ஜீ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜீவ 7
ஜீவன் 1
ஜீவனை 1

ஜீவ (7)

ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17
ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17
ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17
ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17
ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17
ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17
பக்ஷி ஜாதிகளுக்கு உள்ள சந்தோஷமும் ஜீவ ஆரவாரமும் ஆட்ட ஓட்டமும் இனிய குரலும் – வசனகவிதை:6 3/31
மேல்

ஜீவன் (1)

சதையை துண்டுதுண்டாக்கினும் உன் எண்ணம் சாயுமோ ஜீவன் ஓயுமோ –தேசீய:39 7/1
மேல்

ஜீவனை (1)

ஆன்மாஅதனால் ஜீவனை ஆண்டு – பிற்சேர்க்கை:26 1/37
மேல்