அ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 73
அஃதாம் 1
அஃதின்றி 1
அஃதினை 1
அஃது 27
அஃதுதான் 1
அஃதுளே 2
அஃதே 7
அஃதை 1
அக்கணத்து 1
அக்கணத்தே 1
அக்கணமே 2
அக்கரை 2
அக்கா 2
அக்கார 1
அக்கினி 3
அக 2
அகக்கண் 1
அகண்ட 1
அகண்டு 1
அகத்த 1
அகத்தது 1
அகத்தியன் 1
அகத்தில் 4
அகத்திலே 2
அகத்தின் 1
அகத்தினிடை 1
அகத்தினில் 2
அகத்தினிலே 4
அகத்து 6
அகத்தே 6
அகந்தையினை 1
அகந்தையும் 1
அகந்தையை 1
அகப்படமாட்டான் 1
அகப்படலாயினன் 1
அகப்படாவாறு 1
அகப்படுமாயின் 1
அகப்படுமோ 3
அகப்பேயை 1
அகப்பையை 1
அகம் 15
அகம்நின்று 1
அகமுற 1
அகமொடு 1
அகல் 4
அகல்கின்றான் 1
அகல்வீர் 1
அகல 3
அகலா 1
அகலாத 1
அகலாது 1
அகலாதோன் 1
அகழ் 1
அகழ்ந்திருத்தலால் 1
அகழி 2
அகற்றாதீர் 3
அகற்றி 3
அகற்றிடும் 1
அகற்றியே 1
அகற்றிவிட்டால் 1
அகற்றினார் 1
அகற்று 2
அகற்று-மின் 1
அகன்ற 4
அகன்றதாய்விடுமோ 1
அகன்றது 2
அகன்றதோர் 1
அகன்றன 1
அகன்றனை 1
அகன்றிடலாகும் 1
அகன்று 3
அகன்றுபோயினதோ 1
அகன்றே 1
அகில் 1
அகில 3
அகிலம் 2
அகிலமும் 1
அகிலமே 1
அங்க 1
அங்கங்கு 1
அங்கங்கே 1
அங்கதனில் 1
அங்கம் 2
அங்கமே 1
அங்கர் 1
அங்காந்திருக்கும் 1
அங்கிருந்து 1
அங்கு 116
அங்குச 1
அங்கும் 2
அங்குமிங்கும் 1
அங்கே 26
அங்ஙனம் 2
அங்ஙனமே 3
அங்ஙனே 4
அஷ்டாங்க 1
அச்ச 1
அச்சத்தால் 3
அச்சத்தை 6
அச்சம் 48
அச்சம்கொண்டோம் 1
அச்சமுடன் 1
அச்சமும் 6
அச்சமுற்று 1
அச்சமே 3
அச்சா 1
அச்சோ 1
அசத்திய 1
அசித்துடன் 1
அசிதனும் 1
அசிரத்தையும் 1
அசுத்தமும் 1
அசுத்தர் 1
அசுர 1
அசுரர் 3
அசுரர்கள் 1
அசுரர்களும் 1
அசுரரின் 1
அசுரரை 1
அசுரனை 2
அசுவத்தாமன் 1
அசைக்கின்றான் 1
அசைகின்ற 1
அசைகின்றதா 1
அசைத்திடும் 1
அசைதான் 1
அசைந்திட 1
அசைப்பவளை 1
அசைய 1
அசையச்செய்கிறேன் 1
அசையா 1
அசையாமல் 2
அசையாமையில் 1
அசையும் 1
அசைவறு 1
அசைவில் 1
அசைவு 1
அசைவுற 1
அசைவுறாமல் 1
அசைவுறும் 1
அசோகனார் 1
அசோதரை 1
அஞ்ச 3
அஞ்சமாட்டோம் 1
அஞ்சல் 5
அஞ்சலி 1
அஞ்சலிசெய்து 1
அஞ்சலிசெய்வேன் 1
அஞ்சாத 2
அஞ்சாதீர் 1
அஞ்சாமல் 1
அஞ்சாமலே 1
அஞ்சாமே 1
அஞ்சி 11
அஞ்சிக்கிடந்தாரடீ 1
அஞ்சிடாத 1
அஞ்சிடோம் 1
அஞ்சியஞ்சி 1
அஞ்சியிருந்தான் 1
அஞ்சியே 1
அஞ்சிலாய் 1
அஞ்சினேன் 1
அஞ்சினை 1
அஞ்சினோன் 1
அஞ்சுகிலேன் 1
அஞ்சுதரு 1
அஞ்சுதரும் 1
அஞ்சுதல் 2
அஞ்சும் 5
அஞ்சுமடா 1
அஞ்சுவதில்லை 1
அஞ்சுவர் 1
அஞ்சுவரோ 1
அஞ்சுவாய் 3
அஞ்சுவார் 2
அஞ்சுவேனோ 1
அஞ்சுவோர் 1
அஞ்செழுத்தினை 1
அஞ்சேல் 9
அஞ்சேன் 4
அஞ்சோம் 5
அஞ்ஞானமும் 1
அட்சர 1
அட்டை 1
அட 17
அடக்க 1
அடக்கி 3
அடக்குக 1
அடக்குகிறான் 1
அடங்க 1
அடங்காத 1
அடங்காதப்பா 1
அடங்காமல் 1
அடங்காவே 2
அடங்கி 5
அடங்குபவோ 1
அடங்குவோன் 1
அடடா 3
அடர் 2
அடர்க்கும் 2
அடர்த்ததால் 1
அடர்ந்திருக்கும் 1
அடல் 1
அடவி 1
அடா 1
அடி 38
அடிக்கடி 4
அடிக்கண் 1
அடிக்கின்றது 1
அடிக்கு 2
அடிக்குது 4
அடிக்கும் 3
அடிகள் 3
அடித்ததிலே 1
அடித்தது 1
அடித்தால் 1
அடித்தாலும் 1
அடித்திடுக 1
அடித்திடுவான் 1
அடித்து 4
அடித்துக்கொள்வோம் 1
அடித்தோம் 1
அடிநா 1
அடிப்பணிவார் 1
அடிப்பது 1
அடிபட்டு 1
அடிபடு 1
அடிபடும் 1
அடிமை 30
அடிமைக்காரன் 5
அடிமைக்கு 1
அடிமைகள் 2
அடிமைகொள்ளலாமோ 1
அடிமைச்சி 1
அடிமைசெய்து 1
அடிமைசெய்தே 1
அடிமைசெய்யோம் 1
அடிமைசெய்வாருக்கு 1
அடிமைப்படாதார் 1
அடிமைப்படுத்த 2
அடிமைப்படுத்தலாமோ 2
அடிமைப்படுத்தலே 1
அடிமைபூண்டு 1
அடிமையா 1
அடிமையாக்க 1
அடிமையாக்கு 9
அடிமையின் 1
அடிமையுற்றால் 1
அடிமையுறல் 1
அடியர் 2
அடியரை 1
அடியவர் 1
அடியனேற்கு 1
அடியனேன் 1
அடியனை 1
அடியார் 3
அடியார்க்கோ 1
அடியார்தம்மை 1
அடியார்தமக்கு 1
அடியால் 2
அடியாள் 1
அடியில் 1
அடியினும் 1
அடியுண்டு 1
அடியுண்டும் 1
அடியே 3
அடியேன் 2
அடியேனை 2
அடியை 2
அடியொடு 1
அடியோடு 1
அடியோம் 1
அடிவானத்தே 1
அடு 2
அடுக்கி 1
அடுக்கிக்கொண்டுபோவது 1
அடுக்குமோ 1
அடுத்த 2
அடுத்தடுத்து 1
அடுத்ததை 1
அடுத்துக்கெடுக்கிறது 1
அடைக்க 1
அடைக்கலம் 3
அடைத்ததடா 1
அடைதல் 2
அடைதற்கு 1
அடைந்தவர் 1
அடைந்தனர் 1
அடைந்தனன் 1
அடைந்தார் 1
அடைந்தார்க்கு 1
அடைந்துவிட்டாய் 1
அடைந்துவிட்டோம் 1
அடைந்துள 1
அடைந்தேன் 1
அடைப்பது 1
அடைப்பதும் 1
அடைய 1
அடையும் 2
அடைவது 1
அடைவார் 1
அடைவாரடீ 1
அடைவோம் 1
அண்ட 3
அண்டங்கள் 5
அண்டத்து 1
அண்டம் 6
அண்டி 1
அண்டைஅயலுக்கு 1
அண்ணல் 2
அண்ணலே 1
அண்ணன் 11
அண்ணன்பால் 1
அண்ணனிடம் 1
அண்ணனுக்கு 1
அண்ணனுக்கே 1
அண்ணனும் 1
அண்ணனை 1
அண்ணா 1
அண்ணே 10
அண்மையில் 2
அணி 8
அணிகள் 2
அணிகளுக்கு 1
அணிகளை 1
அணிசெய் 1
அணிந்த 3
அணிந்தவர்தம்மையே 1
அணிந்தவராய் 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்து 3
அணிபெற 2
அணிய 1
அணியணியாய் 1
அணியிழை 1
அணியினை 1
அணியே 1
அணில் 1
அணிவதற்கு 1
அணிவதற்கே 1
அணிவேனே 1
அணு 3
அணுக்கள் 2
அணுக்களாய் 1
அணுகலும் 1
அணுகி 2
அணுகிடும் 1
அணுகும் 1
அணுகுற்றனர் 1
அணுவணுவாக்கினால் 1
அணுவளவும் 1
அணுவாயினும் 1
அணுவும் 1
அணைத்திடவே 1
அணைத்து 2
அத்தகை 3
அத்தர்களும் 1
அத்தனே 1
அத்தனை 9
அத்தனைக்கும் 1
அத்தனையும் 11
அத்தி 1
அத்திநகர் 1
அத்திபுரத்தே 1
அத்தினபுரம் 1
அத்தினமாநகரத்தினில் 1
அத்துணை 1
அத்துவாக்கள் 1
அத்தைக்கு 1
அத்யத்புத 1
அத்வைத 1
அதம் 1
அதற்கடுத்த 1
அதற்கு 28
அதற்குரிய 1
அதற்குள்ளே 2
அதன் 50
அதன்கண் 1
அதன்றியே 1
அதனால் 2
அதனாலே 2
அதனிடத்தே 4
அதனிடை 3
அதனில் 2
அதனிலும் 8
அதனினால் 1
அதனினும் 1
அதனுடன் 1
அதனுடை 2
அதனை 47
அதனையும் 1
அதனோடே 1
அதாவது 2
அதி 7
அதிக 4
அதிகம் 3
அதிகமாகிவிட்டதே 1
அதிசய 1
அதிசயங்கள் 2
அதிசயத்தை 1
அதிசயமா 1
அதிட்டமுடையவள் 1
அதிதியர்தம்முளே 1
அதிதியை 1
அதிநீசர் 1
அதிபதி 1
அதிபர்காள் 1
அதிபன் 1
அதிர்ச்சி 1
அதிர்ச்சிக்கு 1
அதிர்ச்சியிலே 1
அதிர்ச்சியினால் 1
அதிர 1
அதிரவே 1
அதிருப்தியை 1
அதில் 58
அதிலுள்ள 1
அதிலே 1
அதினும் 2
அது 116
அதுதான் 7
அதுபற்றியே 1
அதும் 1
அதுவாம் 1
அதுவாய் 1
அதுவும் 2
அதுவே 6
அதே 2
அதை 57
அதையும் 2
அந்த 139
அந்தகர்க்கு 1
அந்தணர் 4
அந்தணனாம் 1
அந்தப்புரத்தினிலே 1
அந்தமில் 1
அந்தமிலா 1
அந்தரத்து 1
அந்தரி 1
அந்தி 3
அந்தியும் 1
அந்தோ 4
அந்நாள் 2
அந்நாளில் 2
அந்நியர் 1
அநந்த 2
அநந்தம் 3
அநந்தமா 1
அநந்தமாம் 1
அநந்தமான 2
அநாதியாய் 1
அநியாய 1
அநீதி 2
அநீதிகள் 1
அநீதியும் 1
அநுகூலம் 1
அப்படி 1
அப்படியே 1
அப்பன் 4
அப்பன்தன்னை 1
அப்பனே 2
அப்பா 5
அப்பால் 2
அப்பாலும் 3
அப்பி 1
அப்புறத்தினில் 1
அப்புறத்து 1
அப்பொழுதில் 1
அப்பொழுது 2
அப்போதில் 2
அப்போது 7
அப்போதே 2
அப்போழ்து 1
அபய 1
அபயம் 8
அபாநனை 1
அபாயம் 3
அபிமான 1
அபூர்வமாம் 1
அபேதாநந்தன் 1
அம் 8
அம்படி 1
அம்பலத்து 1
அம்பலத்தே 1
அம்பிகையை 1
அம்பின் 1
அம்பு 3
அம்புக்கும் 1
அம்புகள் 2
அம்புவி 1
அம்பையோ 1
அம்ம 3
அம்மவோ 2
அம்மனே 1
அம்மா 32
அம்மாவோ 8
அம்மி 1
அம்மே 2
அம்மை 8
அம்மைக்கு 1
அம்மையின் 1
அம்ருத 2
அமர் 3
அமர்க்களம்தனில் 1
அமர்கள் 1
அமர்த்த 1
அமர்த்திக்கொண்டான் 1
அமர்ந்த 2
அமர்ந்தனன் 1
அமர்வாய் 1
அமர 6
அமரத்தன்மை 3
அமரத்தன்மையும் 1
அமரநிலை 4
அமரர் 17
அமரர்க்கு 1
அமரர்தம் 1
அமரர்தம்மை 1
அமரர்தாம் 1
அமரரை 2
அமரன் 1
அமராவதி 2
அமிர்த 3
அமிர்தத்தை 2
அமிர்தம் 3
அமிர்தும் 1
அமிருதபானமும் 1
அமிழ்தத்து 1
அமிழ்தம் 7
அமிழ்தமும் 1
அமிழ்தமோ 1
அமிழ்தில் 1
அமிழ்து 2
அமிழ்தை 1
அமிழ்ந்தான் 1
அமிழ்ந்திருக்க 1
அமிழ்ந்து 1
அமுங்குதல் 1
அமுத 11
அமுதங்கள் 1
அமுதத்தின் 1
அமுதம் 19
அமுதமடா 1
அமுதமா 1
அமுதமாகி 1
அமுதமாகிய 1
அமுதமும் 1
அமுதமே 3
அமுதா 1
அமுதாக 1
அமுதாகியே 1
அமுதாம் 1
அமுதாய் 2
அமுதிற்கு 1
அமுதின் 2
அமுதினை 3
அமுது 21
அமுதும் 2
அமுதே 9
அமுதை 12
அமைக்க 1
அமைச்சர் 1
அமைச்சர்கள் 1
அமைச்சராக 1
அமைச்சரும் 1
அமைத்தனன் 2
அமைத்தனை 1
அமைத்தாய் 3
அமைத்தான் 1
அமைத்திடுவதும் 1
அமைத்தேன் 1
அமைதி 3
அமைதிபெற்று 1
அமைதியில் 2
அமைதியின்றி 1
அமைதியும் 2
அமைதியோடு 2
அமைந்தது 2
அமைந்ததோர் 1
அமைந்தனை 1
அமைந்திடற்கு 1
அமைந்திடாது 1
அமைந்திருக்கின்றன 1
அமைந்து 1
அமைப்போம் 1
அமைய 1
அமையும் 1
அமைவன 1
அமைவுற்றிட 1
அயர் 1
அயர்ந்தது 1
அயர்ந்தான் 1
அயர்ந்திருப்பார் 1
அயர்ந்து 2
அயர்ந்துபோய் 1
அயர்ந்துவிட்டான் 1
அயர்வார் 1
அயர்வு 1
அயல் 4
அயன் 3
அயிர்த்த 1
அயிர்த்தனன் 1
அயிராணி 1
அர்க்கியம் 2
அர்ச்சுனனை 1
அர்த்தம் 1
அர்ப்பணம்செய்தேன் 1
அர்ப்பிதம் 1
அர்யமா 1
அர்யமானும் 1
அரக்க 2
அரக்கர் 9
அரக்கர்தம் 1
அரக்கரே 1
அரக்கரை 1
அரக்கன் 1
அரக்கா 1
அரங்கசீப் 1
அரங்கத்திலே 1
அரங்கில் 1
அரங்கினில் 1
அரசர் 7
அரசர்க்கு 2
அரசர்க்கும் 1
அரசர்குலத்திற்கே 1
அரசர்சபை 1
அரசர்தம் 2
அரசர்தாம் 1
அரசரானவர் 1
அரசன் 6
அரசன்தனை 1
அரசனுக்கு 1
அரசா 1
அரசாட்சியும் 1
அரசாட்சியை 1
அரசாண்டான் 1
அரசாணி 1
அரசாணை 1
அரசாமோ 1
அரசாளுதல் 1
அரசாளும் 2
அரசாற்றுவனல்லேன் 1
அரசி 2
அரசிகளாம் 1
அரசியரை 1
அரசியல் 2
அரசியலதனில் 1
அரசியலதனிலும் 1
அரசியலை 1
அரசிருந்தான் 1
அரசிளங்குமரிகள் 1
அரசினம் 1
அரசினை 1
அரசு 7
அரசுசெய்தால் 1
அரசும் 3
அரசே 2
அரசோ 1
அரண்மனைக்கு 1
அரணியத்தில் 1
அரதனங்கள் 1
அரபியர் 1
அரம்பை 1
அரம்பையர் 3
அரமனையில் 1
அரவ 1
அரவிந்த 1
அரவு 3
அரவை 1
அரற்ற 1
அரனும் 1
அரி 3
அரித்து 1
அரிதாக 1
அரிதாம் 2
அரிதாய் 2
அரிதினில் 1
அரிது 5
அரிதோ 2
அரிபக்தன் 1
அரிய 9
அரியதாமோ 1
அரியதாய் 1
அரியது 2
அரியவளே 1
அரியனாய் 2
அரியாசனத்தில் 1
அரியாய் 1
அரியோன் 1
அரிவாளை 1
அரிவையர் 1
அரிவையர்கள் 1
அரு 5
அருகணைந்தால் 1
அருகில் 3
அருகினில் 4
அருகினிலே 3
அருகு 3
அருகே 7
அருச்சனைப்படு 1
அருச்சுனன் 3
அருட்கு 1
அருணாசல 1
அருத்தம் 1
அருந்ததியை 1
அருந்தி 1
அருந்திடுவார் 1
அருந்து 1
அரும் 26
அரும்பும் 1
அரும்பெறல் 1
அருமறை 1
அருமறைகள் 1
அருமறையின் 1
அருமை 11
அருமையான 1
அருமையின் 1
அருமையுள்ள 1
அருமையுறு 1
அருவருப்பாவதை 1
அருவி 4
அருள் 75
அருள்கடலே 1
அருள்செய்க 2
அருள்செய்கவே 2
அருள்செய்குவான் 1
அருள்செய்குவை 1
அருள்செய்தல் 1
அருள்செய்தாய் 1
அருள்செய்தாள் 1
அருள்செய்தான் 1
அருள்செய்திட 1
அருள்செய்திடுவாய் 1
அருள்செய்பவள் 2
அருள்செய்ய 1
அருள்செய்யும் 1
அருள்செய்யே 1
அருள்செய்வாய் 2
அருள்செய்வாள் 1
அருள்செய 2
அருள்செயும் 2
அருள்புரிக 5
அருள்புரிகவே 1
அருள்புரிந்தான் 1
அருள்புரிந்திடுவாள் 1
அருள்புரிந்து 2
அருள்புரிந்தே 1
அருள்புரிந்தோன் 1
அருள்புரியவேண்டும் 1
அருள்புரிவர் 1
அருள்புரிவாய் 2
அருள்புரிவாள் 2
அருள்புரிவீர் 3
அருள்பூண்டிலராம் 1
அருள்பூண்டு 1
அருள்பூண 1
அருள்பெற்றிலன் 1
அருள்பெற்றிலாதார் 1
அருள்பெறாதார் 1
அருள்வதில் 1
அருள்வது 1
அருள்வாய் 14
அருள்வீர் 2
அருள்வையால் 1
அருள 2
அருளல் 4
அருளற்ற 1
அருளாகியதாய் 1
அருளாய் 1
அருளால் 14
அருளாலும் 1
அருளி 5
அருளியதாய் 1
அருளில் 2
அருளின் 2
அருளினர் 1
அருளினள் 1
அருளினன் 2
அருளினாய் 1
அருளினார் 1
அருளினால் 1
அருளினிலே 1
அருளினும் 1
அருளினை 1
அருளீர் 1
அருளுக்கு 1
அருளுக 2
அருளும் 11
அருளே 4
அருளேயா 1
அருளை 7
அரை 1
அரைக்கணமாயினும் 1
அரைக்கணமேனும் 1
அரைநொடிக்குள் 1
அரோ 4
அல்ல 6
அல்லது 3
அல்லமோ 1
அல்லரோ 3
அல்லல் 10
அல்லல்கள் 1
அல்லல்பட 1
அல்லலை 1
அல்லவராயின் 1
அல்லவருக்கு 1
அல்லவே 2
அல்லள் 2
அல்லளே 1
அல்லளோ 1
அல்லன் 3
அல்லா 5
அல்லாதான் 1
அல்லாது 3
அல்லாதே 1
அல்லால் 14
அல்லி 1
அல்லினுக்குள் 1
அல்லும் 1
அல்லும்பகலும் 2
அல்லை 2
அலகிலா 1
அலங்காரன் 1
அலது 1
அலம்பிநிற்கும் 1
அலமாரி 1
அலயம்தன்னில் 1
அலரி 1
அலவோ 1
அலற 1
அலறி 7
அலறினாள் 1
அலால் 2
அலிகளுக்கு 1
அலிகளும் 1
அலியாய் 1
அலை 5
அலைக்கலாமோ 1
அலைகள் 2
அலைகளடீ 1
அலைகளின் 1
அலைகளை 2
அலைந்ததால் 1
அலைந்திடும் 1
அலைபட்ட 1
அலைய 1
அலையும் 4
அலையே 1
அலைவது 1
அலைவுறுத்து 1
அவ் 41
அவ்வக்கணம்தொறும் 1
அவ்வக்காலத்திற்கு 1
அவ்வப்படியே 1
அவ்வவர் 1
அவ்வாறே 1
அவ்விதமாக 1
அவங்கள் 1
அவசக்தி 1
அவட்கே 1
அவத்தினை 1
அவதரித்தாய் 1
அவதரித்து 2
அவந்தியர் 1
அவமதிப்பும் 2
அவமறு 1
அவமான 1
அவமானமோ 1
அவயவங்களும் 1
அவர் 71
அவர்க்கு 9
அவர்க்கே 2
அவர்கள் 1
அவர்களுடைய 2
அவர்களை 1
அவர்தங்களிடமே 1
அவர்தம் 2
அவர்தம்பால் 1
அவர்தமை 5
அவர்தமையே 1
அவர்தாம் 2
அவர்பால் 1
அவருடன் 1
அவருடை 1
அவரும் 1
அவரே 2
அவரை 9
அவரொடு 1
அவரோடும் 1
அவல 1
அவலம் 5
அவலமாம் 2
அவலாய் 1
அவலை 1
அவள் 91
அவளாலே 1
அவளிடை 1
அவளின் 1
அவளுக்கு 1
அவளுடன் 1
அவளுடைய 3
அவளும் 1
அவளே 2
அவளை 11
அவற்கு 1
அவற்றிடை 1
அவற்றில் 2
அவற்றிலும் 1
அவற்றின் 2
அவற்றினில் 1
அவற்றினை 1
அவற்றுள் 3
அவற்றை 4
அவன் 111
அவன்தான் 1
அவன்றன் 1
அவன்றனை 1
அவனால் 1
அவனி 2
அவனிக்கு 4
அவனிடத்தே 1
அவனியிலே 7
அவனியின் 1
அவனிலும் 1
அவனுக்கு 4
அவனுடை 3
அவனுடைய 5
அவனும் 5
அவனே 2
அவனை 17
அவனையே 1
அவனோடு 1
அவிகள் 1
அவித்தால் 1
அவித்திடலாமோ 1
அவித்துவிடாதே 1
அவித்துவிடுவான் 1
அவித்தை 1
அவிந்தன 1
அவிந்துபோகும் 1
அவிர் 3
அவிர்ந்த 1
அவிழ்க்கின்றார் 1
அவுணர் 1
அவுணரின் 1
அவை 35
அவைக்களத்தில் 1
அவைக்களத்தே 2
அவைதம்மினும் 1
அவைதாம் 2
அவையினை 1
அவையும் 1
அவையுமாய் 1
அவையோர் 1
அழகாக 1
அழகாம் 1
அழகாமோ 1
அழகான 1
அழகிய 4
அழகியதாய் 1
அழகியது 1
அழகியன 1
அழகில் 2
அழகிலே 1
அழகின் 3
அழகினில் 1
அழகினிலும் 1
அழகினிலே 1
அழகினை 2
அழகு 10
அழகுகள் 1
அழகுடன் 1
அழகுடைய 1
அழகுடையார் 1
அழகுடையாள் 1
அழகும் 2
அழகுள்ள 1
அழகுற 2
அழகே 1
அழகை 8
அழகோ 1
அழலாலே 1
அழலினிலும் 1
அழலும் 1
அழலை 1
அழவும் 1
அழன்றிடல் 1
அழஅழ 1
அழாதபடி 1
அழி 1
அழிக்க 1
அழிக்கப்படுதலும் 1
அழிக்கின்றான் 1
அழிக்கும் 9
அழிக 2
அழிகலை 1
அழிகவே 1
அழிகிலேம் 1
அழிகின்றார் 1
அழித்தது 1
அழித்தல் 1
அழித்தலும் 1
அழித்தலுற்றாய் 1
அழித்திட்டாலும் 1
அழித்திட 1
அழித்திடல் 1
அழித்திடுகின்றாய் 1
அழித்திடும் 2
அழித்திடுவாய் 1
அழித்திடுவாள் 1
அழித்திடுவோம் 1
அழித்து 6
அழித்தும் 1
அழித்துவிட்டான் 1
அழித்துவிட்டு 1
அழித்துவிடத்தான் 1
அழித்துளோர் 1
அழிதல் 4
அழிந்த 1
அழிந்தமையானும் 1
அழிந்தவர் 1
அழிந்தன 1
அழிந்தனர் 1
அழிந்தனன் 1
அழிந்தாம் 1
அழிந்தாலும் 1
அழிந்திடாது 1
அழிந்திடாதே 1
அழிந்திடாதோ 1
அழிந்திடுதல் 1
அழிந்திடும் 1
அழிந்திடுவாய் 1
அழிந்திடுவீர் 1
அழிந்திடேல் 1
அழிந்திலர் 1
அழிந்திலேன் 1
அழிந்து 11
அழிந்துபோகிறது 1
அழிந்துபோகும் 2
அழிந்துபோம் 1
அழிந்தும் 1
அழிந்துவிட்டது 1
அழிந்துவிட்டான் 1
அழிந்தே 1
அழிப்ப 1
அழிப்பது 1
அழிப்பதோ 1
அழிப்பராம் 1
அழிப்பரோ 1
அழிப்பவர் 1
அழிப்பவன் 1
அழிப்பவனை 2
அழிப்பாய் 1
அழிப்பார் 1
அழிப்பாள் 1
அழிப்பான் 1
அழிப்பேன் 1
அழிப்போம் 1
அழிப்போமோ 1
அழிபடா 1
அழிய 4
அழியா 2
அழியாத 1
அழியாதபடி 1
அழியாது 1
அழியும் 5
அழியுமடீ 1
அழியேல் 2
அழிவதாம் 1
அழிவதில்லை 1
அழிவது 3
அழிவதும் 1
அழிவன 1
அழிவார்கள் 1
அழிவான் 2
அழிவீரோ 1
அழிவு 15
அழிவுற்றது 1
அழிவுற்றிருந்தன 1
அழிவுறு 1
அழுக்கு 1
அழுக்கும் 1
அழுக்குமூட்டை 1
அழுக்கை 1
அழுகின 1
அழுகுதல் 1
அழுகும் 1
அழுத 1
அழுதல் 2
அழுதாள் 2
அழுது 3
அழுதுகொண்டு 1
அழுதேன் 1
அழுந்தல் 1
அழும் 4
அழைக்க 1
அழைக்கிறான் 1
அழைக்கிறேன் 1
அழைக்கின்றாய் 1
அழைக்கும் 2
அழைத்தல் 1
அழைத்தனன் 4
அழைத்தாய் 1
அழைத்தால் 1
அழைத்தான் 1
அழைத்திட 1
அழைத்திடவில்லை 1
அழைத்திடில் 1
அழைத்து 5
அழைத்துவர 1
அழைத்துவா 2
அழைத்துவிட்டேன் 2
அழைத்தே 1
அழைப்பது 1
அழைப்பவனை 1
அழைப்பார் 1
அழைப்பான் 1
அழைப்பிற்கு 1
அழைப்பினும் 1
அழைப்பேன் 1
அள்ளி 1
அள்ளிய 1
அள்ளு 2
அள்ளும் 1
அளக்கரும் 1
அளக்கலாமோ 1
அளக்கும் 3
அளகேசன் 1
அளந்தது 1
அளந்ததொர் 1
அளந்தனை 1
அளந்திடும் 1
அளந்தே 2
அளந்தோம் 1
அளப்பது 1
அளப்பரிய 1
அளப்பரும் 1
அளப்போம் 2
அளவளாய் 1
அளவற்ற 1
அளவில் 2
அளவில்லை 2
அளவிலாதது 1
அளவின்றி 1
அளவினில் 1
அளவு 4
அளவும் 1
அளவை 1
அளி 2
அளிக்க 1
அளிக்கின்ற 1
அளிக்கும் 9
அளித்த 2
அளித்ததும் 1
அளித்தலும்தானே 1
அளித்தனர் 2
அளித்தனன் 1
அளித்தாய் 2
அளித்தாள் 1
அளித்தான் 1
அளித்திட 1
அளித்திடலாயினள் 1
அளித்திடவே 1
அளித்திடுவாள் 1
அளித்து 5
அளித்துவிட்டாய் 1
அளித்தேன் 1
அளிப்பதோர் 1
அளிப்பர் 1
அளிப்பவர் 1
அளிப்பாய் 1
அளிப்பாயோ 1
அளிப்பாள் 1
அளிப்பான் 1
அளிப்பேன் 1
அளிப்போம் 2
அளியால் 1
அற்ப 3
அற்பர் 3
அற்புதத்தின் 1
அற்புதநாடு 1
அற்புதம் 2
அற்புதமே 1
அற்ற 7
அற்றதால் 1
அற்றவர் 1
அற்றவனாய் 1
அற்றார் 1
அற்றாரடீ 1
அற்றிடும் 2
அற்றிடுமேனும் 1
அற்று 2
அற்றே 1
அற்றேன் 2
அற்றை 1
அற்றோம் 1
அற 21
அறக்கடவுள் 1
அறங்கள் 4
அறங்களின் 1
அறத்தில் 1
அறத்திலே 1
அறத்தினால் 1
அறத்தினை 3
அறத்தீ 1
அறத்து 1
அறத்தே 1
அறத்தை 1
அறத்தோடு 1
அறநூல்கள் 1
அறநெறி 2
அறநெறியோ 1
அறப்போர்செய்தல் 1
அறம் 41
அறம்தன்னை 1
அறம்புரிந்தால் 1
அறமடா 1
அறமது 1
அறமழை 1
அறமாம் 1
அறமும் 4
அறமுமே 1
அறமே 4
அறவோர்க்கும் 1
அறவோர்தம் 1
அறனையே 1
அறா 1
அறி 2
அறி-மின் 2
அறி-மினோ 1
அறிக்கையிட்டேன் 1
அறிக 1
அறிகிலா 1
அறிகிலாதார் 1
அறிகிலார் 1
அறிகிலேன் 1
அறிகிலை 1
அறிகின்றான் 1
அறிகுதல் 1
அறிகுநரே 1
அறிகுவனால் 1
அறிகுவாய் 1
அறிகுவேன் 2
அறிகுறி 1
அறிஞர் 5
அறிஞர்கள் 1
அறிஞர்தம்மை 1
அறிதல் 1
அறிதி-கொலோ 1
அறிதிர் 1
அறிதிரோ 1
அறிதுயில் 1
அறிந்த 7
அறிந்தது 3
அறிந்ததும் 1
அறிந்தவர் 3
அறிந்தவர்தம்முள் 1
அறிந்தவன் 3
அறிந்தவனை 1
அறிந்தாய் 1
அறிந்தாரேல் 1
அறிந்திட 2
அறிந்திடல் 1
அறிந்திடவே 2
அறிந்திடும் 3
அறிந்திடுமோ 1
அறிந்திடுவீர் 1
அறிந்திடேன் 2
அறிந்திலர் 1
அறிந்திலரே 1
அறிந்திலன் 1
அறிந்திலாயோ 1
அறிந்திலேன் 1
அறிந்திலை 1
அறிந்திலையோ 1
அறிந்திலோம் 1
அறிந்து 9
அறிந்துகொண்டு 1
அறிந்துகொண்டுவிட்டேன் 1
அறிந்துகொண்டேன் 2
அறிந்தும் 2
அறிந்தே 4
அறிந்தேன் 7
அறிந்தோம் 2
அறிந்தோன் 1
அறிய 6
அறியமாட்டார் 1
அறியலாகுமோ 1
அறியா 13
அறியாத 2
அறியாததும் 1
அறியாததோ 1
அறியாதவர் 1
அறியாதார் 1
அறியாதான் 1
அறியாது 4
அறியாதே 1
அறியாமல் 3
அறியாமை 1
அறியாமையால் 1
அறியாமையில் 1
அறியாய் 4
அறியாயோ 7
அறியார் 3
அறியாரடீ 1
அறியான் 2
அறியீரோ 3
அறியும் 6
அறியுமோ 1
அறியேன் 9
அறியேனோ 1
அறியோம் 4
அறிவதில்லை 1
அறிவது 1
அறிவதும் 1
அறிவற்ற 1
அறிவன் 1
அறிவாகிய 2
அறிவாம் 1
அறிவாய் 7
அறிவாயோ 1
அறிவார் 8
அறிவாள் 1
அறிவான் 3
அறிவான 1
அறிவிடை 1
அறிவித்தல் 1
அறிவித்தேன் 1
அறிவிப்பாய் 1
அறிவில் 4
அறிவில்லாதவர்களுக்கு 1
அறிவில்லாது 1
அறிவில்லாமல் 1
அறிவிலாதேம் 1
அறிவிலாமை 1
அறிவிலார் 1
அறிவிலிகாள் 1
அறிவிலே 5
அறிவிழந்தே 1
அறிவின் 5
அறிவினால் 1
அறிவினில் 3
அறிவினுக்கு 1
அறிவினை 6
அறிவு 49
அறிவுக்கண்ணால் 1
அறிவுக்கு 1
அறிவுக்கும் 2
அறிவுடன் 2
அறிவுடை 1
அறிவுடைய 2
அறிவுத்தீ 1
அறிவுதன்னில் 1
அறிவுதான் 2
அறிவுநிலை 1
அறிவுப்பொருள்களே 1
அறிவும் 10
அறிவுமிலார் 1
அறிவுறுத்தும் 1
அறிவெய்தி 1
அறிவே 3
அறிவேன் 6
அறிவேனோ 1
அறிவை 11
அறிவொடு 1
அறிவொளி 1
அறிவொளியாய் 1
அறிவோம் 4
அறு 3
அறுக்க 1
அறுத்த 1
அறுத்தது 2
அறுத்திட்ட 1
அறுத்து 2
அறுத்துத்தள்ளி 1
அறுத்துவிட்டான் 1
அறுப்பாருக்கு 1
அறுப்போம் 1
அறுபது 2
அறை 1
அறைந்திடுவாய் 1
அறைய 1
அன்பர் 1
அன்பர்க்கு 1
அன்பர்காள் 2
அன்பரை 1
அன்பற்ற 1
அன்பன் 1
அன்பனாய் 1
அன்பில் 4
அன்பிலா 1
அன்பிலாத 1
அன்பிலாது 1
அன்பிற்கினிய 1
அன்பின் 5
அன்பினால் 2
அன்பினில் 2
அன்பினுக்கு 2
அன்பினை 2
அன்பினையே 3
அன்பு 47
அன்புக்கு 1
அன்புகொண்டிருப்பாய் 1
அன்புசெய் 1
அன்புசெய்தல் 1
அன்புசெய்து 1
அன்புடன் 4
அன்புடனே 3
அன்புடை 1
அன்புடையார் 2
அன்புதன்னில் 1
அன்புதான் 1
அன்பும் 6
அன்புருவான 1
அன்புள்ளோன் 1
அன்புறு 2
அன்பே 2
அன்பை 2
அன்பொடு 6
அன்போடு 2
அன்றடீ 1
அன்றாம் 2
அன்றி 49
அன்றியும் 2
அன்றியுமே 1
அன்றியே 3
அன்றில் 1
அன்றிலை 1
அன்று 31
அன்றுதொட்டு 1
அன்றே 18
அன்றைக்கு 1
அன்றொரு 2
அன்றோ 81
அன்ன 11
அன்னக்காவடி 1
அன்னங்கள் 1
அன்னதானத்திலே 1
அன்னது 2
அன்னம் 9
அன்னவர் 2
அன்னவரை 1
அன்னவன் 3
அன்னவனும் 1
அன்னாய் 7
அன்னார் 2
அன்னாளை 1
அன்னான் 1
அன்னானை 1
அன்னிய 1
அன்னியமா 1
அன்னியமாக 1
அன்னியர் 8
அன்னியர்கள் 1
அன்னியர்தமக்கு 2
அன்னியன் 2
அன்னியனை 1
அன்னே 1
அன்னை 66
அன்னைதான் 1
அன்னைமார் 1
அன்னையர் 1
அன்னையின் 1
அன்னையும் 1
அன்னையே 2
அன்னையை 1
அன்னோர் 1
அன்னோர்கள் 1
அன்னோர்தமை 1
அனந்தம் 3
அனல் 9
அனலில் 1
அனலும் 1
அனலை 2
அனவரதம் 1
அனாரிய 1
அனுதினம் 2
அனுப்பிடும் 1
அனுப்பினான் 1
அனுபவத்தால் 1
அனுபவம் 2
அனுபூதி 1
அனுமானும் 1
அனை 2
அனைக்கும் 1
அனைத்தாய் 2
அனைத்திலும் 7
அனைத்திலுமே 1
அனைத்திற்கும் 1
அனைத்தின் 3
அனைத்தினும் 2
அனைத்து 2
அனைத்தும் 48
அனைத்துமே 3
அனைத்தை 1
அனைத்தையும் 24
அனைய 5
அனையர் 1
அனையவள் 1
அனையாய் 2
அனையாரை 1
அனையான் 1
அனைவர்க்கும் 1
அனைவருக்கும் 2
அனைவரும் 4
அனைவருள்ளேயும் 1
அனைவிரும் 1
அனைவோர்க்கும் 1
அனைவோரும் 1

அ (73)

