தீ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீ 58
தீக்குணத்து 1
தீக்கும் 1
தீக்குள் 1
தீக்குறி 1
தீக்கொழுந்து 1
தீங்கதனை 1
தீங்கற்ற 1
தீங்கு 5
தீங்கும் 3
தீச்செயல் 2
தீட்சை 1
தீட்சையின் 1
தீட்டி 1
தீட்டும் 1
தீண்டமாட்டா 1
தீண்டரிய 1
தீண்டலை 1
தீண்டா 2
தீண்டி 2
தீண்டிய 1
தீண்டினன் 1
தீண்டுதல் 1
தீண்டும் 3
தீண்டுவது 1
தீண்டுவன் 1
தீண்டேன் 2
தீத்திறன் 1
தீதங்கள் 1
தீதாவார் 1
தீது 23
தீதுசெய்து 1
தீதும் 1
தீதுரைகள் 1
தீதுற்ற 1
தீதுற்றாலும் 1
தீப்பட்டு 1
தீப்பந்திலிருந்து 1
தீப்பற்றி 1
தீப 1
தீபங்கள் 1
தீபத்தில் 1
தீபத்திலே 1
தீம் 14
தீம்தரிகிட 4
தீம்பு 1
தீமை 16
தீமைகள் 5
தீமைகளை 2
தீமைதன்னை 1
தீமையற்ற 1
தீமையாம் 1
தீமையில் 1
தீமையினை 1
தீமையும் 1
தீமையை 3
தீமொழி 1
தீய 9
தீயகோல் 1
தீயதால் 1
தீயது 1
தீயதும் 1
தீயதொரு 1
தீயபக்தி 1
தீயர் 3
தீயர்க்கு 1
தீயர்க்கும் 1
தீயரை 1
தீயவர் 1
தீயவழி 1
தீயவினை 1
தீயன 1
தீயனையான் 1
தீயாகி 1
தீயார் 1
தீயால் 1
தீயிடை 1
தீயில் 2
தீயின் 4
தீயினாலே 1
தீயினிலே 1
தீயினுக்கு 1
தீயினும் 1
தீயினை 3
தீயுடனே 1
தீயும் 1
தீயுற 1
தீயே 5
தீயை 5
தீயையும் 1
தீயோர் 1
தீயோர்க்கு 1
தீர் 4
தீர்க்க 3
தீர்க்கவேண்டி 1
தீர்க்கும் 2
தீர்க 1
தீர்கிலா 1
தீர்கிறாள் 1
தீர்த்த 1
தீர்த்தங்கள் 1
தீர்த்தல் 1
தீர்த்தன் 1
தீர்த்தனம் 1
தீர்த்தாயடா 1
தீர்த்திட 1
தீர்த்திடல் 1
தீர்த்திடுவாய் 1
தீர்த்திடுவார் 1
தீர்த்திடுவீர் 1
தீர்த்து 5
தீர்த்துவிட்டாய் 1
தீர்த்துவிட்டான் 1
தீர்த்துவைப்போம் 1
தீர்த்தே 1
தீர்தல் 1
தீர்ந்த 3
தீர்ந்தது 1
தீர்ந்தவுடன் 1
தீர்ந்தனை 1
தீர்ந்தான் 1
தீர்ந்திடும் 1
தீர்ந்திடோம் 1
தீர்ந்து 7
தீர்ந்துவிடல் 1
தீர்ந்தே 2
தீர்ந்தேன் 1
தீர்ப்ப 1
தீர்ப்பது 2
தீர்ப்பதையே 1
தீர்ப்பவன் 1
தீர்ப்பாய் 1
தீர்ப்பான் 2
தீர்ப்பான 1
தீர்ப்பு 1
தீர்ப்பேன் 1
தீர்மானம்செய்வது 1
தீர்வது 1
தீர்வைகள் 1
தீர 10
தீரத்திலே 1
தீரம் 3
தீரமும் 1
தீரர் 2
தீரரை 1
தீரா 2
தீராத 4
தீராது 2
தீராமல் 1
தீராய் 1
தீரும் 10
தீருமடா 1
தீவக 1
தீவில் 3
தீவினிலே 2
தீவினின்று 1
தீவினுக்கு 1
தீவினும் 1
தீவினையும் 1
தீவு 2
தீவுகள் 2
தீவை 1
தீன 1
தீனர் 1
தீனி 1
தீனியும் 1

தீ (58)

செந்தமிழ்நாட்டு பொருநர் கொடும் தீ கண் மறவர்கள் சேரன்றன் வீரர் –தேசீய:14 6/1
சேரலர்க்கு நினைக்கவும் தீ என நின்ற எங்கள் திலக முனிவர் கோன் –தேசீய:46 3/3
நின்ற தீ எழு வாய் நரகத்தின் வீழ்ந்து நித்தம் யான் உழலுக-மன்னோ –தேசீய:50 14/4
தீ வளர்த்தே பழவேதியர் நின்றன் சேவகத்தின் புகழ் காட்டினார் ஒளி – தோத்திர:5 4/1
செயற்கையின் சக்தி என்பார் உயிர் தீ என்பர் அறிவு என்பர் ஈசன் என்பர் – தோத்திர:11 1/2
தசையினை தீ சுடினும் சிவசக்தியை பாடும் நல் அகம் கேட்டேன் – தோத்திர:13 2/3
பஞ்சுக்கு நேர் பல துன்பங்களாம் இவள் பார்வைக்கு நேர் பெரும் தீ
வஞ்சனை இன்றி பகை இன்றி சூது இன்றி வையக மாந்தர் எல்லாம் – தோத்திர:18 1/2,3
குகைக்குள் அங்கே இருக்குதடா தீ போலே அது குழந்தையதன் தாய் அடி கீழ் சேய் போலே – தோத்திர:20 2/2
முந்துறும் ஒளியில் சிந்தை நழுவும் வேகத்தோடே முடியா நடனம் புரிவாய் அடு தீ சொரிவாய் – தோத்திர:35 2/2
ஆகாசம் தீ கால் நீர் மண் அத்தனை பூதமும் ஒத்து நிறைந்தாய் – தோத்திர:43 1/1
எல்லையில்லாததோர் வான கடலிடை வெண்ணிலாவே விழிக்கு இன்பம் அளிப்பதோர் தீ என்று இலகுவை வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 1/1
தீ வளர்த்திடுவோம் பெரும் – தோத்திர:74 0/1
தீ வளர்த்திடுவோம் – தோத்திர:74 0/2
எங்கள் வேள்வி கூடம் மீதில் ஏறுதே தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 1/1
எங்கள் வேள்வி கூடம் மீதில் ஏறுதே தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 1/1
பங்கமுற்றே பேய்கள் ஓட பாயுதே தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 1/2
பங்கமுற்றே பேய்கள் ஓட பாயுதே தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 1/2
தோழரே நம் ஆவி வேக சூழுதே தீ தீ ஐயோ நாம் – தோத்திர:75 2/1
தோழரே நம் ஆவி வேக சூழுதே தீ தீ ஐயோ நாம் – தோத்திர:75 2/1
வாழ வந்த காடு வேக வந்ததே தீ தீ அம்மாவோ – தோத்திர:75 2/2
வாழ வந்த காடு வேக வந்ததே தீ தீ அம்மாவோ – தோத்திர:75 2/2
வானை நோக்கி கைகள் தூக்கி வளருதே தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 5/1
வானை நோக்கி கைகள் தூக்கி வளருதே தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 5/1
காட்டில் மேயும் காளை போன்றான் காணுவீர் தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 7/1
காட்டில் மேயும் காளை போன்றான் காணுவீர் தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 7/1
துயில் உடம்பின் மீதிலும் தீ தோன்றிவிட்டானே அம்மாவோ – தோத்திர:75 10/2
உடல் உயிர் மேல் உணர்விலும் தீ ஓங்கிவிட்டானே இ நேரம் – தோத்திர:75 18/1
எங்கும் வேள்வி அமரர் எங்கும் யாங்கணும் தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 19/1
எங்கும் வேள்வி அமரர் எங்கும் யாங்கணும் தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 19/1
வாழ்க வையம் வாழ்க வேதம் வாழ்க தீ தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 20/2
வாழ்க வையம் வாழ்க வேதம் வாழ்க தீ தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 20/2
வாழ்க வையம் வாழ்க வேதம் வாழ்க தீ தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 20/2
புகை நடுவினில் தீ இருப்பதை பூமியில் கண்டோமே நல் நெஞ்சே பூமியில் கண்டோமே –வேதாந்த:23 1/1
விளக்கிலே திரி நன்கு சமைந்தது மேவுவீர் இங்கு தீ கொண்டு தோழரே – பல்வகை:10 1/1
தீ சுடரை வென்ற ஒளிகொண்ட தேவி நினைவிழந்தேனடி – தனி:15 2/4
நிச்சயமாம் ஞானத்தை மறத்தலாலே நேர்வதே மானுடர்க்கு சின தீ நெஞ்சில் – சுயசரிதை:2 7/4
தீ என கொதித்து சினமொழி உரைத்தும் – கண்ணன்:6 1/60
வெடுக்கென சின தீ வெள்ளமாய் பாய்ந்திட – கண்ணன்:6 1/122
நெஞ்சத்து உள் ஓர் பொறாமை எனும் தீ நீள்வதால் உள்ளம் நெக்குருகிப்போய் – பாஞ்சாலி:1 39/1
தீ செயல் இஃது என்று அதையும் குறிப்பால் செப்பிடுவாய் என மன்னவன் கூற – பாஞ்சாலி:1 113/2
வானத்து தேவர் வயிற்றிலே தீ பாய – பாஞ்சாலி:4 252/3
வேத சுடர் தீ முன் வேண்டி மணம்செய்து – பாஞ்சாலி:5 271/29
சினமான தீ அறிவை புகைத்தலாலே திரிலோகநாயகனை சினந்து சொன்னாய் – பாஞ்சாலி:5 282/4
வானத்துள் வான் ஆவாய் தீ மண் நீர் காற்றினில் அவை ஆவாய் – பாஞ்சாலி:5 295/1
ஏழு உலகம் இன்ப தீ ஏற்றும் திறன் உடையாய் – குயில்:3 1/9
தீ இனிது நீர் இனிது நிலம் இனிது – வசனகவிதை:1 1/2
தீ வான் – வசனகவிதை:1 3/4
வெம்மையே நீ தீ
தீ தான் வீரத்தெய்வம் – வசனகவிதை:2 8/5,6
தீ தான் வீரத்தெய்வம் – வசனகவிதை:2 8/6
தீ தான் ஞாயிறு – வசனகவிதை:2 8/7
தீ எரிக – வசனகவிதை:2 8/9
தீ எரிக – வசனகவிதை:2 8/11
தீ எரிக – வசனகவிதை:2 8/13
தீ எரிக – வசனகவிதை:2 8/15
தீ எரிக – வசனகவிதை:2 8/17
உலகம் ஓடுநீர் ஆகிவிடும் தீ நீர் – வசனகவிதை:4 2/12
நீ காற்று நீ தீ நீ நிலம் நீ நீர் நீ வானம் – வசனகவிதை:4 15/6
வந்தே தீ பஞ்சம் மரபாகிவிட்டதுவே – பிற்சேர்க்கை:5 7/2
மேல்

