சீ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சீ 1
சீக்கர் 1
சீச்சி 2
சீச்சீ 1
சீடர்கள் 5
சீடர்காள் 1
சீடர்தம் 1
சீடரை 1
சீடன் 1
சீடனா 1
சீடனே 1
சீடா 2
சீத 4
சீதரன் 1
சீதேவிதன் 1
சீதைதன்னை 1
சீதையின் 1
சீமை 2
சீர் 27
சீர்களுடையவனை 1
சீர்குலைய 1
சீர்த்தி 7
சீர்த்திகள் 1
சீர்பெற்றிட 1
சீர்பெற்று 1
சீர்பெற 1
சீர்பெறும் 1
சீர்மையை 1
சீர 1
சீரழி 1
சீரழிய 1
சீரான 1
சீரிய 5
சீரியர் 1
சீரிலா 1
சீரினை 1
சீருக்கெல்லாம் 1
சீருடை 1
சீரும் 2
சீருற 2
சீருறுத்த 1
சீருறுவாள் 1
சீரையும் 1
சீரொடு 1
சீல 2
சீலத்தினாலும் 1
சீலம் 1
சீலமும் 1
சீவி 1
சீழ் 1
சீற்ற 2
சீறி 2
சீறிவிழுவான் 1
சீறு 1
சீறுகின்றான் 1
சீறும் 1
சீறுவான் 2
சீறுவோர் 1
சீன 1
சீனத்தர் 1
சீனத்து 1
சீனம் 2
சீனி 1

சீ (1)

சிறியர் பாதகர் என்று உலகு எல்லாம் சீ என்று ஏச உகந்து அரசாளும் – பாஞ்சாலி:2 204/3
மேல்

சீக்கர் (1)

சீக்கர் எனும் எங்கள் நல் சிங்கங்கள் வாழ்தரு நல் –தேசீய:48 14/1
மேல்

சீச்சி (2)

சீச்சி பேயே சிறிது போழ்தேனும் – கண்ணன்:6 1/124
வல் இடி போல் சீச்சி மடையா கெடுக நீ – பாஞ்சாலி:4 252/80
மேல்

சீச்சீ (1)

புதுமை காணோம் என பொருமுவாய் சீச்சீ
பிணத்தினை விரும்பும் காக்கையே போல –வேதாந்த:22 1/12,13
மேல்

சீடர்கள் (5)

திருமொழி கேட்க செறிந்தனர் சீடர்கள்
யாது அவன் கூறும் என் எமக்கு அருளும் –தேசீய:42 1/21,22
யார் வருகின்றீர் என்னலும் சீடர்கள்
நடுங்கி ஓர்கணம் வரை நா எழாது இருந்தனர் –தேசீய:42 1/48,49
சீடர்கள் மூலமா தேசுறு பாரத –தேசீய:42 1/137
சீடர்கள் அனைவரும் தீட்சை இஃது அடைந்தனர் –தேசீய:42 1/172
அவன் அடி போற்றி ஆர்த்தனர் சீடர்கள்
குருகோவிந்த கோமகன் நாட்டிய –தேசீய:42 1/201,202
மேல்

சீடர்காள் (1)

சீடர்காள் குலத்தினும் செயலினும் அனைத்தினும் –தேசீய:42 1/181
மேல்

சீடர்தம் (1)

சீடர்தம் மார்க்கம் என புகழ் சிறந்தது –தேசீய:42 1/117
மேல்

சீடரை (1)

குரு கோவிந்தன் கொற்றம் ஆர் சீடரை
கூட்டியே தெய்வ கொலு ஒன்று அமைத்தனன் –தேசீய:42 1/143,144
மேல்

சீடன் (1)

கண்ணனாம் சீடன் யான் காட்டிய வழி எலாம் – கண்ணன்:6 1/40
மேல்

சீடனா (1)

சீடனா வந்து எனை சேர்ந்தவன் தெய்வமே – கண்ணன்:6 1/11
மேல்

சீடனே (1)

கேளப்பா சீடனே கழுதை ஒன்றை கீழான் பன்றியினை தேளை கண்டு – சுயசரிதை:2 16/1
மேல்

சீடா (2)