மறம் தவிர்ந்து அ நாடர் வந்து வாழி சொன்ன போழ்தினும் –தேசீய:7 1/2
இன்னும் அ மார்க்கத்து இருப்பவர்தம் பெயர் –தேசீய:42 1/118
அ நாள் முகுந்தன் அவதரித்து ஆங்கு ஓர் –தேசீய:42 1/128
சபம் உரைத்திட்டான் சய பெரும் திரு அ
கொலு முனர் வந்து குதித்து நின்றிட்டாள் –தேசீய:42 1/160,161
ஆற்றுநீர்தனையோ அடித்தது அ திருவாள் –தேசீய:42 1/162
கல்வியை போல் அறிவும் அறிவினை போல கருணையும் அ கருணை போல –தேசீய:43 3/1
பெண் பல்லார் வயிற்றினும் அ நவுரோஜி போல் புதல்வர் பிறந்து வாழ்க –தேசீய:43 5/3
முற்றிய வீடு பெறுக என படைப்புற்று அ செயல் முடித்திட வலிமை –தேசீய:50 4/2
அமையும் அ திறமை ஜனங்களை சாரும் அன்னவர் தமக்கு என தாமே –தேசீய:50 8/2
அ கடலதனுக்கே எங்கும் அக்கரை இக்கரை ஒன்று இல்லையாம் – தோத்திர:42 6/4
காமன்றன் உருவும் அ வீமன்றன் திறலும் – தோத்திர:68 11/3
மன்னு பொருள்கள் அனைத்திலும் நிற்பவன் வெண்ணிலாவே அந்த மாயன் அ பாற்கடல் மீதுறல் கண்டனன் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 3/2
எட்டு திசையும் பறந்து திரிகுவை ஏறி அ காற்றில் விரைவொடு நீந்துவை –வேதாந்த:3 1/1
நாமத்தை நீர் உண்மை என்று கொள்வீர் என்று அ நான்மறை கண்டிலதே –வேதாந்த:10 5/2
அ நகர்தனில் ஓர் இளவரசன் நம்மை அன்பொடு கண்டு உரைசெய்திடுவான் –வேதாந்த:25 3/1
பிள்ளை பிராயத்தை இழந்தீரே நீர் பின்னும் அ நிலைபெற வேண்டீரோ –வேதாந்த:25 8/2
குலத்து மாதர்கு கற்பு இயல்பு ஆகுமாம் கொடுமை செய்தும் அறிவை அழித்தும் அ
நலத்தை காக்க விரும்புதல் தீமையாம் நங்கை கூறும் வியப்புகள் கேட்டீரோ – பல்வகை:4 5/3,4
கொல்ல துணிவின்றி நம்மையும் அ நிலை கூட்டிவைத்தார் பழி கூட்டிவிட்டார் – பல்வகை:6 4/2
மன்று கலைந்து மறைந்தன அ புட்கள் எல்லாம் – தனி:1 27/2
தலைவீ ஆங்கு அ தனி பதர் செய்திகள் – தனி:12 1/12
கலந்து யாம் பொழிலிடை களித்த அ நாட்களில் – தனி:13 1/7
என்று இது கூறி இருந்த அ பன்றி தன் – தனி:13 1/70
வானம் தம் புகழ் மேவி விளங்கிய மாசில் ஆதி குரவன் அ சங்கரன் – தனி:18 3/1
முன் இவன் அ பாண்டியர் நாள் இருந்திருப்பின் இவன் பெருமை மொழியலாமோ – தனி:21 2/4
தராதிபனே இளசை வெங்கடேசுரெட்டா நின்பால் அ தமிழ் கொணர்ந்தேன் – தனி:22 7/4
செவ்விதின் வாழ்க அ சீர் மிகு சாதியின் – தனி:24 1/42
பாழ் கடந்த பரநிலை என்று அவர் பகரும் அ நிலை பார்த்திலன் பார் மிசை – சுயசரிதை:1 1/3
இயலு புன்மை உடலினுக்கு இன்பு எனும் எண்ணமும் சிறிது ஏற்றது அ காதலாம் – சுயசரிதை:1 7/2
தெரிவுறவே ஓம் சக்தி என்று மேலோர் ஜெ1பம்புரிவது அ பொருளின் பெயரே ஆகும் – சுயசரிதை:2 63/4
சாமி நீ அ மாயைதன்னை நீக்கி சதாகாலம் சிவோஹம் என்று சாதிப்பாயே – சுயசரிதை:2 66/4
ஒல்லெனும் அ பாட்டினிலே அம்மை ஓம் எனும் பெயர் என்றும் ஒலித்திடும் காண் – கண்ணன்:2 5/4
கொத்து கனல் விழி அ கோவினி பெண்ணை கொங்கத்து மூளி கண்டு கொக்கரித்ததும் – கண்ணன்:11 3/3
நேர முழுதிலும் அ பாவிதன்னையே உள்ளம் நினைத்து மறுகுதடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 8/1
கரி ஓர் ஆயிரத்தின் வலி காட்டிடுவான் என்று அ கவிஞர்பிரான் – பாஞ்சாலி:1 16/2
வெம்பிடு மத கரியான் புகழ் வேள்விசெய்து அ நிலை முழக்கியதும் – பாஞ்சாலி:1 26/2
மேலும் தலத்திலுளார் பல வேந்தர் அ பாண்டவர் விழைந்திடவே – பாஞ்சாலி:1 30/3
மா ரத வீரர் அ பாண்டவர் வேள்விக்கு வந்ததும் வந்து மா மறை ஆசிகள் கூறி பெரும் புகழ் தந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 45/2
மந்திரத்தில் அ சேதியர் மன்னனை மாய்த்திட்டார் ஐய மா மகத்தில் அதிதியை கொல்ல மரபு உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 48/3
உற்றதோர் தம்பிக்கு தென்னவன் மார்பணி தந்ததும் ஒளி ஓங்கிய மாலை அ மாகதன் தான் கொண்டு வந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 50/2
மன்னும் அ பாண்டவ சோதரர் இவை வாய்ந்தும் உனக்கு துயர் உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 61/4
வந்த காரியம் கேட்டி மற்று ஆங்கு உன் வார்த்தை இன்றி அ பாண்டவர் வாரார் – பாஞ்சாலி:1 97/3
நீடு புகழ் பெரு வேள்வியில் அ நாள் நேயமொடு ஏகி திரும்பிய பின்னர் – பாஞ்சாலி:1 112/2
சந்து கண்டே அ சகுனி சொல் கேட்டு தன்மை இழந்த சுயோதன மூடன் – பாஞ்சாலி:1 125/2
முந்தை அ சிலை ராமன் செய்த முடிவினை நம்மவர் மறப்பதுவோ – பாஞ்சாலி:1 131/3
ஆங்கு அதன் பின் மூன்றாம் நாள் இளைஞரோடும் அணியிழை அ பாஞ்சாலர் விளக்கினோடும் – பாஞ்சாலி:1 145/1
பாலை போல் மொழி பிதற்ற அவளை நோக்கி பார்த்தனும் அ பரிதி எழில் விளக்குகின்றான் – பாஞ்சாலி:1 147/4
செந்திரு வாழும் நகரினில் அ தினம் சேர்ந்த ஒலியை சிறிது எனலாமோ – பாஞ்சாலி:2 156/4
வாலிகன் தந்ததொர் தேர் மிசை ஏறி அ மன்னன் யுதிட்டிரன் தம்பியர் மாதர்கள் – பாஞ்சாலி:2 157/1
ஆலமுற்றிட தழுவி செம்பொன் ஆதனத்து அமர்ந்த அ பொழுதினிலே – பாஞ்சாலி:2 165/4
காவலர்க்கு விதித்தது அ நூலில் கவறும் நஞ்சு என கூறினர் கண்டாய் – பாஞ்சாலி:2 171/4
மெய் அறிந்தவர்தம்முள் உயர்ந்தோன் விதியினால் அ தருமனும் வீழ்ந்தான் – பாஞ்சாலி:2 181/4
பெருகு சீர்த்தி அ கங்கையின்மைந்தன் பேதை நானும் மதிப்பு இழந்து ஏக – பாஞ்சாலி:2 203/2
ஒருப்பட்டு போனவுடன் கெட்ட மாமனும் உன்னி அ தாயம் கொண்டே – பாஞ்சாலி:4 246/3
மஞ்சனே அ சொல் மருமத்தே பாய்வது அன்றோ – பாஞ்சாலி:4 252/62
பூபாலரே என்று அ புண்ணியனும் கூறினான் – பாஞ்சாலி:4 252/78
என்று அந்த பாண்டவர் தேவியும் சொல்ல என் செய்வன் ஏழை அ பாகனே என்னை – பாஞ்சாலி:4 259/1
போக கடவை இப்போது அங்கே இங்கு அ பொற்றொடியோடும் வருக நீ – பாஞ்சாலி:4 263/4
பக்கத்தில் வந்தே அ பாஞ்சாலி கூந்தலினை – பாஞ்சாலி:5 271/10
வம்புரை செய்யும் மூடா என்று மகன் மிசை உறுமி அ தூண் உதைத்தான் – பாஞ்சாலி:5 297/2
மற்று அ பறவை மறைந்து எங்கோ போகவும் இவ் – குயில்:3 1/5
சின்ன குயில் இதனை செப்பிய அ போழ்தினிலே – குயில்:3 1/51
அ தருணத்தே பறவை அத்தனையும் தாம் திரும்பி – குயில்:3 1/60
குட்டிப்பிசாசு அ குயிலை எங்கும் காணவில்லை – குயில்:5 1/80
சென்றனை என்கின்றார் அ செய்தி என்னே ஊண் இன்றி – குயில்:6 1/11
காவலன்தன் மைந்தனும் அ கன்னிகையும் தானும் அங்கு – குயில்:9 1/144
அவன் புகழ் பெரிது அ புகழ் நன்று – வசனகவிதை:2 9/16
அ தருணத்திலே நான் போய்ச்சேர்ந்தேன் – வசனகவிதை:4 1/22
நான் ப்ராணன் என்னாலேதான் அ சிறு கயிறு உயிர்த்திருந்தது சுகம் பெற்றது – வசனகவிதை:4 1/71
அ தூள்களை காற்று என்பது உலகவழக்கு – வசனகவிதை:4 12/7
தங்கத்திலே சூடேற்றினால் திரவமாக உருகிவிடுகிறது அ திரவத்திலே சூடேற்றினால் வாயு ஆகின்றது – வசனகவிதை:4 12/10
கவிதை மிக நல்லதேனும் அ கதைகள் பொய் என்று தெளிவுற கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 10/1
அந்தணர் அ பிரமநிலை அறிகுநரே பிராமணர் என்றளவில் நூற்கள் – பிற்சேர்க்கை:10 1/2
பாதகம் நித்தமும் மெத்த இழைப்பவர் பாரகம் முற்றவும் நத்து சினத்தவர் பாவம் இயற்றிடும் அ துறை மிக்கவர் விரகாலே – பிற்சேர்க்கை:24 1/2
மேல்

அஃதாம் (1)

சாமி நீ சாமி நீ கடவுள் நீயே தத்வமஸி தத்வமஸி நீயே அஃதாம்
பூமியிலே நீ கடவுள் இல்லை என்று புகல்வது நின் மனத்துள்ளே புகுந்த மாயை – சுயசரிதை:2 66/2,3
மேல்

அஃதின்றி (1)

தின்று விளையாடி இன்புற்றிருந்து வாழ்வீர் அஃதின்றி சென்றதையே மீட்டும் மீட்டும் – சுயசரிதை:2 32/4
மேல்

அஃதினை (1)

ஐவர் தமக்கு ஒர் தலைவனை எங்கள் ஆட்சிக்கு வேர் வலி அஃதினை ஒரு – பாஞ்சாலி:3 236/1
மேல்

அஃது (27)

ஏ ஏ அஃது உமக்கு இசையாது என்பர் –தேசீய:24 1/86
சக்தி சக்தி என்றால் அஃது தானே முத்தி வேர் ஆகும் – தோத்திர:25 4/2
வந்தனம் இவட்கே செய்வது என்றால் வாழி அஃது இங்கு எளிது என்று கண்டீர் – தோத்திர:62 5/2
மாதர் முகத்தை நினக்கு இணை கூறுவர் வெண்ணிலாவே அஃது வயதின் கவலையின் நோவின் கெடுவது வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 2/1
ஒன்று பிரமம் உளது உண்மை அஃது உன் உணர்வு எனும் வேதம் எலாம் என்றும் –வேதாந்த:10 10/1
ஒன்று பிரமம் உளது உண்மை அஃது உன் உணர்வு என கொள்வாயே –வேதாந்த:10 10/2
கற்பு நிலை என்று சொல்லவந்தார் இரு கட்சிக்கும் அஃது பொதுவில் வைப்போம் – பல்வகை:6 5/1
கூட்டத்தை கண்டு அஃது கும்பிட்டே தன் அருகு ஓர் – தனி:1 7/1
அம்மவோ காக பெரும் கூட்டம் அஃது என்னே – தனி:1 13/2
ஒன்று பொருள் அஃது இன்பம் என உணர்ந்தாய் தாயுமானவனே – தனி:16 1/3
கைக்கிளை பெயர் கொண்ட பெரும் துயர் காதல் அஃது கருதவும் தீயதால் – சுயசரிதை:1 16/4
வித்தகனாம் குரு சிவம் என்று உரைத்தார் மேலோர் வித்தை இலா புலையனும் அஃது என்னும் வேதம் – சுயசரிதை:2 17/2
ஆதலினால் காதல்செய்வீர் உலகத்தீரே அஃது அன்றோ இவ் உலக தலைமை இன்பம் – சுயசரிதை:2 49/3
ஐய சூதிற்கு அவரை அழைத்தால் ஆடி உய்குதும் அஃது இயற்றாயேல் – பாஞ்சாலி:1 106/1
உங்களுக்கு என்னிடம் சொல்லி விடுத்தான் ஓர் செய்தி மற்று அஃது உரைத்திட கேளீர் – பாஞ்சாலி:1 123/1
அலறி ஓர் நரி போல் குரைத்திட்டான் அஃது உணர்ந்த நிமித்திகர் வெய்ய – பாஞ்சாலி:2 198/3
பின்பு நான் பார்க்க பெடை குயில் அஃது ஒன்று அல்லால் – குயில்:3 1/4
மேலவரும் அஃது ஓர் விரியும் ஒளி என்பாரேல் – குயில்:6 1/38
அஃது ஆத்மா – வசனகவிதை:2 12/20
அஃது மேகங்களை ஊடுருவி செல்லுகின்றது – வசனகவிதை:3 2/4
அஃது வாழ்க – வசனகவிதை:3 7/17
அஃது சக்தி என்பது தோன்றும் – வசனகவிதை:4 2/16
அஃது அறிவிலே துணிவாக நிற்பது – வசனகவிதை:4 7/11
அன்று அஃது அன்று காற்று – வசனகவிதை:4 12/4
அமிழ்தம் நன்றே ஆம் அஃது உண்போம் – வசனகவிதை:7 0/20
மீண்டும் ஒரு விளக்கில் போய் மாண்டு விழும் அஃது ஒப்ப விருப்போடு ஏகி – பிற்சேர்க்கை:7 4/3
என் தமிழில் ஏதும் இழுக்கு இலாமே அஃது
நன்றாகும் என்று அருளும் நன்கு – பிற்சேர்க்கை:12 0/3,4
மேல்

அஃதுதான் (1)

அஃதுதான்
கருமையில் படர்ந்த வானமாம் கடலிடை – பிற்சேர்க்கை:17 1/6,7
மேல்

அஃதுளே (2)

உலகு எலாம் ஒர் பெரும் கனவு அஃதுளே உண்டு உறங்கி இடர்செய்து செத்திடும் – சுயசரிதை:1 3/1
உலகு எலாம் ஒர் பெரும் கனவு அஃதுளே உண்டு உறங்கி இடர்செய்து செத்திடும் – சுயசரிதை:1 47/1
மேல்

அஃதே (7)

அற விழுந்தது பண்டை வழக்கம் ஆணுக்கு பெண் விலங்கு எனும் அஃதே – பல்வகை:7 2/4
மீளத்தான் இதை தெளிவா விரித்து சொல்வேன் விண் மட்டும் கடவுள் அன்று மண்ணும் அஃதே – சுயசரிதை:2 16/4
ஹரிஹரி என்றிடினும் அஃதே ராமராம சிவசிவ என்றிட்டாலும் அஃதே ஆகும் – சுயசரிதை:2 63/3
ஹரிஹரி என்றிடினும் அஃதே ராமராம சிவசிவ என்றிட்டாலும் அஃதே ஆகும் – சுயசரிதை:2 63/3
அம்மைக்கு நல்லவன் கண்டீர் மூளி அத்தைக்கு நல்லவன் தந்தைக்கும் அஃதே
எம்மை துயர்செய்யும் பெரியோர் வீட்டில் யாவர்க்கும் நல்லவன் போலே நடப்பான் – கண்ணன்:9 9/1,2
ஓயுதல் இன்றி சுழலும் ஒளி ஓங்கு பல் கோடி கதிர்களும் அஃதே – பிற்சேர்க்கை:8 20/2
சக்திகள் யாவும் அதுவே பல் சலனம் இறத்தல் பிறத்தலும் அஃதே
நித்தியமாம் இவ் உலகில் கடல் நீரில் சிறு துளி போலும் இ பூமி – பிற்சேர்க்கை:8 21/1,2
மேல்

அஃதை (1)

தடுத்து நிற்பது தெய்வதமேனும் சாரும் மானுடமாயினும் அஃதை
படுத்து மாய்ப்பள் அருள் பெரும் காளி பாரில் வெற்றி எனக்கு உறுமாறே – தோத்திர:39 1/3,4
மேல்

அக்கணத்து (1)

அவர் விழி தீண்டிய அக்கணத்து அன்றே –தேசீய:42 1/170
மேல்

அக்கணத்தே (1)

அக்கணத்தே தீயில் அழிந்து விழ நேரிடினும் – குயில்:8 1/65
மேல்

அக்கணமே (2)

அக்கணமே கிணற்று உள தன் விம்பம் காட்டி அறிதி-கொலோ என கேட்டான் அறிந்தேன் என்றேன் – சுயசரிதை:2 27/3
ஆறுதல்கொள்ள ஒரு மொழி சொல்லில் அக்கணமே சென்று அழைக்கிறேன் மன்னன் – பாஞ்சாலி:4 262/3
மேல்

அக்கரை (2)

அ கடலதனுக்கே எங்கும் அக்கரை இக்கரை ஒன்று இல்லையாம் – தோத்திர:42 6/4
அக்கரை இக்கரை காண்கிலன் அறத்து அண்ணல் இதனை உரைக்கின்றான் – பாஞ்சாலி:3 235/4
மேல்

அக்கா (2)

அக்கா அக்கா காவு காவு – வசனகவிதை:6 3/22
அக்கா அக்கா காவு காவு – வசனகவிதை:6 3/22
மேல்

அக்கார (1)

அட்சர பொருள் ஆவாய் கண்ணா அக்கார அமுது உண்ணும் பசுங்குழந்தாய் – பாஞ்சாலி:5 294/2
மேல்

அக்கினி (3)

அக்கினி தோன்றும் ஆண்மை வலியுறும் – தோத்திர:1 4/11
அக்கினி வந்தான் அவன் திக்கை வளைத்தான் புவி ஆர் இருள் பொய்மை கலியை மடித்தனன் – தோத்திர:49 2/1
அக்கினி குஞ்சு ஒன்று கண்டேன் அதை – தனி:7 1/1
மேல்

அக (2)

பலவகையால் அக பற்றுற செய்தான் – கண்ணன்:6 1/24
அக இடத்திற்கு ஓர் திலகமாம் என் இளசை – பிற்சேர்க்கை:12 2/1
மேல்

அகக்கண் (1)

உள் செவி திறக்கும் அகக்கண் ஒளிதரும் – தோத்திர:1 4/10
மேல்

அகண்ட (1)

ஆழ்க உள்ளம் சலனம் இலாது அகண்ட வெளிக்கண் அன்பினையே – தோத்திர:1 35/2
மேல்

அகண்டு (1)

ஆதியாய் அநாதியாய் அகண்டு அறிவு ஆவள் உன்றன் அறிவும் அவள் மேனியில் ஓர் சைகை அவள் ஆனந்தத்தின் எல்லையற்ற பொய்கை – தோத்திர:38 2/2
மேல்

அகத்த (1)

தேன் அகத்த மணிமொழியாளொடு தெய்வ நாட்கள் சில கழித்தேன் அரோ – சுயசரிதை:1 18/4
மேல்

அகத்தது (1)

ஊன் அகத்தது உவட்டுறும் அன்புதான் ஒன்றும் இன்றி உயிர்களில் ஒன்றியே – சுயசரிதை:1 18/3
மேல்

அகத்தியன் (1)

ஆதி சிவன் பெற்றுவிட்டான் என்னை ஆரிய மைந்தன் அகத்தியன் என்று ஓர் –தேசீய:21 1/1
மேல்

அகத்தில் (4)

சக்திதனையே அகத்தில் ஆழ்த்து – தோத்திர:26 10/2
சத்ய யுகத்தை அகத்தில் இருத்தி – தோத்திர:29 4/1
என் கண்ணை மறந்து உன் இரு கண்களையே என் அகத்தில் இசைத்துக்கொண்டு – தோத்திர:44 3/1
திண்ணிய நல் அறிவொளியாய் திகழும் ஒரு பரம்பொருளை அகத்தில் சேர்த்து – தனி:23 1/4
மேல்

அகத்திலே (2)

அறிவிலே தெளிவு நெஞ்சிலே உறுதி அகத்திலே அன்பின் ஓர் வெள்ளம் – சுயசரிதை:1 49/1
பராசக்தி ஒளி ஏறி என் அகத்திலே விளங்கலாயினள் – வசனகவிதை:3 6/19
மேல்

அகத்தின் (1)

புன்னகைபூத்து ஆரியனும் புகலுகின்றான் புறத்தே நான் சுமக்கின்றேன் அகத்தின் உள்ளே – சுயசரிதை:2 31/1
மேல்

அகத்தினிடை (1)

தீயை அகத்தினிடை மூட்டுவோம் என்று செப்பும் மொழி வலியதாகுமோ – தனி:11 4/1
மேல்

அகத்தினில் (2)

அகத்தினில் சில புண் ஆறுதல் எய்தின – தனி:24 1/15
மோனத்துள் வீழ்ந்திருப்பார் தவ முனிவர்தம் அகத்தினில் ஒளிர்தருவாய் – பாஞ்சாலி:5 295/2
மேல்

அகத்தினிலே (4)

அகத்து அகத்து அகத்தினிலே உள் நின்றாள் அவள் அம்மை அம்மை எம்மை நாடு பொய் வென்றாள் – தோத்திர:20 1/1
அகத்தினிலே துன்புற்று அழுதேன் யுகத்தினில் ஓர் – தோத்திர:66 5/2
அகத்தினிலே அவன் பாதமலரை பூண்டேன் அன்றே அப்போதே வீடு அதுவே வீடு – சுயசரிதை:2 43/4
அமிழ்து நினது அகத்தினிலே மணம் வீசும் அதனாலே அமரத்தன்மை – பிற்சேர்க்கை:11 3/2
மேல்

அகத்து (6)

தாம் அகத்து வியப்ப பயின்று ஒரு சாத்திர கடல் என விளங்குவோன் –தேசீய:46 1/2
அகத்து அகத்து அகத்தினிலே உள் நின்றாள் அவள் அம்மை அம்மை எம்மை நாடு பொய் வென்றாள் – தோத்திர:20 1/1
அகத்து அகத்து அகத்தினிலே உள் நின்றாள் அவள் அம்மை அம்மை எம்மை நாடு பொய் வென்றாள் – தோத்திர:20 1/1
நின்று தன் அகத்து ஒவ்வோர் அணுவும் நின்றன் ஜோதி நிறைந்தது ஆகி – தோத்திர:70 2/2
வெற்றி வேல் கை பரதர்தம் கோமான் மேன்மைகொண்ட விழி அகத்து உள்ளோன் – பாஞ்சாலி:1 84/1
அளப்பரும் குணநலம் மிக நினைப்பவர் அகத்து எழும் படர் அலரி முன்பனி என அகற்று செந்திரு மட மயில் தழுவிய பெருமாளே – பிற்சேர்க்கை:24 3/8
மேல்

அகத்தே (6)

இ கடலதன் அகத்தே அங்கங்கு இடையிடை தோன்றும் புன் குமிழிகள் போல் – தோத்திர:42 7/1
எங்கும் நிறைந்திருந்த ஈச வெள்ளம் என் அகத்தே
பொங்குகின்றது என்று எண்ணி போற்றி நின்றால் போதுமடா –வேதாந்த:11 18/1,2
கண்ணன் எனது அகத்தே கால்வைத்த நாள் முதலாய் – கண்ணன்:4 1/57
அகத்தே இருளுடையான் ஆரியரின் வேறு ஆனோன் – பாஞ்சாலி:4 252/34
அம்பு நுனிகள் அகத்தே அமிழ்ந்திருக்க – குயில்:4 1/4
யான் அகத்தே பேரொலி கீழ் உள்ளது அறிகுவனால் – பிற்சேர்க்கை:25 11/2
மேல்

அகந்தையினை (1)

மாற்றான அகந்தையினை துடைத்துக்கொள்வோம் மலமான மறதியினை மடித்துக்கொள்வோம் – சுயசரிதை:2 58/2
மேல்

அகந்தையும் (1)

அகந்தையும் மமதையும் ஆயிரம் புண்ணுற – கண்ணன்:6 1/71
மேல்

அகந்தையை (1)

நாசம் இன்றி நமை நித்தம் காப்பார் நம் அகந்தையை நாம் கொன்றுவிட்டால் – தோத்திர:77 1/4
மேல்

அகப்படமாட்டான் (1)

உலர்ந்த தமிழன் மருந்துக்குக்கூட அகப்படமாட்டான்
ஓயாமல் குளிர்ந்த காற்று வீசுகிறது – வசனகவிதை:4 10/6,7
மேல்

அகப்படலாயினன் (1)

ஐய வலையில் அகப்படலாயினன்
இவனை காண்போம் இவன் புவி காப்பான் – வசனகவிதை:7 0/81,82
மேல்

அகப்படாவாறு (1)

அங்கு அவற்றின் கண்ணில் அகப்படாவாறு அருகே – குயில்:5 1/19
மேல்

அகப்படுமாயின் (1)

அன்றைக்கு உணவுதான் அகப்படுமாயின்
நன்று அதில் மகிழ்வோம் விடுதலை நாடி – பிற்சேர்க்கை:26 1/51,52
மேல்

அகப்படுமோ (3)

வெம்பாது விழினும் என்றன் கரத்தில் அகப்படுமோ
வளர்த்த பழம் கர்சான் என்ற குரங்கு கவர்ந்திடுமோ –தேசீய:33 1/191,192
ஏதெது கொண்டு வருகுது காற்று இவை எண்ணில் அகப்படுமோ
சீத கதிர் மதி மேல் சென்று பாய்ந்து அங்கு தேன் உண்ணுவாய் மனமே – தனி:3 6/3,4
சொல்லில் அகப்படுமோ தூய சுடர் முத்தை ஒப்பாம் – குயில்:9 1/235
மேல்

அகப்பேயை (1)

தொல்லை தரும் அகப்பேயை தொலைக்க வேண்டும் துணை என்று நின் அருளை தொடர செய்தே – தோத்திர:27 4/3
மேல்

அகப்பையை (1)

பதியும் சாத்திரத்து உள் உறை காணார் பானை தேனில் அகப்பையை போல்வார் – பாஞ்சாலி:1 98/2
மேல்

அகம் (15)

சீன மிசிரம் யவனர் அகம் இன்னும் தேசம் பலவும் புகழ் வீசி கலை –தேசீய:20 10/1
தசையினை தீ சுடினும் சிவசக்தியை பாடும் நல் அகம் கேட்டேன் – தோத்திர:13 2/3
அகம்
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 42/1,2
தன்னை ஒரு சக்தி என்று தேரும் அகம்
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 42/3,4
அகம்
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 43/1,2
தன்னை அவள் கோயில் என்று காணும் அகம்
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 43/3,4
அகம்
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 44/1,2
சக்தி எனும் கடலில் ஓர் திவலை அகம்
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு சிவ – தோத்திர:24 44/3,4
அகம்
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 45/1,2
சக்தி சிவநாதம் நித்தம் ஒலிக்கும் அகம்
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது – தோத்திர:24 45/3,4
ஆயிடை முனிவன் அகம் பதைத்து உரைக்கும் – தனி:13 1/65
தான் அகம் சுடாதேன் பிறர்தமை தான் எனும் – கண்ணன்:6 1/15
இனம் விளங்கவில்லை எவனோ என் அகம் தொட்டுவிட்டான் – கண்ணன்:10 5/2
அரதனங்கள் சிந்தும் அகம் – பிற்சேர்க்கை:12 1/4
அறமே அழிந்து வசையே தழைத்த அதி நீசர் மிக்க அகம் மேவி அறிவே சிறுத்த முழுமூடர் வெற்றி அதி ஆணவத்தர் முறையாலே – பிற்சேர்க்கை:24 2/2
மேல்

அகம்நின்று (1)

என் அகம்நின்று அகலாதோன் அருள் சுப்பராமன் எனும் இணையிலா விற்பன்னனொடு – தனி:20 2/3
மேல்

அகமுற (1)

ஐவர்கள்தம்மையும் அகமுற தழுவி –தேசீய:42 1/101
மேல்

அகமொடு (1)

சினத்தின் வஞ்சக மதியொடு நிகரறு நல சுதந்திர வழி தெரி கரிசு அகல் திரு தகும் பெரியவர்களை அகமொடு சிறையூடே – பிற்சேர்க்கை:24 3/2
மேல்

அகல் (4)

அகல் விழி உமையாள் ஆசை மகனே – தோத்திர:1 28/8
நாலாயிரம் காதம் விட்டு அகல் உனை விதிக்கிறேன் ஹரி நாராயணனாக நின் முன்னே உதிக்கிறேன் அட –வேதாந்த:7 2/2
கன்னங்கரியதுவாய் அகல் காட்சியதாய் மிகு மாட்சியதாய் – பாஞ்சாலி:1 15/1
சினத்தின் வஞ்சக மதியொடு நிகரறு நல சுதந்திர வழி தெரி கரிசு அகல் திரு தகும் பெரியவர்களை அகமொடு சிறையூடே – பிற்சேர்க்கை:24 3/2
மேல்

அகல்கின்றான் (1)

தீங்கதனை கருதாத தரும கோமான் திருநகர் விட்டு அகல்கின்றான் தீயோர் ஊர்க்கே – பாஞ்சாலி:1 145/3
மேல்

அகல்வீர் (1)

வேளை எனை தனியே விட்டு அகல்வீர் என்று உரைத்தேன் – குயில்:6 1/16
மேல்

அகல (3)

மூடும் பொய்மை இருள் எல்லாம் எனை முற்றும் விட்டு அகல வேண்டும் – தோத்திர:32 9/4
நிலை விளக்கே நினை பிரிந்த இசைத்தேவி நெய் அகல நின்ற தட்டின் – தனி:20 3/3
பொய் அகல தொழில் செய்தே பிறர் போற்றிட வாழ்பவர் எங்கணும் மேலோர் – பிற்சேர்க்கை:8 14/2
மேல்

அகலா (1)

தடம் தோள் அகலா சக்தி நீ அம்மே –தேசீய:18 5/1
மேல்

அகலாத (1)

வட்டங்களிட்டும் குளம் அகலாத மணி பெரும் தெப்பத்தை போல நினை – தோத்திர:7 3/1
மேல்

அகலாது (1)

பட்டார்தம் நெஞ்சில் பல நாள் அகலாது
வெம் நரகு சேர்த்துவிடும் வித்தை தடுத்துவிடும் – பாஞ்சாலி:4 252/64,65
மேல்

அகலாதோன் (1)

என் அகம்நின்று அகலாதோன் அருள் சுப்பராமன் எனும் இணையிலா விற்பன்னனொடு – தனி:20 2/3
மேல்

அகழ் (1)

அல்லது நும்மால் அகழ் பாதலங்களினும் – பிற்சேர்க்கை:25 22/1
மேல்

அகழ்ந்திருத்தலால் (1)

என்பது என் உளத்து வேர் அகழ்ந்திருத்தலால்
எனினும் –தேசீய:24 1/46,47
மேல்

அகழி (2)

கல்வி என்னும் வலிமை கொண்ட கோட்டை கட்டினான் நல்ல கருத்தினால் அதனை சூழ்ந்து ஓர் அகழி வெட்டினான் –தேசீய:45 2/1
வஞ்சித்திடும் அகழி சுனைகள் முட்கள் மண்டி துயர்கொடுக்கும் புதர்கள் – கண்ணன்:12 2/2
மேல்

அகற்றாதீர் (3)

நீர் அதன் புதல்வர் இ நினைவு அகற்றாதீர்
பாரத நாடு பார்க்கு எலாம் திலகம் –தேசீய:32 1/25,26
நீர் அதன் புதல்வர் இ நினைவு அகற்றாதீர்
வானகம் முட்டும் இமய மால் வரையும் –தேசீய:32 1/27,28
நீர் அதன் புதல்வர் நினைவு அகற்றாதீர்
தாய்த்திருநாட்டை தறுகண் மிலேச்சர் –தேசீய:32 1/41,42
மேல்

அகற்றி (3)

சீல வாழ்வு அகற்றி ஓர் நாள் செத்திடல் உறுதியாயின் – தனி:19 5/3
சிறுமையின் அகற்றி சிவத்திலே நிறுத்தவும் – கண்ணன்:6 1/16
பொன்னான வழி அகற்றி புலை வழியே செல்லும் இயல் பொருந்தியுள்ளேம் – பிற்சேர்க்கை:7 1/3
மேல்

அகற்றிடும் (1)

விடிவிலா துன்பம் செயும் பராதீன வெம் பிணி அகற்றிடும் வண்ணம் –தேசீய:41 3/3
மேல்

அகற்றியே (1)

ஆசையும் தாபமும் அகற்றியே புரிந்து – கண்ணன்:6 1/149
மேல்

அகற்றிவிட்டால் (1)

யாரிருந்து என்னை இங்கு தடுத்திடுவார் வலுவாக முகத்திரையை அகற்றிவிட்டால்
காரியமில்லையடி வீண்பசப்பிலே கனி கண்டவன் தோலுரிக்க காத்திருப்பேனோ – கண்ணன்:18 2/3,4
மேல்

அகற்றினார் (1)

அதன் நிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார்
அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம் – பல்வகை:1 1/9,10
மேல்

அகற்று (2)

பேடிமை அகற்று நின் பெருமையை மறந்திடேல் –தேசீய:32 1/172
அளப்பரும் குணநலம் மிக நினைப்பவர் அகத்து எழும் படர் அலரி முன்பனி என அகற்று செந்திரு மட மயில் தழுவிய பெருமாளே – பிற்சேர்க்கை:24 3/8
மேல்

அகற்று-மின் (1)

தீது அகற்று-மின் என்று திசை எலாம் – தோத்திர:45 1/3
மேல்

அகன்ற (4)

மண் மாசு அகன்ற வான்படு சொற்களால் –தேசீய:42 1/130
கோது அகன்ற தொழில் உடைத்தாகி குலவு சித்திரம் கோபுரம் கோயில் – தோத்திர:62 2/3
ஆறேழ் திங்கள் அகன்ற பின் வருதியேல் – தனி:13 1/53
உலை விளக்கே என தளரும் அந்தோ நீ அகன்ற துயர் உரைக்கற்பாற்றோ – தனி:20 3/4
மேல்

அகன்றதாய்விடுமோ (1)

மண்ணில் அதுதான் மதிப்பு அகன்றதாய்விடுமோ – பிற்சேர்க்கை:20 1/2
மேல்

அகன்றது (2)

உன்னரிய புகழ் பார்த்தனொடு வீரம் அகன்றது என உரைப்பர் ஆன்றோர் – தனி:20 2/2
சுவை மிகுந்த பண் வளனும் அகன்றது என பகரலாமே – தனி:20 2/4
மேல்

அகன்றதோர் (1)

சேண் அகன்றதோர் சிற்றடி சீனம் செல்வ பாரசிக பழம் தேசம் – தோத்திர:62 7/2
மேல்

அகன்றன (1)

கொடு மத பாவிகள் குறும்பு எலாம் அகன்றன
யாற்றினில் பெண்களை எறிவதூஉம் இரதத்து – தனி:24 1/21,22
மேல்

அகன்றனை (1)

பிரிந்து மற்று அகன்றனை பேசொணா நின் அருள் – தனி:13 1/30
மேல்

அகன்றிடலாகும் (1)

நீங்கி அகன்றிடலாகும் தன்மை உண்டோ நெடும் கரத்து விதி காட்டும் நெறியில் நின்றே – பாஞ்சாலி:1 145/4
மேல்

அகன்று (3)

தொல்லை வினை தரு தொல்லை அகன்று சுடர்க தமிழ்நாடே –தேசீய:23 3/2
அடிமை வாழ்வு அகன்று இ நாட்டார் விடுதலை ஆர்ந்து செல்வம் –தேசீய:41 2/1
இன்னான் தானும் எமை அகன்று ஏகினன் – தனி:20 1/24
மேல்

அகன்றுபோயினதோ (1)

மை வளர்ந்த கண்ணாளின் மாண்பு அகன்றுபோயினதோ – பிற்சேர்க்கை:20 3/2
மேல்

அகன்றே (1)

பார்வைகள் தோன்றும் மிடி பாம்பு கடித்த விஷம் அகன்றே நல்ல –வேதாந்த:15 4/2
மேல்

அகில் (1)

பொன் நிற பாஞ்சாலி மகிழ் பூத்திடும் சந்தனம் அகில் வகைகள் – பாஞ்சாலி:1 29/4
மேல்

அகில (3)

அகில உலகமும் உயிர் நிலையே – வசனகவிதை:4 5/11
அகில முழுதும் சுழலுகிறது – வசனகவிதை:4 13/15
அன்பிற்கினிய இந்தியா அகில
மதங்கள் நாடுகள் மாந்தருக்கு எல்லாம் – பிற்சேர்க்கை:26 1/1,2
மேல்

அகிலம் (2)

எண்ணும் சிந்தை ஒன்று இலையோ அறிவில்லாது அகிலம் அளிப்பாயோ – தோத்திர:32 1/4
ஆலகால விடத்தினை போலவே அகிலம் முற்றும் அசைந்திட சீறுவான் – கண்ணன்:5 9/2
மேல்

அகிலமும் (1)

அகிலமும் யான் என ஆன்றோர் இசைப்பர் – பிற்சேர்க்கை:16 1/7
மேல்

அகிலமே (1)

ஐம் பெரும் பூதத்து அகிலமே சமைத்த –தேசீய:42 1/135
மேல்

அங்க (1)

பொன் அங்க மணி மடவார் மாடம் மீது புலவிசெயும் போழ்தினிலே போந்து வீச – பாஞ்சாலி:1 117/3
மேல்

அங்கங்கு (1)

இ கடலதன் அகத்தே அங்கங்கு இடையிடை தோன்றும் புன் குமிழிகள் போல் – தோத்திர:42 7/1
மேல்

அங்கங்கே (1)

சந்திலே சவுத்தியிலே நிழலை போலே சற்றே அங்கங்கே தென்படுகின்றாராம் – சுயசரிதை:2 5/2
மேல்

அங்கதனில் (1)

அங்கதனில் கண் விழித்தேன் அடடா ஓ அடடா அழகு என்னும் தெய்வம்தான் அது என்றே அறிந்தேன் – தனி:9 1/4
மேல்

அங்கம் (2)

அங்கம் குளிர்ந்திட வாழ்த்திய பின்னர் ஆங்கு வந்துற்ற உறவினர் நண்பர் – பாஞ்சாலி:1 121/2
அங்கம் நொந்துவிட்டான் விதுரன் அவலம் எய்திவிட்டான் – பாஞ்சாலி:3 228/3
மேல்

அங்கமே (1)

அங்கமே தளர்வு எய்திய காலையும் அங்கு ஒர் புல் நரி தந்திடும் ஊன் உணா – பிற்சேர்க்கை:2 1/1
மேல்

அங்கர் (1)

அழுதல் ஏன் இதற்கே என்றே அங்கர் கோன் நகைத்தான் – பாஞ்சாலி:2 187/2
மேல்

அங்காந்திருக்கும் (1)

அங்காந்திருக்கும் வாய்தனிலே கண்ணன் ஆறேழு கட்டெறும்பை போட்டுவிடுவான் – கண்ணன்:9 7/1
மேல்

அங்கிருந்து (1)

அங்கிருந்து உன் பாரம் அனைத்தும் பொறுத்துவித்து – பிற்சேர்க்கை:25 23/1
மேல்

அங்கு (116)

