வெ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெஃகல் 1
வெஃகன்மின் 1
வெஃகா 2
வெஃகாமை 1
வெஃகான் 1
வெஃகி 8
வெஃகின் 2
வெஃகுதல் 1
வெஃகும் 1
வெஃகுமான் 1
வெகுடல் 3
வெகுடலே 1
வெகுண்டார் 1
வெகுண்டு 3
வெகுள்வும் 2
வெகுளாதான் 1
வெகுளாமை 3
வெகுளார் 4
வெகுளான் 1
வெகுளி 14
வெகுளிகட்கு 1
வெகுளியின் 1
வெகுளியும் 1
வெகுளியை 1
வெகுளும் 1
வெங்கோன்மை 1
வெஞ்சுடர் 1
வெட்கென்றார் 1
வெடி 2
வெடிபட 1
வெண் 22
வெண்குடை 2
வெண்ணெய் 2
வெண்தேரை 1
வெண்படைக்கோள் 1
வெண்பலி 1
வெண்பா 2
வெண்மை 2
வெதிர் 2
வெந்த 1
வெந்தமை 1
வெந்தால் 1
வெந்து 2
வெந்தை 1
வெந்நீர் 1
வெந்நீரில் 1
வெந்நீரும் 1
வெப்பம் 1
வெம் 35
வெம்பி 2
வெய்து 4
வெய்ய 2
வெய்யோர்க்கு 9
வெயர்ப்ப 1
வெயில் 5
வெருக்கு 1
வெருகு 1
வெருட்டாமை 1
வெருண்டு 1
வெருவ 1
வெருவந்த 1
வெருவந்து 1
வெருவாமை 1
வெருவும் 1
வெருள் 1
வெருள 1
வெருளும் 1
வெரூஉம் 4
வெல் 3
வெல்குறுவான் 1
வெல்பவோ 1
வெல்லல் 1
வெல்லும் 5
வெல்வது 5
வெல்வான் 1
வெலற்கு 1
வெலினும் 2
வெவ் 1
வெள் 1
வெள்கிலளாய் 1
வெள்ள 2
வெள்ளத்தில் 1
வெள்ளத்து 2
வெள்ளம் 6
வெள்ளறிவினார் 1
வெள்ளாடு 1
வெள்ளி 2
வெள்ளிடையும் 1
வெள்ளென்னும் 1
வெள்ளையை 1
வெளி 2
வெளிப்பட்டார் 1
வெளிப்படா 1
வெளிப்படுத்து 1
வெளிப்படும்தோறும் 1
வெளியார் 1
வெளிறு 1
வெற்ப 18
வெற்பன் 3
வெற்பிடை 1
வெற்பு 1
வெற்றி 2
வெறி 9
வெறிய 1
வெறியோடு 1
வெறுக்கை 2
வெறுக்கைக்கு 1
வெறுக்கையுள் 1
வெறுத்த 1
வெறுத்தக்க 1
வெறுப்ப 3
வெறுப்பன 1
வெறுப்பனவே 1
வெறுப்பினால் 1
வெறுப்பு 2
வெறும் 2
வெறுமின் 1
வெறுமை 1
வென்ற 3
வென்றதூஉம் 1
வென்றார் 2
வென்றி 6
வென்றிடினும் 1
வென்றியும் 1
வென்று 3
வென்றுவிடல் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வெஃகல் (1)

வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் – ஏலாதி:27/2

TOP


வெஃகன்மின் (1)

வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் – நாலடி:2 7/3

TOP


வெஃகா (2)

விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து – திணை150:75/2
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் – குறள்:18 9/1

TOP


வெஃகாமை (1)

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் – குறள்:18 8/1,2

TOP


வெஃகான் (1)

இழுக்கான் இயல் நெறி இன்னாத வெஃகான்
வழுக்கான் மனை பொருள் வெளவான் ஒழுக்கத்தால் – ஏலாதி:45/1,2

TOP


வெஃகி (8)

