேன் 1
நாயை 1
நாயொடு 1
நார் 1
நாரணன் 3
நாரணன்பால் 1
நாரணனார் 1
நாரத 1
நாரதமுனிவன் 1
நாரதர் 2
நாரதரே 1
நாரதன் 1
நாரதன்தானும் 1
நாராயண 10
நாராயணன் 2
நாராயணனாக 1
நாராயணனாய் 1
நாரி 1
நாரியர்தம் 1
நாரியர்தமை 2
நாரியரும் 1
நால் 5
நால்வகை 1
நால்வாய் 1
நாலாயிர 1
நாலாயிரம் 2
நாலிரண்டு 1
நாலில் 1
நாலிலே 1
நாலு 7
நாலுமுழத்துணி 1
நாவலர் 1
நாவலன் 1
நாவாய் 1
நாவில் 4
நாவிலும் 1
நாவிற்கு 1
நாவினாய் 1
நாவினால் 1
நாவினில் 2
நாவினிலே 2
நாவு 4
நாவும் 1
நாவை 1
நாழிகை 4
நாழிகைக்கு 1
நாழிகையா 1
நாள் 57
நாள்கள் 2
நாள்தொறும் 4
நாள்தோறும் 4
நாள்மலர்க்கு 1
நாளா 2
நாளாகநாளாக 1
நாளாய் 1
நாளில் 9
நாளிலும் 1
நாளினில் 4
நாளினும் 2
நாளுக்குநாள் 1
நாளும் 17
நாளை 9
நாற்பதாயிரம் 1
நாற்பதிற்று 1
நாற்பதினாயிரம் 1
நாற்பது 1
நாற்றம் 1
நாற்றமும் 2
நாற்றமே 1
நாற்றிசை 1
நாற்றினை 1
நான் 185
நான்கா 1
நான்காம் 4
நான்கினில் 1
நான்கினும் 1
நான்கு 8
நான்கும் 1
நான்கே 1
நான்மறை 3
நான்முக 1
நான்முகனார் 1
நான்முகனே 2
நானக் 1
நானத்தின் 1
நானத்தை 1
நானா 1
நானாம் 1
நானில 1
நானிலத்தவர் 1
நானிலத்தவர்தம் 1
நானிலத்து 2
நானிலத்தோர் 1
நானிலம் 2
நானும் 12
நானே 2
நானையே 1

நா (7)

கூற நா நடுங்கும் ஓர் கொற்ற கூர் வாள் –தேசீய:42 1/33
நடுங்கி ஓர்கணம் வரை நா எழாது இருந்தனர் –தேசீய:42 1/49
நினைக்க நெஞ்சம் உருகும் பிறர்க்கு இதை நிகழ்த்த நா நனி கூசும் அதன்றியே – சுயசரிதை:1 30/1
விற்பன தமிழ் புலவோர் அந்த மேலவர் நா எனும் மலர் பதத்தாள் – பாஞ்சாலி:1 5/4
நா திறன் மிக உடையாய் எனில் நம்மவர் காத்திடும் பழ வழக்கை – பாஞ்சாலி:2 175/3
நான்முகனார் நா அடைக்க நாமகட்கு புத்தி கெட – பாஞ்சாலி:4 252/9
நல் நா வலோர் பெருமான் கனகசபைப்பிள்ளை எனும் நாமத்தானே – பிற்சேர்க்கை:10 3/4
மேல்

நாக்கு (1)

சக்திதனக்கே எமது நாக்கு – தோத்திர:24 5/5
மேல்

நாகபாசத்தை (1)

கொடிய வெம் நாகபாசத்தை மாற்ற மூலிகை கொணர்ந்தவன் என்கோ –தேசீய:41 3/1
மேல்

நாகம் (1)

வீமன் மூச்சுவிட்டான் முழையில் வெய்ய நாகம் போலே – பாஞ்சாலி:3 227/1
மேல்

நாகமணி (1)

நச்சு தலை பாம்புக்குள்ளே நல்ல நாகமணி உள்ளது என்பார் – தனி:15 1/3
மேல்

நாகர் (1)

நதியின் உள்ளே முழுகி போய் அந்த நாகர் உலகில் ஓர் பாம்பின் மகளை – பிற்சேர்க்கை:8 8/1
மேல்

நாகர்கள் (1)

ஆவலொடு அரும் தவர்கள் பல ஆற்றிய நாகர்கள் இருவர் முன்னே – தோத்திர:42 3/3
மேல்

நாகரிகம் (1)

விடியும் நல் ஒளி காணுதி நின்றே மேவும் நாகரிகம் புதிது ஒன்றே – பல்வகை:7 3/1
மேல்

நாகை (1)

என்ற பெயர் வீதியில் ஓர் சிறிய வீட்டில் இராஜாராம் ஐயன் என்ற நாகை பார்ப்பான் – சுயசரிதை:2 23/2
மேல்

நாங்கள் (17)

ஓட்டம் நாங்கள் எடுக்கவென்றே கப்பல் ஓட்டினாய் பொருள் ஈட்டினாய் –தேசீய:38 2/2
பொழுதெல்லாம் எங்கள் செல்வம் கொள்ளைகொண்டு போகவோ நாங்கள் சாகவோ –தேசீய:39 3/1
நாங்கள் முப்பது கோடி ஜனங்களும் நாய்களோ பன்றி சேய்களோ –தேசீய:39 4/1
பூண் இலகு திண் கதையும் கொண்டு நாங்கள் போர்செய்த காலம் எல்லாம் பண்டு – பல்வகை:9 2/2
காலை பொழுதினிலே கண்டிருந்தோம் நாங்கள் இதை – தனி:1 28/1
ஞாலம் அறிந்திடவே நாங்கள் இதை பாட்டிசைத்தோம் – தனி:1 28/2
கன்னிகையாய் இருந்து தங்கமே நாங்கள் காலம் கழிப்பமடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 2/1
வேள்விக்கு நாங்கள் அனைவரும் வந்து மீண்டு பல தினம் ஆயினவேனும் – பாஞ்சாலி:1 124/1
முன்னர் நாங்கள் பணையம் வைத்தே முறையில் வெல்லுகின்றோம் – பாஞ்சாலி:3 210/2
நாட்டை எல்லாம் தொலைத்தாய் அண்ணே நாங்கள் பொறுத்திருந்தோம் – பாஞ்சாலி:5 279/1
நத்தி விலைமகளா நாங்கள் குடிபோவது இல்லை – குயில்:9 1/89
உஷையை நாங்கள் தொழுகின்றோம் – வசனகவிதை:2 3/3
நாங்கள் அடிக்கடி வார்த்தை சொல்லிக்கொள்வது உண்டு – வசனகவிதை:4 1/11
எங்களுக்குள்ளே காதல் இன்பம் அதிகம் ஆதலால் நாங்கள் அதிக ஸந்தோஷமும் பாட்டும் நகைப்பும் – வசனகவிதை:6 3/36
சிறியதோர் வயிற்றினுக்காய் நாங்கள் ஜன்மம் எல்லாம் வீணாய் – பிற்சேர்க்கை:14 5/1
தேன் நிறை மலர்களிலும் நாங்கள் திரிந்து விளையாடுவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 12/2
மாலையும் தொழுதிடுவோம் நாங்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆடிடுவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 17/2
மேல்

நாச (3)

தெருளுறுத்தவும் நீர் எழுகில்லிரோ தீய நாச உறக்கத்தில் வீழ்ந்தனீர் – பல்வகை:10 4/3
நாச காசினில் ஆசையை நாட்டினன் நல்லன் எந்தை துயர் கடல் வீழ்ந்தனன் – சுயசரிதை:1 42/4
நாச கதையை நடுவே நிறுத்திவிட்டு – குயில்:6 1/25
மேல்

நாசத்தை (1)

நாசத்தை அழித்துவிட்டான் யமனை கொன்றான் ஞானகங்கைதனை முடி மீது ஏந்திநின்றான் – சுயசரிதை:2 21/3
மேல்

நாசம் (6)

நாசம் கூறும் நாட்டுவயித்தியர் –தேசீய:24 1/113
நயவஞ்சக்காரருக்கு நாசம் வந்ததே –தேசீய:31 3/4
நாசம் இன்றி நமை நித்தம் காப்பார் நம் அகந்தையை நாம் கொன்றுவிட்டால் – தோத்திர:77 1/4
பிள்ளையை நாசம் புரியவே ஒரு பேய் என நீ வந்து தோன்றினாய் பெரு – பாஞ்சாலி:1 71/3
பாரதர்தம் நாட்டிலே நாசம் எய்த பாவியேன் துணைபுரியும் பான்மை என்னே – பாஞ்சாலி:1 118/4
தின்ற உப்பினுக்கே நாசம் தேடுகின்ற விதுரா – பாஞ்சாலி:3 208/2
மேல்

நாசமடைந்ததடா (1)

நாசமடைந்ததடா நெடுநாள் பகை நாம் இனி வாழ்ந்தோமடா – பாஞ்சாலி:4 250/3
மேல்

நாசமுற (1)

நாலு குலங்கள் அமைத்தான் அதை நாசமுற புரிந்தனர் மூட மனிதர் – கண்ணன்:3 8/1
மேல்

நாசமே (1)

என்றுமே தவறு இழைப்பனேல் என்னை ஈசனார் நாசமே புரிக –தேசீய:50 14/2
மேல்

நாசி (2)

சக்திதனை நாசி நித்தம் முகரும் அதை – தோத்திர:24 5/2
திங்களை மூடிய பாம்பினை போலே செறி குழல் இவள் நாசி எள்பூ – தோத்திர:55 1/2
மேல்

நாசியினாள் (1)

போதம் என் நாசியினாள் நலம் பொங்கு பல் சாத்திர வாய் உடையாள் – பாஞ்சாலி:1 4/4
மேல்

நாட்கள் (3)

கோத்த சிந்தனையோடு ஏகி அதில் மகிழ்கொண்டு நாட்கள் பல கழித்திட்டனன் – சுயசரிதை:1 10/3
தேன் அகத்த மணிமொழியாளொடு தெய்வ நாட்கள் சில கழித்தேன் அரோ – சுயசரிதை:1 18/4
எண்ணமிட்டு எண்ணமிட்டு சலித்து நாம் இழந்த நாட்கள் யுகம் என போகுமே – கண்ணன்:5 2/2
மேல்

நாட்களாக (1)

இப்படி பல நாட்களாக ஏமாந்துபோகிறோம் – வசனகவிதை:5 2/16
மேல்

நாட்களில் (2)

கலந்து யாம் பொழிலிடை களித்த அ நாட்களில்
பூம் பொழில் குயில்களின் இன் குரல் போன்ற – தனி:13 1/7,8
உடம்பொடும் உயிர் என உற்று வாழ் நாட்களில்
வளி என பறந்த நீர் மற்று யான் எனாது – பிற்சேர்க்கை:15 1/10,11
மேல்

நாட்களிலே (2)

ஆங்கே உடம்பட்டான் ஆறிரண்டு நாட்களிலே
பாங்கா மணம்புரிய தாம் உறுதிபண்ணிவிட்டார் – குயில்:9 1/41,42
பன்னிரண்டு நாட்களிலே பாவை உனை தேன்மலையில் – குயில்:9 1/43
மேல்

நாட்களுக்கு (1)

புல் அடிமை தொழில் பேணி பண்டு போயின நாட்களுக்கு இனி மனம் நாணி –தேசீய:1 6/1
மேல்

நாட்டத்தில் (2)

நாட்டத்தில் கொள்ளாரடீ கிளியே –தேசீய:40 2/2
நாட்டத்தில் கொண்ட குறிப்பினை இஃது என்று நான் சொல்லும் முன் உணர்வான் அன்பர் – கண்ணன்:1 4/3
மேல்

நாட்டம் (2)

மூல பழம்பொருளின் நாட்டம் இந்த மூன்று புவியும் அதன் ஆட்டம் – தோத்திர:23 2/1
நெறியிலே நாட்டம் கருமயோகத்தில் நிலைத்திடல் என்று இவை அருளாய் – சுயசரிதை:1 49/3
மேல்

நாட்டமும் (1)

சாத்திர நாட்டமும் தருக்கமும் கவிதையில் – கண்ணன்:6 1/86
மேல்

நாட்டல் (1)

அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல் ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்
பின்னர் உள்ள தருமங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல் – தோத்திர:62 9/2,3
மேல்

நாட்டலாம் (1)

திக்கு எல்லாம் வென்று ஜயக்கொடி நாட்டலாம்
கட்செவிதன்னை கையிலே எடுக்கலாம் – தோத்திர:1 4/12,13
மேல்

நாட்டவர் (2)

மற்றை நாட்டவர் முன் நின்றிடும் போழ்து மண்டும் என் வெட்கத்தின் ஆணை –தேசீய:50 4/1
உற்றவர் நாட்டவர் ஊரார் இவர்க்கு உண்மைகள் கூறி இனியன செய்தல் – பிற்சேர்க்கை:8 15/1
மேல்

நாட்டவும் (1)

பாட்டிலே தனி இன்பத்தை நாட்டவும் பண்ணிலே களி கூட்டவும் வேண்டி நான் – தோத்திர:19 3/2
மேல்

நாட்டார் (3)

பஞ்சநதத்து பிறந்தோர் முன்னை பார்த்தன் முதல் பலர் வாழ்ந்த நல் நாட்டார்
துஞ்சும் பொழுதினும் தாயின் பத தொண்டு நினைந்திடும் வங்கத்தினோரும் –தேசீய:14 9/1,2
அடிமை வாழ்வு அகன்று இ நாட்டார் விடுதலை ஆர்ந்து செல்வம் –தேசீய:41 2/1
உண்மை தேர் கோல நாட்டார் உரிமையை காத்து நின்றாய் –தேசீய:51 2/4
மேல்

நாட்டி (1)

பணிந்தவன் உருவிலே பாவனை நாட்டி
ஓம் எனும் பொருளை உளத்திலே நிறுத்தி – தோத்திர:1 12/6,7
மேல்

நாட்டிட (1)

நாரதன் முதல் முனிவோர் வந்து நாட்டிட தருமன் அவ் வேள்விசெய்தான் – பாஞ்சாலி:1 21/2
மேல்

நாட்டிடடா (1)

கர்மங்கள் ஒன்றும் இல்லை இதில் உன் கருத்தினை நாட்டிடடா – பிற்சேர்க்கை:14 23/2
மேல்

நாட்டிடுவோம் (1)

நண்ணிய தேவிதனை எங்கள் நாவிலும் மனத்திலும் நாட்டிடுவோம் – தோத்திர:59 6/4
மேல்

நாட்டிடை (5)

தூய சீர் உடைத்தாம் சுதந்திர துவசம் துளங்கிலா நாட்டிடை பிறந்தேன் –தேசீய:50 3/4
செந்தமிழ் மணி நாட்டிடை உள்ளீர் சேர்ந்து இ தேவை வணங்குவம் வாரீர் – தோத்திர:62 5/1
காணும் பற்பல நாட்டிடை எல்லாம் கல்வி தேவியின் ஒளி மிகுந்து ஓங்க – தோத்திர:62 7/4
ஞானம் என்பதோர் சொல்லின் பொருளாம் நல்ல பாரத நாட்டிடை வந்தீர் – தோத்திர:62 8/1
குழந்தைகள் ஆட்டத்தின் கனவை எல்லாம் அந்த கோல நல் நாட்டிடை காண்பீரே –வேதாந்த:25 9/1
மேல்

நாட்டிய (2)

குருகோவிந்த கோமகன் நாட்டிய
கொடி உயர்ந்து அசைய குவலயம் புகழ்ந்தது –தேசீய:42 1/202,203
நல் இசை முழக்கங்களாம் பல நாட்டிய மாதர்தம் பழக்கங்களாம் – பாஞ்சாலி:1 12/1
மேல்

நாட்டியும் (1)

நலமுடைய கலாசாலை புத்தகசாலை பலவும் நாட்டியும் தம் – தனி:23 7/2
மேல்

நாட்டில் (19)

விசயன் அன்று இருந்த வியன் புகழ் நாட்டில்
இசையும் நல் தவத்தால் இன்று வாழ்ந்திருக்கும் –தேசீய:32 1/180,181
நாட்டில் எங்கும் சுதந்திர வாஞ்சையை நாட்டினாய் கனல் மூட்டினாய் –தேசீய:38 1/1
சொந்த நாட்டில் பரர்க்கு அடிமைசெய்தே துஞ்சிடோம் இனி அஞ்சிடோம் –தேசீய:39 1/1
நாட்டில் அவமதிப்பும் நாண் இன்றி இழி செல்வ –தேசீய:40 15/1
வாழ்க நீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டில் எல்லாம் –தேசீய:41 1/1
தொண்டுபட்டு வாடும் என்றன் தூய பெரு நாட்டில்
கொண்டுவிட்டு அங்கு என்னை உடன் கொன்றாலும் இன்புறுவேன் –தேசீய:48 19/1,2
அரணியத்தில் பாம்புகள் போல் மலிந்து வளர்ந்து ஓங்கினவே அந்த நாட்டில் –தேசீய:52 2/4
பரிதியின் ஒளியும் சென்றிடா நாட்டில் மெய்யொளி பரப்பிட சென்றோன் – தனி:18 1/4
நேரிலா பெரியோர் நிலவிய நாட்டில்
சீரிலா புல்லர் செறிந்து நிற்கின்றார் – தனி:20 1/11,12
பிரான்ஸ் என்னும் சிறந்த புகழ் நாட்டில் உயர் புலவோரும் பிறரும் ஆங்கே – தனி:22 7/1
வணிகமும் பொருள் நூலும் பிதற்றுவார் வாழும் நாட்டில் பொருள் கெடல் கேட்டிலார் – சுயசரிதை:1 23/3
எனக்கு முன்னே சித்தர் பலர் இருந்தாரப்பா யானும் வந்தேன் ஒரு சித்தன் இந்த நாட்டில்
மனத்தினிலே நின்று இதனை எழுதுகின்றாள் மனோன்மணி என் மா சக்தி வையத்தேவி – சுயசரிதை:2 1/1,2
வீட்டிலுள்ள பழக்கமே நாட்டில் உண்டாம் வீட்டினிலே தனக்கு அடிமை பிறராம் என்பான் – சுயசரிதை:2 48/1
சேர வள நாட்டில் தென்புறத்தே ஓர் மலையில் – குயில்:9 1/18
முந்தும் அழகினிலே மூன்று தமிழ் நாட்டில்
யாரும் நினக்கு ஓர் இணையில்லை என்றிடவே – குயில்:9 1/20,21
வாழி நின்றன் மன்னவனும் தொண்டை வள நாட்டில்
ஆழி கரையின் அருகே ஓர் பட்டினத்தில் – குயில்:9 1/172,173
தொண்டை வள நாட்டில் ஓர் சோலையிலே வேந்தன் மகன் – குயில்:9 1/201
சேம மணி பூம் தட நாட்டில் சிறிய புழுக்கள் தோன்றி வெறும் – பிற்சேர்க்கை:4 2/2
பொன்னும் மணியும் மிக பொங்கிநின்ற இ நாட்டில்
அன்னம் இன்றி நாளும் அழிவார்கள் எத்தனைபேர் – பிற்சேர்க்கை:5 9/1,2
மேல்

நாட்டிலும் (1)

ஆப்பிரிக்கத்து காப்பிரி நாட்டிலும்
தென்முனை அடுத்த தீவுகள் பலவினும் –தேசீய:24 1/31,32
மேல்

நாட்டிலே (7)

ஒளி இழந்த நாட்டிலே நின்றேறும் –தேசீய:16 7/3
களை இழந்த நாட்டிலே முன் போலே –தேசீய:16 7/5
தேர்ந்த கல்வி ஞானம் எய்தி வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே –தேசீய:30 2/4
சரிநிகர் சமானமாக வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே –தேசீய:30 4/4
நாட்டிலே அறம் கூட்டிவைப்பீரே நாடும் இன்பங்கள் ஊட்டிவைப்பீரே – பல்வகை:8 3/3
எந்த மார்க்கமும் தோற்றிலது என் செய்கேன் ஏன் பிறந்தனன் இ துயர் நாட்டிலே – சுயசரிதை:1 46/4
பாரதர்தம் நாட்டிலே நாசம் எய்த பாவியேன் துணைபுரியும் பான்மை என்னே – பாஞ்சாலி:1 118/4
மேல்

நாட்டிற்கு (2)

கடவுள் இ நாட்டிற்கு ஈந்ததோர் புனித கட்டளைதன்னினும் அதனை –தேசீய:50 7/1
நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் – தோத்திர:1 25/1
மேல்

நாட்டின் (9)