அங்கு அவர் மாய அவர் உடல் பூம் துகள் ஆர்ந்ததும் இ நாடே இதை –தேசீய:3 3/4
தன்னிடை மூழ்கி திளைப்பாள் அங்கு தாவி குதிப்பாள் எம் அன்னை –தேசீய:10 2/2
சிங்களம் புட்பகம் சாவகம் ஆதிய தீவு பலவினும் சென்று ஏறி அங்கு
தங்கள் புலிக்கொடி மீன்கொடியும் நின்று சால்புற கண்டவர் தாய்நாடு –தேசீய:20 8/1,2
ஆவி அங்கு உண்டோ செம்மை அறிவு உண்டோ ஆக்கம் உண்டோ –தேசீய:29 3/2
பலி ஓர் ஐந்து பரமன் அங்கு அளித்தனன் –தேசீய:42 1/77
கொண்டுவிட்டு அங்கு என்னை உடன் கொன்றாலும் இன்புறுவேன் –தேசீய:48 19/2
எண்ணம் இரங்காதோ அந்த ஏழைகள் அங்கு சொரியும் கண்ணீர் வெறும் –தேசீய:53 2/2
மண்ணில் கலந்திடுமோ தெற்கு மா கடலுக்கு நடுவினிலே அங்கு ஓர் –தேசீய:53 2/3
வில்லினை ஒத்த புருவம் வளர்த்தனை வேலவா அங்கு ஓர் வெற்பு நொறுங்கி பொடிப்பொடியானது வேலவா – தோத்திர:3 1/1
அல்லி குளத்து அருகே ஒரு நாள் அந்தி பொழுதினிலே அங்கு ஓர் – தோத்திர:4 2/1
சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாய் அங்கு சேரும் ஐம்பூதத்து வியன் உலகு அமைத்தாய் – தோத்திர:9 1/1
முக்தி என்று ஒரு நிலை சமைத்தாய் அங்கு முழுதினையும் உணரும் உணர்வு அமைத்தாய் – தோத்திர:9 2/1
காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அங்கு
தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த – தோத்திர:12 1/1,2
காணி நிலத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் அங்கு
கேணி அருகினிலே தென்னை மரம் கீற்றும் இளநீரும் – தோத்திர:12 1/3,4
முத்து சுடர் போலே நிலாவொளி முன்பு வர வேணும் அங்கு
கத்தும் குயில் ஓசை சற்றே வந்து காதில் பட வேணும் என்றன் – தோத்திர:12 2/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அங்கு
சத்தியமும் நல் அறமும் கிடைக்கும் – தோத்திர:24 30/4,5
சிந்தை எங்கு செல்லும் அங்கு உன் செம்மை தோன்றும் அன்றே – தோத்திர:31 2/4
பிள்ளை பிராயத்திலே அவள் பெண்மையை கண்டு மயங்கிவிட்டேன் அங்கு
பள்ளி படிப்பினிலே மதி பற்றிடவில்லை எனிலும் தனிப்பட – தோத்திர:64 1/1,2
ஆடி வருகையிலே அவள் அங்கு ஒரு வீதி முனையில் நிற்பாள் கையில் – தோத்திர:64 2/1
காற்றை நுகர்ந்திருந்தேன் அங்கு கன்னி கவிதை கொணர்ந்து தந்தாள் அதை – தோத்திர:64 3/2
இந்த நிலையினிலே அங்கு ஒர் இன்ப பொழிலினிடையினில் வேறு ஒரு – தோத்திர:64 5/1
என்ன பிழைகள் கண்டோ அவள் என்னை புறக்கணித்து ஏகிடுவாள் அங்கு
சின்னமும் பின்னமுமா மனம் சிந்தி உளம் மிக நொந்திடுவேன் அம்மா – தோத்திர:64 6/3,4
பொன் திருக்குன்றம் அங்கு ஒர் – தோத்திர:68 2/1
பாய்ந்தது அங்கு ஒளியே பின்னும் – தோத்திர:68 8/1
பாய்ந்தது அங்கு ஒளியே அருள் – தோத்திர:68 8/2
அச்சத்தை சுட்டு அங்கு சாம்பரும் இன்றி அழித்திடும் வானவனை செய்கை ஆற்றும் மதி சுடரை தடையற்ற பெரும் திறலை எம்முள் – தோத்திர:74 5/1
வண்மை பேர் உயிர் யேசு கிறிஸ்து வான மேனியில் அங்கு விளங்கும் – தோத்திர:77 3/2
சூழ நின்ற தீவில் அங்கு சோதி வானவர் –வேதாந்த:4 1/2
கோலமும் பொய்களோ அங்கு குணங்களும் பொய்களோ –வேதாந்த:12 3/2
போருக்கு வந்து அங்கு எதிர்த்த கவுரவர் போல வந்தானும் அவன் நல் நெஞ்சே –வேதாந்த:23 5/1
கற்பனையூர் என்ற நகர் உண்டாம் அங்கு கந்தர்வர் விளையாடுவாராம் –வேதாந்த:25 1/1
சொப்பனநாடு என்ற சுடர்நாடு அங்கு சூழ்ந்தவர் யாவர்க்கும் பேருவகை –வேதாந்த:25 1/2
மன்னவன் முத்தமிட்டு எழுப்பிடவே அவன் மனைவியும் எழுந்து அங்கு வந்திடுவாள் –வேதாந்த:25 3/2
பக்குவ தேயிலைநீர் குடிப்போம் அங்கு பதுமை கை கிண்ணத்தில் அளித்திடவே –வேதாந்த:25 4/2
நல் நகரதனிடை வாழ்ந்திடுவோம் நம்மை நலித்திடும் பேய் அங்கு வாராதே –வேதாந்த:25 5/2
குழந்தைகள் வாழ்ந்திடும் பட்டணம் காண் அங்கு கோல் பந்து யாவிற்கும் உயிர் உண்டாம் –வேதாந்த:25 6/1
செந்தோல் அசுரனை கொன்றிடவே அங்கு சிறு விறகு எல்லாம் சுடர் மணி வாள் –வேதாந்த:25 7/1
சந்தோஷத்துடன் செங்கலையும் அட்டை தாளையும் கொண்டு அங்கு மனைகட்டுவோம் –வேதாந்த:25 7/2
நீதி பிரிவுகள் செய்வார் அங்கு நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார் – பல்வகை:3 7/2
போற்றி எதை நோக்குகிறாய் கூட்டம் அங்கு போவது என்னே – தனி:1 9/2
சார்ந்து நின்ற கூட்டம் அங்கு சாலையின் மேல் கண்டீரே – தனி:1 17/2
தென்னைமர கிளை மீதில் அங்கு ஓர் செல்வ பசுங்கிளி கீச்சிட்டு பாயும் – தனி:2 2/1
நண்ணி வரும் மணியோசையும் பின் அங்கு நாய்கள் குலைப்பதுவும் – தனி:3 5/3
சீத கதிர் மதி மேல் சென்று பாய்ந்து அங்கு தேன் உண்ணுவாய் மனமே – தனி:3 6/4
அங்கு ஒரு காட்டில் ஓர் பொந்திடை வைத்தேன் – தனி:7 1/2
விரியும் அறிவுநிலை காட்டுவீர் அங்கு வீழும் சிறுமைகளை ஓட்டுவீர் – தனி:11 6/1
அரம்பையர் நின் கைச்செய்கைக்கு அழிதல் அங்கு அறிவை திண்ணம் – தனி:19 4/4
சொன்ன தீம் கனவு அங்கு துயிலிடை தோய்ந்ததன்று நனவிடை தோய்ந்ததால் – சுயசரிதை:1 5/2
நலங்கள் ஏது விரும்புவன் அங்கு அவை நண்ணுறப்பெறல் திண்ணமதாம் என – சுயசரிதை:1 11/2
ஆவல்கொண்ட அரும்பெறல் கன்னிதான் அன்பு எனக்கு அங்கு அளித்திடலாயினள் – சுயசரிதை:1 17/2
சோதி மானொடு தன்னந்தனியனாய் சொற்களாடி இருப்ப மற்று அங்கு அவள் – சுயசரிதை:1 19/2
ஆசைக்கு ஓர் அளவில்லை விடயத்துள் ஆழ்ந்த பின் அங்கு அமைதி உண்டாம் என – சுயசரிதை:1 42/1
என்றனை வேண்டிக்கொள்ள யான் சென்று ஆங்கண் இருக்கையிலே அங்கு வந்தான் குள்ளச்சாமி – சுயசரிதை:2 23/4
மீளவும் அங்கு ஒரு பகலில் வந்தான் என்றன் மனையிடத்தே கோவிந்த வீர ஞானி – சுயசரிதை:2 57/1
கள்ளத்தை கொண்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அங்கு காறி உமிழ்ந்திடுவான் சிறு – கண்ணன்:1 5/2
சோலைகள் காவினங்கள் அங்கு சூழ்தரும் பல நிற மணி மலர்கள் – கண்ணன்:2 6/1
சாலவும் இனியனவாய் அங்கு தருக்களில் தூங்கிடும் கனி வகைகள் – கண்ணன்:2 6/2
அவலாய் மூண்டது யானும் அங்கு அவனை – கண்ணன்:6 1/26
சாத்திரங்கள் பல தேடினேன் அங்கு சங்கை இல்லாதன சங்கையாம் பழம் – கண்ணன்:7 1/1
மா மதுரைப்பதி சென்று நான் அங்கு வாழ்கின்ற கண்ணனை போற்றியே என்றன் – கண்ணன்:7 4/1
வென்று மறந்திடும் போழ்தினில் அங்கு விண்ணை அளக்கும் அறிவுதான் – கண்ணன்:7 6/4
பக்கத்தையும் மறைக்கும் வரைகள் அங்கு பாடி நகர்ந்து வரும் நதிகள் – கண்ணன்:12 1/2
நேச கவிதை சொல்லும் பறவை அங்கு நீண்டே படுத்திருக்கும் பாம்பு – கண்ணன்:12 3/2
போற்றும் இராமன் என முன்பு உதித்தனை அங்கு பொன் மிதிலைக்கு அரசன் பூமடந்தை நான் – கண்ணன்:19 4/3
ஊற்று அமுது என்ன ஒரு வேய்ங்குழல் கொண்டோன் கண்ணன் உருவம் நினக்கு அமைய பார்த்தன் அங்கு நான் – கண்ணன்:19 4/4
அடிமை புகுந்த பின்னும் எண்ணும் போது நான் அங்கு வருவதற்கில்லை – கண்ணன்:20 3/2
நத்து இயல் வாவிகளாம் அங்கு நாடும் இரதி நிகர் தேவிகளாம் – பாஞ்சாலி:1 7/4
மா இரும் திறை கொணர்ந்தே அங்கு வைத்ததொர் வரிசையை மறந்திடவோ – பாஞ்சாலி:1 22/2
பால் வளர் மன்னவர்தாம் அங்கு பணிந்ததை என் உளம் மறந்திடுமோ – பாஞ்சாலி:1 24/4
விலை ஆர் தோல் வகையும் கொண்டு மேலும் பொன் வைத்து அங்கு வணங்கி நின்றார் – பாஞ்சாலி:1 28/4
அஞ்சுவர் போல் அங்கு நின்று கவரி இரட்டவே கடல் ஆளும் ஒருவன் கொடுத்ததொர் தெய்விக சங்கினில் – பாஞ்சாலி:1 51/3
மூச்சை அடைத்ததடா சபைதன்னில் விழுந்து நான் அங்கு மூர்ச்சையடைந்தது கண்டனையே என்றன் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 52/1
ஏச்சையும் அங்கு அவர் கொண்ட நகைப்பையும் எண்ணுவாய் அந்த ஏந்திழையாளும் எனை சிரித்தாள் இதை எண்ணுவாய் – பாஞ்சாலி:1 52/2
மண்டபம் காண வருவிர் என்று அந்த மன்னவர்தம்மை வரவழைத்து அங்கு
கொண்ட கருத்தை முடிப்பவே மெல்ல கூட்டி வன் சூது பொர செய்வோம் அந்த – பாஞ்சாலி:1 54/1,2
அங்கு அதன் விந்தை அழகினை காண அன்பொடு நும்மை அழைத்தனன் வேந்தன் – பாஞ்சாலி:1 123/4
புல்லன் அங்கு அவற்றை எலாம் உளம் புகுதவொட்டாது தன் மடமையினால் – பாஞ்சாலி:1 129/2
வீமன் உரைத்தது போலவே உளம் வெம்பி நெடு வில் விசயனும் அங்கு
காமனும் சாமனும் ஒப்பவே நின்ற காளை இளைஞர் இருவரும் செய்ய – பாஞ்சாலி:1 136/1,2
அன்பும் பணிவும் உருக்கொண்டோர் அணுவாயினும் தன் சொல் வழாதவர் அங்கு
வன்பு மொழி சொல கேட்டனன் அற மன்னவன் புன்னகை பூத்தனன் அட – பாஞ்சாலி:1 137/1,2
அடிவானத்தே அங்கு பரிதி கோளம் அளப்பரிய விரைவினொடு சுழல காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 150/1
அங்கு அவ் இரவு கழிந்திட வைகறை ஆதலும் மன்னர் – பாஞ்சாலி:1 153/5
வில் நயம் உணர் கிருபன் புகழ் வீர துரோணன் அங்கு அவன் புதல்வன் – பாஞ்சாலி:2 158/4
சந்தியும் சபங்களும் செய்து அங்கு சாரும் இன் உணவு அமுது உண்டதன் பின் – பாஞ்சாலி:2 160/4
வந்ததொர் துன்பத்தினை அங்கு மடித்திடல் அன்றி பின் வரும் துயர்க்கே – பாஞ்சாலி:2 161/3
நாணமில் கவுரவரும் தங்கள் நாயகனொடும் அங்கு வீற்றிருந்தார் – பாஞ்சாலி:2 162/4
தருமன் அங்கு இவை சொல்வான் ஐய சதியுறு சூதினுக்கு எனை அழைத்தாய் – பாஞ்சாலி:2 167/1
ஒளி சிறந்த மணியின் மாலை ஒன்றை அங்கு வைத்தான் – பாஞ்சாலி:2 188/1
சோரன் அங்கு அவற்றை வார்த்தை சொல்லும் முன்னர் வென்றான் – பாஞ்சாலி:2 192/1
பீடு இழந்த சகுனி அங்கு பின்னும் சொல்லுகின்றான் – பாஞ்சாலி:2 195/3
நன்று ஆகும் நெறி அறியா மன்னன் அங்கு நான்கு திசை அரசர்சபை நடுவே தன்னை – பாஞ்சாலி:3 213/1
ஒப்பில் புலவனை ஆட்டத்தில் வைத்தல் உன்னி தருமன் பணயம் என்று அங்கு
செப்பினன் காயை உருட்டினார் அங்கு தீய சகுனி கெலித்திட்டான் – பாஞ்சாலி:3 229/3,4
செப்பினன் காயை உருட்டினார் அங்கு தீய சகுனி கெலித்திட்டான் – பாஞ்சாலி:3 229/4
நகுலனை வைத்தும் இழந்திட்டான் அங்கு நள்ளிருட்கண் ஒரு சிற்றொளி வந்து – பாஞ்சாலி:3 230/1
தாயத்தை கையினில் பற்றினான் பின்பு சாற்றி விருத்தம் அங்கு ஒன்றையே கையில் – பாஞ்சாலி:3 234/2
மன்னவர்தம்மை மறந்துபோய் வெறி வாய்ந்த திருடரை ஒத்தனர் அங்கு
சின்ன சகுனி சிரிப்புடன் இன்னும் செப்புக பந்தயம் வேறு என்றான் இவன் – பாஞ்சாலி:3 238/1,2
பொங்கி எழுந்து சுயோதனன் அங்கு பூதல மன்னர்க்கு சொல்லுவான் ஒளி – பாஞ்சாலி:3 239/1
சௌரியம் வீழ்ந்திடும் முன்னரே அங்கு சாத்திரம் செத்துக்கிடக்குமோ புகழ் – பாஞ்சாலி:4 257/2
அன்றி இவளை மறுமுறை வந்து அழைத்திட நான் அங்கு இசைந்திடேன் என – பாஞ்சாலி:4 259/3
தீதுற்ற சிந்தை தடுக்கவே உள்ள திண்மை இலாது அங்கு இருந்தனர் – பாஞ்சாலி:4 260/4
வேகம்தனை பொருள்செய்திடான் அங்கு வீற்றிருந்தோர்தமை நோக்கியே – பாஞ்சாலி:4 261/4
சீறும் அரசனுக்கு ஏழையேன் பிழை செய்தது உண்டோ அங்கு தேவியார்தமை – பாஞ்சாலி:4 262/1
பாண்டவர் தேவி இருந்ததோர் மணி பைம் கதிர் மாளிகை சார்ந்தனன் அங்கு
நீண்ட துயரில் குலைந்துபோய் நின்ற நேரிழை மாதினை கண்டனன் அவள் – பாஞ்சாலி:5 267/1,2
நீண்ட சபைதனில் சூதிலே எங்கள் நேச சகுனியோடு ஆடி அங்கு உன்னை – பாஞ்சாலி:5 269/3
சூதில் பணயம் என்றே அங்கு ஓர் தொண்டச்சி போவது இல்லை – பாஞ்சாலி:5 273/2
கடைபட்ட தோள்களை பிய்ப்பேன் அங்கு கள் என ஊறும் இரத்தம் குடிப்பேன் – பாஞ்சாலி:5 305/2
அங்கு அவற்றின் கண்ணில் அகப்படாவாறு அருகே – குயில்:5 1/19
பேதை நான் அங்கு பெரிய மயல் கொண்டதையும் – குயில்:7 1/112
மீட்டும் நினைத்து அங்கு வீற்றிருக்கும் போழ்தினிலே – குயில்:8 1/7
மாடன் அங்கு வந்து நின்றான் மற்று இதனை தேன்மலையின் – குயில்:9 1/136
நெட்டை குரங்கன் அங்கு நீண்ட மரம் போலே – குயில்:9 1/138
காவலன்தன் மைந்தனும் அ கன்னிகையும் தானும் அங்கு
தேவ சுகம் கொண்டு விழியே திறக்கவில்லை – குயில்:9 1/144,145
மேவி அங்கு மூடியிருந்த விழி நான்கு – குயில்:9 1/147
பேச்சு இழந்தே அங்கு பிணமா கிடந்துவிட்டார் – குயில்:9 1/155
பெண் ஒருத்தி அங்கு நின்றாள் பேர் உவகை கொண்டு தான் – குயில்:9 1/229
வண்டியை மாடு இழுத்து செல்கிறது அங்கு மாட்டின் உயிர் வண்டியிலும் ஏறுகிறது – வசனகவிதை:4 13/8
அங்கமே தளர்வு எய்திய காலையும் அங்கு ஒர் புல் நரி தந்திடும் ஊன் உணா – பிற்சேர்க்கை:2 1/1
மயலை இற்று என்று எவர் வகுப்பர் அங்கு அவட்கே – பிற்சேர்க்கை:15 1/14
மேல்

அங்குச (1)

அங்குச பாசமும் கொம்பும் தரித்தாய் – தோத்திர:1 28/17
மேல்

அங்கும் (2)

ஆதியாம் சிவனும் அவன் சோதியான சக்தியும்தான் அங்கும் இங்கும் எங்கும் உளவாகும் ஒன்றே ஆகினால் உலகு அனைத்தும் சாகும் அவை – தோத்திர:38 3/1
ஆதரித்து அவை முற்றிலும் கொள்வார் அங்கும் இங்கும் ஒன்றாம் என தேர்வார் – தனி:14 10/3
மேல்

அங்குமிங்கும் (1)

அப்பி விழி தடுமாறியே இவன் அங்குமிங்கும் விழுந்து ஆடல் கண்டு அந்த – பாஞ்சாலி:1 76/3
மேல்

அங்கே (26)

மாகாளி பராசக்தி உருசியநாட்டினில் கடைக்கண் வைத்தாள் அங்கே
ஆகா என்று எழுந்தது பார் யுகப்புரட்சி கொடுங்காலன் அலறி வீழ்ந்தான் –தேசீய:52 1/1,2
இம் என்றால் சிறைவாசம் ஏன் என்றால் வனவாசம் இவ்வாறு அங்கே
செம்மை எல்லாம் பாழாகி கொடுமையே அறம் ஆகி தீர்ந்த போதில் –தேசீய:52 4/1,2
பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் எங்கள் – தோத்திர:12 3/1
குகைக்குள் அங்கே இருக்குதடா தீ போலே அது குழந்தையதன் தாய் அடி கீழ் சேய் போலே – தோத்திர:20 2/2
நேயமோடு உரைத்தால் அங்கே நெஞ்சு இளக்கம் எய்தும் – தோத்திர:31 6/4
ஐந்துறு பூதம் சிந்திப்போய் ஒன்றாக பின்னர் அதுவும் சக்தி கதியில் மூழ்கிப்போக அங்கே
முந்துறும் ஒளியில் சிந்தை நழுவும் வேகத்தோடே முடியா நடனம் புரிவாய் அடு தீ சொரிவாய் – தோத்திர:35 2/1,2
பாழாய் வெளியும் பதறிப்போய் மெய் குலைய சலனம் பயிலும் சக்தி குலமும் வழிகள் கலைய அங்கே
ஊழாம் பேய்தான் ஓஹோஹோ என்று அலைய வெறித்து உறுமி திரிவாய் செரு வெம் கூத்தே புரிவாய் – தோத்திர:35 3/1,2
சக்தி பேய்தான் தலையொடு தலைகள் முட்டி சட்ட சடசட சட்டென்று உடைபடு தாளம் கொட்டி அங்கே
எத்திக்கினிலும் நின் விழி அனல் போய் எட்டி தானே எரியும் கோலம் கண்டே சாகும் காலம் – தோத்திர:35 4/1,2
காலத்தொடு நிர்மூலம் படு மூவுலகும் அங்கே கடவுள் மோனத்து ஒளியே தனியாய் இலகும் சிவன் – தோத்திர:35 5/1
எக்காலமும் பெரு மகிழ்ச்சி அங்கே எவ்வகை கவலையும் போரும் இல்லை –வேதாந்த:25 4/1
கன்னங்கரும் காக கூட்டம் வர கண்டது அங்கே – தனி:1 6/2
தென்திசையினின்று சிரிப்புடனே வந்தது அங்கே – தனி:1 21/2
அச்சத்தை வேட்கைதனை அழித்து விட்டால் அப்போது சாவும் அங்கே அழிந்துபோகும் – சுயசரிதை:2 7/1
பக்கத்து வீடு இடிந்து சுவர்கள் வீழ்ந்த பாழ்மனை ஒன்று இருந்தது அங்கே பரமயோகி – சுயசரிதை:2 27/1
பொய் அறியா ஞானகுரு சிதம்பரேசன் பூமி விநாயகன் குள்ளச்சாமி அங்கே – சுயசரிதை:2 29/4
சத்தமிடும் குழல்கள் வீணைகள் எல்லாம் தாளங்களோடு கட்டி மூடிவைத்து அங்கே
மெத்த வெளிச்சம் இன்றி ஒற்றை விளக்கை மேற்கு சுவர் அருகில் வைத்ததன் பின்னர் – கண்ணன்:11 4/2,3
கொடுமை பொறுக்கவில்லை கட்டும்காவலும் கூடிக்கிடக்குது அங்கே
நடுமை அரசி அவள் எதற்காகவோ நாணி குலைந்திடுவாள் – கண்ணன்:20 3/3,4
கூடி பிரியாமலே ஓர் இரா எலாம் கொஞ்சி குலவி அங்கே
ஆடி விளையாடியே உன்றன் மேனியை ஆயிரம் கோடி முறை – கண்ணன்:20 4/1,2
தாயம் உருட்டலானார் அங்கே சகுனி ஆர்ப்பரித்தான் – பாஞ்சாலி:2 183/2
தாயம் உருட்டலானார் அங்கே சகுனி வென்றுவிட்டான் – பாஞ்சாலி:2 189/4
இன்பம் எங்கண் உண்டோ அங்கே ஏகிடு என்று உரைத்தான் – பாஞ்சாலி:3 212/4
கங்கைமைந்தன் அங்கே நெஞ்சம் கனலுற துடித்தான் – பாஞ்சாலி:3 228/1
போக கடவை இப்போது அங்கே இங்கு அ பொற்றொடியோடும் வருக நீ – பாஞ்சாலி:4 263/4
கூடுதலும் அங்கே போய் கோவென்று அலறினாள் – பாஞ்சாலி:5 271/26
நின்று கலங்கினான் நெட்டை குரங்கன் அங்கே
மாப்பிளை தான் ஊருக்கு வந்ததையும் பெண் குயிலி – குயில்:9 1/129,130
நின்னை அங்கே இ பிறப்பில் நீயும் பழமை போல் – குயில்:9 1/189
மேல்

அங்ஙனம் (2)

யாங்கணே எவரை எங்ஙனம் சமைத்தற்கு எண்ணமோ அங்ஙனம் சமைப்பாய் – பாஞ்சாலி:3 205/3
அங்ஙனம் ஓடிவரும் போது காற்று மேகங்களையும் ஓட்டிக்கொண்டு வருகிறது – வசனகவிதை:5 2/2
மேல்

அங்ஙனமே (3)

வைத்த நினைவை அல்லால் பிற வாஞ்சை உண்டோ வயது அங்ஙனமே இருபத்திரண்டாம் – தோத்திர:64 4/3
மாடன் அதை தான் கண்டான் மற்றவனும் அங்ஙனமே
மாடன் வெறிகொண்டான் மற்றவனும் அவ்வாறே – குயில்:9 1/142,143
எல்லா தெய்வங்களும் அங்ஙனமே
கருங்கல்லிலே வெண்மணலிலே பச்சை இலையிலே செம்மலரிலே நீல மேகத்திலே – வசனகவிதை:2 13/9,10
மேல்

அங்ஙனே (4)

அங்ஙனே ஆகுக என்பாய் ஐயனே – தோத்திர:1 32/14
அங்ஙனே
என்னிடத்து என்றும் மாறுதல் இல்லா –வேதாந்த:22 1/16,17
அங்ஙனே புரிவேன் ஆயின் நின்னிடத்தே – கண்ணன்:6 1/100
கண்ணன் திருவுருவம் அங்ஙனே கண்ணின் முன் நின்றதடீ – கண்ணன்:10 7/4
மேல்

அஷ்டாங்க (1)

செப்புறு நல் அஷ்டாங்க யோக சித்தி சேர்ந்தவன் என்று உனை புகழ்வார் சிலர் என் முன்னே – சுயசரிதை:2 24/3
மேல்

அச்ச (1)

அச்ச பேயை கொல்லும் படையாம் – வசனகவிதை:7 4/1
மேல்

அச்சத்தால் (3)

ஆபத்தாம் அதிர்ச்சியிலே சிறியது ஆகும் அச்சத்தால் நாடி எலாம் அவிந்துபோகும் – சுயசரிதை:2 14/2
ஊன்றிய கொள்கை தழைப்பரோ துன்பம் உற்றிடும் என்பதொர் அச்சத்தால் விதி – பாஞ்சாலி:1 140/3
இந்த நாள் அச்சத்தால் நீ வருங்கால் முகம் திரும்பி இருக்கின்றோமால் – பிற்சேர்க்கை:7 5/4
மேல்

அச்சத்தை (6)

மாந்தர் எல்லோரும் சோர்வை அச்சத்தை மறந்துவிட்டார் –தேசீய:12 9/3
அச்சத்தை சுட்டு அங்கு சாம்பரும் இன்றி அழித்திடும் வானவனை செய்கை ஆற்றும் மதி சுடரை தடையற்ற பெரும் திறலை எம்முள் – தோத்திர:74 5/1
ஆசையை கொல்வோம் புலை அச்சத்தை கொன்று பொசுக்கிடுவோம் கெட்ட –வேதாந்த:15 3/1
அச்சத்தை வேட்கைதனை அழித்து விட்டால் அப்போது சாவும் அங்கே அழிந்துபோகும் – சுயசரிதை:2 7/1
திகைப்புற்று நின்றனன் இவன் அச்சத்தை பின்பு குறைக்கிறேன் தம்பீ – பாஞ்சாலி:4 263/3
அச்சத்தை விட்டிடடா நல் ஆண்மையை கைக்கொள்ளடா – பிற்சேர்க்கை:14 24/1
மேல்

அச்சம் (48)

அச்சம் ஒன்று இல்லை ஆரிய நாட்டின் –தேசீய:24 1/122
அச்சம் நீங்கினாயோ அடிமை ஆண்மை தாங்கினாயோ –தேசீய:34 3/1
ஏலு மனிதர் அறிவை அடர்க்கும் இருள் அழிகவே எந்த நாளும் உலக மீதில் அச்சம் ஒழிகவே –தேசீய:45 1/2
அச்சம் தீரும் அமுதம் விளையும் – தோத்திர:1 4/17
அச்சம் வேண்டேன் அமைதி வேண்டினேன் – தோத்திர:1 20/15
ஆன்மாவான கணபதியின் அருள் உண்டு அச்சம் இல்லையே – தோத்திர:1 23/4
அச்சம் இல்லை அமுங்குதல் இல்லை – தோத்திர:1 24/1
அம்புக்கும் தீக்கும் விடத்துக்கும் நோவுக்கும் அச்சம் இல்லாதபடி – தோத்திர:18 3/3
தர்க்கம் எனும் காட்டில் அச்சம் நீக்கும் மதி – தோத்திர:24 33/3
சாவினுக்கு ஓர் அச்சம் இல்லை தள்ளு – தோத்திர:26 3/2
ஐயம் தீர்ந்துவிடல் வேண்டும் புலை அச்சம் போய் ஒழிதல் வேண்டும் பல – தோத்திர:32 10/1
அவலமாம் அனைத்தை காட்டில் அவலமாம் புலைமை அச்சம்
இவை எலாம் அறிவிலாமை என்பதோர் இருளில் பேயாம் – தோத்திர:71 2/2,3
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/1
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/1
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/1
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/3
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/3
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/3
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/5
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/5
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/5
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/7
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/7
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/7
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/9
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/9
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 1/9
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/2
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/2
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/2
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/4
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/4
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/4
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/6
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/6
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/6
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/8
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/8
அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே –வேதாந்த:1 2/8
அச்சம் தவிர் – பல்வகை:1 2/1
பொய் கயமை சினம் சோம்பர் கவலை மயல் வீண்விருப்பம் புழுக்கம் அச்சம்
ஐயம் எனும் பேயை எலாம் ஞானம் எனும் வாளாலே அறுத்துத்தள்ளி – தனி:23 2/3,4
அச்சம் ஒழிந்ததடீ சகியே அழகு வந்ததடீ – கண்ணன்:10 6/4
அச்சம் இங்கு இதில் வேண்டா விரைந்து ஆடுவம் நெடும் பொழுதாயினதால் – பாஞ்சாலி:2 170/1
உள்ளத்தை அச்சம் உலையுறுத்த பேய் கண்ட – பாஞ்சாலி:4 252/111
ஆண்டகையற்ற புலையன் என்று அவள் அச்சம் இலாது எதிர் நோக்கியே – பாஞ்சாலி:5 267/4
உறுதி தருவது அச்சம் தருவது – வசனகவிதை:3 1/22
வாயு கொடியோன் அவன் ருத்ரன் அவனுடைய ஓசை அச்சம் தருவது – வசனகவிதை:4 4/8
அச்சம் இல்லை மயங்குவது இல்லை அன்பும் இன்பமும் மேன்மையும் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 6/1
மேல்

அச்சம்கொண்டோம் (1)

நாம் அச்சம்கொண்டோம் தாய் அதனை நீக்கி உறுதி தந்தாள் – வசனகவிதை:3 3/9
மேல்

அச்சமுடன் (1)

சார்வது இல்லை அச்சமுடன் சூதும் – தோத்திர:24 26/5
மேல்

அச்சமும் (6)

அச்சமும் பேடிமையும் அடிமை சிறுமதியும் –தேசீய:40 10/1
அச்சமும் துயரும் என்றே இரண்டு அசுரர் வந்து எமை இங்கு சூழ்ந்து நின்றார் – தோத்திர:11 5/1
ஐயமும் திகைப்பும் தொலைந்தன ஆங்கே அச்சமும் தொலைந்தது சினமும் – தோத்திர:33 4/1
ஆன்ம ஒளி கடல் மூழ்கி திளைப்பவர்க்கு அச்சமும் உண்டோடா மனமே –வேதாந்த:24 5/1
நாணும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமாம் ஞான நல் அறம் வீர சுதந்திரம் – பல்வகை:4 4/3
மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில் – கண்ணன்:23 2/1
மேல்

அச்சமுற்று (1)

அச்சமுற்று இருப்போன் ஆரியன் அல்லன் –தேசீய:32 1/72
மேல்

அச்சமே (3)

அளக்கரும் தீதுற்றாலும் அச்சமே உளத்து கொள்ளார் –தேசீய:51 9/3
துன்பமே அச்சமே இருளே தொழும்பர்காள் – வசனகவிதை:7 0/40
அச்சமே நரகம் அதனை சுட்டு – வசனகவிதை:7 0/89
மேல்

அச்சா (1)

அச்சா கேள் மாதவிலக்கு ஆதலால் ஓராடைதன்னில் – பாஞ்சாலி:5 271/2
மேல்

அச்சோ (1)

அச்சோ தேவர்களே என்று அலறி அவ் விதுரனும் தரை சாய்ந்தான் – பாஞ்சாலி:5 292/2
மேல்

அசத்திய (1)

அன்றியும் மக்கள் வெறுத்து எனை இகழ்க அசத்திய பாதகம் சூழ்க –தேசீய:50 14/3
மேல்

அசித்துடன் (1)

சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாய் அங்கு சேரும் ஐம்பூதத்து வியன் உலகு அமைத்தாய் – தோத்திர:9 1/1
மேல்

அசிதனும் (1)

தேவல பெயர் மா முனிவோனும் செய்ய கேள்வி அசிதனும் முன்னர் – பாஞ்சாலி:2 171/3
மேல்

அசிரத்தையும் (1)

தீது இயன்ற மயக்கமும் ஐயமும் செய்கை யாவினுமே அசிரத்தையும்
வாதும் பொய்மையும் என்ற விலங்கினம் வாழும் வெம் குகைக்கு என்னை வழங்கினன் – சுயசரிதை:1 27/3,4
மேல்

அசுத்தமும் (1)

புழுதி படிந்திருக்கலாகாது எவ்விதமான அசுத்தமும் கூடாது – வசனகவிதை:4 8/18
மேல்

அசுத்தர் (1)

அசுத்தர் சொல்வது கேட்கலீர் காளையீர் ஆண்மை வேண்டின் மணம்செய்தல் ஓம்பு-மின் – சுயசரிதை:1 32/4
மேல்

அசுர (1)

தொகையோடு அசுர பகை தீர்ப்பதையே – தோத்திர:50 5/2
மேல்

அசுரர் (3)

முடியா மறையின் முடிவே அசுரர் முடிவே கருதும் வடிவேலவனே – தோத்திர:2 2/2
அச்சமும் துயரும் என்றே இரண்டு அசுரர் வந்து எமை இங்கு சூழ்ந்து நின்றார் – தோத்திர:11 5/1
கணைவாய் அசுரர் தலைகள் சிதற கடையூழியிலே படையோடு எழுவாய் – தோத்திர:46 2/2
மேல்

அசுரர்கள் (1)

மிக்க திரளாய் சுரர் இக்கணம்தன்னில் இங்கு மேவி நிறைந்தனர் பாவி அசுரர்கள்
பொக்கென வீழ்ந்தார் உயிர் கக்கி முடித்தார் கடல் போல ஒலிக்குது வேதம் புவி மிசை – தோத்திர:49 2/3,4
மேல்

அசுரர்களும் (1)

அசுரர்களும் தேவர்களும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/25
மேல்

அசுரரின் (1)

வயம் மிக்க அசுரரின் மாயையை சுட்டாய் – தோத்திர:72 1/2
மேல்

அசுரரை (1)

விடுதலைப்பட்டேன் அசுரரை வென்றேன் – வசனகவிதை:6 5/3
மேல்

அசுரனை (2)

தேவர் மகளை மணந்திட தெற்கு தீவில் அசுரனை மாய்த்திட்டான் மக்கள் – தோத்திர:5 3/1
செந்தோல் அசுரனை கொன்றிடவே அங்கு சிறு விறகு எல்லாம் சுடர் மணி வாள் –வேதாந்த:25 7/1
மேல்

அசுவத்தாமன் (1)

வீமன் வளர்த்த விறல் நாடு வில் அசுவத்தாமன்
இருந்து சமர்புரிந்த வீர நிலம் –தேசீய:48 13/1,2
மேல்

அசைக்கின்றான் (1)

காற்றே பந்தல் கயிறுகளை அசைக்கின்றான் அவற்றில் உயிர் பெய்கிறான் – வசனகவிதை:4 2/18
மேல்

அசைகின்ற (1)

அசைகின்ற இலையிலே உயிர் நிற்கிறதா ஆம் – வசனகவிதை:4 13/1
மேல்

அசைகின்றதா (1)

இரைகின்ற கடல்நீர் உயிரால் அசைகின்றதா ஆம் – வசனகவிதை:4 13/2
மேல்

அசைத்திடும் (1)

வாக்கினுக்கு ஈசனையும் நின்றன் வாக்கினில் அசைத்திடும் வலிமையினாய் – பாஞ்சாலி:5 298/1
மேல்

அசைதான் (1)

மிக்க உணவு உண்டு வாய் மென்று அசைதான் போடுகையில் – குயில்:7 1/55
மேல்

அசைந்திட (1)

ஆலகால விடத்தினை போலவே அகிலம் முற்றும் அசைந்திட சீறுவான் – கண்ணன்:5 9/2
மேல்

அசைப்பவளை (1)

வில்லை அசைப்பவளை இந்த வேலை அனைத்தையும் செய்யும் வினைச்சியை – தோத்திர:64 9/3
மேல்

அசைய (1)

கொடி உயர்ந்து அசைய குவலயம் புகழ்ந்தது –தேசீய:42 1/203
மேல்

அசையச்செய்கிறேன் (1)

நான் விழிக்கச்செய்கிறேன் அசையச்செய்கிறேன் நான் சக்திகுமாரன் என்னை வணங்கி வாழ்க என்றான் – வசனகவிதை:4 1/74
மேல்

அசையா (1)

அசையா நெஞ்சம் அருள்வாய் உயிர் எலாம் – தோத்திர:1 8/17
மேல்

அசையாமல் (2)

சில சமயங்களில் அசையாமல் உம்மென்று இருக்கும் கூப்பிட்டால்கூட ஏன் என்று கேட்காது – வசனகவிதை:4 1/8
மேக மூட்டத்தால் காற்று நின்றுபோய் ஓர் இலைகூட அசையாமல் புழுக்கம் கொடிதாக இருக்கிறது – வசனகவிதை:5 2/14
மேல்

அசையாமையில் (1)

அசையாமையில் அசைவு காட்டுவது – வசனகவிதை:3 1/4
மேல்

அசையும் (1)

மாலைகள் புரண்டு அசையும் பெரு வரை என திரண்ட வன் தோளுடையார் – பாஞ்சாலி:1 10/1
மேல்

அசைவறு (1)

அசைவறு மதி கேட்டேன் இவை அருள்வதில் உனக்கு எதும் தடை உளதோ – தோத்திர:13 2/4
மேல்

அசைவில் (1)

எல்லாம் அசைவில் இருப்பதற்கே சக்திகளை – குயில்:7 1/85
மேல்

அசைவு (1)

அசையாமையில் அசைவு காட்டுவது – வசனகவிதை:3 1/4
மேல்

அசைவுற (1)

சே இதழ் அசைவுற சினந்து ஓர் எரிமலை –தேசீய:42 1/40
மேல்

அசைவுறாமல் (1)

அது அன்றி பிறிதில்லை ஆதலாலே அவனியின் மீது எது வரினும் அசைவுறாமல்
மது உண்ட மலர் மாலை இராமன் தாளை மனத்தினிலே நிறுத்தி இங்கு வாழ்வாய் சீடா – சுயசரிதை:2 60/3,4
மேல்

அசைவுறும் (1)

அமைதியோடு பார்த்திடுவாய் மின்னே பின்னே அசைவுறும் ஓர் மின் செய்த வட்டு முன்னே – பாஞ்சாலி:1 151/1
மேல்

அசோகனார் (1)

பேரருள் சுடர் வாள்கொண்டு அசோகனார் பிழைபடாது புவித்தலம் காத்ததும் – சுயசரிதை:1 25/3
மேல்

அசோதரை (1)

பின்னை ஒர் புத்தன் என நான் வளர்ந்திட்டேன் ஒளி பெண்மை அசோதரை என்று உன்னை எய்தினேன் – கண்ணன்:19 5/2
மேல்

அஞ்ச (3)

கன்னடர் ஒட்டியரோடு போரில் காலனும் அஞ்ச கலக்கும் மராட்டர் –தேசீய:14 7/1
ஆசை பெற விழிக்கும் மான்கள் உள்ளம் அஞ்ச குரல் பழகும் புலிகள் நல்ல – கண்ணன்:12 3/1
அண்ணா உனது அடியில் வீழ்வேன் எனை அஞ்ச கொடுமை சொல்ல வேண்டா பிறன் – கண்ணன்:12 9/1
மேல்

அஞ்சமாட்டோம் (1)

அண்டம் சிதறினால் அஞ்சமாட்டோம்
கடல் பொங்கி எழுந்தால் கலங்கமாட்டோம் – தோத்திர:1 24/5,6
மேல்

அஞ்சல் (5)

அஞ்சல் என்று அருள்செயும் கடமை இல்லாயோ ஆரிய நீயும் நின் அறம் மறந்தாயோ –தேசீய:28 2/3
ஆறு சுடர் முகம் கண்டு விழிக்கு இன்பம் ஆகுதே கையில் அஞ்சல் எனும் குறி கண்டு மகிழ்ச்சி உண்டாகுதே – தோத்திர:3 3/1
அஞ்சல் அஞ்சேல் என்று கூறி எமக்கு நல் ஆண்மை சமைப்பவனை பல் வெற்றிகள் ஆக்கி கொடுப்பவனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 4/2
தந்தை போயினன் பாழ் மிடி சூழ்ந்தது தரணி மீதினில் அஞ்சல் என்பார் இலர் – சுயசரிதை:1 46/1
அஞ்சல் இன்றி சமர்க்களத்து ஏறி ஆக்கும் வெற்றியதனை மதிப்பார் – பாஞ்சாலி:2 172/2
மேல்

அஞ்சலி (1)

மும்மையின் உடைமைகளும் திருமுன்னர் இட்டு அஞ்சலி செய்து நிற்போம் – தோத்திர:11 8/3
மேல்

அஞ்சலிசெய்து (1)

ஆயிரம் முறை அஞ்சலிசெய்து வணங்கினேன் – வசனகவிதை:4 1/67
மேல்

அஞ்சலிசெய்வேன் (1)

ஆதி தாய்தந்தை நீவிர் உமக்கே ஆயிரம் தரம் அஞ்சலிசெய்வேன் – தோத்திர:70 3/4
மேல்

அஞ்சாத (2)

அஞ்சியஞ்சி சாவார் இவர் அஞ்சாத பொருள் இல்லை அவனியிலே –தேசீய:15 1/2
நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் – பல்வகை:4 7/1
மேல்

அஞ்சாதீர் (1)

இடருற்று மடிந்தவர்கள் கோடி கோடி எதற்கும் இனி அஞ்சாதீர் புவியிலுள்ளீர் – சுயசரிதை:2 10/4
மேல்

அஞ்சாமல் (1)

ஏங்காமல் அஞ்சாமல் இடர் செய்யாமல் என்றும் அருள் ஞானியரே எமக்கு வேந்தர் – சுயசரிதை:2 44/4
மேல்

அஞ்சாமலே (1)

என்ன இவனை மதிப்பவும் அவர் ஏற்றத்தை கண்டும் அஞ்சாமலே நின்றன் – பாஞ்சாலி:1 75/3
மேல்

அஞ்சாமே (1)

வேதாவாயினும் அவனுக்கு அஞ்சாமே உண்மை நெறி விரிப்போன் எங்கள் –தேசீய:43 4/3
மேல்

அஞ்சி (11)

கோபமுறினும் அதற்கு அஞ்சி அறம் தவிர்க்கிலாதான் –தேசீய:44 1/3
ஊனத்தால் உள்ளம் அஞ்சி ஒதுங்கிட மனம் ஒவ்வாமல் –தேசீய:51 3/3
அஞ்சி உயிர் வாழ்தல் அறியாமை தஞ்சம் என்றே – தோத்திர:17 2/2
செம்புக்கும் கொம்புக்கும் அஞ்சி மக்கள் சிற்றடிமைப்படலாமோ – பல்வகை:3 26/2
ஒற்றை வெள்ளை கவிதை உயர்த்தே உலகம் அஞ்சி பணிந்திட வாழ்வோம் – தனி:14 3/2
வேண்டு தந்தை விதிப்பினுக்கு அஞ்சி யான் வீதி ஆட்டங்கள் ஏதினும் கூடிலேன் – சுயசரிதை:1 4/3
வாயும் கையும் கட்டி அஞ்சி நடக்க வழிசெய்ய வேண்டும் ஐயே – கண்ணன்:22 10/2
நாடு அனைத்தும் அஞ்சி நடுங்கும் செயல் உடையான் – குயில்:9 1/34
அஞ்சி மறைந்துவிட்டார் ஆங்கு அவனும் நின்னிடத்தே – குயில்:9 1/75
காற்றுக்கு அஞ்சி உலகத்திலே இன்பத்துடன் வாழ முடியாது – வசனகவிதை:4 8/6
பிராணன் காற்றாயின் அதற்கு அஞ்சி வாழ்வது உண்டோ – வசனகவிதை:4 8/7
மேல்

அஞ்சிக்கிடந்தாரடீ (1)

அஞ்சிக்கிடந்தாரடீ –தேசீய:40 9/3
மேல்

அஞ்சிடாத (1)

கொல்லும் கொலைக்கு அஞ்சிடாத மறவர் குணம் மிக தான் உடையான் கண்ணன் – கண்ணன்:1 9/1
மேல்

அஞ்சிடோம் (1)

சொந்த நாட்டில் பரர்க்கு அடிமைசெய்தே துஞ்சிடோம் இனி அஞ்சிடோம்
எந்த நாட்டினும் இந்த அநீதிகள் ஏற்குமோ தெய்வம் பார்க்குமோ –தேசீய:39 1/1,2
மேல்

அஞ்சியஞ்சி (1)

அஞ்சியஞ்சி சாவார் இவர் அஞ்சாத பொருள் இல்லை அவனியிலே –தேசீய:15 1/2
மேல்

அஞ்சியிருந்தான் (1)

இந்த கணமட்டும் காலன் என்னை ஏறிட்டு பார்க்கவும் அஞ்சியிருந்தான் –தேசீய:21 7/2
மேல்

அஞ்சியே (1)

பாகன் அழைக்க வருகிலள் இந்த பையலும் வீமனை அஞ்சியே பலவாக – பாஞ்சாலி:4 263/2
மேல்

அஞ்சிலாய் (1)

தீது செய்வது அஞ்சிலாய் நின் முன்னே –தேசீய:16 4/5
மேல்

அஞ்சினேன் (1)

நோயினை போல் அஞ்சினேன் சகியே நுங்கள் உறவை எல்லாம் – கண்ணன்:10 2/4
மேல்

அஞ்சினை (1)

கண்ணியம் மிக்கவர் என்று அவர்தமை காட்டுதற்கு அஞ்சினை போலும் நீ என்று – பாஞ்சாலி:3 231/2
மேல்

அஞ்சினோன் (1)

இடையன் வீரமிலாதவன் அஞ்சினோன் என்றவர் சொலும் ஏச்சிற்கு நாணிலான் – கண்ணன்:5 3/2
மேல்

