எ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 4
எக்கதிக்கும் 1
எக்காலத்தினும் 1
எக்காலமும் 1
எக்காலும் 2
எக்காலுமே 1
எங்கட்கு 1
எங்கடா 1
எங்கண் 2
எங்கணும் 10
எங்கணுமே 1
எங்கள் 156
எங்களில் 1
எங்களுக்கு 8
எங்களுக்குள்ளே 1
எங்களுடைய 1
எங்களை 2
எங்காகிலும் 1
எங்கிருந்து 1
எங்கிருந்தோ 3
எங்கு 13
எங்கும் 69
எங்கே 4
எங்கோ 10
எங்கோவா 2
எங்ஙன் 3
எங்ஙனம் 7
எங்ஙனோ 1
எச்சிற்படுத்தி 1
எட்ட 2
எட்டாத 1
எட்டி 3
எட்டில் 1
எட்டீசன் 3
எட்டு 10
எட்டும் 4
எடடா 2
எடு-மினோ 1
எடுக்கலாம் 1
எடுக்கவென்றே 1
எடுக்காது 1
எடுத்த 5
எடுத்தகால் 1
எடுத்தல் 1
எடுத்தவற்றை 1
எடுத்து 11
எடுத்துரைப்ப 1
எடுத்துவைத்து 1
எடுத்தெடுத்து 2
எடுப்பது 1
எடுப்பன் 1
எடுப்போர் 1
எண் 3
எண்கணன்தம் 1
எண்ண 2
எண்ணகத்தே 1
எண்ணங்கள் 3
எண்ணத்தில் 2
எண்ணத்து 2
எண்ணத்தை 2
எண்ணப்படுவதில்லை 1
எண்ணம் 15
எண்ணமதில் 1
எண்ணமதை 2
எண்ணமிட்டாலே 1
எண்ணமிட்டு 2
எண்ணமிடுவது 1
எண்ணமும் 1
எண்ணமுற்றாய் 1
எண்ணமுறலாகி 1
எண்ணமே 1
எண்ணமோ 1
எண்ணரிய 1
எண்ணரு 2
எண்ணரும் 9
எண்ணல் 1
எண்ணலேன் 1
எண்ணளவதனால் 1
எண்ணளவு 1
எண்ணற்ற 6
எண்ணற்றன 1
எண்ணற்றார் 1
எண்ணற்றாள் 1
எண்ணா 1
எண்ணாது 1
எண்ணாமல் 1
எண்ணாய் 3
எண்ணாயிரம் 1
எண்ணான் 1
எண்ணி 44
எண்ணிடல் 1
எண்ணிடாமல் 1
எண்ணிடை 1
எண்ணிநின்றார் 1
எண்ணிய 4
எண்ணியது 1
எண்ணியிருந்தவர் 1
எண்ணியிருந்தோம் 1
எண்ணியிருப்பது 1
எண்ணியிருப்பார் 1
எண்ணியெண்ணி 7
எண்ணியே 2
எண்ணில் 9
எண்ணில்லாது 1
எண்ணில 2
எண்ணிலர் 1
எண்ணிலா 8
எண்ணிலாத 4
எண்ணிலாது 2
எண்ணிலும் 1
எண்ணிலேன் 1
எண்ணிவரும் 1
எண்ணிவிட்டார் 1
எண்ணிற்கு 1
எண்ணினால் 2
எண்ணினான் 1
எண்ணினேன் 2
எண்ணு 1
எண்ணுக்குள்ளே 1
எண்ணுக 1
எண்ணுங்கால் 1
எண்ணுதல் 1
எண்ணுதலும் 1
எண்ணுபவர்க்கே 1
எண்ணும் 11
எண்ணுவ 1
எண்ணுவதில்லை 2
எண்ணுவது 1
எண்ணுவதே 1
எண்ணுவரோ 1
எண்ணுவாய் 2
எண்ணுவார் 1
எண்ணுவாரோ 1
எண்ணுவாளோ 1
எண்ணெய் 1
எண்ணேயில்லாத 1
எண்ணை 1
எண்பஃது 1
எண்பதின் 1
எணி 3
எத்தனை 28
எத்தனைபேர் 1
எத்தாலும் 1
எத்தி 1
எத்திக்கினிலும் 1
எத்திசை 1
எத்திசைத்து 1
எத்து 1
எத்துயர்கள் 1
எத்தெனை 1
எத்தை 1
எத்தையோ 1
எதற்காகவோ 1
எதற்கும் 8
எதனால் 1
எதனிலும் 1
எதனிலேனும் 1
எதனினும் 1
எதனூடும் 1
எதனை 1
எதனையும் 1
எதிர் 7
எதிர்க்கும் 2
எதிர்க்குமோ 1
எதிர்கொண்டு 1
எதிர்செயும் 1
எதிர்த்த 2
எதிர்த்திடாமை 1
எதிர்த்திடுவார் 1
எதிர்த்து 4
எதிர்த்துநின்றாய் 2
எதிர்த்துவர 1
எதிர்த்துவிட்டாய் 1
எதிர்நின்றிடாதே 1
எதிர்நோக்கி 1
எதிர்ப்பக்கம் 1
எதிர்ப்படில் 1
எதிர்ப்பினும் 1
எதிரிகள் 1
எதிரிலா 1
எதிரே 9
எதில் 1
எதிலிருந்து 1
எதிலும் 2
எது 15
எது-கொல் 1
எதுகுலத்தான் 1
எதும் 5
எதுவும் 6
எதை 2
எதையும் 1
எந்த 30
எந்தநேரமும் 1
எந்தப்போதும் 1
எந்தம் 1
எந்தவிதத்தினில் 1
எந்தவிதத்தும் 1
எந்தாய் 3
எந்தை 13
எந்தைக்கு 2
எந்தைதன் 1
எந்தைதான் 2
எந்தையர் 1
எந்தையும் 1
எந்நாள் 1
எந்நாளும் 8
எந்நேரம் 1
எந்நேரமும் 2
எந்நேரமுமே 1
எப்படி 8
எப்பதம் 1
எப்பிறப்பு 1
எப்பொருளும் 1
எப்பொழுதும் 6
எப்போது 2
எப்போதும் 19
எம் 23
எம்பியின் 1
எம்பிரான் 1
எம்பெருமான் 3
எம்மட்டு 1
எம்மவர் 2
எம்மவர்காள் 1
எம்மனோர் 1
எம்மான் 2
எம்மிடம் 1
எம்மிடை 1
எம்மில் 1
எம்முடன் 1
எம்முடை 1
எம்முள் 2
எம்முள்ளே 1
எம்முளே 1
எம்மை 17
எம்மோடு 1
எம 1
எமக்கு 20
எமக்கென்றே 1
எமக்கே 1
எமது 20
எமை 19
எய்க்கும் 1
எய்த 8
எய்தப்பெறுகுவார் 1
எய்தல் 5
எய்தலாம் 1
எய்தவும் 2
எய்தவே 1
எய்தாதபடி 1
எய்தான் 1
எய்தி 34
எய்திட 4
எய்திடலாமோ 1
எய்திடவும் 1
எய்திடற்கு 1
எய்திடாது 1
எய்திடாரோ 1
எய்திடான் 1
எய்திடும் 6
எய்திடுமாயின் 1
எய்திடுவான் 1
எய்திடுவோம் 1
எய்திய 7
எய்தியது 3
எய்தியிருக்கின்றன 1
எய்தியே 4
எய்திவிட்டாய் 1
எய்திவிட்டான் 1
எய்திவிட்டேன் 1
எய்திவிட 1
எய்தின 1
எய்தினர் 5
எய்தினராயின் 1
எய்தினள் 1
எய்தினன் 1
எய்தினேன் 4
எய்தினை 1
எய்தினோம் 1
எய்து 1
எய்துக 4
எய்துகிலா 1
எய்துதற்கே 1
எய்தும் 7
எய்தும்படிக்கு 1
எய்துவதாய் 1
எய்துவதே 1
எய்துவர் 1
எய்துவரே 1
எய்துவாய் 1
எய்துவார் 2
எய்துவித்த 1
எய்துவித்திடாமே 1
எய்துவீர் 1
எய்துவேன் 1
எய்துவோம் 1
எய்துற 1
எய்துறும் 1
எய்ப்பில் 1
எய்ப்புற்று 1
எரி 1
எரிக 5
எரித்தலும் 1
எரித்திடுவோம் 1
எரித்து 1
எரித்துளது 1
எரிந்திட 1
எரிந்திடாதோ 1
எரிந்திடும் 1
எரிமலை 1
எரியும் 2
எரியுமோ 1
எரியே 1
எரிவதே 1
எரிவன 1
எருதரே 1
எருதினையும் 1
எருது 1
எருமை 1
எருமைகளை 1
எல்லா 20
எல்லாம் 263
எல்லார் 1
எல்லாரும் 11
எல்லாவித 1
எல்லினை 1
எல்லை 15
எல்லைகண்டார் 1
எல்லையற்ற 3
எல்லையற்றது 1
எல்லையாம் 1
எல்லையில் 2
எல்லையில்லா 3
எல்லையில்லாததோர் 1
எல்லையை 1
எல்லோர்க்கும் 1
எல்லோருக்கும் 1
எல்லோரும் 10
எல்லோரையும் 1
எலா 1
எலாம் 195
எலிகள் 1
எவ்வகை 7
எவ்வகையானும் 3
எவ்வகையினும் 1
எவ்வண்ணம் 1
எவ்வயினும் 1
எவ்வழி 1
எவ்வளவு 1
எவ்வளவேனும் 1
எவ்வாறு 2
எவ்வாறேனும் 1
எவ்விதமான 1
எவ்வுயிரும் 2
எவண் 1
எவர் 11
எவர்-கொல் 1
எவர்க்கும் 5
எவர்கள் 1
எவர்பொருட்டும் 1
எவரிடத்தில் 1
எவரிடம் 1
எவருடை 1
எவரும் 8
எவரே 1
எவரே-கொல் 1
எவரை 1
எவரோ 1
எவற்றினும் 1
எவற்றையும் 1
எவன் 6
எவன்-கொலோ 1
எவனுக்கு 1
எவனுடை 1
எவனுடையது 2
எவனும் 1
எவனோ 2
எவை 1
எவைதாம் 1
எவையும் 1
எவையுமே 1
எழாது 1
எழில் 15
எழில்கொள்ள 1
எழிலிடை 1
எழிலுடையாள் 2
எழு 3
எழு-மின் 1
எழுக 2
எழுகவே 1
எழுகவோ 1
எழுகில்லிரோ 1
எழுகின்ற 1
எழுகின்றான் 1
எழுங்கால் 2
எழுச்சி 1
எழுச்சியில் 1
எழுத்தால் 1
எழுத்து 1
எழுத்தும் 1
எழுத 1
எழுதரிய 1
எழுதல் 1
எழுதி 2
எழுதிடினும் 1
எழுதிய 1
எழுதிவைக்க 1
எழுது 1
எழுதுக 1
எழுதுகின்றாள் 1
எழுதுகோல் 3
எழுந்த 3
எழுந்தது 3
எழுந்தருளுகவே 1
எழுந்தவுடன் 2
எழுந்தன 1
எழுந்தனன் 2
எழுந்தால் 2
எழுந்தானே 1
எழுந்திட்டார் 1
எழுந்திடல் 1
எழுந்திடும் 1
எழுந்திடுவோம் 1
எழுந்து 19
எழுந்தே 1
எழுந்தோம் 1
எழுநூற்று 2
எழுப்பவும் 1
எழுப்பிடவே 1
எழுப்பிடுங்காலை 1
எழுப்பிவிட 1
எழுபத்தைந்தினில் 1
எழும் 7
எழுவதற்கே 1
எழுவதோ 1
எழுவாய் 2
எள் 1
எள்துணை 2
எள்துணையும் 1
எள்பூ 1
எள்ள 2
எள்ளத்தனை 1
எள்ளற்குரிய 1
எள்ளி 1
எள்ளிடும் 1
எள்ளும் 1
எள்ளுவேன் 1
எளிதா 2
எளிதாகவும் 1
எளிதாகுமடா 1
எளிதாகுமோ 1
எளிதாம்படிக்கு 1
எளிதாமோ 2
எளிதிலே 1
எளிதின் 1
எளிது 5
எளிதே 1
எளிதோ 3
எளிமை 1
எளிமையடா 1
எளிய 2
எளியர்தம்மை 1
எளியவர்கள் 1
எளியன் 1
எளியனாய் 1
எளியனேற்கே 1
எளியனேன் 1
எளியார்க்கு 1
எளியை 1
எற்றலினும் 1
எற்றி 3
எற்றிடும் 1
எற்றிவிட்டால் 1
எற்றிவிட 1
எற்றிவிடும் 1
எற்றுகிற 1
எற்றுண்டு 1
எற்றும் 1
எற்றுமால் 1
எற்றுவாய் 1
எற்றுவார் 1
எற்றே 1
எறி 3
எறி-மின் 1
எறிந்திடும் 1
எறிந்து 5
எறிந்தே 1
எறியாதே 1
எறிவதுண்டோ 1
எறிவதூஉம் 1
எறும்பு 2
என் 215
என்-கொல் 1
என்கிற 1
என்கிறாய் 2
என்கிறார்கள் 1
என்கிறான் 2
என்கிறோம் 1
என்கின்றாய் 1
என்கின்றார் 6
என்கின்றோம் 1
என்கோ 4
என்ப 2
என்பதன் 1
என்பதனை 2
என்பதினும் 1
என்பது 42
என்பதும் 6
என்பதுவும் 3
என்பதூஉம் 1
என்பதே 3
என்பதை 10
என்பதையும் 1
என்பதையே 1
என்பதொர் 2
என்பதோர் 4
என்பர் 14
என்பவர் 1
என்பவன் 1
என்பவை 1
என்பாய் 1
என்பார் 44
என்பார்க்கே 1
என்பாரேல் 1
என்பால் 2
என்பாள் 1
என்பான் 15
என்பீர் 2
என்பீரேல் 1
என்பு 1
என்பேன் 1
என்பொருட்டு 1
என்போம் 8
என்போன் 1
என்ற 46
என்றதனிடை 2
என்றது 7
என்றதுவால் 1
என்றதுவே 2
என்றதை 1
என்றதோர் 1
என்றவர் 1
என்றவற்றுள்ளே 1
என்றவுடனே 1
என்றளவில் 1
என்றன் 67
என்றனக்கு 1
என்றனர் 5
என்றனள் 1
என்றனன் 1
என்றனுக்கே 1
என்றனை 4
என்றாய் 6
என்றார் 4
என்றால் 32
என்றாலும் 2
என்றாலோ 1
என்றாள் 13
என்றான் 53
என்றிட்டால் 1
என்றிட்டாலும் 1
என்றிட்டாள் 1
என்றிட்டான் 1
என்றிட்டேன் 1
என்றிட 1
என்றிடச்செய்து 1
என்றிடலும் 1
என்றிடவே 2
என்றிடிலோ 1
என்றிடினும் 2
என்றிடும் 1
என்றிருக்கிறேன் 1
என்றீர் 1
என்றீராகில் 1
என்று 479
என்றும் 124
என்றுமடா 1
என்றுமே 5
என்றுவிட்டான் 1
என்றென்றும் 1
என்றே 85
என்றேன் 22
என்றேனும் 1
என்றோ 1
என்றோர் 1
என்ன 53
என்னடி 3
என்னடீ 2
என்னலால் 1
என்னலும் 1
என்னவும் 1
என்னவோ 1
என்னால் 4
என்னாலேதான் 1
என்னானும் 1
என்னிடத்தில் 1
என்னிடத்து 3
என்னிடத்தே 1
என்னிடம் 3
என்னில் 4
என்னிலும் 1
என்னுடன் 4
என்னுடனே 1
என்னுடை 1
என்னுடைய 2
என்னும் 47
என்னுள் 3
என்னுள்ளே 4
என்னென்னவோ 2
என்னே 33
என்னேடா 3
என்னேயோ 1
என்னை 72
என்னை-கொல் 2
என்னொடும் 1
என்னோடு 3
என 304
எனக்கிடையே 1
எனக்கு 71
எனக்கும் 3
எனக்கூடும் 1
எனக்கெனவே 1
எனக்கே 6
எனது 45
எனப்படும் 1
எனப்பெறுவோம் 1
எனல் 10
எனலாம் 1
எனலாமோ 4
எனலாவது 1
எனலும் 1
எனலை 2
எனவாகி 1
எனவும் 5
எனவே 13
எனா 1
எனாது 1
எனில் 40
எனிலும் 1
எனிலோ 2
எனினும் 8
எனும் 120
எனும்படி 2
எனுள்ளே 1
எனை 66
எனைத்து 1
எனையர் 1
எனையுடைய 1
எனையும் 1
எனையே 2

எ (4)

எ நகரிலும் இது முழக்கம் மிக இடும்பை செய்யும் இந்த ஒழுக்கம் –தேசீய:35 1/2
எ பணி விதித்து எமது ஏழேழ் பிறவியும் –தேசீய:42 1/23
சக்தியினை எ திசையும் சேர்க்கும் மனம் – தோத்திர:24 17/3
புலத்திலும் வீட்டினிலும் எ பொழுதும் விளையாடுவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 13/2
மேல்

எக்கதிக்கும் (1)

எக்கதிக்கும் ஆளாவேன் என் செய்கேன் வெம் விதியே – குயில்:8 1/66
மேல்

எக்காலத்தினும் (1)

யாண்டும் எக்காலத்தினும் அவள் இன் அருள் பாடும் நல் தொழில் புரிவேன் – கண்ணன்:2 10/3
மேல்

எக்காலமும் (1)

எக்காலமும் பெரு மகிழ்ச்சி அங்கே எவ்வகை கவலையும் போரும் இல்லை –வேதாந்த:25 4/1
மேல்

எக்காலும் (2)

கன்னலும் தேனும் கனியும் இன் பாலும் கதலியும் செந்நெலும் நல்கும் எக்காலும்
உன்னத ஆரிய நாடு எங்கள் நாடே ஓதுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 3/3,4
மண்ணுலகின் மீதினிலே எக்காலும் அமரரை போல் மடிவில்லாமல் – தனி:23 1/1
மேல்

எக்காலுமே (1)

கண் இலா பேயை எள்ளுவேன் இனி எக்காலுமே அமைதியில் இருப்பேன் – தோத்திர:33 2/3
மேல்

எங்கட்கு (1)

இடும்பைகள் ஒன்றும் இல்லை எங்கட்கு இன்பமே என்றுமடா – பிற்சேர்க்கை:14 15/2
மேல்

எங்கடா (1)

என்னை கண்டவுடன் எங்கடா போயிருந்தாய் வைதீகம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் போய்விட்டாயே என்றது – வசனகவிதை:4 1/58
மேல்

எங்கண் (2)

எத்திசை நோக்கினும் மாந்தர் நிறைந்தனர் இத்தனை மக்களும் எங்கண் இருந்தனர் – பாஞ்சாலி:2 155/3
இன்பம் எங்கண் உண்டோ அங்கே ஏகிடு என்று உரைத்தான் – பாஞ்சாலி:3 212/4
மேல்

எங்கணும் (10)

எழு பசும் பொன் சுடர் எங்கணும் பரவி எழுந்து விளங்கியது அறிவு எனும் இரவி –தேசீய:11 1/2
விடுத்த வாய்மொழிக்கு எங்கணும் வெற்றி வேண்டினேனுக்கு அருளினன் காளி – தோத்திர:39 1/2
உலாவும் மன சிறு புள்ளினை எங்கணும் ஓட்டி மகிழ்ந்திடுவோம் – தனி:3 1/3
நேமித்த நெறிப்படியே இந்த நெடுவெளி எங்கணும் நித்தம் உருண்டே – கண்ணன்:3 1/2
தஞ்சம் உலகினில் எங்கணும் இன்றி தவித்து தடுமாறி – கண்ணன்:22 1/1
பல கடல் நாட்டையும் இப்படி வென்றதை எங்கணும் சொல்ல பார்த்தது உண்டோ கதை கேட்டது உண்டோ புகல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/4
இ பிறவிக்குள் இவை ஒத்த வேள்வி விருந்துகள் புவி எங்கணும் நான் கண்டதில்லை என தொனி பட்டதும் – பாஞ்சாலி:1 46/2
எங்கணும் இன்றி எவற்றினும் என்றும் ஏறி இடையின்றி செல்வதாம் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 139/2
இலகும் வான் ஒளி போல் அறிவு ஆகி எங்கணும் பரந்திடும் தெய்வம் – பிற்சேர்க்கை:1 3/2
பொய் அகல தொழில் செய்தே பிறர் போற்றிட வாழ்பவர் எங்கணும் மேலோர் – பிற்சேர்க்கை:8 14/2
மேல்

எங்கணுமே (1)

பரவி எங்கணுமே கதிர்கள் பாடி களித்தனவே – தனி:6 6/2
மேல்

எங்கள் (156)

வந்தேமாதரம் என்போம் எங்கள்
மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம் –தேசீய:1 0/1,2
இன் உயிர் தந்து எமை ஈன்று வளர்த்து அருள் ஈந்ததும் இ நாடே எங்கள்
அன்னையர் தோன்றி மழலைகள் கூறி அறிந்ததும் இ நாடே அவர் –தேசீய:3 2/1,2
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள்
பாரத நாடு –தேசீய:4 0/1,2
பள்ளி தலம் அனைத்தும் கோயில் செய்குவோம் எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோள் கொட்டுவோம் –தேசீய:5 1/2
மன்னும் இமயமலை எங்கள் மலையே மாநிலம் மீது இது போல் பிறிது இலையே –தேசீய:6 1/1
இன் நறு நீர் கங்கையாறு எங்கள் யாறே இங்கு இதன் மாண்பிற்கு எதிர் ஏது வேறே –தேசீய:6 1/2
பன்னரும் உபநிட நூல் எங்கள் நூலே பார் மிசை ஏது ஒரு நூல் இது போலே –தேசீய:6 1/3
பொன் ஒளிர் பாரத நாடு எங்கள் நாடே போற்றுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 1/4
உன்னத ஆரிய நாடு எங்கள் நாடே ஓதுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 3/4
முன்னை இலங்கை அரக்கர் அழிய முடித்த வில் யாருடை வில் எங்கள்
அன்னை பயங்கரி பாரததேவி நல் ஆரிய ராணியின் வில் –தேசீய:8 1/1,2
இந்திரசித்தன் இரண்டு துண்டாக எடுத்த வில் யாருடை வில் எங்கள்
மந்திர தெய்வம் பாரதராணி வயிரவிதன்னுடை வில் –தேசீய:8 2/1,2
முன்பு மொழிந்து உலகு ஆண்டதோர் புத்தன் மொழி எங்கள் அன்னை மொழி –தேசீய:8 10/2
என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினளாம் எங்கள் தாய் –தேசீய:9 1/2
யாரும் வகுத்தற்கு அரிய பிராயத்தளாயினுமே எங்கள் தாய் இந்த –தேசீய:9 2/1
பாருள் எந்நாளும் ஓர் கன்னிகை என்ன பயின்றிடுவாள் எங்கள் தாய் –தேசீய:9 2/2
கற்றை சடை மதி வைத்த துறவியை கைதொழுவாள் எங்கள் தாய் கையில் –தேசீய:9 7/1
நல் அறம் நாடிய மன்னரை வாழ்த்தி நயம்புரிவாள் எங்கள் தாய் அவர் –தேசீய:9 9/1
வெண்மை வளர் இமயாசலன் தந்த விறல்மகளாம் எங்கள் தாய் அவன் –தேசீய:9 10/1
திண்மை மறையினும் தான் மறையாள் நித்தம் சீருறுவாள் எங்கள் தாய் –தேசீய:9 10/2
பேயவள் காண் எங்கள் அன்னை பெரும் பித்துடையாள் எங்கள் அன்னை –தேசீய:10 1/1
பேயவள் காண் எங்கள் அன்னை பெரும் பித்துடையாள் எங்கள் அன்னை –தேசீய:10 1/1
காய் தழல் ஏந்திய பித்தன்தனை காதலிப்பாள் எங்கள் அன்னை –தேசீய:10 1/2
நின் எழில் விழி அருள் காண்பதற்கு எங்கள் நெஞ்சகத்து ஆவலை நீ அறியாயோ –தேசீய:11 4/1
இன் மழலை பைங்கிளியே எங்கள் உயிர் ஆனாள் –தேசீய:13 3/1
இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால் அதில் எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால் –தேசீய:14 3/1
இரு நிலத்தின் வந்து எம் உயிர் தாங்குவை எங்கள் தாய் நின் பாதங்கள் இறைஞ்சுவாம் –தேசீய:19 6/4
செந்தமிழ்நாடு எனும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே எங்கள்
தந்தையர் நாடு என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே –தேசீய:20 1/1,2
எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே –தேசீய:23 2/2
எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே –தேசீய:23 2/2
வஞ்சகமோ எங்கள் மன தூய்மை காணாயோ –தேசீய:27 11/2
என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம் என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம் –தேசீய:28 1/1
சுதந்திரம் என்கிற பேச்சு எங்கள் தொழும்புகள் எல்லாம் வீணாய் போச்சு இது –தேசீய:35 2/1
மதம்பிடித்தது போல் ஆச்சு எங்கள் மனிதர்க்கு எல்லாம் வந்தது ஏச்சு –தேசீய:35 2/2
காவலர் முன் நிற்பினும் மெய் தவறா எங்கள்
பாலர்தமக்கு ஒத்த அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 4/1,2
பொழுதெல்லாம் எங்கள் செல்வம் கொள்ளைகொண்டு போகவோ நாங்கள் சாகவோ –தேசீய:39 3/1
கூறும் எங்கள் மிடிமையை தீர்ப்பது குற்றமோ இதில் செற்றமோ –தேசீய:39 5/2
யந்திர சாலை என்பார் எங்கள் துணிகள் என்பார் –தேசீய:40 5/1
வேதாவாயினும் அவனுக்கு அஞ்சாமே உண்மை நெறி விரிப்போன் எங்கள்
தாதாவாய் விளங்குறு நல் தாதாபாய் நவுரோஜி சரணம் வாழ்க –தேசீய:43 4/3,4
பாபேந்திரியம் செறுத்த எங்கள் விவேகானந்த பரமன் ஞான –தேசீய:44 1/1
சேரலர்க்கு நினைக்கவும் தீ என நின்ற எங்கள் திலக முனிவர் கோன் –தேசீய:46 3/3
சீக்கர் எனும் எங்கள் நல் சிங்கங்கள் வாழ்தரு நல் –தேசீய:48 14/1
மாற்றலர் எங்கள் கோடியர்க்கு இழைக்கும் வகுக்கொணா துயர்களின் ஆணை –தேசீய:50 6/3
தன் உடல் பொருளும் ஆவியும் எல்லாம் தத்தமா வழங்கினேன் எங்கள்
பொன் உயர் நாட்டை ஒற்றுமையுடைத்தாய் சுதந்திரம் பூண்டது ஆகி –தேசீய:50 10/2,3
பெயர்வற எங்கள் நாட்டினர் மனத்தில் பேணுமாறு இயற்றிட கடவேன் –தேசீய:50 12/3
எங்கள் நாட்டு ஒருமை என்னொடும் குறிக்கும் இ சபை தலைவராய் இருப்போர் –தேசீய:50 13/1
கேட்டிருப்பாய் காற்றே துன்ப கேணியிலே எங்கள் பெண்கள் அழுத சொல் –தேசீய:53 3/3
நீ அருள்செய்தாய் எங்கள் உடைமைகளும் – தோத்திர:1 21/2
மாறுபட பல வேறு வடிவொடு தோன்றுவாள் எங்கள் வைரவி பெற்ற பெரும் கனலே வடிவேலவா – தோத்திர:3 3/4
எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள்
இறைவா இறைவா இறைவா – தோத்திர:9 0/1,2
பக்தி என்று ஒரு நிலை வகுத்தாய் எங்கள் பரமா பரமா பரமா – தோத்திர:9 2/2
வியப்புறு தாய் நினக்கே இங்கு வேள்விசெய்திடும் எங்கள் ஓம் என்னும் – தோத்திர:11 1/3
மின்படு சிவசக்தி எங்கள் வீரை நின் திருவடி சரண்புகுந்தோம் – தோத்திர:11 2/4
இச்சையுற்று இவர் அடைந்தார் எங்கள் இன் அமுதை கவர்ந்து ஏகிடவே – தோத்திர:11 5/3
பாடி நின்று உனை புகழ்வோம் எங்கள் பகைவரை அழித்து எமை காத்திடுவாய் – தோத்திர:11 6/4
நின் அருள் வேண்டுகின்றோம் எங்கள் நீதியும் தர்மமும் நிலைப்பதற்கே – தோத்திர:11 7/1
பொன் அவிர் கோயில்களும் எங்கள் பொற்பு உடை மாதரும் மதலையரும் – தோத்திர:11 7/2
அன்ன நல் அணி வயல்கள் எங்கள் ஆடுகள் மாடுகள் குதிரைகளும் – தோத்திர:11 7/3
எம் உயிர் ஆசைகளும் எங்கள் இசைகளும் செயல்களும் துணிவுகளும் – தோத்திர:11 8/1
பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் எங்கள்
கூட்டு களியினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும் அந்த – தோத்திர:12 3/1,2
கால பெரும் களத்தின் மீதே எங்கள் காளி நடம் உலக கூட்டம் – தோத்திர:23 2/2
ஆதி சிவனுடைய சக்தி எங்கள் அன்னை அருள் பெறுதல் முக்தி – தோத்திர:23 5/1
விண்ணும் மண்ணும் தனி ஆளும் எங்கள் வீரை சக்தி நினது அருளே என்றன் – தோத்திர:32 1/1
உலகத்து நாயகியே எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/1
உலகத்து நாயகியே எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/1
உன் பாதம் சரண்புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/2
உன் பாதம் சரண்புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/2
கலகத்து அரக்கர் பலர் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்து மாரி – தோத்திர:40 1/3
கலகத்து அரக்கர் பலர் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்து மாரி – தோத்திர:40 1/3
கருத்தினுள்ளே புகுந்துவிட்டார் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/4
கருத்தினுள்ளே புகுந்துவிட்டார் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/4
பல கற்றும் பல கேட்டும் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/5
பல கற்றும் பல கேட்டும் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/5
பயன் ஒன்றும் இல்லையடி எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/6
பயன் ஒன்றும் இல்லையடி எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/6
நிலை எங்கும் காணவில்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/7
நிலை எங்கும் காணவில்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/7
நின் பாதம் சரண்புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/8
நின் பாதம் சரண்புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/8
துணி வெளுக்க மண் உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/1
துணி வெளுக்க மண் உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/1
தோல் வெளுக்க சாம்பர் உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/2
தோல் வெளுக்க சாம்பர் உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/2
மணி வெளுக்க சாணை உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/3
மணி வெளுக்க சாணை உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/3
மனம் வெளுக்க வழி இல்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/4
மனம் வெளுக்க வழி இல்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/4
பிணிகளுக்கு மாற்று உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/5
பிணிகளுக்கு மாற்று உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/5
பேதைமைக்கு மாற்று இல்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/6
பேதைமைக்கு மாற்று இல்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/6
அணிகளுக்கு ஒர் எல்லை இல்லாய் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/7
அணிகளுக்கு ஒர் எல்லை இல்லாய் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/7
அடைக்கலம் இங்கு உனை புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/8
அடைக்கலம் இங்கு உனை புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/8
எங்கள் ஆரிய பூமி எனும் பயிர் – தோத்திர:45 3/1
கண்ணன் பிறந்தான் எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான் இந்த காற்று அதை எட்டு திசையிலும் கூறிடும் – தோத்திர:49 1/1
எங்கள் கண்ணம்மா நகை புது ரோஜாப்பூ எங்கள் கண்ணம்மா விழி இந்த்ர நீலப்பூ – தோத்திர:55 0/1
எங்கள் கண்ணம்மா நகை புது ரோஜாப்பூ எங்கள் கண்ணம்மா விழி இந்த்ர நீலப்பூ – தோத்திர:55 0/1
எங்கள் கண்ணம்மா முகம் செந்தாமரைப்பூ எங்கள் கண்ணம்மா நுதல் பால சூரியன் – தோத்திர:55 0/2
எங்கள் கண்ணம்மா முகம் செந்தாமரைப்பூ எங்கள் கண்ணம்மா நுதல் பால சூரியன் – தோத்திர:55 0/2
எங்கள் கண்ணம்மா எழில் மின்னலை நேர்க்கும் எங்கள் கண்ணம்மா புருவங்கள் மதன் விற்கள் – தோத்திர:55 1/1
எங்கள் கண்ணம்மா எழில் மின்னலை நேர்க்கும் எங்கள் கண்ணம்மா புருவங்கள் மதன் விற்கள் – தோத்திர:55 1/1
நண்ணிய தேவிதனை எங்கள் நாவிலும் மனத்திலும் நாட்டிடுவோம் – தோத்திர:59 6/4
புத்த பகவன் எங்கள்
புத்த பகவன் அவன் – தோத்திர:68 5/1,2
கண்ணனை கண்டேன் எங்கள்
கண்ணனை கண்டேன் மணிவண்ணனை – தோத்திர:68 13/1,2
வருவது ஞானத்தாலே வையகம் முழுவதும் எங்கள்
பெருமைதான் நிலவி நிற்க பிறந்தது ஞானபாநு – தோத்திர:71 1/3,4
எங்கள் வேள்வி கூடம் மீதில் ஏறுதே தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 1/1
விளையும் எங்கள் தீயினாலே மேன்மையுற்றோமே இ நேரம் – தோத்திர:75 15/2
மின்னி நின்றீர் தேவர் எங்கள் வேள்வி கொள்வீரே இ நேரம் – தோத்திர:75 16/2
காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் –வேதாந்த:2 3/1
காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் –வேதாந்த:2 3/1
காட்டு வழிதனிலே அண்ணே கள்ளர் பயம் இருந்தால் எங்கள்
வீட்டு குலதெய்வம் தம்பி வீரம்மை காக்குமடா –வேதாந்த:17 1/1,2
நிறுத்து வண்டி என்றே கள்ளர் நெருங்கி கேட்கையிலே எங்கள்
கறுத்த மாரியின் பேர் சொன்னால் காலனும் அஞ்சுமடா –வேதாந்த:17 2/1,2
தமிழ்த்திருநாடுதன்னை பெற்ற எங்கள் தாய் என்று கும்பிடடி பாப்பா – பல்வகை:2 11/1
வெள்ளை நிறத்து ஒரு பூனை எங்கள் வீட்டில் வளருது கண்டீர் – பல்வகை:3 14/1
சாற்றி வந்தனை மாதரசே எங்கள் சாதி செய்த தவப்பயன் வாழி நீ – பல்வகை:4 1/4
மண் வெட்டி கூலி தினலாச்சே எங்கள் வாள் வலியும் வேல் வலியும் போச்சே – பல்வகை:9 1/1
சின்ன கரிய துணியாலே எங்கள் தேகம் எல்லாம் மூடி நரி போலே – பல்வகை:9 3/2
வாழி அவன் எங்கள் வருத்தம் எல்லாம் போக்கிவிட்டான் – தனி:1 19/2
யாதும் எங்கள் சிவன் திருக்கேளி இன்பம் யாவும் அவனுடை இன்பம் – தனி:14 10/4
ஏதெலாம் நமக்கு இன்புற நிற்கும் எங்கள் தாய் அருள் பால் அது அன்றே – தனி:14 11/4
மழைக்கு குடை பசி நேரத்து உணவு என்றன் வாழ்வினுக்கு எங்கள் கண்ணன் – கண்ணன்:1 3/4
போம் இ தரைகளில் எல்லாம் மனம் போல இருந்து ஆளுபவர் எங்கள் இனத்தார் – கண்ணன்:3 1/3
சாமி இவற்றினுக்கெல்லாம் எங்கள் தந்தை அவன் சரிதைகள் சிறிது உரைப்பேன் – கண்ணன்:3 1/4
யாவரும் தெரிந்திடவே எங்கள் ஈசன் என்றும் கண்ணன் என்றும் சொல்லுவதுண்டு – கண்ணன்:3 3/2
கண்ணன் எங்கள் அரசன் புகழினை கவிதைகொண்டு எந்த காலமும் போற்றுவேன் – கண்ணன்:5 12/1
மண்ணை புரக்கும் புரவலர்தாம் அந்த வேள்வியில் கொண்டு வாழ்த்தி அளித்தனர் பாண்டவர்க்கே எங்கள் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 44/2
தந்திரம் தேர்ந்தவர்தம்மிலே எங்கள் தந்தையை ஒப்பவர் இல்லை காண் – பாஞ்சாலி:1 88/4
யார் செய் புண்ணியத்தோ நமக்கு உற்றான் எங்கள் ஆருயிர் போன்ற இ மாமன் – பாஞ்சாலி:1 104/3
வாள் வைக்கும் நல் விழி மங்கையோடே நீர் வந்து எங்கள் ஊரில் மறுவிருந்தாட – பாஞ்சாலி:1 124/2
எங்கள் அறிவினை தூண்டி நடத்துக என்பதோர் நல்ல – பாஞ்சாலி:1 153/2
வருமம் நின் மனத்து உடையாய் எங்கள் வாழ்வினை உகந்திலை எனல் அறிவேன் – பாஞ்சாலி:2 167/3
அன்றுதொட்டு நீயும் எங்கள் அழிவு நாடுகின்றாய் – பாஞ்சாலி:3 208/3
ஐவருக்கு நெஞ்சும் எங்கள் அரண்மனைக்கு வயிறும் – பாஞ்சாலி:3 209/1
ஐவர் பக்கம் நின்றே எங்கள் அழிவு தேடுகின்றாய் – பாஞ்சாலி:3 209/4
மன்னர் சூழ்ந்த சபையில் எங்கள் மாற்றலார்களோடு – பாஞ்சாலி:3 210/1
வன்பு உரைத்தல் வேண்டா எங்கள் வலி பொறுத்தல் வேண்டா – பாஞ்சாலி:3 212/3
கண்ணனுக்கு ஆருயிர் தோழனாம் எங்கள் கண்ணிலும் சால இனியவன் – பாஞ்சாலி:3 233/1
ஐவர் தமக்கு ஒர் தலைவனை எங்கள் ஆட்சிக்கு வேர் வலி அஃதினை ஒரு – பாஞ்சாலி:3 236/1
ஆண்டு அருள் வேந்தர் தலைவனாம் எங்கள் அண்ணனுக்கே அடிமைச்சி நீ மன்னர் – பாஞ்சாலி:5 269/2
நீண்ட சபைதனில் சூதிலே எங்கள் நேச சகுனியோடு ஆடி அங்கு உன்னை – பாஞ்சாலி:5 269/3
மா மகளை கொண்ட தேவன் எங்கள் மரபுக்கு தேவன் கண்ணன் பதத்து ஆணை – பாஞ்சாலி:5 303/3
பேணும் பெரும் கனல் ஒத்தாள் எங்கள் பெண்டு திரௌபதியை தொடை மீதில் – பாஞ்சாலி:5 304/2
தீர்த்தன் பெரும் புகழ் விஷ்ணு எங்கள் சீரிய நண்பன் கண்ணன் கழல் ஆணை – பாஞ்சாலி:5 306/2
சூட்டின் மிகுதியால் எங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கன்றுகாலிகளுக்கும் நோய் வருகிறது அதனை மாற்றி அருள வேண்டும் – வசனகவிதை:5 2/9
எங்கள் தாபம் எல்லாம் தீர்ந்து உலகம் தழைக்குமாறு இன்ப மழை பெய்தல் வேண்டும் – வசனகவிதை:5 2/18
காலனுக்கு தூதனாகிய மனக்குறை என்னும் பேய் எங்கள் குலத்தையும் அழித்துவிடத்தான் செய்கிறது – வசனகவிதை:6 3/38
தேவி நம் பாரதபூமி எங்கள்
தீமைகள் யாவையும் தீர்த்து அருள்செய்வாள் – பிற்சேர்க்கை:6 1/1,2
தொல்லை எலாம் தவிர்த்து எங்கள் கண் காண நொடிப்பொழுதில் துருக்கி மாந்தர் – பிற்சேர்க்கை:7 2/2
எங்கள் சிவனார் எழில் பதமே துங்கம் மிகும் – பிற்சேர்க்கை:12 5/2
கன்னன் எனும் எங்கள் கருணை வெங்கடேசுரெட்ட – பிற்சேர்க்கை:12 11/1
அருவி போல கவி பொழிய எங்கள் அன்னை பாதம் பணிவேனே – பிற்சேர்க்கை:14 1/1
ஐயம் இன்று எங்கள் பொருள் இவை எம் ஆகாரம் ஆகுமடா – பிற்சேர்க்கை:14 7/2
துதி மேவும் எங்கள் பழநாடு கொண்டு தொலையாத வண்மை அறம் நீள் – பிற்சேர்க்கை:24 4/2
தாயே எங்கள் உணர்வினை தூண்டிய – பிற்சேர்க்கை:26 1/3
உளத்தினை நீ கனலுறுத்துவாய் எங்கள்
காந்தி மஹாத்மா நின்பால் கண்டனம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/43,44
மேல்