அச்சம் ஒன்று இல்லை ஆரிய நாட்டின்
அறிவும் பெருமையும் –தேசீய:24 1/122,123
தாய் மணி நாட்டின் உண்மை தனயர் நீர் –தேசீய:42 1/111
தாரணி விளக்காம் என் அரு நாட்டின் தவ பெயரதன் மிசை ஆணை –தேசீய:50 1/2
மாசறு மெல் நல் தாயினை பயந்து என் வழிக்கு எலாம் உறையுளாம் நாட்டின்
ஆசை இங்கு எவர்க்கும் இயற்கையாம் அன்றோ அத்தகை அன்பின் மீது ஆணை –தேசீய:50 2/3,4
ஆற்றகிலாராய் எம் அரு நாட்டின் அன்னைமார் அழும் கணீர் ஆணை –தேசீய:50 6/2
இன்னும் ஓர் நாட்டின் சார்விலது ஆகி குடியரசு இயன்றதாய் இலக –தேசீய:50 10/4
கோலை மனம் எனும் நாட்டின் நிறுத்தல் குறி எனக்கே – தோத்திர:1 6/4
வண்ணம் உயர் மணி நகரின் மருங்கு செல்வான் வழி இடையே நாட்டின் உறு வளங்கள் நோக்கி – பாஞ்சாலி:1 115/3
அன்னை நல் நாட்டின் மக்காள் ஏகுவம் – பிற்சேர்க்கை:27 1/1
மேல்

நாட்டினர் (9)

முத்து குளிப்பதொரு தென்கடலிலே மொய்த்து வணிகர் பல நாட்டினர் வந்தே –தேசீய:5 4/1
ஆரிய நாட்டினர் ஆண்மையோடு இயற்றும் –தேசீய:25 1/6
மேற்றிசை பல நாட்டினர் வீரத்தால் –தேசீய:29 7/1
தேரில் இ நாட்டினர் செறிவுடை உறவினர் –தேசீய:32 1/183
பாரதம் என்ற பழம் பெரு நாட்டினர்
ஆவி தேய்ந்து அழிந்திலர் ஆண்மையில் குறைந்திலர் –தேசீய:42 1/124,125
பெயர்வற எங்கள் நாட்டினர் மனத்தில் பேணுமாறு இயற்றிட கடவேன் –தேசீய:50 12/3
நாட்டினர் என்றும் நலமுற வாழ்கவே – தனி:24 1/38
நாட்டு மந்திரிமாரும் பிற நாட்டினர் பலபல மன்னர்களும் – பாஞ்சாலி:2 163/2
பாவியர் சபைதனிலே புகழ் பாஞ்சால நாட்டினர் தவப்பயனை – பாஞ்சாலி:4 243/1
மேல்

நாட்டினர்க்கு (2)

விதம் பெறும் பல் நாட்டினர்க்கு வேறு ஒர் உண்மை தோற்றவே –தேசீய:7 5/3
துணை நினை வேண்டும் நாட்டினர்க்கு எல்லாம் துயர் கெட விடுதலை அருளி –தேசீய:12 10/3
மேல்

நாட்டினர்க்கும் (1)

பாரில் உள்ள பல நாட்டினர்க்கும்
பாரதநாடு புது நெறி பழக்கல் –தேசீய:12 5/11,12
மேல்

நாட்டினர்தாம் (1)

நாடகத்தில் காவியத்தில் காதல் என்றால் நாட்டினர்தாம் வியப்பு எய்தி நன்றாம் என்பர் – சுயசரிதை:2 52/1
மேல்

நாட்டினரும் (1)

நின்றிடும் புகழ் சீனம் வரை தேர்ந்திடும் பலப்பல நாட்டினரும்
வென்றி கொள் தருமனுக்கே அவன் வேள்வியில் பெரும் புகழ் விளையும் வண்ணம் – பாஞ்சாலி:1 34/2,3
மேல்

நாட்டினள் (1)

பதம் தரற்கு உரியவாய பல் மதங்கள் நாட்டினள்
விதம் பெறும் பல் நாட்டினர்க்கு வேறு ஒர் உண்மை தோற்றவே –தேசீய:7 5/2,3
மேல்

நாட்டினன் (1)

நாச காசினில் ஆசையை நாட்டினன் நல்லன் எந்தை துயர் கடல் வீழ்ந்தனன் – சுயசரிதை:1 42/4
மேல்

நாட்டினாய் (1)

நாட்டில் எங்கும் சுதந்திர வாஞ்சையை நாட்டினாய் கனல் மூட்டினாய் –தேசீய:38 1/1
மேல்

நாட்டினார் (3)

மீ வளரும் செம்பொன் நாட்டினார் நின்றன் மேன்மையினால் அறம் நாட்டினார் ஐய – தோத்திர:5 4/2
மீ வளரும் செம்பொன் நாட்டினார் நின்றன் மேன்மையினால் அறம் நாட்டினார் ஐய – தோத்திர:5 4/2
நாட்டினார் உதிர கொடிதனை – பிற்சேர்க்கை:27 1/4
மேல்

நாட்டினால் (1)

தேவர் வருக என்று சொல்வதோ ஒரு செம்மை தமிழ்மொழியை நாட்டினால்
ஆவல் அறிந்து வருவீர்-கொலோ உம்மையன்றி ஒரு புகலும் இல்லையே – தனி:11 1/1,2
மேல்

நாட்டினில் (2)

நாட்டினில் பெண்களுக்கு நாயகர் சொல்லும் சுவை நைந்த பழங்கதைகள் நான் உரைப்பதோ – கண்ணன்:19 3/1
நந்தனை போல் ஒரு பார்ப்பான் இந்த நாட்டினில் இல்லை குணம் நல்லதாயின் – பிற்சேர்க்கை:8 4/1
மேல்

நாட்டினிலும் (1)

நாட்டினிலும் காட்டினிலும் நாள் எல்லாம் நன்று ஒலிக்கும் – குயில்:3 1/43
மேல்

நாட்டினிலே (6)

புண்ணிய நாட்டினிலே இவர் பொறியற்ற விலங்குகள் போல வாழ்வார் –தேசீய:15 7/4
நாட்டினிலே சனகனை போல் நமையும் செய்தாள் நமோ நம ஓம் சக்தி என நவிலாய் நெஞ்சே – தோத்திர:27 5/4
நாட்டினிலே நாள்தோறும் முயன்றிடுவான் நலிந்து சாவான் – சுயசரிதை:2 48/2
பேதை கதைகள் பிதற்றுவர் இ நாட்டினிலே – பிற்சேர்க்கை:5 5/2
செந்தேனும் பாலும் தெவிட்டி நின்ற நாட்டினிலே
வந்தே தீ பஞ்சம் மரபாகிவிட்டதுவே – பிற்சேர்க்கை:5 7/1,2
மா முனிவர் தோன்றி மணம் உயர்ந்த நாட்டினிலே
காமுகரும் பொய் அடிமை கள்வர்களும் சூழ்ந்தனரே – பிற்சேர்க்கை:5 8/1,2
மேல்

நாட்டினின்றும் (1)

நாட்டினின்றும் இ தென்றல் கொணர்வதோ நாதம் இஃது என் உயிரை உருக்குதே – தோத்திர:51 3/2
மேல்

நாட்டினும் (1)

எந்த நாட்டினும் இந்த அநீதிகள் ஏற்குமோ தெய்வம் பார்க்குமோ –தேசீய:39 1/2
மேல்

நாட்டினை (3)

நாட்டினை பிரிந்த நலிவினால் சாதலும் –தேசீய:24 1/41
நாட்டினை துயர் இன்றி நன்கு அமைத்திடுவதும் – தோத்திர:1 28/9
ஞானம் தங்கும் இ நாட்டினை பின்னரும் நண்ணினான் என தேசுறும் அவ் விவேகானந்தம் – தனி:18 3/2
மேல்

நாட்டினோர் (1)

மற்று உன் நாட்டினோர் வந்ததன் பின்னர் – தனி:24 1/14
மேல்

நாட்டினோர்தம் (1)

நாமகட்கு பெரும் தொண்டு இயற்றி பல் நாட்டினோர்தம் கலையிலும் அவ்வவர் –தேசீய:46 1/1
மேல்

நாட்டீர் (1)

சூது இல்லை காணும் இந்த நாட்டீர் மற்ற தொல்லை மதங்கள் செய்யும் தூக்கம் – தோத்திர:23 1/2
மேல்

நாட்டு (16)

சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே சேர நல் நாட்டு இளம்பெண்களுடனே –தேசீய:5 5/1
எல்லாரும் ஓர் நிறை எல்லோரும் ஓர் விலை எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் நாம் –தேசீய:17 4/2
எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் ஆம் எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் வாழ்க –தேசீய:17 4/3
எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் ஆம் எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் வாழ்க –தேசீய:17 4/3
பிற நாட்டு நல் அறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ்மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும் –தேசீய:22 3/1
பாரத நாட்டு இசை பகர யான் வல்லனோ –தேசீய:32 1/40
காளியும் நமது கனக நல் நாட்டு
தேவியும் ஒன்று என தேர்ந்த நல் அன்பர்காள் –தேசீய:42 1/104,105
கண்ணகத்தே ஒளி தருதல் காண்கிலமோ நின்னை அவர் கனன்று இ நாட்டு
மண்ணகத்தே வாழாது புறஞ்செய்தும் யாங்கள் எலாம் மறக்கொணாது எம் –தேசீய:47 1/2,3
எங்கள் நாட்டு ஒருமை என்னொடும் குறிக்கும் இ சபை தலைவராய் இருப்போர் –தேசீய:50 13/1
பிற நாட்டு இருப்போர் பெயர் பல கூறி – தோத்திர:1 8/5
நாட்டு மக்கள் பிணியும் வறுமையும் நைய பாடு என்று ஒரு தெய்வம் கூறுமே – தோத்திர:19 2/1
நாட்டு மக்கள் நலமுற்று வாழவும் நானிலத்தவர் மேல் நிலை எய்தவும் – தோத்திர:19 3/1
ஓம் சக்தி சக்தி சக்தி என்று நாட்டு சிவ – தோத்திர:26 6/1
நாட்டு மந்திரிமாரும் பிற நாட்டினர் பலபல மன்னர்களும் – பாஞ்சாலி:2 163/2
நாட்டு மாந்தர் எல்லாம் தம் போல் நரர்கள் என்று கருதார் – பாஞ்சாலி:3 220/1
நாட்டு ராஜ நீதி மனிதர் நன்கு செய்யவில்லை – பாஞ்சாலி:3 220/4
மேல்

நாட்டுக (2)

நல்லது நாட்டுக தீமையை ஓட்டுக – கண்ணன்:23 5/2
அவள் நம்மை கர்மயோகத்தில் நாட்டுக
நமக்கு செய்கை இயல்பாகுக – வசனகவிதை:3 2/11,12
மேல்

நாட்டுதற்கு (1)

நல் அறத்தை நாட்டுதற்கு நம் பெருமான் கௌரவராம் –தேசீய:48 9/1
மேல்

நாட்டுப்புறங்களிலே (1)

நாட்டுப்புறங்களிலே நகர் நண்ணு சில சுடர் மாடத்திலே சில – தோத்திர:64 7/2
மேல்

நாட்டும் (2)

சத்தியத்தின் வெல் கொடியை நாட்டும் மதி – தோத்திர:24 38/3
நாட்டும் நல் சீர்த்தி நலன் உயர் பெருமான் – தனி:20 1/21
மேல்

நாட்டுவம் (1)

எதுவும் நல்கி இங்கு எவ்வகையானும் இ பெரும் தொழில் நாட்டுவம் வாரீர் – தோத்திர:62 10/4
மேல்

நாட்டுவயித்தியர் (1)

நாசம் கூறும் நாட்டுவயித்தியர்
இவராம் இங்கு இவ் இருதலைக்கொள்ளியின் –தேசீய:24 1/113,114
மேல்

நாட்டுவார் (1)

நாடுங்கால் ஒர் மணமற்ற செய்கையை நல்லதோர் மணமாம் என நாட்டுவார்
கூடுமாயில் பிரமசரியம் கொள் கூடுகின்றிலதென்னில் பிழைகள் செய்து – சுயசரிதை:1 31/2,3
மேல்

நாட்டுவித்த (1)

பூரணமா ஞான புகழ் விளக்கை நாட்டுவித்த
பாரதமாதேவி என பாடு –தேசீய:13 1/3,4
மேல்

நாட்டுவீர் (1)

தெரியும் ஒளி விழியை நாட்டுவீர் நல்ல தீர பெரும் தொழிலில் பூட்டுவீர் – தனி:11 6/2
மேல்

நாட்டுளார் (1)

நாட்டுளார் பசியினால் நலிந்திட தன் வயிறு –தேசீய:32 1/87
மேல்

நாட்டுளே (1)

நாட்டுளே புகழ் ஓங்கிடுமாறு இ நரியை விற்று புலிகளை கொள்வாய் – பாஞ்சாலி:2 201/2
மேல்

நாட்டுளோர் (1)

நாடு காக்கும் அரசன்தனை அந்த நாட்டுளோர் அரசு என்று அறிவார் எனில் – தோத்திர:34 2/1
மேல்

நாட்டை (8)

பொன் நாட்டை அறிவிப்பாய் வான் நாடு –தேசீய:13 2/2
பொன் உயர் நாட்டை ஒற்றுமையுடைத்தாய் சுதந்திரம் பூண்டது ஆகி –தேசீய:50 10/3
நாட்டை நினைப்பாரோ எந்த நாள் இனி போய் அதை காண்பது என்றே அன்னை –தேசீய:53 3/1
உள்ளம் எனும் நாட்டை ஒரு பிழை இன்றி – தோத்திர:1 28/10
வெல்லத்து இனிப்பு வரச்செய்தல் என விந்தை தோன்றிட இ நாட்டை நான் – தோத்திர:32 8/3
நாடு இழக்கவில்லை தருமா நாட்டை வைத்திடு என்றான் – பாஞ்சாலி:2 195/4
பரவு நாட்டை எல்லாம் எதிரே பணயமாக வைப்போம் – பாஞ்சாலி:3 224/4
நாட்டை எல்லாம் தொலைத்தாய் அண்ணே நாங்கள் பொறுத்திருந்தோம் – பாஞ்சாலி:5 279/1
மேல்

நாட்டையும் (1)

பல கடல் நாட்டையும் இப்படி வென்றதை எங்கணும் சொல்ல பார்த்தது உண்டோ கதை கேட்டது உண்டோ புகல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/4
மேல்

நாட்டோர் (1)

நாடும்படிக்கு வினை செய்து இந்த நாட்டோர் கீர்த்தி எங்கும் ஓங்க கலி – தோத்திர:32 9/2
மேல்

நாட்பட (4)

நாட்பட நாட்பட நாற்றமும் சேறும் –தேசீய:24 1/2
நாட்பட நாட்பட நாற்றமும் சேறும் –தேசீய:24 1/2
நடந்திடல் கண்டேன் நாட்பட நாட்பட – கண்ணன்:6 1/45
நடந்திடல் கண்டேன் நாட்பட நாட்பட
கண்ணனும் தனது கழிபடு நடையில் – கண்ணன்:6 1/45,46
மேல்

நாடக (1)

விதவிதப்படு மக்களின் சித்திரம் மேவி நாடக செய்யுளை வேவு என்பார் – தோத்திர:19 1/2
மேல்

நாடகத்தில் (1)

நாடகத்தில் காவியத்தில் காதல் என்றால் நாட்டினர்தாம் வியப்பு எய்தி நன்றாம் என்பர் – சுயசரிதை:2 52/1
மேல்

நாடகம் (1)

தெய்வீக சாகுந்தலம் எனும் நாடகம் செய்தது எவர் கவிதை அயன் –தேசீய:8 12/1
மேல்

நாடச்செய்தாய் (5)

அன்னை அன்னை ஆடும் கூத்தை நாடச்செய்தாய் என்னை – தோத்திர:35 1/3
அன்னை அன்னை ஆடும் கூத்தை நாடச்செய்தாய் என்னை – தோத்திர:35 2/3
அன்னை அன்னை ஆடும் கூத்தை நாடச்செய்தாய் என்னை – தோத்திர:35 3/3
அன்னை அன்னை ஆடும் கூத்தை நாடச்செய்தாய் என்னை – தோத்திர:35 4/3
அன்னை அன்னை ஆடும் கூத்தை நாடச்செய்தாய் என்னை – தோத்திர:35 5/3
மேல்

நாடர் (1)

மறம் தவிர்ந்து அ நாடர் வந்து வாழி சொன்ன போழ்தினும் –தேசீய:7 1/2
மேல்

நாடரிதாய் (1)

நாமமும் உருவும் அற்றே மனம் நாடரிதாய் புந்தி தேடரிதாய் – பாஞ்சாலி:1 1/3
மேல்

நாடாதே (1)

நீயாய் ஒன்றும் நாடாதே நினது தலைவன் யானே காண் –வேதாந்த:21 1/2
மேல்

நாடாம் (1)

இருளுக்கு ஞாயிறாய் எமது உயர் நாடாம் பயிர்க்கு மழையாய் இங்கு – தனி:17 1/2
மேல்

நாடி (23)

செறுவது நாடி வருபவரை துகள் செய்து கிடத்துவள் தாய் –தேசீய:9 5/2
நாயேன் பல பிழைசெய்து களைத்து உனை நாடி வந்தேன் – தோத்திர:1 2/2
சிவமே நாடி பொழுது அனைத்தும் தியங்கித்தியங்கி நிற்பேனை – தோத்திர:1 11/2
பேர்ந்து பரமசிவானந்தர் பேற்றை நாடி நாள்தோறும் – தோத்திர:1 15/2
நாடி நின்று இடர் புரிவார் உயிர் நதியினை தடுத்து எமை நலித்திடுவார் – தோத்திர:11 6/2
நாடி இ சிறு பூமியில் காணும் நின் நலங்கள் ஏத்திட நல் அருள்செய்கவே – தோத்திர:34 2/4
நாடி தவம் புரிந்து பீடுற்ற முனிவரர் – தோத்திர:54 1/1
செய்வம் என்று ஒரு செய்கை எடுப்போர் செம்மை நாடி பணிந்திடு தெய்வம் – தோத்திர:62 4/3
நாடி அருகணைந்தால் பல ஞானங்கள் சொல்லி இனிமை செய்வாள் இன்று – தோத்திர:64 2/3
இ தரை மீதினிலே இந்த நாளினில் இப்பொழுதே முக்தி சேர்ந்திட நாடி
சுத்த அறிவு நிலையில் களிப்பவர் தூயராம் என்று இங்கு ஊதேடா சங்கம் –வேதாந்த:9 2/1,2
இன்பமே நாடி எண்ணிலா பிழைசெய்வாய் –வேதாந்த:22 1/23
வென்றியை நாடி இவ் வானத்தில் ஓட விரும்பி விரைந்திடுமே – தனி:3 3/2
மீனை நாடி வளைத்திட தூண்டிலை வீசல் ஒக்கும் எனலை மறக்கிலேன் – சுயசரிதை:1 48/3
ஆபத்தாம் அதிர்ச்சியிலே சிறியது ஆகும் அச்சத்தால் நாடி எலாம் அவிந்துபோகும் – சுயசரிதை:2 14/2
தாபத்தால் நாடி எலாம் சிதைந்துபோகும் கவலையினால் நாடி எலாம் தழலாய் வேகும் – சுயசரிதை:2 14/3
தாபத்தால் நாடி எலாம் சிதைந்துபோகும் கவலையினால் நாடி எலாம் தழலாய் வேகும் – சுயசரிதை:2 14/3
நானத்தை கணக்கிடவே மனம் நாடி மிக முயல்கினும் கூடுவதில்லை – கண்ணன்:2 4/2
நாடி தழுவி மனக்குறை தீர்ந்து நான் நல்ல களி எய்தியே – கண்ணன்:20 4/3
ஞாயிறு நிற்பவும் மின்மினிதன்னை நாடி தொழுதிடும் தன்மை போல் அவர் – பாஞ்சாலி:1 66/3
செய்யொணாத செய்வார் தம்மை சீருறுத்த நாடி
ஐய நீ எழுந்தால் அறிஞர் அவலம் எய்திடாரோ – பாஞ்சாலி:3 211/3,4
நாடி சினத்துடனே நானா மொழி கூற – குயில்:9 1/46
காட்டிலே காதலனை நாடி சென்ற ஒரு பெண் தனியே கலங்கி புலம்பினாள் – வசனகவிதை:3 3/2
நன்று அதில் மகிழ்வோம் விடுதலை நாடி
எய்திடும் செல்வ எழுச்சியில் களிப்போம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/52,53
மேல்

நாடிய (3)

நல் அறம் நாடிய மன்னரை வாழ்த்தி நயம்புரிவாள் எங்கள் தாய் அவர் –தேசீய:9 9/1
மூலத்தோடு குலம் கெடல் நாடிய மூட மூட நிர்மூட புலையர்தாம் – சுயசரிதை:1 34/2
அண்ணல் இன் அருள் நாடிய நாடுதான் அவலம் நீங்கி புகழில் உயர்கவே – கண்ணன்:5 14/2
மேல்