அஞ்சுகிலேன் (1)

யான் எதற்கும் அஞ்சுகிலேன் மானுடரே நீவிர் என் மதத்தை கைக்கொள்-மின் பாடுபடல் வேண்டா –வேதாந்த:19 2/3
மேல்

அஞ்சுதரு (1)

அந்த அரசியலை இவர் அஞ்சுதரு பேய் என்று எண்ணி நெஞ்சம் அயர்வார் –தேசீய:15 2/4
மேல்

அஞ்சுதரும் (1)

சாலவும் அஞ்சுதரும் கெட்ட சதிக்குணத்தார் பல மாயம் வல்லோர் – பாஞ்சாலி:2 165/1
மேல்

அஞ்சுதல் (2)

அழுகுதல் சாதல் அஞ்சுதல் முதலிய –வேதாந்த:22 1/14
வன் திறத்து ஒரு கல் எனும் நெஞ்சன் வானம் வீழினும் அஞ்சுதல் இல்லான் – பாஞ்சாலி:1 38/2
மேல்

அஞ்சும் (5)

பரி மிசை ஊர்வாள் அல்லள் பார் அனைத்தும் அஞ்சும்
அரி மிசையே ஊர்வாள் அவள் –தேசீய:13 6/3,4
தீமையை எண்ணி அஞ்சும் தேம்பல் பிசாசை திருகி எறிந்து பொய் –வேதாந்த:15 2/3
பற்றலர் அஞ்சும் பெரும் புகழ் ஏகலவியனே செம்பொன் பாதுகை கொண்டு யுதிட்டிரன் தாளினில் ஆர்த்ததும் – பாஞ்சாலி:1 50/3
நூல் விலக்கிய செய்கைகள் அஞ்சும் நோன்பினோன் உளம் நொந்து இவை கூறும் – பாஞ்சாலி:2 171/2
தெவ்வர் கண்டு அஞ்சும் மார்பை திறந்தனர் துணியை போட்டார் – பாஞ்சாலி:5 291/2
மேல்

அஞ்சுமடா (1)

கறுத்த மாரியின் பேர் சொன்னால் காலனும் அஞ்சுமடா –வேதாந்த:17 2/2
மேல்

அஞ்சுவதில்லை (1)

தீது நேர்ந்திடின் அஞ்சுவதில்லை தேறு நெஞ்சினொடே சிவம் கண்டோர் – தனி:14 10/1
மேல்

அஞ்சுவர் (1)

அஞ்சுவர் போல் அங்கு நின்று கவரி இரட்டவே கடல் ஆளும் ஒருவன் கொடுத்ததொர் தெய்விக சங்கினில் – பாஞ்சாலி:1 51/3
மேல்

அஞ்சுவரோ (1)

பொய் கருதாமல் அதன் வழி நிற்பவர் பூதலம் அஞ்சுவரோ –வேதாந்த:24 4/2
மேல்

அஞ்சுவாய் (3)

நன்று கூறில் அஞ்சுவாய் போ போ போ –தேசீய:16 2/3
பொய்ம்மை கூறல் அஞ்சுவாய் வா வா வா –தேசீய:16 6/3
புதியது விரும்புவாய் புதியதை அஞ்சுவாய்
அடிக்கடி மதுவினை அணுகிடும் வண்டு போல் –வேதாந்த:22 1/8,9
மேல்

அஞ்சுவார் (2)

சிப்பாயை கண்டு அஞ்சுவார் ஊர் சேவகன் வருதல் கண்டு மனம் பதைப்பார் –தேசீய:15 3/1
தெவ்வர் இவன்றனை அஞ்சுவார் தன்னை சேர்ந்தவர் பேய் என்று ஒதுங்குவார் – பாஞ்சாலி:5 264/4
மேல்

அஞ்சுவேனோ (1)

போர்க்கு அஞ்சுவேனோ பொடியாக்குவேன் உன்னை மாயையே –வேதாந்த:8 8/2
மேல்

அஞ்சுவோர் (1)

வீழும் ஓர் இடையூற்றினுக்கு அஞ்சுவோர் விரும்பும் யாவும் பெறார் இவர்தாம் அன்றே – சுயசரிதை:1 12/4
மேல்

அஞ்செழுத்தினை (1)

அஞ்செழுத்தினை சைவர் மொழிதல் போல் அன்பொடு ஓதும் பெயருடை ஆரியன் –தேசீய:46 2/4
மேல்

அஞ்சேல் (9)

பிரணவமே அஞ்சேல் என்று சொல்லுதியே – தோத்திர:1 11/4
இன்புறச்செய்வேன் எதற்கும் இனி அஞ்சேல்
ஐயன் பிள்ளையார் அருளால் உனக்கு நான் – தோத்திர:1 36/4,5
அஞ்சல் அஞ்சேல் என்று கூறி எமக்கு நல் ஆண்மை சமைப்பவனை பல் வெற்றிகள் ஆக்கி கொடுப்பவனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 4/2
கீழோர்க்கு அஞ்சேல்
குன்று என நிமிர்ந்து நில் – பல்வகை:1 2/16,17
சாவதற்கு அஞ்சேல்
சிதையா நெஞ்சு கொள் – பல்வகை:1 2/26,27
தீயோர்க்கு அஞ்சேல்
துன்பம் மறந்திடு – பல்வகை:1 2/45,46
தொன்மைக்கு அஞ்சேல்
தோல்வியில் கலங்கேல் – பல்வகை:1 2/51,52
பேய்களுக்கு அஞ்சேல்
பொய்ம்மை இகழ் – பல்வகை:1 2/72,73
சூழும் எனது அதிர்ச்சிக்கு அஞ்சேல் துணிக நீ – பிற்சேர்க்கை:25 7/1
மேல்

அஞ்சேன் (4)

யான் எதற்கும் அஞ்சேன் ஆகி எந்த நாளும் வாழ்வேன் – தோத்திர:31 5/2
மரணமும் அஞ்சேன் நோய்களை அஞ்சேன் மார வெம் பேயினை அஞ்சேன் – தோத்திர:33 1/2
மரணமும் அஞ்சேன் நோய்களை அஞ்சேன் மார வெம் பேயினை அஞ்சேன் – தோத்திர:33 1/2
மரணமும் அஞ்சேன் நோய்களை அஞ்சேன் மார வெம் பேயினை அஞ்சேன்
இரணமும் சுகமும் பழியும் நல் புகழும் யாவும் ஓர் பொருள் என கொள்ளேன் – தோத்திர:33 1/2,3
மேல்

அஞ்சோம் (5)

இன்னல் வந்து உற்றிடும் போது அதற்கு அஞ்சோம் ஏழையர் ஆகி இனி மண்ணில் துஞ்சோம் –தேசீய:6 3/1
யார்க்கும் அஞ்சோம் எதற்கும் அஞ்சோம் – தோத்திர:1 24/7
யார்க்கும் அஞ்சோம் எதற்கும் அஞ்சோம்
எங்கும் அஞ்சோம் எப்பொழுதும் அஞ்சோம் – தோத்திர:1 24/7,8
எங்கும் அஞ்சோம் எப்பொழுதும் அஞ்சோம் – தோத்திர:1 24/8
எங்கும் அஞ்சோம் எப்பொழுதும் அஞ்சோம்
வானம் உண்டு மாரி உண்டு – தோத்திர:1 24/8,9
மேல்

அஞ்ஞானமும் (1)

ஞானமும் அஞ்ஞானமும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/27
மேல்

அட்சர (1)

அட்சர பொருள் ஆவாய் கண்ணா அக்கார அமுது உண்ணும் பசுங்குழந்தாய் – பாஞ்சாலி:5 294/2
மேல்

அட்டை (1)

சந்தோஷத்துடன் செங்கலையும் அட்டை தாளையும் கொண்டு அங்கு மனைகட்டுவோம் –வேதாந்த:25 7/2
மேல்

அட (17)

கண்ணில் தெரியும் பொருளினை கைகள் கவர்ந்திடமாட்டாவோ அட
மண்ணில் தெரியுது வானம் அது நம் வசப்படல் ஆகாதோ –வேதாந்த:6 1/1,2
எண்ணியெண்ணி பல நாளும் முயன்று இங்கு இறுதியில் சோர்வோமோ அட
விண்ணிலும் மண்ணிலும் கண்ணிலும் எண்ணிலும் மேவு பராசக்தியே –வேதாந்த:6 1/3,4
கால் அருகே வாடா சற்றே உனை மிதிக்கிறேன் அட –வேதாந்த:7 0/2
என்று கதறிய யானையை காக்கவே நின்றன் முதலைக்கு நேர்ந்ததை மறந்தாயோ கெட்ட மூடனே அட –வேதாந்த:7 1/2
நாலாயிரம் காதம் விட்டு அகல் உனை விதிக்கிறேன் ஹரி நாராயணனாக நின் முன்னே உதிக்கிறேன் அட –வேதாந்த:7 2/2
காதால் இந்த உரை கேட்டேன் அட கண்ணா என்று அலறி வீழ்ந்தேன் மிக – கண்ணன்:12 11/1
என்று சுயோதனன் கூறியே நெஞ்சம் ஈர்ந்திட கண்ட சகுனிதான் அட
இன்று தருகுவன் வெற்றியே இதற்கு இத்தனை வீண்சொல் வளர்ப்பதேன் இனி – பாஞ்சாலி:1 53/1,2
பகட்டுதல் கேட்ட பின் பெரும் கோபத்தோடே திரிதாட்டிரன் அட
பிள்ளையை நாசம் புரியவே ஒரு பேய் என நீ வந்து தோன்றினாய் பெரு – பாஞ்சாலி:1 71/2,3
பாம்பை கொடி என்று உயர்த்தவன் அந்த பாம்பு என சீறி மொழிகுவான் அட
தாம் பெற்ற மைந்தர்க்கு தீது செய்திடும் தந்தையர் பார் மிசை உண்டு-கொல் கெட்ட – பாஞ்சாலி:1 86/1,2
சாதமும் நெய்யும் எனக்கு என்றான் எங்கும் சாற்றிடும் கீர்த்தி அவர்க்கு என்றான் அட
ஆதரவு இங்ஙனம் பிள்ளை மேல் வைக்கும் அப்பன் உலகினில் வேறு உண்டோ உயிர் – பாஞ்சாலி:1 89/2,3
விதி விதி விதி மகனே இனி வேறு எது சொல்லுவன் அட மகனே – பாஞ்சாலி:1 108/1
வன்பு மொழி சொல கேட்டனன் அற மன்னவன் புன்னகை பூத்தனன் அட
முன்பு சுயோதனன் செய்ததும் இன்று மூண்டிருக்கும் கொடுங்கோலமும் இதன் – பாஞ்சாலி:1 137/2,3
துண்ணென வெம் சினம் எய்தியே அட சூதில் அரசு இழந்து ஏகினும் – பாஞ்சாலி:3 231/4
பங்கமுற்றே பிரிவு எய்துவார் என்று பாதக சிந்தனை கொள்கிறாய் அட
சிங்க மறவர்தமக்குள்ளே வில்லு தேர்ச்சியிலே நிகரற்றவன் எண்ணில் – பாஞ்சாலி:3 232/2,3
உள்ளம் துடித்து சுயோதனன் சினம் ஓங்கி வெறிகொண்டு சொல்லுவான் அட
பிள்ளை கதைகள் விரிக்கிறாய் என்றன் பெற்றி அறிந்திலை போலும் நீ அந்த – பாஞ்சாலி:4 253/1,2
அதற்கு கந்தன் அட போடா வைதீக மனுஷன் உன் முன்னேகூட லஜ்ஜையா என்னடி வள்ளி – வசனகவிதை:4 1/30
அட போடா வைதீகம் வேடிக்கைதானே பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறாய் இன்னும் சிறிது நேரம் நின்றுகொண்டிரு – வசனகவிதை:4 1/42
மேல்

அடக்க (1)

வானகம் அடக்க வந்திடும் அரக்கர் போல் –தேசீய:32 1/45
மேல்

அடக்கி (3)

மந்திரம் ஓதினன் மனத்தினை அடக்கி
சித்தமே முழுதும் சிவத்திடை ஆக்கி –தேசீய:42 1/158,159
மண்டு பெரும் காதல் மனத்து அடக்கி நீ மொழிவாய் – குயில்:9 1/80
ஐந்து புலனை அடக்கி அரசு ஆண்டு மதியை பழகி தெளிந்து – பிற்சேர்க்கை:8 5/1
மேல்

அடக்குக (1)

பெருமை சொல்ல வேண்டா ஐயா பின் அடக்குக என்றான் – பாஞ்சாலி:2 185/4
மேல்

அடக்குகிறான் (1)

தாதியர் செய் குற்றம் எல்லாம் தட்டி அடக்குகிறான்
மக்களுக்கு வாத்தி வளர்ப்புத்தாய் வைத்தியனாய் – கண்ணன்:4 1/48,49
மேல்

அடங்க (1)

வாய் அடங்க மென்மேலும் பருகினும் மாய தாகம் தவிர்வது கண்டிலம் – சுயசரிதை:1 41/2
மேல்

அடங்காத (1)

தேட்டத்திலே அடங்காத நதியின் –தேசீய:4 8/3
மேல்

அடங்காதப்பா (1)

வாயினால் சொல்லிடவும் அடங்காதப்பா வரிசையுடன் எழுதிவைக்க வகையும் எல்லை – சுயசரிதை:2 22/1
மேல்

அடங்காமல் (1)

எண்ணிற்கு அடங்காமல் எங்கும் பரந்தனவாய் – தோத்திர:17 4/1
மேல்

அடங்காவே (2)

சொல்லுக்கு அடங்காவே பராசக்தி சூரத்தனங்கள் எல்லாம் – தோத்திர:65 2/1
எண்ணத்தில் அடங்காவே அவை எத்தனை எத்தனை நிறத்தனவோ – பாஞ்சாலி:5 300/4
மேல்

அடங்கி (5)

மோனமுற்று அடங்கி முடி வணங்கினரால் –தேசீய:42 1/37
ஓயாதே நின்று உழைத்திடுவாய் உரைத்தேன் அடங்கி உய்யுதியால் –வேதாந்த:21 1/4
மின்னல் அனைய திறல் ஓங்குமே உயிர் வெள்ளம் கரை அடங்கி பாயுமே – தனி:11 7/1
போர் தொகை அடங்கி என் ஏழை புத்திரர் – தனி:24 1/16
என்ன கருதி அவர் எனை பணிந்து என் சொற்கு அடங்கி நடப்பவும் – பாஞ்சாலி:1 74/4
மேல்

அடங்குபவோ (1)

கைக்கு மட்டினும் தானோ அவை காண்பவர் விழிகட்கும் அடங்குபவோ – பாஞ்சாலி:1 36/4
மேல்

அடங்குவோன் (1)

ஆட்சியில் அடங்குவோன் ஆரியன் அல்லன் –தேசீய:32 1/76
மேல்

அடடா (3)

அங்கதனில் கண் விழித்தேன் அடடா ஓ அடடா அழகு என்னும் தெய்வம்தான் அது என்றே அறிந்தேன் – தனி:9 1/4
அங்கதனில் கண் விழித்தேன் அடடா ஓ அடடா அழகு என்னும் தெய்வம்தான் அது என்றே அறிந்தேன் – தனி:9 1/4
நீல பொய்கைகள் அடடா நீல – பாஞ்சாலி:1 152/8
மேல்

அடர் (2)

கானகம் கண்டேன் அடர்
கானகம் கண்டேன் உச்சி – தோத்திர:68 1/1,2
கார் அடர் பொன் முடி வாணி மயந்தரு கங்கை வரம்பினிலும் கன்னியை வந்து ஒரு தென்திசை ஆர்கலி காதல்செயா இடையும் – பிற்சேர்க்கை:3 2/1
மேல்

அடர்க்கும் (2)

ஏலு மனிதர் அறிவை அடர்க்கும் இருள் அழிகவே எந்த நாளும் உலக மீதில் அச்சம் ஒழிகவே –தேசீய:45 1/2
திண்மையோடு அடர்க்கும் போதில் சிந்தனை மெலிதல் இன்றி –தேசீய:51 2/2
மேல்

அடர்த்ததால் (1)

அல்லல்பட அடர்த்ததால் – பிற்சேர்க்கை:12 8/4
மேல்

அடர்ந்திருக்கும் (1)

ஆக்கம் உயர் குன்றம் அடர்ந்திருக்கும் பொன் நாடு –தேசீய:48 14/2
மேல்

அடல் (1)

கொல்லும் அடல் சிங்கம் குழி முயலை வேட்பது உண்டோ – குயில்:9 1/86
மேல்

அடவி (1)

அண்ணனிடம் விடைபெற்று விதுரன் சென்றான் அடவி மலை ஆறு எல்லாம் கடந்துபோகி – பாஞ்சாலி:1 115/1
மேல்

அடா (1)

கம்பத்தில் உள்ளானோ அடா காட்டு உன்றன் கடவுளை தூணிடத்தே – பாஞ்சாலி:5 297/1
மேல்

அடி (38)

வெள்ளி பனிமலையின் மீது உலவுவோம் அடி மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம் –தேசீய:5 1/1
அவன் அடி போற்றி ஆர்த்தனர் சீடர்கள் –தேசீய:42 1/201
சீர் அடி கமலத்தினை வாழ்த்துவேன் சிந்தை தூய்மை பெறுக என சிந்தித்தே –தேசீய:46 3/4
அம்மை மனம் கனிந்திட்டாள் அடி பரவி உண்மை சொலும் அடியார்தம்மை –தேசீய:52 4/3
பிள்ளை கிளி மென் குதலையிலே மனம் பின்னம் அற செல்லவிட்டு அடி
தெள்ளிய ஞான பெரும் செல்வமே நினை சேர விரும்பினன் கண்டாய் – தோத்திர:7 2/3,4
விட்டுவிட்டு பல லீலைகள் செய்து நின் மேனிதனை விடல் இன்றி அடி
எட்டு திசையும் ஒளிர்ந்திடும் காலை இரவியை போன்ற முகத்தாய் முத்தமிட்டு – தோத்திர:7 3/2,3
குகைக்குள் அங்கே இருக்குதடா தீ போலே அது குழந்தையதன் தாய் அடி கீழ் சேய் போலே – தோத்திர:20 2/2
நீயே சரணம் என்று கூவி என்றன் நெஞ்சில் பேர் உறுதிகொண்டு அடி
தாயே எனக்கு மிக நிதியும் அறம்தன்னை காக்கும் ஒரு திறனும் தருவாயே – தோத்திர:32 2/1,2
சாடும் திறன் எனக்கு தருவாய் அடி தாயே உனக்கு அரியது உண்டோ மதி – தோத்திர:32 9/3
உய்யக்கொண்டு அருள வேண்டும் அடி உன்னை கோடி முறை தொழுதேன் இனி – தோத்திர:32 10/3
வந்தனம் அடி பேரருள் அன்னாய் வைரவீ திறல் சாமுண்டி காளி – தோத்திர:36 1/2
அப்பனே நின் அடி பணிந்து உய்வமால் – தோத்திர:45 7/4
பொன் அடி போற்றி நின்றேன் கண்ணபெருமானே – தோத்திர:47 4/2
யாவர் செய்குவதோ அடி தோழி – தோத்திர:51 8/4
மறைவினின்றும் கின்னரர் ஆதியர் வாத்தியத்தின் இசை இதுவோ அடி – தோத்திர:51 4/2
வாடி தினம் களைத்தேனே அடி நினது – தோத்திர:56 1/4
செய்ய துணிந்து நிற்பேனே அடி எனது – தோத்திர:56 1/12
வாதனை பொறுக்கவில்லை அன்னை மா மகள் அடி இணை சரண்புகுவோம் – தோத்திர:59 1/4
ஏற்று மனம் மகிழ்ந்தே அடி என்னோடு இணங்கி மணம்புரிவாய் என்று – தோத்திர:64 3/3
என்றன் உள்ளம் கடலினை போலே எந்த நேரமும் நின் அடி கீழே – தோத்திர:70 2/1
ஆலாலம் உண்டவன் அடி சரண் என்ற மார்க்கண்டன்தனது ஆவி கவர போய் நீ பட்ட பாட்டினை அறிகுவேன் இங்கு –வேதாந்த:7 2/1
வாசம் மிகு துழாய் தாரான் கண்ணன் அடி மறவாத மனத்தான் சக்திதாசன் – தனி:22 4/3
பெண்ணே உனது அழகை கண்டு மனம் பித்தம்கொள்ளுது என்று நகைத்தான் அடி
கண்ணே எனது இரு கண்மணியே உனை கட்டி தழுவ மனம்கொண்டேன் – கண்ணன்:12 6/1,2
கண்ணன் மனநிலையை தங்கமே தங்கம் அடி தங்கமே தங்கம் கண்டுவர வேணுமடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 1/1
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் அடி கண்ணம்மா மார்பு துடிக்குதடீ – கண்ணன்:20 1/3
காட்டு மழை குறி தப்பி சொன்னால் எனை கட்டி அடி ஆண்டே – கண்ணன்:22 6/2
ஆண்டே கட்டி அடி ஆண்டே – கண்ணன்:22 6/3
துதிசெய்தே அடி நக்குதல் கண்டனை மாமனே வெறும் சொல்லுக்கே அறநூல்கள் உரைக்கும் துணிவு எலாம் – பாஞ்சாலி:1 49/4
சூரிய வெப்பம் படாமலே மரம் சூழ்ந்த மலை அடி கீழ்ப்பட்டே முடை – பாஞ்சாலி:1 70/1
ஓர் அடி மற்றோர் அடியோடு ஒத்தல் இன்றி உவகையுற நவநவமா தோன்றும் காட்சி – பாஞ்சாலி:1 148/2
அன்னவன் ஆசி கொண்டே உயர் ஆரிய வீட்டுமன் அடி வணங்கி – பாஞ்சாலி:2 158/3
தீண்டலை எண்ணி ஒதுங்கினாள் அடி செல்வது எங்கே என்று இரைந்திட்டான் இவன் – பாஞ்சாலி:5 267/3
நம்பி நின் அடி தொழுதேன் என்னை நாண் அழியாது இங்கு காத்தருள்வாய் – பாஞ்சாலி:5 297/4
காமனை கண் அழலாலே சுட்டு காலனை வென்றவன் பொன் அடி மீதில் – பாஞ்சாலி:5 303/4
ஐயர் உரைப்பார் அடி பேதாய் இ பிறவி – குயில்:9 1/184
வந்த மாதேவி நினை நல்வரவு கூறி அடி வணங்கிடாமல் – பிற்சேர்க்கை:7 5/2
அத்தி முகத்து எம் கோன் அடி இணையே சித்தி தரும் – பிற்சேர்க்கை:12 0/2
பன்னிரு திண் புய பாரன் அடி
பணி சுப்பிரமணியர்க்கு அருள் – பிற்சேர்க்கை:18 1/3,4
மேல்

அடிக்கடி (4)

அடிக்கடி மதுவினை அணுகிடும் வண்டு போல் –வேதாந்த:22 1/9
பல் வகை மாண்பினிடையே கொஞ்சம் பயித்தியம் அடிக்கடி தோன்றுவது உண்டு – கண்ணன்:3 2/3
அதனை அடிக்கடி புதுப்பித்துக்கொண்டிருந்தால் அந்த வடிவத்திலே சக்தி நீடித்து நிற்கும் – வசனகவிதை:3 5/12
நாங்கள் அடிக்கடி வார்த்தை சொல்லிக்கொள்வது உண்டு – வசனகவிதை:4 1/11
மேல்

அடிக்கண் (1)

மந்திரம் தேர்ந்ததொர் மாமன் அடிக்கண் வைத்து வணங்கி வனப்புற நின்றான் – பாஞ்சாலி:1 120/4
மேல்

அடிக்கின்றது (1)

மழை பெய்கிறது காற்று அடிக்கின்றது இடி குமுறுகின்றது மின்னல் வெட்டுகின்றது – வசனகவிதை:2 13/1
மேல்

அடிக்கு (2)

போற்றி போற்றி ஓர் ஆயிரம் போற்றி நின் பொன் அடிக்கு பல்லாயிரம் போற்றி காண் – பல்வகை:4 1/1
வாலை குழைத்து வளைத்து அடிக்கு நேர்மையும் பல் – குயில்:7 1/27
மேல்

அடிக்குது (4)

தக்கை அடிக்குது காற்று தக்கத் தாம்தரிகிட தாம்தரிகிட தாம்தரிகிட தாம்தரிகிட – தனி:4 1/4
வெட்டி அடிக்குது மின்னல் கடல் வீர திரை கொண்டு விண்ணை இடிக்குது – தனி:4 2/1
காற்று அடிக்குது கடல் குமுறுது கண்ணை விழிப்பாய் நாயகமே – தனி:5 1/1
தூற்றல் கதவு சாளரம் எல்லாம் தொளைத்து அடிக்குது பள்ளியிலே – தனி:5 1/2
மேல்

அடிக்கும் (3)

விண்ணை இடிக்கும் தலை இமயம் எனும் வெற்பை அடிக்கும் திறனுடையார் சமர் –தேசீய:20 9/1
பாம்பை அடிக்கும் படையே சக்தி பாட்டினில் வந்த களியே சக்தி – தோத்திர:21 2/3
தெய்வம் முன்னே நின்று எதிர்ப்பினும் நின்று சீறி அடிக்கும் திறலனை நெடும் – பாஞ்சாலி:3 236/2
மேல்

அடிகள் (3)

அன்னாளை துயர் தவிர்ப்பான் முயல்வர் சில மக்கள் அவர் அடிகள் சூழ்வாம் –தேசீய:43 1/4
தோளை பார்த்து களித்தல் போலே அன்னான் துணை அடிகள் பார்த்து மனம் களிப்பேன் யானே – சுயசரிதை:2 36/3
நெற்றி மேல் மேகத்து மின் அடிகள் நேர்வித்தான் – பிற்சேர்க்கை:25 16/1
மேல்

அடித்ததிலே (1)

காற்று அடித்ததிலே மரங்கள் கணக்கிட தகுமோ – தனி:6 2/1
மேல்

அடித்தது (1)

ஆற்றுநீர்தனையோ அடித்தது அ திருவாள் –தேசீய:42 1/162
மேல்

அடித்தால் (1)

உண்மை என்ற சிலுவையில் கட்டி உணர்வை ஆணி தவம் கொண்டு அடித்தால்
வண்மை பேர் உயிர் யேசு கிறிஸ்து வான மேனியில் அங்கு விளங்கும் – தோத்திர:77 3/1,2
மேல்

அடித்தாலும் (1)

மட்டு மிகுந்து அடித்தாலும் அதை மதியாது அவ் உறுதிகொள் மாணிக்க படலம் –தேசீய:14 2/2
மேல்

அடித்திடுக (1)

நமது வாக்கு மின் போல் அடித்திடுக
மின் மெலியதை கொல்லும் – வசனகவிதை:2 13/17,18
மேல்

அடித்திடுவான் (1)

உள்ளத்திலே கருவம்கொண்ட போதினில் ஓங்கி அடித்திடுவான் நெஞ்சில் – கண்ணன்:1 5/1
மேல்

அடித்து (4)

காம பிசாசை குதிகால் கொண்டு அடித்து விழுந்திடலாகும் இ –வேதாந்த:15 2/1
மாட்டை அடித்து வசக்கி தொழுவினில் மாட்டும் வழக்கத்தை கொண்டுவந்தே – பல்வகை:6 3/1
ஜன்னல் கதவை அடித்து உடைத்துவிடாதே – வசனகவிதை:4 9/2
சிறிது பொழுது கழிந்தவுடன் பெரிய காற்றுக்கள் வந்து மேகங்களை அடித்து துரத்திக்கொண்டு போகின்றன – வசனகவிதை:5 2/15
மேல்

அடித்துக்கொள்வோம் (1)

கூற்றான அரக்கர் உயிர் முடித்துக்கொள்வோம் குலைவான மாயைதனை அடித்துக்கொள்வோம்
பேற்றாலே குரு வந்தான் இவன்பால் ஞான பேற்றை எல்லாம் பெறுவோம் யாம் என்று எனுள்ளே – சுயசரிதை:2 58/3,4
மேல்

அடித்தோம் (1)

பயம் எனும் பேய்தனை அடித்தோம் பொய்ம்மை பாம்பை பிளந்து உயிரை குடித்தோம் –வேதாந்த:2 1/1
மேல்

அடிநா (1)

அடிநா முள்ளினை அயல் சிறிது ஏகி – தனி:13 1/22
மேல்

அடிப்பணிவார் (1)

மடிப்பவளின் வெல் கொடிதான் மற்று என் அடிப்பணிவார்
நன்று ஆர தீயார் நலிவுறவே வீசும் ஒளி –தேசீய:13 10/2,3
மேல்

அடிப்பது (1)

சக்தி அடிப்பது துரத்துவது கூட்டுவது – வசனகவிதை:3 1/5
மேல்

அடிபட்டு (1)

வாலில் அடிபட்டு மனம் மகிழ்வேன் மா என்றே – குயில்:7 1/51
மேல்

அடிபடு (1)

அடிபடு பொருளின் அடிபடும் ஒலியில் கூட களித்து ஆடும் காளீ சாமுண்டீ கங்காளீ – தோத்திர:35 1/2
மேல்

அடிபடும் (1)

அடிபடு பொருளின் அடிபடும் ஒலியில் கூட களித்து ஆடும் காளீ சாமுண்டீ கங்காளீ – தோத்திர:35 1/2
மேல்

அடிமை (30)

புல் அடிமை தொழில் பேணி பண்டு போயின நாட்களுக்கு இனி மனம் நாணி –தேசீய:1 6/1
ஏழை என்றும் அடிமை என்றும் எவனும் இல்லை ஜாதியில் –தேசீய:30 3/1
தொண்டு செய்யும் அடிமை உனக்கு சுதந்திர நினைவோடா –தேசீய:34 1/1
அச்சம் நீங்கினாயோ அடிமை ஆண்மை தாங்கினாயோ –தேசீய:34 3/1
கப்பல் ஏறுவாயோ அடிமை கடலை தாண்டுவாயோ –தேசீய:34 4/1
குப்பை விரும்பும் நாய்க்கே அடிமை கொற்ற தவிசும் உண்டோ –தேசீய:34 4/2
ஒற்றுமை பயின்றாயோ அடிமை உடம்பில் வலிமை உண்டோ –தேசீய:34 5/1
வெற்றுரை பேசாதே அடிமை வீரியம் அறிவாயோ –தேசீய:34 5/2
வீடு காக்க போடா அடிமை வேலை செய்ய போடா –தேசீய:34 8/2
அன்னியர்தமக்கு அடிமை அல்லவே நான் –தேசீய:37 0/1
அன்னியர்தமக்கு அடிமை அல்லவே –தேசீய:37 0/2
அடிமை பேடிகள்தம்மை மனிதர்கள் ஆக்கினாய் புன்மை போக்கினாய் –தேசீய:38 4/1
அச்சமும் பேடிமையும் அடிமை சிறுமதியும் –தேசீய:40 10/1
அடிமை வாழ்வு அகன்று இ நாட்டார் விடுதலை ஆர்ந்து செல்வம் –தேசீய:41 2/1
நாலு திசையும் ஸ்வாதந்தர்ய நாதம் எழுகவே நரகம் ஒத்த அடிமை வாழ்வு நைந்து கழிகவே –தேசீய:45 1/1
அடிமைக்கு தளை இல்லை யாரும் இப்போது அடிமை இல்லை அறிக என்றார் –தேசீய:52 6/3
சிறிய தொண்டுகள் தீர்த்து அடிமை சுருள் தீயில் இட்டு பொசுக்கிட வேண்டுமாம் – பல்வகை:4 3/3
வீட்டிலுள்ள பழக்கமே நாட்டில் உண்டாம் வீட்டினிலே தனக்கு அடிமை பிறராம் என்பான் – சுயசரிதை:2 48/1
அடிமை புகுந்த பின்னும் எண்ணும் போது நான் அங்கு வருவதற்கில்லை – கண்ணன்:20 3/2
பஞ்சை பறையன் அடிமை புகுந்தேன் பாரம் உனக்கு ஆண்டே – கண்ணன்:22 1/2
கண்ணன் அடிமை இவன் எனும் கீர்த்தியில் காதலுற்று இங்கு வந்தேன் – கண்ணன்:22 4/2
ஆயிரக்கணக்கா ஐவர்க்கு அடிமை செய்து வாழ்வோர் – பாஞ்சாலி:2 191/1
தன்னை அடிமை என விற்ற பின்னும் தருமன் – பாஞ்சாலி:5 271/65
நின்னை அடிமை என கொள்வதற்கு நீதி உண்டு – பாஞ்சாலி:5 271/66
மீட்டும் எமை அடிமை செய்தாய் மேலும் பொறுத்திருந்தோம் – பாஞ்சாலி:5 279/2
இரு பகடை என்றாய் ஐயோ இவர்க்கு அடிமை என்றாய் – பாஞ்சாலி:5 280/2
தன்னை இவன் இழந்து அடிமை ஆன பின்னர் தாரம் எது வீடு ஏது தாதன் ஆன – பாஞ்சாலி:5 286/1
வீதி பெருக்கும் விலை அடிமை ஆயினரே – பிற்சேர்க்கை:5 6/2
காமுகரும் பொய் அடிமை கள்வர்களும் சூழ்ந்தனரே – பிற்சேர்க்கை:5 8/2
மீளா அடிமை இல்லை எல்லோரும் வேந்தர் என திரிவோம் – பிற்சேர்க்கை:14 3/2
மேல்

அடிமைக்காரன் (5)

தன் இரு தாள் இணைக்கு அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 1/2
திலக முனிக்கு ஒத்த அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 2/2
ஐயன் பூபேந்தரனுக்கு அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 3/2
பாலர்தமக்கு ஒத்த அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 4/2
பாந்தவன் தாள் இணைக்கு அடிமைக்காரன் –தேசீய:37 5/2
மேல்

அடிமைக்கு (1)

அடிமைக்கு தளை இல்லை யாரும் இப்போது அடிமை இல்லை அறிக என்றார் –தேசீய:52 6/3
மேல்

அடிமைகள் (2)

ஆரியர் புலையருக்கு அடிமைகள் ஆயினர் –தேசீய:32 1/60
கொடியர் நம்மை அடிமைகள் என்றே கொண்டு தாம் முதல் என்றனர் அன்றே – பல்வகை:7 3/2
மேல்

அடிமைகொள்ளலாமோ (1)

தம்பி சற்றே மெலிவானால் அண்ணன் தான் அடிமைகொள்ளலாமோ
செம்புக்கும் கொம்புக்கும் அஞ்சி மக்கள் சிற்றடிமைப்படலாமோ – பல்வகை:3 26/1,2
மேல்

அடிமைச்சி (1)

ஆண்டு அருள் வேந்தர் தலைவனாம் எங்கள் அண்ணனுக்கே அடிமைச்சி நீ மன்னர் – பாஞ்சாலி:5 269/2
மேல்

அடிமைசெய்து (1)

அடிமைசெய்து வாழ்வோம் –தேசீய:31 5/4
மேல்

அடிமைசெய்தே (1)

சொந்த நாட்டில் பரர்க்கு அடிமைசெய்தே துஞ்சிடோம் இனி அஞ்சிடோம் –தேசீய:39 1/1
மேல்

அடிமைசெய்யோம் (1)

பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமைசெய்யோம் பரிபூரணனுக்கே –தேசீய:31 5/3
மேல்

அடிமைசெய்வாருக்கு (1)

தொழுது அடிமைசெய்வாருக்கு செல்வங்கள் உண்டு உண்மை சொல்வோர்க்கு எல்லாம் –தேசீய:52 3/2
மேல்

அடிமைப்படாதார் (1)

குறி அனந்தம் உடையோராய் கோடி செய்தும் குவலயத்தில் வினைக்கு அடிமைப்படாதார் ஆகி – சுயசரிதை:2 35/1
மேல்

அடிமைப்படுத்த (2)

பெண்டாட்டிதனை அடிமைப்படுத்த வேண்டி பெண்குலத்தை முழுது அடிமைப்படுத்தலாமோ – சுயசரிதை:2 46/1
வாய்க்கும் பெண் மகவு எல்லாம் பெண்ணே அன்றோ மனைவி ஒருத்தியை அடிமைப்படுத்த வேண்டி – சுயசரிதை:2 47/2
மேல்

அடிமைப்படுத்தலாமோ (2)

பெண்டாட்டிதனை அடிமைப்படுத்த வேண்டி பெண்குலத்தை முழுது அடிமைப்படுத்தலாமோ
கண்டார்க்கு நகைப்பு என்னும் உலக வாழ்க்கை காதல் எனும் கதையினுடை குழப்பம் அன்றோ – சுயசரிதை:2 46/1,2
தாய்க்குலத்தை முழுது அடிமைப்படுத்தலாமோ தாயை போலே பிள்ளை என்று முன்னோர் – சுயசரிதை:2 47/3
மேல்

அடிமைப்படுத்தலே (1)

மற்றை மனிதரை அடிமைப்படுத்தலே
முற்றிய அறிவின் முறை என்று எண்ணுவார் –தேசீய:12 5/6,7
மேல்

அடிமைபூண்டு (1)

பூபேந்திர பெயரோன் பாரதநாட்டிற்கு அடிமைபூண்டு வாழ்வோன் –தேசீய:44 1/4
மேல்

அடிமையா (1)

அந்த நாள் நீ எனை அடிமையா கொள யாம் – தனி:13 1/4
மேல்

அடிமையாக்க (1)

அறிவு கொண்ட மனித உயிர்களை அடிமையாக்க முயல்பவர் பித்தராம் – பல்வகை:4 3/1
மேல்

அடிமையாக்கு (9)

சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 37/2
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 37/4
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 38/2
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 38/4
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 39/2
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அதில் – தோத்திர:24 39/4
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 40/2
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு தெளி – தோத்திர:24 41/2
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது – தோத்திர:24 41/4
மேல்

அடிமையின் (1)

என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம் என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம் –தேசீய:28 1/1
மேல்

அடிமையுற்றால் (1)

வாக்கு உளது அன்றோ பெண்மை அடிமையுற்றால் மக்கள் எலாம் அடிமையுறல் வியப்பு ஒன்றாமோ – சுயசரிதை:2 47/4
மேல்

அடிமையுறல் (1)

வாக்கு உளது அன்றோ பெண்மை அடிமையுற்றால் மக்கள் எலாம் அடிமையுறல் வியப்பு ஒன்றாமோ – சுயசரிதை:2 47/4
மேல்

அடியர் (2)

ஐய கேள் இனி ஓர் சொல் அடியர் யாம் – தோத்திர:45 6/1
வீழச்செய்யாது விரும்பிய ஈந்தே அடியர்
வாழச்செய்கின்ற மருந்து – பிற்சேர்க்கை:12 6/3,4
மேல்

அடியரை (1)

நீறுபட கொடும் பாவம் பிணி பசி யாவையும் இங்கு நீங்கி அடியரை நித்தமும் காத்திடும் வேலவா – தோத்திர:3 3/2
மேல்

அடியவர் (1)

அண்ணன் மைந்தன் அவனிக்கு உரியவன் யான் அன்றோ அவர் அடியவர் ஆகி எமை பற்றி நிற்றல் விதி அன்றோ – பாஞ்சாலி:1 47/1
மேல்

அடியனேற்கு (1)

ஒளி வளரும் தமிழ் வாணீ அடியனேற்கு இவை அனைத்தும் உதவுவாயே – பாஞ்சாலி:2 154/4
மேல்

அடியனேன் (1)

அன்ன தன்மைகொள் நின்னை அடியனேன்
என்ன கூறி இசைத்திட வல்லனே –தேசீய:29 8/1,2
மேல்

அடியனை (1)

அண்மையில் இருந்திடுவீர் இனி அடியனை பிரிந்திடல் ஆற்றுவனோ – தோத்திர:61 3/4
மேல்

அடியார் (3)

அடியார் பலர் இங்கு உளரே அவரை விடுவித்து அருள்வாய் – தோத்திர:2 2/1
பொறி வேலுடனே வளர்வாய் அடியார் புது வாழ்வுறவே புவி மீது அருள்வாய் – தோத்திர:2 5/2
மகத்தான முனிவர் எலாம் கண்ணன் தோழர் வானவர் எல்லாம் கண்ணன் அடியார் ஆவார் – சுயசரிதை:2 43/1
மேல்

அடியார்க்கோ (1)

பஞ்சமும் நோயும் நின் மெய் அடியார்க்கோ பாரினில் மேன்மைகள் வேறு இனி யார்க்கோ –தேசீய:28 2/1
மேல்

அடியார்தம்மை (1)

அம்மை மனம் கனிந்திட்டாள் அடி பரவி உண்மை சொலும் அடியார்தம்மை
மும்மையிலும் காத்திடும் நல் விழியாலே நோக்கினாள் முடிந்தான் காலன் –தேசீய:52 4/3,4
மேல்

அடியார்தமக்கு (1)

அன்றி அடியார்தமக்கு கடன் வேறு உண்டோ ஐயனே பாண்டவர்தம் ஆவி நீயே – பாஞ்சாலி:1 143/4
மேல்

அடியால் (2)

பொன் அடியால் என் மனையை புனிதமாக்க போந்தான் இ முனி ஒருநாள் இறந்த எந்தைதன் – சுயசரிதை:2 39/1
சீர் அடியால் பழவேத முனிவர் போற்றும் செழும் சோதி வனப்பை எலாம் சேர காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 148/4
மேல்

அடியாள் (1)

ஆடவர்தம்முள்ளே அடியாள் உமை தெரிந்தேன் – குயில்:7 1/44
மேல்

அடியில் (1)

அண்ணா உனது அடியில் வீழ்வேன் எனை அஞ்ச கொடுமை சொல்ல வேண்டா பிறன் – கண்ணன்:12 9/1
மேல்

அடியினும் (1)

ஆளுடை கால்கள் அடியினும் தேர்களின் –தேசீய:32 1/120
மேல்

அடியுண்டு (1)

சிலுவையிலே அடியுண்டு யேசு செத்தான் தீயதொரு கணையாலே கண்ணன் மாண்டான் – சுயசரிதை:2 6/1
மேல்

அடியுண்டும் (1)

கால் உதையுண்டும் கயிற்று அடியுண்டும்
வருந்திடும் செய்தியும் மாய்ந்திடும் செய்தியும் –தேசீய:24 1/36,37
மேல்

அடியே (3)

மருளாளர் ஈசர் அடியே தெருள் சேர் – பிற்சேர்க்கை:12 4/2
தேன் ஏய் கமல மலர் சீர் அடியே யானே முன் – பிற்சேர்க்கை:12 10/2
மன்னவன் போற்று சிவ மாண் அடியே அன்னவனும் – பிற்சேர்க்கை:12 11/2
மேல்

