வி – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விக்குள் 1
விகிர்தம் 1
விச்சை 2
விசும்பில் 2
விசும்பின் 8
விசும்பு 2
விசை 4
விசையின் 1
விட்ட 3
விட்டக்கால் 3
விட்டவன் 1
விட்டன்று 2
விட்டார் 1
விட்டானும் 1
விட்டிருப்பின் 1
விட்டு 17
விட்டுழி 1
விட்டுழியும் 1
விட்டேம் 1
விடக்கு 1
விடம் 1
விடர் 1
விடரகம் 1
விடல் 25
விடலை 1
விடலைமை 1
விடலையோடு 1
விடற்கு 1
விடற்பாலர் 1
விடா 1
விடாமை 1
விடான் 1
விடாஅ 2
விடாஅதவர்க்கு 1
விடாஅது 1
விடாஅர் 2
விடின் 1
விடினும் 1
விடினே 1
விடு 6
விடுக்க 2
விடுக்கும் 1
விடுக 2
விடுத்து 2
விடுதல் 12
விடுதலும் 1
விடுதற்கு 2
விடுப்ப 1
விடுப்பர் 1
விடுப்பான் 1
விடுப்பின் 1
விடுபாக்கு 1
விடும் 7
விடுவர்மன் 1
விடுவனவோ 1
விடுவாய் 1
விடுவார்கொல் 1
விடுவாரோடு 1
விடுவான்ஆயின் 1
விடுவானோ 1
விடுவெனோ 2
விண் 7
விண்டல் 1
விண்டவர் 1
விண்டவரோடு 1
விண்டற்கு 1
விண்டார் 1
விண்டு 1
விண்ணகத்தும் 1
விண்ணவர்க்கும் 1
விண்ணின் 1
விண்ணுலகே 1
விண்ணோர் 2
விண்ணோர்க்கு 2
விண்ணோரால் 1
வித்தக 1
வித்தகம் 1
வித்தகர் 2
வித்தகர்க்கு 1
வித்தா 2
வித்திய 1
வித்தின் 1
வித்து 20
வித்தும் 1
வித்துவார் 1
விதம் 1
விதி 6
விதிர்ப்ப 1
விதிரார் 1
விதுப்பு 2
விதைத்தாலும் 1
விதையாமை 1
விம்ம 1
விம்மி 2
விய 2
வியங்கொள்ளின் 2
வியங்கொளவேண்டுமால் 1
வியந்தான் 1
வியந்து 2
வியப்ப 1
வியம் 1
வியர்ப்ப 1
வியல் 5
வியவற்க 2
வியவாய் 1
வியவார் 1
வியன் 7
விரகர்கட்கு 1
விரகின் 1
விரகு 1
விரதங்கள் 1
விரதம் 2
விரல் 10
விரலால் 2
விரலின் 1
விரலும் 1
விரவாருள் 1
விரவி 1
விராஅம் 1
விராஅய் 1
விராஅஅய் 1
விரி 15
விரிகுவது 1
விரித்து 4
விரிந்து 3
விரிய 1
விரியா 1
விரியார் 1
விருத்தியா 1
விருந்திற்கு 1
விருந்திற்கும் 1
விருந்தின் 1
விருந்தினர் 1
விருந்தினன் 1
விருந்தினனாய் 1
விருந்தினனும் 1
விருந்து 30
விருந்தும் 3
விருந்தோடு 1
விருப்பு 3
விருப்புடை 1
விருப்புற்று 1
விரும்பி 3
விரும்பு 3
விரும்பும் 1
விரை 3
விரைந்ததே 1
விரைந்து 15
விரையாது 1
விரையின் 1
விரைஇ 1
வில் 19
வில்லார் 1
வில்லின் 1
வில்லினர் 1
வில்லொடு 3
