தி – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திக்கில் 1
திக்கிலிருந்தும் 1
திக்கிலே 1
திக்கு 8
திக்குக்கள் 1
திக்கும் 2
திக்கை 2
திகழ் 13
திகழ்ந்த 2
திகழ்ந்தது 1
திகழ்ந்திடும் 1
திகழ்ந்திருப்பாள் 1
திகழ்வான் 1
திகழ்வோம் 1
திகழும் 11
திகிரி 2
திகிரியும் 1
திகைத்தார் 1
திகைத்து 2
திகைத்துவிட்டான் 2
திகைத்தேன் 1
திகைப்பர் 1
திகைப்பில் 1
திகைப்பு 1
திகைப்பும் 1
திகைப்புற்று 2
திகைப்புறவே 1
திகைப்பொடு 1
திங்கள் 3
திங்களும் 2
திங்களை 3
திங்களையும் 1
திசை 10
திசைகள் 2
திசைகளில் 1
திசைகளிலும் 1
திசைதொறும் 1
திசைமொழி 1
திசையில் 2
திசையிலும் 3
திசையினில் 1
திசையினும் 2
திசையும் 8
திசைவெளியில் 1
திட்ட 1
திட்டுகள் 1
திட்டையிலே 1
திடங்கொண்டவர் 1
திடங்கொண்டு 3
திடம் 1
திடமனத்தின் 1
திடன் 1
திடனுற 1
திடுக்கென 1
திண் 7
திண்ணம் 7
திண்ணமதாம் 1
திண்ணமுடையான் 1
திண்ணமுற 3
திண்ணமுறு 2
திண்ணமே 1
திண்ணிய 4
திண்ணை 1
திண்மை 5
திண்மையிலே 1
திண்மையும் 2
திண்மையுள்ளாரை 1
திண்மையுற 1
திண்மையுறும் 1
திண்மையை 1
திண்மையோடு 1
தித்தோம் 2
திதிக்குதடா 1
திமிங்கில 1
திமிங்கிலம் 1
திமிர்ந்த 1
திமிராரே 1
திமிறிக்கொண்டு 1
திமுதிமென 1
தியங்கித்தியங்கி 1
தியங்கினாள் 1
தியங்குவது 1
தியாஜ்யம் 1
திரட்டிவைத்தாய் 1
திரண்ட 2
திரணம் 1
திரவத்திலே 1
திரவமாக 1
திரவியங்கள் 2
திரவியத்தின் 1
திரவியத்தை 1
திரவியமாம் 1
திரவியமே 1
திரள் 14
திரள்கள் 1
திரளாய் 2
திரளில் 1
திரளின் 1
திரளினை 1
திரளும் 1
திரளே 2
திரளை 1
திரி 3
திரிகரண 1
திரிகுவார் 1
திரிகுவான் 1
திரிகுவை 1
திரித்த 2
திரிதராட்டிரன் 4
திரிதல் 1
திரிதாட்டிர 2
திரிதாட்டிரன் 2
திரிந்திடும் 1
திரிந்து 4
திரிபவர்க்கு 1
திரியும் 6
திரிலோகநாயகனை 1
திரிவது 1
திரிவமடா 1
திரிவாய் 1
திரிவார் 2
திரிவாரடீ 1
திரிவாள் 1
திரிவோம் 1
திரு 15
திருக்கட்டளை 1
திருக்கமல 1
திருக்கரத்தால் 1
திருக்கழல் 1
திருக்குறள் 1
திருக்குன்றம் 2
திருக்கூட்டம் 1
திருக்கேளி 1
திருக்கை 1
திருக்கொலு 1
திருக்கோயில் 2
திருக்கோலம் 2
திருகி 2
திருகு 1
திருச்சுடராம் 1
திருச்சுவையினை 1
திருச்செவி 1
திருடரும் 1
திருடரை 1
திருடுதல் 1
திருடும் 1
திருடுவம் 1
திருத்த 3
திருத்தணிகை 2
திருத்தேவியும் 1
திருந்தி 1
திருந்திய 1
திருந்துக 1
திருநகர் 1
திருநகரின் 1
திருநதியின் 1
திருநதியும் 1
திருநாடு 4
திருநாமம் 1
திருநாமமும் 1
திருநாள் 1
திருநாளில் 1
திருநுதல் 1
திருப்திதான் 1
திருப்பாடலினை 1
திருப்பாதம் 2
திருப்புக 1
திருப்புவார் 1
திருப்பெண்ணே 1
திருப்பெயர் 1
திருப்போர் 1
திரும்ப 1
திரும்பி 6
திரும்பிய 1
திரும்பிவந்து 1
திரும்பும் 2
திரும்புமேல் 1
திருமகள் 2
திருமகளாம் 1
திருமகளிர் 1
திருமகளை 2
திருமகனை 2
திருமஞ்சனம் 1
திருமணி 1
திருமணை 1
திருமயில் 1
திருமாது 1
திருமாதுடன் 1
திருமார்பில் 1
திருமாலும் 1
திருமாளிகை 1
திருமி 2
திருமுடி 1
திருமுன்றிலிடை 1
திருமுன்னர் 1
திருமுனர் 1
திருமேனி 1
திருமேனியில் 1
திருமொழி 2
திருவடி 7
திருவடியாய் 1
திருவடியை 1
திருவடிவும் 1
திருவருட்கு 2
திருவருள் 4
திருவருளால் 2
திருவருளினை 1
திருவருளை 1
திருவன் 1
திருவாய் 1
திருவாயின் 1
திருவாலும் 1
திருவாலை 1
திருவாள் 1
திருவிழி 2
திருவிழியால் 1
திருவிழியாள் 1
திருவிழியீர் 1
திருவின் 1
திருவினை 1
திருவும் 1
திருவுருவம் 1
திருவுள 1
திருவுளத்தில் 1
திருவுளத்தின் 1
திருவுளம் 2
திருவுளமோ 3
திருவே 12
திருவை 3
திருவோடு 1
திரை 13
திரைக்குள் 1
திரைகள் 2
திரைகளினால் 1
திரைகொண்டு 1
திரையாய் 1
திரையிட்டு 1
திரையினை 1
திரையும் 1
திரையே 1
திரௌபதி 2
திரௌபதியை 1
தில்லி 1
தில்லை 1
திலக 3
திலகம் 2
திலகமாம் 1
திலகமிட்டனள் 1
திலகரே 1
திலகன் 2
திலத 1
திவலை 1
திளைத்தோம் 1
திளைப்பவர்க்கு 1
திளைப்பாள் 2
திறக்கவில்லை 1
திறக்குது 1
திறக்கும் 1
திறத்தால் 1
திறத்தாலே 1
திறத்தாள் 1
திறத்தானே 1
திறத்தினர்தமை 1
திறத்தினான் 1
திறத்து 1
திறத்தை 2
திறந்தது 2
திறந்தனர் 1
திறந்தானே 1
திறந்திட 1
திறந்து 2
திறந்தே 1
திறப்பது 4
திறம் 5
திறம்கெட்ட 1
திறம்கெட்டும் 1
திறம்பட 1
திறம்பாத 1
திறம்புவதில்லையாம் 1
திறமான 1
திறமும் 2
திறமை 10
திறமையற்ற 1
திறமையால் 1
திறமையும் 1
திறமையை 2
திறல் 19
திறல்கள்தம்மையே 1
திறல்கொள்ளும் 1
திறலனை 1
திறலும் 4
திறலை 1
திறலோடு 1
திறவாத 1
திறன் 9
திறனடைதல் 1
திறனிலன் 1
திறனிலாள் 1
திறனுடையார் 1
திறனும் 4
திறனையும் 1
திறை 1
திறைகொடுத்தேன் 1
தின்கிறோம் 1
தின்கின்ற 1
தின்பதற்கு 1
தின்பார் 1
தின்பான் 1
தின்போம் 1
தின்ற 1
தின்றிட 1
தின்று 5
தின்றுவிட்டதால் 1
தின்றுவிடுகின்றாய் 1
தின்றே 1
தின்ன 6
தின்னத்தகாது 1
தின்னுகிறதா 1
தின்னும் 3
தினங்கள் 4
தினங்களாக 1
தினங்காள் 1
தினத்தில் 1
தினத்தினிலே 1
தினத்து 1
தினந்தொறும் 1
தினம் 5
தினம்மட்டும் 1
தினமும் 3
தினலாச்சே 1
தினை 1
தினையின் 1

திக்கில் (1)

நின்னை குயில் ஆக்கி நீ செல்லும் திக்கில் எல்லாம் – குயில்:9 1/191
மேல்

திக்கிலிருந்தும் (1)

நதியில் உள்ள சிறு குழிதன்னில் நான்கு திக்கிலிருந்தும் பல் மாசு – பாஞ்சாலி:2 182/3
மேல்

திக்கிலே (1)

திக்கிலே தெளிந்ததென்னே கண்ணபெருமானே நீ – தோத்திர:47 2/4
மேல்

திக்கு (8)

திக்கு எல்லாம் வென்று ஜயக்கொடி நாட்டலாம் – தோத்திர:1 4/12
சக்தி புகழ் திக்கு அனைக்கும் நிறுத்தும் – தோத்திர:24 25/5
செல்வம் எல்லாம் தருவாள் நமது ஒளி திக்கு அனைத்தும் பரவும் – தோத்திர:65 6/2
திக்கு தெரியாத காட்டில் உனை – கண்ணன்:12 0/1
திக்கு அனைத்தும் வென்ற பார்த்தனை வென்று தீர்த்தனம் வீமனை கூறு என்றான் தர்மன் – பாஞ்சாலி:3 235/2
திக்கு குலுங்கிடவே எழுந்து ஆடுமாம் தீயவர் கூட்டம் எல்லாம் – பாஞ்சாலி:4 247/1
மா திக்கு வெளியினிலே நடுவானத்தில் பறந்திடும் கருடன் மிசை – பாஞ்சாலி:5 296/3
காலம் படைத்தாய் கடப்பதிலா திக்கு அமைத்தாய் – குயில்:7 1/87
மேல்

திக்குக்கள் (1)

திக்குக்கள் எட்டும் சிதறி தக்கத் தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட – தனி:4 1/1
மேல்

திக்கும் (2)

சென்றிடுவீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்து இங்கு சேர்ப்பீர் –தேசீய:21 11/2
வெற்றி எட்டு திக்கும் எட்ட கொட்டு முரசே வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே – பல்வகை:3 0/1
மேல்

திக்கை (2)

அக்கினி வந்தான் அவன் திக்கை வளைத்தான் புவி ஆர் இருள் பொய்மை கலியை மடித்தனன் – தோத்திர:49 2/1
தீயினை கும்பிடும் பார்ப்பார் நித்தம் திக்கை வணங்கும் துருக்கர் – பல்வகை:3 12/1
மேல்

திகழ் (13)

நாரத கான நலம் திகழ் நாடு நல்லன யாவையும் நாடுறு நாடு –தேசீய:6 2/2
நாவினில் வேதம் உடையவள் கையில் நலம் திகழ் வாள் உடையாள் தனை –தேசீய:9 4/1
மணி நகைபுரிந்து திகழ் திருக்கோலம் கண்டு நான் மகிழ்ந்திடுமாறே –தேசீய:12 10/4
மலர் மணி பூ திகழ் மரன் பல செறிந்தனை –தேசீய:18 2/2
வாளுடை முனையினும் வயம் திகழ் சூலினும் –தேசீய:32 1/119
காண்டற்கு அரிய காட்சி கவின் திகழ்
அரியாசனத்தில் அமர்ந்தனன் முனிவர் கோன் –தேசீய:42 1/145,146
ஆர வைத்த திலகம் என திகழ் ஐயன் நல் இசை பாலகங்காதரன் –தேசீய:46 3/2
ஞான மா மகுட நடு திகழ் மணியாய் – தோத்திர:10 1/15
மாங்கொட்டைச்சாமி புகழ் சிறிது சொன்னோம் வண்மை திகழ் கோவிந்த ஞானி பார் மேல் – சுயசரிதை:2 37/1
பெரியோன் வேதமுனி அன்று பேசிடும்படி திகழ் தோள்வலியோன் – பாஞ்சாலி:1 16/3
சிங்கம் என திகழ் வீரர் புலவர் சேவகர் யாரொடும் செய்திகள் பேசி – பாஞ்சாலி:1 121/3
ஆரியம் என்ற பெரும் பெயர் கொண்ட எம் அன்னையின் மீது திகழ் அன்பு எனும் மென் கொடி வாடிய காலை அதற்கு உயிர் தந்திடுவான் – பிற்சேர்க்கை:3 1/1
மெய் திகழ் ஒற்றுமை மேவுவோம் உளத்தே – பிற்சேர்க்கை:26 1/54
மேல்

திகழ்ந்த (2)

முன்ன நாடு திகழ்ந்த பெருமையும் மூண்டிருக்கும் இந்நாளின் இகழ்ச்சியும் – சுயசரிதை:1 26/2
வன்ன திருநதியின் பொன் மருங்கிடை திகழ்ந்த அம் மணி நகரில் – பாஞ்சாலி:1 15/3
மேல்

திகழ்ந்தது (1)

செம்பரிதி ஒளிபெற்றான் பைம் நறவு சுவைபெற்று திகழ்ந்தது ஆங்கண் – தனி:21 1/1
மேல்

திகழ்ந்திடும் (1)

அத்தனையும் சுடர் ஏற திகழ்ந்திடும் ஆரியர் நாயகனை உருத்திரன் அன்பு திருமகனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 2/2
மேல்

திகழ்ந்திருப்பாள் (1)

சிற்பம் முதல் கலைகள் பல தேமலர் கரம் என திகழ்ந்திருப்பாள்
சொற்படு நயம் அறிவார் இசை தோய்ந்திட தொகுப்பதின் சுவை அறிவார் – பாஞ்சாலி:1 5/2,3
மேல்

திகழ்வான் (1)

