வே – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வே 1
வேகம் 1
வேங்கால் 1
வேங்கை 24
வேங்கையும் 1
வேசையர் 1
வேசையர்கள் 1
வேட்கை 5
வேட்கைத்து 1
வேட்கையவர் 1
வேட்கையால் 1
வேட்கையும் 1
வேட்கையை 1
வேட்கையோன் 1
வேட்ட 4
வேட்டது 1
வேட்டதே 1
வேட்டம் 1
வேட்டலின் 1
வேட்டவன் 1
வேட்டு 1
வேட்டுவன் 1
வேட்ப 3
வேட்பன 1
வேண்ட 2
வேண்டல் 3
வேண்டல்பாற்று 2
வேண்டலும் 1
வேண்டற்க 2
வேண்டா 44
வேண்டாத 2
வேண்டாதார் 4
வேண்டாதான் 3
வேண்டாது 4
வேண்டாமை 5
வேண்டார் 4
வேண்டார்மன் 1
வேண்டாரை 1
வேண்டாவாம் 2
வேண்டாவிடினும் 2
வேண்டாவிடும் 1
வேண்டாவே 2
வேண்டான் 2
வேண்டி 19
வேண்டிய 4
வேண்டியது 1
வேண்டியிருப்பர் 1
வேண்டின் 14
வேண்டினும் 6
வேண்டு 1
வேண்டுக 1
வேண்டுங்கால் 1
வேண்டுதல் 1
வேண்டுதும் 1
வேண்டுப 2
வேண்டுபவர் 7
வேண்டும் 49
வேண்டும்கொல்லோ 1
வேண்டும்மன்ற 1
வேண்டுமாம் 1
வேண்டுமே 2
வேண்டுமேல் 1
வேண்டுமோ 4
வேண்டுவது 1
வேண்டுவார் 2
வேண்டுவான் 2
வேண்டுவோன் 10
வேண்டேல் 1
வேத்தோள் 1
வேதம் 2
வேதிகை 1
வேந்தர் 3
வேந்தர்க்கு 5
வேந்தர்கண் 1
வேந்தருள் 1
வேந்தரை 2
வேந்தற்கு 1
வேந்தன் 35
வேந்தன்கண் 1
வேந்தன்கீழ் 1
வேந்தனா 1
வேந்தனாம் 1
வேந்தனால் 1
வேந்தனும் 3
வேந்தனை 1
வேந்தனையும் 1
வேந்து 13
வேபாக்கு 1
வேம்பின் 1
வேம்பு 5
வேமே 1
வேய் 6
வேய்த்தோள் 1
வேய்த்தோளாய் 1
வேய்ந்த 1
வேயின் 1
வேர் 1
வேர்த்து 1
வேர்ப்பர் 1
வேர்ப்பித்து 1
வேரார் 1
வேரி 1
வேரியும் 1
வேல் 40
வேல்கண்ணாள் 1
வேல்கண்ணினாய் 1
வேல்மகன் 1
வேலர் 1
வேலவர்தாம் 1
வேலன் 1
வேலனார் 1
வேலனும் 1
வேலாருள் 1
வேலானும் 1
வேலி 5
வேலின் 1
வேலின்வாய்ஆயினும் 1
வேலை 4
வேலொடு 2
வேழ 1
வேழத்த 1
வேழத்து 1
வேழம் 9
வேள் 1
வேள்வி 5
வேள்வியில் 1
வேள்வியோடு 1
வேள்வு 1
வேளாண் 1
வேளாண்மை 10
வேளாண்மைதான் 1
வேளாளன் 2
வேற்று 2
வேற்றுமை 4
வேற்றுமையான் 1
வேற்றூர் 1
வேறல் 2
வேறலும் 1
வேறா 1
வேறாக 4
வேறாய்விடும் 1
வேறாய 1
வேறு 34
வேறுபடும் 3
வேறே 2
வேனல் 1
வேனில் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

வே (1)

வே கும்பம் வேண்டான் விடும் – சிறுபஞ்:67/4

TOP


வேகம் (1)

வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:35 8/3

TOP


வேங்கால் (1)

துரும்பு எழுந்து வேங்கால் துயர் ஆண்டு உழவார் – நாலடி:4 5/2

TOP


வேங்கை (24)

கடமா தொலைச்சிய கான் உறை வேங்கை
இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய – நாலடி:30 10/1,2
வேங்கை வெரூஉம் நெறி செலிய போலும் என் – நாலடி:40 9/3
வேங்கை இரும் புலி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:16/4
பொன் இணர் வேங்கை கவினிய பூம் பொழிலுள் – ஐந்50:11/1
வேங்கை நறு மலர் வெற்பிடை யாம் கொய்து – ஐந்50:15/1
கொடு வரி வேங்கை பிழைத்து கோட்பட்டு – ஐந்50:16/1
உதிரம் துவரிய வேங்கை உகிர் போல் – ஐந்50:31/1
பொன் இணர் வேங்கை கமழும் நளிர் சோலை – ஐந்70:6/1
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின் – திணை50:8/1
கணி நிற வேங்கை மலர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் – திணை50:9/3
நெறி வளர் நீள் வேங்கை கொட்கும் முறி வளர் – திணை150:7/2
என் ஆம்கொல் ஈடு இல் இள வேங்கை நாள் உரைப்ப – திணை150:18/1
நாள் வேங்கை பொன் விளையும் நல் மலை நல் நாட – திணை150:20/1
கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை – திணை150:20/2
கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை
அன்னையால் நீயும் அரும் தழை யாம் ஏலாமைக்கு – திணை150:20/2,3
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் – திணை150:26/1
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால் – திணை150:26/2
பனி வரை நீள் வேங்கை பய மலை நல் நாட – திணை150:27/1
நாள் வேங்கை நீழலுள் நண்ணான் எவன்கொலோ – திணை150:31/3
கோள் வேங்கை அன்னான் குறிப்பு – திணை150:31/4
பல் நாளும் நின்ற இடத்தும் கணி வேங்கை
நல் நாளே நாடி மலர்தலால் மன்னர் – பழ:120/1,2
பொன் இணர் வேங்கை புனம் சூழ் மலை நாடன் – கைந்:10/1
நாக நறு மலர் நாள் வேங்கை பூ விரவி – கைந்:12/1
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு – கைந்:16/2

TOP


வேங்கையும் (1)

வெறி கமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே – நாலடி:18 10/3

TOP


வேசையர் (1)

விளக்கு ஒளியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும் – நாலடி:38 1/1

TOP


வேசையர்கள் (1)

மின் ஒளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும் – ஆசாரக்:51/1

TOP


வேட்கை (5)