விலக்கி 1
விலக்கின் 1
விலக்கும் 1
விலக்குவார் 1
விலங்கல் 1
விலங்காது 1
விலங்காமல் 1
விலங்காமை 1
விலங்கி 2
விலங்கிற்கு 1
விலங்கிற்கும் 2
விலங்கின் 1
விலங்கினாரே 1
விலங்கு 4
விலங்கேயும் 1
விலங்கொடு 1
விலை 7
விலைப்பாலின் 1
விலைய 1
விலையாலும் 1
விழ 1
விழவகத்தும் 1
விழவினும் 1
விழவு 2
விழவும் 1
விழா 2
விழிக்குங்கால் 1
விழித்த 1
விழித்து 2
விழிப்பது 1
விழு 12
விழுங்கி 1
விழுத்தக்க 1
விழுத்தக்கார் 1
விழுத்தகு 1
விழுப்ப 1
விழுப்பத்து 1
விழுப்பம் 2
விழுப்புண் 1
விழும் 1
விழுமம் 4
விழுமிதா 2
விழுமிதாம் 1
விழுமிய 3
விழுமியார் 1
விழுமியார்தம்மோடு 1
விழுமியோர் 4
விழுமியோன் 1
விழை 2
விழைதகு 1
விழைந்த 1
விழைந்தவரை 1
விழைந்தார் 1
விழைந்திலேம் 1
விழைந்து 5
விழைப 2
விழைபமன் 1
விழையப்படுப 1
விழையாதார்க்கு 1
விழையாதான் 1
விழையாதே 1
விழையாமை 1
விழையார் 2
விழையான் 2
விழையின் 1
விழையும் 5
விழைவதூஉம் 1
விழைவார் 2
விழைவான் 2
விழைவிற்றால் 1
விழைவு 5
விழைவும் 2
விள்ளல் 1
விளக்கப்பட்டு 1
விளக்கம் 6
விளக்கா 1
விளக்கின் 1
விளக்கினும் 1
விளக்கினுள் 1
விளக்கு 17
விளக்கும் 3
விளக்குமால் 1
விளக்குறூஉம் 1
விளக்கே 1
விளங்காய் 2
விளங்கி 1
விளங்கிழாய் 2
விளங்கிழைக்கு 1
விளங்கிழையாள் 1
விளங்கு 1
விளங்கும் 3
விளம்பல் 1
விளரி 1
விளவினை 1
விளி 1
விளித்து 1
விளிதல் 1
விளிந்தார் 1
விளிந்தாரின் 1
விளிந்தாரே 1
விளிந்து 1
விளிப்ப 1
விளியா 3
விளியாதான் 1
விளியாது 1
விளியினும் 1
விளியும் 2
விளியே 1
விளிவு 1
விளிஅரோ 1
விளை 8
விளைக்கும் 1
விளைதலால் 1
விளைய 2
விளையாடார் 1
விளையாமை 1
விளையும் 2
விளையுளும் 2
விளைவது 2
விளைவயின் 1
விளைவின்கண் 2
விளைவு 2
விற்பவர் 1
விற்பாரின் 1
விற்பேம் 1
விற்றற்கு 1
விற்று 1
விறக்கும் 1
விறகின் 2
விறல் 9
விறலும் 1
வினவல் 1
வினவுவார் 2
வினவுவேன் 1
வினா 1
வினாப்படுதல் 1
வினாய் 2
வினாயினான் 1
வினாவற்க 1
வினாஅய் 1
வினை 94
வினைக்கண் 3
வினைக்கு 4
வினைஞர்க்கு 1
வினைப்பயன் 1
வினைபடு 1
வினையர் 4
வினையாய் 1
வினையால் 2
வினையான் 4
வினையினான் 1
வினையினை 1
வினையுடையான் 1
வினையும் 8
வினையுள் 1
வினையை 4