ஓம் எனும் நிலையில் ஒளியா திகழ்வான்
வேதமுனிவர் விரிவா புகழ்ந்த – தோத்திர:1 16/8,9
மேல்

திகழ்வோம் (1)

திகழ்வோம் பெரும் கீர்த்தி சேர்ந்தே இகழ்வோமே – தோத்திர:1 13/2
மேல்

திகழும் (11)

திறம் மிக்க நல் வயிர சீர் திகழும் மேனி –தேசீய:12 2/1
பாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொளி வீசி பறந்தது பாரீர் –தேசீய:14 1/2
உள் ஒளி ஆகி உலகு எலாம் திகழும்
பரம்பொருளேயோ பரம்பொருளேயோ – தோத்திர:1 20/3,4
கோடி மண்டபம் திகழும் திறல் கோட்டை இங்கு இதை அவர் பொழுது அனைத்தும் – தோத்திர:11 6/1
நேர்த்தி திகழும் அந்த ஒளியை எந்த நேரமும் போற்று சக்தி என்று – தோத்திர:23 7/2
நாளை கண்டதோர் மலர் போல் ஒளி நண்ணி திகழும் முகம் தந்து மதவேளை – தோத்திர:32 6/3
என்றும் திகழும் குன்றா ஒளியே – தோத்திர:50 8/2
மின் திகழும் பச்சைக்கிளி வந்து வீற்றிருந்தே – தனி:1 11/2
திண்ணிய நல் அறிவொளியாய் திகழும் ஒரு பரம்பொருளை அகத்தில் சேர்த்து – தனி:23 1/4
எங்கும் திகழும் இயற்கையின் காட்சியில் இன்புற்றே கதிர் – பாஞ்சாலி:1 153/7
ஒருமையில் திகழும் ஒண் மதி தீவினின்று – பிற்சேர்க்கை:17 1/8
மேல்

திகிரி (2)

ஒற்றை திகிரி கொண்டு ஏழுலகு ஆளும் ஒருவனையும் தொழுவாள் –தேசீய:9 7/2
பகவன் என் எட்டீசன் பதமே திகிரி
பொருந்து கரத்தான் அன்று ஓர் போத்திரியாய் தேடி – பிற்சேர்க்கை:12 2/2,3
மேல்

திகிரியும் (1)

இருள் பொங்கு நெஞ்சினர் வெருள் பொங்கும் திகிரியும் – தோத்திர:68 12/3
மேல்

திகைத்தார் (1)

மானுடர் திகைத்தார் மந்திர தோழராம் – வசனகவிதை:7 0/55
மேல்

திகைத்து (2)

சிங்க கூட்டம் திகைத்து இருந்தாங்கு –தேசீய:42 1/36
சீரினை கண்டு திகைத்து நின்றேன் இந்த – தோத்திர:68 10/3
மேல்

திகைத்துவிட்டான் (2)

திரிதராட்டிரன் செவியில் இந்த தீமொழி புகுதலும் திகைத்துவிட்டான்
பெரிதா துயர் கொணர்ந்தாய் கொடும் பேய் என பிள்ளைகள் பெற்றுவிட்டேன் – பாஞ்சாலி:1 92/1,2
வீமனும் திகைத்துவிட்டான் இள விசயனை நோக்கி இங்கு இது சொலுவான் – பாஞ்சாலி:1 133/1
மேல்

திகைத்தேன் (1)

என்று திகைத்தேன் இரும் தொலைக்கே நின்றதனால் – குயில்:8 1/11
மேல்

திகைப்பர் (1)

கதிகள் யாவும் தரும் எனல் ஓர்ந்திடார் கண்ணிலாதவர் போல திகைப்பர் காண் – சுயசரிதை:1 13/4
மேல்

திகைப்பில் (1)

ஓங்கும் திகைப்பில் உயர் மாடம் விட்டு நான் – குயில்:8 1/14
மேல்

திகைப்பு (1)

தீதுசெய்து மடித்திட எண்ணி செய்கை ஒன்று அறியான் திகைப்பு எய்தி – பாஞ்சாலி:1 40/2
மேல்

திகைப்பும் (1)

ஐயமும் திகைப்பும் தொலைந்தன ஆங்கே அச்சமும் தொலைந்தது சினமும் – தோத்திர:33 4/1
மேல்

திகைப்புற்று (2)

திகைப்புற்று நின்றனன் இவன் அச்சத்தை பின்பு குறைக்கிறேன் தம்பீ – பாஞ்சாலி:4 263/3
சித்தம் திகைப்புற்று ஓர் செய்கை அறியாமல் – குயில்:8 1/5
மேல்

திகைப்புறவே (1)

தின்று எனது சித்தம் திகைப்புறவே செய்ததையும் – குயில்:7 1/116
மேல்

திகைப்பொடு (1)

சித்தம் மயங்கி திகைப்பொடு நான் நின்றிடவும் – குயில்:3 1/59
மேல்

திங்கள் (3)

ஆறேழ் திங்கள் அகன்ற பின் வருதியேல் – தனி:13 1/53
திங்கள் பல போன பின் முனிமகன் சென்ற – தனி:13 1/56
ஞாயிறு திங்கள் வானத்து சுடர்கள் எல்லாம் தெய்வங்கள் – வசனகவிதை:1 3/5
மேல்

திங்களும் (2)

தீயும் மண்ணும் திங்களும் மீன்களும் – தோத்திர:1 24/11
ஞாயிறு நன்று திங்களும் நன்று – வசனகவிதை:1 1/3
மேல்

திங்களை (3)

திங்களை மூடிய பாம்பினை போலே செறி குழல் இவள் நாசி எள்பூ – தோத்திர:55 1/2
திங்களை கண்டவுடன் கடல் திரையினை காற்றினை கேட்டவுடன் – தோத்திர:61 1/2
ஞாயிற்றை திங்களை வானத்து வீடுகளை மீன்களை – வசனகவிதை:2 13/22
மேல்

திங்களையும் (1)

சீர இரும் சுடர் மீனொடு வானத்து திங்களையும் சமைத்தே – தனி:3 2/3
மேல்

திசை (10)

வேதநூல் பழிக்கும் வெளி திசை மிலேச்சர் –தேசீய:32 1/16
முன்னையோர் பார்த்தன் முனை திசை நின்று –தேசீய:32 1/137
தொக்கன உலகங்கள் திசை தூ வெளியதனிடை விரைந்து ஓடும் – தோத்திர:42 7/2
எல்லை உண்டோ இலையோ இங்கு யாவர் கண்டார் திசை வெளியினுக்கே – தோத்திர:42 8/1
தீது அகற்று-மின் என்று திசை எலாம் – தோத்திர:45 1/3
பொங்கி ததும்பி திசை எங்கும் பாயும் புத்தன்பும் ஞானமும் மெய் திருக்கோலம் – தோத்திர:55 4/2
கட்டுக்கள் போக்கி விடுதலை தந்திடும் கண்மணி போன்றவனை எம்மை காவல்புரிபவனை தொல்லை காட்டை அழிப்பவனை திசை
எட்டும் புகழ் வளர்ந்து ஓங்கிட வித்தைகள் யாவும் பழகிடவே புவி மிசை இன்பம் பெருகிடவே பெரும் திரள் எய்தி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 3/1,2
நோக்கும் திசை எலாம் நான் அன்றி வேறில்லை நோக்கநோக்க களியாட்டம் –வேதாந்த:2 3/2
மிண்டி குதித்திடுகின்றான் திசை வெற்பு குதிக்குது வானத்து தேவர் – தனி:4 3/2
நன்று ஆகும் நெறி அறியா மன்னன் அங்கு நான்கு திசை அரசர்சபை நடுவே தன்னை – பாஞ்சாலி:3 213/1
மேல்

திசைகள் (2)

சக்தி என்ற மதுவை உண்போமடா தாளம்கொட்டி திசைகள் அதிரவே – பல்வகை:5 5/1
பேரிகை கொட்டி திசைகள் அதிர நின் பெயர் முழக்கிடுவேன் – கண்ணன்:22 3/2
மேல்

திசைகளில் (1)

ஏனைய திசைகளில் இரும் திரை கடலும் –தேசீய:32 1/29
மேல்

திசைகளிலும் (1)

எட்டு திசைகளிலும் சென்று இவை விற்றே எண்ணும் பொருள் அனைத்தும் கொண்டுவருவோம் –தேசீய:5 3/2
மேல்

திசைதொறும் (1)

கூவி திரியும் சிலவே சில கூட்டங்கள் கூடி திசைதொறும் போகும் – தனி:2 1/3
மேல்

திசைமொழி (1)

கன்னி பருவத்தில் அந்நாள் என்றன் காதில் விழுந்த திசைமொழி எல்லாம் –தேசீய:21 6/1
மேல்

திசையில் (2)

உருவே மறவாது இருந்தேனே பல திசையில்
தேடி திரிந்து இளைத்தேனே நினக்கு மனம் – தோத்திர:56 1/2,3
வீதியிலே வந்து நின்றேன் மேல் திசையில் அவ் உருவம் – குயில்:8 1/15
மேல்

திசையிலும் (3)

கண்ணன் பிறந்தான் எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான் இந்த காற்று அதை எட்டு திசையிலும் கூறிடும் – தோத்திர:49 1/1
எல்லா திசையிலும் ஓர் எல்லையில்லா வெளி வானிலே – தோத்திர:78 1/2
மணல் மணல் மணல் பல யோஜனை தூரம் ஒரே மட்டமாக நான்கு திசையிலும் மணல் – வசனகவிதை:4 4/2
மேல்

திசையினில் (1)

காட்டு திசையினில் என் கண் இரண்டு நாடியவால் – குயில்:8 1/8
மேல்

திசையினும் (2)

அவன் திருக்கட்டளை அறிந்து பல் திசையினும்
பாஞ்சாலத்து உறு படைவலோர் நாள்தொறும் –தேசீய:42 1/10,11
எல்லா திசையினும் எழில் பெற ஊற்றும் – பிற்சேர்க்கை:17 1/9
மேல்

திசையும் (8)

பல திசையும் துஷ்டர் கூட்டங்கள் ஆச்சு பையல்கள் நெஞ்சில் பயம் என்பதே போச்சு –தேசீய:36 1/2
நாலு திசையும் ஸ்வாதந்தர்ய நாதம் எழுகவே நரகம் ஒத்த அடிமை வாழ்வு நைந்து கழிகவே –தேசீய:45 1/1
எட்டு திசையும் ஒளிர்ந்திடும் காலை இரவியை போன்ற முகத்தாய் முத்தமிட்டு – தோத்திர:7 3/3
சக்தியினை எ திசையும் சேர்க்கும் மனம் – தோத்திர:24 17/3
மேலும் ஆகி கீழும் ஆகி வேறு உள திசையும் ஆகி விண்ணும் மண்ணும் ஆன சக்தி வெள்ளம் இந்த விந்தை எல்லாம் ஆங்கு அது செய் கள்ளம் பழ – தோத்திர:38 1/3
எட்டு திசையும் பறந்து திரிகுவை ஏறி அ காற்றில் விரைவொடு நீந்துவை –வேதாந்த:3 1/1
எட்டு திசையும் இடிய மழை எங்ஙனம் வந்ததடா தம்பி வீரா – தனி:4 2/4
எண் திசையும் இன்ப களி ஏற பாடியதே – குயில்:7 1/70
மேல்

திசைவெளியில் (1)

திசைவெளியில் ஏன் சிதறி போய்விடவில்லை – வசனகவிதை:5 1/3
மேல்

திட்ட (1)

துருபதன் மகளை திட்ட துய்மன் உடற்பிறப்பை – பாஞ்சாலி:5 280/1
மேல்

திட்டுகள் (1)

திட்டுகள் தீதங்கள் முதல் சிறுமைகள் ஒன்றும் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:14 14/2
மேல்

திட்டையிலே (1)

சிறிய திட்டையிலே உளதோர் தென்னம் சிறு தோப்பு – தனி:6 3/1
மேல்

திடங்கொண்டவர் (1)

திடங்கொண்டவர் மெலிந்தோரை இங்கு தின்று பிழைத்திடலாமோ – பல்வகை:3 24/2
மேல்

திடங்கொண்டு (3)

செல்வ திருமகளை திடங்கொண்டு சிந்தனைசெய்திடுவோம் – தோத்திர:65 6/1
தேம்பி அழும் குழந்தை நொண்டி நீ திடங்கொண்டு போராடு பாப்பா – பல்வகை:2 10/2
திடங்கொண்டு வாழ்ந்திடுவோம் தேம்பல் வேண்டா தேம்புவதில் பயன் இல்லை தேம்பித்தேம்பி – சுயசரிதை:2 10/3
மேல்

திடம் (1)

வாணியை சரண்புகுந்தேன் அருள் வாக்கு அளிப்பாள் என திடம் மிகுந்தேன் – பாஞ்சாலி:1 6/1
மேல்

திடமனத்தின் (1)

திடமனத்தின் மதுக்கிண்ணம் மீது சேர்ந்து நாம் பிரதிக்கினை செய்வோம் – பல்வகை:7 1/2
மேல்

திடன் (1)

தீரம் மிக்க தருமன் உள்ள திடன் அழிந்திடாதே – பாஞ்சாலி:2 192/2
மேல்

திடனுற (1)

திடனுற நிறுவ முயலுதல் மற்று இ தேசத்தே பிறந்தவர்க்கு எல்லாம் –தேசீய:50 7/2
மேல்

திடுக்கென (1)

தேவரை ஒத்தனர் திடுக்கென பீடத்து –தேசீய:42 1/27
மேல்

திண் (7)