நாடியடி (1)

நல்ல உயிர் நீ எனக்கு நாடியடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 7/1
மேல்

நாடியவால் (1)

காட்டு திசையினில் என் கண் இரண்டு நாடியவால்
வானத்தே ஆங்கு ஓர் கரும் பறவை வந்திடவும் – குயில்:8 1/8,9
மேல்

நாடியிருப்பான் (1)

பாழிடத்தை நாடியிருப்பான் பல பாட்டினிலும் கதையிலும் நேரம் அழிப்பான் – கண்ணன்:3 5/4
மேல்

நாடியிலே (2)

ஞானானுபவத்தில் இது முடிவாம் கண்டீர் நாடியிலே அதிர்ச்சியினால் மரணம் என்றான் – சுயசரிதை:2 13/4
கோபத்தால் நாடியிலே அதிர்ச்சி உண்டாம் கொடும் கோபம் பேரதிர்ச்சி சிறிய கோபம் – சுயசரிதை:2 14/1
மேல்

நாடியே (1)

சூதிலாத உளத்தினன் எந்தைதான் சூழ்ந்து எனக்கு நலம் செயல் நாடியே
ஏதிலார் தரும் கல்வி படுகுழி ஏறி உய்தற்கு அரிய கொடும்பிலம் – சுயசரிதை:1 27/1,2
மேல்

நாடில் (1)

நலமே நாடில் புலவீர் பாடீர் – தோத்திர:50 4/1
மேல்

நாடு (85)

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் –தேசீய:4 0/1
பாரத நாடு –தேசீய:4 0/2
கவிதையிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 1/4
தருவதிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 2/4
புகழினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 3/4
கடலினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 4/4
உணர்வினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 5/4
அருளினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 6/4
இனத்தினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 7/4
சிறப்பினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 8/4
பொன் ஒளிர் பாரத நாடு எங்கள் நாடே போற்றுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 1/4
மா ரத வீரர் மலிந்த நல் நாடு மா முனிவோர் பலர் வாழ்ந்த பொன் நாடு –தேசீய:6 2/1
மா ரத வீரர் மலிந்த நல் நாடு மா முனிவோர் பலர் வாழ்ந்த பொன் நாடு
நாரத கான நலம் திகழ் நாடு நல்லன யாவையும் நாடுறு நாடு –தேசீய:6 2/1,2
நாரத கான நலம் திகழ் நாடு நல்லன யாவையும் நாடுறு நாடு –தேசீய:6 2/2
நாரத கான நலம் திகழ் நாடு நல்லன யாவையும் நாடுறு நாடு
பூரண ஞானம் பொலிந்த நல் நாடு புத்தர் பிரான் அருள் பொங்கிய நாடு –தேசீய:6 2/2,3
பூரண ஞானம் பொலிந்த நல் நாடு புத்தர் பிரான் அருள் பொங்கிய நாடு –தேசீய:6 2/3
பூரண ஞானம் பொலிந்த நல் நாடு புத்தர் பிரான் அருள் பொங்கிய நாடு
பாரத நாடு பழம் பெரு நாடே பாடுவம் இஃதை எமக்கு இலை ஈடே –தேசீய:6 2/3,4
பாரத நாடு பழம் பெரு நாடே பாடுவம் இஃதை எமக்கு இலை ஈடே –தேசீய:6 2/4
உன்னத ஆரிய நாடு எங்கள் நாடே ஓதுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 3/4
போந்து நிற்கின்றாள் இன்று பாரத பொன் நாடு எங்கும் –தேசீய:12 9/2
பொன் நாட்டை அறிவிப்பாய் வான் நாடு
பேர் இமய வெற்பு முதல் பெண் குமரி ஈறாகும் –தேசீய:13 2/2,3
ஆரிய நாடு என்றே அறி –தேசீய:13 2/4
ஒற்றுமைக்குள் உய்யவே நாடு எல்லாம் –தேசீய:16 8/7
இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள் எண்ணரும் பெரு நாடு
கனியும் கிழங்கும் தானியங்களும் கணக்கின்றி தரும் நாடு இது –தேசீய:17 1/4,5
கனியும் கிழங்கும் தானியங்களும் கணக்கின்றி தரும் நாடு இது –தேசீய:17 1/5
கணக்கின்றி தரும் நாடு நித்தநித்தம் கணக்கின்றி தரும் நாடு வாழ்க –தேசீய:17 1/6
கணக்கின்றி தரும் நாடு நித்தநித்தம் கணக்கின்றி தரும் நாடு வாழ்க –தேசீய:17 1/6
தந்தையர் நாடு என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே –தேசீய:20 1/2
பவுத்தரே நாடு எலாம் பல்கிய காலத்தவரோ –தேசீய:24 1/99
நாம் இருக்கும் நாடு நமது என்பது அறிந்தோம் இது –தேசீய:31 5/1
ஆற்றல் கொண்டு இருந்தது இவ் அரும் புகழ் நாடு
வேதநூல் பழிக்கும் வெளி திசை மிலேச்சர் –தேசீய:32 1/15,16
பார் எலாம் பெரும் புகழ் பரப்பிய நாடு
தர்மமே உருவமா தழைத்த பேரரசரும் –தேசீய:32 1/19,20
நிர்மல முனிவரும் நிறைந்த நல் நாடு
வீரரை பெறாத மேன்மை தீர் மங்கையை –தேசீய:32 1/21,22
ஊரவர் மலடி என்று உரைத்திடும் நாடு
பாரத பூமி பழம் பெரும் பூமி –தேசீய:32 1/23,24
பாரத நாடு பார்க்கு எலாம் திலகம் –தேசீய:32 1/26
காத்திடும் நாடு கங்கையும் சிந்துவும் –தேசீய:32 1/30
உன்னத மலைகளும் ஒளிர்தரு நாடு
பைம் நிற பழனம் பசியிலாது அளிக்க –தேசீய:32 1/33,34
மை நிற முகில்கள் வழங்கும் பொன் நாடு
தேவர்கள் வாழ்விடம் திறல் உயர் முனிவர் –தேசீய:32 1/35,36
ஆவலோடு அடையும் அரும் புகழ் நாடு
ஊனம் ஒன்று அறியா ஞான மெய் பூமி –தேசீய:32 1/37,38
நாடு எலாம் பிறர் வசம் நண்ணுதல் நினையான் –தேசீய:32 1/83
நாடு காப்பதற்கே உனக்கு ஞானம் சிறிதும் உண்டோ –தேசீய:34 8/1
நல் உயிர் நல்கினன் நாடு எலாம் இயங்கின –தேசீய:42 1/165
நாடு அனைத்திற்கும் நல்வழி திறந்தது –தேசீய:42 1/171
பல் நாடு முடி வணங்க தலைமை நிறுத்திய எமது பரதகண்ட –தேசீய:43 1/2
ஒரு மனிதன் தனை பற்றி பல நாடு கடத்தியவர்க்கு ஊறு செய்தல் –தேசீய:47 2/1
நாடு இழந்து மக்களையும் நல்லாளையும் பிரிந்து –தேசீய:48 1/1
நாடு பிரிந்த நலிவினுக்கு என் செய்கேனே –தேசீய:48 5/2
ஐந்து மணி ஆறும் அளிக்கும் புனல் நாடு –தேசீய:48 7/2
புல்லியரை செற்று ஆழ்ந்த புனித பெரு நாடு –தேசீய:48 9/2
மன்னன் அறங்கள் வளர்த்த புகழ் நாடு –தேசீய:48 11/2
நாரியர்தம் காதல் துறந்திருந்த நல் நாடு –தேசீய:48 12/2
வீமன் வளர்த்த விறல் நாடு வில் அசுவத்தாமன் –தேசீய:48 13/1
ஆக்கம் உயர் குன்றம் அடர்ந்திருக்கும் பொன் நாடு –தேசீய:48 14/2
வீரர் நம் நாடு வாழ்க என வீழ்ந்த விழுமியோர் திருப்பெயர் ஆணை –தேசீய:50 1/4
அகத்து அகத்து அகத்தினிலே உள் நின்றாள் அவள் அம்மை அம்மை எம்மை நாடு பொய் வென்றாள் – தோத்திர:20 1/1
நாடு காக்கும் அரசன்தனை அந்த நாட்டுளோர் அரசு என்று அறிவார் எனில் – தோத்திர:34 2/1
நாடு முற்றிலும் உள்ளன ஊர்கள் நகர்கள் எங்கும் பலபல பள்ளி – தோத்திர:62 6/2
ஊணர் தேசம் யவனர்தம் தேசம் உதய ஞாயிற்று ஒளி பெறு நாடு
சேண் அகன்றதோர் சிற்றடி சீனம் செல்வ பாரசிக பழம் தேசம் – தோத்திர:62 7/1,2
வேதம் உடையது இந்த நாடு நல்ல வீரர் பிறந்தது இந்த நாடு – பல்வகை:2 14/1
வேதம் உடையது இந்த நாடு நல்ல வீரர் பிறந்தது இந்த நாடு
சேதம் இல்லாத ஹிந்துஸ்தானம் இதை தெய்வம் என்று கும்பிடடி பாப்பா – பல்வகை:2 14/1,2
நாற்றினை போலே சிதறி நாடு எங்கும் வீழ்ந்தனவே – தனி:6 2/2
குலம் உயர நகர் உயர நாடு உயர உழைக்கின்றார் கோடி மேன்மை – தனி:23 7/3
முன்ன நாடு திகழ்ந்த பெருமையும் மூண்டிருக்கும் இந்நாளின் இகழ்ச்சியும் – சுயசரிதை:1 26/2
ஞானகுருதேசிகனை போற்றுகின்றேன் நாடு அனைத்தும் தான் ஆவான் நலிவிலாதான் – சுயசரிதை:2 19/1
நாடு முழுதிலும் சுற்றி நான் பல நாள்கள் அலைந்திடும் போதினில் நிறைந்து – கண்ணன்:7 2/1
நாடு புரந்திடும் மன்னவன் கண்ணன் நாளும் கவலையில் மூழ்கினோன் தவ – கண்ணன்:7 5/3
நல்ல தொழில் உணர்ந்தார் செயல் என்றே நாடு முழுதும் புகழ்ச்சிகள் கூற – பாஞ்சாலி:1 110/2
நாடு முழுதும் புகழ்ச்சிகள் கூறும் நல் மணிமண்டபம் செய்ததும் சொல்வாய் – பாஞ்சாலி:1 112/1
நீல முடி தரித்த பல மலை சேர் நாடு நீர் அமுதம் என பாய்ந்து நிரம்பும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 116/1
நீல முடி தரித்த பல மலை சேர் நாடு நீர் அமுதம் என பாய்ந்து நிரம்பும் நாடு
கோலமுறு பயன் மரங்கள் செறிந்து வாழும் குளிர் காவும் சோலைகளும் குலவும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 116/1,2
கோலமுறு பயன் மரங்கள் செறிந்து வாழும் குளிர் காவும் சோலைகளும் குலவும் நாடு
ஞாலம் எலாம் பசி இன்றி காத்தல் வல்ல நன்செய்யும் புன்செய்யும் நலம் மிக்கு ஓங்க – பாஞ்சாலி:1 116/2,3
பாலடையும் நறு நெய்யும் தேனும் உண்டு பண்ணவர் போல் மக்கள் எலாம் பயிலும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 116/4
வன்னம் கொள் வரைத்தோளார் மகிழ மாதர் மையல் விழி தோற்றுவிக்கும் வண்மை நாடு – பாஞ்சாலி:1 117/4
பேர் அறமும் பெரும் தொழிலும் பிறங்கும் நாடு பெண்கள் எல்லாம் அரம்பையர் போல் ஒளிரும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 118/1
பேர் அறமும் பெரும் தொழிலும் பிறங்கும் நாடு பெண்கள் எல்லாம் அரம்பையர் போல் ஒளிரும் நாடு
வீரமொடு மெய்ஞ்ஞானம் தவங்கள் கல்வி கேள்வி எனும் இவை எல்லாம் விளங்கும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 118/1,2
வீரமொடு மெய்ஞ்ஞானம் தவங்கள் கல்வி கேள்வி எனும் இவை எல்லாம் விளங்கும் நாடு
சோரம் முதல் புன்மை எதும் தோன்றா நாடு தொல் உலகின் முடி மணி போல் தோன்றும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 118/2,3
சோரம் முதல் புன்மை எதும் தோன்றா நாடு தொல் உலகின் முடி மணி போல் தோன்றும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 118/3
சோரம் முதல் புன்மை எதும் தோன்றா நாடு தொல் உலகின் முடி மணி போல் தோன்றும் நாடு
பாரதர்தம் நாட்டிலே நாசம் எய்த பாவியேன் துணைபுரியும் பான்மை என்னே – பாஞ்சாலி:1 118/3,4
நாடு இழக்கவில்லை தருமா நாட்டை வைத்திடு என்றான் – பாஞ்சாலி:2 195/4
நம்பி வேலை செய்வோம் தருமா நாடு இழந்த பின்னர் – பாஞ்சாலி:3 225/3
நன்று வடிவம் துலங்கவில்லை நாடு மனம் – குயில்:8 1/12
நாடு அனைத்தும் அஞ்சி நடுங்கும் செயல் உடையான் – குயில்:9 1/34
தேடுகிறது போர் செய்கிறது நாடு காக்கிறது – வசனகவிதை:4 7/7
பல நாடு சுற்றி வந்தோம் பல கலைகள் கற்று வந்தோம் இங்கு பற்பல – பிற்சேர்க்கை:11 5/1
யாம் நாடு பொருளை எமக்கு ஈந்து எமது வறுமையினை இன்றே கொல்வாய் – பிற்சேர்க்கை:11 7/2
மேல்

நாடுகள் (3)

இலகு சீருடை நாற்றிசை நாடுகள் யாவும் சென்று புதுமை கொணர்ந்து இங்கே – பல்வகை:4 8/2
சேம திரவியங்கள் பல நாடுகள் சேர்ந்ததில் ஒன்றுமில்லை – பாஞ்சாலி:4 248/2
மதங்கள் நாடுகள் மாந்தருக்கு எல்லாம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/2
மேல்

நாடுகளில் (2)

வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர்செய்குவோம் –தேசீய:5 2/2
வேற்று நாடுகளில் அவர் துரத்துண்டும் மெய் குலைந்து இறந்துமே படுதல் –தேசீய:50 6/1
மேல்

நாடுகின்றாய் (1)

அன்றுதொட்டு நீயும் எங்கள் அழிவு நாடுகின்றாய்
மன்றில் உன்னை வைத்தான் எந்தை மதியை என் உரைப்பேன் – பாஞ்சாலி:3 208/3,4
மேல்

நாடுங்கால் (1)

நாடுங்கால் ஒர் மணமற்ற செய்கையை நல்லதோர் மணமாம் என நாட்டுவார் – சுயசரிதை:1 31/2
மேல்

நாடுதான் (1)

அண்ணல் இன் அருள் நாடிய நாடுதான் அவலம் நீங்கி புகழில் உயர்கவே – கண்ணன்:5 14/2
மேல்

நாடுதே (1)

ஓரத்திலே புணை கூடுதே கந்தன் ஊக்கத்தை என் உளம் நாடுதே மலை – தோத்திர:5 1/3
மேல்

நாடும் (17)

நன்று என்றும் தீது என்றும் பாரான் முன் நாடும் பொருள்கள் அனைத்தையும் வாரி –தேசீய:21 5/1
நாடும் தருமமும் நன்கு இதில் காப்பான் –தேசீய:42 1/153
சக்தி நுட்பம் யாவினையும் நாடும் மனம் – தோத்திர:24 16/3
சக்தி உறைவிடங்களை நாடும் – தோத்திர:24 32/5
நன்றை நாடும் மனமும் நீ எந்நாளும் ஈதல் வேண்டும் – தோத்திர:31 4/3
நாள் இங்கு எனை அலைக்கலாமோ உள்ளம் நாடும் பொருள் அடைதற்கு அன்றோ மலர் – தோத்திர:32 3/2
நண்ணி சிவன் உடலை நாடும் அவள் என்கோ – தோத்திர:54 2/3
நாடும் மணி செல்வம் எல்லாம் நன்கு அருள்வாய் திருவே – தோத்திர:58 3/5
நாட்டிலே அறம் கூட்டிவைப்பீரே நாடும் இன்பங்கள் ஊட்டிவைப்பீரே – பல்வகை:8 3/3
நாடும் பொருள்கள் அனைத்தையும் சில நாளினில் எய்தப்பெறுகுவார் அவர் – கண்ணன்:7 11/3
நத்து இயல் வாவிகளாம் அங்கு நாடும் இரதி நிகர் தேவிகளாம் – பாஞ்சாலி:1 7/4
நாடும் குடிகளும் செல்வமும் எண்ணி நானிலத்தோர் கொடும் போர்செய்வார் அன்றி – பாஞ்சாலி:1 56/1
நாடும் குடிகளும் செல்வமும் ஒரு நாழிகை போதினில் சூதினால் வெல்லக்கூடும் – பாஞ்சாலி:1 56/3
தன் அழிவு நாடும் தறுகண்மை என்னேடா – பாஞ்சாலி:4 252/57
வான் நாடும் மன் நாடும் களி ஓங்க திருமாது வந்து புல்க – பிற்சேர்க்கை:11 7/3
வான் நாடும் மன் நாடும் களி ஓங்க திருமாது வந்து புல்க – பிற்சேர்க்கை:11 7/3
பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன் நாடும்
நல் தவ வானிலும் நனி சிறந்தனவே – பிற்சேர்க்கை:29 1/1,2
மேல்

நாடும்படிக்கு (1)

நாடும்படிக்கு வினை செய்து இந்த நாட்டோர் கீர்த்தி எங்கும் ஓங்க கலி – தோத்திர:32 9/2
மேல்

நாடுவதில்லை (1)

நச்சிநச்சி உள தொண்டு கொண்டு நானிலத்து இன்பம் நாடுவதில்லை
பிச்சை கேட்பதும் இல்லை இன்பத்தில் பித்து கொண்டு மயங்குவதில்லை – தனி:14 9/2,3
மேல்

நாடுவனோ (1)

நரி தாக்குதல் போலாம் இந்த நாணமில் செயலினை நாடுவனோ – பாஞ்சாலி:1 92/4
மேல்

நாடுவார் (1)

சித்தத்திலே சிவம் நாடுவார் இங்கு சேர்ந்து களித்து உலகு ஆளுவார் நல்ல – கண்ணன்:7 9/1
மேல்

நாடுவிப்பது (1)

நல்லது என்று ஒரு பார்ப்பனப்பிள்ளையை நாடுவிப்பது போலவும் எந்தைதான் – சுயசரிதை:1 21/3
மேல்

நாடுவோம் (2)

ஈவள் பராசக்தி அன்னைதான் உங்கள் இன் அருளே என்று நாடுவோம் நின்றன் – தோத்திர:5 4/4
வலிமை வலிமை என்று பாடுவோம் என்றும் வாழும் சுடர் குலத்தை நாடுவோம்
கலியை பிளந்திட கை ஓங்கினோம் நெஞ்சில் கவலை இருள் அனைத்தும் நீங்கினோம் – தனி:11 9/1,2
மேல்

நாடுவோர் (1)

தாழும் உள்ளத்தர் சோர்வினர் ஆடு போல் தாவித்தாவி பல பொருள் நாடுவோர்
வீழும் ஓர் இடையூற்றினுக்கு அஞ்சுவோர் விரும்பும் யாவும் பெறார் இவர்தாம் அன்றே – சுயசரிதை:1 12/3,4
மேல்

நாடுறு (3)

நாரத கான நலம் திகழ் நாடு நல்லன யாவையும் நாடுறு நாடு –தேசீய:6 2/2
பின்னர் நாடுறு பெற்றியும் தேர்கிலார் பேடி கல்வி பயின்று உழல் பித்தர்கள் – சுயசரிதை:1 26/3
நாடுறு தயில வகை நறு நானத்தின் பொருள் பலர் கொணர்ந்து தந்தார் – பாஞ்சாலி:1 35/4
மேல்

நாடுறும் (1)

நல் துணைபுரிவர் வானக நாடுறும்
வெற்றியே அன்றி வேறு எதும் பெறுகிலேம் –தேசீய:32 1/113,114
மேல்

நாடெங்கும் (1)

நல்லநல்ல நதிகள் உண்டு அவை நாடெங்கும் ஓடி விளையாடி வரும் காண் – கண்ணன்:2 5/1
மேல்

நாடே (15)

எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இ நாடே அதன் –தேசீய:3 1/1
முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இ நாடே அவர் –தேசீய:3 1/2
சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இ நாடே இதை –தேசீய:3 1/3
இன் உயிர் தந்து எமை ஈன்று வளர்த்து அருள் ஈந்ததும் இ நாடே எங்கள் –தேசீய:3 2/1
அன்னையர் தோன்றி மழலைகள் கூறி அறிந்ததும் இ நாடே அவர் –தேசீய:3 2/2
கன்னியர் ஆகி நிலவினில் ஆடி களித்ததும் இ நாடே தங்கள் –தேசீய:3 2/3
பொன் உடல் இன்புற நீர் விளையாடி இல் போந்ததும் இ நாடே இதை –தேசீய:3 2/4
மங்கையராய் அவர் இல்லறம் நன்கு வளர்த்ததும் இ நாடே அவர் –தேசீய:3 3/1
தங்க மதலைகள் ஈன்று அமுது ஊட்டி தழுவியது இ நாடே மக்கள் –தேசீய:3 3/2
துங்கம் உயர்ந்து வளர்கென கோயில்கள் சூழ்ந்ததும் இ நாடே பின்னர் –தேசீய:3 3/3
அங்கு அவர் மாய அவர் உடல் பூம் துகள் ஆர்ந்ததும் இ நாடே இதை –தேசீய:3 3/4
பொன் ஒளிர் பாரத நாடு எங்கள் நாடே போற்றுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 1/4
பாரத நாடு பழம் பெரு நாடே பாடுவம் இஃதை எமக்கு இலை ஈடே –தேசீய:6 2/4
உன்னத ஆரிய நாடு எங்கள் நாடே ஓதுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 3/4
மாண் எலாம் பாழாகி மங்கிவிட்டது இ நாடே – பிற்சேர்க்கை:5 2/2
மேல்

நாண் (7)

நாண் இலாது கெஞ்சுவாய் போ போ போ –தேசீய:16 2/4
நாட்டில் அவமதிப்பும் நாண் இன்றி இழி செல்வ –தேசீய:40 15/1
வில் நாண் ஒலி கேட்ட மேன்மை திருநாடு –தேசீய:48 10/2
நாண் இலகு வில்லினொடு தூணி நல்ல நாதம் மிகு சங்கொலியும் பேணி – பல்வகை:9 2/1
விடு நாண் கோத்திடடா தம்பி வில்லினுக்கு இரை மிக விளையுதடா – பாஞ்சாலி:1 134/4
நம்பி நின் அடி தொழுதேன் என்னை நாண் அழியாது இங்கு காத்தருள்வாய் – பாஞ்சாலி:5 297/4
நாண் இன்றி வந்திரு என்றான் இந்த நாய்மகனாம் துரியோதனன்தன்னை – பாஞ்சாலி:5 304/3
மேல்

நாண (1)

ஒன்னார் பற்பலர் நாண வருணசிந்தாமணி என்னும் உண்மை வாளால் – பிற்சேர்க்கை:10 3/2
மேல்

நாணத்தை (2)

நலிவும் இல்லை சாவும் இல்லை கேளீர் கேளீர் நாணத்தை கவலையினை சினத்தை பொய்யை – சுயசரிதை:2 6/4
சிறிது நேரம் கழிந்தவுடன் பெண்ணும் இன்ப மயக்கத்திலே நான் நிற்பதை மறந்து நாணத்தை விட்டுவிட்டது – வசனகவிதை:4 1/46
மேல்

நாணம் (7)

நாம் அவன் வலி நம்பியிருக்கவும் நாணம் இன்றி பதுங்கி வளருவான் – கண்ணன்:5 7/1
ஓரிருமுறை கண்டு பழகிய பின் வெறும் ஒப்புக்கு காட்டுவது இ நாணம் என்னடீ – கண்ணன்:18 2/2
கூண்டில் பறவையும் அல்லளே ஐவர் கூட்டு மனைவிக்கு நாணம் ஏன் சினம் – பாஞ்சாலி:4 254/3
இ தரையில் மேலோர் முன் ஏழையர்க்கு நாணம் உண்டோ – குயில்:7 1/64
நாணம் இலா காதல் கொண்ட நானும் சிறு குயிலை – குயில்:7 1/107
நாணம் இலா பொய் குயிலோ என்பதனை நன்கு அறிவோம் – குயில்:8 1/18
நாணம் தவிர்த்தாய் நனவே தவிர்ந்தவளாய் – குயில்:9 1/110
மேல்

நாணமற்ற (1)

நன்றிகெட்ட விதுரா சிறிதும் நாணமற்ற விதுரா – பாஞ்சாலி:3 208/1
மேல்

நாணமில் (2)

நரி தாக்குதல் போலாம் இந்த நாணமில் செயலினை நாடுவனோ – பாஞ்சாலி:1 92/4
நாணமில் கவுரவரும் தங்கள் நாயகனொடும் அங்கு வீற்றிருந்தார் – பாஞ்சாலி:2 162/4
மேல்

நாணமிலார் (1)

நல்லவன் அல்லாதான் என நாணமிலார் சொலும் கதை வேண்டா – பாஞ்சாலி:2 177/2
மேல்

நாணமுற்றதோ (1)

மன்னர் குலத்தினிடை பிறந்தவளை இவன் மருவ நிகழ்ந்தது என்று நாணமுற்றதோ
சின்னஞ்சிறு குழந்தை என்ற கருத்தோ இங்கு செய்யத்தகாத செய்கை செய்தவர் உண்டோ – கண்ணன்:19 1/1,2
மேல்

நாணமுற்று (1)

இன்னும் கடைசி வரை ஒட்டு இருக்குமாம் இதில் ஏதுக்கு நாணமுற்று கண்புதைப்பதே – கண்ணன்:19 5/4
மேல்

நாணற்ற (1)

நாணற்ற வார்த்தை அன்றோ வீட்டை சுட்டால் நலமான கூரையும்தான் எரிந்திடாதோ – சுயசரிதை:2 56/2
மேல்

நாணி (4)

புல் அடிமை தொழில் பேணி பண்டு போயின நாட்களுக்கு இனி மனம் நாணி
தொல்லை இகழ்ச்சிகள் தீர இந்த தொண்டு நிலைமையை தூவென்று தள்ளி –தேசீய:1 6/1,2
நாணி ஏகலாமோ என்னை நன்கு அறிந்திலாயோ – தோத்திர:57 3/2
கூனன் ஒருவன் வந்து இ நாணி பின்னலை கொண்டை மலர் சிதற நின்று இழுத்ததும் – கண்ணன்:11 2/2
நடுமை அரசி அவள் எதற்காகவோ நாணி குலைந்திடுவாள் – கண்ணன்:20 3/4
மேல்

நாணிலாய் (1)

நண்ணிடும் பாவம் என்றாய் நாணிலாய் பொறையும் இல்லாய் – பாஞ்சாலி:5 289/3
மேல்

நாணிலான் (1)

இடையன் வீரமிலாதவன் அஞ்சினோன் என்றவர் சொலும் ஏச்சிற்கு நாணிலான் – கண்ணன்:5 3/2
மேல்

நாணுதல் (1)

நடுங்குதல் இல்லை நாணுதல் இல்லை – தோத்திர:1 24/2
மேல்

நாணும் (5)

கல் நாணும் திண் தோள் கள வீரன் பார்த்தன் ஒரு –தேசீய:48 10/1
தன்னை எண்ணி துன்பமுற நாணும் – தோத்திர:24 43/5
நாணும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமாம் ஞான நல் அறம் வீர சுதந்திரம் – பல்வகை:4 4/3
வேதனையும் நாணும் மிகுந்த குரலினிலே – குயில்:3 1/18
நாணும் துயரும் நலிவுறுத்த நான் மீண்டு – குயில்:6 1/5
மேல்

நாணுற்றனை (1)

சொல்லிய வார்த்தையில் நாணுற்றனை போலும் வெண்ணிலாவே நின் சோதி வதனம் முழுதும் மறைத்தனை வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 5/3
மேல்

நாணுற (1)

நண்ணி தொடங்கிய சூது அன்றோ இவர் நாணுற செய்வது நேர்மையோ – பாஞ்சாலி:3 240/4
மேல்

நாத்திகம் (1)

மதியினில் புலை நாத்திகம் கூறுவர் மாய்ந்திடாத நிறைந்த விருப்பமே – சுயசரிதை:1 13/3
மேல்

நாத (4)

இங்கித நாத நிலையம் இரு செவி சங்கு நிகர்த்த கண்டம் அமிர்த சங்கம் – தோத்திர:55 3/1
நாத வார் கடலின் ஒலியோடு நல் தமிழ் சொல் இசையையும் சேர்ப்பேன் – தோத்திர:69 2/2
நாத வடிவானவளே நல்ல உயிரே கண்ணம்மா – கண்ணன்:21 6/4
நாத கனலினிலே நம் உயிரை போக்கோமோ – குயில்:1 1/30
மேல்

நாதங்கள் (2)

நாலு புறத்தும் உயிர் நாதங்கள் ஓங்கிடவும் – குயில்:6 1/44
நாதங்கள் சேரும் நயத்தினுக்கு நேர் ஆமோ – குயில்:7 1/98
மேல்

நாதத்தே (1)

நாதத்தே ஓர் நலிவு உண்டாயின் – குயில்:2 3/2
மேல்

நாதம் (10)

புள்ளினம் ஆர்த்தன ஆர்த்தன முரசம் பொங்கியது எங்கும் சுதந்திர நாதம்
வெள்ளிய சங்கம் முழங்கின கேளாய் வீதி எலாம் அணுகுற்றனர் மாதர் –தேசீய:11 2/1,2
நாலு திசையும் ஸ்வாதந்தர்ய நாதம் எழுகவே நரகம் ஒத்த அடிமை வாழ்வு நைந்து கழிகவே –தேசீய:45 1/1
நாட்டினின்றும் இ தென்றல் கொணர்வதோ நாதம் இஃது என் உயிரை உருக்குதே – தோத்திர:51 3/2
நாண் இலகு வில்லினொடு தூணி நல்ல நாதம் மிகு சங்கொலியும் பேணி – பல்வகை:9 2/1
நல்ல கீதம் சிவ தனி நாதம் நடன ஞானியர் சிற்சபை ஆட்டம் – தனி:14 6/1
வேத மந்திர நாதம் ஒருபால் வேயின் இன் குழல் மெல் ஒலி ஓர்பால் – தனி:14 11/1
நாதம் குலைந்து நடுமை இன்றி பாழ் ஆக – பாஞ்சாலி:4 252/6
நாதம் நாதம் நாதம் – குயில்:2 3/1
நாதம் நாதம் நாதம் – குயில்:2 3/1
நாதம் நாதம் நாதம்
நாதத்தே ஓர் நலிவு உண்டாயின் – குயில்:2 3/1,2
மேல்

நாதம்தான் (1)

நாதம்தான் அது நாரதர் வீணையோ நம்பிரான் கண்ணன் வேய்ங்குழல் இன்பமோ – பல்வகை:4 2/2
மேல்

நாதமாய் (1)

வேதமாய் அதன் முன் உள்ள நாதமாய் விளங்கும் இந்த வீர சக்தி வெள்ளம் விழும் பள்ளம் ஆக வேண்டும் நித்தம் என்றன் ஏழை உள்ளம் – தோத்திர:38 1/4
மேல்

நாதமொடு (1)

நாதமொடு எப்பொழுதும் என்றன் நாவினிலே பொழிந்திட வேண்டும் – தோத்திர:61 2/3
மேல்

நாதன் (2)

அமரர் தூதன் சமர நாதன் ஆர்த்து எழுந்தானே இ நேரம் – தோத்திர:75 11/1
நம்பி நின்னை அடைந்தவர் அன்றோ நாதன் என்று உனை கொண்டவர் அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 202/2
மேல்

நாதனை (1)

சிறந்து ஆளும் நாதனை போற்றிடும் தொண்டர் செயும் தவமே – தோத்திர:1 10/4
மேல்

நாதா (3)

நவ மா மணிகள் புனைந்த முடி நாதா கருணாலயனே தத்துவமாகியதோர் – தோத்திர:1 11/3
சதுர்மறை நாதா சரோஜ பாதா – தோத்திர:43 0/2
நண்ணு இரண்டு பொன் பாதம் அளித்து அருள்வாய் சராசரத்து நாதா நாளும் – தோத்திர:44 1/3
மேல்

நாம் (71)

ஒன்று பரம்பொருள் நாம் அதன் மக்கள் உலகு இன்ப கேணி என்றே மிக –தேசீய:8 3/1
எல்லாரும் ஓர் நிறை எல்லோரும் ஓர் விலை எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் நாம்
எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் ஆம் எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் வாழ்க –தேசீய:17 4/2,3
நன்றடா நன்று நாம் இனி மேற்றிசை –தேசீய:24 1/84
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு நாம்
எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு –தேசீய:31 2/1,2
நாம் இருக்கும் நாடு நமது என்பது அறிந்தோம் இது –தேசீய:31 5/1
ஆண் எனப்பெறுவோம் அன்றி நாம் இறப்பினும் –தேசீய:32 1/125
நாம் என்ன செய்வோம் துணைவரே இந்த –தேசீய:36 0/1
இங்கு நாம் பெறலாம் இஃது உணர்வீரே – தோத்திர:1 4/20
தெளிவுறும் அறிவினை நாம் கொண்டு சேர்த்தனம் நினக்கு அது சோமரசம் – தோத்திர:11 4/1
நம்புவதே வழி என்ற மறைதன்னை நாம் இன்று நம்பிவிட்டோம் – தோத்திர:18 3/1
தகத்தக நமக்கு அருள்புரிவாள் தாள் ஒன்றே சரணம் என்று வாழ்த்திடுவோம் நாம் என்றே – தோத்திர:20 1/2
சகத்தினில் உள்ள மனிதர் எல்லாம் நன்றுநன்று என நாம் சதிருடனே தாளம் இசை இரண்டும் ஒன்று என – தோத்திர:20 3/2
சக்தி பதமே சரண் என்று நாம் புகுந்து – தோத்திர:66 1/1
நண்ணிடும் ஞானபாநு அதனை நாம் நன்கு போற்றின் – தோத்திர:71 4/4
தோழரே நம் ஆவி வேக சூழுதே தீ தீ ஐயோ நாம்
வாழ வந்த காடு வேக வந்ததே தீ தீ அம்மாவோ – தோத்திர:75 2/1,2
இந்திராதி தேவர்தம்மை ஏசி வாழ்ந்தோமே ஐயோ நாம்
வெந்துபோக மானிடர்க்கு ஓர் வேதம் உண்டாமோ அம்மாவோ – தோத்திர:75 4/1,2
கோடி நாளாய் இவ் வனத்தில் கூடி வாழ்ந்தோமே ஐயோ நாம்
பாடி வேள்வி மாந்தர் செய்ய பண்பு இழந்தோமே அம்மாவோ – தோத்திர:75 6/1,2
வலியிலாதார் மாந்தர் என்று மகிழ்ந்து வாழ்ந்தோமே ஐயோ நாம்
கலியை வென்றோர் வேத உண்மை கண்டுகொண்டாரே அம்மாவோ – தோத்திர:75 8/1,2
உயிரை விட்டும் உணர்வை விட்டும் ஓடி வந்தோமே ஐயோ நாம்
துயில் உடம்பின் மீதிலும் தீ தோன்றிவிட்டானே அம்மாவோ – தோத்திர:75 10/1,2
வருணன் மித்ரன் அர்யமானும் மதுவை உண்பாரே ஐயோ நாம்
பெருகு தீயின் புகையும் வெப்பும் பின்னி மாய்வோமே அம்மாவோ – தோத்திர:75 12/1,2
பகனும் இங்கே இன்பம் எய்தி பாடுகின்றானே ஐயோ நாம்
புகையில் வீழ இந்திரன் சீர் பொங்கல் கண்டீரோ அம்மாவோ – தோத்திர:75 14/1,2
நாசம் இன்றி நமை நித்தம் காப்பார் நம் அகந்தையை நாம் கொன்றுவிட்டால் – தோத்திர:77 1/4
வெருவுற மாய்வார் பலர் கடலில் நாம் மீளவும் நம் ஊர் திரும்பும் முன்னே –வேதாந்த:25 2/2
பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயம்கொள்ளலாகாது பாப்பா – பல்வகை:2 8/1
துன்பம் நெருங்கி வந்த போதும் நாம் சோர்ந்துவிடலாகாது பாப்பா – பல்வகை:2 9/1
பெண்கள் விடுதலை பெற்ற மகிழ்ச்சிகள் பேசி களிப்பொடு நாம் பாட – பல்வகை:6 0/1
திடமனத்தின் மதுக்கிண்ணம் மீது சேர்ந்து நாம் பிரதிக்கினை செய்வோம் – பல்வகை:7 1/2
இடையிலே பட்ட கீழ்நிலை கண்டீர் இதற்கு நாம் ஒருப்பட்டிருப்போமோ – பல்வகை:7 1/4
வீர மறவர் நாம் அன்றோ இந்த வீண் வாழ்க்கை வாழ்வது இனி நன்றோ – பல்வகை:9 10/2
செய்கை எலாம் அதன் செய்கை நினைவு எல்லாம் அதன் நினைவு தெய்வமே நாம்
உய்கையுற நாம் ஆகி நமக்குள்ளே ஒளிர்வது என உறுதிகொண்டு – தனி:23 2/1,2
உய்கையுற நாம் ஆகி நமக்குள்ளே ஒளிர்வது என உறுதிகொண்டு – தனி:23 2/2
மோன குரு திருவருளால் பிறப்பு மாறி முற்றிலும் நாம் அமரநிலை சூழ்ந்துவிட்டோம் – சுயசரிதை:2 19/2
ஞாயிற்றை சங்கிலியால் அளக்கலாமோ ஞானகுரு புகழினை நாம் வகுக்கலாமோ – சுயசரிதை:2 22/2
பாங்கான குருக்களை நாம் போற்றி கொண்டோம் பாரினிலே பயம் தெளிந்தோம் பாசம் அற்றோம் – சுயசரிதை:2 44/1
காற்றுள்ள போதே நாம் தூற்றிக்கொள்வோம் கனமான குருவை எதிர் கண்ட போதே – சுயசரிதை:2 58/1
பூமியிலே வழங்கிவரும் மதத்துக்கு எல்லாம் பொருளினை நாம் இங்கு எடுத்து புகல கேளாய் – சுயசரிதை:2 66/1
கண்ணன் வென்று பகைமை அழிந்து நாம் கண்ணில் காண்பது அரிது என தோன்றுமே – கண்ணன்:5 2/1
எண்ணமிட்டு எண்ணமிட்டு சலித்து நாம் இழந்த நாட்கள் யுகம் என போகுமே – கண்ணன்:5 2/2
காலினை கையினால் பற்றிக்கொண்டு நாம் கதி எமக்கு ஒன்று காட்டுவை என்றிட்டால் – கண்ணன்:5 6/1
நாம் அவன் வலி நம்பியிருக்கவும் நாணம் இன்றி பதுங்கி வளருவான் – கண்ணன்:5 7/1
நல்லது தீயது நாம் அறியோம் அன்னை – கண்ணன்:23 5/1
தீச்செயல் நற்செயல் ஏதெனினும் ஒன்று செய்து நாம் அவர் செல்வம் கவர்ந்து அவரை விட வேண்டும் தெருவிலே – பாஞ்சாலி:1 52/4
வெள்ளத்தை புல் ஒன்று எதிர்க்குமோ இளவேந்தரை நாம் வெல்லல் ஆகுமோ – பாஞ்சாலி:1 71/4
நண்ணும் விருந்தினர்க்கு அன்றியே நம்முள் நாம் உபசாரங்கள் செய்வதோ உறவு – பாஞ்சாலி:1 79/2
நல்வழி தீயவழி என நாம் அதில் சோதனை செய தகுமோ – பாஞ்சாலி:1 101/2
நாம் இ பூதலத்தே குறைவு எய்த நாளும் பாண்டவர் ஏறுகின்றாரால் – பாஞ்சாலி:1 103/2
பாரிடத்து இவரொடு நாம் என பகுதி இவ் இரண்டிற்கும் காலம் ஒன்றில் – பாஞ்சாலி:1 135/3
விதியினும் பெரிதோர் பொருள் உண்டோ மேலை நாம் செயும் கர்மம் அல்லாதே – பாஞ்சாலி:2 182/2
துய்ய சீர்த்தி மதிக்குலமோ நாம் தூ என்று எள்ளி விதுரனும் சொல்வான் – பாஞ்சாலி:2 196/4
நாசமடைந்ததடா நெடுநாள் பகை நாம் இனி வாழ்ந்தோமடா – பாஞ்சாலி:4 250/3
இன்னே நாம் சூதில் எடுத்த விலைமகள்பால் – பாஞ்சாலி:4 252/40
எண்ணிலாது உரைக்கலுற்றாய் இவளை நாம் வென்றதாலே – பாஞ்சாலி:5 289/2
யான் நிலத்தே சென்றேன் இறுதியிலே முன்பு நாம்
கூறியுள்ள மாஞ்சோலைதன்னை குறுகி அந்த – குயில்:8 1/24,25
சாவிலே துன்பம் இல்லை தையலே இன்னமும் நாம்
பூமியிலே தோன்றிடுவோம் பொன்னே நினை கண்டு – குயில்:9 1/163,164
ஒத்திருக்க நாம் வீட்டில் உள்ளோம் என உணர்ந்தேன் – குயில்:9 1/256
நாம் வெம்மை தெய்வத்தை புகழ்கின்றோம் – வசனகவிதை:2 11/21
நாம் வெம்மையை புகழ்கின்றோம் – வசனகவிதை:2 12/1
நாம் அச்சம்கொண்டோம் தாய் அதனை நீக்கி உறுதி தந்தாள் – வசனகவிதை:3 3/9
நாம் துயர்கொண்டோம் தாய் அதை மாற்றி களிப்பு தந்தாள் – வசனகவிதை:3 3/10
மஹாசக்தியின் அருள் பெறுதலே வாழ்தல் நாம் வாழ்கின்றோம் – வசனகவிதை:3 8/10
நாம் சுகப்படுவதை பிறர் பார்ப்பதிலே நமக்கு ஸந்தோஷம்தானே – வசனகவிதை:4 1/35
வெளியுலகத்திலே அதன் செய்கையை நாம் அறிவோம் நாம் அறிவதில்லை – வசனகவிதை:4 7/14
வெளியுலகத்திலே அதன் செய்கையை நாம் அறிவோம் நாம் அறிவதில்லை – வசனகவிதை:4 7/14
இதனை ஊர்ந்து வரும் சக்தியையே நாம் காற்றுத்தேவன் என்று வணங்குகிறோம் – வசனகவிதை:4 12/13
சீர் தர நினைந்து நாம் செய்ததை எல்லாம் – வசனகவிதை:7 0/48
விடுதலை பெற நாம் வேண்டி நின் மறைவு – பிற்சேர்க்கை:26 1/9
நலிவுறுத்தோரை நாம் எதிர்த்திடாமை – பிற்சேர்க்கை:26 1/32
மாந்தருள் காண நாம் விரும்பிய மனிதனை – பிற்சேர்க்கை:26 1/45
மடிய விதிப்பினும் மீட்டு நாம் வாழ்வோம் என்று – பிற்சேர்க்கை:26 1/61
நாம் போம் பாதையில் – பிற்சேர்க்கை:27 1/11
தாதையர் குருதியின் சாய்ந்து நாம் மடினும் – பிற்சேர்க்கை:28 1/1
மேல்

