உ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உக்கிர 1
உக்ர 1
உகந்த 1
உகந்ததோர் 1
உகந்தனராம் 1
உகந்திலை 1
உகந்து 4
உகப்பான் 1
உகம் 1
உகைத்திடும் 1
உங்கள் 17
உங்களுக்கு 4
உங்களுடைய 1
உங்களை 2
உஜ்ஜய 1
உஜ்ஜயினீ 1
உச்சத்தில் 1
உச்சி 5
உச்சிதனை 1
உச்சியின் 1
உஷை 1
உஷையை 1
உட்கருத்தை 1
உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் 1
உட்கொண்டே 1
உட்சோதியில் 1
உட்பகையாக 1
உட்புதைந்த 1
உட்பொருள் 2
உட்பொருளாய் 1
உடம்பட்டான் 1
உடம்பாட்டை 1
உடம்பில் 2
உடம்பின் 1
உடம்பினிலே 1
உடம்பு 2
உடம்பை 1
உடம்பொடும் 1
உடல் 39
உடலகத்து 1
உடலம் 2
உடலாக்கு 1
உடலாய் 1
உடலில் 1
உடலிலே 2
உடலினாய் 1
உடலினில் 1
உடலினுக்கு 1
உடலினை 3
உடலுக்குள் 1
உடலும் 5
உடலுறுதி 1
உடலை 7
உடற்கண் 1
உடற்பிறப்பை 1
உடன் 3
உடன்கொண்டு 1
உடன்படுமாறு 1
உடன்பிறந்தவர்களை 1
உடன்பிறந்தார்களை 1
உடனுறு 1
உடனே 3
உடுக்கின்றான் 1
உடுப்பது 1
உடை 5
உடைக்கும் 1
உடைகளுடன் 1
உடைத்தாகி 1
உடைத்தாகுக 1
உடைத்தாம் 3
உடைத்து 1
உடைத்துவிடாதே 1
உடைந்தான் 1
உடைந்து 1
உடைபட்ட 1
உடைபடு 1
உடைமை 7
உடைமைகளும் 2
உடைமையாக்கு 22
உடைமையினால் 1
உடைய 14
உடையதாக 1
உடையதாம் 1
உடையது 3
உடையதோர் 1
உடையவர்கள் 1
உடையவள் 2
உடையவன் 1
உடையன் 1
உடையன 1
உடையனாய் 1
உடையனேனும் 1
உடையாய் 7
உடையார் 2
உடையால் 1
உடையாள் 15
உடையான் 5
உடையீர் 1
உடையும் 2
உடையேன் 2
உடையை 2
உடையோராய் 1
உடைவனவாம் 1
உடைவாளில் 1
உடைவு 1
உடைவெய்துமால் 1
உண் 2
உண்க 1
உண்கின்றான் 1
உண்ட 2
உண்டதன் 1
உண்டல் 1
உண்டவன் 2
உண்டாக்கல் 1
உண்டாக்கி 2
உண்டாக்குதல் 1
உண்டாகி 1
உண்டாகிறது 1
உண்டாகுதே 1
உண்டாகும் 5
உண்டாகுமோ 1
உண்டாச்சு 1
உண்டாம் 35
உண்டாமோ 1
உண்டாய் 2
உண்டாய்விடும் 1
உண்டாயின் 8
உண்டாயினாள் 1
உண்டார் 1
உண்டு 115
உண்டு-கொல் 3
உண்டும் 1
உண்டென்று 1
உண்டே 5
உண்டேல் 1
உண்டோ 108
உண்டோடா 3
உண்டோடீ 1
உண்ண 3
உண்ணப்படுதலும் 1
உண்ணஉண்ண 1
உண்ணிகளை 1
உண்ணு 1
உண்ணுகின்றது 1
உண்ணுகின்றார் 1
உண்ணுதற்கு 1
உண்ணும் 8
உண்ணுவனோ 1
உண்ணுவாய் 1
உண்ணுவோன் 2
உண்ப 1
உண்பதற்கு 1
உண்பது 1
உண்பாரே 1
உண்பீர் 3
உண்பீரே 1
உண்பேன் 1
உண்போம் 4
உண்போமடா 1
உண்மை 62
உண்மைக்கு 2
உண்மைகள் 7
உண்மைதன்னில் 1
உண்மையாய் 1
உண்மையான 1
உண்மையில் 2
உண்மையிலே 1
உண்மையின் 2
உண்மையினை 1
உண்மையும் 3
உண்மையே 2
உண்மையை 1
உண்மையையும் 1
உண்மையோடு 1
உணர் 15
உணர்க 1
உணர்கிலேன் 1
உணர்ச்சி 2
உணர்த்தல் 1
உணர்த்தவேண்டும் 1
உணர்த்தாய் 1
உணர்த்தி 2
உணர்த்திய 2
உணர்த்தியன 1
உணர்த்தினன் 1
உணர்த்துகின்றேன் 1
உணர்த்துதலானும் 1
உணர்த்தும் 2
உணர்த்துவாய் 1
உணர்த்துவாயே 1
உணர்த்துவேன் 1
உணர்தல் 1
உணர்ந்த 7
உணர்ந்தவர்களுக்கு 1
உணர்ந்தவன் 2
உணர்ந்தன 1
உணர்ந்தாய் 1
உணர்ந்தார் 2
உணர்ந்தாரேல் 1
உணர்ந்தான் 3
உணர்ந்திட்டார் 1
உணர்ந்திட்டேன் 1
உணர்ந்திடல் 1
உணர்ந்திடலாகும் 1
உணர்ந்திடினும் 1
உணர்ந்திடு 1
உணர்ந்திடும் 1
உணர்ந்திடும்-கொல் 1
உணர்ந்து 2
உணர்ந்துகொள் 1
உணர்ந்தே 1
உணர்ந்தேன் 1
உணர்ந்தோர் 1
உணர்ந்தோன் 2
உணர்வது 1
உணர்வதே 1
உணர்வற்று 1
உணர்வாய் 1
உணர்வான் 1
உணர்விலும் 1
உணர்விலே 1
உணர்வின் 1
உணர்வினில் 1
உணர்வினிலே 1
உணர்வினை 1
உணர்வீர் 3
உணர்வீரே 1
உணர்வு 9
உணர்வும் 1
உணர்வுறுத்தும் 1
உணர்வே 2
உணர்வை 3
உணர்வோரும் 1
உணர 1
உணராத 2
உணராதவன் 1
உணராதான் 1
உணராது 2
உணராயோ 2
உணரும் 4
உணலாகுமோ 1
உணவாக்கும் 1
உணவாம் 1
உணவாவீர் 2
உணவின்பம் 1
உணவினை 1
உணவு 19
உணவுக்கு 1
உணவுகள் 1
உணவுதான் 1
உணவுப்பொருளா 1
உணவேயடா 1
உணவை 1
உணா 1
உத்தம 2
உத்தமர் 1
உத்தமராம் 1
உத்தமனே 1
உத்தமி 1
உத்திரவு 1
உதய 2
உதயகன்னி 1
உதயஞாயிறு 1
உதவ 1
உதவி 2
உதவிடுவாய் 1
உதவிடுவாள் 1
உதவிடுவீர் 1
உதவினான் 1
உதவு 1
உதவு-மின் 1
உதவும் 1
உதவுவாயே 1
உதறிடடா 1
உதறுவது 1
உதாநனை 1
உதாரா 1
உதிக்கிறேன் 1
உதிக்கும் 1
உதித்த 2
உதித்தனை 1
உதிர்க்கும் 1
உதிர்த்தார் 1
உதிர்த்து 1
உதிர்வதும் 1
உதிர 2
உதிரம் 2
உதிரினும் 1
உதைத்தான் 1
உதைத்து 1
உதையுண்டும் 2
உந்தன் 1
உந்தை 1
உந்தைதான் 1
உப்பினுக்கே 1
உப்பு 1
உபகாரங்கள் 2
உபகாரத்திலே 1
உபசரணை 1
உபசாந்த 1
உபசாந்தியில் 1
உபசார 1
உபசாரங்கள் 2
உபதேசங்கள் 1
உபதேசம் 1
உபநிட 1
உபநிடத 1
உபநிடதங்கள் 1
உபநிடதத்தின் 2
உபநிடதத்தை 1
உபாயம் 6
உபாயம்தான் 1
உம் 1
உம்பர் 3
உம்பர்க்கும் 1
உம்பரின் 1
உம்முள் 1
உம்மென்று 1
உம்மை 2
உம்மையன்றி 1
உம்மையும் 1
உமக்கு 5
உமக்கே 1
உமது 1
உமா 1
உமாதேவி 1
உமி 1
உமிழ்கின்றாயா 1
உமிழ்ந்திடுவான் 1
உமிழ்ந்து 2
உமிழ்ந்துவிடு 1
உமிழ்படு 1
உமை 6
உமைக்கு 1
உமையவள் 2
உமையாள் 2
உமையாளை 1
உய்குதும் 1
உய்கை 3
உய்கையுற 1
உய்த்திடு 1
உய்த்திடும் 1
உய்தற்கு 1
உய்திரால் 1
உய்ந்த 1
உய்ந்நெறி 2
உய்ப்பம் 1
உய்ய 2
உய்யக்கொண்டு 1
உய்யவே 1
உய்யவோ 1
உய்யுதியால் 1
உய்யும் 1
உய்வகைக்கு 1
உய்வது 1
உய்வம் 1
உய்வமால் 1
உய்வர் 1
உய்வராயினர் 1
உய்வரால் 1
உய்வார் 1
உய்வேன் 1
உய்வோம் 1
உய 1
உயர் 62
உயர்க 1
உயர்கவே 1
உயர்ச்சி 1
உயர்த்த 1
உயர்த்தவன் 1
உயர்த்தான் 1
உயர்த்திட 1
உயர்த்திடு 1
உயர்த்திய 1
உயர்த்தினார் 1
உயர்த்தினான் 1
உயர்த்து 1
உயர்த்துநின்றான் 1
உயர்த்தே 3
உயர்ந்த 10
உயர்ந்ததாம் 1
உயர்ந்தது 3
உயர்ந்ததுவும் 1
உயர்ந்ததொர் 1
உயர்ந்ததோர் 1
உயர்ந்திட்டாரேனும் 1
உயர்ந்திடவே 1
உயர்ந்திடுவாள் 1
உயர்ந்திடுவோம் 1
உயர்ந்து 7
உயர்ந்தோன் 1
உயர்நிலைப்படுத்தலில் 1
உயர்வான 1
உயர்வு 5
உயர்வுசெய் 1
உயர்வே 2
உயர்வை 1
உயர்வொடு 1
உயர 4
உயரத்தில் 1
உயரும் 1
உயிர் 136
உயிர்க்கடலிலிருந்து 1
உயிர்க்கு 13
உயிர்க்குலத்தின் 1
உயிர்க்கே 1
உயிர்கட்கு 1
உயிர்கள் 11
உயிர்களாம் 2
உயிர்களிடத்தில் 1
உயிர்களில் 1
உயிர்களிலும் 1
உயிர்களின் 1
உயிர்களுக்கு 1
உயிர்களே 1
உயிர்களை 5
உயிர்கொண்டதேயாம் 1
உயிர்கொண்டு 2
உயிர்த்தனன் 1
உயிர்த்திருந்தது 1
உயிர்த்தீ 1
உயிர்த்து 5
உயிர்த்துணையே 1
உயிர்த்தொகைகள் 1
உயிர்தரிக்க 1
உயிர்தன்னை 2
உயிர்தன்னையும் 1
உயிர்தான் 1
உயிர்நிலை 1
உயிர்நெருப்பை 1
உயிர்ப்பதென்னே 1
உயிர்மழை 1
உயிர்விடலானேன் 1
உயிர்விடும் 1
உயிர்விளையாட்டு 1
உயிரதனை 1
உயிரது 1
உயிராகி 1
உயிராய் 3
உயிரால் 2
உயிரிடை 1
உயிரிடையும் 1
உயிரில் 1
உயிரிலா 1
உயிரிலார் 1
உயிரிலும் 5
உயிரிலே 3
உயிரின் 4
உயிரினுக்கு 2
உயிரினும் 2
உயிரினுள் 1
உயிரினை 1
உயிருடன் 1
உயிருடனேதான் 1
உயிருடைமையால் 1
உயிருடையது 1
உயிருடையவள் 1
உயிருடையன 2
உயிரும் 5
உயிரும்-மன் 1
உயிருள்ளது 2
உயிரே 7
உயிரை 18
உயிரையே 1
உயிரைவிட்டு 1
உயிரோடு 1
உரமும் 1
உரன் 1
உராய்ந்து 1
உரிகையிலே 1
உரித்தாம் 1
உரிதலுற்றான் 1
உரிந்தார் 1
உரிந்தேன் 1
உரிப்பார் 1
உரிமை 3
உரிமைகள் 1
உரிமைகொண்டு 1
உரிமையாக்கு 14
உரிமையாம் 1
உரிமையை 1
உரிய 7
உரியது 1
உரியவன் 1
உரியவாய 1
உரியன 2
உரியாள் 1
உரியோர் 1
உரு 14
உருக்கி 3
உருக்கிடுவீரே 1
உருக்குதல் 1
உருக்குதே 1
உருக்கொண்ட 1
உருக்கொண்டோர் 1
உருக்கொளும் 1
உருக 2
உருகாதோ 1
உருகி 2
உருகிவிடுகிறது 1
உருகுதடீ 1
உருகும் 1
உருகுவீர் 1
உருசியநாட்டினில் 1
உருட்டலானார் 4
உருட்டி 1
உருட்டினார் 1
உருட்டுவாய் 1
உருண்டே 1
உருத்திரன் 1
உருமாற்றிவிட்டாள் 1
உருவகத்தாலே 1
உருவம் 9
உருவமா 1
உருவமாம் 1
உருவமாய் 1
உருவாக்கிய 1
உருவாகி 1
உருவாய் 2
உருவானாள் 1
உருவி 2
உருவிலே 1
உருவுடை 1
உருவும் 2
உருவென 1
உருவே 1
உருவை 2
உருளுக 1
உருளுகின்றன 1
உருளும் 1
உருளைகள் 1
உருளையில் 3
உருளையின் 1
உரை 19
உரைக்க 9
உரைக்கலுற்றாய் 1
உரைக்கவருகுதில்லை 1
உரைக்கவில்லை 1
உரைக்கற்பாற்றோ 1
உரைக்கின்றாய் 1
உரைக்கின்றான் 1
உரைக்கு 1
உரைக்கும் 10
உரைக்கொணாதாம் 1
உரைகள் 2
உரைசெய்கின்றான் 1
உரைசெய்குவான் 1
உரைசெய்திடுவான் 1
உரைசெய்திடுவோம் 1
உரைசெய்ய 1
உரைசெய்வாய் 1
உரைசெய்வான் 3
உரைசெய்வேன் 1
உரைத்த 4
உரைத்தக்கால் 1
உரைத்தது 4
உரைத்தல் 6
உரைத்தலும் 1
உரைத்தவர் 1
உரைத்தற்கு 1
உரைத்தன 2
உரைத்தனர் 1
உரைத்தனன் 2
உரைத்தனனே 1
உரைத்தாய் 3
உரைத்தார் 3
உரைத்தால் 1
உரைத்தாள் 2
உரைத்தான் 8
உரைத்திட்டான் 2
உரைத்திட்டீர் 1
உரைத்திட 4
உரைத்திடல் 1
உரைத்திடலாயினர் 1
உரைத்திடலும் 1
உரைத்திடுங்கால் 1
உரைத்திடும் 5
உரைத்திடுவார் 1
உரைத்திடுவேன் 4
உரைத்திடுவோம் 2
உரைத்திடேன் 1
உரைத்திலன் 1
உரைத்து 12
உரைத்தும் 2
உரைத்துவிட்டார் 1
உரைத்துவிட்டேன் 1
உரைத்துவிடாயேல் 1
உரைத்துவிடில் 1
உரைத்துவிடின் 1
உரைத்துளன் 1
உரைத்தே 1
உரைத்தேன் 8
உரைத்தோம் 2
உரைத்தோமோ 1
உரைப்படியே 1
உரைப்பதற்கே 1
உரைப்பது 3
உரைப்பதோ 1
உரைப்பர் 1
உரைப்பரோ 1
உரைப்பவே 1
உரைப்பன 1
உரைப்பனேடீ 1
உரைப்பாய் 1
உரைப்பார் 10
உரைப்பாள் 2
உரைப்பாளோ 1
உரைப்பான் 7
உரைப்பீர் 1
உரைப்பேன் 12
உரைப்போம் 2
உரையாடி 1
உரையாது 3
உரையாமல் 1
உரையாய் 1
உரையாயோ 2
உரையை 1
உரோகிணிக்கு 1
உலக 12
உலகங்கள் 2
உலகங்களில் 1
உலகத்தார்க்கு 1
உலகத்தில் 2
உலகத்திலே 1
உலகத்தீர் 1
உலகத்தீரே 1
உலகத்து 4
உலகத்துக்கு 2
உலகத்தை 3
உலகம் 22
உலகம்தனில் 1
உலகமாகிய 1
உலகமும் 2
உலகமே 1
உலகர் 1
உலகவழக்கு 1
உலகவளே 1
உலகளந்தநாயகி 1
உலகிடை 2
உலகில் 23
உலகிலிருந்து 1
உலகிற்கு 4
உலகின் 2
உலகினர் 3
உலகினிடை 1
உலகினில் 9
உலகினிலே 2
உலகினுக்கு 2
உலகினுக்கே 1
உலகினை 3
உலகினையும் 1
உலகினோர் 2
உலகீர் 2
உலகு 39
உலகும் 2
உலகே 2
உலகை 5
உலகோர் 2
உலர்கின்றது 1
உலர்த்திக்கொள்வோம் 1
உலர்ந்த 1
உலவிடு 2
உலவும் 2
உலவுவாய் 1
உலவுவோம் 1
உலாவ 1
உலாவும் 1
உலை 2
உலைந்தது 1
உலையிலே 1
உலையுறுத்த 1
உலைவு 1
உலோகங்கள் 2
உலோகமும் 1
உவகை 6
உவகையில் 2
உவகையின் 1
உவகையும் 1
உவகையுற 1
உவகையொடு 1
உவட்டுறும் 1
உவத்தல்செய்வார் 1
உவந்து 2
உவந்தே 1
உவப்பாள் 1
உவப்பு 1
உவப்புற 1
உவமை 3
உவமையில் 1
உவமையிலா 2
உழல் 1
உழல்வது 1
உழல்வாரோ 1
உழல்வோமே 1
உழலுக-மன்னோ 1
உழலுகிறான் 1
உழலுதல் 1
உழலும் 3
உழலுவதோ 1
உழவுக்கும் 1
உழன்ற 1
உழன்றதோர் 1
உழன்று 1
உழன்றும் 1
உழன்றேன் 1
உழாவிடினும் 1
உழு 1
உழுதல் 1
உழுது 6
உழை 1
உழைக்க 1
உழைக்கின்றார் 1
உழைக்கும் 1
உழைத்தல் 1
உழைத்திடல் 2
உழைத்திடுவாய் 1
உழைத்து 2
உழைப்பவர் 2
உழைப்பவன் 1
உழைப்பாய் 1
உழைப்பான் 1
உழைப்பின்றி 1
உழைப்பினை 1
உழைப்பு 2
உழைப்பை 1
உழைப்போம் 1
உழையா 1
உள் 12
உள்நாட்டு 1
உள்வலியும் 1
உள்வீட்டு 1
உள்ள 50
உள்ளத்தர் 1
உள்ளத்திடையும் 1
உள்ளத்தில் 5
உள்ளத்திலும் 1
உள்ளத்திலே 6
உள்ளத்தின் 1
உள்ளத்து 7
உள்ளத்தே 2
உள்ளத்தை 7
உள்ளதாம் 1
உள்ளது 10
உள்ளதும் 1
உள்ளதுவோ 1
உள்ளதேல் 1
உள்ளதை 1
உள்ளம் 41
உள்ளம்தான் 2
உள்ளமாம் 1
உள்ளமும் 2
உள்ளமே 2
உள்ளவர்க்கு 1
உள்ளவரே 1
உள்ளவரையும் 1
உள்ளவும் 1
உள்ளன்பொடு 1
உள்ளன 2
உள்ளனவே 2
உள்ளாய் 1
உள்ளார் 3
உள்ளாராம் 1
உள்ளாரே 1
உள்ளாள் 1
உள்ளான் 3
உள்ளானோ 1
உள்ளீர் 1
உள்ளுடைவு 1
உள்ளும் 2
உள்ளுவதே 1
உள்ளுறு 1
உள்ளே 11
உள்ளொளி 1
உள்ளோட்டமும் 1
உள்ளோம் 1
உள்ளோர்பால் 1
உள்ளோன் 1
உள 14
உளத்திலே 2
உளத்திற்கு 1
உளத்தின் 2
உளத்தின்படி 1
உளத்தினன் 1
உளத்தினில் 1
உளத்தினை 4
உளத்து 10
உளத்தே 3
உளதாகுமாம் 1
உளதாகுமோ 1
உளதாம் 1
உளதாம்-கொல்லோ 1
உளதாமோ 1
உளது 9
உளதே 1
உளதோ 9
உளதோர் 1
உளபடிக்கு 1
உளம் 31
உளம்கொண்டாய் 1
உளம்கொண்டான் 1
உளம்கொண்டு 1
உளமும் 1
உளமே 1
உளர் 3
உளராம் 1
உளரே 1
உளரோ 4
உளவாகும் 2
உளவாம் 4
உளவே 1
உளன் 1
உளனோ 1
உளான் 1
உளே 3
உளைகின்றது 1
உளைவதிலே 1
உற்ற 7
உற்றது 2
உற்றதோர் 1
உற்றவர் 1
உற்றன 1
உற்றனர் 1
உற்றனன் 1
உற்றார் 2
உற்றால் 1
உற்றாள் 1
உற்றான் 3
உற்றிடு 1
உற்றிடும் 4
உற்றிடேன் 1
உற்று 1
உற்றோம் 2
உற 6
உறக்கத்தில் 1
உறக்கம் 1
உறக்கம்கொள்ளவில்லை 1
உறக்கமும் 1
உறங்க 2
உறங்கல் 1
உறங்கி 2
உறங்கிக்கிடக்கின்றது 1
உறங்கிவிழும் 1
உறங்குகிறதா 1
உறங்குகின்றது 1
உறவாடும் 1
உறவில்லை 1
உறவினர் 2
உறவு 9
உறவுகொண்ட 1
உறவுகொள் 1
உறவும் 2
உறவை 2
உறவையே 1
உறாமல் 1
உறினுமே 1
உறு 8
உறுக 1
உறுத்தினன் 1
உறுதி 21
உறுதிக்கே 1
உறுதிகொண்ட 1
உறுதிகொண்டாய் 1
உறுதிகொண்டிருந்தேன் 1
உறுதிகொண்டு 2
உறுதிகொண்டே 1
உறுதிகொள் 1
உறுதிகொள்ள 1
உறுதிசெய் 1
உறுதிசெய்வோம் 1
உறுதிபண்ணிவிட்டார் 1
உறுதியாச்சு 1
உறுதியாயின் 1
உறுதியும் 2
உறுதியோ 1
உறுப்புகள் 1
உறும் 2
உறுமாறே 1
உறுமி 4
உறுமிற்று 1
உறுமினேன் 1
உறுமுகின்றார் 1
உறுமுவதும் 1
உறை 2
உறைந்ததுவே 1
உறையுளாம் 1
உறைவிடங்களை 1
உன் 47
உன்மத்தமாகுதடீ 1
உன்றன் 13
உன்றனக்கு 1
உன்று 1
உன்னத 2
உன்னரிய 1
உன்னரும் 1
உன்னால் 3
உன்னாலேதான் 1
உன்னி 2
உன்னிடத்தே 1
உன்னுங்காலை 1
உன்னுடன் 2
உன்னை 37
உனக்கு 45
உனக்குள்ளே 1
உனக்கே 4
உனது 16
உனதே 3
உனை 40
உனையலால் 1
உனையே 2

உக்கிர (1)

மறமே வளர்த்த கொடியார் ஒழுக்க வழியே தகர்த்த சதியாளர் மதம் மேவு மிக்க குடிகேடர் உக்கிர மனம் மேவும் அற்பர் நசையாலே – பிற்சேர்க்கை:24 2/1
மேல்

உக்ர (1)

தோதகம் எத்தெனை அத்தனை கற்றவர் சூதரம் ஒத்தவர் கொக்கு நிகர்ப்பவர் சூது பெருத்தவர் உக்ர மனத்தவர் சதியோடே – பிற்சேர்க்கை:24 1/1
மேல்

உகந்த (1)

உமை எனும் தேவியர் உகந்த வான் பொருளாய் – தோத்திர:1 8/8
மேல்

உகந்ததோர் (1)

உகந்ததோர் பிள்ளை முன் பாரதராணி ஒளியுற பெற்ற பிள்ளை –தேசீய:8 5/2
மேல்

உகந்தனராம் (1)

ஒக்கும் என கூறி உகந்தனராம் சாத்திரிமார் – பாஞ்சாலி:5 271/80
மேல்

உகந்திலை (1)

வருமம் நின் மனத்து உடையாய் எங்கள் வாழ்வினை உகந்திலை எனல் அறிவேன் – பாஞ்சாலி:2 167/3
மேல்

உகந்து (4)

பிச்சை வாழ்வு உகந்து பிறருடை ஆட்சியில் –தேசீய:32 1/71
தேனே எனது இரு கண்ணே எனை உகந்து
தானே வரும் திருப்பெண்ணே – தோத்திர:56 1/13,14
சிறியர் பாதகர் என்று உலகு எல்லாம் சீ என்று ஏச உகந்து அரசாளும் – பாஞ்சாலி:2 204/3
அவனை நீரும் நிலமும் காற்றும் உகந்து களியுறும் – வசனகவிதை:2 10/22
மேல்

உகப்பான் (1)

என்பு உடைபட்ட பொழுதும் நெஞ்சில் ஏக்கமுற பொறுப்பவர்தம்மை உகப்பான்
இன்பத்தை எண்ணுபவர்க்கே என்றும் இன்பம் மிக தருவதில் இன்பமுடையான் – கண்ணன்:3 10/3,4
மேல்

உகம் (1)

பாழ்த்த கலியுகம் சென்று மற்றொரு உகம் அருகில் வரும் பான்மை தோன்ற –தேசீய:44 2/3
மேல்

உகைத்திடும் (1)

காற்று என செல்வனவாய் இவை கடிது உகைத்திடும் திறல் மறவரொடே – பாஞ்சாலி:1 33/1
மேல்

உங்கள் (17)

ஜாதி சண்டை போச்சோ உங்கள் சமய சண்டை போச்சோ –தேசீய:34 2/1
சேர்ந்து வாழுவீரோ உங்கள் சிறுமை குணங்கள் போச்சோ –தேசீய:34 6/1
சோர்ந்து வீழ்தல் போச்சோ உங்கள் சோம்பரை துடைத்தீரோ –தேசீய:34 6/2
ஈவள் பராசக்தி அன்னைதான் உங்கள் இன் அருளே என்று நாடுவோம் நின்றன் – தோத்திர:5 4/4
உண்மை ஒளிர்க என்று பாடவோ அதில் உங்கள் அருள் பொருந்தக்கூடுமோ – தனி:11 3/1
வண்மையுடையதொரு சொல்லினால் உங்கள் வாழ்வு பெற விரும்பி நிற்கிறோம் – தனி:11 3/2
பொய்யருக்கு இது கூறுவன் கேட்பீரேல் பொழுது எலாம் உங்கள் பாடத்தில் போக்கி நான் – சுயசரிதை:1 28/2
துறந்த நடைகள் உடையான் உங்கள் சூனிய பொய் சாத்திரங்கள் கண்டு நகைப்பான் – கண்ணன்:3 4/4
நேரம் மிகுந்தது இன்னும் நித்திரை இன்றி உங்கள் நினைப்பு தெரியவில்லை கூத்தடிக்கிறீர் – கண்ணன்:11 1/1
நித்திரை கொள்ள எனை தனியில் விட்டே நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீடு செல்லுவீர் – கண்ணன்:11 4/4
நீண்ட மகிதலம் முற்றிலும் உங்கள் நேமி செலும் புகழ் கேட்கின்றான் குலம் – பாஞ்சாலி:1 68/2
அம்பின் ஒத்த விழியாள் உங்கள் ஐவருக்கும் உரியாள் – பாஞ்சாலி:3 225/4
கை வளர் யானை பலவற்றின் வலி காட்டும் பெரும் புகழ் வீமனை உங்கள்
பொய் வளர் சூதினில் வைத்திட்டேன் வென்று போ என்று உரைத்தனன் பொங்கியே – பாஞ்சாலி:3 236/3,4
ஐயனே உங்கள் அரமனையில் ஐந்நூறு – குயில்:9 1/81
முன்னும் பின்னுமாக வந்து உலகத்தை காக்கும்படி உங்கள் தாய் ஏவியிருக்கிறாளா – வசனகவிதை:2 5/10
உங்கள் கூட்டம் மிக இனிது – வசனகவிதை:2 9/22
இந்திரா வருணா அர்யமா பகா மித்திரா உங்கள் கருணையை பாடுகிறேன் – வசனகவிதை:5 2/17
மேல்

உங்களுக்கு (4)

ஈனமான தொழிலே உங்களுக்கு இசைவது ஆகும் போடா –தேசீய:34 9/2
ஊனுடலை வருத்தாதீர் உணவு இயற்கை கொடுக்கும் உங்களுக்கு தொழில் இங்கே அன்புசெய்தல் கண்டீர் –வேதாந்த:19 2/4
உங்களுக்கு என்னிடம் சொல்லி விடுத்தான் ஓர் செய்தி மற்று அஃது உரைத்திட கேளீர் – பாஞ்சாலி:1 123/1
உங்களுக்கு மரணம் இல்லையா நீங்கள் அமுதமா – வசனகவிதை:2 5/11
மேல்

உங்களுடைய (1)

உங்களுடைய ஸர்வ நாராயண சித்தாந்தத்தின் துணிவு யாது – வசனகவிதை:6 2/16
மேல்

உங்களை (2)

உங்களை புகழ்கின்றேன் – வசனகவிதை:2 5/12
உங்களை எல்லாம் படைத்தவள் வித்தைக்காரி – வசனகவிதை:2 6/15
மேல்

உஜ்ஜய (1)

உஜ்ஜய காரண சங்கர தேவீ – தோத்திர:29 2/1
மேல்

உஜ்ஜயினீ (1)

உஜ்ஜயினீ நித்ய கல்யாணீ – தோத்திர:29 1/1
மேல்

உச்சத்தில் (1)

உச்சத்தில் கொண்டாரடீ கிளியே –தேசீய:40 10/2
மேல்

உச்சி (5)

மந்தமாருதத்தில் வானில் மலையின் உச்சி மீதில் – தோத்திர:31 2/3
கானகம் கண்டேன் உச்சி
வானகத்தே வட்ட மதி ஒளி கண்டேன் – தோத்திர:68 1/2,3
உச்சி மீது வான் இடிந்து வீழுகின்ற போதினும் –வேதாந்த:1 2/7
இவ்வளவான பொழுதில் அவள் ஏறி வந்தே உச்சி மாடத்தின் மீது – தனி:2 3/2
உச்சி குளிர்ந்ததடீ சகியே உடம்பு நேராச்சு – கண்ணன்:10 6/1
மேல்

உச்சிதனை (1)

உச்சிதனை முகந்தால் கருவம் ஓங்கி வளருதடீ – கண்ணன்:8 4/1
மேல்

உச்சியின் (1)

ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தேமாதரம் என்றே –தேசீய:14 1/1
மேல்

உஷை (1)

மலர்கள் போல நகைக்கும் உஷை வாழ்க – வசனகவிதை:2 3/2
மேல்

உஷையை (1)

உஷையை நாங்கள் தொழுகின்றோம் – வசனகவிதை:2 3/3
மேல்

உட்கருத்தை (1)

காணுவன நெஞ்சில் கருதுவன உட்கருத்தை
பேணுவன யாவும் பிறப்பது அந்த வெள்ளத்தே –வேதாந்த:11 2/1,2
மேல்

உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் (1)

தமிழ் மக்கள் எருமைகளை போல எப்போதும் ஈரத்திலேயே நிற்கிறார்கள் ஈரத்திலேயே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள்
ஈரத்திலேயே நடக்கிறார்கள் – வசனகவிதை:4 10/3,4
மேல்

உட்கொண்டே (1)

சுடரும் நின்றன் வடிவை உட்கொண்டே சுருதி பாடி புகழ்கின்றது இங்கே – தோத்திர:70 1/4
மேல்

உட்சோதியில் (1)

உட்சோதியில் கலந்தாள் அன்னை உலகத்தை மறந்தாள் ஒருமையுற்றாள் – பாஞ்சாலி:5 292/4
மேல்

உட்பகையாக (1)

மனம்தான் நமக்குள்ளேயே உட்பகையாக இருந்துகொண்டு நம்மை வேரறுக்கிறது அடுத்துக்கெடுக்கிறது – வசனகவிதை:6 1/23
மேல்

உட்புதைந்த (1)

யாம் அறிந்த மதங்கள் பல உளவாம் அன்றே யாவினுக்கும் உட்புதைந்த கருத்து இங்கு ஒன்றே – சுயசரிதை:2 65/4
மேல்

உட்பொருள் (2)

கள்ளமற்ற முனிவர்கள் கூறும் கருணை வாசகத்து உட்பொருள் ஆவாள் – தோத்திர:62 1/4
தேசத்தீர் இதன் உட்பொருள் கேளீர் தேவர் வந்து நமக்குள் புகுந்தே – தோத்திர:77 1/3
மேல்

உட்பொருளாய் (1)

நண்ணி எலா பொருளினிலும் உட்பொருளாய் செய்கை எலாம் நடத்தும் வீறாய் – தனி:23 1/3
மேல்

உடம்பட்டான் (1)

ஆங்கே உடம்பட்டான் ஆறிரண்டு நாட்களிலே – குயில்:9 1/41
மேல்

உடம்பாட்டை (1)

பொய்யதாகும் சிறு வழக்கு ஒன்றை புலனிலாதவர்தம் உடம்பாட்டை
ஐயன் நெஞ்சில் அறம் என கொண்டான் ஐயகோ அந்த நாள் முதலாக – பாஞ்சாலி:2 178/2,3
மேல்

உடம்பில் (2)

ஒற்றுமை பயின்றாயோ அடிமை உடம்பில் வலிமை உண்டோ –தேசீய:34 5/1
ஆதிசக்திதனை உடம்பில் அரனும் கோத்தான் அயன் வாணிதனை நாவில் அமர்த்திக்கொண்டான் – சுயசரிதை:2 50/1
மேல்

உடம்பின் (1)

துயில் உடம்பின் மீதிலும் தீ தோன்றிவிட்டானே அம்மாவோ – தோத்திர:75 10/2
மேல்

உடம்பினிலே (1)

பாரான உடம்பினிலே மயிர்களை போல் பலப்பலவாம் பூண்டு வரும் இயற்கையாலே – சுயசரிதை:2 61/1
மேல்

உடம்பு (2)

உச்சி குளிர்ந்ததடீ சகியே உடம்பு நேராச்சு – கண்ணன்:10 6/1
எங்களுக்கு உடம்பு சிறிது ஆதலால் தீனி சொற்பம் அதை சிறிது சிறிதாக நெடுநேரம் தின்கிறோம் – வசனகவிதை:6 3/34
மேல்

உடம்பை (1)

நோயாளி உடம்பை மூடிக்கொள்ளுகிறான் – வசனகவிதை:4 8/4
மேல்

உடம்பொடும் (1)

உடம்பொடும் உயிர் என உற்று வாழ் நாட்களில் – பிற்சேர்க்கை:15 1/10
மேல்

உடல் (39)

பொன் உடல் இன்புற நீர் விளையாடி இல் போந்ததும் இ நாடே இதை –தேசீய:3 2/4
அங்கு அவர் மாய அவர் உடல் பூம் துகள் ஆர்ந்ததும் இ நாடே இதை –தேசீய:3 3/4
நன்மையிலே உடல் வன்மையிலே செல்வ –தேசீய:4 3/1
தன் உடல் பொருளும் ஆவியும் எல்லாம் தத்தமா வழங்கினேன் எங்கள் –தேசீய:50 10/2
வெள் அலை கைகளை கொட்டி முழங்கும் கடலினை உடல் வெம்பி மறுகி கருகி புகைய வெருட்டினாய் – தோத்திர:3 2/1
பிச்சை இங்கு எமக்கு அளித்தாய் ஒரு பெருநகர் உடல் எனும் பெயரினதாம் – தோத்திர:11 5/4
விசையுறு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செலும் உடல் கேட்டேன் – தோத்திர:13 2/1
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு உடல்
தன்னில் உயர் சக்தி வந்து சேரும் – தோத்திர:24 19/4,5
தோளை வலியுடையது ஆக்கி உடல் சோர்வும் பிணி பலவும் போக்கி அரிவாளை – தோத்திர:32 6/1
எண்ண திதிக்குதடா இவள் பொன் உடல் அமுதம் – தோத்திர:54 2/4
வீரர்தம் தோளினிலும் உடல் வெயர்த்திட உழைப்பவர் தொழில்களிலும் – தோத்திர:59 4/3
உடல் பரந்த கடலும் தன்னுள்ளே ஒவ்வொரு நுண் துளியும் வழியாக – தோத்திர:70 1/3
உடல் உயிர் மேல் உணர்விலும் தீ ஓங்கிவிட்டானே இ நேரம் – தோத்திர:75 18/1
சோம்பல் அழியும் உடல் சொன்னபடிக்கு நடக்கும் முடி சற்றும் –வேதாந்த:15 6/1
பேராசைக்காரனடா பார்ப்பான் ஆனால் பெரிய துரை என்னில் உடல் வேர்ப்பான் – பல்வகை:9 6/1
விரைவில் ஓர் வாள் கொடு வெறுப்புடை அவ் உடல்
துணித்து எனை கொன்று தொலைத்தல் உன் கடனாம் – தனி:13 1/38,39
இரும் புகழ் முனிவனுக்கு இழியதாம் இவ் உடல்
அமைந்தது கண்டு நெஞ்சு அழன்றிடல் கொண்டும் – தனி:13 1/44,45
கட்டுறுதியுள்ள உடல் கண்ணிலே நல்ல குணம் – கண்ணன்:4 1/29
சகுனியும் சொல்லுவான் ஐய ஆண்டகை நின் மகன் செய்தி கேள் உடல்
வற்றி துரும்பு ஒத்து இருக்கின்றான் உயிர் வாழ்வை முழுதும் வெறுக்கின்றான் – பாஞ்சாலி:1 58/3,4
ஏற்று உடல் காத்திடும் ஏழைக்கும் உயிர் எத்தனை உண்டு அவை யாவிற்கும் நித்தம் – பாஞ்சாலி:1 141/2
வரி வகுத்த உடல் புலியை புழுவும் கொல்லும் வருங்காலம் உணர்வோரும் மயங்கி நிற்பார் – பாஞ்சாலி:1 146/2
அந்தியும் புகுந்ததுவால் பின்னர் ஐவரும் உடல் வலி தொழில் முடித்தே – பாஞ்சாலி:2 160/3
புத்தி விவேகம் இல்லாதவன் புலி போல உடல் வலி கொண்டவன் கரை – பாஞ்சாலி:5 265/1
செம்பு அவிர் குழலுடையான் அந்த தீய வல் இரணியன் உடல் பிளந்தாய் – பாஞ்சாலி:5 297/3
பாயும் விழி நீர் பதைக்கும் சிறிய உடல்
விம்மி பரிந்து சொல்லும் வெம் துயர் சொல் கொண்டதுவாய் – குயில்:5 1/10,11
பார வடிவும் பயிலும் உடல் வலியும் – குயில்:7 1/29
உடல் நன்று புலன்கள் மிகவும் இனியன – வசனகவிதை:1 2/1
உயிர் தருகின்றாய் உடல் தருகின்றாய் – வசனகவிதை:2 2/8
ஞாயிற்றின் வடிவம் உடல் நீ உயிர் – வசனகவிதை:2 6/5
அறிவின் உடல் போலும் – வசனகவிதை:2 6/11
அவனுடைய ஒளிய முகத்தில் உடல் முழுதும் நனையும் பொருட்டாகவே இவை உருளுகின்றன – வசனகவிதை:2 10/17
காண்பன எல்லாம் அவர் உடல்
கருதுவன அவர் உயிர் – வசனகவிதை:2 12/16,17
பராசக்தியின்பொருட்டு இவ் உடல் கட்டினேன் – வசனகவிதை:3 6/15
உள்ளம் தெளிந்திருக்க உயிர் வேகமும் சூடும் உடையதாக உடல் அமைதியும் வலிமையும் பெற்றிருக்க – வசனகவிதை:3 8/9
அவன் உடல் விம்மி விசாலமாக இருக்கும் என்று நினைத்திருந்தேன் – வசனகவிதை:4 1/62
என்னுடனே உறவுகொண்ட உடல் இயங்கும் என் உறவு இல்லாதது சவம் – வசனகவிதை:4 1/70
நொய்ந்த மரம் நொய்ந்த உடல் நொய்ந்த உயிர் – வசனகவிதை:4 9/10
ஆவி உடல் பொருள் மூன்றும் – பிற்சேர்க்கை:6 1/3
இடியேறு சார்பிலுற உடல் வெந்தோன் ஒன்று உரையாது இருப்ப ஆலி – பிற்சேர்க்கை:22 1/1
மேல்