படு பயன் வெஃகி பழிப்படுவ செய்யார் – குறள்:18 2/1
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே – குறள்:18 3/1
வெஃகி வெறிய செயின் – குறள்:18 5/2
அருள் வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – குறள்:18 6/1
அருள் வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி
பொல்லாத சூழ கெடும் – குறள்:18 6/1,2
வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளைவயின் – குறள்:18 7/1
கொள் பொருள் வெஃகி குடி அலைக்கும் வேந்தனும் – திரி:50/1
வெம் சுரம் தேர் ஓட வெஃகி நின்று அத்த மா – கைந்:24/1

TOP


வெஃகின் (2)

நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – குறள்:18 1/1
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் – குறள்:18 10/1

TOP


வெஃகுதல் (1)

இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற – குறள்:18 4/1

TOP


வெஃகும் (1)

பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் – திரி:38/3

TOP


வெஃகுமான் (1)

வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான்
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் – ஏலாதி:27/2,3

TOP


வெகுடல் (3)

மிக்க வகையால் அறம் செய் என வெகுடல்
அக்காரம் பால் செருக்குமாறு – பழ:199/3,4
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல்
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே – பழ:281/2,3
பகை மேற்கொண்டார் போல கொண்டார் வெகுடல்
நகை மேலும் கைப்பாய்விடும் – பழ:304/3,4

TOP


வெகுடலே (1)

வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் – ஏலாதி:27/2

TOP


வெகுண்டார் (1)

வெகுண்டார் முன் தோன்றா கெடும் – நான்மணி:8/4

TOP


வெகுண்டு (3)

வெல்வது வேண்டி வெகுண்டு உரைக்கும் நோன்பியும் – திரி:28/1
கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் – திரி:46/3
சொல்லால் வணக்கி வெகுண்டு அடுகிற்பார்க்கும் – பழ:367/3

TOP


வெகுள்வும் (2)

தெரியாது உரைக்கும் வெகுள்வும் பொருள் அல்ல – திரி:93/2
வெவ் உரை நோனா வெகுள்வும் இவை மூன்றும் – திரி:95/3

TOP


வெகுளாதான் (1)

வெல்வது வேண்டி வெகுளாதான் நோன்பு இனிதே – இனிய40:24/1

TOP


வெகுளாமை (3)

புணரின் வெகுளாமை நன்று – குறள்:31 8/2
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 10/1
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் – பழ:83/2

TOP


வெகுளார் (4)

வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் ஓர்த்து அதனை – நாலடி:7 4/2
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி – ஆசாரக்:29/2
ஒல்லை வெகுளார் உலகு ஆண்டும் என்பவர் – பழ:272/2
பிறப்பினால் மாண்டார் வெகுளார் திறத்து உள்ளி – பழ:370/2

TOP


வெகுளான் (1)

கொன்னே வெகுளான் கொலை புரியான் பொன்னே – ஏலாதி:20/2

TOP


வெகுளி (14)

நெடும் காலம் ஓடினும் நீசர் வெகுளி
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை – நாலடி:7 8/1,2
விடல் வேண்டும் தன்கண் வெகுளி அடல்வேண்டும் – நான்மணி:11/3
வேண்டின் வெகுளி விடல் – நான்மணி:15/4
வெகுளி கெடுத்துவிடல் – நான்மணி:79/4
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி
கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது – குறள்:3 9/1,2
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – குறள்:4 5/1
உள்ளான் வெகுளி எனின் – குறள்:31 9/2
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் – குறள்:36 10/1
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் – குறள்:53 6/1
நீங்கான் வெகுளி நிறை இலன் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:87 4/1
கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும் முன்னிய – திரி:38/2
வெகுளி நுணுக்கும் விறலும் மகளிர்கட்கு – திரி:40/1
விழைவு வெகுளி இவை விடுவான்ஆயின் – சிறுபஞ்:30/3
பெரும் சீரோன்தன் வெகுளி இன்மை பொய் – முது:7 2/1

TOP


வெகுளிகட்கு (1)

வெம் தொழிலர் ஆய வெகுளிகட்கு கூடுமோ – பழ:245/2

TOP


வெகுளியின் (1)

இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த – குறள்:54 1/1

TOP


வெகுளியும் (1)

மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் – திரி:65/3

TOP


வெகுளியை (1)

மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய – குறள்:31 3/1

TOP


வெகுளும் (1)

கல்லான் வெகுளும் சிறு பொருள் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:87 10/1

TOP


வெங்கோன்மை (1)