கல் நாணும் திண் தோள் கள வீரன் பார்த்தன் ஒரு –தேசீய:48 10/1
பூண் இலகு திண் கதையும் கொண்டு நாங்கள் போர்செய்த காலம் எல்லாம் பண்டு – பல்வகை:9 2/2
திண் பரும தடம் தோளினாய் என்று தீய சகுனியும் செப்பினான் – பாஞ்சாலி:1 59/4
சேர்ந்துவிட்டாய் மன்னன்தன் திண் தோளை நீ உவகை – குயில்:9 1/112
மல் ஆர் திண் தோள் பாஞ்சாலன் மகள் பொன் கரத்தின் மாலுற்ற – பிற்சேர்க்கை:4 1/1
மல் ஆண்ட திண் தோளாய் சண்முக நாமம் படைத்த வள்ளல் கோவே – பிற்சேர்க்கை:11 1/4
பன்னிரு திண் புய பாரன் அடி – பிற்சேர்க்கை:18 1/3
மேல்

திண்ணம் (7)

திண்ணம் காணீர் பச்சை –தேசீய:12 7/1
திண்ணம் விடுதலை திண்ணம் –தேசீய:12 7/4
திண்ணம் விடுதலை திண்ணம் –தேசீய:12 7/4
மக்களாய் பிறந்தோர் மடிவது திண்ணம்
தாய்த்திருநாட்டை தகர்த்திடும் மிலேச்சரை –தேசீய:32 1/64,65
திண்ணம் அழியா வண்ணம் தருமே – தோத்திர:50 1/2
அரம்பையர் நின் கைச்செய்கைக்கு அழிதல் அங்கு அறிவை திண்ணம் – தனி:19 4/4
இறுதியில் வெற்றியொடு இலகுதல் திண்ணம் – பிற்சேர்க்கை:28 1/5
மேல்

திண்ணமதாம் (1)

நலங்கள் ஏது விரும்புவன் அங்கு அவை நண்ணுறப்பெறல் திண்ணமதாம் என – சுயசரிதை:1 11/2
மேல்

திண்ணமுடையான் (1)

திண்ணமுடையான் மணி வண்ணமுடையான் உயிர் தேவர் தலைவன் புவி மிசை தோன்றினன் – தோத்திர:49 1/2
மேல்

திண்ணமுற (3)

இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று நீவிர் எண்ணமதை திண்ணமுற இசைத்துக்கொண்டு –வேதாந்த:20 1/3
திண்ணமுற வாழ்ந்திடலாம் அதற்கு உரிய உபாயம் இங்கு செப்ப கேளீர் – தனி:23 1/2
இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று நெஞ்சில் எண்ணமதை திண்ணமுற இசைத்துக்கொண்டு – சுயசரிதை:2 32/3
மேல்

திண்ணமுறு (2)

திண்ணமுறு வான் குலிசம் தேறு –தேசீய:13 7/4
திண்ணமுறு தடம் தோளும் உளமும் கொண்டு திரு மலிய பாண்டவர்தாம் அரசு செய்யும் – பாஞ்சாலி:1 115/2
மேல்

திண்ணமே (1)

வேதனைகள் இனி வேண்டா விடுதலையோ திண்ணமே –தேசீய:12 6/4
மேல்

திண்ணிய (4)

திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் – தோத்திர:15 1/2
திண்ணிய கருத்தினோடும் சிரித்திடும் முகத்தினோடும் – தோத்திர:71 4/3
திண்ணிய நல் அறிவொளியாய் திகழும் ஒரு பரம்பொருளை அகத்தில் சேர்த்து – தனி:23 1/4
திண்ணிய வீமனும் பார்த்தனும் குந்திதேவியின் மக்கள் உனை ஒத்தே நின்னில் – பாஞ்சாலி:3 231/1
மேல்

திண்ணை (1)

திண்ணை வாயில் பெருக்க வந்தேன் எனை தேசம் போற்ற தன் மந்திரி ஆக்கினான் – கண்ணன்:5 12/2
மேல்

திண்மை (5)

திண்மை மறையினும் தான் மறையாள் நித்தம் சீருறுவாள் எங்கள் தாய் –தேசீய:9 10/2
கூடு திண்மை குறைந்தனை என்பது என் –தேசீய:19 3/4
தேசத்தார் புகழ் நுண்ணறிவோடுதான் திண்மை விஞ்சிய நெஞ்சினனாயினும் – சுயசரிதை:1 42/3
மஞ்சன் ஆண்மை மறம் திண்மை மானம் வன்மை யாவும் மறந்தனன் ஆகி – பாஞ்சாலி:1 39/2
தீதுற்ற சிந்தை தடுக்கவே உள்ள திண்மை இலாது அங்கு இருந்தனர் – பாஞ்சாலி:4 260/4
மேல்

திண்மையிலே (1)

வண்மையிலே உள திண்மையிலே மன –தேசீய:4 5/1
மேல்

திண்மையும் (2)

விண்ணில் ஆதவன் நேர்ந்திடும் ஒளியும் வெம்மையும் பெரும் திண்மையும் அறிவும் – தோத்திர:37 1/2
வண்ணமும் திண்மையும் சோதியும் பெற்று வானத்து அமரரை போன்றவன் அவன் – பாஞ்சாலி:3 233/2
மேல்

திண்மையுள்ளாரை (1)

திண்மையுள்ளாரை நீ செய்வதும் ஒன்று உண்டோ மாயையே –வேதாந்த:8 1/2
மேல்

திண்மையுற (1)

வீடுகளை திண்மையுற கட்டுவோம் – வசனகவிதை:4 9/14
மேல்

திண்மையுறும் (1)

திண்மையுறும் ஹிந்துமத அபிமான சங்கம் ஒன்று சேர்த்திட்டாரே – தனி:23 6/4
மேல்

திண்மையை (1)

திண்மையை அழித்து பெண்மை இங்கு அளித்தனர் –தேசீய:32 1/56
மேல்

திண்மையோடு (1)

திண்மையோடு அடர்க்கும் போதில் சிந்தனை மெலிதல் இன்றி –தேசீய:51 2/2
மேல்

தித்தோம் (2)

தக்கத் ததிங்கிட தித்தோம் அண்டம் சாயுது சாயுது சாயுது பேய்கொண்டு – தனி:4 1/3
தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் – தனி:7 1/5
மேல்

திதிக்குதடா (1)

எண்ண திதிக்குதடா இவள் பொன் உடல் அமுதம் – தோத்திர:54 2/4
மேல்

திமிங்கில (1)

திமிங்கில உடலும் சிறிய புன்மதியும் – தனி:13 1/80
மேல்

திமிங்கிலம் (1)

தங்க திமிங்கிலம் தாம் பல மிதக்கும் – பாஞ்சாலி:1 152/15
மேல்

திமிர்ந்த (1)

திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திறம்புவதில்லையாம் – பல்வகை:4 7/2
மேல்

திமிராரே (1)

கால பய குடாரி காம வாரி கன லதா ரூப கர்வ திமிராரே – தோத்திர:16 0/3
மேல்

திமிறிக்கொண்டு (1)

குற்றமற்ற தேசிகனும் திமிறிக்கொண்டு குதித்து ஓடி அவ் வீட்டு கொல்லை சேர்ந்தான் – சுயசரிதை:2 26/3
மேல்

திமுதிமென (1)

திமுதிமென மரம் விழுந்து காடு எல்லாம் விறகான செய்தி போலே –தேசீய:52 5/4
மேல்

தியங்கித்தியங்கி (1)

சிவமே நாடி பொழுது அனைத்தும் தியங்கித்தியங்கி நிற்பேனை – தோத்திர:1 11/2
மேல்

தியங்கினாள் (1)

எவ்வழி உய்வோம் என்றே தியங்கினாள் இணை கை கோத்தாள் – பாஞ்சாலி:5 291/4
மேல்

தியங்குவது (1)

தீமை கொண்ட புலை இருள் சேர்ந்தோர் சிறிய நெஞ்சம் தியங்குவது என்னே – தனி:10 3/4
மேல்

தியாஜ்யம் (1)

வெள்ளை நிறத்தவர்க்கே ராஜ்யம் அன்றி வேறெவர்க்கும் அது தியாஜ்யம் சிறுபிள்ளைகளுக்கே –தேசீய:35 3/1
மேல்

திரட்டிவைத்தாய் (1)

நீரை படைத்து நிலத்தை திரட்டிவைத்தாய்
நீரை பழைய நெருப்பில் குளிர்வித்தாய் – குயில்:7 1/77,78
மேல்

திரண்ட (2)

மாலைகள் புரண்டு அசையும் பெரு வரை என திரண்ட வன் தோளுடையார் – பாஞ்சாலி:1 10/1
சிப்பியும் பவளங்களும் ஒளி திரண்ட வெண்சங்கத்தின் குவியல்களும் – பாஞ்சாலி:1 27/3
மேல்

திரணம் (1)

திரணம் என கருதிவிட்டான் ஜார் மூடன் பொய் சூது தீமை எல்லாம் –தேசீய:52 2/3
மேல்

திரவத்திலே (1)

தங்கத்திலே சூடேற்றினால் திரவமாக உருகிவிடுகிறது அ திரவத்திலே சூடேற்றினால் வாயு ஆகின்றது – வசனகவிதை:4 12/10
மேல்

திரவமாக (1)

தங்கத்திலே சூடேற்றினால் திரவமாக உருகிவிடுகிறது அ திரவத்திலே சூடேற்றினால் வாயு ஆகின்றது – வசனகவிதை:4 12/10
மேல்

திரவியங்கள் (2)

கட்டி திரவியங்கள் கொண்டுவருவார் காசினி வணிகருக்கு அவை கொடுப்போம் –தேசீய:5 8/2
சேம திரவியங்கள் பல நாடுகள் சேர்ந்ததில் ஒன்றுமில்லை – பாஞ்சாலி:4 248/2
மேல்

திரவியத்தின் (1)

கூடும் திரவியத்தின் குவைகள் திறல்கொள்ளும் கோடி வகை தொழில்கள் இவை – தோத்திர:32 9/1
மேல்

திரவியத்தை (1)

தேவியை நில திருவை எங்கும் தேடினும் கிடைப்பரும் திரவியத்தை – பாஞ்சாலி:4 243/4
மேல்

திரவியமாம் (1)

காம திரவியமாம் இந்த பெண்ணையும் கைவசமாகச்செய்தான் – பாஞ்சாலி:4 248/3
மேல்

திரவியமே (1)

பேடே திரவியமே பேரின்ப பாட்டுடையாய் – குயில்:3 1/8
மேல்

திரள் (14)

இன் இசையாம் இன்ப கடலில் எழுந்து எற்றும் அலை திரள் வெள்ளம் –தேசீய:10 2/1
கரிய மேக திரள் என செல்லுவை காலும் மின் என வந்து உயிர் கொல்லுவை – தோத்திர:34 3/2
பொய் திரள் வருவதை புன்னகையில் மாய்ப்பாய் – தோத்திர:72 1/8
தேவி மகனை திறமை கடவுளை செங்கதிர் வானவனை விண்ணோர்தமை தேனுக்கு அழைப்பவனை பெரும் திரள் சேர்ந்து பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 1/2
அத்தனையும் சுடர் ஏற திகழ்ந்திடும் ஆரியர் நாயகனை உருத்திரன் அன்பு திருமகனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 2/2
எட்டும் புகழ் வளர்ந்து ஓங்கிட வித்தைகள் யாவும் பழகிடவே புவி மிசை இன்பம் பெருகிடவே பெரும் திரள் எய்தி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 3/2
அஞ்சல் அஞ்சேல் என்று கூறி எமக்கு நல் ஆண்மை சமைப்பவனை பல் வெற்றிகள் ஆக்கி கொடுப்பவனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 4/2
இச்சையும் வேட்கையும் ஆசையும் காதலும் ஏற்றதோர் நல் அறமும் கலந்து ஒளி ஏறும் தவ கனலை பெரும் திரள் எய்தி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 5/2
தேனையும் பாலையும் நெய்யையும் சோற்றையும் தீம் பழம் யாவினையும் இங்கே உண்டு தேக்கி களிப்பவனை பெரும் திரள் சேர்ந்து பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 6/2
முத்து மணிகளும் பொன்னும் நிறைந்த முழு குடம் பற்பலவும் இங்கே தர முற்பட்டு நிற்பவனை பெரும் திரள் மொய்த்து பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 7/2
தாரகை என்ற மணி திரள் யாவையும் சார்ந்திட போ மனமே – தனி:3 2/1
மல் இசை போர்கள் உண்டாம் திரள் வாய்ந்து இவை பார்த்திடுவோர்கள் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 12/4
ஒளி திரள் ஒளி திரள் வன்ன களஞ்சியம் – பாஞ்சாலி:1 152/17
ஒளி திரள் ஒளி திரள் வன்ன களஞ்சியம் – பாஞ்சாலி:1 152/17
மேல்

திரள்கள் (1)

இன் இசை மாதர் இசையுளேன் நான் இன்ப திரள்கள் அனைத்துமே நான் –வேதாந்த:13 4/1
மேல்

திரளாய் (2)

மிக்க திரளாய் சுரர் இக்கணம்தன்னில் இங்கு மேவி நிறைந்தனர் பாவி அசுரர்கள் – தோத்திர:49 2/3
இரவி நின்றது காண் விண்ணிலே இன்ப ஒளி திரளாய்
பரவி எங்கணுமே கதிர்கள் பாடி களித்தனவே – தனி:6 6/1,2
மேல்

திரளில் (1)

வேதங்கள் என்று புவியோர் சொல்லும் வெறும் கதை திரளில் அவ் வேதம் இல்லை – கண்ணன்:3 7/2
மேல்

திரளின் (1)

சொல்ல நாவில் இனிக்குதடா வான் சுழலும் அண்ட திரளின் சுதியில் – தனி:14 6/3
மேல்

திரளினை (1)

மோத வரும் கரு மேக திரளினை வெண்ணிலாவே நீ முத்தின் ஒளி தந்து அழகுற செய்குவை வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 4/3
மேல்

திரளும் (1)

மாணிக்க குவியல்களும் பச்சை மரகத திரளும் நல் முத்துக்களும் – பாஞ்சாலி:1 23/2
மேல்

திரளே (2)