உடலகத்து (1)

உடலகத்து இருக்கும் உயிரும்-மன் நீயே –தேசீய:18 4/3
மேல்

உடலம் (2)

வீணருக்கு உழைத்து உடலம் ஓயமாட்டோம் –தேசீய:31 4/4
செவ்வியுற தனது உடலம் பொருள் ஆவி யான் உழைப்பு தீர்தல் இல்லான் –தேசீய:43 2/4
மேல்

உடலாக்கு (1)

சிந்தை தெளிவாக்கு அல்லால் இதை செத்த உடலாக்கு
இந்த பதர்களையே நெல்லாம் என எண்ணி இருப்பேனோ – தோத்திர:14 2/2,3
மேல்

உடலாய் (1)

உலகமே உடலாய் அதற்குள்ளே உயிரது ஆகி விளங்கிடும் தெய்வம் – பிற்சேர்க்கை:1 3/1
மேல்

உடலில் (1)

உள்ளத்து அழுக்கும் உடலில் குறைகளும் ஓட்ட வரும் சுடராம் பெண்ணே –வேதாந்த:14 2/1
மேல்

உடலிலே (2)

அமுதமாகிய உயிரின் உலகமாகிய உடலிலே மீன்களாக தோன்றும் விழிகளின் நாயகமே – வசனகவிதை:2 12/3
இப்போது எனது உடலிலே சுகமும் வலிமையும் அமைந்திருக்கின்றன – வசனகவிதை:3 4/14
மேல்

உடலினாய் (1)

நோய்களற்ற உடலினாய் வா வா வா –தேசீய:16 6/6
மேல்

உடலினில் (1)

சிந்தையில் தெளிவு இல்லை உடலினில் திறனும் இல்லை உரன் உளத்து இல்லையால் – சுயசரிதை:1 46/2
மேல்

உடலினுக்கு (1)

இயலு புன்மை உடலினுக்கு இன்பு எனும் எண்ணமும் சிறிது ஏற்றது அ காதலாம் – சுயசரிதை:1 7/2
மேல்

உடலினை (3)

உடலினை போற்றா உத்தமர் இரு-மின் –தேசீய:32 1/103
சக்தி பெற உடலினை காக்கும் – தோத்திர:24 10/5
உடலினை உறுதிசெய் – பல்வகை:1 2/5
மேல்

உடலுக்குள் (1)

ஒரு பெரிய ஜந்து அதன் உடலுக்குள் பல சிறிய ஜந்துக்கள் அவற்றுள் அவற்றிலும் சிறிய பல ஜந்துக்கள் – வசனகவிதை:4 15/14
மேல்

உடலும் (5)

உடலும் உள்ளமும் தன்வசம் இலராய் –தேசீய:24 1/63
பொய்க்கோ உடலும் பொருள் உயிரும் வாட்டுகிறோம் –தேசீய:27 12/1
உடலும் அறிவும் உயிரும் உளவே – தோத்திர:1 24/12
திமிங்கில உடலும் சிறிய புன்மதியும் – தனி:13 1/80
எல்லா உடலும் நோய் தீர்க – வசனகவிதை:1 5/2
மேல்

உடலுறுதி (1)

கொண்டு பிளந்தாலும் கட்டு மாறா உடலுறுதி தந்து சுடர் – தோத்திர:32 6/2
மேல்

உடலை (7)

எய்க்கும் நெஞ்சை வலியுறுத்தி உடலை இருப்புக்கு இணையாக்கி – தோத்திர:1 39/2
நண்ணி சிவன் உடலை நாடும் அவள் என்கோ – தோத்திர:54 2/3
பட்டு மயிர் மூடப்படாத தமது உடலை
எட்டு உடையால் மூடி எதிர் உமக்கு வந்தாலும் – குயில்:5 1/33,34
ஜடத்தை கட்டலாம் சக்தியை கட்டலாமா உடலை கட்டலாம் உயிரை கட்டலாமா – வசனகவிதை:3 4/4
உடலை கட்டு உயிரை கட்டலாம் – வசனகவிதை:3 5/4
உடலை உறுதிகொள்ள பழகுவோம் – வசனகவிதை:4 9/16
வறிய புன் சிறைகளில் வாடினும் உடலை
மடிய விதிப்பினும் மீட்டு நாம் வாழ்வோம் என்று – பிற்சேர்க்கை:26 1/60,61
மேல்

உடற்கண் (1)

மருமம் நீ உடற்கண் வாழ்ந்திடும் உயிர் நீ –தேசீய:19 4/2
மேல்

உடற்பிறப்பை (1)

துருபதன் மகளை திட்ட துய்மன் உடற்பிறப்பை
இரு பகடை என்றாய் ஐயோ இவர்க்கு அடிமை என்றாய் – பாஞ்சாலி:5 280/1,2
மேல்

உடன் (3)

கொண்டுவிட்டு அங்கு என்னை உடன் கொன்றாலும் இன்புறுவேன் –தேசீய:48 19/2
உய்ந்நெறி அறியாதான் இறைக்கு உயிர் நிகர் கன்னனும் உடன் இருந்தான் – பாஞ்சாலி:1 18/4
துன்ன புவி சக்கராதிபம் உடன் சோதரர் தாம் கொண்டிருப்பவும் தந்தை – பாஞ்சாலி:1 74/3
மேல்

உடன்கொண்டு (1)

மங்கைதனை காட்டினிலும் உடன்கொண்டு ஏகி மற்றவட்கா மதிமயங்கி பொன்மான் பின்னே – சுயசரிதை:2 51/2
மேல்

உடன்படுமாறு (1)

ஊனுடல் தீயினும் உண்மை நிலைதவற உடன்படுமாறு உளதோ –தேசீய:26 4/2
மேல்

உடன்பிறந்தவர்களை (1)

உடன்பிறந்தவர்களை போலே இவ் உலகினில் மனிதர் எல்லாரும் – பல்வகை:3 24/1
மேல்

உடன்பிறந்தார்களை (1)

உடன்பிறந்தார்களை போலே இவ் உலகில் மனிதர் எல்லாரும் – பல்வகை:3 21/1
மேல்

உடனுறு (1)

உடனுறு கடமை ஆகும் என்பதினும் ஊன்றிய நம்புதல் கொண்டும் –தேசீய:50 7/3
மேல்

உடனே (3)

கேள்வியுண்டு உடனே மீள கிளர்ச்சிகொண்டு உயிர்த்து வாழ்தல் –தேசீய:51 8/4
உடனே பாட்டு நேர்த்தியான துக்கடாக்கள் ஒரு வரிக்கு ஒரு வர்ணமெட்டு – வசனகவிதை:4 1/47
சிறிது களைப்பு எய்திய உடனே அதை உறங்க இறக்க விட்டுவிட்டேன் துயிலும் சாவுதான் சாவும் துயிலே – வசனகவிதை:4 1/72
மேல்

உடுக்கின்றான் (1)

உண்ப சுவை இன்றி உண்கின்றான் பின் உடுப்பது இகழ உடுக்கின்றான் பழ – பாஞ்சாலி:1 59/1
மேல்

உடுப்பது (1)

உண்ப சுவை இன்றி உண்கின்றான் பின் உடுப்பது இகழ உடுக்கின்றான் பழ – பாஞ்சாலி:1 59/1
மேல்

உடை (5)

செற்றிடும் திறன் உடை தீர ரத்தினங்காள் –தேசீய:32 1/11
நெஞ்சக தருக்கு உடை நீசர்கள் இன்னோர் –தேசீய:32 1/165
விநாயக தேவனாய் வேல் உடை குமரனாய் – தோத்திர:1 8/3
பொன் அவிர் கோயில்களும் எங்கள் பொற்பு உடை மாதரும் மதலையரும் – தோத்திர:11 7/2
யான் உடை இயற்கை யானோ அறிவன் – பிற்சேர்க்கை:16 1/3
மேல்

உடைக்கும் (1)

சங்கடங்கள் யாவினையும் உடைக்கும் மதி – தோத்திர:24 30/3
மேல்

உடைகளுடன் (1)

அது அமிழ்தம் நீ ஈரம் இல்லாத வீடுகளில் நல்ல உடைகளுடன் குடியிருப்பாயானால் – வசனகவிதை:4 10/16
மேல்

உடைத்தாகி (1)

கோது அகன்ற தொழில் உடைத்தாகி குலவு சித்திரம் கோபுரம் கோயில் – தோத்திர:62 2/3
மேல்

உடைத்தாகுக (1)

நமது பாட்டு மின்னல் உடைத்தாகுக
நமது வாக்கு மின் போல் அடித்திடுக – வசனகவிதை:2 13/16,17
மேல்

உடைத்தாம் (3)

பெரும் கொலை வழியாம் போர் வழி இகழ்ந்தாய் அதனிலும் திறன் பெரிது உடைத்தாம்
அரும் கலைவாணர் மெய் தொண்டர்தங்கள் அற வழி என்று நீ அறிந்தாய் –தேசீய:41 5/1,2
தூய சீர் உடைத்தாம் சுதந்திர துவசம் துளங்கிலா நாட்டிடை பிறந்தேன் –தேசீய:50 3/4
மிக்கதொர் வியப்பு உடைத்தாம் இந்த வியன் பெரு வையத்தின் காட்சி கண்டீர் – தோத்திர:42 7/3
மேல்

உடைத்து (1)

நீர் உடைத்து அறிகிலேன் நின்னொடு தமியனாய் – தனி:13 1/13
மேல்

உடைத்துவிடாதே (1)

ஜன்னல் கதவை அடித்து உடைத்துவிடாதே
காயிதங்களை எல்லாம் எடுத்து விசிறி எறியாதே – வசனகவிதை:4 9/2,3
மேல்

உடைந்தான் (1)

செய்யலாவது செய்குதி என்றான் திரிதராட்டிரன் நெஞ்சம் உடைந்தான் – பாஞ்சாலி:1 106/4
மேல்

உடைந்து (1)

பக்க மலைகள் உடைந்து வெள்ளம் பாயுது பாயுது பாயுது தாம்தரிகிட – தனி:4 1/2
மேல்

உடைபட்ட (1)

என்பு உடைபட்ட பொழுதும் நெஞ்சில் ஏக்கமுற பொறுப்பவர்தம்மை உகப்பான் – கண்ணன்:3 10/3
மேல்

உடைபடு (1)

சக்தி பேய்தான் தலையொடு தலைகள் முட்டி சட்ட சடசட சட்டென்று உடைபடு தாளம் கொட்டி அங்கே – தோத்திர:35 4/1
மேல்

உடைமை (7)

முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம் முழுமைக்கும் பொது உடைமை
ஒப்பிலாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை வாழ்க –தேசீய:17 0/3,4
தீயன புரிதல் முறை தவிர் உடைமை செம்மை தீர் அரசியல் அநீதி –தேசீய:50 3/1
உடைமை வேண்டேன் உன் துணை வேண்டினேன் – தோத்திர:1 20/16
வறியவன் உடைமை அதனை வாயு பொடிக்கவில்லை – தனி:6 3/2
பாரினில் பிறர் உடைமை வெஃகும் பதரினை போல் ஒரு பதர் உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 93/2
சாய புலை தொண்டு சார்ந்திட்டால் பின்பு தாரம் உடைமை அவர்க்கு உண்டோ – பாஞ்சாலி:4 256/4
பின்னையும் ஓர் உடைமை உண்டோ என்று நம்மை பெண்ணரசு கேட்கின்றார் பெண்மை வாயால் – பாஞ்சாலி:5 286/2
மேல்

உடைமைகளும் (2)

நீ அருள்செய்தாய் எங்கள் உடைமைகளும்
இன்பங்களும் எல்லாம் ஈந்தாய் நீ யாங்கள் உனக்கு – தோத்திர:1 21/2,3
மும்மையின் உடைமைகளும் திருமுன்னர் இட்டு அஞ்சலி செய்து நிற்போம் – தோத்திர:11 8/3
மேல்

உடைமையாக்கு (22)

சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 30/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அங்கு – தோத்திர:24 30/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 31/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 31/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 32/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 32/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 33/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 33/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 34/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 34/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 35/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 35/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 36/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 36/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 42/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 42/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 43/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 43/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 44/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு சிவ – தோத்திர:24 44/4
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 45/2
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 45/4
மேல்

உடைமையினால் (1)

விதி வழி நன்கு உணர்ந்திடினும் பேதையேன் யான் வெள்ளை மனம் உடைமையினால் மகனே நின்றன் – பாஞ்சாலி:3 217/1
மேல்

உடைய (14)

உடைய நம் பெருமான் உணர்விலே நிற்பான் – தோத்திர:1 16/7
வண்ணம் உடைய தாமரைப்பூ மணி குளம் உள்ள சோலைகளும் – தோத்திர:58 2/4
பீடு உடைய வான் பொருளே பெரும் களியே திருவே – தோத்திர:58 3/6
நயம் உடைய இந்திரனை நாயகத்து இட்டாய் – தோத்திர:72 1/1
வெறும் கதை திரளை வெள்ளறிவு உடைய
மாயாசக்தியின் மகளே மனைக்கண் – தனி:12 1/6,7
தேசு உடைய பரிதி உரு கிணற்றின் உள்ளே தெரிவது போல் உனக்குள்ளே சிவனை காண்பாய் – சுயசரிதை:2 28/3
துன்பமுறும் உயிர்க்கு எல்லாம் தாயை போலே சுரக்கும் அருள் உடைய பிரான் துணிந்த யோகி – சுயசரிதை:2 38/2
மலைநாடு உடைய மன்னர் பல மான் கொணர்ந்தார் புது தேன் கொணர்ந்தார் – பாஞ்சாலி:1 28/1
சேற்றில் உழலும் புழுவிற்கும் புவி செல்வம் உடைய அரசர்க்கும் பிச்சை – பாஞ்சாலி:1 141/1
வந்து தவழும் வளம் சார் கரை உடைய
செந்தமிழ் தென்புதுவை என்னும் திருநகரின் – குயில்:1 1/5,6
பூமியிலே மாடு போல் பொற்பு உடைய சாதி உண்டோ – குயில்:7 1/18
சேற்றிலே தாமரையும் சீழ் உடைய மீன் வயிற்றில் – குயில்:7 1/37
வீறு உடைய வெம் தொழிலார் வேடர் குல தலைவன் – குயில்:9 1/16
உமிழ்படு வேய்ங்குழல் உடைய கண்ணன் என நினை புலவோர் ஓதுவாரே – பிற்சேர்க்கை:11 3/4
மேல்

உடையதாக (1)

உள்ளம் தெளிந்திருக்க உயிர் வேகமும் சூடும் உடையதாக உடல் அமைதியும் வலிமையும் பெற்றிருக்க – வசனகவிதை:3 8/9
மேல்

உடையதாம் (1)

சந்திரன் சோதி உடையதாம் அது சத்திய நித்திய வஸ்துவாம் அதை – கண்ணன்:7 7/1
மேல்

உடையது (3)

காலும் விழி நீல வண்ண மூல அத்துவாக்கள் எனும் கால்கள் ஆறு உடையது என கண்டு மறை காணும் முனிவோர் உரைத்தார் பண்டு – தோத்திர:38 1/2
வேதம் உடையது இந்த நாடு நல்ல வீரர் பிறந்தது இந்த நாடு – பல்வகை:2 14/1
சிரத்தை உடையது தெய்வம் இங்கு சேர்த்த உணவு எல்லை இல்லை – பல்வகை:3 22/2
மேல்

உடையதோர் (1)

ஓரேழ் பெண்டிரும் உடையதோர் வேந்தன் – தனி:13 1/81
மேல்

உடையவர்கள் (1)

நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் – பல்வகை:2 15/2
மேல்

உடையவள் (2)

நாவினில் வேதம் உடையவள் கையில் நலம் திகழ் வாள் உடையாள் தனை –தேசீய:9 4/1
உடையவள் சக்தி ஆண் பெண் இரண்டும் ஒரு நிகர் செய்து உரிமை சமைத்தாள் – பல்வகை:7 1/3
மேல்

உடையவன் (1)

காவலின் நெறி பிழைத்தான் கொடி கடி அரவு உடையவன் தலைகவிழ்ந்தான் – பாஞ்சாலி:5 302/4
மேல்

உடையன் (1)

அன்னவன் மா யோகி என்றும் பரமஞானத்து அனுபூதி உடையன் என்றும் அறிந்துகொண்டேன் – சுயசரிதை:2 39/3
மேல்

உடையன (1)

புட்களும் இனிய பூங்குரல் உடையன
எனினும் – வசனகவிதை:6 1/15,16
மேல்

உடையனாய் (1)

என்று அந்த மாமன் உரைப்பவே வளர் இன்பம் மனத்தில் உடையனாய் மிக – பாஞ்சாலி:3 242/1
மேல்

உடையனேனும் (1)

வானத்தால் பெருமை கொண்ட வலிமைதான் உடையனேனும்
ஊனத்தால் உள்ளம் அஞ்சி ஒதுங்கிட மனம் ஒவ்வாமல் –தேசீய:51 3/2,3
மேல்

உடையாய் (7)

அரும் திறல் உடையாய் அருளினை போற்றி –தேசீய:18 3/4
பொன்னை வடிவென்று உடையாய் புத்தமுதே திருவே – தோத்திர:58 2/2
வருமம் நின் மனத்து உடையாய் எங்கள் வாழ்வினை உகந்திலை எனல் அறிவேன் – பாஞ்சாலி:2 167/3
நா திறன் மிக உடையாய் எனில் நம்மவர் காத்திடும் பழ வழக்கை – பாஞ்சாலி:2 175/3
நோக்கினில் கதிர் உடையாய் இங்கு நூற்றுவர் கொடுமையை தவிர்த்து அருள்வாய் – பாஞ்சாலி:5 298/3
ஏழு உலகம் இன்ப தீ ஏற்றும் திறன் உடையாய்
பீழை உனக்கு எய்தியது என் பேசாய் என கேட்டேன் – குயில்:3 1/9,10
வேடர் தவ மகளே விந்தை அழகு உடையாய்
ஆடவனா தோன்றியதன் பயனை இன்று பெற்றேன் – குயில்:9 1/77,78
மேல்

உடையார் (2)

ஐவரை கண்ட பின் அவ் இயல் உடையார்
எண்ணிலர் உளர் என துணிந்து இன்பு எய்தினன் –தேசீய:42 1/88,89
சமத்துவம் உடையார் சுதந்திரம் சார்ந்தவர் –தேசீய:42 1/180
மேல்

உடையால் (1)

எட்டு உடையால் மூடி எதிர் உமக்கு வந்தாலும் – குயில்:5 1/34
மேல்

உடையாள் (15)

முப்பது கோடி முகம் உடையாள் உயிர் மொய்ம்புற ஒன்று உடையாள் இவள் –தேசீய:9 3/1
முப்பது கோடி முகம் உடையாள் உயிர் மொய்ம்புற ஒன்று உடையாள் இவள் –தேசீய:9 3/1
செப்பு மொழி பதினெட்டு உடையாள் எனில் சிந்தனை ஒன்று உடையாள் –தேசீய:9 3/2
செப்பு மொழி பதினெட்டு உடையாள் எனில் சிந்தனை ஒன்று உடையாள் –தேசீய:9 3/2
நாவினில் வேதம் உடையவள் கையில் நலம் திகழ் வாள் உடையாள் தனை –தேசீய:9 4/1
மேவினர்க்கு இன் அருள்செய்பவள் தீயரை வீட்டிடு தோள் உடையாள் –தேசீய:9 4/2
பூமியினும் பொறை மிக்கு உடையாள் பெறும் புண்ணிய நெஞ்சினள் தாய் எனில் –தேசீய:9 6/1
போகத்திலேயும் நிறைந்தவள் எண்ணரும் பொன் குவை தான் உடையாள் –தேசீய:9 8/2
சோலை பசுங்கிளியே தொன் மறைகள் நான்கு உடையாள்
வாலை வளரும் மலை கூறாய் ஞாலத்துள் –தேசீய:13 5/1,2
நால் கரம் தான் உடையாள் அந்த நான்கினும் பல வகை திரு உடையாள் – தோத்திர:59 3/3
நால் கரம் தான் உடையாள் அந்த நான்கினும் பல வகை திரு உடையாள்
வேல் கரு விழி உடையாள் செய்ய மேனியள் பசுமையை விரும்பிடுவாள் – தோத்திர:59 3/3,4
வேல் கரு விழி உடையாள் செய்ய மேனியள் பசுமையை விரும்பிடுவாள் – தோத்திர:59 3/4
சீத கதிர் மதியா நுதல் சிந்தனையே குழல் என்று உடையாள்
வாத தருக்கம் எனும் செவி வாய்ந்த நல் துணிவு எனும் தோடு அணிந்தாள் – பாஞ்சாலி:1 4/2,3
போதம் என் நாசியினாள் நலம் பொங்கு பல் சாத்திர வாய் உடையாள் – பாஞ்சாலி:1 4/4
சாவும் சலிப்பும் என தான் பல் கணம் உடையாள்
கடா எருமை ஏறும் கரு நிறத்து காலனார் – பாஞ்சாலி:4 252/22,23
மேல்

உடையான் (5)

கொல்லும் கொலைக்கு அஞ்சிடாத மறவர் குணம் மிக தான் உடையான் கண்ணன் – கண்ணன்:1 9/1
துறந்த நடைகள் உடையான் உங்கள் சூனிய பொய் சாத்திரங்கள் கண்டு நகைப்பான் – கண்ணன்:3 4/4
அன்பு மிகவும் உடையான் தெளிந்த அறிவினில் உயிர் குலம் ஏற்றமுறவே – கண்ணன்:3 6/2
வேடர் கோன் செல்வமும் நல் வீரமுமே தான் உடையான்
நாடு அனைத்தும் அஞ்சி நடுங்கும் செயல் உடையான் – குயில்:9 1/33,34
நாடு அனைத்தும் அஞ்சி நடுங்கும் செயல் உடையான்
மொட்டை புலியனும் தன் மூத்த மகனான – குயில்:9 1/34,35
மேல்

உடையீர் (1)

பெண்டிர்தமை உடையீர் பெண்களுடன் பிறந்தீர் – பாஞ்சாலி:5 271/86
மேல்

உடையும் (2)

பட்டினில் ஆடையும் பஞ்சினில் உடையும் பண்ணி மலைகள் என வீதி குவிப்போம் –தேசீய:5 8/1
செய்கையும் நடையும் தீனியும் உடையும்
கொள்கையும் மதமும் குறிகளும் நம்முடையவற்றினும் –தேசீய:24 1/78,79
மேல்

உடையேன் (2)

தெய்வமா கொண்ட சிறுமதி உடையேன்
கண்ணனாம் சீடன் யான் காட்டிய வழி எலாம் – கண்ணன்:6 1/39,40
கண்ணாலம் செய்யும் கருத்து உடையேன் என்றிடலும் – குயில்:9 1/39
மேல்

உடையை (2)

பெருகும் இன்பம் உடையை குறுநகை பெற்று ஒளிர்ந்தனை பல் பணி பூண்டனை –தேசீய:19 6/3
அன்பும் நீ உடையை அதனை யான் நம்பி – கண்ணன்:6 1/82
மேல்

உடையோராய் (1)

குறி அனந்தம் உடையோராய் கோடி செய்தும் குவலயத்தில் வினைக்கு அடிமைப்படாதார் ஆகி – சுயசரிதை:2 35/1
மேல்

உடைவனவாம் (1)

ஓடி தவறி உடைவனவாம் சொற்கள் எல்லாம் – குயில்:6 1/23
மேல்

உடைவாளில் (1)

சிந்த கருதி உடைவாளில் கைசேர்த்தேன் – குயில்:5 1/16
மேல்

உடைவு (1)

உறுதிக்கே ஓர் உடைவு உண்டாயின் – குயில்:2 7/2
மேல்

உடைவெய்துமால் (1)

திறன் அழிந்து என் மனம் உடைவெய்துமால் தேசத்து உள்ள இளைஞர் அறி-மினோ – சுயசரிதை:1 44/3
மேல்

உண் (2)

வருவதை மகிழ்ந்து உண்
வானநூல் பயிற்சிகொள் – பல்வகை:1 2/103,104
வாரமுறும் சுவை இன் நறவு உண் கனி வான் மருந்து எனவே மாண் உயர் பாரததேவி விரும்பிடும் வந்தேமாதரமே – பிற்சேர்க்கை:3 2/4
மேல்

உண்க (1)

புல்லை உண்க என வாள் அரி சேயினை போக்கல் போலவும் ஊன் விலை வாணிகம் – சுயசரிதை:1 21/2
மேல்

உண்கின்றான் (1)

உண்ப சுவை இன்றி உண்கின்றான் பின் உடுப்பது இகழ உடுக்கின்றான் பழ – பாஞ்சாலி:1 59/1
மேல்

உண்ட (2)

மது உண்ட மலர் மாலை இராமன் தாளை மனத்தினிலே நிறுத்தி இங்கு வாழ்வாய் சீடா – சுயசரிதை:2 60/4
நீரை உண்ட மேகம் போல நிற்கும் ஆயிரங்கள் – பாஞ்சாலி:2 192/3
மேல்

உண்டதன் (1)

சந்தியும் சபங்களும் செய்து அங்கு சாரும் இன் உணவு அமுது உண்டதன் பின் – பாஞ்சாலி:2 160/4
மேல்

உண்டல் (1)

காமம் நுகர்தல் இரந்து உண்டல் கடையாம் வாழ்க்கை வாழ்ந்து பினர் – பிற்சேர்க்கை:4 2/3
மேல்

உண்டவன் (2)

ஆலாலம் உண்டவன் அடி சரண் என்ற மார்க்கண்டன்தனது ஆவி கவர போய் நீ பட்ட பாட்டினை அறிகுவேன் இங்கு –வேதாந்த:7 2/1
மது மிகுத்து உண்டவன் போல் ஒரு வார்த்தையையே பற்றி பிதற்றுகிறான் – பாஞ்சாலி:1 128/4
மேல்

உண்டாக்கல் (1)

படைகள் சேர்த்தல் பரிசனம் சேர்த்திடல் பணம் உண்டாக்கல் எதுவும் புரிந்திடான் – கண்ணன்:5 3/1
மேல்

உண்டாக்கி (2)

வந்திடு சாதகப்புள் வகுத்தனன் அமுது உண்டாக்கி
பந்தியில் பருகவென்றே படைத்தனன் அமரர்தம்மை – தனி:19 1/2,3
உண்டாக்கி பாலூட்டி வளர்த்த தாயை உமையவள் என்று அறியீரோ உணர்ச்சி கெட்டீர் – சுயசரிதை:2 46/3
மேல்

உண்டாக்குதல் (1)

பொருந்தாத பொருள்களை பொருத்திவைத்து அதிலே இசை உண்டாக்குதல் சக்தி – வசனகவிதை:3 7/9
மேல்

உண்டாகி (1)

வீம்புகள் போகும் நல்ல மேன்மை உண்டாகி புயங்கள் பருக்கும் பொய் –வேதாந்த:15 6/3
மேல்

உண்டாகிறது (1)

தமிழ் மக்களிலே பலருக்கு ஜ்வரம் உண்டாகிறது
நாள்தோறும் சிலர் இறந்துபோகிறார்கள் மிஞ்சியிருக்கும் மூடர் விதிவசம் என்கிறார்கள் – வசனகவிதை:4 10/8,9
மேல்

உண்டாகுதே (1)

ஆறு சுடர் முகம் கண்டு விழிக்கு இன்பம் ஆகுதே கையில் அஞ்சல் எனும் குறி கண்டு மகிழ்ச்சி உண்டாகுதே
நீறுபட கொடும் பாவம் பிணி பசி யாவையும் இங்கு நீங்கி அடியரை நித்தமும் காத்திடும் வேலவா – தோத்திர:3 3/1,2
மேல்

உண்டாகும் (5)

உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளி உண்டாகும்
வெள்ளத்தின் பெருக்கை போல் கலை பெருக்கும் கவி பெருக்கும் மேவுமாயின் –தேசீய:22 4/1,2
அல்லல் ஒழியும் நல்ல ஆண்மை உண்டாகும் அறிவு தெளிந்திடும் –வேதாந்த:15 5/2
ஆதலால் மானிடர்கள் களவை விட்டால் அனைவருக்கும் உழைப்பின்றி உணவு உண்டாகும்
பேதமிட்டு கலகமிட்டு வேலி கட்டி பின் அதற்கு காவல் என்று பேரும் இட்டு – சுயசரிதை:2 62/1,2
ஒத்த குலத்தவர்பால் உண்டாகும் வெட்கம் எல்லாம் – குயில்:7 1/63
ஞாயிறு மிக சிறந்த தேவன் அவன் கைப்பட்ட இடம் எல்லாம் உயிர் உண்டாகும்
அவனையே மலர் விரும்புகின்றது – வசனகவிதை:2 10/19,20
மேல்

உண்டாகுமோ (1)

அந்தகர்க்கு உண்டாகுமோ கிளியே –தேசீய:40 3/2
மேல்

உண்டாச்சு (1)

பூமியதிர்ச்சி உண்டாச்சு விண்ணை பூழிப்படுத்தியதாம் சுழற்காற்று – பாஞ்சாலி:5 308/2
மேல்

உண்டாம் (35)

களக்கம் ஆர் இருளின் மூழ்கும் கனக மாளிகையும் உண்டாம்
அளக்கரும் தீதுற்றாலும் அச்சமே உளத்து கொள்ளார் –தேசீய:51 9/2,3
நாளும் நல் செல்வங்கள் பல நணுகிடும் சரத மெய் வாழ்வு உண்டாம் – தோத்திர:42 4/4
வேதம் அறிவு ஒன்றே தெய்வம் உண்டாம் எனல் கேளீரோ –வேதாந்த:10 1/2
வெள்ளம் உன்று உண்டாம் அதனை தெய்வம் என்பார் வேதியரே –வேதாந்த:11 1/2
சித்தாந்த சாமி திருக்கோயில் வாயிலில் தீப ஒளி உண்டாம் பெண்ணே –வேதாந்த:14 1/1
தத்துவம் உண்டாம் நெஞ்சில் சஞ்சலம் நீங்கி உறுதி விளங்கிடும் –வேதாந்த:15 1/4
கற்பனையூர் என்ற நகர் உண்டாம் அங்கு கந்தர்வர் விளையாடுவாராம் –வேதாந்த:25 1/1
குழந்தைகள் வாழ்ந்திடும் பட்டணம் காண் அங்கு கோல் பந்து யாவிற்கும் உயிர் உண்டாம்
அழகிய பொன் முடி அரசிகளாம் அன்றி அரசிளங்குமரிகள் பொம்மை எலாம் –வேதாந்த:25 6/1,2
அன்பு என்று கொட்டு முரசே அதில் ஆக்கம் உண்டாம் என்று கொட்டு – பல்வகை:3 19/1
ஒற்றுமையால் மேன்மை உண்டாம் ஒன்றையொன்று துன்பிழைத்தல் – தனி:1 26/1
ஆசைக்கு ஓர் அளவில்லை விடயத்துள் ஆழ்ந்த பின் அங்கு அமைதி உண்டாம் என – சுயசரிதை:1 42/1
அருத்தம் மிக்க பழமொழியும் தமிழில் உண்டாம் அவனியிலே பொறையுடையான் அவனே தேவன் – சுயசரிதை:2 11/4
கோபத்தால் நாடியிலே அதிர்ச்சி உண்டாம் கொடும் கோபம் பேரதிர்ச்சி சிறிய கோபம் – சுயசரிதை:2 14/1
வீட்டிலுள்ள பழக்கமே நாட்டில் உண்டாம் வீட்டினிலே தனக்கு அடிமை பிறராம் என்பான் – சுயசரிதை:2 48/1
காதலினால் மானுடர்க்கு கலவி உண்டாம் கலவியிலே மானுடர்க்கு கவலை தீரும் – சுயசரிதை:2 49/1
காதலினால் மானுடர்க்கு கவிதை உண்டாம் கானம் உண்டாம் சிற்பம் முதல் கலைகள் உண்டாம் – சுயசரிதை:2 49/2
காதலினால் மானுடர்க்கு கவிதை உண்டாம் கானம் உண்டாம் சிற்பம் முதல் கலைகள் உண்டாம் – சுயசரிதை:2 49/2
காதலினால் மானுடர்க்கு கவிதை உண்டாம் கானம் உண்டாம் சிற்பம் முதல் கலைகள் உண்டாம்
ஆதலினால் காதல்செய்வீர் உலகத்தீரே அஃது அன்றோ இவ் உலக தலைமை இன்பம் – சுயசரிதை:2 49/2,3
இருந்திடலாகுமேல் எனக்கு நன்று உண்டாம்
பொழுதெலாம் என்னுடன் போக்கிட விரும்பும் – கண்ணன்:6 1/91,92
அன்னிய மன்னர் மக்கள் பூமியில் உண்டாம் என்னும் அதனையும் சொல்லிடடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 2/2
அத்தினபுரம் உண்டாம் இவ் அவனியிலே அதற்கு இணையிலையாம் – பாஞ்சாலி:1 7/1
சிந்தையில் அறம் உண்டாம் எனில் சேர்ந்திடும் கலி செயும் மறமும் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 8/4
சிந்தையில் அறம் உண்டாம் எனில் சேர்ந்திடும் கலி செயும் மறமும் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 8/4
மெய் தவர் பலர் உண்டாம் வெறும் வேடங்கள் பூண்டவர் பலரும் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 9/1
மெய் தவர் பலர் உண்டாம் வெறும் வேடங்கள் பூண்டவர் பலரும் உண்டாம்
உய்த்திடு சிவஞானம் கனிந்து ஓர்ந்திடும் மேலவர் பலர் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 9/1,2
உய்த்திடு சிவஞானம் கனிந்து ஓர்ந்திடும் மேலவர் பலர் உண்டாம்
பொய்த்த இந்திரசாலம் நிகர் பூசையும் கிரியையும் புலை நடையும் – பாஞ்சாலி:1 9/2,3
கொல் இசை வாரணங்கள் கடும் குதிரைகள் அடு பெரும் தேர்கள் உண்டாம்
மல் இசை போர்கள் உண்டாம் திரள் வாய்ந்து இவை பார்த்திடுவோர்கள் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 12/3,4
மல் இசை போர்கள் உண்டாம் திரள் வாய்ந்து இவை பார்த்திடுவோர்கள் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 12/4
மல் இசை போர்கள் உண்டாம் திரள் வாய்ந்து இவை பார்த்திடுவோர்கள் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 12/4
சீற்ற வன் போர் யானை மன்னர் சேர்த்தவை பலபல மந்தை உண்டாம்
ஆற்றல் மிலேச்ச மன்னர் தொலை அரபியர் ஒட்டைகள் கொணர்ந்து தந்தார் – பாஞ்சாலி:1 33/3,4
சத்தமிலா நெடும் காட்டினில் புனல் தங்கி நிற்கும் குளம் ஒன்று உண்டாம் அது – பாஞ்சாலி:1 69/3
உற்ற துன்பத்தினால் பகை உண்டாம் ஓர் தொழில் பயில்வார்தமக்குள்ளே – பாஞ்சாலி:1 102/4
வெல்வதற்கு இடம் உண்டாம் ஆங்கு அவ் வெற்றியில் அனைத்தையும் மீட்டிடலாம் – பாஞ்சாலி:3 222/4
பொன்னும் குடிகளும் தேசமும் பெற்று பொற்பொடு போதற்கு இடம் உண்டாம் ஒளி – பாஞ்சாலி:3 241/2
தையலர் உண்டாம் அழகில் தன்னிகர் இல்லாதவராம் – குயில்:9 1/82
மேல்

உண்டாமோ (1)

வெந்துபோக மானிடர்க்கு ஓர் வேதம் உண்டாமோ அம்மாவோ – தோத்திர:75 4/2
மேல்

உண்டாய் (2)

அன்பொடு அவள் சொல்லி வருவாள் அதில் அற்புதம் உண்டாய் பரவசமடைவேன் – கண்ணன்:2 2/4
தேக்கு நல் வான் அமுதே இங்கு சிற்றிடை ஆய்ச்சியில் வெண்ணெய் உண்டாய் – பாஞ்சாலி:5 298/4
மேல்

உண்டாய்விடும் (1)

பாம்பு மடியும் மெய் பரம் வென்று நல்ல நெறிகள் உண்டாய்விடும் –வேதாந்த:15 6/4
மேல்

உண்டாயின் (8)

உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளி உண்டாகும் –தேசீய:22 4/1
இந்த புவிக்கே இங்கு ஒர் ஈசன் உண்டாயின் அறிக்கையிட்டேன் உன்றன் –வேதாந்த:15 7/2
காட்டில் உள்ள பறவைகள் போல் வாழ்வோம் அப்பா காதல் இங்கே உண்டாயின் கவலை இல்லை – சுயசரிதை:2 48/3
நாதத்தே ஓர் நலிவு உண்டாயின்
சேதம் சேதம் சேதம் – குயில்:2 3/2,3
தாளத்திற்கு ஓர் தடை உண்டாயின்
கூளம் கூளம் கூளம் – குயில்:2 4/2,3
பண்ணிற்கே ஓர் பழுது உண்டாயின்
மண்ணே மண்ணே மண்ணே – குயில்:2 5/2,3
புகழுக்கே ஓர் புரை உண்டாயின்
இகழே இகழே இகழே – குயில்:2 6/2,3
உறுதிக்கே ஓர் உடைவு உண்டாயின்
இறுதி இறுதி இறுதி – குயில்:2 7/2,3
மேல்

உண்டாயினாள் (1)

இவள் எப்படி உண்டாயினாள் அதுதான் தெரியவில்லை – வசனகவிதை:3 8/2
மேல்

உண்டார் (1)

அமுதம் வேண்டி விடத்தினை உண்டார்
ஏஎ – வசனகவிதை:7 0/65,66
மேல்

உண்டு (115)