ஐ வாய வேட்கை அவாவினை கைவாய் – நாலடி:6 9/2
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் – நான்மணி:68/2
ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே – இனிய40:25/1
கெடாஅ புகழ் வேட்கை செல்வர் மனம் போல் – கார்40:32/2
வேட்கை அறிந்து உரைப்பார் வித்தகர் வேட்கையால் – பழ:4/2

TOP


வேட்கைத்து (1)

போலும் நின் மார்பு புளி வேட்கைத்து ஒன்று இவள் – திணை150:142/3

TOP


வேட்கையவர் (1)

ஆர் பொருள் வேட்கையவர் – திணை50:15/4

TOP


வேட்கையால் (1)

வேட்கை அறிந்து உரைப்பார் வித்தகர் வேட்கையால்
வண்டு வழி படரும் வாள் கண்ணாய் தோற்பன – பழ:4/2,3

TOP


வேட்கையும் (1)

விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய – திரி:65/2

TOP


வேட்கையை (1)

விடல் அரிய துப்பு உடைய வேட்கையை நீக்கி – பழ:26/1

TOP


வேட்கையோன் (1)

பொருள் நசை வேட்கையோன் முறை செயல் பொய் – முது:7 9/1

TOP


வேட்ட (4)

கேட்டதே செய்ப புலன் ஆள்வார் வேட்ட
இனியவே செய்ப அமைந்தார் முனியாதார் – நான்மணி:38/2,3
வேட்ட முனைவயின் சேறிரோ ஐய நீர் – ஐந்50:34/3
வேட்ட பொழுதின் அவை அவை போலுமே – குறள்:111 5/1
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் – குறள்:115 5/1

TOP


வேட்டது (1)

வேட்டதே வேட்டது ஆம் நட்பு ஆட்சி தோட்ட – நாலடி:22 5/2

TOP


வேட்டதே (1)

வேட்டதே வேட்டது ஆம் நட்பு ஆட்சி தோட்ட – நாலடி:22 5/2

TOP


வேட்டம் (1)

போகம் பொருள் கேடு மான் வேட்டம் பொல்லா கள் – ஏலாதி:18/1

TOP


வேட்டலின் (1)

அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – குறள்:26 9/1

TOP


வேட்டவன் (1)

வேட்டவன் பார்ப்பன் விளங்கிழைக்கு கற்பு உடைமை – சிறுபஞ்:31/1

TOP


வேட்டு (1)

வேட்டு எழுத வாழ்வார் விரிந்து – ஏலாதி:63/4

TOP


வேட்டுவன் (1)

வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று – குறள்:28 4/2

TOP


வேட்ப (3)

வேட்ப மொழிவது ஆம் சொல் – குறள்:65 3/2
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – குறள்:65 6/1
வேண்டுப வேட்ப சொலல் – குறள்:70 6/2

TOP


வேட்பன (1)

வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் – குறள்:70 7/1

TOP


வேண்ட (2)

வேண்டாமை வேண்ட வரும் – குறள்:37 2/2
வாஅய்மை வேண்ட வரும் – குறள்:37 4/2

TOP


வேண்டல் (3)

உறு வினை காய்வோன் உயர்வு வேண்டல் பொய் – முது:7 6/1
சிறுமை நோனாதோன் பெருமை வேண்டல் பொய் – முது:7 7/1
பெருமை நோனாதோன் சிறுமை வேண்டல் பொய் – முது:7 8/1

TOP


வேண்டல்பாற்று (2)

மருந்து எனினும் வேண்டல்பாற்று அன்று – குறள்:9 2/2
நகையேயும் வேண்டல்பாற்று அன்று – குறள்:88 1/2

TOP


வேண்டலும் (1)

கொல்வது தான் அஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு – திரி:87/1

TOP


வேண்டற்க (2)

வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளைவயின் – குறள்:18 7/1
வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் – குறள்:94 1/1

TOP


வேண்டா (44)

அறம் கூற வேண்டா அவற்கு – நாலடி:16 8/4
துன்னியார் துய்ப்பர் தகல் வேண்டா துன்னி – நாலடி:17 7/2
வேண்டா வினையும் பெறுபவே யாண்டும் – நான்மணி:56/2
உருகி உடன்று அழிய வேண்டா தெரிதியேல் – ஐந்50:9/2
வான் உயர் வெற்ப இரவின் வரல் வேண்டா
யானை உடைய சுரம் – திணை50:1/3,4
சொல்லின் பயின்று உரைக்க வேண்டா ஒழிதி நீ – திணை50:38/2
தந்து ஆயல் வேண்டா ஓர் நாள் கேட்டு தாழாது – திணை150:46/1
கோள் நாடல் வேண்டா குறி அறிவார் கூஉய் கொண்டு ஓர் – திணை150:54/3
என் வீழல் வேண்டா இனி – திணை150:57/4
விளரி யாழ் பாண்மகனே வேண்டா அழையேல் – திணை150:126/1
தொடங்கு உறவு சொல் துணிக்க வேண்டா முடங்கு இறவு – திணை150:131/2
தார் சிதைக்கும் வேண்டா தழூஉ – திணை150:152/4
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை – குறள்:4 7/1
கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரி மாட்டு – குறள்:22 1/1
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் – குறள்:28 10/1
பேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு – குறள்:36 7/2
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – குறள்:50 7/1
சுழலும் இசை வேண்டி வேண்டா உயிரார் – குறள்:78 7/1
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான் – குறள்:79 5/1
வேண்டா பொருளும் அது – குறள்:91 1/2
ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர் – குறள்:101 3/1
தாம் நட்டு ஒழுகுதற்கு தக்கார் என வேண்டா
யார் நட்பதுஆயினும் நட்பு கொளல் வேண்டும் – பழ:14/1,2
நிலை பொருள் என்று அதனை நீட்டித்தல் வேண்டா
புலை பொருள் தங்கா வெளி – பழ:17/3,4
நெஞ்சத்து கொள்வ சிறிதும் செயல் வேண்டா
என் செய்து அகப்பட்டக்கண்ணும் எடுப்புபவோ – பழ:33/2,3
உற்றான் உறாஅன் எனல் வேண்டா ஒண் பொருளை – பழ:38/1
காட்டி களைதும் என வேண்டா ஓட்டி – பழ:39/2
முளிந்தாரை தஞ்சம் மொழியலோ வேண்டா
அளிந்தார்கணாயினும் ஆராயான் ஆகி – பழ:42/2,3
பொற்ப உரைப்பான் புக வேண்டா கொற்சேரி – பழ:50/3
தமக்கு துணையாவார் தாம் தெரிதல் வேண்டா
பிறர்க்கு பிறர் செய்வது ஒன்று உண்டோ இல்லை – பழ:56/2,3
விழைந்தவரை வேறு அன்றி கொண்டு ஒழுகல் வேண்டா
பழம் பகை நட்பு ஆதல் இல் – பழ:97/3,4
செல் விருந்து ஆகி செலல் வேண்டா ஒல்வது – பழ:100/2
ஆண்டு ஈண்டு என ஒன்றோ வேண்டா அடைந்தாரை – பழ:112/1
தேற்றார் சிறியர் எனல் வேண்டா நோற்றார்க்கு – பழ:150/3
தேவர்க்கு மக்கட்கு என வேண்டா தீங்கு உரைக்கும் – பழ:152/3
தனியேம் யாம் என்று ஒருவர் தாம் மடியல் வேண்டா
முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார் – பழ:161/2,3
தாமே தமியர் புகல் வேண்டா தீமையான் – பழ:190/2
முயறலே வேண்டா முனிவரையானும் – பழ:237/1
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா
அயல் அறியா அட்டூணோ இல் – பழ:237/3,4
இன்னர் எனல் வேண்டா இம்மைக்கும் உம்மைக்கும் – பழ:273/3
தொடுத்து இன்னர் என்னலோ வேண்டா கொடுப்பவர் – பழ:316/3
யாவர்க்கேஆயினும் இன்னா செயல் வேண்டா
தேவர்க்கும் கைகூடா திண் அன்பினார்க்கேயும் – பழ:335/2,3
செயல் வேண்டா நல்லவை செய்விக்கும் தீய – பழ:357/1
உள்ளம் நோய் வேண்டா உயிர்க்கு – சிறுபஞ்:60/4
உத்தரம் வேண்டா வரல் – கைந்:48/4