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


விக்குள் (1)

நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – குறள்:34 5/1

TOP


விகிர்தம் (1)

விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற – ஆசாரக்:53/2

TOP


விச்சை (2)

விச்சை மற்று அல்ல பிற – நாலடி:14 4/4
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை
கல்லாமல் பாகம் படும் – பழ:21/3,4

TOP


விசும்பில் (2)

பருதி சுமந்து எழுந்த யானை இரு விசும்பில்
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் – கள40:4/2,3
வீங்கு தோள் செம்பியன் சீற்றம் விறல் விசும்பில்
தூங்கும் எயிலும் தொலைத்தலான் ஆங்கு – பழ:49/1,2

TOP


விசும்பின் (8)

அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – நாலடி:16 1/1
அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் – நாலடி:18 6/2
அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் – நாலடி:38 3/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும் – கள40:6/3
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – குறள்:2 6/1
குடிப்பிறந்தார்கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்கண் மறு போல் உயர்ந்து – குறள்:96 7/1,2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – பழ:15/1

TOP


விசும்பு (2)

ஐ வாய் வய நாகம் கவ்வி விசும்பு இவரும் – கள40:26/3
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள்:3 5/1

TOP


விசை (4)

கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப – நாலடி:23 4/2
அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட – நான்மணி:24/2
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் – ஐந்50:19/2
மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில் – திணை150:28/1

TOP


விசையின் (1)

வசை தீர எண்ணுவர் சான்றோர் விசையின்
நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ – நாலடி:16 2/2,3

TOP


விட்ட (3)

புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு – நாலடி:18 1/4
நட்டார்கண் விட்ட வினை – நான்மணி:25/4
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட
துணி முந்நீர் சேர்ப்பற்கு தூதோடு வந்த – கைந்:51/2,3

TOP


விட்டக்கால் (3)

விட்டக்கால் கேட்க மறை – குறள்:70 5/2
தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:355/3
எமக்கு உற்றது என்று உணரா விட்டக்கால் என் ஆம் – பழ:368/2

TOP


விட்டவன் (1)

மறை காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க – நாலடி:23 10/3

TOP


விட்டன்று (2)

அலைவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண் – ஐந்70:24/3
முலை வற்று விட்டன்று நீர் – ஐந்70:24/4

TOP


விட்டார் (1)

படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார்
இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே – சிறுபஞ்:39/2,3

TOP


விட்டானும் (1)

கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து – திரி:79/2

TOP


விட்டிருப்பின் (1)

இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து – பழ:263/2

TOP


விட்டு (17)

விரி பெடையோடு ஆடி விட்டு அற்று – நாலடி:24 10/4
மெய் ஞானம் கோட்டி உறழ்வழி விட்டு ஆங்கு ஓர் – நாலடி:32 1/1
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி – கள40:19/1
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/3
பொரி சிதறி விட்டு அன்ன புன்கு – திணை150:64/4
மின் நிரைத்த பூண் மிளிர விட்டு – திணை150:81/4
வேண்டாது விட்டு ஒழிந்த பெண்பாலும் யாண்டானும் – திரி:55/2
விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய – திரி:65/2
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் – பழ:77/3
அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு – பழ:77/4
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/3
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் – பழ:141/3
முயல் விட்டு காக்கை தினல் – பழ:141/4
விட்டு கருமம் செயவைத்த பின்னரும் – பழ:279/1
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது – பழ:377/3
மெய் உரையான் உள்ளனவும் விட்டு உரையான் எய் உரையான் – ஏலாதி:33/2
வேந்தனாம் இ உலகம் விட்டு – ஏலாதி:33/4

TOP


விட்டுழி (1)

கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் – சிறுபஞ்:78/3

TOP


விட்டுழியும் (1)

குணம் நோக்கி கொண்டவர் கோள் விட்டுழியும்
நிகர் இல் அறிவினார் வேண்டார் பலர் தொகு – ஆசாரக்:55/3,4

TOP


விட்டேம் (1)

விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – குறள்:104 6/2

TOP


விடக்கு (1)

பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி – பழ:26/3

TOP


விடம் (1)

விடம் என்று உணர்தல் இனிது – இனிய40:37/4

TOP


விடர் (1)

விரி நிற நாகம் விடர் உளதேனும் – நாலடி:17 4/1

TOP


விடரகம் (1)

தொல்லை விடரகம் நீந்தி பெயர்ந்து அவர் – கைந்:22/3

TOP


விடல் (25)