ஆயிரம் உண்டு இங்கு ஜாதி எனில் அன்னியர் வந்து புகல் என்ன நீதி ஓர் –தேசீய:1 3/1
ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வே நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே –தேசீய:1 4/1
எத்தனை உண்டு புவி மீதே அவை யாவும் படைத்த தமிழ்நாடு –தேசீய:20 4/2
என்னென்னவோ பெயர் உண்டு பின்னர் யாவும் அழிவுற்றிருந்தன கண்டீர் –தேசீய:21 6/2
பெரிது இலை பின்னும் மருந்து இதற்கு உண்டு
செய்கையும் சீலமும் குன்றிய பின்னரும் –தேசீய:24 1/65,66
தழுவிடின் வாழ்வு தமிழர்க்கு உண்டு
எனில் அது தழுவல் இயன்றிடா வண்ணம் –தேசீய:24 1/109,110
உண்டு களித்திருப்போரை நிந்தனைசெய்வோம் –தேசீய:31 4/2
உழுது விதைத்து அறுப்பாருக்கு உணவு இல்லை பிணிகள் பல உண்டு பொய்யை –தேசீய:52 3/1
தொழுது அடிமைசெய்வாருக்கு செல்வங்கள் உண்டு உண்மை சொல்வோர்க்கு எல்லாம் –தேசீய:52 3/2
எழுதரிய பெரும் கொடுமை சிறை உண்டு தூக்கு உண்டே இறப்பது உண்டு –தேசீய:52 3/3
எழுதரிய பெரும் கொடுமை சிறை உண்டு தூக்கு உண்டே இறப்பது உண்டு
முழுதும் ஒரு பேய்வனமாம் சிவேரியிலே ஆவி கெட முடிவது உண்டு –தேசீய:52 3/3,4
முழுதும் ஒரு பேய்வனமாம் சிவேரியிலே ஆவி கெட முடிவது உண்டு –தேசீய:52 3/4
தொண்டருக்கு உண்டு துணை – தோத்திர:1 17/4
ஆன்மாவான கணபதியின் அருள் உண்டு அச்சம் இல்லையே – தோத்திர:1 23/4
வானம் உண்டு மாரி உண்டு – தோத்திர:1 24/9
வானம் உண்டு மாரி உண்டு
ஞாயிறும் காற்றும் நல்ல நீரும் – தோத்திர:1 24/9,10
தஞ்சம் உண்டு சொன்னேன் – தோத்திர:1 24/19
உண்டு எனும் பொருளில் உண்மையாய் என் உளே – தோத்திர:10 1/9
சக்தி உண்டு நமக்கு இல்லை கவலை – தோத்திர:24 44/5
கேட்டது நீ பெற்றிடுவாய் ஐயம் இல்லை கேடு இல்லை தெய்வம் உண்டு வெற்றி உண்டு – தோத்திர:27 5/2
கேட்டது நீ பெற்றிடுவாய் ஐயம் இல்லை கேடு இல்லை தெய்வம் உண்டு வெற்றி உண்டு
மீட்டும் உனக்கு உரைத்திடுவேன் ஆதி சக்தி வேதத்தின் முடியினிலே விளங்கும் சக்தி – தோத்திர:27 5/2,3
அன்பு வடிவாகி நிற்பள் துன்பு எலாம் அவள் இழைப்பாள் ஆக்க நீக்கம் யாவும் அவள் செய்கை இதை ஆர்ந்து உணர்ந்தவர்களுக்கு உண்டு உய்கை அவள் – தோத்திர:38 2/1
துணி வெளுக்க மண் உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/1
தோல் வெளுக்க சாம்பர் உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/2
மணி வெளுக்க சாணை உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/3
பிணிகளுக்கு மாற்று உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/5
எண்ணிடை கொள்வீர் நன்கு கண்ணை விழிப்பீர் இனி ஏதும் குறைவில்லை வேதம் துணை உண்டு – தோத்திர:49 1/4
வஞ்சமற்ற தொழில் புரிந்து உண்டு வாழும் மாந்தர் குலதெய்வம் ஆவாள் – தோத்திர:62 3/1
ஜயம் உண்டு பயம் இல்லை மனமே இந்த – தோத்திர:67 0/1
ஜன்மத்திலே விடுதலை உண்டு நிலை உண்டு – தோத்திர:67 0/2
ஜன்மத்திலே விடுதலை உண்டு நிலை உண்டு – தோத்திர:67 0/2
பயன் உண்டு பக்தியினாலே நெஞ்சில் – தோத்திர:67 0/3
பதிவுற்ற குல சக்தி சரண் உண்டு பகை இல்லை – தோத்திர:67 0/4
புயம் உண்டு குன்றத்தை போலே சக்தி – தோத்திர:67 1/1
பொன் பாதம் உண்டு அதன் மேலே – தோத்திர:67 1/2
நெறி உண்டு குறி உண்டு குல சக்தி வெறி உண்டு – தோத்திர:67 1/4
நெறி உண்டு குறி உண்டு குல சக்தி வெறி உண்டு – தோத்திர:67 1/4
நெறி உண்டு குறி உண்டு குல சக்தி வெறி உண்டு – தோத்திர:67 1/4
மதி உண்டு செல்வங்கள் சேர்க்கும் தெய்வ – தோத்திர:67 2/1
வலி உண்டு தீமையை பேர்க்கும் – தோத்திர:67 2/2
விதி உண்டு தொழிலுக்கு விளைவு உண்டு குறைவு இல்லை – தோத்திர:67 2/3
விதி உண்டு தொழிலுக்கு விளைவு உண்டு குறைவு இல்லை – தோத்திர:67 2/3
விசன பொய் கடலுக்கு குமரன் கை கணை உண்டு – தோத்திர:67 2/4
தேனையும் பாலையும் நெய்யையும் சோற்றையும் தீம் பழம் யாவினையும் இங்கே உண்டு தேக்கி களிப்பவனை பெரும் திரள் சேர்ந்து பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 6/2
மலியும் நெய்யும் தேனும் உண்டு மகிழ வந்தானே இ நேரம் – தோத்திர:75 9/2
சோமம் உண்டு தேர்வு நல்கும் ஜோதி பெற்றோமே இ நேரம் – தோத்திர:75 17/1
வெற்றி செயலுக்கு உண்டு விதியின் நியமம் என்று – தோத்திர:76 2/1
இரவியின் ஒளியிடை குளித்தோம் ஒளி இன் அமுதினை உண்டு களித்தோம் –வேதாந்த:2 2/1
மட்டுப்படாது எங்கும் கொட்டிக்கிடக்கும் இவ் வான் ஒளி என்னும் மதுவின் சுவை உண்டு –வேதாந்த:3 1/2
முற்றத்திலேயும் கழனி வெளியிலும் முன் கண்ட தானியம்தன்னை கொணர்ந்து உண்டு
மற்ற பொழுது கதை சொல்லி தூங்கி பின் வைகறை ஆகும் முன் பாடி விழிப்புற்று –வேதாந்த:3 3/1,2
ஈண்டு நமது தோழராகி எம்மோடு அமுதம் உண்டு குலவ –வேதாந்த:4 1/3
ஈசனை போற்றி இன்பம் யாவையும் உண்டு புகழ்கொண்டு வாழ்குவம் –வேதாந்த:15 3/4
அன்பு மிகுந்த தெய்வம் உண்டு துன்பம் அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா – பல்வகை:2 9/2
இடம் பெரிது உண்டு வையத்தில் இதில் ஏதுக்கு சண்டைகள் செய்வீர் – பல்வகை:3 21/2
வயிற்றுக்கு சோறு உண்டு கண்டீர் இங்கு வாழும் மனிதர் எல்லோருக்கும் – பல்வகை:3 23/1
பயிற்றி உழுது உண்டு வாழ்வீர் பிறர் பங்கை திருடுதல் வேண்டாம் – பல்வகை:3 23/2
அன்பு என்று கொட்டு முரசே அதில் யார்க்கும் விடுதலை உண்டு
பின்பு மனிதர்கள் எல்லாம் கல்வி பெற்று பதம்பெற்று வாழ்வார் – பல்வகை:3 27/1,2
மாதர்க்கு உண்டு சுதந்திரம் என்று நின் வண் மலர் திருவாயின் மொழிந்த சொல் – பல்வகை:4 2/1
பாயும் கடிநாய் போலீசுக்கார பார்ப்பானுக்கு உண்டு இதிலே பீசு – பல்வகை:9 9/2
சற்றும் நெஞ்சம் கவலுதல் இன்றி தரணி மீதில் மது உண்டு வாழ்வோம் – தனி:14 3/4
உலகு எலாம் ஒர் பெரும் கனவு அஃதுளே உண்டு உறங்கி இடர்செய்து செத்திடும் – சுயசரிதை:1 3/1
தீங்கு மற்று இதில் உண்டு என்று அறிந்தவன் செயல் எதிர்க்கும் திறனிலன் ஆயினேன் – சுயசரிதை:1 35/3
உலகு எலாம் ஒர் பெரும் கனவு அஃதுளே உண்டு உறங்கி இடர்செய்து செத்திடும் – சுயசரிதை:1 47/1
சீரான மழை பெய்யும் தெய்வம் உண்டு சிவன் செத்தால் அன்றி மண் மேல் செழுமை உண்டு – சுயசரிதை:2 61/4
சீரான மழை பெய்யும் தெய்வம் உண்டு சிவன் செத்தால் அன்றி மண் மேல் செழுமை உண்டு – சுயசரிதை:2 61/4
முந்த ஒரு சூரியன் உண்டு அதன் முகத்து ஒளி கூறுதற்கு ஒர் மொழி இலையே – கண்ணன்:2 3/4
வானத்து மீன்கள் உண்டு சிறு மணிகளை போல் மின்னி நிறைந்திருக்கும் – கண்ணன்:2 4/1
கானத்து மலைகள் உண்டு எந்த காலமும் ஒர் இடம்விட்டு நகர்வதில்லை – கண்ணன்:2 4/3
நல்லநல்ல நதிகள் உண்டு அவை நாடெங்கும் ஓடி விளையாடி வரும் காண் – கண்ணன்:2 5/1
பூமிக்கு எனை அனுப்பினான் அந்த புது மண்டலத்தில் என் தம்பிகள் உண்டு
நேமித்த நெறிப்படியே இந்த நெடுவெளி எங்கணும் நித்தம் உருண்டே – கண்ணன்:3 1/1,2
பல் வகை மாண்பினிடையே கொஞ்சம் பயித்தியம் அடிக்கடி தோன்றுவது உண்டு
நல்வழி செல்லுபவரை மனம் நையும் வரை சோதனை செய் நடத்தை உண்டு – கண்ணன்:3 2/3,4
நல்வழி செல்லுபவரை மனம் நையும் வரை சோதனை செய் நடத்தை உண்டு – கண்ணன்:3 2/4
சிறந்தது பார்ப்பனருள்ளே சில செட்டி மக்களொடு மிக பழக்கம் உண்டு
நிறம்தனில் கருமை கொண்டான் அவன் நேயமுற களிப்பது பொன் நிற பெண்கள் – கண்ணன்:3 4/2,3
வன்புகள் பல புரிவான் ஒரு மந்திரி உண்டு எந்தைக்கு விதி என்பவன் – கண்ணன்:3 6/3
சேவகரால் பட்ட சிரமம் மிக உண்டு கண்டீர் – கண்ணன்:4 1/11
ஊரை எழுப்பிவிட நிச்சயங்கொண்டீர் அன்னை ஒருத்தி உண்டு என்பதையும் மறந்துவிட்டீர் – கண்ணன்:11 1/3
தேர்ந்தே கனிகள் கொண்டு தருவேன் நல்ல தேம் கள் உண்டு இனிது களிப்போம் – கண்ணன்:12 7/2
பொய்யை உருவம் என கொண்டவன் என்றே கிழ பொன்னி உரைத்தது உண்டு தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 4/2
வாயும் உரைப்பது உண்டு கண்டாய் அந்த மாயன் புகழினை எப்போதும் – கண்ணன்:14 3/2
அவல மொழிகள் அளப்பது ஏன் தொழில் ஆயிரம் உண்டு அவை செய்குவீர் – பாஞ்சாலி:1 77/4
தீது நமக்கு வராமலே வெற்றி சேர்வதற்கு ஓர் வழி உண்டு காண் களி – பாஞ்சாலி:1 91/2
பிழை ஒன்றே அரசர்க்கு உண்டு கண்டாய் பிறரை தாழ்த்துவதில் சலிப்பு எய்தல் – பாஞ்சாலி:1 100/4
பாலடையும் நறு நெய்யும் தேனும் உண்டு பண்ணவர் போல் மக்கள் எலாம் பயிலும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 116/4
நேம தவறலும் உண்டு காண் நரர் நெஞ்சம் கொதித்திடு போழ்திலே – பாஞ்சாலி:1 136/4
ஏற்று உடல் காத்திடும் ஏழைக்கும் உயிர் எத்தனை உண்டு அவை யாவிற்கும் நித்தம் – பாஞ்சாலி:1 141/2
பதியுமாறு பிறர் செயும் கர்ம பயனும் நம்மை அடைவது உண்டு அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 182/4
அருமையான செல்வம் என்பால் அளவிலாதது உண்டு
ஒரு மடங்கு வைத்தால் எதிரே ஒன்பதாக வைப்பேன் – பாஞ்சாலி:2 185/2,3
நின்னை அடிமை என கொள்வதற்கு நீதி உண்டு
செல்லும் நெறியறியார் செய்கை இங்கு பார்த்திடிலோ – பாஞ்சாலி:5 271/66,67
சூதர் மனைகளிலே அண்ணே தொண்டு மகளிர் உண்டு
சூதில் பணயம் என்றே அங்கு ஓர் தொண்டச்சி போவது இல்லை – பாஞ்சாலி:5 273/1,2
தருமத்தை அப்போது வெல்ல காண்போம் தனு உண்டு காண்டீவம் அதன் பேர் என்றான் – பாஞ்சாலி:5 283/4
பாகையிலே வால் இருக்க பார்த்தது உண்டு கந்தை போல் – குயில்:5 1/43
மிக்க உணவு உண்டு வாய் மென்று அசைதான் போடுகையில் – குயில்:7 1/55
இன்னும் பிறவி உண்டு மாதரசே இன்பம் உண்டு – குயில்:9 1/166
இன்னும் பிறவி உண்டு மாதரசே இன்பம் உண்டு
நின்னுடனே வாழ்வன் இனி நேரும் பிறப்பினிலே – குயில்:9 1/166,167
பேய் உண்டு மந்திரம் உண்டு – வசனகவிதை:3 3/4
பேய் உண்டு மந்திரம் உண்டு
பேய் இல்லை மந்திரம் உண்டு – வசனகவிதை:3 3/4,5
பேய் இல்லை மந்திரம் உண்டு
நோய் உண்டு மருந்து உண்டு – வசனகவிதை:3 3/5,6
நோய் உண்டு மருந்து உண்டு – வசனகவிதை:3 3/6
நோய் உண்டு மருந்து உண்டு
அயர்வு கொல்லும் அதனை ஊக்கம் கொல்லும் – வசனகவிதை:3 3/6,7
நாங்கள் அடிக்கடி வார்த்தை சொல்லிக்கொள்வது உண்டு
கயிற்றினிடத்தில் பேசினால் அது மறுமொழி சொல்லுமா – வசனகவிதை:4 1/11,12
ஒரு கயிறா சொன்னேன் இரண்டு கயிறு உண்டு
ஒன்று ஒரு சாண் மற்றொன்று முக்கால் சாண் – வசனகவிதை:4 1/17,18
இந்த தெய்வம் கதி என்று இருப்பீர் ஆக்கம் உண்டு என்று அனைத்தும் உரைக்கும் – பிற்சேர்க்கை:1 1/2
மரத்தின் வேரில் அதற்கு உணவு உண்டு வயிற்றினிலே கருவுக்கு உணவு உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 2/1
மரத்தின் வேரில் அதற்கு உணவு உண்டு வயிற்றினிலே கருவுக்கு உணவு உண்டு
தரத்தில் ஒத்த தருமங்கள் உண்டு சக்தி ஒன்றிலோ முக்தி உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 2/1,2
தரத்தில் ஒத்த தருமங்கள் உண்டு சக்தி ஒன்றிலோ முக்தி உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 2/2
தரத்தில் ஒத்த தருமங்கள் உண்டு சக்தி ஒன்றிலோ முக்தி உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 2/2
அச்சம் இல்லை மயங்குவது இல்லை அன்பும் இன்பமும் மேன்மையும் உண்டு
மிச்சம் இல்லை பழம் துயர் குப்பை வெற்றி உண்டு விரைவினில் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 6/1,2
மிச்சம் இல்லை பழம் துயர் குப்பை வெற்றி உண்டு விரைவினில் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 6/2
மிச்சம் இல்லை பழம் துயர் குப்பை வெற்றி உண்டு விரைவினில் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 6/2
கனி தரும் மாமரம் ஒன்று அதில் காய்களும் பிஞ்சு கனிகளும் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:8 1/2
பூவில் உதிர்வதும் உண்டு பிஞ்சை பூச்சி அரித்து கெடுவதும் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:8 2/1
பூவில் உதிர்வதும் உண்டு பிஞ்சை பூச்சி அரித்து கெடுவதும் உண்டு
நாவிற்கு இனியதை தின்பார் அதில் நாற்பதினாயிரம் சாதிகள் சொல்வார் – பிற்சேர்க்கை:8 2/1,2
ஒன்று உண்டு மானிட சாதி பயின்று உண்மைகள் கண்டவர் இன்பங்கள் சேர்வார் – பிற்சேர்க்கை:8 3/1
எல்லையில்லா பொருள் ஒன்று தான் இயல்பு அறிவு ஆகி இருப்பது உண்டு என்றே – பிற்சேர்க்கை:8 19/1
பாராய் நல் இன்ப பரவசம் உண்டு என்பதையே – பிற்சேர்க்கை:25 8/2
மேல்

உண்டு-கொல் (3)

என்பது யார்க்கும் வியப்பினை நல்குமால் என் செய்கேன் பழி என் மிசை உண்டு-கொல்
அன்பு எனும் பெரு வெள்ளம் இழுக்குமேல் அதனை யாவர் பிழைத்திட வல்லரே – சுயசரிதை:1 6/2,3
இலகு புகழ் மனு ஆதி முதுவர்க்கும் மாமனே பொருள் ஏற்றமும் மாட்சியும் இப்படி உண்டு-கொல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/2
தாம் பெற்ற மைந்தர்க்கு தீது செய்திடும் தந்தையர் பார் மிசை உண்டு-கொல் கெட்ட – பாஞ்சாலி:1 86/2
மேல்

உண்டும் (1)

விடம் உண்டும் சாகாமல் இருக்க கற்றால் வேறெதுதான் யாதாயின் எமக்கு இங்கு என்னே – சுயசரிதை:2 10/2
மேல்

உண்டென்று (1)

ஆயிரம் தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி அலையும் அறிவிலிகாள் பல்லாயிரம் –வேதாந்த:10 1/1
மேல்

உண்டே (5)

எழுதரிய பெரும் கொடுமை சிறை உண்டு தூக்கு உண்டே இறப்பது உண்டு –தேசீய:52 3/3
நயப்படு மது உண்டே சிவநாட்டியம் காட்டி நல் அருள்புரிவாய் – தோத்திர:11 1/4
சுற்றி மார்பில் அருள் மது உண்டே தோகை சக்தியொடு இன்புற்று வாழ்வோம் – தனி:14 4/4
விதமுற சொன்ன பொருள் குவையும் பெரிதில்லை காண் அந்த வேள்வியில் என்னை வெதுப்பின வேறு பல உண்டே
இதனை எலாம் அவ் விழியற்ற தந்தையின்பால் சென்றே சொல்லி இங்கு இவர் மீது அவனும் பகை எய்திட செய்குவாய் – பாஞ்சாலி:1 43/2,3
நீரினை நித்தலும் காக்குமாம் இந்த நீள் சுனை போல்வர் பலர் உண்டே எனில் – பாஞ்சாலி:1 70/2
மேல்

உண்டேல் (1)

சொல்லுக வருவது உண்டேல் மன துணிவு இலையேல் அதும் சொல்லுக என்றான் – பாஞ்சாலி:2 177/4
மேல்

உண்டோ (108)

மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனி உண்டோ
மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கை இனி உண்டோ புலனில் –தேசீய:17 1/1,2
மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கை இனி உண்டோ புலனில் –தேசீய:17 1/2
வாழ்க்கை இனியுண்டோ நம்மில் அந்த வாழ்க்கை இனி உண்டோ
இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள் எண்ணரும் பெரு நாடு –தேசீய:17 1/3,4
வான மழை இல்லையென்றால் வாழ்வு உண்டோ எந்தை சுயாதீனம் –தேசீய:27 10/1
ஆவி அங்கு உண்டோ செம்மை அறிவு உண்டோ ஆக்கம் உண்டோ –தேசீய:29 3/2
ஆவி அங்கு உண்டோ செம்மை அறிவு உண்டோ ஆக்கம் உண்டோ –தேசீய:29 3/2
ஆவி அங்கு உண்டோ செம்மை அறிவு உண்டோ ஆக்கம் உண்டோ
காவிய நூல்கள் ஞான கலைகள் வேதங்கள் உண்டோ –தேசீய:29 3/2,3
காவிய நூல்கள் ஞான கலைகள் வேதங்கள் உண்டோ
பாவியர் அன்றோ நிந்தன் பாலனம் படைத்திலாதார் –தேசீய:29 3/3,4
பண்டு கண்டது உண்டோ அதற்கு பாத்திரம் ஆவாயோ –தேசீய:34 1/2
குப்பை விரும்பும் நாய்க்கே அடிமை கொற்ற தவிசும் உண்டோ –தேசீய:34 4/2
ஒற்றுமை பயின்றாயோ அடிமை உடம்பில் வலிமை உண்டோ
வெற்றுரை பேசாதே அடிமை வீரியம் அறிவாயோ –தேசீய:34 5/1,2
நாடு காப்பதற்கே உனக்கு ஞானம் சிறிதும் உண்டோ
வீடு காக்க போடா அடிமை வேலை செய்ய போடா –தேசீய:34 8/1,2
தட்டி பேசுவோர் உண்டோ சிறைக்குள்ளே தள்ளுவேன் பழி கொள்ளுவேன் –தேசீய:38 7/2
அலிகளுக்கு இன்பம் உண்டோ –தேசீய:40 3/3
மாங்கனி வீழ்வது உண்டோ –தேசீய:40 5/3
வாழ தகுதி உண்டோ –தேசீய:40 11/3
இருக்க நிலைமை உண்டோ –தேசீய:40 12/3
துளக்கற ஓங்கி நிற்பர் துயர் உண்டோ துணிவுள்ளோர்க்கே –தேசீய:51 9/4
பின்பு நின்னை அல்லால் காளி பிறிது நானும் உண்டோ
அன்பு அளித்துவிட்டாய் காளி ஆண்மை தந்துவிட்டாய் – தோத்திர:30 2/2,3
சாடும் திறன் எனக்கு தருவாய் அடி தாயே உனக்கு அரியது உண்டோ மதி – தோத்திர:32 9/3
எல்லை உண்டோ இலையோ இங்கு யாவர் கண்டார் திசை வெளியினுக்கே – தோத்திர:42 8/1
பித்தனை போல் வாழ்வதிலே பெருமை உண்டோ திருவே – தோத்திர:58 1/2
உன்னை அன்றி இன்பம் உண்டோ உலக மிசை வேறே – தோத்திர:58 2/1
ஈடு நினக்கு ஓர் தெய்வம் உண்டோ எனக்கு உனை அன்றி சரணும் உண்டோ – தோத்திர:58 3/3
ஈடு நினக்கு ஓர் தெய்வம் உண்டோ எனக்கு உனை அன்றி சரணும் உண்டோ
வாடு நிலத்தை கண்டு இரங்கா மழையினை போல் உள்ளம் உண்டோ – தோத்திர:58 3/3,4
வாடு நிலத்தை கண்டு இரங்கா மழையினை போல் உள்ளம் உண்டோ
நாடும் மணி செல்வம் எல்லாம் நன்கு அருள்வாய் திருவே – தோத்திர:58 3/4,5
வைத்த நினைவை அல்லால் பிற வாஞ்சை உண்டோ வயது அங்ஙனமே இருபத்திரண்டாம் – தோத்திர:64 4/3
திண்மையுள்ளாரை நீ செய்வதும் ஒன்று உண்டோ மாயையே –வேதாந்த:8 1/2
பொல்லா புழுவினை கொல்ல நினைத்த பின் புத்தி மயக்கம் உண்டோ –வேதாந்த:24 1/2
உள்ளது எலாம் ஓர் உயிர் என்று தேர்ந்த பின் உள்ளம் குலைவது உண்டோ மனமே –வேதாந்த:24 2/1
எண்ணம் சிறிதும் உண்டோ –வேதாந்த:24 3/4
ஓர் அழகாக விழுங்கிடும் உள்ளத்தை ஒப்பது ஒர் செல்வம் உண்டோ – தனி:3 2/4
வீரத்தில் குஞ்சு என்றும் மூப்பு என்றும் உண்டோ
தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் – தனி:7 1/4,5
தாகம் அறிந்து ஈயும் அருள் வான் மழைக்கே உண்டோ தாகத்தின் துயர் மழைதான் அறிந்திடுமோ என்றேன் – தனி:9 2/3
ஏலத்தில் விடுவது உண்டோ எண்ணத்தை என்றேன் எண்ணினால் எண்ணியது நண்ணும் காண் என்றாள் – தனி:9 3/3
இ சகத்தினில் இன்பங்கள் அன்றோ இவற்றின் நல் இன்பம் வேறொன்றும் உண்டோ – தனி:14 1/4
புல்லும் மார்பினோடு ஆடி குதிக்கும் போகம் போல் ஒரு போகம் இங்கு உண்டோ – தனி:14 5/4
செல்லும் பண்ணொடு சிற்சபை ஆடும் செல்வம் போல் ஒரு செல்வம் இங்கு உண்டோ – தனி:14 6/4
ஊழ் கடந்து வருவதும் ஒன்று உண்டோ உண்மைதன்னில் ஓர் பாதி உணர்ந்திட்டேன் – சுயசரிதை:1 1/4
அன்னோர்கள் உரைத்தது அன்றி செய்கை இல்லை அத்வைத நிலை கண்டால் மரணம் உண்டோ
முன்னோர்கள் உரைத்த பல சித்தர் எல்லாம் முடிந்திட்டார் மடிந்திட்டார் மண்ணாய்விட்டார் – சுயசரிதை:2 4/3,4
அல்லல் இல்லை அல்லல் இல்லை அல்லல் இல்லை அனைத்துமே தெய்வம் என்றால் அல்லல் உண்டோ – சுயசரிதை:2 15/4
தாய்க்கு மேல் இங்கே ஓர் தெய்வம் உண்டோ தாய் பெண்ணே அல்லளோ தமக்கை தங்கை – சுயசரிதை:2 47/1
மாதவனும் ஏந்தினான் வானோர்க்கேனும் மாதர் இன்பம் போல் பிறிதோர் இன்பம் உண்டோ
காதல்செயும் மனைவியே சக்தி கண்டீர் கடவுள்நிலை அவளாலே எய்த வேண்டும் – சுயசரிதை:2 50/3,4
இக்கணத்தில் இடைக்கணம் ஒன்று உண்டோ இதனுள்ளே பகை மாய்த்திட வல்லவன் காண் – கண்ணன்:5 11/2
இன்ப கதைகள் எல்லாம் உன்னை போல் ஏடுகள் சொல்வது உண்டோ
அன்பு தருவதிலே உனை நேர் ஆகும் ஓர் தெய்வம் உண்டோ – கண்ணன்:8 9/1,2
அன்பு தருவதிலே உனை நேர் ஆகும் ஓர் தெய்வம் உண்டோ – கண்ணன்:8 9/2
மார்பில் அணிவதற்கே உன்னை போல் வைர மணிகள் உண்டோ
சீர்பெற்று வாழ்வதற்கே உன்னை போல் செல்வம் பிறிதும் உண்டோ – கண்ணன்:8 10/1,2
சீர்பெற்று வாழ்வதற்கே உன்னை போல் செல்வம் பிறிதும் உண்டோ – கண்ணன்:8 10/2
எங்காகிலும் பார்த்தது உண்டோ கண்ணன் எங்களை செய்கின்ற வேடிக்கை ஒன்றோ – கண்ணன்:9 7/2
கண்கள் உறங்க ஒரு காரணம் உண்டோ கண்ணனை இன்று இரவு காண்பதன் முன்னே – கண்ணன்:11 6/1
கண்கள் உறங்கல் எனும் காரியம் உண்டோ கண்ணனை கை இரண்டும் கட்டல் இன்றியே – கண்ணன்:11 6/4
மையல் கொடுத்துவிட்டு தங்கமே தங்கம் தலை மறைந்து திரிபவர்க்கு மானமும் உண்டோ
பொய்யை உருவம் என கொண்டவன் என்றே கிழ பொன்னி உரைத்தது உண்டு தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 4/1,2
பெண்கள் இனத்தில் இது போலே ஒரு பேதையை முன்பு கண்டது உண்டோ – கண்ணன்:14 4/2
கண்ணன் முகம் மறந்து போனால் இந்த கண்கள் இருந்து பயன் உண்டோ
வண்ண படமும் இல்லை கண்டாய் இனி வாழும் வழி என்னடி தோழி – கண்ணன்:14 6/1,2
சொல்லி தெரிவதில்லை மன்மதக்கலை முக சோதி மறைத்தும் ஒரு காதல் இங்கு உண்டோ – கண்ணன்:18 1/4
ஆரியர் முன் நெறிகள் மேன்மை என்கிறாய் பண்டை ஆரிய பெண்களுக்கு திரைகள் உண்டோ
ஓரிருமுறை கண்டு பழகிய பின் வெறும் ஒப்புக்கு காட்டுவது இ நாணம் என்னடீ – கண்ணன்:18 2/1,2
சின்னஞ்சிறு குழந்தை என்ற கருத்தோ இங்கு செய்யத்தகாத செய்கை செய்தவர் உண்டோ
வன்ன முகத்திரையை களைந்திடு என்றேன் நின்றன் மதம் கண்டு துகிலினை வலிது உரிந்தேன் – கண்ணன்:19 1/2,3
பாட்டும் சுதியும் ஒன்று கலந்திடுங்கால் தம்முள் பன்னி உபசரணை பேசுவது உண்டோ
நீட்டும் கதிர்களோடு நிலவு வந்தே விண்ணை நின்று புகழ்ந்து விட்டு பின் மருவுமோ – கண்ணன்:19 3/2,3
பல கடல் நாட்டையும் இப்படி வென்றதை எங்கணும் சொல்ல பார்த்தது உண்டோ கதை கேட்டது உண்டோ புகல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/4
பல கடல் நாட்டையும் இப்படி வென்றதை எங்கணும் சொல்ல பார்த்தது உண்டோ கதை கேட்டது உண்டோ புகல் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/4
மந்திரத்தில் அ சேதியர் மன்னனை மாய்த்திட்டார் ஐய மா மகத்தில் அதிதியை கொல்ல மரபு உண்டோ
இந்திரத்துவம் பெற்று இவர் வாழும் நெறி நன்றே இதை எண்ணியெண்ணி என் நெஞ்சு கொதிக்குது மாமனே – பாஞ்சாலி:1 48/3,4
பஞ்சவர் வீரம் பெரிது காண் ஒரு பார்த்தன் கை வில்லுக்கு எதிர் உண்டோ உன்றன் – பாஞ்சாலி:1 55/2
மைந்த நினக்கு வருத்தம் ஏன் இவன் வார்த்தையில் ஏதும் பொருள் உண்டோ நினக்கு – பாஞ்சாலி:1 60/2
எந்தவிதத்தும் குறை உண்டோ நினை யாரும் எதிர்த்திடுவார் உண்டோ நின்றன் – பாஞ்சாலி:1 60/3
எந்தவிதத்தும் குறை உண்டோ நினை யாரும் எதிர்த்திடுவார் உண்டோ நின்றன் – பாஞ்சாலி:1 60/3
மன்னும் அ பாண்டவ சோதரர் இவை வாய்ந்தும் உனக்கு துயர் உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 61/4
ஆபத்து அரசர்க்கு வேறு உண்டோ தம்மில் அன்னியர் செல்வம் மிகுதல் போல் – பாஞ்சாலி:1 64/4
சோதரர்தம்முள் பகை உண்டோ ஒரு சுற்றத்திலே பெரும் செற்றமோ நம்மில் – பாஞ்சாலி:1 72/1
கொள்ளப்படாத பெரும்பழி அன்றி கொண்டதொர் நன்மை சிறிது உண்டோ நெஞ்சில் – பாஞ்சாலி:1 73/2
எள்ள தகுந்த பகைமையோ அவர் யார்க்கும் இளைத்த வகை உண்டோ வெறும் – பாஞ்சாலி:1 73/3
ஆதரவு இங்ஙனம் பிள்ளை மேல் வைக்கும் அப்பன் உலகினில் வேறு உண்டோ உயிர் – பாஞ்சாலி:1 89/3
நார் உரிப்பார் உண்டோ நினை காரணம் காட்டுதல் ஆகுமோ என்னை – பாஞ்சாலி:1 90/2
பாரினில் பிறர் உடைமை வெஃகும் பதரினை போல் ஒரு பதர் உண்டோ
பேரியல் செல்வங்களும் இசை பெருமையும் எய்திட விரும்புதியேல் – பாஞ்சாலி:1 93/2,3
தலைவன் ஆங்கு பிறர் கையில் பொம்மை சார்ந்து நிற்பவர்க்கு உய்ந்நெறி உண்டோ
உலைவு அலால் திரிதாட்டிர வர்க்கத்து உள்ளவர்க்கு நலம் என்பது இல்லை – பாஞ்சாலி:1 99/1,2
பொய் அன்று என் உரை என் இயல் போர்வாய் பொய்ம்மை வீறு என்றும் சொல்லியது உண்டோ
நைய நின் முனர் என் சிரம் கொய்தே நான் இங்கு ஆவி இறுத்திடுவேனால் – பாஞ்சாலி:1 106/2,3
கெடும் நாள் வருமளவும் ஒரு கிருமியை அழிப்பவர் உலகில் உண்டோ
படு நாள் குறி அன்றோ இந்த பாதகம் நினைப்பவர் நினைத்ததுதான் – பாஞ்சாலி:1 134/2,3
நேரிட வாழ்வு உண்டோ இரு நெருப்பினுக்கு இடையினில் ஒரு விறகோ – பாஞ்சாலி:1 135/4
வென்றி பெறும் திருவடியாய் நினது சொல்லை மீறி ஒரு செயல் உண்டோ ஆண்டான் ஆணை – பாஞ்சாலி:1 143/3
அன்றி அடியார்தமக்கு கடன் வேறு உண்டோ ஐயனே பாண்டவர்தம் ஆவி நீயே – பாஞ்சாலி:1 143/4
நீங்கி அகன்றிடலாகும் தன்மை உண்டோ நெடும் கரத்து விதி காட்டும் நெறியில் நின்றே – பாஞ்சாலி:1 145/4
சமையும் ஒரு பச்சை நிற வட்டம் காண்பாய் தரணியில் இங்கு இது போல் ஓர் பசுமை உண்டோ
இமை குவிய மின் வட்டின் வயிர கால்கள் எண்ணில்லாது இடையிடையே எழுதல் காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 151/2,3
பெருமை இங்கு இதில் உண்டோ அற பெற்றி உண்டோ மற பீடு உளதோ – பாஞ்சாலி:2 167/2
பெருமை இங்கு இதில் உண்டோ அற பெற்றி உண்டோ மற பீடு உளதோ – பாஞ்சாலி:2 167/2
சோரம் இங்கு இதில் உண்டோ தொழில் சூது எனில் ஆடுநர் அரசர் அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 169/2
மாத்திரம் மறந்துவிட்டாய் மன்னர் வல்லினுக்கு அழைத்திடில் மறுப்பது உண்டோ – பாஞ்சாலி:2 175/4
முன்பு என சொலும் காலம் அதற்கு மூடரே ஓர் வரையறை உண்டோ
முன்பு என சொலின் நேற்று முன்பேயாம் மூன்று கோடி வருடமும் முன்பே – பாஞ்சாலி:2 179/2,3
விதியினும் பெரிதோர் பொருள் உண்டோ மேலை நாம் செயும் கர்மம் அல்லாதே – பாஞ்சாலி:2 182/2
வந்து எதிர்த்துவிட்டாய் எதிரே வைக்க நிதியம் உண்டோ – பாஞ்சாலி:2 184/4
ஒருவன் ஆட பணயம் வேறே ஒருவன் வைப்பது உண்டோ
தருமமாகுமோடா சொல்வாய் தம்பி இந்த வார்த்தை – பாஞ்சாலி:2 186/1,2
நெறி உரைத்திடும் மேலவர் வாய்ச்சொல் நீசரானவர் கொள்ளுவது உண்டோ
பொறி பறக்க விழிகள் இரண்டும் புருவம் ஆங்கு துடிக்க சினத்தின் – பாஞ்சாலி:3 207/2,3
வையம் மீதில் உள்ளார் அவர்தம் வழியில் வந்தது உண்டோ
செய்யொணாத செய்வார் தம்மை சீருறுத்த நாடி – பாஞ்சாலி:3 211/2,3
இன்பம் எங்கண் உண்டோ அங்கே ஏகிடு என்று உரைத்தான் – பாஞ்சாலி:3 212/4
முன்னை கதை அன்றி வேறு உண்டோ அந்த மோச சகுனி கெலித்தனன் – பாஞ்சாலி:3 238/4
சாய புலை தொண்டு சார்ந்திட்டால் பின்பு தாரம் உடைமை அவர்க்கு உண்டோ – பாஞ்சாலி:4 256/4
சீறும் அரசனுக்கு ஏழையேன் பிழை செய்தது உண்டோ அங்கு தேவியார்தமை – பாஞ்சாலி:4 262/1
எந்தையர் தாம் மனைவியரை விற்பது உண்டோ இதுகாறும் அரசியரை சூதில் தோற்ற – பாஞ்சாலி:5 285/1
விந்தையை நீர் கேட்டது உண்டோ விலைமாதர்க்கு விதித்ததையே பிற்கால நீதிக்காரர் – பாஞ்சாலி:5 285/2
பின்னையும் ஓர் உடைமை உண்டோ என்று நம்மை பெண்ணரசு கேட்கின்றார் பெண்மை வாயால் – பாஞ்சாலி:5 286/2
கண்ணிய நிலைமை ஓராய் நீதி நீ காண்பது உண்டோ – பாஞ்சாலி:5 289/4
பூமியிலே மாடு போல் பொற்பு உடைய சாதி உண்டோ
மானிடரும் தம்முள் வலி மிகுந்த மைந்தர்தமை – குயில்:7 1/18,19
என்ன பயன் பெற்றேன் எனை போல் ஓர் பாவி உண்டோ
சேற்றிலே தாமரையும் சீழ் உடைய மீன் வயிற்றில் – குயில்:7 1/36,37
இ தரையில் மேலோர் முன் ஏழையர்க்கு நாணம் உண்டோ
தேவர் முன்னே அன்பு உரைக்க சிந்தை வெட்கம் கொள்வது உண்டோ – குயில்:7 1/64,65
தேவர் முன்னே அன்பு உரைக்க சிந்தை வெட்கம் கொள்வது உண்டோ
காவலர்க்கு தம் குறைகள் காட்டாரோ கீழடியார் – குயில்:7 1/65,66
கொல்லும் அடல் சிங்கம் குழி முயலை வேட்பது உண்டோ
வெல்லு திறல் மா வேந்தர் வேடருள்ளோ பெண்ணெடுப்பர் – குயில்:9 1/86,87
நின்னை அன்றி ஓர் பெண் நிலத்தில் உண்டோ என்றனுக்கே – குயில்:9 1/98
காதலிலே ஐயம் கலந்தாலும் நிற்பது உண்டோ
மாதர் அன்பு கூறில் மனம் இளகார் இங்கு உளரோ – குயில்:9 1/221,222
பிராணன் காற்றாயின் அதற்கு அஞ்சி வாழ்வது உண்டோ
காற்று நம் மீது வீசுக – வசனகவிதை:4 8/7,8
புலன் ஆர சகோர பக்ஷி களிப்பதற்கு வேறு சுடர் பொருள் இங்கு உண்டோ – பிற்சேர்க்கை:11 5/4
மேல்