தீக்குணத்து (1)

செல்லடா செல்க தீக்குணத்து இழிஞ – தனி:13 1/66
மேல்

தீக்கும் (1)

அம்புக்கும் தீக்கும் விடத்துக்கும் நோவுக்கும் அச்சம் இல்லாதபடி – தோத்திர:18 3/3
மேல்

தீக்குள் (1)

தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா நின்னை – தோத்திர:48 4/1
மேல்

தீக்குறி (1)

குன்றி தீக்குறி தோன்றும் இராப்புட்கள் கூவுமாறு ஒத்திருந்தன காண்டிரோ – பல்வகை:10 2/4
மேல்

தீக்கொழுந்து (1)

மின்னல் இரத்தினம் கனல் தீக்கொழுந்து
இவை எல்லாம் நினது நிகழ்ச்சி – வசனகவிதை:2 2/2,3
மேல்

தீங்கதனை (1)

தீங்கதனை கருதாத தரும கோமான் திருநகர் விட்டு அகல்கின்றான் தீயோர் ஊர்க்கே – பாஞ்சாலி:1 145/3
மேல்

தீங்கற்ற (1)

தீங்கற்ற குணமுடையான் புதுவை ஊரார் செய்த பெரும் தவத்தாலே உதித்த தேவன் – சுயசரிதை:2 37/3
மேல்

தீங்கு (5)

சீனத்தர் ஆய்விடுவாரோ பிறதேசத்தர் போல் பல தீங்கு இழைப்பாரோ –தேசீய:1 2/2
தெய்வம் நமக்கு துணை பாப்பா ஒரு தீங்கு வரமாட்டாது பாப்பா – பல்வகை:2 7/2
தீங்கு மற்று இதில் உண்டு என்று அறிந்தவன் செயல் எதிர்க்கும் திறனிலன் ஆயினேன் – சுயசரிதை:1 35/3
நல்லவருக்கு ஒரு தீங்கு நண்ணாது நயமுற காத்திடுவான் கண்ணன் – கண்ணன்:1 9/3
தீங்கு தடுக்கும் திறம் இலேன் என்று அந்த – பாஞ்சாலி:5 271/72
மேல்

தீங்கும் (3)

கொடி பவள வாய் கிள்ளாய் சூத்திரமும் தீங்கும்
மடிப்பவளின் வெல் கொடிதான் மற்று என் அடிப்பணிவார் –தேசீய:13 10/1,2
தள்ளிவிடும் பொய் நெறியும் தீங்கும் – தோத்திர:24 33/5
யாதொரு தீங்கும் இலாமலே பிழைத்து எண்ணரும் கீர்த்திபெற்றார் அன்றோ – பாஞ்சாலி:1 72/4
மேல்

தீச்செயல் (2)

தீச்செயல் நற்செயல் ஏதெனினும் ஒன்று செய்து நாம் அவர் செல்வம் கவர்ந்து அவரை விட வேண்டும் தெருவிலே – பாஞ்சாலி:1 52/4
தீச்செயல் செய்யும் அரசினை சேராமை – பிற்சேர்க்கை:26 1/33
மேல்

தீட்சை (1)

சீடர்கள் அனைவரும் தீட்சை இஃது அடைந்தனர் –தேசீய:42 1/172
மேல்

தீட்சையின் (1)

செய்திடப்பெற்ற தீட்சையின் நாமம் –தேசீய:42 1/174
மேல்

தீட்டி (1)

நன்னர் ஓவியங்கள் தீட்டி நல்கிய பெருமான் இந்நாள் – தனி:19 3/3
மேல்

தீட்டும் (1)

கம்பன் இசைத்த கவி எலாம் நான் காருகர் தீட்டும் உரு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 3/1
மேல்

தீண்டமாட்டா (1)

சென்ற வினைப்பயன்கள் எனை தீண்டமாட்டா ஸ்ரீதரன் யான் சிவகுமாரன் யான் அன்றோ – சுயசரிதை:2 34/1
மேல்

தீண்டரிய (1)

தீண்டரிய புன்மையினில் யாம் வீழ்ந்தால் அன்னாய் நீ செய்வது என்னே – பிற்சேர்க்கை:7 4/4
மேல்

தீண்டலை (1)

தீண்டலை எண்ணி ஒதுங்கினாள் அடி செல்வது எங்கே என்று இரைந்திட்டான் இவன் – பாஞ்சாலி:5 267/3
மேல்

தீண்டா (2)

படைகளும் தீண்டா அதை – தோத்திர:68 27/1
படைகளும் தீண்டா அனல் – தோத்திர:68 27/2
மேல்

தீண்டி (2)