பரிதியே பொருள் யாவிற்கும் முதலே பானுவே பொன் செய் பேரொளி திரளே
கருதி நின்னை வணங்கிட வந்தேன் கதிர் கொள் வாள் முகம் காட்டுதி சற்றே – தோத்திர:69 1/3,4
மன்பதையின் கால் சூழ வைத்தான் வலை திரளே – பிற்சேர்க்கை:25 15/2
மேல்

திரளை (1)

வெறும் கதை திரளை வெள்ளறிவு உடைய – தனி:12 1/6
மேல்

திரி (3)

விளக்கிலே திரி நன்கு சமைந்தது மேவுவீர் இங்கு தீ கொண்டு தோழரே – பல்வகை:10 1/1
நரி உயிர் சிறு சேவகர் தாதர்கள் நாய் என திரி ஒற்றர் உணவினை – சுயசரிதை:1 22/1
காற்றின் வடிவே திரி என்று அறிவோம் – வசனகவிதை:2 7/8
மேல்

திரிகரண (1)

அரைக்கணமாயினும் உன்னை திரிகரண தூய்மையுடன் அன்னாய் ஞான – பிற்சேர்க்கை:7 3/1
மேல்

திரிகுவார் (1)

மத்த மத வெம் களிறு போல் நடை வாய்ந்து இறுமாந்து திரிகுவார் இங்கு – கண்ணன்:7 9/2
மேல்

திரிகுவான் (1)

வேடர் கனியை விரும்பியே தவ வேடம் புனைந்து திரிகுவான் தமிழ்நாடு – தோத்திர:5 2/1
மேல்

திரிகுவை (1)

எட்டு திசையும் பறந்து திரிகுவை ஏறி அ காற்றில் விரைவொடு நீந்துவை –வேதாந்த:3 1/1
மேல்

திரித்த (2)

திரித்த நுரையினிடை என்ன கண்டிட்டாய் சின்ன குமிழிகளில் என்ன கண்டிட்டாய் – கண்ணன்:17 3/3
திரித்த நுரையினிடை நின் முகம் கண்டேன் சின்ன குமிழிகளில் நின் முகம் கண்டேன் – கண்ணன்:17 4/2
மேல்

திரிதராட்டிரன் (4)

கொற்றவர் கோன் திரிதராட்டிரன் சபை கூடி வணங்கி இருந்தனர் அருளற்ற – பாஞ்சாலி:1 58/2
முற்று உணர் திரிதராட்டிரன் என்போன் மூட பிள்ளைக்கு மாமன் சொல் வார்த்தை – பாஞ்சாலி:1 84/3
திரிதராட்டிரன் செவியில் இந்த தீமொழி புகுதலும் திகைத்துவிட்டான் – பாஞ்சாலி:1 92/1
செய்யலாவது செய்குதி என்றான் திரிதராட்டிரன் நெஞ்சம் உடைந்தான் – பாஞ்சாலி:1 106/4
மேல்

திரிதல் (1)

ஆடி திரிதல் கண்டால் உன்னை போய் ஆவி தழுவுதடீ – கண்ணன்:8 3/2
மேல்

திரிதாட்டிர (2)

உலைவு அலால் திரிதாட்டிர வர்க்கத்து உள்ளவர்க்கு நலம் என்பது இல்லை – பாஞ்சாலி:1 99/2
மெய் வரு கேள்வி மிகுந்த புலவன் வேந்தர்பிரான் திரிதாட்டிர கோமான் – பாஞ்சாலி:1 122/3
மேல்

திரிதாட்டிரன் (2)

கண்ணிலா திரிதாட்டிரன் மைந்தன் காய்ந்த நெஞ்சுடன் எண்ணுவ கேளீர் – பாஞ்சாலி:1 19/4
பகட்டுதல் கேட்ட பின் பெரும் கோபத்தோடே திரிதாட்டிரன் அட – பாஞ்சாலி:1 71/2
மேல்

திரிந்திடும் (1)

இறகுடை பறவைகளும் நிலம் திரிந்திடும் விலங்குகள் ஊர்வனகள் – கண்ணன்:2 8/1
மேல்

திரிந்து (4)

ஓட திரிந்து கன்னி வேடத்தி ரதியை போல் – தோத்திர:54 1/4
தேடி திரிந்து இளைத்தேனே நினக்கு மனம் – தோத்திர:56 1/3
சின்னஞ்சிறு குருவி போலே நீ திரிந்து பறந்து வா பாப்பா – பல்வகை:2 2/1
தேன் நிறை மலர்களிலும் நாங்கள் திரிந்து விளையாடுவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 12/2
மேல்

திரிபவர்க்கு (1)

மையல் கொடுத்துவிட்டு தங்கமே தங்கம் தலை மறைந்து திரிபவர்க்கு மானமும் உண்டோ – கண்ணன்:13 4/1
மேல்

திரியும் (6)

துள்ளி குலாவி திரியும் சிறுவன் மானை போல் தினை தோட்டத்திலே ஒரு பெண்ணை மணம்கொண்ட வேலவா – தோத்திர:3 2/4
வானில் பறக்கின்ற புள் எலாம் நான் மண்ணில் திரியும் விலங்கு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 1/1
கொத்தி திரியும் அந்த கோழி அதை கூட்டி விளையாடு பாப்பா – பல்வகை:2 3/1
கூவி திரியும் சிலவே சில கூட்டங்கள் கூடி திசைதொறும் போகும் – தனி:2 1/3
நன்று திரியும் விமானத்தை போல் ஒரு நல்ல மனம் படைத்தோம் – தனி:3 3/4
உன்னை குதிரைகொண்டு ஏறி திரியும் ஓர் உள்ளம் படைத்துவிட்டோம் – தனி:3 4/2
மேல்

திரிலோகநாயகனை (1)

சினமான தீ அறிவை புகைத்தலாலே திரிலோகநாயகனை சினந்து சொன்னாய் – பாஞ்சாலி:5 282/4
மேல்

திரிவது (1)

யாவன் நீ நினக்குள்ள திறமை என்னே யாது உணர்வாய் கந்தை சுற்றி திரிவது என்னே – சுயசரிதை:2 25/1
மேல்

திரிவமடா (1)

தேன் மடை இங்கு திறந்தது கண்டு தேக்கி திரிவமடா –வேதாந்த:24 5/2
மேல்

திரிவாய் (1)

ஊழாம் பேய்தான் ஓஹோஹோ என்று அலைய வெறித்து உறுமி திரிவாய் செரு வெம் கூத்தே புரிவாய் – தோத்திர:35 3/2
மேல்

திரிவார் (2)

செறியுடைய பழவினையாம் இருளை செற்று தீயினை போல் மண் மீது திரிவார் மேலோர் – சுயசரிதை:2 35/3
வேரி அம் கள் அருந்தி எங்கும் வெம் மத யானைகள் என திரிவார்
பாரினில் இந்திரர் போல் வளர் பார்த்திவர் வீதிகள் பாடுவமே – பாஞ்சாலி:1 11/3,4
மேல்

திரிவாரடீ (1)

செப்பி திரிவாரடீ கிளியே –தேசீய:40 6/2
மேல்

திரிவாள் (1)

வானடியை சூழ நகைத்து திரிவாள்
அவளுடைய நகைப்புக்கள் வாழ்க – வசனகவிதை:2 3/13,14
மேல்

திரிவோம் (1)

மீளா அடிமை இல்லை எல்லோரும் வேந்தர் என திரிவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 3/2
மேல்

திரு (15)

பணிகள் பொருந்திய மார்பும் விறல் பைம் திரு ஓங்கும் வடிவமும் காணீர் –தேசீய:14 5/2
திரு நிறைந்தனை தன்னிகர் ஒன்றிலை தீது தீர்ந்தனை நீர் வளம் சார்ந்தனை –தேசீய:19 6/1
மேவிய யாறு பல ஓட திரு மேனி செழித்த தமிழ்நாடு –தேசீய:20 3/2
பதம் திரு இரண்டும் மாறி பழி மிகுந்து இழிவுற்றாலும் –தேசீய:29 1/2
சபம் உரைத்திட்டான் சய பெரும் திரு அ –தேசீய:42 1/160
திருவே நினை காதல் கொண்டேனே நினது திரு
உருவே மறவாது இருந்தேனே பல திசையில் – தோத்திர:56 1/1,2
நால் கரம் தான் உடையாள் அந்த நான்கினும் பல வகை திரு உடையாள் – தோத்திர:59 3/3
திரு வளர் வாழ்க்கை கீர்த்தி தீரம் நல் அறிவு வீரம் – தோத்திர:71 1/1
செம் நிற தோல் கரும் தோல் அந்த திரு வளர் கதலியின் தோலுடனே – பாஞ்சாலி:1 29/1
தீம்பு செய்தாலும் புகழ்கின்றான் திரு தேடினும் என்னை இகழ்கின்றான் – பாஞ்சாலி:1 86/4
வீரனுக்கே இசைவார் திரு மேதினி எனும் இரு மனைவியர் தாம் – பாஞ்சாலி:1 94/1
திண்ணமுறு தடம் தோளும் உளமும் கொண்டு திரு மலிய பாண்டவர்தாம் அரசு செய்யும் – பாஞ்சாலி:1 115/2
அவள் திரு
அவள் விழிப்பு தருகின்றாள் தெளிவு தருகின்றாள் – வசனகவிதை:2 3/4,5
சினத்தின் வஞ்சக மதியொடு நிகரறு நல சுதந்திர வழி தெரி கரிசு அகல் திரு தகும் பெரியவர்களை அகமொடு சிறையூடே – பிற்சேர்க்கை:24 3/2
திரு கிளர் தெய்வ பிறப்பினர் பலரை – பிற்சேர்க்கை:26 1/6
மேல்

திருக்கட்டளை (1)

அவன் திருக்கட்டளை அறிந்து பல் திசையினும் –தேசீய:42 1/10
மேல்

திருக்கமல (1)

சுற்றுமுற்றும் பார்த்து பின் முறுவல் பூத்தான் தூய திருக்கமல பத துணையை பார்த்தேன் – சுயசரிதை:2 26/2
மேல்

திருக்கரத்தால் (1)

தன் திருக்கரத்தால் ஆடைகள் சார்த்தி –தேசீய:42 1/148
மேல்

திருக்கழல் (1)

தாமரை பூவினில் வந்தான் மறை சாற்றிய தேவன் திருக்கழல் ஆணை – பாஞ்சாலி:5 303/2
மேல்

திருக்குறள் (1)

திருக்குறள் உறுதியும் தெளிவும் பொருளின் –தேசீய:24 1/21
மேல்

திருக்குன்றம் (2)

பொன் திருக்குன்றம் அங்கு ஒர் – தோத்திர:68 2/1
பொன் திருக்குன்றம் அதை – தோத்திர:68 2/2
மேல்

திருக்கூட்டம் (1)

கம்பத்தின் கீழ் நிற்றல் காணீர் எங்கும் காணரும் வீரர் பெரும் திருக்கூட்டம்
நம்பற்குரியர் அவ் வீரர் தங்கள் நல் உயிர் ஈந்தும் கொடியினை காப்பார் –தேசீய:14 4/1,2
மேல்

திருக்கேளி (1)

யாதும் எங்கள் சிவன் திருக்கேளி இன்பம் யாவும் அவனுடை இன்பம் – தனி:14 10/4
மேல்

திருக்கை (1)

நன்று பல் வேதம் வரைந்த கை பாரதநாயகிதன் திருக்கை –தேசீய:8 3/2
மேல்

திருக்கொலு (1)

திருத்தணிகை மலை மேலே குமாரதேவன் திருக்கொலு வீற்றிருக்குமதன் பொருளை கேளீர் – சுயசரிதை:2 11/1
மேல்

திருக்கோயில் (2)

சக்தி திருக்கோயில் உள்ளம் ஆக்கி அவள் – தோத்திர:26 4/3
சித்தாந்த சாமி திருக்கோயில் வாயிலில் தீப ஒளி உண்டாம் பெண்ணே –வேதாந்த:14 1/1
மேல்

திருக்கோலம் (2)

மணி நகைபுரிந்து திகழ் திருக்கோலம் கண்டு நான் மகிழ்ந்திடுமாறே –தேசீய:12 10/4
பொங்கி ததும்பி திசை எங்கும் பாயும் புத்தன்பும் ஞானமும் மெய் திருக்கோலம் – தோத்திர:55 4/2
மேல்

திருகி (2)

தீமையை எண்ணி அஞ்சும் தேம்பல் பிசாசை திருகி எறிந்து பொய் –வேதாந்த:15 2/3
பற்றிய கை திருகி அந்த குள்ளச்சாமி பரிந்து ஓடப்பார்த்தான் யான் விடவேயில்லை – சுயசரிதை:2 26/1
மேல்

திருகு (1)

திருகு நெஞ்ச சகுனி ஒருவன் செப்பும் மந்திரம் சொல்லுதல் நன்றே – பாஞ்சாலி:2 203/3
மேல்

திருச்சுடராம் (1)

முத்தாந்த வீதி முழுதையும் காட்டிட மூண்ட திருச்சுடராம் பெண்ணே –வேதாந்த:14 1/2
மேல்

திருச்சுவையினை (1)

சக்தி திருச்சுவையினை நுகரும் சிவ – தோத்திர:24 5/4
மேல்

திருச்செவி (1)

திருச்செவி கொண்டு திருவுளம் இரங்கி – தோத்திர:1 32/13
மேல்

திருடரும் (1)

பேயும் பிசாசும் திருடரும் என்றன் பெயரினை கேட்டளவில் – கண்ணன்:22 10/1
மேல்

திருடரை (1)

மன்னவர்தம்மை மறந்துபோய் வெறி வாய்ந்த திருடரை ஒத்தனர் அங்கு – பாஞ்சாலி:3 238/1
மேல்

திருடுதல் (1)