உண்டோடா (3)

எல்லாம் ஆகி கலந்து நிறைந்த பின் ஏழைமை உண்டோடா மனமே –வேதாந்த:24 1/1
வெள்ளம் என பொழி தண் அருள் ஆழ்ந்த பின் வேதனை உண்டோடா –வேதாந்த:24 2/2
ஆன்ம ஒளி கடல் மூழ்கி திளைப்பவர்க்கு அச்சமும் உண்டோடா மனமே –வேதாந்த:24 5/1
மேல்

உண்டோடீ (1)

ஆத்திரம்கொண்டவர்க்கே கண்ணம்மா சாத்திரம் உண்டோடீ
மூத்தவர் சம்மதியில் வதுவை முறைகள் பின்பு செய்வோம் – கண்ணன்:16 3/2,3
மேல்

உண்ண (3)

உண்ண காய்கனி தந்திடுவீரே உழுது நன்செய் பயிரிடுவீரே – பல்வகை:8 2/2
முன்பு விதித்ததனையே பின்பு முறைப்படி அறிந்து உண்ண மூட்டிவிடுவான் – கண்ணன்:3 6/4
உண்ண நல் கனி வகையும் களி உவகையும் கேளியும் ஓங்கினவே – பாஞ்சாலி:1 13/4
மேல்

உண்ணப்படுதலும் (1)

உண்பது நன்று உண்ணப்படுதலும் நன்று – வசனகவிதை:1 6/17
மேல்

உண்ணஉண்ண (1)

உண்ணஉண்ண தெவிட்டாத அம்மை உயிர் எனும் முலையினில் உணர்வு எனும் பால் – கண்ணன்:2 1/1
மேல்

உண்ணிகளை (1)

மேனியிலே உண்ணிகளை மேவாது கொன்றிடுவேன் – குயில்:7 1/53
மேல்

உண்ணு (1)

சாவினையும் நோவினையும் உண்ணு – தோத்திர:26 8/4
மேல்

உண்ணுகின்றது (1)

எறும்பு உண்ணுகின்றது உறங்குகின்றது மணம்செய்துகொள்கின்றது குழந்தை பெறுகிறது ஓடுகிறது – வசனகவிதை:4 7/6
மேல்

உண்ணுகின்றார் (1)

சோரரை போல் ஆண்மக்கள் புவியின் மீது சுவை மிக்க பெண்மை நலம் உண்ணுகின்றார்
காரணம்தான் யாது எனிலோ ஆண்கள் எல்லாம் களவின்பம் விரும்புகின்றார் கற்பே மேல் என்று – சுயசரிதை:2 55/2,3
மேல்

உண்ணுதற்கு (1)

ஆரமுது உண்ணுதற்கு ஆசைகொண்டார் கள்ளில் அறிவை செலுத்துவாரோ –தேசீய:26 1/2
மேல்

உண்ணும் (8)

தேவர் உண்ணும் நல் மருந்து சேர்ந்த கும்பம் என்னவும் –தேசீய:7 4/1
உண்ணும் சாதிக்கு உறக்கமும் சாவுமே – தோத்திர:45 2/1
உண்ணும் இதழ் அமுத ஊற்றினள் கண்ணம்மா – தோத்திர:54 2/8
பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்றுவிட்ட போதினும் –வேதாந்த:1 1/6
உழைக்கும் வழி வினை ஆளும் வழி பயன் உண்ணும் வழி உரைப்பான் – கண்ணன்:1 3/2
அட்சர பொருள் ஆவாய் கண்ணா அக்கார அமுது உண்ணும் பசுங்குழந்தாய் – பாஞ்சாலி:5 294/2
பல பயன் உண்ணும் பரம நற்பொருளை – வசனகவிதை:7 0/13
சூத்திரனுக்கு ஒரு நீதி தண்டச்சோறு உண்ணும் பார்ப்புக்கு வேறொரு நீதி – பிற்சேர்க்கை:8 13/1
மேல்

உண்ணுவனோ (1)

துளக்கமற யான் பெற்று இங்கு உண்ணுவனோ அல்லால் –தேசீய:33 1/194
மேல்

உண்ணுவாய் (1)

சீத கதிர் மதி மேல் சென்று பாய்ந்து அங்கு தேன் உண்ணுவாய் மனமே – தனி:3 6/4
மேல்

உண்ணுவோன் (2)

ஊட்டுதல் பெரிது என உண்ணுவோன் செல்க –தேசீய:32 1/88
மனதிலே பிறந்தோன் மனன் உண்ணுவோன் மதனதேவனுக்கு என் உயிர் நல்கினன் – சுயசரிதை:1 8/3
மேல்

உண்ப (1)

உண்ப சுவை இன்றி உண்கின்றான் பின் உடுப்பது இகழ உடுக்கின்றான் பழ – பாஞ்சாலி:1 59/1
மேல்

உண்பதற்கு (1)

உண்பதற்கு பண்டம் உதவி நல்ல பால் கொணர்ந்தார் – குயில்:6 1/18
மேல்

உண்பது (1)

உண்பது நன்று உண்ணப்படுதலும் நன்று – வசனகவிதை:1 6/17
மேல்

உண்பாரே (1)

வருணன் மித்ரன் அர்யமானும் மதுவை உண்பாரே ஐயோ நாம் – தோத்திர:75 12/1
மேல்

உண்பீர் (3)

அன்னம் உண்பீர் பாலும் நெய்யும் அமுதும் உண்பீரே இ நேரம் – தோத்திர:75 16/1
எம்மை உண்பீர் எமக்கு உணவாவீர் – வசனகவிதை:1 6/11
உலகத்தை உண்பீர் உலகத்துக்கு உணவாவீர் – வசனகவிதை:1 6/12
மேல்

உண்பீரே (1)

அன்னம் உண்பீர் பாலும் நெய்யும் அமுதும் உண்பீரே இ நேரம் – தோத்திர:75 16/1
மேல்

உண்பேன் (1)

வெவ் விடம் உண்பேன் மேதினி அழிப்பேன் – தோத்திர:1 36/9
மேல்

உண்போம் (4)

இச்சை தீர மது வடித்து உண்போம் இஃது தீது என்று இடையர்கள் சொல்லும் – தனி:14 1/2
இச்சை தீர உலகினை கொல்வோம் இனிய சாறு சிவமதை உண்போம்
கொச்சை மக்களுக்கு இஃது எளிதாமோ கொஞ்சும் மாது ஒரு குண்டலி சக்தி – தனி:14 2/2,3
நன்று தோழரே அமிழ்தம் உண்போம் – வசனகவிதை:7 0/19
அமிழ்தம் நன்றே ஆம் அஃது உண்போம் – வசனகவிதை:7 0/20
மேல்

உண்போமடா (1)

சக்தி என்ற மதுவை உண்போமடா தாளம்கொட்டி திசைகள் அதிரவே – பல்வகை:5 5/1
மேல்

உண்மை (62)

தேறும் உண்மை கொள்ள இங்கு தேடி வந்த நாளினும் –தேசீய:7 2/2
ஈறு நிற்கும் உண்மை ஒன்று இறைஞ்சி நிற்பள் வாழ்கவே –தேசீய:7 2/4
விதம் பெறும் பல் நாட்டினர்க்கு வேறு ஒர் உண்மை தோற்றவே –தேசீய:7 5/3
வேதங்கள் பாடுவள் காணீர் உண்மை வேல் கையில் பற்றி குதிப்பாள் –தேசீய:10 4/1
பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறந்ததில்லை உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை –தேசீய:22 2/2
உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளி உண்டாகும் –தேசீய:22 4/1
ஊனுடல் தீயினும் உண்மை நிலைதவற உடன்படுமாறு உளதோ –தேசீய:26 4/2
தாய் மணி நாட்டின் உண்மை தனயர் நீர் –தேசீய:42 1/111
வில் விறலால் போர்செய்தல் பயன் இலதாம் என அதனை வெறுத்தே உண்மை
சொல் விறலால் போர்செய்வோன் பிறர்க்கு இன்றி தனக்கு உழையா துறவி ஆவோன் –தேசீய:43 3/3,4
வேதாவாயினும் அவனுக்கு அஞ்சாமே உண்மை நெறி விரிப்போன் எங்கள் –தேசீய:43 4/3
ஆரியர் பாழாகாது அருமறையின் உண்மை தந்த –தேசீய:48 15/1
உண்மை தேர் கோல நாட்டார் உரிமையை காத்து நின்றாய் –தேசீய:51 2/4
தொழுது அடிமைசெய்வாருக்கு செல்வங்கள் உண்டு உண்மை சொல்வோர்க்கு எல்லாம் –தேசீய:52 3/2
அம்மை மனம் கனிந்திட்டாள் அடி பரவி உண்மை சொலும் அடியார்தம்மை –தேசீய:52 4/3
உண்மை வாழி ஊக்கம் வாழி – தோத்திர:1 40/14
ஓம் சக்தி என்பவர் உண்மை கண்டார் சுடர் ஒண்மை கொண்டார் உயிர் வண்மை கொண்டார் – தோத்திர:22 7/2
சக்தி சக்தி என்றீராகில் சாகா உண்மை சேர்ந்தீரே – தோத்திர:25 2/2
ஓயேன் ஆவது உணராயோ நினது உண்மை தவறுவதோ அழகோ – தோத்திர:32 2/4
ஒன்று உளது உண்மை என்றும் – தோத்திர:68 25/1
ஒன்று உளது உண்மை அதை – தோத்திர:68 25/2
கலியை வென்றோர் வேத உண்மை கண்டுகொண்டாரே அம்மாவோ – தோத்திர:75 8/2
உண்மை என்ற சிலுவையில் கட்டி உணர்வை ஆணி தவம் கொண்டு அடித்தால் – தோத்திர:77 3/1
கல்லாதவராயினும் உண்மை சொல்லாதவராயினும் – தோத்திர:78 1/5
உண்மை நின்றிட வேண்டும் ஓம் ஓம் ஓம் ஓம் –வேதாந்த:5 2/4
உண்மை அறிந்தவர் உன்னை கணிப்பாரோ மாயையே மன –வேதாந்த:8 1/1
வேடத்தை நீர் உண்மை என்று கொள்வீர் என்று அவ் வேதம் அறியாதே –வேதாந்த:10 4/2
நாமத்தை நீர் உண்மை என்று கொள்வீர் என்று அ நான்மறை கண்டிலதே –வேதாந்த:10 5/2
ஒன்று பிரமம் உளது உண்மை அஃது உன் உணர்வு எனும் வேதம் எலாம் என்றும் –வேதாந்த:10 10/1
ஒன்று பிரமம் உளது உண்மை அஃது உன் உணர்வு என கொள்வாயே –வேதாந்த:10 10/2
நாமம் இல்லாதே உண்மை நாமத்தினால் இங்கு நன்மை விளைந்திடும் –வேதாந்த:15 2/4
மோசம்செய்யாமல் உண்மை முற்றிலும் கண்டு வணங்கி வணங்கி ஓர் –வேதாந்த:15 3/3
வல்லமை தோன்றும் தெய்வ வாழ்க்கையுற்றே இங்கு வாழ்ந்திடலாம் உண்மை –வேதாந்த:15 5/4
உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும் தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் வேணும் – பல்வகை:2 16/1
ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் எனக்கு உண்மை தெரிந்தது சொல்வேன் – பல்வகை:3 1/1
மதுர தேமொழி மங்கையர் உண்மை தேர் மா தவ பெரியோருடன் ஒப்புற்றே – பல்வகை:4 6/3
காட்டும் வைய பொருள்களின் உண்மை கண்டு சாத்திரம் சேர்த்திடுவீரே – பல்வகை:8 3/2
ஓலமிட்டு புகழ்ச்சிகள் சொல்வார் உண்மை கண்டிலர் வையத்து மாக்கள் – தனி:2 5/2
ஓம் என்று உரைத்துவிடின் போதுமோ அதில் உண்மை பொருள் அறியலாகுமோ – தனி:11 2/1
உண்மை ஒளிர்க என்று பாடவோ அதில் உங்கள் அருள் பொருந்தக்கூடுமோ – தனி:11 3/1
ஒற்றை வெள்ளை கவிதை மெய்ஞ்ஞானம் உண்மை வேந்தர் சிவநிலை கண்டார் – தனி:14 4/2
மெய்ப்பான சாத்திரங்கள் எனும் இவற்றால் இவ் உண்மை விளங்க கூறும் – தனி:23 3/3
முன் தொடர்பினில் உண்மை இருந்ததால் மூண்ட பின் அது ஒர் கேளி என்று எண்ணினேன் – சுயசரிதை:1 36/3
ஐயகோ சிறிது உண்மை விளங்கும் முன் ஆவி நைய துயருறல் வேண்டுமே – சுயசரிதை:1 45/3
பையப்பைய ஓர் ஆமை குன்று ஏறல் போல் பாருளோர் உண்மை கண்டு இவண் உய்வரால் – சுயசரிதை:1 45/4
பொன் ஆர்ந்த திருவடியை போற்றி இங்கு புகலுவேன் யான் அறியும் உண்மை எல்லாம் – சுயசரிதை:2 4/1
மலிவு கண்டீர் இவ் உண்மை பொய் கூறேன் யான் மடிந்தாலும் பொய் கூறேன் மானுடர்க்கே – சுயசரிதை:2 6/3
ஒப்பனைகள் காட்டாமல் உண்மை சொல்வாய் உத்தமனே எனக்கு நினை உணர்த்துவாயே – சுயசரிதை:2 24/4
கேளப்பா மேற்சொன்ன உண்மை எல்லாம் கேடற்ற மதியுடையான் குள்ளச்சாமி – சுயசரிதை:2 36/1
உண்மை தவறி நடப்பவர்தம்மை உதைத்து நசுக்கிடுவான் அருள் – கண்ணன்:1 8/1
நாவு துணிகுவதில்லை உண்மை நாமத்தை வெளிப்பட உரைப்பதற்கே – கண்ணன்:3 3/1
கோத்திரங்கள் சொல்லும் மூடர்தம் பொய்மை கூடையில் உண்மை கிடைக்குமோ நெஞ்சில் – கண்ணன்:7 1/2
பாடுபட்டோர்க்கும் விளங்கிடா உண்மை பார்த்திவன் எங்ஙனம் கூறுவான் – கண்ணன்:7 5/4
தேனில் இனிய குரலிலே கண்ணன் செப்பவும் உண்மை நிலை கண்டேன் பண்டை – கண்ணன்:7 12/2
சீத குவளை விழியினான் என்று செப்புவார் உண்மை தெளித்தவர் – பாஞ்சாலி:1 81/4
ஓதலானும் உணர்த்துதலானும் உண்மை சான்ற கலை தொகை யாவும் – பாஞ்சாலி:2 173/3
காட்டும் உண்மை நூல்கள் பலதாம் காட்டினார்களேனும் – பாஞ்சாலி:3 220/3
ஊமை போல் இருந்தான் பின்னோன் உண்மை முற்று உணர்ந்தான் – பாஞ்சாலி:3 227/4
உண்மை முழுதும் உரைத்திடுவேன் மேல்குலத்தீர் – குயில்:3 1/21
உண்மை வாழ்க உலகம் ஓங்குக – வசனகவிதை:7 0/9
ஒன்று மற்றொன்றை பழிக்கும் ஒன்றில் உண்மை என்று ஓதி மற்றொன்று பொய் என்னும் – பிற்சேர்க்கை:8 9/1
சொல்லுவர் உண்மை தெளிந்தார் இதை தூவெளி என்று தொழுவர் பெரியோர் – பிற்சேர்க்கை:8 19/2
ஒன்னார் பற்பலர் நாண வருணசிந்தாமணி என்னும் உண்மை வாளால் – பிற்சேர்க்கை:10 3/2
மேல்

உண்மைக்கு (2)

வேடம் பல் கோடி ஓர் உண்மைக்கு உள என்று வேதம் புகன்றிடுமே ஆங்கு ஓர் –வேதாந்த:10 4/1
நாமம் பல் கோடி ஒர் உண்மைக்கு உள என்று நான்மறை கூறிடுமே ஆங்கு ஓர் –வேதாந்த:10 5/1
மேல்

உண்மைகள் (7)

ஒயுதல்செய்யோம் தலைசாயுதல் செய்யோம் உண்மைகள் சொல்வோம் பல வண்மைகள் செய்வோம் –தேசீய:5 9/2
கோழைப்பட்ட ஜனங்களுக்கு உண்மைகள் கூறினாய் சட்டம் மீறினாய் –தேசீய:38 3/1
தேற்றி உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டாள் செல்வம் யாவினும் மேல் செல்வம் எய்தினோம் – பல்வகை:4 10/4
வீரர்தம் போரின் அரிய நல் சாத்திர வாதங்கள் பல விப்பிரர் தம்முள் விளைத்திட உண்மைகள் வீசவே – பாஞ்சாலி:1 45/3
ஒன்று உண்டு மானிட சாதி பயின்று உண்மைகள் கண்டவர் இன்பங்கள் சேர்வார் – பிற்சேர்க்கை:8 3/1
உண்மைகள் வேதங்கள் என்போம் பிறிது உள்ள மறைகள் கதை என கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 6/2
உற்றவர் நாட்டவர் ஊரார் இவர்க்கு உண்மைகள் கூறி இனியன செய்தல் – பிற்சேர்க்கை:8 15/1
மேல்

உண்மைதன்னில் (1)

ஊழ் கடந்து வருவதும் ஒன்று உண்டோ உண்மைதன்னில் ஓர் பாதி உணர்ந்திட்டேன் – சுயசரிதை:1 1/4
மேல்

உண்மையாய் (1)

உண்டு எனும் பொருளில் உண்மையாய் என் உளே – தோத்திர:10 1/9
மேல்

உண்மையான (1)

தமிழ்நாட்டிலே சாஸ்த்ரங்கள் இல்லை உண்மையான சாஸ்த்ரங்களை வளர்க்காமல் இருப்பனவற்றையும் மறந்துவிட்டு – வசனகவிதை:4 10/13
மேல்

உண்மையில் (2)

ஊக்கமும் உள்வலியும் உண்மையில் பற்றும் இல்லா –தேசீய:40 11/1
உண்மையில் அமுது ஆவாய் புண்கள் ஒழித்திடுவாய் களி உதவிடுவாய் – தோத்திர:11 3/1
மேல்

உண்மையிலே (1)

உண்மையிலே தவறாத புலவர் –தேசீய:4 5/3
மேல்

உண்மையின் (2)

இம்பர் வாழ்வின் இறுதி கண்டு உண்மையின் இயல்பு உணர்த்திய சங்கரன் ஏற்றமும் – சுயசரிதை:1 24/4
உண்மையின் பேர் தெய்வம் என்போம் அன்றி ஓதிடும் தெய்வங்கள் பொய் என கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 6/1
மேல்

உண்மையினை (1)

மனமார உண்மையினை புரட்டலாமோ மஹாசக்தி செய்த நன்றி மறக்கலாமோ – தோத்திர:27 2/2
மேல்

உண்மையும் (3)

யோகத்திலே நிகரற்றவள் உண்மையும் ஒன்று என நன்று அறிவாள் உயர் –தேசீய:9 8/1
உள்ளுறு தருமமும் உண்மையும் மாறி –தேசீய:24 1/12
உண்மையும் அறிவும் இன்பமும் ஆகி – வசனகவிதை:7 0/11
மேல்

உண்மையே (2)

உண்மையே தாரகம் என்று உணர்ந்திட்டார் அன்பு ஒன்றே உறுதி என்பார் – தனி:23 6/1
மந்திரம் கூறுவோம் உண்மையே தெய்வம் – வசனகவிதை:7 0/86
மேல்

உண்மையை (1)

உண்மையை அறியாய் உறவையே கருதி –தேசீய:32 1/162
மேல்

உண்மையையும் (1)

ஓடி இருப்பதோர் உண்மையையும் மாடனிடம் – குயில்:9 1/133
மேல்

உண்மையோடு (1)

அதனில் உண்மையோடு ஆர்ந்திடல் சாலும் என்று அறம் விதிப்பதும் அப்பொழுது ஓர்ந்திலேன் – சுயசரிதை:1 37/4
மேல்

உணர் (15)

நடையும் பறப்பும் உணர் வண்டிகள் செய்வோம் ஞாலம் நடுங்க வரும் கப்பல்கள் செய்வோம் –தேசீய:5 10/2
செய்வது அனைத்தின் குறிப்பு உணர் பாரததேவி அருள் கவிதை –தேசீய:8 12/2
உன்னை கெடுப்பது உறுதி என்றே உணர் மாயையே –வேதாந்த:8 3/2
தேகம் பொய் என்று உணர் தீரரை என் செய்வாய் மாயையே –வேதாந்த:8 4/2
சைகையில் பொருள் உணர்
சொல்வது தெளிந்து சொல் – பல்வகை:1 2/33,34
தெய்வம் நீ என்று உணர்
தேசத்தை காத்தல்செய் – பல்வகை:1 2/48,49
ருசி பல வென்று உணர்
ரூபம் செம்மைசெய் – பல்வகை:1 2/92,93
லோகநூல் கற்று உணர்
லௌகிகம் ஆற்று – பல்வகை:1 2/101,102
நல்ல கீத தொழில் உணர் பாணர் நடனம் வல்ல நகை முக மாதர் – தனி:14 5/1
இலங்கு நூல் உணர் ஞானியர் கூறுவர் யானும் மற்றது மெய் என தேர்ந்துளேன் – சுயசரிதை:1 11/3
தொல் இசை காவியங்கள் அரும் தொழில் உணர் சிற்பர் செய் ஓவியங்கள் – பாஞ்சாலி:1 12/2
மந்திரம் உணர் பெரியோர் பலர் வாய்த்திருந்தார் அவன் சபைதனிலே – பாஞ்சாலி:1 17/2
மெய்ந்நெறி உணர் விதுரன் இனி வேறு பல் அமைச்சரும் விளங்கிநின்றார் – பாஞ்சாலி:1 18/1
முற்று உணர் திரிதராட்டிரன் என்போன் மூட பிள்ளைக்கு மாமன் சொல் வார்த்தை – பாஞ்சாலி:1 84/3
வில் நயம் உணர் கிருபன் புகழ் வீர துரோணன் அங்கு அவன் புதல்வன் – பாஞ்சாலி:2 158/4
மேல்

உணர்க (1)

எல்லா உணர்வும் ஒன்றாதல் உணர்க
தான் வாழ்க – வசனகவிதை:1 5/3,4
மேல்

உணர்கிலேன் (1)

மருள் வழி அல்லால் மற்றொன்று உணர்கிலேன்
அகிலமும் யான் என ஆன்றோர் இசைப்பர் – பிற்சேர்க்கை:16 1/6,7
மேல்

உணர்ச்சி (2)

மெலிவுடன் இந்நாள் யாங்கள் வீழ்ந்திருக்கும் வீழ்ச்சியின் உணர்ச்சி மீது ஆணை –தேசீய:50 5/3
உண்டாக்கி பாலூட்டி வளர்த்த தாயை உமையவள் என்று அறியீரோ உணர்ச்சி கெட்டீர் – சுயசரிதை:2 46/3
மேல்

உணர்த்தல் (1)

பேயினை வேதம் உணர்த்தல் போல் கண்ணன் பெற்றி உனக்கு எவர் பேசுவார் – பாஞ்சாலி:1 83/4
மேல்

உணர்த்தவேண்டும் (1)

ஆவலற்று நின்றது என்னே அறிந்தது எல்லாம் ஆரியனே எனக்கு உணர்த்தவேண்டும் என்றேன் – சுயசரிதை:2 25/4
மேல்

உணர்த்தாய் (1)

சிந்தித்து மெய்ப்பொருளை உணர்த்தாய் ஐயே தேய்வு என்ற மரணத்தை தேய்க்கும் வண்ணம் – சுயசரிதை:2 59/1
மேல்

உணர்த்தி (2)

வானகத்தை இவ் உலகிலிருந்து தீண்டும் வகை உணர்த்தி காத்த பிரான் பதங்கள் போற்றி – சுயசரிதை:2 19/4
சென்று விளைவு எல்லாம் செவ்வனே தான் உணர்த்தி
மன்றினிடை உள்ளான் நின் மைத்துனன் நின் ஓர் தலைவன் – பாஞ்சாலி:4 252/41,42
மேல்

உணர்த்திய (2)

இம்பர் வாழ்வின் இறுதி கண்டு உண்மையின் இயல்பு உணர்த்திய சங்கரன் ஏற்றமும் – சுயசரிதை:1 24/4
ஐயர் என்றும் துரை என்றும் மற்று எனக்கு ஆங்கில கலை என்று ஒன்று உணர்த்திய
பொய்யருக்கு இது கூறுவன் கேட்பீரேல் பொழுது எலாம் உங்கள் பாடத்தில் போக்கி நான் – சுயசரிதை:1 28/1,2
மேல்

உணர்த்தியன (1)

ஐயன் எனக்கு உணர்த்தியன பலவாம் ஞானம் அதற்கு அவன் காட்டிய குறிப்போ அநந்தம் ஆகும் – சுயசரிதை:2 29/3
மேல்

உணர்த்தினன் (1)

வீரன் முன் நின்று விருப்பினை உணர்த்தினன்
இவனையும் கோயிலுள் இனிது அழைத்து ஏகி –தேசீய:42 1/72,73
மேல்

உணர்த்துகின்றேன் (1)

தேசிகன் கைகாட்டி எனக்கு உரைத்த செய்தி செந்தமிழில் உலகத்தார்க்கு உணர்த்துகின்றேன்
வாசியை நீ கும்பகத்தால் வலிய கட்டி மண் போலே சுவர் போலே வாழ்தல் வேண்டும் – சுயசரிதை:2 28/1,2
மேல்

உணர்த்துதலானும் (1)

ஓதலானும் உணர்த்துதலானும் உண்மை சான்ற கலை தொகை யாவும் – பாஞ்சாலி:2 173/3
மேல்

உணர்த்தும் (2)

தீதாவார் வரினும் அவர்க்கு இனிய சொலி நன்கு உணர்த்தும் செவ்வியாளன் –தேசீய:43 4/2
யாவருக்கும் தலை ஆயினான் மறை அர்த்தம் உணர்த்தும் நல் வாயினான் தமிழ் – தோத்திர:5 3/2
மேல்

உணர்த்துவாய் (1)

விதித்தாய் என்பதன் மெய் எனக்கு உணர்த்துவாய்
ஏனெனில் –தேசீய:24 1/18,19
மேல்

உணர்த்துவாயே (1)

ஒப்பனைகள் காட்டாமல் உண்மை சொல்வாய் உத்தமனே எனக்கு நினை உணர்த்துவாயே – சுயசரிதை:2 24/4
மேல்

உணர்த்துவேன் (1)

என்ன கூறி மற்று எங்ஙன் உணர்த்துவேன் இங்கு இவர்க்கு எனது உள்ளம் எரிவதே – சுயசரிதை:1 26/4
மேல்

உணர்தல் (1)

மன் உயிர் எல்லாம் கடவுளின் வடிவம் கடவுளின் மக்கள் என்று உணர்தல்
இன்ன மெய்ஞ்ஞான துணிவினை மற்று ஆங்கு இழிபடு போர் கொலை தண்டம் –தேசீய:41 4/2,3
மேல்

உணர்ந்த (7)

ஒன்னார் என்று எவரும் இலான் உலகு அனைத்தும் ஓருயிர் என்று உணர்ந்த ஞானி –தேசீய:44 4/2
முன்னை முனிவர் உரைத்த மறைப்பொருள் முற்றும் உணர்ந்த பின்னும் –வேதாந்த:6 2/3
வேதம் உணர்ந்த முனிவர் உணர்வினில் மேவு பரம்பொருள் காண் நல்ல – கண்ணன்:1 10/3
கலைகள் உணர்ந்த நல் வேதிய பாவலர் செய்தவாம் பழம் கற்பனை காவியம் பற்பல கற்றனை மாமனே – பாஞ்சாலி:1 42/3
நன்று இழைத்த தேர்கள் போரின் நடை உணர்ந்த பாகர் – பாஞ்சாலி:2 193/3
அலறி ஓர் நரி போல் குரைத்திட்டான் அஃது உணர்ந்த நிமித்திகர் வெய்ய – பாஞ்சாலி:2 198/3
ஆயிரங்களான நீதியவை உணர்ந்த தருமன் – பாஞ்சாலி:3 219/3
மேல்

உணர்ந்தவர்களுக்கு (1)

அன்பு வடிவாகி நிற்பள் துன்பு எலாம் அவள் இழைப்பாள் ஆக்க நீக்கம் யாவும் அவள் செய்கை இதை ஆர்ந்து உணர்ந்தவர்களுக்கு உண்டு உய்கை அவள் – தோத்திர:38 2/1
மேல்

உணர்ந்தவன் (2)

ஓர்ந்திடு சாத்திர போர்தனில் உணர்ந்தவன் வென்றிட உணராதான் – பாஞ்சாலி:2 176/3
மெய் வகுப்பவன் போல் பொதுவாம் விதி உணர்ந்தவன் போல் – பாஞ்சாலி:3 209/3
மேல்

உணர்ந்தன (1)

இச்சை உணர்ந்தன போல் ஈண்டும் பறவை எலாம் – குயில்:4 1/23
மேல்

உணர்ந்தாய் (1)

ஒன்று பொருள் அஃது இன்பம் என உணர்ந்தாய் தாயுமானவனே – தனி:16 1/3
மேல்

உணர்ந்தார் (2)

நன்று பல் பொருள் கொணர்ந்தார் புவி நாயகன் யுதிட்டிரன் என உணர்ந்தார் – பாஞ்சாலி:1 34/4
நல்ல தொழில் உணர்ந்தார் செயல் என்றே நாடு முழுதும் புகழ்ச்சிகள் கூற – பாஞ்சாலி:1 110/2
மேல்

உணர்ந்தாரேல் (1)

மானுட ஜன்மம் பெறுவதற்கு அரிது எனும் வாய்மையை உணர்ந்தாரேல் அவர் –தேசீய:26 4/1
மேல்

உணர்ந்தான் (3)

மொய்ம்புடை விறல் வீமா என மொழிந்தனன் அறநெறி முழுது உணர்ந்தான் – பாஞ்சாலி:1 132/4
ஊமை போல் இருந்தான் பின்னோன் உண்மை முற்று உணர்ந்தான் – பாஞ்சாலி:3 227/4
தப்பு இன்றி இன்பங்கள் துய்த்திடும் வகை தான் உணர்ந்தான் ஸஹதேவனாம் எங்கும் – பாஞ்சாலி:3 229/2
மேல்

உணர்ந்திட்டார் (1)

உண்மையே தாரகம் என்று உணர்ந்திட்டார் அன்பு ஒன்றே உறுதி என்பார் – தனி:23 6/1
மேல்

உணர்ந்திட்டேன் (1)

ஊழ் கடந்து வருவதும் ஒன்று உண்டோ உண்மைதன்னில் ஓர் பாதி உணர்ந்திட்டேன் – சுயசரிதை:1 1/4
மேல்

உணர்ந்திடல் (1)

மாத்திரம் எந்த வகையிலும் சக மாயம் உணர்ந்திடல் வேண்டுமே என்னும் – கண்ணன்:7 1/3
மேல்

உணர்ந்திடலாகும் (1)

வெய்ய கர்ம பயன்களின் நொந்துதான் மெய் உணர்ந்திடலாகும் என்று ஆக்கிய – சுயசரிதை:1 45/1
மேல்

உணர்ந்திடினும் (1)

விதி வழி நன்கு உணர்ந்திடினும் பேதையேன் யான் வெள்ளை மனம் உடைமையினால் மகனே நின்றன் – பாஞ்சாலி:3 217/1
மேல்

உணர்ந்திடு (1)

தொன்று நிகழ்ந்தது அனைத்தும் உணர்ந்திடு சூழ் கலைவாணர்களும் இவள் –தேசீய:9 1/1
மேல்

உணர்ந்திடும் (1)

தெய்வம் யாவும் உணர்ந்திடும் தெய்வம் தீமை காட்டி விலக்கிடும் தெய்வம் – தோத்திர:62 4/1
மேல்

உணர்ந்திடும்-கொல் (1)

மீன் உணர்ந்திடும்-கொல் வியன் கடல் பெருமை – பிற்சேர்க்கை:16 1/4
மேல்

உணர்ந்து (2)

ஓதரும் சாத்திரம் கோடி உணர்ந்து ஓதி உலகு எங்கும் விதைப்பாள் –தேசீய:10 4/2
உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது – பல்வகை:1 1/6
மேல்

உணர்ந்துகொள் (1)

மீளுமாறு உணர்ந்துகொள்
முனையிலே முகத்து நில் – பல்வகை:1 2/78,79
மேல்

உணர்ந்தே (1)

உள்ளதாம் பொருள் தேடி உணர்ந்தே ஓதும் வேதத்தின் உள் நின்று ஒளிர்வாள் – தோத்திர:62 1/3
மேல்

உணர்ந்தேன் (1)

ஒத்திருக்க நாம் வீட்டில் உள்ளோம் என உணர்ந்தேன்
சோலை குயில் காதல் சொன்ன கதை அத்தனையும் – குயில்:9 1/256,257
மேல்

உணர்ந்தோர் (1)

ஆரிய வேல் மறவர் புவி ஆளும் ஒர் கடும் தொழில் இனிது உணர்ந்தோர்
சீர் இயல் மதி முகத்தார் மணி தேன் இதழ் அமுது என நுகர்ந்திடுவார் – பாஞ்சாலி:1 11/1,2
மேல்

உணர்ந்தோன் (2)

சுருதியும் அரிய உபநிடதத்தின் தொகுதியும் பழுதற உணர்ந்தோன்
கருதிடற்கரிய பிரம நல் நிலையை கண்டு பேரொளியிடை களித்தோன் – தனி:18 1/1,2
வெய்யதான விதியை நினைந்தான் விலக்கொணாது அறம் என்பது உணர்ந்தோன்
பொய்யதாகும் சிறு வழக்கு ஒன்றை புலனிலாதவர்தம் உடம்பாட்டை – பாஞ்சாலி:2 178/1,2
மேல்

உணர்வது (1)

சக்தி உணர்வது
பிரமன் மகள் கண்ணன் தங்கை சிவன் மனைவி – வசனகவிதை:3 1/29,30
மேல்

உணர்வதே (1)

நாலில் ஒன்று பலித்திடும் காண் என்பான் நாமச்சொல்லின் பொருள் எங்கு உணர்வதே – கண்ணன்:5 6/2
மேல்

உணர்வற்று (1)

ஐயகோ என்றே அலறி உணர்வற்று
பாண்டவர்தம் தேவியவள் பாதியுயிர் கொண்டு வர – பாஞ்சாலி:5 271/12,13
மேல்

உணர்வாய் (1)

யாவன் நீ நினக்குள்ள திறமை என்னே யாது உணர்வாய் கந்தை சுற்றி திரிவது என்னே – சுயசரிதை:2 25/1
மேல்

உணர்வான் (1)

நாட்டத்தில் கொண்ட குறிப்பினை இஃது என்று நான் சொல்லும் முன் உணர்வான் அன்பர் – கண்ணன்:1 4/3
மேல்

உணர்விலும் (1)

உடல் உயிர் மேல் உணர்விலும் தீ ஓங்கிவிட்டானே இ நேரம் – தோத்திர:75 18/1
மேல்

உணர்விலே (1)

உடைய நம் பெருமான் உணர்விலே நிற்பான் – தோத்திர:1 16/7
மேல்

உணர்வின் (1)

தொல் உணர்வின் மருத்துவன்தன்னை சோர்வுறுத்துதல் போல் ஒரு தந்தை – பாஞ்சாலி:1 85/2
மேல்

உணர்வினில் (1)

வேதம் உணர்ந்த முனிவர் உணர்வினில் மேவு பரம்பொருள் காண் நல்ல – கண்ணன்:1 10/3
மேல்

உணர்வினிலே (1)

உணர்வினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 5/4
மேல்

உணர்வினை (1)

தாயே எங்கள் உணர்வினை தூண்டிய – பிற்சேர்க்கை:26 1/3
மேல்

உணர்வீர் (3)

உணர்வீர் உணர்வீர் உலகத்தீர் இங்கு – தோத்திர:1 5/1
உணர்வீர் உணர்வீர் உலகத்தீர் இங்கு – தோத்திர:1 5/1
தவறாது உணர்வீர் புவியீர் மாலும் – தோத்திர:50 7/1
மேல்

உணர்வீரே (1)

இங்கு நாம் பெறலாம் இஃது உணர்வீரே – தோத்திர:1 4/20
மேல்

உணர்வு (9)

முக்தி என்று ஒரு நிலை சமைத்தாய் அங்கு முழுதினையும் உணரும் உணர்வு அமைத்தாய் – தோத்திர:9 2/1
ஒன்று பிரமம் உளது உண்மை அஃது உன் உணர்வு எனும் வேதம் எலாம் என்றும் –வேதாந்த:10 10/1
ஒன்று பிரமம் உளது உண்மை அஃது உன் உணர்வு என கொள்வாயே –வேதாந்த:10 10/2
உண்ணஉண்ண தெவிட்டாத அம்மை உயிர் எனும் முலையினில் உணர்வு எனும் பால் – கண்ணன்:2 1/1
சோலைக்கு இழுத்திட நான் சொந்த உணர்வு இல்லாமே – குயில்:7 1/2
மனம் தேன் அறிவு தேன் உணர்வு அமுதம் – வசனகவிதை:1 2/3
உணர்வு தெய்வம் – வசனகவிதை:1 2/5
உய்கை கொண்டு அதன் நாமத்தை கூறின் உணர்வு கொண்டவர் தேவர்கள் ஆவர் – பிற்சேர்க்கை:1 4/2
எந்த குலத்தினரேனும் உணர்வு இன்பம் அடைதல் எளிது என கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 4/2
மேல்

உணர்வும் (1)

எல்லா உணர்வும் ஒன்றாதல் உணர்க – வசனகவிதை:1 5/3
மேல்

உணர்வுறுத்தும் (1)

சக்தியை எல்லோர்க்கும் உணர்வுறுத்தும் சித்தம் – தோத்திர:24 25/3
மேல்

உணர்வே (2)

உணர்வே அமுதம் – வசனகவிதை:1 2/4
உணர்வே நீ வாழ்க – வசனகவிதை:1 7/1
மேல்

உணர்வை (3)

உயிரை விட்டும் உணர்வை விட்டும் ஓடி வந்தோமே ஐயோ நாம் – தோத்திர:75 10/1
உண்மை என்ற சிலுவையில் கட்டி உணர்வை ஆணி தவம் கொண்டு அடித்தால் – தோத்திர:77 3/1
உயிர்க்கு எலாம் உயிரை உயிர்க்கு எலாம் உணர்வை
அறிவிலே கண்டு போற்றி – வசனகவிதை:7 0/16,17
மேல்

உணர்வோரும் (1)

வரி வகுத்த உடல் புலியை புழுவும் கொல்லும் வருங்காலம் உணர்வோரும் மயங்கி நிற்பார் – பாஞ்சாலி:1 146/2
மேல்

உணர (1)

யான் உணர சொல்வீர் என வணங்கி கேட்கையிலே – குயில்:9 1/14
மேல்

உணராத (2)

என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினளாம் எங்கள் தாய் –தேசீய:9 1/2
மாயம் உணராத மன்னவனை சூதாட – பாஞ்சாலி:5 271/82
மேல்