நாம (1)

கோமான் எட்டீசன் மலர் கொள் பதமே நாம வேல் – பிற்சேர்க்கை:12 8/2
மேல்

நாமகட்கு (2)

நாமகட்கு பெரும் தொண்டு இயற்றி பல் நாட்டினோர்தம் கலையிலும் அவ்வவர் –தேசீய:46 1/1
நான்முகனார் நா அடைக்க நாமகட்கு புத்தி கெட – பாஞ்சாலி:4 252/9
மேல்

நாமகள் (1)

நாமகள் புளகுற நம்மிடை வாழ்ந்தான் – தனி:20 1/23
மேல்

நாமங்கள் (1)

துணியும் ஆயிரம் சாத்திர நாமங்கள் சொல்லுவார் எள்துணை பயன் கண்டிலார் – சுயசரிதை:1 23/4
மேல்

நாமச்சொல்லின் (1)

நாலில் ஒன்று பலித்திடும் காண் என்பான் நாமச்சொல்லின் பொருள் எங்கு உணர்வதே – கண்ணன்:5 6/2
மேல்

நாமத்தானே (1)

நல் நா வலோர் பெருமான் கனகசபைப்பிள்ளை எனும் நாமத்தானே – பிற்சேர்க்கை:10 3/4
மேல்

நாமத்தினால் (1)

நாமம் இல்லாதே உண்மை நாமத்தினால் இங்கு நன்மை விளைந்திடும் –வேதாந்த:15 2/4
மேல்

நாமத்தை (3)

நாமத்தை நீர் உண்மை என்று கொள்வீர் என்று அ நான்மறை கண்டிலதே –வேதாந்த:10 5/2
நாவு துணிகுவதில்லை உண்மை நாமத்தை வெளிப்பட உரைப்பதற்கே – கண்ணன்:3 3/1
உய்கை கொண்டு அதன் நாமத்தை கூறின் உணர்வு கொண்டவர் தேவர்கள் ஆவர் – பிற்சேர்க்கை:1 4/2
மேல்

நாமம் (11)

செய்திடப்பெற்ற தீட்சையின் நாமம்
அமிர்தம் என்று அறி-மின் அரும் பேறாம் இது –தேசீய:42 1/174,175
வாழ்க திலகன் நாமம் வாழ்க வாழ்கவே –தேசீய:45 0/1
இசையும் நன்கு இசையும் இங்கு இவனுக்கு இ நாமம் – தோத்திர:68 16/3
நாமம் பல் கோடி ஒர் உண்மைக்கு உள என்று நான்மறை கூறிடுமே ஆங்கு ஓர் –வேதாந்த:10 5/1
நாமம் இல்லாதே உண்மை நாமத்தினால் இங்கு நன்மை விளைந்திடும் –வேதாந்த:15 2/4
அது என்றால் முன் நிற்கும் பொருளின் நாமம் அவனியிலே பொருள் எல்லாம் அதுவாம் நீயும் – சுயசரிதை:2 60/2
பேர் உயர்ந்த ஏஹோவா அல்லா நாமம் பேணுமவர் பதமலரும் பேணல் வேண்டும் – சுயசரிதை:2 64/4
நாமம் உயர் சீனத்து தாவு மார்க்கம் நல்ல கண்பூசி மதம் முதலா பார் மேல் – சுயசரிதை:2 65/3
சின்ன குயிலி என்று செப்பிடுவார் நின் நாமம்
பின்னர் சில தினங்கள் சென்றதன் பின் பெண் குயிலி – குயில்:9 1/59,60
தரைக்கு அணிய பெரும்பொருளே காவாயோ என்று அலறி தாய் உன் நாமம்
உரைக்க மனம் எமக்கு இன்றி யாம் அழிந்தாம் பிழை சிறிதும் உளதாம்-கொல்லோ – பிற்சேர்க்கை:7 3/3,4
மல் ஆண்ட திண் தோளாய் சண்முக நாமம் படைத்த வள்ளல் கோவே – பிற்சேர்க்கை:11 1/4
மேல்

நாமம்தன்னில் (1)

முன்னிய ஹரி நாமம்தன்னில் மூளும் நல் பயன் உலகு அறிந்திடவே – பாஞ்சாலி:5 301/3
மேல்

நாமமது (1)

நாமமது தமிழர் என கொண்டு இங்கு வாழ்ந்திடுதல் நன்றோ சொல்லீர் –தேசீய:22 1/3
மேல்

நாமமும் (3)

தண்மை இன்பம் நல் புண்ணியம் சேர்ந்தன தாயின் பெயரும் சதி என்ற நாமமும் – பல்வகை:5 1/2
நாமமும் ஊரும் கருத்துமே சொல்லி நன்மை தருக என வேண்டினன் அவன் – கண்ணன்:7 4/2
நாமமும் உருவும் அற்றே மனம் நாடரிதாய் புந்தி தேடரிதாய் – பாஞ்சாலி:1 1/3
மேல்

நாமும் (2)

வண்ணம் இனிய தேவ மகளிர் மருவ நாமும் உவகை துள்ள –வேதாந்த:4 3/4
நாமும் கதையை முடித்தோம் இந்த நானிலம் முற்றும் நல் இன்பத்தில் வாழ்க – பாஞ்சாலி:5 308/4
மேல்

நாமே (1)

சந்தமும் கூறியதை தேராமே பிறப்பு ஒன்றால் தருக்கி நாமே
எந்த நெறியுடைய பிறர் எனினும் அவர் சூத்திரர் என்று இகழ்கின்றோமால் – பிற்சேர்க்கை:10 1/3,4
மேல்

நாய் (9)

இன்று பாரதத்திடை நாய் போல –தேசீய:16 2/1
நாய் என வாழ்வோன் நமரில் இங்கு உளனோ –தேசீய:32 1/70
வெள்ள கருணையிலே இ நாய் சிறு வேட்கை தவிராதோ – தோத்திர:14 3/3
நாய் தர கொள்ளுமோ நல் அரசாட்சியை மாயையே –வேதாந்த:8 6/2
யாரானாலும் கொடுமை இழைப்பான் துரை இம்மென்றால் நாய் போலே உழைப்பான் – பல்வகை:9 6/2
நரி உயிர் சிறு சேவகர் தாதர்கள் நாய் என திரி ஒற்றர் உணவினை – சுயசரிதை:1 22/1
நிதி செய்தாரை பணிகுவர் மானிடர் மாமனே எந்த நெறியினால் அது செய்யினும் நாய் என நீள் புவி – பாஞ்சாலி:1 49/3
போரினில் யானை விழ கண்ட பல பூதங்கள் நாய் நரி காகங்கள் புலை – பாஞ்சாலி:3 237/1
நன்றுநன்று என்று சுயோதனன் சிறு நாய் ஒன்று தேன் கலசத்தினை எண்ணி – பாஞ்சாலி:3 242/2
மேல்

நாய்க்கன் (1)

நீதி நிலை தவறாமல் தண்ட நேமங்கள் செய்பவன் நாய்க்கன் – பல்வகை:3 2/2
மேல்

நாய்க்கே (1)

குப்பை விரும்பும் நாய்க்கே அடிமை கொற்ற தவிசும் உண்டோ –தேசீய:34 4/2
மேல்

நாய்கட்கு (1)

நாணும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமாம் ஞான நல் அறம் வீர சுதந்திரம் – பல்வகை:4 4/3
மேல்

நாய்கள் (3)

நண்ணி வரும் மணியோசையும் பின் அங்கு நாய்கள் குலைப்பதுவும் – தனி:3 5/3
சிங்க மைந்தை நாய்கள் கொல்லும் செய்தி காணலுற்றே – பாஞ்சாலி:3 228/4
வீரம் இலா நாய்கள் விலங்காம் இளவரசன்தன்னை – பாஞ்சாலி:5 271/18
மேல்

நாய்களொடும் (1)

தேவனை போல் விழிப்பது என்னே சிறியாரோடும் தெருவிலே நாய்களொடும் விளையாட்டு என்னே – சுயசரிதை:2 25/2
மேல்

நாய்களோ (1)

நாங்கள் முப்பது கோடி ஜனங்களும் நாய்களோ பன்றி சேய்களோ –தேசீய:39 4/1
மேல்

நாய்தான் (1)

வாலை குழைத்து வரும் நாய்தான் அது மனிதர்க்கு தோழனடி பாப்பா – பல்வகை:2 4/2
மேல்

நாய்மகனாம் (1)

நாண் இன்றி வந்திரு என்றான் இந்த நாய்மகனாம் துரியோதனன்தன்னை – பாஞ்சாலி:5 304/3
மேல்

நாயகத்து (1)

நயம் உடைய இந்திரனை நாயகத்து இட்டாய் – தோத்திர:72 1/1
மேல்

நாயகமே (2)

காற்று அடிக்குது கடல் குமுறுது கண்ணை விழிப்பாய் நாயகமே
தூற்றல் கதவு சாளரம் எல்லாம் தொளைத்து அடிக்குது பள்ளியிலே – தனி:5 1/1,2
அமுதமாகிய உயிரின் உலகமாகிய உடலிலே மீன்களாக தோன்றும் விழிகளின் நாயகமே
பூமியாகிய பெண்ணின் தந்தையாகிய காதலே – வசனகவிதை:2 12/3,4
மேல்

நாயகர் (2)

நாட்டினில் பெண்களுக்கு நாயகர் சொல்லும் சுவை நைந்த பழங்கதைகள் நான் உரைப்பதோ – கண்ணன்:19 3/1
வல்ல சகுனிக்கு மாண்பிழந்த நாயகர் தாம் – பாஞ்சாலி:4 252/104
மேல்

நாயகர்தாம் (1)

நாயகர்தாம் தம்மை தோற்ற பின் என்னை நல்கும் உரிமை அவர்க்கு இல்லை புலை – பாஞ்சாலி:4 256/1
மேல்

நாயகன் (7)

வீரர் நாயகன் மேதினி காத்த –தேசீய:42 1/8
படைப்புக்கு இறையவன் பண்ணவர் நாயகன்
இந்திரகுரு எனது இதயத்து ஒளிர்வான் – தோத்திர:1 4/5,6
நாரணன் என்று பழவேதம் சொல்லும் நாயகன் சக்தி திருப்பாதம் – தோத்திர:23 4/1
நில்லாது சுழன்று ஓட நியமம்செய்து அருள் நாயகன்
சொல்லாலும் மனத்தாலும் தொடரொணாத பெரும் சோதி – தோத்திர:78 1/3,4
நன்று பல் பொருள் கொணர்ந்தார் புவி நாயகன் யுதிட்டிரன் என உணர்ந்தார் – பாஞ்சாலி:1 34/4
போத துயில்கொளும் நாயகன் கலை போந்து புவி மிசை தோன்றினான் இந்த – பாஞ்சாலி:1 81/3
நாள் வைக்கும் சோதிடரால் இது மட்டும் நாயகன் நும்மை அழைத்திடவில்லை – பாஞ்சாலி:1 124/3
மேல்

நாயகனா (1)

நாலிரண்டு மாதத்தே நாயகனா நின்றனையே – குயில்:9 1/54
மேல்

நாயகனை (1)

அத்தனையும் சுடர் ஏற திகழ்ந்திடும் ஆரியர் நாயகனை உருத்திரன் அன்பு திருமகனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 2/2
மேல்

நாயகனொடும் (1)

நாணமில் கவுரவரும் தங்கள் நாயகனொடும் அங்கு வீற்றிருந்தார் – பாஞ்சாலி:2 162/4
மேல்

நாயகியே (1)

உலகத்து நாயகியே எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/1
மேல்

நாயகியை (1)

பேரழகு கொண்ட பெரும் தவத்து நாயகியை
சீரழிய கூந்தல் சிதைய கவர்ந்துபோய் – பாஞ்சாலி:5 271/23,24
மேல்

நாயிடம் (1)

நல்ல விலை கொண்டு நாயை விற்பார் அந்த நாயிடம் யோசனை கேட்பதுண்டோ – பல்வகை:6 4/1
மேல்

நாயின் (1)

வேள்வி பொருளினையே புலை நாயின் முன் மென்றிட வைப்பவர் போல் – பாஞ்சாலி:4 245/1
மேல்

நாயும் (1)

நாயும் பிழைக்கும் இந்த பிழைப்பு ஐயோ நாள் எல்லாம் மற்று இதிலே உழைப்பு – பல்வகை:9 9/1
மேல்

நாயேன் (1)

நாயேன் பல பிழைசெய்து களைத்து உனை நாடி வந்தேன் – தோத்திர:1 2/2
மேல்

நாயை (1)

நல்ல விலை கொண்டு நாயை விற்பார் அந்த நாயிடம் யோசனை கேட்பதுண்டோ – பல்வகை:6 4/1
மேல்

நாயொடு (1)

நாளும் வறுமை நாயொடு பொருவான் – வசனகவிதை:7 0/79
மேல்

நார் (1)

நார் உரிப்பார் உண்டோ நினை காரணம் காட்டுதல் ஆகுமோ என்னை – பாஞ்சாலி:1 90/2
மேல்

நாரணன் (3)

நாரணன் என்று பழவேதம் சொல்லும் நாயகன் சக்தி திருப்பாதம் – தோத்திர:23 4/1
நாரணன் மார்பினிலே அன்பு நலம் உற நித்தமும் இணைந்திருப்பாள் – தோத்திர:59 4/1
ஆதி பரம்பொருள் நாரணன் தெளிவாகிய பாற்கடல் மீதிலே நல்ல – பாஞ்சாலி:1 81/1
மேல்

நாரணன்பால் (1)

ஆர் அன்பு நாரணன்பால் இரணியன் சேய் செய்ததனால் அவனுக்கு உற்ற –தேசீய:47 3/2
மேல்

நாரணனார் (1)

பொன்னரசி நாரணனார் தேவி புகழரசி – தோத்திர:63 3/1
மேல்

நாரத (1)

நாரத கான நலம் திகழ் நாடு நல்லன யாவையும் நாடுறு நாடு –தேசீய:6 2/2
மேல்

நாரதமுனிவன் (1)

நாரதமுனிவன் நமர் மிசை அருளால் – தனி:20 1/18
மேல்

நாரதர் (2)

நாதம்தான் அது நாரதர் வீணையோ நம்பிரான் கண்ணன் வேய்ங்குழல் இன்பமோ – பல்வகை:4 2/2
வெளியே நாரதர் வந்து காத்திருக்கிறார் தங்களை தரிசிக்கவேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் – வசனகவிதை:6 2/3
மேல்

நாரதரே (1)

நாரதரே நாராயணன் எங்கு இருக்கிறான் – வசனகவிதை:6 2/6
மேல்

நாரதன் (1)

நாரதன் முதல் முனிவோர் வந்து நாட்டிட தருமன் அவ் வேள்விசெய்தான் – பாஞ்சாலி:1 21/2
மேல்

நாரதன்தானும் (1)

நாரதன்தானும் அவ் வேதவியாசனும் ஆங்ஙனே பலர் நான் இங்கு உரைத்தற்கு அரிய பெருமை முனிவரும் – பாஞ்சாலி:1 45/1
மேல்

நாராயண (10)

நாராயண நாராயண நாராயண ஹரி ஹரி நாராயண நாராயண – வசனகவிதை:6 2/5
நாராயண நாராயண நாராயண ஹரி ஹரி நாராயண நாராயண – வசனகவிதை:6 2/5
நாராயண நாராயண நாராயண ஹரி ஹரி நாராயண நாராயண – வசனகவிதை:6 2/5
நாராயண நாராயண நாராயண ஹரி ஹரி நாராயண நாராயண – வசனகவிதை:6 2/5
நாராயண நாராயண நாராயண ஹரி ஹரி நாராயண நாராயண – வசனகவிதை:6 2/5
உங்களுடைய ஸர்வ நாராயண சித்தாந்தத்தின் துணிவு யாது – வசனகவிதை:6 2/16
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண – வசனகவிதை:6 2/33
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண – வசனகவிதை:6 2/33
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண – வசனகவிதை:6 2/33
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண – வசனகவிதை:6 2/33
மேல்

நாராயணன் (2)

நல்லதொரு மகன் சொல்வான் தூணில் உள்ளான் நாராயணன் துரும்பில் உள்ளான் என்றான் – சுயசரிதை:2 15/2
நாரதரே நாராயணன் எங்கு இருக்கிறான் – வசனகவிதை:6 2/6
மேல்

நாராயணனாக (1)

நாலாயிரம் காதம் விட்டு அகல் உனை விதிக்கிறேன் ஹரி நாராயணனாக நின் முன்னே உதிக்கிறேன் அட –வேதாந்த:7 2/2
மேல்

நாராயணனாய் (1)

நாராயணனாய் நதி சடைமுடியனாய் – தோத்திர:1 8/4
மேல்

நாரி (1)

பூலோக குமாரி ஹே அம்ருத நாரி – தோத்திர:16 0/1
மேல்

நாரியர்தம் (1)

நாரியர்தம் காதல் துறந்திருந்த நல் நாடு –தேசீய:48 12/2
மேல்

நாரியர்தமை (2)

நன்று இயல் காதலுக்கே இந்த நாரியர்தமை எனை சூழவைத்தாள் – கண்ணன்:2 7/4
நல் தவ காந்தாரி முதல் நாரியர்தமை முறைப்படி தொழுதார் – பாஞ்சாலி:2 159/4
மேல்

நாரியரும் (1)

ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர –தேசீய:2 2/1
மேல்

நால் (5)

நால் கரம் தான் உடையாள் அந்த நான்கினும் பல வகை திரு உடையாள் – தோத்திர:59 3/3
நால் வகை பசும்பொன்னும் ஒரு நாலாயிர வகை பண குவையும் – பாஞ்சாலி:1 24/1
விப்பிரர் ஆதிய நால் வருணத்தவர் துய்ப்பவே நல் விருந்து செயலில் அளவற்ற பொன் செலவிட்டதும் – பாஞ்சாலி:1 46/1
நால் இயலாம் படையோடு நகரிடை நல்ல பவனி எழுந்த பொழுதினில் – பாஞ்சாலி:2 157/2
நால் கோணத்து உள்ள பல நத்தத்து வேடர்களும் – குயில்:1 1/8
மேல்