அடியேன் (2)

கையாள் என நின்று அடியேன் செய் தொழில்கள் யாவும் கைகலந்து – தோத்திர:1 31/2
அருளுக்கு நிவேதனமாய் அன்பினுக்கு ஓர் கோயிலாய் அடியேன் நெஞ்சில் – தனி:17 1/1
மேல்

அடியேனை (2)

ஆற்றல் அருளி அடியேனை தேற்றமுடன் – தோத்திர:1 29/2
ஆதரித்தால் போதும் அடியேனை நெஞ்சில் உள்ள – கண்ணன்:4 1/37
மேல்

அடியை (2)

யாழ்ப்பாணத்து ஐயனை என்னிடம் கொணர்ந்தான் இணை அடியை நந்திபிரான் முதுகில் வைத்து – சுயசரிதை:2 42/1
பொன் அடியை போற்றுகின்றேன் போய்வருவீர் தோழியரும் – குயில்:9 1/90
மேல்

அடியொடு (1)

அடியொடு அந்த வழக்கத்தை கொன்றே அறிவு யாவும் பயிற்சியில் வென்றே – பல்வகை:7 3/3
மேல்

அடியோடு (1)

ஓர் அடி மற்றோர் அடியோடு ஒத்தல் இன்றி உவகையுற நவநவமா தோன்றும் காட்சி – பாஞ்சாலி:1 148/2
மேல்

அடியோம் (1)

வென்றி தரும் துணை நின் அருள் அன்றோ மெய் அடியோம் இன்னும் வாடுதல் நன்றோ –தேசீய:28 1/4
மேல்

அடிவானத்தே (1)

அடிவானத்தே அங்கு பரிதி கோளம் அளப்பரிய விரைவினொடு சுழல காண்பாய் – பாஞ்சாலி:1 150/1
மேல்

அடு (2)

முந்துறும் ஒளியில் சிந்தை நழுவும் வேகத்தோடே முடியா நடனம் புரிவாய் அடு தீ சொரிவாய் – தோத்திர:35 2/2
கொல் இசை வாரணங்கள் கடும் குதிரைகள் அடு பெரும் தேர்கள் உண்டாம் – பாஞ்சாலி:1 12/3
மேல்

அடுக்கி (1)

மந்திரத்தை முணுமுணுத்து ஏட்டை வரிசையாக அடுக்கி அதன் மேல் – தோத்திர:62 5/3
மேல்

அடுக்கிக்கொண்டுபோவது (1)

ஒரு நாவலன் பொருள் நிறைந்த சிறிய சிறிய வாக்கியங்களை அடுக்கிக்கொண்டுபோவது போல் இருக்கிறது – வசனகவிதை:3 6/5
மேல்

அடுக்குமோ (1)

ஓய் திலகரே நம்ம ஜாதிக்கு அடுக்குமோ
செய்வது சரியோ சொல்லும் –தேசீய:35 0/1,2
மேல்

அடுத்த (2)

தென்முனை அடுத்த தீவுகள் பலவினும் –தேசீய:24 1/32
அன்பொடு நீர் இங்கே அடுத்த நான்காம் நாளில் – குயில்:3 1/68
மேல்

அடுத்தடுத்து (1)

அடுத்ததை நோக்கி அடுத்தடுத்து உலவுவாய் –வேதாந்த:22 1/3
மேல்

அடுத்ததை (1)

அடுத்ததை நோக்கி அடுத்தடுத்து உலவுவாய் –வேதாந்த:22 1/3
மேல்

அடுத்துக்கெடுக்கிறது (1)

மனம்தான் நமக்குள்ளேயே உட்பகையாக இருந்துகொண்டு நம்மை வேரறுக்கிறது அடுத்துக்கெடுக்கிறது
மனந்தான் பகை – வசனகவிதை:6 1/23,24
மேல்

அடைக்க (1)

நான்முகனார் நா அடைக்க நாமகட்கு புத்தி கெட – பாஞ்சாலி:4 252/9
மேல்

அடைக்கலம் (3)

செம்மையுற்றிட அருள்வாய் நின்றன் சேவடி அடைக்கலம் புகுந்துவிட்டோம் – தோத்திர:11 8/2
அடைக்கலம் இங்கு உனை புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/8
அன்றொரு நாள் புதுவைநகர்தனிலே கீர்த்தி அடைக்கலம் சேர் ஈசுவரன் தர்மராஜா – சுயசரிதை:2 23/1
மேல்

அடைத்ததடா (1)

மூச்சை அடைத்ததடா சபைதன்னில் விழுந்து நான் அங்கு மூர்ச்சையடைந்தது கண்டனையே என்றன் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 52/1
மேல்

அடைதல் (2)

வீரம் கொள் மனமுடையார் கொடும் துயரம் பல அடைதல் வியத்தற்கு ஒன்றோ –தேசீய:47 3/4
எந்த குலத்தினரேனும் உணர்வு இன்பம் அடைதல் எளிது என கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 4/2
மேல்

அடைதற்கு (1)

நாள் இங்கு எனை அலைக்கலாமோ உள்ளம் நாடும் பொருள் அடைதற்கு அன்றோ மலர் – தோத்திர:32 3/2
மேல்

அடைந்தவர் (1)

நம்பி நின்னை அடைந்தவர் அன்றோ நாதன் என்று உனை கொண்டவர் அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 202/2
மேல்

அடைந்தனர் (1)

சீடர்கள் அனைவரும் தீட்சை இஃது அடைந்தனர்
ஐயன் சொல்வான் அன்பர்காள் நீவிர் –தேசீய:42 1/172,173
மேல்

அடைந்தனன் (1)

உன்னை அடைந்தனன் என்னில் உபாயம் ஒரு கணத்தே உரைப்பான் – கண்ணன்:1 1/4
மேல்

அடைந்தார் (1)

இச்சையுற்று இவர் அடைந்தார் எங்கள் இன் அமுதை கவர்ந்து ஏகிடவே – தோத்திர:11 5/3
மேல்

அடைந்தார்க்கு (1)

நித்த முத்த சுத்த புத்த சத்த பெரும் காளி பத நீழல் அடைந்தார்க்கு இல்லை ஓர் தீது என்று நேர்மை வேதம் சொல்லும் வழி இது – தோத்திர:38 3/4
மேல்

அடைந்துவிட்டாய் (1)

விரும்பிய-கொல்லாம் இன்று விண்ணுலகு அடைந்துவிட்டாய்
அரம்பையர் நின் கைச்செய்கைக்கு அழிதல் அங்கு அறிவை திண்ணம் – தனி:19 4/3,4
மேல்

அடைந்துவிட்டோம் (1)

ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டோம் என்று –தேசீய:31 0/2
மேல்

அடைந்துள (1)

ஆயிரம் எனை வந்து அடைந்துள நுமரால் – தனி:24 1/32
மேல்

அடைந்தேன் (1)

வானரர்தம்முள்ளே மணி போல் உமை அடைந்தேன்
பிச்சை பறவை பிறப்பிலே தோன்றிடினும் – குயில்:5 1/48,49
மேல்

அடைப்பது (1)

காற்றை அடைப்பது மனதாலே இந்த காயத்தை காப்பது செய்கையிலே –வேதாந்த:16 3/1
மேல்

அடைப்பதும் (1)

வீதி கதவை அடைப்பதும் கீழ்த்திசை விம்மிடும் சங்கொலியும் – தனி:3 6/1
மேல்

அடைய (1)

சீதேவிதன் வதனம் செம்மை போய் கார் அடைய
மாதேவன் யோகம் மதிமயக்கம் ஆகிவிட – பாஞ்சாலி:4 252/13,14
மேல்

அடையும் (2)

ஆவலோடு அடையும் அரும் புகழ் நாடு –தேசீய:32 1/37
இன்று படுத்தது நாளை உயர்ந்து ஏற்றம் அடையும் உயர்ந்தது இழியும் – பிற்சேர்க்கை:8 3/2
மேல்

அடைவது (1)

பதியுமாறு பிறர் செயும் கர்ம பயனும் நம்மை அடைவது உண்டு அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 182/4
மேல்

அடைவார் (1)

வித்து முளைக்கும் தன்மை போல் மெல்ல செய்து பயன் அடைவார்
சக்தி தொழிலே அனைத்தும் எனில் சார்ந்த நமக்கு சஞ்சலம் ஏன் – தோத்திர:1 27/2,3
மேல்

அடைவாரடீ (1)

சிறுமை அடைவாரடீ –தேசீய:40 15/3
மேல்

அடைவோம் (1)

வானுறு தேவர் மணி உலகு அடைவோம்
வாழ்வமேல் பாரத வான் புகழ் தேவியை –தேசீய:32 1/126,127
மேல்

அண்ட (3)

அண்ட கோடிகள் வானில் அமைத்தனை அவற்றில் எண்ணற்ற வேகம் சமைத்தனை – தோத்திர:34 1/2
காலமாம் வனத்தில் அண்ட கோல மா மரத்தின் மீது காளி சக்தி என்ற பெயர் கொண்டு ரீங்காரமிட்டு உலவும் ஒரு வண்டு தழல் – தோத்திர:38 1/1
சொல்ல நாவில் இனிக்குதடா வான் சுழலும் அண்ட திரளின் சுதியில் – தனி:14 6/3
மேல்

அண்டங்கள் (5)

தொக்கன அண்டங்கள் வளர் தொகை பல கோடி பல் கோடிகளாம் – தோத்திர:42 5/3
தொக்க பேர் அண்டங்கள் கொண்ட தொகைக்கு இல்லை இல்லை என்று சொல்லுகின்ற – தோத்திர:42 6/2
பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் கோடி கோடி அண்டங்கள்
எல்லா திசையிலும் ஓர் எல்லையில்லா வெளி வானிலே – தோத்திர:78 1/1,2
அண்டங்கள் யாவையும் ஆக்கினோன் நான் அவை பிழையாமே சுழற்றுவோன் நான் –வேதாந்த:13 6/1
வட்ட உருளைகள் போல் வானத்தில் அண்டங்கள்
எட்ட நிரப்பியவை எப்போதும் ஓட்டுகின்றாய் – குயில்:7 1/83,84
மேல்

அண்டத்து (1)

வெடிபடும் அண்டத்து இடி பல தாளம்போட வெறும் வெளியில் இரத்த களியொடு பூதம் பாட பாட்டின் – தோத்திர:35 1/1
மேல்

அண்டம் (6)

அறம் தாங்கு மக்களும் நீடூழி வாழ்க என அண்டம் எலாம் – தோத்திர:1 10/3
அண்டம் சிதறினால் அஞ்சமாட்டோம் – தோத்திர:1 24/5
கூறுபட பல கோடி அவுணரின் கூட்டத்தை கண்டு கொக்கரித்து அண்டம் குலுங்க நகைத்திடும் சேவலாய் – தோத்திர:3 3/3
கோடி அண்டம் இயக்கி அளிக்கும் நின் கோலம் ஏழை குறித்திடல் ஆகுமோ – தோத்திர:34 2/3
தக்கத் ததிங்கிட தித்தோம் அண்டம் சாயுது சாயுது சாயுது பேய்கொண்டு – தனி:4 1/3
அண்டம் குலுங்குது தம்பி தலை ஆயிரம் தூக்கிய சேடனும் பேய் போல் – தனி:4 3/1
மேல்

அண்டி (1)

அண்டி பிழைக்கும் நம்மை ஆடு இவை ஆதரிக்க வேணுமடி பாப்பா – பல்வகை:2 5/2
மேல்

அண்டைஅயலுக்கு (1)

அண்டைஅயலுக்கு என்னால் உபகாரங்கள் ஆகிட வேண்டும் ஐயே – கண்ணன்:22 7/2
மேல்

அண்ணல் (2)

அண்ணல் இன் அருள் நாடிய நாடுதான் அவலம் நீங்கி புகழில் உயர்கவே – கண்ணன்:5 14/2
அக்கரை இக்கரை காண்கிலன் அறத்து அண்ணல் இதனை உரைக்கின்றான் – பாஞ்சாலி:3 235/4
மேல்

அண்ணலே (1)

அண்ணலே பரிசு கோடி அளித்திட விரைகிலாயோ – தனி:22 2/4
மேல்

அண்ணன் (11)

தம்பி சற்றே மெலிவானால் அண்ணன் தான் அடிமைகொள்ளலாமோ – பல்வகை:3 26/1
ஆண்டு அருள்புரிந்திடுவாள் அண்ணன் அருச்சுனன் போல் எனை ஆக்கிடுவாள் – கண்ணன்:2 10/2
அண்ணன் மைந்தன் அவனிக்கு உரியவன் யான் அன்றோ அவர் அடியவர் ஆகி எமை பற்றி நிற்றல் விதி அன்றோ – பாஞ்சாலி:1 47/1
இது மிக தீது என்றே அண்ணன் எத்தனை சொல்லியும் இளவரசன் – பாஞ்சாலி:1 128/3
கல் எனில் இணங்கிவிடும் அண்ணன் காட்டிய நீதிகள் கணக்கிலவாம் – பாஞ்சாலி:1 129/1
இவ் உரை கேட்ட துச்சாதனன் அண்ணன் இச்சையை மெச்சி எழுந்தனன் இவன் – பாஞ்சாலி:5 264/1
அண்ணன் ஒருவனை அன்றியே புவி அத்தனைக்கும் தலை ஆயினோம் என்னும் – பாஞ்சாலி:5 266/1
எண்ணம் தனதிடை கொண்டவன் அண்ணன் ஏது சொன்னாலும் மறுத்திடான் அருள் – பாஞ்சாலி:5 266/2
அண்ணன் உரைத்திடல் கேட்டனன் நல்லதாம் என்று உறுமி எழுந்தனன் – பாஞ்சாலி:5 266/4
ஆடி விலைப்பட்ட தாதி நீ உன்னை ஆள்பவன் அண்ணன் சுயோதனன் மன்னர் – பாஞ்சாலி:5 270/1
கதிரை வைத்து இழந்தான் அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம் – பாஞ்சாலி:5 281/2
மேல்

அண்ணன்பால் (1)

மன்னர் குலத்து மரபோ காண் அண்ணன்பால்
என் நிலைமை கூறிடுவாய் ஏகுக நீ என்றிட்டாள் – பாஞ்சாலி:5 271/7,8
மேல்

அண்ணனிடம் (1)

அண்ணனிடம் விடைபெற்று விதுரன் சென்றான் அடவி மலை ஆறு எல்லாம் கடந்துபோகி – பாஞ்சாலி:1 115/1
மேல்

அண்ணனுக்கு (1)

அண்ணனுக்கு திறல் வீமன் வணங்கி நின்றான் அப்போது விகர்ணன் எழுந்து அவை முன் சொல்வான் – பாஞ்சாலி:5 284/1
மேல்

அண்ணனுக்கே (1)

ஆண்டு அருள் வேந்தர் தலைவனாம் எங்கள் அண்ணனுக்கே அடிமைச்சி நீ மன்னர் – பாஞ்சாலி:5 269/2
மேல்

அண்ணனும் (1)

அண்ணனும் தம்பியும் ஆதலால் அவர் அன்னியமா நமை கொண்டிலர் முகில்வண்ணன் – பாஞ்சாலி:1 79/3
மேல்

அண்ணனை (1)

செவ்வி சிறிது புகலுவோம் இவன் தீமையில் அண்ணனை வென்றவன் கல்வி – பாஞ்சாலி:5 264/2
மேல்

அண்ணா (1)

அண்ணா உனது அடியில் வீழ்வேன் எனை அஞ்ச கொடுமை சொல்ல வேண்டா பிறன் – கண்ணன்:12 9/1
மேல்

அண்ணே (10)

காட்டு வழிதனிலே அண்ணே கள்ளர் பயம் இருந்தால் எங்கள் –வேதாந்த:17 1/1
கற்ற கல்வியும் கேள்வியும் அண்ணே கடலில் காயம் கரைத்தது ஒப்பு ஆமே – பாஞ்சாலி:2 200/4
தம்பி மக்கள் பொருள் வெஃகுவாயோ சாதற்கான வயதினில் அண்ணே
நம்பி நின்னை அடைந்தவர் அன்றோ நாதன் என்று உனை கொண்டவர் அன்றோ – பாஞ்சாலி:2 202/1,2
அருகு வைக்க தகுதியுள்ளானோ அவனை வெற்பிடை போக்குதி அண்ணே – பாஞ்சாலி:2 203/4
சூதர் மனைகளிலே அண்ணே தொண்டு மகளிர் உண்டு – பாஞ்சாலி:5 273/1
ஏது கருதி வைத்தாய் அண்ணே யாரை பணயம்வைத்தாய் – பாஞ்சாலி:5 274/1
அவன் சுடர் மகளை அண்ணே ஆடி இழந்துவிட்டாய் – பாஞ்சாலி:5 276/1
தவறுசெய்துவிட்டாய் அண்ணே தருமம் கொன்றுவிட்டாய் – பாஞ்சாலி:5 276/2
சோரத்தில் கொண்டது இல்லை அண்ணே சூதில் படைத்தது இல்லை – பாஞ்சாலி:5 277/1
நாட்டை எல்லாம் தொலைத்தாய் அண்ணே நாங்கள் பொறுத்திருந்தோம் – பாஞ்சாலி:5 279/1
மேல்

அண்மையில் (2)

அண்மையில் என்றும் நின்றே எம்மை ஆதரித்து அருள்செய்யும் விரதமுற்றாய் – தோத்திர:11 3/4
அண்மையில் இருந்திடுவீர் இனி அடியனை பிரிந்திடல் ஆற்றுவனோ – தோத்திர:61 3/4
மேல்

அணி (8)

அழியா கடலோ அணி மலர் தடமோ –தேசீய:24 1/14
அன்ன நல் அணி வயல்கள் எங்கள் ஆடுகள் மாடுகள் குதிரைகளும் – தோத்திர:11 7/3
ஆதவா நினை வாழ்த்திட வந்தேன் அணி கொள் வாள் முகம் காட்டுதி சற்றே – தோத்திர:69 2/4
பொன் அணி உலகு சென்றான் புவி புகழ் போதும் என்பான் – தனி:19 3/4
ஆவியில் இனியவளை உயிர்த்து அணி சுமந்து உலவிடு செய் அமுதை – பாஞ்சாலி:4 243/2
அணி முத்து கோவை என அம் சொல் இசை சேர்க்கும் – பிற்சேர்க்கை:13 1/3
அணி மிக்கு உயர் தமிழை தரு – பிற்சேர்க்கை:18 1/5
அயிர்த்த வஞ்சக அரவு உயர் கொடியவன் அமர்க்களம்தனில் இனமுடன் மடிதர அமர்த்த வெம் பரி அணி ரதமதை விடும் மறைநாதா – பிற்சேர்க்கை:24 3/7
மேல்

அணிகள் (2)

அன்னவர் வாழ்க்கை பாழாம் அணிகள் வேய் பிணத்தோடு ஒப்பார் –தேசீய:29 2/4
ஆயிரங்கள் ஆவார் செம்பொன் அணிகள் பூண்டிருப்பார் – பாஞ்சாலி:2 191/3
மேல்

அணிகளுக்கு (1)

அணிகளுக்கு ஒர் எல்லை இல்லாய் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/7
மேல்

அணிகளை (1)

போர்க்கோலம் பூணுவீர் வகுப்பீர் அணிகளை
செல்வோம் செல்வோம் – பிற்சேர்க்கை:27 1/9,10
மேல்

அணிசெய் (1)

அணிசெய் காவியம் ஆயிரம் கற்கினும் ஆழ்ந்திருக்கும் கவியுளம் காண்கிலார் – சுயசரிதை:1 23/2
மேல்

அணிந்த (3)

கச்சு அணிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள் வீசு போதினும் –வேதாந்த:1 2/1
வளை அணிந்த தோளும் மாலை மணி குலுங்கும் மார்பும் – பாஞ்சாலி:2 190/2
சிலங்கை பொன் கச்சு அணிந்த வேசை மாதர் சிறுமைக்கு தலைகொடுத்த தொண்டர் மற்றும் – பாஞ்சாலி:3 215/3
மேல்

அணிந்தவர்தம்மையே (1)

கண்ணை பறிக்கும் அழகுடையார் இளமங்கையர் பல காமரு பொன் மணி பூண்கள் அணிந்தவர்தம்மையே
மண்ணை புரக்கும் புரவலர்தாம் அந்த வேள்வியில் கொண்டு வாழ்த்தி அளித்தனர் பாண்டவர்க்கே எங்கள் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 44/1,2
மேல்

அணிந்தவராய் (1)

அம்புவி மன்னர் எலாம் இவன் ஆணை தம் சிரத்தினில் அணிந்தவராய்
நம்பரும் பெரும் செல்வம் இவன் நலம் கிளர் சபையினில் பொழிந்ததுவும் – பாஞ்சாலி:1 26/3,4
மேல்

அணிந்தாள் (1)

வாத தருக்கம் எனும் செவி வாய்ந்த நல் துணிவு எனும் தோடு அணிந்தாள்
போதம் என் நாசியினாள் நலம் பொங்கு பல் சாத்திர வாய் உடையாள் – பாஞ்சாலி:1 4/3,4
மேல்

அணிந்து (3)

ஆத்தி சூடி இளம்பிறை அணிந்து
மோனத்திருக்கும் முழு வெண்மேனியான் – பல்வகை:1 1/1,2
தோள் நலத்து இணையில்லார் தெய்வம் துதித்தனர் செய்ய பொன் பட்டு அணிந்து
பூண் அணிந்து ஆயுதங்கள் பல பூண்டு பொற்சபையிடை போந்தனரால் – பாஞ்சாலி:2 162/2,3
பூண் அணிந்து ஆயுதங்கள் பல பூண்டு பொற்சபையிடை போந்தனரால் – பாஞ்சாலி:2 162/3
மேல்

அணிபெற (2)

ஆலயம்தோறும் அணிபெற விளங்கும் –தேசீய:18 5/3
ஆலயம்தோறும் அணிபெற விளங்கும் –தேசீய:19 4/4
மேல்

அணிய (1)

தரைக்கு அணிய பெரும்பொருளே காவாயோ என்று அலறி தாய் உன் நாமம் – பிற்சேர்க்கை:7 3/3
மேல்

அணியணியாய் (1)

அணியணியாய் அவர் நிற்கும் இந்த ஆரிய காட்சி ஓர் ஆனந்தம் அன்றோ –தேசீய:14 5/1
மேல்

அணியிழை (1)

ஆங்கு அதன் பின் மூன்றாம் நாள் இளைஞரோடும் அணியிழை அ பாஞ்சாலர் விளக்கினோடும் – பாஞ்சாலி:1 145/1
மேல்

அணியினை (1)

இனிய புன்முறுவலாய் இலங்கு நல் அணியினை
தரித்து எமை காப்பாய் தாயே போற்றி –தேசீய:18 7/4,5
மேல்

அணியே (1)

அணியே என் உள்ளத்தில் ஆரமுதே எனது அற்புதமே – தோத்திர:1 18/3
மேல்

அணில் (1)

மற்று இங்ஙன் ஆட்சிசெய்யும் அணில் கடித்துவிடுமோ –தேசீய:33 1/193
மேல்

அணிவதற்கு (1)

கருதி நின் சேவடி அணிவதற்கு என்றே கனிவுறு நெஞ்சக மலர் கொடுவந்தோம் –தேசீய:11 3/2
மேல்

அணிவதற்கே (1)

மார்பில் அணிவதற்கே உன்னை போல் வைர மணிகள் உண்டோ – கண்ணன்:8 10/1
மேல்

அணிவேனே (1)

குருவிப்பாட்டை யான் பாடி அந்த கோதை பாதம் அணிவேனே – பிற்சேர்க்கை:14 1/2
மேல்

அணு (3)

வல்ல பெரும் கடவுள் இலா அணு ஒன்று இல்லை மஹாசக்தி இல்லாத வஸ்து இல்லை – சுயசரிதை:2 15/3
அணு அதனிலும் சிறிய அணு அதனிலும் சிறிது அதனிலும் சிறிது – வசனகவிதை:4 15/17
அணு அதனிலும் சிறிய அணு அதனிலும் சிறிது அதனிலும் சிறிது – வசனகவிதை:4 15/17
மேல்

அணுக்கள் (2)

கொட்டும் முகிலாய் அணுக்கள் கூட்டி பிரிப்பதுவாய் –வேதாந்த:11 4/2
இடையின்றி அணுக்கள் எலாம் சுழலும் என இயல்நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம் – பாஞ்சாலி:3 206/1
மேல்

அணுக்களாய் (1)

தூல அணுக்களாய் சூக்குமமாய் சூக்குமத்தில் –வேதாந்த:11 5/1
மேல்

அணுகலும் (1)

பொன்னை என் உயிர்தன்னை அணுகலும் பூவை புன்னகை நல் மலர் பூப்பள் காண் – சுயசரிதை:1 20/4
மேல்

அணுகி (2)

அணுகி நின் ஓர் தையலை என் பிள்ளைக்கு – குயில்:9 1/38
அணுகி நம் மடிகளிலேயே – பிற்சேர்க்கை:27 1/7
மேல்

அணுகிடும் (1)

அடிக்கடி மதுவினை அணுகிடும் வண்டு போல் –வேதாந்த:22 1/9
மேல்

அணுகும் (1)

மண்ணை நீ அணுகும் வழக்கினையாயினும் – தனி:8 7/2
மேல்

அணுகுற்றனர் (1)

வெள்ளிய சங்கம் முழங்கின கேளாய் வீதி எலாம் அணுகுற்றனர் மாதர் –தேசீய:11 2/2
மேல்

அணுவணுவாக்கினால் (1)

மண்டலத்தை அணுவணுவாக்கினால் வருவது எத்தனை அத்தனை யோசனை – தோத்திர:34 1/3
மேல்

அணுவளவும் (1)

கொன்றாலும் ஒப்பாகா வடுச்சொல் கூறி குமைவதனில் அணுவளவும் குழப்பம் எய்தான் – பாஞ்சாலி:3 213/2
மேல்

அணுவாயினும் (1)

அன்பும் பணிவும் உருக்கொண்டோர் அணுவாயினும் தன் சொல் வழாதவர் அங்கு – பாஞ்சாலி:1 137/1
மேல்

அணுவும் (1)

நின்று தன் அகத்து ஒவ்வோர் அணுவும் நின்றன் ஜோதி நிறைந்தது ஆகி – தோத்திர:70 2/2
மேல்

அணைத்திடவே (1)

அள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி வரும் தேனே – கண்ணன்:8 2/2
மேல்

அணைத்து (2)

கையால் அணைத்து காப்பவனே – தோத்திர:1 3/5
கண்ணன் எனும் பெயருடையாள் என்னை கட்டி நிறை வான் எனும் தன் கையில் அணைத்து
மண் எனும் தன் மடியில் வைத்தே பல மாயமுறும் கதை சொல்லி மனம் களிப்பாள் – கண்ணன்:2 1/3,4
மேல்

அத்தகை (3)

அத்தகை காந்தியை அரசியல் நெறியிலே –தேசீய:12 5/20
அத்தகை நல்லரை அறிகுதல் வேண்டியே –தேசீய:42 1/84
ஆசை இங்கு எவர்க்கும் இயற்கையாம் அன்றோ அத்தகை அன்பின் மீது ஆணை –தேசீய:50 2/4
மேல்

அத்தர்களும் (1)

பனிசெய் சந்தனமும் பின்னும் பல்வகை அத்தர்களும்
குனியும் வாள் முகத்தான் கண்ணன் குலவி நெற்றியிலே – கண்ணன்:15 1/2,3
மேல்

அத்தனே (1)

சித்திபெற செய் வாக்கு வல்லமைக்கா அத்தனே
நின்றனுக்கு காப்பு உரைப்பார் நின் மீது செய்யும் நூல் – தோத்திர:1 1/2,3
மேல்

அத்தனை (9)

அத்தனை உலகமும் வர்ண களஞ்சியமாக பலபல நல் அழகுகள் சமைத்தாய் – தோத்திர:9 1/2
மண்டலத்தை அணுவணுவாக்கினால் வருவது எத்தனை அத்தனை யோசனை – தோத்திர:34 1/3
ஆகாசம் தீ கால் நீர் மண் அத்தனை பூதமும் ஒத்து நிறைந்தாய் – தோத்திர:43 1/1
அல்லும்பகலும் இங்கே இவை அத்தனை கோடி பொருளின் உள்ளே நின்று – தோத்திர:64 9/2
அன்பு என்று கொட்டு முரசே மக்கள் அத்தனை பேரும் நிகராம் – பல்வகை:3 20/1
அறிவை வளர்த்திட வேண்டும் மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒன்றாய் – பல்வகை:3 28/1
ஆளுக்கு இசைந்தபடி பேசி தெருவில் அத்தனை பெண்களையும் ஆகாதடிப்பான் – கண்ணன்:9 10/2
கண்ணுக்கு தெரியாதபடி அத்தனை நுட்பமாகிய பூத தூள்களே காற்றடிக்கும் போது நம் மீது வந்து மோதுகின்றன – வசனகவிதை:4 12/6
தோதகம் எத்தெனை அத்தனை கற்றவர் சூதரம் ஒத்தவர் கொக்கு நிகர்ப்பவர் சூது பெருத்தவர் உக்ர மனத்தவர் சதியோடே – பிற்சேர்க்கை:24 1/1
மேல்

அத்தனைக்கும் (1)

அண்ணன் ஒருவனை அன்றியே புவி அத்தனைக்கும் தலை ஆயினோம் என்னும் – பாஞ்சாலி:5 266/1
மேல்

அத்தனையும் (11)

அத்தனையும் வெல்லலாம் என்று சொன்ன சொல் ஆரிய ராணியின் சொல் –தேசீய:8 4/2
அன்னை பராசக்தி என்று உரைத்தோம் தளை அத்தனையும் களைந்தோம் – தோத்திர:18 4/2
அத்தனையும் சுடர் ஏற திகழ்ந்திடும் ஆரியர் நாயகனை உருத்திரன் அன்பு திருமகனை பெரும் திரள் ஆகி பணிந்திடுவோம் வாரீர் – தோத்திர:74 2/2
அன்பு மிகுந்த தெய்வம் உண்டு துன்பம் அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா – பல்வகை:2 9/2
இன்பம் அத்தனையும் இழந்து நான் உழன்றேன் – தனி:13 1/31
அன்பினை கைக்கொள் என்பான் துன்பம் அத்தனையும் அப்பொழுது தீர்ந்திடும் என்பான் – கண்ணன்:3 10/2
உலகினர் வெறுப்புறும் ஒழுக்கம் அத்தனையும்
தலையாக்கொண்டு சார்பு எலாம் பழிச்சொலும் – கண்ணன்:6 1/42,43
உள்ளமாம் வீணைதனில் உள்ள வீடு அத்தனையும்
விள்ள ஒலிப்பதலால் வேறு ஓர் ஒலி இல்லை – குயில்:3 1/57,58
அ தருணத்தே பறவை அத்தனையும் தாம் திரும்பி – குயில்:3 1/60
சோலை குயில் காதல் சொன்ன கதை அத்தனையும்
மாலை அழகின் மயக்கத்தால் உள்ளத்தே – குயில்:9 1/257,258
சொல்லரிய பிழை செய்தது அத்தனையும் மறந்து அவரை தொழும்புகண்டாய் – பிற்சேர்க்கை:7 2/4
மேல்

அத்தி (1)

அத்தி முகத்து எம் கோன் அடி இணையே சித்தி தரும் – பிற்சேர்க்கை:12 0/2
மேல்

அத்திநகர் (1)

பைம் பொழில் அத்திநகர் செலும் பயணத்திற்கு உரியன புரிந்திடுவாய் – பாஞ்சாலி:1 132/3
மேல்

அத்திபுரத்தே (1)

மங்களம் வாய்ந்த நல் அத்திபுரத்தே வையகம் மீதில் இணையற்றதாக – பாஞ்சாலி:1 123/2
மேல்

அத்தினபுரம் (1)

அத்தினபுரம் உண்டாம் இவ் அவனியிலே அதற்கு இணையிலையாம் – பாஞ்சாலி:1 7/1
மேல்

அத்தினமாநகரத்தினில் (1)

அத்தினமாநகரத்தினில் வந்தனர் ஆரிய பாண்டவர் என்றது கேட்டலும் – பாஞ்சாலி:2 155/1
மேல்

அத்துணை (1)

அத்துணை துன்புடைத்தன்று இவ் வாழ்க்கை – தனி:13 1/50
மேல்

அத்துவாக்கள் (1)

காலும் விழி நீல வண்ண மூல அத்துவாக்கள் எனும் கால்கள் ஆறு உடையது என கண்டு மறை காணும் முனிவோர் உரைத்தார் பண்டு – தோத்திர:38 1/2
மேல்

அத்தைக்கு (1)

அம்மைக்கு நல்லவன் கண்டீர் மூளி அத்தைக்கு நல்லவன் தந்தைக்கும் அஃதே – கண்ணன்:9 9/1
மேல்

அத்யத்புத (1)

அத்யத்புத சிருங்காரமய ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/4
மேல்

அத்வைத (1)

அன்னோர்கள் உரைத்தது அன்றி செய்கை இல்லை அத்வைத நிலை கண்டால் மரணம் உண்டோ – சுயசரிதை:2 4/3
மேல்

அதம் (1)

இன்று இங்கு எம்மை அதம் புரி இல்லையேல் – தோத்திர:45 9/3
மேல்

அதற்கடுத்த (1)

அந்தணனாம் சங்கராசார்யன் மாண்டான் அதற்கடுத்த இராமாநுஜனும் போனான் – சுயசரிதை:2 5/4
மேல்

அதற்கு (28)

இன்னல் வந்து உற்றிடும் போது அதற்கு அஞ்சோம் ஏழையர் ஆகி இனி மண்ணில் துஞ்சோம் –தேசீய:6 3/1
பண்டு கண்டது உண்டோ அதற்கு பாத்திரம் ஆவாயோ –தேசீய:34 1/2
கோபமுறினும் அதற்கு அஞ்சி அறம் தவிர்க்கிலாதான் –தேசீய:44 1/3
சமைதலுக்கு உரிய திறமையும் அதற்கு தந்துளன் என்பதை அறிந்தும் –தேசீய:50 8/1
எத்தி திருடும் அந்த காக்காய் அதற்கு இரக்கப்பட வேணும் பாப்பா – பல்வகை:2 3/2
திண்ணமுற வாழ்ந்திடலாம் அதற்கு உரிய உபாயம் இங்கு செப்ப கேளீர் – தனி:23 1/2
போர் எடுத்து வரும் மதன் முன் செல போகும் வேளை அதற்கு தினந்தொறும் – சுயசரிதை:1 9/2
நேயமுற்றது வந்து மிகமிக நித்தலும் அதற்கு ஆசை வளருமால் – சுயசரிதை:1 41/3
ஐயன் எனக்கு உணர்த்தியன பலவாம் ஞானம் அதற்கு அவன் காட்டிய குறிப்போ அநந்தம் ஆகும் – சுயசரிதை:2 29/3
பேதமிட்டு கலகமிட்டு வேலி கட்டி பின் அதற்கு காவல் என்று பேரும் இட்டு – சுயசரிதை:2 62/2
பிழை இலை போலும் என்றேன் அதற்கு
நாளை வந்து இவ் வினை நடத்துவேன் என்றான் – கண்ணன்:6 1/116,117
அத்தினபுரம் உண்டாம் இவ் அவனியிலே அதற்கு இணையிலையாம் – பாஞ்சாலி:1 7/1
மிஞ்சு பொருள் அதற்கு ஆற்றுவன் என்றான் மிக்க உவகையொடு ஆங்கு அவர் சென்றே – பாஞ்சாலி:1 109/3
தப்பி மிகையும் குறையுமா சுற்றும் தன்மை அதற்கு உளதாகுமோ இதை – பாஞ்சாலி:1 138/2
முன்பு என சொலும் காலம் அதற்கு மூடரே ஓர் வரையறை உண்டோ – பாஞ்சாலி:2 179/2
என்னை அழைக்கின்றாய் என்றாள் அதற்கு அவனும் – பாஞ்சாலி:4 252/101
அதற்கு வேள்விசெய்கின்றோம் – வசனகவிதை:2 8/16
அதற்கு ஒரு வடிவம் ஓரளவு ஒரு நியமம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது – வசனகவிதை:3 5/9
அதற்கு கந்தன் அட போடா வைதீக மனுஷன் உன் முன்னேகூட லஜ்ஜையா என்னடி வள்ளி – வசனகவிதை:4 1/30
அதற்கு கந்தன் கடகடவென்று சிரித்து கைதட்டி குதித்து நான் பக்கத்திலிருக்கும் போதே வள்ளியம்மையை கட்டிக்கொண்டது – வசனகவிதை:4 1/33
பிராணன் காற்றாயின் அதற்கு அஞ்சி வாழ்வது உண்டோ – வசனகவிதை:4 8/7
அதற்கு என்ன நேரிட்டிருக்கிறது உயிர் நேரிட்டிருக்கிறது – வசனகவிதை:4 13/7
கோடி கோடி கோடி கோடி யோஜனை தூரத்துக்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் சிதறிக்கிடக்கும் – வசனகவிதை:4 13/17
கோடி கோடி கோடி கோடி யோஜனை தூரத்துக்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் சிதறிக்கிடக்கும் – வசனகவிதை:4 13/17
அதற்கு நிவாரணம் தேடவேண்டும் கவலையை கொல்வோம் வாருங்கள் – வசனகவிதை:6 3/39
மரத்தின் வேரில் அதற்கு உணவு உண்டு வயிற்றினிலே கருவுக்கு உணவு உண்டு – பிற்சேர்க்கை:1 2/1
ஆரியம் என்ற பெரும் பெயர் கொண்ட எம் அன்னையின் மீது திகழ் அன்பு எனும் மென் கொடி வாடிய காலை அதற்கு உயிர் தந்திடுவான் – பிற்சேர்க்கை:3 1/1
வாழி சிவத்தன்மை அதற்கு இலக்கா வைத்தனனே – பிற்சேர்க்கை:25 13/2
மேல்

அதற்குரிய (1)

பெண்ணுக்கு விடுதலை என்று இங்கு ஓர் நீதி பிறப்பித்தேன் அதற்குரிய பெற்றி கேளீர் – சுயசரிதை:2 45/1
மேல்

அதற்குள்ளே (2)

அதற்குள்ளே கை கால் வாய் வயிறு எல்லா அவயவங்களும் கணக்காக வைத்திருக்கிறது – வசனகவிதை:4 7/3
உலகமே உடலாய் அதற்குள்ளே உயிரது ஆகி விளங்கிடும் தெய்வம் – பிற்சேர்க்கை:1 3/1
மேல்

அதன் (50)

எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இ நாடே அதன்
முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இ நாடே அவர் –தேசீய:3 1/1,2
ஒன்று பரம்பொருள் நாம் அதன் மக்கள் உலகு இன்ப கேணி என்றே மிக –தேசீய:8 3/1
ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தேமாதரம் என்றே –தேசீய:14 1/1
மந்திரம் நடுவுற தோன்றும் அதன் மாண்பை வகுத்திட வல்லவன் யானோ –தேசீய:14 3/2
கஞ்சி குடிப்பதற்கிலார் அதன் காரணங்கள் இவை என்னும் அறிவுமிலார் –தேசீய:15 6/2
மற்று அதன் பின்னர் மருந்து ஒன்று இல்லை –தேசீய:24 1/72
நீர் அதன் புதல்வர் இ நினைவு அகற்றாதீர் –தேசீய:32 1/25
நீர் அதன் புதல்வர் இ நினைவு அகற்றாதீர் –தேசீய:32 1/27
நீர் அதன் புதல்வர் நினைவு அகற்றாதீர் –தேசீய:32 1/41
மற்று அதன் நின்றோர் மடுவின் வந்தால் என –தேசீய:42 1/58
விண்ணகத்தே இரவிதனை வைத்தாலும் அதன் கதிர்கள் விரைந்து வந்து –தேசீய:47 1/1
ஆயவற்று என் நெஞ்சு இயற்கையின் எய்தும் அரும் பகை அதன் மிசை ஆணை –தேசீய:50 3/2
மூல பழம்பொருளின் நாட்டம் இந்த மூன்று புவியும் அதன் ஆட்டம் – தோத்திர:23 2/1
வேதமாய் அதன் முன் உள்ள நாதமாய் விளங்கும் இந்த வீர சக்தி வெள்ளம் விழும் பள்ளம் ஆக வேண்டும் நித்தம் என்றன் ஏழை உள்ளம் – தோத்திர:38 1/4
மந்திரத்தை முணுமுணுத்து ஏட்டை வரிசையாக அடுக்கி அதன் மேல் – தோத்திர:62 5/3
பொன் பாதம் உண்டு அதன் மேலே – தோத்திர:67 1/2
சித்தின் இயல்பும் அதன் பெரும் சத்தியின் –வேதாந்த:24 3/1
பொய் கருதாமல் அதன் வழி நிற்பவர் பூதலம் அஞ்சுவரோ –வேதாந்த:24 4/2
அதன் இயல் ஒளியுறும் அறிவாம் – பல்வகை:1 1/8
அதன் நிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் – பல்வகை:1 1/9
அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம் – பல்வகை:1 1/10
பின்னர் தெருவில் ஓர் சேவல் அதன் பேச்சினிலே சக்தி வேல் என்று கூவும் – தனி:2 2/4
ஒன்றே மெய்ப்பொருளாகும் உயிர்கள் எலாம் அதன் வடிவாம் ஓருங்காலை – தனி:18 2/1
செய்கை எலாம் அதன் செய்கை நினைவு எல்லாம் அதன் நினைவு தெய்வமே நாம் – தனி:23 2/1
செய்கை எலாம் அதன் செய்கை நினைவு எல்லாம் அதன் நினைவு தெய்வமே நாம் – தனி:23 2/1
கருதி அதன் சொற்படி இங்கு ஒழுகாத மக்கள் எலாம் கவலை என்னும் – தனி:23 4/3
முந்த ஒரு சூரியன் உண்டு அதன் முகத்து ஒளி கூறுதற்கு ஒர் மொழி இலையே – கண்ணன்:2 3/4
சிந்திக்கும் போதினில் வந்துதான் நினை சேர்ந்து தழுவி அருள்செயும் அதன்
மந்திரத்தால் இவ் உலகு எலாம் வந்த மாய களி பெரும் கூத்து காண் இதை – கண்ணன்:7 7/2,3
மீதி பொருள்கள் எவையுமே அதன் மேனியில் தோன்றிடும் வண்ணங்கள் வண்ண – கண்ணன்:7 8/3
தனி சுடர் நான் கண்டேன் அதன் ஆடல் உலகு என நான் கண்டேன் – கண்ணன்:7 12/4
தன்னிச்சை கொண்டு அலையும் சிங்கம் அதன் சத்தத்தினில் கலங்கும் யானை அதன் – கண்ணன்:12 4/1
தன்னிச்சை கொண்டு அலையும் சிங்கம் அதன் சத்தத்தினில் கலங்கும் யானை அதன்
முன் நின்று ஓடும் இளமான்கள் இவை முட்டாது அயல் பதுங்கும் தவளை – கண்ணன்:12 4/1,2
மற்று அதன் பின்னர் இருவரும் அரு மந்திர கேள்வியுடையவன் பெரும் – பாஞ்சாலி:1 58/1
பண்ணரும் பாவம் என்று எண்ணினால் அதன் பாரம் அவர்தமை சாருமோ பின்னும் – பாஞ்சாலி:1 80/2
அங்கு அதன் விந்தை அழகினை காண அன்பொடு நும்மை அழைத்தனன் வேந்தன் – பாஞ்சாலி:1 123/4
ஆங்கு அதன் பின் மூன்றாம் நாள் இளைஞரோடும் அணியிழை அ பாஞ்சாலர் விளக்கினோடும் – பாஞ்சாலி:1 145/1
தருமத்தை அப்போது வெல்ல காண்போம் தனு உண்டு காண்டீவம் அதன் பேர் என்றான் – பாஞ்சாலி:5 283/4
மாய குயிலும் அதன் மா மாய தீம் பாட்டும் – குயில்:4 1/12
சொல்லும் மொழி கேட்டு அதன் பின் கொல்லுதலே சூழ்ச்சி என – குயில்:7 1/12
ஊறு இலா புள்ளும் அதன் உள்ளே மறைந்ததுவால் – குயில்:8 1/26
ஆதரித்து வாழ்த்தி அருளினார் மற்று அதன் பின் – குயில்:9 1/8
அன்று நீ ஞாயிற்றின் உயிர் அதன் தெய்வம் – வசனகவிதை:2 6/3
அதன் வீடாகிய ஞாயிற்றை புகழ்கின்றோம் – வசனகவிதை:2 12/22
உயிர் பொருள் காற்று அதன் செய்கை – வசனகவிதை:4 5/4
வெளியுலகத்திலே அதன் செய்கையை நாம் அறிவோம் நாம் அறிவதில்லை – வசனகவிதை:4 7/14
அதன் சலனம் எதனால் நிகழ்வது உயிருடைமையால் – வசனகவிதை:4 13/4
ஒரு பெரிய ஜந்து அதன் உடலுக்குள் பல சிறிய ஜந்துக்கள் அவற்றுள் அவற்றிலும் சிறிய பல ஜந்துக்கள் – வசனகவிதை:4 15/14
உலகம் நல்லது கடவுள் ஒளிப்பொருள் அறிவு கடவுள் அதன் நிலை மோக்ஷம் – வசனகவிதை:6 5/2
உய்கை கொண்டு அதன் நாமத்தை கூறின் உணர்வு கொண்டவர் தேவர்கள் ஆவர் – பிற்சேர்க்கை:1 4/2
வானகம் நோக்கினேன் மற்று அதன் மாண்பினை – பிற்சேர்க்கை:17 1/14
மேல்