மண்ணகத்தினையும் வால் கொடு தீண்டி
ஏழையர்க்கு ஏதும் இடர்செயாதே நீ – தனி:8 3/1,2
பாங்கினில் கை இரண்டும் தீண்டி அறிந்தேன் பட்டுடை வீசு கமழ்தன்னில் அறிந்தேன் – கண்ணன்:17 2/2
மேல்

தீண்டிய (1)

அவர் விழி தீண்டிய அக்கணத்து அன்றே –தேசீய:42 1/170
மேல்

தீண்டினன் (1)

அருள் மயம் ஆகி அவர் விழி தீண்டினன்
பார்-மினோ உலகீர் பரமன் அம் கரத்தால் –தேசீய:42 1/168,169
மேல்

தீண்டுதல் (1)

டுபுக் வெயில் காற்று ஒளி இவற்றின் தீண்டுதல் மிருக மனிதர்களை காட்டிலும் எங்களுக்கு அதிகம் – வசனகவிதை:6 3/33
மேல்

தீண்டும் (3)

தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா நந்தலாலா – தோத்திர:48 4/2
வானகத்தை இவ் உலகிலிருந்து தீண்டும் வகை உணர்த்தி காத்த பிரான் பதங்கள் போற்றி – சுயசரிதை:2 19/4
அப்போது வள்ளியம்மை தானாகவே போய் கந்தனை தீண்டும்
அது தழுவிக்கொள்ள வரும் இது ஓடும் கோலாஹலம் – வசனகவிதை:4 1/51,52
மேல்

தீண்டுவது (1)

சக்தி முகர்வது சுவைப்பது தீண்டுவது கேட்பது காண்பது – வசனகவிதை:3 1/24
மேல்

தீண்டுவன் (1)

வானகத்தை சென்று தீண்டுவன் இங்கு என்று மண்டி எழும் தழலை கவிவாணர்க்கு நல் அமுதை தொழில் வண்ணம் தெரிந்தவனை நல்ல – தோத்திர:74 6/1
மேல்

தீண்டேன் (2)

எனை இவர் கொல்லினும் இவரை யான் தீண்டேன்
சினை அறுத்திட்ட பின் செய்வதோ ஆட்சி –தேசீய:32 1/152,153
அற்றிடுமேனும் அவர்தமை தீண்டேன் – தோத்திர:68 19/3
மேல்

தீத்திறன் (1)

தீத்திறன் கொள் அறிவற்ற பொய் செயல் செய்து மற்றவை ஞான நெறி என்பர் – சுயசரிதை:1 38/3
மேல்

தீதங்கள் (1)

திட்டுகள் தீதங்கள் முதல் சிறுமைகள் ஒன்றும் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:14 14/2
மேல்

தீதாவார் (1)

தீதாவார் வரினும் அவர்க்கு இனிய சொலி நன்கு உணர்த்தும் செவ்வியாளன் –தேசீய:43 4/2
மேல்

தீது (23)

தீது சிறிதும் பயிலா செம்மணி மா நெறி கண்டோம் –தேசீய:12 6/3
தீது செய்வது அஞ்சிலாய் நின் முன்னே –தேசீய:16 4/5
திரு நிறைந்தனை தன்னிகர் ஒன்றிலை தீது தீர்ந்தனை நீர் வளம் சார்ந்தனை –தேசீய:19 6/1
நன்று என்றும் தீது என்றும் பாரான் முன் நாடும் பொருள்கள் அனைத்தையும் வாரி –தேசீய:21 5/1
நன்மை வந்து எய்துக தீது எலாம் நலிக –தேசீய:25 1/4
எண்ணாது நல் பொருளை தீது என்பார் சிலர் உலகில் இருப்பர் அன்றே –தேசீய:44 3/3
தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வ லீலை அன்றோ – தோத்திர:30 1/2
தீது நன்மை எல்லாம் நின்றன் செயல்கள் அன்றி இல்லை – தோத்திர:31 1/2
நித்த முத்த சுத்த புத்த சத்த பெரும் காளி பத நீழல் அடைந்தார்க்கு இல்லை ஓர் தீது என்று நேர்மை வேதம் சொல்லும் வழி இது – தோத்திர:38 3/4
தீது அகற்று-மின் என்று திசை எலாம் – தோத்திர:45 1/3
தீது புரிந்திட வந்திடும் தீயர்க்கும் வெண்ணிலாவே நலம்செய்து ஒளி நல்குவர் மேலவராம் அன்றோ வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 4/4
இச்சை தீர மது வடித்து உண்போம் இஃது தீது என்று இடையர்கள் சொல்லும் – தனி:14 1/2
தீது நேர்ந்திடின் அஞ்சுவதில்லை தேறு நெஞ்சினொடே சிவம் கண்டோர் – தனி:14 10/1
ஊனம் தங்கிய மானிடர் தீது எலாம் ஒழிக்குமாறு பிறந்த பெரும் தவன் – தனி:18 3/4
தீது இயன்ற மயக்கமும் ஐயமும் செய்கை யாவினுமே அசிரத்தையும் – சுயசரிதை:1 27/3
செலவு தந்தைக்கு ஓர் ஆயிரம் சென்றது தீது எனக்கு பல்லாயிரம் சேர்ந்தன – சுயசரிதை:1 29/1
முன்னை இவன் செய்த தீது எலாம் அவர் முற்றும் மறந்தவராகியே தன்னை – பாஞ்சாலி:1 75/1
தாம் பெற்ற மைந்தர்க்கு தீது செய்திடும் தந்தையர் பார் மிசை உண்டு-கொல் கெட்ட – பாஞ்சாலி:1 86/2
தீது நமக்கு வராமலே வெற்றி சேர்வதற்கு ஓர் வழி உண்டு காண் களி – பாஞ்சாலி:1 91/2
இது மிக தீது என்றே அண்ணன் எத்தனை சொல்லியும் இளவரசன் – பாஞ்சாலி:1 128/3
தீது ஏது நன்று ஏது செய்கை தெளிவு ஏது – குயில்:5 1/14
தீது இழைத்தால் என் செய்கேன் தேவரே மற்று இதற்கு ஓர் – குயில்:9 1/198
தீது கெடுக திறமை வளர்க – வசனகவிதை:7 0/10
மேல்

தீதுசெய்து (1)

தீதுசெய்து மடித்திட எண்ணி செய்கை ஒன்று அறியான் திகைப்பு எய்தி – பாஞ்சாலி:1 40/2
மேல்

தீதும் (1)

நன்றும் தீதும் நீ – வசனகவிதை:1 7/7
மேல்

தீதுரைகள் (1)

தீதுரைகள் கூறினான் கர்ணன் சிரித்திட்டான் – பாஞ்சாலி:5 271/48
மேல்

தீதுற்ற (1)

தீதுற்ற சிந்தை தடுக்கவே உள்ள திண்மை இலாது அங்கு இருந்தனர் – பாஞ்சாலி:4 260/4
மேல்

தீதுற்றாலும் (1)

அளக்கரும் தீதுற்றாலும் அச்சமே உளத்து கொள்ளார் –தேசீய:51 9/3
மேல்

தீப்பட்டு (1)

எத்தனை தீப்பட்டு எரிவன ஓகோ – பாஞ்சாலி:1 152/2
மேல்

தீப்பந்திலிருந்து (1)

தீப்பந்திலிருந்து பொறிகள் வீசுவது போல – வசனகவிதை:2 10/5
மேல்

தீப்பற்றி (1)

ஆங்கு அவற்றை கண்டமையால் ஆவியிலே தீப்பற்றி
ஓங்கும் பொறிகள் உதிர்க்கும் விழி நான்கு – குயில்:9 1/148,149
மேல்

தீப (1)

சித்தாந்த சாமி திருக்கோயில் வாயிலில் தீப ஒளி உண்டாம் பெண்ணே –வேதாந்த:14 1/1
மேல்

தீபங்கள் (1)

உனக்கு தூப தீபங்கள் ஏற்றிவைக்கிறோம் – வசனகவிதை:5 2/5
மேல்

தீபத்தில் (1)