உணராதவன் (1)

வழி பற்றி நின்றவன் சிவசக்தி நெறி உணராதவன் இன்பம் – பாஞ்சாலி:5 265/3
மேல்

உணராதான் (1)

ஓர்ந்திடு சாத்திர போர்தனில் உணர்ந்தவன் வென்றிட உணராதான்
சோர்ந்து அழிவு எய்திடுவான் இவை சூது என்றும் சதி என்றும் சொல்வாரோ – பாஞ்சாலி:2 176/3,4
மேல்

உணராது (2)

உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது
பலவகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே – பல்வகை:1 1/6,7
உய்யும் வழி உணராது உள்ளம் பதைபதைக்க – குயில்:6 1/4
மேல்

உணராயோ (2)

மதலையர் எழுப்பவும் தாய் துயில்வாயோ மாநிலம் பெற்றவள் இஃது உணராயோ
குதலை மொழிக்கு இரங்காது ஒரு தாயோ கோமகளே பெரும் பாரதர்க்கு அரசே –தேசீய:11 5/1,2
ஓயேன் ஆவது உணராயோ நினது உண்மை தவறுவதோ அழகோ – தோத்திர:32 2/4
மேல்

உணரும் (4)

முக்தி என்று ஒரு நிலை சமைத்தாய் அங்கு முழுதினையும் உணரும் உணர்வு அமைத்தாய் – தோத்திர:9 2/1
சித்தத்திலே நின்று சேர்வது உணரும் சிவசக்திதன் புகழ் செப்புகின்றோம் – தோத்திர:22 5/1
தந்திர தொழில் ஒன்று உணரும் சிறு வேந்தனை இவர் தரணி மன்னருள் முற்பட வைத்திடல் சாலுமோ – பாஞ்சாலி:1 48/2
யாவர் மொழியும் எளிது உணரும் பேறு பெற்றேன் – குயில்:3 1/26
மேல்

உணலாகுமோ (1)

புசிப்பது உம்பரின் நல் அமுது என்று எணி புலையர் விற்றிடும் கள் உணலாகுமோ
அசுத்தர் சொல்வது கேட்கலீர் காளையீர் ஆண்மை வேண்டின் மணம்செய்தல் ஓம்பு-மின் – சுயசரிதை:1 32/3,4
மேல்

உணவாக்கும் (1)

சாம்பரையும் நல்ல உணவாக்கும் சிவ – தோத்திர:24 10/3
மேல்

உணவாம் (1)

மூட மனிதர் முடை வயிற்றுக்கு ஓர் உணவாம்
சின்ன குயிலின் சிறு குலத்திலே தோன்றி – குயில்:7 1/34,35
மேல்

உணவாவீர் (2)

எம்மை உண்பீர் எமக்கு உணவாவீர்
உலகத்தை உண்பீர் உலகத்துக்கு உணவாவீர் – வசனகவிதை:1 6/11,12
உலகத்தை உண்பீர் உலகத்துக்கு உணவாவீர்
உமக்கு நன்று – வசனகவிதை:1 6/12,13
மேல்

உணவின்பம் (1)

ஆதலால் எங்களுக்கு உணவின்பம் அதிகம் மிருக மனித ஜாதியார்களுக்குள் இருப்பதை காட்டிலும் – வசனகவிதை:6 3/35
மேல்

உணவினை (1)

நரி உயிர் சிறு சேவகர் தாதர்கள் நாய் என திரி ஒற்றர் உணவினை
பெரிது என கொடு தம் உயிர் விற்றிடும் பேடியர் பிறர்க்கு இச்சகம் பேசுவோர் – சுயசரிதை:1 22/1,2
மேல்

உணவு (19)

தனி ஒருவனுக்கு உணவு இலை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் வாழ்க –தேசீய:17 2/2
உழுது விதைத்து அறுப்பாருக்கு உணவு இல்லை பிணிகள் பல உண்டு பொய்யை –தேசீய:52 3/1
குறைந்தாரை காத்து எளியார்க்கு உணவு ஈந்து குலமகளும் – தோத்திர:1 10/2
உயிர் என தோன்றி உணவு கொண்டே வளர்ந்து ஓங்கிடும் சக்தியை ஓதுகின்றோம் – தோத்திர:22 4/1
முட்டை தரும் குஞ்சை காத்து மகிழ்வு எய்தி முந்த உணவு கொடுத்து அன்புசெய்து இங்கு –வேதாந்த:3 2/2
ஊனுடலை வருத்தாதீர் உணவு இயற்கை கொடுக்கும் உங்களுக்கு தொழில் இங்கே அன்புசெய்தல் கண்டீர் –வேதாந்த:19 2/4
சிரத்தை உடையது தெய்வம் இங்கு சேர்த்த உணவு எல்லை இல்லை – பல்வகை:3 22/2
ஆதலால் மானிடர்கள் களவை விட்டால் அனைவருக்கும் உழைப்பின்றி உணவு உண்டாகும் – சுயசரிதை:2 62/1
மழைக்கு குடை பசி நேரத்து உணவு என்றன் வாழ்வினுக்கு எங்கள் கண்ணன் – கண்ணன்:1 3/4
உணவு செல்லவில்லை சகியே உறக்கம்கொள்ளவில்லை – கண்ணன்:10 3/1
இந்திர போகங்கள் என்கிறான் உணவு இன்பமும் மாதரின் இன்பமும் இவன் – பாஞ்சாலி:1 88/1
சந்தியும் சபங்களும் செய்து அங்கு சாரும் இன் உணவு அமுது உண்டதன் பின் – பாஞ்சாலி:2 160/4
மிக்க உணவு உண்டு வாய் மென்று அசைதான் போடுகையில் – குயில்:7 1/55
ஈரத்திலேயே படுக்கிறார்கள் ஈரத்திலேயே சமையல் ஈரத்திலேயே உணவு
உலர்ந்த தமிழன் மருந்துக்குக்கூட அகப்படமாட்டான் – வசனகவிதை:4 10/5,6
மரத்தின் வேரில் அதற்கு உணவு உண்டு வயிற்றினிலே கருவுக்கு உணவு உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 2/1
மரத்தின் வேரில் அதற்கு உணவு உண்டு வயிற்றினிலே கருவுக்கு உணவு உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 2/1
உணவுக்கு கவலை இல்லை எங்கும் உணவு கிடைக்குமடா – பிற்சேர்க்கை:14 4/1
விறலே மறுக்க உணவு ஏதும் அற்று விதியோ என கை தலை மோதி விழி நீர் சுரக்க வெகு வாதையுற்று மெலிவாகி நிற்றல் அழகாமோ – பிற்சேர்க்கை:24 2/3
வயிர்த்த கொள்கையின் வசை சொலி உணவு அற வருத்தி வெம் துயர் புரிபவர் சுயநல மனத்து வன்கணர் அறநெறி தவறிய சதியாளர் – பிற்சேர்க்கை:24 3/3
மேல்

உணவுக்கு (1)

உணவுக்கு கவலை இல்லை எங்கும் உணவு கிடைக்குமடா – பிற்சேர்க்கை:14 4/1
மேல்

உணவுகள் (1)

இன் அமுது ஒத்த உணவுகள் அந்த இந்திரன் வெஃகுறும் ஆடைகள் பலர் – பாஞ்சாலி:1 61/1
மேல்

உணவுதான் (1)

அன்றைக்கு உணவுதான் அகப்படுமாயின் – பிற்சேர்க்கை:26 1/51
மேல்

உணவுப்பொருளா (1)

இருள் நின் உணவுப்பொருளா
அது நின் காதலியா – வசனகவிதை:2 5/5,6
மேல்

உணவேயடா (1)

பணமும் காசும் இல்லை எங்கு பார்க்கினும் உணவேயடா – பிற்சேர்க்கை:14 4/2
மேல்

உணவை (1)

மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனி உண்டோ –தேசீய:17 1/1
மேல்

உணா (1)

அங்கமே தளர்வு எய்திய காலையும் அங்கு ஒர் புல் நரி தந்திடும் ஊன் உணா
சிங்கமே என வாழ்தல் சிறப்பு எனா செம்மை கூறி நம் தாய் பெரும் தேயத்தை – பிற்சேர்க்கை:2 1/1,2
மேல்

உத்தம (2)

உத்தம நல் நெறிகளிலே சேர்க்க சொல்லி உலகளந்தநாயகி தாள் உரைப்பாய் நெஞ்சே – தோத்திர:27 3/4
உத்தம நிலை சேர்வர் என்றே உயர்ந்த வேதம் உரைப்பது எல்லாம் – தோத்திர:58 1/4
மேல்

உத்தமர் (1)

உடலினை போற்றா உத்தமர் இரு-மின் –தேசீய:32 1/103
மேல்

உத்தமராம் (1)

உத்தமராம் தனவணிகர் குலத்து உதித்த இளைஞர் பலர் ஊக்கம் மிக்கார் – தனி:23 5/4
மேல்

உத்தமனே (1)

ஒப்பனைகள் காட்டாமல் உண்மை சொல்வாய் உத்தமனே எனக்கு நினை உணர்த்துவாயே – சுயசரிதை:2 24/4
மேல்

உத்தமி (1)

திறத்தை நமக்கு அருளி செய்யும் உத்தமி – தோத்திர:29 4/2
மேல்

உத்திரவு (1)

ஊருக்குள் எல்லை தாண்டி உத்திரவு எண்ணிடாமல் –தேசீய:51 7/2
மேல்

உதய (2)

ஊணர் தேசம் யவனர்தம் தேசம் உதய ஞாயிற்று ஒளி பெறு நாடு – தோத்திர:62 7/1
ஞான மேனி உதய கன்னி நண்ணிவிட்டாளே இ நேரம் – தோத்திர:75 5/2
மேல்

உதயகன்னி (1)

உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறம் ஆகுமாம் உதயகன்னி உரைப்பது கேட்டீரோ – பல்வகை:4 7/4
மேல்

உதயஞாயிறு (1)

உதயஞாயிறு ஒப்பவே வா வா வா –தேசீய:16 7/4
மேல்

உதவ (1)

நீண்ட மகிழ்ச்சி மூண்டு விளைய நினைத்திடும் இன்பம் அனைத்தும் உதவ –வேதாந்த:4 1/4
மேல்

உதவி (2)

உண்பதற்கு பண்டம் உதவி நல்ல பால் கொணர்ந்தார் – குயில்:6 1/18
தெய்வம் என நீர் உதவி செய்த பின்னர் மேனி விடாய் – குயில்:7 1/47
மேல்

உதவிடுவாய் (1)

உண்மையில் அமுது ஆவாய் புண்கள் ஒழித்திடுவாய் களி உதவிடுவாய்
வண்மை கொள் உயிர் சுடராய் இங்கு வளர்ந்திடுவாய் என்றும் மாய்வதிலாய் – தோத்திர:11 3/1,2
மேல்

உதவிடுவாள் (1)

வாணி கலை தெய்வம் மணி வாக்கு உதவிடுவாள்
ஆணிமுத்தை போல அறிவு முத்து மாலையினாள் – தோத்திர:63 2/1,2
மேல்

உதவிடுவீர் (1)

ஊனங்கள் போக்கிடுவீர் நல்ல ஊக்கமும் பெருமையும் உதவிடுவீர் – தோத்திர:61 4/4
மேல்

உதவினான் (1)

நித்த சோற்றினுக்கு ஏவல்செய வந்தேன் நிகரிலா பெரும் செல்வம் உதவினான்
வித்தை நன்கு கல்லாதவன் என்னுள்ளே வேத நுட்பம் விளங்கிட செய்திட்டான் – கண்ணன்:5 13/1,2
மேல்

உதவு (1)

திரை கடலே அருள்கடலே சீர் அனைத்தும் உதவு பெரும் தேவே இந்த – பிற்சேர்க்கை:7 3/2
மேல்

உதவு-மின் (1)

கடல் மடுப்பினும் மனம் கலங்கலர் உதவு-மின்
வம்-மினோ துணைவீர் மருட்சிகொள்ளாதீர் –தேசீய:32 1/104,105
மேல்

உதவும் (1)

நீதி நெறியினின்று பிறர்க்கு உதவும் நேர்மையர் மேலவர் கீழவர் மற்றோர் –தேசீய:5 13/2
மேல்

உதவுவாயே (1)

ஒளி வளரும் தமிழ் வாணீ அடியனேற்கு இவை அனைத்தும் உதவுவாயே – பாஞ்சாலி:2 154/4
மேல்

உதறிடடா (1)

கெடுதலை ஒன்றும் இல்லை உன் கீழ்மைகள் உதறிடடா – பிற்சேர்க்கை:14 19/2
மேல்

உதறுவது (1)

பிணைப்பது கலப்பது உதறுவது
புடைப்பது வீசுவது சுழற்றுவது – வசனகவிதை:3 1/6,7
மேல்

உதாநனை (1)

உதாநனை தொழுகின்றோம் அவன் நம்மை காக்க – வசனகவிதை:4 14/7
மேல்

உதாரா (1)

சத்யா சநாதநா ராமா சரணம் சரணம் சரணம் உதாரா – தோத்திர:43 3/2
மேல்

உதிக்கிறேன் (1)

நாலாயிரம் காதம் விட்டு அகல் உனை விதிக்கிறேன் ஹரி நாராயணனாக நின் முன்னே உதிக்கிறேன் அட –வேதாந்த:7 2/2
மேல்

உதிக்கும் (1)

ஓலத்திடையே உதிக்கும் இசையினிலும் – குயில்:3 1/32
மேல்

உதித்த (2)

உத்தமராம் தனவணிகர் குலத்து உதித்த இளைஞர் பலர் ஊக்கம் மிக்கார் – தனி:23 5/4
தீங்கற்ற குணமுடையான் புதுவை ஊரார் செய்த பெரும் தவத்தாலே உதித்த தேவன் – சுயசரிதை:2 37/3
மேல்

உதித்தனை (1)

போற்றும் இராமன் என முன்பு உதித்தனை அங்கு பொன் மிதிலைக்கு அரசன் பூமடந்தை நான் – கண்ணன்:19 4/3
மேல்

உதிர்க்கும் (1)

ஓங்கும் பொறிகள் உதிர்க்கும் விழி நான்கு – குயில்:9 1/149
மேல்

உதிர்த்தார் (1)

கருணனும் சிரித்தான் சபையோர் கண்ணின் நீர் உதிர்த்தார்
இருள் நிறைந்த நெஞ்சன் களவே இன்பம் என்று கொண்டான் – பாஞ்சாலி:3 224/1,2
மேல்

உதிர்த்து (1)

அரும்பும் வேர்வை உதிர்த்து புவி மேல் ஆயிரம் தொழில் செய்திடுவீரே – பல்வகை:8 1/3
மேல்

உதிர்வதும் (1)

பூவில் உதிர்வதும் உண்டு பிஞ்சை பூச்சி அரித்து கெடுவதும் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:8 2/1
மேல்

உதிர (2)

மீண்டும் அவ் உதிர வாள் விண் வழி தூக்கி –தேசீய:42 1/64
நாட்டினார் உதிர கொடிதனை – பிற்சேர்க்கை:27 1/4
மேல்

உதிரம் (2)

நெஞ்சினை கிழித்து நிலம் மிசை உதிரம்
வீழ்த்தி தேவியின் விடாயினை தவிர்ப்ப –தேசீய:42 1/46,47
உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடீ – கண்ணன்:8 7/1
மேல்

உதிரினும் (1)

வானம் வீழ்ந்து உதிரினும் வாள் கொடு தடுக்கும் –தேசீய:42 1/7
மேல்

உதைத்தான் (1)

வம்புரை செய்யும் மூடா என்று மகன் மிசை உறுமி அ தூண் உதைத்தான்
செம்பு அவிர் குழலுடையான் அந்த தீய வல் இரணியன் உடல் பிளந்தாய் – பாஞ்சாலி:5 297/2,3
மேல்

உதைத்து (1)

உண்மை தவறி நடப்பவர்தம்மை உதைத்து நசுக்கிடுவான் அருள் – கண்ணன்:1 8/1
மேல்

உதையுண்டும் (2)

தமிழ சாதி தடி உதையுண்டும்
கால் உதையுண்டும் கயிற்று அடியுண்டும் –தேசீய:24 1/35,36
கால் உதையுண்டும் கயிற்று அடியுண்டும் –தேசீய:24 1/36
மேல்

உந்தன் (1)

ஆயிரம் யானை வலி கொண்டான் உந்தன் ஆண்டகை மைந்தன் இவன் கண்டாய் இந்த – பாஞ்சாலி:1 66/1
மேல்

உந்தை (1)

இறைவனாம் உந்தை இன்பொடு வாழ்க – தனி:24 1/43
மேல்

உந்தைதான் (1)

கண்ணில் இனியவராம் என்றே இந்த காளையர்தம்மை இங்கு உந்தைதான் நெஞ்சில் – பாஞ்சாலி:3 240/2
மேல்

உப்பினுக்கே (1)

தின்ற உப்பினுக்கே நாசம் தேடுகின்ற விதுரா – பாஞ்சாலி:3 208/2
மேல்

உப்பு (1)

உப்பு என்றும் சீனி என்றும் உள்நாட்டு சேலை என்றும் –தேசீய:40 6/1
மேல்

உபகாரங்கள் (2)

அண்டைஅயலுக்கு என்னால் உபகாரங்கள் ஆகிட வேண்டும் ஐயே – கண்ணன்:22 7/2
உபகாரங்கள் ஆகிட வேண்டும் ஐயே – கண்ணன்:22 7/3
மேல்

உபகாரத்திலே (1)

ஈரத்திலே உபகாரத்திலே
சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு –தேசீய:4 2/2,3
மேல்

உபசரணை (1)

பாட்டும் சுதியும் ஒன்று கலந்திடுங்கால் தம்முள் பன்னி உபசரணை பேசுவது உண்டோ – கண்ணன்:19 3/2
மேல்

உபசாந்த (1)

போந்த நிலைகள் பலவும் பராசக்தி பூணும் நிலையாமே உபசாந்த
நிலையே வேதாந்த நிலை என்று சான்றவர் கண்டனரே –வேதாந்த:10 6/1,2
மேல்

உபசாந்தியில் (1)

காந்தியை பார்த்தேன் உபசாந்தியில்
மூழ்க ததும்பி குளித்தனன் – தோத்திர:68 6/2,3
மேல்

உபசார (1)

மூட்டும் விறகினை சோதி கவ்வுங்கால் அவை முன் உபசார வகை மொழிந்திடுமோ – கண்ணன்:19 3/4
மேல்

உபசாரங்கள் (2)

கண்ணனுக்கு முதல் உபசாரங்கள் காட்டினார் சென்று கண்ணிலா தந்தைக்கு இ செயலின் பொருள் காட்டுவாய் – பாஞ்சாலி:1 47/3
நண்ணும் விருந்தினர்க்கு அன்றியே நம்முள் நாம் உபசாரங்கள் செய்வதோ உறவு – பாஞ்சாலி:1 79/2
மேல்

உபதேசங்கள் (1)

ஈரம் இன்றி எப்போதும் உபதேசங்கள் எடுத்தெடுத்து பெண்களிடம் இயம்புவாரே – சுயசரிதை:2 55/4
மேல்

உபதேசம் (1)

உபதேசம் நீர் பேசிவைத்தது எல்லாம் மோசம் –தேசீய:35 3/2
மேல்

உபநிட (1)

பன்னரும் உபநிட நூல் எங்கள் நூலே பார் மிசை ஏது ஒரு நூல் இது போலே –தேசீய:6 1/3
மேல்

உபநிடத (1)

வேத உபநிடத மெய்ந்நூல்கள் எல்லாம் போய் – பிற்சேர்க்கை:5 5/1
மேல்

உபநிடதங்கள் (1)

பன்னி நீ வேதங்கள் உபநிடதங்கள் பரவு புகழ் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் –தேசீய:12 4/2
மேல்

உபநிடதத்தின் (2)

சுருதியும் அரிய உபநிடதத்தின் தொகுதியும் பழுதற உணர்ந்தோன் – தனி:18 1/1
தமிழ் மணக்கும் நின் நாவு பழவேத உபநிடதத்தின் சாரம் என்னும் – பிற்சேர்க்கை:11 3/1
மேல்

உபநிடதத்தை (1)

முன் தனது பிதா தமிழில் உபநிடதத்தை மொழிபெயர்த்து வைத்ததனை திருத்த சொல்லி – சுயசரிதை:2 23/3
மேல்

உபாயம் (6)

வேண்டும் உபாயம் மிகவும் எளிதாகுமடா –வேதாந்த:11 16/2
திண்ணமுற வாழ்ந்திடலாம் அதற்கு உரிய உபாயம் இங்கு செப்ப கேளீர் – தனி:23 1/2
என்ன வழி என்று கேட்கில் உபாயம் இரு கணத்தே உரைப்பான் அந்த – கண்ணன்:1 1/2
உன்னை அடைந்தனன் என்னில் உபாயம் ஒரு கணத்தே உரைப்பான் – கண்ணன்:1 1/4
பேச்சை வளர்த்து பயன் என்றும் இல்லை என் மாமனே அவர் பேற்றை அழிக்க உபாயம் சொல்வாய் என்றன் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 52/3
உபாயம் அறியாத ஊமன் அன்றோ ஓர்ந்திடுங்கால் – பிற்சேர்க்கை:25 12/2
மேல்

உபாயம்தான் (1)

ஒன்று உரைப்பேன் நல் உபாயம்தான் அதை ஊன்றி கருத்தொடு கேட்பையால் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 53/3
மேல்

உம் (1)

எள்ளற்குரிய குணம் இவை யாவும் உம் குலத்திலடா – பிற்சேர்க்கை:14 9/2
மேல்

உம்பர் (3)

உம்பர் எலாம் இறவாமை பெற்றனர் என்று எவரே-கொல் உவத்தல்செய்வார் – தனி:21 1/2
ஓதொணாத பெரும் தவம் கூடினோர் உம்பர் வாழ்வினை எள்ளிடும் வாழ்வினோர் – சுயசரிதை:1 15/3
உம்பர் வானத்து கோளையும் மீனையும் ஓர்ந்து அளந்ததொர் பாஸ்கரன் மாட்சியும் – சுயசரிதை:1 24/2
மேல்

உம்பர்க்கும் (1)

உம்பர்க்கும் இம்பர்க்கும் வாழ்வு தரும் பதம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் – தோத்திர:18 3/4
மேல்

உம்பரின் (1)

புசிப்பது உம்பரின் நல் அமுது என்று எணி புலையர் விற்றிடும் கள் உணலாகுமோ – சுயசரிதை:1 32/3
மேல்

உம்முள் (1)

அற்ப மாயைகளோ உம்முள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ –வேதாந்த:12 1/4
மேல்

உம்மென்று (1)

சில சமயங்களில் அசையாமல் உம்மென்று இருக்கும் கூப்பிட்டால்கூட ஏன் என்று கேட்காது – வசனகவிதை:4 1/8
மேல்

உம்மை (2)

மாயையில் அறிவிழந்தே உம்மை மதிப்பது மறந்தனன் பிழைகள் எல்லாம் – தோத்திர:61 5/2
விந்தை பொருந்திய மண்டபத்து உம்மை வெய்ய புன் சூது களித்திட செய்யும் – பாஞ்சாலி:1 125/3
மேல்

உம்மையன்றி (1)

ஆவல் அறிந்து வருவீர்-கொலோ உம்மையன்றி ஒரு புகலும் இல்லையே – தனி:11 1/2
மேல்

உம்மையும் (1)

துளக்கமுற்ற விண்மீனிடம் செல்லுவார் தொகையில் சேர்ந்திட உம்மையும் கூவினார் – பல்வகை:10 1/3
மேல்

உமக்கு (5)

ஏ ஏ அஃது உமக்கு இசையாது என்பர் –தேசீய:24 1/86
எட்டு உடையால் மூடி எதிர் உமக்கு வந்தாலும் – குயில்:5 1/34
உமக்கு நன்று – வசனகவிதை:1 6/9
உமக்கு நன்று – வசனகவிதை:1 6/13
உமக்கு நன்று தோழரே – வசனகவிதை:7 0/1
மேல்

உமக்கே (1)

ஆதி தாய்தந்தை நீவிர் உமக்கே ஆயிரம் தரம் அஞ்சலிசெய்வேன் – தோத்திர:70 3/4
மேல்

உமது (1)

வந்து உமது காதில் மதுர இசை பாடுவேன் – குயில்:7 1/49
மேல்

உமா (1)

உமா ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ மாதா ஸா – தோத்திர:29 2/2
மேல்

உமாதேவி (1)

வாலை உமாதேவி மாகாளி வீறுடையாள் – பாஞ்சாலி:4 252/15
மேல்

உமி (1)

அவலை நினைந்து உமி மெல்லுதல் போல் இங்கு அவங்கள் புரிவீரோ –வேதாந்த:10 7/2
மேல்

உமிழ்கின்றாயா (1)

நீ அதனை உமிழ்கின்றாயா
அது நின்னை தின்னுகிறதா – வசனகவிதை:2 7/3,4
மேல்

உமிழ்ந்திடுவான் (1)

கள்ளத்தை கொண்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அங்கு காறி உமிழ்ந்திடுவான் சிறு – கண்ணன்:1 5/2
மேல்

உமிழ்ந்து (2)

தூக்கிய கரத்தில் சுடர் உமிழ்ந்து இருந்தது –தேசீய:42 1/32
உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறம் ஆகுமாம் உதயகன்னி உரைப்பது கேட்டீரோ – பல்வகை:4 7/4
மேல்

உமிழ்ந்துவிடு (1)

மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா – பல்வகை:2 8/2
மேல்

உமிழ்படு (1)

உமிழ்படு வேய்ங்குழல் உடைய கண்ணன் என நினை புலவோர் ஓதுவாரே – பிற்சேர்க்கை:11 3/4
மேல்

உமை (6)

உமை எனும் தேவியர் உகந்த வான் பொருளாய் – தோத்திர:1 8/8
தாய் என உமை பணிந்தேன் பொறை சார்த்தி நல் அருள்செய வேண்டுகின்றேன் – தோத்திர:61 5/3
உமை கவிதை செய்கின்றாள் எழுந்து நின்றே உரைத்திடுவோம் பல்லாண்டு வாழ்க என்றே – பாஞ்சாலி:1 151/4
ஆடி குதிக்கும் அழகில் உமை நேர்வற்கே – குயில்:5 1/37
வானரர்தம்முள்ளே மணி போல் உமை அடைந்தேன் – குயில்:5 1/48
ஆடவர்தம்முள்ளே அடியாள் உமை தெரிந்தேன் – குயில்:7 1/44
மேல்

உமைக்கு (1)

இமைப்பொழுதும் சோராது இருத்தல் உமைக்கு இனிய – தோத்திர:1 25/2
மேல்

உமையவள் (2)

ஒரு பது படை கொளும் உமையவள் நீயே –தேசீய:18 6/1
உண்டாக்கி பாலூட்டி வளர்த்த தாயை உமையவள் என்று அறியீரோ உணர்ச்சி கெட்டீர் – சுயசரிதை:2 46/3
மேல்

உமையாள் (2)

அகல் விழி உமையாள் ஆசை மகனே – தோத்திர:1 28/8
மாகாளி பராசக்தி உமையாள் அன்னை வைரவி கங்காளி மனோன்மணி மாமாயி – சுயசரிதை:2 3/1
மேல்

உமையாளை (1)

வெறியுடையோன் உமையாளை இடத்தில் ஏற்றான் வேதகுரு பரமசிவன் வித்தை பெற்று – சுயசரிதை:2 35/2
மேல்

உய்குதும் (1)

ஐய சூதிற்கு அவரை அழைத்தால் ஆடி உய்குதும் அஃது இயற்றாயேல் – பாஞ்சாலி:1 106/1
மேல்

உய்கை (3)

சார்ந்து நிற்பதே நமக்கு ஒர் உய்கை
சக்தி எனும் இன்பம் உள்ள பொய்கை அதில் – தோத்திர:26 5/2,3
அன்பு வடிவாகி நிற்பள் துன்பு எலாம் அவள் இழைப்பாள் ஆக்க நீக்கம் யாவும் அவள் செய்கை இதை ஆர்ந்து உணர்ந்தவர்களுக்கு உண்டு உய்கை அவள் – தோத்திர:38 2/1
உய்கை கொண்டு அதன் நாமத்தை கூறின் உணர்வு கொண்டவர் தேவர்கள் ஆவர் – பிற்சேர்க்கை:1 4/2
மேல்

உய்கையுற (1)

உய்கையுற நாம் ஆகி நமக்குள்ளே ஒளிர்வது என உறுதிகொண்டு – தனி:23 2/2
மேல்

உய்த்திடு (1)

உய்த்திடு சிவஞானம் கனிந்து ஓர்ந்திடும் மேலவர் பலர் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 9/2
மேல்

உய்த்திடும் (1)

பங்கமே பெறும் இ நிலை நின்று உயர் பண்டை மாண்பிடை கொண்டு இனிது உய்த்திடும்
வங்கமே என வந்தனை வாழி நீ வங்கமே நனி வாழிய வாழிய – பிற்சேர்க்கை:2 1/3,4
மேல்

உய்தற்கு (1)

ஏதிலார் தரும் கல்வி படுகுழி ஏறி உய்தற்கு அரிய கொடும்பிலம் – சுயசரிதை:1 27/2
மேல்

உய்திரால் (1)

அறம் ஒன்றே தரும் மெய்யின்பம் ஆதலால் அறனையே துணை என்று கொண்டு உய்திரால் – சுயசரிதை:1 44/4
மேல்

உய்ந்த (1)

வாங்கி உய்ந்த கிளைஞரும் தாதரும் வாழ்வு தேய்ந்த பின் யாது மதிப்பரோ – சுயசரிதை:1 39/4
மேல்

உய்ந்நெறி (2)

உய்ந்நெறி அறியாதான் இறைக்கு உயிர் நிகர் கன்னனும் உடன் இருந்தான் – பாஞ்சாலி:1 18/4
தலைவன் ஆங்கு பிறர் கையில் பொம்மை சார்ந்து நிற்பவர்க்கு உய்ந்நெறி உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 99/1
மேல்

உய்ப்பம் (1)

யாதும் சக்தி இயல்பு என கண்டோம் இனையது உய்ப்பம் இதயம் மகிழ்ந்தே – தனி:14 7/4
மேல்

உய்ய (2)

உய்ய நின் மொழி பற்றி ஒழுகியே – தோத்திர:45 6/2
உய்ய கருணைசெய்வாயே பெருமை கொண்டு – தோத்திர:56 1/10
மேல்

உய்யக்கொண்டு (1)

உய்யக்கொண்டு அருள வேண்டும் அடி உன்னை கோடி முறை தொழுதேன் இனி – தோத்திர:32 10/3
மேல்

உய்யவே (1)

ஒற்றுமைக்குள் உய்யவே நாடு எல்லாம் –தேசீய:16 8/7
மேல்

உய்யவோ (1)

சிங்கம் செய்யும் தொழிலை சிறுமுயல் செய்யவோ நீங்கள் உய்யவோ –தேசீய:38 6/2
மேல்

உய்யுதியால் (1)

ஓயாதே நின்று உழைத்திடுவாய் உரைத்தேன் அடங்கி உய்யுதியால் –வேதாந்த:21 1/4
மேல்

உய்யும் (1)

உய்யும் வழி உணராது உள்ளம் பதைபதைக்க – குயில்:6 1/4
மேல்

உய்வகைக்கு (1)

உய்வகைக்கு உரிய வழி சில உளவாம் –தேசீய:24 1/67
மேல்

உய்வது (1)

உய்வது அனைத்திலும் ஒன்றாய் எங்கும் ஓர்பொருளானது தெய்வம் – பல்வகை:3 11/2
மேல்

உய்வம் (1)

உய்வம் என்ற கருத்துடையோர்கள் உயிரினுக்கு உயிர் ஆகிய தெய்வம் – தோத்திர:62 4/2
மேல்

உய்வமால் (1)

அப்பனே நின் அடி பணிந்து உய்வமால் – தோத்திர:45 7/4
மேல்

உய்வர் (1)

இடையே நம்மவர் எப்படி உய்வர்
விதியே விதியே தமிழ சாதியை –தேசீய:24 1/115,116
மேல்

உய்வராயினர் (1)

அமைதிபெற்று உய்வராயினர் எனவே – தனி:24 1/17
மேல்

உய்வரால் (1)

பையப்பைய ஓர் ஆமை குன்று ஏறல் போல் பாருளோர் உண்மை கண்டு இவண் உய்வரால் – சுயசரிதை:1 45/4
மேல்

உய்வார் (1)

மிகையுறும் துன்பம் ஏது நம்மோடு வேறுறாது எமை சார்ந்து நன்கு உய்வார் – பாஞ்சாலி:1 105/4
மேல்

உய்வேன் (1)

என் சொல்கேன் எங்ஙன் உய்வேன் ஏது செய்கேன் ஐயனே – குயில்:8 1/57
மேல்

உய்வோம் (1)

எவ்வழி உய்வோம் என்றே தியங்கினாள் இணை கை கோத்தாள் – பாஞ்சாலி:5 291/4
மேல்

உய (1)

உய வேண்டி இருவர் உளம் ஒன்றுற கோப்பாய் – தோத்திர:72 1/6
மேல்

உயர் (62)

ஜாதி மதங்களை பாரோம் உயர் ஜன்மம் இ தேசத்தில் எய்தினராயின் –தேசீய:1 1/1
ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர்
மானத்திலே அன்னதானத்திலே –தேசீய:4 1/1,2
கவிதையிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 1/4
தருவதிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 2/4
புகழினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 3/4
வீக்கத்திலே உயர் நோக்கத்திலே –தேசீய:4 4/2
கடலினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 4/4
உணர்வினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 5/4
அருளினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 6/4
இனத்தினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 7/4
சிறப்பினிலே உயர் நாடு –தேசீய:4 8/4
யோகத்திலே நிகரற்றவள் உண்மையும் ஒன்று என நன்று அறிவாள் உயர்
போகத்திலேயும் நிறைந்தவள் எண்ணரும் பொன் குவை தான் உடையாள் –தேசீய:9 8/1,2
சீரும் சிறப்பும் உயர் செல்வமும் ஓர் எண்ணற்றாள் –தேசீய:13 6/1
வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு உயர் வீரம் செறிந்த தமிழ்நாடு நல்ல –தேசீய:20 2/1
ஆன்ற மொழிகளினுள்ளே உயர் ஆரியத்திற்கு நிகர் என வாழ்ந்தேன் –தேசீய:21 2/2
சாத்திரம் கண்டாய் சாதியின் உயர் தலம் –தேசீய:24 1/55
தேவர்கள் வாழ்விடம் திறல் உயர் முனிவர் –தேசீய:32 1/36
தண் அருள் கடலாம் தகவு உயர் குரவன் –தேசீய:42 1/85
ஆக்கம் உயர் குன்றம் அடர்ந்திருக்கும் பொன் நாடு –தேசீய:48 14/2
தேசம் இன்புறுவான் எனக்கு அவன் பணித்த சீர் உயர் அறங்களின் ஆணை –தேசீய:50 2/2
பொன் உயர் நாட்டை ஒற்றுமையுடைத்தாய் சுதந்திரம் பூண்டது ஆகி –தேசீய:50 10/3
நூறு வயது புகழுடன் வாழ்ந்து உயர் நோக்கங்கள் பெற்றிட வேண்டும் என்றே – தோத்திர:22 6/2
தன்னில் உயர் சக்தி வந்து சேரும் – தோத்திர:24 19/5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு உயர்
சாத்திரங்கள் யாவும் நன்கு தெரியும் மனம் – தோத்திர:24 23/2,3
பேர் உயர் முனிவர் முன்னே கல்வி பெரும் கடல் பருகிய சூதன் என்பான் – தோத்திர:42 1/3
தேரும் மெய்ஞ்ஞானத்தினால் உயர் சிவன் நிகர் முனிவரன் செப்புகின்றான் – தோத்திர:42 1/4
தேவர்க்கெலாம் தேவன் உயர் சிவபெருமான் பண்டு ஒர் காலத்திலே – தோத்திர:42 3/1
உன்னுங்காலை உயர் துணையாகவே – தோத்திர:45 5/3
வேதனைப்படு மனமும் உயர் வேதமும் வெறுப்புற சோர் மதியும் – தோத்திர:59 1/3
புண்ணிய வேள்வியிலும் உயர் புகழிலும் மதியிலும் புதுமையிலும் – தோத்திர:59 6/2
மாதரசே செல்வ பெண்ணே ராதே ராதே உயர்
வானவர்கள் இன்ப வாழ்வே ராதே ராதே – தோத்திர:60 5/1,2
நெறிகள் யாவினும் மேம்பட்டு மானிடர் நேர்மை கொண்டு உயர் தேவர்கள் ஆதற்கே – பல்வகை:4 3/2
தலத்தில் மாண்பு உயர் மக்களை பெற்றிடல் சாலவே அரிது ஆவதோர் செய்தியாம் – பல்வகை:4 5/2
இருளுக்கு ஞாயிறாய் எமது உயர் நாடாம் பயிர்க்கு மழையாய் இங்கு – தனி:17 1/2
நாட்டும் நல் சீர்த்தி நலன் உயர் பெருமான் – தனி:20 1/21
கன்னனொடு கொடை போயிற்று உயர் கம்பநாடனுடன் கவிதை போயிற்று – தனி:20 2/1
பிரான்ஸ் என்னும் சிறந்த புகழ் நாட்டில் உயர் புலவோரும் பிறரும் ஆங்கே – தனி:22 7/1
ஒண்மை உயர் கடவுளிடத்து அன்புடையார் அவ் அன்பின் ஊற்றத்தாலே – தனி:23 6/3
நாமம் உயர் சீனத்து தாவு மார்க்கம் நல்ல கண்பூசி மதம் முதலா பார் மேல் – சுயசரிதை:2 65/3
மோதும் படைத்தொழில் யாவினுமே திறம் முற்றிய பண்டிதன் காண் உயர்
வேதம் உணர்ந்த முனிவர் உணர்வினில் மேவு பரம்பொருள் காண் நல்ல – கண்ணன்:1 10/2,3
நின் உளத்திற்கு தகுந்தவன் சுடர் நித்திய மோனத்து இருப்பவன் உயர்
மன்னர் குலத்தில் பிறந்தவன் வட மா மதுரைப்பதி ஆள்கின்றான் கண்ணன்தன்னை – கண்ணன்:7 3/2,3
சோதி அறிவில் விளங்கவும் உயர் சூழ்ச்சி மதியில் விளங்கவும் அற – கண்ணன்:7 10/1
மைந்நெறி வான் கொடையான் உயர் மானமும் வீரமும் மதியுமுளோன் – பாஞ்சாலி:1 18/3
கண் பசலைகொண்டு போயினான் இதன் காரணம் யாது என்று கேட்பையால் உயர்
திண் பரும தடம் தோளினாய் என்று தீய சகுனியும் செப்பினான் – பாஞ்சாலி:1 59/3,4
நித்தம் கடலினில் கொண்டுபோய் நல்ல நீரை அளவின்றி கொட்டுமாம் உயர்
வித்தகர் போற்றிடும் கங்கையாறு அது வீணில் பொருளை அழிப்பதோ ஒரு – பாஞ்சாலி:1 69/1,2
கண்ணனுக்கே அது சாலும் என்று உயர் கங்கைமகன் சொல செய்தனர் இதை – பாஞ்சாலி:1 80/1
சோரர்தம் மகனோ நீ உயர் சோமன்றன் ஒரு குலத்தோன்றல் அன்றோ – பாஞ்சாலி:1 94/4
வண்ணம் உயர் மணி நகரின் மருங்கு செல்வான் வழி இடையே நாட்டின் உறு வளங்கள் நோக்கி – பாஞ்சாலி:1 115/3
யாவருக்கும் பொது ஆயினும் சிறப்பு என்பர் அரசர்குலத்திற்கே உயர்
தேவரை ஒப்ப முன்னோர்தமை தங்கள் சிந்தையில் கொண்டு பணிகுதல் தந்தை – பாஞ்சாலி:1 142/1,2
அன்னவன் ஆசி கொண்டே உயர் ஆரிய வீட்டுமன் அடி வணங்கி – பாஞ்சாலி:2 158/3
கொற்றம் மிக்கு உயர் கன்னன் பணி கொடியோன் இளையவர் சகுனியொடும் – பாஞ்சாலி:2 159/2
தகுதி உயர் வீட்டுமனும் சொல்கின்றான் தையலே – பாஞ்சாலி:5 271/50
வண்ணம் உயர் வேதநெறி மாறி பின் நாள் வழங்குவது இ நெறி என்றான் வழுவே சொன்னான் – பாஞ்சாலி:5 284/4
காளை எருதரே காட்டில் உயர் வீரரே – குயில்:7 1/57
ஓங்கும் திகைப்பில் உயர் மாடம் விட்டு நான் – குயில்:8 1/14
பங்கமே பெறும் இ நிலை நின்று உயர் பண்டை மாண்பிடை கொண்டு இனிது உய்த்திடும் – பிற்சேர்க்கை:2 1/3
மாரி எனும்படி வந்து சிறந்தது வந்தேமாதரமே மாண் உயர் பாரததேவியின் மந்திரம் வந்தேமாதரமே – பிற்சேர்க்கை:3 1/2
பாரததேச விரோதிகள் நெஞ்சு பதைத்திடும் மந்திரமும் பாதகர் ஓதினும் மேதகவு உற்றிடு பண்பு உயர் மந்திரமும் – பிற்சேர்க்கை:3 2/3
வாரமுறும் சுவை இன் நறவு உண் கனி வான் மருந்து எனவே மாண் உயர் பாரததேவி விரும்பிடும் வந்தேமாதரமே – பிற்சேர்க்கை:3 2/4
வெட்டி உயர் புகழ்படைத்தாய் விடுதலையே வடிவம் என மேவிநின்றாய் – பிற்சேர்க்கை:11 2/4
அணி மிக்கு உயர் தமிழை தரு – பிற்சேர்க்கை:18 1/5
அயிர்த்த வஞ்சக அரவு உயர் கொடியவன் அமர்க்களம்தனில் இனமுடன் மடிதர அமர்த்த வெம் பரி அணி ரதமதை விடும் மறைநாதா – பிற்சேர்க்கை:24 3/7
மேல்