எங்களில் (1)

எங்களில் ஒற்றுமை தீர்ந்திடோம் ஐவர் எண்ணத்தில் ஆவியில் ஒன்று காண் இவர் – பாஞ்சாலி:3 232/1
மேல்

எங்களுக்கு (8)

ஓயும் முனர் எங்களுக்கு இவ் ஓர் வரம் நீ நல்குதியே –தேசீய:27 15/2
இலைகளின் மீதும் நீரலைகளின் மீதும் உராய்ந்து மிகுந்த ப்ராணரஸத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கொடு – வசனகவிதை:4 6/3
காற்றே உயிர்க்கடலிலிருந்து எங்களுக்கு நிறைய உயிர்மழை கொண்டுவா – வசனகவிதை:5 2/4
டுபுக் வெயில் காற்று ஒளி இவற்றின் தீண்டுதல் மிருக மனிதர்களை காட்டிலும் எங்களுக்கு அதிகம் – வசனகவிதை:6 3/33
எங்களுக்கு உடம்பு சிறிது ஆதலால் தீனி சொற்பம் அதை சிறிது சிறிதாக நெடுநேரம் தின்கிறோம் – வசனகவிதை:6 3/34
ஆதலால் எங்களுக்கு உணவின்பம் அதிகம் மிருக மனித ஜாதியார்களுக்குள் இருப்பதை காட்டிலும் – வசனகவிதை:6 3/35
காற்றும் ஒளியும் மிகு ஆகாயமே எங்களுக்கு
ஏற்றதொரு வீடு இதற்கு எல்லை ஒன்று இல்லையடா – பிற்சேர்க்கை:14 6/1,2
இன்னலில் வாழ்ந்திடுவீர் இது எங்களுக்கு இல்லையடா – பிற்சேர்க்கை:14 11/2
மேல்

எங்களுக்குள்ளே (1)

எங்களுக்குள்ளே காதல் இன்பம் அதிகம் ஆதலால் நாங்கள் அதிக ஸந்தோஷமும் பாட்டும் நகைப்பும் – வசனகவிதை:6 3/36
மேல்

எங்களுடைய (1)

எங்களுடைய புலங்கள் எல்லாம் காய்ந்துபோய்விட்டன – வசனகவிதை:5 2/8
மேல்

எங்களை (2)

பயிரினை காக்கும் மழை என எங்களை பாலித்து நித்தம் வளர்க்க என்றே – தோத்திர:22 4/2
எங்காகிலும் பார்த்தது உண்டோ கண்ணன் எங்களை செய்கின்ற வேடிக்கை ஒன்றோ – கண்ணன்:9 7/2
மேல்

எங்காகிலும் (1)

எங்காகிலும் பார்த்தது உண்டோ கண்ணன் எங்களை செய்கின்ற வேடிக்கை ஒன்றோ – கண்ணன்:9 7/2
மேல்

எங்கிருந்து (1)

எங்கிருந்து வருகுவதோ ஒலி – தோத்திர:51 8/3
மேல்

எங்கிருந்தோ (3)

எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி நான் என்றான் – கண்ணன்:4 1/14
எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி என்று சொன்னான் – கண்ணன்:4 1/55
எங்கிருந்தோ நல் எழுதுகோல் கொணர்ந்தான் – கண்ணன்:6 1/137
மேல்

எங்கு (13)

பெரும் பத தடையுமாம் பெண்மை எங்கு எய்தினை –தேசீய:32 1/171
சிந்தை எங்கு செல்லும் அங்கு உன் செம்மை தோன்றும் அன்றே – தோத்திர:31 2/4
எடுத்த காரியம் யாவினும் வெற்றி எங்கு நோக்கினும் வெற்றி மற்று ஆங்கே – தோத்திர:39 1/1
இருமை அழிந்த பின் எங்கு இருப்பாய் அற்ப மாயையே தெளிந்து –வேதாந்த:8 5/1
நாலில் ஒன்று பலித்திடும் காண் என்பான் நாமச்சொல்லின் பொருள் எங்கு உணர்வதே – கண்ணன்:5 6/2
கண்ணா வேடன் எங்கு போனான் உனை கண்டே அலறி விழுந்தானோ மணி – கண்ணன்:12 12/1
இருள் கடல் ஆஹா எங்கு நோக்கிடினும் – பாஞ்சாலி:1 152/16
மனமார சொன்னாயோ வீமா என்ன வார்த்தை சொன்னாய் எங்கு சொன்னாய் யாவர் முன்னே – பாஞ்சாலி:5 282/2
ஏனடா மூர்ச்சையுற்றாய் எங்கு சென்றாய் ஏது செய்தாய் – குயில்:6 1/9
நாரதரே நாராயணன் எங்கு இருக்கிறான் – வசனகவிதை:6 2/6
புன்னகையும் இன்னிசையும் எங்கு ஒளித்து போயினவோ – பிற்சேர்க்கை:5 1/1
வீமாதி வீரர் விளித்து எங்கு போயினரோ – பிற்சேர்க்கை:5 4/1
பணமும் காசும் இல்லை எங்கு பார்க்கினும் உணவேயடா – பிற்சேர்க்கை:14 4/2
மேல்

எங்கும் (69)

ஓதரும் சாத்திரம் கோடி உணர்ந்து ஓதி உலகு எங்கும் விதைப்பாள் –தேசீய:10 4/2
புள்ளினம் ஆர்த்தன ஆர்த்தன முரசம் பொங்கியது எங்கும் சுதந்திர நாதம் –தேசீய:11 2/1
விடுதலை பெறுவீர் விரைவா நீர் வெற்றி கொள்வீர் என்று உரைத்து எங்கும்
கெடுதல் இன்றி நம் தாய்த்திருநாட்டின் கிளர்ச்சிதன்னை வளர்ச்சிசெய்கின்றான் –தேசீய:12 8/1,2
போந்து நிற்கின்றாள் இன்று பாரத பொன் நாடு எங்கும்
மாந்தர் எல்லோரும் சோர்வை அச்சத்தை மறந்துவிட்டார் –தேசீய:12 9/2,3
கம்பத்தின் கீழ் நிற்றல் காணீர் எங்கும் காணரும் வீரர் பெரும் திருக்கூட்டம் –தேசீய:14 4/1
பல்விதமாயின சாத்திரத்தின் மணம் பார் எங்கும் வீசும் தமிழ்நாடு –தேசீய:20 6/2
சாத்திரங்கள் பல தந்தார் இந்த தாரணி எங்கும் புகழ்ந்திட வாழ்ந்தேன் –தேசீய:21 4/1
யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் –தேசீய:22 1/1
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு நாம் –தேசீய:31 2/1
நாட்டில் எங்கும் சுதந்திர வாஞ்சையை நாட்டினாய் கனல் மூட்டினாய் –தேசீய:38 1/1
எங்கும் இந்த சுயராஜ்ய விருப்பத்தை ஏவினாய் விதை தூவினாய் –தேசீய:38 6/1
மந்திரத்தாலே எங்கும் கிளியே –தேசீய:40 5/2
உலகு எங்கும் காக்கும் ஒருவனை போற்றுதல் – தோத்திர:1 8/9
எங்கும் அஞ்சோம் எப்பொழுதும் அஞ்சோம் – தோத்திர:1 24/8
எண்ணிற்கு அடங்காமல் எங்கும் பரந்தனவாய் – தோத்திர:17 4/1
ஊட்டி எங்கும் உவகை பெருகிட ஓங்கும் இன் கவி ஓது எனும் வேறு ஒன்றே – தோத்திர:19 2/4
பூதங்கள் ஐந்தில் இருந்து எங்கும் கண்ணில் புலப்படும் சக்தியை போற்றுகின்றோம் – தோத்திர:22 2/1
சஞ்சலம் இல்லாமல் எங்கும் மேவும் – தோத்திர:24 12/5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு எங்கும்
சக்தி அருள் மாரி வந்து பெய்யும் – தோத்திர:24 21/4,5
யாதும் ஆகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் – தோத்திர:30 1/1
யாதும் ஆகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் – தோத்திர:31 1/1
நாடும்படிக்கு வினை செய்து இந்த நாட்டோர் கீர்த்தி எங்கும் ஓங்க கலி – தோத்திர:32 9/2
ஆதியாம் சிவனும் அவன் சோதியான சக்தியும்தான் அங்கும் இங்கும் எங்கும் உளவாகும் ஒன்றே ஆகினால் உலகு அனைத்தும் சாகும் அவை – தோத்திர:38 3/1
எண்ணும் எண்ணங்கள் யாவினும் வெற்றி எங்கும் வெற்றி எதனினும் வெற்றி – தோத்திர:39 2/1
நிலை எங்கும் காணவில்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/7
அ கடலதனுக்கே எங்கும் அக்கரை இக்கரை ஒன்று இல்லையாம் – தோத்திர:42 6/4
பொங்கி ததும்பி திசை எங்கும் பாயும் புத்தன்பும் ஞானமும் மெய் திருக்கோலம் – தோத்திர:55 4/2
நாடு முற்றிலும் உள்ளன ஊர்கள் நகர்கள் எங்கும் பலபல பள்ளி – தோத்திர:62 6/2
எங்கும் வேள்வி அமரர் எங்கும் யாங்கணும் தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 19/1
எங்கும் வேள்வி அமரர் எங்கும் யாங்கணும் தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 19/1
மட்டுப்படாது எங்கும் கொட்டிக்கிடக்கும் இவ் வான் ஒளி என்னும் மதுவின் சுவை உண்டு –வேதாந்த:3 1/2
எங்கும் உளான் யாவும் வலான் யாவும் அறிவான் எனவே –வேதாந்த:11 7/1
எங்கும் நிறைந்திருந்த ஈச வெள்ளம் என் அகத்தே –வேதாந்த:11 18/1
சந்ததமும் எங்கும் எல்லாம் தான் ஆகி நின்ற சிவம் –வேதாந்த:11 23/1
உய்வது அனைத்திலும் ஒன்றாய் எங்கும் ஓர்பொருளானது தெய்வம் – பல்வகை:3 11/2
யாருக்கும் தீமை செய்யாது புவி எங்கும் விடுதலை செய்யும் – பல்வகை:3 29/2
செவ்வொளி வானில் மறைந்தே இளம் தேநிலவு எங்கும் பொழிந்தது கண்டீர் – தனி:2 3/1
நாற்றினை போலே சிதறி நாடு எங்கும் வீழ்ந்தனவே – தனி:6 2/2
வானம் எங்கும் பரிதியின் சோதி மலைகள் மீதும் பரிதியின் சோதி – தனி:10 1/1
சோதி என்னும் கரையற்ற வெள்ளம் தோன்றி எங்கும் திரைகொண்டு பாய – தனி:10 2/1
உலகினில் எங்கும் வீசி ஓங்கிய இரவிவர்மன் – தனி:19 2/3
மெல் நடை கனியின் சொல் கரு விழி மேனி எங்கும் நறு மலர் வீசிய – சுயசரிதை:1 5/3
எள் வீட்டில் இல்லை என்றால் எங்கும் முரசறைவார் – கண்ணன்:4 1/10
நெஞ்சில் கனல் மணக்கும் பூக்கள் எங்கும் நீள கிடக்கும் இலை கடல்கள் மதி – கண்ணன்:12 2/1
சொன்ன மொழி தவறும் மன்னவனுக்கே எங்கும் தோழமை இல்லையடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 3/1
எல்லையற்ற பேரழகே எங்கும் நிறை பொன் சுடரே – கண்ணன்:21 7/3
முத்து ஒளிர் மாடங்களாம் எங்கும் மொய்த்து அளி சூழ் மலர் சோலைகளாம் – பாஞ்சாலி:1 7/3
வேரி அம் கள் அருந்தி எங்கும் வெம் மத யானைகள் என திரிவார் – பாஞ்சாலி:1 11/3
எங்கும் புவி மிசை உன்னை போல் எனக்கு இல்லை இனியது சொல்லுவோர் என்று – பாஞ்சாலி:1 57/3
நல் நலம் கொண்ட குடி படை இந்த நானிலம் எங்கும் பெரும் புகழ் மிஞ்சி – பாஞ்சாலி:1 61/3
சாதமும் நெய்யும் எனக்கு என்றான் எங்கும் சாற்றிடும் கீர்த்தி அவர்க்கு என்றான் அட – பாஞ்சாலி:1 89/2
எங்கும் திகழும் இயற்கையின் காட்சியில் இன்புற்றே கதிர் – பாஞ்சாலி:1 153/7
தப்பு இன்றி இன்பங்கள் துய்த்திடும் வகை தான் உணர்ந்தான் ஸஹதேவனாம் எங்கும்
ஒப்பில் புலவனை ஆட்டத்தில் வைத்தல் உன்னி தருமன் பணயம் என்று அங்கு – பாஞ்சாலி:3 229/2,3
தக்கது செய்தல் மறந்தனன் உளம் சார்ந்திடு வெம் சின வெள்ளத்தில் எங்கும்
அக்கரை இக்கரை காண்கிலன் அறத்து அண்ணல் இதனை உரைக்கின்றான் – பாஞ்சாலி:3 235/3,4
எங்கும் பறையறைவாயடா தம்பி என்றது கேட்டு சகுனிதான் – பாஞ்சாலி:3 239/4
தேவியை நில திருவை எங்கும் தேடினும் கிடைப்பரும் திரவியத்தை – பாஞ்சாலி:4 243/4
இன் அமுதை காற்றினிடை எங்கும் கலந்தது போல் – குயில்:1 1/17
மோகன பாட்டு முடிவு பெற பார் எங்கும்
ஏக மவுனம் இயன்றது காண் மற்று அதில் ஓர் – குயில்:3 1/1,2
மண்ணை பிறாண்டி எங்கும் வாரி இறைப்பதுவும் – குயில்:5 1/64
குட்டிப்பிசாசு அ குயிலை எங்கும் காணவில்லை – குயில்:5 1/80
எங்கும் பரப்பியதோர் இங்கிதமோ வான் வெளியை – குயில்:6 1/32
தேயம் எங்கும் தான் பரவ தேன்மலையின் சார்பினில் ஓர் – குயில்:9 1/32
காற்றிலே வரையிலே எங்கும் மின்சக்தி உறங்கிக்கிடக்கின்றது – வசனகவிதை:2 13/11
எங்கும் எதனிலும் எப்போதும் எல்லாவித தொழில்களும் காட்டுவது சக்தி – வசனகவிதை:3 5/21
தாமரையின் முத்து எங்கும் தான் சிதறும் தென் இளசை – பிற்சேர்க்கை:12 8/1
உணவுக்கு கவலை இல்லை எங்கும் உணவு கிடைக்குமடா – பிற்சேர்க்கை:14 4/1
வையகம் எங்கும் உளது உயர்வான பொருள் எல்லாம் – பிற்சேர்க்கை:14 7/1
எங்கும் சிவனை காணடா ஈன பயத்தை துரத்தடா – பிற்சேர்க்கை:21 4/1
ஏழு புவியும் தெய்வம் தெய்வம் எங்கும் தெய்வம் எதுவும் தெய்வம் – பிற்சேர்க்கை:21 5/2
மேல்

எங்கே (4)

சொல்லடா ஹரி என்ற கடவுள் எங்கே சொல் என்று ஹிரணியன்தான் உறுமி கேட்க – சுயசரிதை:2 15/1
தீண்டலை எண்ணி ஒதுங்கினாள் அடி செல்வது எங்கே என்று இரைந்திட்டான் இவன் – பாஞ்சாலி:5 267/3
வானரர் போல் ஆவரோ வாலுக்கு போவது எங்கே
ஈனமுறும் கச்சை இதற்கு நிகராமோ – குயில்:5 1/41,42
எங்கே எங்கோ எனவும் அன்றி – வசனகவிதை:6 1/6
மேல்

எங்கோ (10)

பொந்திலே உள்ளாராம் வனத்தில் எங்கோ புதர்களிலே இருப்பாராம் பொதிகை மீதே – சுயசரிதை:2 5/1
மற்று அ பறவை மறைந்து எங்கோ போகவும் இவ் – குயில்:3 1/5
வேறு எங்கோ போயிருப்ப வெம்மை கொடும் காதல் – குயில்:4 1/24
எங்கோ வாழ் – வசனகவிதை:6 1/1
எங்கே எங்கோ எனவும் அன்றி – வசனகவிதை:6 1/6
இஃது என்னே காக்கா காக்கா எங்கோ வாழ் – வசனகவிதை:6 1/19
ஆம் ஆம் ஆமாம் ஆமாம் ஆமாமடா ஆமாமடா ஆமாம் எங்கோ வாழ் எங்கோ வாழ் நன்றாக உரைத்தாய் – வசனகவிதை:6 1/21
ஆம் ஆம் ஆமாம் ஆமாம் ஆமாமடா ஆமாமடா ஆமாம் எங்கோ வாழ் எங்கோ வாழ் நன்றாக உரைத்தாய் – வசனகவிதை:6 1/21
எங்கோ வாழ் எங்கோ வாழ் – வசனகவிதை:6 3/19
எங்கோ வாழ் எங்கோ வாழ் – வசனகவிதை:6 3/19
மேல்

எங்கோவா (2)

எங்கோவா எங்கோவா வா – வசனகவிதை:6 3/13
எங்கோவா எங்கோவா வா – வசனகவிதை:6 3/13
மேல்

எங்ஙன் (3)

என்ன கூறி மற்று எங்ஙன் உணர்த்துவேன் இங்கு இவர்க்கு எனது உள்ளம் எரிவதே – சுயசரிதை:1 26/4
ஈன மனித கனவு எலாம் எங்ஙன் ஏகி மறைந்தது கண்டிலேன் அறிவான – கண்ணன்:7 12/3
என் சொல்கேன் எங்ஙன் உய்வேன் ஏது செய்கேன் ஐயனே – குயில்:8 1/57
மேல்

எங்ஙனம் (7)

எங்ஙனம் சென்றிருந்தீர் எனது இன் உயிரே என்றன் இசை அமுதே – தோத்திர:61 1/1
எட்டு திசையும் இடிய மழை எங்ஙனம் வந்ததடா தம்பி வீரா – தனி:4 2/4
என் இயன்று மற்று எங்ஙனம் வாய்ந்ததோ என்னிடத்து அவள் இங்கிதம் பூண்டதே – சுயசரிதை:1 14/4
பாடுபட்டோர்க்கும் விளங்கிடா உண்மை பார்த்திவன் எங்ஙனம் கூறுவான் – கண்ணன்:7 5/4
யாங்கணே எவரை எங்ஙனம் சமைத்தற்கு எண்ணமோ அங்ஙனம் சமைப்பாய் – பாஞ்சாலி:3 205/3
நின்னிடத்து ஒளி எங்ஙனம் நிற்கின்றது – வசனகவிதை:2 7/2
அழியும் முன் அவை யுக முடிவின் அனுபவம் எங்ஙனம் இருக்கும் என்பதை அறிந்துகொண்டு போயின – வசனகவிதை:4 2/10
மேல்

எங்ஙனோ (1)

யாதோ பொருளாய் எங்ஙனோ நின்றான் – கண்ணன்:6 1/69
மேல்

எச்சிற்படுத்தி (1)

என் அப்பன் என் ஐயன் என்றால் அதனை எச்சிற்படுத்தி கடித்து கொடுப்பான் – கண்ணன்:9 2/2
மேல்

எட்ட (2)

வெற்றி எட்டு திக்கும் எட்ட கொட்டு முரசே வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே – பல்வகை:3 0/1
எட்ட நிரப்பியவை எப்போதும் ஓட்டுகின்றாய் – குயில்:7 1/84
மேல்

எட்டாத (1)

தேன் ஒத்த பண்டங்கள் கொண்டு என்ன செய்தாலும் எட்டாத உயரத்தில் வைப்பான் – கண்ணன்:9 3/1
மேல்

எட்டி (3)

சீமை துணி என்றால் உள்ளம் கொதிக்கிறார் சீர் இல்லை என்றாலோ எட்டி மிதிக்கிறார் –தேசீய:36 4/1
எத்திக்கினிலும் நின் விழி அனல் போய் எட்டி தானே எரியும் கோலம் கண்டே சாகும் காலம் – தோத்திர:35 4/2
எட்டி நிற்கும் செய்தி இவன் பார்க்க நேரம் இல்லை – குயில்:9 1/139
மேல்

எட்டில் (1)

பாயுமா ஒர் எட்டில் செல்லும் பாரமான பொன் தேர் – பாஞ்சாலி:2 189/3
மேல்

எட்டீசன் (3)

பகவன் என் எட்டீசன் பதமே திகிரி – பிற்சேர்க்கை:12 2/2
கோமான் எட்டீசன் மலர் கொள் பதமே நாம வேல் – பிற்சேர்க்கை:12 8/2
தானே பரம்பொருளாம் தண் இளசை எட்டீசன்
தேன் ஏய் கமல மலர் சீர் அடியே யானே முன் – பிற்சேர்க்கை:12 10/1,2
மேல்

எட்டு (10)

எட்டு திசைகளிலும் சென்று இவை விற்றே எண்ணும் பொருள் அனைத்தும் கொண்டுவருவோம் –தேசீய:5 3/2
சென்றிடுவீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்து இங்கு சேர்ப்பீர் –தேசீய:21 11/2
எட்டு திசையும் ஒளிர்ந்திடும் காலை இரவியை போன்ற முகத்தாய் முத்தமிட்டு – தோத்திர:7 3/3
கண்ணன் பிறந்தான் எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான் இந்த காற்று அதை எட்டு திசையிலும் கூறிடும் – தோத்திர:49 1/1
எட்டு திசையும் பறந்து திரிகுவை ஏறி அ காற்றில் விரைவொடு நீந்துவை –வேதாந்த:3 1/1
வெற்றி எட்டு திக்கும் எட்ட கொட்டு முரசே வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே – பல்வகை:3 0/1
எட்டு லச்சுமியும் ஏறி வளருது – பல்வகை:11 5/4
எட்டு திசையும் இடிய மழை எங்ஙனம் வந்ததடா தம்பி வீரா – தனி:4 2/4
கொக்கரித்து ஆர்த்து முழங்கியே களி கூடி சகுனியும் சொல்லுவான் எட்டு
திக்கு அனைத்தும் வென்ற பார்த்தனை வென்று தீர்த்தனம் வீமனை கூறு என்றான் தர்மன் – பாஞ்சாலி:3 235/1,2
எட்டு உடையால் மூடி எதிர் உமக்கு வந்தாலும் – குயில்:5 1/34
மேல்

எட்டும் (4)

செல்வம் எட்டும் எய்தி நின்னால் செம்மை ஏறி வாழ்வேன் – தோத்திர:57 5/1
எட்டும் புகழ் வளர்ந்து ஓங்கிட வித்தைகள் யாவும் பழகிடவே புவி மிசை இன்பம் பெருகிடவே பெரும் திரள் எய்தி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 3/2
எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பில்லை காண் என்று கும்மியடி – பல்வகை:6 6/2
திக்குக்கள் எட்டும் சிதறி தக்கத் தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட – தனி:4 1/1
மேல்

எடடா (2)

வில்லினை எடடா கையில் – தோத்திர:68 23/1
வில்லினை எடடா அந்த – தோத்திர:68 23/2
மேல்

எடு-மினோ (1)

எடு-மினோ அற போரினை என்றான் எம் கோமேதகம் ஏந்திய காந்தி –தேசீய:12 8/4
மேல்

எடுக்கலாம் (1)

கட்செவிதன்னை கையிலே எடுக்கலாம்
விடத்தையும் நோவையும் வெம் பகையதனையும் – தோத்திர:1 4/13,14
மேல்

எடுக்கவென்றே (1)

ஓட்டம் நாங்கள் எடுக்கவென்றே கப்பல் ஓட்டினாய் பொருள் ஈட்டினாய் –தேசீய:38 2/2
மேல்

எடுக்காது (1)

கண் எடுக்காது என்னை கண பொழுது நோக்கினாள் – குயில்:9 1/230
மேல்

எடுத்த (5)

இந்திரசித்தன் இரண்டு துண்டாக எடுத்த வில் யாருடை வில் எங்கள் –தேசீய:8 2/1
இயம்பு மொழிகள் புகழ் மறை ஆகும் எடுத்த வினை – தோத்திர:1 22/1
எடுத்த காரியம் யாவினும் வெற்றி எங்கு நோக்கினும் வெற்றி மற்று ஆங்கே – தோத்திர:39 1/1
சீர் எடுத்த புலை உயிர் சாரர்கள் தேசபக்தர் வரவினை காத்தல் போல் – சுயசரிதை:1 9/4
இன்னே நாம் சூதில் எடுத்த விலைமகள்பால் – பாஞ்சாலி:4 252/40
மேல்

எடுத்தகால் (1)

வல் அரக்கன் கைலை வரை எடுத்தகால் அவனை – பிற்சேர்க்கை:12 8/3
மேல்

எடுத்தல் (1)

மாசு எடுத்தல் நலம் தருதல் ஒளி பெய்தல் – வசனகவிதை:3 2/19
மேல்

எடுத்தவற்றை (1)

இடி வானத்து ஒளி மின்னல் பத்து கோடி எடுத்தவற்றை ஒன்றுபட உருக்கி வார்த்து – பாஞ்சாலி:1 150/2
மேல்

எடுத்து (11)

தரணிக்கெல்லாம் எடுத்து ஓதுவோமே –தேசீய:31 2/4
மண் எடுத்து குடங்கள் செய்வீரே மரத்தை வெட்டி மனை செய்குவீரே – பல்வகை:8 2/1
நீர் எடுத்து வருவதற்கு அவள் மணி நித்தில புன்னகை சுடர்வீசிட – சுயசரிதை:1 9/1
போர் எடுத்து வரும் மதன் முன் செல போகும் வேளை அதற்கு தினந்தொறும் – சுயசரிதை:1 9/2
வேர் எடுத்து சுதந்திர நல் பயிர் வீந்திட செய்தல் வேண்டிய மன்னர்தம் – சுயசரிதை:1 9/3
பூமியிலே வழங்கிவரும் மதத்துக்கு எல்லாம் பொருளினை நாம் இங்கு எடுத்து புகல கேளாய் – சுயசரிதை:2 66/1
இ தொழில் இங்கே இப்பொழுது எடுத்து
செய்கின்றனையா செய்குவதில்லையா – கண்ணன்:6 1/118,119
முன்னம் தான் நெஞ்சில் கூறிய எல்லாம் மூடன் பின்னும் எடுத்து மொழிந்தான் – பாஞ்சாலி:1 41/4
கையில் வாள் எடுத்து காளையின் மேல் வீசினேன் – குயில்:7 1/103
அதிலுள்ள பஞ்சை எடுத்து புதிய மெத்தையிலே போடு – வசனகவிதை:3 5/15
காயிதங்களை எல்லாம் எடுத்து விசிறி எறியாதே – வசனகவிதை:4 9/3
மேல்

எடுத்துரைப்ப (1)

என்று இனைய நீதி பல தருமராசன் எடுத்துரைப்ப இளைஞர்களும் தம் கைகூப்பி – பாஞ்சாலி:1 143/1
மேல்

எடுத்துவைத்து (1)

வாரி எடுத்துவைத்து வாய் புலம்ப கண் இரண்டும் – குயில்:9 1/158
மேல்

எடுத்தெடுத்து (2)

ஈரம் இன்றி எப்போதும் உபதேசங்கள் எடுத்தெடுத்து பெண்களிடம் இயம்புவாரே – சுயசரிதை:2 55/4
என பல தருமம் எடுத்தெடுத்து ஓதி – கண்ணன்:6 1/32
மேல்

எடுப்பது (1)

சக்கரத்தை எடுப்பது ஒருகணம் தருமம் பாரில் தழைத்தல் மறுகணம் – கண்ணன்:5 11/1
மேல்

எடுப்பன் (1)

என் கரத்தால்-கொலோ நும் உயிர் எடுப்பன்
ஐம் முறைதானும் அன்பரை மறைத்து நும் –தேசீய:42 1/108,109
மேல்

எடுப்போர் (1)

செய்வம் என்று ஒரு செய்கை எடுப்போர் செம்மை நாடி பணிந்திடு தெய்வம் – தோத்திர:62 4/3
மேல்

எண் (3)

எண் இரண்டு கோடியினும் மிக பலவாம் வீண் கவலை எளியனேற்கே – தோத்திர:44 1/4
எண் அயர்ந்தான் ஒர் இளைஞனை கண்டேன் – தோத்திர:68 15/3
எண் திசையும் இன்ப களி ஏற பாடியதே – குயில்:7 1/70
மேல்

எண்கணன்தம் (1)

ஏந்து கரத்தான் கரியன் எண்கணன்தம் உள்ளத்து – பிற்சேர்க்கை:12 3/3
மேல்

எண்ண (2)

எண்ண திதிக்குதடா இவள் பொன் உடல் அமுதம் – தோத்திர:54 2/4
தாழ்வு பிறர்க்கு எண்ண தான் அழிவான் என்ற சாத்திரம் கேளாயோ நல் நெஞ்சே –வேதாந்த:23 4/2
மேல்

எண்ணகத்தே (1)

எண்ணகத்தே லாஜபதி இடையின்றி நீ வளர்தற்கு என் செய்வாரே –தேசீய:47 1/4
மேல்

எண்ணங்கள் (3)

எண்ணும் எண்ணங்கள் யாவினும் வெற்றி எங்கும் வெற்றி எதனினும் வெற்றி – தோத்திர:39 2/1
எண்ணங்கள் செய்கைகள் எல்லாம் இங்கு யாவர்க்கும் ஒன்று எனல் காணீர் – பல்வகை:3 17/2
ஏத்தி ஆண்மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம் இளைய நங்கையின் எண்ணங்கள் கேட்டீரோ – பல்வகை:4 9/4
மேல்

எண்ணத்தில் (2)

எங்களில் ஒற்றுமை தீர்ந்திடோம் ஐவர் எண்ணத்தில் ஆவியில் ஒன்று காண் இவர் – பாஞ்சாலி:3 232/1
எண்ணத்தில் அடங்காவே அவை எத்தனை எத்தனை நிறத்தனவோ – பாஞ்சாலி:5 300/4
மேல்

எண்ணத்து (2)

இன்பம் முதிர்ந்த முதிர்வே சக்தி எண்ணத்து இருக்கும் எரியே சக்தி – தோத்திர:21 1/3
ஏது செய்வம் என சொல்லி நைந்தான் எண்ணத்து உள்ளன யாவும் உரைத்தே – பாஞ்சாலி:1 40/4
மேல்

எண்ணத்தை (2)

ஏலத்தில் விடுவது உண்டோ எண்ணத்தை என்றேன் எண்ணினால் எண்ணியது நண்ணும் காண் என்றாள் – தனி:9 3/3
ஏதும் தடைகள் சொல்லாமலே எனது எண்ணத்தை நீ கொளல் வேண்டுமால் – பாஞ்சாலி:1 91/4
மேல்

எண்ணப்படுவதில்லை (1)

என்ன கருத்திலடி கண்புதைக்கிறாய் எனக்கு எண்ணப்படுவதில்லை ஏடி கண்ணம்மா – கண்ணன்:19 1/4
மேல்

எண்ணம் (15)

சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இ நாடே இதை –தேசீய:3 1/3
எண்ணம் கெடுதல் வேண்டா –தேசீய:12 7/3
எண்ணம் எலாம் நெய்யாக எம் உயிரினுள் வளர்ந்த –தேசீய:27 2/1
சதையை துண்டுதுண்டாக்கினும் உன் எண்ணம் சாயுமோ ஜீவன் ஓயுமோ –தேசீய:39 7/1
எண்ணம் இரங்காதோ அந்த ஏழைகள் அங்கு சொரியும் கண்ணீர் வெறும் –தேசீய:53 2/2
எய்துறும் விளைவினில் எண்ணம் வைக்காதே – தோத்திர:68 28/3
எண்ணிய எண்ணம் எல்லாம் எளிதிலே வெற்றி எய்தும் – தோத்திர:71 4/2
எண்ணம் சிறிதும் உண்டோ –வேதாந்த:24 3/4
எண்ணம் விசாரம் எதுவும் அவன் பொறுப்பாய் – கண்ணன்:4 1/58
எவ்வகை தொழிலிலும் எண்ணம் அற்றவனாய் – கண்ணன்:6 1/66
எண்ணம் உரைத்துவிடில் தங்கமே தங்கம் பின்னர் ஏதெனிலும் செய்வமடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 1/2
எண்ணியெண்ணி பார்த்திடில் ஓர் எண்ணம் இலை நின் சுவைக்கே – கண்ணன்:21 4/3
என்று விதுரன் இயம்ப தருமன் எண்ணம் கலங்கி சில சொல் உரைப்பான் – பாஞ்சாலி:1 126/1
புகுவது போல் அவன் புந்தியில் என்ன புன்மை செய்தோம் என எண்ணினான் அவ் எண்ணம்
மிகுவதன் முன்பு சகுனியும் ஐய வேறு ஒரு தாயில் பிறந்தவர் வைக்க – பாஞ்சாலி:3 230/2,3
எண்ணம் தனதிடை கொண்டவன் அண்ணன் ஏது சொன்னாலும் மறுத்திடான் அருள் – பாஞ்சாலி:5 266/2
மேல்

எண்ணமதில் (1)

எண்ணமதில் விலங்கு எனவே கணவர் எண்ணி ஏதெனிலும் செய்திடலாம் என்றான் பாட்டன் – பாஞ்சாலி:5 284/3
மேல்

எண்ணமதை (2)

இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று நீவிர் எண்ணமதை திண்ணமுற இசைத்துக்கொண்டு –வேதாந்த:20 1/3
இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று நெஞ்சில் எண்ணமதை திண்ணமுற இசைத்துக்கொண்டு – சுயசரிதை:2 32/3
மேல்

எண்ணமிட்டாலே (1)

எண்ணமிட்டாலே போதும் எண்ணுவதே இவ் இன்ப –வேதாந்த:11 17/1
மேல்

எண்ணமிட்டு (2)

எண்ணமிட்டு எண்ணமிட்டு சலித்து நாம் இழந்த நாட்கள் யுகம் என போகுமே – கண்ணன்:5 2/2
எண்ணமிட்டு எண்ணமிட்டு சலித்து நாம் இழந்த நாட்கள் யுகம் என போகுமே – கண்ணன்:5 2/2
மேல்

எண்ணமிடுவது (1)

பற்றி நிற்பது எண்ணமிடுவது பகுத்து அறிவது – வசனகவிதை:3 1/27
மேல்

எண்ணமும் (1)

இயலு புன்மை உடலினுக்கு இன்பு எனும் எண்ணமும் சிறிது ஏற்றது அ காதலாம் – சுயசரிதை:1 7/2
மேல்

எண்ணமுற்றாய் (1)

என்னை கெடுப்பதற்கு எண்ணமுற்றாய் கெட்ட மாயையே நான் –வேதாந்த:8 3/1
மேல்

எண்ணமுறலாகி (1)

எண்ணமுறலாகி தன் இதயத்துள்ளே இனைய பல மொழி கூறி இரங்குவானால் – பாஞ்சாலி:1 115/4
மேல்

எண்ணமே (1)

இல்லை நான் எனும் எண்ணமே வெறும் பொய் – தோத்திர:1 36/17
மேல்

எண்ணமோ (1)

யாங்கணே எவரை எங்ஙனம் சமைத்தற்கு எண்ணமோ அங்ஙனம் சமைப்பாய் – பாஞ்சாலி:3 205/3
மேல்

எண்ணரிய (1)

யாரடி இங்கு இவை போல புவியின் மீதே எண்ணரிய பொருள் கொடுத்தும் இயற்ற வல்லார் – பாஞ்சாலி:1 148/3
மேல்

எண்ணரு (2)

எண்ணரு கனி வகையும் இவை இலகி நல் ஒளிதரும் பணி வகையும் – பாஞ்சாலி:1 13/1
எண்ணரு நற்குணம் சான்றவன் புகழ் ஏறும் விஜயன் பணயம் காண் பொய்யில் – பாஞ்சாலி:3 233/3
மேல்

எண்ணரும் (9)

போகத்திலேயும் நிறைந்தவள் எண்ணரும் பொன் குவை தான் உடையாள் –தேசீய:9 8/2
இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள் எண்ணரும் பெரு நாடு –தேசீய:17 1/4
இன்பம் என்று உரைத்திடுவார் சிலர் எண்ணரும் துன்பம் என்று உனை இசைப்பார் – தோத்திர:11 2/2
எண்ணரும் புகழ் கீதை என சொலும் – தோத்திர:45 2/3
என் சொல்கேன் மாயையின் எண்ணரும் வஞ்சம் – தனி:13 1/79
யாதொரு தீங்கும் இலாமலே பிழைத்து எண்ணரும் கீர்த்திபெற்றார் அன்றோ – பாஞ்சாலி:1 72/4
இவனை துணைவர் சிரித்ததோர் செயல் எண்ணரும் பாதகம் ஆகுமோ மன – பாஞ்சாலி:1 77/2
எண்ணரும் மன்னவர்தம்முளே பிறர் யாரும் இலை எனல் காணுவாய் – பாஞ்சாலி:1 80/4
தத்தி எழுந்தன எண்ணரும் கூட்டங்கள் சந்திகள் வீதிகள் சாலைகள் சோலைகள் – பாஞ்சாலி:2 155/2
மேல்

எண்ணல் (1)

எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் – தோத்திர:15 1/1
மேல்

எண்ணலேன் (1)

எனில் பிறிது எண்ணலேன் என்றன் கொள்கை இது என கூறினான் – பாஞ்சாலி:1 56/4
மேல்

எண்ணளவதனால் (1)

எண்ணளவதனால் ஏழுலகினையும் – வசனகவிதை:7 0/32
மேல்

எண்ணளவு (1)

எண்ணளவு உயர்ந்த எண்ணில் இரும் புகழ் கவிஞர் வந்தால் – தனி:22 2/3
மேல்

எண்ணற்ற (6)

எண்ணற்ற நல்லோர் இதயம் புழுங்கி இரு –தேசீய:27 6/1
தேசத்தில் எண்ணற்ற பேர்களும் கெட்டார் செய்யும் தொழில் முறை யாவரும் விட்டார் –தேசீய:36 2/1
அண்ட கோடிகள் வானில் அமைத்தனை அவற்றில் எண்ணற்ற வேகம் சமைத்தனை – தோத்திர:34 1/2
குலத்தில் எண்ணற்ற பூண்டு பயிரினம் கூட்டி வைத்து பல நலம் துய்த்தனை – தோத்திர:34 5/3
இந்த பூமியில் உள்ள எண்ணற்ற உயிர்கள் எண்ணற்ற உலகங்களில் உள்ள எண்ணேயில்லாத உயிர்த்தொகைகள் – வசனகவிதை:4 15/10
இந்த பூமியில் உள்ள எண்ணற்ற உயிர்கள் எண்ணற்ற உலகங்களில் உள்ள எண்ணேயில்லாத உயிர்த்தொகைகள் – வசனகவிதை:4 15/10
மேல்

எண்ணற்றன (1)

எண்ணற்றன பெறுவார் இந்தியா என்ற நின்றன் –தேசீய:12 2/3
மேல்

எண்ணற்றார் (1)

வரு மனிதர் எண்ணற்றார் இவரை எலாம் ஓட்டி எவர் வாழ்வது இங்கே –தேசீய:47 2/4
மேல்

எண்ணற்றாள் (1)

சீரும் சிறப்பும் உயர் செல்வமும் ஓர் எண்ணற்றாள்
ஊரும் புரவி உரை தத்தாய் தேரின் –தேசீய:13 6/1,2
மேல்

எண்ணா (1)

எண்ணா பெரு மகிழ்ச்சி எய்தியே நின் தந்தை – குயில்:9 1/40
மேல்

எண்ணாது (1)

எண்ணாது நல் பொருளை தீது என்பார் சிலர் உலகில் இருப்பர் அன்றே –தேசீய:44 3/3
மேல்

எண்ணாமல் (1)