தீபத்தில் சென்று கொளுத்திய பந்தம் தேசு குறைய எரியுமோ செல்வ – பாஞ்சாலி:1 64/2
மேல்

தீபத்திலே (1)

தீபத்திலே விழும் பூச்சிகள் போல் வரும் தீமைகள் கொன்றிடுவான் – கண்ணன்:1 7/4
மேல்

தீம் (14)

தீம் சொல் கவிதை அம் சோலைதனில் தெய்வீக நல் மணம் வீசும் –தேசீய:10 3/1
தெள்ளு தமிழ் புலவோர்கள் பல தீம் சுவை காவியம் செய்துகொடுத்தார் –தேசீய:21 3/2
செய்வாள் புகழ் சேர் வாணியும் என்னுள்ளே நின்று தீம் கவிதை – தோத்திர:1 31/3
தீம் பழம்தன்னில் சுவையே சக்தி தெய்வத்தை எண்ணும் நினைவே சக்தி – தோத்திர:21 2/2
மாதர் தீம் குரல் பாட்டில் இருப்பாள் மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ளாள் – தோத்திர:62 2/1
தேனையும் பாலையும் நெய்யையும் சோற்றையும் தீம் பழம் யாவினையும் இங்கே உண்டு தேக்கி களிப்பவனை பெரும் திரள் சேர்ந்து பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 6/2
தீம் குரலுடைத்து ஓர் புள்ளினை தெரிந்திலேன் – தனி:13 1/9
விராவு புகழ் ஆங்கில தீம் கவியரசர்தாமும் மிக வியந்து கூறி – தனி:22 7/2
சொன்ன தீம் கனவு அங்கு துயிலிடை தோய்ந்ததன்று நனவிடை தோய்ந்ததால் – சுயசரிதை:1 5/2
போதமுற்ற போதினிலே பொங்கி வரும் தீம் சுவையே – கண்ணன்:21 6/3
இன் இசை தீம் பாடல் இசைத்து இருக்கும் விந்தைதனை – குயில்:1 1/21
மாய குயிலும் அதன் மா மாய தீம் பாட்டும் – குயில்:4 1/12
செத்தை குயில் புரிந்த தெய்விக தீம் பாட்டு எனும் ஓர் – குயில்:7 1/101
பல் வித்தையிலும் சிறந்த தீம் கான பெரு வித்தை பயின்றிட்டேமா – பிற்சேர்க்கை:19 1/3
மேல்

தீம்தரிகிட (4)

திக்குக்கள் எட்டும் சிதறி தக்கத் தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட – தனி:4 1/1
திக்குக்கள் எட்டும் சிதறி தக்கத் தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட – தனி:4 1/1
திக்குக்கள் எட்டும் சிதறி தக்கத் தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட – தனி:4 1/1
திக்குக்கள் எட்டும் சிதறி தக்கத் தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட
பக்க மலைகள் உடைந்து வெள்ளம் பாயுது பாயுது பாயுது தாம்தரிகிட – தனி:4 1/1,2
மேல்

தீம்பு (1)

தீம்பு செய்தாலும் புகழ்கின்றான் திரு தேடினும் என்னை இகழ்கின்றான் – பாஞ்சாலி:1 86/4
மேல்

தீமை (16)

தீமை நிற்கில் ஓடுவாய் போ போ போ –தேசீய:16 4/6
செறுத்து இனி மாய்ப்பது தீமை என்கின்றாய் –தேசீய:32 1/161
தேவி கோயிலில் சென்று தீமை பிறர்கள் செய்ய –தேசீய:40 9/1
திரணம் என கருதிவிட்டான் ஜார் மூடன் பொய் சூது தீமை எல்லாம் –தேசீய:52 2/3
மங்கும் தீமை பொங்கும் நலமே – தோத்திர:50 3/2
தெய்வம் யாவும் உணர்ந்திடும் தெய்வம் தீமை காட்டி விலக்கிடும் தெய்வம் – தோத்திர:62 4/1
சித்த துணிவினை மானுடர் கேள்வனை தீமை அழிப்பவனை நன்மை சேர்த்து கொடுப்பவனை பல சீர்களுடையவனை புவி – தோத்திர:74 2/1
தீமை தீர்ந்தே வாழி இன்பம் சேர்ந்துவிட்டோமே இ நேரம் – தோத்திர:75 17/2
முன்பு தீமை வடிவினை கொன்றால் மூன்று நாளினில் நல் உயிர் தோன்றும் – தோத்திர:77 2/2
தின்று விளையாடி இன்புற்றிருந்து வாழ்வீர் தீமை எலாம் அழிந்துபோம் திரும்பி வாரா –வேதாந்த:20 1/4
யாருக்கும் தீமை செய்யாது புவி எங்கும் விடுதலை செய்யும் – பல்வகை:3 29/2
ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணியிருந்தவர் மாய்ந்துவிட்டார் – பல்வகை:6 2/1
தீமை கொண்ட புலை இருள் சேர்ந்தோர் சிறிய நெஞ்சம் தியங்குவது என்னே – தனி:10 3/4
தீமை அனைத்தும் இறந்து ஏகுமோ என்றன் சித்தம் தெளிவு நிலை கூடுமோ – தனி:11 2/2
பாவம் தீமை பழி எதும் தேர்ந்திடோம் பண்டை தேவ யுகத்து மனிதர் போல் – சுயசரிதை:1 17/3
சின்னஞ்சிறிய வயதிலே இவன் தீமை அவர்க்கு தொடங்கினான் அவர் – பாஞ்சாலி:1 78/1
மேல்

தீமைகள் (5)

தீயர்க்கு எல்லாம் தீமைகள் விளைத்து – தனி:8 5/2
என பல தீமைகள் இறந்துபட்டனவால் – தனி:24 1/25
தீபத்திலே விழும் பூச்சிகள் போல் வரும் தீமைகள் கொன்றிடுவான் – கண்ணன்:1 7/4
தீமைகள் மாய்ப்பதுவாய் துயர் தேய்ப்பதுவாய் நலம் வாய்ப்பதுவாய் – பாஞ்சாலி:1 1/2
தீமைகள் யாவையும் தீர்த்து அருள்செய்வாள் – பிற்சேர்க்கை:6 1/2
மேல்

தீமைகளை (2)

சார வரும் தீமைகளை விலக்கும் மதி – தோத்திர:24 31/3
தாமத பொய் தீமைகளை போக்கும் – தோத்திர:24 37/5
மேல்

தீமைதன்னை (1)

தீமைதன்னை விலக்கவும் செய்குவான் சிறுமைகொண்டு ஒளித்து ஓடவும் செய்குவான் – கண்ணன்:5 7/2
மேல்

தீமையற்ற (1)

திறமை கொண்ட தீமையற்ற தொழில் புரிந்து யாவரும் –தேசீய:30 2/3
மேல்

தீமையாம் (1)

நலத்தை காக்க விரும்புதல் தீமையாம் நங்கை கூறும் வியப்புகள் கேட்டீரோ – பல்வகை:4 5/4
மேல்

தீமையில் (1)

செவ்வி சிறிது புகலுவோம் இவன் தீமையில் அண்ணனை வென்றவன் கல்வி – பாஞ்சாலி:5 264/2
மேல்

தீமையினை (1)

தன்னால் வந்திடும் நலத்தை தவிர்த்து பொய் தீமையினை தழுவுகின்றோம் – பிற்சேர்க்கை:7 1/4
மேல்

தீமையும் (1)

திலகன் ஒருவனாலே இப்படி ஆச்சு செம்மையும் தீமையும் இல்லாமலே போச்சு –தேசீய:36 1/1
மேல்

தீமையை (3)

வலி உண்டு தீமையை பேர்க்கும் – தோத்திர:67 2/2
தீமையை எண்ணி அஞ்சும் தேம்பல் பிசாசை திருகி எறிந்து பொய் –வேதாந்த:15 2/3
நல்லது நாட்டுக தீமையை ஓட்டுக – கண்ணன்:23 5/2
மேல்