தூற்றாதே தூர விடல் – நாலடி:8 5/4
நன்மை வரம்பாய் விடல் – நாலடி:19 8/4
சொல் ஞானம் சோர விடல் – நாலடி:32 1/4
விடல் வேண்டும் தன்கண் வெகுளி அடல்வேண்டும் – நான்மணி:11/3
வேண்டின் வெகுளி விடல் – நான்மணி:15/4
ஈன்றாளை ஓம்பா விடல் – இன்னா40:17/4
மடுத்துழி பாடா விடல் – இன்னா40:39/4
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல் – குறள்:21 3/2
நன் நயம் செய்து விடல் – குறள்:32 4/2
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – குறள்:35 3/1
அதனை அவன்கண் விடல் – குறள்:52 7/2
கேட்பினும் சொல்லா விடல் – குறள்:70 7/2
புல்லார் புரள விடல் – குறள்:76 5/2
கேண்மை ஒரீஇ விடல் – குறள்:80 7/2
தேறான் பகாஅன் விடல் – குறள்:88 6/2
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் – குறள்:92 2/2
குன்ற வருப விடல் – குறள்:97 1/2
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – குறள்:131 2/2
புலந்தாரை புல்லா விடல் – குறள்:131 3/2
படை வேந்தன் பற்று விடல் – திரி:33/4
உண்டது கேளார் விடல் – ஆசாரக்:86/3
புலைக்கு எச்சில் நீட்டார் விடல் – ஆசாரக்:90/3
நின்றுழியும் செல்லார் விடல் – ஆசாரக்:93/3
இல்லம் புகாஅர் விடல் – ஆசாரக்:99/3
விடல் அரிய துப்பு உடைய வேட்கையை நீக்கி – பழ:26/1

TOP


விடலை (1)

வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா – திணை150:87/3

TOP


விடலைமை (1)

விடலைமை செய்ய வெருண்டு அகன்று நில்லாது – பழ:225/1

TOP


விடலையோடு (1)

கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள் – திணை50:20/3

TOP


விடற்கு (1)

பற்றுக பற்று விடற்கு – குறள்:35 10/2

TOP


விடற்பாலர் (1)

இன்னா செயினும் விடற்பாலர் அல்லாரை – நாலடி:23 5/1

TOP


விடா (1)

நின்றக்கால் நீடி ஒளி விடா நின்ற – திணை150:68/2

TOP


விடாமை (1)

கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா – இன்னா40:39/3

TOP


விடான் (1)

கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே – பழ:168/3

TOP


விடாஅ (2)

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை – குறள்:35 7/1
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் – குறள்:133 4/1

TOP


விடாஅதவர்க்கு (1)

பற்றி விடாஅதவர்க்கு – குறள்:35 7/2

TOP


விடாஅது (1)

விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண – குறள்:121 10/1

TOP


விடாஅர் (2)

விடாஅர் உலகத்தவர் – நாலடி:34 7/4
விடாஅர் விழையும் உலகு – குறள்:81 9/2

TOP


விடின் (1)

விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள்:116 9/2

TOP


விடினும் (1)

கையுளது ஆகி விடினும் குறும்பூழ்க்கு – பழ:121/3

TOP


விடினே (1)

பொரு கயற்கண்ணினாய் புல்லான் விடினே
இரு கையும் நில்லா வளை – கைந்:55/3,4

TOP


விடு (6)

விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து – திணை150:75/2
விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம் – திணை150:75/3
விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – குறள்:69 9/1
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே – குறள்:125 7/1
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே – குறள்:125 7/1
விடு வில் எயினர்தம் வீளை ஓர்த்து ஓடும் – கைந்:13/2

TOP


விடுக்க (2)

உயிர் இடையிட்ட விடுக்க எடுப்பின் – நான்மணி:79/2
வேலனார் போக மறி விடுக்க வேரியும் – திணை150:12/1

TOP


விடுக்கும் (1)

விடுக்கும் வினை உலந்தக்கால் – நாலடி:10 3/4

TOP


விடுக (2)

விடுக என்ற போழ்தே விடுக உரியான் – நான்மணி:74/3
விடுக என்ற போழ்தே விடுக உரியான் – நான்மணி:74/3

TOP


விடுத்து (2)

அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால் – பழ:51/2
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் – பழ:167/2

TOP


விடுதல் (12)