பயன் எண்ணாமல் உழைக்க சொன்னாள் பக்திசெய்து பிழைக்க சொன்னாள் – தோத்திர:28 2/1
மேல்

எண்ணாய் (3)

பணிவது கருதமாட்டாய் பதுங்குதல் பயன் என்று எண்ணாய்
தணிவதை நினைக்கமாட்டாய் நில் என தடுத்தல் செய்தாய் –தேசீய:51 5/3,4
வெருளுதல் அறிவு என்று எண்ணாய் விபத்தை ஓர் பொருட்டா கொள்ளாய் –தேசீய:51 6/1
எப்போதும் குரு சரணம் நினைவாய் நெஞ்சே எம்பெருமான் சிதம்பரதேசிகன் தாள் எண்ணாய்
முப்பாழும் கடந்த பெருவெளியை கண்டான் முத்தி எனும் வானகத்தே பரிதி ஆவான் – சுயசரிதை:2 20/1,2
மேல்

எண்ணாயிரம் (1)

இடரே இன்றி காத்திடுவாய் எண்ணாயிரம் கால் முறையிட்டேன் – தோத்திர:1 19/2
மேல்

எண்ணான் (1)

இன்னாத பிறர்க்கு எண்ணான் பாரதநாட்டிற்கு இரங்கி இதயம் நைவான் –தேசீய:44 4/1
மேல்

எண்ணி (44)

துஞ்சுது முகட்டில் என்பார் மிக துயர்ப்படுவார் எண்ணி பயப்படுவார் –தேசீய:15 1/4
அந்த அரசியலை இவர் அஞ்சுதரு பேய் என்று எண்ணி நெஞ்சம் அயர்வார் –தேசீய:15 2/4
ஆவி பெரிது என்று எண்ணி கிளியே –தேசீய:40 9/2
மானம் சிறிது என்று எண்ணி வாழ்வு பெரிது என்று எண்ணும் –தேசீய:40 12/1
துச்சமென்று எண்ணி துயர் இலாது இங்கு – தோத்திர:1 4/15
இந்த பதர்களையே நெல்லாம் என எண்ணி இருப்பேனோ – தோத்திர:14 2/3
தன்னை எண்ணி துன்பமுற நாணும் – தோத்திர:24 43/5
நித்தியம் இங்கு அவள் சரணே நிலை என்று எண்ணி நினக்கு உள்ள குறைகள் எல்லாம் தீர்க்க சொல்லி – தோத்திர:27 3/2
காற்று வெளியிடை கண்ணம்மா நின்றன் காதலை எண்ணி களிக்கின்றேன் அமுது – தோத்திர:52 1/1
ஞாயிற்றை எண்ணி என்றும் நடுமை நிலை பயின்று – தோத்திர:76 4/1
துச்சமாக எண்ணி நம்மை தூறுசெய்த போதினும் –வேதாந்த:1 1/4
வேலாயுத விருதினை மனதில் மதிக்கிறேன் என்றன் வேதாந்தம் உரைத்த ஞானியர்தமை எண்ணி துதிக்கிறேன் ஆதிமூலா –வேதாந்த:7 1/1
பொங்குகின்றது என்று எண்ணி போற்றி நின்றால் போதுமடா –வேதாந்த:11 18/2
தீமையை எண்ணி அஞ்சும் தேம்பல் பிசாசை திருகி எறிந்து பொய் –வேதாந்த:15 2/3
இன்பம் என்று எண்ணி துன்பத்து வீழ்வாய் –வேதாந்த:22 1/25
போனதை எண்ணி புலம்பி இங்கு என் பயன் – தனி:24 1/13
எனைத்து இங்கு எண்ணி வருந்தியும் இவ் இடர் யாங்ஙன் மாற்றுவது என்பதும் ஓர்ந்திலம் – சுயசரிதை:1 30/2
பல நினைந்து வருந்தி இங்கு என் பயன் பண்டு போனதை எண்ணி என் ஆவது – சுயசரிதை:1 47/3
ஆன்மா என்றே கருமத்தொடர்பை எண்ணி அறிவு மயக்கம்கொண்டு கெடுகின்றீரே – சுயசரிதை:2 33/3
என்று உளத்து எண்ணி இசைந்திடும் சமயம் – கண்ணன்:6 1/78
தன் செயல் எண்ணி தவிப்பது தீர்ந்து இங்கு – கண்ணன்:23 3/1
என்று இவ்வாறு பலபல எண்ணி ஏழையாகி இரங்குதலுற்றான் – பாஞ்சாலி:1 38/1
தீதுசெய்து மடித்திட எண்ணி செய்கை ஒன்று அறியான் திகைப்பு எய்தி – பாஞ்சாலி:1 40/2
நாடும் குடிகளும் செல்வமும் எண்ணி நானிலத்தோர் கொடும் போர்செய்வார் அன்றி – பாஞ்சாலி:1 56/1
வாள் விழி மாதரும் நம்மையே கயமக்கள் என்று எண்ணி நகைத்திட்டார் – பாஞ்சாலி:1 65/4
பூண்ட பெருமை கெடாதவாறு எண்ணி பொங்குகின்றான் நலம் வேட்கின்றான் மைந்தன் – பாஞ்சாலி:1 68/3
சின்னமதியினை என் சொல்வேன் பகைசெய்திட எண்ணி பிதற்றினாய் – பாஞ்சாலி:1 75/4
என் அரும் புத்திரன் என்று எண்ணி தங்கள் யாகத்து இவனை தலைக்கொண்டு பசும்பொன்னை – பாஞ்சாலி:1 78/2
என்னுடை உயிர் அன்றோ எனை எண்ணி இ கொள்கையை நீக்குதியால் – பாஞ்சாலி:1 96/2
பழைய வான் நிதி போதும் என்று எண்ணி பாங்கு காத்திடும் மன்னவர் வாழ்வை – பாஞ்சாலி:1 100/1
பின்பு விளைவதும் தேர்ந்துளேன் என்னை பித்தன் என்று எண்ணி உரைத்திட்டீர் – பாஞ்சாலி:1 137/4
துன்பமுறும் எமக்கென்றே எண்ணி நின் வாய் சொல்லை மறுத்து உரைத்தோமோ நின்பால் உள்ள – பாஞ்சாலி:1 144/1
எப்பொழுதும் பிரமத்திலே சிந்தை ஏற்றி உலகம் ஒர் ஆடல் போல் எண்ணி
தப்பு இன்றி இன்பங்கள் துய்த்திடும் வகை தான் உணர்ந்தான் ஸஹதேவனாம் எங்கும் – பாஞ்சாலி:3 229/1,2
நன்றுநன்று என்று சுயோதனன் சிறு நாய் ஒன்று தேன் கலசத்தினை எண்ணி
துன்றும் உவகையில் வெற்றுநாவினை தோய்த்து சுவைத்து மகிழ்தல் போல் அவன் – பாஞ்சாலி:3 242/2,3
தீண்டலை எண்ணி ஒதுங்கினாள் அடி செல்வது எங்கே என்று இரைந்திட்டான் இவன் – பாஞ்சாலி:5 267/3
எண்ணமதில் விலங்கு எனவே கணவர் எண்ணி ஏதெனிலும் செய்திடலாம் என்றான் பாட்டன் – பாஞ்சாலி:5 284/3
புகுவது நன்றன்று எண்ணி வாய்புதைத்திருந்தார் நீதான் – பாஞ்சாலி:5 288/3
பெண் இவள் தூண்ட எண்ணி பசுமையால் பிதற்றுகின்றாய் – பாஞ்சாலி:5 289/1
என்று பல எண்ணி ஏக்கமுற பாடிற்றால் – குயில்:1 1/31
கொன்றுவிட எண்ணி குரங்கின் மேல் வீசினேன் – குயில்:5 1/72
எண்ணி நீ பாடும் இழிந்த புலை பாட்டை – குயில்:8 1/35
புல்லாக எண்ணி புறக்கணித்து போய்விட நான் – குயில்:8 1/64
மாங்கிளையில் ஏதோ மனதில் எண்ணி வீற்றிருந்தேன் – குயில்:9 1/5
வஞ்சகி என்று எண்ணி மதி மருண்டு நின் மீது – குயில்:9 1/207
மேல்

எண்ணிடல் (1)

நடைபெறும் காண்பிர் உலகீர் இது நான் சொல்லும் வார்த்தை என்று எண்ணிடல் வேண்டா – பாஞ்சாலி:5 305/3
மேல்

எண்ணிடாமல் (1)

ஊருக்குள் எல்லை தாண்டி உத்திரவு எண்ணிடாமல்
போருக்கு கோலம் பூண்டு புகுந்தவன் செருக்கு காட்டை –தேசீய:51 7/2,3
மேல்

எண்ணிடை (1)

எண்ணிடை கொள்வீர் நன்கு கண்ணை விழிப்பீர் இனி ஏதும் குறைவில்லை வேதம் துணை உண்டு – தோத்திர:49 1/4
மேல்

எண்ணிநின்றார் (1)

எண்ணிநின்றார் தம்மை எனில் ஒருகால் ஊர் வகுத்தல் – குயில்:5 1/26
மேல்

எண்ணிய (4)

எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் – தோத்திர:15 1/1
எண்ணிய எண்ணம் எல்லாம் எளிதிலே வெற்றி எய்தும் – தோத்திர:71 4/2
இன்பத்து இருத்தவும் எண்ணிய பிழைக்கு எனை – கண்ணன்:6 1/20
இன்பம் கேட்டீர் எண்ணிய மறப்பீர் – வசனகவிதை:7 0/30
மேல்

எண்ணியது (1)

ஏலத்தில் விடுவது உண்டோ எண்ணத்தை என்றேன் எண்ணினால் எண்ணியது நண்ணும் காண் என்றாள் – தனி:9 3/3
மேல்

எண்ணியிருந்தவர் (1)

ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணியிருந்தவர் மாய்ந்துவிட்டார் – பல்வகை:6 2/1
மேல்

எண்ணியிருந்தோம் (1)

என்ன நமது உளத்து எண்ணியிருந்தோம் மற்று உன்னிடத்தே இமையோர்க்கு உள்ள – பிற்சேர்க்கை:11 6/3
மேல்

எண்ணியிருப்பது (1)

எண்ணியிருப்பது அறிகுவாய் இவர் யார் நின்றன் சோதரர் அல்லரோ களி – பாஞ்சாலி:3 240/3
மேல்

எண்ணியிருப்பார் (1)

செத்த பிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம் சேர்ந்திடலாம் என்றே எண்ணியிருப்பார்
பித்த மனிதர் அவர் சொலும் சாத்திரம் பேயுரையாம் என்று இங்கு ஊதேடா சங்கம் –வேதாந்த:9 1/1,2
மேல்

எண்ணியெண்ணி (7)

எண்ணியெண்ணி பல நாளும் முயன்று இங்கு இறுதியில் சோர்வோமோ அட –வேதாந்த:6 1/3
எண்ணியெண்ணி பார்த்தேன் அவன்தான் யார் என சிந்தைசெய்தேன் – கண்ணன்:10 7/3
எண்ணியெண்ணி பார்த்திடில் ஓர் எண்ணம் இலை நின் சுவைக்கே – கண்ணன்:21 4/3
இந்திரத்துவம் பெற்று இவர் வாழும் நெறி நன்றே இதை எண்ணியெண்ணி என் நெஞ்சு கொதிக்குது மாமனே – பாஞ்சாலி:1 48/4
என்று பல சொல்லுவான் துரியோதனன் எண்ணியெண்ணி குதிப்பான் – பாஞ்சாலி:4 251/1
எண்ணியெண்ணி பார்த்தேன் எதுவும் விளங்கவில்லை – குயில்:7 1/109
எண்ணியெண்ணி பார்த்தேன் எதுவும் விளங்கவில்லை – குயில்:7 1/121
மேல்

எண்ணியே (2)

எண்ணியே ஓம் சக்தி எனும் புண்ணிய முனிவர் நித்தம் எய்துவார் மெய்ஞ்ஞானம் எனும் தீயை எரித்து எற்றுவார் இ நான் எனும் பொய் பேயை – தோத்திர:38 2/4
சொன்ன வியாழ முனிவனை இவன் சுத்தமடையன் என்று எண்ணியே மற்றும் – பாஞ்சாலி:1 87/2
மேல்

எண்ணில் (9)

வெம் புலனை வென்ற எண்ணில் வீரர்க்கும் தாய்நாடு –தேசீய:48 8/2
ஏதெது கொண்டு வருகுது காற்று இவை எண்ணில் அகப்படுமோ – தனி:3 6/3
எண்ணில் பல கோடி யோசனை எல்லை – தனி:8 2/1
எண்ணளவு உயர்ந்த எண்ணில் இரும் புகழ் கவிஞர் வந்தால் – தனி:22 2/3
எனையர் பாலர் கடவுளர் மீது தாம் எண்ணில் பக்திகொண்டு இன் உயிர் வாட்டினோர் – சுயசரிதை:1 8/2
அறை கடல் நிறைந்திடவே எண்ணில் அமைந்திடற்கு அரிய பல்வகைப்படவே – கண்ணன்:2 8/2
கோல நல் பட்டுக்களின் வகை கூறுவதோ எண்ணில் ஏறுவதோ – பாஞ்சாலி:1 31/4
சிங்க மறவர்தமக்குள்ளே வில்லு தேர்ச்சியிலே நிகரற்றவன் எண்ணில்
இங்கு புவித்தலம் ஏழையும் விலை ஈடு என கொள்ள தகாதவன் – பாஞ்சாலி:3 232/3,4
இன்று எனக்கிடையே எண்ணில் யோசனைப்படும் – பிற்சேர்க்கை:15 1/3
மேல்

எண்ணில்லாது (1)

இமை குவிய மின் வட்டின் வயிர கால்கள் எண்ணில்லாது இடையிடையே எழுதல் காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 151/3
மேல்

எண்ணில (2)

எண்ணில துணைவர்காள் எமக்கு இவர் செயும் துயர் –தேசீய:32 1/53
ஆட்சியின் விளைந்த அல்லல்கள் எண்ணில
போனதை எண்ணி புலம்பி இங்கு என் பயன் – தனி:24 1/12,13
மேல்

எண்ணிலர் (1)

எண்ணிலர் உளர் என துணிந்து இன்பு எய்தினன் –தேசீய:42 1/89
மேல்

எண்ணிலா (8)

எண்ணிலா நோயுடையார் இவர் எழுந்து நடப்பதற்கும் வலிமையிலார் –தேசீய:15 7/1
எண்ணிலா வீரர் இவ் உரு நோக்கி –தேசீய:42 1/34
எண்ணிலா பொருளும் எல்லையில் வெளியும் யாவுமாம் நின்றனை போற்றி – தோத்திர:33 2/1
நிலத்தின் கீழ் பல் உலோகங்கள் ஆயினை நீரின் கீழ் எண்ணிலா நிதி வைத்தனை – தோத்திர:34 5/1
இன்பமே நாடி எண்ணிலா பிழைசெய்வாய் –வேதாந்த:22 1/23
எண்ணிலா மென்மை இயன்றதோர் வாயுவால் – தனி:8 2/2
இ முறை வரவினால் எண்ணிலா புதுமைகள் – தனி:8 7/3
எண்ணிலா இன்பத்து இரும் கடல் திளைத்தோம் – தனி:13 1/6
மேல்

எண்ணிலாத (4)

பின்னரும் எண்ணிலாத பெருமையில் சிறந்தாரேனும் –தேசீய:29 2/3
எண்ணிலாத பொருள்குவைதானும் ஏற்றமும் புவி ஆட்சியும் ஆங்கே – தோத்திர:37 1/1
எண்ணிலாத பொருளின் குவையும் யாங்கணும் செலும் சக்கர மாண்பும் – பாஞ்சாலி:1 19/1
எண்ணிலாத கண்டீர் புவியில் இணையிலாத ஆகும் – பாஞ்சாலி:2 194/1
மேல்

எண்ணிலாது (2)

முன்பு இருந்து எண்ணிலாது புவி மேல் மொய்த்த மக்கள் எலாம் முனிவோரோ – பாஞ்சாலி:2 179/4
எண்ணிலாது உரைக்கலுற்றாய் இவளை நாம் வென்றதாலே – பாஞ்சாலி:5 289/2
மேல்

எண்ணிலும் (1)

விண்ணிலும் மண்ணிலும் கண்ணிலும் எண்ணிலும் மேவு பராசக்தியே –வேதாந்த:6 1/4
மேல்

எண்ணிலேன் (1)

நிற்றல் வேண்டும் என உளத்து எண்ணிலேன் நினைவையே இ மணத்தில் செலுத்திலேன் – சுயசரிதை:1 36/2
மேல்

எண்ணிவரும் (1)

பல் நாளா வேளாளர் சூத்திரர் என்று எண்ணிவரும் பழம் பொய்தன்னை – பிற்சேர்க்கை:10 3/1
மேல்

எண்ணிவிட்டார் (1)

ஆட்டு மந்தையாம் என்று உலகை அரசர் எண்ணிவிட்டார்
காட்டும் உண்மை நூல்கள் பலதாம் காட்டினார்களேனும் – பாஞ்சாலி:3 220/2,3
மேல்

எண்ணிற்கு (1)

எண்ணிற்கு அடங்காமல் எங்கும் பரந்தனவாய் – தோத்திர:17 4/1
மேல்

எண்ணினால் (2)

ஏலத்தில் விடுவது உண்டோ எண்ணத்தை என்றேன் எண்ணினால் எண்ணியது நண்ணும் காண் என்றாள் – தனி:9 3/3
பண்ணரும் பாவம் என்று எண்ணினால் அதன் பாரம் அவர்தமை சாருமோ பின்னும் – பாஞ்சாலி:1 80/2
மேல்

எண்ணினான் (1)

புகுவது போல் அவன் புந்தியில் என்ன புன்மை செய்தோம் என எண்ணினான் அவ் எண்ணம் – பாஞ்சாலி:3 230/2
மேல்

எண்ணினேன் (2)

முன் தொடர்பினில் உண்மை இருந்ததால் மூண்ட பின் அது ஒர் கேளி என்று எண்ணினேன்
கற்றும் கேட்டும் அறிவு முதிரும் முன் காதல் ஒன்று கடமை ஒன்று ஆயின – சுயசரிதை:1 36/3,4
வேடம் தரித்த கிழவரை கொல்லவேண்டும் என்று உள்ளத்தில் எண்ணினேன் சிறு – கண்ணன்:7 5/2
மேல்

எண்ணு (1)

ஓம் சக்தி செய்யும் தொழில்களை எண்ணு நித்தம் – தோத்திர:26 8/1
மேல்

எண்ணுக்குள்ளே (1)

எண்ணுக்குள்ளே இன்ப தெளிவாய் – வசனகவிதை:7 2/3
மேல்

எண்ணுக (1)

கண்ணன் திருவடி எண்ணுக மனமே – தோத்திர:50 1/1
மேல்

எண்ணுங்கால் (1)

இப்பொழுதை நூல்களினை எண்ணுங்கால் ஆடவருக்கு – பாஞ்சாலி:5 271/61
மேல்

எண்ணுதல் (1)

பண்ணும் வேள்வியில் யார்க்கு முதன்மை அவர் தந்தார் அந்த பாண்டவர் நமை புல் என எண்ணுதல் பார்த்தையோ – பாஞ்சாலி:1 47/2
மேல்

எண்ணுதலும் (1)

எண்ணுதலும் செய்யேன் இருபது பேய் கொண்டவன் போல் – குயில்:4 1/2
மேல்

எண்ணுபவர்க்கே (1)

இன்பத்தை எண்ணுபவர்க்கே என்றும் இன்பம் மிக தருவதில் இன்பமுடையான் – கண்ணன்:3 10/4
மேல்

எண்ணும் (11)

எட்டு திசைகளிலும் சென்று இவை விற்றே எண்ணும் பொருள் அனைத்தும் கொண்டுவருவோம் –தேசீய:5 3/2
மானம் சிறிது என்று எண்ணி வாழ்வு பெரிது என்று எண்ணும்
ஈனர்க்கு உலகம்தனில் கிளியே –தேசீய:40 12/1,2
தன் உயிர் போலே தனக்கு அழிவு எண்ணும் பிறன் உயிர்தன்னையும் கணித்தல் –தேசீய:41 4/1
தீம் பழம்தன்னில் சுவையே சக்தி தெய்வத்தை எண்ணும் நினைவே சக்தி – தோத்திர:21 2/2
எண்ணும் சிந்தை ஒன்று இலையோ அறிவில்லாது அகிலம் அளிப்பாயோ – தோத்திர:32 1/4
எண்ணும் காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றி ஏற புரிந்து அருளல் வேண்டும் தொழில் – தோத்திர:32 7/1
எண்ணும் எண்ணங்கள் யாவினும் வெற்றி எங்கும் வெற்றி எதனினும் வெற்றி – தோத்திர:39 2/1
எண்ணும் முன்னே அன்னக்காவடி பிச்சை என்று ஏங்கிடுவான் குரலும் – தனி:3 5/4
எண்ணும் பொழுதில் எல்லாம் அவன் கை இட்ட இடத்தினிலே – கண்ணன்:10 7/1
அடிமை புகுந்த பின்னும் எண்ணும் போது நான் அங்கு வருவதற்கில்லை – கண்ணன்:20 3/2
சிந்தையில் எண்ணும் பொருள் எலாம் கணம் தேடி கொடுப்பவர் இல்லையோ – பாஞ்சாலி:1 60/4
மேல்

எண்ணுவ (1)

கண்ணிலா திரிதாட்டிரன் மைந்தன் காய்ந்த நெஞ்சுடன் எண்ணுவ கேளீர் – பாஞ்சாலி:1 19/4
மேல்

எண்ணுவதில்லை (2)

இன்பத்தை இனிது எனவும் துன்பம் இனிது இல்லை என்றும் அவன் எண்ணுவதில்லை
அன்பு மிகவும் உடையான் தெளிந்த அறிவினில் உயிர் குலம் ஏற்றமுறவே – கண்ணன்:3 6/1,2
அன்னியமாக நம்முள் எண்ணுவதில்லை இரண்டு ஆவியும் ஒன்றாகும் என கொண்டதில்லையோ – கண்ணன்:19 2/2
மேல்

எண்ணுவது (1)

எண்ணுவது உயர்வு – பல்வகை:1 2/7
மேல்

எண்ணுவதே (1)

எண்ணமிட்டாலே போதும் எண்ணுவதே இவ் இன்ப –வேதாந்த:11 17/1
மேல்

எண்ணுவரோ (1)

ஆரியர் செய்வாரோ இந்த ஆண்மையிலா செயல் எண்ணுவரோ
பாரினில் பிறர் உடைமை வெஃகும் பதரினை போல் ஒரு பதர் உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 93/1,2
மேல்

எண்ணுவாய் (2)

ஏச்சையும் அங்கு அவர் கொண்ட நகைப்பையும் எண்ணுவாய் அந்த ஏந்திழையாளும் எனை சிரித்தாள் இதை எண்ணுவாய் – பாஞ்சாலி:1 52/2
ஏச்சையும் அங்கு அவர் கொண்ட நகைப்பையும் எண்ணுவாய் அந்த ஏந்திழையாளும் எனை சிரித்தாள் இதை எண்ணுவாய்
பேச்சை வளர்த்து பயன் என்றும் இல்லை என் மாமனே அவர் பேற்றை அழிக்க உபாயம் சொல்வாய் என்றன் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 52/2,3
மேல்

எண்ணுவார் (1)

முற்றிய அறிவின் முறை என்று எண்ணுவார்
பற்றை அரசர் பழிபடு படையுடன் –தேசீய:12 5/7,8
மேல்

எண்ணுவாரோ (1)

காதலிலே இன்பம் எய்தி களித்து நின்றால் கனமான மன்னவர் போர் எண்ணுவாரோ
மாதருடன் மனம் ஒன்றி மயங்கிவிட்டால் மந்திரிமார் போர்த்தொழிலை மனம்கொள்வாரோ – சுயசரிதை:2 53/1,2
மேல்

எண்ணுவாளோ (1)

முன்பின் எண்ணுவாளோ தருணம் மூண்ட போது கழிவாள் – பாஞ்சாலி:3 212/2
மேல்

எண்ணெய் (1)

எண்ணெய் பால் நெய் கொணர்ந்திடுவீரே இழையை நூற்று நல் ஆடை செய்வீரே – பல்வகை:8 2/3
மேல்

எண்ணேயில்லாத (1)

இந்த பூமியில் உள்ள எண்ணற்ற உயிர்கள் எண்ணற்ற உலகங்களில் உள்ள எண்ணேயில்லாத உயிர்த்தொகைகள் – வசனகவிதை:4 15/10
மேல்

எண்ணை (1)

எண்ணை பழிக்கும் தொகையுடையார் இளமஞ்சரை பலர் ஈந்தனர் மன்னர் இவர்தமக்கு தொண்டு இயற்றவே – பாஞ்சாலி:1 44/3
மேல்

எண்பஃது (1)

எண்பஃது ஆண்டு இருந்தவன் இனி பல்லாண்டு இருந்து எம்மை இனிது காக்க –தேசீய:43 5/1
மேல்

எண்பதின் (1)

யௌவன நாள் முதற்கொடு தான் எண்பதின் மேல் வயதுற்ற இன்றுகாறும் –தேசீய:43 2/3
மேல்

எணி (3)

புசிப்பது உம்பரின் நல் அமுது என்று எணி புலையர் விற்றிடும் கள் உணலாகுமோ – சுயசரிதை:1 32/3
சினம் பிறர் மேல் தாம் கொண்டு கவலையாக செய்தது எணி துயர் கடலில் வீழ்ந்து சாவார் – சுயசரிதை:2 8/4
பலபல மொழிகுவது ஏன் உனை பார்த்திவன் என்று எணி அழைத்துவிட்டேன் – பாஞ்சாலி:2 168/2
மேல்

எத்தனை (28)

என்ன தவங்கள் செய்து எத்தனை காலம் ஏங்குவம் நின் அருட்கு ஏழையம் யாமே –தேசீய:11 4/3
யந்திர சூனியங்கள் இன்னும் எத்தனை ஆயிரம் இவர் துயர்கள் –தேசீய:15 2/2
எத்தனை உண்டு புவி மீதே அவை யாவும் படைத்த தமிழ்நாடு –தேசீய:20 4/2
எத்தனை ஜன்மங்கள் இருள் சிறையில் இட்டாலும் –தேசீய:48 20/1
எத்தனை கூறியும் விடுதலைக்கு இசையாய் – தோத்திர:1 36/2
எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் – தோத்திர:9 0/1
மண்டலத்தை அணுவணுவாக்கினால் வருவது எத்தனை அத்தனை யோசனை – தோத்திர:34 1/3
இ கணக்கு எவர் அறிவார் புவி எத்தனை உளது என்பது யார் அறிவார் – தோத்திர:42 5/4
என்ன வரங்கள் பெருமைகள் வெற்றிகள் எத்தனை மேன்மைகளோ –வேதாந்த:6 2/1
எத்தனை கோடி படை கொண்டு வந்தாலும் மாயையே நீ –வேதாந்த:8 2/1
எத்தனை கோடி இடர் வந்து சூழினும் –வேதாந்த:24 3/3
பிற விரும்பி உலகினில் யான் பட்ட பீழை எத்தனை கோடி நினைக்கவும் – சுயசரிதை:1 44/2
எத்தனை வகையிலோ என் வழிக்கு அவனை – கண்ணன்:6 1/63
எத்தனை பொய்களடி என்ன கதைகள் என்னை உறக்கம் இன்றி இன்னல் செய்கிறீர் – கண்ணன்:11 4/1
இது மிக தீது என்றே அண்ணன் எத்தனை சொல்லியும் இளவரசன் – பாஞ்சாலி:1 128/3
யாரிடம் அவிழ்க்கின்றார் இதை எத்தனை நாள் வரை பொறுத்திருப்போம் – பாஞ்சாலி:1 135/2
ஏற்று உடல் காத்திடும் ஏழைக்கும் உயிர் எத்தனை உண்டு அவை யாவிற்கும் நித்தம் – பாஞ்சாலி:1 141/2
எத்தனை தீப்பட்டு எரிவன ஓகோ – பாஞ்சாலி:1 152/2
எத்தனை வடிவம் எத்தனை கலவை – பாஞ்சாலி:1 152/4
எத்தனை வடிவம் எத்தனை கலவை – பாஞ்சாலி:1 152/4
வன்னம் ஒன்றில் எத்தனை வகையடி – பாஞ்சாலி:1 152/9
எத்தனை செம்மை பசுமையும் கருமையும் – பாஞ்சாலி:1 152/10
எத்தனை கரிய பெரும்பெரும் பூதம் – பாஞ்சாலி:1 152/11
துய்ய சிந்தையர் எத்தனை மக்கள் துன்பம் இவ் வகை எய்தினர் அம்மா – பாஞ்சாலி:2 178/4
எண்ணத்தில் அடங்காவே அவை எத்தனை எத்தனை நிறத்தனவோ – பாஞ்சாலி:5 300/4
எண்ணத்தில் அடங்காவே அவை எத்தனை எத்தனை நிறத்தனவோ – பாஞ்சாலி:5 300/4
ஒளியே நினக்கு வானவெளி எத்தனை நாள் பழக்கம் – வசனகவிதை:2 6/12
எத்தனை சிறியது – வசனகவிதை:4 7/2
மேல்

எத்தனைபேர் (1)

அன்னம் இன்றி நாளும் அழிவார்கள் எத்தனைபேர் – பிற்சேர்க்கை:5 9/2
மேல்

எத்தாலும் (1)

மற்று எத்தாலும் பகையுறல் இல்லை வடிவினில் இல்லை அளவினில் இல்லை – பாஞ்சாலி:1 102/3
மேல்

எத்தி (1)

எத்தி திருடும் அந்த காக்காய் அதற்கு இரக்கப்பட வேணும் பாப்பா – பல்வகை:2 3/2
மேல்

எத்திக்கினிலும் (1)

எத்திக்கினிலும் நின் விழி அனல் போய் எட்டி தானே எரியும் கோலம் கண்டே சாகும் காலம் – தோத்திர:35 4/2
மேல்

எத்திசை (1)

எத்திசை நோக்கினும் மாந்தர் நிறைந்தனர் இத்தனை மக்களும் எங்கண் இருந்தனர் – பாஞ்சாலி:2 155/3
மேல்

எத்திசைத்து (1)

எத்திசைத்து எனினும் யாவரே காட்டினும் –தேசீய:24 1/120
மேல்

எத்து (1)

எத்து குயில் என்னை எய்துவித்த தாழ்ச்சி எல்லாம் – குயில்:8 1/6
மேல்

எத்துயர்கள் (1)

எதனிலேனும் கடமை விளையுமேல் எத்துயர்கள் உழன்றும் மற்று என் செய்தும் – சுயசரிதை:1 37/3
மேல்

எத்தெனை (1)

தோதகம் எத்தெனை அத்தனை கற்றவர் சூதரம் ஒத்தவர் கொக்கு நிகர்ப்பவர் சூது பெருத்தவர் உக்ர மனத்தவர் சதியோடே – பிற்சேர்க்கை:24 1/1
மேல்

எத்தை (1)

வேறு எத்தை செய்தாலும் வேகமுற பாய்வதிலே – குயில்:5 1/40
மேல்

எத்தையோ (1)

தாம் எத்தையோ வந்தே என்று துதிக்கிறார் தரமற்ற வார்த்தைகள் பேசி குதிக்கிறார் –தேசீய:36 4/2
மேல்

எதற்காகவோ (1)

நடுமை அரசி அவள் எதற்காகவோ நாணி குலைந்திடுவாள் – கண்ணன்:20 3/4
மேல்

எதற்கும் (8)

யார்க்கும் அஞ்சோம் எதற்கும் அஞ்சோம் – தோத்திர:1 24/7
இன்புறச்செய்வேன் எதற்கும் இனி அஞ்சேல் – தோத்திர:1 36/4
இன்னும் ஒரு முறை சொல்வேன் பேதை நெஞ்சே எதற்கும் இனி உளைவதிலே பயன் ஒன்று இல்லை – தோத்திர:27 1/1
யான் எதற்கும் அஞ்சேன் ஆகி எந்த நாளும் வாழ்வேன் – தோத்திர:31 5/2
வாயு ஆகி வெளியை அளந்தனை வாழ்வு எதற்கும் உயிர்நிலை ஆயினை – தோத்திர:34 4/1
யான் எதற்கும் அஞ்சுகிலேன் மானுடரே நீவிர் என் மதத்தை கைக்கொள்-மின் பாடுபடல் வேண்டா –வேதாந்த:19 2/3
மாகாளி பராசக்தி துணையே வேண்டும் வையகத்தில் எதற்கும் இனி கவலை வேண்டா – சுயசரிதை:2 9/1
இடருற்று மடிந்தவர்கள் கோடி கோடி எதற்கும் இனி அஞ்சாதீர் புவியிலுள்ளீர் – சுயசரிதை:2 10/4
மேல்

எதனால் (1)

அதன் சலனம் எதனால் நிகழ்வது உயிருடைமையால் – வசனகவிதை:4 13/4
மேல்

எதனிலும் (1)

எங்கும் எதனிலும் எப்போதும் எல்லாவித தொழில்களும் காட்டுவது சக்தி – வசனகவிதை:3 5/21
மேல்

எதனிலேனும் (1)

எதனிலேனும் கடமை விளையுமேல் எத்துயர்கள் உழன்றும் மற்று என் செய்தும் – சுயசரிதை:1 37/3
மேல்

எதனினும் (1)

எண்ணும் எண்ணங்கள் யாவினும் வெற்றி எங்கும் வெற்றி எதனினும் வெற்றி – தோத்திர:39 2/1
மேல்

எதனூடும் (1)

மாடனை காடனை வேடனை போற்றி மயங்கும் மதியிலிகாள் எதனூடும்
நின்று ஓங்கும் அறிவு ஒன்றே தெய்வம் என்று ஓதி அறியீரோ –வேதாந்த:10 2/1,2
மேல்

எதனை (1)

எதனை உலகில் மறப்பினும் யான் இனி மாமனே இவர் யாகத்தை என்றும் மறந்திடல் என்பது ஒன்று ஏது காண் – பாஞ்சாலி:1 43/1
மேல்

எதனையும் (1)

வேண்டுவ எலாம் பெறுவார் வேண்டார் எதனையும் மற்று –வேதாந்த:11 13/1
மேல்

எதிர் (7)

இன் நறு நீர் கங்கையாறு எங்கள் யாறே இங்கு இதன் மாண்பிற்கு எதிர் ஏது வேறே –தேசீய:6 1/2
தன் எதிர் நின்ற தளத்தினை நோக்கிட –தேசீய:32 1/138
தேட்டம் இன்றி விழி எதிர் காணும் தெய்வமாக விளங்குவிர் நீரே – பல்வகை:8 3/4
காற்றுள்ள போதே நாம் தூற்றிக்கொள்வோம் கனமான குருவை எதிர் கண்ட போதே – சுயசரிதை:2 58/1
பஞ்சவர் வீரம் பெரிது காண் ஒரு பார்த்தன் கை வில்லுக்கு எதிர் உண்டோ உன்றன் – பாஞ்சாலி:1 55/2
ஆண்டகையற்ற புலையன் என்று அவள் அச்சம் இலாது எதிர் நோக்கியே – பாஞ்சாலி:5 267/4
எட்டு உடையால் மூடி எதிர் உமக்கு வந்தாலும் – குயில்:5 1/34
மேல்

எதிர்க்கும் (2)

நம்மை இன்று எதிர்க்கும் நயனிலா புல்லோர் –தேசீய:32 1/184
தீங்கு மற்று இதில் உண்டு என்று அறிந்தவன் செயல் எதிர்க்கும் திறனிலன் ஆயினேன் – சுயசரிதை:1 35/3
மேல்

எதிர்க்குமோ (1)

வெள்ளத்தை புல் ஒன்று எதிர்க்குமோ இளவேந்தரை நாம் வெல்லல் ஆகுமோ – பாஞ்சாலி:1 71/4
மேல்

எதிர்கொண்டு (1)

எதிர்கொண்டு அழைத்து மணிமுடி தாழ்த்தி ஏந்தல் விதுரன் பதமலர் போற்றி – பாஞ்சாலி:1 119/3
மேல்

எதிர்செயும் (1)

எதிர்செயும் மனைவி போல் இவனும் நான் காட்டும் – கண்ணன்:6 1/35
மேல்

எதிர்த்த (2)

பிணி வளர் செருக்கினோடும் பெரும் பகை எதிர்த்த போது –தேசீய:51 5/2
போருக்கு வந்து அங்கு எதிர்த்த கவுரவர் போல வந்தானும் அவன் நல் நெஞ்சே –வேதாந்த:23 5/1
மேல்

எதிர்த்திடாமை (1)

நலிவுறுத்தோரை நாம் எதிர்த்திடாமை
தீச்செயல் செய்யும் அரசினை சேராமை – பிற்சேர்க்கை:26 1/32,33
மேல்

எதிர்த்திடுவார் (1)

எந்தவிதத்தும் குறை உண்டோ நினை யாரும் எதிர்த்திடுவார் உண்டோ நின்றன் – பாஞ்சாலி:1 60/3
மேல்

எதிர்த்து (4)

இ சகத்துளோர் எலாம் எதிர்த்து நின்ற போதினும் –வேதாந்த:1 1/2
கொடுமையை எதிர்த்து நில் – பல்வகை:1 2/22
அன்பு மிகையால் அன்றோ திருவுளத்தின் ஆக்கினையை எதிர்த்து உரைத்தோம் அறிவில்லாமல் – பாஞ்சாலி:1 144/2
என வீமன் சகதேவனிடத்தே சொன்னான் இதை கேட்டு வில் விஜயன் எதிர்த்து சொல்வான் – பாஞ்சாலி:5 282/1
மேல்

எதிர்த்துநின்றாய் (2)

ஆனத்தை செய்வோம் என்றே அவன் வழி எதிர்த்துநின்றாய் –தேசீய:51 3/4
உருளுக தலைகள் மானம் ஓங்குக என்று எதிர்த்துநின்றாய் –தேசீய:51 6/4
மேல்

எதிர்த்துவர (1)

விதிதான் எதிர்த்துவர வெல்லொணா தன் உயிரை – பிற்சேர்க்கை:25 18/1
மேல்

எதிர்த்துவிட்டாய் (1)

வந்து எதிர்த்துவிட்டாய் எதிரே வைக்க நிதியம் உண்டோ – பாஞ்சாலி:2 184/4
மேல்

எதிர்நின்றிடாதே (1)

இனி என் முகத்தின் எதிர்நின்றிடாதே
என்றும் இவ் உலகில் என்னிடத்து இனி நீ – கண்ணன்:6 1/125,126
மேல்

எதிர்நோக்கி (1)

கந்தன் என் வரவை எதிர்நோக்கி இருந்தது – வசனகவிதை:4 1/57
மேல்

எதிர்ப்பக்கம் (1)

பயம் இல்லை பரிவு ஒன்று இல்லை எவர் பக்கமும் நின்று எதிர்ப்பக்கம் வாட்டுவதில்லை – கண்ணன்:3 9/3
மேல்

எதிர்ப்படில் (1)

காலன் எதிர்ப்படில் கைகூப்பி கும்பிட்டு கம்பனமுற்று –தேசீய:12 3/1
மேல்

எதிர்ப்பினும் (1)

தெய்வம் முன்னே நின்று எதிர்ப்பினும் நின்று சீறி அடிக்கும் திறலனை நெடும் – பாஞ்சாலி:3 236/2
மேல்

எதிரிகள் (1)

எதிரிகள் துணுக்குற இடித்திடு பதாதிகாள் –தேசீய:32 1/7
மேல்

எதிரிலா (1)

எதிரிலா வலத்தினாய் வா வா வா –தேசீய:16 7/2
மேல்

எதிரே (9)

கன்னங்கரும் காக்கை கண் எதிரே ஓர் கிளை மேல் – தனி:1 8/2
கற்றவர்கள் பணிந்து ஏத்தும் கமல பாத கருணை முனி சுமந்துகொண்டு என் எதிரே வந்தான் – சுயசரிதை:2 30/2
வந்து எதிர்த்துவிட்டாய் எதிரே வைக்க நிதியம் உண்டோ – பாஞ்சாலி:2 184/4
ஒரு மடங்கு வைத்தால் எதிரே ஒன்பதாக வைப்பேன் – பாஞ்சாலி:2 185/3
களி மிகுந்த பகைவன் எதிரே கன தனங்கள் சொன்னான் – பாஞ்சாலி:2 188/2
பரவு நாட்டை எல்லாம் எதிரே பணயமாக வைப்போம் – பாஞ்சாலி:3 224/4
நீல கடல் ஓர் நெருப்பு எதிரே சேர் மணி போல் – குயில்:1 1/2
இருத்தல் கண்டேன் குமைந்தேன் எதிரே போய் – குயில்:8 1/32
இங்கு மனிதன் வரும் இன்னல் எலாம் மாற்றி எதிரே
பொங்கும் இடுக்கண் எலாம் போழ்ந்து வெற்றிகொள்க எனவே – பிற்சேர்க்கை:25 17/1,2
மேல்