உயர்க (1)

நம் தேயத்தினர் நாள்தொறும் உயர்க
வந்தேமாதரம் வந்தேமாதரம் –தேசீய:25 1/8,9
மேல்

உயர்கவே (1)

அண்ணல் இன் அருள் நாடிய நாடுதான் அவலம் நீங்கி புகழில் உயர்கவே – கண்ணன்:5 14/2
மேல்

உயர்ச்சி (1)

சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் – பல்வகை:2 15/1
மேல்

உயர்த்த (1)

அரவு உயர்த்த வேந்தன் உவகை ஆர்த்து எழுந்து சொல்வான் – பாஞ்சாலி:3 224/3
மேல்

உயர்த்தவன் (1)

பாம்பை கொடி என்று உயர்த்தவன் அந்த பாம்பு என சீறி மொழிகுவான் அட – பாஞ்சாலி:1 86/1
மேல்

உயர்த்தான் (1)

அறிவு சான்ற விதுரன் சொல் கேட்டான் அழலும் நெஞ்சின் அரவை உயர்த்தான்
நெறி உரைத்திடும் மேலவர் வாய்ச்சொல் நீசரானவர் கொள்ளுவது உண்டோ – பாஞ்சாலி:3 207/1,2
மேல்

உயர்த்திட (1)

பயிற்றி பல கல்வி தந்து இந்த பாரை உயர்த்திட வேண்டும் – பல்வகை:3 30/2
மேல்

உயர்த்திடு (1)

உள்ளுடைவு இன்றி உயர்த்திடு நெறிகளை –தேசீய:24 1/29
மேல்

உயர்த்திய (1)

தாழ்வினின்று உயர்த்திய தடம் புகழ் பெறுவோம் –தேசீய:32 1/128
மேல்

உயர்த்தினார் (1)

வேய் இருந்து ஊதும் ஒர் கண்ணனை அந்த வேள்வியில் சால உயர்த்தினார் – பாஞ்சாலி:1 66/4
மேல்

உயர்த்தினான் (1)

ஓங்கிய பெருமை கடவுளின் வடிவு என்று உயர்த்தினான் உலகினோர் தாய் நீ – பாஞ்சாலி:3 205/2
மேல்

உயர்த்து (1)

கொல்ல பூதம் அனுப்பிடும் மாமனே கோல் உயர்த்து உலகு ஆண்டு களித்திட – கண்ணன்:5 4/1
மேல்

உயர்த்துநின்றான் (1)

மன்னவர்தம் கோமான் புகழ் வாள் அரவ கொடி உயர்த்துநின்றான் – பாஞ்சாலி:1 15/4
மேல்

உயர்த்தே (3)

மாலோன் திருமுனர் வந்து கண் உயர்த்தே
ஆக்கினை தெரிவான் ஆவலொடு துடிக்கும் –தேசீய:42 1/25,26
ஒற்றை வெள்ளை கவிதை உயர்த்தே உலகம் அஞ்சி பணிந்திட வாழ்வோம் – தனி:14 3/2
பாண்டவர் முடி உயர்த்தே இந்த பார் மிசை உலவிடு நாள் வரை நான் – பாஞ்சாலி:1 20/1
மேல்

உயர்ந்த (10)

உத்தம நிலை சேர்வர் என்றே உயர்ந்த வேதம் உரைப்பது எல்லாம் – தோத்திர:58 1/4
மின் ஒளி தரும் நன் மணிகள் மேடை உயர்ந்த மாளிகைகள் – தோத்திர:58 2/3
நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் – பல்வகை:2 15/2
விண்ணளவு உயர்ந்த கீர்த்தி வெங்கடேசுரெட்ட மன்னா – தனி:22 2/1
எண்ணளவு உயர்ந்த எண்ணில் இரும் புகழ் கவிஞர் வந்தால் – தனி:22 2/3
மிக தானும் உயர்ந்த துணிவுடைய நெஞ்சின் வீர பிரான் குவளையூர் கண்ணன் என்பான் – சுயசரிதை:2 43/2
பேர் உயர்ந்த ஏஹோவா அல்லா நாமம் பேணுமவர் பதமலரும் பேணல் வேண்டும் – சுயசரிதை:2 64/4
மண்ணில் வேந்தருள் கண்ணன் எவ்வாறு முதற்பட்டான் என்றன் மாமனே அவன் நம்மில் உயர்ந்த வகை சொல்வாய் – பாஞ்சாலி:1 47/4
மா முனிவர் தோன்றி மணம் உயர்ந்த நாட்டினிலே – பிற்சேர்க்கை:5 8/1
மீன் ஆடு கொடி உயர்ந்த மதவேளை நிகர்த்த உரு மேவிநின்றாய் – பிற்சேர்க்கை:11 7/1
மேல்

உயர்ந்ததாம் (1)

மா இரு ஞாலத்து உயர்ந்ததாம் மதி வான் குலத்திற்கு முதல்வனாம் ஒளி – பாஞ்சாலி:1 66/2
மேல்

உயர்ந்தது (3)

பண்ணளவு உயர்ந்தது என் பணி பா அளவு உயர்ந்தது என் பா – தனி:22 2/2
பண்ணளவு உயர்ந்தது என் பணி பா அளவு உயர்ந்தது என் பா – தனி:22 2/2
இன்று படுத்தது நாளை உயர்ந்து ஏற்றம் அடையும் உயர்ந்தது இழியும் – பிற்சேர்க்கை:8 3/2
மேல்

உயர்ந்ததுவும் (1)

தம்பியர் தோள் வலியால் இவன் சக்கரவர்த்தி என்று உயர்ந்ததுவும்
வெம்பிடு மத கரியான் புகழ் வேள்விசெய்து அ நிலை முழக்கியதும் – பாஞ்சாலி:1 26/1,2
மேல்

உயர்ந்ததொர் (1)

பஞ்சவர் வேள்வியில் கண்டது போல பாங்கின் உயர்ந்ததொர் மண்டபம் செய்வீர் – பாஞ்சாலி:1 109/2
மேல்

உயர்ந்ததோர் (1)

சாத்திரம் கோடி வைத்தாள் அவைதம்மினும் உயர்ந்ததோர் ஞானம் வைத்தாள் – கண்ணன்:2 9/1
மேல்

உயர்ந்திட்டாரேனும் (1)

பன்னரும் கல்வி கேள்வி படைத்து உயர்ந்திட்டாரேனும்
பின்னரும் எண்ணிலாத பெருமையில் சிறந்தாரேனும் –தேசீய:29 2/2,3
மேல்

உயர்ந்திடவே (1)

குணம் உயர்ந்திடவே விடுதலை கூடி மகிழ்ந்திடவே – தோத்திர:65 1/2
மேல்

உயர்ந்திடுவாள் (1)

நிலையில் உயர்ந்திடுவாள் நேரே அவள் பாதம் – தோத்திர:63 4/3
மேல்

உயர்ந்திடுவோம் (1)

உற்ற செந்திரு தாயை நித்தம் உவகையில் போற்றி இங்கு உயர்ந்திடுவோம்
கற்ற பல் கலைகள் எல்லாம் அவள் கருணை நல் ஒளி பெற கலி தவிர்ப்போம் – தோத்திர:59 7/3,4
மேல்

உயர்ந்து (7)

துங்கம் உயர்ந்து வளர்கென கோயில்கள் சூழ்ந்ததும் இ நாடே பின்னர் –தேசீய:3 3/3
அறுபது கோடி தோள் உயர்ந்து உனக்கு ஆற்றவும் –தேசீய:18 3/2
கொடி உயர்ந்து அசைய குவலயம் புகழ்ந்தது –தேசீய:42 1/203
திறத்தினான் எளியை ஆகி செய்கையால் உயர்ந்து நின்றாய் –தேசீய:51 1/4
மாண் உயர்ந்து நிற்பாள் மலரடியே சூழ்வோமே – தோத்திர:63 2/4
வடகோடு இங்கு உயர்ந்து என்னே சாய்ந்தால் என்னே வான் பிறைக்கு தென்கோடு பார் மீது இங்கே – சுயசரிதை:2 10/1
இன்று படுத்தது நாளை உயர்ந்து ஏற்றம் அடையும் உயர்ந்தது இழியும் – பிற்சேர்க்கை:8 3/2
மேல்

உயர்ந்தோன் (1)

மெய் அறிந்தவர்தம்முள் உயர்ந்தோன் விதியினால் அ தருமனும் வீழ்ந்தான் – பாஞ்சாலி:2 181/4
மேல்

உயர்நிலைப்படுத்தலில் (1)

உயர்நிலைப்படுத்தலில் ஊக்கம் மிக்கவனாய் – கண்ணன்:6 1/27
மேல்

உயர்வான (1)

வையகம் எங்கும் உளது உயர்வான பொருள் எல்லாம் – பிற்சேர்க்கை:14 7/1
மேல்

உயர்வு (5)

குடிமையில் உயர்வு கல்வி ஞானமும் கூடி ஓங்கி –தேசீய:41 2/2
தொல்லை தீர்த்து உயர்வு கல்வி வெற்றி சூழும் வீரம் அறிவு ஆண்மை – தோத்திர:32 8/4
எண்ணுவது உயர்வு
ஏறு போல் நட – பல்வகை:1 2/7,8
சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே அதை தொழுது படித்திடடி பாப்பா – பல்வகை:2 12/1
வாயிலிலே அந்த மனிதர் உயர்வு எனலாம் – குயில்:5 1/28
மேல்

உயர்வுசெய் (1)

தையலை உயர்வுசெய்
தொன்மைக்கு அஞ்சேல் – பல்வகை:1 2/50,51
மேல்

உயர்வே (2)

ஊழ்வினை நீக்கும் உயர்வே சக்தி உள்ளத்து ஒளிரும் உயர்வே சக்தி – தோத்திர:21 3/4
ஊழ்வினை நீக்கும் உயர்வே சக்தி உள்ளத்து ஒளிரும் உயர்வே சக்தி – தோத்திர:21 3/4
மேல்

உயர்வை (1)

பொன்னை உயர்வை புகழை விரும்பிடும் – கண்ணன்:23 1/1
மேல்

உயர்வொடு (1)

ஒப்பு இலாத உயர்வொடு கல்வியும் – தோத்திர:45 7/1
மேல்

உயர (4)

குலம் உயர நகர் உயர நாடு உயர உழைக்கின்றார் கோடி மேன்மை – தனி:23 7/3
குலம் உயர நகர் உயர நாடு உயர உழைக்கின்றார் கோடி மேன்மை – தனி:23 7/3
குலம் உயர நகர் உயர நாடு உயர உழைக்கின்றார் கோடி மேன்மை – தனி:23 7/3
சீர் உயர நின்றாய் செழும் கான வேடரில் உன் – குயில்:9 1/22
மேல்

உயரத்தில் (1)

தேன் ஒத்த பண்டங்கள் கொண்டு என்ன செய்தாலும் எட்டாத உயரத்தில் வைப்பான் – கண்ணன்:9 3/1
மேல்

உயரும் (1)

உயரும் இ நோக்கம் நிறைவுற இணக்கம் ஒன்றுதான் மார்க்கம் என்பதுவும் –தேசீய:50 12/1
மேல்

உயிர் (136)

ஒன்றாய் நின்று இனி வென்றாயினும் உயிர்
சென்றாயினும் வலி குன்றாது ஓதுவம் –தேசீய:2 4/1,2
இன் உயிர் தந்து எமை ஈன்று வளர்த்து அருள் ஈந்ததும் இ நாடே எங்கள் –தேசீய:3 2/1
முப்பது கோடி முகம் உடையாள் உயிர் மொய்ம்புற ஒன்று உடையாள் இவள் –தேசீய:9 3/1
இன் மழலை பைங்கிளியே எங்கள் உயிர் ஆனாள் –தேசீய:13 3/1
நம்பற்குரியர் அவ் வீரர் தங்கள் நல் உயிர் ஈந்தும் கொடியினை காப்பார் –தேசீய:14 4/2
பஞ்சமோ பஞ்சம் என்றே நிதம் பரிதவித்தே உயிர் துடிதுடித்து –தேசீய:15 6/3
மருமம் நீ உடற்கண் வாழ்ந்திடும் உயிர் நீ –தேசீய:19 4/2
இரு நிலத்தின் வந்து எம் உயிர் தாங்குவை எங்கள் தாய் நின் பாதங்கள் இறைஞ்சுவாம் –தேசீய:19 6/4
உயிர் தரும் மேற்றிசை நெறிகளை உவந்து நீர் –தேசீய:24 1/87
கூற்றினுக்கு உயிர் கோடி கொடுத்தும் நின் –தேசீய:29 7/3
வந்தேமாதரம் என்று உயிர் போம் வரை வாழ்த்துவோம் முடி தாழ்த்துவோம் –தேசீய:39 2/1
அழுதுகொண்டு இருப்போமோ ஆண்பிள்ளைகள் அல்லமோ உயிர் வெல்லமோ –தேசீய:39 3/2
தன் உயிர் போலே தனக்கு அழிவு எண்ணும் பிறன் உயிர்தன்னையும் கணித்தல் –தேசீய:41 4/1
மன் உயிர் எல்லாம் கடவுளின் வடிவம் கடவுளின் மக்கள் என்று உணர்தல் –தேசீய:41 4/2
என் கரத்தால்-கொலோ நும் உயிர் எடுப்பன் –தேசீய:42 1/108
சூழ்ந்திருந்தனர் உயிர் தொண்டர் தாம் ஐவரும் –தேசீய:42 1/147
நல் உயிர் நல்கினன் நாடு எலாம் இயங்கின –தேசீய:42 1/165
எவ்வகையினும் துடைப்பேன் இன்றேல் என் உயிர் துடைப்பேன் என்ன போந்து –தேசீய:43 2/2
அசையா நெஞ்சம் அருள்வாய் உயிர் எலாம் – தோத்திர:1 8/17
உள் உயிர் ஆகி உலகம் காக்கும் – தோத்திர:1 12/3
துணையே எனது உயிர் உள்ளே இருந்து சுடர் விடுக்கும் – தோத்திர:1 18/1
மணியே எனது உயிர் மன்னவனே என்றன் வாழ்வினுக்கு ஓர் – தோத்திர:1 18/2
சாவும் நீக்கி சார்ந்த பல் உயிர் எலாம் – தோத்திர:1 32/11
செயற்கையின் சக்தி என்பார் உயிர் தீ என்பர் அறிவு என்பர் ஈசன் என்பர் – தோத்திர:11 1/2
வண்மை கொள் உயிர் சுடராய் இங்கு வளர்ந்திடுவாய் என்றும் மாய்வதிலாய் – தோத்திர:11 3/2
ஒளியுறும் உயிர் செடியில் இதை ஓங்கிடும் அதி வலிதனில் பிழிந்தோம் – தோத்திர:11 4/2
நாடி நின்று இடர் புரிவார் உயிர் நதியினை தடுத்து எமை நலித்திடுவார் – தோத்திர:11 6/2
எம் உயிர் ஆசைகளும் எங்கள் இசைகளும் செயல்களும் துணிவுகளும் – தோத்திர:11 8/1
நசை அறு மனம் கேட்டேன் நித்தம் நவம் என சுடர் தரும் உயிர் கேட்டேன் – தோத்திர:13 2/2
பந்தத்தை நீக்கிவிடு அல்லால் உயிர் பாரத்தை போக்கிவிடு – தோத்திர:14 2/1
அஞ்சி உயிர் வாழ்தல் அறியாமை தஞ்சம் என்றே – தோத்திர:17 2/2
உயிர் என தோன்றி உணவு கொண்டே வளர்ந்து ஓங்கிடும் சக்தியை ஓதுகின்றோம் – தோத்திர:22 4/1
ஓம் சக்தி என்பவர் உண்மை கண்டார் சுடர் ஒண்மை கொண்டார் உயிர் வண்மை கொண்டார் – தோத்திர:22 7/2
மீதி உயிர் இருக்கும்போதே அதை வெல்லல் சுகத்தினுக்கு யுக்தி – தோத்திர:23 5/2
சக்தி அருள் கூடிவிடுமாயின் உயிர்
சந்ததமும் வாழும் நல்ல கிழங்கு – தோத்திர:26 7/3,4
என்னை புதிய உயிர் ஆக்கி எனக்கு ஏதும் கவலை அற செய்து மதிதன்னை – தோத்திர:32 5/3
கரிய மேக திரள் என செல்லுவை காலும் மின் என வந்து உயிர் கொல்லுவை – தோத்திர:34 3/2
சொரியும் நீர் என பல் உயிர் போற்றுவை சூழும் வெள்ளம் என உயிர் மாற்றுவை – தோத்திர:34 3/3
சொரியும் நீர் என பல் உயிர் போற்றுவை சூழும் வெள்ளம் என உயிர் மாற்றுவை – தோத்திர:34 3/3
சாயும் பல் உயிர் கொல்லுவை நிற்பனதம்மை காத்து சுகம் பல நல்குவை – தோத்திர:34 4/4
ஏழிரு புவனத்திலும் என்றும் இயல் பெரும் உயிர்களுக்கு உயிர் ஆவான் – தோத்திர:42 2/3
சற்று நேரத்துள் எம் உயிர் சாய்த்து அருள் – தோத்திர:45 8/2
திண்ணமுடையான் மணி வண்ணமுடையான் உயிர் தேவர் தலைவன் புவி மிசை தோன்றினன் – தோத்திர:49 1/2
பொக்கென வீழ்ந்தார் உயிர் கக்கி முடித்தார் கடல் போல ஒலிக்குது வேதம் புவி மிசை – தோத்திர:49 2/4
நீ எனது இன் உயிர் கண்ணம்மா எந்த நேரமும் நின்றனை போற்றுவேன் துயர் – தோத்திர:52 2/1
வாயினிலே அமுது ஊறுதே கண்ணம்மா என்ற பேர் சொல்லும் போழ்திலே உயிர்
தீயினிலே வளர் சோதியே என்றன் சிந்தனையே என்றன் சித்தமே இந்த – தோத்திர:52 2/3,4
வெம் சமர்க்கு உயிர் ஆகிய கொல்லர் வித்தை ஓர்ந்திடு சிற்பியர் தச்சர் – தோத்திர:62 3/2
உய்வம் என்ற கருத்துடையோர்கள் உயிரினுக்கு உயிர் ஆகிய தெய்வம் – தோத்திர:62 4/2
வெற்றியை வேண்டேன் உயிர்
அற்றிடுமேனும் அவர்தமை தீண்டேன் – தோத்திர:68 19/2,3
நெஞ்சில் கவலைகள் நோவுகள் யாவையும் நீக்கி கொடுப்பவனை உயிர் நீள தருபவனை ஒளிர் நேர்மை பெரும் கனலை நித்தம் – தோத்திர:74 4/1
உடல் உயிர் மேல் உணர்விலும் தீ ஓங்கிவிட்டானே இ நேரம் – தோத்திர:75 18/1
முன்பு தீமை வடிவினை கொன்றால் மூன்று நாளினில் நல் உயிர் தோன்றும் – தோத்திர:77 2/2
வண்மை பேர் உயிர் யேசு கிறிஸ்து வான மேனியில் அங்கு விளங்கும் – தோத்திர:77 3/2
கரவினில் வந்து உயிர் குலத்தினை அழிக்கும் காலன் நடுநடுங்க விழித்தோம் –வேதாந்த:2 2/2
மண்ணில் கிடக்கும் புழு எலாம் நான் வாரியில் உள்ள உயிர் எலாம் நான் –வேதாந்த:13 2/2
சோற்றை புசிப்பது வாயாலே உயிர் துணிவுறுவது தாயாலே –வேதாந்த:16 3/2
உள்ளது எலாம் ஓர் உயிர் என்று தேர்ந்த பின் உள்ளம் குலைவது உண்டோ மனமே –வேதாந்த:24 2/1
குழந்தைகள் வாழ்ந்திடும் பட்டணம் காண் அங்கு கோல் பந்து யாவிற்கும் உயிர் உண்டாம் –வேதாந்த:25 6/1
காதலினால் உயிர் தோன்றும் இங்கு காதலினால் உயிர் வீரத்தில் ஏறும் – தனி:2 4/1
காதலினால் உயிர் தோன்றும் இங்கு காதலினால் உயிர் வீரத்தில் ஏறும் – தனி:2 4/1
மின்னல் அனைய திறல் ஓங்குமே உயிர் வெள்ளம் கரை அடங்கி பாயுமே – தனி:11 7/1
உயிரிலா செய்திகட்கு உயிர் மிக கொடுத்து – தனி:12 1/14
நீயே உயிர் என தெய்வமும் நீ என – தனி:13 1/14
இனத்தொடும் ஓடி இன் உயிர் காத்தது – தனி:13 1/71
கயல் விழி சிறு மானினை காண நான் காமன் அம்புகள் என் உயிர் கண்டவே – சுயசரிதை:1 7/4
எனையர் பாலர் கடவுளர் மீது தாம் எண்ணில் பக்திகொண்டு இன் உயிர் வாட்டினோர் – சுயசரிதை:1 8/2
மனதிலே பிறந்தோன் மனன் உண்ணுவோன் மதனதேவனுக்கு என் உயிர் நல்கினன் – சுயசரிதை:1 8/3
சீர் எடுத்த புலை உயிர் சாரர்கள் தேசபக்தர் வரவினை காத்தல் போல் – சுயசரிதை:1 9/4
நரி உயிர் சிறு சேவகர் தாதர்கள் நாய் என திரி ஒற்றர் உணவினை – சுயசரிதை:1 22/1
பெரிது என கொடு தம் உயிர் விற்றிடும் பேடியர் பிறர்க்கு இச்சகம் பேசுவோர் – சுயசரிதை:1 22/2
பயிலும் உயிர் வகை மட்டுமன்றி இங்கு பார்க்கின்ற பொருள் எல்லாம் தெய்வம் கண்டீர் – சுயசரிதை:2 18/2
மேன்மேலும் புதிய காற்று எம்முள் வந்து மேன்மேலும் புதிய உயிர் விளைத்தல் கண்டீர் – சுயசரிதை:2 33/2
கூற்றான அரக்கர் உயிர் முடித்துக்கொள்வோம் குலைவான மாயைதனை அடித்துக்கொள்வோம் – சுயசரிதை:2 58/3
உண்ணஉண்ண தெவிட்டாத அம்மை உயிர் எனும் முலையினில் உணர்வு எனும் பால் – கண்ணன்:2 1/1
அன்பு மிகவும் உடையான் தெளிந்த அறிவினில் உயிர் குலம் ஏற்றமுறவே – கண்ணன்:3 6/2
என் கண்ணில் பாவை அன்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னது அன்றோ – கண்ணன்:8 7/2
என்றே கொடிய விழி வேடன் உயிர் இற்றுப்போக விழித்து உரைத்தான் தனி – கண்ணன்:12 8/1
கண்கள் புரிந்துவிட்ட பாவம் உயிர் கண்ணன் உரு மறக்கலாச்சு – கண்ணன்:14 4/1
நல்ல உயிர் நீ எனக்கு நாடியடி நான் உனக்கு – கண்ணன்:21 7/1
உய்ந்நெறி அறியாதான் இறைக்கு உயிர் நிகர் கன்னனும் உடன் இருந்தான் – பாஞ்சாலி:1 18/4
மிதம் மிகும் அன்பு அவர் மீது கொண்டான் அவன் கேட்கவே அந்த வேள்வி கண்டு என் உயிர் புண்படும் செய்தி விளம்புவாய் – பாஞ்சாலி:1 43/4
வற்றி துரும்பு ஒத்து இருக்கின்றான் உயிர் வாழ்வை முழுதும் வெறுக்கின்றான் – பாஞ்சாலி:1 58/4
கருமங்கள் செய்தலும் உயிர் யாவிற்கும் நல் அருள் பெய்தலும் பிறர் – பாஞ்சாலி:1 82/3
ஆதரவு இங்ஙனம் பிள்ளை மேல் வைக்கும் அப்பன் உலகினில் வேறு உண்டோ உயிர்
சோதரர் பாண்டவர் தந்தை நீ குறைசொல்ல இனி இடம் ஏதையா – பாஞ்சாலி:1 89/3,4
என்னுடை உயிர் அன்றோ எனை எண்ணி இ கொள்கையை நீக்குதியால் – பாஞ்சாலி:1 96/2
ஏற்று உடல் காத்திடும் ஏழைக்கும் உயிர் எத்தனை உண்டு அவை யாவிற்கும் நித்தம் – பாஞ்சாலி:1 141/2
சந்தன மலர் புனைந்தே இளம் தையலர் வீணை கொண்டு உயிர் உருக்கி – பாஞ்சாலி:2 161/1
பின்னை என் உயிர் பாரதநாட்டில் பீடை செய்யும் கலியை அழைப்பார் – பாஞ்சாலி:2 174/3
கேள்விக்கு ஒருவர் இல்லை உயிர் தேவியை கீழ்மக்கட்கு ஆளாக்கினான் – பாஞ்சாலி:4 245/4
என் துயர் தீர்த்தாயடா உயிர் மாமனே ஏளனம் தீர்த்துவிட்டாய் – பாஞ்சாலி:4 249/2
அன்று நகைத்தாளடா உயிர் மாமனே அவளை என் ஆளாக்கினாய் – பாஞ்சாலி:4 249/3
என்றும் மறவேனடா உயிர் மாமனே என்ன கைம்மாறு செய்வேன் – பாஞ்சாலி:4 249/4
ஆசை தணித்தாயடா உயிர் மாமனே ஆவியை காத்தாயடா – பாஞ்சாலி:4 250/1
பூசை புரிவோமடா உயிர் மாமனே பொங்கல் உனக்கு இடுவோம் – பாஞ்சாலி:4 250/2
பேசவும் தோன்றுதில்லை உயிர் மாமனே பேரின்பம் கூட்டிவிட்டாய் – பாஞ்சாலி:4 250/4
கரியினுக்கு அருள்புரிந்தே அன்று கயத்திடை முதலையின் உயிர் மடித்தாய் – பாஞ்சாலி:5 293/2
தொடையை பிளந்து உயிர் மாய்ப்பேன் தம்பி சூர துச்சாதனன்தன்னையும் ஆங்கே – பாஞ்சாலி:5 305/1
நாலு புறத்தும் உயிர் நாதங்கள் ஓங்கிடவும் – குயில்:6 1/44
உயிர் நன்று சாதல் இனிது – வசனகவிதை:1 1/18
உயிர் சுவையுடையது – வசனகவிதை:1 2/2
மனம் தெய்வம் சித்தம் தெய்வம் உயிர் தெய்வம் – வசனகவிதை:1 3/1
உயிர் இறப்பு இவை அனைத்தும் ஒன்றே – வசனகவிதை:1 4/4
சுவை நன்று உயிர் நன்று நன்று நன்று – வசனகவிதை:1 6/18
உயிர் எவன் தருகிறான் – வசனகவிதை:2 1/4
உயிர் தருகின்றாய் உடல் தருகின்றாய் – வசனகவிதை:2 2/8
உயிர் தருகின்றாள் ஊக்கம் தருகின்றாள் – வசனகவிதை:2 3/6
அன்று நீ ஞாயிற்றின் உயிர் அதன் தெய்வம் – வசனகவிதை:2 6/3
ஞாயிற்றின் வடிவம் உடல் நீ உயிர்
ஒளியே நீ எப்போது தோன்றினாய் – வசனகவிதை:2 6/5,6
நின்னை போல எமது உயிர் நூறாண்டு வெம்மையும் சுடரும் தருக – வசனகவிதை:2 8/26
ஞாயிறு மிக சிறந்த தேவன் அவன் கைப்பட்ட இடம் எல்லாம் உயிர் உண்டாகும் – வசனகவிதை:2 10/19
வலிமையின் ஊற்றே ஒளி மழையே உயிர் கடலே – வசனகவிதை:2 12/5
கருதுவன அவர் உயிர்
அவர்களுடைய தாய் அமுதம் – வசனகவிதை:2 12/17,18
கொல்வது உயிர் தருவது – வசனகவிதை:3 1/18
உள்ளம் தெளிந்திருக்க உயிர் வேகமும் சூடும் உடையதாக உடல் அமைதியும் வலிமையும் பெற்றிருக்க – வசனகவிதை:3 8/9
காற்றே பந்தல் கயிறுகளை அசைக்கின்றான் அவற்றில் உயிர் பெய்கிறான் – வசனகவிதை:4 2/18
உயிர் பொருள் காற்று அதன் செய்கை – வசனகவிதை:4 5/4
காற்றே உயிர் அவன் உயிர்களை அழிப்பவன் – வசனகவிதை:4 5/7
காற்றே உயிர் எனவே உயிர்கள் அழிவதில்லை – வசனகவிதை:4 5/8
அகில உலகமும் உயிர் நிலையே – வசனகவிதை:4 5/11
தோன்றுதல் வளர்தல் மாறுதல் மறைதல் எல்லாம் உயிர் செயல் – வசனகவிதை:4 5/12
உயிரிலே உயிர் தானாக நிற்பது – வசனகவிதை:4 7/13
நொய்ந்த மரம் நொய்ந்த உடல் நொய்ந்த உயிர்
நொய்ந்த உள்ளம் இவற்றை காற்று தேவன் புடைத்து நொறுக்கிவிடுவான் – வசனகவிதை:4 9/10,11
அசைகின்ற இலையிலே உயிர் நிற்கிறதா ஆம் – வசனகவிதை:4 13/1
ஓடுகின்ற வாய்க்கால் எந்த நிலையில் உளது உயிர் நிலையில் – வசனகவிதை:4 13/5
அதற்கு என்ன நேரிட்டிருக்கிறது உயிர் நேரிட்டிருக்கிறது – வசனகவிதை:4 13/7
வண்டியை மாடு இழுத்து செல்கிறது அங்கு மாட்டின் உயிர் வண்டியிலும் ஏறுகிறது – வசனகவிதை:4 13/8
நீராவிவண்டி உயிருள்ளது பெரிய உயிர் யந்திரங்கள் எல்லாம் உயிருடையன – வசனகவிதை:4 13/11
உயிர் வாழ்க – வசனகவிதை:4 14/11
உயிர் வளம் கொடுத்தேன் உயிரால் வெல்க – வசனகவிதை:7 0/83
ஆரியம் என்ற பெரும் பெயர் கொண்ட எம் அன்னையின் மீது திகழ் அன்பு எனும் மென் கொடி வாடிய காலை அதற்கு உயிர் தந்திடுவான் – பிற்சேர்க்கை:3 1/1
எல்லை இல்லாதன ஆகும் இவை யாவையுமாய் இவற்றுள் உயிர் ஆகி – பிற்சேர்க்கை:8 18/2
உடம்பொடும் உயிர் என உற்று வாழ் நாட்களில் – பிற்சேர்க்கை:15 1/10
செயிர்த்த சிந்தையர் பண நசை மிகமிக வருத்த வந்த வல் வினைபுரி முகடிகள் சிறக்கும் மன்பதை உயிர் கவர் எம படர் எனவாகி – பிற்சேர்க்கை:24 3/1
ஆழ உயிர் மானுடனுக்கு ஐயன் அருளி பின் – பிற்சேர்க்கை:25 13/1
அளவு அறிவேன் என்றன் பெரிய உயிர் ஆற்றலுக்கே – பிற்சேர்க்கை:25 24/2
எழுந்தோம் காந்திக்கு ஈந்தோம் எமது உயிர்
இங்கு அவன் ஆவி கொள்கை வென்றிடவே – பிற்சேர்க்கை:26 1/49,50
மேல்

உயிர்க்கடலிலிருந்து (1)

காற்றே உயிர்க்கடலிலிருந்து எங்களுக்கு நிறைய உயிர்மழை கொண்டுவா – வசனகவிதை:5 2/4
மேல்

உயிர்க்கு (13)

சுடுதலும் குளிரும் உயிர்க்கு இல்லை சோர்வு வீழ்ச்சிகள் தொண்டருக்கு இல்லை –தேசீய:12 8/3
அற்றதால் மறுகும் என் உயிர்க்கு அதனில் ஆர்ந்த பேராவலின் ஆணை –தேசீய:50 4/3
வலி இழந்திருக்கும் என் உயிர்க்கு அதன்கண் வளர்ந்திடும் ஆசை மீது ஆணை –தேசீய:50 5/1
என் உரைப்பனேடீ திருவே என் உயிர்க்கு ஒர் அமுதே – தோத்திர:57 4/3
சில தினங்கள் உயிர்க்கு அமுதாகியே செப்புதற்கு அரிதாக மயக்குமால் – சுயசரிதை:1 3/3
துன்பமுறும் உயிர்க்கு எல்லாம் தாயை போலே சுரக்கும் அருள் உடைய பிரான் துணிந்த யோகி – சுயசரிதை:2 38/2
மண்ணில் உயிர்க்கு எல்லாம் தலைவர் என மானிடரே – குயில்:5 1/25
உயிர்க்கு எலாம் தந்தையை உயிர்க்கு எலாம் தாயை – வசனகவிதை:7 0/14
உயிர்க்கு எலாம் தந்தையை உயிர்க்கு எலாம் தாயை – வசனகவிதை:7 0/14
உயிர்க்கு எலாம் தலைவனை உயிர்க்கு எலாம் துணைவனை – வசனகவிதை:7 0/15
உயிர்க்கு எலாம் தலைவனை உயிர்க்கு எலாம் துணைவனை – வசனகவிதை:7 0/15
உயிர்க்கு எலாம் உயிரை உயிர்க்கு எலாம் உணர்வை – வசனகவிதை:7 0/16
உயிர்க்கு எலாம் உயிரை உயிர்க்கு எலாம் உணர்வை – வசனகவிதை:7 0/16
மேல்

உயிர்க்குலத்தின் (1)

இத்தனை இன்பத்தினிடையே உயிர்க்குலத்தின்
உளத்தே மாத்திரம் இன்பம் உறவில்லை – வசனகவிதை:6 1/17,18
மேல்

உயிர்க்கே (1)

மோது கடல்களை போல் முன்னர் இட்டான் அவ் உயிர்க்கே – பிற்சேர்க்கை:25 14/2
மேல்

உயிர்கட்கு (1)

எப்போதும் ஆனந்த சுடர் நிலையில் வாழ்ந்து உயிர்கட்கு இனிது செய்வோர் – தனி:23 3/1
மேல்

உயிர்கள் (11)

புலத்தை இட்டு இங்கு உயிர்கள் செய்தாய் அன்னே போற்றி போற்றி நினது அருள் போற்றியே – தோத்திர:34 5/4
தோன்றும் உயிர்கள் அனைத்தும் நன்று என்பது தோற்றமுறும் சுடராம் பெண்ணே –வேதாந்த:14 3/1
இன்னும் இங்கு இருள் கூடியிருப்பினும் ஏங்குகின்ற நரகத்து உயிர்கள் போல் – பல்வகை:10 3/1
ஒன்றே மெய்ப்பொருளாகும் உயிர்கள் எலாம் அதன் வடிவாம் ஓருங்காலை – தனி:18 2/1
ஆனாலும் புவியின் மிசை உயிர்கள் எல்லாம் அநியாய மரணம் எய்தல் கொடுமை அன்றோ – சுயசரிதை:2 13/1
உயிர்கள் எல்லாம் தெய்வம் அன்றி பிற ஒன்று இல்லை ஊர்வனவும் பறப்பனவும் நேரே தெய்வம் – சுயசரிதை:2 18/1
சான்ற உயிர்கள் சமைத்துவிட்டாய் நான்முகனே – குயில்:7 1/90
வெளியும் ஒளியும் இரண்டு உயிர்கள் கலப்பது போல் கலந்தன – வசனகவிதை:2 9/8
இருநூறு உயிர்கள் அழிந்தன – வசனகவிதை:4 2/9
காற்றே உயிர் எனவே உயிர்கள் அழிவதில்லை – வசனகவிதை:4 5/8
இந்த பூமியில் உள்ள எண்ணற்ற உயிர்கள் எண்ணற்ற உலகங்களில் உள்ள எண்ணேயில்லாத உயிர்த்தொகைகள் – வசனகவிதை:4 15/10
மேல்

உயிர்களாம் (2)

ஆதி தனிப்பொருள் ஆகும் ஓர் கடல் ஆரும் குமிழி உயிர்களாம் அந்த – கண்ணன்:7 8/1
சோதி அறிவு என்னும் ஞாயிறுதன்னை சூழ்ந்த கதிர்கள் உயிர்களாம் இங்கு – கண்ணன்:7 8/2
மேல்

உயிர்களிடத்தில் (1)

உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும் தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் வேணும் – பல்வகை:2 16/1
மேல்

உயிர்களில் (1)

ஊன் அகத்தது உவட்டுறும் அன்புதான் ஒன்றும் இன்றி உயிர்களில் ஒன்றியே – சுயசரிதை:1 18/3
மேல்

உயிர்களிலும் (1)

எல்லா உயிர்களிலும் நானே இருக்கிறேன் என்று உரைத்தான் கண்ணபெருமான் –தேசீய:17 3/1
மேல்

உயிர்களின் (1)

ஒப்பிடலாகும் புவியின் மேல் என்றும் உள்ள உயிர்களின் வாழ்விற்கே ஒரு – பாஞ்சாலி:1 138/3
மேல்

உயிர்களுக்கு (1)