நால்வகை (1)

நால்வகை குலத்தார் நண்ணும் ஓர் சாதியில் –தேசீய:24 1/59
மேல்

நால்வாய் (1)

கொலை நால்வாய் கொணர்ந்தார் மலை குதிரையும் பன்றியும் கொணர்ந்து தந்தார் – பாஞ்சாலி:1 28/2
மேல்

நாலாயிர (1)

நால் வகை பசும்பொன்னும் ஒரு நாலாயிர வகை பண குவையும் – பாஞ்சாலி:1 24/1
மேல்

நாலாயிரம் (2)

நண்ணிய பெரும் கலைகள் பத்து நாலாயிரம் கோடி நயந்துநின்ற –தேசீய:15 7/3
நாலாயிரம் காதம் விட்டு அகல் உனை விதிக்கிறேன் ஹரி நாராயணனாக நின் முன்னே உதிக்கிறேன் அட –வேதாந்த:7 2/2
மேல்

நாலிரண்டு (1)

நாலிரண்டு மாதத்தே நாயகனா நின்றனையே – குயில்:9 1/54
மேல்

நாலில் (1)

நாலில் ஒன்று பலித்திடும் காண் என்பான் நாமச்சொல்லின் பொருள் எங்கு உணர்வதே – கண்ணன்:5 6/2
மேல்

நாலிலே (1)

ஞாலத்தில் விரும்பியது நண்ணுமோ என்றேன் நாலிலே ஒன்றிரண்டு பலித்திடலாம் என்றாள் – தனி:9 3/2
மேல்

நாலு (7)

நாலு திசையும் ஸ்வாதந்தர்ய நாதம் எழுகவே நரகம் ஒத்த அடிமை வாழ்வு நைந்து கழிகவே –தேசீய:45 1/1
நாலு வகுப்பும் இங்கு ஒன்றே இந்த நான்கினில் ஒன்று குறைந்தால் – பல்வகை:3 4/1
நாலு குலங்கள் அமைத்தான் அதை நாசமுற புரிந்தனர் மூட மனிதர் – கண்ணன்:3 8/1
நாலு வயித்தியரும் இனிமேல் நம்புதற்கில்லை என்றார் – கண்ணன்:10 4/3
நண்ணு பொன் கடாரம்தம்மில் நாலு கோடி வைத்தான் – பாஞ்சாலி:2 194/3
நாலு புறமும் எனை நண்பர் வந்து சூழ்ந்து நின்றார் – குயில்:6 1/8
நாலு புறத்தும் உயிர் நாதங்கள் ஓங்கிடவும் – குயில்:6 1/44
மேல்

நாலுமுழத்துணி (1)

மானத்தை காக்க ஓர் நாலுமுழத்துணி வாங்கி தரவேணும் – கண்ணன்:22 8/1
மேல்

நாவலர் (1)

நல் தவ நடையினிலும் நல்ல நாவலர் தேமொழி தொடரினிலும் – தோத்திர:59 7/2
மேல்

நாவலன் (1)

ஒரு நாவலன் பொருள் நிறைந்த சிறிய சிறிய வாக்கியங்களை அடுக்கிக்கொண்டுபோவது போல் இருக்கிறது – வசனகவிதை:3 6/5
மேல்

நாவாய் (1)

நல் உறுதி கொண்டது ஓர் நாவாய் போல் வந்திட்டீர் – குயில்:3 1/65
மேல்

நாவில் (4)

வீணை ஒலி என் நாவில் விண்டு – தோத்திர:1 29/4
பண்டை சிறுமைகள் போக்கி என் நாவில் பழுத்த சுவை – தோத்திர:1 30/3
சொல்ல நாவில் இனிக்குதடா வான் சுழலும் அண்ட திரளின் சுதியில் – தனி:14 6/3
ஆதிசக்திதனை உடம்பில் அரனும் கோத்தான் அயன் வாணிதனை நாவில் அமர்த்திக்கொண்டான் – சுயசரிதை:2 50/1
மேல்

நாவிலும் (1)

நண்ணிய தேவிதனை எங்கள் நாவிலும் மனத்திலும் நாட்டிடுவோம் – தோத்திர:59 6/4
மேல்

நாவிற்கு (1)

நாவிற்கு இனியதை தின்பார் அதில் நாற்பதினாயிரம் சாதிகள் சொல்வார் – பிற்சேர்க்கை:8 2/2
மேல்

நாவினாய் (1)

விநயம் நின்ற நாவினாய் வா வா வா –தேசீய:16 8/2
மேல்

நாவினால் (1)

நாவினால் சொல்வது அல்லால் கிளியே –தேசீய:40 7/2
மேல்

நாவினில் (2)

நாவினில் வேதம் உடையவள் கையில் நலம் திகழ் வாள் உடையாள் தனை –தேசீய:9 4/1
ஊன மா நாவினில் உரைத்தலும் படுமோ – பிற்சேர்க்கை:17 1/15
மேல்

நாவினிலே (2)

எள்ளத்தனை பொழுதும் பயன் இன்றி இராது என்றன் நாவினிலே
வெள்ளம் என பொழிவாய் சக்தி வேல் சக்தி வேல் சக்தி வேல் சக்தி வேல் – தோத்திர:18 5/3,4
நாதமொடு எப்பொழுதும் என்றன் நாவினிலே பொழிந்திட வேண்டும் – தோத்திர:61 2/3
மேல்

நாவு (4)

சொல்ல நாவு கனியுதடா நல் சுதியில் ஒத்து துணையொடும் பாடி – தனி:14 5/3
நாவு துணிகுவதில்லை உண்மை நாமத்தை வெளிப்பட உரைப்பதற்கே – கண்ணன்:3 3/1
சொல்லவுமே நாவு துணியவில்லை தோற்றிட்டார் – பாஞ்சாலி:4 252/95
தமிழ் மணக்கும் நின் நாவு பழவேத உபநிடதத்தின் சாரம் என்னும் – பிற்சேர்க்கை:11 3/1
மேல்

நாவும் (1)

நாவும் மொழிய நடுக்கமுறும் வார்த்தைகளை – குயில்:3 1/45
மேல்

நாவை (1)

கீதம் பாடும் குயிலின் குரலை கிளியின் நாவை இருப்பிடம் கொண்டாள் – தோத்திர:62 2/2
மேல்

நாழிகை (4)

நம்மின் ஓர் ஆற்றலை நாழிகை பொழுது எனும் –தேசீய:32 1/106
நன்று என கூறி ஓர் நாழிகை இருந்தான் – கண்ணன்:6 1/107
வண்டரை நாழிகை ஒன்றிலே தங்கள் வான் பொருள் யாவையும் தோற்று உனை பணி – பாஞ்சாலி:1 54/3
நாடும் குடிகளும் செல்வமும் ஒரு நாழிகை போதினில் சூதினால் வெல்லக்கூடும் – பாஞ்சாலி:1 56/3
மேல்

நாழிகைக்கு (1)

நாழிகைக்கு ஒர் புத்தியுடையான் ஒரு நாள் இருந்தபடி மற்றொர் நாளினில் இல்லை – கண்ணன்:3 5/3
மேல்

நாழிகையா (1)

கச்சை ஒர் நாழிகையா நல்ல காயுடன் விரித்து இங்கு கிடந்திடல் காண் – பாஞ்சாலி:2 170/2
மேல்

நாள் (57)

இற்றை நாள் வரையினும் அறம் இலா மறவர் –தேசீய:12 5/4
இற்றை நாள்
பாரில் உள்ள பல நாட்டினர்க்கும் –தேசீய:12 5/10,11
மாய் நாள் பெருமையின் மாய்பவர் இரு-மின் –தேசீய:32 1/96
அ நாள் முகுந்தன் அவதரித்து ஆங்கு ஓர் –தேசீய:42 1/128
யௌவன நாள் முதற்கொடு தான் எண்பதின் மேல் வயதுற்ற இன்றுகாறும் –தேசீய:43 2/3
நாட்டை நினைப்பாரோ எந்த நாள் இனி போய் அதை காண்பது என்றே அன்னை –தேசீய:53 3/1
இ நாள் இப்பொழுது எனக்கு இவ் வரத்தினை – தோத்திர:1 32/15
அல்லி குளத்து அருகே ஒரு நாள் அந்தி பொழுதினிலே அங்கு ஓர் – தோத்திர:4 2/1
நாள் இங்கு எனை அலைக்கலாமோ உள்ளம் நாடும் பொருள் அடைதற்கு அன்றோ மலர் – தோத்திர:32 3/2
ஈசன் வந்து சிலுவையில் மாண்டான் எழுந்து உயிர்த்தனன் நாள் ஒரு மூன்றில் – தோத்திர:77 1/1
இத்தனை நாள் போல் இனியும் நின் இன்பமே –வேதாந்த:22 1/33
நாள் எலாம் வினை செய் – பல்வகை:1 2/55
சதுமறைப்படி மாந்தர் இருந்த நாள் தன்னிலே பொதுவான வழக்கமாம் – பல்வகை:4 6/2
நாயும் பிழைக்கும் இந்த பிழைப்பு ஐயோ நாள் எல்லாம் மற்று இதிலே உழைப்பு – பல்வகை:9 9/1
ஏழு நாள் முன்னே இறை மகுடம் தான் புனைந்தான் – தனி:1 19/1
ஓர் நாள் போல மற்றோர் நாள் தோன்றாது – தனி:12 1/9
ஓர் நாள் போல மற்றோர் நாள் தோன்றாது – தனி:12 1/9
பல் நாள் பல் மதி ஆண்டு பல கழிந்தன – தனி:13 1/2
அந்த நாள் நீ எனை அடிமையா கொள யாம் – தனி:13 1/4
சீல வாழ்வு அகற்றி ஓர் நாள் செத்திடல் உறுதியாயின் – தனி:19 5/3
முன் இவன் அ பாண்டியர் நாள் இருந்திருப்பின் இவன் பெருமை மொழியலாமோ – தனி:21 2/4
அன்றொரு நாள் புதுவைநகர்தனிலே கீர்த்தி அடைக்கலம் சேர் ஈசுவரன் தர்மராஜா – சுயசரிதை:2 23/1
மற்றொரு நாள் பழம் கந்தை அழுக்குமூட்டை வளமுறவே கட்டி அவன் முதுகின் மீது – சுயசரிதை:2 30/1
நாழிகைக்கு ஒர் புத்தியுடையான் ஒரு நாள் இருந்தபடி மற்றொர் நாளினில் இல்லை – கண்ணன்:3 5/3
பாட்டியார் செத்துவிட்ட பன்னிரண்டாம் நாள் என்பார் – கண்ணன்:4 1/6
கண்ணன் எனது அகத்தே கால்வைத்த நாள் முதலாய் – கண்ணன்:4 1/57
என்னுடன் சில நாள் இருந்திட நின்னை – கண்ணன்:6 1/96
பாண்டவர் முடி உயர்த்தே இந்த பார் மிசை உலவிடு நாள் வரை நான் – பாஞ்சாலி:1 20/1
உலகு தொடங்கிய நாள் முதலாக நம் சாதியில் புகழ் ஓங்கி நின்றார் இ தருமனை போல் எவர் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/1
நீடு புகழ் பெரு வேள்வியில் அ நாள் நேயமொடு ஏகி திரும்பிய பின்னர் – பாஞ்சாலி:1 112/2
நாள் வைக்கும் சோதிடரால் இது மட்டும் நாயகன் நும்மை அழைத்திடவில்லை – பாஞ்சாலி:1 124/3
நெடுநாள் பகை கண்டாய் இந்த நினைவினில் யான் கழித்தன பல நாள்
கெடும் நாள் வருமளவும் ஒரு கிருமியை அழிப்பவர் உலகில் உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 134/1,2
கெடும் நாள் வருமளவும் ஒரு கிருமியை அழிப்பவர் உலகில் உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 134/2
படு நாள் குறி அன்றோ இந்த பாதகம் நினைப்பவர் நினைத்ததுதான் – பாஞ்சாலி:1 134/3
யாரிடம் அவிழ்க்கின்றார் இதை எத்தனை நாள் வரை பொறுத்திருப்போம் – பாஞ்சாலி:1 135/2
ஆங்கு அதன் பின் மூன்றாம் நாள் இளைஞரோடும் அணியிழை அ பாஞ்சாலர் விளக்கினோடும் – பாஞ்சாலி:1 145/1
ஐயன் நெஞ்சில் அறம் என கொண்டான் ஐயகோ அந்த நாள் முதலாக – பாஞ்சாலி:2 178/3
பட்டார்தம் நெஞ்சில் பல நாள் அகலாது – பாஞ்சாலி:4 252/64
வண்ணம் உயர் வேதநெறி மாறி பின் நாள் வழங்குவது இ நெறி என்றான் வழுவே சொன்னான் – பாஞ்சாலி:5 284/4
நாட்டினிலும் காட்டினிலும் நாள் எல்லாம் நன்று ஒலிக்கும் – குயில்:3 1/43
ஆவி தரியேன் அறிந்திடுவீர் நான்காம் நாள்
பாவி இந்த நான்கு நாள் பத்து யுகமா கழிப்பேன் – குயில்:3 1/71,72
பாவி இந்த நான்கு நாள் பத்து யுகமா கழிப்பேன் – குயில்:3 1/72
நாள் ஒன்று போவதற்கு நான் பட்ட பாடு அனைத்தும் – குயில்:4 1/8
நாள் ஒன்று போயினது நானும் எனது உயிரும் – குயில்:4 1/10
மற்றை நாள் கண்ட மரத்தே குயில் இல்லை – குயில்:5 1/1
நான்காம் நாள் என்னை நயவஞ்சனை புரிந்து – குயில்:8 1/1
பொய்ம்மை குயில் என்னை போந்திடவே கூறிய நாள்
மெய்ம்மை அறிவு இழந்தேன் வீட்டிலே மாடம் மிசை – குயில்:8 1/3,4
முன்னம் ஒரு நாள் முடி நீள் பொதியமலைதன் – குயில்:9 1/3
மாடன் மனம் புகைந்து மற்றை நாள் உன்னை வந்து – குயில்:9 1/45
ஒளியே நினக்கு வானவெளி எத்தனை நாள் பழக்கம் – வசனகவிதை:2 6/12
இந்த கயிறு ஒரு நாள் சுகமாக ஊசலாடிக்கொண்டு இருந்தது – வசனகவிதை:4 1/6
முந்தை நாள் தொடங்கி மானுடர்தமக்கு – வசனகவிதை:7 0/47
அந்த நாள் அருள்செய நீ முற்பட்ட பொழுது எலாம் அறிவிலாதேம் – பிற்சேர்க்கை:7 5/1
இந்த நாள் அச்சத்தால் நீ வருங்கால் முகம் திரும்பி இருக்கின்றோமால் – பிற்சேர்க்கை:7 5/4
பயில்வதில் கழித்த பல் நாள் நினைந்து பின் – பிற்சேர்க்கை:15 1/2
ஊண புலவோன் உரைத்துளன் முன் நாள்
அஃதுதான் – பிற்சேர்க்கை:17 1/5,6
மன்னு புகழ் நாள் இதுவே – பிற்சேர்க்கை:27 1/2
மேல்

நாள்கள் (2)

நகைபுரிந்து பொறுத்துப்பொறுத்து ஐயோ நாள்கள் மாதங்கள் ஆண்டுகள் போக்குவான் – கண்ணன்:5 1/2
நாடு முழுதிலும் சுற்றி நான் பல நாள்கள் அலைந்திடும் போதினில் நிறைந்து – கண்ணன்:7 2/1
மேல்

நாள்தொறும் (4)

நம் தேயத்தினர் நாள்தொறும் உயர்க –தேசீய:25 1/8
பாஞ்சாலத்து உறு படைவலோர் நாள்தொறும்
நாள்தொறும் வந்து நண்ணுகின்றாரால் –தேசீய:42 1/11,12
நாள்தொறும் வந்து நண்ணுகின்றாரால் –தேசீய:42 1/12
நல்லதோர் பிரதியில் நாள்தொறும் எழுதி – கண்ணன்:6 1/105
மேல்

நாள்தோறும் (4)

பேர்ந்து பரமசிவானந்தர் பேற்றை நாடி நாள்தோறும்
ஆர்த்த வேத பொருள் காட்டும் ஐயன் சக்தி தலைப்பிள்ளை – தோத்திர:1 15/2,3
நாட்டினிலே நாள்தோறும் முயன்றிடுவான் நலிந்து சாவான் – சுயசரிதை:2 48/2
ஞாலம் பலவினிலும் நாள்தோறும் தாம் பிறந்து – குயில்:7 1/88
நாள்தோறும் சிலர் இறந்துபோகிறார்கள் மிஞ்சியிருக்கும் மூடர் விதிவசம் என்கிறார்கள் – வசனகவிதை:4 10/9
மேல்

நாள்மலர்க்கு (1)

ஞாயிறுதான் வெம்மைசெயில் நாள்மலர்க்கு வாழ்வு உளதோ – குயில்:8 1/47
மேல்

நாளா (2)

செப்புவேன் கேளீர் சில நாளா காக்கையுள்ளே – தனி:1 16/2
பல் நாளா வேளாளர் சூத்திரர் என்று எண்ணிவரும் பழம் பொய்தன்னை – பிற்சேர்க்கை:10 3/1
மேல்

நாளாகநாளாக (1)

நாளாகநாளாக நம்மிடத்தே கண்ணனுக்கு – கண்ணன்:4 1/42
மேல்

நாளாய் (1)

கோடி நாளாய் இவ் வனத்தில் கூடி வாழ்ந்தோமே ஐயோ நாம் – தோத்திர:75 6/1
மேல்

நாளில் (9)

நாளில் மறப்பாரடீ –தேசீய:40 2/3
புண்ணிய நாளில் புகழ் வளர் குரவன் –தேசீய:42 1/20
முன் நாளில் இராமபிரான் கோதமனாதிய புதல்வர் முறையின் ஈன்று –தேசீய:43 1/1
முன் நாளில் துன்பு இன்றி இன்பம் வராது என பெரியோர் மொழிந்தார் அன்றே –தேசீய:44 4/4
முன் நாளில் ஐயர் எல்லாம் வேதம் சொல்வார் மூன்று மழை பெய்யுமடா மாதம் – பல்வகை:9 5/1
நேற்று முன் நாளில் வந்த உறவு அன்றடீ மிக நெடும் பண்டை காலம் முதல் சேர்ந்து வந்ததாம் – கண்ணன்:19 4/2
மங்கி ஒர் நாளில் அழிவதாம் நங்கள் வாழ்க்கை இதனை கடந்ததோ – பாஞ்சாலி:1 139/4
பேணி வந்தார் பின் நாளில் இஃது பெயர்ந்துபோய் – பாஞ்சாலி:5 271/60
அன்பொடு நீர் இங்கே அடுத்த நான்காம் நாளில்
வந்து அருளல் வேண்டும் மறவாதீர் மேல்குலத்தீர் – குயில்:3 1/68,69
மேல்

நாளிலும் (1)

கானகத்தே சுற்றும் நாளிலும் நெஞ்சில் கலக்கம் இலாது செய்வான் பெரும் – கண்ணன்:1 2/1
மேல்

நாளினில் (4)

முன்பு தீமை வடிவினை கொன்றால் மூன்று நாளினில் நல் உயிர் தோன்றும் – தோத்திர:77 2/2
இ தரை மீதினிலே இந்த நாளினில் இப்பொழுதே முக்தி சேர்ந்திட நாடி –வேதாந்த:9 2/1
நாழிகைக்கு ஒர் புத்தியுடையான் ஒரு நாள் இருந்தபடி மற்றொர் நாளினில் இல்லை – கண்ணன்:3 5/3
நாடும் பொருள்கள் அனைத்தையும் சில நாளினில் எய்தப்பெறுகுவார் அவர் – கண்ணன்:7 11/3
மேல்

நாளினும் (2)

தேறும் உண்மை கொள்ள இங்கு தேடி வந்த நாளினும்
மாறுகொண்டு கல்லி தேய வண்மை தீர்ந்த நாளினும் –தேசீய:7 2/2,3
மாறுகொண்டு கல்லி தேய வண்மை தீர்ந்த நாளினும்
ஈறு நிற்கும் உண்மை ஒன்று இறைஞ்சி நிற்பள் வாழ்கவே –தேசீய:7 2/3,4
மேல்

நாளுக்குநாள் (1)

நானும் பல தினங்கள் பொறுத்திருந்தேன் இது நாளுக்குநாள் அதிகமாகிவிட்டதே – கண்ணன்:11 2/1
மேல்

நாளும் (17)