எதில் (1)

எல்லாம் இழந்த பின்னர் நின்றன் இளைஞரும் நீரும் மற்று எதில் பிழைப்பீர் – பாஞ்சாலி:3 223/1
மேல்

எதிலிருந்து (1)

இவள் எதிலிருந்து தோன்றினாள் தான் என்ற பரம்பொருளிலிருந்து எப்படி தோன்றினாள் தெரியாது – வசனகவிதை:3 8/4
மேல்

எதிலும் (2)

குணம் உறுதி இல்லை எதிலும் குழப்பம் வந்ததடீ – கண்ணன்:10 3/3
இச்சை பிறந்ததடீ எதிலும் இன்பம் விளைந்ததடீ – கண்ணன்:10 6/3
மேல்

எது (15)

நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும் இந்த ஞானம் வந்தால் பின் நமக்கு எது வேண்டும் –தேசீய:1 4/2
எமக்கு இல்லையென்றால் தீனர் எது செய்வோமே –தேசீய:27 10/2
வேறு தேயத்து எவர் எது செய்யினும் வீழ்ச்சிபெற்ற இ பாரதநாட்டினில் – சுயசரிதை:1 33/1
அதுவே நீ என்பது முன் வேத ஓத்தாம் அது என்றால் எது என நான் அறைய கேளாய் – சுயசரிதை:2 60/1
அது அன்றி பிறிதில்லை ஆதலாலே அவனியின் மீது எது வரினும் அசைவுறாமல் – சுயசரிதை:2 60/3
கொல்லினும் வேறு எது செய்யினும் நெஞ்சில் கொண்ட கருத்தை விடுகிலேன் அந்த – பாஞ்சாலி:1 90/3
விதி விதி விதி மகனே இனி வேறு எது சொல்லுவன் அட மகனே – பாஞ்சாலி:1 108/1
சிந்தை ஒன்று இனி இல்லை எது சேரினும் நலம் என தெளிந்துவிட்டேன் – பாஞ்சாலி:1 131/2
மூன்றில் எது வருமாயினும் களி மூழ்கி நடத்தல் முறை கண்டீர் நெஞ்சில் – பாஞ்சாலி:1 140/2
தன்னை இவன் இழந்து அடிமை ஆன பின்னர் தாரம் எது வீடு ஏது தாதன் ஆன – பாஞ்சாலி:5 286/1
அறிவு எது போல் சுடரும் – வசனகவிதை:2 1/6
அறிவு தெய்வத்தின் கோயில் எது
ஞாயிறு – வசனகவிதை:2 1/7,8
எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த வீட்டு கயிறும் பேசும் அதில் ஸந்தேகமே இல்லை – வசனகவிதை:4 1/16
கற்பக தரு போல் எது கேட்பினும் கடிது நல்கிடும் பாரதநாட்டினில் – பிற்சேர்க்கை:2 2/1
மூன்றில் எது வருமேனும் களி மூழ்கி நடத்தல் பரசிவ முக்தி – பிற்சேர்க்கை:8 23/2
மேல்

எது-கொல் (1)

நன்மையுற வாழும் நகர் எது-கொல் சின்மயமே –தேசீய:13 3/2
மேல்

எதுகுலத்தான் (1)

சோரன் அவ் எதுகுலத்தான் சொலும் சூழ்ச்சியும் தம்பியர் தோள் வலியும் – பாஞ்சாலி:1 21/3
மேல்

எதும் (5)

வெற்றியே அன்றி வேறு எதும் பெறுகிலேம் –தேசீய:32 1/114
அன்னானை சிறைப்படுத்தார் மேலோர்தம் பெருமை எதும் அறிகிலாதார் –தேசீய:44 4/3
அசைவறு மதி கேட்டேன் இவை அருள்வதில் உனக்கு எதும் தடை உளதோ – தோத்திர:13 2/4
பாவம் தீமை பழி எதும் தேர்ந்திடோம் பண்டை தேவ யுகத்து மனிதர் போல் – சுயசரிதை:1 17/3
சோரம் முதல் புன்மை எதும் தோன்றா நாடு தொல் உலகின் முடி மணி போல் தோன்றும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 118/3
மேல்

எதுவும் (6)

எதுவும் நல்கி இங்கு எவ்வகையானும் இ பெரும் தொழில் நாட்டுவம் வாரீர் – தோத்திர:62 10/4
எண்ணம் விசாரம் எதுவும் அவன் பொறுப்பாய் – கண்ணன்:4 1/58
படைகள் சேர்த்தல் பரிசனம் சேர்த்திடல் பணம் உண்டாக்கல் எதுவும் புரிந்திடான் – கண்ணன்:5 3/1
எண்ணியெண்ணி பார்த்தேன் எதுவும் விளங்கவில்லை – குயில்:7 1/109
எண்ணியெண்ணி பார்த்தேன் எதுவும் விளங்கவில்லை – குயில்:7 1/121
ஏழு புவியும் தெய்வம் தெய்வம் எங்கும் தெய்வம் எதுவும் தெய்வம் – பிற்சேர்க்கை:21 5/2
மேல்

எதை (2)

சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு எதை
தான் விரும்பினாலும் வந்து சாரும் மனம் – தோத்திர:24 19/2,3
போற்றி எதை நோக்குகிறாய் கூட்டம் அங்கு போவது என்னே – தனி:1 9/2
மேல்

எதையும் (1)

எதையும் வேண்டிலது அன்னை பராசக்தி இன்பம் ஒன்றினை பாடுதல் அன்றியே – தோத்திர:19 1/4
மேல்

எந்த (30)

இனி ஒரு விதிசெய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம் –தேசீய:17 2/1
வைய வாழ்வுதன்னில் எந்த வகையினும் நமக்குள்ளே –தேசீய:30 4/2
எந்த நாட்டினும் இந்த அநீதிகள் ஏற்குமோ தெய்வம் பார்க்குமோ –தேசீய:39 1/2
ஏலு மனிதர் அறிவை அடர்க்கும் இருள் அழிகவே எந்த நாளும் உலக மீதில் அச்சம் ஒழிகவே –தேசீய:45 1/2
நாட்டை நினைப்பாரோ எந்த நாள் இனி போய் அதை காண்பது என்றே அன்னை –தேசீய:53 3/1
வீர திருவிழி பார்வையும் வெற்றி வேலும் மயிலும் என் முன் நின்றே எந்த
நேரத்திலும் என்னை காக்குமே அனை நீலி பராசக்தி தண் அருள் கரை – தோத்திர:5 1/1,2
எந்த நேரமும் நின் மையல் ஏறுதடீ – தோத்திர:7 0/1
எந்த பொருளிலுமே உள்ளே நின்று இயங்கி இருப்பவளே – தோத்திர:14 2/4
இதயமோ எனில் காலையும் மாலையும் எந்த நேரமும் வாணியை கூவுங்கால் – தோத்திர:19 1/3
நேர்த்தி திகழும் அந்த ஒளியை எந்த நேரமும் போற்று சக்தி என்று – தோத்திர:23 7/2
எந்த நாளும் நின் மேல் தாயே இசைகள் பாடி வாழ்வேன் – தோத்திர:31 2/1
யான் எதற்கும் அஞ்சேன் ஆகி எந்த நாளும் வாழ்வேன் – தோத்திர:31 5/2
நீதியாம் அரசு செய்வார் நிதிகள் பல கோடி துய்ப்பர் நீண்ட காலம் வாழ்வர் தரை மீது எந்த நெறியும் எய்துவர் நினைத்த போது அந்த – தோத்திர:38 3/3
நீ எனது இன் உயிர் கண்ணம்மா எந்த நேரமும் நின்றனை போற்றுவேன் துயர் – தோத்திர:52 2/1
போதும் இவ் வறுமை எலாம் எந்த போதிலும் சிறுமையின் புகைதனிலே – தோத்திர:59 1/2
என்றன் உள்ளம் கடலினை போலே எந்த நேரமும் நின் அடி கீழே – தோத்திர:70 2/1
எந்த தொழில் செய்து வாழ்வனவோ –வேதாந்த:19 1/3
எந்த நிறம் இருந்தாலும் அவை யாவும் ஒரே தரம் அன்றோ – பல்வகை:3 16/1
கூறும் எந்த துயர்கள் விளையினும் கோடி மக்கள் பழி வந்து சூழினும் – சுயசரிதை:1 33/3
எந்த மார்க்கமும் தோற்றிலது என் செய்கேன் ஏன் பிறந்தனன் இ துயர் நாட்டிலே – சுயசரிதை:1 46/4
கானத்து மலைகள் உண்டு எந்த காலமும் ஒர் இடம்விட்டு நகர்வதில்லை – கண்ணன்:2 4/3
கண்ணன் எங்கள் அரசன் புகழினை கவிதைகொண்டு எந்த காலமும் போற்றுவேன் – கண்ணன்:5 12/1
மாத்திரம் எந்த வகையிலும் சக மாயம் உணர்ந்திடல் வேண்டுமே என்னும் – கண்ணன்:7 1/3
மிக்க நலமுடைய மரங்கள் பல விந்தை சுவையுடைய கனிகள் எந்த
பக்கத்தையும் மறைக்கும் வரைகள் அங்கு பாடி நகர்ந்து வரும் நதிகள் – கண்ணன்:12 1/1,2
கடுமையுடையதடீ எந்த நேரமும் காவல் உன் மாளிகையில் – கண்ணன்:20 3/1
நிதி செய்தாரை பணிகுவர் மானிடர் மாமனே எந்த நெறியினால் அது செய்யினும் நாய் என நீள் புவி – பாஞ்சாலி:1 49/3
ஓடுகின்ற வாய்க்கால் எந்த நிலையில் உளது உயிர் நிலையில் – வசனகவிதை:4 13/5
எந்த குலத்தினரேனும் உணர்வு இன்பம் அடைதல் எளிது என கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 4/2
ஞாலம் முழுமைக்கும் ஒன்றாய் எந்த நாளும் நிலைத்திடும் நூல் ஒன்றும் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:8 12/2
எந்த நெறியுடைய பிறர் எனினும் அவர் சூத்திரர் என்று இகழ்கின்றோமால் – பிற்சேர்க்கை:10 1/4
மேல்

எந்தநேரமும் (1)

நீதி முறை வழுவாமலே எந்தநேரமும் பூமி தொழில் செய்து கலை – கண்ணன்:7 10/2
மேல்

எந்தப்போதும் (1)

பூமியை காக்கும் தொழிலிலே எந்தப்போதும் செலுத்திடும் சிந்தையும் – கண்ணன்:7 4/4
மேல்

எந்தம் (1)

எந்தம் ஆருயிர் அன்னையை போற்றுதல் ஈனமோ அவமானமோ –தேசீய:39 2/2
மேல்

எந்தவிதத்தினில் (1)

வெல்வது எம் குலத்தொழிலாம் எந்தவிதத்தினில் இசையினும் தவறிலை காண் – பாஞ்சாலி:1 101/1
மேல்

எந்தவிதத்தும் (1)

எந்தவிதத்தும் குறை உண்டோ நினை யாரும் எதிர்த்திடுவார் உண்டோ நின்றன் – பாஞ்சாலி:1 60/3
மேல்

எந்தாய் (3)

எந்தாய் நீ தந்த இயற்பொருள் எலாம் இழந்து –தேசீய:27 8/1
எந்தாய் எந்தாய் யாது அரோ மற்று இது – தனி:13 1/60
எந்தாய் எந்தாய் யாது அரோ மற்று இது – தனி:13 1/60
மேல்

எந்தை (13)

வான மழை இல்லையென்றால் வாழ்வு உண்டோ எந்தை சுயாதீனம் –தேசீய:27 10/1
வேதமுனி போன்றோர் விருத்தராம் எந்தை இரு –தேசீய:48 2/1
நெல்லையூர் சென்று அவ் ஊணர் கலைத்திறன் நேருமாறு எனை எந்தை பணித்தனன் – சுயசரிதை:1 21/1
ஈங்கு ஒர் கன்னியை பன்னிரண்டு ஆண்டனுள் எந்தை வந்து மணம்புரிவித்தனன் – சுயசரிதை:1 35/2
ஈங்கு இதற்கிடை எந்தை பெரும் துயர் எய்தி நின்றனன் தீய வறுமையான் – சுயசரிதை:1 39/1
நாச காசினில் ஆசையை நாட்டினன் நல்லன் எந்தை துயர் கடல் வீழ்ந்தனன் – சுயசரிதை:1 42/4
செவ்வத்திற்கு ஓர் குறைவு இல்லை எந்தை சேமித்துவைத்த பொன்னுக்கு அளவு ஒன்று இல்லை – கண்ணன்:3 2/1
வயது முதிர்ந்துவிடினும் எந்தை வாலிபக்களை என்றும் மாறுவதில்லை – கண்ணன்:3 9/1
நித்தம் நிகழ்வது அனைத்துமே எந்தை நீண்ட திருவருளால் வரும் இன்பம் – கண்ணன்:7 9/3
முன்னை மிக பழமை இரணியனாம் எந்தை மூர்க்கம் தவிர்க்க வந்த நரசிங்கன் நீ – கண்ணன்:19 5/1
எந்தை நின்னொடு வாதிடல் வேண்டேன் என்று பல் முறை கூறியும் கேளாய் – பாஞ்சாலி:1 97/2
மன்றில் உன்னை வைத்தான் எந்தை மதியை என் உரைப்பேன் – பாஞ்சாலி:3 208/4
ஆக்கினை கரத்துடையாய் என்றன் அன்புடை எந்தை என் அருள் கடலே – பாஞ்சாலி:5 298/2
மேல்

எந்தைக்கு (2)

வன்புகள் பல புரிவான் ஒரு மந்திரி உண்டு எந்தைக்கு விதி என்பவன் – கண்ணன்:3 6/3
எந்தைக்கு சால இனிக்குமே விந்தை – பிற்சேர்க்கை:13 1/2
மேல்

எந்தைதன் (1)

பொன் அடியால் என் மனையை புனிதமாக்க போந்தான் இ முனி ஒருநாள் இறந்த எந்தைதன்
உருவம் காட்டினான் பின்னர் என்னை தரணி மிசை பெற்றவளின் வடிவம் உற்றான் – சுயசரிதை:2 39/1,2
மேல்

எந்தைதான் (2)

நல்லது என்று ஒரு பார்ப்பனப்பிள்ளையை நாடுவிப்பது போலவும் எந்தைதான்
அல்லல் மிக்கதோர் மண்படு கல்வியை ஆரியர்க்கு இங்கு அருவருப்பாவதை – சுயசரிதை:1 21/3,4
சூதிலாத உளத்தினன் எந்தைதான் சூழ்ந்து எனக்கு நலம் செயல் நாடியே – சுயசரிதை:1 27/1
மேல்

எந்தையர் (1)

எந்தையர் தாம் மனைவியரை விற்பது உண்டோ இதுகாறும் அரசியரை சூதில் தோற்ற – பாஞ்சாலி:5 285/1
மேல்

எந்தையும் (1)

எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இ நாடே அதன் –தேசீய:3 1/1
மேல்

எந்நாள் (1)

இனி இவன் அனையாரை எந்நாள் காண்போம் – தனி:20 1/26
மேல்

எந்நாளும் (8)

பாருள் எந்நாளும் ஓர் கன்னிகை என்ன பயின்றிடுவாள் எங்கள் தாய் –தேசீய:9 2/2
ஆதி மறை தோன்றிய நல் ஆரியநாடு எந்நாளும்
நீதி மறைவு இன்றி நிலைத்த திருநாடு –தேசீய:48 6/1,2
இன்றும் எந்நாளும் இவை செய தவறேன் மெய் இது மெய் இது இவற்றை –தேசீய:50 14/1
நன்றை நாடும் மனமும் நீ எந்நாளும் ஈதல் வேண்டும் – தோத்திர:31 4/3
முன்பு பின் பலது ஆகி எந்நாளும் மூண்டு செல்லும் பராசக்தியோடே – தனி:14 8/2
நவ கவிதை எந்நாளும் அழியாத மகா கவிதை என்று நன்கு – தனி:22 6/4
துங்கமுறு பக்தர் பலர் புவி மீது உள்ளார் தோழரே எந்நாளும் எனக்கு பார் மேல் – சுயசரிதை:2 41/2
எந்நாளும் வாழவைக்குமே – பிற்சேர்க்கை:12 11/4
மேல்

எந்நேரம் (1)

இரவில் பகலிலே எந்நேரம் ஆனாலும் – கண்ணன்:4 1/21
மேல்

எந்நேரமும் (2)

கும்பிட்டு எந்நேரமும் சக்தி என்றால் உனை கும்பிடுவேன் மனமே – தோத்திர:18 3/2
தாமச பேயை கண்டு தாக்கி மடித்திடலாகும் எந்நேரமும்
தீமையை எண்ணி அஞ்சும் தேம்பல் பிசாசை திருகி எறிந்து பொய் –வேதாந்த:15 2/2,3
மேல்

எந்நேரமுமே (1)

நீல பெரும் கடல் எந்நேரமுமே தான் இசைக்கும் – குயில்:3 1/31
மேல்

எப்படி (8)

இடையே நம்மவர் எப்படி உய்வர் –தேசீய:24 1/115
எப்படி பொறுத்திடுவேன் இவன் இளமையின் வளமைகள் அறியேனோ – பாஞ்சாலி:1 27/1
எப்படி நீர் கொள்வீரோ யான் அறியேன் ஆரியரே – குயில்:9 1/214
அதனுடன் நீ எப்படி இரண்டற கலக்கிறாய் – வசனகவிதை:2 6/14
இவள் எப்படி உண்டாயினாள் அதுதான் தெரியவில்லை – வசனகவிதை:3 8/2
இவள் எதிலிருந்து தோன்றினாள் தான் என்ற பரம்பொருளிலிருந்து எப்படி தோன்றினாள் தெரியாது – வசனகவிதை:3 8/4
எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த வீட்டு கயிறும் பேசும் அதில் ஸந்தேகமே இல்லை – வசனகவிதை:4 1/16
அது எப்படி – வசனகவிதை:6 2/31
மேல்

எப்பதம் (1)

எப்பதம் வாய்த்திடுமேனும் நம்மில் யாவர்க்கும் அந்த நிலை பொதுவாகும் –தேசீய:1 5/1
மேல்

எப்பிறப்பு (1)

எப்பிறப்பு கொண்டாலும் ஏந்தலே நின் அழகை – குயில்:5 1/23
மேல்

எப்பொருளும் (1)

எப்பொருளும் தாம் பெற்று இங்கு இன்பநிலை எய்துவரே –வேதாந்த:11 12/2
மேல்

எப்பொழுதும் (6)

எங்கும் அஞ்சோம் எப்பொழுதும் அஞ்சோம் – தோத்திர:1 24/8
இனி எப்பொழுதும் உரைத்திடேன் இதை நீ – தோத்திர:1 36/19
எப்பொழுதும் கவலையிலே இணக்கி நிற்பான் பாவி – தோத்திர:41 3/1
நாதமொடு எப்பொழுதும் என்றன் நாவினிலே பொழிந்திட வேண்டும் – தோத்திர:61 2/3
எப்பொழுதும் பிரமத்திலே சிந்தை ஏற்றி உலகம் ஒர் ஆடல் போல் எண்ணி – பாஞ்சாலி:3 229/1
எப்பொழுதும் நின்னை இனி பிரிவது ஆற்றகிலேன் – குயில்:5 1/69
மேல்

எப்போது (2)

எளியனேன் யான் எனலை எப்போது போக்கிடுவாய் இறைவனே இவ் – தோத்திர:44 2/1
ஒளியே நீ எப்போது தோன்றினாய் – வசனகவிதை:2 6/6
மேல்

எப்போதும் (19)

எப்போதும் கைகட்டுவார் இவர் யாரிடத்தும் பூனைகள் போல் ஏங்கி நடப்பார் –தேசீய:15 3/4
சுகத்தினை நான் வேண்டி தொழுதேன் எப்போதும்
அகத்தினிலே துன்புற்று அழுதேன் யுகத்தினில் ஓர் – தோத்திர:66 5/1,2
வேண்டுமடி எப்போதும் விடுதலை அம்மா –வேதாந்த:4 0/1
சென்றது இனி மீளாது மூடரே நீர் எப்போதும் சென்றதையே சிந்தைசெய்து –வேதாந்த:20 1/1
எப்போதும் ஆனந்த சுடர் நிலையில் வாழ்ந்து உயிர்கட்கு இனிது செய்வோர் – தனி:23 3/1
எப்போதும் குரு சரணம் நினைவாய் நெஞ்சே எம்பெருமான் சிதம்பரதேசிகன் தாள் எண்ணாய் – சுயசரிதை:2 20/1
சென்றது இனி மீளாது மூடரே நீர் எப்போதும் சென்றதையே சிந்தைசெய்து – சுயசரிதை:2 32/1
சங்கரன் என்று எப்போதும் முன்னே கொண்டு சரணடைந்தால் அது கண்டீர் சர்வ சித்தி – சுயசரிதை:2 41/4
ஈரம் இன்றி எப்போதும் உபதேசங்கள் எடுத்தெடுத்து பெண்களிடம் இயம்புவாரே – சுயசரிதை:2 55/4
ஈரம் இலா நெஞ்சுடையார் சிவனை காணார் எப்போதும் அருளை மனத்து இசைத்துக்கொள்வாய் – சுயசரிதை:2 64/2
வீரம் இலா நெஞ்சுடையார் சிவனை காணார் எப்போதும் வீரம் மிக்க வினைகள் செய்வாய் – சுயசரிதை:2 64/3
வாயும் உரைப்பது உண்டு கண்டாய் அந்த மாயன் புகழினை எப்போதும் – கண்ணன்:14 3/2
எப்போதும் எம்மை சபித்தல் இயல்பு உனக்கே – பாஞ்சாலி:4 252/81
எட்ட நிரப்பியவை எப்போதும் ஓட்டுகின்றாய் – குயில்:7 1/84
அமுதம் எப்போதும் இன்பம் ஆகுக – வசனகவிதை:1 5/5
அவன் எப்போதும் இவற்றை நோக்கியிருக்கின்றான் – வசனகவிதை:2 10/16
எங்கும் எதனிலும் எப்போதும் எல்லாவித தொழில்களும் காட்டுவது சக்தி – வசனகவிதை:3 5/21
தமிழ் மக்கள் எருமைகளை போல எப்போதும் ஈரத்திலேயே நிற்கிறார்கள் ஈரத்திலேயே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் – வசனகவிதை:4 10/3
உன்னாலேதான் என் மனம் எப்போதும் அனலில் பட்ட புழுவை போலே துடித்துக்கொண்டிருக்கிறது – வசனகவிதை:6 4/3
மேல்

எம் (23)

இந்த உலகில் விரும்புகிலேன் என்றது எம் அனை செய்த உள்ளம் –தேசீய:8 9/2
தன்னிடை மூழ்கி திளைப்பாள் அங்கு தாவி குதிப்பாள் எம் அன்னை –தேசீய:10 2/2
தேம் சொரி மா மலர் சூடி மது தேக்கி நடிப்பாள் எம் அன்னை –தேசீய:10 3/2
விழி துயில்கின்றனை இன்னும் எம் தாயே வியப்பு இது காண் பள்ளியெழுந்தருளாயே –தேசீய:11 1/4
அள்ளிய தெள் அமுது அன்னை எம் அன்னை ஆருயிரே பள்ளியெழுந்தருளாயே –தேசீய:11 2/4
எடு-மினோ அற போரினை என்றான் எம் கோமேதகம் ஏந்திய காந்தி –தேசீய:12 8/4
இரு நிலத்தின் வந்து எம் உயிர் தாங்குவை எங்கள் தாய் நின் பாதங்கள் இறைஞ்சுவாம் –தேசீய:19 6/4
எண்ணம் எலாம் நெய்யாக எம் உயிரினுள் வளர்ந்த –தேசீய:27 2/1
மண்ணகத்தே வாழாது புறஞ்செய்தும் யாங்கள் எலாம் மறக்கொணாது எம்
எண்ணகத்தே லாஜபதி இடையின்றி நீ வளர்தற்கு என் செய்வாரே –தேசீய:47 1/3,4
ஆற்றகிலாராய் எம் அரு நாட்டின் அன்னைமார் அழும் கணீர் ஆணை –தேசீய:50 6/2
எம் குல தேவா போற்றி – தோத்திர:1 28/18
எம் உயிர் ஆசைகளும் எங்கள் இசைகளும் செயல்களும் துணிவுகளும் – தோத்திர:11 8/1
சற்று நேரத்துள் எம் உயிர் சாய்த்து அருள் – தோத்திர:45 8/2
மலை விளக்கே எம் அனையர் மன இருளை மாற்றுதற்கு வந்த ஞான – தனி:20 3/2
வெல்வது எம் குலத்தொழிலாம் எந்தவிதத்தினில் இசையினும் தவறிலை காண் – பாஞ்சாலி:1 101/1
நின்னை அழைத்துவர நேமித்தான் எம் அரசன் – பாஞ்சாலி:4 252/97
கார் தடம் கண்ணி எம் தேவி அவள் கண்ணிலும் காண்டிவ வில்லினும் ஆணை – பாஞ்சாலி:5 306/3
ஆரியம் என்ற பெரும் பெயர் கொண்ட எம் அன்னையின் மீது திகழ் அன்பு எனும் மென் கொடி வாடிய காலை அதற்கு உயிர் தந்திடுவான் – பிற்சேர்க்கை:3 1/1
அத்தி முகத்து எம் கோன் அடி இணையே சித்தி தரும் – பிற்சேர்க்கை:12 0/2
ஐயம் இன்று எங்கள் பொருள் இவை எம் ஆகாரம் ஆகுமடா – பிற்சேர்க்கை:14 7/2
இன்பமே எம் வாழ்க்கை இதற்கு ஏற்றம் ஒன்று இல்லையடா – பிற்சேர்க்கை:14 16/2
படு மணி முகத்தை திறந்து எம் பார்வை முன் – பிற்சேர்க்கை:26 1/10
எம் முன் வந்து நீதியின் இயலை – பிற்சேர்க்கை:26 1/25
மேல்

எம்பியின் (1)

எம்பியின் மக்கள் இருந்து அரசாளும் இந்திரமாநகர் சார்ந்து அவர்தம்பால் – பாஞ்சாலி:1 111/2
மேல்

எம்பிரான் (1)

எம்பிரான் உளம் கொள்ளுதியாயின் யாவும் தானம் என கொடுப்பாரே – பாஞ்சாலி:2 202/3
மேல்

எம்பெருமான் (3)

எப்போதும் குரு சரணம் நினைவாய் நெஞ்சே எம்பெருமான் சிதம்பரதேசிகன் தாள் எண்ணாய் – சுயசரிதை:2 20/1
யாம் கற்ற கல்வி எலாம் பலிக்கச்செய்தான் எம்பெருமான் பெருமையை இங்கு இசைக்க கேளீர் – சுயசரிதை:2 37/2
கண்ணன் எம்பெருமான் அருள் வாழ்கவே கலி அழிந்து புவித்தலம் வாழ்கவே – கண்ணன்:5 14/1
மேல்

எம்மட்டு (1)

சாக துணியில் சமுத்திரம் எம்மட்டு மாயையே இந்த –வேதாந்த:8 4/1
மேல்

எம்மவர் (2)

அவமறு செய்கை அதனினால் இயலும் அளவு எல்லாம் எம்மவர் இந்த –தேசீய:50 11/3
மாயம் எலாம் நீங்கி இனிது எம்மவர் நன்னெறி சாரும் வண்ணம் ஞானம் – தனி:18 4/3
மேல்

எம்மவர்காள் (1)

எல்லாம் மறந்தீர் எம்மவர்காள் என்னே கொடுமை ஈங்கு இதுவே – பிற்சேர்க்கை:4 1/4
மேல்

எம்மனோர் (1)

பாரதநாட்டில் பரவிய எம்மனோர்
நூல் கணம் மறந்து பல் நூறு ஆண்டு ஆயின – தனி:8 4/1,2
மேல்

எம்மான் (2)

வாழ்க நீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டில் எல்லாம் –தேசீய:41 1/1
திறம்பட வகுத்த எம்மான் செய்தொழில் ஒப்பு நோக்க – தனி:19 4/2
மேல்

எம்மிடம் (1)

வீட்டினில் எம்மிடம் காட்ட வந்தார் அதை வெட்டிவிட்டோம் என்று கும்மியடி – பல்வகை:6 3/2
மேல்

எம்மிடை (1)

மீட்டும் எம்மிடை நின் வரவினால் விளைவதா – தனி:8 8/2
மேல்

எம்மில் (1)

கேளடா மானிடவா எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:14 3/1
மேல்

எம்முடன் (1)

ஈன பறையர்களேனும் அவர் எம்முடன் வாழ்ந்து இங்கு இருப்பவர் அன்றோ –தேசீய:1 2/1
மேல்

எம்முடை (1)

மலிவுறு சிறப்பின் எம்முடை முன்னோர் மாண்பதன் நினைவின் மீது ஆணை –தேசீய:50 5/2
மேல்

எம்முள் (2)

அச்சத்தை சுட்டு அங்கு சாம்பரும் இன்றி அழித்திடும் வானவனை செய்கை ஆற்றும் மதி சுடரை தடையற்ற பெரும் திறலை எம்முள்
இச்சையும் வேட்கையும் ஆசையும் காதலும் ஏற்றதோர் நல் அறமும் கலந்து ஒளி ஏறும் தவ கனலை பெரும் திரள் எய்தி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 5/1,2
மேன்மேலும் புதிய காற்று எம்முள் வந்து மேன்மேலும் புதிய உயிர் விளைத்தல் கண்டீர் – சுயசரிதை:2 33/2
மேல்

எம்முள்ளே (1)

பயிலும் மனித உரு பற்றி நின்றான் எம்முள்ளே
காதல் இசைந்தாலும் கடி மணம்தான் கூடாதாம் – குயில்:9 1/180,181
மேல்

எம்முளே (1)

தெரிந்தனம் எம்முளே தெளிந்தவர் ஈங்கு இலை – தனி:8 4/4
மேல்

எம்மை (17)

காண்டிவம் ஏந்தி உலகினை வென்றது கல் ஒத்த தோள் எவர் தோள் எம்மை
ஆண்டு அருள்செய்பவள் பெற்று வளர்ப்பவள் ஆரியர் தேவியின் தோள் –தேசீய:8 6/1,2
எண்பஃது ஆண்டு இருந்தவன் இனி பல்லாண்டு இருந்து எம்மை இனிது காக்க –தேசீய:43 5/1
அண்மையில் என்றும் நின்றே எம்மை ஆதரித்து அருள்செய்யும் விரதமுற்றாய் – தோத்திர:11 3/4
அகத்து அகத்து அகத்தினிலே உள் நின்றாள் அவள் அம்மை அம்மை எம்மை நாடு பொய் வென்றாள் – தோத்திர:20 1/1
இன்று இங்கு எம்மை அதம் புரி இல்லையேல் – தோத்திர:45 9/3
கட்டுக்கள் போக்கி விடுதலை தந்திடும் கண்மணி போன்றவனை எம்மை காவல்புரிபவனை தொல்லை காட்டை அழிப்பவனை திசை – தோத்திர:74 3/1
கடவுளர் தாம் எம்மை வாழ்த்தி கைகொடுத்தாரே இ நேரம் – தோத்திர:75 18/2
பாரில் எம்மை உரிமைகொண்டு பற்றி நிற்கவே –வேதாந்த:4 3/2
ஈயை கருடநிலை ஏற்றுவீர் எம்மை என்றும் துயரம் இன்றி வாழ்த்துவீர் – தனி:11 4/2
அன்னியர்கள் தமிழ் செவ்வி அறியாதார் இன்று எம்மை ஆள்வோரேனும் – தனி:21 2/1
இளையாரொடு ஆடி குதிப்பான் எம்மை இடையில் பிரிந்துபோய் வீட்டிலே சொல்வான் – கண்ணன்:9 8/2
எம்மை துயர்செய்யும் பெரியோர் வீட்டில் யாவர்க்கும் நல்லவன் போலே நடப்பான் – கண்ணன்:9 9/2
அதிக மோகம் அவன் உளம்கொண்டான் ஐவர் மீதில் இங்கு எம்மை வெறுப்பான் – பாஞ்சாலி:1 98/4
கக்கக்கென்றே நகைப்பார் துரியோதனா கட்டிக்கொள் எம்மை என்பார் – பாஞ்சாலி:4 247/4
எப்போதும் எம்மை சபித்தல் இயல்பு உனக்கே – பாஞ்சாலி:4 252/81
எம்மை உண்பீர் எமக்கு உணவாவீர் – வசனகவிதை:1 6/11
தோழர் என்று எம்மை நித்தமும் சார்ந்தீர் – வசனகவிதை:7 0/34
மேல்

எம்மோடு (1)

ஈண்டு நமது தோழராகி எம்மோடு அமுதம் உண்டு குலவ –வேதாந்த:4 1/3
மேல்

எம (1)

செயிர்த்த சிந்தையர் பண நசை மிகமிக வருத்த வந்த வல் வினைபுரி முகடிகள் சிறக்கும் மன்பதை உயிர் கவர் எம படர் எனவாகி – பிற்சேர்க்கை:24 3/1
மேல்

எமக்கு (20)

பொன் ஒளிர் பாரத நாடு எங்கள் நாடே போற்றுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 1/4
பாரத நாடு பழம் பெரு நாடே பாடுவம் இஃதை எமக்கு இலை ஈடே –தேசீய:6 2/4
உன்னத ஆரிய நாடு எங்கள் நாடே ஓதுவம் இஃதை எமக்கு இல்லை ஈடே –தேசீய:6 3/4
எமக்கு இல்லையென்றால் தீனர் எது செய்வோமே –தேசீய:27 10/2
எண்ணில துணைவர்காள் எமக்கு இவர் செயும் துயர் –தேசீய:32 1/53
யாது அவன் கூறும் என் எமக்கு அருளும் –தேசீய:42 1/22
சிரம் மீது நங்கள் கணபதி தாள் மலர் சேர்த்து எமக்கு
தரமே-கொல் வானவர் என்று உளத்தே களி சார்ந்ததுவே – தோத்திர:1 14/3,4
வாகையே சுமக்கும் வேலை வணங்குவது எமக்கு வேலை – தோத்திர:6 1/2
பிச்சை இங்கு எமக்கு அளித்தாய் ஒரு பெருநகர் உடல் எனும் பெயரினதாம் – தோத்திர:11 5/4
இ தரை மீதினில் இன்பங்கள் யாவும் எமக்கு தெரிந்திடல் வேண்டும் என்றே – தோத்திர:22 5/2
ஆதாரம் உன்னை அல்லால் ஆர் எமக்கு பாரினிலே – தோத்திர:63 1/2
அஞ்சல் அஞ்சேல் என்று கூறி எமக்கு நல் ஆண்மை சமைப்பவனை பல் வெற்றிகள் ஆக்கி கொடுப்பவனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 4/2
வேகாத மனம் கொண்டு களித்து வாழ்வீர் மேதினியில் ஏது வந்தால் எமக்கு என் என்றே – சுயசரிதை:2 9/4
விடம் உண்டும் சாகாமல் இருக்க கற்றால் வேறெதுதான் யாதாயின் எமக்கு இங்கு என்னே – சுயசரிதை:2 10/2
ஏங்காமல் அஞ்சாமல் இடர் செய்யாமல் என்றும் அருள் ஞானியரே எமக்கு வேந்தர் – சுயசரிதை:2 44/4
காலினை கையினால் பற்றிக்கொண்டு நாம் கதி எமக்கு ஒன்று காட்டுவை என்றிட்டால் – கண்ணன்:5 6/1
சொல்லப்படாது அவனால் எமக்கு ஆன துன்பம் அனைத்தையும் நீ அறியாயோ – பாஞ்சாலி:1 127/2
எம்மை உண்பீர் எமக்கு உணவாவீர் – வசனகவிதை:1 6/11
உரைக்க மனம் எமக்கு இன்றி யாம் அழிந்தாம் பிழை சிறிதும் உளதாம்-கொல்லோ – பிற்சேர்க்கை:7 3/4
யாம் நாடு பொருளை எமக்கு ஈந்து எமது வறுமையினை இன்றே கொல்வாய் – பிற்சேர்க்கை:11 7/2
மேல்

எமக்கென்றே (1)

துன்பமுறும் எமக்கென்றே எண்ணி நின் வாய் சொல்லை மறுத்து உரைத்தோமோ நின்பால் உள்ள – பாஞ்சாலி:1 144/1
மேல்

எமக்கே (1)

சான்றோன் ஒரு முனி தருக நீ எமக்கே
மோசே கிறிஸ்து நானக் முதலியோர் – பிற்சேர்க்கை:26 1/20,21
மேல்

எமது (20)

இந்நாள் எமது தமிழ்நாட்டிடையே –தேசீய:24 1/73
எமது மூதாதையர் என்பது இங்கு எவர்-கொல் –தேசீய:24 1/105
என்று எமது அன்னை கை விலங்குகள் போகும் என்று எமது இன்னல்கள் தீர்ந்து பொய் ஆகும் –தேசீய:28 1/2
என்று எமது அன்னை கை விலங்குகள் போகும் என்று எமது இன்னல்கள் தீர்ந்து பொய் ஆகும் –தேசீய:28 1/2
எ பணி விதித்து எமது ஏழேழ் பிறவியும் –தேசீய:42 1/23
பல் நாடு முடி வணங்க தலைமை நிறுத்திய எமது பரதகண்ட –தேசீய:43 1/2
பண்பு அல்ல நமக்கு இழைப்போர் அறிவு திருந்துக எமது பரதநாட்டு –தேசீய:43 5/2
சக்திதனக்கே எமது நாக்கு – தோத்திர:24 5/5
சக்திதனக்கே எமது வயிறு அது – தோத்திர:24 10/2
சக்திதனக்கே எமது வயிறு அது – தோத்திர:24 10/4
ஏதாயினும் வழி நீ சொல்வாய் எமது உயிரே – தோத்திர:63 1/3
குமரி மைந்தன் எமது வாழ்வில் கோயில்கொண்டானே இ நேரம் – தோத்திர:75 11/2
இருளுக்கு ஞாயிறாய் எமது உயர் நாடாம் பயிர்க்கு மழையாய் இங்கு – தனி:17 1/2
தீயே நீ எமது உயிரின் தோழன் – வசனகவிதை:2 8/24
நின்னை போல எமது உயிர் நூறாண்டு வெம்மையும் சுடரும் தருக – வசனகவிதை:2 8/26
தீயே நின்னை போல எமது உள்ளம் சுடர்விடுக – வசனகவிதை:2 8/27
தீயே நின்னை போல எமது அறிவு கனலுக – வசனகவிதை:2 8/28
எமது உயிர்நெருப்பை நீடித்து நின்று நல் ஒளி தருமாறு நன்றாக வீசு – வசனகவிதை:4 6/5
யாம் நாடு பொருளை எமக்கு ஈந்து எமது வறுமையினை இன்றே கொல்வாய் – பிற்சேர்க்கை:11 7/2
எழுந்தோம் காந்திக்கு ஈந்தோம் எமது உயிர் – பிற்சேர்க்கை:26 1/49
மேல்

எமை (19)