தீமொழி (1)

திரிதராட்டிரன் செவியில் இந்த தீமொழி புகுதலும் திகைத்துவிட்டான் – பாஞ்சாலி:1 92/1
மேல்

தீய (9)

சஞ்சலத்தின் தீய இருள் விலகும் மதி – தோத்திர:24 34/3
திறமையால் இங்கு மேனிலை சேர்வோம் தீய பண்டை இகழ்ச்சிகள் தேய்ப்போம் – பல்வகை:7 2/1
தெருளுறுத்தவும் நீர் எழுகில்லிரோ தீய நாச உறக்கத்தில் வீழ்ந்தனீர் – பல்வகை:10 4/3
தேவர் மன்னன் மிடிமையை பாடல் போல் தீய கைக்கிளை யான் எவன் பாடுதல் – சுயசரிதை:1 17/1
ஈங்கு இதற்கிடை எந்தை பெரும் துயர் எய்தி நின்றனன் தீய வறுமையான் – சுயசரிதை:1 39/1
தீய மாய உலகிடை ஒன்றினில் சிந்தைசெய்து விடாயுறுங்கால் அதை – சுயசரிதை:1 41/1
திண் பரும தடம் தோளினாய் என்று தீய சகுனியும் செப்பினான் – பாஞ்சாலி:1 59/4
செப்பினன் காயை உருட்டினார் அங்கு தீய சகுனி கெலித்திட்டான் – பாஞ்சாலி:3 229/4
செம்பு அவிர் குழலுடையான் அந்த தீய வல் இரணியன் உடல் பிளந்தாய் – பாஞ்சாலி:5 297/3
மேல்

தீயகோல் (1)

வீரர் வாழ்த்த மிலேச்சர்தம் தீயகோல் வீழ்த்தி வென்ற சிவாஜியின் வெற்றியும் – சுயசரிதை:1 25/4
மேல்

தீயதால் (1)

கைக்கிளை பெயர் கொண்ட பெரும் துயர் காதல் அஃது கருதவும் தீயதால் – சுயசரிதை:1 16/4
மேல்

தீயது (1)

நல்லது தீயது நாம் அறியோம் அன்னை – கண்ணன்:23 5/1
மேல்

தீயதும் (1)

நல்லதும் தீயதும் செய்திடும் சக்தி நலத்தை நமக்கு இழைப்பாள் – தோத்திர:18 2/1
மேல்

தீயதொரு (1)

சிலுவையிலே அடியுண்டு யேசு செத்தான் தீயதொரு கணையாலே கண்ணன் மாண்டான் – சுயசரிதை:2 6/1
மேல்

தீயபக்தி (1)

தீயபக்தி இயற்கையும் வாய்ந்திலேன் சிறிது காலம் பொறுத்தினும் காண்பமே – சுயசரிதை:1 2/4
மேல்

தீயர் (3)

பறையருக்கும் இங்கு தீயர் புலையருக்கும் விடுதலை –தேசீய:30 2/1
வஞ்சகர் தீயர் மனிதரை வருத்துவோர் –தேசீய:32 1/164
சீரிய வீமனை சூதினில் அந்த தீயர் விழுந்திட காணலும் நின்று – பாஞ்சாலி:3 237/3
மேல்

தீயர்க்கு (1)

தீயர்க்கு எல்லாம் தீமைகள் விளைத்து – தனி:8 5/2
மேல்

தீயர்க்கும் (1)

தீது புரிந்திட வந்திடும் தீயர்க்கும் வெண்ணிலாவே நலம்செய்து ஒளி நல்குவர் மேலவராம் அன்றோ வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 4/4
மேல்

தீயரை (1)

மேவினர்க்கு இன் அருள்செய்பவள் தீயரை வீட்டிடு தோள் உடையாள் –தேசீய:9 4/2
மேல்

தீயவர் (1)

திக்கு குலுங்கிடவே எழுந்து ஆடுமாம் தீயவர் கூட்டம் எல்லாம் – பாஞ்சாலி:4 247/1
மேல்

தீயவழி (1)

நல்வழி தீயவழி என நாம் அதில் சோதனை செய தகுமோ – பாஞ்சாலி:1 101/2
மேல்

தீயவினை (1)

முன்னை தீயவினை பயன்கள் இன்னும் மூளாது அழிந்திடுதல் வேண்டும் இனி – தோத்திர:32 5/2
மேல்

தீயன (1)

தீயன புரிதல் முறை தவிர் உடைமை செம்மை தீர் அரசியல் அநீதி –தேசீய:50 3/1
மேல்

தீயனையான் (1)

உரியோர் தாம் எனினும் பகைக்குரியோர்தமக்கு வெம் தீயனையான் – பாஞ்சாலி:1 16/4
மேல்

தீயாகி (1)

செல்வேன் என்றான் சினம் தீயாகி நான் – கண்ணன்:6 1/113
மேல்

தீயார் (1)

நன்று ஆர தீயார் நலிவுறவே வீசும் ஒளி –தேசீய:13 10/3
மேல்

தீயால் (1)

சினம்கொள்வார் தமைத்தாமே தீயால் சுட்டு செத்திடுவார் ஒப்பாவார் சினம்கொள்வார்தாம் – சுயசரிதை:2 8/1
மேல்

தீயிடை (1)

தீயிடை குதிப்பேன் கடலுள் வீழ்வேன் – தோத்திர:1 36/8
மேல்

தீயில் (2)

சிறிய தொண்டுகள் தீர்த்து அடிமை சுருள் தீயில் இட்டு பொசுக்கிட வேண்டுமாம் – பல்வகை:4 3/3
அக்கணத்தே தீயில் அழிந்து விழ நேரிடினும் – குயில்:8 1/65
மேல்

தீயின் (4)

பெருகு தீயின் புகையும் வெப்பும் பின்னி மாய்வோமே அம்மாவோ – தோத்திர:75 12/2
சித்த தெளிவு எனும் தீயின் முன் நிற்பாயோ மாயையே –வேதாந்த:8 2/2
தீயின் குழம்புகள் செழும் பொன் காய்ச்சி – பாஞ்சாலி:1 152/5
தீயின் இயல்பே ஒளி – வசனகவிதை:2 8/8
மேல்

தீயினாலே (1)

விளையும் எங்கள் தீயினாலே மேன்மையுற்றோமே இ நேரம் – தோத்திர:75 15/2
மேல்

தீயினிலே (1)

தீயினிலே வளர் சோதியே என்றன் சிந்தனையே என்றன் சித்தமே இந்த – தோத்திர:52 2/4
மேல்

தீயினுக்கு (1)

தேடு கல்வி இலாதது ஒர் ஊரை தீயினுக்கு இரையாக மடுத்தல் – தோத்திர:62 6/3
மேல்

தீயினும் (1)

ஊனுடல் தீயினும் உண்மை நிலைதவற உடன்படுமாறு உளதோ –தேசீய:26 4/2
மேல்

தீயினை (3)

தீயினை நிறுத்திடுவீர் நல்ல தீரமும் தெளிவும் இங்கு அருள்புரிவீர் – தோத்திர:61 5/1
தீயினை கும்பிடும் பார்ப்பார் நித்தம் திக்கை வணங்கும் துருக்கர் – பல்வகை:3 12/1
செறியுடைய பழவினையாம் இருளை செற்று தீயினை போல் மண் மீது திரிவார் மேலோர் – சுயசரிதை:2 35/3
மேல்

தீயுடனே (1)

என்று மனதில் எழுகின்ற தீயுடனே
நின்று கலங்கினான் நெட்டை குரங்கன் அங்கே – குயில்:9 1/128,129
மேல்

தீயும் (1)

தீயும் மண்ணும் திங்களும் மீன்களும் – தோத்திர:1 24/11
மேல்

தீயுற (1)

மாய சொல் கூற மனம் தீயுற நின்றேன் – குயில்:3 1/12
மேல்

தீயே (5)

