ஜ் – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜ்வரம் 1
ஜ்வலிக்கும் 1
ஜ்வாலா 1

ஜ்வரம் (1)

தமிழ் மக்களிலே பலருக்கு ஜ்வரம் உண்டாகிறது – வசனகவிதை:4 10/8
மேல்

ஜ்வலிக்கும் (1)

சக்தி திருமேனி ஒளி ஜ்வலிக்கும் – தோத்திர:24 45/5
மேல்

ஜ்வாலா (1)

லீலா ஜ்வாலா நிர்மிதவாணீ நிரந்தரே நிகில லோகேசாநி – தோத்திர:16 1/3
மேல்