ஏழிரு புவனத்திலும் என்றும் இயல் பெரும் உயிர்களுக்கு உயிர் ஆவான் – தோத்திர:42 2/3
மேல்

உயிர்களே (1)

புலவர்களே அறிவுப்பொருள்களே உயிர்களே பூதங்களே சக்திகளே எல்லோரும் வருவீர் – வசனகவிதை:2 11/1
மேல்

உயிர்களை (5)

அறிவு கொண்ட மனித உயிர்களை அடிமையாக்க முயல்பவர் பித்தராம் – பல்வகை:4 3/1
காற்றே உயிர் அவன் உயிர்களை அழிப்பவன் – வசனகவிதை:4 5/7
மண்ணிலும் நீரிலும் காற்றிலும் நிரம்பிக்கிடக்கும் உயிர்களை கருதுகின்றோம் – வசனகவிதை:4 15/12
அவற்றுள் இன்னும் சிறியவை இங்ஙனம் இவ் வையக முழுதிலும் உயிர்களை பொதிந்துவைத்திருக்கிறது – வசனகவிதை:4 15/15
புலவர்களே காலையில் எழுந்தவுடன் உயிர்களை எல்லாம் போற்றுவோம் – வசனகவிதை:4 15/19
மேல்

உயிர்கொண்டதேயாம் (1)

எனவே அவள் திருமேனியில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் உயிர்கொண்டதேயாம்
அகில முழுதும் சுழலுகிறது – வசனகவிதை:4 13/14,15
மேல்

உயிர்கொண்டு (2)

துறந்து அறம் மறந்தும் பின் உயிர்கொண்டு வாழ்வது சுகம் என்று மதிப்பாரோ –தேசீய:26 3/2
புல்லிய பாண்டவர் மேம்பட கண்டு போற்றி உயிர்கொண்டு வாழ்கிலேன் – பாஞ்சாலி:1 90/4
மேல்

உயிர்த்தனன் (1)

ஈசன் வந்து சிலுவையில் மாண்டான் எழுந்து உயிர்த்தனன் நாள் ஒரு மூன்றில் – தோத்திர:77 1/1
மேல்

உயிர்த்திருந்தது (1)

நான் ப்ராணன் என்னாலேதான் அ சிறு கயிறு உயிர்த்திருந்தது சுகம் பெற்றது – வசனகவிதை:4 1/71
மேல்

உயிர்த்தீ (1)

அறத்தீ அறிவுத்தீ உயிர்த்தீ
விரதத்தீ வேள்வித்தீ – வசனகவிதை:2 8/18,19
மேல்

உயிர்த்து (5)

கேள்வியுண்டு உடனே மீள கிளர்ச்சிகொண்டு உயிர்த்து வாழ்தல் –தேசீய:51 8/4
பொங்கு வெம் சினத்தால் அரசர் புகை உயிர்த்து இருந்தார் – பாஞ்சாலி:3 228/2
ஆவியில் இனியவளை உயிர்த்து அணி சுமந்து உலவிடு செய் அமுதை – பாஞ்சாலி:4 243/2
நீல குயிலும் நெடிது உயிர்த்து ஆங்கு இஃது உரைக்கும் – குயில்:3 1/62
நேச உரை கூறி நெடிது உயிர்த்து பொய் குயிலி – குயில்:7 1/68
மேல்

உயிர்த்துணையே (1)

சொல் ஆண்ட புலவோர்தம் உயிர்த்துணையே தமிழ் காக்கும் துரையே வெற்றி – பிற்சேர்க்கை:11 1/2
மேல்

உயிர்த்தொகைகள் (1)

இந்த பூமியில் உள்ள எண்ணற்ற உயிர்கள் எண்ணற்ற உலகங்களில் உள்ள எண்ணேயில்லாத உயிர்த்தொகைகள்
இவை எல்லாம் நினது விளக்கம் – வசனகவிதை:4 15/10,11
மேல்

உயிர்தரிக்க (1)

நீளில் உயிர்தரிக்க மாட்டேன் கருநீலி என் இயல்பு அறியாயோ – தோத்திர:32 3/4
மேல்

உயிர்தன்னை (2)

பொன் பொலிந்த முகத்தினில் கண்டே போற்றுவாள் அந்த நல் உயிர்தன்னை
அன்பு எனும் மரியா மக்தலேநா ஆஹ சால பெரும் களி இஃதே – தோத்திர:77 2/3,4
பொன்னை என் உயிர்தன்னை அணுகலும் பூவை புன்னகை நல் மலர் பூப்பள் காண் – சுயசரிதை:1 20/4
மேல்

உயிர்தன்னையும் (1)

தன் உயிர் போலே தனக்கு அழிவு எண்ணும் பிறன் உயிர்தன்னையும் கணித்தல் –தேசீய:41 4/1
மேல்

உயிர்தான் (1)

உயிர்தான் காற்று – வசனகவிதை:4 5/3
மேல்

உயிர்நிலை (1)

வாயு ஆகி வெளியை அளந்தனை வாழ்வு எதற்கும் உயிர்நிலை ஆயினை – தோத்திர:34 4/1
மேல்

உயிர்நெருப்பை (1)

எமது உயிர்நெருப்பை நீடித்து நின்று நல் ஒளி தருமாறு நன்றாக வீசு – வசனகவிதை:4 6/5
மேல்

உயிர்ப்பதென்னே (1)

நோன்பிலே உயிர்ப்பதென்னே கண்ணபெருமானே நீ – தோத்திர:47 1/4
மேல்

உயிர்மழை (1)

காற்றே உயிர்க்கடலிலிருந்து எங்களுக்கு நிறைய உயிர்மழை கொண்டுவா – வசனகவிதை:5 2/4
மேல்

உயிர்விடலானேன் (1)

ஓய்விலாது அவனோடு உயிர்விடலானேன்
கதையிலே கணவன் சொல்லினுக்கு எல்லாம் – கண்ணன்:6 1/33,34
மேல்

உயிர்விடும் (1)

பொருளிலார் பொருள்செய்தல் முதற்கடன் போற்றி காசினுக்கு ஏங்கி உயிர்விடும்
மருளர்தம் இசையே பழி கூறுவன் மா மகட்கு இங்கு ஒர் ஊனம் உரைத்திலன் – சுயசரிதை:1 43/3,4
மேல்

உயிர்விளையாட்டு (1)

மஹாசக்தி காற்றைக்கொண்டுதான் உயிர்விளையாட்டு விளையாடுகின்றாள் – வசனகவிதை:4 7/9
மேல்

உயிரதனை (1)

ஓவியம் நிகர்த்தவளை அருள் ஒளியினை கற்பனைக்கு உயிரதனை
தேவியை நில திருவை எங்கும் தேடினும் கிடைப்பரும் திரவியத்தை – பாஞ்சாலி:4 243/3,4
மேல்

உயிரது (1)

உலகமே உடலாய் அதற்குள்ளே உயிரது ஆகி விளங்கிடும் தெய்வம் – பிற்சேர்க்கை:1 3/1
மேல்

உயிராகி (1)

அவன் நமக்கு உயிராகி வருக – வசனகவிதை:4 8/24
மேல்

உயிராய் (3)

உயிரிலே உயிராய் இறப்பிலும் உயிராய் – தோத்திர:10 1/8
உயிரிலே உயிராய் இறப்பிலும் உயிராய்
உண்டு எனும் பொருளில் உண்மையாய் என் உளே – தோத்திர:10 1/8,9
உயிரை காக்கும் உயிரினை சேர்த்திடும் உயிரினுக்கு உயிராய் இன்பம் ஆகிடும் – பல்வகை:5 6/1
மேல்

உயிரால் (2)

இரைகின்ற கடல்நீர் உயிரால் அசைகின்றதா ஆம் – வசனகவிதை:4 13/2
உயிர் வளம் கொடுத்தேன் உயிரால் வெல்க – வசனகவிதை:7 0/83
மேல்

உயிரிடை (1)

சொன்ன சொல்லை உயிரிடை சூடுவோம் – தோத்திர:45 5/4
மேல்

உயிரிடையும் (1)

உள்ளத்திடையும் உயிரிடையும் ஆங்கு அந்த – குயில்:3 1/53
மேல்

உயிரில் (1)

கண்களிலே ஒளி போல உயிரில் கலந்து ஒளிர் தெய்வம் நல் காப்பாமே – பல்வகை:6 0/2
மேல்

உயிரிலா (1)

உயிரிலா செய்திகட்கு உயிர் மிக கொடுத்து – தனி:12 1/14
மேல்

உயிரிலார் (1)

ஊன் என கொள்வர் உயிரிலார் சிலரே – பிற்சேர்க்கை:16 1/12
மேல்

உயிரிலும் (5)

என்னிடத்தே சக்தி எனது உயிரிலும் உள்ளத்திலும் நிற்கின்றாள் – வசனகவிதை:3 4/6
பிடாரன் உயிரிலும் தொம்ப குழந்தைகளின் உயிரிலும் ஜரிகைக்காரன் உயிரிலும் ஒரே சக்தி விளையாடுகின்றது – வசனகவிதை:3 7/14
பிடாரன் உயிரிலும் தொம்ப குழந்தைகளின் உயிரிலும் ஜரிகைக்காரன் உயிரிலும் ஒரே சக்தி விளையாடுகின்றது – வசனகவிதை:3 7/14
பிடாரன் உயிரிலும் தொம்ப குழந்தைகளின் உயிரிலும் ஜரிகைக்காரன் உயிரிலும் ஒரே சக்தி விளையாடுகின்றது – வசனகவிதை:3 7/14
உயிரிலும் தொழிலிலும் ஒன்றேயாகும் – வசனகவிதை:7 0/74
மேல்

உயிரிலே (3)

உயிரிலே உயிராய் இறப்பிலும் உயிராய் – தோத்திர:10 1/8
இப்போது எனது உயிரிலே வேகமும் நிறைவும் பொருந்தியிருக்கின்றன – வசனகவிதை:3 4/13
உயிரிலே உயிர் தானாக நிற்பது – வசனகவிதை:4 7/13
மேல்

உயிரின் (4)

உருவாய் அறிவில் ஒளிர்வாய் கண்ணா உயிரின் அமுதாய் பொழிவாய் கண்ணா – தோத்திர:46 1/1
ஐயனே என் உயிரின் ஆசையே ஏழை எனை – குயில்:8 1/43
தீயே நீ எமது உயிரின் தோழன் – வசனகவிதை:2 8/24
அமுதமாகிய உயிரின் உலகமாகிய உடலிலே மீன்களாக தோன்றும் விழிகளின் நாயகமே – வசனகவிதை:2 12/3
மேல்

உயிரினுக்கு (2)

உய்வம் என்ற கருத்துடையோர்கள் உயிரினுக்கு உயிர் ஆகிய தெய்வம் – தோத்திர:62 4/2
உயிரை காக்கும் உயிரினை சேர்த்திடும் உயிரினுக்கு உயிராய் இன்பம் ஆகிடும் – பல்வகை:5 6/1
மேல்

உயிரினும் (2)

உவமையில் அரியாய் உயிரினும் இனியாய் – தோத்திர:8 0/2
உயிரினும் இந்த பெண்மை இனிதடா ஊது கொம்புகள் ஆடு களிகொண்டே – பல்வகை:5 6/2
மேல்

உயிரினுள் (1)

எண்ணம் எலாம் நெய்யாக எம் உயிரினுள் வளர்ந்த –தேசீய:27 2/1
மேல்

உயிரினை (1)

உயிரை காக்கும் உயிரினை சேர்த்திடும் உயிரினுக்கு உயிராய் இன்பம் ஆகிடும் – பல்வகை:5 6/1
மேல்

உயிருடன் (1)

உருளையில் பாலரை உயிருடன் மாய்த்தலும் – தனி:24 1/23
மேல்

உயிருடனேதான் (1)

வண்டி செல்லும்போது உயிருடனேதான் செல்லுகிறது – வசனகவிதை:4 13/9
மேல்

உயிருடைமையால் (1)

அதன் சலனம் எதனால் நிகழ்வது உயிருடைமையால்
ஓடுகின்ற வாய்க்கால் எந்த நிலையில் உளது உயிர் நிலையில் – வசனகவிதை:4 13/4,5
மேல்

உயிருடையது (1)

எனவே இவ் வையகம் உயிருடையது
வையகத்தின் உயிரையே காற்று என்கிறோம் – வசனகவிதை:4 13/19,20
மேல்

உயிருடையவள் (1)

அவள் தீராத உயிருடையவள் பூமித்தாய் – வசனகவிதை:4 13/13
மேல்

உயிருடையன (2)

உயிருடையன எல்லாம் காற்றின் மக்களே என்பது வேதம் – வசனகவிதை:4 5/2
நீராவிவண்டி உயிருள்ளது பெரிய உயிர் யந்திரங்கள் எல்லாம் உயிருடையன
பூமிப்பந்து இடைவிடாமல் மிக்க விசையுடன் சுழல்கின்றது – வசனகவிதை:4 13/11,12
மேல்

உயிரும் (5)

பொய்க்கோ உடலும் பொருள் உயிரும் வாட்டுகிறோம் –தேசீய:27 12/1
உடலும் அறிவும் உயிரும் உளவே – தோத்திர:1 24/12
பித்தரே அனைத்து உயிரும் கடவுள் என்று பேசுவது மெய்யானால் பெண்டிர் என்றும் – சுயசரிதை:2 17/3
நாள் ஒன்று போயினது நானும் எனது உயிரும்
நீள சிலை கொண்டு நின்றதொரு மன்மதனும் – குயில்:4 1/10,11
எல்லா உயிரும் இன்பம் எய்துக – வசனகவிதை:1 5/1
மேல்

உயிரும்-மன் (1)

உடலகத்து இருக்கும் உயிரும்-மன் நீயே –தேசீய:18 4/3
மேல்

உயிருள்ளது (2)

காற்றாடி உயிருள்ளது
நீராவிவண்டி உயிருள்ளது பெரிய உயிர் யந்திரங்கள் எல்லாம் உயிருடையன – வசனகவிதை:4 13/10,11
நீராவிவண்டி உயிருள்ளது பெரிய உயிர் யந்திரங்கள் எல்லாம் உயிருடையன – வசனகவிதை:4 13/11
மேல்

உயிரே (7)

இன்னமும் துயிலுதியேல் இது நன்றோ இன் உயிரே பள்ளியெழுந்தருளாயே –தேசீய:11 4/4
எங்ஙனம் சென்றிருந்தீர் எனது இன் உயிரே என்றன் இசை அமுதே – தோத்திர:61 1/1
ஏதாயினும் வழி நீ சொல்வாய் எமது உயிரே
வேதாவின் தாயே மிக பணிந்து வாழ்வோமே – தோத்திர:63 1/3,4
நாத வடிவானவளே நல்ல உயிரே கண்ணம்மா – கண்ணன்:21 6/4
தேவனே என் அருமை செல்வமே என் உயிரே
போவதன் முன் ஒன்று புகல்வதனை கேட்டு அருள்வீர் – குயில்:9 1/1,2
உயிரே நினது பெருமை யாருக்கு தெரியும் – வசனகவிதை:4 15/1
உயிரே
நீ காற்று நீ தீ நீ நிலம் நீ நீர் நீ வானம் – வசனகவிதை:4 15/5,6
மேல்

உயிரை (18)

பேதைகள் போல் உயிரை கிளியே –தேசீய:40 8/2
தாளில் விழுந்து அபயம் கேட்டேன் அது தாராயெனில் உயிரை தீராய் துன்பம் – தோத்திர:32 3/3
நாட்டினின்றும் இ தென்றல் கொணர்வதோ நாதம் இஃது என் உயிரை உருக்குதே – தோத்திர:51 3/2
உயிரை விட்டும் உணர்வை விட்டும் ஓடி வந்தோமே ஐயோ நாம் – தோத்திர:75 10/1
பயம் எனும் பேய்தனை அடித்தோம் பொய்ம்மை பாம்பை பிளந்து உயிரை குடித்தோம் –வேதாந்த:2 1/1
உயிரை காக்கும் உயிரினை சேர்த்திடும் உயிரினுக்கு உயிராய் இன்பம் ஆகிடும் – பல்வகை:5 6/1
நாத கனலினிலே நம் உயிரை போக்கோமோ – குயில்:1 1/30
என்று பல பேசுவதும் என் உயிரை புண் செயவே – குயில்:5 1/71
ஜடத்தை கட்டலாம் சக்தியை கட்டலாமா உடலை கட்டலாம் உயிரை கட்டலாமா – வசனகவிதை:3 4/4
உயிரை கட்டு உள்ளத்தை கட்டலாம் – வசனகவிதை:3 4/5
உடலை கட்டு உயிரை கட்டலாம் – வசனகவிதை:3 5/4
உயிரை கட்டு உள்ளத்தை கட்டலாம் – வசனகவிதை:3 5/5
உயிரை வாழ்த்துகின்றோம் – வசனகவிதை:4 5/13
உயிரை வலிமையுற நிறுத்துவோம் – வசனகவிதை:4 9/17
உயிரை சரணடைகின்றோம் – வசனகவிதை:4 12/18
உயிரை வணங்குகின்றோம் – வசனகவிதை:4 14/10
உயிர்க்கு எலாம் உயிரை உயிர்க்கு எலாம் உணர்வை – வசனகவிதை:7 0/16
விதிதான் எதிர்த்துவர வெல்லொணா தன் உயிரை
மதியாது அதில் தாக்கி மைந்தன் விஜயம் பெறவே – பிற்சேர்க்கை:25 18/1,2
மேல்

உயிரையே (1)

வையகத்தின் உயிரையே காற்று என்கிறோம் – வசனகவிதை:4 13/20
மேல்

உயிரைவிட்டு (1)

தேனான உயிரைவிட்டு சாகலாமோ செத்திடற்கு காரணம்தான் யாது என்பீரேல் – சுயசரிதை:2 13/2
மேல்

உயிரோடு (1)

பூமித்தாய் உயிரோடு இருக்கிறாள் – வசனகவிதை:4 5/5
மேல்

உரமும் (1)

நெஞ்சில் உரமும் இன்றி நேர்மை திறமும் இன்றி –தேசீய:40 1/1
மேல்

உரன் (1)

சிந்தையில் தெளிவு இல்லை உடலினில் திறனும் இல்லை உரன் உளத்து இல்லையால் – சுயசரிதை:1 46/2
மேல்

உராய்ந்து (1)

இலைகளின் மீதும் நீரலைகளின் மீதும் உராய்ந்து மிகுந்த ப்ராணரஸத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கொடு – வசனகவிதை:4 6/3
மேல்

உரிகையிலே (1)

பிச்சேறியவனை போல் அந்த பேயனும் துகிலினை உரிகையிலே
உட்சோதியில் கலந்தாள் அன்னை உலகத்தை மறந்தாள் ஒருமையுற்றாள் – பாஞ்சாலி:5 292/3,4
மேல்

உரித்தாம் (1)

நயம் மிகும் தனி மாதை மா மணம் நண்ணு பாலர் தமக்கு உரித்தாம் அன்றோ – சுயசரிதை:1 7/3
மேல்

உரிதலுற்றான் (1)

துச்சாதனன் எழுந்தே அன்னை துகிலினை மன்றிடை உரிதலுற்றான்
அச்சோ தேவர்களே என்று அலறி அவ் விதுரனும் தரை சாய்ந்தான் – பாஞ்சாலி:5 292/1,2
மேல்

உரிந்தார் (1)

ஐவர் முன்னே பாஞ்சாலி ஆடை உரிந்தார் கயவர் – பிற்சேர்க்கை:20 3/1
மேல்

உரிந்தேன் (1)

வன்ன முகத்திரையை களைந்திடு என்றேன் நின்றன் மதம் கண்டு துகிலினை வலிது உரிந்தேன்
என்ன கருத்திலடி கண்புதைக்கிறாய் எனக்கு எண்ணப்படுவதில்லை ஏடி கண்ணம்மா – கண்ணன்:19 1/3,4
மேல்

உரிப்பார் (1)

நார் உரிப்பார் உண்டோ நினை காரணம் காட்டுதல் ஆகுமோ என்னை – பாஞ்சாலி:1 90/2
மேல்

உரிமை (3)

நின்பொருட்டு நின் அருளால் நின் உரிமை யாம் கேட்டால் –தேசீய:27 13/1
உடையவள் சக்தி ஆண் பெண் இரண்டும் ஒரு நிகர் செய்து உரிமை சமைத்தாள் – பல்வகை:7 1/3
நாயகர்தாம் தம்மை தோற்ற பின் என்னை நல்கும் உரிமை அவர்க்கு இல்லை புலை – பாஞ்சாலி:4 256/1
மேல்

உரிமைகள் (1)

தேயம் ஒன்று அற்றேன் நற்குடிக்கு உரிய உரிமைகள் சிறிதெனும் இல்லேன் –தேசீய:50 3/3
மேல்

உரிமைகொண்டு (1)

பாரில் எம்மை உரிமைகொண்டு பற்றி நிற்கவே –வேதாந்த:4 3/2
மேல்

உரிமையாக்கு (14)

சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு எதை – தோத்திர:24 19/2
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு உடல் – தோத்திர:24 19/4
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு நல்ல – தோத்திர:24 24/2
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 24/4
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அறு – தோத்திர:24 25/2
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு
சக்தி புகழ் திக்கு அனைக்கும் நிறுத்தும் – தோத்திர:24 25/4,5
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 26/2
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 26/4
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 27/2
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 27/4
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 28/2
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 28/4
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 29/2
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 29/4
மேல்

உரிமையாம் (1)

நமக்கே உரிமையாம் என்பது அறிந்தோம் இந்த –தேசீய:31 5/2
மேல்

உரிமையை (1)

உண்மை தேர் கோல நாட்டார் உரிமையை காத்து நின்றாய் –தேசீய:51 2/4
மேல்

உரிய (7)

உய்வகைக்கு உரிய வழி சில உளவாம் –தேசீய:24 1/67
தேயம் ஒன்று அற்றேன் நற்குடிக்கு உரிய உரிமைகள் சிறிதெனும் இல்லேன் –தேசீய:50 3/3
சமைதலுக்கு உரிய திறமையும் அதற்கு தந்துளன் என்பதை அறிந்தும் –தேசீய:50 8/1
திண்ணமுற வாழ்ந்திடலாம் அதற்கு உரிய உபாயம் இங்கு செப்ப கேளீர் – தனி:23 1/2
பொழிகரலுற்றனள் பொருள் செயற்கு உரிய
தொழில் கணம் பலப்பல தோன்றின பின்னும் – தனி:24 1/19,20
சுண்ணமும் நறும் புகையும் சுரர் துய்ப்பதற்கு உரிய பல் பண்டங்களும் – பாஞ்சாலி:1 13/3
குலம் கெட்ட புலை நீசர் முடவர் பித்தர் கோமகனே நினக்கு உரிய அமைச்சர் கண்டாய் – பாஞ்சாலி:3 215/4
மேல்

உரியது (1)

புகழ் எவன் தருகின்றான் புகழ் எவனுக்கு உரியது
அறிவு எது போல் சுடரும் – வசனகவிதை:2 1/5,6
மேல்

உரியவன் (1)

அண்ணன் மைந்தன் அவனிக்கு உரியவன் யான் அன்றோ அவர் அடியவர் ஆகி எமை பற்றி நிற்றல் விதி அன்றோ – பாஞ்சாலி:1 47/1
மேல்

உரியவாய (1)

பதம் தரற்கு உரியவாய பல் மதங்கள் நாட்டினள் –தேசீய:7 5/2
மேல்

உரியன (2)

மதுர தேமொழி மாதர்கள் எல்லாம் வாணி பூசைக்கு உரியன பேசீர் – தோத்திர:62 10/3
பைம் பொழில் அத்திநகர் செலும் பயணத்திற்கு உரியன புரிந்திடுவாய் – பாஞ்சாலி:1 132/3
மேல்

உரியாள் (1)

அம்பின் ஒத்த விழியாள் உங்கள் ஐவருக்கும் உரியாள் – பாஞ்சாலி:3 225/4
மேல்

உரியோர் (1)

உரியோர் தாம் எனினும் பகைக்குரியோர்தமக்கு வெம் தீயனையான் – பாஞ்சாலி:1 16/4
மேல்

உரு (14)

எண்ணிலா வீரர் இவ் உரு நோக்கி –தேசீய:42 1/34
நெஞ்சகத்து ஓர் கணத்திலும் நீங்கிலான் நீதமே ஓர் உரு என தோன்றினோன் –தேசீய:46 2/1
கம்பன் இசைத்த கவி எலாம் நான் காருகர் தீட்டும் உரு எலாம் நான் –வேதாந்த:13 3/1
அன்னை பராசக்தி அவ் உரு ஆயினள் அவளை கும்பிடுவாய் நல் நெஞ்சே –வேதாந்த:23 6/2
வேதம் பொன் உரு கன்னிகை ஆகியே மேன்மைசெய்து எமை காத்திட சொல்வதோ – பல்வகை:4 2/3
சுற்று தேம் கமழ் மென் மலர் மாலை தோளின் மீது உரு பெண்கள் குலாவ – தனி:14 3/3
தேசு உடைய பரிதி உரு கிணற்றின் உள்ளே தெரிவது போல் உனக்குள்ளே சிவனை காண்பாய் – சுயசரிதை:2 28/3
கண்கள் புரிந்துவிட்ட பாவம் உயிர் கண்ணன் உரு மறக்கலாச்சு – கண்ணன்:14 4/1
இந்த உரு எய்தி தன் ஏற்றம் விளக்குதல் போல் – குயில்:1 1/20
மனித உரு நீங்கி குயில் உருவம் வாராதோ – குயில்:1 1/27
கொள்ளை பெரிய உரு கொண்ட பல கோடி – குயில்:7 1/82
பயிலும் மனித உரு பற்றி நின்றான் எம்முள்ளே – குயில்:9 1/180
உரு பல காட்டும் ஒரு புலை பாம்பே – வசனகவிதை:7 0/42
மீன் ஆடு கொடி உயர்ந்த மதவேளை நிகர்த்த உரு மேவிநின்றாய் – பிற்சேர்க்கை:11 7/1
மேல்

உருக்கி (3)

இடி வானத்து ஒளி மின்னல் பத்து கோடி எடுத்தவற்றை ஒன்றுபட உருக்கி வார்த்து – பாஞ்சாலி:1 150/2
சந்தன மலர் புனைந்தே இளம் தையலர் வீணை கொண்டு உயிர் உருக்கி
விந்தை கொள் பாட்டு இசைப்ப அதை விழைவொடு கேட்டனர் துயில்புரிந்தார் – பாஞ்சாலி:2 161/1,2
தங்கம் உருக்கி தழல் குரைத்து தேன் ஆக்கி – குயில்:6 1/31
மேல்

உருக்கிடுவீரே (1)

இரும்பை காய்ச்சி உருக்கிடுவீரே யந்திரங்கள் வகுத்திடுவீரே – பல்வகை:8 1/1
மேல்

உருக்குதல் (1)

துளி வளர உள் உருக்குதல் இங்கு இவை எல்லாம் நீ அருளும் தொழில்கள் அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 154/3
மேல்

உருக்குதே (1)

நாட்டினின்றும் இ தென்றல் கொணர்வதோ நாதம் இஃது என் உயிரை உருக்குதே – தோத்திர:51 3/2
மேல்

உருக்கொண்ட (1)

ஊழியை சமைத்த பிரான் இந்த உலகம் எலாம் உருக்கொண்ட பிரான் – தோத்திர:42 2/2
மேல்

உருக்கொண்டோர் (1)

அன்பும் பணிவும் உருக்கொண்டோர் அணுவாயினும் தன் சொல் வழாதவர் அங்கு – பாஞ்சாலி:1 137/1
மேல்

உருக்கொளும் (1)

காலன் உருக்கொளும் கணை துரந்திடுவீர் –தேசீய:32 1/9
மேல்

உருக (2)

ஊன் உருக பாடுவதில் ஊறிடும் தேன் வாரியிலும் – குயில்:3 1/34
கல்வி தெரிந்தவராம் கல் உருக பாடுவராம் – குயில்:9 1/83
மேல்

உருகாதோ (1)

கள்ளம் உருகாதோ அம்மா பக்தி கண்ணீர் பெருகாதோ – தோத்திர:14 3/2
மேல்

உருகி (2)

காமன் கணைக்கு இரையாய் நின் அழகை கண்டு உருகி
நின்னை மணக்க நெடுநாள் விரும்பியவன் – குயில்:9 1/24,25
ஆனவை உருகி அழிந்திடும் வண்ணம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/42
மேல்

உருகிவிடுகிறது (1)

தங்கத்திலே சூடேற்றினால் திரவமாக உருகிவிடுகிறது அ திரவத்திலே சூடேற்றினால் வாயு ஆகின்றது – வசனகவிதை:4 12/10
மேல்

உருகுதடீ (1)

ஆவி உருகுதடீ ஆகாகா என்பதுவும் – குயில்:5 1/62
மேல்

உருகும் (1)

நினைக்க நெஞ்சம் உருகும் பிறர்க்கு இதை நிகழ்த்த நா நனி கூசும் அதன்றியே – சுயசரிதை:1 30/1
மேல்

உருகுவீர் (1)

ஊரவர் துயரில் நெஞ்சு உருகுவீர் இரு-மின் –தேசீய:32 1/99
மேல்

உருசியநாட்டினில் (1)

மாகாளி பராசக்தி உருசியநாட்டினில் கடைக்கண் வைத்தாள் அங்கே –தேசீய:52 1/1
மேல்

உருட்டலானார் (4)

தாயம் உருட்டலானார் அங்கே சகுனி ஆர்ப்பரித்தான் – பாஞ்சாலி:2 183/2
தாயம் உருட்டலானார் அங்கே சகுனி வென்றுவிட்டான் – பாஞ்சாலி:2 189/4
தாயம் உருட்டலானார் அந்த சகுனி வென்றுவிட்டான் – பாஞ்சாலி:2 191/2
காய் உருட்டலானார் சூது களி தொடங்கலானார் – பாஞ்சாலி:3 218/1
மேல்

உருட்டி (1)

தாயம் உருட்டி விழுத்தினான் அவன் சாற்றியதே வந்து வீழ்ந்ததால் வெறும் – பாஞ்சாலி:3 234/3
மேல்

உருட்டினார் (1)

செப்பினன் காயை உருட்டினார் அங்கு தீய சகுனி கெலித்திட்டான் – பாஞ்சாலி:3 229/4
மேல்

உருட்டுவாய் (1)

பண்ணிய காயை உருட்டுவாய் என்று பார்த்திவன் விம்மி உரைத்திட்டான் – பாஞ்சாலி:3 233/4
மேல்

உருண்டே (1)

நேமித்த நெறிப்படியே இந்த நெடுவெளி எங்கணும் நித்தம் உருண்டே
போம் இ தரைகளில் எல்லாம் மனம் போல இருந்து ஆளுபவர் எங்கள் இனத்தார் – கண்ணன்:3 1/2,3
மேல்

உருத்திரன் (1)

அத்தனையும் சுடர் ஏற திகழ்ந்திடும் ஆரியர் நாயகனை உருத்திரன் அன்பு திருமகனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 2/2
மேல்

உருமாற்றிவிட்டாள் (1)

வனத்தினிலே தன்னை ஒரு மலரை போலும் வண்டினை போல் எனையும் உருமாற்றிவிட்டாள் – சுயசரிதை:2 1/4
மேல்

உருவகத்தாலே (1)

உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது – பல்வகை:1 1/6
மேல்

உருவம் (9)

ஆதிப தகைமையும் அமைந்ததோர் உருவம்
விழிகளில் தெய்வ பெரும் கனல் வீசிட –தேசீய:42 1/29,30
பாவனையில் பித்தரை போல் அலைவது என்னே பரமசிவன் போல் உருவம் படைத்தது என்னே – சுயசரிதை:2 25/3
உருவம் காட்டினான் பின்னர் என்னை தரணி மிசை பெற்றவளின் வடிவம் உற்றான் – சுயசரிதை:2 39/2
பொய்யை உருவம் என கொண்டவன் என்றே கிழ பொன்னி உரைத்தது உண்டு தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 4/2
ஊற்று அமுது என்ன ஒரு வேய்ங்குழல் கொண்டோன் கண்ணன் உருவம் நினக்கு அமைய பார்த்தன் அங்கு நான் – கண்ணன்:19 4/4
மனித உரு நீங்கி குயில் உருவம் வாராதோ – குயில்:1 1/27
கொம்பு குயில் உருவம் கோடி பல கோடியாய் – குயில்:4 1/5
வீதியிலே வந்து நின்றேன் மேல் திசையில் அவ் உருவம்
சோதி கடலிலே தோன்று கரும்புள்ளி என – குயில்:8 1/15,16
குயில் உருவம் கொண்டேன் யான் கோமானோ மேன்மை – குயில்:9 1/179
மேல்

உருவமா (1)

தர்மமே உருவமா தழைத்த பேரரசரும் –தேசீய:32 1/20
மேல்

உருவமாம் (1)

தர்மமே உருவமாம் மோஹனதாஸ –தேசீய:12 5/18
மேல்

உருவமாய் (1)

ஒர் உருவமாய் சமைந்தாய் உள் அமுதே கண்ணம்மா – கண்ணன்:21 8/4
மேல்

உருவாக்கிய (1)

மாயத்தையே உருவாக்கிய அந்த மாமனும் நெஞ்சில் மகிழ்வுற்றே கெட்ட – பாஞ்சாலி:3 234/1
மேல்

உருவாகி (1)

பல் உருவாகி படர்ந்த வான் பொருளை – தோத்திர:1 12/2
மேல்

உருவாய் (2)

காவலின் உலகு அளிக்கும் அந்த கண்ணனும் தானும் இங்கு ஓர் உருவாய்
ஆவலொடு அரும் தவர்கள் பல ஆற்றிய நாகர்கள் இருவர் முன்னே – தோத்திர:42 3/2,3
உருவாய் அறிவில் ஒளிர்வாய் கண்ணா உயிரின் அமுதாய் பொழிவாய் கண்ணா – தோத்திர:46 1/1
மேல்

உருவானாள் (1)

கருணை உருவானாள் காய்ந்து எழுங்கால் கிள்ளாய் –தேசீய:13 7/1
மேல்

உருவி (2)

மாடனும் தன் வாள் உருவி மன்னவனை கொன்றிடவே – குயில்:9 1/150
சட்டெனவே மன்னவனும் தான் திரும்பி வாள் உருவி
வீச்சு இரண்டில் ஆங்கு அவரை வீழ்த்தினான் வீழ்ந்தவர்தாம் – குயில்:9 1/153,154
மேல்

உருவிலே (1)

பணிந்தவன் உருவிலே பாவனை நாட்டி – தோத்திர:1 12/6
மேல்

உருவுடை (1)

மறமே உருவுடை மாற்றலர் தம்மை –தேசீய:32 1/177
மேல்

உருவும் (2)

காமன்றன் உருவும் அ வீமன்றன் திறலும் – தோத்திர:68 11/3
நாமமும் உருவும் அற்றே மனம் நாடரிதாய் புந்தி தேடரிதாய் – பாஞ்சாலி:1 1/3
மேல்

உருவென (1)

சூதும் பொய்யும் உருவென கொண்ட துட்ட மாமனை தான் சரண் எய்தி – பாஞ்சாலி:1 40/3
மேல்

உருவே (1)

உருவே மறவாது இருந்தேனே பல திசையில் – தோத்திர:56 1/2
மேல்

உருவை (2)

கடி கமழ் மின் உருவை ஒரு கமனிய கனவினை காதலினை – பாஞ்சாலி:4 244/2
உலகை துறந்தீர் உருவை துறந்தீர் – பிற்சேர்க்கை:23 1/1
மேல்

உருளுக (1)

உருளுக தலைகள் மானம் ஓங்குக என்று எதிர்த்துநின்றாய் –தேசீய:51 6/4
மேல்

உருளுகின்றன (1)

அவனுடைய ஒளிய முகத்தில் உடல் முழுதும் நனையும் பொருட்டாகவே இவை உருளுகின்றன
அவன் ஒளியை இவை மலரிலும் நீரிலும் காற்றிலும் பிடித்துவைத்துக்கொள்ளும் – வசனகவிதை:2 10/17,18
மேல்

உருளும் (1)

வீரத்தால் வீழ்ந்துவிட்டாய் மேல் வரை உருளும் காலை –தேசீய:51 4/1
மேல்

உருளைகள் (1)

வட்ட உருளைகள் போல் வானத்தில் அண்டங்கள் – குயில்:7 1/83
மேல்

உருளையில் (3)

உருளையில் கண்டு நெஞ்சு உவப்புற வம்-மின் –தேசீய:32 1/122
உலக உருளையில் ஒட்டுற வகுப்பாய் –வேதாந்த:22 1/21
உருளையில் பாலரை உயிருடன் மாய்த்தலும் – தனி:24 1/23
மேல்

உருளையின் (1)

உருளையின் இடையினும் மாற்றலர் தலைகள் –தேசீய:32 1/121
மேல்

உரை (19)

காசி நகர் புலவர் பேசும் உரை தான் காஞ்சியில் கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம் –தேசீய:5 7/1
ஊரும் புரவி உரை தத்தாய் தேரின் –தேசீய:13 6/2
நல்லார் உரை நீதியின்படி நில்லாதவராயினும் – தோத்திர:78 1/7
பின் எனை கோறலாம் பீழையோடு இவ் உரை
செவியுறீஇ முடி சாய்த்து இளையவன் சென்றனன் – தனி:13 1/54,55
வாழ்வு முற்றும் கனவு என கூறிய மறைவலோர்தம் உரை பிழையன்று காண் – சுயசரிதை:1 1/1
மிக்க உரை பல சொல்லி விருது பல சாற்றுகிறாய் – கண்ணன்:4 1/32
சிரித்து உரை கூறியும் செள்ளென விழுந்தும் – கண்ணன்:6 1/61
ஓர் உரை சொல் என்று உறுமினேன் கண்ணனும் – கண்ணன்:6 1/120
காதால் இந்த உரை கேட்டேன் அட கண்ணா என்று அலறி வீழ்ந்தேன் மிக – கண்ணன்:12 11/1
வேத திருவிழியாள் அதில் மிக்க பல் உரை எனும் கரு மை இட்டாள் – பாஞ்சாலி:1 4/1
தந்தையும் இவ் உரை கேட்டதால் உளம் சாலவும் குன்றி வருந்தியே என்றன் – பாஞ்சாலி:1 60/1
பொய் அன்று என் உரை என் இயல் போர்வாய் பொய்ம்மை வீறு என்றும் சொல்லியது உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 106/2
தோல் விலைக்கு பசுவினை கொல்லும் துட்டன் இவ் உரை கூறுதல் கேட்டே – பாஞ்சாலி:2 171/1
முற்றும் உரை இழந்து மூங்கையர் போல் வீற்றிருந்தார் – பாஞ்சாலி:4 252/122
இவ் உரை கேட்ட துச்சாதனன் அண்ணன் இச்சையை மெச்சி எழுந்தனன் இவன் – பாஞ்சாலி:5 264/1
மிகும் உரை சொல்லிவிட்டாய் விரகிலாய் புலனும் இல்லாய் – பாஞ்சாலி:5 288/4
இவ் உரை கேட்டார் ஐவர் பணிமக்கள் ஏவாமுன்னர் – பாஞ்சாலி:5 291/1
நேச உரை கூறி நெடிது உயிர்த்து பொய் குயிலி – குயில்:7 1/68
உலக புரட்டர் தந்திர உரை எலாம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/29
மேல்

உரைக்க (9)

