வெள – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெளவல் 1
வெளவாத 2
வெளவான் 3
வெளவி 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வெளவல் (1)

பொய் குறளை வெளவல் அழுக்காறு இவை நான்கும் – ஆசாரக்:38/1

TOP


வெளவாத (2)

அன்று அறிவார் யார் என்று அடைக்கலம் வெளவாத
நன்றியின் நன்கு இனியது இல் – இனிய40:30/3,4
வண்டு இனம் வெளவாத ஆம்பலும் வார் இதழான் – திணை150:101/1

TOP


வெளவான் (3)

பிறன்கை பொருள் வெளவான் வாழ்தல் இனிதே – இனிய40:21/1
மறுகான் பிறர் பொருள் வெளவான் இறுகானாய் – ஏலாதி:41/2
வழுக்கான் மனை பொருள் வெளவான் ஒழுக்கத்தால் – ஏலாதி:45/2

TOP


வெளவி (1)

களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி
ஒளிறுபு மின்னும் மழை – கார்40:13/3,4

TOP