4. பத்துப்பாட்டு-பத்துக்கட்டுரைகள்

ஏதேனும் ஒரு தலைப்பைச் சொடுக்குக.

1. இந்திரகோபம்
2. இருகோல் குறிநிலை
3. இருகோட்டு அறுவையர்
4. மதுரைக்காஞ்சியில் வைகை
5. நிலவைக் கவ்விய பாம்பு

6. திசை திரியும் வயங்கு வெண்மீன்
7. புலித்தொடர்விட்ட புனைமாண் நல் இல்
8. பானாள் என்பது நள்ளிரவு மட்டுமா?
9. நெல்கின்டா என்னும் நெற்குன்றம்
10. கொல்லை நெடும்வழி கோபம் ஊரவும்