இன் உயிர் தந்து எமை ஈன்று வளர்த்து அருள் ஈந்ததும் இ நாடே எங்கள் –தேசீய:3 2/1
இதமுற வந்து எமை ஆண்டு அருள்செய்வாய் ஈன்றவளே பள்ளியெழுந்தருளாயே –தேசீய:11 5/4
தரித்து எமை காப்பாய் தாயே போற்றி –தேசீய:18 7/5
இன்று எமை வருத்தும் இன்னல்கள் மாய்க –தேசீய:25 1/3
கூட்டம் கூடி வந்தேமாதரம் என்று கோஷித்தாய் எமை தூஷித்தாய் –தேசீய:38 2/1
பேரருள் கடவுள் திருவடி ஆணை பிறப்பு அளித்து எமை எலாம் புரக்கும் –தேசீய:50 1/1
புன் பலி கொண்டுவந்தோம் அருள்பூண்டு எமை தேவர்தம் குலத்து இடுவாய் – தோத்திர:11 2/3
அச்சமும் துயரும் என்றே இரண்டு அசுரர் வந்து எமை இங்கு சூழ்ந்து நின்றார் – தோத்திர:11 5/1
நாடி நின்று இடர் புரிவார் உயிர் நதியினை தடுத்து எமை நலித்திடுவார் – தோத்திர:11 6/2
பாடி நின்று உனை புகழ்வோம் எங்கள் பகைவரை அழித்து எமை காத்திடுவாய் – தோத்திர:11 6/4
அம்மை நல் சிவசக்தி எமை அமரர்தம் நிலையினில் ஆக்கிடுவாய் – தோத்திர:11 8/4
வேதம் பொன் உரு கன்னிகை ஆகியே மேன்மைசெய்து எமை காத்திட சொல்வதோ – பல்வகை:4 2/3
விண்ணினின்று எமை வானவர் காப்பார் மேவி பார் மிசை காப்பவர் நீரே – பல்வகை:8 2/4
இன்னான் தானும் எமை அகன்று ஏகினன் – தனி:20 1/24
அண்ணன் மைந்தன் அவனிக்கு உரியவன் யான் அன்றோ அவர் அடியவர் ஆகி எமை பற்றி நிற்றல் விதி அன்றோ – பாஞ்சாலி:1 47/1
மிகையுறும் துன்பம் ஏது நம்மோடு வேறுறாது எமை சார்ந்து நன்கு உய்வார் – பாஞ்சாலி:1 105/4
இருமையும் கெடுப்பதுவாம் இந்த இழிதொழிலால் எமை அழித்தலுற்றாய் – பாஞ்சாலி:2 167/4
மீட்டும் எமை அடிமை செய்தாய் மேலும் பொறுத்திருந்தோம் – பாஞ்சாலி:5 279/2
எற்றி எமை வீழ்த்த பெரும் காற்று இயற்றினனே – பிற்சேர்க்கை:25 16/2
மேல்

எய்க்கும் (1)

எய்க்கும் நெஞ்சை வலியுறுத்தி உடலை இருப்புக்கு இணையாக்கி – தோத்திர:1 39/2
மேல்

எய்த (8)

நடுக்கம் நீர் எய்த நான் ஐம் முறையும் –தேசீய:42 1/106
எய்த விரும்பியதை எய்தலாம் வையகத்தில் – தோத்திர:1 37/2
காதல்செயும் மனைவியே சக்தி கண்டீர் கடவுள்நிலை அவளாலே எய்த வேண்டும் – சுயசரிதை:2 50/4
மேம்பாடு எய்த வேண்டினோன் போலவும் – கண்ணன்:6 1/7
நாம் இ பூதலத்தே குறைவு எய்த நாளும் பாண்டவர் ஏறுகின்றாரால் – பாஞ்சாலி:1 103/2
பாரதர்தம் நாட்டிலே நாசம் எய்த பாவியேன் துணைபுரியும் பான்மை என்னே – பாஞ்சாலி:1 118/4
தொல்லைப்படும் என் மனம் தெளிவு எய்த சொல்லுதி நீ ஒரு சூழ்ச்சி இங்கு என்றான் – பாஞ்சாலி:1 127/4
தருமம் அழிவு எய்த சத்தியமும் பொய் ஆக – பாஞ்சாலி:4 252/1
மேல்

எய்தப்பெறுகுவார் (1)

நாடும் பொருள்கள் அனைத்தையும் சில நாளினில் எய்தப்பெறுகுவார் அவர் – கண்ணன்:7 11/3
மேல்

எய்தல் (5)

பொய்த்து அழிவு எய்தல் முடிபு என புகழும் –தேசீய:24 1/83
பச்சை முந்திரி அன்னது உலகம் பாட்டு பாடல் சிவக்களி எய்தல்
இச்சை தீர உலகினை கொல்வோம் இனிய சாறு சிவமதை உண்போம் – தனி:14 2/1,2
ஆனாலும் புவியின் மிசை உயிர்கள் எல்லாம் அநியாய மரணம் எய்தல் கொடுமை அன்றோ – சுயசரிதை:2 13/1
பிழை ஒன்றே அரசர்க்கு உண்டு கண்டாய் பிறரை தாழ்த்துவதில் சலிப்பு எய்தல் – பாஞ்சாலி:1 100/4
வாழ்க்கையாவது சக்தியை போற்றுதல் இதன் பயன் இன்பம் எய்தல்
உள்ளம் தெளிந்திருக்க உயிர் வேகமும் சூடும் உடையதாக உடல் அமைதியும் வலிமையும் பெற்றிருக்க – வசனகவிதை:3 8/8,9
மேல்

எய்தலாம் (1)

எய்த விரும்பியதை எய்தலாம் வையகத்தில் – தோத்திர:1 37/2
மேல்

எய்தவும் (2)

அமரத்தன்மையும் எய்தவும்
இங்கு நாம் பெறலாம் இஃது உணர்வீரே – தோத்திர:1 4/19,20
நாட்டு மக்கள் நலமுற்று வாழவும் நானிலத்தவர் மேல் நிலை எய்தவும்
பாட்டிலே தனி இன்பத்தை நாட்டவும் பண்ணிலே களி கூட்டவும் வேண்டி நான் – தோத்திர:19 3/1,2
மேல்

எய்தவே (1)

வையகத்தார் வியப்பு எய்தவே புவி மன்னவர் சேர்ந்த சபைதனில் மிக – பாஞ்சாலி:1 67/2
மேல்

எய்தாதபடி (1)

மனித ஜாதி இருக்குமளவும் இதே தலையணை அழிவு எய்தாதபடி காக்கலாம் – வசனகவிதை:3 5/11
மேல்

எய்தான் (1)

கொன்றாலும் ஒப்பாகா வடுச்சொல் கூறி குமைவதனில் அணுவளவும் குழப்பம் எய்தான்
சென்றாலும் இருந்தாலும் இனி என்னேடா செய்கை நெறி அறியாத சிறியாய் நின்னை – பாஞ்சாலி:3 213/2,3
மேல்

எய்தி (34)

தேர்ந்த கல்வி ஞானம் எய்தி வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே –தேசீய:30 2/4
வாழி கல்வி செல்வம் எய்தி மனமகிழ்ந்து கூடியே –தேசீய:30 3/3
இந்திரனார் உலகினிலே நல் இன்பம் இருக்குது என்பார் அதனை இங்கே கொண்டு எய்தி
மந்திரம் போல் வேண்டுமடா சொல் இன்பம் நல்ல மதமுறவே அமுத நிலை கண்டு எய்தி – தோத்திர:20 4/1,2
மந்திரம் போல் வேண்டுமடா சொல் இன்பம் நல்ல மதமுறவே அமுத நிலை கண்டு எய்தி – தோத்திர:20 4/2
கூடி கிழ பருவம் எய்தி கொடும் கூற்றுக்கு இரை என பின் மாயும் பல – தோத்திர:32 4/3
செல்வம் எட்டும் எய்தி நின்னால் செம்மை ஏறி வாழ்வேன் – தோத்திர:57 5/1
செல்வங்கள் பொங்கி வரும் நல்ல தெள் அறிவு எய்தி நலம் பல சார்ந்திடும் – தோத்திர:64 9/1
எட்டும் புகழ் வளர்ந்து ஓங்கிட வித்தைகள் யாவும் பழகிடவே புவி மிசை இன்பம் பெருகிடவே பெரும் திரள் எய்தி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 3/2
இச்சையும் வேட்கையும் ஆசையும் காதலும் ஏற்றதோர் நல் அறமும் கலந்து ஒளி ஏறும் தவ கனலை பெரும் திரள் எய்தி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 5/2
பகனும் இங்கே இன்பம் எய்தி பாடுகின்றானே ஐயோ நாம் – தோத்திர:75 14/1
முட்டை தரும் குஞ்சை காத்து மகிழ்வு எய்தி முந்த உணவு கொடுத்து அன்புசெய்து இங்கு –வேதாந்த:3 2/2
வெள்ளமடா தம்பி விரும்பிய போது எய்தி நினது –வேதாந்த:11 15/1
அமிழ்ந்து பேரிருளாம் அறியாமையில் அவலம் எய்தி கலையின்றி வாழ்வதை – பல்வகை:4 7/3
வெற்றி கொள்ளும் படைகள் நடத்தி வேந்தர்தம்முள் பெரும் புகழ் எய்தி
ஒற்றை வெள்ளை கவிதை உயர்த்தே உலகம் அஞ்சி பணிந்திட வாழ்வோம் – தனி:14 3/1,2
நேரில் அப்போதே எய்தி வழிபட நினைகிலேயோ – தனி:22 1/4
என் அரும் சேய்களும் இவரும் நட்பு எய்தி
இருபான்மையர்க்கும் இன்னல் ஒன்று இன்றி – தனி:24 1/39,40
ஈங்கு இதற்கிடை எந்தை பெரும் துயர் எய்தி நின்றனன் தீய வறுமையான் – சுயசரிதை:1 39/1
நாடகத்தில் காவியத்தில் காதல் என்றால் நாட்டினர்தாம் வியப்பு எய்தி நன்றாம் என்பர் – சுயசரிதை:2 52/1
மூடர் எலாம் பொறாமையினால் விதிகள் செய்து முறைதவறி இடர் எய்தி கெடுகின்றாரே – சுயசரிதை:2 52/4
காதலிலே இன்பம் எய்தி களித்து நின்றால் கனமான மன்னவர் போர் எண்ணுவாரோ – சுயசரிதை:2 53/1
கொஞ்ச நேரத்தில் பாதகத்தொடு கூடியே உறவு எய்தி நின்றானால் – பாஞ்சாலி:1 39/4
தீதுசெய்து மடித்திட எண்ணி செய்கை ஒன்று அறியான் திகைப்பு எய்தி
சூதும் பொய்யும் உருவென கொண்ட துட்ட மாமனை தான் சரண் எய்தி – பாஞ்சாலி:1 40/2,3
சூதும் பொய்யும் உருவென கொண்ட துட்ட மாமனை தான் சரண் எய்தி
ஏது செய்வம் என சொல்லி நைந்தான் எண்ணத்து உள்ளன யாவும் உரைத்தே – பாஞ்சாலி:1 40/3,4
கொம்பினை ஒத்த மடப்பிடியோடும் கூடி இங்கு எய்தி விருந்து களிக்க – பாஞ்சாலி:1 111/3
வெம் திறல் கொண்ட துருபதன் செல்வம் வெள்கி தலைகுனிந்து ஆங்கு வந்து எய்தி
அந்தி மயங்க விசும்பிடை தோன்றும் ஆசை கதிர் மதி அன்ன முகத்தை – பாஞ்சாலி:1 120/2,3
பேதை நீயும் முகம் மலர்வு எய்தி பெட்பும் மிக்குற வீற்றிருக்கின்றாய் – பாஞ்சாலி:2 199/2
இந்த உரு எய்தி தன் ஏற்றம் விளக்குதல் போல் – குயில்:1 1/20
எய்தி இருக்கும் இடையினிலே பாவியேன் – குயில்:7 1/48
நெஞ்சம் கலக்கம் எய்தி நிற்கையிலே வேந்தன் மகன் – குயில்:9 1/92
ஆத்திரம்தான் மிஞ்சி நின்னை ஆங்கு எய்தி காண வந்தான் – குயில்:9 1/121
மன்னவனும் சோர்வு எய்தி மண் மேல் விழுந்துவிட்டான் – குயில்:9 1/156
வெம் சினம்தான் எய்தி நினை விட்டுவிட நிச்சயிப்பான் – குயில்:9 1/208
அதனால் காற்றுத்தேவன் சினம் எய்தி அவர்களை அழிக்கின்றான் – வசனகவிதை:4 8/15
பறவைகள் எல்லாம் வாட்டம் எய்தி நிழலுக்காக பொந்துகளில் மறைந்து கிடக்கின்றன – வசனகவிதை:5 2/12
மேல்

எய்திட (4)

ஏழ் கடல் ஓடியும் ஓர் பயன் எய்திட வழி இன்றி இருப்பதுவும் – தோத்திர:59 2/3
மெய் அயர்ந்து விழி குழிவு எய்திட வீறு இழந்து எனது உள்ளம் நொய்தாகிட – சுயசரிதை:1 28/3
இதனை எலாம் அவ் விழியற்ற தந்தையின்பால் சென்றே சொல்லி இங்கு இவர் மீது அவனும் பகை எய்திட செய்குவாய் – பாஞ்சாலி:1 43/3
பேரியல் செல்வங்களும் இசை பெருமையும் எய்திட விரும்புதியேல் – பாஞ்சாலி:1 93/3
மேல்

எய்திடலாமோ (1)

என்று அந்த பேதை உரைத்தான் ஆ இந்த வசை எனக்கு எய்திடலாமோ
சென்றிடுவீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்து இங்கு சேர்ப்பீர் –தேசீய:21 11/1,2
மேல்

எய்திடவும் (1)

எய்திடவும் செய்யும் எனை – பிற்சேர்க்கை:12 10/4
மேல்

எய்திடற்கு (1)

குலம் எலாம் அழிவு எய்திடற்கு அன்றோ குத்திர துரியோதனன்தன்னை – பாஞ்சாலி:2 198/1
மேல்

எய்திடாது (1)

இனி நினக்கு என்னால் எய்திடாது என பல – கண்ணன்:6 1/141
மேல்

எய்திடாரோ (1)

ஐய நீ எழுந்தால் அறிஞர் அவலம் எய்திடாரோ – பாஞ்சாலி:3 211/4
மேல்

எய்திடான் (1)

நண்பர்களோடு உறவு எய்திடான் இளநாரியரை சிந்தைசெய்திடான் பிள்ளை – பாஞ்சாலி:1 59/2
மேல்

எய்திடும் (6)

பண் நன்றாமடி பாவையர் வாட பாடி எய்திடும் அம்படி தோழி – தோத்திர:51 5/2
பக்தியினாலே இந்த பாரினில் எய்திடும் மேன்மைகள் கேளடீ –வேதாந்த:15 1/1
சிந்தை அறிந்தே அருள்செய்திட வேண்டும் என்றால் அருள் எய்திடும் –வேதாந்த:15 7/4
ஈன கவலைகள் எய்திடும் போதில் இதம் சொல்லி மாற்றிடுவான் – கண்ணன்:1 2/4
குன்றம் ஒன்று குழைவுற்று இளகி குழம்புபட்டு அழிவு எய்திடும் வண்ணம் – பாஞ்சாலி:1 38/3
எய்திடும் செல்வ எழுச்சியில் களிப்போம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/53
மேல்

எய்திடுமாயின் (1)

ஈங்கு இதில் கலக்கம் எய்திடுமாயின்
மற்று அதன் பின்னர் மருந்து ஒன்று இல்லை –தேசீய:24 1/71,72
மேல்

எய்திடுவான் (1)

சோர்ந்து அழிவு எய்திடுவான் இவை சூது என்றும் சதி என்றும் சொல்வாரோ – பாஞ்சாலி:2 176/4
மேல்

எய்திடுவோம் (1)

பூ மணி தாளினையே கண்ணில் ஒற்றி புண்ணியம் எய்திடுவோம் – தோத்திர:65 4/2
மேல்

எய்திய (7)

பின்னை இங்கு வந்து எய்திய பேரொலி போல மந்திர வேதத்தின் பேரொலி – பல்வகை:10 3/4
புல் நிலை எய்திய போழ்து அதில் நெடுங்கால் – தனி:13 1/74
என்னை ஈன்று எனக்கு ஐந்து பிராயத்தில் ஏங்கவிட்டு விண் எய்திய தாய்தனை – சுயசரிதை:1 20/1
பார்ப்பன குலம் கெட்டு அழிவு எய்திய பாழடைந்த கலியுகம் ஆதலால் – சுயசரிதை:1 40/1
கண்ணழிவு எய்திய பாதகன் அந்த காரிகைதன்னை அழைத்துவா என்று அவ் – பாஞ்சாலி:5 266/3
சிறிது களைப்பு எய்திய உடனே அதை உறங்க இறக்க விட்டுவிட்டேன் துயிலும் சாவுதான் சாவும் துயிலே – வசனகவிதை:4 1/72
அங்கமே தளர்வு எய்திய காலையும் அங்கு ஒர் புல் நரி தந்திடும் ஊன் உணா – பிற்சேர்க்கை:2 1/1
மேல்

எய்தியது (3)

எனை துயர்ப்படுத்த வந்து எய்தியது உலகில் – தனி:13 1/20
பீழை உனக்கு எய்தியது என் பேசாய் என கேட்டேன் – குயில்:3 1/10
பீடையுறு புள் வடிவம் பேதை உனக்கு எய்தியது
வாழி நின்றன் மன்னவனும் தொண்டை வள நாட்டில் – குயில்:9 1/171,172
மேல்

எய்தியிருக்கின்றன (1)

இலைகள் அவனுடைய அழகிலே யோகம் எய்தியிருக்கின்றன
அவனை நீரும் நிலமும் காற்றும் உகந்து களியுறும் – வசனகவிதை:2 10/21,22
மேல்

எய்தியே (4)

நீதி அறிந்து இன்பம் எய்தியே ஒரு நேர்மை தொழிலில் இயங்குவார் – கண்ணன்:7 8/4
நாடி தழுவி மனக்குறை தீர்ந்து நான் நல்ல களி எய்தியே
பாடி பரவசமாய் நிற்கவே தவம்பண்ணியது இல்லையடி – கண்ணன்:20 4/3,4
துண்ணென வெம் சினம் எய்தியே அட சூதில் அரசு இழந்து ஏகினும் – பாஞ்சாலி:3 231/4
எண்ணா பெரு மகிழ்ச்சி எய்தியே நின் தந்தை – குயில்:9 1/40
மேல்

எய்திவிட்டாய் (1)

பூரிப்பு கொண்டாய் புளகம் நீ எய்திவிட்டாய்
வாரி பெரும் திரை போல் வந்த மகிழ்ச்சியிலே – குயில்:9 1/108,109
மேல்

எய்திவிட்டான் (1)

அங்கம் நொந்துவிட்டான் விதுரன் அவலம் எய்திவிட்டான்
சிங்க மைந்தை நாய்கள் கொல்லும் செய்தி காணலுற்றே – பாஞ்சாலி:3 228/3,4
மேல்

எய்திவிட்டேன் (1)

காலம் நான் கண்டு கடு மோகம் எய்திவிட்டேன்
பார வடிவும் பயிலும் உடல் வலியும் – குயில்:7 1/28,29
மேல்

எய்திவிட (1)

அறிதுயில் போய் மற்று ஆங்கே ஆழ்ந்த துயில் எய்திவிட
செறிதரு நல் சீர் அழகு செல்வம் எலாம் தான் ஆகும் – பாஞ்சாலி:4 252/11,12
மேல்

எய்தின (1)

அகத்தினில் சில புண் ஆறுதல் எய்தின
போர் தொகை அடங்கி என் ஏழை புத்திரர் – தனி:24 1/15,16
மேல்

எய்தினர் (5)

போற்றி நினை புது நிலை எய்தினர்
கூற்றினுக்கு உயிர் கோடி கொடுத்தும் நின் –தேசீய:29 7/2,3
கூடிவந்து எய்தினர் கொழும் பொழில் இனங்களும் –தேசீய:42 1/15
ஆர்த்தனர் தொண்டர் அரு வியப்பு எய்தினர்
விழிகளை துடைத்து மீளவும் நோக்கினர் –தேசீய:42 1/94,95
ஈடுறு வண்டி கொண்டே பலர் எய்தினர் கரும்புகள் பல கொணர்ந்தார் – பாஞ்சாலி:1 35/3
துய்ய சிந்தையர் எத்தனை மக்கள் துன்பம் இவ் வகை எய்தினர் அம்மா – பாஞ்சாலி:2 178/4
மேல்

எய்தினராயின் (1)

ஜாதி மதங்களை பாரோம் உயர் ஜன்மம் இ தேசத்தில் எய்தினராயின்
வேதியராயினும் ஒன்றே அன்றி வேறு குலத்தினராயினும் ஒன்றே –தேசீய:1 1/1,2
மேல்

எய்தினள் (1)

கங்கையும் வந்தாள் கலை மங்கையும் வந்தாள் இன்ப காளி பராசக்தி அன்புடன் எய்தினள்
செங்கமலத்தாள் எழில் பொங்கும் முகத்தாள் திருத்தேவியும் வந்து சிறப்புற நின்றனள் – தோத்திர:49 3/3,4
மேல்

எய்தினன் (1)

எண்ணிலர் உளர் என துணிந்து இன்பு எய்தினன்
வெய்ய செங்குருதியின் வீழ்ந்து தாம் இறந்து –தேசீய:42 1/89,90
மேல்

எய்தினேன் (4)

தன்னையே சசி என்று சரணம் எய்தினேன் – தோத்திர:53 0/2
என பெரும் தாபம் எய்தினேன் ஆகி – கண்ணன்:6 1/74
பின்னை ஒர் புத்தன் என நான் வளர்ந்திட்டேன் ஒளி பெண்மை அசோதரை என்று உன்னை எய்தினேன்
சொன்னவர் சாத்திரத்தில் மிக வல்லர் காண் அவர் சொல்லில் பழுது இருக்க காரணம் இல்லை – கண்ணன்:19 5/2,3
ஈங்கு உனை சரண் என்று எய்தினேன் என்னை இரும் கலை புலவன் ஆக்குதியே – பாஞ்சாலி:3 205/4
மேல்

எய்தினை (1)

பெரும் பத தடையுமாம் பெண்மை எங்கு எய்தினை
பேடிமை அகற்று நின் பெருமையை மறந்திடேல் –தேசீய:32 1/171,172
மேல்

எய்தினோம் (1)

தேற்றி உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டாள் செல்வம் யாவினும் மேல் செல்வம் எய்தினோம் – பல்வகை:4 10/4
மேல்

எய்து (1)

இம்மை இன்பங்கள் எய்து பொன் மாடத்தை –தேசீய:29 6/3
மேல்

எய்துக (4)

நன்மை வந்து எய்துக தீது எலாம் நலிக –தேசீய:25 1/4
ஓய்வடைந்திடாதே தருமா ஊக்கம் எய்துக என்றான் – பாஞ்சாலி:3 218/4
எல்லா உயிரும் இன்பம் எய்துக
எல்லா உடலும் நோய் தீர்க – வசனகவிதை:1 5/1,2
தெய்வங்கள் இன்பம் எய்துக
அவை வாழ்க – வசனகவிதை:1 6/2,3
மேல்

எய்துகிலா (1)

காதலர் நீ எய்துகிலா காரணந்தான் யாது என்றேன் – குயில்:3 1/17
மேல்

எய்துதற்கே (1)

பாவித்தல் போதும் பரமநிலை எய்துதற்கே –வேதாந்த:11 20/2
மேல்

எய்தும் (7)

எல்லாரும் அமரநிலை எய்தும் நல் முறையை இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும் ஆம் –தேசீய:17 3/2
ஆயவற்று என் நெஞ்சு இயற்கையின் எய்தும் அரும் பகை அதன் மிசை ஆணை –தேசீய:50 3/2
எல்லா பயன்களும் தாமே எய்தும்
அசையா நெஞ்சம் அருள்வாய் உயிர் எலாம் – தோத்திர:1 8/16,17
நேயமோடு உரைத்தால் அங்கே நெஞ்சு இளக்கம் எய்தும் – தோத்திர:31 6/4
எண்ணிய எண்ணம் எல்லாம் எளிதிலே வெற்றி எய்தும்
திண்ணிய கருத்தினோடும் சிரித்திடும் முகத்தினோடும் – தோத்திர:71 4/2,3
காதலினால் அறிவு எய்தும் இங்கு காதல் கவிதை பயிரை வளர்க்கும் – தனி:2 4/2
போக்குவரவு எய்தும் புதுமை எலாம் தான் ஆவாள் – பாஞ்சாலி:4 252/28
மேல்

எய்தும்படிக்கு (1)

படி மிசை தலைமை எய்தும்படிக்கு ஒரு சூழ்ச்சி செய்தாய் –தேசீய:41 2/3
மேல்

எய்துவதாய் (1)

இல்லை உளது என்று அறிஞர் என்றும் மயல் எய்துவதாய் –வேதாந்த:11 3/2
மேல்

எய்துவதே (1)

பேசுவதில் பயன் இல்லை அனுபவத்தால் பேரின்பம் எய்துவதே ஞானம் என்றான் – சுயசரிதை:2 28/4
மேல்

எய்துவர் (1)

நீதியாம் அரசு செய்வார் நிதிகள் பல கோடி துய்ப்பர் நீண்ட காலம் வாழ்வர் தரை மீது எந்த நெறியும் எய்துவர் நினைத்த போது அந்த – தோத்திர:38 3/3
மேல்

எய்துவரே (1)

எப்பொருளும் தாம் பெற்று இங்கு இன்பநிலை எய்துவரே –வேதாந்த:11 12/2
மேல்

எய்துவாய் (1)

ஞானியர்தம் இயல் கூறினேன் அந்த ஞானம் விரைவினில் எய்துவாய் என – கண்ணன்:7 12/1
மேல்

எய்துவார் (2)

எண்ணியே ஓம் சக்தி எனும் புண்ணிய முனிவர் நித்தம் எய்துவார் மெய்ஞ்ஞானம் எனும் தீயை எரித்து எற்றுவார் இ நான் எனும் பொய் பேயை – தோத்திர:38 2/4
பங்கமுற்றே பிரிவு எய்துவார் என்று பாதக சிந்தனை கொள்கிறாய் அட – பாஞ்சாலி:3 232/2
மேல்

எய்துவித்த (1)

எத்து குயில் என்னை எய்துவித்த தாழ்ச்சி எல்லாம் – குயில்:8 1/6
மேல்

எய்துவித்திடாமே (1)

என்னை நீ துன்பம் எய்துவித்திடாமே
இவ் உரைக்கு இணங்குவாய் என்றேன் கண்ணனும் – கண்ணன்:6 1/98,99
மேல்

எய்துவீர் (1)

என்றும் விளங்குவீர் என்றும் இன்பம் எய்துவீர்
என்றும் வாழ்வீர் என்றும் அருள்புரிவீர் – வசனகவிதை:1 6/6,7
மேல்

எய்துவேன் (1)

பூத்த ஜோதி வதனம் திரும்புமேல் புலன் அழிந்து ஒரு புத்துயிர் எய்துவேன் – சுயசரிதை:1 10/4
மேல்

எய்துவோம் (1)

அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம் – பல்வகை:1 1/10
மேல்

எய்துற (1)

இ தினம்மட்டும் என வியப்பு எய்துற எள்ளும் விழற்கு இடம் இன்றி இருந்தார் – பாஞ்சாலி:2 155/4
மேல்

எய்துறும் (1)

எய்துறும் விளைவினில் எண்ணம் வைக்காதே – தோத்திர:68 28/3
மேல்

எய்ப்பில் (1)

எய்ப்பில் வீரமும் இ புவி ஆட்சியும் – தோத்திர:45 7/2
மேல்

எய்ப்புற்று (1)

மன்னர் மிசை செல்வர் மிசை தமிழ் பாடி எய்ப்புற்று மனம் கசந்து – பிற்சேர்க்கை:11 6/1
மேல்

எரி (1)

இது பொறுப்பது இல்லை தம்பி எரி தழல் கொண்டுவா – பாஞ்சாலி:5 281/1
மேல்

எரிக (5)

தீ எரிக
அதனிடத்தே நெய் பொழிகின்றோம் – வசனகவிதை:2 8/9,10
தீ எரிக
அதனிடத்தே தசை பொழிகின்றோம் – வசனகவிதை:2 8/11,12
தீ எரிக
அதனிடத்தே செந்நீர் பொழிகின்றோம் – வசனகவிதை:2 8/13,14
தீ எரிக
அதற்கு வேள்விசெய்கின்றோம் – வசனகவிதை:2 8/15,16
தீ எரிக
அறத்தீ அறிவுத்தீ உயிர்த்தீ – வசனகவிதை:2 8/17,18
மேல்

எரித்தலும் (1)

பெண்டிரை கணவர்தம் பிணத்துடன் எரித்தலும்
என பல தீமைகள் இறந்துபட்டனவால் – தனி:24 1/24,25
மேல்

எரித்திடுவோம் (1)

கதிரை வைத்து இழந்தான் அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம் – பாஞ்சாலி:5 281/2
மேல்

எரித்து (1)

எண்ணியே ஓம் சக்தி எனும் புண்ணிய முனிவர் நித்தம் எய்துவார் மெய்ஞ்ஞானம் எனும் தீயை எரித்து எற்றுவார் இ நான் எனும் பொய் பேயை – தோத்திர:38 2/4
மேல்

எரித்துளது (1)

ஓங்கு காதல் தழல் எவ்வளவு என்றன் உளம் எரித்துளது என்பதும் கண்டிலேன் – சுயசரிதை:1 35/4
மேல்

எரிந்திட (1)

மிதிலை எரிந்திட வேத பொருளை வினவும் சனகன் மதி தன் –தேசீய:8 11/1
மேல்

எரிந்திடாதோ (1)

நாணற்ற வார்த்தை அன்றோ வீட்டை சுட்டால் நலமான கூரையும்தான் எரிந்திடாதோ
பேணும் ஒரு காதலினை வேண்டி அன்றோ பெண்மக்கள் கற்புநிலை பிறழுகின்றார் – சுயசரிதை:2 56/2,3
மேல்

எரிந்திடும் (1)

எரிந்திடும் தங்க தீவுகள் பாரடி – பாஞ்சாலி:1 152/7
மேல்

எரிமலை (1)

சே இதழ் அசைவுற சினந்து ஓர் எரிமலை
குமுறுதல் போல் வெளி கொண்டன திருமொழி –தேசீய:42 1/40,41
மேல்

எரியும் (2)

சத்திய விளக்கு நித்தம் எரியும் – தோத்திர:24 23/5
எத்திக்கினிலும் நின் விழி அனல் போய் எட்டி தானே எரியும் கோலம் கண்டே சாகும் காலம் – தோத்திர:35 4/2
மேல்

எரியுமோ (1)

தீபத்தில் சென்று கொளுத்திய பந்தம் தேசு குறைய எரியுமோ செல்வ – பாஞ்சாலி:1 64/2
மேல்

எரியே (1)

இன்பம் முதிர்ந்த முதிர்வே சக்தி எண்ணத்து இருக்கும் எரியே சக்தி – தோத்திர:21 1/3
மேல்

எரிவதே (1)

என்ன கூறி மற்று எங்ஙன் உணர்த்துவேன் இங்கு இவர்க்கு எனது உள்ளம் எரிவதே – சுயசரிதை:1 26/4
மேல்

எரிவன (1)

எத்தனை தீப்பட்டு எரிவன ஓகோ – பாஞ்சாலி:1 152/2
மேல்

எருதரே (1)

காளை எருதரே காட்டில் உயர் வீரரே – குயில்:7 1/57
மேல்

எருதினையும் (1)

ஆசை குரங்கினையும் அன்பு ஆர் எருதினையும்
எண்ணி நீ பாடும் இழிந்த புலை பாட்டை – குயில்:8 1/34,35
மேல்

எருது (1)

தன்னை அறியேன் தனை போல் எருது அறியேன் – குயில்:7 1/73
மேல்

எருமை (1)

கடா எருமை ஏறும் கரு நிறத்து காலனார் – பாஞ்சாலி:4 252/23
மேல்

எருமைகளை (1)

தமிழ் மக்கள் எருமைகளை போல எப்போதும் ஈரத்திலேயே நிற்கிறார்கள் ஈரத்திலேயே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் – வசனகவிதை:4 10/3
மேல்

எல்லா (20)

எல்லா உயிர்களிலும் நானே இருக்கிறேன் என்று உரைத்தான் கண்ணபெருமான் –தேசீய:17 3/1
எல்லா பயன்களும் தாமே எய்தும் – தோத்திர:1 8/16
எல்லா திசையிலும் ஓர் எல்லையில்லா வெளி வானிலே – தோத்திர:78 1/2
எல்லா உயிரும் இன்பம் எய்துக – வசனகவிதை:1 5/1
எல்லா உடலும் நோய் தீர்க – வசனகவிதை:1 5/2
எல்லா உணர்வும் ஒன்றாதல் உணர்க – வசனகவிதை:1 5/3
எல்லா தெய்வங்களும் அங்ஙனமே – வசனகவிதை:2 13/9
அதற்குள்ளே கை கால் வாய் வயிறு எல்லா அவயவங்களும் கணக்காக வைத்திருக்கிறது – வசனகவிதை:4 7/3
எல்லா தெய்வங்களும் சக்தியின் கலைகளேயாம் – வசனகவிதை:4 11/4
எல்லா விதிகளும் நின்னால் அமைவன – வசனகவிதை:4 15/3
எல்லா விதிகளும் நின்னால் அழிவன – வசனகவிதை:4 15/4
உலகம் எல்லா வகையிலும் இயல் பெறுகின்றது – வசனகவிதை:5 1/16
எல்லா வஸ்துக்களும் எல்லா லோகங்களும் எல்லா நிலைமைகளும் எல்லா தன்மைகளும் – வசனகவிதை:6 2/17
எல்லா வஸ்துக்களும் எல்லா லோகங்களும் எல்லா நிலைமைகளும் எல்லா தன்மைகளும் – வசனகவிதை:6 2/17
எல்லா வஸ்துக்களும் எல்லா லோகங்களும் எல்லா நிலைமைகளும் எல்லா தன்மைகளும் – வசனகவிதை:6 2/17
எல்லா வஸ்துக்களும் எல்லா லோகங்களும் எல்லா நிலைமைகளும் எல்லா தன்மைகளும் – வசனகவிதை:6 2/17
எல்லா சக்திகளும் எல்லா ரூபங்களும் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று ஸமானம் – வசனகவிதை:6 2/18
எல்லா சக்திகளும் எல்லா ரூபங்களும் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று ஸமானம் – வசனகவிதை:6 2/18
எல்லா பொழுதினும் ஏழை மானுடர் – வசனகவிதை:7 0/62
எல்லா திசையினும் எழில் பெற ஊற்றும் – பிற்சேர்க்கை:17 1/9
மேல்

எல்லாம் (263)