வெங்கோன்மை வேந்தர்கண் வேண்டும் சிறிது எனினும் – பழ:248/3

TOP


வெஞ்சுடர் (1)

வெஞ்சுடர் அன்னானை யான் கண்டேன் கண்டாளாம் – திணை150:89/3

TOP


வெட்கென்றார் (1)

தெற்றென்றார்கண்ணே தெளிந்தனர் வெட்கென்றார்
வெம் சொலால் இன்புறுவார் – நான்மணி:71/3,4

TOP


வெடி (2)

கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு – கள40:29/1
வெடி ஓடும் வெம் கானம் சேர்வார்கொல் நல்லாய் – ஐந்50:36/3

TOP


வெடிபட (1)

கடி என கேட்டும் கடியான் வெடிபட
ஆர்ப்பது கேட்டும் அது தெளியான் பேர்த்தும் ஓர் – நாலடி:37 4/1,2

TOP


வெண் (22)

உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து – நாலடி:5 10/1
குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார் – நாலடி:22 7/3
வெள்ளி வெண் நாஞ்சிலால் ஞாலம் உடுவன போல் – கள40:40/1
வெண் மரல் போல நிறம் திரிந்து வேறாய – ஐந்50:27/3
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி – திணை150:10/1
கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும் – திணை150:22/1
பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது – திணை150:33/1
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே – திணை150:33/3
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
மங்குல் நீர் வெண் திரையின்மாட்டு – திணை150:35/4
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் – திணை150:38/1
தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல் – திணை150:45/1
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் – திணை150:51/1
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் – திணை150:58/2
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ – திணை150:93/1
வெண் நிலா காலும் மருள் மாலை வேய்த்தோளாய் – திணை150:94/3
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய் – திணை150:96/3
வெண் குடை ஆம் தண் கோடல் வீந்து – திணை150:119/4
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை – திரி:32/2
வெண் பாட்டம் வெள்ளம் தரும் – பழ:71/4
நிலை அழுங்க வேண்டி புடைத்தக்கால் வெண் மா – பழ:300/3
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் – ஏலாதி:57/1

TOP


வெண்குடை (2)

புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை
பஞ்சி பெய் தாலமே போன்ற புனல் நாடன் – கள40:39/2,3
வெண்குடை கீழ் வாழும் குடிகட்கு வேந்தனும் – பழ:391/1

TOP


வெண்ணெய் (2)

பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1

TOP


வெண்தேரை (1)

கடிது ஓடும் வெண்தேரை நீர் ஆம் என்று எண்ணி – ஐந்50:36/1

TOP


வெண்படைக்கோள் (1)

ஒன்று எற்றி வெண்படைக்கோள் ஒன்று – பழ:196/4

TOP


வெண்பலி (1)

தேவகுலம் நிழல் ஆன் நிலை வெண்பலி என்று – ஆசாரக்:32/2

TOP


வெண்பா (2)

இன் துறை வெண்பா இவை – பழ:404/4
வெண்பா உரைப்பன் சில – சிறுபஞ்:0/4

TOP


வெண்மை (2)

வெண்மை உடையார் விழு செல்வம் எய்தியக்கால் – நாலடி:27 9/3
வெண்மை எனப்படுவது யாது எனின் ஒண்மை – குறள்:85 4/1

TOP


வெதிர் (2)

நெல் பட்டகண்ணே வெதிர் சாம் தனக்கு ஒவ்வா – நான்மணி:2/3
வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு – திணை50:18/2

TOP


வெந்த (1)

வெந்த புனத்துக்கு வாசம் உடைத்தாக – கைந்:2/1

TOP


வெந்தமை (1)

பேர் உலையுள் பெய்த அரிசியை வெந்தமை
ஓர் அவிழினாலே உணர்ந்த ஆங்கு யார்கண்ணும் – பழ:348/1,2

TOP


வெந்தால் (1)

வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/2

TOP


வெந்து (2)

பொடி வெந்து பொங்கி மேல் வான் சுடும் கீழால் – திணை150:92/3
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு – திணை150:92/4

TOP


வெந்தை (1)

உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே – நாலடி:29 9/3

TOP


வெந்நீர் (1)