பயிற்றி உழுது உண்டு வாழ்வீர் பிறர் பங்கை திருடுதல் வேண்டாம் – பல்வகை:3 23/2
மேல்

திருடும் (1)

எத்தி திருடும் அந்த காக்காய் அதற்கு இரக்கப்பட வேணும் பாப்பா – பல்வகை:2 3/2
மேல்

திருடுவம் (1)

சூரசிகாமணியே நின்றன் சொத்தினை திருடுவம் எனும் கருத்தோ – பாஞ்சாலி:2 169/4
மேல்

திருத்த (3)

முன் தனது பிதா தமிழில் உபநிடதத்தை மொழிபெயர்த்து வைத்ததனை திருத்த சொல்லி – சுயசரிதை:2 23/3
காரான நிலத்தை போய் திருத்த வேண்டா கால்வாய்கள் பாய்ச்சுவதில் கலகம் வேண்டா – சுயசரிதை:2 61/3
தேனில் இனியாள் திருத்த நிலையினையும் – குயில்:9 1/240
மேல்

திருத்தணிகை (2)

திருத்தணிகை மலை மேலே குமாரதேவன் திருக்கொலு வீற்றிருக்குமதன் பொருளை கேளீர் – சுயசரிதை:2 11/1
திருத்தணிகை என்பது இங்கு பொறுமையின் பேர் செந்தமிழ் கண்டீர் பகுதி தணி எனும் சொல் – சுயசரிதை:2 11/2
மேல்

திருத்தேவியும் (1)

செங்கமலத்தாள் எழில் பொங்கும் முகத்தாள் திருத்தேவியும் வந்து சிறப்புற நின்றனள் – தோத்திர:49 3/4
மேல்

திருந்தி (1)

ஒக்க திருந்தி உலகோர் நலம் உற்றிடும் வண்ணம் உழைப்பவன் யோகி – பிற்சேர்க்கை:8 16/2
மேல்

திருந்திய (1)

திருந்திய ஒருவனை துணை என புகுந்து அவன் – தனி:13 1/28
மேல்

திருந்துக (1)

பண்பு அல்ல நமக்கு இழைப்போர் அறிவு திருந்துக எமது பரதநாட்டு –தேசீய:43 5/2
மேல்

திருநகர் (1)

தீங்கதனை கருதாத தரும கோமான் திருநகர் விட்டு அகல்கின்றான் தீயோர் ஊர்க்கே – பாஞ்சாலி:1 145/3
மேல்

திருநகரின் (1)

செந்தமிழ் தென்புதுவை என்னும் திருநகரின்
மேற்கே சிறு தொலையில் மேவும் ஒரு மாஞ்சோலை – குயில்:1 1/6,7
மேல்

திருநதியின் (1)

வன்ன திருநதியின் பொன் மருங்கிடை திகழ்ந்த அம் மணி நகரில் – பாஞ்சாலி:1 15/3
மேல்

திருநதியும் (1)

சிந்து எனும் தெய்வ திருநதியும் மற்று அதில் சேர் –தேசீய:48 7/1
மேல்

திருநாடு (4)

வாழிய பாரத மணி திருநாடு
இன்று எமை வருத்தும் இன்னல்கள் மாய்க –தேசீய:25 1/2,3
நீதி மறைவு இன்றி நிலைத்த திருநாடு –தேசீய:48 6/2
வில் நாண் ஒலி கேட்ட மேன்மை திருநாடு –தேசீய:48 10/2
சீரியர் மெய்ஞ்ஞான தயாநந்தர் திருநாடு –தேசீய:48 15/2
மேல்

திருநாமம் (1)

அவள் திருநாமம் வாழ்க – வசனகவிதை:5 1/6
மேல்

திருநாமமும் (1)

தெள்ளிய அந்தணர் வேதமும் நின்றன் சீர் திருநாமமும் ஓதி நிற்கின்றார் –தேசீய:11 2/3
மேல்

திருநாள் (1)

ஆதிரை திருநாள் ஒன்றில் சங்கரன் ஆலயத்து ஒரு மண்டபம்தன்னில் யான் – சுயசரிதை:1 19/1
மேல்

திருநாளில் (1)

வேடர் வாராத விருந்து திருநாளில்
பேடை குயில் ஒன்று பெண் புறவு ஓர் வான் கிளையில் – குயில்:1 1/11,12
மேல்

திருநுதல் (1)

வீரம் மிக்க மராட்டியர் ஆதரம் மேவி பாரததேவி திருநுதல்
ஆர வைத்த திலகம் என திகழ் ஐயன் நல் இசை பாலகங்காதரன் –தேசீய:46 3/1,2
மேல்

திருப்திதான் (1)

இந்த வேடிக்கை பார்ப்பதிலே எனக்கும் மிகவும் திருப்திதான் உள்ளதை சொல்லிவிடுவதிலே என்ன குற்றம் – வசனகவிதை:4 1/36
மேல்

திருப்பாடலினை (1)

சக்தி திருப்பாடலினை வேட்கும் – தோத்திர:24 3/5
மேல்

திருப்பாதம் (2)

நாரணன் என்று பழவேதம் சொல்லும் நாயகன் சக்தி திருப்பாதம்
சேர தவம் புரிந்து பெறுவார் இங்கு செல்வம் அறிவு சிவபோதம் – தோத்திர:23 4/1,2
நேயமுடன் இ நகரில் திருப்பாதம் சாத்தி அருள் நெஞ்சில் கொண்டு – தனி:18 4/2
மேல்

திருப்புக (1)

செற்றவர் படைகளை மனையிடம் திருப்புக
தாயே நின்றன் பண்டை தநயராம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/14,15
மேல்

திருப்புவார் (1)

நூறுதரம் சென்று அழைப்பினும் அவர் நுங்களை கேட்க திருப்புவார் அவர் – பாஞ்சாலி:4 262/2
மேல்

திருப்பெண்ணே (1)

தானே வரும் திருப்பெண்ணே – தோத்திர:56 1/14
மேல்

திருப்பெயர் (1)

வீரர் நம் நாடு வாழ்க என வீழ்ந்த விழுமியோர் திருப்பெயர் ஆணை –தேசீய:50 1/4
மேல்

திருப்போர் (1)

போர் எனில் இது போர் புண்ணிய திருப்போர்
பாரினில் இது போல் பார்த்திடற்கு எளிதோ –தேசீய:32 1/129,130
மேல்

திரும்ப (1)

சிறுமை தீர நம் தாய்த்திருநாட்டை திரும்ப வெல்வதில் சேர்ந்து இங்கு உழைப்போம் – பல்வகை:7 2/3
மேல்

திரும்பி (6)

தின்று விளையாடி இன்புற்றிருந்து வாழ்வீர் தீமை எலாம் அழிந்துபோம் திரும்பி வாரா –வேதாந்த:20 1/4
சென்றனன் கண்ணன் திரும்பி ஓர்கணத்தே – கண்ணன்:6 1/136
துரியோதனனும் சுறுக்கெனவே தான் திரும்பி
அரியோன் விதுரனவனுக்கு உரைசெய்வான் – பாஞ்சாலி:4 252/35,36
அ தருணத்தே பறவை அத்தனையும் தாம் திரும்பி
சோலை கிளையில் எலாம் தோன்றி ஒலித்தனவால் – குயில்:3 1/60,61
சட்டெனவே மன்னவனும் தான் திரும்பி வாள் உருவி – குயில்:9 1/153
இந்த நாள் அச்சத்தால் நீ வருங்கால் முகம் திரும்பி இருக்கின்றோமால் – பிற்சேர்க்கை:7 5/4
மேல்

திரும்பிய (1)

நீடு புகழ் பெரு வேள்வியில் அ நாள் நேயமொடு ஏகி திரும்பிய பின்னர் – பாஞ்சாலி:1 112/2
மேல்

திரும்பிவந்து (1)

நான் திரும்பிவந்து பார்க்கும் போது வள்ளியம்மை தூங்கிக்கொண்டு இருந்தது – வசனகவிதை:4 1/56
மேல்

திரும்பும் (2)

வெருவுற மாய்வார் பலர் கடலில் நாம் மீளவும் நம் ஊர் திரும்பும் முன்னே –வேதாந்த:25 2/2
பின்னலை பின் நின்று இழுப்பான் தலை பின்னே திரும்பும் முன்னே சென்று மறைவான் – கண்ணன்:9 5/1
மேல்

திரும்புமேல் (1)

பூத்த ஜோதி வதனம் திரும்புமேல் புலன் அழிந்து ஒரு புத்துயிர் எய்துவேன் – சுயசரிதை:1 10/4
மேல்

திருமகள் (2)

தேவரும் தானாய் திருமகள் பாரதி – தோத்திர:1 8/7
தேன் என பொழிந்திடுவீர் அந்த திருமகள் சினங்களை தீர்த்திடுவீர் – தோத்திர:61 4/3
மேல்

திருமகளாம் (1)

கண்மணி போன்றவரே இங்கு காலையும் மாலையும் திருமகளாம்
பெண்மணி இன்பத்தையும் சக்தி பெரு மகள் திருவடி பெருமையையும் – தோத்திர:61 3/1,2
மேல்

திருமகளிர் (1)

சித்திர மாளிகை பொன் ஒளிர் மாடங்கள் தேவ திருமகளிர் இன்பம் தேக்கிடும் தேன் இசைகள் சுவை தேறிடும் நல் இளமை நல்ல – தோத்திர:74 7/1
மேல்

திருமகளை (2)

முன்னிய துணிவினிலும் மன்னர் முகத்திலும் வாழ்ந்திடும் திருமகளை
பன்னி நல் புகழ் பாடி அவள் பத மலர் வாழ்த்தி நல் பதம் பெறுவோம் – தோத்திர:59 5/3,4
செல்வ திருமகளை திடங்கொண்டு சிந்தனைசெய்திடுவோம் – தோத்திர:65 6/1
மேல்

திருமகனை (2)

செல்வ திருமகனை இங்கு வந்து சேர்ந்து கலந்து மகிழ்ந்திடுவாய் என்று – தோத்திர:4 1/2
அத்தனையும் சுடர் ஏற திகழ்ந்திடும் ஆரியர் நாயகனை உருத்திரன் அன்பு திருமகனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 2/2
மேல்

திருமஞ்சனம் (1)

வஞ்சகன் கண்ணன் புனிதமுறும் கங்கை நீர் கொண்டு திருமஞ்சனம் ஆட்டும் அப்போதில் எவரும் மகிழ்ந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 51/4
மேல்

திருமணி (1)

பூணிட்ட திருமணி தாம் பல புதுப்புது வகைகளில் பொலிவனவும் – பாஞ்சாலி:1 23/3
மேல்

திருமணை (1)

திருமணை இது கொள்ளை போர்க்கப்பல் இது ஸ்பானிய கடலில் யாத்திரை போம் –வேதாந்த:25 2/1
மேல்

திருமயில் (1)

பச்சை திருமயில் வீரன் – பிற்சேர்க்கை:18 1/1
மேல்

திருமாது (1)

வான் நாடும் மன் நாடும் களி ஓங்க திருமாது வந்து புல்க – பிற்சேர்க்கை:11 7/3
மேல்

திருமாதுடன் (1)

அரங்கத்திலே திருமாதுடன் பள்ளிகொண்டான் மருகா – தோத்திர:1 34/3
மேல்

திருமார்பில் (1)

கண்ணன் திருமார்பில் கலந்த கமலை என்கோ – தோத்திர:54 2/1
மேல்

திருமாலும் (1)

வான் முகிலை போன்றதொரு வண்ண திருமாலும்
அறிதுயில் போய் மற்று ஆங்கே ஆழ்ந்த துயில் எய்திவிட – பாஞ்சாலி:4 252/10,11
மேல்

திருமாளிகை (1)

மதுர மொழியில் குசலங்கள் பேசி மன்னனொடும் திருமாளிகை சேர்ந்தார் – பாஞ்சாலி:1 119/4
மேல்

திருமி (2)

சிரித்த ஒலியில் அவள் கை விலக்கியே திருமி தழுவி என்ன செய்தி சொல் என்றேன் – கண்ணன்:17 3/1
சிரித்த ஒலியினிலுள் கை விலக்கியே திருமி தழுவி அதில் நின் முகம் கண்டேன் – கண்ணன்:17 4/4
மேல்

திருமுடி (1)

திருமுடி சூழ்ந்தோர் தேசி காத்திருப்ப –தேசீய:42 1/31
மேல்

திருமுன்றிலிடை (1)

ஆசை மரகதமே அன்னை திருமுன்றிலிடை
ஓசை வளர் முரசம் ஓதுவாய் பேசுகவோ –தேசீய:13 8/1,2
மேல்

திருமுன்னர் (1)

மும்மையின் உடைமைகளும் திருமுன்னர் இட்டு அஞ்சலி செய்து நிற்போம் – தோத்திர:11 8/3
மேல்

திருமுனர் (1)

மாலோன் திருமுனர் வந்து கண் உயர்த்தே –தேசீய:42 1/25
மேல்

திருமேனி (1)

சக்தி திருமேனி ஒளி ஜ்வலிக்கும் – தோத்திர:24 45/5
மேல்

திருமேனியில் (1)

எனவே அவள் திருமேனியில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் உயிர்கொண்டதேயாம் – வசனகவிதை:4 13/14
மேல்

திருமொழி (2)

திருமொழி கேட்க செறிந்தனர் சீடர்கள் –தேசீய:42 1/21
குமுறுதல் போல் வெளி கொண்டன திருமொழி
வாள் இதை மனிதர் மார்பிடை குளிப்ப –தேசீய:42 1/41,42
மேல்

திருவடி (7)