TOP


வேண்டாத (2)

நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண் – நாலடி:19 7/3
வெம் சின மன்னவன் வேண்டாத செய்யினும் – பழ:33/1

TOP


வேண்டாதார் (4)

வளம் பட வேண்டாதார் யார் யாரும் இல்லை – நாலடி:11 3/1
மாண்டவர் மாண்ட வினை பெறுப வேண்டாதார்
வேண்டா வினையும் பெறுபவே யாண்டும் – நான்மணி:56/1,2
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – குறள்:59 4/1
எண்ணப்பட வேண்டாதார் – குறள்:93 2/2

TOP


வேண்டாதான் (3)

அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம் – குறள்:17 3/1
தன்னை அடல் வேண்டாதான் – குறள்:21 6/2
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:27/1

TOP


வேண்டாது (4)

வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது – திணை150:24/2
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு – குறள்:67 10/2
வேண்டாது சால படும் – குறள்:104 7/2
வேண்டாது விட்டு ஒழிந்த பெண்பாலும் யாண்டானும் – திரி:55/2

TOP


வேண்டாமை (5)

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு – குறள்:1 4/1
வேண்டாமை என்னும் செருக்கு – குறள்:18 10/2
வேண்டாமை வேண்ட வரும் – குறள்:37 2/2
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை – குறள்:37 3/1
பூண் தகு மார்ப பொருள் தக்கார் வேண்டாமை
வேண்டியது எல்லாம் தரும் – பழ:178/3,4

TOP


வேண்டார் (4)

வானகம் கையுறினும் வேண்டார் விழுமியோர் – நாலடி:30 10/3
நிகர் இல் அறிவினார் வேண்டார் பலர் தொகு – ஆசாரக்:55/4
எய்தாத வேண்டார் இரங்கார் இழந்ததற்கு – ஆசாரக்:89/1
மூத்தார் இருந்துழி வேண்டார் முது நூலுள் – சிறுபஞ்:83/3

TOP


வேண்டார்மன் (1)

வேண்டார்மன் தீய விழைபமன் நல்லவை – நாலடி:11 9/2

TOP


வேண்டாரை (1)

வேண்டாரை வேண்டாது உலகு – குறள்:67 10/2

TOP


வேண்டாவாம் (2)

மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது – குறள்:95 2/1
ஆகும் சமயத்தார்க்கு ஆள்வினையும் வேண்டாவாம்
போகும் பொறியார் புரிவும் பயம் இன்றே – பழ:127/1,2

TOP


வேண்டாவிடினும் (2)

வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் உறற்பால – நாலடி:11 9/3
வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் உறற்பால – பழ:62/3

TOP


வேண்டாவிடும் (1)

விண்டவர் நூல் வேண்டாவிடும் – ஏலாதி:4/4

TOP


வேண்டாவே (2)

மிக கிழமை உண்டுஎனினும் வேண்டாவே பெண்டிர்க்கு – ஆசாரக்:82/3
மேற்பட்ட கூட்டு மிகை நிற்றல் வேண்டாவே
கோல் தலையேஆயினும் கொண்டீக காணுங்கால் – பழ:333/2,3

TOP


வேண்டான் (2)

வே கும்பம் வேண்டான் விடும் – சிறுபஞ்:67/4
கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு – ஏலாதி:23/3

TOP


வேண்டி (19)

தாம் வேண்டி கொண்டார் தொடர்பு – நாலடி:23 2/4
வெல்வது வேண்டி வெகுளாதான் நோன்பு இனிதே – இனிய40:24/1
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி
பெண் இயல் நல்லாய் பிரிந்தார் வரல் கூறும் – கார்40:8/1,2
செல்வம் தரல் வேண்டி சென்ற நம் காதலர் – கார்40:14/1
தொடி பொலி முன் கையாள் தோள் துணையா வேண்டி
நெடு இடை சென்றது என் நெஞ்சு – கார்40:19/3,4
பிணை மான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன் – ஐந்50:38/2
வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது – திணை150:24/2
துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல் – குறள்:27 3/1
சுழலும் இசை வேண்டி வேண்டா உயிரார் – குறள்:78 7/1
வேண்டி அவர் கண்ட கண் – குறள்:118 7/2
செற்றவர் பின் சேறல் வேண்டி அளித்தரோ – குறள்:126 6/1
வெல்வது வேண்டி வெகுண்டு உரைக்கும் நோன்பியும் – திரி:28/1
புலை மயக்கம் வேண்டி பொருள்பெண்டிர் தோய்தல் – திரி:39/1
ஒக்கலை வேண்டி அழல் – பழ:46/4
ஆற்ற பெரியார் பகை வேண்டி கொள்ளற்க – பழ:126/1
நிலை அழுங்க வேண்டி புடைத்தக்கால் வெண் மா – பழ:300/3
நிலத்தின் மிகை ஆம் பெரும் செல்வம் வேண்டி
நலத்தகு வேந்தருள் நல்லாரை சார்ந்து – பழ:328/1,2
செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன் – பழ:357/2
இன்னாத செய்யாமை வேண்டி இறைவர்க்கு – பழ:365/2

TOP


வேண்டிய (4)