நல்ல விறகின் அடினும் நனி வெந்நீர்
இல்லம் சுடுகலாவாறு – பழ:370/3,4

TOP


வெந்நீரில் (1)

வெந்நீரில் தண்ணீர் தெளித்து – பழ:90/4

TOP


வெந்நீரும் (1)

வெந்நீரும் ஆடாதார் தீ – பழ:293/4

TOP


வெப்பம் (1)

நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே – நாலடி:7 8/3

TOP


வெம் (35)

வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி – நாலடி:2 6/1
வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் – நாலடி:21 7/2
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை – நாலடி:21 10/2
வெம் சொலால் இன்புறுவார் – நான்மணி:71/4
வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா – இன்னா40:38/3
தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து – இனிய40:8/2
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும் – கார்40:38/2
விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் – ஐந்50:35/3
வெடி ஓடும் வெம் கானம் சேர்வார்கொல் நல்லாய் – ஐந்50:36/3
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/2
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/3
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி – திணை150:71/2
கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி – திணை150:92/2
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி – திணை150:95/1
பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால் – திணை150:120/1
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெம் கோலன் ஆயின் – குறள்:57 3/1
யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின் – குறள்:90 5/1
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி – திரி:46/2
வெம் சின வேந்தன் முறை நெறியால் சேர்தலும் – திரி:98/2
வெம் சின மன்னவன் வேண்டாத செய்யினும் – பழ:33/1
வேளாண்மை செய்து விருந்து ஓம்பி வெம் சமத்து – பழ:175/1
வெம் தொழிலர் ஆய வெகுளிகட்கு கூடுமோ – பழ:245/2
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து – பழ:296/1
வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு – சிறுபஞ்:13/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/2
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/2
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் – ஏலாதி:67/1
புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா – கைந்:14/3
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் – கைந்:15/1
தாம் மாண்பு இல் வெம் சுரம் சென்றார் வர கண்டு – கைந்:18/3
ஓவாத வெம் கானம் சென்றார் – கைந்:20/1
சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் – கைந்:23/1
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் – கைந்:23/3
வெம் சுரம் தேர் ஓட வெஃகி நின்று அத்த மா – கைந்:24/1

TOP


வெம்பி (2)

வெம்பி சுடினும் புறம் சுடும் வெம்பி – நாலடி:9 9/2
வெம்பி சுடினும் புறம் சுடும் வெம்பி
கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம் – நாலடி:9 9/2,3

TOP


வெய்து (4)

வினையுடையான் வந்து அடைந்து வெய்து உறும் போழ்து – இனிய40:14/3
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக – திணை150:112/1
வெருவந்து வெய்து கெடும் – குறள்:57 9/2
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல் – குறள்:113 8/1

TOP


வெய்ய (2)

வினை பயன் வந்தக்கால் வெய்ய உயிரா – நாலடி:4 3/1
காரத்தின் வெய்ய என் தோள் – ஐந்50:24/4

TOP


வெய்யோர்க்கு (9)

புகழ் வெய்யோர்க்கு புத்தேள் நாடு எளிது – முது:8 1/1
உறழ் வெய்யோர்க்கு உறு செரு எளிது – முது:8 2/1
ஈரம் வெய்யோர்க்கு நசை கொடை எளிது – முது:8 3/1
குறளை வெய்யோர்க்கு மறை விரி எளிது – முது:8 4/1
துன்பம் வெய்யோர்க்கு இன்பம் எளிது – முது:8 5/1
இன்பம் வெய்யோர்க்கு துன்பம் எளிது – முது:8 6/1
உண்டி வெய்யோர்க்கு உறு பிணி எளிது – முது:8 7/1
பெண்டிர் வெய்யோர்க்கு படு பழி எளிது – முது:8 8/1
பாரம் வெய்யோர்க்கு பாத்தூண் எளிது – முது:8 9/1

TOP


வெயர்ப்ப (1)

ஊடி பெறுகுவம்கொல்லோ நுதல் வெயர்ப்ப
கூடலின் தோன்றிய உப்பு – குறள்:133 8/1,2

TOP


வெயில் (5)