மெல்லிய திருவடி வீறுடை தேவியின் –தேசீய:32 1/108
பேரருள் கடவுள் திருவடி ஆணை பிறப்பு அளித்து எமை எலாம் புரக்கும் –தேசீய:50 1/1
மின்படு சிவசக்தி எங்கள் வீரை நின் திருவடி சரண்புகுந்தோம் – தோத்திர:11 2/4
இன்னவை காத்திடவே அன்னை இணை மலர் திருவடி துணைபுகுந்தோம் – தோத்திர:11 7/4
கண்ணன் திருவடி எண்ணுக மனமே – தோத்திர:50 1/1
ஏற்கும் ஓர் தாமரைப்பூ அதில் இணை மலர் திருவடி இசைந்திருப்பாள் – தோத்திர:59 3/2
பெண்மணி இன்பத்தையும் சக்தி பெரு மகள் திருவடி பெருமையையும் – தோத்திர:61 3/2
மேல்

திருவடியாய் (1)

வென்றி பெறும் திருவடியாய் நினது சொல்லை மீறி ஒரு செயல் உண்டோ ஆண்டான் ஆணை – பாஞ்சாலி:1 143/3
மேல்

திருவடியை (1)

பொன் ஆர்ந்த திருவடியை போற்றி இங்கு புகலுவேன் யான் அறியும் உண்மை எல்லாம் – சுயசரிதை:2 4/1
மேல்

திருவடிவும் (1)

பஞ்சு பொதி போல் படர்ந்த திருவடிவும்
மிஞ்சு புற சுமையும் வீர திருவாலும் – குயில்:7 1/23,24
மேல்

திருவருட்கு (2)

சிந்தனை தெளிந்தேன் இனி உன்றன் திருவருட்கு எனை அர்ப்பணம்செய்தேன் – தோத்திர:36 1/3
தெய்வமே இது நீதி எனினும் நின் திருவருட்கு பொருந்தியது ஆகுமோ – சுயசரிதை:1 45/2
மேல்

திருவருள் (4)

தேவி நுந்தமக்கு எலாம் திருவருள் புரிக –தேசீய:32 1/13
ஒண்மையும் ஊக்கமும்தான் என்றும் ஊறிடும் திருவருள் சுனை ஆவாய் – தோத்திர:11 3/3
பாரததேவி பழமை போல் திருவருள்
பொழிகரலுற்றனள் பொருள் செயற்கு உரிய – தனி:24 1/18,19
இஃது எல்லாம் அவளுடைய திருவருள்
அவள் திருவருளை வாழ்த்துகின்றோம் – வசனகவிதை:5 1/17,18
மேல்

திருவருளால் (2)

மோன குரு திருவருளால் பிறப்பு மாறி முற்றிலும் நாம் அமரநிலை சூழ்ந்துவிட்டோம் – சுயசரிதை:2 19/2
நித்தம் நிகழ்வது அனைத்துமே எந்தை நீண்ட திருவருளால் வரும் இன்பம் – கண்ணன்:7 9/3
மேல்

திருவருளினை (1)

சக்தி திருவருளினை சேர்க்கும் மதி – தோத்திர:24 37/3
மேல்

திருவருளை (1)

அவள் திருவருளை வாழ்த்துகின்றோம் – வசனகவிதை:5 1/18
மேல்

திருவன் (1)

வரும் இறைவன் பாதமலரே திருவன்
விரை மலரா விட்ட விழியாம் வியன் தாம் – பிற்சேர்க்கை:12 7/2,3
மேல்

திருவாய் (1)

தீர்க்க திறம் தரு பேரினள் பாரததேவி மலர் திருவாய் –தேசீய:8 8/2
மேல்

திருவாயின் (1)

மாதர்க்கு உண்டு சுதந்திரம் என்று நின் வண் மலர் திருவாயின் மொழிந்த சொல் – பல்வகை:4 2/1
மேல்

திருவாலும் (1)

மிஞ்சு புற சுமையும் வீர திருவாலும்
வானத்து இடி போல மா என்று உறுமுவதும் – குயில்:7 1/24,25
மேல்

திருவாலை (1)

தெய்வம் கொடுத்த திருவாலை போல் ஆமோ – குயில்:5 1/45
மேல்

திருவாள் (1)

ஆற்றுநீர்தனையோ அடித்தது அ திருவாள்
அயர்ந்துபோய் நின்ற அரும் புகழ் பாரத –தேசீய:42 1/162,163
மேல்

திருவிழி (2)

வீர திருவிழி பார்வையும் வெற்றி வேலும் மயிலும் என் முன் நின்றே எந்த – தோத்திர:5 1/1
காவி திருவிழி மானார்தம் மையல் கடு விஷமாம் – பிற்சேர்க்கை:19 2/1
மேல்

திருவிழியால் (1)

மங்களம் சேர் திருவிழியால் அருளை பெய்யும் வானவர் கோன் யாழ்ப்பாணத்து ஈசன்தன்னை – சுயசரிதை:2 41/3
மேல்

திருவிழியாள் (1)

வேத திருவிழியாள் அதில் மிக்க பல் உரை எனும் கரு மை இட்டாள் – பாஞ்சாலி:1 4/1
மேல்

திருவிழியீர் (1)

சோதி திருவிழியீர் துன்ப கடலினிலே – குயில்:3 1/64
மேல்

திருவின் (1)

பொங்கு திருவின் நகர்வலம் வந்து போழ்து கழிந்து இரவாகிய பின்னர் – பாஞ்சாலி:1 121/4
மேல்

திருவினை (1)

திருவினை வென்று வாழ் – பல்வகை:1 2/44
மேல்

திருவும் (1)

தந்தத்தை கணக்கிடவோ முழு தரணியின் திருவும் இ தருமனுக்கோ – பாஞ்சாலி:1 37/4
மேல்

திருவுருவம் (1)

கண்ணன் திருவுருவம் அங்ஙனே கண்ணின் முன் நின்றதடீ – கண்ணன்:10 7/4
மேல்

திருவுள (1)

திருவுள நோக்கம் செப்புவன் தெய்வ –தேசீய:42 1/39
மேல்

திருவுளத்தில் (1)

அப்படியே சொல்லிவிட்டேன் ஐயோ திருவுளத்தில்
எப்படி நீர் கொள்வீரோ யான் அறியேன் ஆரியரே – குயில்:9 1/213,214
மேல்

திருவுளத்தின் (1)

அன்பு மிகையால் அன்றோ திருவுளத்தின் ஆக்கினையை எதிர்த்து உரைத்தோம் அறிவில்லாமல் – பாஞ்சாலி:1 144/2
மேல்

திருவுளம் (2)

திருச்செவி கொண்டு திருவுளம் இரங்கி – தோத்திர:1 32/13
விரைந்து உன் திருவுளம் என் மீது இரங்கிட வேண்டும் ஐயா – தோத்திர:1 34/1
மேல்

திருவுளமோ (3)

கண்ணீரால் காத்தோம் கருக திருவுளமோ –தேசீய:27 1/2
வண்ண விளக்கு இஃது மடிய திருவுளமோ –தேசீய:27 2/2
வையம் மிசை வைக்க திருவுளமோ மற்று எனையே – குயில்:8 1/44
மேல்

திருவே (12)

திருவே நினை காதல் கொண்டேனே நினது திரு – தோத்திர:56 1/1
மலரின் மேவு திருவே உன் மேல் மையல் பொங்கி நின்றேன் – தோத்திர:57 1/1
கமலம் மேவும் திருவே நின் மேல் காதலாகி நின்றேன் – தோத்திர:57 2/1
என் உரைப்பனேடீ திருவே என் உயிர்க்கு ஒர் அமுதே – தோத்திர:57 4/3
பித்தனை போல் வாழ்வதிலே பெருமை உண்டோ திருவே
சித்த உறுதி கொண்டிருந்தார் செய்கை எல்லாம் வெற்றி கொண்டே – தோத்திர:58 1/2,3
சுத்த வெறும் பொய்யோடீ சுடர் மணியே திருவே
மெத்த மையல் கொண்டு விட்டேன் மேவிடுவாய் திருவே – தோத்திர:58 1/5,6
மெத்த மையல் கொண்டு விட்டேன் மேவிடுவாய் திருவே – தோத்திர:58 1/6
பொன்னை வடிவென்று உடையாய் புத்தமுதே திருவே
மின் ஒளி தரும் நன் மணிகள் மேடை உயர்ந்த மாளிகைகள் – தோத்திர:58 2/2,3
நின் அருளை வாழ்த்தி என்றும் நிலைத்திருப்பேன் திருவே – தோத்திர:58 2/6
நாடும் மணி செல்வம் எல்லாம் நன்கு அருள்வாய் திருவே
பீடு உடைய வான் பொருளே பெரும் களியே திருவே – தோத்திர:58 3/5,6
பீடு உடைய வான் பொருளே பெரும் களியே திருவே – தோத்திர:58 3/6
வாராய் நிலவே வைய திருவே
வெள்ளை தீவில் விளையும் கடலே – வசனகவிதை:7 1/1,2
மேல்

திருவை (3)

திருவை பணிந்து நித்தம் செம்மை தொழில்புரிந்து – தோத்திர:76 1/1
சோதிமணி முகத்தினளை செல்வம் எல்லாம் சுரந்து அருளும் விழியாளை திருவை மார்பில் – சுயசரிதை:2 50/2
தேவியை நில திருவை எங்கும் தேடினும் கிடைப்பரும் திரவியத்தை – பாஞ்சாலி:4 243/4
மேல்

திருவோடு (1)

கருவாய் என்னுள் வளர்வாய் கண்ணா கமல திருவோடு இணைவாய் கண்ணா – தோத்திர:46 1/2
மேல்

திரை (13)

நீல திரை கடல் ஓரத்திலே நின்று நித்தம் தவம்செய் குமரி எல்லை வட –தேசீய:20 5/1
ஏனைய திசைகளில் இரும் திரை கடலும் –தேசீய:32 1/29
தூ திரை யமுனையும் சுனைகளும் புனல்களும் –தேசீய:32 1/31
நல்லியலார் யவனத்தியர் மேனியை வெண்ணிலாவே மூடு நல் திரை மேனி நயம் மிக காட்டிடும் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 5/2
வெட்டி அடிக்குது மின்னல் கடல் வீர திரை கொண்டு விண்ணை இடிக்குது – தனி:4 2/1
நெரித்த திரை கடலில் என்ன கண்டிட்டாய் நீல விசும்பினிடை என்ன கண்டிட்டாய் – கண்ணன்:17 3/2
நெரித்த திரை கடலில் நின் முகம் கண்டேன் நீல விசும்பினிடை நின் முகம் கண்டேன் – கண்ணன்:17 4/1
வாரி பெரும் திரை போல் வந்த மகிழ்ச்சியிலே – குயில்:9 1/109
நிலா இனியது நீல வான் இனியது தெண் திரை கடலின் சீர் ஒலி இனிய – வசனகவிதை:6 5/1
திரை கடலே அருள்கடலே சீர் அனைத்தும் உதவு பெரும் தேவே இந்த – பிற்சேர்க்கை:7 3/2
குன்றமும் வனமும் கொழு திரை புனலும் – பிற்சேர்க்கை:15 1/4
புன் படகு காணாய் புடைக்கும் என்றன் வார் திரை மேல் – பிற்சேர்க்கை:25 5/1
நின்னில் வலியேன் நினது திரை வென்றிடுவேன் – பிற்சேர்க்கை:25 10/1
மேல்

திரைக்குள் (1)

மெல்லிய மேக திரைக்குள் மறைந்திடும் வெண்ணிலாவே உன்றன் மேனி அழகு மிகைபட காணுது வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 5/1
மேல்

திரைகள் (2)

ஆரியர் முன் நெறிகள் மேன்மை என்கிறாய் பண்டை ஆரிய பெண்களுக்கு திரைகள் உண்டோ – கண்ணன்:18 2/1
வானளாவு என் திரைகள் வாளாதான் காண்பானாய் – பிற்சேர்க்கை:25 4/2
மேல்

திரைகளினால் (1)

வேக திரைகளினால் வேத பொருள் பாடி – குயில்:1 1/4
மேல்

திரைகொண்டு (1)

சோதி என்னும் கரையற்ற வெள்ளம் தோன்றி எங்கும் திரைகொண்டு பாய – தனி:10 2/1
மேல்

திரையாய் (1)

வெள்ளை திரையாய் வெருவுதரு தோற்றமதாய் – பிற்சேர்க்கை:25 1/1
மேல்

திரையிட்டு (1)

தில்லி துருக்கர் செய்த வழக்கமடி பெண்கள் திரையிட்டு முகமலர் மறைத்து வைத்தல் – கண்ணன்:18 1/1
மேல்

திரையினை (1)

திங்களை கண்டவுடன் கடல் திரையினை காற்றினை கேட்டவுடன் – தோத்திர:61 1/2
மேல்

திரையும் (1)

தத்துகின்ற திரையும் சுழிகளும் தாக்கி எற்றிடும் காற்றும் உள்ளோட்டமும் – தோத்திர:34 6/2
மேல்

திரையே (1)

கண்ணன் என்னும் கள்வன் அறிவு என்னும் தன் முகத்தை மூடிவைத்திருக்கும் ஒளி என்னும் திரையே
ஞாயிறே நின்னை பரவுகின்றோம் – வசனகவிதை:2 12/7,8
மேல்

திரௌபதி (2)

பூண் இயல் மார்பகத்தாள் ஐவர் பூவை திரௌபதி புகழ் கதையை – பாஞ்சாலி:1 6/3
தேவி திரௌபதி சொல்வாள் ஓம் தேவி பராசக்தி ஆணை உரைத்தேன் – பாஞ்சாலி:5 307/1
மேல்

திரௌபதியை (1)

பேணும் பெரும் கனல் ஒத்தாள் எங்கள் பெண்டு திரௌபதியை தொடை மீதில் – பாஞ்சாலி:5 304/2
மேல்

தில்லி (1)

தில்லி துருக்கர் செய்த வழக்கமடி பெண்கள் திரையிட்டு முகமலர் மறைத்து வைத்தல் – கண்ணன்:18 1/1
மேல்

தில்லை (1)