அன்னையே அந்நாளில் அவனிக்கு எல்லாம் ஆணிமுத்து போன்ற மணிமொழிகளாலே –தேசீய:12 4/1
உற்றது இங்கு இந்நாள் உலகினுக்கு எல்லாம்
இற்றை நாள் வரையினும் அறம் இலா மறவர் –தேசீய:12 5/3,4
மனிதர்க்கு எல்லாம் தலைப்படு மனிதன் –தேசீய:12 5/17
துணை நினை வேண்டும் நாட்டினர்க்கு எல்லாம் துயர் கெட விடுதலை அருளி –தேசீய:12 10/3
தந்த பொருளை கொண்டே ஜனம் தாங்குவர் உலகத்தில் அரசர் எல்லாம்
அந்த அரசியலை இவர் அஞ்சுதரு பேய் என்று எண்ணி நெஞ்சம் அயர்வார் –தேசீய:15 2/3,4
ஒற்றுமைக்குள் உய்யவே நாடு எல்லாம்
ஒரு பெரும் செயல் செய்வாய் வா வா வா –தேசீய:16 8/7,8
கன்னி பருவத்தில் அந்நாள் என்றன் காதில் விழுந்த திசைமொழி எல்லாம்
என்னென்னவோ பெயர் உண்டு பின்னர் யாவும் அழிவுற்றிருந்தன கண்டீர் –தேசீய:21 6/1,2
சேமமுற வேண்டும் எனில் தெரு எல்லாம் தமிழ் முழக்கம் செழிக்க செய்வீர் –தேசீய:22 2/4
பள்ளத்தில் வீழ்ந்திருக்கும் குருடர் எல்லாம் விழி பெற்று பதவி கொள்வார் –தேசீய:22 4/3
சார்வினுக்கு எல்லாம் தகத்தக மாறி –தேசீய:24 1/7
புகழும் நல் அறமுமே அன்றி எல்லாம் வெறும் பொய் என்று கண்டாரேல் அவர் –தேசீய:26 2/1
கழிவுறு மாக்கள் எல்லாம் இகழ்ந்திட கடையில் நிற்பார் –தேசீய:29 4/2
சுதந்திரம் என்கிற பேச்சு எங்கள் தொழும்புகள் எல்லாம் வீணாய் போச்சு இது –தேசீய:35 2/1
மதம்பிடித்தது போல் ஆச்சு எங்கள் மனிதர்க்கு எல்லாம் வந்தது ஏச்சு –தேசீய:35 2/2
உபதேசம் நீர் பேசிவைத்தது எல்லாம் மோசம் –தேசீய:35 3/2
மற்று நீங்கள் செய்யும் கொடுமைக்கு எல்லாம் மலைவுறோம் சித்தம் கலைவுறோம் –தேசீய:39 6/2
வாழ்க நீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டில் எல்லாம்
தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு –தேசீய:41 1/1,2
மன் உயிர் எல்லாம் கடவுளின் வடிவம் கடவுளின் மக்கள் என்று உணர்தல் –தேசீய:41 4/2
மானிடர் எல்லாம் சோதரர் மானிடர் –தேசீய:42 1/179
மண் ஆளும் மன்னர் அவன்றனை சிறைசெய்திட்டாலும் மாந்தர் எல்லாம்
கண்ணாக கருதியவன் புகழ் ஓதி வாழ்த்தி மனம் களிக்கின்றாரால் –தேசீய:44 3/1,2
திடனுற நிறுவ முயலுதல் மற்று இ தேசத்தே பிறந்தவர்க்கு எல்லாம்
உடனுறு கடமை ஆகும் என்பதினும் ஊன்றிய நம்புதல் கொண்டும் –தேசீய:50 7/2,3
தன் உடல் பொருளும் ஆவியும் எல்லாம் தத்தமா வழங்கினேன் எங்கள் –தேசீய:50 10/2
அவமறு செய்கை அதனினால் இயலும் அளவு எல்லாம் எம்மவர் இந்த –தேசீய:50 11/3
வேள்வியில் வீழ்வது எல்லாம் வீரமும் புகழும் மிக்கு –தேசீய:51 8/1
வாகான தோள் புடைத்தார் வான் அமரர் பேய்கள் எல்லாம் வருந்தி கண்ணீர் –தேசீய:52 1/3
திரணம் என கருதிவிட்டான் ஜார் மூடன் பொய் சூது தீமை எல்லாம்
அரணியத்தில் பாம்புகள் போல் மலிந்து வளர்ந்து ஓங்கினவே அந்த நாட்டில் –தேசீய:52 2/3,4
தொழுது அடிமைசெய்வாருக்கு செல்வங்கள் உண்டு உண்மை சொல்வோர்க்கு எல்லாம்
எழுதரிய பெரும் கொடுமை சிறை உண்டு தூக்கு உண்டே இறப்பது உண்டு –தேசீய:52 3/2,3
செம்மை எல்லாம் பாழாகி கொடுமையே அறம் ஆகி தீர்ந்த போதில் –தேசீய:52 4/2
சமயம் உளபடிக்கு எல்லாம் பொய் கூறி அறம் கொன்று சதிகள் செய்த –தேசீய:52 5/2
திமுதிமென மரம் விழுந்து காடு எல்லாம் விறகான செய்தி போலே –தேசீய:52 5/4
பஞ்சை மகளிர் எல்லாம் துன்பப்பட்டு மடிந்து மடிந்து மடிந்து ஒரு –தேசீய:53 4/2
திக்கு எல்லாம் வென்று ஜயக்கொடி நாட்டலாம் – தோத்திர:1 4/12
தொல்வினை கட்டு எல்லாம் துறந்து – தோத்திர:1 9/4
சூழ்ந்து தெளிந்து பின் சூழ்ந்தார்க்கு எல்லாம்
கூறிக்கூறி குறைவற தேர்ந்து – தோத்திர:1 12/13,14
ஏழையர்க்கு எல்லாம் இரங்கும் பிள்ளை – தோத்திர:1 16/16
இன்பங்களும் எல்லாம் ஈந்தாய் நீ யாங்கள் உனக்கு – தோத்திர:1 21/3
வீழ்க கலியின் வலி எல்லாம் கிருதயுகம்தான் மேவுகவே – தோத்திர:1 35/4
பண்ணிய பாவம் எல்லாம் பரிதி முன் பனியே போலே – தோத்திர:15 1/3
எல்லாம் புரக்கும் இறை நமையும் காக்கும் என்ற – தோத்திர:17 3/3
விண்ணில் சுடர்கின்ற மீனை எல்லாம் பண்ணியதோர் – தோத்திர:17 4/2
வஞ்சனை இன்றி பகை இன்றி சூது இன்றி வையக மாந்தர் எல்லாம்
தஞ்சம் என்றே உரைப்பீர் அவள் பேர் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் – தோத்திர:18 1/3,4
புகப்புக புக இன்பமடா போது எல்லாம் புறத்தினிலே தள்ளிடுவாய் சூது எல்லாம் – தோத்திர:20 2/1
புகப்புக புக இன்பமடா போது எல்லாம் புறத்தினிலே தள்ளிடுவாய் சூது எல்லாம்
குகைக்குள் அங்கே இருக்குதடா தீ போலே அது குழந்தையதன் தாய் அடி கீழ் சேய் போலே – தோத்திர:20 2/1,2
சகத்தினில் உள்ள மனிதர் எல்லாம் நன்றுநன்று என நாம் சதிருடனே தாளம் இசை இரண்டும் ஒன்று என – தோத்திர:20 3/2
சக்தி சக்தி வாழீ என்றால் சம்பத்து எல்லாம் நேராகும் – தோத்திர:25 9/1
சாதிகள் எல்லாம் அதனை கேட்டு – தோத்திர:26 6/4
தந்திரம் எல்லாம் உலகில் வழங்கு – தோத்திர:26 7/2
மன்னும் ஒரு தெய்வத்தின் சக்தியாலே வையகத்தில் பொருள் எல்லாம் சலித்தல் கண்டாய் – தோத்திர:27 1/3
நினையாத விளைவு எல்லாம் விளைந்து கூடி நினைத்த பயன் காண்பது அவள் செய்கை அன்றோ – தோத்திர:27 2/1
மனை வாழ்வு பொருள் எல்லாம் வகுக்கும் தேவி மலரடியே துணை என்று வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – தோத்திர:27 2/4
நித்தியம் இங்கு அவள் சரணே நிலை என்று எண்ணி நினக்கு உள்ள குறைகள் எல்லாம் தீர்க்க சொல்லி – தோத்திர:27 3/2
பக்தியினால் பெருமை எல்லாம் கொடுக்க சொல்லி பசி பிணிகள் இல்லாமல் காக்க சொல்லி – தோத்திர:27 3/3
தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வ லீலை அன்றோ – தோத்திர:30 1/2
தீது நன்மை எல்லாம் நின்றன் செயல்கள் அன்றி இல்லை – தோத்திர:31 1/2
போதும் இங்கு மாந்தர் வாழும் பொய்ம்மை வாழ்க்கை எல்லாம்
ஆதி சக்தி தாயே என் மீது அருள்புரிந்து காப்பாய் – தோத்திர:31 1/3,4
பண்ணும் பூசனைகள் எல்லாம் வெறும் பாலைவனத்தில் இட்ட நீரோ உனக்கு – தோத்திர:32 1/3
எண்ணும் காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றி ஏற புரிந்து அருளல் வேண்டும் தொழில் – தோத்திர:32 7/1
மூடும் பொய்மை இருள் எல்லாம் எனை முற்றும் விட்டு அகல வேண்டும் – தோத்திர:32 9/4
பொய்யும் என்று இனைய புன்மைகள் எல்லாம் போயின உறுதி நான் கண்டேன் – தோத்திர:33 4/2
மேலும் ஆகி கீழும் ஆகி வேறு உள திசையும் ஆகி விண்ணும் மண்ணும் ஆன சக்தி வெள்ளம் இந்த விந்தை எல்லாம் ஆங்கு அது செய் கள்ளம் பழ – தோத்திர:38 1/3
அன்றி ஓர் பொருளும் இல்லை அன்றி ஒன்றும் இல்லை ஆய்ந்திடில் துயரம் எல்லாம் போகும் இந்த அறிவு தான் பரமஞானம் ஆகும் – தோத்திர:38 3/2
பாடி உனை சரணடைந்தேன் பாசம் எல்லாம் களைவாய் – தோத்திர:41 2/1
கோடி நலம் செய்திடுவாய் குறைகள் எல்லாம் தீர்ப்பாய் – தோத்திர:41 2/2
சக்தி என்று நேரம் எல்லாம் தமிழ் கவிதை பாடி – தோத்திர:41 4/1
வெளியிலே கடலிடையே மண்ணகத்தே வீதியிலே வீட்டில் எல்லாம்
களியிலே கோவிந்தா நினை கண்டு நின்னொடு நான் கலப்பது என்றோ – தோத்திர:44 2/3,4
நின் கண்ணால் புவி எல்லாம் நீ எனவே நான் கண்டு நிறைவு கொண்டு – தோத்திர:44 3/2
பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா நின்றன் – தோத்திர:48 2/1
கேட்கும் ஒலியில் எல்லாம் நந்தலாலா நின்றன் – தோத்திர:48 3/1
பேணி வையம் எல்லாம் நன்மை பெருகவைக்கும் விரதம் – தோத்திர:57 3/3
பூணும் மைந்தர் எல்லாம் கண்ணன் பொறிகள் ஆவர் அன்றோ – தோத்திர:57 3/4
நித்தம் உனை வேண்டி மனம் நினைப்பது எல்லாம் நீயாய் – தோத்திர:58 1/1
சித்த உறுதி கொண்டிருந்தார் செய்கை எல்லாம் வெற்றி கொண்டே – தோத்திர:58 1/3
உத்தம நிலை சேர்வர் என்றே உயர்ந்த வேதம் உரைப்பது எல்லாம்
சுத்த வெறும் பொய்யோடீ சுடர் மணியே திருவே – தோத்திர:58 1/4,5
நாடும் மணி செல்வம் எல்லாம் நன்கு அருள்வாய் திருவே – தோத்திர:58 3/5
மூழ்கிய விளக்கினை போல் செய்யும் முயற்சி எல்லாம் கெட்டு முடிவதுவும் – தோத்திர:59 2/2
கற்ற பல் கலைகள் எல்லாம் அவள் கருணை நல் ஒளி பெற கலி தவிர்ப்போம் – தோத்திர:59 7/4
மாயையில் அறிவிழந்தே உம்மை மதிப்பது மறந்தனன் பிழைகள் எல்லாம்
தாய் என உமை பணிந்தேன் பொறை சார்த்தி நல் அருள்செய வேண்டுகின்றேன் – தோத்திர:61 5/2,3
காணும் பற்பல நாட்டிடை எல்லாம் கல்வி தேவியின் ஒளி மிகுந்து ஓங்க – தோத்திர:62 7/4
மதுர தேமொழி மாதர்கள் எல்லாம் வாணி பூசைக்கு உரியன பேசீர் – தோத்திர:62 10/3
சொல்லுக்கு அடங்காவே பராசக்தி சூரத்தனங்கள் எல்லாம்
வல்லமை தந்திடுவாள் பராசக்தி வாழி என்றே துதிப்போம் – தோத்திர:65 2/1,2
செல்வம் எல்லாம் தருவாள் நமது ஒளி திக்கு அனைத்தும் பரவும் – தோத்திர:65 6/2
நியமம் எல்லாம் சக்தி நினைவு அன்றி பிறிது இல்லை – தோத்திர:67 1/3
மன்று வானிடை கொண்டு உலகு எல்லாம் வாழ நோக்கிடும் வள்ளிய தேவா – தோத்திர:70 2/4
மருவு பல் கலையின் சோதி வல்லமை என்ப எல்லாம்
வருவது ஞானத்தாலே வையகம் முழுவதும் எங்கள் – தோத்திர:71 1/2,3
பண்ணிய முயற்சி எல்லாம் பயனுற ஓங்கும் ஆங்கே – தோத்திர:71 4/1
எண்ணிய எண்ணம் எல்லாம் எளிதிலே வெற்றி எய்தும் – தோத்திர:71 4/2
ஓட்டியோட்டி பகையை எல்லாம் வாட்டுகின்றானே இ நேரம் – தோத்திர:75 7/2
அமரர் எல்லாம் வந்து நம் முன் அவிகள் கொண்டாரே இ நேரம் – தோத்திர:75 13/1
துன்ப நினைவுகளும் சோர்வும் பயமும் எல்லாம்
அன்பில் அழியுமடீ கிளியே அன்புக்கு அழிவு இல்லை காண் – தோத்திர:76 3/1,2
எல்லாம் தான் ஆகி இருந்திடினும் இஃது அறிய –வேதாந்த:11 10/1
வல்லார் சிலர் என்பர் வாய்மை எல்லாம் கண்டவரே –வேதாந்த:11 10/2
சந்ததமும் எங்கும் எல்லாம் தான் ஆகி நின்ற சிவம் –வேதாந்த:11 23/1
நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே நீங்கள் எல்லாம்
சொற்பனம்தானோ பல தோற்ற மயக்கங்களோ –வேதாந்த:12 1/1,2
கற்பதுவே கேட்பதுவே கருதுவதே நீங்கள் எல்லாம்
அற்ப மாயைகளோ உம்முள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ –வேதாந்த:12 1/3,4
வானகமே இளவெயிலே மரச்செறிவே நீங்கள் எல்லாம்
கானலின் நீரோ வெறும் காட்சி பிழைதானோ –வேதாந்த:12 2/1,2
போனது எல்லாம் கனவினை போல் புதைந்து அழிந்தே போனதனால் –வேதாந்த:12 2/3
சோலையிலே மரங்கள் எல்லாம் தோன்றுவது ஓர் விதையில் என்றால் –வேதாந்த:12 3/3
காண்ப எல்லாம் மறையும் என்றால் மறைந்தது எல்லாம் காண்பம் அன்றோ –வேதாந்த:12 4/1
காண்ப எல்லாம் மறையும் என்றால் மறைந்தது எல்லாம் காண்பம் அன்றோ –வேதாந்த:12 4/1
சொல்லுவது எல்லாம் மறைச்சொல்லினை போல பயனுளதாகும் மெய் –வேதாந்த:15 5/3
எல்லாம் ஆகி கலந்து நிறைந்த பின் ஏழைமை உண்டோடா மனமே –வேதாந்த:24 1/1
செந்தோல் அசுரனை கொன்றிடவே அங்கு சிறு விறகு எல்லாம் சுடர் மணி வாள் –வேதாந்த:25 7/1
குழந்தைகள் ஆட்டத்தின் கனவை எல்லாம் அந்த கோல நல் நாட்டிடை காண்பீரே –வேதாந்த:25 9/1
எண்ணங்கள் செய்கைகள் எல்லாம் இங்கு யாவர்க்கும் ஒன்று எனல் காணீர் – பல்வகை:3 17/2
நிகர் என்று கொட்டு முரசே இந்த நீணிலம் வாழ்பவர் எல்லாம்
தகர் என்று கொட்டு முரசே பொய்ம்மை சாதி வகுப்பினை எல்லாம் – பல்வகை:3 18/1,2
தகர் என்று கொட்டு முரசே பொய்ம்மை சாதி வகுப்பினை எல்லாம் – பல்வகை:3 18/2
பின்பு மனிதர்கள் எல்லாம் கல்வி பெற்று பதம்பெற்று வாழ்வார் – பல்வகை:3 27/2
வயிற்றுக்கு சோறிட வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கு எல்லாம்
பயிற்றி பல கல்வி தந்து இந்த பாரை உயர்த்திட வேண்டும் – பல்வகை:3 30/1,2
நன்று என்று கொட்டு முரசே இந்த நானில மாந்தருக்கு எல்லாம் – பல்வகை:3 31/2
பூண் இலகு திண் கதையும் கொண்டு நாங்கள் போர்செய்த காலம் எல்லாம் பண்டு – பல்வகை:9 2/2
சின்ன கரிய துணியாலே எங்கள் தேகம் எல்லாம் மூடி நரி போலே – பல்வகை:9 3/2
முன் நாளில் ஐயர் எல்லாம் வேதம் சொல்வார் மூன்று மழை பெய்யுமடா மாதம் – பல்வகை:9 5/1
நாயும் பிழைக்கும் இந்த பிழைப்பு ஐயோ நாள் எல்லாம் மற்று இதிலே உழைப்பு – பல்வகை:9 9/1
நின்று அவிந்தன நுங்கள் விளக்கு எலாம் நீங்கள் கண்ட கனாக்கள் எல்லாம் இசை – பல்வகை:10 2/3
மந்திரம் எல்லாம் வளருது வளருது – பல்வகை:11 3/5
சாமிமார்க்கு எல்லாம் தைரியம் வளருது – பல்வகை:11 5/2
பார்த்த வெளி எல்லாம் பகல் ஒளியாய் மின்னிற்றே – தனி:1 2/2
கட்புலனுக்கு எல்லாம் களியாக தோன்றுகையில் – தனி:1 12/2
வாழி அவன் எங்கள் வருத்தம் எல்லாம் போக்கிவிட்டான் – தனி:1 19/2
போதமுள்ள காக்கை புகன்றது அந்த செய்தி எல்லாம் – தனி:1 24/2
மன்னர் அறம்புரிந்தால் வையம் எல்லாம் மாண்புபெறும் – தனி:1 25/2
மன்று கலைந்து மறைந்தன அ புட்கள் எல்லாம் – தனி:1 27/2
தூற்றல் கதவு சாளரம் எல்லாம் தொளைத்து அடிக்குது பள்ளியிலே – தனி:5 1/2
தீயர்க்கு எல்லாம் தீமைகள் விளைத்து – தனி:8 5/2
கார் சடை கரு மேகங்கள் எல்லாம் கனகம் ஒத்து சுடர் கொண்டு உலாவ – தனி:10 4/2
பூதலத்தினை ஆள்வதில் இன்பம் பொய்மை அல்ல இவ் இன்பங்கள் எல்லாம்
யாதும் சக்தி இயல்பு என கண்டோம் இனையது உய்ப்பம் இதயம் மகிழ்ந்தே – தனி:14 7/3,4
மாதர் இன்பம் முதலிய எல்லாம் வையகத்து சிவன் வைத்த என்றே – தனி:14 10/2
மலரினில் நீல வானில் மாதரார் முகத்தில் எல்லாம்
இலகிய அழகை ஈசன் இயற்றினான் சீர்த்தி இந்த – தனி:19 2/1,2
மன்னர் மாளிகையில் ஏழை மக்களின் குடிலில் எல்லாம்
உன்னரும் தேசு வீசி உளத்தினை களிக்கச்செய்வான் – தனி:19 3/1,2
செய்கை எலாம் அதன் செய்கை நினைவு எல்லாம் அதன் நினைவு தெய்வமே நாம் – தனி:23 2/1
பொன் ஆர்ந்த திருவடியை போற்றி இங்கு புகலுவேன் யான் அறியும் உண்மை எல்லாம்
முன்னோர்கள் எவ்வுயிரும் கடவுள் என்றார் முடிவாக அவ் உரையை நான் மேற்கொண்டேன் – சுயசரிதை:2 4/1,2
முன்னோர்கள் உரைத்த பல சித்தர் எல்லாம் முடிந்திட்டார் மடிந்திட்டார் மண்ணாய்விட்டார் – சுயசரிதை:2 4/4
ஆனாலும் புவியின் மிசை உயிர்கள் எல்லாம் அநியாய மரணம் எய்தல் கொடுமை அன்றோ – சுயசரிதை:2 13/1
உயிர்கள் எல்லாம் தெய்வம் அன்றி பிற ஒன்று இல்லை ஊர்வனவும் பறப்பனவும் நேரே தெய்வம் – சுயசரிதை:2 18/1
பயிலும் உயிர் வகை மட்டுமன்றி இங்கு பார்க்கின்ற பொருள் எல்லாம் தெய்வம் கண்டீர் – சுயசரிதை:2 18/2
ஆவலற்று நின்றது என்னே அறிந்தது எல்லாம் ஆரியனே எனக்கு உணர்த்தவேண்டும் என்றேன் – சுயசரிதை:2 25/4
இன்னலுற்று மாந்தர் எல்லாம் மடிவார் வீணே இருதயத்தில் விடுதலையை இசைத்தல் வேண்டும் – சுயசரிதை:2 31/4
கேளப்பா மேற்சொன்ன உண்மை எல்லாம் கேடற்ற மதியுடையான் குள்ளச்சாமி – சுயசரிதை:2 36/1
துன்பமுறும் உயிர்க்கு எல்லாம் தாயை போலே சுரக்கும் அருள் உடைய பிரான் துணிந்த யோகி – சுயசரிதை:2 38/2
மகத்தான முனிவர் எலாம் கண்ணன் தோழர் வானவர் எல்லாம் கண்ணன் அடியார் ஆவார் – சுயசரிதை:2 43/1
வாய்க்கும் பெண் மகவு எல்லாம் பெண்ணே அன்றோ மனைவி ஒருத்தியை அடிமைப்படுத்த வேண்டி – சுயசரிதை:2 47/2
சோதிமணி முகத்தினளை செல்வம் எல்லாம் சுரந்து அருளும் விழியாளை திருவை மார்பில் – சுயசரிதை:2 50/2
இங்கு புவி மிசை காவியங்கள் எல்லாம் இலக்கியம் எல்லாம் காதல் புகழ்ச்சி அன்றோ – சுயசரிதை:2 51/4
இங்கு புவி மிசை காவியங்கள் எல்லாம் இலக்கியம் எல்லாம் காதல் புகழ்ச்சி அன்றோ – சுயசரிதை:2 51/4
பாதி நடு கலவியிலே காதல் பேசி பகல் எல்லாம் இரவு எல்லாம் குருவி போலே – சுயசரிதை:2 53/3
பாதி நடு கலவியிலே காதல் பேசி பகல் எல்லாம் இரவு எல்லாம் குருவி போலே – சுயசரிதை:2 53/3
காரணம்தான் யாது எனிலோ ஆண்கள் எல்லாம் களவின்பம் விரும்புகின்றார் கற்பே மேல் என்று – சுயசரிதை:2 55/3
ஆண் எல்லாம் கற்பைவிட்டு தவறு செய்தால் அப்போது பெண்மையும் கற்பு அழிந்திடாதோ – சுயசரிதை:2 56/1
பேற்றாலே குரு வந்தான் இவன்பால் ஞான பேற்றை எல்லாம் பெறுவோம் யாம் என்று எனுள்ளே – சுயசரிதை:2 58/4
அது என்றால் முன் நிற்கும் பொருளின் நாமம் அவனியிலே பொருள் எல்லாம் அதுவாம் நீயும் – சுயசரிதை:2 60/2
பூமியிலே வழங்கிவரும் மதத்துக்கு எல்லாம் பொருளினை நாம் இங்கு எடுத்து புகல கேளாய் – சுயசரிதை:2 66/1
போம் இ தரைகளில் எல்லாம் மனம் போல இருந்து ஆளுபவர் எங்கள் இனத்தார் – கண்ணன்:3 1/3
வேதங்களன்றி ஒன்று இல்லை இந்த மேதினி மாந்தர் சொலும் வார்த்தைகள் எல்லாம் – கண்ணன்:3 7/4
போலி சுவடியை எல்லாம் இன்று பொசுக்கிவிட்டால் எவர்க்கும் நன்மையுண்டு என்பான் – கண்ணன்:3 8/4
உள்வீட்டு செய்தி எல்லாம் ஊர் அம்பலத்து உரைப்பார் – கண்ணன்:4 1/9
பெற்றுவரும் நன்மை எல்லாம் பேசி முடியாது – கண்ணன்:4 1/44
தாதியர் செய் குற்றம் எல்லாம் தட்டி அடக்குகிறான் – கண்ணன்:4 1/48
பண்டம் எல்லாம் சேர்த்துவைத்து பால் வாங்கி மோர் வாங்கி – கண்ணன்:4 1/51
கதையிலே கணவன் சொல்லினுக்கு எல்லாம்
எதிர்செயும் மனைவி போல் இவனும் நான் காட்டும் – கண்ணன்:6 1/34,35
நெறியினுக்கு எல்லாம் நேரெதிர் நெறியே – கண்ணன்:6 1/36
கிழவியர் எல்லாம் கிறுக்கன் என்று இவனை – கண்ணன்:6 1/48
திறனையும் கருதி என் செய்யுளை எல்லாம்
நல்லதோர் பிரதியில் நாள்தொறும் எழுதி – கண்ணன்:6 1/104,105
அழித்திடல் எல்லாம் நின் செயல் அன்று காண் – கண்ணன்:6 1/146
இன்ப கதைகள் எல்லாம் உன்னை போல் ஏடுகள் சொல்வது உண்டோ – கண்ணன்:8 9/1
வேண்டும் பொருளை எல்லாம் மனது வெறுத்துவிட்டதடீ – கண்ணன்:10 1/4
வாயினில் வந்தது எல்லாம் சகியே வளர்த்து பேசிடுவீர் – கண்ணன்:10 2/3
நோயினை போல் அஞ்சினேன் சகியே நுங்கள் உறவை எல்லாம் – கண்ணன்:10 2/4
மச்சிலும் வீடும் எல்லாம் முன்னை போல் மனத்துக்கு ஒத்ததடீ – கண்ணன்:10 6/2
எண்ணும் பொழுதில் எல்லாம் அவன் கை இட்ட இடத்தினிலே – கண்ணன்:10 7/1
சத்தமிடும் குழல்கள் வீணைகள் எல்லாம் தாளங்களோடு கட்டி மூடிவைத்து அங்கே – கண்ணன்:11 4/2
ஆற்றங்கரையதனில் முன்னம் ஒருநாள் எனை அழைத்து தனியிடத்தில் பேசியது எல்லாம்
தூற்றி நகர் முரசு சாற்றுவன் என்றே சொல்லி வருவையடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 5/1,2
சோரமிழைத்து இடையர் பெண்களுடனே அவன் சூழ்ச்சி திறமை பல காட்டுவது எல்லாம்
வீர மறக்குலத்து மாதரிடத்தே வேண்டியதில்லை என்று சொல்லிவிடடீ – கண்ணன்:13 6/1,2
பெண்டிர்தமக்கு எல்லாம் கண்ணன் பேசரும் தெய்வமடீ – கண்ணன்:15 2/4
பார்த்த இடத்தில் எல்லாம் உன்னை போலவே பாவை தெரியுதடீ – கண்ணன்:20 1/4
வானில் இடத்தை எல்லாம் இந்த வெண்ணிலா வந்து தழுவுது பார் – கண்ணன்:20 2/2
வாய் உரைக்கவருகுதில்லை வாழி நின்றன் மேன்மை எல்லாம்
தூய சுடர் வான் ஒளியே சூறை அமுதே கண்ணம்மா – கண்ணன்:21 1/3,4
தாரணியில் வானுலகில் சார்ந்திருக்கும் இன்பம் எல்லாம்
ஒர் உருவமாய் சமைந்தாய் உள் அமுதே கண்ணம்மா – கண்ணன்:21 8/3,4
முன்னம் தான் நெஞ்சில் கூறிய எல்லாம் மூடன் பின்னும் எடுத்து மொழிந்தான் – பாஞ்சாலி:1 41/4
அண்ணனிடம் விடைபெற்று விதுரன் சென்றான் அடவி மலை ஆறு எல்லாம் கடந்துபோகி – பாஞ்சாலி:1 115/1
பேர் அறமும் பெரும் தொழிலும் பிறங்கும் நாடு பெண்கள் எல்லாம் அரம்பையர் போல் ஒளிரும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 118/1
வீரமொடு மெய்ஞ்ஞானம் தவங்கள் கல்வி கேள்வி எனும் இவை எல்லாம் விளங்கும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 118/2
பாரடியோ வானத்தில் புதுமை எல்லாம் பண்மொழீ கணம்தோறும் மாறிமாறி – பாஞ்சாலி:1 148/1
துளி வளர உள் உருக்குதல் இங்கு இவை எல்லாம் நீ அருளும் தொழில்கள் அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 154/3
நேயமுற்ற விதுரன் போலே நெறியுளோர்கள் எல்லாம்
வாயை மூடிவிட்டார் தங்கள் மதி மயங்கிவிட்டார் – பாஞ்சாலி:2 183/3,4
பழுதிருப்பது எல்லாம் இங்கே பார்த்திவர்க்கு உரைத்தேன் – பாஞ்சாலி:2 187/3
என்று இவற்றை எல்லாம் தருமன் ஈடுவைத்து இழந்தான் – பாஞ்சாலி:2 193/4
சிறியர் பாதகர் என்று உலகு எல்லாம் சீ என்று ஏச உகந்து அரசாளும் – பாஞ்சாலி:2 204/3
இடையின்றி தொழில் புரிதல் உலகினிடை பொருட்கு எல்லாம் இயற்கையாயின் – பாஞ்சாலி:3 206/3
இன்றோடு முடிகுவதோ வருவது எல்லாம் யான் அறிவேன் வீட்டுமனும் அறிவான் கண்டாய் – பாஞ்சாலி:3 216/3
நீ அழித்தது எல்லாம் பின்னும் நின்னிடத்து மீளும் – பாஞ்சாலி:3 218/3
நாட்டு மாந்தர் எல்லாம் தம் போல் நரர்கள் என்று கருதார் – பாஞ்சாலி:3 220/1
எல்லாம் இழந்த பின்னர் நின்றன் இளைஞரும் நீரும் மற்று எதில் பிழைப்பீர் – பாஞ்சாலி:3 223/1
பரவு நாட்டை எல்லாம் எதிரே பணயமாக வைப்போம் – பாஞ்சாலி:3 224/4
திக்கு குலுங்கிடவே எழுந்து ஆடுமாம் தீயவர் கூட்டம் எல்லாம்
தக்குத்தக்கென்றே அவர் குதித்து ஆடுவார் தம் இரு தோள் கொட்டுவார் – பாஞ்சாலி:4 247/1,2
அன்று புரிந்தது எல்லாம் என்றன் பாட்டிலே ஆக்கல் எளிதாகுமோ – பாஞ்சாலி:4 251/4
கந்தருவர் எல்லாம் களையிழக்க சித்தர் முதல் – பாஞ்சாலி:4 252/7
சென்று விளைவு எல்லாம் செவ்வனே தான் உணர்த்தி – பாஞ்சாலி:4 252/41
பூமி அரசர் எல்லாம் கண்டே போற்ற விளங்குகிறான் – பாஞ்சாலி:5 275/1
பொக்கென ஓர் கணத்தே எல்லாம் போக தொலைத்துவிட்டாய் – பாஞ்சாலி:5 278/2
நாட்டை எல்லாம் தொலைத்தாய் அண்ணே நாங்கள் பொறுத்திருந்தோம் – பாஞ்சாலி:5 279/1
சாவடி மறவர் எல்லாம் ஓம் சக்தி சக்தி சக்தி என்று கரம்குவித்தார் – பாஞ்சாலி:5 302/3
தொக்க பொருள் எல்லாம் தோன்றியது என் சிந்தைக்கே – குயில்:1 1/34
வானத்து புள் எல்லாம் மையலுற பாடுகிறாய் – குயில்:3 1/15
மானுடவர் நெஞ்ச வழக்கு எல்லாம் தேர்ந்திட்டேன் – குயில்:3 1/27
நாட்டினிலும் காட்டினிலும் நாள் எல்லாம் நன்று ஒலிக்கும் – குயில்:3 1/43
பச்சை மரம் எல்லாம் பளபள என என் உளத்தின் – குயில்:4 1/22
மண்ணில் உயிர்க்கு எல்லாம் தலைவர் என மானிடரே – குயில்:5 1/25
மெய் எல்லாம் சோர்வு விழியில் மயக்கமுற – குயில்:6 1/3
ஓடி தவறி உடைவனவாம் சொற்கள் எல்லாம்
கூடி மதியில் குவிந்திடுமாம் செய்தி எலாம் – குயில்:6 1/23,24
கோல பறவைகளின் கூட்டம் எல்லாம் காணவில்லை – குயில்:7 1/4
காடு எல்லாம் சுற்றி வந்து காற்றிலே எற்றுண்டு – குயில்:7 1/33
ஒத்த குலத்தவர்பால் உண்டாகும் வெட்கம் எல்லாம்
இ தரையில் மேலோர் முன் ஏழையர்க்கு நாணம் உண்டோ – குயில்:7 1/63,64
எல்லாம் அசைவில் இருப்பதற்கே சக்திகளை – குயில்:7 1/85
சால மிக பெரிய சாதனை காண் இஃது எல்லாம்
தாலம் மிசை நின்றன் சமர்த்து உரைக்க வல்லார் யார் – குயில்:7 1/91,92
காட்டு நெடு வானம் கடல் எல்லாம் விந்தை எனில் – குயில்:7 1/95
புன் பறவை எல்லாம் புகுந்த வியப்பினையும் – குயில்:7 1/114
எத்து குயில் என்னை எய்துவித்த தாழ்ச்சி எல்லாம்
மீட்டும் நினைத்து அங்கு வீற்றிருக்கும் போழ்தினிலே – குயில்:8 1/6,7
நித்தம் கொடுத்து நினைவு எல்லாம் நீ ஆக – குயில்:9 1/27
நின்னை குயில் ஆக்கி நீ செல்லும் திக்கில் எல்லாம்
நின்னுடனே சுற்றுகின்றார் நீ இதனை தேர்கிலையோ – குயில்:9 1/191,192
பிந்தி விளைவது எல்லாம் பின்னே நீ கண்டுகொள்வாய் – குயில்:9 1/209
மாற்றி உரைக்கவில்லை மா முனிவர் சொன்னது எல்லாம்
அப்படியே சொல்லிவிட்டேன் ஐயோ திருவுளத்தில் – குயில்:9 1/212,213
பத்திரிகை கூட்டம் பழம் பாய் வரிசை எல்லாம்
ஒத்திருக்க நாம் வீட்டில் உள்ளோம் என உணர்ந்தேன் – குயில்:9 1/255,256
வானத்து சுடர்கள் எல்லாம் மிக இனியன – வசனகவிதை:1 1/4
விலங்குகள் எல்லாம் இனியவை – வசனகவிதை:1 1/12
ஞாயிறு திங்கள் வானத்து சுடர்கள் எல்லாம் தெய்வங்கள் – வசனகவிதை:1 3/5
இஃது எல்லாம் ஒன்று – வசனகவிதை:1 4/10
உள்ளது எல்லாம் ஒரே பொருள் ஒன்று – வசனகவிதை:1 4/16
இவை எல்லாம் நினது நிகழ்ச்சி – வசனகவிதை:2 2/3
உங்களை எல்லாம் படைத்தவள் வித்தைக்காரி – வசனகவிதை:2 6/15
ஞாயிறே நின் முகத்தை பார்த்த பொருள் எல்லாம் ஒளி பெறுகின்றது – வசனகவிதை:2 10/1
இவை எல்லாம் நின் கதிர்கள் பட்ட மாத்திரத்திலே ஒளியுற நகைசெய்கின்றன – வசனகவிதை:2 10/4
இவை எல்லாம் ஞாயிற்றிலிருந்து வெடித்து வெளிப்பட்டன என்பர் – வசனகவிதை:2 10/6
ஞாயிறு மிக சிறந்த தேவன் அவன் கைப்பட்ட இடம் எல்லாம் உயிர் உண்டாகும் – வசனகவிதை:2 10/19
தேவர்கள் எல்லாம் ஒன்றே – வசனகவிதை:2 12/15
காண்பன எல்லாம் அவர் உடல் – வசனகவிதை:2 12/16
பாலைவனத்து மணல்கள் எல்லாம் இடைவானத்திலே சுழல்கின்றன – வசனகவிதை:4 4/6
உயிருடையன எல்லாம் காற்றின் மக்களே என்பது வேதம் – வசனகவிதை:4 5/2
தோன்றுதல் வளர்தல் மாறுதல் மறைதல் எல்லாம் உயிர் செயல் – வசனகவிதை:4 5/12
அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் நேராகவே தொழில்செய்கின்றன – வசனகவிதை:4 7/5
காயிதங்களை எல்லாம் எடுத்து விசிறி எறியாதே – வசனகவிதை:4 9/3
நீராவிவண்டி உயிருள்ளது பெரிய உயிர் யந்திரங்கள் எல்லாம் உயிருடையன – வசனகவிதை:4 13/11
வானத்து மீன்கள் எல்லாம் ஓயாது சுழன்றுகொண்டே தான் இருக்கின்றன – வசனகவிதை:4 13/18
காற்றின் செயல்களை எல்லாம் பரவுகின்றோம் – வசனகவிதை:4 14/9
இவை எல்லாம் நினது விளக்கம் – வசனகவிதை:4 15/11
புலவர்களே காலையில் எழுந்தவுடன் உயிர்களை எல்லாம் போற்றுவோம் – வசனகவிதை:4 15/19
இஃது எல்லாம் அவளுடைய திருவருள் – வசனகவிதை:5 1/17
எங்களுடைய புலங்கள் எல்லாம் காய்ந்துபோய்விட்டன – வசனகவிதை:5 2/8
பறவைகள் எல்லாம் வாட்டம் எய்தி நிழலுக்காக பொந்துகளில் மறைந்து கிடக்கின்றன – வசனகவிதை:5 2/12
எங்கள் தாபம் எல்லாம் தீர்ந்து உலகம் தழைக்குமாறு இன்ப மழை பெய்தல் வேண்டும் – வசனகவிதை:5 2/18
இனியவற்றுள் எல்லாம் இனிது – வசனகவிதை:6 1/5
இதை கேட்டு மற்ற பக்ஷிகள் எல்லாம் கத்துகின்றன – வசனகவிதை:6 1/20
எல்லா சக்திகளும் எல்லா ரூபங்களும் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று ஸமானம் – வசனகவிதை:6 2/18
மயக்கம் எல்லாம் விண்டு – வசனகவிதை:6 3/7
கட்டிய தளை எல்லாம் சிதறுக என்று – வசனகவிதை:7 0/6
சீர் தர நினைந்து நாம் செய்ததை எல்லாம்
மேக கரும் புலை விருத்திரன் கொடுத்தான் – வசனகவிதை:7 0/48,49
எல்லாம் மறந்தீர் எம்மவர்காள் என்னே கொடுமை ஈங்கு இதுவே – பிற்சேர்க்கை:4 1/4
வேத உபநிடத மெய்ந்நூல்கள் எல்லாம் போய் – பிற்சேர்க்கை:5 5/1
ஒட்டிய புன் கவலை பயம் சோர்வு என்னும் அரக்கர் எல்லாம் ஒருங்கு மாய – பிற்சேர்க்கை:11 2/3
சிறியதோர் வயிற்றினுக்காய் நாங்கள் ஜன்மம் எல்லாம் வீணாய் – பிற்சேர்க்கை:14 5/1
வையகம் எங்கும் உளது உயர்வான பொருள் எல்லாம்
ஐயம் இன்று எங்கள் பொருள் இவை எம் ஆகாரம் ஆகுமடா – பிற்சேர்க்கை:14 7/1,2
ஆவி சுகம் என்று அறிந்தது எல்லாம் துன்பம் அன்றி இலை – பிற்சேர்க்கை:19 2/3
ஆதலால் கோடி அபாயம் இடையூறு எல்லாம்
மோது கடல்களை போல் முன்னர் இட்டான் அவ் உயிர்க்கே – பிற்சேர்க்கை:25 14/1,2
மதங்கள் நாடுகள் மாந்தருக்கு எல்லாம்
தாயே எங்கள் உணர்வினை தூண்டிய – பிற்சேர்க்கை:26 1/2,3
மேல்

எல்லார் (1)

எல்லார் மொழியும் எனக்கு விளங்குவது ஏன் – குயில்:9 1/12
மேல்

எல்லாரும் (11)

எல்லாரும் அமரநிலை எய்தும் நல் முறையை இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும் ஆம் –தேசீய:17 3/2
எல்லாரும் ஓர் குலம் எல்லாரும் ஓர் இனம் எல்லாரும் இந்திய மக்கள் –தேசீய:17 4/1
எல்லாரும் ஓர் குலம் எல்லாரும் ஓர் இனம் எல்லாரும் இந்திய மக்கள் –தேசீய:17 4/1
எல்லாரும் ஓர் குலம் எல்லாரும் ஓர் இனம் எல்லாரும் இந்திய மக்கள் –தேசீய:17 4/1
எல்லாரும் ஓர் நிறை எல்லோரும் ஓர் விலை எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் நாம் –தேசீய:17 4/2
எல்லாரும் ஓர் நிறை எல்லோரும் ஓர் விலை எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் நாம் –தேசீய:17 4/2
எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் ஆம் எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் வாழ்க –தேசீய:17 4/3
எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் ஆம் எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் வாழ்க –தேசீய:17 4/3
உடன்பிறந்தார்களை போலே இவ் உலகில் மனிதர் எல்லாரும்
இடம் பெரிது உண்டு வையத்தில் இதில் ஏதுக்கு சண்டைகள் செய்வீர் – பல்வகை:3 21/1,2
உடன்பிறந்தவர்களை போலே இவ் உலகினில் மனிதர் எல்லாரும்
திடங்கொண்டவர் மெலிந்தோரை இங்கு தின்று பிழைத்திடலாமோ – பல்வகை:3 24/1,2
எல்லாரும் கூடியிருக்கும் சபைதனிலே – பாஞ்சாலி:4 252/96
மேல்

எல்லாவித (1)

எங்கும் எதனிலும் எப்போதும் எல்லாவித தொழில்களும் காட்டுவது சக்தி – வசனகவிதை:3 5/21
மேல்

எல்லினை (1)

எல்லினை காண பாயும் இடபம் போல் முற்படாயோ – தனி:22 3/4
மேல்

எல்லை (15)

நீல திரை கடல் ஓரத்திலே நின்று நித்தம் தவம்செய் குமரி எல்லை வட –தேசீய:20 5/1
எல்லை ஒன்று இன்மை எனும் பொருள் அதனை –தேசீய:24 1/23
ஊருக்குள் எல்லை தாண்டி உத்திரவு எண்ணிடாமல் –தேசீய:51 7/2
எனை ஆளும் மா தேவி வீரர் தேவி இமையவரும் தொழும் தேவி எல்லை தேவி – தோத்திர:27 2/3
அணிகளுக்கு ஒர் எல்லை இல்லாய் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/7
எல்லை உண்டோ இலையோ இங்கு யாவர் கண்டார் திசை வெளியினுக்கே – தோத்திர:42 8/1
எல்லை பிரிவற்றதுவாய் யாதெனும் ஓர் பற்றிலதாய் –வேதாந்த:11 3/1
சிரத்தை உடையது தெய்வம் இங்கு சேர்த்த உணவு எல்லை இல்லை – பல்வகை:3 22/2
எண்ணில் பல கோடி யோசனை எல்லை
எண்ணிலா மென்மை இயன்றதோர் வாயுவால் – தனி:8 2/1,2
வாயினால் சொல்லிடவும் அடங்காதப்பா வரிசையுடன் எழுதிவைக்க வகையும் எல்லை
ஞாயிற்றை சங்கிலியால் அளக்கலாமோ ஞானகுரு புகழினை நாம் வகுக்கலாமோ – சுயசரிதை:2 22/1,2
எல்லை அதில் காணுவதில்லை அலை எற்றி நுரை கக்கி ஒரு பாட்டு இசைக்கும் – கண்ணன்:2 5/3
இன்பத்திற்கு ஓர் எல்லை காணில் – குயில்:2 2/2
எல்லை இல்லாத உலகில் இருந்து எல்லையில் காலம் இயங்கிடும் தோற்றம் – பிற்சேர்க்கை:8 18/1
எல்லை இல்லாதன ஆகும் இவை யாவையுமாய் இவற்றுள் உயிர் ஆகி – பிற்சேர்க்கை:8 18/2
ஏற்றதொரு வீடு இதற்கு எல்லை ஒன்று இல்லையடா – பிற்சேர்க்கை:14 6/2
மேல்

எல்லைகண்டார் (1)

இ பொருளை கண்டார் இடருக்கு ஓர் எல்லைகண்டார்
எப்பொருளும் தாம் பெற்று இங்கு இன்பநிலை எய்துவரே –வேதாந்த:11 12/1,2
மேல்

எல்லையற்ற (3)

ஆதியாய் அநாதியாய் அகண்டு அறிவு ஆவள் உன்றன் அறிவும் அவள் மேனியில் ஓர் சைகை அவள் ஆனந்தத்தின் எல்லையற்ற பொய்கை – தோத்திர:38 2/2
எல்லையற்ற சுவையே எனை நீ என்றும் வாழவைப்பாய் – தோத்திர:57 5/4
எல்லையற்ற பேரழகே எங்கும் நிறை பொன் சுடரே – கண்ணன்:21 7/3
மேல்

எல்லையற்றது (1)

சக்தி அநந்தம் எல்லையற்றது முடிவற்றது – வசனகவிதை:3 1/3
மேல்

எல்லையாம் (1)