அறிவுடைய சீடா நீ குறிப்பை நீக்கி அநந்தமாம் தொழில் செய்தால் அமரன் ஆவாய் – சுயசரிதை:2 35/4
மது உண்ட மலர் மாலை இராமன் தாளை மனத்தினிலே நிறுத்தி இங்கு வாழ்வாய் சீடா – சுயசரிதை:2 60/4
மேல்

சீத (4)

சீத மணி நெடு வான குளத்திடை வெண்ணிலாவே நீ தேசு மிகுந்த வெண் தாமரை போன்றனை வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 4/2
சீத கதிர் மதி மேல் சென்று பாய்ந்து அங்கு தேன் உண்ணுவாய் மனமே – தனி:3 6/4
சீத கதிர் மதியா நுதல் சிந்தனையே குழல் என்று உடையாள் – பாஞ்சாலி:1 4/2
சீத குவளை விழியினான் என்று செப்புவார் உண்மை தெளித்தவர் – பாஞ்சாலி:1 81/4
மேல்

சீதரன் (1)

சீதரன் தண் அருளாலும் ஓர் பெரும் சீலத்தினாலும் புயவலி கொண்டும் – பாஞ்சாலி:1 72/3
மேல்

சீதேவிதன் (1)

சீதேவிதன் வதனம் செம்மை போய் கார் அடைய – பாஞ்சாலி:4 252/13
மேல்

சீதைதன்னை (1)

பண்டு ஓர் இராவணனும் சீதைதன்னை பாதகத்தால் – பாஞ்சாலி:5 271/75
மேல்

சீதையின் (1)

பாகு ஆர் மொழி சீதையின் மென் தோள் பழகிய மார்பா பதமலர் சார்பா – தோத்திர:43 2/2
மேல்

சீமை (2)

என்று அருள்புரிவர் இதன் பொருள் சீமை
மருந்துகள் கற்ற மருத்துவர் தமிழ –தேசீய:24 1/90,91
சீமை துணி என்றால் உள்ளம் கொதிக்கிறார் சீர் இல்லை என்றாலோ எட்டி மிதிக்கிறார் –தேசீய:36 4/1
மேல்

சீர் (27)

தெள்ளிய அந்தணர் வேதமும் நின்றன் சீர் திருநாமமும் ஓதி நிற்கின்றார் –தேசீய:11 2/3
பாரதமாதாவின் பதமலர்க்கே சீர் ஆர் –தேசீய:12 1/2
திறம் மிக்க நல் வயிர சீர் திகழும் மேனி –தேசீய:12 2/1
தெய்வ சாபம் நீங்கவே நங்கள் சீர்
தேசம் மீது தோன்றுவாய் வா வா வா –தேசீய:16 6/7,8
சீமை துணி என்றால் உள்ளம் கொதிக்கிறார் சீர் இல்லை என்றாலோ எட்டி மிதிக்கிறார் –தேசீய:36 4/1
சீர் அடி கமலத்தினை வாழ்த்துவேன் சிந்தை தூய்மை பெறுக என சிந்தித்தே –தேசீய:46 3/4
தேசம் இன்புறுவான் எனக்கு அவன் பணித்த சீர் உயர் அறங்களின் ஆணை –தேசீய:50 2/2
தூய சீர் உடைத்தாம் சுதந்திர துவசம் துளங்கிலா நாட்டிடை பிறந்தேன் –தேசீய:50 3/4
செயல் இங்கு சித்த விருப்பினை பின்பற்றும் சீர் மிகவே – தோத்திர:1 38/2
வெல் வயிர சீர் மிகுந்த வேல் – தோத்திர:66 3/4
புகையில் வீழ இந்திரன் சீர் பொங்கல் கண்டீரோ அம்மாவோ – தோத்திர:75 14/2
தேவர்கள் வாழ்ந்த சீர் வளர் பூமியில் – தனி:20 1/9
பன்னிய சீர் மகாமகோபாத்தியாய பதவி பரிவின் ஈந்து – தனி:21 2/2
செவ்விதின் வாழ்க அ சீர் மிகு சாதியின் – தனி:24 1/42
சீர் எடுத்த புலை உயிர் சாரர்கள் தேசபக்தர் வரவினை காத்தல் போல் – சுயசரிதை:1 9/4
செல்வம் இளமாண்பு சீர் சிறப்பு நற்கீர்த்தி – கண்ணன்:4 1/59
சீர் இயல் மதி முகத்தார் மணி தேன் இதழ் அமுது என நுகர்ந்திடுவார் – பாஞ்சாலி:1 11/2
சீர் அடியால் பழவேத முனிவர் போற்றும் செழும் சோதி வனப்பை எலாம் சேர காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 148/4
செறிதரு நல் சீர் அழகு செல்வம் எலாம் தான் ஆகும் – பாஞ்சாலி:4 252/12
சூதர் சபைதனிலே தொல் சீர் மறக்குலத்து – பாஞ்சாலி:4 252/99
மற்று அவர்தாம் முன் போல் வாய் இழந்து சீர் குன்றி – பாஞ்சாலி:5 271/45
சீர் உயர நின்றாய் செழும் கான வேடரில் உன் – குயில்:9 1/22
நிலா இனியது நீல வான் இனியது தெண் திரை கடலின் சீர் ஒலி இனிய – வசனகவிதை:6 5/1
சீர் தர நினைந்து நாம் செய்ததை எல்லாம் – வசனகவிதை:7 0/48
திரை கடலே அருள்கடலே சீர் அனைத்தும் உதவு பெரும் தேவே இந்த – பிற்சேர்க்கை:7 3/2
தேன் ஏய் கமல மலர் சீர் அடியே யானே முன் – பிற்சேர்க்கை:12 10/2
மாய கண்ணன் புத்தன் வலிய சீர்
இராமனும் ஆங்கு ஒரு மஹமதும் இனையுற்ற – பிற்சேர்க்கை:26 1/16,17
மேல்