இனி ஒரு விதிசெய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம் –தேசீய:17 2/1
ஏலு மனிதர் அறிவை அடர்க்கும் இருள் அழிகவே எந்த நாளும் உலக மீதில் அச்சம் ஒழிகவே –தேசீய:45 1/2
புகழ்வோம் கணபதி நின் பொன் கழலை நாளும்
திகழ்வோம் பெரும் கீர்த்தி சேர்ந்தே இகழ்வோமே – தோத்திர:1 13/1,2
பின்னை ஒரு கவலையும் இங்கு இல்லை நாளும் பிரியாதே விடுதலையை பிடித்துக்கொள்வாய் – தோத்திர:27 1/4
எந்த நாளும் நின் மேல் தாயே இசைகள் பாடி வாழ்வேன் – தோத்திர:31 2/1
செம்மையுற்று நாளும் சேர்ந்தே தேசு கூட வேண்டும் – தோத்திர:31 3/4
யான் எதற்கும் அஞ்சேன் ஆகி எந்த நாளும் வாழ்வேன் – தோத்திர:31 5/2
நாளும் நல் செல்வங்கள் பல நணுகிடும் சரத மெய் வாழ்வு உண்டாம் – தோத்திர:42 4/4
நண்ணு இரண்டு பொன் பாதம் அளித்து அருள்வாய் சராசரத்து நாதா நாளும்
எண் இரண்டு கோடியினும் மிக பலவாம் வீண் கவலை எளியனேற்கே – தோத்திர:44 1/3,4
எண்ணியெண்ணி பல நாளும் முயன்று இங்கு இறுதியில் சோர்வோமோ அட –வேதாந்த:6 1/3
மது நமக்கு மதியும் நாளும் மது நமக்கு வான மீன் மது நமக்கு மண்ணும் நீரும் மது நமக்கு மலை எலாம் – தனி:14 12/2
நாளும் பல் காட்டாலும் குறிப்பினாலும் நலமுடைய மொழியாலும் விளக்கி தந்தான் – சுயசரிதை:2 36/2
நாடு புரந்திடும் மன்னவன் கண்ணன் நாளும் கவலையில் மூழ்கினோன் தவ – கண்ணன்:7 5/3
நாம் இ பூதலத்தே குறைவு எய்த நாளும் பாண்டவர் ஏறுகின்றாரால் – பாஞ்சாலி:1 103/2
நாளும் வறுமை நாயொடு பொருவான் – வசனகவிதை:7 0/79
அன்னம் இன்றி நாளும் அழிவார்கள் எத்தனைபேர் – பிற்சேர்க்கை:5 9/2
ஞாலம் முழுமைக்கும் ஒன்றாய் எந்த நாளும் நிலைத்திடும் நூல் ஒன்றும் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:8 12/2
மேல்

நாளை (9)

நாளை கண்டதோர் மலர் போல் ஒளி நண்ணி திகழும் முகம் தந்து மதவேளை – தோத்திர:32 6/3
ஆழும் நெஞ்சகத்து ஆசை இன்று உள்ளதேல் அதனுடை பொருள் நாளை விளைந்திடும் – சுயசரிதை:1 12/2
நாளை பார்த்து ஒளிர்தரு நல் மலரை போலே நம்பிரான் வரவு கண்டு மனம் மலர்ந்தேன் – சுயசரிதை:2 57/3
நாளை வந்து இவ் வினை நடத்துவேன் என்றான் – கண்ணன்:6 1/117
நகைசெய்தார்தமை நாளை நகைப்போம் நமர் இ பாண்டவர் என்னில் இஃதாலே – பாஞ்சாலி:1 105/3
பாண்டவர்தாம் நாளை பழி இதனை தீர்த்திடுவார் – பாஞ்சாலி:4 252/55
நாளை வருவீரேல் நடந்தது எலாம் சொல்வேன் இவ் – குயில்:6 1/15
சென்றது கருதமாட்டேன் நாளை சேர்வது நினைக்கமாட்டேன் – வசனகவிதை:3 4/17
இன்று படுத்தது நாளை உயர்ந்து ஏற்றம் அடையும் உயர்ந்தது இழியும் – பிற்சேர்க்கை:8 3/2
மேல்

நாற்பதாயிரம் (1)

நலம் ஒர் எள்துணையும் கண்டிலேன் இதை நாற்பதாயிரம் கோயிலில் சொல்லுவேன் – சுயசரிதை:1 29/2
மேல்

நாற்பதிற்று (1)

நமது மூதாதையர் நாற்பதிற்று ஆண்டின் –தேசீய:24 1/95
மேல்

நாற்பதினாயிரம் (1)

நாவிற்கு இனியதை தின்பார் அதில் நாற்பதினாயிரம் சாதிகள் சொல்வார் – பிற்சேர்க்கை:8 2/2
மேல்

நாற்பது (1)

நத்தி மகளினுக்கு ஓர் சோதிடன் வந்து நாற்பது அரசர் தம்மை வாக்களித்ததும் – கண்ணன்:11 3/2
மேல்

நாற்றம் (1)

அவன் வரும் வழியிலே சேறு தங்கலாகாது நாற்றம் இருக்கலாகாது அழுகின பண்டங்கள் போடலாகாது – வசனகவிதை:4 8/17
மேல்

நாற்றமும் (2)

சேறுபட்ட நாற்றமும் தூறும் சேர் –தேசீய:16 3/7
நாட்பட நாட்பட நாற்றமும் சேறும் –தேசீய:24 1/2
மேல்

நாற்றமே (1)

மாற்றலர்தம் புலை நாற்றமே அறியா –தேசீய:32 1/14
மேல்

நாற்றிசை (1)

இலகு சீருடை நாற்றிசை நாடுகள் யாவும் சென்று புதுமை கொணர்ந்து இங்கே – பல்வகை:4 8/2
மேல்

நாற்றினை (1)

நாற்றினை போலே சிதறி நாடு எங்கும் வீழ்ந்தனவே – தனி:6 2/2
மேல்

நான் (185)

நவரத்னமாலை இங்கு நான் சூட்ட காப்பாம் –தேசீய:12 1/3
மணி நகைபுரிந்து திகழ் திருக்கோலம் கண்டு நான் மகிழ்ந்திடுமாறே –தேசீய:12 10/4
நான் என்று அறிந்த நனி பெரியோர்க்கு இன் அமுது –தேசீய:13 3/3
முயற்சியை கருதியும் முன்பு நான் தமிழ –தேசீய:24 1/25
அன்னியர்தமக்கு அடிமை அல்லவே நான்
அன்னியர்தமக்கு அடிமை அல்லவே –தேசீய:37 0/1,2
சித்தம் நான் கொண்டேன் தேவிதான் பின்னும் ஓர் –தேசீய:42 1/67
நடுக்கம் நீர் எய்த நான் ஐம் முறையும் –தேசீய:42 1/106
தனைத்தான் ஆளும் தன்மை நான் பெற்றிடில் – தோத்திர:1 8/15
தேறித்தேறி நான் சித்திபெற்றிடவே – தோத்திர:1 12/15
அபயம் அபயம் அபயம் நான் கேட்டேன் – தோத்திர:1 20/13
பேசா பொருளை பேச நான் துணிந்தேன் – தோத்திர:1 32/1
கேட்கா வரத்தை கேட்க நான் துணிந்தேன் – தோத்திர:1 32/2
ஞானாகாசத்து நடுவே நின்று நான்
பூமண்டலத்தில் அன்பும் பொறையும் – தோத்திர:1 32/8,9
ஐயன் பிள்ளையார் அருளால் உனக்கு நான்
அபயம் இங்கு அளித்தேன் நெஞ்சே – தோத்திர:1 36/5,6
நினக்கு நான் உரைத்தன நிலைநிறுத்திடவே – தோத்திர:1 36/7
நமக்கு ஏன் பொறுப்பு நான் என்று ஓர் தனிப்பொருள் – தோத்திர:1 36/16
இல்லை நான் எனும் எண்ணமே வெறும் பொய் – தோத்திர:1 36/17
பொய்க்கும் கலியை நான் கொன்று பூலோகத்தார் கண் முன்னே – தோத்திர:1 39/3
விரதம் நான் கொண்டனன் வெற்றி – தோத்திர:1 40/18
நான் எனும் பொருளாய் நானையே பெருக்கி – தோத்திர:10 1/10
பாட்டிலே தனி இன்பத்தை நாட்டவும் பண்ணிலே களி கூட்டவும் வேண்டி நான்
மூட்டும் அன்பு கனலொடு வாணியை முன்னுகின்ற பொழுதில் எலாம் குரல் – தோத்திர:19 3/2,3
மழை பொழிந்திடும் வண்ணத்தை கண்டு நான் வான் இருண்டு கரும் புயல் கூடியே – தோத்திர:19 4/1
ஞானம் ஒத்தது அம்மா உவமை நான் உரைக்கொணாதாம் – தோத்திர:31 5/3
கண்ணும் கருத்தும் என கொண்டு அன்பு கசிந்து கசிந்து கசிந்துருகி நான்
பண்ணும் பூசனைகள் எல்லாம் வெறும் பாலைவனத்தில் இட்ட நீரோ உனக்கு – தோத்திர:32 1/2,3
வேடிக்கை மனிதரை போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ – தோத்திர:32 4/4
பண்ணில் கோடி வகை இன்பம் நான் பாட திறனடைதல் வேண்டும் – தோத்திர:32 7/4
வெல்லத்து இனிப்பு வரச்செய்தல் என விந்தை தோன்றிட இ நாட்டை நான்
தொல்லை தீர்த்து உயர்வு கல்வி வெற்றி சூழும் வீரம் அறிவு ஆண்மை – தோத்திர:32 8/3,4
பொய்யும் என்று இனைய புன்மைகள் எல்லாம் போயின உறுதி நான் கண்டேன் – தோத்திர:33 4/2
ஞானம் ஓங்கி வளர்ந்திட செய்வேன் நான் விரும்பிய காளி தருவாள் – தோத்திர:37 2/4
எண்ணியே ஓம் சக்தி எனும் புண்ணிய முனிவர் நித்தம் எய்துவார் மெய்ஞ்ஞானம் எனும் தீயை எரித்து எற்றுவார் இ நான் எனும் பொய் பேயை – தோத்திர:38 2/4
நக்கபிரான் அறிவான் மற்றும் நான் அறியேன் பிற நரர் அறியார் – தோத்திர:42 6/1
களியிலே கோவிந்தா நினை கண்டு நின்னொடு நான் கலப்பது என்றோ – தோத்திர:44 2/4
நின் கண்ணால் புவி எல்லாம் நீ எனவே நான் கண்டு நிறைவு கொண்டு – தோத்திர:44 3/2
சுகத்தினை நான் வேண்டி தொழுதேன் எப்போதும் – தோத்திர:66 5/1
நோக்கும் திசை எலாம் நான் அன்றி வேறில்லை நோக்கநோக்க களியாட்டம் –வேதாந்த:2 3/2
காலா உனை நான் சிறு புல் என மதிக்கிறேன் என்றன் –வேதாந்த:7 0/1
என்னை கெடுப்பதற்கு எண்ணமுற்றாய் கெட்ட மாயையே நான்
உன்னை கெடுப்பது உறுதி என்றே உணர் மாயையே –வேதாந்த:8 3/1,2
வானில் பறக்கின்ற புள் எலாம் நான் மண்ணில் திரியும் விலங்கு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 1/1
வானில் பறக்கின்ற புள் எலாம் நான் மண்ணில் திரியும் விலங்கு எலாம் நான்
கான் நிழல் வளரும் மரம் எலாம் நான் காற்றும் புனலும் கடலுமே நான் –வேதாந்த:13 1/1,2
கான் நிழல் வளரும் மரம் எலாம் நான் காற்றும் புனலும் கடலுமே நான் –வேதாந்த:13 1/2
கான் நிழல் வளரும் மரம் எலாம் நான் காற்றும் புனலும் கடலுமே நான் –வேதாந்த:13 1/2
விண்ணில் தெரிகின்ற மீன் எலாம் நான் வெட்டவெளியின் விரிவு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 2/1
விண்ணில் தெரிகின்ற மீன் எலாம் நான் வெட்டவெளியின் விரிவு எலாம் நான்
மண்ணில் கிடக்கும் புழு எலாம் நான் வாரியில் உள்ள உயிர் எலாம் நான் –வேதாந்த:13 2/1,2
மண்ணில் கிடக்கும் புழு எலாம் நான் வாரியில் உள்ள உயிர் எலாம் நான் –வேதாந்த:13 2/2
மண்ணில் கிடக்கும் புழு எலாம் நான் வாரியில் உள்ள உயிர் எலாம் நான் –வேதாந்த:13 2/2
கம்பன் இசைத்த கவி எலாம் நான் காருகர் தீட்டும் உரு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 3/1
கம்பன் இசைத்த கவி எலாம் நான் காருகர் தீட்டும் உரு எலாம் நான்
இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம் எழில் நகர் கோபுரம் யாவுமே நான் –வேதாந்த:13 3/1,2
இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம் எழில் நகர் கோபுரம் யாவுமே நான் –வேதாந்த:13 3/2
இன் இசை மாதர் இசையுளேன் நான் இன்ப திரள்கள் அனைத்துமே நான் –வேதாந்த:13 4/1
இன் இசை மாதர் இசையுளேன் நான் இன்ப திரள்கள் அனைத்துமே நான்
புல் நிலை மாந்தர்தம் பொய் எலாம் நான் பொறையரும் துன்ப புணர்ப்பு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 4/1,2
புல் நிலை மாந்தர்தம் பொய் எலாம் நான் பொறையரும் துன்ப புணர்ப்பு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 4/2
புல் நிலை மாந்தர்தம் பொய் எலாம் நான் பொறையரும் துன்ப புணர்ப்பு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 4/2
மந்திரம் கோடி இயக்குவோன் நான் இயங்கு பொருளின் இயல்பு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 5/1
மந்திரம் கோடி இயக்குவோன் நான் இயங்கு பொருளின் இயல்பு எலாம் நான்
தந்திரம் கோடி சமைத்துளோன் நான் சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோன் நான் –வேதாந்த:13 5/1,2
தந்திரம் கோடி சமைத்துளோன் நான் சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோன் நான் –வேதாந்த:13 5/2
தந்திரம் கோடி சமைத்துளோன் நான் சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோன் நான் –வேதாந்த:13 5/2
அண்டங்கள் யாவையும் ஆக்கினோன் நான் அவை பிழையாமே சுழற்றுவோன் நான் –வேதாந்த:13 6/1
அண்டங்கள் யாவையும் ஆக்கினோன் நான் அவை பிழையாமே சுழற்றுவோன் நான்
கண்ட நல் சக்தி கணம் எலாம் நான் காரணமாகி கதித்துளோன் நான் –வேதாந்த:13 6/1,2
கண்ட நல் சக்தி கணம் எலாம் நான் காரணமாகி கதித்துளோன் நான் –வேதாந்த:13 6/2
கண்ட நல் சக்தி கணம் எலாம் நான் காரணமாகி கதித்துளோன் நான் –வேதாந்த:13 6/2
நான் எனும் பொய்யை நடத்துவோன் நான் ஞான சுடர் வானில் செல்லுவோன் நான் –வேதாந்த:13 7/1
நான் எனும் பொய்யை நடத்துவோன் நான் ஞான சுடர் வானில் செல்லுவோன் நான் –வேதாந்த:13 7/1
நான் எனும் பொய்யை நடத்துவோன் நான் ஞான சுடர் வானில் செல்லுவோன் நான்
ஆன பொருள்கள் அனைத்தினும் ஒன்றாய் அறிவாய் விளங்கும் முதல் சோதி நான் –வேதாந்த:13 7/1,2
ஆன பொருள்கள் அனைத்தினும் ஒன்றாய் அறிவாய் விளங்கும் முதல் சோதி நான் –வேதாந்த:13 7/2
நின் அருள் வதனம் நான் நேருற கண்டே – தனி:13 1/3
இன்பம் அத்தனையும் இழந்து நான் உழன்றேன் – தனி:13 1/31
நயப்படு சந்நிதிதனிலே நான் பாட நீ கேட்டு நன்கு போற்றி – தனி:22 8/2
கயல் விழி சிறு மானினை காண நான் காமன் அம்புகள் என் உயிர் கண்டவே – சுயசரிதை:1 7/4
பொய்யருக்கு இது கூறுவன் கேட்பீரேல் பொழுது எலாம் உங்கள் பாடத்தில் போக்கி நான்
மெய் அயர்ந்து விழி குழிவு எய்திட வீறு இழந்து எனது உள்ளம் நொய்தாகிட – சுயசரிதை:1 28/2,3
அலைவுறுத்து நும் பேரிருள் வீழ்ந்து நான் அழிந்திடாது ஒருவாறு பிழைத்ததே – சுயசரிதை:1 29/4
கலக மானிட பூச்சிகள் வாழ்க்கை ஓர் கனவினும் கனவாகும் இதற்கு நான்
பல நினைந்து வருந்தி இங்கு என் பயன் பண்டு போனதை எண்ணி என் ஆவது – சுயசரிதை:1 47/2,3
முன்னோர்கள் எவ்வுயிரும் கடவுள் என்றார் முடிவாக அவ் உரையை நான் மேற்கொண்டேன் – சுயசரிதை:2 4/2
பலர் புகழும் இராமனுமே யாற்றில் வீழ்ந்தான் பார் மீது நான் சாகாதிருப்பேன் காண்பீர் – சுயசரிதை:2 6/2
கோபத்தை வென்றிடலே பிறவற்றைத்தான் கொல்வதற்கு வழி என நான் குறித்திட்டேனே – சுயசரிதை:2 14/4
ஆயிரம் நூல் எழுதிடினும் முடிவுறாதாம் ஐயன் அவன் பெருமையை நான் சுருக்கி சொல்வேன் – சுயசரிதை:2 22/3
அப்போது நான் குள்ளச்சாமி கையை அன்புடனே பற்றி இது பேசலுற்றேன் – சுயசரிதை:2 24/1
புன்னகைபூத்து ஆரியனும் புகலுகின்றான் புறத்தே நான் சுமக்கின்றேன் அகத்தின் உள்ளே – சுயசரிதை:2 31/1
நன்று இந்த கணம் புதிதாய் பிறந்துவிட்டேன் நான் புதியன் நான் கடவுள் நலிவிலாதோன் – சுயசரிதை:2 34/2
நன்று இந்த கணம் புதிதாய் பிறந்துவிட்டேன் நான் புதியன் நான் கடவுள் நலிவிலாதோன் – சுயசரிதை:2 34/2
மன்னவனை குரு என நான் சரணடைந்தேன் மரணபயம் நீங்கினேன் வலிமை பெற்றேன் – சுயசரிதை:2 39/4
பாட்டினிலே காதலை நான் பாட வேண்டி பரமசிவன் பாதமலர் பணிகின்றேனே – சுயசரிதை:2 48/4
அதுவே நீ என்பது முன் வேத ஓத்தாம் அது என்றால் எது என நான் அறைய கேளாய் – சுயசரிதை:2 60/1
சாரம் உள்ள பொருளினை நான் சொல்லிவிட்டேன் சஞ்சலங்கள் இனி வேண்டா சரதம் தெய்வம் – சுயசரிதை:2 64/1
நாட்டத்தில் கொண்ட குறிப்பினை இஃது என்று நான் சொல்லும் முன் உணர்வான் அன்பர் – கண்ணன்:1 4/3
மீத்திடும் பொழுதினிலே நான் வேடிக்கை உற கண்டு நகைப்பதற்கே – கண்ணன்:2 9/2
எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி நான் என்றான் – கண்ணன்:4 1/14
மாடு கன்று மேய்த்திடுவேன் மக்களை நான் காத்திடுவேன் – கண்ணன்:4 1/15
நான் அறிவேன் சற்றும் நயவஞ்சனை புரியேன் – கண்ணன்:4 1/26
நான் ஓர் தனியாள் நரைதிரை தோன்றாவிடினும் – கண்ணன்:4 1/35
கண்டு மிகவும் களிப்புடனே நான் அவனை – கண்ணன்:4 1/40
கண்ணனை நான் ஆட்கொண்டேன் கண்கொண்டேன் கண்கொண்டேன் – கண்ணன்:4 1/63
எதிர்செயும் மனைவி போல் இவனும் நான் காட்டும் – கண்ணன்:6 1/35
முத்தன் ஆக்கிட நான் முயன்றதோர் இளைஞன் – கண்ணன்:6 1/52
சொல்லி நான் கண்ணனை தொளைத்திடலாயினேன் – கண்ணன்:6 1/56
செல்வேன் என்றான் சினம் தீயாகி நான்
ஏதடா சொன்ன சொல் அழித்து உரைக்கின்றாய் – கண்ணன்:6 1/113,114
கண் சிவந்து இதழ்கள் துடித்திட கனன்று நான்
சீச்சி பேயே சிறிது போழ்தேனும் – கண்ணன்:6 1/123,124
நாடு முழுதிலும் சுற்றி நான் பல நாள்கள் அலைந்திடும் போதினில் நிறைந்து – கண்ணன்:7 2/1
மா மதுரைப்பதி சென்று நான் அங்கு வாழ்கின்ற கண்ணனை போற்றியே என்றன் – கண்ணன்:7 4/1
ஆடலும் பாடலும் கண்டு நான் முன்னர் ஆற்றங்கரையினில் கண்டதோர் முனி – கண்ணன்:7 5/1
தனி சுடர் நான் கண்டேன் அதன் ஆடல் உலகு என நான் கண்டேன் – கண்ணன்:7 12/4
தனி சுடர் நான் கண்டேன் அதன் ஆடல் உலகு என நான் கண்டேன் – கண்ணன்:7 12/4
நாட்டினில் பெண்களுக்கு நாயகர் சொல்லும் சுவை நைந்த பழங்கதைகள் நான் உரைப்பதோ – கண்ணன்:19 3/1
போற்றும் இராமன் என முன்பு உதித்தனை அங்கு பொன் மிதிலைக்கு அரசன் பூமடந்தை நான்
ஊற்று அமுது என்ன ஒரு வேய்ங்குழல் கொண்டோன் கண்ணன் உருவம் நினக்கு அமைய பார்த்தன் அங்கு நான் – கண்ணன்:19 4/3,4
ஊற்று அமுது என்ன ஒரு வேய்ங்குழல் கொண்டோன் கண்ணன் உருவம் நினக்கு அமைய பார்த்தன் அங்கு நான் – கண்ணன்:19 4/4
பின்னை ஒர் புத்தன் என நான் வளர்ந்திட்டேன் ஒளி பெண்மை அசோதரை என்று உன்னை எய்தினேன் – கண்ணன்:19 5/2
நான் ஒருவன் மட்டிலும் பிரிவு என்பதோர் நரகத்து உழலுவதோ – கண்ணன்:20 2/4
அடிமை புகுந்த பின்னும் எண்ணும் போது நான் அங்கு வருவதற்கில்லை – கண்ணன்:20 3/2
நாடி தழுவி மனக்குறை தீர்ந்து நான் நல்ல களி எய்தியே – கண்ணன்:20 4/3
பாயும் ஒளி நீ எனக்கு பார்க்கும் விழி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 1/1
தோயும் மது நீ எனக்கு தும்பியடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 1/2
வீணையடி நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 2/1
பூணும் வடம் நீ எனக்கு புது வயிரம் நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 2/2
வான மழை நீ எனக்கு வண்ண மயில் நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 3/1
பானமடி நீ எனக்கு பாண்டமடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 3/2
வெண்ணிலவு நீ எனக்கு மேவு கடல் நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 4/1
பண்ணு கதி நீ எனக்கு பாட்டு இனிமை நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 4/2
வீசு கமழ் நீ எனக்கு விரியும் மலர் நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 5/1
பேசுபொருள் நீ எனக்கு பேணும் மொழி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 5/2
காதலடி நீ எனக்கு காந்தமடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 6/1
வேதமடி நீ எனக்கு வித்தையடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 6/2
நல்ல உயிர் நீ எனக்கு நாடியடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 7/1
செல்வமடி நீ எனக்கு சேமநிதி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 7/2
தாரையடி நீ எனக்கு தண் மதியம் நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 8/1
வீரமடி நீ எனக்கு வெற்றியடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 8/2
மாண் இயல் தமிழ் பாட்டால் நான் வகுத்திட கலைமகள் வாழ்த்துகவே – பாஞ்சாலி:1 6/4
பாண்டவர் முடி உயர்த்தே இந்த பார் மிசை உலவிடு நாள் வரை நான்
ஆண்டது ஒர் அரசாமோ எனது ஆண்மையும் புகழும் ஒர் பொருளாமோ – பாஞ்சாலி:1 20/1,2
நாரதன்தானும் அவ் வேதவியாசனும் ஆங்ஙனே பலர் நான் இங்கு உரைத்தற்கு அரிய பெருமை முனிவரும் – பாஞ்சாலி:1 45/1
இ பிறவிக்குள் இவை ஒத்த வேள்வி விருந்துகள் புவி எங்கணும் நான் கண்டதில்லை என தொனி பட்டதும் – பாஞ்சாலி:1 46/2
மூச்சை அடைத்ததடா சபைதன்னில் விழுந்து நான் அங்கு மூர்ச்சையடைந்தது கண்டனையே என்றன் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 52/1
நான் எனும் ஆணவம் தள்ளலும் இந்த ஞாலத்தை தான் என கொள்ளலும் பர – பாஞ்சாலி:1 82/1
வேம்பு நிகர் இவனுக்கு நான் சுவை மிக்க சருக்கரை பாண்டவர் அவர் – பாஞ்சாலி:1 86/3
நைய நின் முனர் என் சிரம் கொய்தே நான் இங்கு ஆவி இறுத்திடுவேனால் – பாஞ்சாலி:1 106/3
சென்றாலும் நின்றாலும் இனி என்னேடா செப்புவன நினக்கென நான் செப்பினேனோ – பாஞ்சாலி:3 216/1
தாயத்திலே விலைப்பட்டவர் புவி தாங்கும் துருபதன் கன்னி நான் நிலை – பாஞ்சாலி:4 256/3
அன்றி இவளை மறுமுறை வந்து அழைத்திட நான் அங்கு இசைந்திடேன் என – பாஞ்சாலி:4 259/3
தேவர் புவி மிசை பாண்டவர் அவர் தேவி துருபதன் கன்னி நான் இதை – பாஞ்சாலி:5 268/1
பெண்ணரசி கேள்விக்கு பாட்டன் சொன்ன பேச்சதனை நான் கொள்ளேன் பெண்டிர்தம்மை – பாஞ்சாலி:5 284/2
நடைபெறும் காண்பிர் உலகீர் இது நான் சொல்லும் வார்த்தை என்று எண்ணிடல் வேண்டா – பாஞ்சாலி:5 305/3
அன்று நான் கேட்டது அமரர்தாம் கேட்பாரோ – குயில்:1 1/32
பின்பு நான் பார்க்க பெடை குயில் அஃது ஒன்று அல்லால் – குயில்:3 1/4
மான குலைவும் வருத்தமும் நான் பார்க்காமல் – குயில்:3 1/20
சித்தம் மயங்கி திகைப்பொடு நான் நின்றிடவும் – குயில்:3 1/59
அல்லல் அற நும்மோடு அளவளாய் நான் பெறும் இவ் – குயில்:3 1/66
நாள் ஒன்று போவதற்கு நான் பட்ட பாடு அனைத்தும் – குயில்:4 1/8
வஞ்சனை நான் கூறவில்லை மான்மதனார் விந்தையால் – குயில்:4 1/15
கால் இரண்டும் கொண்டு கடுகவும் நான் சோலையிலே – குயில்:4 1/18
சென்று நான் பார்க்கையிலே செஞ்ஞாயிற்று ஒண் கதிரால் – குயில்:4 1/21
காண நான் வேண்டி கரைகடந்த வேட்கையுடன் – குயில்:4 1/26
கண்ணாலே நான் கண்ட காட்சிதனை என் உரைப்பேன் – குயில்:5 1/5
நாணும் துயரும் நலிவுறுத்த நான் மீண்டு – குயில்:6 1/5
காலை பொழுதினிலே கண் விழித்து நான் தொழுதேன் – குயில்:6 1/43
சோலைக்கு இழுத்திட நான் சொந்த உணர்வு இல்லாமே – குயில்:7 1/2
காலம் நான் கண்டு கடு மோகம் எய்திவிட்டேன் – குயில்:7 1/28
சல்லி துளி பறவை சாதியிலே நான் பிறந்தேன் – குயில்:7 1/31
வித்தை முடிந்தவுடன் மீட்டும் அறிவெய்தி நான்
கையில் வாள் எடுத்து காளையின் மேல் வீசினேன் – குயில்:7 1/102,103
பேதை நான் அங்கு பெரிய மயல் கொண்டதையும் – குயில்:7 1/112
ஓங்கும் திகைப்பில் உயர் மாடம் விட்டு நான்
வீதியிலே வந்து நின்றேன் மேல் திசையில் அவ் உருவம் – குயில்:8 1/14,15
மாஞ்சோலைக்கு உள்ளே மதியிலி நான் சென்று ஆங்கே – குயில்:8 1/27
புன்மை குரங்கை பொதி மாட்டை நான் கண்டு – குயில்:8 1/55
புல்லாக எண்ணி புறக்கணித்து போய்விட நான்
அக்கணத்தே தீயில் அழிந்து விழ நேரிடினும் – குயில்:8 1/64,65
சாதியிலே நான் பிறந்தேன் சாதி குயில்களை போல் – குயில்:9 1/10
கண்டதுமே நின் மிசை நான் காதல் கொண்டேன் என்று இசைக்க – குயில்:9 1/79
பெண்ணே இனி நான் பிழைத்திடேன் சில் கணத்தே – குயில்:9 1/161
மாற்று இலையோ என்று மறுகி நான் கேட்கையிலே – குயில்:9 1/199
இந்த அநந்தமான கோயில்களிலே ஒன்றுக்கு நான் என்று பெயர் – வசனகவிதை:3 4/9
அ தருணத்திலே நான் போய்ச்சேர்ந்தேன் – வசனகவிதை:4 1/22
அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் போய்ச்சேர்ந்தேன் – வசனகவிதை:4 1/27
என்ன கந்தா ஸௌக்கியந்தானா ஒரு வேளை நான் ஸந்தர்ப்பம் தவறி வந்துவிட்டேனோ என்னவோ – வசனகவிதை:4 1/28
அதற்கு கந்தன் கடகடவென்று சிரித்து கைதட்டி குதித்து நான் பக்கத்திலிருக்கும் போதே வள்ளியம்மையை கட்டிக்கொண்டது – வசனகவிதை:4 1/33
சிறிது நேரம் கழிந்தவுடன் பெண்ணும் இன்ப மயக்கத்திலே நான் நிற்பதை மறந்து நாணத்தை விட்டுவிட்டது – வசனகவிதை:4 1/46
நான் பக்கத்து வீட்டிலே தாகத்துக்கு ஜலம் குடித்துவிட்டுவர போனேன் – வசனகவிதை:4 1/54
நான் போவதை அவ் இரண்டு கயிறுகளும் கவனிக்கவில்லை – வசனகவிதை:4 1/55
நான் திரும்பிவந்து பார்க்கும் போது வள்ளியம்மை தூங்கிக்கொண்டு இருந்தது – வசனகவிதை:4 1/56
மகனே ஏதடா கேட்டாய் அந்த சிறிய கயிறு உறங்குகிறதா என்று கேட்கிறாயா இல்லை அது செத்துப்போய்விட்டது நான் ப்ராணசக்தி – வசனகவிதை:4 1/69
நான் ப்ராணன் என்னாலேதான் அ சிறு கயிறு உயிர்த்திருந்தது சுகம் பெற்றது – வசனகவிதை:4 1/71
நான் விளங்கும் இடத்தே அவ் இரண்டும் இல்லை மாலையில் வந்து ஊதுவேன் அது மறுபடி பிழைத்துவிடும் – வசனகவிதை:4 1/73
நான் விழிக்கச்செய்கிறேன் அசையச்செய்கிறேன் நான் சக்திகுமாரன் என்னை வணங்கி வாழ்க என்றான் – வசனகவிதை:4 1/74
நான் விழிக்கச்செய்கிறேன் அசையச்செய்கிறேன் நான் சக்திகுமாரன் என்னை வணங்கி வாழ்க என்றான் – வசனகவிதை:4 1/74
நான் உன்னை பகைக்கிறேன் – வசனகவிதை:6 4/7
நான் உன்னை விரோதிக்கிறேன் – வசனகவிதை:6 4/8
நான் உன்னை கொல்லப்போகிறேன் – வசனகவிதை:6 4/9
நான் உன்னை கொல்லப்போகிறேன் – வசனகவிதை:6 4/10
நானே கடவுள் கடவுளே நான்
காதல் இன்பத்தால் கடவுள்நிலை பெற்றேன் – வசனகவிதை:6 5/4,5
நான் ஓர் வார்த்தை சொல்வேன் நீ மெய்ஞ்ஞானத்தை கைக்கொள்ளடா – பிற்சேர்க்கை:14 18/2
நன்று நீ சொல்லினை காண் நான் வருவேன் இக்கணமே – பிற்சேர்க்கை:25 9/2
மேல்