இலகு பெரும் குணம் யாவைக்கும் எல்லையாம்
திலக முனிக்கு ஒத்த அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 2/1,2
மேல்

எல்லையில் (2)

எண்ணிலா பொருளும் எல்லையில் வெளியும் யாவுமாம் நின்றனை போற்றி – தோத்திர:33 2/1
எல்லை இல்லாத உலகில் இருந்து எல்லையில் காலம் இயங்கிடும் தோற்றம் – பிற்சேர்க்கை:8 18/1
மேல்

எல்லையில்லா (3)

எல்லா திசையிலும் ஓர் எல்லையில்லா வெளி வானிலே – தோத்திர:78 1/2
எல்லையில்லா கருணையுறும் தெய்வதம் நீ எவர்க்கும் மனம் இரங்கிநிற்பாய் – பிற்சேர்க்கை:7 2/1
எல்லையில்லா பொருள் ஒன்று தான் இயல்பு அறிவு ஆகி இருப்பது உண்டு என்றே – பிற்சேர்க்கை:8 19/1
மேல்

எல்லையில்லாததோர் (1)

எல்லையில்லாததோர் வான கடலிடை வெண்ணிலாவே விழிக்கு இன்பம் அளிப்பதோர் தீ என்று இலகுவை வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 1/1
மேல்

எல்லையை (1)

அவனுடைய சக்தி எல்லையை என்றும் கடந்துசெல்லமாட்டா – வசனகவிதை:2 10/15
மேல்

எல்லோர்க்கும் (1)

சக்தியை எல்லோர்க்கும் உணர்வுறுத்தும் சித்தம் – தோத்திர:24 25/3
மேல்

எல்லோருக்கும் (1)

வயிற்றுக்கு சோறு உண்டு கண்டீர் இங்கு வாழும் மனிதர் எல்லோருக்கும்
பயிற்றி உழுது உண்டு வாழ்வீர் பிறர் பங்கை திருடுதல் வேண்டாம் – பல்வகை:3 23/1,2
மேல்

எல்லோரும் (10)

மாந்தர் எல்லோரும் சோர்வை அச்சத்தை மறந்துவிட்டார் –தேசீய:12 9/3
எல்லாரும் ஓர் நிறை எல்லோரும் ஓர் விலை எல்லாரும் இ நாட்டு மன்னர் நாம் –தேசீய:17 4/2
எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு –தேசீய:31 2/2
எல்லோரும் ஒன்று என்னும் காலம் வந்ததே பொய்யும் –தேசீய:31 3/1
எல்லோரும் வந்து ஏத்தும் அளவில் யம பயம் கெட செய்பவன் – தோத்திர:78 1/8
விடுதலைக்கு மகளிர் எல்லோரும் வேட்கைகொண்டனம் வெல்லுவம் என்றே – பல்வகை:7 1/1
நித்திரை கொள்ள எனை தனியில் விட்டே நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீடு செல்லுவீர் – கண்ணன்:11 4/4
பெண்கள் எல்லோரும் அவர் வீடு சென்றிட்டார் பிரியம் மிகுந்த கண்ணன் காத்திருக்கின்றான் – கண்ணன்:11 6/2
புலவர்களே அறிவுப்பொருள்களே உயிர்களே பூதங்களே சக்திகளே எல்லோரும் வருவீர் – வசனகவிதை:2 11/1
மீளா அடிமை இல்லை எல்லோரும் வேந்தர் என திரிவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 3/2
மேல்

எல்லோரையும் (1)

சிறியரை மேம்பட செய்தால் பின்பு தெய்வம் எல்லோரையும் வாழ்த்தும் – பல்வகை:3 28/2
மேல்

எலா (1)

நண்ணி எலா பொருளினிலும் உட்பொருளாய் செய்கை எலாம் நடத்தும் வீறாய் – தனி:23 1/3
மேல்

எலாம் (195)

வெள்ளிய சங்கம் முழங்கின கேளாய் வீதி எலாம் அணுகுற்றனர் மாதர் –தேசீய:11 2/2
உற்றது இங்கு இந்நாள் உலகு எலாம் புகழ –தேசீய:12 5/13
தான் போம் வழி எலாம் தன்மமொடு பொன் விளைக்கும் –தேசீய:13 4/3
சென்றுபோன பொய் எலாம் மெய்யாக –தேசீய:16 2/5
வென்று நிற்கும் மெய் எலாம் பொய்யாக –தேசீய:16 2/7
தெய்வ சிலை எலாம் தேவி இங்கு உனதே –தேசீய:19 4/5
தேமதுர தமிழோசை உலகம் எலாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் –தேசீய:22 1/4
இஃது எலாம் கேட்டும் எனது உளம் அழிந்திலேன் –தேசீய:24 1/42
வழி எலாம் தழுவி வாழ்குவம் எனிலோ –தேசீய:24 1/85
பவுத்தரே நாடு எலாம் பல்கிய காலத்தவரோ –தேசீய:24 1/99
நன்மை வந்து எய்துக தீது எலாம் நலிக –தேசீய:25 1/4
எண்ணம் எலாம் நெய்யாக எம் உயிரினுள் வளர்ந்த –தேசீய:27 2/1
கர்ம விளைவுகள் யாம் கண்டது எலாம் போதாதோ –தேசீய:27 4/2
எந்தாய் நீ தந்த இயற்பொருள் எலாம் இழந்து –தேசீய:27 8/1
நெஞ்சகத்தே பொய் இன்றி நேர்ந்தது எலாம் நீ தருவாய் –தேசீய:27 11/1
அன்று கொடு வாழ்ந்த அருமை எலாம் ஓராயோ –தேசீய:27 14/2
தேவி நுந்தமக்கு எலாம் திருவருள் புரிக –தேசீய:32 1/13
பார் எலாம் பெரும் புகழ் பரப்பிய நாடு –தேசீய:32 1/19
பாரத நாடு பார்க்கு எலாம் திலகம் –தேசீய:32 1/26
நாடு எலாம் பிறர் வசம் நண்ணுதல் நினையான் –தேசீய:32 1/83
பற்றலர்தமை எலாம் பார்க்கு இரையாக்கினன் –தேசீய:32 1/179
நல் உயிர் நல்கினன் நாடு எலாம் இயங்கின –தேசீய:42 1/165
வீழ்த்தல் பெற தருமம் எலாம் மறம் அனைத்தும் கிளைத்துவர மேலோர்தம்மை –தேசீய:44 2/1
மண்ணகத்தே வாழாது புறஞ்செய்தும் யாங்கள் எலாம் மறக்கொணாது எம் –தேசீய:47 1/3
வரு மனிதர் எண்ணற்றார் இவரை எலாம் ஓட்டி எவர் வாழ்வது இங்கே –தேசீய:47 2/4
பேரருள் கடவுள் திருவடி ஆணை பிறப்பு அளித்து எமை எலாம் புரக்கும் –தேசீய:50 1/1
மாசறு மெல் நல் தாயினை பயந்து என் வழிக்கு எலாம் உறையுளாம் நாட்டின் –தேசீய:50 2/3
அசையா நெஞ்சம் அருள்வாய் உயிர் எலாம்
இன்புற்றிருக்க வேண்டி நின் இரு தாள் – தோத்திர:1 8/17,18
கல்வி பல தேர்ந்து கடமை எலாம் நன்கு ஆற்றி – தோத்திர:1 9/3
அறம் தாங்கு மக்களும் நீடூழி வாழ்க என அண்டம் எலாம்
சிறந்து ஆளும் நாதனை போற்றிடும் தொண்டர் செயும் தவமே – தோத்திர:1 10/3,4
புல் அரக்க பாதகரின் பொய்யை எலாம் ஈங்கு இது காண் – தோத்திர:1 13/3
உள் ஒளி ஆகி உலகு எலாம் திகழும் – தோத்திர:1 20/3
வையத்தை காப்பவள் அன்னை சிவசக்தி வண்மை எலாம்
ஐயத்திலும் துரிதத்திலும் சிந்தி அழிவது என்னே – தோத்திர:1 26/2,3
காத்து அருள்புரிக கடவுளே உலகு எலாம்
கோத்து அருள்புரிக குறிப்பு அரும் பொருளே – தோத்திர:1 28/15,16
சாவும் நீக்கி சார்ந்த பல் உயிர் எலாம்
இன்புற்று வாழ்க என்பேன் இதனை நீ – தோத்திர:1 32/11,12
உலகு எலாம் தானாய் ஒளிர்வாய் போற்றி – தோத்திர:10 1/5
வையம் எலாம் காக்கும் மஹாசக்தி நல் அருளை – தோத்திர:17 2/3
மூட்டும் அன்பு கனலொடு வாணியை முன்னுகின்ற பொழுதில் எலாம் குரல் – தோத்திர:19 3/3
உழை எலாம் இடையின்றி இவ் வான நீர் ஊற்றும் செய்தி உரைத்திட வேண்டுங்கால் – தோத்திர:19 4/3
அன்பு வடிவாகி நிற்பள் துன்பு எலாம் அவள் இழைப்பாள் ஆக்க நீக்கம் யாவும் அவள் செய்கை இதை ஆர்ந்து உணர்ந்தவர்களுக்கு உண்டு உய்கை அவள் – தோத்திர:38 2/1
இன்ப வடிவாகி நிற்பள் துன்பு எலாம் அவள் இழைப்பாள் இஃது எலாம் அவள் புரியும் மாயை அவள் ஏதும் அற்ற மெய்ப்பொருளின் சாயை எனில் – தோத்திர:38 2/3
இன்ப வடிவாகி நிற்பள் துன்பு எலாம் அவள் இழைப்பாள் இஃது எலாம் அவள் புரியும் மாயை அவள் ஏதும் அற்ற மெய்ப்பொருளின் சாயை எனில் – தோத்திர:38 2/3
ஊழியை சமைத்த பிரான் இந்த உலகம் எலாம் உருக்கொண்ட பிரான் – தோத்திர:42 2/2
வன்கண்மை மறதியுடன் சோம்பர் முதல் பாவம் எலாம் மடிந்து நெஞ்சில் – தோத்திர:44 3/3
தீது அகற்று-மின் என்று திசை எலாம்
மோத நித்தம் இடித்து முழங்கியே – தோத்திர:45 1/3,4
போதும் இவ் வறுமை எலாம் எந்த போதிலும் சிறுமையின் புகைதனிலே – தோத்திர:59 1/2
பாதங்கள் போற்றுகின்றேன் என்றன் பாவம் எலாம் கெட்டு ஞான கங்கை – தோத்திர:61 2/2
மாதா பராசக்தி வையம் எலாம் நீ நிறைந்தாய் – தோத்திர:63 1/1
காணுகின்ற காட்சியாய் காண்பது எலாம் காட்டுவதாய் – தோத்திர:63 2/3
அன்னை அவள் வையம் எலாம் ஆதரிப்பாள் ஸ்ரீதேவி – தோத்திர:63 3/3
வையம் எலாம் தெய்வ வலி அன்றி வேறு இல்லை – தோத்திர:66 2/3
ஐயம் எலாம் தீர்ந்தது அறிவு – தோத்திர:66 2/4
செல்வம் எலாம் பெற்று சிறப்புறவே சக்தி தரும் – தோத்திர:66 3/3
இவை எலாம் அறிவிலாமை என்பதோர் இருளில் பேயாம் – தோத்திர:71 2/3
இ சகத்துளோர் எலாம் எதிர்த்து நின்ற போதினும் –வேதாந்த:1 1/2
இச்சை கொண்டே பொருள் எலாம் இழந்துவிட்ட போதினும் –வேதாந்த:1 1/8
நோக்கும் திசை எலாம் நான் அன்றி வேறில்லை நோக்கநோக்க களியாட்டம் –வேதாந்த:2 3/2
பண்ணில் இனிய பாடலோடு பாயும் ஒளி எலாம்
பாரில் எம்மை உரிமைகொண்டு பற்றி நிற்கவே –வேதாந்த:4 3/1,2
கவலை துறந்து இங்கு வாழ்வது வீடு என்று காட்டும் மறைகள் எலாம் நீவிர் –வேதாந்த:10 7/1
ஒன்று பிரமம் உளது உண்மை அஃது உன் உணர்வு எனும் வேதம் எலாம் என்றும் –வேதாந்த:10 10/1
உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளது எலாம் தான் ஆகும் –வேதாந்த:11 1/1
சாலவுமே நுண்ணியதாய் தன்மை எலாம் தான் ஆகி –வேதாந்த:11 5/2
வேண்டுவ எலாம் பெறுவார் வேண்டார் எதனையும் மற்று –வேதாந்த:11 13/1
வானில் பறக்கின்ற புள் எலாம் நான் மண்ணில் திரியும் விலங்கு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 1/1
வானில் பறக்கின்ற புள் எலாம் நான் மண்ணில் திரியும் விலங்கு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 1/1
கான் நிழல் வளரும் மரம் எலாம் நான் காற்றும் புனலும் கடலுமே நான் –வேதாந்த:13 1/2
விண்ணில் தெரிகின்ற மீன் எலாம் நான் வெட்டவெளியின் விரிவு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 2/1
விண்ணில் தெரிகின்ற மீன் எலாம் நான் வெட்டவெளியின் விரிவு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 2/1
மண்ணில் கிடக்கும் புழு எலாம் நான் வாரியில் உள்ள உயிர் எலாம் நான் –வேதாந்த:13 2/2
மண்ணில் கிடக்கும் புழு எலாம் நான் வாரியில் உள்ள உயிர் எலாம் நான் –வேதாந்த:13 2/2
கம்பன் இசைத்த கவி எலாம் நான் காருகர் தீட்டும் உரு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 3/1
கம்பன் இசைத்த கவி எலாம் நான் காருகர் தீட்டும் உரு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 3/1
புல் நிலை மாந்தர்தம் பொய் எலாம் நான் பொறையரும் துன்ப புணர்ப்பு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 4/2
புல் நிலை மாந்தர்தம் பொய் எலாம் நான் பொறையரும் துன்ப புணர்ப்பு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 4/2
மந்திரம் கோடி இயக்குவோன் நான் இயங்கு பொருளின் இயல்பு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 5/1
கண்ட நல் சக்தி கணம் எலாம் நான் காரணமாகி கதித்துளோன் நான் –வேதாந்த:13 6/2
தின்று விளையாடி இன்புற்றிருந்து வாழ்வீர் தீமை எலாம் அழிந்துபோம் திரும்பி வாரா –வேதாந்த:20 1/4
இன்பு எலாம் தருவாய் இன்பத்து மயங்குவாய் –வேதாந்த:22 1/22
தன்னை அறியாய் சகத்து எலாம் தொளைப்பாய் –வேதாந்த:22 1/26
உள்ளது எலாம் ஓர் உயிர் என்று தேர்ந்த பின் உள்ளம் குலைவது உண்டோ மனமே –வேதாந்த:24 2/1
அழகிய பொன் முடி அரசிகளாம் அன்றி அரசிளங்குமரிகள் பொம்மை எலாம் –வேதாந்த:25 6/2
நாள் எலாம் வினை செய் – பல்வகை:1 2/55
நின்று அவிந்தன நுங்கள் விளக்கு எலாம் நீங்கள் கண்ட கனாக்கள் எல்லாம் இசை – பல்வகை:10 2/3
காலை இளவெயிலில் காண்பது எலாம் இன்பம் அன்றோ – தனி:1 23/1
தன் பணிக்கு இசைந்து என் தருக்கு எலாம் அழிந்து – தனி:13 1/82
மது நமக்கு மது நமக்கு மது நமக்கு விண் எலாம் மதுரம் மிக்க ஹரி நமக்கு மது என கதித்தலால் – தனி:14 12/1
மது நமக்கு மதியும் நாளும் மது நமக்கு வான மீன் மது நமக்கு மண்ணும் நீரும் மது நமக்கு மலை எலாம்
மது நமக்கு ஒர் தோல்வி வெற்றி மது நமக்கு வினை எலாம் மது நமக்கு மாதர் இன்பம் மது நமக்கு மது வகை – தனி:14 12/2,3
மது நமக்கு ஒர் தோல்வி வெற்றி மது நமக்கு வினை எலாம் மது நமக்கு மாதர் இன்பம் மது நமக்கு மது வகை – தனி:14 12/3
ஒன்றே மெய்ப்பொருளாகும் உயிர்கள் எலாம் அதன் வடிவாம் ஓருங்காலை – தனி:18 2/1
என் தேவன் உன் தேவன் என்று உலகர் பகைப்பது எலாம் இழிவாம் என்று – தனி:18 2/2
ஊனம் தங்கிய மானிடர் தீது எலாம் ஒழிக்குமாறு பிறந்த பெரும் தவன் – தனி:18 3/4
மாயம் எலாம் நீங்கி இனிது எம்மவர் நன்னெறி சாரும் வண்ணம் ஞானம் – தனி:18 4/3
மாண்டன பழம் பெரு மாட்சியார் தொழில் எலாம்
தேவர்கள் வாழ்ந்த சீர் வளர் பூமியில் – தனி:20 1/8,9
உம்பர் எலாம் இறவாமை பெற்றனர் என்று எவரே-கொல் உவத்தல்செய்வார் – தனி:21 1/2
பொதியமலை பிறந்த மொழி வாழ்வு அறியும் காலம் எலாம் புலவோர் வாயில் – தனி:21 3/3
தேசம் எலாம் புகழ் விளங்கும் இளசை வெங்கடேசுரெட்ட சிங்கன் காண்க – தனி:22 4/2
நண்ணி எலா பொருளினிலும் உட்பொருளாய் செய்கை எலாம் நடத்தும் வீறாய் – தனி:23 1/3
செய்கை எலாம் அதன் செய்கை நினைவு எல்லாம் அதன் நினைவு தெய்வமே நாம் – தனி:23 2/1
ஐயம் எனும் பேயை எலாம் ஞானம் எனும் வாளாலே அறுத்துத்தள்ளி – தனி:23 2/4
அருமையுறு பொருளில் எலாம் மிக அரிதாய் தனை சாரும் அன்பர்க்கு இங்கு – தனி:23 4/1
கருதி அதன் சொற்படி இங்கு ஒழுகாத மக்கள் எலாம் கவலை என்னும் – தனி:23 4/3
நெஞ்சு எலாம் புண்ணாய் நின்றனன் யாஅன் – தனி:24 1/10
கொடு மத பாவிகள் குறும்பு எலாம் அகன்றன – தனி:24 1/21
எனினும் இங்கு இவை எலாம் இறைவன் அருளால் – தனி:24 1/33
நோய் எலாம் தவிர்ப்பான் நுமரே எனக்கு – தனி:24 1/35
உலகு எலாம் ஒர் பெரும் கனவு அஃதுளே உண்டு உறங்கி இடர்செய்து செத்திடும் – சுயசரிதை:1 3/1
விலங்கு இயற்கை இலையெனில் யாம் எலாம் விரும்புமட்டினில் விண்ணுறல் ஆகுமே – சுயசரிதை:1 11/4
பொய்யருக்கு இது கூறுவன் கேட்பீரேல் பொழுது எலாம் உங்கள் பாடத்தில் போக்கி நான் – சுயசரிதை:1 28/2
சாத்திரங்கள் கிரியைகள் பூசைகள் சகுன மந்திரம் தாலி மணி எலாம்
யாத்து எனை கொலைசெய்தனர் அல்லது யாது தர்மமுறை எனல் காட்டிலர் – சுயசரிதை:1 38/1,2
உலகு எலாம் ஒர் பெரும் கனவு அஃதுளே உண்டு உறங்கி இடர்செய்து செத்திடும் – சுயசரிதை:1 47/1
தீராத காலம் எலாம் தானும் நிற்பாள் தெவிட்டாத இன் அமுதின் செவ்விதழ்ச்சி – சுயசரிதை:2 2/1
துச்சமென பிறர் பொருளை கருதலாலே சூழ்ந்தது எலாம் கடவுள் என சுருதி சொல்லும் – சுயசரிதை:2 7/3
ஆபத்தாம் அதிர்ச்சியிலே சிறியது ஆகும் அச்சத்தால் நாடி எலாம் அவிந்துபோகும் – சுயசரிதை:2 14/2
தாபத்தால் நாடி எலாம் சிதைந்துபோகும் கவலையினால் நாடி எலாம் தழலாய் வேகும் – சுயசரிதை:2 14/3
தாபத்தால் நாடி எலாம் சிதைந்துபோகும் கவலையினால் நாடி எலாம் தழலாய் வேகும் – சுயசரிதை:2 14/3
யாம் கற்ற கல்வி எலாம் பலிக்கச்செய்தான் எம்பெருமான் பெருமையை இங்கு இசைக்க கேளீர் – சுயசரிதை:2 37/2
மகத்தான முனிவர் எலாம் கண்ணன் தோழர் வானவர் எல்லாம் கண்ணன் அடியார் ஆவார் – சுயசரிதை:2 43/1
வாக்கு உளது அன்றோ பெண்மை அடிமையுற்றால் மக்கள் எலாம் அடிமையுறல் வியப்பு ஒன்றாமோ – சுயசரிதை:2 47/4
மூடர் எலாம் பொறாமையினால் விதிகள் செய்து முறைதவறி இடர் எய்தி கெடுகின்றாரே – சுயசரிதை:2 52/4
மாதர் எலாம் தம்முடைய விருப்பின் வண்ணம் மனிதருடன் வாழ்ந்திடலாம் என்பார் அன்னோர் – சுயசரிதை:2 54/2
காணுகின்ற காட்சி எலாம் மறைத்துவைத்து கற்புக்கற்பு என்று உலகோர் கதைக்கின்றாரே – சுயசரிதை:2 56/4
மாந்தர்க்கு உற்ற துயர் எலாம் மாற்றி – கண்ணன்:6 1/19
கண்ணனாம் சீடன் யான் காட்டிய வழி எலாம்
விலகியே நடக்கும் விநோதம் இங்கு அன்றியும் – கண்ணன்:6 1/40,41
தலையாக்கொண்டு சார்பு எலாம் பழிச்சொலும் – கண்ணன்:6 1/43
மாந்தர்தம் செயல் எலாம் வகுப்புறல் கண்டாய் – கண்ணன்:6 1/85
மிஞ்சிய பொழுது எலாம் அவருடன் மேவி – கண்ணன்:6 1/90
வென்றாய் உலகினில் வேண்டிய தொழில் எலாம்
ஆசையும் தாபமும் அகற்றியே புரிந்து – கண்ணன்:6 1/148,149
மந்திரத்தால் இவ் உலகு எலாம் வந்த மாய களி பெரும் கூத்து காண் இதை – கண்ணன்:7 7/3
ஈன மனித கனவு எலாம் எங்ஙன் ஏகி மறைந்தது கண்டிலேன் அறிவான – கண்ணன்:7 12/3
கூடி பிரியாமலே ஓர் இரா எலாம் கொஞ்சி குலவி அங்கே – கண்ணன்:20 4/1
அம்புவி மன்னர் எலாம் இவன் ஆணை தம் சிரத்தினில் அணிந்தவராய் – பாஞ்சாலி:1 26/3
இதனை எலாம் அவ் விழியற்ற தந்தையின்பால் சென்றே சொல்லி இங்கு இவர் மீது அவனும் பகை எய்திட செய்குவாய் – பாஞ்சாலி:1 43/3
சந்திரன் குலத்தே பிறந்தோர்தம் தலைவன் யான் என்று சகம் எலாம் சொலும் வார்த்தை மெய்யோ வெறும் சாலமோ – பாஞ்சாலி:1 48/1
துதிசெய்தே அடி நக்குதல் கண்டனை மாமனே வெறும் சொல்லுக்கே அறநூல்கள் உரைக்கும் துணிவு எலாம் – பாஞ்சாலி:1 49/4
சிந்தையில் எண்ணும் பொருள் எலாம் கணம் தேடி கொடுப்பவர் இல்லையோ – பாஞ்சாலி:1 60/4
தன் உளத்து உள்ள குறை எலாம் நின்றன் சந்நிதியில் சென்று சொல்லிட முதல் – பாஞ்சாலி:1 63/1
முன்னை இவன் செய்த தீது எலாம் அவர் முற்றும் மறந்தவராகியே தன்னை – பாஞ்சாலி:1 75/1
சூதுக்கு அவரை அழைத்து எலாம் அதில் தோற்றிடுமாறு புரியலாம் இதற்கு – பாஞ்சாலி:1 91/3
அம்ம இங்கு இதனை எலாம் நீ அறிந்திலையோ பிழை ஆற்றல் நன்றோ – பாஞ்சாலி:1 95/4
ஞாலம் எலாம் பசி இன்றி காத்தல் வல்ல நன்செய்யும் புன்செய்யும் நலம் மிக்கு ஓங்க – பாஞ்சாலி:1 116/3
பாலடையும் நறு நெய்யும் தேனும் உண்டு பண்ணவர் போல் மக்கள் எலாம் பயிலும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 116/4
சதுர் என கொள்ளுவரோ இதன் தாழ்மை எலாம் அவர்க்கு உரைத்துவிட்டேன் – பாஞ்சாலி:1 128/2
புல்லன் அங்கு அவற்றை எலாம் உளம் புகுதவொட்டாது தன் மடமையினால் – பாஞ்சாலி:1 129/2
சீர் அடியால் பழவேத முனிவர் போற்றும் செழும் சோதி வனப்பை எலாம் சேர காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 148/4
முன்பு இருந்து எண்ணிலாது புவி மேல் மொய்த்த மக்கள் எலாம் முனிவோரோ – பாஞ்சாலி:2 179/4
குலம் எலாம் அழிவு எய்திடற்கு அன்றோ குத்திர துரியோதனன்தன்னை – பாஞ்சாலி:2 198/1
இடையின்றி அணுக்கள் எலாம் சுழலும் என இயல்நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம் – பாஞ்சாலி:3 206/1
இடையின்றி கதிர்கள் எலாம் சுழலும் என வானூலார் இயம்புகின்றார் – பாஞ்சாலி:3 206/2
வென்றான் உள் ஆசை எலாம் யோகி ஆகி வீட்டுமனும் ஒன்று உரையாது இருக்கின்றானே – பாஞ்சாலி:3 216/4
ஓரி கழுகு என்று இவை எலாம் தமது உள்ளம் களிகொண்டு விம்மல் போல் மிக – பாஞ்சாலி:3 237/2
சங்கையிலாத நிதி எலாம் நம்மை சார்ந்தது வாழ்த்துதிர் மன்னர்காள் இதை – பாஞ்சாலி:3 239/3
ஒன்று உரையாமல் இருந்திட்டான் அழிவுற்றது உலகத்து அறம் எலாம் – பாஞ்சாலி:3 242/4
செறிதரு நல் சீர் அழகு செல்வம் எலாம் தான் ஆகும் – பாஞ்சாலி:4 252/12
போக்குவரவு எய்தும் புதுமை எலாம் தான் ஆவாள் – பாஞ்சாலி:4 252/28
நின்னுடைய நன்மைக்கு இ நீதி எலாம் சொல்லுகிறேன் – பாஞ்சாலி:4 252/53
பாண்டவர்தம் பாதம் பணிந்து அவர்பால் கொண்டது எலாம்
மீண்டு அவர்க்கே ஈந்துவிட்டு விநயமுடன் – பாஞ்சாலி:4 252/71,72
மற்றும் சபைதனிலே வந்திருந்த மன்னர் எலாம்
முற்றும் உரை இழந்து மூங்கையர் போல் வீற்றிருந்தார் – பாஞ்சாலி:4 252/121,122
சோலை பறவை எலாம் சூழ்ந்து பரவசமாய் – குயில்:1 1/15
சோலை கிளையில் எலாம் தோன்றி ஒலித்தனவால் – குயில்:3 1/61
ஒன்றே அதுவாய் உலகம் எலாம் தோற்றமுற – குயில்:4 1/6
இச்சை உணர்ந்தன போல் ஈண்டும் பறவை எலாம்
வேறு எங்கோ போயிருப்ப வெம்மை கொடும் காதல் – குயில்:4 1/23,24
கோணம் எலாம் சுற்றி மர கொம்பை எலாம் நோக்கி வந்தேன் – குயில்:4 1/27
கோணம் எலாம் சுற்றி மர கொம்பை எலாம் நோக்கி வந்தேன் – குயில்:4 1/27
பெண்ணால் அறிவு இழக்கும் பித்தர் எலாம் கேண்-மினோ – குயில்:5 1/6
காதலினை போற்றும் கவிஞர் எலாம் கேண்-மினோ – குயில்:5 1/7
மாதர் எலாம் கேண்-மினோ வல் விதியே கேளாய் நீ – குயில்:5 1/8
நாளை வருவீரேல் நடந்தது எலாம் சொல்வேன் இவ் – குயில்:6 1/15
நண்பர் எலாம் சென்றுவிட்டார் நைந்து நின்ற தாயார்தாம் – குயில்:6 1/17
மண்டு துயர் எனது மார்பை எலாம் கவ்வுவதே – குயில்:6 1/22
கூடி மதியில் குவிந்திடுமாம் செய்தி எலாம்
நாச கதையை நடுவே நிறுத்திவிட்டு – குயில்:6 1/24,25
கானிடையே சுற்றி கழனி எலாம் மேய்ந்து நீர் – குயில்:7 1/54
வன்ன குயில் மறைய மற்றை பறவை எலாம்
முன்னை போல் கொம்பு முனைகளிலே வந்து ஒலிக்க – குயில்:7 1/105,106
மீள விழியில் மிதந்த கவிதை எலாம்
சொல்லில் அகப்படுமோ தூய சுடர் முத்தை ஒப்பாம் – குயில்:9 1/234,235
சாற்றினிலே பண் கூத்து எனும் இவற்றின் சாரம் எலாம்
ஏற்றி அதனோடே இன் அமுதை தான் கலந்து – குயில்:9 1/243,244
பக்கத்து இருந்த மணி பாவையுடன் சோலை எலாம்
ஒக்க மறைந்திடலும் ஓகோ என கதறி – குயில்:9 1/251,252
உயிர்க்கு எலாம் தந்தையை உயிர்க்கு எலாம் தாயை – வசனகவிதை:7 0/14
உயிர்க்கு எலாம் தந்தையை உயிர்க்கு எலாம் தாயை – வசனகவிதை:7 0/14
உயிர்க்கு எலாம் தலைவனை உயிர்க்கு எலாம் துணைவனை – வசனகவிதை:7 0/15
உயிர்க்கு எலாம் தலைவனை உயிர்க்கு எலாம் துணைவனை – வசனகவிதை:7 0/15
உயிர்க்கு எலாம் உயிரை உயிர்க்கு எலாம் உணர்வை – வசனகவிதை:7 0/16
உயிர்க்கு எலாம் உயிரை உயிர்க்கு எலாம் உணர்வை – வசனகவிதை:7 0/16
தவம் எலாம் குறைந்து சதி பல வளர்ந்தன – வசனகவிதை:7 0/61
ஆண் எலாம் பெண்ணாய் அரிவையர் எலாம் விலங்காய் – பிற்சேர்க்கை:5 2/1
ஆண் எலாம் பெண்ணாய் அரிவையர் எலாம் விலங்காய் – பிற்சேர்க்கை:5 2/1
மாண் எலாம் பாழாகி மங்கிவிட்டது இ நாடே – பிற்சேர்க்கை:5 2/2
தொல்லை எலாம் தவிர்த்து எங்கள் கண் காண நொடிப்பொழுதில் துருக்கி மாந்தர் – பிற்சேர்க்கை:7 2/2
அந்த நாள் அருள்செய நீ முற்பட்ட பொழுது எலாம் அறிவிலாதேம் – பிற்சேர்க்கை:7 5/1
குமிழ்பட நின் மேனி எலாம் மணம் ஓங்கும் உலகம் எலாம் குழையும் ஓசை – பிற்சேர்க்கை:11 3/3
குமிழ்பட நின் மேனி எலாம் மணம் ஓங்கும் உலகம் எலாம் குழையும் ஓசை – பிற்சேர்க்கை:11 3/3
நேர் அறியா மக்கள் எலாம் நினை கண்டால் நீதி நெறி நேர்ந்து வாழ்வார் – பிற்சேர்க்கை:11 4/3
வன்னம் எலாம் கண்டு நினை தமிழ் பாடி புகழ்வதற்கு மனம்கொண்டோமே – பிற்சேர்க்கை:11 6/4
இங்கு மனிதன் வரும் இன்னல் எலாம் மாற்றி எதிரே – பிற்சேர்க்கை:25 17/1
பொங்கும் இடுக்கண் எலாம் போழ்ந்து வெற்றிகொள்க எனவே – பிற்சேர்க்கை:25 17/2
உலக புரட்டர் தந்திர உரை எலாம்
விலக தாய் சொல் விதியினை காட்டுவான் – பிற்சேர்க்கை:26 1/29,30
ஆச்சரியப்பட உரைத்தனன் அவை எலாம்
வருக காந்தி ஆசியா வாழ்கவே – பிற்சேர்க்கை:26 1/34,35
மேல்

எலிகள் (1)

கோழை எலிகள் என்ன சென்றே பொருள் கொண்டு இழிவின் வருகிறோம் இன்றே – பல்வகை:9 4/2
மேல்

எவ்வகை (7)

விதியே தமிழ சாதியை எவ்வகை
விதித்தாய் என்பதன் மெய் எனக்கு உணர்த்துவாய் –தேசீய:24 1/17,18
எக்காலமும் பெரு மகிழ்ச்சி அங்கே எவ்வகை கவலையும் போரும் இல்லை –வேதாந்த:25 4/1
எவ்வகை தொழிலிலும் எண்ணம் அற்றவனாய் – கண்ணன்:6 1/66
எவ்வகை பயனிலும் கருத்து இழந்தவனாய் – கண்ணன்:6 1/67
சதிசெய்தார்க்கு சதிசெயல் வேண்டும் என் மாமனே இவர்தாம் என் அன்பன் சராசந்தனுக்கு முன் எவ்வகை
விதி செய்தார் அதை என்றும் என் உள்ளம் மறக்குமோ இந்த மேதினியோர்கள் மறந்துவிட்டார் இஃது ஓர் விந்தையே – பாஞ்சாலி:1 49/1,2
காற்றுக்கும் சுடருக்கும் எவ்வகை உறவு – வசனகவிதை:2 7/7
ஒளிக்கும் வெம்மைக்கும் எவ்வகை உறவு – வசனகவிதை:2 8/1
மேல்

எவ்வகையானும் (3)

எதுவும் நல்கி இங்கு எவ்வகையானும் இ பெரும் தொழில் நாட்டுவம் வாரீர் – தோத்திர:62 10/4
யான் கடும் சினமுற்று எவ்வகையானும்
கண்ணனை நேருற கண்டே தீர்ப்பேன் – கண்ணன்:6 1/72,73
யாது நேரினும் எவ்வகையானும் யாது போயினும் பாண்டவர் வாழ்வை – பாஞ்சாலி:1 40/1
மேல்

எவ்வகையினும் (1)

எவ்வகையினும் துடைப்பேன் இன்றேல் என் உயிர் துடைப்பேன் என்ன போந்து –தேசீய:43 2/2
மேல்

எவ்வண்ணம் (1)

அன்ன போழ்தினில் உற்ற கனவினை அம் தமிழ்ச்சொலில் எவ்வண்ணம் சொல்லுகேன் – சுயசரிதை:1 5/1
மேல்

எவ்வயினும் (1)

விண் புல்லு மீன்கள் என அவன் அன்னார் எவ்வயினும் மிகுக-மன்னோ –தேசீய:43 5/4
மேல்

எவ்வழி (1)

எவ்வழி உய்வோம் என்றே தியங்கினாள் இணை கை கோத்தாள் – பாஞ்சாலி:5 291/4
மேல்

எவ்வளவு (1)

ஓங்கு காதல் தழல் எவ்வளவு என்றன் உளம் எரித்துளது என்பதும் கண்டிலேன் – சுயசரிதை:1 35/4
மேல்

எவ்வளவேனும் (1)

எவ்வளவேனும் இலாதவன் கள்ளும் ஈர கறியும் விரும்புவோன் பிற – பாஞ்சாலி:5 264/3
மேல்

எவ்வாறு (2)

மண்ணில் வேந்தருள் கண்ணன் எவ்வாறு முதற்பட்டான் என்றன் மாமனே அவன் நம்மில் உயர்ந்த வகை சொல்வாய் – பாஞ்சாலி:1 47/4
எவ்வாறு புகைந்தாலும் புகைந்துபோவீர் ஏந்திழையை அவைக்களத்தே இகழ்தல் வேண்டா – பாஞ்சாலி:5 287/3
மேல்

எவ்வாறேனும் (1)

எவ்வாறேனும் இவனை ஓர் தொழிலில் – கண்ணன்:6 1/75
மேல்

எவ்விதமான (1)

புழுதி படிந்திருக்கலாகாது எவ்விதமான அசுத்தமும் கூடாது – வசனகவிதை:4 8/18
மேல்

எவ்வுயிரும் (2)

முன்னோர்கள் எவ்வுயிரும் கடவுள் என்றார் முடிவாக அவ் உரையை நான் மேற்கொண்டேன் – சுயசரிதை:2 4/2
மண்ணுக்குள் எவ்வுயிரும் தெய்வம் என்றால் மனையாளும் தெய்வம் அன்றோ மதிகெட்டீரே – சுயசரிதை:2 45/2
மேல்

எவண் (1)

மூத்தவர் வெறும் வேடத்தின் நிற்குங்கால் மூட பிள்ளை அறம் எவண் ஓர்வதே – சுயசரிதை:1 38/4
மேல்

எவர் (11)

காண்டிவம் ஏந்தி உலகினை வென்றது கல் ஒத்த தோள் எவர் தோள் எம்மை –தேசீய:8 6/1
சாகும் பொழுதில் இரு செவி குண்டலம் தந்தது எவர் கொடை கை சுவை –தேசீய:8 7/1
தெய்வீக சாகுந்தலம் எனும் நாடகம் செய்தது எவர் கவிதை அயன் –தேசீய:8 12/1
வரு மனிதர் எண்ணற்றார் இவரை எலாம் ஓட்டி எவர் வாழ்வது இங்கே –தேசீய:47 2/4
இ கணக்கு எவர் அறிவார் புவி எத்தனை உளது என்பது யார் அறிவார் – தோத்திர:42 5/4
வேறு தேயத்து எவர் எது செய்யினும் வீழ்ச்சிபெற்ற இ பாரதநாட்டினில் – சுயசரிதை:1 33/1
பயம் இல்லை பரிவு ஒன்று இல்லை எவர் பக்கமும் நின்று எதிர்ப்பக்கம் வாட்டுவதில்லை – கண்ணன்:3 9/3
உலகு தொடங்கிய நாள் முதலாக நம் சாதியில் புகழ் ஓங்கி நின்றார் இ தருமனை போல் எவர் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/1
பேயினை வேதம் உணர்த்தல் போல் கண்ணன் பெற்றி உனக்கு எவர் பேசுவார் – பாஞ்சாலி:1 83/4
வெல்ல கடவர் எவர் என்ற போதும் வேந்தர்கள் சூதை விரும்பிடலாமோ – பாஞ்சாலி:1 127/3
மயலை இற்று என்று எவர் வகுப்பர் அங்கு அவட்கே – பிற்சேர்க்கை:15 1/14
மேல்

எவர்-கொல் (1)

எமது மூதாதையர் என்பது இங்கு எவர்-கொல்
நமது மூதாதையர் நயமுற காட்டிய –தேசீய:24 1/105,106
மேல்

எவர்க்கும் (5)

பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமைசெய்யோம் பரிபூரணனுக்கே –தேசீய:31 5/3
ஆசை இங்கு எவர்க்கும் இயற்கையாம் அன்றோ அத்தகை அன்பின் மீது ஆணை –தேசீய:50 2/4
இ நான்கே இ பூமியில் எவர்க்கும்
கடமை எனப்படும் பயன் இதில் நான்காம் – தோத்திர:1 8/10,11
போலி சுவடியை எல்லாம் இன்று பொசுக்கிவிட்டால் எவர்க்கும் நன்மையுண்டு என்பான் – கண்ணன்:3 8/4
எல்லையில்லா கருணையுறும் தெய்வதம் நீ எவர்க்கும் மனம் இரங்கிநிற்பாய் – பிற்சேர்க்கை:7 2/1
மேல்

எவர்கள் (1)

தமை அலது எவர்கள் துணையும் இல்லாது தம் அரும் திறமையை செலுத்தல் –தேசீய:50 8/3
மேல்

எவர்பொருட்டும் (1)

என்னுடைய சொல் வேறு எவர்பொருட்டும் இல்லையடா – பாஞ்சாலி:4 252/54
மேல்

எவரிடத்தில் (1)