தில்லை அம்பலத்தே நடனம்செய்யும் அமரர் பிரான் அவன் – தோத்திர:4 1/1
மேல்

திலக (3)

திலக முனிக்கு ஒத்த அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 2/2
சேரலர்க்கு நினைக்கவும் தீ என நின்ற எங்கள் திலக முனிவர் கோன் –தேசீய:46 3/3
திலக வாணுதலார் நங்கள் பாரததேசம் ஓங்க உழைத்திடல் வேண்டுமாம் – பல்வகை:4 8/3
மேல்

திலகம் (2)

பாரத நாடு பார்க்கு எலாம் திலகம்
நீர் அதன் புதல்வர் இ நினைவு அகற்றாதீர் –தேசீய:32 1/26,27
ஆர வைத்த திலகம் என திகழ் ஐயன் நல் இசை பாலகங்காதரன் –தேசீய:46 3/2
மேல்

திலகமாம் (1)

அக இடத்திற்கு ஓர் திலகமாம் என் இளசை – பிற்சேர்க்கை:12 2/1
மேல்

திலகமிட்டனள் (1)

சேதி நெற்றியில் பொட்டுவைப்பேன் என்றாள் திலகமிட்டனள் செய்கை அழிந்தனன் – சுயசரிதை:1 19/4
மேல்

திலகரே (1)

ஓய் திலகரே நம்ம ஜாதிக்கு அடுக்குமோ –தேசீய:35 0/1
மேல்

திலகன் (2)

திலகன் ஒருவனாலே இப்படி ஆச்சு செம்மையும் தீமையும் இல்லாமலே போச்சு –தேசீய:36 1/1
வாழ்க திலகன் நாமம் வாழ்க வாழ்கவே –தேசீய:45 0/1
மேல்

திலத (1)

திலத வாணுதலார் தரும் மையலாம் தெய்விக கனவு அன்னது வாழ்கவே – சுயசரிதை:1 3/4
மேல்

திவலை (1)

சக்தி எனும் கடலில் ஓர் திவலை அகம் – தோத்திர:24 44/3
மேல்

திளைத்தோம் (1)

எண்ணிலா இன்பத்து இரும் கடல் திளைத்தோம்
கலந்து யாம் பொழிலிடை களித்த அ நாட்களில் – தனி:13 1/6,7
மேல்

திளைப்பவர்க்கு (1)

ஆன்ம ஒளி கடல் மூழ்கி திளைப்பவர்க்கு அச்சமும் உண்டோடா மனமே –வேதாந்த:24 5/1
மேல்

திளைப்பாள் (2)

தன்னிடை மூழ்கி திளைப்பாள் அங்கு தாவி குதிப்பாள் எம் அன்னை –தேசீய:10 2/2
மா ரதர் கோடி வந்தாலும் கணம் மாய்த்து குருதியில் திளைப்பாள் –தேசீய:10 5/2
மேல்

திறக்கவில்லை (1)

தேவ சுகம் கொண்டு விழியே திறக்கவில்லை
ஆவி கலப்பின் அமுத சுகம்தனிலே – குயில்:9 1/145,146
மேல்

திறக்குது (1)

நேத்திரம் திறக்குது நியாயம் தெரியுது – பல்வகை:11 5/6
மேல்

திறக்கும் (1)

உள் செவி திறக்கும் அகக்கண் ஒளிதரும் – தோத்திர:1 4/10
மேல்

திறத்தால் (1)

யான் அறிந்துகொண்டுவிட்டேன் யாதோ ஒரு திறத்தால்
நீச குயிலும் நெருப்பு சுவை குரலில் – குயில்:5 1/54,55
மேல்

திறத்தாலே (1)

பாட்டு திறத்தாலே இவ் வையத்தை பாலித்திட வேணும் – தோத்திர:12 3/4
மேல்

திறத்தாள் (1)

தேசுறு நீல நிறத்தினாள் அறிவாய் சிந்தையில் குலவிடு திறத்தாள்
வீசுறும் காற்றில் நெருப்பினில் வெளியில் விளங்குவாள்தனை சரண்புகுந்தேன் – தோத்திர:33 3/3,4
மேல்

திறத்தானே (1)

செந்தண்மை பூண்டு ஒழுகும் திறத்தானே அறவோர்தம் சிறப்பு வாய்ந்த – பிற்சேர்க்கை:10 1/1
மேல்

திறத்தினர்தமை (1)

தவித்திடும் திறத்தினர்தமை போல் இன்று ஒரு – பிற்சேர்க்கை:26 1/23
மேல்

திறத்தினான் (1)

திறத்தினான் எளியை ஆகி செய்கையால் உயர்ந்து நின்றாய் –தேசீய:51 1/4
மேல்

திறத்து (1)

வன் திறத்து ஒரு கல் எனும் நெஞ்சன் வானம் வீழினும் அஞ்சுதல் இல்லான் – பாஞ்சாலி:1 38/2
மேல்

திறத்தை (2)

திறத்தை நமக்கு அருளி செய்யும் உத்தமி – தோத்திர:29 4/2
தேன் அனைய பராசக்தி திறத்தை காட்டி சித்தின் இயல் காட்டி மன தெளிவு தந்தான் – சுயசரிதை:2 19/3
மேல்

திறந்தது (2)

நாடு அனைத்திற்கும் நல்வழி திறந்தது
சீடர்கள் அனைவரும் தீட்சை இஃது அடைந்தனர் –தேசீய:42 1/171,172
தேன் மடை இங்கு திறந்தது கண்டு தேக்கி திரிவமடா –வேதாந்த:24 5/2
மேல்

திறந்தனர் (1)

தெவ்வர் கண்டு அஞ்சும் மார்பை திறந்தனர் துணியை போட்டார் – பாஞ்சாலி:5 291/2
மேல்

திறந்தானே (1)

வலிமை மைந்தன் வேள்வி முன்னோன் வாய் திறந்தானே இ நேரம் – தோத்திர:75 9/1
மேல்

திறந்திட (1)

கண் திறந்திட வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் –வேதாந்த:5 2/1
மேல்

திறந்து (2)

வாயை திறந்து சும்மா கிளியே –தேசீய:40 18/2
படு மணி முகத்தை திறந்து எம் பார்வை முன் – பிற்சேர்க்கை:26 1/10
மேல்

திறந்தே (1)

கள்ளால் மயங்குவது போலே அதை கண் மூடி வாய் திறந்தே கேட்டிருப்போம் – கண்ணன்:9 6/2
மேல்

திறப்பது (4)

பூட்டை திறப்பது கையாலே நல்ல மனம் திறப்பது மதியாலே –வேதாந்த:16 1/1
பூட்டை திறப்பது கையாலே நல்ல மனம் திறப்பது மதியாலே –வேதாந்த:16 1/1
பாட்டை திறப்பது பண்ணாலே இன்ப வீட்டை திறப்பது பெண்ணாலே –வேதாந்த:16 1/2
பாட்டை திறப்பது பண்ணாலே இன்ப வீட்டை திறப்பது பெண்ணாலே –வேதாந்த:16 1/2
மேல்

திறம் (5)

தீர்க்க திறம் தரு பேரினள் பாரததேவி மலர் திருவாய் –தேசீய:8 8/2
சிவ ரத்ந மைந்தன் திறம் –தேசீய:12 1/4
திறம் மிக்க நல் வயிர சீர் திகழும் மேனி –தேசீய:12 2/1
மோதும் படைத்தொழில் யாவினுமே திறம் முற்றிய பண்டிதன் காண் உயர் – கண்ணன்:1 10/2
தீங்கு தடுக்கும் திறம் இலேன் என்று அந்த – பாஞ்சாலி:5 271/72
மேல்

திறம்கெட்ட (1)

சின்னமுற செயவே திறம்கெட்ட செத்தை என்று என்னை நினைக்கிறான் – பாஞ்சாலி:1 87/4
மேல்

திறம்கெட்டும் (1)

மீட்டும் உரையாயோ அவர் விம்மி அழவும் திறம்கெட்டும் போயினர் –தேசீய:53 3/4
மேல்

திறம்பட (1)

திறம்பட வகுத்த எம்மான் செய்தொழில் ஒப்பு நோக்க – தனி:19 4/2
மேல்

திறம்பாத (1)

செருக்கு ஒழிந்து உலகில் அறம் திறம்பாத
கற்றோர் தலைப்பட காண்போம் விரைவிலே –தேசீய:12 5/26,27
மேல்

திறம்புவதில்லையாம் (1)

திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திறம்புவதில்லையாம்
அமிழ்ந்து பேரிருளாம் அறியாமையில் அவலம் எய்தி கலையின்றி வாழ்வதை – பல்வகை:4 7/2,3
மேல்

திறமான (1)

திறமான புலமை எனில் வெளிநாட்டோர் அதை வணக்கம்செய்தல் வேண்டும் –தேசீய:22 3/4
மேல்

திறமும் (2)

நெஞ்சில் உரமும் இன்றி நேர்மை திறமும் இன்றி –தேசீய:40 1/1
தருவாய் நலமும் தகவும் புகழும் தவமும் திறமும் தனமும் கனமும் – தோத்திர:2 1/2
மேல்

திறமை (10)

சொல்லவும் கூடுவதில்லை அவை சொல்லும் திறமை தமிழ்மொழிக்கு இல்லை –தேசீய:21 10/1
திறமை கொண்ட தீமையற்ற தொழில் புரிந்து யாவரும் –தேசீய:30 2/3
அமையும் அ திறமை ஜனங்களை சாரும் அன்னவர் தமக்கு என தாமே –தேசீய:50 8/2
துறந்தார் திறமை பெரிது அதினும் பெரிதாகும் இங்கு – தோத்திர:1 10/1
தேவி மகனை திறமை கடவுளை செங்கதிர் வானவனை விண்ணோர்தமை தேனுக்கு அழைப்பவனை பெரும் திரள் சேர்ந்து பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 1/2
தன்னை வென்று ஆளும் திறமை பெறாது இங்கு தாழ்வுற்று நிற்போமோ –வேதாந்த:6 2/4
சின்ன பையல் சேவக திறமை
என வரும் நிகழ்ச்சி யாவேயாயினும் – தனி:12 1/17,18
யாவன் நீ நினக்குள்ள திறமை என்னே யாது உணர்வாய் கந்தை சுற்றி திரிவது என்னே – சுயசரிதை:2 25/1
சோரமிழைத்து இடையர் பெண்களுடனே அவன் சூழ்ச்சி திறமை பல காட்டுவது எல்லாம் – கண்ணன்:13 6/1
தீது கெடுக திறமை வளர்க – வசனகவிதை:7 0/10
மேல்

திறமையற்ற (1)

கண்கள் இரண்டு இருந்தும் காணும் திறமையற்ற
பெண்களின் கூட்டமடீ கிளியே –தேசீய:40 4/1,2
மேல்

திறமையால் (1)

திறமையால் இங்கு மேனிலை சேர்வோம் தீய பண்டை இகழ்ச்சிகள் தேய்ப்போம் – பல்வகை:7 2/1
மேல்

திறமையும் (1)

சமைதலுக்கு உரிய திறமையும் அதற்கு தந்துளன் என்பதை அறிந்தும் –தேசீய:50 8/1
மேல்

திறமையை (2)

தமை அலது எவர்கள் துணையும் இல்லாது தம் அரும் திறமையை செலுத்தல் –தேசீய:50 8/3
அவள் மண்ணிலே ஆகர்ஷண திறமையை நிறுத்தினாள் – வசனகவிதை:5 1/11
மேல்

திறல் (19)

காக்க திறல் கொண்ட மல்லர்தம் சேனை –தேசீய:4 4/3
அரும் திறல் உடையாய் அருளினை போற்றி –தேசீய:18 3/4
யானை தலைவரும் அரும் திறல் வீரர்காள் –தேசீய:32 1/5
தேவர்கள் வாழ்விடம் திறல் உயர் முனிவர் –தேசீய:32 1/36
ராமனும் வேறு உள இரும் திறல் வீரரும் –தேசீய:32 1/112
கோடி மண்டபம் திகழும் திறல் கோட்டை இங்கு இதை அவர் பொழுது அனைத்தும் – தோத்திர:11 6/1
வந்தனம் அடி பேரருள் அன்னாய் வைரவீ திறல் சாமுண்டி காளி – தோத்திர:36 1/2
மின்னல் அனைய திறல் ஓங்குமே உயிர் வெள்ளம் கரை அடங்கி பாயுமே – தனி:11 7/1
மாண் தகு திறல் வீமன் தட மார்பிலும் எனது இகழ் வரைந்துளதே – பாஞ்சாலி:1 20/4
காற்று என செல்வனவாய் இவை கடிது உகைத்திடும் திறல் மறவரொடே – பாஞ்சாலி:1 33/1
வெம் திறல் கொண்ட துருபதன் செல்வம் வெள்கி தலைகுனிந்து ஆங்கு வந்து எய்தி – பாஞ்சாலி:1 120/2
வெம் திறல் யானையும் தேரும் குதிரையும் வீதிகள்தோறும் ஒலி மிக செய்தன – பாஞ்சாலி:2 156/2
மேலவர்தமை வணங்கி அந்த வெம் திறல் பாண்டவர் இளைஞர்தமை – பாஞ்சாலி:2 165/3
என்றாள் விஜயனுடன் ஏறு திறல் வீமனுமே – பாஞ்சாலி:5 271/31
அண்ணனுக்கு திறல் வீமன் வணங்கி நின்றான் அப்போது விகர்ணன் எழுந்து அவை முன் சொல்வான் – பாஞ்சாலி:5 284/1
வெல்லு திறல் மா வேந்தர் வேடருள்ளோ பெண்ணெடுப்பர் – குயில்:9 1/87
செய்து பல பொய் தோற்றம் காட்டி திறல் வேந்தன் – குயில்:9 1/205
விதியுறவே மணம்செய்த திறல் வீமனும் கற்பனை என்பது கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 8/2
வேதனை பற்பல உற்றன நல் திறல் வீரம் அழித்து அதி துக்கம் மிகுத்தி மேதகு நல் கலை முற்ற ஒழித்தனம் இனியேனும் – பிற்சேர்க்கை:24 1/3
மேல்