வேண்டிய வேண்டிய ஆங்கு எய்தலான் செய் தவம் – குறள்:27 5/1
வேண்டிய வேண்டிய ஆங்கு எய்தலான் செய் தவம் – குறள்:27 5/1
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு – குறள்:35 3/2
வேண்டிய எல்லாம் தரும் – குறள்:66 1/2

TOP


வேண்டியது (1)

வேண்டியது எல்லாம் தரும் – பழ:178/4

TOP


வேண்டியிருப்பர் (1)

விழை தகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுதகையான் – குறள்:81 4/1

TOP


வேண்டின் (14)

இன்னாமை வேண்டின் இரவு எழுக இ நிலத்து – நான்மணி:15/1
மன்னுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னொடு – நான்மணி:15/2
செல்வது வேண்டின் அறம் செய்க வெல்வது – நான்மணி:15/3
வேண்டின் வெகுளி விடல் – நான்மணி:15/4
நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை உடைமை – குறள்:16 4/1
வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் – குறள்:35 2/1
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின் – குறள்:90 3/1
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின்
ஆற்றுபவர்கண் இழுக்கு – குறள்:90 3/1,2
நலம் வேண்டின் நாண் உடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் – குறள்:96 10/1
நலம் வேண்டின் நாண் உடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின்
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு – குறள்:96 10/1,2
இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து – குறள்:107 2/1
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் – குறள்:115 10/1
உடம்பு ஒழிய வேண்டின் உயர் தவம் மற்று ஈண்டு – சிறுபஞ்:4/1
வேண்டின் அறிமடம் வேண்டேல் பிறர் மனை – சிறுபஞ்:4/3

TOP


வேண்டினும் (6)

வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் உறற்பால – நாலடி:11 9/3
வேண்டினும் நன்று மற்று என்று விழுமியோர் – நாலடி:16 9/3
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை – திரி:32/2
வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் உறற்பால – பழ:62/3
யாவரே வேண்டினும் நன்கு ஒழுகார் கைக்குமே – பழ:114/3
வீற்று வழி அல்லால் வேண்டினும் கைகூடா – பழ:150/2

TOP


வேண்டு (1)

விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு – பழ:302/3

TOP


வேண்டுக (1)

வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு – குறள்:96 10/2

TOP


வேண்டுங்கால் (1)

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது – குறள்:37 2/1

TOP


வேண்டுதல் (1)

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு – குறள்:1 4/1

TOP


வேண்டுதும் (1)

ஆண்டு ஒன்று வேண்டுதும் என்பது உரையற்க – பழ:178/2

TOP


வேண்டுப (2)

என்னானும் வேண்டுப என்று இகழ்ப என்னானும் – நாலடி:16 9/2
வேண்டுப வேட்ப சொலல் – குறள்:70 6/2

TOP


வேண்டுபவர் (7)

மற்று இன்பம் வேண்டுபவர் – குறள்:18 3/2
நோய் இன்மை வேண்டுபவர் – குறள்:32 10/2
நீங்காமை வேண்டுபவர் – குறள்:57 2/2
நாகரிகம் வேண்டுபவர் – குறள்:58 10/2
குடியாக வேண்டுபவர் – குறள்:61 2/2
பேராண்மை வேண்டுபவர் – குறள்:97 2/2
நோய் இன்மை வேண்டுபவர் – ஆசாரக்:57/4

TOP


வேண்டும் (49)

வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் வெறுத்த பின் – நாலடி:17 1/2
கேண்மை கெழீஇ கொளல் வேண்டும் யானை – நாலடி:22 3/2
சேய்த்தானும் சென்று கொளல் வேண்டும் செய் விளைக்கும் – நாலடி:22 8/3
பொரீஇ பொருள் தக்கார் கோடலே வேண்டும்
பரீஇ உயிர் செகுக்கும் பாம்பொடும் இன்னா – நாலடி:22 10/2,3
கன்றாமை வேண்டும் கடிய பிறர் செய்த – நான்மணி:11/1
நன்றியை நன்றா கொளல் வேண்டும் என்றும் – நான்மணி:11/2
விடல் வேண்டும் தன்கண் வெகுளி அடல்வேண்டும் – நான்மணி:11/3
கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலான் – நான்மணி:85/1
தள்ளாமை வேண்டும் தகுதி உடையன – நான்மணி:85/2
நள்ளாமை வேண்டும் சிறியரோடு யார்மாட்டும் – நான்மணி:85/3
கொள்ளாமை வேண்டும் பகை – நான்மணி:85/4
இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு – நான்மணி:102/3
மன்னுயிர்க்கு ஏமம் செயல் வேண்டும் இன்னே – ஐந்70:14/2
தெண் நீர் இரும் கழி வேண்டும் இரை மாந்தி – ஐந்70:64/1
மருவி வரலுற வேண்டும் என் தோழி – திணை50:46/3
வேண்டும் பனுவல் துணிவு – குறள்:3 1/2
வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் – குறள்:18 8/2
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன் – குறள்:26 7/1
வேண்டும் பிறன்கண் செயல் – குறள்:32 6/2
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – குறள்:35 3/1
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும்
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு – குறள்:35 3/1,2
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது – குறள்:37 2/1
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – குறள்:37 7/2
எள்ளாத எண்ணி செயல் வேண்டும் தம்மொடு – குறள்:47 10/1
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது – குறள்:49 1/2
புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது – குறள்:54 8/1
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும் – குறள்:62 1/1,2
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு – குறள்:66 2/1
ஓஒதல் வேண்டும் ஒளி மாழ்கும் செய்வினை – குறள்:66 3/1
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – குறள்:67 7/1
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் நட்பு – குறள்:80 4/2
நலம் வேண்டின் நாண் உடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் – குறள்:96 10/1
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய – குறள்:97 3/1
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு – குறள்:97 3/2
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 10/1
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும்
கௌவை எடுக்கும் இ ஊர் – குறள்:115 10/1,2
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும் – குறள்:129 2/1
சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் – திரி:17/3
செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி – பழ:8/2
யார் நட்பதுஆயினும் நட்பு கொளல் வேண்டும்
கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ – பழ:14/2,3
எள்ளாமை வேண்டும் இலங்கிழாய் தள்ளாது – பழ:108/2
பின் நலிவானை பெறல் வேண்டும் என்னதூஉம் – பழ:156/2
புறத்தால் பொலிவுறல் வேண்டும் எனைத்தும் – பழ:185/2
இறை திரியான் நேர் ஒத்தல் வேண்டும் முறை திரிந்து – பழ:206/2
கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும்
சனங்கள் உவப்பன செய்யாவும் செய்க – பழ:230/2,3
அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும்
அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை – பழ:232/2,3
வெங்கோன்மை வேந்தர்கண் வேண்டும் சிறிது எனினும் – பழ:248/3
நினைத்து பிறர் பனிப்ப செய்யாமை வேண்டும்
புன பொன் அவிர் சுணங்கின் பூம் கொம்பர் அன்னாய் – பழ:266/2,3
வடு அல்ல செய்தலே வேண்டும் நெடு வரை – பழ:394/2