நல் சார்வு சார கெடுமே வெயில் முறுக – நாலடி:18 1/3
இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ – திணை150:36/3
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே – குறள்:8 7/1
யாதொன்றும் ஏறார் செருப்பு வெயில் மறையார் – ஆசாரக்:60/1
வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி – பழ:353/2

TOP


வெருக்கு (1)

வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை – நாலடி:21 10/2

TOP


வெருகு (1)

புள்ளி வெருகு தன் குட்டிக்கு இரை பார்க்கும் – ஐந்70:36/2

TOP


வெருட்டாமை (1)

கோடல் குழவி மருந்து வெருட்டாமை
நாடின் அறம் பெருமை நாட்டு – சிறுபஞ்:72/3,4

TOP


வெருண்டு (1)

விடலைமை செய்ய வெருண்டு அகன்று நில்லாது – பழ:225/1

TOP


வெருவ (1)

வெருவ வீந்து உக்க நீள் அத்தம் வருவர் – திணை150:80/2

TOP


வெருவந்த (1)

வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெம் கோலன் ஆயின் – குறள்:57 3/1

TOP


வெருவந்து (1)

வெருவந்து வெய்து கெடும் – குறள்:57 9/2

TOP


வெருவாமை (1)

வெருவாமை வீழ் விருந்து ஓம்பி திரு ஆக்கும் – சிறுபஞ்:41/2

TOP


வெருவும் (1)

விலங்கின் பிறப்பின் வெருவும் புலம் தெரியா – திரி:60/2

TOP


வெருள் (1)

விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம் – பழ:12/1

TOP


வெருள (1)

தெருளும் திறம் தெரிதல் அல்லால் வெருள எழுந்து – பழ:147/2

TOP


வெருளும் (1)

பொரு தீ என வெருளும் பொன் நேர் நிறத்தாய் – கைந்:26/3

TOP


வெரூஉம் (4)

வேங்கை வெரூஉம் நெறி செலிய போலும் என் – நாலடி:40 9/3
வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – குறள்:60 9/2
ஓநாய் இனம் வெரூஉம் வெற்ப புலம் புகின் – பழ:139/3
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் – பழ:154/3

TOP


வெல் (3)

உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – குறள்:77 1/1
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து – திரி:8/2
கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே – பழ:85/2

TOP


வெல்குறுவான் (1)

இயல் பகை வெல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்னே – பழ:51/1

TOP


வெல்பவோ (1)

வெல்பவோ சென்றார் வினை முடிய நல்லாய் – திணை150:83/2

TOP


வெல்லல் (1)

இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது – குறள்:65 7/2

TOP


வெல்லும் (5)

பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் – குறள்:49 1/1
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது – குறள்:49 1/1,2
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – குறள்:50 5/1
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – குறள்:65 5/2
இல் ஆயின் வெல்லும் படை – குறள்:77 9/2

TOP


வெல்வது (5)

செல்வது வேண்டின் அறம் செய்க வெல்வது
வேண்டின் வெகுளி விடல் – நான்மணி:15/3,4
ஒரு தொடையான் வெல்வது கோழி உருவோடு – நான்மணி:52/2
வெல்வது வேண்டி வெகுளாதான் நோன்பு இனிதே – இனிய40:24/1
பற்றியார் வெல்வது அரண் – குறள்:75 8/2
வெல்வது வேண்டி வெகுண்டு உரைக்கும் நோன்பியும் – திரி:28/1

TOP


வெல்வான் (1)

வெல்வான் விடுப்பான் விரைந்து – ஏலாதி:45/4

TOP


வெலற்கு (1)

வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா – திணை150:87/3

TOP


வெலினும் (2)

நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து – பழ:296/1
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து – பழ:296/1

TOP


வெவ் (1)

வெவ் உரை நோனா வெகுள்வும் இவை மூன்றும் – திரி:95/3

TOP


வெள் (1)

பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் – திணை150:19/1

TOP


வெள்கிலளாய் (1)

வெள்கிலளாய் பிறர் இல் சேறல் உள்ளி – சிறுபஞ்:23/2

TOP


வெள்ள (2)

உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் – குறள்:117 10/1
வெள்ள மாண்பு எல்லாம் உடைய தமர் இருப்ப – பழ:180/1

TOP


வெள்ளத்தில் (1)