திறல்கள்தம்மையே (1)

சாதியின் திறல்கள்தம்மையே இயக்கி –தேசீய:42 1/164
மேல்

திறல்கொள்ளும் (1)

கூடும் திரவியத்தின் குவைகள் திறல்கொள்ளும் கோடி வகை தொழில்கள் இவை – தோத்திர:32 9/1
மேல்

திறலனை (1)

தெய்வம் முன்னே நின்று எதிர்ப்பினும் நின்று சீறி அடிக்கும் திறலனை நெடும் – பாஞ்சாலி:3 236/2
மேல்

திறலும் (4)

ஏறி நின்றது காண் இளமையும் திறலும்
ஆதிப தகைமையும் அமைந்ததோர் உருவம் –தேசீய:42 1/28,29
காமன்றன் உருவும் அ வீமன்றன் திறலும் – தோத்திர:68 11/3
வீமன் திறலும் அவற்கு இளைய விஜயன் திறலும் விளங்கிநின்ற – பிற்சேர்க்கை:4 2/1
வீமன் திறலும் அவற்கு இளைய விஜயன் திறலும் விளங்கிநின்ற – பிற்சேர்க்கை:4 2/1
மேல்

திறலை (1)

அச்சத்தை சுட்டு அங்கு சாம்பரும் இன்றி அழித்திடும் வானவனை செய்கை ஆற்றும் மதி சுடரை தடையற்ற பெரும் திறலை எம்முள் – தோத்திர:74 5/1
மேல்

திறலோடு (1)

நம்பரும் திறலோடு ஒரு பாணினி ஞாலம் மீதில் இலக்கணம் கண்டதும் – சுயசரிதை:1 24/3
மேல்

திறவாத (1)

வாயே திறவாத மௌனத்து இருந்து உன் மலரடிக்கு – தோத்திர:1 2/3
மேல்

திறன் (9)

செற்றிடும் திறன் உடை தீர ரத்தினங்காள் –தேசீய:32 1/11
பெரும் கொலை வழியாம் போர் வழி இகழ்ந்தாய் அதனிலும் திறன் பெரிது உடைத்தாம் –தேசீய:41 5/1
சக்தி தரும் திறன் அதில் ஏறும் மெய்யை – தோத்திர:24 6/3
சாடும் திறன் எனக்கு தருவாய் அடி தாயே உனக்கு அரியது உண்டோ மதி – தோத்திர:32 9/3
ஈகை திறன்
உடலினை உறுதிசெய் – பல்வகை:1 2/4,5
திறன் அழிந்து என் மனம் உடைவெய்துமால் தேசத்து உள்ள இளைஞர் அறி-மினோ – சுயசரிதை:1 44/3
மதி செறி விதுரன் அன்றே இது வரும் திறன் அறிந்து முன் எனக்கு உரைத்தான் – பாஞ்சாலி:1 107/2
நா திறன் மிக உடையாய் எனில் நம்மவர் காத்திடும் பழ வழக்கை – பாஞ்சாலி:2 175/3
ஏழு உலகம் இன்ப தீ ஏற்றும் திறன் உடையாய் – குயில்:3 1/9
மேல்

திறனடைதல் (1)

பண்ணில் கோடி வகை இன்பம் நான் பாட திறனடைதல் வேண்டும் – தோத்திர:32 7/4
மேல்

திறனிலன் (1)

தீங்கு மற்று இதில் உண்டு என்று அறிந்தவன் செயல் எதிர்க்கும் திறனிலன் ஆயினேன் – சுயசரிதை:1 35/3
மேல்

திறனிலாள் (1)

திறனிலாள் என்று உனை யாவனே செப்புவன் –தேசீய:18 3/3
மேல்

திறனுடையார் (1)

விண்ணை இடிக்கும் தலை இமயம் எனும் வெற்பை அடிக்கும் திறனுடையார் சமர் –தேசீய:20 9/1
மேல்

திறனும் (4)

பல்வித ஊக்கங்கள் செயும் திறனும் ஒரு நிகரின்றி படைத்த வீரன் –தேசீய:43 3/2
தாயே எனக்கு மிக நிதியும் அறம்தன்னை காக்கும் ஒரு திறனும் தருவாயே – தோத்திர:32 2/2
சிந்தையில் தெளிவு இல்லை உடலினில் திறனும் இல்லை உரன் உளத்து இல்லையால் – சுயசரிதை:1 46/2
மந்திர திறனும் பல காட்டுவான் வலிமை இன்றி சிறுமையில் வாழ்குவான் – கண்ணன்:5 8/2
மேல்

திறனையும் (1)

திறனையும் கருதி என் செய்யுளை எல்லாம் – கண்ணன்:6 1/104
மேல்

திறை (1)

மா இரும் திறை கொணர்ந்தே அங்கு வைத்ததொர் வரிசையை மறந்திடவோ – பாஞ்சாலி:1 22/2
மேல்

திறைகொடுத்தேன் (1)

சிந்தை திறைகொடுத்தேன் அவள் செந்திரு என்று பெயர் சொல்லினாள் மற்றும் – தோத்திர:64 5/3
மேல்

தின்கிறோம் (1)

எங்களுக்கு உடம்பு சிறிது ஆதலால் தீனி சொற்பம் அதை சிறிது சிறிதாக நெடுநேரம் தின்கிறோம்
ஆதலால் எங்களுக்கு உணவின்பம் அதிகம் மிருக மனித ஜாதியார்களுக்குள் இருப்பதை காட்டிலும் – வசனகவிதை:6 3/34,35
மேல்

தின்கின்ற (1)

தின்ன பழம் கொண்டு தருவான் பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான் – கண்ணன்:9 2/1
மேல்

தின்பதற்கு (1)

இன்ப பயன் அறிந்து தின்பதற்கு மஹாசக்தியின் துணை வேண்டுகிறோம் – வசனகவிதை:3 2/23
மேல்

தின்பார் (1)

நாவிற்கு இனியதை தின்பார் அதில் நாற்பதினாயிரம் சாதிகள் சொல்வார் – பிற்சேர்க்கை:8 2/2
மேல்

தின்பான் (1)

பிள்ளைக்கு பூணூலாம் என்பான் நம்மை பிய்த்து பணம் கொடு என தின்பான்
கொள்ளைக்கே சென்று ஒரு பொய் மூட்டி நம்மை கொண்டதிலே தொல்லை செய்வான் மாட்டி – பல்வகை:9 7/1,2
மேல்

தின்போம் (1)

சோர்ந்தே படுத்திருக்கலாமோ நல்ல துண்ட கறி சமைத்து தின்போம் சுவை – கண்ணன்:12 7/1
மேல்

தின்ற (1)

தின்ற உப்பினுக்கே நாசம் தேடுகின்ற விதுரா – பாஞ்சாலி:3 208/2
மேல்

தின்றிட (1)

தின்றிட பண்டங்களும் செவி தெவிட்டற கேட்க நல் பாட்டுகளும் – கண்ணன்:2 7/1
மேல்

தின்று (5)

தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் – தோத்திர:32 4/1
தின்று விளையாடி இன்புற்றிருந்து வாழ்வீர் தீமை எலாம் அழிந்துபோம் திரும்பி வாரா –வேதாந்த:20 1/4
திடங்கொண்டவர் மெலிந்தோரை இங்கு தின்று பிழைத்திடலாமோ – பல்வகை:3 24/2
தின்று விளையாடி இன்புற்றிருந்து வாழ்வீர் அஃதின்றி சென்றதையே மீட்டும் மீட்டும் – சுயசரிதை:2 32/4
தின்று எனது சித்தம் திகைப்புறவே செய்ததையும் – குயில்:7 1/116
மேல்

தின்றுவிட்டதால் (1)

பானையில் வெண்ணெய் முற்றும் தின்றுவிட்டதால் பாங்கி உரோகிணிக்கு நோவுகண்டதும் – கண்ணன்:11 2/4
மேல்

தின்றுவிடுகின்றாய் (1)

இருளை தின்றுவிடுகின்றாய்
நீ வாழ்க – வசனகவிதை:2 4/7,8
மேல்

தின்றே (1)

தின்றே பாழாக்கிடும் ஐம்புலன்கள் எனும் விலங்கினத்தை செகுத்த வீரன் – தனி:18 2/4
மேல்

தின்ன (6)

தின்ன பொருளும் சேர்ந்திட பெண்டும் – தோத்திர:1 24/13
தின்ன வரும் புலிதன்னையும் அன்பொடு சிந்தையில் போற்றிடுவாய் நல் நெஞ்சே –வேதாந்த:23 6/1
தின்ன பழம் கொண்டு தருவான் பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான் – கண்ணன்:9 2/1
தின்ன வரும் ஒர் தவளையை கண்டு சிங்கம் சிரித்து அருள்செய்தல் போல் துணை – பாஞ்சாலி:1 75/2
கழுதை ஒன்று தின்ன வந்ததே – வசனகவிதை:3 6/14
அதை பாவத்தால் விளைந்த நோய் தின்ன வந்தது – வசனகவிதை:3 6/16
மேல்

தின்னத்தகாது (1)

என்னை கவலைகள் தின்னத்தகாது என்று – கண்ணன்:23 1/2
மேல்

தின்னுகிறதா (1)

அது நின்னை தின்னுகிறதா
அன்றி ஒளி தவிர நீ வேறொன்றும் இல்லையா – வசனகவிதை:2 7/4,5
மேல்

தின்னும் (3)

தின்னும் பொருள் அமுதம் ஆகுமே இங்கு செய்கையதனில் வெற்றி ஏறுமே – தனி:11 7/2
தின்னும் கொடும் தழல் கொண்டவர் சொல்லும் செய்தி தெளிய உரைப்பரோ – பாஞ்சாலி:1 63/4
பேய் அரசுசெய்தால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள் – பாஞ்சாலி:5 271/81
மேல்

தினங்கள் (4)

சில தினங்கள் உயிர்க்கு அமுதாகியே செப்புதற்கு அரிதாக மயக்குமால் – சுயசரிதை:1 3/3
சில தினங்கள் இருந்து மறைவதில் சிந்தைசெய்து எவன் செத்திடுவானடா – சுயசரிதை:1 47/4
நானும் பல தினங்கள் பொறுத்திருந்தேன் இது நாளுக்குநாள் அதிகமாகிவிட்டதே – கண்ணன்:11 2/1
பின்னர் சில தினங்கள் சென்றதன் பின் பெண் குயிலி – குயில்:9 1/60
மேல்

தினங்களாக (1)

பல தினங்களாக மாலைதோறும் மேகங்கள் வந்து கூடுகின்றன – வசனகவிதை:5 2/13
மேல்

தினங்காள் (1)

முடம்படு தினங்காள் முன்னர் யான் அவளுடன் – பிற்சேர்க்கை:15 1/9
மேல்

தினத்தில் (1)

வெம் பெரு மத யானை பரி வியன் தேர் ஆளுடன் இரு தினத்தில்
பைம் பொழில் அத்திநகர் செலும் பயணத்திற்கு உரியன புரிந்திடுவாய் – பாஞ்சாலி:1 132/2,3
மேல்

தினத்தினிலே (1)

தினத்தினிலே புதிதாக பூத்து நிற்கும் செய்ய மணி தாமரை நேர் முகத்தாள் காதல் – சுயசரிதை:2 1/3
மேல்

தினத்து (1)

தினத்து ஒளி ஞானம் கண்டீர் இரண்டுமே சேர்ந்தால் வானோர் – தோத்திர:71 3/3
மேல்

தினந்தொறும் (1)

போர் எடுத்து வரும் மதன் முன் செல போகும் வேளை அதற்கு தினந்தொறும்
வேர் எடுத்து சுதந்திர நல் பயிர் வீந்திட செய்தல் வேண்டிய மன்னர்தம் – சுயசரிதை:1 9/2,3
மேல்

தினம் (5)

வாடி தினம் களைத்தேனே அடி நினது – தோத்திர:56 1/4
அந்த தினம் முதலா நெஞ்சம் ஆர தழுவிட வேண்டுகின்றேன் அம்மா – தோத்திர:64 5/4
தினம் கோடி முறை மனிதர் சினத்தில் வீழ்வார் – சுயசரிதை:2 8/3
வேள்விக்கு நாங்கள் அனைவரும் வந்து மீண்டு பல தினம் ஆயினவேனும் – பாஞ்சாலி:1 124/1
செந்திரு வாழும் நகரினில் அ தினம் சேர்ந்த ஒலியை சிறிது எனலாமோ – பாஞ்சாலி:2 156/4
மேல்

தினம்மட்டும் (1)

இ தினம்மட்டும் என வியப்பு எய்துற எள்ளும் விழற்கு இடம் இன்றி இருந்தார் – பாஞ்சாலி:2 155/4
மேல்

தினமும் (3)

சிவம் எனும் பொருளை தினமும் போற்றி –வேதாந்த:22 1/37
செல்வம் நிறைந்த ஹிந்துஸ்தானம் அதை தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா – பல்வகை:2 12/2
தினமும் இவ் உலகில் சிதறியே நிகழும் – தனி:12 1/2
மேல்

தினலாச்சே (1)

மண் வெட்டி கூலி தினலாச்சே எங்கள் வாள் வலியும் வேல் வலியும் போச்சே – பல்வகை:9 1/1
மேல்

தினை (1)

துள்ளி குலாவி திரியும் சிறுவன் மானை போல் தினை தோட்டத்திலே ஒரு பெண்ணை மணம்கொண்ட வேலவா – தோத்திர:3 2/4
மேல்

தினையின் (1)

தினையின் மீது பனை நின்றாங்கு – தனி:8 1/1
மேல்