சீர்களுடையவனை (1)

சித்த துணிவினை மானுடர் கேள்வனை தீமை அழிப்பவனை நன்மை சேர்த்து கொடுப்பவனை பல சீர்களுடையவனை புவி – தோத்திர:74 2/1
மேல்

சீர்குலைய (1)

தெய்வ தவத்தியை சீர்குலைய பேசுகின்றாய் – பாஞ்சாலி:4 252/52
மேல்

சீர்த்தி (7)

இலகிய அழகை ஈசன் இயற்றினான் சீர்த்தி இந்த – தனி:19 2/2
நாட்டும் நல் சீர்த்தி நலன் உயர் பெருமான் – தனி:20 1/21
பாரி வாழ்ந்திருந்த சீர்த்தி பழம் தமிழ்நாட்டின்கண்ணே – தனி:22 1/1
மிஞ்சு சீர்த்தி கொள் பாரதநாட்டில் மேவும் ஆரியர் என்றனர் மேலோர் – பாஞ்சாலி:2 172/4
துய்ய சீர்த்தி மதிக்குலமோ நாம் தூ என்று எள்ளி விதுரனும் சொல்வான் – பாஞ்சாலி:2 196/4
பெருகு சீர்த்தி அ கங்கையின்மைந்தன் பேதை நானும் மதிப்பு இழந்து ஏக – பாஞ்சாலி:2 203/2
தேவரீர் காதல் பெறும் சீர்த்தி கொண்டேன் தம்மிடத்தே – குயில்:5 1/51
மேல்

சீர்த்திகள் (1)

சேரி முழுதும் பறையடித்தே அருள் சீர்த்திகள் பாடிடுவேன் – கண்ணன்:22 3/1
மேல்

சீர்பெற்றிட (1)

செய்யும் தொழிலுடன் தொழிலே காண் சீர்பெற்றிட நீ அருள்செய்வாய் – தோத்திர:1 3/1
மேல்

சீர்பெற்று (1)

சீர்பெற்று வாழ்வதற்கே உன்னை போல் செல்வம் பிறிதும் உண்டோ – கண்ணன்:8 10/2
மேல்

சீர்பெற (1)

மற்றவர்தம்முள் சீர்பெற வாழ்வோம் வண் மலர் நறு மாலை தெளிவாம் – தனி:14 4/3
மேல்

சீர்பெறும் (1)