வெள்ளத்தில் தீர்த்தம் மிகை – பழ:401/4

TOP


வெள்ளத்து (2)

வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் – குறள்:60 5/1
வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான் – குறள்:63 2/1

TOP


வெள்ளம் (6)

வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:33/3
விரி திரை வெள்ளம் வெறுப்ப பருகி – கார்40:34/1
வெள்ளம் வருங்காலை ஈர்ப்படுக்கும் அஃதே போல் – பழ:41/1
வெண் பாட்டம் வெள்ளம் தரும் – பழ:71/4
வெள்ளம் பகை வரினும் வேறு இடத்தார் செய்வது என் – பழ:98/1
துளி ஈண்டில் வெள்ளம் தரும் – பழ:160/4

TOP


வெள்ளறிவினார் (1)

விலங்கு அன்ன வெள்ளறிவினார் – நாலடி:38 5/4

TOP


வெள்ளாடு (1)

வியன் உலகில் வெள்ளாடு தன் வளி தீராது – பழ:124/3

TOP


வெள்ளி (2)

வெள்ளி வெண் நாஞ்சிலால் ஞாலம் உடுவன போல் – கள40:40/1
பொன் பயந்த வெள்ளி புறமாக பூங்கோதாய் – திணை150:117/3

TOP


வெள்ளிடையும் (1)

கிடந்து உண்ணார் நின்று உண்ணார் வெள்ளிடையும் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/1

TOP


வெள்ளென்னும் (1)

காக்கை வெள்ளென்னும் எனின் – ஆசாரக்:69/4

TOP


வெள்ளையை (1)

பொற்பனை வெள்ளையை உள்ளாது ஒழுகு இன்னா – இன்னா40:0/2

TOP


வெளி (2)

புலை பொருள் தங்கா வெளி – பழ:17/4
இருளின் இருந்தும் வெளி – பழ:154/4

TOP


வெளிப்பட்டார் (1)

வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி – பழ:353/2

TOP


வெளிப்படா (1)

பரவா வெளிப்படா பல்லோர்கண் தங்கா – நாலடி:9 8/1

TOP


வெளிப்படுத்து (1)

நல்ல வெளிப்படுத்து தீய மறந்து ஒழிந்து – சிறுபஞ்:55/1

TOP


வெளிப்படும்தோறும் (1)

வெளிப்படும்தோறும் இனிது – குறள்:115 5/2

TOP


வெளியார் (1)

ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – குறள்:72 4/1

TOP


வெளிறு (1)

இன்மை அரிதே வெளிறு – குறள்:51 3/2

TOP


வெற்ப (18)

மை தவழ் வெற்ப படாஅ பெரும் செல்வம் – நாலடி:15 2/3
விண் குத்தும் நீள் வரை வெற்ப களைபவோ – நாலடி:23 6/3
மால் வரை வெற்ப வணங்கு குரல் ஏனல் – ஐந்50:12/1
வான் உயர் வெற்ப இரவின் வரல் வேண்டா – திணை50:1/3
வான் ஓங்கு உயர் வரை வெற்ப பயம் இன்றே – பழ:19/3
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் – பழ:65/3
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப
பனை பதித்து உண்ணார் பழம் – பழ:68/3,4
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த – பழ:81/3
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே – பழ:125/3
ஓநாய் இனம் வெரூஉம் வெற்ப புலம் புகின் – பழ:139/3
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/3
அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே – பழ:215/3
அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை – பழ:232/3
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே – பழ:281/3
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே – பழ:285/3
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் – பழ:337/3
ஆமா உகளும் அணி வரை வெற்ப கேள் – பழ:341/3
இன் ஒலி வெற்ப இடர் என்னை துன்னூசி – பழ:358/3

TOP


வெற்பன் (3)

வெறி கமழ் வெற்பன் என் மெய்ம் நீர்மை கொண்டது – ஐந்50:20/1
வான் உயர் வெற்பன் வருவான்கொல் என் தோழி – திணை50:4/3
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன்
புலவும்கொல் தோழி புணர்வு அறிந்து அன்னை – திணை50:10/2,3

TOP


வெற்பிடை (1)

வேங்கை நறு மலர் வெற்பிடை யாம் கொய்து – ஐந்50:15/1

TOP


வெற்பு (1)

வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/3

TOP


வெற்றி (2)

வெற்றி வேல் வேந்தர்க்கு இனிது – இனிய40:35/4
வெற்றி வேல் வேந்தன் வியம் கொண்டால் யாம் ஒன்றும் – பழ:181/1

TOP


வெறி (9)

வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி – நாலடி:2 6/1
வெறி கமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே – நாலடி:18 10/3
வெறி கமழ் வெற்பன் என் மெய்ம் நீர்மை கொண்டது – ஐந்50:20/1
வெறி கமழ் தண் சுனை தெண்ணீர் துளும்ப – ஐந்70:8/1
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ – ஐந்70:8/3
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின் – திணை50:8/1
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – குறள்:112 3/1
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு – பழ:139/2
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை – பழ:356/2

TOP


வெறிய (1)

வெஃகி வெறிய செயின் – குறள்:18 5/2

TOP


வெறியோடு (1)

வெறியோடு அலம்வரும் யாய் – ஐந்50:20/4

TOP


வெறுக்கை (2)

உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் – குறள்:60 10/1
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு – குறள்:98 1/1

TOP


வெறுக்கைக்கு (1)

வெறுக்கைக்கு சென்றார் விளங்கிழாய் தோன்றார் – திணை150:67/1

TOP


வெறுக்கையுள் (1)

வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை – குறள்:77 1/2

TOP


வெறுத்த (1)

வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் வெறுத்த பின் – நாலடி:17 1/2

TOP


வெறுத்தக்க (1)

உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு – குறள்:100 3/1,2

TOP


வெறுப்ப (3)

வெறுப்ப வெறுப்ப செயினும் பொறுப்பரே – நாலடி:23 2/3
வெறுப்ப வெறுப்ப செயினும் பொறுப்பரே – நாலடி:23 2/3
விரி திரை வெள்ளம் வெறுப்ப பருகி – கார்40:34/1

TOP


வெறுப்பன (1)

வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் வெறுத்த பின் – நாலடி:17 1/2

TOP


வெறுப்பனவே (1)

விரகர்கட்கு எல்லாம் வெறுப்பனவே செய்யும் – பழ:27/3

TOP


வெறுப்பினால் (1)

வெறுப்பினால் பேர்த்து செறுப்பின் தலையுள் – பழ:294/3

TOP


வெறுப்பு (2)

குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – குறள்:70 6/1
வெறுப்பு அறுத்தான் விண்ணகத்தும் இல் – ஏலாதி:20/4

TOP


வெறும் (2)

வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா – இன்னா40:38/3
வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது – திணை150:24/2

TOP


வெறுமின் (1)

வெறுமின் வினை தீயார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:18 2/3

TOP


வெறுமை (1)

வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும் – நாலடி:33 9/1

TOP


வென்ற (3)

முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று – ஐந்50:3/3
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற
புன்மை இல் காட்சியவர் – குறள்:18 4/1,2
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற – பழ:286/3

TOP


வென்றதூஉம் (1)

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – குறள்:94 1/1,2

TOP


வென்றார் (2)

நின்றார் சொல் தேறாதாய் நீடு இன்றி வென்றார்
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் – திணை150:79/2,3
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – குறள்:133 7/1

TOP


வென்றி (6)

வென்றி பொருட்டால் விலங்கு ஒத்து மெய் கொள்ளார் – நாலடி:32 5/1
வென்றி அறிப அரசர்கள் என்றும் – நான்மணி:88/2
வென்றி முரசின் இரங்கி எழில் வானம் – கார்40:35/3
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன் – குறள்:55 6/1
வென்றி வினை உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 3/2
சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் – திரி:17/3

TOP


வென்றிடினும் (1)

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் – குறள்:94 1/1

TOP


வென்றியும் (1)

வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3

TOP


வென்று (3)

வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து – குறள்:127 8/1
வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது – பழ:65/1
உடையது ஒன்று இல்லாமை ஒட்டின் படை வென்று
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் – பழ:314/2,3

TOP


வென்றுவிடல் (1)

தகுதியான் வென்றுவிடல் – குறள்:16 8/2

TOP