விண்டு உரைக்க அறிய அரியதாய் விரிந்த வான் வெளி என நின்றனை – தோத்திர:34 1/1
ஓயாமல் பொய் உரைப்பார் ஒன்று உரைக்க வேறு செய்வார் – கண்ணன்:4 1/7
என்ன குற்றம் கண்டாய் தருமம் யாருக்கு உரைக்க வந்தாய் – பாஞ்சாலி:3 210/3
மேலை கதை உரைக்க வெள்கி குலையும் மனம் – குயில்:6 1/29
தேவர் முன்னே அன்பு உரைக்க சிந்தை வெட்கம் கொள்வது உண்டோ – குயில்:7 1/65
தாலம் மிசை நின்றன் சமர்த்து உரைக்க வல்லார் யார் – குயில்:7 1/92
விண்டு உரைக்க மாட்டாத விந்தையடா விந்தையடா – குயில்:9 1/226
வேதாந்தம் ஆக விரித்து பொருள் உரைக்க
யாதானும் சற்றே இடம் இருந்தால் கூறீரோ – குயில்:9 1/261,262
உரைக்க மனம் எமக்கு இன்றி யாம் அழிந்தாம் பிழை சிறிதும் உளதாம்-கொல்லோ – பிற்சேர்க்கை:7 3/4
மேல்

உரைக்கலுற்றாய் (1)

எண்ணிலாது உரைக்கலுற்றாய் இவளை நாம் வென்றதாலே – பாஞ்சாலி:5 289/2
மேல்

உரைக்கவருகுதில்லை (1)

வாய் உரைக்கவருகுதில்லை வாழி நின்றன் மேன்மை எல்லாம் – கண்ணன்:21 1/3
மேல்

உரைக்கவில்லை (1)

மாற்றி உரைக்கவில்லை மா முனிவர் சொன்னது எல்லாம் – குயில்:9 1/212
மேல்

உரைக்கற்பாற்றோ (1)

உலை விளக்கே என தளரும் அந்தோ நீ அகன்ற துயர் உரைக்கற்பாற்றோ – தனி:20 3/4
மேல்

உரைக்கின்றாய் (1)

ஏதடா சொன்ன சொல் அழித்து உரைக்கின்றாய்
பித்தன் என்று உன்னை உலகினர் சொல்வது – கண்ணன்:6 1/114,115
மேல்

உரைக்கின்றான் (1)

அக்கரை இக்கரை காண்கிலன் அறத்து அண்ணல் இதனை உரைக்கின்றான் – பாஞ்சாலி:3 235/4
மேல்

உரைக்கு (1)

இவ் உரைக்கு இணங்குவாய் என்றேன் கண்ணனும் – கண்ணன்:6 1/99
மேல்

உரைக்கும் (10)

என்று வினவ குருவிதான் இஃது உரைக்கும்
நன்று நீ கேட்டாய் பசுங்கிளியே நானும் இங்கு – தனி:1 14/1,2
அன்னம் இது கேட்டு மகிழ்ந்து உரைக்கும் ஆம் காணும் – தனி:1 25/1
ஆயிடை முனிவன் அகம் பதைத்து உரைக்கும்
செல்லடா செல்க தீக்குணத்து இழிஞ – தனி:13 1/65,66
சுத்த அறிவே சிவம் என்று உரைத்தார் மேலோர் சுத்த மண்ணும் சிவம் என்றே உரைக்கும் வேதம் – சுயசரிதை:2 17/1
துதிசெய்தே அடி நக்குதல் கண்டனை மாமனே வெறும் சொல்லுக்கே அறநூல்கள் உரைக்கும் துணிவு எலாம் – பாஞ்சாலி:1 49/4
ஊரவர்தம் கீழ்மை உரைக்கும் தரம் ஆமோ – பாஞ்சாலி:5 271/17
நீல குயிலும் நெடிது உயிர்த்து ஆங்கு இஃது உரைக்கும்
காதல் வழிதான் கரடுமுரடாம் என்பர் – குயில்:3 1/62,63
கொன்றுவிடும் முன்னே குயில் உரைக்கும் வார்த்தைகளை – குயில்:5 1/17
மேனி அழகினிலும் விண்டு உரைக்கும் வார்த்தையிலும் – குயில்:5 1/29
இந்த தெய்வம் கதி என்று இருப்பீர் ஆக்கம் உண்டு என்று அனைத்தும் உரைக்கும் – பிற்சேர்க்கை:1 1/2
மேல்

உரைக்கொணாதாம் (1)

ஞானம் ஒத்தது அம்மா உவமை நான் உரைக்கொணாதாம்
வானகத்தின் ஒளியின் அழகை வாழ்த்துமாறு யாதோ – தோத்திர:31 5/3,4
மேல்

உரைகள் (2)

பன்னி பல உரைகள் சொல்லுவது என்னே துகில் பறித்தவன் கை பறிக்க பயம் கொள்வனோ – கண்ணன்:19 2/3
சதி வழியை தடுத்து உரைகள் சொல்ல போந்தேன் சரி சரி இங்கு ஏது உரைத்தும் பயன் ஒன்று இல்லை – பாஞ்சாலி:3 217/2
மேல்

உரைசெய்கின்றான் (1)

பாகனை மீட்டும் சினத்துடன் அவன் பார்த்து இடி போல் உரைசெய்கின்றான் பின்னும் – பாஞ்சாலி:4 261/1
மேல்

உரைசெய்குவான் (1)

மந்த மதிகொண்டு சொல்வதை அந்த மாமன் மதித்து உரைசெய்குவான் ஐய – பாஞ்சாலி:1 62/3
மேல்

உரைசெய்திடுவான் (1)

அ நகர்தனில் ஓர் இளவரசன் நம்மை அன்பொடு கண்டு உரைசெய்திடுவான்
மன்னவன் முத்தமிட்டு எழுப்பிடவே அவன் மனைவியும் எழுந்து அங்கு வந்திடுவாள் –வேதாந்த:25 3/1,2
மேல்

உரைசெய்திடுவோம் (1)

ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி என்று உரைசெய்திடுவோம்
ஓம் சக்தி என்பவர் உண்மை கண்டார் சுடர் ஒண்மை கொண்டார் உயிர் வண்மை கொண்டார் – தோத்திர:22 7/1,2
மேல்

உரைசெய்ய (1)

களித்து உரைசெய்ய கணபதி பெயரும் – தோத்திர:1 24/15
மேல்

உரைசெய்வாய் (1)

நம்பி அழைத்தனன் கௌரவர் கோமான் நல்லதொர் நுந்தை என உரைசெய்வாய் – பாஞ்சாலி:1 111/4
மேல்

உரைசெய்வான் (3)

அரியோன் விதுரனவனுக்கு உரைசெய்வான்
செல்வாய் விதுரா நீ சிந்தித்திருப்பது ஏன் – பாஞ்சாலி:4 252/36,37
வீமன் எழுந்து உரைசெய்வான் இங்கு விண்ணவர் ஆணை பராசக்தி ஆணை – பாஞ்சாலி:5 303/1
பார்த்தன் எழுந்து உரைசெய்வான் இந்த பாதக கர்ணனை போரில் மடிப்பேன் – பாஞ்சாலி:5 306/1
மேல்

உரைசெய்வேன் (1)

ஆணையிட்டு இஃது உரைசெய்வேன் இந்த ஆண்மையிலா துரியோதனன்தன்னை – பாஞ்சாலி:5 304/1
மேல்

உரைத்த (4)

முன்னை முனிவர் உரைத்த மறைப்பொருள் முற்றும் உணர்ந்த பின்னும் –வேதாந்த:6 2/3
வேலாயுத விருதினை மனதில் மதிக்கிறேன் என்றன் வேதாந்தம் உரைத்த ஞானியர்தமை எண்ணி துதிக்கிறேன் ஆதிமூலா –வேதாந்த:7 1/1
முன்னோர்கள் உரைத்த பல சித்தர் எல்லாம் முடிந்திட்டார் மடிந்திட்டார் மண்ணாய்விட்டார் – சுயசரிதை:2 4/4
தேசிகன் கைகாட்டி எனக்கு உரைத்த செய்தி செந்தமிழில் உலகத்தார்க்கு உணர்த்துகின்றேன் – சுயசரிதை:2 28/1
மேல்

உரைத்தக்கால் (1)

கண் ஒத்த பேர் உரைத்தக்கால் –தேசீய:12 2/4
மேல்

உரைத்தது (4)

அன்னோர்கள் உரைத்தது அன்றி செய்கை இல்லை அத்வைத நிலை கண்டால் மரணம் உண்டோ – சுயசரிதை:2 4/3
பொய்யை உருவம் என கொண்டவன் என்றே கிழ பொன்னி உரைத்தது உண்டு தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 4/2
வீமன் உரைத்தது போலவே உளம் வெம்பி நெடு வில் விசயனும் அங்கு – பாஞ்சாலி:1 136/1
பாகன் உரைத்தது கேட்டனன் பெரும் பாம்பு கொடியவன் சொல்கிறான் அவன் – பாஞ்சாலி:4 263/1
மேல்

உரைத்தல் (6)

வன்பு உரைத்தல் வேண்டா எங்கள் வலி பொறுத்தல் வேண்டா – பாஞ்சாலி:3 212/3
நெஞ்சம் சுட உரைத்தல் நேர்மை என கொண்டாயோ – பாஞ்சாலி:4 252/61
இவ்வாறு விகர்ணனும் உரைத்தல் கேட்டார் எழுந்திட்டார் சில வேந்தர் இரைச்சலிட்டார் – பாஞ்சாலி:5 287/1
என்னால் பல உரைத்தல் இப்பொழுது கூடாதாம் – குயில்:6 1/14
மாதர் உரைத்தல் வழக்கம் இல்லை என்று அறிவேன் – குயில்:7 1/60
தானா உரைத்தல் அன்றி சாரும் வழி உளதோ – குயில்:7 1/62
மேல்

உரைத்தலும் (1)

ஊன மா நாவினில் உரைத்தலும் படுமோ – பிற்சேர்க்கை:17 1/15
மேல்

உரைத்தவர் (1)

முனம் உரைத்தவர் வான் புகழ் பெற்றனர் மூடனேன் பெற்றது ஓதுவன் பின்னரே – சுயசரிதை:1 8/4
மேல்

உரைத்தற்கு (1)

நாரதன்தானும் அவ் வேதவியாசனும் ஆங்ஙனே பலர் நான் இங்கு உரைத்தற்கு அரிய பெருமை முனிவரும் – பாஞ்சாலி:1 45/1
மேல்

உரைத்தன (2)

நினக்கு நான் உரைத்தன நிலைநிறுத்திடவே – தோத்திர:1 36/7
சாமி தருமன் புவிக்கே என்று சாட்சி உரைத்தன பூதங்கள் ஐந்தும் – பாஞ்சாலி:5 308/3
மேல்

உரைத்தனர் (1)

ஓம் என்று உரைத்தனர் தேவர் ஓம் ஓம் என்று சொல்லி உறுமிற்று வானம் – பாஞ்சாலி:5 308/1
மேல்

உரைத்தனன் (2)

பொய் வளர் சூதினில் வைத்திட்டேன் வென்று போ என்று உரைத்தனன் பொங்கியே – பாஞ்சாலி:3 236/4
ஆச்சரியப்பட உரைத்தனன் அவை எலாம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/34
மேல்

உரைத்தனனே (1)

செய்க செயல்கள் சிவத்திடை நின்று என தேவன் உரைத்தனனே மனமே –வேதாந்த:24 4/1
மேல்

உரைத்தாய் (3)

மற்று இதனை நம்பிடுவாய் மாடப்பா என்று உரைத்தாய்
காதலினால் இல்லை கருணையினால் இஃது உரைத்தாய் – குயில்:9 1/56,57
காதலினால் இல்லை கருணையினால் இஃது உரைத்தாய்
மாதரசாய் வேடன் மகள் ஆன முன் பிறப்பில் – குயில்:9 1/57,58
ஆம் ஆம் ஆமாம் ஆமாம் ஆமாமடா ஆமாமடா ஆமாம் எங்கோ வாழ் எங்கோ வாழ் நன்றாக உரைத்தாய்
மனம்தான் சத்துரு வேறு நமக்கு பகையே கிடையாது – வசனகவிதை:6 1/21,22
மேல்

உரைத்தார் (3)

காலும் விழி நீல வண்ண மூல அத்துவாக்கள் எனும் கால்கள் ஆறு உடையது என கண்டு மறை காணும் முனிவோர் உரைத்தார் பண்டு – தோத்திர:38 1/2
சுத்த அறிவே சிவம் என்று உரைத்தார் மேலோர் சுத்த மண்ணும் சிவம் என்றே உரைக்கும் வேதம் – சுயசரிதை:2 17/1
வித்தகனாம் குரு சிவம் என்று உரைத்தார் மேலோர் வித்தை இலா புலையனும் அஃது என்னும் வேதம் – சுயசரிதை:2 17/2
மேல்

உரைத்தால் (1)

நேயமோடு உரைத்தால் அங்கே நெஞ்சு இளக்கம் எய்தும் – தோத்திர:31 6/4
மேல்

உரைத்தாள் (2)

யோகம்தான் சிறந்ததுவோ தவம் பெரிதோ என்றேன் யோகமே தவம் தவமே யோகம் என உரைத்தாள்
ஏகமோ பொருள் அன்றி இரண்டாமோ என்றேன் இரண்டுமாம் ஒன்றுமாம் யாவுமாம் என்றாள் – தனி:9 2/1,2
சீவி குழல் முடிப்பேன் யான் இது செய்யும் முன்னே முடியேன் என்று உரைத்தாள் – பாஞ்சாலி:5 307/4
மேல்

உரைத்தான் (8)

கர்ம சந்திர காந்தி என்று உரைத்தான்
அத்தகை காந்தியை அரசியல் நெறியிலே –தேசீய:12 5/19,20
எல்லா உயிர்களிலும் நானே இருக்கிறேன் என்று உரைத்தான் கண்ணபெருமான் –தேசீய:17 3/1
என்று அந்த பேதை உரைத்தான் ஆ இந்த வசை எனக்கு எய்திடலாமோ –தேசீய:21 11/1
என்றே கொடிய விழி வேடன் உயிர் இற்றுப்போக விழித்து உரைத்தான் தனி – கண்ணன்:12 8/1
மதி செறி விதுரன் அன்றே இது வரும் திறன் அறிந்து முன் எனக்கு உரைத்தான்
அதிசய கொடுங்கோலம் விளைந்து அரசர்தம் குலத்தினை அழிக்கும் என்றான் – பாஞ்சாலி:1 107/2,3
தந்தையும் வர பணித்தான் சிறுதந்தையும் தூதுவந்து அதை உரைத்தான்
சிந்தை ஒன்று இனி இல்லை எது சேரினும் நலம் என தெளிந்துவிட்டேன் – பாஞ்சாலி:1 131/1,2
இன்பம் எங்கண் உண்டோ அங்கே ஏகிடு என்று உரைத்தான் – பாஞ்சாலி:3 212/4
வந்துவிட்டேன் என்று உரைத்தான் மாண்புயர்ந்த பாண்டவர்தாம் – பாஞ்சாலி:4 252/119
மேல்

உரைத்திட்டான் (2)

சபம் உரைத்திட்டான் சய பெரும் திரு அ –தேசீய:42 1/160
பண்ணிய காயை உருட்டுவாய் என்று பார்த்திவன் விம்மி உரைத்திட்டான் – பாஞ்சாலி:3 233/4
மேல்

உரைத்திட்டீர் (1)

பின்பு விளைவதும் தேர்ந்துளேன் என்னை பித்தன் என்று எண்ணி உரைத்திட்டீர் – பாஞ்சாலி:1 137/4
மேல்

உரைத்திட (4)

உழை எலாம் இடையின்றி இவ் வான நீர் ஊற்றும் செய்தி உரைத்திட வேண்டுங்கால் – தோத்திர:19 4/3
உனது இயல் அன்னியர் உரைத்திட கேட்டே – தனி:8 4/3
நன்று மருவுக மைந்தனே பரஞானம் உரைத்திட கேட்பை நீ நெஞ்சில் – கண்ணன்:7 6/2
உங்களுக்கு என்னிடம் சொல்லி விடுத்தான் ஓர் செய்தி மற்று அஃது உரைத்திட கேளீர் – பாஞ்சாலி:1 123/1
மேல்

உரைத்திடல் (1)

அண்ணன் உரைத்திடல் கேட்டனன் நல்லதாம் என்று உறுமி எழுந்தனன் – பாஞ்சாலி:5 266/4
மேல்

உரைத்திடலாயினர் (1)

என் உளத்து ஆசை அறிந்தவர் மிக இன்புற்று உரைத்திடலாயினர் தம்பி – கண்ணன்:7 3/1
மேல்

உரைத்திடலும் (1)

என்ன உரைத்திடலும் யார் சொன்ன வார்த்தையடா – பாஞ்சாலி:4 252/98
மேல்

உரைத்திடுங்கால் (1)

செந்திருவை பற்றிவந்த செய்தி உரைத்திடுங்கால்
தக்கது நீர் செய்தீர் தருமத்துக்கு இ செய்கை – பாஞ்சாலி:5 271/78,79
மேல்

உரைத்திடும் (5)

ஊரவர் மலடி என்று உரைத்திடும் நாடு –தேசீய:32 1/23
ஒட்டுறவே நன்றா உரைத்திடும் சொல் ஈங்கு இவற்றால் – கண்ணன்:4 1/30
தோற்றேன் என நீ உரைத்திடும் பொழுதிலே – கண்ணன்:6 1/147
சந்ததம் பொய் என்று உரைத்திடும் மட சாத்திரம் பொய் என்று தள்ளடா – கண்ணன்:7 7/4
நெறி உரைத்திடும் மேலவர் வாய்ச்சொல் நீசரானவர் கொள்ளுவது உண்டோ – பாஞ்சாலி:3 207/2
மேல்

உரைத்திடுவார் (1)

இன்பம் என்று உரைத்திடுவார் சிலர் எண்ணரும் துன்பம் என்று உனை இசைப்பார் – தோத்திர:11 2/2
மேல்

உரைத்திடுவேன் (4)

மீட்டும் உனக்கு உரைத்திடுவேன் ஆதி சக்தி வேதத்தின் முடியினிலே விளங்கும் சக்தி – தோத்திர:27 5/3
இ கதை உரைத்திடுவேன் உளம் இன்புற கேட்பீர் முனிவர்களே – தோத்திர:42 5/1
அந்த பொருளை அவனிக்கு உரைத்திடுவேன்
விந்தை குரலுக்கு மேதினியீர் என் செய்கேன் – குயில்:1 1/35,36
உண்மை முழுதும் உரைத்திடுவேன் மேல்குலத்தீர் – குயில்:3 1/21
மேல்

உரைத்திடுவோம் (2)

சக்தி என்று புகழ்ந்திடுவோம் முருகன் என்போம் சங்கரன் என்று உரைத்திடுவோம் கண்ணன் என்போம் – தோத்திர:27 3/1
உமை கவிதை செய்கின்றாள் எழுந்து நின்றே உரைத்திடுவோம் பல்லாண்டு வாழ்க என்றே – பாஞ்சாலி:1 151/4
மேல்

உரைத்திடேன் (1)

இனி எப்பொழுதும் உரைத்திடேன் இதை நீ – தோத்திர:1 36/19
மேல்

உரைத்திலன் (1)

மருளர்தம் இசையே பழி கூறுவன் மா மகட்கு இங்கு ஒர் ஊனம் உரைத்திலன் – சுயசரிதை:1 43/4
மேல்

உரைத்து (12)

விடுதலை பெறுவீர் விரைவா நீர் வெற்றி கொள்வீர் என்று உரைத்து எங்கும் –தேசீய:12 8/1
என்று உரைத்து ஐயன் இன்புற வாழ்த்தினன் –தேசீய:42 1/200
என்று உரைத்து காக்கை இருக்கையிலே அன்னம் ஒன்று – தனி:1 21/1
இன்னதொரு பழம் குப்பை சுமக்கிறாய் நீ என்று உரைத்து விரைந்தவனும் ஏகிவிட்டான் – சுயசரிதை:2 31/2
கீதை உரைத்து எனை இன்புறச்செய்தவன் கீர்த்திகள் வாழ்த்திடுவேன் – கண்ணன்:1 10/4
நல்ல சொல் உரைத்து நகைத்தனன் மறைந்தான் – கண்ணன்:6 1/142
பொய் உரைத்து வாழ்வார் இதழில் புகழ் உரைத்து வாழ்வார் – பாஞ்சாலி:3 211/1
பொய் உரைத்து வாழ்வார் இதழில் புகழ் உரைத்து வாழ்வார் – பாஞ்சாலி:3 211/1
என்ன உரைத்து அவளை இங்கு கொணர்வாய் என்றான் – பாஞ்சாலி:4 252/44
நீண்ட பழி இதனை நீர் பொறுப்பீர் என்று உரைத்து
மற்று அவரை தங்கள் வளநகர்க்கே செல்லவிடீர் – பாஞ்சாலி:4 252/74,75
காதல் கதை உரைத்து நெஞ்சம் கரைத்ததையும் – குயில்:7 1/111
வஞ்சி தலைவன் மகன் யான் என உரைத்து
வேடர் தவ மகளே விந்தை அழகு உடையாய் – குயில்:9 1/76,77
மேல்

உரைத்தும் (2)

தீ என கொதித்து சினமொழி உரைத்தும்
சிரித்து உரை கூறியும் செள்ளென விழுந்தும் – கண்ணன்:6 1/60,61
சதி வழியை தடுத்து உரைகள் சொல்ல போந்தேன் சரி சரி இங்கு ஏது உரைத்தும் பயன் ஒன்று இல்லை – பாஞ்சாலி:3 217/2
மேல்

உரைத்துவிட்டார் (1)

யாரோ உரைத்துவிட்டார் ஈரிரண்டு பாய்ச்சலிலே – குயில்:9 1/134
மேல்

உரைத்துவிட்டேன் (1)

சதுர் என கொள்ளுவரோ இதன் தாழ்மை எலாம் அவர்க்கு உரைத்துவிட்டேன்
இது மிக தீது என்றே அண்ணன் எத்தனை சொல்லியும் இளவரசன் – பாஞ்சாலி:1 128/2,3
மேல்

உரைத்துவிடாயேல் (1)

இந்த வார்த்தை உரைத்துவிடாயேல் இங்கு நின் முன் என் ஆவி இறுப்பேன் – பாஞ்சாலி:1 97/4
மேல்

உரைத்துவிடில் (1)

எண்ணம் உரைத்துவிடில் தங்கமே தங்கம் பின்னர் ஏதெனிலும் செய்வமடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 1/2
மேல்

உரைத்துவிடின் (1)

ஓம் என்று உரைத்துவிடின் போதுமோ அதில் உண்மை பொருள் அறியலாகுமோ – தனி:11 2/1
மேல்

உரைத்துளன் (1)

ஊண புலவோன் உரைத்துளன் முன் நாள் – பிற்சேர்க்கை:17 1/5
மேல்

உரைத்தே (1)

ஏது செய்வம் என சொல்லி நைந்தான் எண்ணத்து உள்ளன யாவும் உரைத்தே – பாஞ்சாலி:1 40/4
மேல்

உரைத்தேன் (8)

யான் முன் உரைத்தேன் கோடி முறை இன்னும் கோடி முறை சொல்வேன் – தோத்திர:1 23/3
முறை உனக்கு உரைத்தேன் இன்னும் மொழிவேன் – தோத்திர:1 36/12
ஓயாதே நின்று உழைத்திடுவாய் உரைத்தேன் அடங்கி உய்யுதியால் –வேதாந்த:21 1/4
பழுதிருப்பது எல்லாம் இங்கே பார்த்திவர்க்கு உரைத்தேன்
முழுதும் இங்கு இதற்கே பின்னர் முடிவு காண்பீர் என்றான் – பாஞ்சாலி:2 187/3,4
ஆங்கு அவையும் நின் சார்பில் ஆகா வகை உரைத்தேன்
தீங்கு தடுக்கும் திறம் இலேன் என்று அந்த – பாஞ்சாலி:5 271/71,72
தேவி திரௌபதி சொல்வாள் ஓம் தேவி பராசக்தி ஆணை உரைத்தேன்
பாவி துச்சாதனன் செந்நீர் அந்த பாழ் துரியோதனன் ஆக்கை இரத்தம் – பாஞ்சாலி:5 307/1,2
வேளை எனை தனியே விட்டு அகல்வீர் என்று உரைத்தேன்
நண்பர் எலாம் சென்றுவிட்டார் நைந்து நின்ற தாயார்தாம் – குயில்:6 1/16,17
என்று சினம் பெருகி ஏதேதோ சொல் உரைத்தேன்
கொன்றுவிட நெஞ்சில் குறித்தேன் மறுபடியும் – குயில்:8 1/37,38
மேல்

உரைத்தோம் (2)

அன்னை பராசக்தி என்று உரைத்தோம் தளை அத்தனையும் களைந்தோம் – தோத்திர:18 4/2
அன்பு மிகையால் அன்றோ திருவுளத்தின் ஆக்கினையை எதிர்த்து உரைத்தோம் அறிவில்லாமல் – பாஞ்சாலி:1 144/2
மேல்

உரைத்தோமோ (1)

துன்பமுறும் எமக்கென்றே எண்ணி நின் வாய் சொல்லை மறுத்து உரைத்தோமோ நின்பால் உள்ள – பாஞ்சாலி:1 144/1
மேல்

உரைப்படியே (1)

கோமகன் உரைப்படியே படை கொண்டுசெல்வோம் ஒரு தடை இலை காண் – பாஞ்சாலி:1 133/4
மேல்

உரைப்பதற்கே (1)

நாவு துணிகுவதில்லை உண்மை நாமத்தை வெளிப்பட உரைப்பதற்கே
யாவரும் தெரிந்திடவே எங்கள் ஈசன் என்றும் கண்ணன் என்றும் சொல்லுவதுண்டு – கண்ணன்:3 3/1,2
மேல்

உரைப்பது (3)

உத்தம நிலை சேர்வர் என்றே உயர்ந்த வேதம் உரைப்பது எல்லாம் – தோத்திர:58 1/4
உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறம் ஆகுமாம் உதயகன்னி உரைப்பது கேட்டீரோ – பல்வகை:4 7/4
வாயும் உரைப்பது உண்டு கண்டாய் அந்த மாயன் புகழினை எப்போதும் – கண்ணன்:14 3/2
மேல்

உரைப்பதோ (1)

நாட்டினில் பெண்களுக்கு நாயகர் சொல்லும் சுவை நைந்த பழங்கதைகள் நான் உரைப்பதோ
பாட்டும் சுதியும் ஒன்று கலந்திடுங்கால் தம்முள் பன்னி உபசரணை பேசுவது உண்டோ – கண்ணன்:19 3/1,2
மேல்

உரைப்பர் (1)

உன்னரிய புகழ் பார்த்தனொடு வீரம் அகன்றது என உரைப்பர் ஆன்றோர் – தனி:20 2/2
மேல்

உரைப்பரோ (1)

தின்னும் கொடும் தழல் கொண்டவர் சொல்லும் செய்தி தெளிய உரைப்பரோ – பாஞ்சாலி:1 63/4
மேல்

உரைப்பவே (1)

என்று அந்த மாமன் உரைப்பவே வளர் இன்பம் மனத்தில் உடையனாய் மிக – பாஞ்சாலி:3 242/1
மேல்

உரைப்பன (1)

கூவி சமயர்க்கு உரைப்பன பொய் இ குவலயத்தில் – பிற்சேர்க்கை:19 2/2
மேல்

உரைப்பனேடீ (1)

என் உரைப்பனேடீ திருவே என் உயிர்க்கு ஒர் அமுதே – தோத்திர:57 4/3
மேல்

உரைப்பாய் (1)

உத்தம நல் நெறிகளிலே சேர்க்க சொல்லி உலகளந்தநாயகி தாள் உரைப்பாய் நெஞ்சே – தோத்திர:27 3/4
மேல்

உரைப்பார் (10)

நின்றனுக்கு காப்பு உரைப்பார் நின் மீது செய்யும் நூல் – தோத்திர:1 1/3
இயற்கை என்று உரைப்பார் சிலர் இணங்கும் ஐம்பூதங்கள் என்று இசைப்பார் – தோத்திர:11 1/1
தேசத்தார் இவன் பெயரை குள்ளச்சாமி தேவர்பிரான் என்று உரைப்பார் தெளிந்த ஞானி – சுயசரிதை:2 21/1
காயகற்பம் செய்துவிட்டான் அவன் வாழ்நாளை கணக்கிட்டு வயது உரைப்பார் யாரும் இல்லை – சுயசரிதை:2 22/4
தேவர் குலத்தவன் என்றே அவன் செய்தி தெரியாதவர் சிலர் உரைப்பார் – கண்ணன்:3 3/4
ஓயாமல் பொய் உரைப்பார் ஒன்று உரைக்க வேறு செய்வார் – கண்ணன்:4 1/7
உள்வீட்டு செய்தி எல்லாம் ஊர் அம்பலத்து உரைப்பார்
எள் வீட்டில் இல்லை என்றால் எங்கும் முரசறைவார் – கண்ணன்:4 1/9,10
பாட்டின் சுவையதனை பாம்பு அறியும் என்று உரைப்பார்
வற்றல் குரங்கு மதி மயங்கி கள்ளினிலே – குயில்:5 1/58,59
கண்ணை இனிது என்று உரைப்பார் கண்ணுக்கு கண் ஆகி – குயில்:6 1/35
ஐயர் உரைப்பார் அடி பேதாய் இ பிறவி – குயில்:9 1/184
மேல்

உரைப்பாள் (2)

சொல்லினை தேனில் குழைத்து உரைப்பாள் சிறு வள்ளியை கண்டு சொக்கி மரம் என நின்றனை தென்மலை காட்டிலே – தோத்திர:3 1/2
தாமரை பூவினிலே சுருதியை தனி இருந்து உரைப்பாள்
பூ மணி தாளினையே கண்ணில் ஒற்றி புண்ணியம் எய்திடுவோம் – தோத்திர:65 4/1,2
மேல்

உரைப்பாளோ (1)

பாட்டினிலே சொல்வதும் அவள் சொல் ஆகும் பயன் இன்றி உரைப்பாளோ பாராய் நெஞ்சே – தோத்திர:27 5/1
மேல்

உரைப்பான் (7)

என்ன வழி என்று கேட்கில் உபாயம் இரு கணத்தே உரைப்பான் அந்த – கண்ணன்:1 1/2
உன்னை அடைந்தனன் என்னில் உபாயம் ஒரு கணத்தே உரைப்பான் – கண்ணன்:1 1/4
உழைக்கும் வழி வினை ஆளும் வழி பயன் உண்ணும் வழி உரைப்பான்
அழைக்கும் பொழுதினில் போக்குச்சொல்லாமல் அரைநொடிக்குள் வருவான் – கண்ணன்:1 3/2,3
வண்மையினால் அவன் மாத்திரம் பொய்கள் மலைமலையா உரைப்பான் நல்ல – கண்ணன்:1 8/2
என்று விதுரன் இயம்ப தருமன் எண்ணம் கலங்கி சில சொல் உரைப்பான்
மன்று புனைந்தது கேட்டும் இ சூதின் வார்த்தையை கேட்டும் இங்கு என்றன் மனத்தே – பாஞ்சாலி:1 126/1,2
பருமம் கொள் குரலினனாய் மொழி பகைத்திடல் இன்றி இங்கு இவை உரைப்பான்
மருமங்கள் எவை செயினும் மதி மருண்டவர் விருந்து அறம் சிதைத்திடினும் – பாஞ்சாலி:1 130/2,3
அந்த வேளையதனில் ஐவர்க்கு அதிபன் இஃது உரைப்பான்
பந்தயங்கள் சொல்வாய் சகுனி பரபரத்திடாதே – பாஞ்சாலி:2 184/1,2
மேல்

உரைப்பீர் (1)

தஞ்சம் என்றே உரைப்பீர் அவள் பேர் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் – தோத்திர:18 1/4
மேல்

உரைப்பேன் (12)

இணை ஏது உனக்கு உரைப்பேன் கடை வானில் எழும் சுடரே – தோத்திர:1 18/4
சாமி இவற்றினுக்கெல்லாம் எங்கள் தந்தை அவன் சரிதைகள் சிறிது உரைப்பேன் – கண்ணன்:3 1/4
சாத்திரக்காரரிடம் கேட்டு வந்திட்டேன் அவர் சாத்திரம் சொல்லியதை நினக்கு உரைப்பேன்
நேற்று முன் நாளில் வந்த உறவு அன்றடீ மிக நெடும் பண்டை காலம் முதல் சேர்ந்து வந்ததாம் – கண்ணன்:19 4/1,2
நேசம் உள்ள வான் சுடரே நின் அழகை ஏது உரைப்பேன்
ஆசை மதுவே கனியே அள்ளு சுவையே கண்ணம்மா – கண்ணன்:21 5/3,4
ஒன்று உரைப்பேன் நல் உபாயம்தான் அதை ஊன்றி கருத்தொடு கேட்பையால் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 53/3
ஈண்டு இருக்கும் குருகுல வேந்தர் யார்க்கும் இஃது உரைப்பேன் குறிக்கொள்-மின் – பாஞ்சாலி:2 197/3
மன்றில் உன்னை வைத்தான் எந்தை மதியை என் உரைப்பேன் – பாஞ்சாலி:3 208/4
கண்ணாலே நான் கண்ட காட்சிதனை என் உரைப்பேன்
பெண்ணால் அறிவு இழக்கும் பித்தர் எலாம் கேண்-மினோ – குயில்:5 1/5,6
துன்ப கதையின் தொடர் உரைப்பேன் கேளீரோ – குயில்:6 1/46
என் மனதை சொல்வேன் எனது நிலை உரைப்பேன்
வேதநெறியில் விவாகம் உனை செய்துகொள்வேன் – குயில்:9 1/105,106
மெய் உரைப்பேன் பேய் மனமே மேலும் கீழும் பயம் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:21 1/2
மெய் உரைப்பேன் பாழ் மனமே மேலும் கீழும் பயம் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:21 6/2
மேல்

உரைப்போம் (2)

இன்னும் பல நூல்களிலே இசைத்த ஞானம் என் என்று புகழ்ந்து உரைப்போம் அதனை இந்நாள் –தேசீய:12 4/3
இன்னும் அதே உரைப்போம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் – தோத்திர:18 4/4
மேல்

உரையாடி (1)

முந்திய கதைகள் சொல்லி அன்பு மூண்டு உரையாடி பின் பிரிந்துவிட்டார் – பாஞ்சாலி:2 160/2
மேல்

உரையாது (3)

மோனத்திலே இருக்கும் ஒரு மொழி உரையாது விளையாட வரும் காண் – கண்ணன்:2 4/4
வென்றான் உள் ஆசை எலாம் யோகி ஆகி வீட்டுமனும் ஒன்று உரையாது இருக்கின்றானே – பாஞ்சாலி:3 216/4
இடியேறு சார்பிலுற உடல் வெந்தோன் ஒன்று உரையாது இருப்ப ஆலி – பிற்சேர்க்கை:22 1/1
மேல்

உரையாமல் (1)

ஒன்று உரையாமல் இருந்திட்டான் அழிவுற்றது உலகத்து அறம் எலாம் – பாஞ்சாலி:3 242/4
மேல்

உரையாய் (1)

இன்னல் அற காப்பாள் யாறு உரையாய் நன்னர் செய –தேசீய:13 4/2
மேல்

உரையாயோ (2)

என் செய நினைத்தாய் எனக்கு உரையாயோ
சார்வினுக்கு எல்லாம் தகத்தக மாறி –தேசீய:24 1/6,7
மீட்டும் உரையாயோ அவர் விம்மி அழவும் திறம்கெட்டும் போயினர் –தேசீய:53 3/4
மேல்

உரையை (1)

முன்னோர்கள் எவ்வுயிரும் கடவுள் என்றார் முடிவாக அவ் உரையை நான் மேற்கொண்டேன் – சுயசரிதை:2 4/2
மேல்

உரோகிணிக்கு (1)

பானையில் வெண்ணெய் முற்றும் தின்றுவிட்டதால் பாங்கி உரோகிணிக்கு நோவுகண்டதும் – கண்ணன்:11 2/4
மேல்

உலக (12)

ஓவியம் செய்வோம் நல்ல ஊசிகள் செய்வோம் உலக தொழில் அனைத்தும் உவந்து செய்வோம் –தேசீய:5 12/2
அன்பு சிவம் உலக துயர் யாவையும் அன்பினில் போகும் என்றே இங்கு –தேசீய:8 10/1
ஏலு மனிதர் அறிவை அடர்க்கும் இருள் அழிகவே எந்த நாளும் உலக மீதில் அச்சம் ஒழிகவே –தேசீய:45 1/2
கால பெரும் களத்தின் மீதே எங்கள் காளி நடம் உலக கூட்டம் – தோத்திர:23 2/2
உன்னை அன்றி இன்பம் உண்டோ உலக மிசை வேறே – தோத்திர:58 2/1
உலையிலே ஊதி உலக கனல் வளர்ப்பாள் – தோத்திர:63 4/2
உலக உருளையில் ஒட்டுற வகுப்பாய் –வேதாந்த:22 1/21
உலக வாழ்க்கையின் நுட்பங்கள் தேரவும் ஓது பற்பல நூல்வகை கற்கவும் – பல்வகை:4 8/1
மிடிமை நோய் தீர்ப்பான் வீணர்தம் உலக
புன்தொழில் ஒன்று போற்றுதும் என்பாள் – தனி:13 1/25,26
கண்டார்க்கு நகைப்பு என்னும் உலக வாழ்க்கை காதல் எனும் கதையினுடை குழப்பம் அன்றோ – சுயசரிதை:2 46/2
ஆதலினால் காதல்செய்வீர் உலகத்தீரே அஃது அன்றோ இவ் உலக தலைமை இன்பம் – சுயசரிதை:2 49/3
உலக புரட்டர் தந்திர உரை எலாம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/29
மேல்

உலகங்கள் (2)

நக்கபிரான் அருளால் இங்கு நடைபெறும் உலகங்கள் கணக்கிலவாம் – தோத்திர:42 5/2
தொக்கன உலகங்கள் திசை தூ வெளியதனிடை விரைந்து ஓடும் – தோத்திர:42 7/2
மேல்

உலகங்களில் (1)

இந்த பூமியில் உள்ள எண்ணற்ற உயிர்கள் எண்ணற்ற உலகங்களில் உள்ள எண்ணேயில்லாத உயிர்த்தொகைகள் – வசனகவிதை:4 15/10
மேல்

உலகத்தார்க்கு (1)

தேசிகன் கைகாட்டி எனக்கு உரைத்த செய்தி செந்தமிழில் உலகத்தார்க்கு உணர்த்துகின்றேன் – சுயசரிதை:2 28/1
மேல்

உலகத்தில் (2)

தந்த பொருளை கொண்டே ஜனம் தாங்குவர் உலகத்தில் அரசர் எல்லாம் –தேசீய:15 2/3
கேளீர் தோழர்களே இவ் உலகத்தில் தற்கொலையை காட்டிலும் பெரிய குற்றம் வேறு இல்லை – வசனகவிதை:6 3/20
மேல்

உலகத்திலே (1)

காற்றுக்கு அஞ்சி உலகத்திலே இன்பத்துடன் வாழ முடியாது – வசனகவிதை:4 8/6
மேல்

உலகத்தீர் (1)

உணர்வீர் உணர்வீர் உலகத்தீர் இங்கு – தோத்திர:1 5/1
மேல்

உலகத்தீரே (1)

ஆதலினால் காதல்செய்வீர் உலகத்தீரே அஃது அன்றோ இவ் உலக தலைமை இன்பம் – சுயசரிதை:2 49/3
மேல்

உலகத்து (4)

உலகத்து நாயகியே எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/1
நிதி அறியோம் இவ் உலகத்து ஒரு கோடி இன்ப வகை நித்தம் துய்க்கும் – தனி:21 3/1
ஒன்று உரையாமல் இருந்திட்டான் அழிவுற்றது உலகத்