பெரியாரோடு யாத்த தொடர் விடுதல் இன்னா – இன்னா40:26/1
சலவரை சாரா விடுதல் இனிதே – இனிய40:20/1
புல்லா விடுதல் இனிது – இனிய40:25/4
கொள்ளா விடுதல் இனிது – இனிய40:34/4
வவ்வார் விடுதல் இனிது – இனிய40:36/4
தீண்டா விடுதல் அரிது – பழ:62/4
மேன்மேலும் செய்து விடுதல் அது அன்றோ – பழ:305/3
நோக்குமின் என்று இகழ்ந்து நொவ்வியார்கை விடுதல்
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:315/2,3
நிகர் ஒன்றின் மேல் விடுதல் ஏதம் நிகர் இன்றி – பழ:382/2
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் – சிறுபஞ்:102/3
ஆய்ந்து விடுதல் அறம் – சிறுபஞ்:102/4
பற்றுதல் இன்றி விடுதல் முன் சொல்லும் மேல் – ஏலாதி:73/3

TOP


விடுதலும் (1)

பால் பற்றி சொல்லா விடுதலும் தோல் வற்றி – திரி:27/2

TOP


விடுதற்கு (2)

விடுதற்கு அரியார் இயல்பு இலரேல் நெஞ்சம் – நாலடி:23 4/3
இன்னா செயினும் விடுதற்கு அரியாரை – நாலடி:23 6/1

TOP


விடுப்ப (1)

விடுப்ப ஒழிதலொடு இன்ன குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 3/2

TOP


விடுப்பர் (1)

விடுப்பர் தம் கையால் தொழுது – நாலடி:38 3/4

TOP


விடுப்பான் (1)

வெல்வான் விடுப்பான் விரைந்து – ஏலாதி:45/4

TOP


விடுப்பின் (1)

கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின்
உயிர் இடையிட்ட விடுக்க எடுப்பின் – நான்மணி:79/1,2

TOP


விடுபாக்கு (1)

படாஅ விடுபாக்கு அறிந்து – நாலடி:26 5/4

TOP


விடும் (7)

விடும் அன்றோ வீங்க பிணிப்பின் அவாஅ – நான்மணி:78/2
மனை நோக்கி மாண் விடும் – திணை150:144/4
தவ்வையை காட்டி விடும் – குறள்:17 7/2
ஊக்கம் அழிந்து விடும் – குறள்:50 8/2
பார் தாக்க பக்கு விடும் – குறள்:107 8/2
வே கும்பம் வேண்டான் விடும் – சிறுபஞ்:67/4
வீவு இல்லா வீடு ஆய் விடும் – சிறுபஞ்:95/4

TOP


விடுவர்மன் (1)

வைதாரா கொண்டு விடுவர்மன் அஃதால் – பழ:189/2

TOP


விடுவனவோ (1)

மாம் தளிர் மேனியாய் மன்ற விடுவனவோ
பூம் தண் பொழிலுள் குருகு – ஐந்50:45/3,4

TOP


விடுவாய் (1)

விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம் – திணை150:48/3

TOP


விடுவார்கொல் (1)

இன்று ஆற்ற வாரா விடுவார்கொல் காதலர் – ஐந்70:23/3

TOP


விடுவாரோடு (1)

ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம் – குறள்:131 10/1

TOP


விடுவான்ஆயின் (1)

விழைவு வெகுளி இவை விடுவான்ஆயின்
இழவு அன்று இனிது தவம் – சிறுபஞ்:30/3,4

TOP


விடுவானோ (1)

வாரான் விடுவானோ வாள்கண்ணாய் கார் ஆர் – திணை150:112/2

TOP


விடுவெனோ (2)

கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ
உள் நீர் களைந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டு அன்ன – நாலடி:5 4/2,3
கல்லா புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ
எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க – நாலடி:5 5/2,3

TOP


விண் (7)