TOP


வேண்டும்கொல்லோ (1)

வித்தும் இடல் வேண்டும்கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 5/1

TOP


வேண்டும்மன்ற (1)

கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்மன்ற அடுத்து இருந்து – குறள்:87 7/1

TOP


வேண்டுமாம் (1)

கண்டதனால் காண்டலே வேண்டுமாம் யாதற்கும் – பழ:348/3

TOP


வேண்டுமே (2)

ஈ சிறகு அன்னது ஓர் தோல் அறினும் வேண்டுமே
காக்கை கடிவது ஓர் கோல் – நாலடி:5 1/3,4
ஆற்றும் வகையான் அவர் களைய வேண்டுமே
வேற்றுமை யார்க்கும் உண்டுஆதலான் ஆற்றுவான் – பழ:369/2,3

TOP


வேண்டுமேல் (1)

இடம் பொழிய வேண்டுமேல் ஈகை மடம் பொழிய – சிறுபஞ்:4/2

TOP


வேண்டுமோ (4)

பாண பரிந்து உரைக்க வேண்டுமோ மாண – ஐந்50:23/2
சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ் – பழ:82/2
உற்றதற்கு எல்லாம் உரம் செய்ய வேண்டுமோ
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் – பழ:83/1,2
போர் ஏற்றும் என்பார் பொது ஆக்கல் வேண்டுமோ
யார் மேற்றா கொள்ளினும் கொண்டீக காணுங்கால் – பழ:231/2,3

TOP


வேண்டுவது (1)

ஆற்று உணா வேண்டுவது இல் – பழ:55/4

TOP


வேண்டுவார் (2)

நல்லது உறல் வேண்டுவார் – ஆசாரக்:46/5
தம் ஒளி வேண்டுவார் நோக்கார் பகல் கிழவோன் – ஆசாரக்:51/2

TOP


வேண்டுவான் (2)

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:29 1/1
நால் கதியும் துன்பம் நவை தீர்த்தல் வேண்டுவான்
பாற்கதியின் பாற்பட ஆராய்ந்து நூல் கதியின் – ஏலாதி:77/1,2

TOP


வேண்டுவோன் (10)

ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர் மொழி தண்டான் – முது:10 1/1
வீங்கல் வேண்டுவோன் பல புகழ் தண்டான் – முது:10 2/1
கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான் – முது:10 3/1
நிற்றல் வேண்டுவோன் தவம் செயல் தண்டான் – முது:10 4/1
வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான் – முது:10 5/1
மிகுதி வேண்டுவோன் தகுதி தண்டான் – முது:10 6/1
இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பம் தண்டான் – முது:10 7/1
துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பம் தண்டான் – முது:10 8/1
ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான் – முது:10 9/1
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்பு செயல் தண்டான் – முது:10 10/1

TOP


வேண்டேல் (1)

வேண்டின் அறிமடம் வேண்டேல் பிறர் மனை – சிறுபஞ்:4/3

TOP


வேத்தோள் (1)

வேல் உண்கண் வேத்தோள் அவட்கு – குறள்:112 3/2

TOP


வேதம் (2)

வேதம் உறுவன பாட்டு உள வேளாண்மை – நான்மணி:51/3
வேதம் கரைகண்ட பார்ப்பானும் தீது இகந்து – திரி:70/2

TOP


வேதிகை (1)

நடு ஊருள் வேதிகை சுற்றுக்கோள் புக்க – நாலடி:10 6/1

TOP


வேந்தர் (3)

கூந்தல் வனப்பின் பெயல் தாழ வேந்தர்
களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி – கார்40:13/2,3
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/2
இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் – குறள்:70 1/2

TOP


வேந்தர்க்கு (5)

வெற்றி வேல் வேந்தர்க்கு இனிது – இனிய40:35/4
உடையான் ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி – குறள்:39 10/2
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது – குறள்:49 1/2
விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – குறள்:69 9/1
மண் ஆளும் வேந்தர்க்கு உறுப்பு – திரி:100/4

TOP


வேந்தர்கண் (1)

வெங்கோன்மை வேந்தர்கண் வேண்டும் சிறிது எனினும் – பழ:248/3

TOP


வேந்தருள் (1)

நலத்தகு வேந்தருள் நல்லாரை சார்ந்து – பழ:328/2

TOP


வேந்தரை (2)

வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:6/6
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:16/5

TOP


வேந்தற்கு (1)

எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு – குறள்:39 2/2

TOP


வேந்தன் (35)

காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு – இன்னா40:2/4
வீறு சால் வேந்தன் வினையும் முடிந்தன – கார்40:20/1
பெரும் பத காலையும் வாரார்கொல் வேந்தன்
அரும் தொழில் வாய்த்த நமர் – கார்40:37/3,4
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன்
கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு – குறள்:39 9/1,2
பொது நோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின் – குறள்:53 8/1
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத்து இருந்து எண்ணி கொளல் – குறள்:53 10/1,2
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – குறள்:55 9/2
துளி இன்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன்
அளி இன்மை வாழும் உயிர்க்கு – குறள்:56 7/1,2
இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன்
உறை கடுகி ஒல்லை கெடும் – குறள்:57 4/1,2
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – குறள்:57 7/1,2
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி – குறள்:57 8/1
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும் – குறள்:57 9/1,2
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில் – குறள்:59 2/2
தெறு பொருளும் வேந்தன் பொருள் – குறள்:76 6/2
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை – குறள்:77 1/1,2
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து – குறள்:127 8/1
படை வேந்தன் பற்று விடல் – திரி:33/4
வெம் சின வேந்தன் முறை நெறியால் சேர்தலும் – திரி:98/2
எமர் இது செய்க எமக்கு என்று வேந்தன்
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு – பழ:31/1,2
பொருள் அல்லார் கூறிய பொய் குறளை வேந்தன்
தெருளும் திறம் தெரிதல் அல்லால் வெருள எழுந்து – பழ:147/1,2
வேந்தன் வினாயினான் மாந்தரை சான்றவன் – பழ:153/2
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த வேந்தன்
உறு மனத்தான் ஆகி ஒழுகின் தெறு மனத்தார் – பழ:165/1,2
வெற்றி வேல் வேந்தன் வியம் கொண்டால் யாம் ஒன்றும் – பழ:181/1
செயிர் அறு செங்கோல் சின வேந்தன் செய்கை – பழ:226/1
தீயன அல்ல செயினும் திறல் வேந்தன்
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் – பழ:234/1,2
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி – பழ:264/2
உறாஅ வகையது செய்தாரை வேந்தன்
பொறாஅஅன் போல பொறுத்தால் பொறாஅமை – பழ:305/1,2
செறிவு உடை தார் வேந்தன் செவ்வி மாறாமல் – பழ:323/1
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் – பழ:329/2
இரு கயல் உண்கண் இளையவளை வேந்தன்
தருக என்றால் தன் ஐயரும் நேரார் செரு அறைந்து – பழ:338/1,2
தலைமை கருதும் தகையாரை வேந்தன்
நிலைமையான் நேர் செய்திருத்தல் மலை மிசை – பழ:349/1,2
செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன்
தன்னை நலிந்து தனக்கு உறுதி கூறலால் – பழ:357/2,3
வேந்தன் மதித்து உணரப்பட்டாரை கொண்டு ஏனை – பழ:397/1
கேட்டார் நன்று என்றல் கிளர் வேந்தன் தன் நாடு – சிறுபஞ்:7/3
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் – சிறுபஞ்:78/2