அதன்கண் (1)

வலி இழந்திருக்கும் என் உயிர்க்கு அதன்கண் வளர்ந்திடும் ஆசை மீது ஆணை –தேசீய:50 5/1
மேல்

அதன்றியே (1)

நினைக்க நெஞ்சம் உருகும் பிறர்க்கு இதை நிகழ்த்த நா நனி கூசும் அதன்றியே
எனைத்து இங்கு எண்ணி வருந்தியும் இவ் இடர் யாங்ஙன் மாற்றுவது என்பதும் ஓர்ந்திலம் – சுயசரிதை:1 30/1,2
மேல்

அதனால் (2)

காண்போம் அதனால் கவலை பிணி தீர்ந்து – தோத்திர:66 1/3
அதனால் காற்றுத்தேவன் சினம் எய்தி அவர்களை அழிக்கின்றான் – வசனகவிதை:4 8/15
மேல்

அதனாலே (2)

காதலினால் சாகாமலிருத்தல் கூடும் கவலை போம் அதனாலே மரணம் பொய்யாம் – சுயசரிதை:2 49/4
அமிழ்து நினது அகத்தினிலே மணம் வீசும் அதனாலே அமரத்தன்மை – பிற்சேர்க்கை:11 3/2
மேல்

அதனிடத்தே (4)

உனக்கு அதனிடத்தே இவ்வகைப்பட்ட அன்பு யாது பற்றியது – வசனகவிதை:2 6/13
அதனிடத்தே நெய் பொழிகின்றோம் – வசனகவிதை:2 8/10
அதனிடத்தே தசை பொழிகின்றோம் – வசனகவிதை:2 8/12
அதனிடத்தே செந்நீர் பொழிகின்றோம் – வசனகவிதை:2 8/14
மேல்

அதனிடை (3)

அறிவும் நீ தருமம் நீ உள்ளம் நீ அதனிடை
மருமம் நீ உடற்கண் வாழ்ந்திடும் உயிர் நீ –தேசீய:19 4/1,2
மற்று அதனிடை ஓர் வஞ்சகத்தொடு முள் – தனி:13 1/17
ஆத்திரம் நின்றது அதனிடை நித்தம் ஆயிரம் தொல்லைகள் சூழ்ந்தன – கண்ணன்:7 1/4
மேல்

அதனில் (2)

அற்றதால் மறுகும் என் உயிர்க்கு அதனில் ஆர்ந்த பேராவலின் ஆணை –தேசீய:50 4/3
அதனில் உண்மையோடு ஆர்ந்திடல் சாலும் என்று அறம் விதிப்பதும் அப்பொழுது ஓர்ந்திலேன் – சுயசரிதை:1 37/4
மேல்

அதனிலும் (8)

பெரும் கொலை வழியாம் போர் வழி இகழ்ந்தாய் அதனிலும் திறன் பெரிது உடைத்தாம் –தேசீய:41 5/1
பைய சதிகள்செய்தாயே அதனிலும் என் – தோத்திர:56 1/7
மஹத் அதனிலும் பெரிய மஹத் அதனிலும் பெரிது அதனிலும் பெரிது – வசனகவிதை:4 15/16
மஹத் அதனிலும் பெரிய மஹத் அதனிலும் பெரிது அதனிலும் பெரிது – வசனகவிதை:4 15/16
மஹத் அதனிலும் பெரிய மஹத் அதனிலும் பெரிது அதனிலும் பெரிது – வசனகவிதை:4 15/16
அணு அதனிலும் சிறிய அணு அதனிலும் சிறிது அதனிலும் சிறிது – வசனகவிதை:4 15/17
அணு அதனிலும் சிறிய அணு அதனிலும் சிறிது அதனிலும் சிறிது – வசனகவிதை:4 15/17
அணு அதனிலும் சிறிய அணு அதனிலும் சிறிது அதனிலும் சிறிது – வசனகவிதை:4 15/17
மேல்

அதனினால் (1)

அவமறு செய்கை அதனினால் இயலும் அளவு எல்லாம் எம்மவர் இந்த –தேசீய:50 11/3
மேல்

அதனினும் (1)

யான் அதை ஒரோவழி கண்டுளேன் அதனினும்
மானத ஒளியது மங்கும் ஓர் கணத்தே – பிற்சேர்க்கை:16 1/9,10
மேல்

அதனுடன் (1)

அதனுடன் நீ எப்படி இரண்டற கலக்கிறாய் – வசனகவிதை:2 6/14
மேல்

அதனுடை (2)

ஆழும் நெஞ்சகத்து ஆசை இன்று உள்ளதேல் அதனுடை பொருள் நாளை விளைந்திடும் – சுயசரிதை:1 12/2
நீயும் அதனுடை தோற்றம் இந்த நீல நிறம் கொண்ட வானமும் ஆங்கே – பிற்சேர்க்கை:8 20/1
மேல்

அதனை (47)

இன்னும் பல நூல்களிலே இசைத்த ஞானம் என் என்று புகழ்ந்து உரைப்போம் அதனை இந்நாள் –தேசீய:12 4/3
எல்லை ஒன்று இன்மை எனும் பொருள் அதனை
கம்பன் குறிகளால் காட்டிட முயலும் –தேசீய:24 1/23,24
செய்தி ஒன்று அதனை தெளிவுற கேட்பாய் –தேசீய:24 1/50
மனத்தில் அதனை கொள்ளார் –தேசீய:40 13/3
வில் விறலால் போர்செய்தல் பயன் இலதாம் என அதனை வெறுத்தே உண்மை –தேசீய:43 3/3
கல்வி என்னும் வலிமை கொண்ட கோட்டை கட்டினான் நல்ல கருத்தினால் அதனை சூழ்ந்து ஓர் அகழி வெட்டினான் –தேசீய:45 2/1
கடவுள் இ நாட்டிற்கு ஈந்ததோர் புனித கட்டளைதன்னினும் அதனை
திடனுற நிறுவ முயலுதல் மற்று இ தேசத்தே பிறந்தவர்க்கு எல்லாம் –தேசீய:50 7/1,2
இந்திரனார் உலகினிலே நல் இன்பம் இருக்குது என்பார் அதனை இங்கே கொண்டு எய்தி – தோத்திர:20 4/1
சாதிகள் எல்லாம் அதனை கேட்டு – தோத்திர:26 6/4
நண்ணிடும் ஞானபாநு அதனை நாம் நன்கு போற்றின் – தோத்திர:71 4/4
வெள்ளம் உன்று உண்டாம் அதனை தெய்வம் என்பார் வேதியரே –வேதாந்த:11 1/2
ஈண்டு பொருளாய் அதனை ஈட்டுவதாய் நிற்குமிதே –வேதாந்த:11 8/2
மற்று அதனை ஓர்ந்திடவே காக்கையிடம் வந்திட்டேன் – தனி:1 15/1
வறியவன் உடைமை அதனை வாயு பொடிக்கவில்லை – தனி:6 3/2
வாழ்ந்திருக்க என்றே அதனை வாயு பொறுத்துவிட்டான் – தனி:6 4/2
அன்பு எனும் பெரு வெள்ளம் இழுக்குமேல் அதனை யாவர் பிழைத்திட வல்லரே – சுயசரிதை:1 6/3
அன்பினால் முத்தி என்றான் புத்தன் அந்நாள் அதனை இந்நாள் கோவிந்தசாமி செய்தான் – சுயசரிதை:2 38/1
ஆபத்தினில் வந்து பக்கத்திலே நின்று அதனை விலக்கிடுவான் சுடர் – கண்ணன்:1 7/3
அன்பும் நீ உடையை அதனை யான் நம்பி – கண்ணன்:6 1/82
என் அப்பன் என் ஐயன் என்றால் அதனை எச்சிற்படுத்தி கடித்து கொடுப்பான் – கண்ணன்:9 2/2
மாயம் வல்ல மாமன் அதனை வசமது ஆக்கிவிட்டான் – பாஞ்சாலி:2 189/2
கீழே இருந்து ஓர் கிழ காளை மாடு அதனை
ஆழ மதியுடனே ஆவலுற கேட்பதுவும் – குயில்:7 1/7,8
யான் அதனை கண்டே இது நமது பொய் குயிலோ – குயில்:8 1/10
ஆங்கு அதனை விட்டு பிரிவதற்கும் ஆகவில்லை – குயில்:8 1/13
மாயம் இழைத்தால் அதனை மானிடனும் கொள்ளுவதோ – குயில்:9 1/220
கொண்டு அதனை முத்தமிட்டேன் கோகிலத்தை காணவில்லை – குயில்:9 1/225
வைகறை நன்று அதனை வாழ்த்துகின்றோம் – வசனகவிதை:2 3/17
நீ அதனை உமிழ்கின்றாயா – வசனகவிதை:2 7/3
அதனை மீளவும் நீராக்கும்படி காற்றை ஏவுகின்றான் – வசனகவிதை:2 11/9
அதனை புகழ்கின்றோம் – வசனகவிதை:2 12/21
அதனை யவனர் வணங்கி ஒளிபெற்றனர் – வசனகவிதை:2 13/4
அதனை போற்றுகின்றோம் – வசனகவிதை:2 13/12
அதனை மேகங்கள் வந்து மறைக்கின்றன – வசனகவிதை:3 2/3
அதனை அவள் தருக – வசனகவிதை:3 2/24
அயர்வு கொல்லும் அதனை ஊக்கம் கொல்லும் – வசனகவிதை:3 3/7
அவித்தை கொல்லும் அதனை வித்தை கொல்லும் – வசனகவிதை:3 3/8
நாம் அச்சம்கொண்டோம் தாய் அதனை நீக்கி உறுதி தந்தாள் – வசனகவிதை:3 3/9
அதனை அடிக்கடி புதுப்பித்துக்கொண்டிருந்தால் அந்த வடிவத்திலே சக்தி நீடித்து நிற்கும் – வசனகவிதை:3 5/12
சக்தி குறைந்துபோய் அதனை அவித்துவிடாதே – வசனகவிதை:4 6/6
பேய் போல வீசி அதனை மடித்துவிடாதே – வசனகவிதை:4 6/7
அதனை வழிபடுகின்றோம் – வசனகவிதை:4 10/18
அதனை அவ் வழியிலே தூண்டி செல்பவன் காற்று – வசனகவிதை:4 12/16
அதனை முப்போதும் போற்றி வாழ்த்துதல்செய்கின்றோம் – வசனகவிதை:4 13/21
சூட்டின் மிகுதியால் எங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கன்றுகாலிகளுக்கும் நோய் வருகிறது அதனை மாற்றி அருள வேண்டும் – வசனகவிதை:5 2/9
அச்சமே நரகம் அதனை சுட்டு – வசனகவிதை:7 0/89
யார் அறிவார் நின் பெருமை யார் அதனை மொழியினிடை அமைக்க வல்லார் – பிற்சேர்க்கை:11 4/4
யான் எனும் பொருள்தான் என்னை-கொல் அதனை இவ் – பிற்சேர்க்கை:16 1/11
மேல்

அதனையும் (1)

அன்னிய மன்னர் மக்கள் பூமியில் உண்டாம் என்னும் அதனையும் சொல்லிடடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 2/2
மேல்

அதனோடே (1)

ஏற்றி அதனோடே இன் அமுதை தான் கலந்து – குயில்:9 1/244
மேல்

அதாவது (2)

சாத்திரம் அதாவது மதியிலே தழுவிய –தேசீய:24 1/69
அதாவது சக்தியை அவ் வடிவத்திலே காக்கலாம் – வசனகவிதை:3 5/19
மேல்

அதி (7)

அதி ரத மன்னர்காள் துரகத்து அதிபர்காள் –தேசீய:32 1/6
ஒளியுறும் உயிர் செடியில் இதை ஓங்கிடும் அதி வலிதனில் பிழிந்தோம் – தோத்திர:11 4/2
வேதனை பற்பல உற்றன நல் திறல் வீரம் அழித்து அதி துக்கம் மிகுத்தி மேதகு நல் கலை முற்ற ஒழித்தனம் இனியேனும் – பிற்சேர்க்கை:24 1/3
ஆதரமுற்று ஒரு பக்கம் நிலைத்தவர் ஆணவமுற்றவர் ஈற்று மரித்திட யாவர் ஒருமித்து அதி நட்பொடு சட்டென வருவீரே – பிற்சேர்க்கை:24 1/4
அறமே அழிந்து வசையே தழைத்த அதி நீசர் மிக்க அகம் மேவி அறிவே சிறுத்த முழுமூடர் வெற்றி அதி ஆணவத்தர் முறையாலே – பிற்சேர்க்கை:24 2/2
அறமே அழிந்து வசையே தழைத்த அதி நீசர் மிக்க அகம் மேவி அறிவே சிறுத்த முழுமூடர் வெற்றி அதி ஆணவத்தர் முறையாலே – பிற்சேர்க்கை:24 2/2
அதி ஆசை விஞ்சி நெறி ஏதும் இன்றி அவமான வஞ்சம் மிகவே – பிற்சேர்க்கை:24 4/1
மேல்

அதிக (4)

அம்பிகையை சரண்புகுந்தால் அதிக வரம் பெறலாம் – தோத்திர:41 7/2
அதிக மோகம் அவன் உளம்கொண்டான் ஐவர் மீதில் இங்கு எம்மை வெறுப்பான் – பாஞ்சாலி:1 98/4
வள்ளியம்மை அதிக கூச்சலிடவே கந்தன் அதை விட்டுவிட்டது – வசனகவிதை:4 1/38
எங்களுக்குள்ளே காதல் இன்பம் அதிகம் ஆதலால் நாங்கள் அதிக ஸந்தோஷமும் பாட்டும் நகைப்பும் – வசனகவிதை:6 3/36
மேல்

அதிகம் (3)

டுபுக் வெயில் காற்று ஒளி இவற்றின் தீண்டுதல் மிருக மனிதர்களை காட்டிலும் எங்களுக்கு அதிகம்
எங்களுக்கு உடம்பு சிறிது ஆதலால் தீனி சொற்பம் அதை சிறிது சிறிதாக நெடுநேரம் தின்கிறோம் – வசனகவிதை:6 3/33,34
ஆதலால் எங்களுக்கு உணவின்பம் அதிகம் மிருக மனித ஜாதியார்களுக்குள் இருப்பதை காட்டிலும் – வசனகவிதை:6 3/35
எங்களுக்குள்ளே காதல் இன்பம் அதிகம் ஆதலால் நாங்கள் அதிக ஸந்தோஷமும் பாட்டும் நகைப்பும் – வசனகவிதை:6 3/36
மேல்

அதிகமாகிவிட்டதே (1)

நானும் பல தினங்கள் பொறுத்திருந்தேன் இது நாளுக்குநாள் அதிகமாகிவிட்டதே
கூனன் ஒருவன் வந்து இ நாணி பின்னலை கொண்டை மலர் சிதற நின்று இழுத்ததும் – கண்ணன்:11 2/1,2
மேல்

அதிசய (1)

அதிசய கொடுங்கோலம் விளைந்து அரசர்தம் குலத்தினை அழிக்கும் என்றான் – பாஞ்சாலி:1 107/3
மேல்

அதிசயங்கள் (2)

ஆனாலும் நின்றன் அதிசயங்கள் யாவினுமே – குயில்:7 1/93
ஆசை தரும் கோடி அதிசயங்கள் கண்டதிலே – குயில்:7 1/99
மேல்

அதிசயத்தை (1)

ஆளை விழுங்கும் அதிசயத்தை கூறுவனோ – குயில்:9 1/233
மேல்

அதிசயமா (1)

அன்னம் நறு நெய் பாலும் அதிசயமா தருவாய் – தோத்திர:58 2/5
மேல்

அதிட்டமுடையவள் (1)

துன்னும் அதிட்டமுடையவள் இவர் தோற்றது அனைத்தையும் மீட்டலாம் – பாஞ்சாலி:3 241/4
மேல்

அதிதியர்தம்முளே (1)

அதிதியர்தம்முளே முதல் மாண்புடையான் என கொண்டனர் – பாஞ்சாலி:1 79/4
மேல்

அதிதியை (1)

மந்திரத்தில் அ சேதியர் மன்னனை மாய்த்திட்டார் ஐய மா மகத்தில் அதிதியை கொல்ல மரபு உண்டோ – பாஞ்சாலி:1 48/3
மேல்

அதிநீசர் (1)

மதர்த்து எழுந்த இன் புளகித இளமுலை மருட்டு மங்கையர் அழகினில் நிதியினில் வசப்படும்படி சிலர்களை மயல்புரி அதிநீசர்
மயிர்த்தலம்தொறும் வினை கிளர் மறமொடு மறப்பரும் பல கொலைபுரி கொடிய வல் வன குறும்பர் வெவ் விடம் நிகர் தகவினர் முறையாலே – பிற்சேர்க்கை:24 3/4,5
மேல்

அதிபதி (1)

சிவனுடை நண்பன் என்பார் வடதிசைக்கு அதிபதி அளகேசன் என்பார் – பாஞ்சாலி:1 14/1
மேல்

அதிபர்காள் (1)

அதி ரத மன்னர்காள் துரகத்து அதிபர்காள்
எதிரிகள் துணுக்குற இடித்திடு பதாதிகாள் –தேசீய:32 1/6,7
மேல்

அதிபன் (1)

அந்த வேளையதனில் ஐவர்க்கு அதிபன் இஃது உரைப்பான் – பாஞ்சாலி:2 184/1
மேல்

அதிர்ச்சி (1)

கோபத்தால் நாடியிலே அதிர்ச்சி உண்டாம் கொடும் கோபம் பேரதிர்ச்சி சிறிய கோபம் – சுயசரிதை:2 14/1
மேல்

அதிர்ச்சிக்கு (1)

சூழும் எனது அதிர்ச்சிக்கு அஞ்சேல் துணிக நீ – பிற்சேர்க்கை:25 7/1
மேல்

அதிர்ச்சியிலே (1)

ஆபத்தாம் அதிர்ச்சியிலே சிறியது ஆகும் அச்சத்தால் நாடி எலாம் அவிந்துபோகும் – சுயசரிதை:2 14/2
மேல்

அதிர்ச்சியினால் (1)

ஞானானுபவத்தில் இது முடிவாம் கண்டீர் நாடியிலே அதிர்ச்சியினால் மரணம் என்றான் – சுயசரிதை:2 13/4
மேல்

அதிர (1)

பேரிகை கொட்டி திசைகள் அதிர நின் பெயர் முழக்கிடுவேன் – கண்ணன்:22 3/2
மேல்

அதிரவே (1)

சக்தி என்ற மதுவை உண்போமடா தாளம்கொட்டி திசைகள் அதிரவே
ஒத்து இயல்வதொர் பாட்டும் குழல்களும் ஊர் வியக்க களித்து நின்று ஆடுவோம் – பல்வகை:5 5/1,2
மேல்

அதிருப்தியை (1)

அதிருப்தியை கொத்துவோம் கொல்லுவோம் – வசனகவிதை:6 3/40
மேல்

அதில் (58)

பட்டு துகில் எனலாமோ அதில் பாய்ந்து சுழற்றும் பெரும் புயல் காற்று –தேசீய:14 2/1
இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால் அதில் எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால் –தேசீய:14 3/1
சிந்து எனும் தெய்வ திருநதியும் மற்று அதில் சேர் –தேசீய:48 7/1
செவ்விய நெறி அதில் சிவநிலை பெறலாம் – தோத்திர:1 28/4
தேகத்தை சாய்த்துவிடு அல்லால் அதில் சிந்தனை மாய்த்துவிடு – தோத்திர:14 1/2
சக்தி தரும் திறன் அதில் ஏறும் மெய்யை – தோத்திர:24 6/3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அதில்
சாத்துவிக தன்மையினை சூடும் – தோத்திர:24 13/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அதில்
சாரும் நல்ல உறுதியும் சீரும் – தோத்திர:24 14/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அதில்
சார்ந்திருக்கும் நல்லுறவும் தேசும் – தோத்திர:24 15/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அதில்
சாவு பெறும் தீவினையும் ஊழும் – தோத்திர:24 18/4,5
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அதில்
சாரும் நல்ல வார்த்தைகளும் பாட்டும் – தோத்திர:24 24/4,5
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அதில்
சார்வது இல்லை அச்சமுடன் சூதும் – தோத்திர:24 26/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில்
தள்ளிவிடும் பொய் நெறியும் தீங்கும் – தோத்திர:24 33/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில்
சஞ்சலத்தின் தீய இருள் விலகும் மதி – தோத்திர:24 34/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில்
சக்தி ஒளி நித்தமும் நின்று இலகும் – தோத்திர:24 34/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில்
சார்வதில்லை ஐயம் எனும் பாம்பு மதி – தோத்திர:24 35/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில்
தான் முளைக்கும் முக்தி விதை காம்பு – தோத்திர:24 35/4,5
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அதில்
சார வரும் புயல்களை வாட்டும் – தோத்திர:24 39/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அதில்
சக்தி சிவநாதம் நித்தம் ஒலிக்கும் அகம் – தோத்திர:24 45/2,3
சக்தி எனும் இன்பம் உள்ள பொய்கை அதில்
தன் அமுத மாரி நித்தம் பெய்கை – தோத்திர:26 5/3,4
பண்ண பெரு நிதியம் வேண்டும் அதில் பல்லோர் துணைபுரிதல் வேண்டும் சுவை – தோத்திர:32 7/2
சித்த சாகரம் செய்தனை ஆங்கு அதில் செய்த கர்மபயன் என பல்கினை – தோத்திர:34 6/1
ஏற்கும் ஓர் தாமரைப்பூ அதில் இணை மலர் திருவடி இசைந்திருப்பாள் – தோத்திர:59 3/2
ஏடு தரித்திருப்பாள் அதில் இங்கிதமாக பதம் படிப்பாள் அதை – தோத்திர:64 2/2
துன்பமும் இல்லை அதில்
இன்பமும் இல்லை பிற பிறப்பு இல்லை – தோத்திர:68 26/2,3
செய்தல் உன் கடனே அதில்
எய்துறும் விளைவினில் எண்ணம் வைக்காதே – தோத்திர:68 28/2,3
இழிபொருள் காணில் விரைந்து அதில் இசைவாய் –வேதாந்த:22 1/15
சாதி பிரிவுகள் சொல்லி அதில் தாழ்வு என்றும் மேல் என்றும் கொள்வார் – பல்வகை:3 7/1
வண்ணங்கள் வேற்றுமைப்பட்டால் அதில் மானுடர் வேற்றுமை இல்லை – பல்வகை:3 17/1
அன்பு என்று கொட்டு முரசே அதில் ஆக்கம் உண்டாம் என்று கொட்டு – பல்வகை:3 19/1
அன்பு என்று கொட்டு முரசே அதில் யார்க்கும் விடுதலை உண்டு – பல்வகை:3 27/1
கன்னங்கரிய இருள் நேரம் அதில் காற்றும் பெரு மழையும் சேரும் – பல்வகை:9 3/1
ஈர சுவையதில் ஊறி வரும் அதில் இன்புறுவாய் மனமே – தனி:3 2/2
தனிமை கண்டதுண்டு அதில் சாரம் இருக்குது அம்மா – தனி:6 5/1
ஓம் என்று உரைத்துவிடின் போதுமோ அதில் உண்மை பொருள் அறியலாகுமோ – தனி:11 2/1
உண்மை ஒளிர்க என்று பாடவோ அதில் உங்கள் அருள் பொருந்தக்கூடுமோ – தனி:11 3/1
புல் நிலை எய்திய போழ்து அதில் நெடுங்கால் – தனி:13 1/74
அறிந்திலரே போன்று அதில் களிக்கின்றார் – தனி:13 1/78
கோத்த சிந்தனையோடு ஏகி அதில் மகிழ்கொண்டு நாட்கள் பல கழித்திட்டனன் – சுயசரிதை:1 10/3
கையில் ஒரு நூல் இருந்தால் விரிக்க சொல்வேன் கருத்தை அதில் காட்டுவேன் வானை காட்டி – சுயசரிதை:2 29/1
அன்பொடு அவள் சொல்லி வருவாள் அதில் அற்புதம் உண்டாய் பரவசமடைவேன் – கண்ணன்:2 2/4
சந்திரன் என்று ஒரு பொம்மை அதில் தண் அமுதம் போல ஒளி பரந்து ஒழுகும் – கண்ணன்:2 3/2
எல்லை அதில் காணுவதில்லை அலை எற்றி நுரை கக்கி ஒரு பாட்டு இசைக்கும் – கண்ணன்:2 5/3
கண்ணில் தெரியுது ஒரு தோற்றம் அதில் கண்ணன் அழகு முழுது இல்லை – கண்ணன்:14 2/1
சிரித்த ஒலியினிலுள் கை விலக்கியே திருமி தழுவி அதில் நின் முகம் கண்டேன் – கண்ணன்:17 4/4
வேத திருவிழியாள் அதில் மிக்க பல் உரை எனும் கரு மை இட்டாள் – பாஞ்சாலி:1 4/1
பொன் தடம் தேர் ஒன்று வாலிகன் கொண்டு விடுத்ததும் அதில் பொன் கொடி சேதியர் கோமகன் வந்து தொடுத்ததும் – பாஞ்சாலி:1 50/1
வெம் சமர் செய்திடுவோம் எனில் அதில் வெற்றியும் தோல்வியும் யார் கண்டார் அந்த – பாஞ்சாலி:1 55/1
சூதுக்கு அவரை அழைத்து எலாம் அதில் தோற்றிடுமாறு புரியலாம் இதற்கு – பாஞ்சாலி:1 91/3
நல்வழி தீயவழி என நாம் அதில் சோதனை செய தகுமோ – பாஞ்சாலி:1 101/2
ஏக மவுனம் இயன்றது காண் மற்று அதில் ஓர் – குயில்:3 1/2
மண்ணை கட்டினால் அதில் உள்ள வானத்தை கட்டியது ஆகாதா – வசனகவிதை:3 5/3
எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த வீட்டு கயிறும் பேசும் அதில் ஸந்தேகமே இல்லை – வசனகவிதை:4 1/16
கனி தரும் மாமரம் ஒன்று அதில் காய்களும் பிஞ்சு கனிகளும் உண்டு – பிற்சேர்க்கை:8 1/2
நாவிற்கு இனியதை தின்பார் அதில் நாற்பதினாயிரம் சாதிகள் சொல்வார் – பிற்சேர்க்கை:8 2/2
நன்று புராணங்கள் செய்தார் அதில் நல்ல கவிதை பலபல தந்தார் – பிற்சேர்க்கை:8 9/2
மதியாது அதில் தாக்கி மைந்தன் விஜயம் பெறவே – பிற்சேர்க்கை:25 18/2
நன்று அதில் மகிழ்வோம் விடுதலை நாடி – பிற்சேர்க்கை:26 1/52
மேல்

அதிலுள்ள (1)

அதிலுள்ள பஞ்சை எடுத்து புதிய மெத்தையிலே போடு – வசனகவிதை:3 5/15
மேல்

அதிலே (1)

பொருந்தாத பொருள்களை பொருத்திவைத்து அதிலே இசை உண்டாக்குதல் சக்தி – வசனகவிதை:3 7/9
மேல்

அதினும் (2)

துறந்தார் திறமை பெரிது அதினும் பெரிதாகும் இங்கு – தோத்திர:1 10/1
வாழி அதினும் சிறப்பாம் மற்ற இவை இரண்டனுக்கும் வல்லார்தம்மை – பிற்சேர்க்கை:10 2/2
மேல்

அது (116)

கொஞ்சமோ பிரிவினைகள் ஒரு கோடி என்றால் அது பெரிதாமோ –தேசீய:15 4/2
எனில் அது தழுவல் இயன்றிடா வண்ணம் –தேசீய:24 1/110
வெள்ளை நிறத்தவர்க்கே ராஜ்யம் அன்றி வேறெவர்க்கும் அது தியாஜ்யம் சிறுபிள்ளைகளுக்கே –தேசீய:35 3/1
தெளிவுறும் அறிவினை நாம் கொண்டு சேர்த்தனம் நினக்கு அது சோமரசம் – தோத்திர:11 4/1
குகைக்குள் அங்கே இருக்குதடா தீ போலே அது குழந்தையதன் தாய் அடி கீழ் சேய் போலே – தோத்திர:20 2/2
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சாதனைகள் யாவினையும் கூடும் கையை – தோத்திர:24 1/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தியுற்று கல்லினையும் சாடும் – தோத்திர:24 1/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தி வழியதனை காணும் கண்ணை – தோத்திர:24 2/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சத்தியமும் நல் அருளும் பூணும் – தோத்திர:24 2/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தி திருப்பாடலினை வேட்கும் – தோத்திர:24 3/4,5
சக்தி புகழினை அது முழங்கும் வாய் – தோத்திர:24 4/3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தி நெறி யாவினையும் வழங்கும் – தோத்திர:24 4/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சாதல் அற்ற வழியினை தேறும் – தோத்திர:24 6/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சந்ததமும் நல் அமுதை பாடும் கண்டம் – தோத்திர:24 7/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தியுடன் என்றும் உறவாடும் – தோத்திர:24 7/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
தாரணியும் மேலுலகும் தாங்கும் தோள் – தோத்திர:24 8/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தி பெற்று மேரு என ஓங்கும் – தோத்திர:24 8/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தியுற நித்தம் விரிவாகும் நெஞ்சம் – தோத்திர:24 9/2,3
சக்திதனக்கே எமது வயிறு அது
சாம்பரையும் நல்ல உணவாக்கும் சிவ – தோத்திர:24 10/2,3
சக்திதனக்கே எமது வயிறு அது
சக்தி பெற உடலினை காக்கும் – தோத்திர:24 10/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சாடி எழு கடலையும் தாவும் கால் – தோத்திர:24 12/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சஞ்சலம் இல்லாமல் எங்கும் மேவும் – தோத்திர:24 12/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சஞ்சலங்கள் தீர்ந்து ஒருமை கூடும் மனம் – தோத்திர:24 13/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தி அற்ற சிந்தனைகள் தீரும் மனம் – தோத்திர:24 14/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தி சக்தி சக்தி என்று பேசும் மனம் – தோத்திர:24 15/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தி நுட்பம் யாவினையும் நாடும் மனம் – தோத்திர:24 16/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தி சக்தி என்று குதித்து ஆடும் – தோத்திர:24 16/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சக்தியினை எ திசையும் சேர்க்கும் மனம் – தோத்திர:24 17/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
தான் விரும்பில் மா மலையை பேர்க்கும் – தோத்திர:24 17/4,5
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அது
சந்தமும் சக்திதனை சூழும் மனம் – தோத்திர:24 18/2,3
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது
சக்தி சக்தி என்று குழல் ஊதும் சித்தம் – தோத்திர:24 26/2,3
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது
சக்தி என்று வீணைதனில் பேசும் சித்தம் – தோத்திர:24 27/2,3
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது
சக்தி பரிமளம் இங்கு வீசும் – தோத்திர:24 27/4,5
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது
சக்தி என்று தாளமிட்டு முழக்கும் சித்தம் – தோத்திர:24 28/2,3
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது
சஞ்சலங்கள் யாவினையும் அழிக்கும் – தோத்திர:24 28/4,5
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது
சக்தி வந்து கோட்டைகட்டி வாழும் சித்தம் – தோத்திர:24 29/2,3
சக்திதனக்கே உரிமையாக்கு அது
சக்தி அருள் சித்திரத்தில் ஆழும் – தோத்திர:24 29/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
சங்கடங்கள் யாவினையும் உடைக்கும் மதி – தோத்திர:24 30/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
சார வரும் தீமைகளை விலக்கும் மதி – தோத்திர:24 31/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
சஞ்சல பிசாசுகளை கலக்கும் – தோத்திர:24 31/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
சக்தி செய்யும் விந்தைகளை தேடும் மதி – தோத்திர:24 32/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
சக்தி உறைவிடங்களை நாடும் – தோத்திர:24 32/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
தர்க்கம் எனும் காட்டில் அச்சம் நீக்கும் மதி – தோத்திர:24 33/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
தாரணியில் அன்பு நிலைநாட்டும் மதி – தோத்திர:24 36/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
சர்வ சிவசக்தியினை காட்டும் – தோத்திர:24 36/4,5
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது
சக்தி திருவருளினை சேர்க்கும் மதி – தோத்திர:24 37/2,3
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது
தாமத பொய் தீமைகளை போக்கும் – தோத்திர:24 37/4,5
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது
சத்தியத்தின் வெல் கொடியை நாட்டும் மதி – தோத்திர:24 38/2,3
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது
தாக்க வரும் பொய் புலியை ஓட்டும் – தோத்திர:24 38/4,5
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது
சத்திய நல் இரவியை காட்டும் மதி – தோத்திர:24 39/2,3
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது
சக்தி விரதத்தை என்றும் பூணும் மதி – தோத்திர:24 40/2,3
சக்திதனக்கே அடிமையாக்கு அது
சந்ததமும் இன்பமுற மிளிரும் – தோத்திர:24 41/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
தன்னை ஒரு சக்தி என்று தேரும் அகம் – தோத்திர:24 42/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
தாமதமும் ஆணவமும் தீரும் – தோத்திர:24 42/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
தன்னை அவள் கோயில் என்று காணும் அகம் – தோத்திர:24 43/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
தன்னை எண்ணி துன்பமுற நாணும் – தோத்திர:24 43/4,5
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
சக்தி எனும் கடலில் ஓர் திவலை அகம் – தோத்திர:24 44/2,3
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு அது
சக்தி திருமேனி ஒளி ஜ்வலிக்கும் – தோத்திர:24 45/4,5
தாளில் விழுந்து அபயம் கேட்டேன் அது தாராயெனில் உயிரை தீராய் துன்பம் – தோத்திர:32 3/3
மேலும் ஆகி கீழும் ஆகி வேறு உள திசையும் ஆகி விண்ணும் மண்ணும் ஆன சக்தி வெள்ளம் இந்த விந்தை எல்லாம் ஆங்கு அது செய் கள்ளம் பழ – தோத்திர:38 1/3
பாற்கடலிடை பிறந்தாள் அது பயந்த நல் அமுதத்தின் பான்மை கொண்டாள் – தோத்திர:59 3/1
மண்ணில் தெரியுது வானம் அது நம் வசப்படல் ஆகாதோ –வேதாந்த:6 1/2
இன் அமுதிற்கு அது நேர் ஆகும் நம்மை யோவான் விடுவிக்க வருமளவும் –வேதாந்த:25 5/1
வாலை குழைத்து வரும் நாய்தான் அது மனிதர்க்கு தோழனடி பாப்பா – பல்வகை:2 4/2
நாதம்தான் அது நாரதர் வீணையோ நம்பிரான் கண்ணன் வேய்ங்குழல் இன்பமோ – பல்வகை:4 2/2
சின்னஞ்சிறிய குருவி அது ஜிவ்வென்று விண்ணிடை ஊசலிட்டு ஏகும் – தனி:2 2/2
பனி தொலைக்கும் வெயில் அது தேம் பாகு மதுரம் அன்றோ – தனி:6 5/2
விளம்புகின்றனர் அது மெய்யோ பொய்யோ – தனி:8 6/4
புகலுகின்றனர் அது பொய்யோ மெய்யோ – தனி:8 8/3
அங்கதனில் கண் விழித்தேன் அடடா ஓ அடடா அழகு என்னும் தெய்வம்தான் அது என்றே அறிந்தேன் – தனி:9 1/4
ஏதெலாம் நமக்கு இன்புற நிற்கும் எங்கள் தாய் அருள் பால் அது அன்றே – தனி:14 11/4
சந்திரன் ஒளியை ஈசன் சமைத்து அது பருகவென்றே – தனி:19 1/1
முன் தொடர்பினில் உண்மை இருந்ததால் மூண்ட பின் அது ஒர் கேளி என்று எண்ணினேன் – சுயசரிதை:1 36/3
நீர்ப்படும் சிறு புற்புதமாம் அது நீங்கவே உளம் குன்றி தளர்ந்தனன் – சுயசரிதை:1 40/4
போனதற்கு வருந்திலன் மெய்த்தவ புலமையோன் அது வானத்து ஒளிரும் ஓர் – சுயசரிதை:1 48/2
சங்கரன் என்று எப்போதும் முன்னே கொண்டு சரணடைந்தால் அது கண்டீர் சர்வ சித்தி – சுயசரிதை:2 41/4
அதுவே நீ என்பது முன் வேத ஓத்தாம் அது என்றால் எது என நான் அறைய கேளாய் – சுயசரிதை:2 60/1
அது என்றால் முன் நிற்கும் பொருளின் நாமம் அவனியிலே பொருள் எல்லாம் அதுவாம் நீயும் – சுயசரிதை:2 60/2
அது அன்றி பிறிதில்லை ஆதலாலே அவனியின் மீது எது வரினும் அசைவுறாமல் – சுயசரிதை:2 60/3
மந்தைமந்தையா மேகம் பல வண்ணமுறும் பொம்மை அது மழை பொழியும் – கண்ணன்:2 3/3
மெல்லமெல்ல போய் அவைதாம் விழும் விரி கடல் பொம்மை அது மிக பெரிதாம் – கண்ணன்:2 5/2
நின்னிடம் ஒன்று கேட்பேன் நீ அது
செய்திடல் வேண்டும் சேர்க்கையின்படியே – கண்ணன்:6 1/83,84
சந்திரன் சோதி உடையதாம் அது சத்திய நித்திய வஸ்துவாம் அதை – கண்ணன்:7 7/1
நிதி செய்தாரை பணிகுவர் மானிடர் மாமனே எந்த நெறியினால் அது செய்யினும் நாய் என நீள் புவி – பாஞ்சாலி:1 49/3
ஆள்வினை முன்னவர்க்கு இன்றியே புகழ் ஆர்ந்து இளையோர் அது கொள்வதை பற்றி – பாஞ்சாலி:1 65/3
வித்தகர் போற்றிடும் கங்கையாறு அது வீணில் பொருளை அழிப்பதோ ஒரு – பாஞ்சாலி:1 69/2
சத்தமிலா நெடும் காட்டினில் புனல் தங்கி நிற்கும் குளம் ஒன்று உண்டாம் அது
வைத்ததன் நீரை பிறர் கொளாவகை வாரடை பாசியில் மூடியே – பாஞ்சாலி:1 69/3,4
கண்ணனுக்கே அது சாலும் என்று உயர் கங்கைமகன் சொல செய்தனர் இதை – பாஞ்சாலி:1 80/1
சதிசெய தொடங்கிவிட்டாய் நின்றன் சதியினில்தான் அது விளையும் என்றான் – பாஞ்சாலி:1 107/4
கைப்பிடி கொண்டு சுழற்றுவோன்தன் கணக்கில் சுழன்றிடும் சக்கரம் அது
தப்பி மிகையும் குறையுமா சுற்றும் தன்மை அதற்கு உளதாகுமோ இதை – பாஞ்சாலி:1 138/1,2
ஆற்றுதற்கு உள்ள கடமைதான் முன்வந்து அவ்வக்கணம்தொறும் நிற்குமால் அது
தோற்றும் பொழுதில் புரிகுவார் பல சூழ்ந்து கடமை அழிப்பரோ – பாஞ்சாலி:1 141/3,4
மன்பதையின் உள செயல்கள் தெளிய காணும் மன்னவனே மற்று அது நீ அறியாது ஒன்றோ – பாஞ்சாலி:1 144/3
நீதம் எனக்கூடும் நெடுங்கால செய்தி அது
ஆணொடு பெண் முற்றும் நிகர் எனவே அந்நாளில் – பாஞ்சாலி:5 271/58,59
பண் இசை போல் இன் குரலால் பாவி அது கூறிடுமால் – குயில்:8 1/42
அன்னியன் கொண்டு ஏகிடுவான் என்னும் அது கேட்டு – குயில்:9 1/44
அது நன்று – வசனகவிதை:2 1/9
அது நின் காதலியா – வசனகவிதை:2 5/6
அது நின்னை தின்னுகிறதா – வசனகவிதை:2 7/4
அது பல கோடி தந்திகளுடையதோர் இசைக்கருவி – வசனகவிதை:2 11/12
அது வாழ்க – வசனகவிதை:2 11/22
அது நம் அறிவை ஒளியுறச்செய்க – வசனகவிதை:2 13/6
அது நம் வலிமையை வளர்த்திடுக – வசனகவிதை:2 13/20
அவள் உள்ளத்திலே பாடுகிறாள் அது குழலின் தொளையிலே கேட்கிறது – வசனகவிதை:3 7/8
கயிற்றினிடத்தில் பேசினால் அது மறுமொழி சொல்லுமா – வசனகவிதை:4 1/12
ஆனால் அது ஸந்தோஷமாக இருக்கும் சமயம் பார்த்து வார்த்தை சொல்லவேண்டும் – வசனகவிதை:4 1/14
கந்தன் பாடி முடிந்தவுடன் வள்ளி இது முடிந்தவுடன் அது மாற்றிமாற்றி பாடி கோலாஹலம் – வசனகவிதை:4 1/49
அது தழுவிக்கொள்ள வரும் இது ஓடும் கோலாஹலம் – வசனகவிதை:4 1/52
மகனே ஏதடா கேட்டாய் அந்த சிறிய கயிறு உறங்குகிறதா என்று கேட்கிறாயா இல்லை அது செத்துப்போய்விட்டது நான் ப்ராணசக்தி – வசனகவிதை:4 1/69
நான் விளங்கும் இடத்தே அவ் இரண்டும் இல்லை மாலையில் வந்து ஊதுவேன் அது மறுபடி பிழைத்துவிடும் – வசனகவிதை:4 1/73
அது நம்மை நோயின்றி காத்திடுக – வசனகவிதை:4 8/9
அது அமிழ்தம் நீ ஈரம் இல்லாத வீடுகளில் நல்ல உடைகளுடன் குடியிருப்பாயானால் – வசனகவிதை:4 10/16
அது காற்றின் இடம் வாயு நிலயம் – வசனகவிதை:4 12/5
அது பொருள்களை நிலைப்படுத்துகின்றது – வசனகவிதை:5 1/12
அது எப்படி – வசனகவிதை:6 2/31
சாத்திரம் சொல்லிடுமாயின் அது சாத்திரம் அன்று சதி என்று கண்டோம் – பிற்சேர்க்கை:8 13/2
செல்வத்துள் பிறந்தனமா அது பெறுவான் சிறு தொழில்கள் பயில வல்லோமா – பிற்சேர்க்கை:19 1/1
மேல்