நான்கா (1)

மாதம் ஒர் நான்கா நீர் அன்பு வறுமையிலே எனை வீழ்த்திவிட்டீர் – தோத்திர:61 2/1
மேல்

நான்காம் (4)

கடமை எனப்படும் பயன் இதில் நான்காம்
அறம் பொருள் இன்பம் வீடு எனும் முறையே – தோத்திர:1 8/11,12
அன்பொடு நீர் இங்கே அடுத்த நான்காம் நாளில் – குயில்:3 1/68
ஆவி தரியேன் அறிந்திடுவீர் நான்காம் நாள் – குயில்:3 1/71
நான்காம் நாள் என்னை நயவஞ்சனை புரிந்து – குயில்:8 1/1
மேல்

நான்கினில் (1)

நாலு வகுப்பும் இங்கு ஒன்றே இந்த நான்கினில் ஒன்று குறைந்தால் – பல்வகை:3 4/1
மேல்

நான்கினும் (1)

நால் கரம் தான் உடையாள் அந்த நான்கினும் பல வகை திரு உடையாள் – தோத்திர:59 3/3
மேல்

நான்கு (8)

சோலை பசுங்கிளியே தொன் மறைகள் நான்கு உடையாள் –தேசீய:13 5/1
நம்பினோர் கெடுவதில்லை நான்கு மறை தீர்ப்பு – தோத்திர:41 7/1
நதியில் உள்ள சிறு குழிதன்னில் நான்கு திக்கிலிருந்தும் பல் மாசு – பாஞ்சாலி:2 182/3
நன்று ஆகும் நெறி அறியா மன்னன் அங்கு நான்கு திசை அரசர்சபை நடுவே தன்னை – பாஞ்சாலி:3 213/1
பாவி இந்த நான்கு நாள் பத்து யுகமா கழிப்பேன் – குயில்:3 1/72
மேவி அங்கு மூடியிருந்த விழி நான்கு
ஆங்கு அவற்றை கண்டமையால் ஆவியிலே தீப்பற்றி – குயில்:9 1/147,148
ஓங்கும் பொறிகள் உதிர்க்கும் விழி நான்கு
மாடனும் தன் வாள் உருவி மன்னவனை கொன்றிடவே – குயில்:9 1/149,150
மணல் மணல் மணல் பல யோஜனை தூரம் ஒரே மட்டமாக நான்கு திசையிலும் மணல் – வசனகவிதை:4 4/2
மேல்

நான்கும் (1)

ஞானம் தவம் கல்வி நான்கும் துறக்கலீர் – பிற்சேர்க்கை:23 1/3
மேல்

நான்கே (1)

இ நான்கே இ பூமியில் எவர்க்கும் – தோத்திர:1 8/10
மேல்

நான்மறை (3)

நாமம் பல் கோடி ஒர் உண்மைக்கு உள என்று நான்மறை கூறிடுமே ஆங்கு ஓர் –வேதாந்த:10 5/1
நாமத்தை நீர் உண்மை என்று கொள்வீர் என்று அ நான்மறை கண்டிலதே –வேதாந்த:10 5/2
முன்னை நின்றதொர் நான்மறை கொல்வார் மூதுணர்வில் கலை தொகை மாய்ப்பார் – பாஞ்சாலி:2 174/2
மேல்

நான்முக (1)

ஐயா நான்முக பிரமா – தோத்திர:1 3/3
மேல்

நான்முகனார் (1)

நான்முகனார் நா அடைக்க நாமகட்கு புத்தி கெட – பாஞ்சாலி:4 252/9
மேல்

நான்முகனே (2)

கண்டேன் படைப்பு கடவுளே நான்முகனே
பண்டே உலகு படைத்தனை நீ என்கின்றார் – குயில்:7 1/75,76
சான்ற உயிர்கள் சமைத்துவிட்டாய் நான்முகனே
சால மிக பெரிய சாதனை காண் இஃது எல்லாம் – குயில்:7 1/90,91
மேல்

நானக் (1)

மோசே கிறிஸ்து நானக் முதலியோர் – பிற்சேர்க்கை:26 1/21
மேல்

நானத்தின் (1)

நாடுறு தயில வகை நறு நானத்தின் பொருள் பலர் கொணர்ந்து தந்தார் – பாஞ்சாலி:1 35/4
மேல்

நானத்தை (1)

நானத்தை கணக்கிடவே மனம் நாடி மிக முயல்கினும் கூடுவதில்லை – கண்ணன்:2 4/2
மேல்

நானா (1)

நாடி சினத்துடனே நானா மொழி கூற – குயில்:9 1/46
மேல்

நானாம் (1)

பவத்தினை வெறுப்ப அருளினள் நானாம் பான்மை கொன்றவள் மயம் புரிந்தாள் – தோத்திர:33 5/3
மேல்

நானில (1)

நன்று என்று கொட்டு முரசே இந்த நானில மாந்தருக்கு எல்லாம் – பல்வகை:3 31/2
மேல்

நானிலத்தவர் (1)

நாட்டு மக்கள் நலமுற்று வாழவும் நானிலத்தவர் மேல் நிலை எய்தவும் – தோத்திர:19 3/1
மேல்

நானிலத்தவர்தம் (1)

நடப்பான் ஆயினன் நானிலத்தவர்தம்
மதிப்பையும் புகழுறு வாழ்வையும் புகழையும் – கண்ணன்:6 1/37,38
மேல்

நானிலத்து (2)

நச்சிநச்சி உள தொண்டு கொண்டு நானிலத்து இன்பம் நாடுவதில்லை – தனி:14 9/2
ஞானம் முந்துறவும் பெற்றிலாதவர் நானிலத்து துயர் அன்றி காண்கிலர் – சுயசரிதை:1 48/1
மேல்

நானிலத்தோர் (1)

நாடும் குடிகளும் செல்வமும் எண்ணி நானிலத்தோர் கொடும் போர்செய்வார் அன்றி – பாஞ்சாலி:1 56/1
மேல்

நானிலம் (2)

நல் நலம் கொண்ட குடி படை இந்த நானிலம் எங்கும் பெரும் புகழ் மிஞ்சி – பாஞ்சாலி:1 61/3
நாமும் கதையை முடித்தோம் இந்த நானிலம் முற்றும் நல் இன்பத்தில் வாழ்க – பாஞ்சாலி:5 308/4
மேல்

நானும் (12)

பின்பு நின்னை அல்லால் காளி பிறிது நானும் உண்டோ – தோத்திர:30 2/2
நானும் ஓர் கனவோ இந்த ஞாலமும் பொய்தானோ –வேதாந்த:12 2/4
நன்று நீ கேட்டாய் பசுங்கிளியே நானும் இங்கு – தனி:1 14/2
கண்ணனை நானும் காத்திட விரும்பி – கண்ணன்:6 1/59
செல்வேன் என்றான் சினத்தோடு நானும்
பழங்கதை எழுதிய பகுதி ஒன்றினை அவன் – கண்ணன்:6 1/108,109
பாயின் மிசை நானும் தனியே படுத்திருக்கையிலே – கண்ணன்:10 2/1
நானும் பல தினங்கள் பொறுத்திருந்தேன் இது நாளுக்குநாள் அதிகமாகிவிட்டதே – கண்ணன்:11 2/1
பெருகு சீர்த்தி அ கங்கையின்மைந்தன் பேதை நானும் மதிப்பு இழந்து ஏக – பாஞ்சாலி:2 203/2
நாள் ஒன்று போயினது நானும் எனது உயிரும் – குயில்:4 1/10
நாணம் இலா காதல் கொண்ட நானும் சிறு குயிலை – குயில்:7 1/107
அருகே நானும் தனியே ஓர் சோலைதனில் – குயில்:9 1/4
இவளிடம் சில வ்யவஹாரங்கள் தீர்க்கவேண்டி இருக்கிறது தீர்ந்தவுடன் நீயும் நானும் சில விஷயங்கள் பேசலாம் என்றிருக்கிறேன் – வசனகவிதை:4 1/43
மேல்

நானே (2)

எல்லா உயிர்களிலும் நானே இருக்கிறேன் என்று உரைத்தான் கண்ணபெருமான் –தேசீய:17 3/1
நானே கடவுள் கடவுளே நான் – வசனகவிதை:6 5/4
மேல்

நானையே (1)

நான் எனும் பொருளாய் நானையே பெருக்கி – தோத்திர:10 1/10
மேல்