செந்தழல் வேள்விகளாம் மிக சீர்பெறும் சாத்திர கேள்விகளாம் – பாஞ்சாலி:1 8/2
மேல்

சீர்மையை (1)

சிறப்புடை ஆரிய சீர்மையை அறியார் –தேசீய:32 1/187
மேல்

சீர (1)

சீர இரும் சுடர் மீனொடு வானத்து திங்களையும் சமைத்தே – தனி:3 2/3
மேல்

சீரழி (1)

சின்னஞ்சிறு குடிலிலே மிக சீரழி வீடுகளில் – பிற்சேர்க்கை:14 11/1
மேல்

சீரழிய (1)

சீரழிய கூந்தல் சிதைய கவர்ந்துபோய் – பாஞ்சாலி:5 271/24
மேல்

சீரான (1)

சீரான மழை பெய்யும் தெய்வம் உண்டு சிவன் செத்தால் அன்றி மண் மேல் செழுமை உண்டு – சுயசரிதை:2 61/4
மேல்

சீரிய (5)

சீரிய முயற்சிகள் சிறந்து மிக்கு ஓங்குக –தேசீய:25 1/7
சேல் இயல் கண்ணியர் பொன் விளக்கு ஏந்திட சீரிய பார்ப்பனர் கும்பங்கள் ஏந்திட – பாஞ்சாலி:2 157/3
சீரிய வீமனை சூதினில் அந்த தீயர் விழுந்திட காணலும் நின்று – பாஞ்சாலி:3 237/3
சீரிய மகளும் அல்லள் ஐவரை கலந்த தேவி – பாஞ்சாலி:5 290/2
தீர்த்தன் பெரும் புகழ் விஷ்ணு எங்கள் சீரிய நண்பன் கண்ணன் கழல் ஆணை – பாஞ்சாலி:5 306/2
மேல்

சீரியர் (1)

சீரியர் மெய்ஞ்ஞான தயாநந்தர் திருநாடு –தேசீய:48 15/2
மேல்

சீரிலா (1)

சீரிலா புல்லர் செறிந்து நிற்கின்றார் – தனி:20 1/12
மேல்

சீரினை (1)

சீரினை கண்டு திகைத்து நின்றேன் இந்த – தோத்திர:68 10/3
மேல்

சீருக்கெல்லாம் (1)

சீருக்கெல்லாம் முதல் ஆகும் ஒரு தெய்வம் துணைசெய்ய வேண்டும் – பல்வகை:3 1/2
மேல்

சீருடை (1)

இலகு சீருடை நாற்றிசை நாடுகள் யாவும் சென்று புதுமை கொணர்ந்து இங்கே – பல்வகை:4 8/2
மேல்

சீரும் (2)

சீரும் சிறப்பும் உயர் செல்வமும் ஓர் எண்ணற்றாள் –தேசீய:13 6/1
சாரும் நல்ல உறுதியும் சீரும் – தோத்திர:24 14/5
மேல்

சீருற (2)

தெய்விக தலைவன் சீருற தோன்றி –தேசீய:42 1/129
சீருற தவம் புரிவார் பரசிவன் புகழ் அமுதினை அருந்திடுவார் – தோத்திர:42 1/2
மேல்

சீருறுத்த (1)

செய்யொணாத செய்வார் தம்மை சீருறுத்த நாடி – பாஞ்சாலி:3 211/3
மேல்

சீருறுவாள் (1)

திண்மை மறையினும் தான் மறையாள் நித்தம் சீருறுவாள் எங்கள் தாய் –தேசீய:9 10/2
மேல்

சீரையும் (1)

சீரையும் களைவாய் தையல் சேலையும் களைவாய் என்றான் – பாஞ்சாலி:5 290/4
மேல்

சீரொடு (1)

தெய்வ நலங்கள் சிறந்திட நும்மை சீரொடு நித்தலும் வாழ்க என வாழ்த்தி – பாஞ்சாலி:1 122/4
மேல்

சீல (2)

சீல வாழ்வு அகற்றி ஓர் நாள் செத்திடல் உறுதியாயின் – தனி:19 5/3
கோல மணி இளசை கோன் பதமே சீல
முனிவர் விடுத்த முயலகன் மீது ஏறி – பிற்சேர்க்கை:12 9/2,3
மேல்