அதுதான் (7)

தட நிலம் மிசை ஓர் சாதியை இறைவன் சமைக என பணிப்பனேல் அதுதான் –தேசீய:50 7/4
மாய குயில் அதுதான் மானுடவர் பேச்சினில் ஓர் – குயில்:3 1/11
மெய்யில் படும் முன் விரைந்து அதுதான் ஓடிவிட – குயில்:7 1/104
வானில் அதுதான் வழி காட்டி சென்றிடவும் – குயில்:8 1/23
இவள் எப்படி உண்டாயினாள் அதுதான் தெரியவில்லை – வசனகவிதை:3 8/2
தூண்டும் அருளால் யாம் ஓர் விளக்கை அவித்தால் அதுதான் சுற்றிச்சுற்றி – பிற்சேர்க்கை:7 4/2
மண்ணில் அதுதான் மதிப்பு அகன்றதாய்விடுமோ – பிற்சேர்க்கை:20 1/2
மேல்

அதுபற்றியே (1)

அதுபற்றியே கடலும் கவிழவில்லை – வசனகவிதை:5 1/9
மேல்

அதும் (1)

சொல்லுக வருவது உண்டேல் மன துணிவு இலையேல் அதும் சொல்லுக என்றான் – பாஞ்சாலி:2 177/4
மேல்

அதுவாம் (1)

அது என்றால் முன் நிற்கும் பொருளின் நாமம் அவனியிலே பொருள் எல்லாம் அதுவாம் நீயும் – சுயசரிதை:2 60/2
மேல்

அதுவாய் (1)

ஒன்றே அதுவாய் உலகம் எலாம் தோற்றமுற – குயில்:4 1/6
மேல்

அதுவும் (2)

ஐந்துறு பூதம் சிந்திப்போய் ஒன்றாக பின்னர் அதுவும் சக்தி கதியில் மூழ்கிப்போக அங்கே – தோத்திர:35 2/1
அதுவும் அற்றவர் வாய்ச்சொல் அருளீர் ஆண்மையாளர் உழைப்பினை நல்கீர் – தோத்திர:62 10/2
மேல்

அதுவே (6)

சுமை என பொறுப்பின் செயத்தினுக்கு அதுவே சூழ்ச்சியாம் என்பதை அறிந்தும் –தேசீய:50 8/4
வெறி கொண்டால் ஆங்கு அதுவே வீடாம் நெறி கொண்ட – தோத்திர:66 2/2
சொன்னால் அதுவே சுகம் – தோத்திர:66 4/4
அகத்தினிலே அவன் பாதமலரை பூண்டேன் அன்றே அப்போதே வீடு அதுவே வீடு – சுயசரிதை:2 43/4
அதுவே நீ என்பது முன் வேத ஓத்தாம் அது என்றால் எது என நான் அறைய கேளாய் – சுயசரிதை:2 60/1
சக்திகள் யாவும் அதுவே பல் சலனம் இறத்தல் பிறத்தலும் அஃதே – பிற்சேர்க்கை:8 21/1
மேல்

அதே (2)

இன்னும் அதே உரைப்போம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் – தோத்திர:18 4/4
ஜரிகை வேணும் ஜரிகை என்று ஒருவன் கத்திக்கொண்டு போகிறான் அதே சுருதியில் – வசனகவிதை:3 7/12
மேல்

அதை (57)

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் அதை
தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர் –தேசீய:14 0/1,2
மட்டு மிகுந்து அடித்தாலும் அதை மதியாது அவ் உறுதிகொள் மாணிக்க படலம் –தேசீய:14 2/2
இனி ஒரு விதிசெய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம் –தேசீய:17 2/1
திறமான புலமை எனில் வெளிநாட்டோர் அதை வணக்கம்செய்தல் வேண்டும் –தேசீய:22 3/4
அன்பற்ற மாக்கள் அதை பறித்தால் காவாயோ –தேசீய:27 9/2
வாள் முனை கொண்டு மற்று அதை கலக்கி –தேசீய:42 1/157
மாதா வாய்விட்டு அலற அதை சிறிதும் மதியாதே வாணாள் போக்கும் –தேசீய:43 4/1
நாட்டை நினைப்பாரோ எந்த நாள் இனி போய் அதை காண்பது என்றே அன்னை –தேசீய:53 3/1
நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கெட புழுதியில் எறிவதுண்டோ – தோத்திர:13 1/1
ஆதி பரம்பொருளின் ஊக்கம் அதை அன்னை என பணிதல் ஆக்கம் – தோத்திர:23 1/1
மீதி உயிர் இருக்கும்போதே அதை வெல்லல் சுகத்தினுக்கு யுக்தி – தோத்திர:23 5/2
சக்திதனை நாசி நித்தம் முகரும் அதை
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு சிவ – தோத்திர:24 5/2,3
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு அதை
தாக்க வரும் வாள் ஒதுங்கி போகும் – தோத்திர:24 9/4,5
சொல்லும் ஒர் வரம்பிட்டால் அதை – தோத்திர:42 8/2
கண்ணன் பிறந்தான் எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான் இந்த காற்று அதை எட்டு திசையிலும் கூறிடும் – தோத்திர:49 1/1
ஏடு தரித்திருப்பாள் அதில் இங்கிதமாக பதம் படிப்பாள் அதை
நாடி அருகணைந்தால் பல ஞானங்கள் சொல்லி இனிமை செய்வாள் இன்று – தோத்திர:64 2/2,3
காற்றை நுகர்ந்திருந்தேன் அங்கு கன்னி கவிதை கொணர்ந்து தந்தாள் அதை
ஏற்று மனம் மகிழ்ந்தே அடி என்னோடு இணங்கி மணம்புரிவாய் என்று – தோத்திர:64 3/2,3
பொன் திருக்குன்றம் அதை
சுற்றி இருக்கும் சுனைகளும் பொய்கையும் – தோத்திர:68 2/2,3
ஒன்று உளது உண்மை அதை
கொன்றிடொணாது குறைத்தலொண்ணாது – தோத்திர:68 25/2,3
படைகளும் தீண்டா அதை
படைகளும் தீண்டா அனல் – தோத்திர:68 27/1,2
ஓதுவதே போதும் அதை உள்ளுவதே போதுமடா –வேதாந்த:11 19/2
பாசம் அறுப்போம் இங்கு பார்வதி சக்தி விளங்குதல் கண்டு அதை
மோசம்செய்யாமல் உண்மை முற்றிலும் கண்டு வணங்கி வணங்கி ஓர் –வேதாந்த:15 3/2,3
கொத்தி திரியும் அந்த கோழி அதை கூட்டி விளையாடு பாப்பா – பல்வகை:2 3/1
சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே அதை தொழுது படித்திடடி பாப்பா – பல்வகை:2 12/1
செல்வம் நிறைந்த ஹிந்துஸ்தானம் அதை தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா – பல்வகை:2 12/2
மரத்தினை நட்டவன் தண்ணீர் நன்கு வார்த்து அதை ஓங்கிட செய்வான் – பல்வகை:3 22/1
வீட்டினில் எம்மிடம் காட்ட வந்தார் அதை வெட்டிவிட்டோம் என்று கும்மியடி – பல்வகை:6 3/2
அக்கினி குஞ்சு ஒன்று கண்டேன் அதை
அங்கு ஒரு காட்டில் ஓர் பொந்திடை வைத்தேன் – தனி:7 1/1,2
அல்லும் நன் பகலும் போற்றி அதை வழிபட்டு நின்றாய் – தனி:22 3/2
தீய மாய உலகிடை ஒன்றினில் சிந்தைசெய்து விடாயுறுங்கால் அதை
வாய் அடங்க மென்மேலும் பருகினும் மாய தாகம் தவிர்வது கண்டிலம் – சுயசரிதை:1 41/1,2
பாடைகட்டி அதை கொல்ல வழிசெய்கின்றார் பாரினிலே காதல் என்னும் பயிரை மாய்க்க – சுயசரிதை:2 52/3
நிறைவுற இன்பம் வைத்தாள் அதை நினைக்கவும் முழுதிலும் கூடுதில்லை – கண்ணன்:2 8/4
நாலு குலங்கள் அமைத்தான் அதை நாசமுற புரிந்தனர் மூட மனிதர் – கண்ணன்:3 8/1
எழுதுக என்றேன் இணங்குவான் போன்று அதை
கையிலே கொண்டு கணப்பொழுது இருந்தான் – கண்ணன்:6 1/111,112
சந்திரன் சோதி உடையதாம் அது சத்திய நித்திய வஸ்துவாம் அதை
சிந்திக்கும் போதினில் வந்துதான் நினை சேர்ந்து தழுவி அருள்செயும் அதன் – கண்ணன்:7 7/1,2
காடு புதரில் வளரினும் தெய்வ காவனம் என்று அதை போற்றலாம் – கண்ணன்:7 11/4
கள்ளால் மயங்குவது போலே அதை கண் மூடி வாய் திறந்தே கேட்டிருப்போம் – கண்ணன்:9 6/2
விளையாட வா என்று அழைப்பான் வீட்டில் வேலை என்றால் அதை கேளாது இழுப்பான் – கண்ணன்:9 8/1
பண் ஒன்று வேய்ங்குழலில் ஊதி வந்திட்டான் அதை பற்றி மறக்குதில்லை பஞ்சை உள்ளமே – கண்ணன்:13 7/2
விதி செய்தார் அதை என்றும் என் உள்ளம் மறக்குமோ இந்த மேதினியோர்கள் மறந்துவிட்டார் இஃது ஓர் விந்தையே – பாஞ்சாலி:1 49/2
ஒன்று உரைப்பேன் நல் உபாயம்தான் அதை ஊன்றி கருத்தொடு கேட்பையால் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 53/3
கருமம் ஒன்றே உளதாம் நங்கள் கடன் அதை நெறிப்படி புரிந்திடுவோம் – பாஞ்சாலி:1 130/4
தந்தையும் வர பணித்தான் சிறுதந்தையும் தூதுவந்து அதை உரைத்தான் – பாஞ்சாலி:1 131/1
விந்தை கொள் பாட்டு இசைப்ப அதை விழைவொடு கேட்டனர் துயில்புரிந்தார் – பாஞ்சாலி:2 161/2
மன்பதை காக்கும் அரசர்தாம் அற மாட்சியை கொன்று களிப்பரோ அதை
அன்பும் தவமும் சிறந்துளார் தலை அந்தணர் கண்டு களிப்பரோ அவர் – பாஞ்சாலி:4 258/2,3
மாடன் அதை தான் கண்டான் மற்றவனும் அங்ஙனமே – குயில்:9 1/142
நாம் துயர்கொண்டோம் தாய் அதை மாற்றி களிப்பு தந்தாள் – வசனகவிதை:3 3/10
காளிக்கு பூச்சூட்டினேன் அதை
கழுதை ஒன்று தின்ன வந்ததே – வசனகவிதை:3 6/13,14
அதை பாவத்தால் விளைந்த நோய் தின்ன வந்தது – வசனகவிதை:3 6/16
வள்ளியம்மை அதிக கூச்சலிடவே கந்தன் அதை விட்டுவிட்டது – வசனகவிதை:4 1/38
சிறிது களைப்பு எய்திய உடனே அதை உறங்க இறக்க விட்டுவிட்டேன் துயிலும் சாவுதான் சாவும் துயிலே – வசனகவிதை:4 1/72
அதை கொத்துவோம் வாருங்கள் அதை கிழிப்போம் வாருங்கள் அதை வேட்டையாடுவோம் வாருங்கள் – வசனகவிதை:6 1/25
அதை கொத்துவோம் வாருங்கள் அதை கிழிப்போம் வாருங்கள் அதை வேட்டையாடுவோம் வாருங்கள் – வசனகவிதை:6 1/25
அதை கொத்துவோம் வாருங்கள் அதை கிழிப்போம் வாருங்கள் அதை வேட்டையாடுவோம் வாருங்கள் – வசனகவிதை:6 1/25
எங்களுக்கு உடம்பு சிறிது ஆதலால் தீனி சொற்பம் அதை சிறிது சிறிதாக நெடுநேரம் தின்கிறோம் – வசனகவிதை:6 3/34
யான் அதை ஒரோவழி கண்டுளேன் அதனினும் – பிற்சேர்க்கை:16 1/9
வாராய் இடுக்கணினும் மாறி அதை எற்றலினும் – பிற்சேர்க்கை:25 8/1
மேல்

அதையும் (2)

தீ செயல் இஃது என்று அதையும் குறிப்பால் செப்பிடுவாய் என மன்னவன் கூற – பாஞ்சாலி:1 113/2
அந்த கணமே அதையும் குரங்கினையும் – குயில்:5 1/15
மேல்

அந்த (139)

எப்பதம் வாய்த்திடுமேனும் நம்மில் யாவர்க்கும் அந்த நிலை பொதுவாகும் –தேசீய:1 5/1
வஞ்சனை பேய்கள் என்பார் இந்த மரத்தில் என்பார் அந்த குளத்தில் என்பார் –தேசீய:15 1/3
அந்த அரசியலை இவர் அஞ்சுதரு பேய் என்று எண்ணி நெஞ்சம் அயர்வார் –தேசீய:15 2/4
வாழ்க்கை இனியுண்டோ நம்மில் அந்த வாழ்க்கை இனி உண்டோ –தேசீய:17 1/3
மெத்த வளருது மேற்கே அந்த மேன்மை கலைகள் தமிழினில் இல்லை –தேசீய:21 9/2
மெல்ல தமிழ் இனி சாகும் அந்த மேற்கு மொழிகள் புவி மிசை ஓங்கும் –தேசீய:21 10/2
என்று அந்த பேதை உரைத்தான் ஆ இந்த வசை எனக்கு எய்திடலாமோ –தேசீய:21 11/1
அருமை இலை எளிதின் அவர் புரிந்திட்டார் என்றிடினும் அந்த மேலோன் –தேசீய:47 2/2
அரணியத்தில் பாம்புகள் போல் மலிந்து வளர்ந்து ஓங்கினவே அந்த நாட்டில் –தேசீய:52 2/4
மருந்து இதற்கு இலையோ செக்கு மாடுகள் போல் உழைத்து ஏங்குகின்றார் அந்த –தேசீய:53 1/4
எண்ணம் இரங்காதோ அந்த ஏழைகள் அங்கு சொரியும் கண்ணீர் வெறும் –தேசீய:53 2/2
கண்ணற்ற தீவினிலே தனி காட்டினில் பெண்கள் புழுங்குகின்றார் அந்த –தேசீய:53 2/4
நெஞ்சம் குமுறுகிறார் கற்பு நீங்கிட செய்யும் கொடுமையிலே அந்த
பஞ்சை மகளிர் எல்லாம் துன்பப்பட்டு மடிந்து மடிந்து மடிந்து ஒரு –தேசீய:53 4/1,2
தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த
காணி நிலத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் அங்கு – தோத்திர:12 1/2,3
கூட்டு களியினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும் அந்த
காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவலுற வேணும் என்றன் – தோத்திர:12 3/2,3
மூர்த்திகள் மூன்று பொருள் ஒன்று அந்த மூல பொருள் ஒளியின் குன்று – தோத்திர:23 7/1
நேர்த்தி திகழும் அந்த ஒளியை எந்த நேரமும் போற்று சக்தி என்று – தோத்திர:23 7/2
தன்னில் இனிப்பு ஆகும் அந்த கள்ளு – தோத்திர:26 3/4
நாடு காக்கும் அரசன்தனை அந்த நாட்டுளோர் அரசு என்று அறிவார் எனில் – தோத்திர:34 2/1
நீதியாம் அரசு செய்வார் நிதிகள் பல கோடி துய்ப்பர் நீண்ட காலம் வாழ்வர் தரை மீது எந்த நெறியும் எய்துவர் நினைத்த போது அந்த
நித்த முத்த சுத்த புத்த சத்த பெரும் காளி பத நீழல் அடைந்தார்க்கு இல்லை ஓர் தீது என்று நேர்மை வேதம் சொல்லும் வழி இது – தோத்திர:38 3/3,4
காவலின் உலகு அளிக்கும் அந்த கண்ணனும் தானும் இங்கு ஓர் உருவாய் – தோத்திர:42 3/2
மேவி நின்று அருள்புரிந்தான் அந்த வியப்புறு சரிதையை விளம்புகின்றேன் – தோத்திர:42 3/4
நால் கரம் தான் உடையாள் அந்த நான்கினும் பல வகை திரு உடையாள் – தோத்திர:59 3/3
பொங்குவீர் அமிழ்து எனவே அந்த புதுமையிலே துயர் மறந்திருப்பேன் – தோத்திர:61 1/4
வேதங்கள் ஆக்கிடுவீர் அந்த விண்ணவர் கண்ணிடை விளங்கிடுவீர் – தோத்திர:61 2/4
தேன் என பொழிந்திடுவீர் அந்த திருமகள் சினங்களை தீர்த்திடுவீர் – தோத்திர:61 4/3
அந்த தினம் முதலா நெஞ்சம் ஆர தழுவிட வேண்டுகின்றேன் அம்மா – தோத்திர:64 5/4
முன் நின்று பார்த்திடுவாள் அந்த மோகத்திலே தலைசுற்றிடும் காண் பின்னர் – தோத்திர:64 6/2
குன்றத்தின் மீதே அந்த
குன்றத்தின் மீதே தனி – தோத்திர:68 3/1,2
பொன் மரத்தின் கீழ் அந்த
பொன் மரத்தின் கீழ் வெறும் – தோத்திர:68 4/1,2
குன்றத்தின் மீதே அந்த
குன்றத்தின் மீதே தனி – தோத்திர:68 9/1,2
பெற்றதன் பேறே அந்த
கொற்றவன் சொற்கள் செவியுற கொண்டேன் – தோத்திர:68 18/2,3
அருளால் அந்த
வெம் சிலை வீரன் பல சொல் விரித்தான் – தோத்திர:68 21/2,3
வில்லினை எடடா அந்த
புல்லியர் கூட்டத்தை பூழ்திசெய்திடடா – தோத்திர:68 23/2,3
காதல் ஒருத்தி இளையபிராயத்தள் வெண்ணிலாவே அந்த காமன்றன் வில்லை இணைத்த புருவத்தள் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 2/2
மன்னு பொருள்கள் அனைத்திலும் நிற்பவன் வெண்ணிலாவே அந்த மாயன் அ பாற்கடல் மீதுறல் கண்டனன் வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 3/2
பொன் பொலிந்த முகத்தினில் கண்டே போற்றுவாள் அந்த நல் உயிர்தன்னை – தோத்திர:77 2/3
பேணுவன யாவும் பிறப்பது அந்த வெள்ளத்தே –வேதாந்த:11 2/2
அந்த மரங்களை சூழ்ந்த கொடிகளும் ஔடத மூலிகை பூண்டு புல் யாவையும் –வேதாந்த:19 1/2
குழந்தைகள் ஆட்டத்தின் கனவை எல்லாம் அந்த கோல நல் நாட்டிடை காண்பீரே –வேதாந்த:25 9/1
கொத்தி திரியும் அந்த கோழி அதை கூட்டி விளையாடு பாப்பா – பல்வகை:2 3/1
எத்தி திருடும் அந்த காக்காய் அதற்கு இரக்கப்பட வேணும் பாப்பா – பல்வகை:2 3/2
பாலை பொழிந்து தரும் பாப்பா அந்த பசு மிக நல்லதடி பாப்பா – பல்வகை:2 4/1
பிள்ளைகள் பெற்று அந்த பூனை அவை பேருக்கு ஒரு நிறம் ஆகும் – பல்வகை:3 14/2
நல்ல விலை கொண்டு நாயை விற்பார் அந்த நாயிடம் யோசனை கேட்பதுண்டோ – பல்வகை:6 4/1
அடியொடு அந்த வழக்கத்தை கொன்றே அறிவு யாவும் பயிற்சியில் வென்றே – பல்வகை:7 3/3
மற்று அந்த கூட்டத்து மன்னவனை காணீரே – தனி:1 18/1
அன்னம் அந்த தென்னை அருகினில் ஓர் மாடம் மிசை – தனி:1 22/1
போதமுள்ள காக்கை புகன்றது அந்த செய்தி எல்லாம் – தனி:1 24/2
நேற்று இருந்தோம் அந்த வீட்டினிலே இந்த நேரம் இருந்தால் என் படுவோம் – தனி:5 3/1
அந்த நாள் நீ எனை அடிமையா கொள யாம் – தனி:13 1/4
பற்றிய கை திருகி அந்த குள்ளச்சாமி பரிந்து ஓடப்பார்த்தான் யான் விடவேயில்லை – சுயசரிதை:2 26/1
என்ன வழி என்று கேட்கில் உபாயம் இரு கணத்தே உரைப்பான் அந்த
கன்னன் வில்லாளர் தலைவனை கொன்றிட காணும் வழி ஒன்றில்லேன் வந்து இங்கு – கண்ணன்:1 1/2,3
பூமிக்கு எனை அனுப்பினான் அந்த புது மண்டலத்தில் என் தம்பிகள் உண்டு – கண்ணன்:3 1/1
வேதங்கள் கோத்துவைத்தான் அந்த வேதங்கள் மனிதர்தம் மொழியில் இல்லை – கண்ணன்:3 7/1
ஆதி தனிப்பொருள் ஆகும் ஓர் கடல் ஆரும் குமிழி உயிர்களாம் அந்த
சோதி அறிவு என்னும் ஞாயிறுதன்னை சூழ்ந்த கதிர்கள் உயிர்களாம் இங்கு – கண்ணன்:7 8/1,2
ஞானியர்தம் இயல் கூறினேன் அந்த ஞானம் விரைவினில் எய்துவாய் என – கண்ணன்:7 12/1
நின்றே இரு கரமும் குவித்து அந்த நீசன் முன்னர் இவை சொல்வேன் – கண்ணன்:12 8/2
நண்ணும் முக வடிவு காணில் அந்த நல்ல மலர் சிரிப்பை காணோம் – கண்ணன்:14 2/2
வாயும் உரைப்பது உண்டு கண்டாய் அந்த மாயன் புகழினை எப்போதும் – கண்ணன்:14 3/2
நின்றிடும் பிரமம் என்பார் அந்த நிர்மல பொருளினை நினைத்திடுவேன் – பாஞ்சாலி:1 2/1
விற்பன தமிழ் புலவோர் அந்த மேலவர் நா எனும் மலர் பதத்தாள் – பாஞ்சாலி:1 5/4
அந்தமில் புகழுடையான் அந்த ஆரிய வீட்டுமன் அறம் அறிந்தோன் – பாஞ்சாலி:1 17/3
பொய்ந்நெறி தம்பியரும் அந்த புலை நடை சகுனியும் புறம் இருந்தார் – பாஞ்சாலி:1 18/2
காண் தகு வில்லுடையோன் அந்த காளை அருச்சுனன் கண்களிலும் – பாஞ்சாலி:1 20/3
காணிக்கையா கொணர்ந்தார் அந்த காட்சியை மறப்பதும் எளிதாமோ – பாஞ்சாலி:1 23/4
குப்பை-கொலோ முத்தும் அந்த குரை கடல் நிலத்தவர் கொணர்ந்து பெய்தார் – பாஞ்சாலி:1 27/2
செம் நிற தோல் கரும் தோல் அந்த திரு வளர் கதலியின் தோலுடனே – பாஞ்சாலி:1 29/1
தந்தத்தின் பிடி வாளும் அந்த தந்தத்திலே சிற்ப தொழில் வகையும் – பாஞ்சாலி:1 37/2
விதமுற சொன்ன பொருள் குவையும் பெரிதில்லை காண் அந்த வேள்வியில் என்னை வெதுப்பின வேறு பல உண்டே – பாஞ்சாலி:1 43/2
மிதம் மிகும் அன்பு அவர் மீது கொண்டான் அவன் கேட்கவே அந்த வேள்வி கண்டு என் உயிர் புண்படும் செய்தி விளம்புவாய் – பாஞ்சாலி:1 43/4
மண்ணை புரக்கும் புரவலர்தாம் அந்த வேள்வியில் கொண்டு வாழ்த்தி அளித்தனர் பாண்டவர்க்கே எங்கள் மாமனே – பாஞ்சாலி:1 44/2
பண்ணும் வேள்வியில் யார்க்கு முதன்மை அவர் தந்தார் அந்த பாண்டவர் நமை புல் என எண்ணுதல் பார்த்தையோ – பாஞ்சாலி:1 47/2
ஏச்சையும் அங்கு அவர் கொண்ட நகைப்பையும் எண்ணுவாய் அந்த ஏந்திழையாளும் எனை சிரித்தாள் இதை எண்ணுவாய் – பாஞ்சாலி:1 52/2
மண்டபம் காண வருவிர் என்று அந்த மன்னவர்தம்மை வரவழைத்து அங்கு – பாஞ்சாலி:1 54/1
கொண்ட கருத்தை முடிப்பவே மெல்ல கூட்டி வன் சூது பொர செய்வோம் அந்த
வண்டரை நாழிகை ஒன்றிலே தங்கள் வான் பொருள் யாவையும் தோற்று உனை பணி – பாஞ்சாலி:1 54/2,3
வெம் சமர் செய்திடுவோம் எனில் அதில் வெற்றியும் தோல்வியும் யார் கண்டார் அந்த
பஞ்சவர் வீரம் பெரிது காண் ஒரு பார்த்தன் கை வில்லுக்கு எதிர் உண்டோ உன்றன் – பாஞ்சாலி:1 55/1,2
ஓடும் குருதியை தேக்கவோ தமர் ஊன் குவை கண்டு களிக்கவோ அந்த
நாடும் குடிகளும் செல்வமும் ஒரு நாழிகை போதினில் சூதினால் வெல்லக்கூடும் – பாஞ்சாலி:1 56/2,3
இன் அமுது ஒத்த உணவுகள் அந்த இந்திரன் வெஃகுறும் ஆடைகள் பலர் – பாஞ்சாலி:1 61/1
மந்த மதிகொண்டு சொல்வதை அந்த மாமன் மதித்து உரைசெய்குவான் ஐய – பாஞ்சாலி:1 62/3
வேள்வியில் அன்று அந்த பாண்டவர் நமை வேண்டுமட்டும் குறைசெய்தனர் ஒரு – பாஞ்சாலி:1 65/1
வேய் இருந்து ஊதும் ஒர் கண்ணனை அந்த வேள்வியில் சால உயர்த்தினார் – பாஞ்சாலி:1 66/4
ஆதரம் கொண்டவர் அல்லரோ முன்னர் ஆயிரம் சூழ்ச்சி இவன் செய்தும் அந்த
சீதரன் தண் அருளாலும் ஓர் பெரும் சீலத்தினாலும் புயவலி கொண்டும் – பாஞ்சாலி:1 72/2,3
தப்பு இழைத்தார் அந்த வேள்வியில் என்று சாலம் எவரிடம் செய்கிறாய் மயல் – பாஞ்சாலி:1 76/2
அப்பி விழி தடுமாறியே இவன் அங்குமிங்கும் விழுந்து ஆடல் கண்டு அந்த
துப்பு இதழ் மைத்துனி தான் சிரித்திடில் தோஷம் இதில் மிக வந்ததோ – பாஞ்சாலி:1 76/3,4
பாம்பை கொடி என்று உயர்த்தவன் அந்த பாம்பு என சீறி மொழிகுவான் அட – பாஞ்சாலி:1 86/1
கொல்லினும் வேறு எது செய்யினும் நெஞ்சில் கொண்ட கருத்தை விடுகிலேன் அந்த
புல்லிய பாண்டவர் மேம்பட கண்டு போற்றி உயிர்கொண்டு வாழ்கிலேன் – பாஞ்சாலி:1 90/3,4
பாரதநாட்டினிலே அந்த பாண்டவர் என புகழ் படைத்திடுவாய் – பாஞ்சாலி:1 94/3
சாமி அந்த பகை மிகலுற்றே சடிதி மாய்த்திடும் என்பதும் காணாய் – பாஞ்சாலி:1 103/4
மாட்டுறு நண்பர்களும் அந்த வான் பெரும் சபையிடை வணங்கிநின்றார் – பாஞ்சாலி:2 163/4
வென்றி கொள் பெரும் சூதர் அந்த விவிஞ்சதி சித்திரசேனனுடன் – பாஞ்சாலி:2 164/3
மேலவர்தமை வணங்கி அந்த வெம் திறல் பாண்டவர் இளைஞர்தமை – பாஞ்சாலி:2 165/3
ஐயன் நெஞ்சில் அறம் என கொண்டான் ஐயகோ அந்த நாள் முதலாக – பாஞ்சாலி:2 178/3
அந்த வேளையதனில் ஐவர்க்கு அதிபன் இஃது உரைப்பான் – பாஞ்சாலி:2 184/1
தாயம் உருட்டலானார் அந்த சகுனி வென்றுவிட்டான் – பாஞ்சாலி:2 191/2
அவள் இகழ்ந்திடாளோ அந்த ஆயன் பேசுவானோ – பாஞ்சாலி:3 226/1
புண்ணியம் மிக்க தருமனை அந்த புல்லன் வினவிய போதினில் தர்மன் – பாஞ்சாலி:3 231/3
மாயத்தையே உருவாக்கிய அந்த மாமனும் நெஞ்சில் மகிழ்வுற்றே கெட்ட – பாஞ்சாலி:3 234/1
சீரிய வீமனை சூதினில் அந்த தீயர் விழுந்திட காணலும் நின்று – பாஞ்சாலி:3 237/3
முன்னை கதை அன்றி வேறு உண்டோ அந்த மோச சகுனி கெலித்தனன் – பாஞ்சாலி:3 238/4
என்று அந்த மாமன் உரைப்பவே வளர் இன்பம் மனத்தில் உடையனாய் மிக – பாஞ்சாலி:3 242/1
மாமனை தூக்காய் என்பார் அந்த மாமன் மேல் மாலை பல வீசுவார் – பாஞ்சாலி:4 248/1
நின்று துரியோதனன் அந்த மாமனை நெஞ்சொடு சேர கட்டி – பாஞ்சாலி:4 249/1
பிள்ளை என வீற்றிருந்தாள் பின் அந்த தேர்ப்பாகன் – பாஞ்சாலி:4 252/112
மன்னன் சபை சென்று வாள் வேந்தே ஆங்கு அந்த
பொன்னரசி தாள் பணிந்து போதருவீர் என்றிட்டேன் – பாஞ்சாலி:4 252/113,114
பிள்ளை கதைகள் விரிக்கிறாய் என்றன் பெற்றி அறிந்திலை போலும் நீ அந்த
கள்ள கரிய விழியினாள் அவள் கல்லிகள் கொண்டு இங்கு வந்தனை அவள் – பாஞ்சாலி:4 253/2,3
மூண்டு கடும் செயல் செய்யும் முன் அந்த மொய்குழலாளை இங்கு இட்டுவா – பாஞ்சாலி:4 254/4
சொன்ன மொழியினை பாகன் போய் அந்த தோகை முன் கூறி வணங்கினான் அவள் – பாஞ்சாலி:4 255/3
என்று அந்த பாண்டவர் தேவியும் சொல்ல என் செய்வன் ஏழை அ பாகனே என்னை – பாஞ்சாலி:4 259/1
மாதவிடாயில் இருக்கிறாள் அந்த மாதரசு என்பதும் கூறினான் கெட்ட – பாஞ்சாலி:4 260/1
கூறும் பணி செய வல்லன் யான் அந்த கோதை வராவிடில் என் செய்வேன் – பாஞ்சாலி:4 262/4
கண்ணழிவு எய்திய பாதகன் அந்த காரிகைதன்னை அழைத்துவா என்று அவ் – பாஞ்சாலி:5 266/3
ஓடிவந்தேன் இது செய்தி காண் இனி ஒன்றும் சொலாது என்னோடு ஏகுவாய் அந்த
பேடி மகன் ஒரு பாகன்பால் சொன்ன பேச்சுக்கள் வேண்டிலன் கேட்கவே – பாஞ்சாலி:5 270/3,4
தீங்கு தடுக்கும் திறம் இலேன் என்று அந்த
மேலோன் தலைகவிழ்ந்தான் மெல்லியளும் சொல்லுகிறாள் – பாஞ்சாலி:5 271/72,73
பிச்சேறியவனை போல் அந்த பேயனும் துகிலினை உரிகையிலே – பாஞ்சாலி:5 292/3
தக்கவர்தமை காப்பாய் அந்த சதுர்முகவேதனை படைத்துவிட்டாய் – பாஞ்சாலி:5 294/4
செம்பு அவிர் குழலுடையான் அந்த தீய வல் இரணியன் உடல் பிளந்தாய் – பாஞ்சாலி:5 297/3
பெண் ஒளி வாழ்த்திடுவார் அந்த பெருமக்கள் செல்வத்தில் பெருகுதல் போல் – பாஞ்சாலி:5 300/1
போர்த்தொழில் விந்தைகள் காண்பாய் ஹே பூதலமே அந்த போதினில் என்றான் – பாஞ்சாலி:5 306/4
பாவி துச்சாதனன் செந்நீர் அந்த பாழ் துரியோதனன் ஆக்கை இரத்தம் – பாஞ்சாலி:5 307/2
அந்த மாஞ்சோலையதனில் ஓர் காலையிலே – குயில்:1 1/10
அந்த பொருளை அவனிக்கு உரைத்திடுவேன் – குயில்:1 1/35
உள்ளத்திடையும் உயிரிடையும் ஆங்கு அந்த
பிள்ளை குயிலினது ஓர் பேச்சு அன்றி வேறு அற்றேன் – குயில்:3 1/53,54
அந்த கணமே அதையும் குரங்கினையும் – குயில்:5 1/15
வாயிலிலே அந்த மனிதர் உயர்வு எனலாம் – குயில்:5 1/28
கூறியுள்ள மாஞ்சோலைதன்னை குறுகி அந்த
ஊறு இலா புள்ளும் அதன் உள்ளே மறைந்ததுவால் – குயில்:8 1/25,26
மீட்டு நின் மேல் காதல்கொள்வான் மென் குயிலே என்று அந்த
தென்பொதியை மா முனிவர் செப்பினார் சாமீ – குயில்:9 1/177,178
அதனை அடிக்கடி புதுப்பித்துக்கொண்டிருந்தால் அந்த வடிவத்திலே சக்தி நீடித்து நிற்கும் – வசனகவிதை:3 5/12
மேலுறையை கந்தை என்று வெளியே எறி அந்த வடிவம் அழிந்துவிட்டது – வசனகவிதை:3 5/16
அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் போய்ச்சேர்ந்தேன் – வசனகவிதை:4 1/27
ஆஹா அந்த க்ஷணத்திலே கயிற்றிலிருந்து வெடித்து வெளிப்பட்டு என் முன்னே நின்ற தேவனுடைய மஹிமையை என் என்று சொல்வேன் – வசனகவிதை:4 1/60
மகனே ஏதடா கேட்டாய் அந்த சிறிய கயிறு உறங்குகிறதா என்று கேட்கிறாயா இல்லை அது செத்துப்போய்விட்டது நான் ப்ராணசக்தி – வசனகவிதை:4 1/69
அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் நேராகவே தொழில்செய்கின்றன – வசனகவிதை:4 7/5
அந்த வழியை இயக்குபவன் காற்று – வசனகவிதை:4 12/15
விரைந்து சுழலும் பூமிப்பந்தில் பள்ளங்களிலே தேங்கியிருக்கும் கடல்நீர் அந்த சுழற்சியிலே தலைகீழாக கவிழ்ந்து – வசனகவிதை:5 1/2
அந்த அன்னை பொன் தாளினுக்கு அர்ப்பிதம் ஆக்கி – பிற்சேர்க்கை:6 1/4
அந்த நாள் அருள்செய நீ முற்பட்ட பொழுது எலாம் அறிவிலாதேம் – பிற்சேர்க்கை:7 5/1
நதியின் உள்ளே முழுகி போய் அந்த நாகர் உலகில் ஓர் பாம்பின் மகளை – பிற்சேர்க்கை:8 8/1
குருவிப்பாட்டை யான் பாடி அந்த கோதை பாதம் அணிவேனே – பிற்சேர்க்கை:14 1/2
மேல்

அந்தகர்க்கு (1)

அந்தகர்க்கு உண்டாகுமோ கிளியே –தேசீய:40 3/2
மேல்

அந்தணர் (4)

தெள்ளிய அந்தணர் வேதமும் நின்றன் சீர் திருநாமமும் ஓதி நிற்கின்றார் –தேசீய:11 2/3
அந்தணர் வீதிகளாம் மறை ஆதிகளாம் கலை சோதிகளாம் – பாஞ்சாலி:1 8/1
அன்பும் தவமும் சிறந்துளார் தலை அந்தணர் கண்டு களிப்பரோ அவர் – பாஞ்சாலி:4 258/3
அந்தணர் அ பிரமநிலை அறிகுநரே பிராமணர் என்றளவில் நூற்கள் – பிற்சேர்க்கை:10 1/2
மேல்

அந்தணனாம் (1)

அந்தணனாம் சங்கராசார்யன் மாண்டான் அதற்கடுத்த இராமாநுஜனும் போனான் – சுயசரிதை:2 5/4
மேல்

அந்தப்புரத்தினிலே (1)

பொன்னை அவள் அந்தப்புரத்தினிலே சேர்க்காமல் – பாஞ்சாலி:5 271/20
மேல்

அந்தமில் (1)

அந்தமில் புகழுடையான் அந்த ஆரிய வீட்டுமன் அறம் அறிந்தோன் – பாஞ்சாலி:1 17/3
மேல்

அந்தமிலா (1)

அந்தமிலா மா தேவன் கயிலை வேந்தன் அரவிந்த சரணங்கள் முடி மேல் கொள்வோம் – சுயசரிதை:2 59/3
மேல்

அந்தரத்து (1)

அந்தரத்து வாழ்வோர் அனைவோரும் பித்துறவே – பாஞ்சாலி:4 252/8
மேல்

அந்தரி (1)

அந்தரி வீரி சண்டிகை சூலி – பல்வகை:11 4/3
மேல்

அந்தி (3)

அல்லி குளத்து அருகே ஒரு நாள் அந்தி பொழுதினிலே அங்கு ஓர் – தோத்திர:4 2/1
மேவி பல கிளை மீதில் இங்கு விண்ணிடை அந்தி பொழுதினை கண்டே – தனி:2 1/2
அந்தி மயங்க விசும்பிடை தோன்றும் ஆசை கதிர் மதி அன்ன முகத்தை – பாஞ்சாலி:1 120/3
மேல்

அந்தியும் (1)

அந்தியும் புகுந்ததுவால் பின்னர் ஐவரும் உடல் வலி தொழில் முடித்தே – பாஞ்சாலி:2 160/3
மேல்

அந்தோ (4)

அந்தோ மறலி நம் அமுதினை கவர்ந்தான் – தனி:20 1/28
உலை விளக்கே என தளரும் அந்தோ நீ அகன்ற துயர் உரைக்கற்பாற்றோ – தனி:20 3/4
உன் அருமை சொற்களையே தெய்விகமாம் என கருதி வந்தேன் அந்தோ
இன்னம் ஒருகால் இளசைக்கு ஏகிடின் இவ் எளியன் மனம் என் படாதோ – தனி:20 4/3,4
மேன்மேலும் நினைந்து அழுதல் வேண்டா அந்தோ மேதை இல்லா மானுடரே மேலும் மேலும் – சுயசரிதை:2 33/1
மேல்

அந்நாள் (2)

கன்னி பருவத்தில் அந்நாள் என்றன் காதில் விழுந்த திசைமொழி எல்லாம் –தேசீய:21 6/1
அன்பினால் முத்தி என்றான் புத்தன் அந்நாள் அதனை இந்நாள் கோவிந்தசாமி செய்தான் – சுயசரிதை:2 38/1
மேல்