வாங்கி விடடி கையை ஏடி கண்ணம்மா மாயம் எவரிடத்தில் என்று மொழிந்தேன் – கண்ணன்:17 2/4
மேல்

எவரிடம் (1)

தப்பு இழைத்தார் அந்த வேள்வியில் என்று சாலம் எவரிடம் செய்கிறாய் மயல் – பாஞ்சாலி:1 76/2
மேல்

எவருடை (1)

போர்க்களத்தே பரஞான மெய் கீதை புகன்றது எவருடை வாய் பகை –தேசீய:8 8/1
மேல்

எவரும் (8)

விண்ணில் இரவிதனை விற்றுவிட்டு எவரும் போய் மின்மினி கொள்வாரோ –தேசீய:26 5/1
ஒன்னார் என்று எவரும் இலான் உலகு அனைத்தும் ஓருயிர் என்று உணர்ந்த ஞானி –தேசீய:44 4/2
சிவனும் வானோர் எவரும் ஒன்றே – தோத்திர:50 7/2
அயல் எவரும் இல்லை தனியே ஆறுதல்கொள்ள வந்தேன் – தனி:6 1/2
வஞ்சகன் கண்ணன் புனிதமுறும் கங்கை நீர் கொண்டு திருமஞ்சனம் ஆட்டும் அப்போதில் எவரும் மகிழ்ந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 51/4
நெடும் பச்சைமரம் போலே வளர்ந்து விட்டாய் நினக்கு எவரும் கூறியவர் இல்லை-கொல்லோ – பாஞ்சாலி:3 214/4
இப்போது உன் சொல்லை எவரும் செவிக்கொளார் – பாஞ்சாலி:4 252/82
நின்னை எவரும் நிறுத்தடா என்பது இலர் – பாஞ்சாலி:5 271/42
மேல்

எவரே (1)

தேயம் ஈது ஓர் உவமை எவரே தேடி ஓத வல்லார் – தோத்திர:31 6/2
மேல்

எவரே-கொல் (1)

உம்பர் எலாம் இறவாமை பெற்றனர் என்று எவரே-கொல் உவத்தல்செய்வார் – தனி:21 1/2
மேல்

எவரை (1)

யாங்கணே எவரை எங்ஙனம் சமைத்தற்கு எண்ணமோ அங்ஙனம் சமைப்பாய் – பாஞ்சாலி:3 205/3
மேல்

எவரோ (1)

தேயம் மீது எவரோ சொலும் சொல்லினை செம்மை என்று மனத்திடை கொள்வதாம் – சுயசரிதை:1 2/3
மேல்

எவற்றினும் (1)

எங்கணும் இன்றி எவற்றினும் என்றும் ஏறி இடையின்றி செல்வதாம் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 139/2
மேல்

எவற்றையும் (1)

எவற்றையும் காப்பீர் – வசனகவிதை:1 6/8
மேல்

எவன் (6)

எவன் உளன் எனலும் இன்னும் ஓர் துணிவுடை –தேசீய:42 1/71
தேவர் மன்னன் மிடிமையை பாடல் போல் தீய கைக்கிளை யான் எவன் பாடுதல் – சுயசரிதை:1 17/1
சில தினங்கள் இருந்து மறைவதில் சிந்தைசெய்து எவன் செத்திடுவானடா – சுயசரிதை:1 47/4
மழை எவன் தருகின்றான் கண் எவனுடையது – வசனகவிதை:2 1/3
உயிர் எவன் தருகிறான் – வசனகவிதை:2 1/4
புகழ் எவன் தருகின்றான் புகழ் எவனுக்கு உரியது – வசனகவிதை:2 1/5
மேல்

எவன்-கொலோ (1)

ஈனமுற்று இருக்க எவன்-கொலோ விரும்புவன் –தேசீய:32 1/68
மேல்

எவனுக்கு (1)

புகழ் எவன் தருகின்றான் புகழ் எவனுக்கு உரியது – வசனகவிதை:2 1/5
மேல்

எவனுடை (1)

எவனுடை பயமும் இலாது இனிது இருந்திடும் தன்மையது எழில் நகரே – பாஞ்சாலி:1 14/4
மேல்

எவனுடையது (2)

வெய்யவன் யாவன் இன்பம் எவனுடையது
மழை எவன் தருகின்றான் கண் எவனுடையது – வசனகவிதை:2 1/2,3
மழை எவன் தருகின்றான் கண் எவனுடையது
உயிர் எவன் தருகிறான் – வசனகவிதை:2 1/3,4
மேல்

எவனும் (1)

ஏழை என்றும் அடிமை என்றும் எவனும் இல்லை ஜாதியில் –தேசீய:30 3/1
மேல்

எவனோ (2)

அப்பால் எவனோ செல்வான் அவன் ஆடையை கண்டு பயந்து எழுந்து நிற்பார் –தேசீய:15 3/3
இனம் விளங்கவில்லை எவனோ என் அகம் தொட்டுவிட்டான் – கண்ணன்:10 5/2
மேல்

எவை (1)

மருமங்கள் எவை செயினும் மதி மருண்டவர் விருந்து அறம் சிதைத்திடினும் – பாஞ்சாலி:1 130/3
மேல்

எவைதாம் (1)

ஊனமற்று எவைதாம் உறினுமே பொறுத்து –தேசீய:24 1/51
மேல்

எவையும் (1)

சிங்கத்தில் ஏறி சிரித்து எவையும் காத்திடுவாள் – பாஞ்சாலி:4 252/20
மேல்

எவையுமே (1)

மீதி பொருள்கள் எவையுமே அதன் மேனியில் தோன்றிடும் வண்ணங்கள் வண்ண – கண்ணன்:7 8/3
மேல்

எழாது (1)

நடுங்கி ஓர்கணம் வரை நா எழாது இருந்தனர் –தேசீய:42 1/49
மேல்

எழில் (15)

நின் எழில் விழி அருள் காண்பதற்கு எங்கள் நெஞ்சகத்து ஆவலை நீ அறியாயோ –தேசீய:11 4/1
செங்கமலத்தாள் எழில் பொங்கும் முகத்தாள் திருத்தேவியும் வந்து சிறப்புற நின்றனள் – தோத்திர:49 3/4
எங்கள் கண்ணம்மா எழில் மின்னலை நேர்க்கும் எங்கள் கண்ணம்மா புருவங்கள் மதன் விற்கள் – தோத்திர:55 1/1
மீது எழும் அன்பின் விலை புன்னகையினள் வெண்ணிலாவே முத்தம் வேண்டி முன் காட்டும் முகத்தின் எழில் இங்கு வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 2/3
புல்லியன் செய்த பிழை பொறுத்தே அருள் வெண்ணிலாவே இருள் போகிட செய்து நினது எழில் காட்டுதி வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 5/4
இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம் எழில் நகர் கோபுரம் யாவுமே நான் –வேதாந்த:13 3/2
எவனுடை பயமும் இலாது இனிது இருந்திடும் தன்மையது எழில் நகரே – பாஞ்சாலி:1 14/4
தங்கும் எழில் பெரு மண்டபம் ஒன்று தம்பியர் சூழ்ந்து சமைத்தனர் கண்டீர் – பாஞ்சாலி:1 123/3
பாலை போல் மொழி பிதற்ற அவளை நோக்கி பார்த்தனும் அ பரிதி எழில் விளக்குகின்றான் – பாஞ்சாலி:1 147/4
கோலிய பூமழை பெய்திட தோரணம் கொஞ்ச நகர் எழில் கூடியது அன்றே – பாஞ்சாலி:2 157/4
இளையரான மாதர் செம்பொன் எழில் இணைந்த வடிவும் – பாஞ்சாலி:2 190/1
வளரும் ஈசன் எழில் பதமே வெல் வயிரம் – பிற்சேர்க்கை:12 3/2
எங்கள் சிவனார் எழில் பதமே துங்கம் மிகும் – பிற்சேர்க்கை:12 5/2
எல்லா திசையினும் எழில் பெற ஊற்றும் – பிற்சேர்க்கை:17 1/9
பக்தர்க்கு எளிய சிங்காரன் எழில்
பண்ணும் அருணாசல தூரன் – பிற்சேர்க்கை:18 1/6,7
மேல்

எழில்கொள்ள (1)

நீர் சுனை கணம் மின்னுற்று இலக நெடிய குன்றம் நகைத்து எழில்கொள்ள
கார் சடை கரு மேகங்கள் எல்லாம் கனகம் ஒத்து சுடர் கொண்டு உலாவ – தனி:10 4/1,2
மேல்

எழிலிடை (1)

ஈது அனைத்தின் எழிலிடை உற்றாள் இன்பமே வடிவாகிட பெற்றாள் – தோத்திர:62 2/4
மேல்

எழிலுடையாள் (2)

பெண்ணில் அரசி இவள் பெரிய எழிலுடையாள்
கண்ணுள் மணி எனக்கு காதலி ரதி இவள் – தோத்திர:54 2/5,6
வில் வாள் நுதலினாள் மிக்க எழிலுடையாள்
முன்னே பாஞ்சாலர் முடிவேந்தன் ஆவி மகள் – பாஞ்சாலி:4 252/38,39
மேல்

எழு (3)

எழு பசும் பொன் சுடர் எங்கணும் பரவி எழுந்து விளங்கியது அறிவு எனும் இரவி –தேசீய:11 1/2
நின்ற தீ எழு வாய் நரகத்தின் வீழ்ந்து நித்தம் யான் உழலுக-மன்னோ –தேசீய:50 14/4
சாடி எழு கடலையும் தாவும் கால் – தோத்திர:24 12/3
மேல்

எழு-மின் (1)

ஈட்டியால் சிரங்களை வீட்டிட எழு-மின்
நீட்டிய வேல்களை நேர் இருந்து எறி-மின் –தேசீய:32 1/117,118
மேல்

எழுக (2)

ஈடிலா புகழினாய் எழுகவோ எழுக என்று –தேசீய:32 1/173
இடிபட்ட சுவர் போலே கலி விழுந்தான் கிருதயுகம் எழுக மாதோ –தேசீய:52 6/4
மேல்

எழுகவே (1)

நாலு திசையும் ஸ்வாதந்தர்ய நாதம் எழுகவே நரகம் ஒத்த அடிமை வாழ்வு நைந்து கழிகவே –தேசீய:45 1/1
மேல்

எழுகவோ (1)

ஈடிலா புகழினாய் எழுகவோ எழுக என்று –தேசீய:32 1/173
மேல்

எழுகில்லிரோ (1)

தெருளுறுத்தவும் நீர் எழுகில்லிரோ தீய நாச உறக்கத்தில் வீழ்ந்தனீர் – பல்வகை:10 4/3
மேல்

எழுகின்ற (1)

என்று மனதில் எழுகின்ற தீயுடனே – குயில்:9 1/128
மேல்

எழுகின்றான் (1)

ஓடுகின்றான் எழுகின்றான் நிலையின்றி கலங்குகின்றான் – வசனகவிதை:2 9/13
மேல்

எழுங்கால் (2)

கருணை உருவானாள் காய்ந்து எழுங்கால் கிள்ளாய் –தேசீய:13 7/1
முன்னி அவற்றின் முடி ஏறி மேல் எழுங்கால் – பிற்சேர்க்கை:25 10/2
மேல்

எழுச்சி (1)

எழுச்சி தருவது கிளர்ச்சி தருவது – வசனகவிதை:3 1/16
மேல்

எழுச்சியில் (1)

எய்திடும் செல்வ எழுச்சியில் களிப்போம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/53
மேல்

எழுத்தால் (1)

தவமுறு முயற்சிசெய்திட கடவேன் சந்ததம் சொல்லினால் எழுத்தால்
அவமறு செய்கை அதனினால் இயலும் அளவு எல்லாம் எம்மவர் இந்த –தேசீய:50 11/2,3
மேல்

எழுத்து (1)

அன்ன யாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கு ஓர் ஏழைக்கு எழுத்து அறிவித்தல் – தோத்திர:62 9/4
மேல்

எழுத்தும் (1)

இயலுகின்ற ஜடப்பொருள்கள் அனைத்தும் தெய்வம் எழுதுகோல் தெய்வம் இந்த எழுத்தும் தெய்வம் – சுயசரிதை:2 18/4
மேல்

எழுத (1)

குங்குமம் கொண்டுவரும் கண்ணன் குழைந்து மார்பு எழுத
சங்கை இலாத பணம் தந்தே தழுவி மையல் செய்யும் – கண்ணன்:15 3/1,2
மேல்

எழுதரிய (1)

எழுதரிய பெரும் கொடுமை சிறை உண்டு தூக்கு உண்டே இறப்பது உண்டு –தேசீய:52 3/3
மேல்

எழுதல் (1)

இமை குவிய மின் வட்டின் வயிர கால்கள் எண்ணில்லாது இடையிடையே எழுதல் காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 151/3
மேல்

எழுதி (2)

பாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொளி வீசி பறந்தது பாரீர் –தேசீய:14 1/2
நல்லதோர் பிரதியில் நாள்தொறும் எழுதி
கொடுத்திடும் தொழிலினை கொள்ளுதி என்றேன் – கண்ணன்:6 1/105,106
மேல்

எழுதிடினும் (1)

ஆயிரம் நூல் எழுதிடினும் முடிவுறாதாம் ஐயன் அவன் பெருமையை நான் சுருக்கி சொல்வேன் – சுயசரிதை:2 22/3
மேல்

எழுதிய (1)

பழங்கதை எழுதிய பகுதி ஒன்றினை அவன் – கண்ணன்:6 1/109
மேல்

எழுதிவைக்க (1)

வாயினால் சொல்லிடவும் அடங்காதப்பா வரிசையுடன் எழுதிவைக்க வகையும் எல்லை – சுயசரிதை:2 22/1
மேல்

எழுது (1)

கதைகள் சொல்லி கவிதை எழுது என்பார் காவியம் பல நீண்டன கட்டு என்பார் – தோத்திர:19 1/1
மேல்

எழுதுக (1)

எழுதுக என்றேன் இணங்குவான் போன்று அதை – கண்ணன்:6 1/111
மேல்

எழுதுகின்றாள் (1)

மனத்தினிலே நின்று இதனை எழுதுகின்றாள் மனோன்மணி என் மா சக்தி வையத்தேவி – சுயசரிதை:2 1/2
மேல்

எழுதுகோல் (3)

இயலுகின்ற ஜடப்பொருள்கள் அனைத்தும் தெய்வம் எழுதுகோல் தெய்வம் இந்த எழுத்தும் தெய்வம் – சுயசரிதை:2 18/4
எங்கிருந்தோ நல் எழுதுகோல் கொணர்ந்தான் – கண்ணன்:6 1/137
சூழ்ந்திருக்கும் பண்டை சுவடி எழுதுகோல்
பத்திரிகை கூட்டம் பழம் பாய் வரிசை எல்லாம் – குயில்:9 1/254,255
மேல்

எழுந்த (3)

நால் இயலாம் படையோடு நகரிடை நல்ல பவனி எழுந்த பொழுதினில் – பாஞ்சாலி:2 157/2
வாரிதி மீதில் எழுந்த இளம்கதிர் வந்தேமாதரமே வாழி நல் ஆரிய தேவியின் மந்திரம் வந்தேமாதரமே – பிற்சேர்க்கை:3 1/4
மதர்த்து எழுந்த இன் புளகித இளமுலை மருட்டு மங்கையர் அழகினில் நிதியினில் வசப்படும்படி சிலர்களை மயல்புரி அதிநீசர் – பிற்சேர்க்கை:24 3/4
மேல்

எழுந்தது (3)

ஆகா என்று எழுந்தது பார் யுகப்புரட்சி கொடுங்காலன் அலறி வீழ்ந்தான் –தேசீய:52 1/2
கடி ஒன்றில் எழுந்தது பார் குடியரசு என்று உலகு அறிய கூறிவிட்டார் –தேசீய:52 6/2
பீடையை நோக்கினன் வீமனும் கரை மீறி எழுந்தது வெம் சினம் துயர் – பாஞ்சாலி:5 272/3
மேல்

எழுந்தருளுகவே (1)

இலகிட நீ இங்கு எழுந்தருளுகவே
விடுதலை பெற நாம் வேண்டி நின் மறைவு – பிற்சேர்க்கை:26 1/8,9
மேல்

எழுந்தவுடன் (2)

காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு – பல்வகை:2 6/1
புலவர்களே காலையில் எழுந்தவுடன் உயிர்களை எல்லாம் போற்றுவோம் – வசனகவிதை:4 15/19
மேல்

எழுந்தன (1)

தத்தி எழுந்தன எண்ணரும் கூட்டங்கள் சந்திகள் வீதிகள் சாலைகள் சோலைகள் – பாஞ்சாலி:2 155/2
மேல்

எழுந்தனன் (2)

இவ் உரை கேட்ட துச்சாதனன் அண்ணன் இச்சையை மெச்சி எழுந்தனன் இவன் – பாஞ்சாலி:5 264/1
அண்ணன் உரைத்திடல் கேட்டனன் நல்லதாம் என்று உறுமி எழுந்தனன் – பாஞ்சாலி:5 266/4
மேல்

எழுந்தால் (2)

கடல் பொங்கி எழுந்தால் கலங்கமாட்டோம் – தோத்திர:1 24/6
ஐய நீ எழுந்தால் அறிஞர் அவலம் எய்திடாரோ – பாஞ்சாலி:3 211/4
மேல்

எழுந்தானே (1)

அமரர் தூதன் சமர நாதன் ஆர்த்து எழுந்தானே இ நேரம் – தோத்திர:75 11/1
மேல்

எழுந்திட்டார் (1)

இவ்வாறு விகர்ணனும் உரைத்தல் கேட்டார் எழுந்திட்டார் சில வேந்தர் இரைச்சலிட்டார் – பாஞ்சாலி:5 287/1
மேல்

எழுந்திடல் (1)

நின் ஒளியாகிய பாற்கடல் மீது இங்கு வெண்ணிலாவே நன்கு நீயும் அமுதும் எழுந்திடல் கண்டனன் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 3/1
மேல்

எழுந்திடும் (1)

என்பவை போற்ற எழுந்திடும் வீர –தேசீய:42 1/187
மேல்

எழுந்திடுவோம் (1)

காலையில் எழுந்திடுவோம் பெரும் கடவுளை பாடிடுவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 17/1
மேல்

எழுந்து (19)

இன் இசையாம் இன்ப கடலில் எழுந்து எற்றும் அலை திரள் வெள்ளம் –தேசீய:10 2/1
எழு பசும் பொன் சுடர் எங்கணும் பரவி எழுந்து விளங்கியது அறிவு எனும் இரவி –தேசீய:11 1/2
அப்பால் எவனோ செல்வான் அவன் ஆடையை கண்டு பயந்து எழுந்து நிற்பார் –தேசீய:15 3/3
எண்ணிலா நோயுடையார் இவர் எழுந்து நடப்பதற்கும் வலிமையிலார் –தேசீய:15 7/1
ஈசன் வந்து சிலுவையில் மாண்டான் எழுந்து உயிர்த்தனன் நாள் ஒரு மூன்றில் – தோத்திர:77 1/1
மன்னவன் முத்தமிட்டு எழுப்பிடவே அவன் மனைவியும் எழுந்து அங்கு வந்திடுவாள் –வேதாந்த:25 3/2
துங்க மணி மின் போலும் வடிவத்தாள் வந்து தூங்காதே எழுந்து என்னை பார் என்று சொன்னாள் – தனி:9 1/3
இடியுற சொன்னேன் கண்ணனும் எழுந்து
செல்குவன் ஆயினன் விழிநீர் சேர்ந்திட – கண்ணன்:6 1/128,129
கன்று பூதலத்து உள் உறை வெம்மை காய்ந்து எழுந்து வெளிப்படல் போல – பாஞ்சாலி:1 38/4
உமை கவிதை செய்கின்றாள் எழுந்து நின்றே உரைத்திடுவோம் பல்லாண்டு வாழ்க என்றே – பாஞ்சாலி:1 151/4
தருமன் வார்த்தை கேட்டே துரியோதனன் எழுந்து சொல்வான் – பாஞ்சாலி:2 185/1
அரவு உயர்த்த வேந்தன் உவகை ஆர்த்து எழுந்து சொல்வான் – பாஞ்சாலி:3 224/3
மார்பிலும் தோளிலும் கொட்டினார் களி மண்டி குதித்து எழுந்து ஆடுவார் – பாஞ்சாலி:3 237/4
பொங்கி எழுந்து சுயோதனன் அங்கு பூதல மன்னர்க்கு சொல்லுவான் ஒளி – பாஞ்சாலி:3 239/1
திக்கு குலுங்கிடவே எழுந்து ஆடுமாம் தீயவர் கூட்டம் எல்லாம் – பாஞ்சாலி:4 247/1
அண்ணனுக்கு திறல் வீமன் வணங்கி நின்றான் அப்போது விகர்ணன் எழுந்து அவை முன் சொல்வான் – பாஞ்சாலி:5 284/1
ஆவலோடு எழுந்து நின்று முன்னை ஆரிய வீட்டுமன் கைதொழுதான் – பாஞ்சாலி:5 302/2
வீமன் எழுந்து உரைசெய்வான் இங்கு விண்ணவர் ஆணை பராசக்தி ஆணை – பாஞ்சாலி:5 303/1
பார்த்தன் எழுந்து உரைசெய்வான் இந்த பாதக கர்ணனை போரில் மடிப்பேன் – பாஞ்சாலி:5 306/1
மேல்

எழுந்தே (1)

துச்சாதனன் எழுந்தே அன்னை துகிலினை மன்றிடை உரிதலுற்றான் – பாஞ்சாலி:5 292/1
மேல்

எழுந்தோம் (1)

எழுந்தோம் காந்திக்கு ஈந்தோம் எமது உயிர் – பிற்சேர்க்கை:26 1/49
மேல்

எழுநூற்று (2)

ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தாறு –தேசீய:42 1/1
ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தாறு –தேசீய:42 1/141
மேல்

எழுப்பவும் (1)

மதலையர் எழுப்பவும் தாய் துயில்வாயோ மாநிலம் பெற்றவள் இஃது உணராயோ –தேசீய:11 5/1
மேல்

எழுப்பிடவே (1)

மன்னவன் முத்தமிட்டு எழுப்பிடவே அவன் மனைவியும் எழுந்து அங்கு வந்திடுவாள் –வேதாந்த:25 3/2
மேல்

எழுப்பிடுங்காலை (1)

எழுப்பிடுங்காலை இறந்துதான் கிடக்கிலள் –தேசீய:42 1/131
மேல்

எழுப்பிவிட (1)

ஊரை எழுப்பிவிட நிச்சயங்கொண்டீர் அன்னை ஒருத்தி உண்டு என்பதையும் மறந்துவிட்டீர் – கண்ணன்:11 1/3
மேல்

எழுபத்தைந்தினில் (1)

ஆண்டு ஓர் எழுபத்தைந்தினில் ஒரு முறை – தனி:8 7/1
மேல்

எழும் (7)

இணை ஏது உனக்கு உரைப்பேன் கடை வானில் எழும் சுடரே – தோத்திர:1 18/4
எழுவாய் கடல் மீதினிலே எழும் ஓர் இரவிக்கு இணையா உளம் மீதினிலே – தோத்திர:46 3/1
மீது எழும் அன்பின் விலை புன்னகையினள் வெண்ணிலாவே முத்தம் வேண்டி முன் காட்டும் முகத்தின் எழில் இங்கு வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 2/3
வானகத்தை சென்று தீண்டுவன் இங்கு என்று மண்டி எழும் தழலை கவிவாணர்க்கு நல் அமுதை தொழில் வண்ணம் தெரிந்தவனை நல்ல – தோத்திர:74 6/1
முன்னை காலத்தின் நின்று எழும் பேரொலி முறைமுறை பல ஊழியின் ஊடுற்றே – பல்வகை:10 3/3
பாணர்கள் துதி கூற இளம்பகலவன் எழும் முனர் துயிலெழுந்தார் – பாஞ்சாலி:2 162/1
அளப்பரும் குணநலம் மிக நினைப்பவர் அகத்து எழும் படர் அலரி முன்பனி என அகற்று செந்திரு மட மயில் தழுவிய பெருமாளே – பிற்சேர்க்கை:24 3/8
மேல்

எழுவதற்கே (1)

வேகமுற தாவுகையில் வீசி எழுவதற்கே
தெய்வம் கொடுத்த திருவாலை போல் ஆமோ – குயில்:5 1/44,45
மேல்

எழுவதோ (1)

இலை ஒலிக்கும் பொழிலிடை நின்றும் எழுவதோ இஃது இன் அமுதை போல் – தோத்திர:51 2/2
மேல்

எழுவாய் (2)

கணைவாய் அசுரர் தலைகள் சிதற கடையூழியிலே படையோடு எழுவாய் – தோத்திர:46 2/2
எழுவாய் கடல் மீதினிலே எழும் ஓர் இரவிக்கு இணையா உளம் மீதினிலே – தோத்திர:46 3/1
மேல்

எள் (1)

எள் வீட்டில் இல்லை என்றால் எங்கும் முரசறைவார் – கண்ணன்:4 1/10
மேல்

எள்துணை (2)

துணியும் ஆயிரம் சாத்திர நாமங்கள் சொல்லுவார் எள்துணை பயன் கண்டிலார் – சுயசரிதை:1 23/4
எள்துணை மதியாது ஏறுவோம் பழம் போர் – பிற்சேர்க்கை:26 1/56
மேல்

எள்துணையும் (1)

நலம் ஒர் எள்துணையும் கண்டிலேன் இதை நாற்பதாயிரம் கோயிலில் சொல்லுவேன் – சுயசரிதை:1 29/2
மேல்

எள்பூ (1)

திங்களை மூடிய பாம்பினை போலே செறி குழல் இவள் நாசி எள்பூ – தோத்திர:55 1/2
மேல்

எள்ள (2)

மின்னாள் இங்கு இந்நாளின் முதியோளாய் பிறர் எள்ள வீழ்ந்த காலை –தேசீய:43 1/3
எள்ள தகுந்த பகைமையோ அவர் யார்க்கும் இளைத்த வகை உண்டோ வெறும் – பாஞ்சாலி:1 73/3
மேல்

எள்ளத்தனை (1)

எள்ளத்தனை பொழுதும் பயன் இன்றி இராது என்றன் நாவினிலே – தோத்திர:18 5/3
மேல்

எள்ளற்குரிய (1)

எள்ளற்குரிய குணம் இவை யாவும் உம் குலத்திலடா – பிற்சேர்க்கை:14 9/2
மேல்

எள்ளி (1)

துய்ய சீர்த்தி மதிக்குலமோ நாம் தூ என்று எள்ளி விதுரனும் சொல்வான் – பாஞ்சாலி:2 196/4
மேல்

எள்ளிடும் (1)

ஓதொணாத பெரும் தவம் கூடினோர் உம்பர் வாழ்வினை எள்ளிடும் வாழ்வினோர் – சுயசரிதை:1 15/3
மேல்

எள்ளும் (1)

இ தினம்மட்டும் என வியப்பு எய்துற எள்ளும் விழற்கு இடம் இன்றி இருந்தார் – பாஞ்சாலி:2 155/4
மேல்

எள்ளுவேன் (1)

கண் இலா பேயை எள்ளுவேன் இனி எக்காலுமே அமைதியில் இருப்பேன் – தோத்திர:33 2/3
மேல்

எளிதா (2)

பாரத்தை எளிதா கொண்டாய் பாம்பினை புழுவே என்றாய் –தேசீய:51 4/3
தவத்தினை எளிதா புரிந்தனள் போக தனிநிலை ஒளி என புரிந்தாள் – தோத்திர:33 5/1
மேல்

எளிதாகவும் (1)

சொல்லினுக்கு எளிதாகவும் நின்றிடாள் சொல்லை வேறிடம் செல்ல வழிவிடாள் – தோத்திர:19 5/1
மேல்

எளிதாகுமடா (1)

வேண்டும் உபாயம் மிகவும் எளிதாகுமடா –வேதாந்த:11 16/2
மேல்

எளிதாகுமோ (1)

அன்று புரிந்தது எல்லாம் என்றன் பாட்டிலே ஆக்கல் எளிதாகுமோ – பாஞ்சாலி:4 251/4
மேல்

எளிதாம்படிக்கு (1)

படி மிசை புதிதா சாலவும் எளிதாம்படிக்கு ஒரு சூழ்ச்சி நீ படைத்தாய் –தேசீய:41 3/4
மேல்

எளிதாமோ (2)

கொச்சை மக்களுக்கு இஃது எளிதாமோ கொஞ்சும் மாது ஒரு குண்டலி சக்தி – தனி:14 2/3
காணிக்கையா கொணர்ந்தார் அந்த காட்சியை மறப்பதும் எளிதாமோ – பாஞ்சாலி:1 23/4
மேல்

எளிதிலே (1)

எண்ணிய எண்ணம் எல்லாம் எளிதிலே வெற்றி எய்தும் – தோத்திர:71 4/2
மேல்

எளிதின் (1)

அருமை இலை எளிதின் அவர் புரிந்திட்டார் என்றிடினும் அந்த மேலோன் –தேசீய:47 2/2
மேல்

எளிது (5)

வந்தனம் இவட்கே செய்வது என்றால் வாழி அஃது இங்கு எளிது என்று கண்டீர் – தோத்திர:62 5/2
தார் செய் தோள் இளம் பாண்டவர்தம்மை சமரில் வெல்வதும் ஆங்கு எளிது அன்றாம் – பாஞ்சாலி:1 104/2
அன்று விதித்ததை இன்று தடுத்தல் யார்க்கு எளிது என்று மெய் சோர்ந்து விழுந்தான் – பாஞ்சாலி:1 114/4
யாவர் மொழியும் எளிது உணரும் பேறு பெற்றேன் – குயில்:3 1/26
எந்த குலத்தினரேனும் உணர்வு இன்பம் அடைதல் எளிது என கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 4/2
மேல்

எளிதே (1)

கெட்டார்தம் வாயில் எளிதே கிளைத்துவிடும் – பாஞ்சாலி:4 252/63
மேல்

எளிதோ (3)

பாரத போர் எனில் எளிதோ விறல் பார்த்தன் கை வில்லிடை ஒளிர்வாள் –தேசீய:10 5/1
பாரினில் இது போல் பார்த்திடற்கு எளிதோ
ஆட்டினை கொன்று வேள்விகள் இயற்றி –தேசீய:32 1/130,131
கணம்தோறும் நவநவமாம் களிப்பு தோன்றும் கருதிடவும் சொல்லிடவும் எளிதோ ஆங்கே – பாஞ்சாலி:1 149/2
மேல்

எளிமை (1)

எளிமை கண்டு இரங்குவாய் வா வா வா –தேசீய:16 5/7
மேல்

எளிமையடா (1)

ஏழை கரையில் இருப்பது எளிமையடா – பிற்சேர்க்கை:25 7/2
மேல்

எளிய (2)

பற்பல தீவினும் பரவி இவ் எளிய
தமிழ சாதி தடி உதையுண்டும் –தேசீய:24 1/34,35
பக்தர்க்கு எளிய சிங்காரன் எழில் – பிற்சேர்க்கை:18 1/6
மேல்

எளியர்தம்மை (1)

எளியர்தம்மை காப்பதென்னே கண்ணபெருமானே நீ – தோத்திர:47 3/2
மேல்

எளியவர்கள் (1)

ஏழை எளியவர்கள் வீட்டில் இந்த ஈன வயிறு படும் பாட்டில் – பல்வகை:9 4/1
மேல்

எளியன் (1)

இன்னம் ஒருகால் இளசைக்கு ஏகிடின் இவ் எளியன் மனம் என் படாதோ – தனி:20 4/4
மேல்

எளியனாய் (1)

யார்க்கும் எளியனாய் யார்க்கும் வலியனாய் – தோத்திர:1 12/9
மேல்

எளியனேற்கே (1)

எண் இரண்டு கோடியினும் மிக பலவாம் வீண் கவலை எளியனேற்கே – தோத்திர:44 1/4
மேல்

எளியனேன் (1)

எளியனேன் யான் எனலை எப்போது போக்கிடுவாய் இறைவனே இவ் – தோத்திர:44 2/1
மேல்

எளியார்க்கு (1)

குறைந்தாரை காத்து எளியார்க்கு உணவு ஈந்து குலமகளும் – தோத்திர:1 10/2
மேல்

எளியை (1)

திறத்தினான் எளியை ஆகி செய்கையால் உயர்ந்து நின்றாய் –தேசீய:51 1/4
மேல்

எற்றலினும் (1)

வாராய் இடுக்கணினும் மாறி அதை எற்றலினும்
பாராய் நல் இன்ப பரவசம் உண்டு என்பதையே – பிற்சேர்க்கை:25 8/1,2
மேல்

எற்றி (3)

எல்லை அதில் காணுவதில்லை அலை எற்றி நுரை கக்கி ஒரு பாட்டு இசைக்கும் – கண்ணன்:2 5/3
எற்றி நல்ல வழக்குரை செய்தே ஏன்றவாறு நயங்கள் புகட்ட – பாஞ்சாலி:1 84/4
எற்றி எமை வீழ்த்த பெரும் காற்று இயற்றினனே – பிற்சேர்க்கை:25 16/2
மேல்

எற்றிடும் (1)

தத்துகின்ற திரையும் சுழிகளும் தாக்கி எற்றிடும் காற்றும் உள்ளோட்டமும் – தோத்திர:34 6/2
மேல்

எற்றிவிட்டால் (1)

கண்ணிலான் காலில் கவின் மணியை எற்றிவிட்டால்
மண்ணில் அதுதான் மதிப்பு அகன்றதாய்விடுமோ – பிற்சேர்க்கை:20 1/1,2
மேல்

எற்றிவிட (1)

என் இச்சை கொண்டு உனை எற்றிவிட வல்லேன் மாயையே இனி –வேதாந்த:8 7/1
மேல்

எற்றிவிடும் (1)

பள்ளத்திலே நெடுநாள் அழுகும் கெட்ட பாசியை எற்றிவிடும் பெரு – கண்ணன்:1 5/3
மேல்

எற்றுகிற (1)

எற்றுகிற சக்தி புடைக்கிற சக்தி மோதுகிற சக்தி சுழற்றுவது ஊதுவது – வசனகவிதை:4 11/2
மேல்

எற்றுண்டு (1)

காடு எல்லாம் சுற்றி வந்து காற்றிலே எற்றுண்டு
மூட மனிதர் முடை வயிற்றுக்கு ஓர் உணவாம் – குயில்:7 1/33,34
மேல்

எற்றும் (1)

இன் இசையாம் இன்ப கடலில் எழுந்து எற்றும் அலை திரள் வெள்ளம் –தேசீய:10 2/1
மேல்

எற்றுமால் (1)

பொருளிலார்க்கு இனம் இல்லை துணை இலை பொழுதெலாம் இடர் வெள்ளம் வந்து எற்றுமால்
பொருளிலார் பொருள்செய்தல் முதற்கடன் போற்றி காசினுக்கு ஏங்கி உயிர்விடும் – சுயசரிதை:1 43/2,3
மேல்

எற்றுவாய் (1)

பொய்ம்மை நூல்கள் எற்றுவாய் வா வா வா –தேசீய:16 6/4
மேல்

எற்றுவார் (1)

எண்ணியே ஓம் சக்தி எனும் புண்ணிய முனிவர் நித்தம் எய்துவார் மெய்ஞ்ஞானம் எனும் தீயை எரித்து எற்றுவார் இ நான் எனும் பொய் பேயை – தோத்திர:38 2/4
மேல்

எற்றே (1)

எற்றே தமிழில் இசைத்திடுவேன் கண் இரண்டும் – குயில்:9 1/232
மேல்

எறி (3)

வேல் எறி படைகாள் சூல் எறி மறவர்காள் –தேசீய:32 1/8
வேல் எறி படைகாள் சூல் எறி மறவர்காள் –தேசீய:32 1/8
மேலுறையை கந்தை என்று வெளியே எறி அந்த வடிவம் அழிந்துவிட்டது – வசனகவிதை:3 5/16
மேல்

எறி-மின் (1)

நீட்டிய வேல்களை நேர் இருந்து எறி-மின்
வாளுடை முனையினும் வயம் திகழ் சூலினும் –தேசீய:32 1/118,119
மேல்

எறிந்திடும் (1)

தையலர் கருணையை போல் கடல் சலசலத்து எறிந்திடும் அலைகளை போல் – பாஞ்சாலி:5 299/4
மேல்

எறிந்து (5)

கன படை வில்லை களத்தினில் எறிந்து
சோர்வோடு வீழ்ந்தனன் சுருதியின் முடிவாய் –தேசீய:32 1/155,156
வில் எறிந்து இருந்த வீரனை நோக்கி –தேசீய:32 1/158
கரவும் புலமை விருப்பமும் ஐயமும் காய்ந்து எறிந்து
சிரம் மீது நங்கள் கணபதி தாள் மலர் சேர்த்து எமக்கு – தோத்திர:1 14/2,3
தீமையை எண்ணி அஞ்சும் தேம்பல் பிசாசை திருகி எறிந்து பொய் –வேதாந்த:15 2/3
விரிந்த பெரும் புறங்கள் மேல் எறிந்து உன் பேய் அலைகளை – பிற்சேர்க்கை:25 2/1
மேல்

எறிந்தே (1)

பொய்யுறு மாயையை பொய் என கொண்டு புலன்களை வெட்டி புறத்தில் எறிந்தே
ஐயுறலின்றி களித்திருப்பார் அவர் ஆரியராம் என்று இங்கு ஊதேடா சங்கம் –வேதாந்த:9 3/1,2
மேல்

எறியாதே (1)

காயிதங்களை எல்லாம் எடுத்து விசிறி எறியாதே
அலமாரி புத்தகங்களை கீழே தள்ளிவிடாதே – வசனகவிதை:4 9/3,4
மேல்

எறிவதுண்டோ (1)

நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கெட புழுதியில் எறிவதுண்டோ
சொல்லடி சிவசக்தி எனை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய் – தோத்திர:13 1/1,2
மேல்

எறிவதூஉம் (1)

யாற்றினில் பெண்களை எறிவதூஉம் இரதத்து – தனி:24 1/22
மேல்

எறும்பு (2)

எறும்பு ஊர்ந்து செல்கின்றது – வசனகவிதை:3 2/7
எறும்பு உண்ணுகின்றது உறங்குகின்றது மணம்செய்துகொள்கின்றது குழந்தை பெறுகிறது ஓடுகிறது – வசனகவிதை:4 7/6
மேல்

என் (215)

வந்தனை கூறி மனத்தில் இருத்தி என் வாயுற வாழ்த்தேனோ இதை –தேசீய:3 1/4
இன்னும் பல நூல்களிலே இசைத்த ஞானம் என் என்று புகழ்ந்து உரைப்போம் அதனை இந்நாள் –தேசீய:12 4/3
செருநரை வீழ்த்தும் படை என் செப்பாய் பொருபவர் மேல் –தேசீய:13 7/2
மடிப்பவளின் வெல் கொடிதான் மற்று என் அடிப்பணிவார் –தேசீய:13 10/2
கூடு திண்மை குறைந்தனை என்பது என்
ஆற்றலின் மிகுந்தனை அரும் பதம் கூட்டுவை –தேசீய:19 3/4,5
என் செய நினைத்தாய் எனக்கு உரையாயோ –தேசீய:24 1/6
என்பது என் உளத்து வேர் அகழ்ந்திருத்தலால் –தேசீய:24 1/46
என் செய கருதியிருக்கின்றாயடா –தேசீய:24 1/117
கடைபடு மாக்கள் என் கண் முன் நில்லாதீர் –தேசீய:32 1/80
இடி மின்னல் தாங்கும் குடை செய்தான் என்கோ என் சொலி புகழ்வது இங்கு உனையே –தேசீய:41 3/2
யாது அவன் கூறும் என் எமக்கு அருளும் –தேசீய:42 1/22
என் கரத்தால்-கொலோ நும் உயிர் எடுப்பன் –தேசீய:42 1/108
என்பது தெளிந்தேன் என் கர வாளால் –தேசீய:42 1/112
களித்தது என் நெஞ்சம் கழிந்தன கவலைகள் –தேசீய:42 1/115
எவ்வகையினும் துடைப்பேன் இன்றேல் என் உயிர் துடைப்பேன் என்ன போந்து –தேசீய:43 2/2
எண்ணகத்தே லாஜபதி இடையின்றி நீ வளர்தற்கு என் செய்வாரே –தேசீய:47 1/4
வீடு இழந்து இங்குற்றேன் விதியினை என் சொல்கேனே –