சீலத்தினாலும் (1)

சீதரன் தண் அருளாலும் ஓர் பெரும் சீலத்தினாலும் புயவலி கொண்டும் – பாஞ்சாலி:1 72/3
மேல்

சீலம் (1)

சீலம் அறிவு கருமம் இவை சிறந்தவர் குலத்தினில் சிறந்தவராம் – கண்ணன்:3 8/2
மேல்

சீலமும் (1)

செய்கையும் சீலமும் குன்றிய பின்னரும் –தேசீய:24 1/66
மேல்

சீவி (1)

சீவி குழல் முடிப்பேன் யான் இது செய்யும் முன்னே முடியேன் என்று உரைத்தாள் – பாஞ்சாலி:5 307/4
மேல்

சீழ் (1)

சேற்றிலே தாமரையும் சீழ் உடைய மீன் வயிற்றில் – குயில்:7 1/37
மேல்

சீற்ற (2)

சீற்ற வன் போர் யானை மன்னர் சேர்த்தவை பலபல மந்தை உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 33/3
சிந்தை வெதுப்பத்தினால் இவன் சொலும் சீற்ற மொழிகள் பொறுப்பையால் – பாஞ்சாலி:1 62/4
மேல்

சீறி (2)

பாம்பை கொடி என்று உயர்த்தவன் அந்த பாம்பு என சீறி மொழிகுவான் அட – பாஞ்சாலி:1 86/1
தெய்வம் முன்னே நின்று எதிர்ப்பினும் நின்று சீறி அடிக்கும் திறலனை நெடும் – பாஞ்சாலி:3 236/2
மேல்

சீறிவிழுவான் (1)

ஏழைகளை தோழமைகொள்வான் செல்வம் ஏறியார்தமை கண்டு சீறிவிழுவான்
தாழ வரும் துன்பமதிலும் நெஞ்ச தளர்ச்சிகொள்ளாதவர்க்கு செல்வம் அளிப்பான் – கண்ணன்:3 5/1,2
மேல்

சீறு (1)

சீறுவோர் சீறு
சுமையினுக்கு இளைத்திடேல் – பல்வகை:1 2/28,29
மேல்

சீறுகின்றான் (1)

அவன் சீறுகின்றான் புடைக்கின்றான் குமுறுகின்றான் – வசனகவிதை:2 9/11
மேல்

சீறும் (1)

சீறும் அரசனுக்கு ஏழையேன் பிழை செய்தது உண்டோ அங்கு தேவியார்தமை – பாஞ்சாலி:4 262/1
மேல்

சீறுவான் (2)

பாடு விடிந்து மகிழ்ந்திட இருள் பார மலைகளை சீறுவான் மறை – தோத்திர:5 2/3
ஆலகால விடத்தினை போலவே அகிலம் முற்றும் அசைந்திட சீறுவான் – கண்ணன்:5 9/2
மேல்

சீறுவோர் (1)

சீறுவோர் சீறு – பல்வகை:1 2/28
மேல்

சீன (1)

சீன மிசிரம் யவனர் அகம் இன்னும் தேசம் பலவும் புகழ் வீசி கலை –தேசீய:20 10/1
மேல்

சீனத்தர் (1)

சீனத்தர் ஆய்விடுவாரோ பிறதேசத்தர் போல் பல தீங்கு இழைப்பாரோ –தேசீய:1 2/2
மேல்

சீனத்து (1)

நாமம் உயர் சீனத்து தாவு மார்க்கம் நல்ல கண்பூசி மதம் முதலா பார் மேல் – சுயசரிதை:2 65/3
மேல்

சீனம் (2)

சேண் அகன்றதோர் சிற்றடி சீனம் செல்வ பாரசிக பழம் தேசம் – தோத்திர:62 7/2
நின்றிடும் புகழ் சீனம் வரை தேர்ந்திடும் பலப்பல நாட்டினரும் – பாஞ்சாலி:1 34/2
மேல்

சீனி (1)

உப்பு என்றும் சீனி என்றும் உள்நாட்டு சேலை என்றும் –தேசீய:40 6/1
மேல்