தீயே நிகர்த்து ஒளிவீசும் தமிழ் கவி செய்குவனே – தோத்திர:1 2/4
தீயே நீ எமது உயிரின் தோழன் – வசனகவிதை:2 8/24
தீயே நின்னை போல எமது உள்ளம் சுடர்விடுக – வசனகவிதை:2 8/27
தீயே நின்னை போல எமது அறிவு கனலுக – வசனகவிதை:2 8/28
ஞாயிற்றினிடத்தே தீயே நின்னைத்தான் போற்றுகின்றோம் – வசனகவிதை:2 8/29
மேல்

தீயை (5)

எண்ணியே ஓம் சக்தி எனும் புண்ணிய முனிவர் நித்தம் எய்துவார் மெய்ஞ்ஞானம் எனும் தீயை எரித்து எற்றுவார் இ நான் எனும் பொய் பேயை – தோத்திர:38 2/4
தெய்வம் பலபல சொல்லி பகை தீயை வளர்ப்பவர் மூடர் – பல்வகை:3 11/1
தீயை அகத்தினிடை மூட்டுவோம் என்று செப்பும் மொழி வலியதாகுமோ – தனி:11 4/1
காற்று மெலிய தீயை அவித்துவிடுவான் – வசனகவிதை:4 9/20
வலிய தீயை வளர்ப்பான் – வசனகவிதை:4 9/21
மேல்

தீயையும் (1)

கள்ளையும் தீயையும் சேர்த்து நல்ல காற்றையும் வான வெளியையும் சேர்த்து –தேசீய:21 3/1
மேல்

தீயோர் (1)

தீங்கதனை கருதாத தரும கோமான் திருநகர் விட்டு அகல்கின்றான் தீயோர் ஊர்க்கே – பாஞ்சாலி:1 145/3
மேல்

தீயோர்க்கு (1)

தீயோர்க்கு அஞ்சேல் – பல்வகை:1 2/45
மேல்

தீர் (4)

வீரரை பெறாத மேன்மை தீர் மங்கையை –தேசீய:32 1/22
மாட்சி தீர் மிலேச்சர் மனப்படி ஆளும் –தேசீய:32 1/75
செம்மை தீர் மிலேச்சர் தேசமும் பிறிதாம் –தேசீய:32 1/185
தீயன புரிதல் முறை தவிர் உடைமை செம்மை தீர் அரசியல் அநீதி –தேசீய:50 3/1
மேல்

தீர்க்க (3)

தீர்க்க திறம் தரு பேரினள் பாரததேவி மலர் திருவாய் –தேசீய:8 8/2
துஞ்சி மடிகின்றாரே இவர் துயர்களை தீர்க்க ஓர் வழி இலையே –தேசீய:15 6/4
நித்தியம் இங்கு அவள் சரணே நிலை என்று எண்ணி நினக்கு உள்ள குறைகள் எல்லாம் தீர்க்க சொல்லி – தோத்திர:27 3/2
மேல்

தீர்க்கவேண்டி (1)

இவளிடம் சில வ்யவஹாரங்கள் தீர்க்கவேண்டி இருக்கிறது தீர்ந்தவுடன் நீயும் நானும் சில விஷயங்கள் பேசலாம் என்றிருக்கிறேன் – வசனகவிதை:4 1/43
மேல்

தீர்க்கும் (2)

கவலை நோய் தீர்க்கும் மருந்தின் கடலாய் – தோத்திர:10 1/12
கேடு தீர்க்கும் அமுதம் என் அன்னை கேண்மை கொள்ள வழி இவை கண்டீர் – தோத்திர:62 6/4
மேல்

தீர்க (1)

எல்லா உடலும் நோய் தீர்க
எல்லா உணர்வும் ஒன்றாதல் உணர்க – வசனகவிதை:1 5/2,3
மேல்

தீர்கிலா (1)

விரும்புகின்றேன் யான் தீர்கிலா விடாய்கொள் –தேசீய:42 1/43
மேல்

தீர்கிறாள் (1)

பூமிப்பெண் விடாய் தீர்கிறாள் குளிர்ச்சி பெறுகின்றாள் – வசனகவிதை:2 11/14
மேல்

தீர்த்த (1)

தீர்த்த கரையினிலே தெற்கு மூலையில் செண்பக தோட்டத்திலே – கண்ணன்:20 1/1
மேல்

தீர்த்தங்கள் (1)

முற்றிடும் மஞ்சனத்திற்கு பலபல தீர்த்தங்கள் மிகு மொய்ம்புடையான் அவ் அவந்தியர் மன்னவன் சேர்த்ததும் – பாஞ்சாலி:1 50/4
மேல்

தீர்த்தல் (1)

பிறர் துயர் தீர்த்தல் பிறர் நலம் வேண்டுதல் – தோத்திர:1 8/2
மேல்

தீர்த்தன் (1)

தீர்த்தன் பெரும் புகழ் விஷ்ணு எங்கள் சீரிய நண்பன் கண்ணன் கழல் ஆணை – பாஞ்சாலி:5 306/2
மேல்

தீர்த்தனம் (1)

திக்கு அனைத்தும் வென்ற பார்த்தனை வென்று தீர்த்தனம் வீமனை கூறு என்றான் தர்மன் – பாஞ்சாலி:3 235/2
மேல்

தீர்த்தாயடா (1)

என் துயர் தீர்த்தாயடா உயிர் மாமனே ஏளனம் தீர்த்துவிட்டாய் – பாஞ்சாலி:4 249/2
மேல்

தீர்த்திட (1)

செற்று இனி மிலேச்சரை தீர்த்திட வம்-மின் –தேசீய:32 1/116
மேல்

தீர்த்திடல் (1)

செல்வழி யாவினுமே பகை தீர்த்திடல் சாலும் என்றனர் பெரியோர் – பாஞ்சாலி:1 101/3
மேல்

தீர்த்திடுவாய் (1)

சொல்லும் மழலையிலே கண்ணம்மா துன்பங்கள் தீர்த்திடுவாய்
முல்லை சிரிப்பாலே எனது மூர்க்கம் தவிர்த்திடுவாய் – கண்ணன்:8 8/1,2
மேல்

தீர்த்திடுவார் (1)

பாண்டவர்தாம் நாளை பழி இதனை தீர்த்திடுவார்
மாண்டு தரை மேல் மகனே கிடப்பாய் நீ – பாஞ்சாலி:4 252/55,56
மேல்

தீர்த்திடுவீர் (1)

தேன் என பொழிந்திடுவீர் அந்த திருமகள் சினங்களை தீர்த்திடுவீர்
ஊனங்கள் போக்கிடுவீர் நல்ல ஊக்கமும் பெருமையும் உதவிடுவீர் – தோத்திர:61 4/3,4
மேல்

தீர்த்து (5)

தொல்லை தீர்த்து உயர்வு கல்வி வெற்றி சூழும் வீரம் அறிவு ஆண்மை – தோத்திர:32 8/4
சிறிய தொண்டுகள் தீர்த்து அடிமை சுருள் தீயில் இட்டு பொசுக்கிட வேண்டுமாம் – பல்வகை:4 3/3
துன்பமும் நோயும் மிடிமையும் தீர்த்து சுகம் அருளல் வேண்டும் – கண்ணன்:22 2/1
தீமைகள் யாவையும் தீர்த்து அருள்செய்வாள் – பிற்சேர்க்கை:6 1/2
செய்த வினை தீர்த்து சிவாநந்தம் பொங்கி அருள் – பிற்சேர்க்கை:12 10/3
மேல்

தீர்த்துவிட்டாய் (1)

என் துயர் தீர்த்தாயடா உயிர் மாமனே ஏளனம் தீர்த்துவிட்டாய்
அன்று நகைத்தாளடா உயிர் மாமனே அவளை என் ஆளாக்கினாய் – பாஞ்சாலி:4 249/2,3
மேல்

தீர்த்துவிட்டான் (1)