TOP


வேந்தன்கண் (1)

வீறு எய்தி மாண்டார் வினை திட்பம் வேந்தன்கண்
ஊறு எய்தி உள்ளப்படும் – குறள்:67 5/1,2

TOP


வேந்தன்கீழ் (1)

பற்று அமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன் இனிதே – இனிய40:32/2

TOP


வேந்தனா (1)

வேந்தனா நாட்டல் விதி – சிறுபஞ்:47/4

TOP


வேந்தனாம் (1)

வேந்தனாம் இ உலகம் விட்டு – ஏலாதி:33/4

TOP


வேந்தனால் (1)

கூறப்படும் குணத்தான் கூர் வேல் வல் வேந்தனால்
தேறப்படும் குணத்தினான் – சிறுபஞ்:57/3,4

TOP


வேந்தனும் (3)

வேந்தனும் வேந்து கெடும் – குறள்:90 9/2
கொள் பொருள் வெஃகி குடி அலைக்கும் வேந்தனும்
உள் பொருள் சொல்லா சல மொழி மாந்தரும் – திரி:50/1,2
வெண்குடை கீழ் வாழும் குடிகட்கு வேந்தனும்
செங்கோலன் அல்லனேல் செய்வது என் பொங்கு – பழ:391/1,2

TOP


வேந்தனை (1)

ஆற்றாதார் வேந்தனை நோவது சேற்றுள் – பழ:155/2

TOP


வேந்தனையும் (1)

முன்னை ஒருவன் வினை சுடும் வேந்தனையும்
தன் அடைந்த சேனை சுடும் – நான்மணி:49/3,4

TOP


வேந்து (13)

நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம் – நான்மணி:18/3
மணி இலா குஞ்சரம் வேந்து ஊர்தல் இன்னா – இன்னா40:13/1
வேந்து கிளர்ந்து அன்ன வேலை நீர் சேர்ப்ப நாள் – திணை150:52/3
கொலையின் கொடியாரை வேந்து ஒறுத்தல் பைம் கூழ் – குறள்:55 10/1
அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து – குறள்:56 1/2
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து – குறள்:57 1/2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் – குறள்:69 1/1
பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – குறள்:74 5/1
வேந்து அமைவு இல்லாத நாடு – குறள்:74 10/2
வேந்து செறப்பட்டவர் – குறள்:90 5/2
வேந்தனும் வேந்து கெடும் – குறள்:90 9/2
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3
மேகமே சேர் கொடி வேந்து அமிர்து சேவகனும் – சிறுபஞ்:2/3

TOP


வேபாக்கு (1)

அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – குறள்:113 8/2

TOP


வேம்பின் (1)

வேம்பின் இலையுள் கனியினும் வாழை தன் – நாலடி:25 4/1

TOP


வேம்பு (5)

தேவரே தின்னினும் வேம்பு – நாலடி:12 2/4
வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் – நாலடி:21 7/2
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை – நாலடி:21 10/2
வேம்பு அடு நெய் பெய்து அனைத்துஅரோ தேம் படு – நாலடி:24 9/2
தேவரே தின்னினும் வேம்பு – பழ:114/4

TOP


வேமே (1)

வெறி கமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே
எறி புனம் தீ பட்டக்கால் – நாலடி:18 10/3,4

TOP


வேய் (6)

வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/2
நள்ளிய வேய் வாழ்பவர் நண்ணுபவோ புள்ளி – திணை150:91/2
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/3
அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே – பழ:215/3
வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட – பழ:265/3
வேய் அன்ன தோளாய் இவை உடையான் பல் உயிர்க்கும் – ஏலாதி:6/3

TOP


வேய்த்தோள் (1)

அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள்
பெரும் பீர் பசப்பித்தீர் பேர்ந்து – திணை150:116/3,4

TOP


வேய்த்தோளாய் (1)

வெண் நிலா காலும் மருள் மாலை வேய்த்தோளாய்
உள் நிலாது என் ஆவி ஊர்ந்து – திணை150:94/3,4

TOP


வேய்ந்த (1)

இலை அடர் தண் குளவி வேய்ந்த பொதும்பில் – ஐந்70:3/1

TOP


வேயின் (1)

வேயின் திரண்ட தோள் வேல் கண்ணாய் விண் இயங்கும் – பழ:34/3

TOP


வேர் (1)

வேர் அறின் வாடும் மரம் எல்லாம் நீர் பாய் – நான்மணி:41/2

TOP


வேர்த்து (1)

வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் ஓர்த்து அதனை – நாலடி:7 4/2

TOP


வேர்ப்பர் (1)

உள் வேர்ப்பர் ஒள்ளியவர் – குறள்:49 7/2

TOP


வேர்ப்பித்து (1)

வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது – பழ:65/1

TOP


வேரார் (1)

பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – குறள்:49 7/1

TOP


வேரி (1)

வேரி கமழும் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:396/3

TOP


வேரியும் (1)

வேலனார் போக மறி விடுக்க வேரியும்
பாலனார்க்கு ஈக பழியிலாள்பாலால் – திணை150:12/1,2

TOP


வேல் (40)

வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் – நாலடி:2 7/3
தெள் நீர் குவளை பொரு கயல் வேல் என்று – நாலடி:5 4/1
அறிந்தும் அறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிந்த வேல்
மெய்யதா வால் குழைக்கும் நாய் – நாலடி:22 3/3,4
வினை பயன் அல்லது வேல் நெடும் கண்ணாய் – நாலடி:27 5/3
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே – நாலடி:27 7/3
வில் புருவ வேல் நெடும் கண்ணாய் தலை எலாம் – நாலடி:30 7/3
வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல்
நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம் – நான்மணி:18/2,3
வெற்றி வேல் வேந்தர்க்கு இனிது – இனிய40:35/4
இணை வேல் எழில் மார்வத்து இங்க புண் கூர்ந்து – கள40:21/1
கொற்ற வேல் தானை கொடி திண் தேர் செம்பியன் – கள40:23/4
எல்லா களிறும் நிலம் சேர்ந்த பல் வேல்
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் – கள40:40/2,3
வேல் நிறத்து இயங்க வயவரால் ஏறுண்டு – கள40:41/1
செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் – ஐந்50:1/2
சிறு குழல் ஓசை செறிதொடி வேல் கொண்டு – ஐந்50:7/3
நெடு மலை நல் நாட நீள் வேல் துணையா – ஐந்50:19/1
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ – திணை150:4/3
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் – திணை150:19/2
நாம வேல் கண்ணாள் நடுநடுப்ப வாரலோ – திணை150:25/3
ஏம வேல் ஏந்தி இரா – திணை150:25/4
திங்களுள் வில் எழுதி தேராது வேல் விலக்கி – திணை150:30/1
வில்லார் விழவினும் வேல் ஆழி சூழ் உலகில் – திணை150:62/1
உருவ வேல் கண்ணாய் ஒரு கால் தேர் செல்வன் – திணை150:80/1
வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா – திணை150:87/3
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் – திணை150:93/2
வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு – திணை150:96/4
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – குறள்:50 10/2
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன் – குறள்:55 6/1
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – குறள்:78 2/2
கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் – குறள்:78 4/1
மெய் வேல் பறியா நகும் – குறள்:78 4/2
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – குறள்:78 5/1
வேல் உண்கண் வேத்தோள் அவட்கு – குறள்:112 3/2
பாணித்து நிற்கிற்பார் யாவர் உளர் வேல் குத்திற்கு – பழ:32/3
வேயின் திரண்ட தோள் வேல் கண்ணாய் விண் இயங்கும் – பழ:34/3
பட தோன்றும் நல்லாய் நெடு வேல் கெடுத்தான் – பழ:179/3
வெற்றி வேல் வேந்தன் வியம் கொண்டால் யாம் ஒன்றும் – பழ:181/1
வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு – சிறுபஞ்:13/3
கூறப்படும் குணத்தான் கூர் வேல் வல் வேந்தனால் – சிறுபஞ்:57/3
மின்னின் அனைய வேல் ஏந்தி இரவினுள் – கைந்:10/2
வடி வேல் கை ஏந்தி வரும் – கைந்:12/4

TOP


வேல்கண்ணாள் (1)

காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர – திணை150:6/3

TOP


வேல்கண்ணினாய் (1)

ஒல்லுவ நல்ல உருவ வேல்கண்ணினாய்
வல்லுவ நாடி வகையினால் சொல்லின் – ஏலாதி:76/1,2

TOP


வேல்மகன் (1)

வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி – நாலடி:2 6/1

TOP


வேலர் (1)

வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர் – திணை50:5/3

TOP


வேலவர்தாம் (1)

பொன் ஆம் போர் வேலவர்தாம் புரிந்தது என்னே – திணை150:18/2

TOP


வேலன் (1)

மறி ஈர்த்து உதிரம் தூய் வேலன் தரீஇ – ஐந்50:20/3

TOP


வேலனார் (1)

வேலனார் போக மறி விடுக்க வேரியும் – திணை150:12/1

TOP


வேலனும் (1)

ஆர்வத்தின் ஆர முயங்கினேன் வேலனும்
ஈர வலித்தான் மறி – ஐந்70:13/3,4

TOP


வேலாருள் (1)

நூலாருள் நூல் வல்லான் ஆகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினை உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 3/1,2

TOP


வேலானும் (1)

வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி – திணை150:71/2

TOP


வேலி (5)

ஓத நீர் வேலி உரை கடியா பாக்கத்தார் – திணை150:37/1
நாண் வேலி கொள்ளாதுமன்னோ வியல் ஞாலம் – குறள்:102 6/1
மீ வேலி போக்குபவர் – பழ:379/4
ஓத நீர் வேலி உலகத்தார் இ நெறி – பழ:393/1
உடம்பின் ஆர் வேலி ஒருப்படுத்து ஊன் ஆர – சிறுபஞ்:32/3

TOP


வேலின் (1)

ஆலம் வீழ் போலும் அமைச்சனும் வேலின்
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் – திரி:33/2,3

TOP


வேலின்வாய்ஆயினும் (1)

வேலின்வாய்ஆயினும் வீழ்வார் மறுத்து உரைப்பின் – பழ:31/3

TOP


வேலை (4)

வேந்து கிளர்ந்து அன்ன வேலை நீர் சேர்ப்ப நாள் – திணை150:52/3
மாறு நீர் வேலை நீ வாரல் வரின் ஆற்றாள் – திணை150:55/3
ஏறு நீர் வேலை எதிர் – திணை150:55/4
வேலை நீ வாழி பொழுது – குறள்:123 1/2

TOP


வேலொடு (2)

வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும் – குறள்:56 2/1
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ – பழ:356/3

TOP


வேழ (1)

மட மா இரும் பிடி வேழ
உண்கண்ணுள் நீர் – கைந்:17/2,3

TOP


வேழத்த (1)

வரை புரை வேழத்த வன் பகை என்று அஞ்சி – பழ:317/1

TOP


வேழத்து (1)

கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா – இன்னா40:30/2

TOP


வேழம் (9)

செயிர் வேழம் ஆகுதல் இன்று – நாலடி:36 8/4
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும் – கார்40:38/2
ஓவா கணை பாய ஒல்கி எழில் வேழம்
தீவாய் குருதி இழிதலால் செம் தலை – கள40:12/1,2
மடி செவி வேழம் இரீஇ அடி ஓசை – ஐந்50:16/2
கொல் இயல் வேழம் குயவரி கோள் பிழைத்து – திணை150:25/1
வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட – பழ:265/3
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் – கைந்:8/1
காந்தள் அரும் பகை என்று கத வேழம்
ஏந்தல் மருப்பிடை கை வைத்து இனன் நோக்கி – கைந்:9/1,2
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு – கைந்:16/2

TOP


வேள் (1)

வேள் வாய் கவட்டை நெறி – பழ:6/4

TOP


வேள்வி (5)

பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல – கார்40:7/3
துணை துணை வேள்வி பயன் – குறள்:9 7/2
வேள்வி தலைப்படாதார் – குறள்:9 8/2
தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இ நான்கும் – ஆசாரக்:3/1
கலியாணம் தேவர் பிதிர் விழா வேள்வி என்று – ஆசாரக்:48/1

TOP


வேள்வியில் (1)

காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இ மூவர் – திரி:36/3

TOP


வேள்வியோடு (1)