அந்நாளில் (2)

அன்னையே அந்நாளில் அவனிக்கு எல்லாம் ஆணிமுத்து போன்ற மணிமொழிகளாலே –தேசீய:12 4/1
ஆணொடு பெண் முற்றும் நிகர் எனவே அந்நாளில்
பேணி வந்தார் பின் நாளில் இஃது பெயர்ந்துபோய் – பாஞ்சாலி:5 271/59,60
மேல்

அந்நியர் (1)

ஆயிர வருடம் அன்பிலா அந்நியர்
ஆட்சியின் விளைந்த அல்லல்கள் எண்ணில – தனி:24 1/11,12
மேல்

அநந்த (2)

அருள்வாய் ஆதி மூலமே அநந்த
சக்தி குமாரனே சந்திரமவுலீ – தோத்திர:1 32/16,17
அநந்த சக்திக்கு கட்டுப்படுவதிலே வருத்தம் இல்லை – வசனகவிதை:3 5/7
மேல்

அநந்தம் (3)

ஐயன் எனக்கு உணர்த்தியன பலவாம் ஞானம் அதற்கு அவன் காட்டிய குறிப்போ அநந்தம் ஆகும் – சுயசரிதை:2 29/3
சக்தி அநந்தம் எல்லையற்றது முடிவற்றது – வசனகவிதை:3 1/3
இரு வழியிலும் முடிவில்லை இருபுறத்திலும் அநந்தம்
புலவர்களே காலையில் எழுந்தவுடன் உயிர்களை எல்லாம் போற்றுவோம் – வசனகவிதை:4 15/18,19
மேல்

அநந்தமா (1)

அவத்தினை களைந்தாள் அறிவு என விளைந்தாள் அநந்தமா வாழ்க இங்கு அவளே – தோத்திர:33 5/4
மேல்

அநந்தமாம் (1)

அறிவுடைய சீடா நீ குறிப்பை நீக்கி அநந்தமாம் தொழில் செய்தால் அமரன் ஆவாய் – சுயசரிதை:2 35/4
மேல்

அநந்தமான (2)

சக்திக்கு அநந்தமான கோயில்கள் வேண்டும் – வசனகவிதை:3 4/7
இந்த அநந்தமான கோயில்களிலே ஒன்றுக்கு நான் என்று பெயர் – வசனகவிதை:3 4/9
மேல்

அநாதியாய் (1)

ஆதியாய் அநாதியாய் அகண்டு அறிவு ஆவள் உன்றன் அறிவும் அவள் மேனியில் ஓர் சைகை அவள் ஆனந்தத்தின் எல்லையற்ற பொய்கை – தோத்திர:38 2/2
மேல்

அநியாய (1)

ஆனாலும் புவியின் மிசை உயிர்கள் எல்லாம் அநியாய மரணம் எய்தல் கொடுமை அன்றோ – சுயசரிதை:2 13/1
மேல்

அநீதி (2)

தீயன புரிதல் முறை தவிர் உடைமை செம்மை தீர் அரசியல் அநீதி
ஆயவற்று என் நெஞ்சு இயற்கையின் எய்தும் அரும் பகை அதன் மிசை ஆணை –தேசீய:50 3/1,2
செய்கை அநீதி என்று தேர்ந்தாலும் சாத்திரம்தான் – பாஞ்சாலி:5 271/69
மேல்

அநீதிகள் (1)

எந்த நாட்டினும் இந்த அநீதிகள் ஏற்குமோ தெய்வம் பார்க்குமோ –தேசீய:39 1/2
மேல்

அநீதியும் (1)

அநீதியும் கொடுமையும் அழித்திடும் சாதி –தேசீய:42 1/189
மேல்

அநுகூலம் (1)

இந்த தெய்வம் நமக்கு அநுகூலம்
இனி மன கவலைக்கு இடம் இல்லை – பிற்சேர்க்கை:1 0/1,2
மேல்

அப்படி (1)

இன்று அப்படி இல்லை குஷால்வழியில் இருந்தது – வசனகவிதை:4 1/9
மேல்

அப்படியே (1)

அப்படியே சொல்லிவிட்டேன் ஐயோ திருவுளத்தில் – குயில்:9 1/213
மேல்

அப்பன் (4)

ஐந்து தலை பாம்பு என்பான் அப்பன் ஆறு தலை என்று மகன் சொல்லிவிட்டால் –தேசீய:15 4/3
பாடு தண்டை குழந்தை தனக்கு இதம் பண்ணும் அப்பன் இவன் என்று அறிந்திடும் – தோத்திர:34 2/2
என் அப்பன் என் ஐயன் என்றால் அதனை எச்சிற்படுத்தி கடித்து கொடுப்பான் – கண்ணன்:9 2/2
ஆதரவு இங்ஙனம் பிள்ளை மேல் வைக்கும் அப்பன் உலகினில் வேறு உண்டோ உயிர் – பாஞ்சாலி:1 89/3
மேல்

அப்பன்தன்னை (1)

நின்னை மணம்புரிய நிச்சயித்து நின் அப்பன்தன்னை
அணுகி நின் ஓர் தையலை என் பிள்ளைக்கு – குயில்:9 1/37,38
மேல்

அப்பனே (2)

அப்பனே நின் அடி பணிந்து உய்வமால் – தோத்திர:45 7/4
அப்பனே தேசிகனே ஞானி என்பார் அவனியிலே சிலர் நின்னை பித்தன் என்பார் – சுயசரிதை:2 24/2
மேல்

அப்பா (5)

நீங்காத சிவசக்தி அருளை பெற்றோம் நிலத்தின் மிசை அமரநிலை உற்றோம் அப்பா
தாங்காமல் வையகத்தை அழிக்கும் வேந்தர் தாரணியில் பலர் உள்ளார் தருக்கி வீழ்வார் – சுயசரிதை:2 44/2,3
காட்டில் உள்ள பறவைகள் போல் வாழ்வோம் அப்பா காதல் இங்கே உண்டாயின் கவலை இல்லை – சுயசரிதை:2 48/3
நீதம் இல்லா கள்வர் நெறி ஆயிற்று அப்பா நினைக்குங்கால் இது கொடிய நிகழ்ச்சி அன்றோ – சுயசரிதை:2 62/3
ஆதியில் ஆதி அப்பா கண்ணா அறிவினை கடந்த விண்ணக பொருளே – பாஞ்சாலி:5 296/1
சோதிக்கு சோதி அப்பா என்றன் சொல்லினை கேட்டு அருள்செய்திடுவாய் – பாஞ்சாலி:5 296/2
மேல்

அப்பால் (2)

அப்பால் எவனோ செல்வான் அவன் ஆடையை கண்டு பயந்து எழுந்து நிற்பார் –தேசீய:15 3/3
அப்பால் வாழ்ந்தவர்-கொல்லோ ஆயிரம் –தேசீய:24 1/97
மேல்

அப்பாலும் (3)

கோடி கோடி கோடி கோடி யோஜனை தூரத்துக்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் சிதறிக்கிடக்கும் – வசனகவிதை:4 13/17
கோடி கோடி கோடி கோடி யோஜனை தூரத்துக்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் சிதறிக்கிடக்கும் – வசனகவிதை:4 13/17
கோடி கோடி கோடி கோடி யோஜனை தூரத்துக்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் அதற்கு அப்பாலும் சிதறிக்கிடக்கும் – வசனகவிதை:4 13/17
மேல்

அப்பி (1)

அப்பி விழி தடுமாறியே இவன் அங்குமிங்கும் விழுந்து ஆடல் கண்டு அந்த – பாஞ்சாலி:1 76/3
மேல்

அப்புறத்தினில் (1)

தோள் நலத்த துருக்கம் மிசிரம் சூழ் கடற்கு அப்புறத்தினில் இன்னும் – தோத்திர:62 7/3
மேல்

அப்புறத்து (1)

அரிதினில் காணும் இயல்பொடு புவியின் அப்புறத்து இருந்து நண்பகலில் – தனி:18 1/3
மேல்

அப்பொழுதில் (1)

ஆங்கு அப்பொழுதில் என் பின்புறத்திலே ஆள் வந்து நின்று எனது கண் மறைக்கவே – கண்ணன்:17 2/1
மேல்

அப்பொழுது (2)

அதனில் உண்மையோடு ஆர்ந்திடல் சாலும் என்று அறம் விதிப்பதும் அப்பொழுது ஓர்ந்திலேன் – சுயசரிதை:1 37/4
அன்பினை கைக்கொள் என்பான் துன்பம் அத்தனையும் அப்பொழுது தீர்ந்திடும் என்பான் – கண்ணன்:3 10/2
மேல்

அப்போதில் (2)

காலம் வந்து கைகூடும் அப்போதில் ஓர் கணத்திலே புதிதாக விளங்குவான் – கண்ணன்:5 9/1
வஞ்சகன் கண்ணன் புனிதமுறும் கங்கை நீர் கொண்டு திருமஞ்சனம் ஆட்டும் அப்போதில் எவரும் மகிழ்ந்ததும் – பாஞ்சாலி:1 51/4
மேல்

அப்போது (7)

அப்போது காக்கை அருமையுள்ள தோழர்களே – தனி:1 16/1
அச்சத்தை வேட்கைதனை அழித்து விட்டால் அப்போது சாவும் அங்கே அழிந்துபோகும் – சுயசரிதை:2 7/1
அப்போது நான் குள்ளச்சாமி கையை அன்புடனே பற்றி இது பேசலுற்றேன் – சுயசரிதை:2 24/1
ஆண் எல்லாம் கற்பைவிட்டு தவறு செய்தால் அப்போது பெண்மையும் கற்பு அழிந்திடாதோ – சுயசரிதை:2 56/1
தருமத்தை அப்போது வெல்ல காண்போம் தனு உண்டு காண்டீவம் அதன் பேர் என்றான் – பாஞ்சாலி:5 283/4
அண்ணனுக்கு திறல் வீமன் வணங்கி நின்றான் அப்போது விகர்ணன் எழுந்து அவை முன் சொல்வான் – பாஞ்சாலி:5 284/1
அப்போது வள்ளியம்மை தானாகவே போய் கந்தனை தீண்டும் – வசனகவிதை:4 1/51
மேல்

அப்போதே (2)

நேரில் அப்போதே எய்தி வழிபட நினைகிலேயோ – தனி:22 1/4
அகத்தினிலே அவன் பாதமலரை பூண்டேன் அன்றே அப்போதே வீடு அதுவே வீடு – சுயசரிதை:2 43/4
மேல்

அப்போழ்து (1)

அப்போழ்து இன் அருள் அவதரித்து அனையான் –தேசீய:42 1/98
மேல்

அபய (1)

வண்ணா எனது அபய குரலில் எனை வாழ்விக்க வந்த அருள் வாழி – கண்ணன்:12 12/2
மேல்

அபயம் (8)

அபயம் அபயம் அபயம் நான் கேட்டேன் – தோத்திர:1 20/13
அபயம் அபயம் அபயம் நான் கேட்டேன் – தோத்திர:1 20/13
அபயம் அபயம் அபயம் நான் கேட்டேன் – தோத்திர:1 20/13
அபயம் இங்கு அளித்தேன் நெஞ்சே – தோத்திர:1 36/6
தாளில் விழுந்து அபயம் கேட்டேன் அது தாராயெனில் உயிரை தீராய் துன்பம் – தோத்திர:32 3/3
ஹரி ஹரி ஹரி என்றாள் கண்ணா அபயம் அபயம் உனக்கு அபயம் என்றாள் – பாஞ்சாலி:5 293/1
ஹரி ஹரி ஹரி என்றாள் கண்ணா அபயம் அபயம் உனக்கு அபயம் என்றாள் – பாஞ்சாலி:5 293/1
ஹரி ஹரி ஹரி என்றாள் கண்ணா அபயம் அபயம் உனக்கு அபயம் என்றாள் – பாஞ்சாலி:5 293/1
மேல்

அபாநனை (1)

அபாநனை தொழுகின்றோம் அவன் நம்மை காக்க – வசனகவிதை:4 14/5
மேல்

அபாயம் (3)

தழலினும் புனலினும் அபாயம் தவிர்த்து – தோத்திர:1 16/2
அபாயம் இலாது இக்கரையில் ஆர்ந்திருப்போர் ஈசனும் – பிற்சேர்க்கை:25 12/1
ஆதலால் கோடி அபாயம் இடையூறு எல்லாம் – பிற்சேர்க்கை:25 14/1
மேல்

அபிமான (1)

திண்மையுறும் ஹிந்துமத அபிமான சங்கம் ஒன்று சேர்த்திட்டாரே – தனி:23 6/4
மேல்

அபூர்வமாம் (1)

ஆனாலும் என் போல் அபூர்வமாம் காதல் கொண்டால் – குயில்:7 1/61
மேல்

அபேதாநந்தன் (1)

தூய அபேதாநந்தன் எனும் பெயர்கொண்டு ஒளிர் தருமி சுத்த ஞானி – தனி:18 4/1
மேல்

அம் (8)

தீம் சொல் கவிதை அம் சோலைதனில் தெய்வீக நல் மணம் வீசும் –தேசீய:10 3/1
பார்-மினோ உலகீர் பரமன் அம் கரத்தால் –தேசீய:42 1/169
மேதக நீயும் நின் காதல் அம் கிளியும் – தனி:24 1/5
அன்ன போழ்தினில் உற்ற கனவினை அம் தமிழ்ச்சொலில் எவ்வண்ணம் சொல்லுகேன் – சுயசரிதை:1 5/1
வேரி அம் கள் அருந்தி எங்கும் வெம் மத யானைகள் என திரிவார் – பாஞ்சாலி:1 11/3
வன்ன திருநதியின் பொன் மருங்கிடை திகழ்ந்த அம் மணி நகரில் – பாஞ்சாலி:1 15/3
பொன் அம் குழலின் புதிய ஒளிதனிலே – குயில்:8 1/30
அணி முத்து கோவை என அம் சொல் இசை சேர்க்கும் – பிற்சேர்க்கை:13 1/3
மேல்

அம்படி (1)

பண் நன்றாமடி பாவையர் வாட பாடி எய்திடும் அம்படி தோழி – தோத்திர:51 5/2
மேல்

அம்பலத்து (1)

உள்வீட்டு செய்தி எல்லாம் ஊர் அம்பலத்து உரைப்பார் – கண்ணன்:4 1/9
மேல்

அம்பலத்தே (1)

தில்லை அம்பலத்தே நடனம்செய்யும் அமரர் பிரான் அவன் – தோத்திர:4 1/1
மேல்

அம்பிகையை (1)

அம்பிகையை சரண்புகுந்தால் அதிக வரம் பெறலாம் – தோத்திர:41 7/2
மேல்

அம்பின் (1)

அம்பின் ஒத்த விழியாள் உங்கள் ஐவருக்கும் உரியாள் – பாஞ்சாலி:3 225/4
மேல்

அம்பு (3)

வேல் வகை வில் வகையும் அம்பு விதங்களும் தூணியும் வாள் வகையும் – பாஞ்சாலி:1 24/2
அம்பு பட்ட மான் போல் அழுது துடிதுடித்தாள் – பாஞ்சாலி:5 271/89
அம்பு நுனிகள் அகத்தே அமிழ்ந்திருக்க – குயில்:4 1/4
மேல்

அம்புக்கும் (1)

அம்புக்கும் தீக்கும் விடத்துக்கும் நோவுக்கும் அச்சம் இல்லாதபடி – தோத்திர:18 3/3
மேல்

அம்புகள் (2)

மாரன் அம்புகள் என் மீது வாரிவாரி வீச நீ கண் – தோத்திர:53 2/1
கயல் விழி சிறு மானினை காண நான் காமன் அம்புகள் என் உயிர் கண்டவே – சுயசரிதை:1 7/4
மேல்

அம்புவி (1)

அம்புவி மன்னர் எலாம் இவன் ஆணை தம் சிரத்தினில் அணிந்தவராய் – பாஞ்சாலி:1 26/3
மேல்

அம்பையோ (1)

ஐயனே இவர் மீது அம்பையோ தொடுப்பேன் –தேசீய:32 1/143
மேல்

அம்ம (3)

அனைத்து ஒர் செய்தி மற்று ஏதெனில் கூறுவேன் அம்ம மாக்கள் மணம் எனும் செய்தியே – சுயசரிதை:1 30/3
அம்ம இங்கு இதனை எலாம் நீ அறிந்திலையோ பிழை ஆற்றல் நன்றோ – பாஞ்சாலி:1 95/4
குற்றம் நுமை கூறுகிலேன் குற்றம் இலேன் யான் அம்ம
புன்மை குரங்கை பொதி மாட்டை நான் கண்டு – குயில்:8 1/54,55
மேல்

அம்மவோ (2)

அம்மவோ காக பெரும் கூட்டம் அஃது என்னே – தனி:1 13/2
அம்மவோ மற்று ஆங்கு ஓர் ஆண் குரங்குதன்னுடனே – குயில்:5 1/12
மேல்

அம்மனே (1)

அம்மனே போற்றி அறம் காப்பாய் தாள் போற்றி – பாஞ்சாலி:4 252/89
மேல்

அம்மா (32)

கவலைப்படுதலே கருநரகு அம்மா
கவலையற்று இருத்தலே முக்தி – தோத்திர:1 36/21,22
காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவலுற வேணும் என்றன் – தோத்திர:12 3/3
கள்ளம் உருகாதோ அம்மா பக்தி கண்ணீர் பெருகாதோ – தோத்திர:14 3/2
ஞானம் ஒத்தது அம்மா உவமை நான் உரைக்கொணாதாம் – தோத்திர:31 5/3
வாய் இனிக்கும் அம்மா அழகாம் மதியின் இன்ப ஒளியை – தோத்திர:31 6/3
உலகத்து நாயகியே எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/1
உன் பாதம் சரண்புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/2
கலகத்து அரக்கர் பலர் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்து மாரி – தோத்திர:40 1/3
கருத்தினுள்ளே புகுந்துவிட்டார் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/4
பல கற்றும் பல கேட்டும் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/5
பயன் ஒன்றும் இல்லையடி எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/6
நிலை எங்கும் காணவில்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/7
நின் பாதம் சரண்புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 1/8
துணி வெளுக்க மண் உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/1
தோல் வெளுக்க சாம்பர் உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/2
மணி வெளுக்க சாணை உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/3
மனம் வெளுக்க வழி இல்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/4
பிணிகளுக்கு மாற்று உண்டு எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/5
பேதைமைக்கு மாற்று இல்லை எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/6
அணிகளுக்கு ஒர் எல்லை இல்லாய் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/7
அடைக்கலம் இங்கு உனை புகுந்தோம் எங்கள் முத்துமாரி அம்மா எங்கள் முத்துமாரி – தோத்திர:40 2/8
விள்ளும் பொருள் அமுதம் கண்டேன் வெள்ளை மனது பறிகொடுத்தேன் அம்மா – தோத்திர:64 1/4
கூடி மகிழ்வம் என்றால் விழி கோணத்திலே நகை காட்டி செல்வாள் அம்மா – தோத்திர:64 2/4
போற்றிய போதினிலே இளம் புன்னகை பூத்து மறைந்துவிட்டாள் அம்மா – தோத்திர:64 3/4
அளவும் வெள்ளை பண்மகள் காதலை பற்றி நின்றேன் அம்மா – தோத்திர:64 4/4
அந்த தினம் முதலா நெஞ்சம் ஆர தழுவிட வேண்டுகின்றேன் அம்மா – தோத்திர:64 5/4
சின்னமும் பின்னமுமா மனம் சிந்தி உளம் மிக நொந்திடுவேன் அம்மா – தோத்திர:64 6/4
மீட்டும் அவள் வருவாள் கண்ட விந்தையிலே இன்பம் மேற்கொண்டு போம் அம்மா – தோத்திர:64 7/4
வேண்டுமடி எப்போதும் விடுதலை அம்மா –வேதாந்த:4 0/1
தனிமை கண்டதுண்டு அதில் சாரம் இருக்குது அம்மா
பனி தொலைக்கும் வெயில் அது தேம் பாகு மதுரம் அன்றோ – தனி:6 5/1,2
துய்ய சிந்தையர் எத்தனை மக்கள் துன்பம் இவ் வகை எய்தினர் அம்மா – பாஞ்சாலி:2 178/4
அம்மா நல்ல நித்திரை போல் இருக்கிறதே என்று கேட்டேன் – வசனகவிதை:4 1/59
மேல்

அம்மாவோ (8)

வாழ வந்த காடு வேக வந்ததே தீ தீ அம்மாவோ – தோத்திர:75 2/2
வெந்துபோக மானிடர்க்கு ஓர் வேதம் உண்டாமோ அம்மாவோ – தோத்திர:75 4/2
பாடி வேள்வி மாந்தர் செய்ய பண்பு இழந்தோமே அம்மாவோ – தோத்திர:75 6/2
கலியை வென்றோர் வேத உண்மை கண்டுகொண்டாரே அம்மாவோ – தோத்திர:75 8/2
துயில் உடம்பின் மீதிலும் தீ தோன்றிவிட்டானே அம்மாவோ – தோத்திர:75 10/2
பெருகு தீயின் புகையும் வெப்பும் பின்னி மாய்வோமே அம்மாவோ – தோத்திர:75 12/2
புகையில் வீழ இந்திரன் சீர் பொங்கல் கண்டீரோ அம்மாவோ – தோத்திர:75 14/2
பொல்லா பிரமா புகுத்துவிட்டாய் அம்மாவோ
காலம் படைத்தாய் கடப்பதிலா திக்கு அமைத்தாய் – குயில்:7 1/86,87
மேல்

அம்மி (1)

அம்மி மிதித்தே அருந்ததியை காட்டி எனை – பாஞ்சாலி:5 271/28
மேல்

அம்மே (2)

சுருதிகள் பயந்தனை சாத்திரம் கோடி சொல்லரு மாண்பின ஈன்றனை அம்மே
நிருதர்கள் நடுக்குற சூல் கரத்து ஏற்றாய் நிர்மலையே பள்ளியெழுந்தருளாயே –தேசீய:11 3/3,4
தடம் தோள் அகலா சக்தி நீ அம்மே
சித்தம் நீங்காது உறு பக்தியும் நீயே –தேசீய:18 5/1,2
மேல்

அம்மை (8)

அம்மை உன்றன் அருமை அறிகிலார் –தேசீய:29 6/1
அம்மை மனம் கனிந்திட்டாள் அடி பரவி உண்மை சொலும் அடியார்தம்மை –தேசீய:52 4/3
அம்மை நல் சிவசக்தி எமை அமரர்தம் நிலையினில் ஆக்கிடுவாய் – தோத்திர:11 8/4
அகத்து அகத்து அகத்தினிலே உள் நின்றாள் அவள் அம்மை அம்மை எம்மை நாடு பொய் வென்றாள் – தோத்திர:20 1/1
அகத்து அகத்து அகத்தினிலே உள் நின்றாள் அவள் அம்மை அம்மை எம்மை நாடு பொய் வென்றாள் – தோத்திர:20 1/1
விரியும் நீள் கடல் என்ன நிறைந்தனை வெல்க காளி எனது அம்மை வெல்கவே – தோத்திர:34 3/4
உண்ணஉண்ண தெவிட்டாத அம்மை உயிர் எனும் முலையினில் உணர்வு எனும் பால் – கண்ணன்:2 1/1
ஒல்லெனும் அ பாட்டினிலே அம்மை ஓம் எனும் பெயர் என்றும் ஒலித்திடும் காண் – கண்ணன்:2 5/4
மேல்

அம்மைக்கு (1)

அம்மைக்கு நல்லவன் கண்டீர் மூளி அத்தைக்கு நல்லவன் தந்தைக்கும் அஃதே – கண்ணன்:9 9/1
மேல்

அம்மையின் (1)

ஆனை மதம்பிடித்து இவ் வஞ்சி அம்மையின் அருகினில் ஓட இவள் மூர்ச்சையுற்றதும் – கண்ணன்:11 2/3
மேல்

அம்ருத (2)

பூலோக குமாரி ஹே அம்ருத நாரி – தோத்திர:16 0/1
ஆலோக ஸ்ருங்காரி அம்ருத கலச குச பாரே – தோத்திர:16 0/2
மேல்

அமர் (3)

அரி தாக்குதல் போலே அமர் ஆங்கு அவரொடு பொரல் அவலம் என்றேன் – பாஞ்சாலி:1 92/3
ஆர் அமர் தமரல்லார் மிசை ஆற்றி நல் வெற்றியில் ஓங்குதியேல் – பாஞ்சாலி:1 94/2
வல் அமர் செய்திடவே இந்த மன்னர் முன்னே நினை அழைத்துவிட்டேன் – பாஞ்சாலி:2 177/3
மேல்

அமர்க்களம்தனில் (1)

அயிர்த்த வஞ்சக அரவு உயர் கொடியவன் அமர்க்களம்தனில் இனமுடன் மடிதர அமர்த்த வெம் பரி அணி ரதமதை விடும் மறைநாதா – பிற்சேர்க்கை:24 3/7
மேல்

அமர்கள் (1)

மாற்றி வையம் புதுமையுறச்செய்து மனிதர்தம்மை அமர்கள் ஆக்கவே – பல்வகை:4 10/2
மேல்

அமர்த்த (1)

அயிர்த்த வஞ்சக அரவு உயர் கொடியவன் அமர்க்களம்தனில் இனமுடன் மடிதர அமர்த்த வெம் பரி அணி ரதமதை விடும் மறைநாதா – பிற்சேர்க்கை:24 3/7
மேல்

அமர்த்திக்கொண்டான் (1)

ஆதிசக்திதனை உடம்பில் அரனும் கோத்தான் அயன் வாணிதனை நாவில் அமர்த்திக்கொண்டான்
சோதிமணி முகத்தினளை செல்வம் எல்லாம் சுரந்து அருளும் விழியாளை திருவை மார்பில் – சுயசரிதை:2 50/1,2
மேல்

அமர்ந்த (2)

மாலை போது ஆதலுமே மன்னன் சேனை வழியிடை ஓர் பூம் பொழிலின் அமர்ந்த காலை – பாஞ்சாலி:1 147/1
ஆலமுற்றிட தழுவி செம்பொன் ஆதனத்து அமர்ந்த அ பொழுதினிலே – பாஞ்சாலி:2 165/4
மேல்

அமர்ந்தனன் (1)

அரியாசனத்தில் அமர்ந்தனன் முனிவர் கோன் –தேசீய:42 1/146
மேல்

அமர்வாய் (1)

இணைவாய் எனது ஆவியிலே கண்ணா இதயத்தினிலே அமர்வாய் கண்ணா – தோத்திர:46 2/1
மேல்

அமர (6)

ஆர தழுவி அமர நிலை பெற்றதன் பயனை இன்று காண்பேன் – தோத்திர:7 1/4
வையம் தழைக்கவைப்பேனே அமர யுகம் – தோத்திர:56 1/11
பூண்போம் அமர பொறி – தோத்திர:66 1/4
தங்கும் இன்பம் அமர வாழ்க்கை சார்ந்து நின்றோமே இ நேரம் – தோத்திர:75 19/2
அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம் – பல்வகை:1 1/10
அரம்பை ஊர்வசி போல் உள்ள அமர மெல்லியலார் செவ்வி – தனி:19 4/1
மேல்

அமரத்தன்மை (3)

சாதியை அமரத்தன்மை வாய்ந்தது என்று –தேசீய:24 1/26
நேராக மோன மஹானந்த வாழ்வை நிலத்தின் மிசை அளித்து அமரத்தன்மை ஈவாள் – சுயசரிதை:2 2/4
அமிழ்து நினது அகத்தினிலே மணம் வீசும் அதனாலே அமரத்தன்மை
குமிழ்பட நின் மேனி எலாம் மணம் ஓங்கும் உலகம் எலாம் குழையும் ஓசை – பிற்சேர்க்கை:11 3/2,3
மேல்

அமரத்தன்மையும் (1)

அமரத்தன்மையும் எய்தவும் – தோத்திர:1 4/19
மேல்

அமரநிலை (4)

எல்லாரும் அமரநிலை எய்தும் நல் முறையை இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும் ஆம் –தேசீய:17 3/2
தப்பாதே இவ் உலகில் அமரநிலை பெற்றிடுவார் சதுர்வேதங்கள் – தனி:23 3/2
மோன குரு திருவருளால் பிறப்பு மாறி முற்றிலும் நாம் அமரநிலை சூழ்ந்துவிட்டோம் – சுயசரிதை:2 19/2
நீங்காத சிவசக்தி அருளை பெற்றோம் நிலத்தின் மிசை அமரநிலை உற்றோம் அப்பா – சுயசரிதை:2 44/2
மேல்

அமரர் (17)

தெள்ளுற்ற தமிழ் அமுதின் சுவை கண்டார் இங்கு அமரர் சிறப்பு கண்டார் –தேசீய:22 4/4
வாகான தோள் புடைத்தார் வான் அமரர் பேய்கள் எல்லாம் வருந்தி கண்ணீர் –தேசீய:52 1/3
புணர்வீர் அமரர் உறும் போகம் கணபதியை – தோத்திர:1 5/2
நல்ல குணங்களே நம்மிடை அமரர்
பதங்களாம் கண்டீர் பாரிடை மக்களே – தோத்திர:1 40/15,16
தருவாய் தொழிலும் பயனும் அமரர் சமராதிபனே சரணம் சரணம் – தோத்திர:2 6/2
தில்லை அம்பலத்தே நடனம்செய்யும் அமரர் பிரான் அவன் – தோத்திர:4 1/1
தொழுவேன் சிவனாம் நினையே கண்ணா துணையே அமரர் தொழு வானவனே – தோத்திர:46 3/2
இங்கே அமரர் சங்கம் தோன்றும் – தோத்திர:50 3/1
புகழ்வீர் கண்ணன் தகை சேர் அமரர்
தொகையோடு அசுர பகை தீர்ப்பதையே – தோத்திர:50 5/1,2
ஆர்ப்பார் அமரர் பார்ப்பார் தவமே – தோத்திர:50 6/2
மூடி கிடக்கும் நெஞ்சின் ஊடுற்றதை அமரர்
தேடி தவிக்கும் இன்ப வீடு ஒத்து இனிமை செய்து – தோத்திர:54 1/6,7
அமரர் போல வாழ்வேன் என் மேல் அன்பு கொள்வையாயின் – தோத்திர:57 2/3
அமரர் தூதன் சமர நாதன் ஆர்த்து எழுந்தானே இ நேரம் – தோத்திர:75 11/1
அமரர் எல்லாம் வந்து நம் முன் அவிகள் கொண்டாரே இ நேரம் – தோத்திர:75 13/1
எங்கும் வேள்வி அமரர் எங்கும் யாங்கணும் தீ தீ இ நேரம் – தோத்திர:75 19/1
நண்ணி அமரர் வெற்றி கூற நமது பெண்கள் அமரர் கொள்ள –வேதாந்த:4 3/3
நண்ணி அமரர் வெற்றி கூற நமது பெண்கள் அமரர் கொள்ள –வேதாந்த:4 3/3
மேல்

அமரர்க்கு (1)

அல்லல் கெடுத்து அமரர்க்கு இணையாக்கிடும் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் – தோத்திர:18 2/4
மேல்

அமரர்தம் (1)

அம்மை நல் சிவசக்தி எமை அமரர்தம் நிலையினில் ஆக்கிடுவாய் – தோத்திர:11 8/4
மேல்

அமரர்தம்மை (1)

பந்தியில் பருகவென்றே படைத்தனன் அமரர்தம்மை
இந்திரன் மாண்புக்கு என்ன இயற்றினன் வெளிய யானை – தனி:19 1/3,4
மேல்

அமரர்தாம் (1)

அன்று நான் கேட்டது அமரர்தாம் கேட்பாரோ – குயில்:1 1/32
மேல்

அமரரை (2)

மண்ணுலகின் மீதினிலே எக்காலும் அமரரை போல் மடிவில்லாமல் – தனி:23 1/1
வண்ணமும் திண்மையும் சோதியும் பெற்று வானத்து அமரரை போன்றவன் அவன் – பாஞ்சாலி:3 233/2
மேல்

அமரன் (1)

அறிவுடைய சீடா நீ குறிப்பை நீக்கி அநந்தமாம் தொழில் செய்தால் அமரன் ஆவாய் – சுயசரிதை:2 35/4
மேல்

அமராவதி (2)

அமராவதி வாழ்வுறவே அருள்வாய் சரணம் சரணம் – தோத்திர:2 4/1
கொள்ளைகொண்டே அமராவதி வாழ்வு குலைத்தவன் பானுகோபன் தலை பத்து கோடி துணுக்குற கோபித்தாய் – தோத்திர:3 2/3
மேல்

அமிர்த (3)

இங்கித நாத நிலையம் இரு செவி சங்கு நிகர்த்த கண்டம் அமிர்த சங்கம் – தோத்திர:55 3/1
மங்கள கைகள் மஹாசக்தி வாசம் வயிறு ஆலிலை இடை அமிர்த வீடு – தோத்திர:55 3/2
ஆகாரம் அளித்திடுவாள் அறிவு தந்தாள் ஆதிபராசக்தி எனது அமிர்த பொய்கை – சுயசரிதை:2 3/3
மேல்

அமிர்தத்தை (2)

ஏக நிலையில் இருக்கும் அமிர்தத்தை யாங்கள் அறிந்திட வேண்டும் என்றே – தோத்திர:22 3/2
இருளை நீக்கி ஒளியினை காட்டுவாய் இறப்பை நீக்கி அமிர்தத்தை ஊட்டுவாய் – பல்வகை:10 4/1
மேல்

அமிர்தம் (3)

அமிர்தம் என்று அறி-மின் அரும் பேறாம் இது –தேசீய:42 1/175
மங்கள வாக்கு நித்யானந்த ஊற்று மதுர வாய் அமிர்தம் இதழ் அமிர்தம் – தோத்திர:55 2/1
மங்கள வாக்கு நித்யானந்த ஊற்று மதுர வாய் அமிர்தம் இதழ் அமிர்தம்
சங்கீத மென் குரல் சரஸ்வதி வீணை சாய வரம்பை சதுர் அயிராணி – தோத்திர:55 2/1,2
மேல்

அமிர்தும் (1)

ஏதமின்றி இருபுடைத்தாம் எனில் இன் அமிர்தும் இணை சொலல் ஆகுமோ – சுயசரிதை:1 15/2
மேல்

அமிருதபானமும் (1)

அமிருதபானமும் விஷபானமும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/21
மேல்

அமிழ்தத்து (1)

பண் அமிழ்தத்து அருள் மழை பாலித்தே – தோத்திர:45 2/4
மேல்

அமிழ்தம் (7)

சாதி இரண்டு ஒழிய வேறு இல்லை என்றே தமிழ்மகள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தம் என்போம் –தேசீய:5 13/1
அமிழ்தம் அமிழ்தம் என்று கூறுவோம் நித்தம் அனலை பணிந்து மலர் தூவுவோம் – தனி:11 10/1
அமிழ்தம் அமிழ்தம் என்று கூறுவோம் நித்தம் அனலை பணிந்து மலர் தூவுவோம் – தனி:11 10/1
அது அமிழ்தம் நீ ஈரம் இல்லாத வீடுகளில் நல்ல உடைகளுடன் குடியிருப்பாயானால் – வசனகவிதை:4 10/16
நன்று தோழரே அமிழ்தம் உண்போம் – வசனகவிதை:7 0/19
அமிழ்தம் நன்றே ஆம் அஃது உண்போம் – வசனகவிதை:7 0/20
அமிழ்தம் பயன் வரும் செய்கையே அறமாம் – வசனகவிதை:7 0/88
மேல்

அமிழ்தமும் (1)

ஸோம பாலும் இவ் அமிழ்தமும் ஓர் சுவை – வசனகவிதை:7 0/28
மேல்

அமிழ்தமோ (1)

சாதல் மூத்தல் கெடுக்கும் அமிழ்தமோ தையல் வாழ்க பல்லாண்டு பல்லாண்டு இங்கே – பல்வகை:4 2/4
மேல்

அமிழ்தில் (1)

அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா நம் ஆன்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா – பல்வகை:2 11/2
மேல்

அமிழ்து (2)

பொங்குவீர் அமிழ்து எனவே அந்த புதுமையிலே துயர் மறந்திருப்பேன் – தோத்திர:61 1/4
அமிழ்து நினது அகத்தினிலே மணம் வீசும் அதனாலே அமரத்தன்மை – பிற்சேர்க்கை:11 3/2
மேல்

அமிழ்தை (1)

கொல்லும் அமிழ்தை நிகர்த்திடும் கள் ஒன்று வெண்ணிலாவே வந்து கூடி இருக்குது நின் ஒளியோடு இங்கு வெண்ணிலாவே – தோத்திர:73 1/4
மேல்

அமிழ்ந்தான் (1)

தோலிலே மெலிந்தான் துயரிலே அமிழ்ந்தான்
நாளும் வறுமை நாயொடு பொருவான் – வசனகவிதை:7 0/78,79
மேல்

அமிழ்ந்திருக்க (1)

அம்பு நுனிகள் அகத்தே அமிழ்ந்திருக்க
கொம்பு குயில் உருவம் கோடி பல கோடியாய் – குயில்:4 1/4,5
மேல்

அமிழ்ந்து (1)

அமிழ்ந்து பேரிருளாம் அறியாமையில் அவலம் எய்தி கலையின்றி வாழ்வதை – பல்வகை:4 7/3
மேல்

அமுங்குதல் (1)

அச்சம் இல்லை அமுங்குதல் இல்லை – தோத்திர:1 24/1
மேல்

அமுத (11)

மந்திரம் போல் வேண்டுமடா சொல் இன்பம் நல்ல மதமுறவே அமுத நிலை கண்டு எய்தி – தோத்திர:20 4/2
தந்து அமுத பொய்கை என ஒளிரும் மதி – தோத்திர:24 41/3
தன் அமுத மாரி நித்தம் பெய்கை – தோத்திர:26 5/4
பறவை ஏதும் ஒன்று உள்ளதுவோ இங்ஙன் பாடுமோ அமுத கனல் பாட்டு – தோத்திர:51 4/1
உண்ணும் இதழ் அமுத ஊற்றினள் கண்ணம்மா – தோத்திர:54 2/8
மையல் வளர்தல் கண்டாயே அமுத மழை – தோத்திர:56 1/8
உள்ளம் மிசை தான் அமுத ஊற்றாய் பொழியுமடா –வேதாந்த:11 15/2
குலாவும் அமுத குழம்பை குடித்து ஒரு கோல வெறி படைத்தோம் – தனி:3 1/2
கொட்டி இசைத்திடும் ஓர் கூட்டு அமுத பாட்டினிலும் – குயில்:3 1/40
ஆவி கலப்பின் அமுத சுகம்தனிலே – குயில்:9 1/146
வானத்திலிருந்து அமுத வயிர கோல்கள் விழுகின்றன – வசனகவிதை:2 11/13
மேல்

அமுதங்கள் (1)

மனிதர் இவை அமுதங்கள் – வசனகவிதை:1 3/8
மேல்

அமுதத்தின் (1)

பாற்கடலிடை பிறந்தாள் அது பயந்த நல் அமுதத்தின் பான்மை கொண்டாள் – தோத்திர:59 3/1
மேல்

அமுதம் (19)

அச்சம் தீரும் அமுதம் விளையும் – தோத்திர:1 4/17
அமுதம் கேட்டேன் அளிப்பாய் போற்றி – தோத்திர:10 1/20
புன்கண் போய் வாழ்ந்திடவே கோவிந்தா எனக்கு அமுதம் புகட்டுவாயே – தோத்திர:44 3/4
எண்ண திதிக்குதடா இவள் பொன் உடல் அமுதம்
பெண்ணில் அரசி இவள் பெரிய எழிலுடையாள் – தோத்திர:54 2/4,5
கேடு தீர்க்கும் அமுதம் என் அன்னை கேண்மை கொள்ள வழி இவை கண்டீர் – தோத்திர:62 6/4
விள்ளும் பொருள் அமுதம் கண்டேன் வெள்ளை மனது பறிகொடுத்தேன் அம்மா – தோத்திர:64 1/4
ஈண்டு நமது தோழராகி எம்மோடு அமுதம் உண்டு குலவ –வேதாந்த:4 1/3
தின்னும் பொருள் அமுதம் ஆகுமே இங்கு செய்கையதனில் வெற்றி ஏறுமே – தனி:11 7/2
வானகத்து அமுதம் மடுத்திடும் போழ்து – தனி:13 1/16
சந்திரன் என்று ஒரு பொம்மை அதில் தண் அமுதம் போல ஒளி பரந்து ஒழுகும் – கண்ணன்:2 3/2
நீல முடி தரித்த பல மலை சேர் நாடு நீர் அமுதம் என பாய்ந்து நிரம்பும் நாடு – பாஞ்சாலி:1 116/1
மனம் தேன் அறிவு தேன் உணர்வு அமுதம்
உணர்வே அமுதம் – வசனகவிதை:1 2/3,4
உணர்வே அமுதம்
உணர்வு தெய்வம் – வசனகவிதை:1 2/4,5
தான் அமுதம் இறவாதது – வசனகவிதை:1 4/19
அமுதம் எப்போதும் இன்பம் ஆகுக – வசனகவிதை:1 5/5
நீ அமுதம் நீ சுவை – வசனகவிதை:1 7/8
அவள் அமுதம் அவள் இறப்பதில்லை வலிமையுடன் கலக்கின்றாள் – வசனகவிதை:2 3/10
அவர்களுடைய தாய் அமுதம்
அமுதமே தெய்வம் அமுதமே மெய்யொளி – வசனகவிதை:2 12/18,19
அமுதம் வேண்டி விடத்தினை உண்டார் – வசனகவிதை:7 0/65
மேல்

அமுதமடா (1)

ஆசை கடலின் அமுதமடா அற்புதத்தின் – குயில்:9 1/227
மேல்

அமுதமா (1)

உங்களுக்கு மரணம் இல்லையா நீங்கள் அமுதமா
உங்களை புகழ்கின்றேன் – வசனகவிதை:2 5/11,12
மேல்

அமுதமாகி (1)

அமுதமாகி வருக – வசனகவிதை:4 8/25
மேல்

அமுதமாகிய (1)

அமுதமாகிய உயிரின் உலகமாகிய உடலிலே மீன்களாக தோன்றும் விழிகளின் நாயகமே – வசனகவிதை:2 12/3
மேல்

அமுதமும் (1)

மின்னும் அமுதமும் போன்றவள் இவர் மேவிடு தேவியை வ