விழி இமைக்கும் முன்னே மாமன் வென்று தீர்த்துவிட்டான்
பழி இலாத தருமன் பின்னும் பந்தயங்கள் சொல்வான் – பாஞ்சாலி:2 188/3,4
மேல்

தீர்த்துவைப்போம் (1)

கவலை தீர்த்துவைப்போம் மேலே களி நடக்குக என்றான் – பாஞ்சாலி:3 226/2
மேல்

தீர்த்தே (1)

என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய் – கண்ணன்:8 1/2
மேல்

தீர்தல் (1)

செவ்வியுற தனது உடலம் பொருள் ஆவி யான் உழைப்பு தீர்தல் இல்லான் –தேசீய:43 2/4
மேல்

தீர்ந்த (3)

மாறுகொண்டு கல்லி தேய வண்மை தீர்ந்த நாளினும் –தேசீய:7 2/3
செம்மை எல்லாம் பாழாகி கொடுமையே அறம் ஆகி தீர்ந்த போதில் –தேசீய:52 4/2
அன்னவன் தவ பூசனை தீர்ந்த பின் அருச்சனைப்படு தேமலர் கொண்டு யான் – சுயசரிதை:1 20/3
மேல்

தீர்ந்தது (1)

ஐயம் எலாம் தீர்ந்தது அறிவு – தோத்திர:66 2/4
மேல்

தீர்ந்தவுடன் (1)

இவளிடம் சில வ்யவஹாரங்கள் தீர்க்கவேண்டி இருக்கிறது தீர்ந்தவுடன் நீயும் நானும் சில விஷயங்கள் பேசலாம் என்றிருக்கிறேன் – வசனகவிதை:4 1/43
மேல்

தீர்ந்தனை (1)

திரு நிறைந்தனை தன்னிகர் ஒன்றிலை தீது தீர்ந்தனை நீர் வளம் சார்ந்தனை –தேசீய:19 6/1
மேல்

தீர்ந்தான் (1)

மன்பதைகள் யாவும் இங்கே தெய்வம் என்ற மதியுடையான் கவலை எனும் மயக்கம் தீர்ந்தான் – சுயசரிதை:2 38/4
மேல்

தீர்ந்திடும் (1)

அன்பினை கைக்கொள் என்பான் துன்பம் அத்தனையும் அப்பொழுது தீர்ந்திடும் என்பான் – கண்ணன்:3 10/2
மேல்

தீர்ந்திடோம் (1)

எங்களில் ஒற்றுமை தீர்ந்திடோம் ஐவர் எண்ணத்தில் ஆவியில் ஒன்று காண் இவர் – பாஞ்சாலி:3 232/1
மேல்

தீர்ந்து (7)

என்று எமது அன்னை கை விலங்குகள் போகும் என்று எமது இன்னல்கள் தீர்ந்து பொய் ஆகும் –தேசீய:28 1/2
சஞ்சலங்கள் தீர்ந்து ஒருமை கூடும் மனம் – தோத்திர:24 13/3
காண்போம் அதனால் கவலை பிணி தீர்ந்து
பூண்போம் அமர பொறி – தோத்திர:66 1/3,4
பொறி சிந்தும் வெம் கனல் போல் பொய் தீர்ந்து தெய்வ – தோத்திர:66 2/1
நாடி தழுவி மனக்குறை தீர்ந்து நான் நல்ல களி எய்தியே – கண்ணன்:20 4/3
தன் செயல் எண்ணி தவிப்பது தீர்ந்து இங்கு – கண்ணன்:23 3/1
எங்கள் தாபம் எல்லாம் தீர்ந்து உலகம் தழைக்குமாறு இன்ப மழை பெய்தல் வேண்டும் – வசனகவிதை:5 2/18
மேல்

தீர்ந்துவிடல் (1)

ஐயம் தீர்ந்துவிடல் வேண்டும் புலை அச்சம் போய் ஒழிதல் வேண்டும் பல – தோத்திர:32 10/1
மேல்

தீர்ந்தே (2)

யாவும் என் வினையால் இடும்பை தீர்ந்தே
இன்பமுற்று அன்புடன் இணங்கி வாழ்ந்திடவே – தோத்திர:1 32/5,6
தீமை தீர்ந்தே வாழி இன்பம் சேர்ந்துவிட்டோமே இ நேரம் – தோத்திர:75 17/2
மேல்

தீர்ந்தேன் (1)

மூலத்தை சொல்லவோ வேண்டாமோ என்றேன் முகத்தில் அருள் காட்டினாள் மோகமது தீர்ந்தேன் – தனி:9 3/4
மேல்

தீர்ப்ப (1)

போனதற்கு வருந்துதல் வேண்டா புன்மை தீர்ப்ப முயலுவம் வாரீர் – தோத்திர:62 8/4
மேல்

தீர்ப்பது (2)

கூறும் எங்கள் மிடிமையை தீர்ப்பது குற்றமோ இதில் செற்றமோ –தேசீய:39 5/2
குதூஹலம் தருவது நோவு தருவது நோவு தீர்ப்பது
இயல்பு தருவது இயல்பு மாற்றுவது – வசனகவிதை:3 1/13,14
மேல்

தீர்ப்பதையே (1)

தொகையோடு அசுர பகை தீர்ப்பதையே – தோத்திர:50 5/2
மேல்

தீர்ப்பவன் (1)

பண்டங்கள் விற்பவன் செட்டி பிறர் பட்டினி தீர்ப்பவன் செட்டி – பல்வகை:3 3/1
மேல்

தீர்ப்பாய் (1)

கோடி நலம் செய்திடுவாய் குறைகள் எல்லாம் தீர்ப்பாய் – தோத்திர:41 2/2
மேல்

தீர்ப்பான் (2)

தீர்ப்பான் இருளை பேர்ப்பான் கலியை – தோத்திர:50 6/1
மிடிமை நோய் தீர்ப்பான் வீணர்தம் உலக – தனி:13 1/25
மேல்

தீர்ப்பான (1)

தீர்ப்பான சுருதி வழிதன்னில் சேர்ந்தான் சிவனடியார் இவன் மீது கருணை கொண்டார் – சுயசரிதை:2 42/4
மேல்

தீர்ப்பு (1)

நம்பினோர் கெடுவதில்லை நான்கு மறை தீர்ப்பு
அம்பிகையை சரண்புகுந்தால் அதிக வரம் பெறலாம் – தோத்திர:41 7/1,2
மேல்

தீர்ப்பேன் (1)

கண்ணனை நேருற கண்டே தீர்ப்பேன்
என பெரும் தாபம் எய்தினேன் ஆகி – கண்ணன்:6 1/73,74
மேல்

தீர்மானம்செய்வது (1)

சக்தி நினைப்பது ஆராய்வது கணிப்பது தீர்மானம்செய்வது
கனாக்காண்பது கற்பனைபுரிவது தேடுவது சுழல்வது – வசனகவிதை:3 1/25,26
மேல்

தீர்வது (1)

துன்பம் தீர்வது பெண்மையினாலடா சூர பிள்ளைகள் தாய் என்று போற்றுவோம் – பல்வகை:5 2/2
மேல்

தீர்வைகள் (1)

தீர்வைகள் தீரும் பிணி தீரும் பலபல இன்பங்கள் சேர்ந்திடும் –வேதாந்த:15 4/4
மேல்

தீர (10)