வேள்வியோடு ஒப்ப உள – நான்மணி:51/4

TOP


வேள்வு (1)

உடம்படுத்து வேள்வு உண்டார் இல் – பழ:39/4

TOP


வேளாண் (1)

அழகு என்ப வேளாண் குடிக்கு – திரி:42/4

TOP


வேளாண்மை (10)

வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் – நாலடி:21 7/2
வேதம் உறுவன பாட்டு உள வேளாண்மை
வேள்வியோடு ஒப்ப உள – நான்மணி:51/3,4
பொருள் இலான் வேளாண்மை காமுறுதல் இன்னா – இன்னா40:36/1
வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு – குறள்:9 1/2
வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு – குறள்:22 2/2
வேளாண்மை என்னும் செருக்கு – குறள்:62 3/2
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடி கை – குறள்:62 4/1
வேளாண்மை செய்து விருந்து ஓம்பி வெம் சமத்து – பழ:175/1
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் – சிறுபஞ்:46/2
பொய் வேளாண்மை புலைமையின் துவ்வாது – முது:4 6/1

TOP


வேளாண்மைதான் (1)

ஏருடையான் வேளாண்மைதான் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:3/3

TOP


வேளாளன் (2)

எருது உடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான் – நான்மணி:52/1
வேளாளன் என்பான் விருந்து இருக்க உண்ணாதான் – திரி:12/2

TOP


வேற்று (2)

வேற்று நாடு ஆகா தமவே ஆகும் ஆயினால் – பழ:55/3
வேற்று அரவம் சேரான் விருந்து ஒளியான் தன் இல்லுள் – ஏலாதி:48/1

TOP


வேற்றுமை (4)

வேற்றுமை இன்றி கலந்து இருவர் நட்டக்கால் – நாலடி:8 5/1
விதி பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை இல்லார் – பழ:258/1
வினை பயம் ஒன்று இன்றி வேற்றுமை கொண்டு – பழ:266/1
வேற்றுமை யார்க்கும் உண்டுஆதலான் ஆற்றுவான் – பழ:369/3

TOP


வேற்றுமையான் (1)

செய் தொழில் வேற்றுமையான் – குறள்:98 2/2

TOP


வேற்றூர் (1)

விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இ மூன்றும் – திரி:5/3

TOP


வேறல் (2)

உளையாமை உட்குடைத்தா வேறல் களையாமை – ஏலாதி:13/2
வேறல் எளிது அரிது சொல் – ஏலாதி:39/4

TOP


வேறலும் (1)

வேறலும் நஞ்சு மாறு அல்லானை தேறினால் – சிறுபஞ்:11/2

TOP


வேறா (1)

விருத்தியா கொண்டன வேறா பொருத்தின் – திணை150:121/2

TOP


வேறாக (4)

வேறாக நின்னை வினவுவேன் தெய்வத்தான் – திணை150:90/1
கூறாயோ கூறும் குணத்தினனாய் வேறாக
என் மனைக்கு ஏற கொணருமோ எல்வளையை – திணை150:90/2,3
வேறாக தோன்றும் விளக்கம் உடைத்தாகும் – பழ:214/2
நல்குரவால் வேறாக நன்கு உணரான் சொல்லின் – பழ:366/2

TOP


வேறாய்விடும் (1)

உவப்பன வேறாய்விடும் – ஆசாரக்:82/4

TOP


வேறாய (1)

வெண் மரல் போல நிறம் திரிந்து வேறாய
வண்ணம் உடையேம் மற்று யாம் – ஐந்50:27/3,4

TOP


வேறு (34)

வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட – நாலடி:1 3/3
ஆ வேறு உருவினஆயினும் ஆ பயந்த – நாலடி:12 8/1
பால் வேறு உருவின அல்லவாம் பால் போல் – நாலடி:12 8/2
மனம் வேறு செய்கையும் வேறு – நாலடி:13 7/4
மனம் வேறு செய்கையும் வேறு – நாலடி:13 7/4
நின்றுழி நின்றே நிறம் வேறு ஆம் காரணம் – நாலடி:19 3/3
விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும் – நாலடி:21 10/1
நீறாய் நிலத்து விளிஅரோ வேறு ஆய – நாலடி:27 6/2
தேற்றும் புலவரும் வேறு – நாலடி:32 8/4
உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி – நாலடி:36 9/3
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் – நாலடி:37 10/2
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் – நாலடி:38 1/2
வேறு அல்லை பாண வியல் ஊரன் வாய்மொழியை – ஐந்50:21/3
நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய – திணை150:151/2
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் – குறள்:15 3/1
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு – குறள்:38 4/1
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு
தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு – குறள்:38 4/1,2
தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு – குறள்:38 4/2
வேறு ஆகும் மாந்தர் பலர் – குறள்:52 4/2
வினைக்கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – குறள்:52 9/1
மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு – குறள்:60 10/2
உறுப்பு ஓர் அனையரால் வேறு – குறள்:71 4/2
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினை வேறு
சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு – குறள்:82 9/1,2
சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு – குறள்:82 9/2
துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:93 6/1
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல – குறள்:102 2/1
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் – குறள்:121 9/1
திறன் வேறு கூறின் பொறையும் அற வினையை – திரி:6/2
விழைந்தவரை வேறு அன்றி கொண்டு ஒழுகல் வேண்டா – பழ:97/3
வெள்ளம் பகை வரினும் வேறு இடத்தார் செய்வது என் – பழ:98/1
யாப்புள் வேறு ஆகிவிடும் – பழ:162/4
மக்களுள் பக்கமோ வேறு – பழ:260/4
ஆர்த்த முனையுள்ளும் வேறு இடத்தும் ஓத்தும் – ஏலாதி:62/2
வேறு தொழிலாய் விரித்து – ஏலாதி:69/4

TOP


வேறுபடும் (3)

கருமங்கள் வேறுபடும் – நாலடி:24 6/4
கருமங்கள் வேறுபடும் – நாலடி:35 5/4
மனம் போல வேறுபடும் – குறள்:83 2/2

TOP


வேறே (2)

புணர் கடல் சூழ் வையத்து புண்ணியமோ வேறே
உணர்வது உடையார் இருப்ப உணர்வு இலா – நாலடி:27 4/1,2
போற்றும் புலவரும் வேறே பொருள் தெரிந்து – நாலடி:32 8/3

TOP


வேனல் (1)

வானம் விளிப்ப வண்டு யாழாக வேனல்
வளரா மயில் ஆட வாட்கண்ணாய் சொல்லாய் – திணை150:111/2,3

TOP


வேனில் (1)

வேனில் பருவத்து எதிர் மலர் ஏற்று ஊதும் – திணை50:35/1

TOP