தொல்லை இகழ்ச்சிகள் தீர இந்த தொண்டு நிலைமையை தூவென்று தள்ளி –தேசீய:1 6/2
செற்றிடும் திறன் உடை தீர ரத்தினங்காள் –தேசீய:32 1/11
பொருத்தமுற நல் வேதம் ஓர்ந்து பொய்ம்மை தீர மெய்ம்மை நேர –வேதாந்த:4 2/3
சிறுமை தீர நம் தாய்த்திருநாட்டை திரும்ப வெல்வதில் சேர்ந்து இங்கு உழைப்போம் – பல்வகை:7 2/3
தெரியும் ஒளி விழியை நாட்டுவீர் நல்ல தீர பெரும் தொழிலில் பூட்டுவீர் – தனி:11 6/2
இச்சை தீர மது வடித்து உண்போம் இஃது தீது என்று இடையர்கள் சொல்லும் – தனி:14 1/2
இச்சை தீர உலகினை கொல்வோம் இனிய சாறு சிவமதை உண்போம் – தனி:14 2/2
தேவி பதம் மறவாத தீர ஞானி சிதம்பரத்து நடராஜ மூர்த்தி ஆவான் – சுயசரிதை:2 40/2
தீர ஒரு சொல் இன்று கேட்டு வந்திட்டால் பின்பு தெய்வம் இருக்குதடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 8/2
தீர நடையும் சிறப்புமே இல்லாத – குயில்:7 1/30
மேல்

தீரத்திலே (1)

தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் –தேசீய:4 2/1
மேல்

தீரம் (3)

இறந்து மாண்பு தீரம் மிக்க ஏழ்மை கொண்ட போழ்தினும் –தேசீய:7 1/3
திரு வளர் வாழ்க்கை கீர்த்தி தீரம் நல் அறிவு வீரம் – தோத்திர:71 1/1
தீரம் மிக்க தருமன் உள்ள திடன் அழிந்திடாதே – பாஞ்சாலி:2 192/2
மேல்

தீரமும் (1)

தீயினை நிறுத்திடுவீர் நல்ல தீரமும் தெளிவும் இங்கு அருள்புரிவீர் – தோத்திர:61 5/1
மேல்

தீரர் (2)

தேவி தாள் பணியும் தீரர் இங்கு இரு-மின் –தேசீய:32 1/101
இ சகத்தோர் பொருளையும் தீரர் இல்லை என்று வருந்துவதில்லை – தனி:14 9/1
மேல்

தீரரை (1)

தேகம் பொய் என்று உணர் தீரரை என் செய்வாய் மாயையே –வேதாந்த:8 4/2
மேல்

தீரா (2)

வாகு ஆர் தோள் வீரா தீரா மன்மத ரூபா வானவர் பூபா – தோத்திர:43 2/1
தீரா விரைவு – வசனகவிதை:7 0/23
மேல்

தீராத (4)

தீராத காலம் எலாம் தானும் நிற்பாள் தெவிட்டாத இன் அமுதின் செவ்விதழ்ச்சி – சுயசரிதை:2 2/1
தீராத விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் – கண்ணன்:9 1/1
ஒளி தருவது யாது தீராத இளமையுடையது யாது – வசனகவிதை:2 1/1
அவள் தீராத உயிருடையவள் பூமித்தாய் – வசனகவிதை:4 13/13
மேல்

தீராது (2)

பொய்க்கோ தீராது புலம்பி துடிப்பதுமே –தேசீய:27 12/2
அவன் புகழ் தீராது
அவனை ரிஷிகள் ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம என்று போற்றுகிறார்கள் – வசனகவிதை:4 14/2,3
மேல்

தீராமல் (1)

இத்தனை கோலத்தினுக்கும் யான் வேட்கை தீராமல்
பித்தம் பிடித்த பெரிய கொடுமையையும் – குயில்:7 1/119,120
மேல்

தீராய் (1)

தாளில் விழுந்து அபயம் கேட்டேன் அது தாராயெனில் உயிரை தீராய் துன்பம் – தோத்திர:32 3/3
மேல்

தீரும் (10)

இந்த பெரும் பழி தீரும் புகழ் ஏறி புவி மிசை என்றும் இருப்பேன் –தேசீய:21 12/2
அச்சம் தீரும் அமுதம் விளையும் – தோத்திர:1 4/17
சக்தி அற்ற சிந்தனைகள் தீரும் மனம் – தோத்திர:24 14/3
தாமதமும் ஆணவமும் தீரும் – தோத்திர:24 42/5
சக்தி சக்தி என்றால் துன்பம் தானே தீரும் கண்டீரே – தோத்திர:25 6/1
பக்தியுடன் போற்றி நின்றால் பயம் அனைத்தும் தீரும் – தோத்திர:41 4/2
தீர்வைகள் தீரும் பிணி தீரும் பலபல இன்பங்கள் சேர்ந்திடும் –வேதாந்த:15 4/4
தீர்வைகள் தீரும் பிணி தீரும் பலபல இன்பங்கள் சேர்ந்திடும் –வேதாந்த:15 4/4
காதலினால் மானுடர்க்கு கலவி உண்டாம் கலவியிலே மானுடர்க்கு கவலை தீரும்
காதலினால் மானுடர்க்கு கவிதை உண்டாம் கானம் உண்டாம் சிற்பம் முதல் கலைகள் உண்டாம் – சுயசரிதை:2 49/1,2
தொல்லை தீரும் வழிசெய்ய வேண்டும் ஐயே – கண்ணன்:22 10/3
மேல்

தீருமடா (1)

செவ்வானம் படர்ந்தால் போல் இரத்தம் பாய செருக்களத்தே தீருமடா பழி இஃது என்பார் – பாஞ்சாலி:5 287/4
மேல்

தீவக (1)

பொன் சிறு தீவக புரவலன் பயந்த – தனி:24 1/3
மேல்

தீவில் (3)

தேவர் மகளை மணந்திட தெற்கு தீவில் அசுரனை மாய்த்திட்டான் மக்கள் – தோத்திர:5 3/1
சூழ நின்ற தீவில் அங்கு சோதி வானவர் –வேதாந்த:4 1/2
வெள்ளை தீவில் விளையும் கடலே – வசனகவிதை:7 1/2
மேல்

தீவினிலே (2)

கண்ணற்ற தீவினிலே தனி காட்டினில் பெண்கள் புழுங்குகின்றார் அந்த –தேசீய:53 2/4
காதலெனும் தீவினிலே ராதே ராதே அன்று – தோத்திர:60 3/1
மேல்

தீவினின்று (1)

ஒருமையில் திகழும் ஒண் மதி தீவினின்று
எல்லா திசையினும் எழில் பெற ஊற்றும் – பிற்சேர்க்கை:17 1/8,9
மேல்

தீவினுக்கு (1)

சிங்கள தீவினுக்கு ஓர் பாலம் அமைப்போம் சேதுவை மேடுறுத்தி வீதி சமைப்போம் –தேசீய:5 2/1
மேல்

தீவினும் (1)

பற்பல தீவினும் பரவி இவ் எளிய –தேசீய:24 1/34
மேல்

தீவினையும் (1)

சாவு பெறும் தீவினையும் ஊழும் – தோத்திர:24 18/5
மேல்

தீவு (2)

சிங்களம் புட்பகம் சாவகம் ஆதிய தீவு பலவினும் சென்று ஏறி அங்கு –தேசீய:20 8/1
தென்திசை சாவகமாம் பெரும் தீவு தொட்டே வடதிசையதனில் – பாஞ்சாலி:1 34/1
மேல்

தீவுகள் (2)

தென்முனை அடுத்த தீவுகள் பலவினும் –தேசீய:24 1/32
எரிந்திடும் தங்க தீவுகள் பாரடி – பாஞ்சாலி:1 152/7
மேல்

தீவை (1)

குரங்கை விடுத்து பகைவரின் தீவை கொளுத்தியவன் – தோத்திர:1 34/2
மேல்

தீன (1)

தீன குழந்தைகள் துன்பப்படாது இங்கு தேவி அருள்செய்ய வேண்டுகிறோம் – தனி:5 2/2
மேல்

தீனர் (1)

எமக்கு இல்லையென்றால் தீனர் எது செய்வோமே –தேசீய:27 10/2
மேல்

தீனி (1)

எங்களுக்கு உடம்பு சிறிது ஆதலால் தீனி சொற்பம் அதை சிறிது சிறிதாக நெடுநேரம் தின்கிறோம் – வசனகவிதை:6 3/34
மேல்

தீனியும் (1)

செய்கையும் நடையும் தீனியும் உடையும் –தேசீய:24 1/78
மேல்