விண் குத்தும் நீள் வரை வெற்ப களைபவோ – நாலடி:23 6/3
விண் உயர் வானத்து உரும் உரற்ற திண்ணிதின் – ஐந்70:17/2
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள்:2 3/1
நில துளக்கு விண் அதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார் – ஆசாரக்:47/3
வேயின் திரண்ட தோள் வேல் கண்ணாய் விண் இயங்கும் – பழ:34/3
ஞெண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் விண் தோயும் – பழ:111/2
நீண்ட நீர் காடு களர் நிவந்து விண் தோயும் – சிறுபஞ்:47/1

TOP


விண்டல் (1)

விண்டற்கு விண்டல் மருந்து – பழ:251/4

TOP


விண்டவர் (1)

விண்டவர் நூல் வேண்டாவிடும் – ஏலாதி:4/4

TOP


விண்டவரோடு (1)

விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:133/3

TOP


விண்டற்கு (1)

விண்டற்கு விண்டல் மருந்து – பழ:251/4

TOP


விண்டார் (1)

ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/3

TOP


விண்டு (1)

விண்டு ஒரீஇ மாற்றிவிடுதல் அது அன்றோ – பழ:251/3

TOP


விண்ணகத்தும் (1)

வெறுப்பு அறுத்தான் விண்ணகத்தும் இல் – ஏலாதி:20/4

TOP


விண்ணவர்க்கும் (1)

விண்ணவர்க்கும் மேலாய்விடும் – ஏலாதி:2/4

TOP


விண்ணின் (1)

நோக்கும் வாய் விண்ணின் உயர்வு – ஏலாதி:40/4

TOP


விண்ணுலகே (1)

விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்றால் நுண் நூல் – நாலடி:24 3/2

TOP


விண்ணோர் (2)

விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து – ஏலாதி:7/4
நாடுவர் விண்ணோர் நயந்து – ஏலாதி:34/4

TOP


விண்ணோர்க்கு (2)

புரிந்து வாழுமேல் மண் ஒழிந்து விண்ணோர்க்கு
இறை புரிந்து வாழ்தல் இயல்பு – ஏலாதி:0/3,4
கூந்தல் மயில் அன்னாய் குழீஇய வான் விண்ணோர்க்கு
வேந்தனாம் இ உலகம் விட்டு – ஏலாதி:33/3,4

TOP


விண்ணோரால் (1)

மென் மொழியால் உள் நெகிழ்ந்து ஈவானேல் விண்ணோரால்
இன் மொழியால் ஏத்தப்படும் – சிறுபஞ்:80/3,4

TOP


வித்தக (1)

வித்தக பைம் பூண் நின் மார்பு – திணை50:42/4

TOP


வித்தகம் (1)

உரை வித்தகம் எழுவார் காண்பவே கையுள் – நாலடி:32 5/3

TOP


வித்தகர் (2)

வேட்கை அறிந்து உரைப்பார் வித்தகர் வேட்கையால் – பழ:4/2
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/2

TOP


வித்தகர்க்கு (1)

வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது – குறள்:24 5/2

TOP


வித்தா (2)

புகை வித்தா பொங்கு அழல் தோன்றும் சிறந்த – நான்மணி:30/1
நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன் – நான்மணி:30/2

TOP


வித்திய (1)

உறை எதிர்ந்து வித்திய ஊழ் ஏனல் பிறை எதிர்ந்த – திணை150:1/2

TOP


வித்தின் (1)

கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின்
முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம் – நான்மணி:64/1,2

TOP


வித்து (20)

உறக்கும் துணையது ஓர் ஆலம் வித்து ஈண்டி – நாலடி:4 8/1
மறுமைக்கு வித்து மயல் இன்றி செய்து – நாலடி:19 3/1
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா – நாலடி:25 3/1
சுரை வித்து போலும் தம் பல் – நாலடி:32 5/4
முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் – நான்மணி:30/3
இன்னா வித்து ஆகிவிடும் – நான்மணி:30/4
பொய்யா வித்து ஆகிவிடும் – நான்மணி:72/4
நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா – இன்னா40:19/2
வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே – இனிய40:40/2
வான் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து – குறள்:3 4/2
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – குறள்:14 8/1
தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து – குறள்:37 1/2
வித்து அற வீடும் பிறப்பு – திரி:22/4
தூற்றின்கண் தூவிய வித்து – திரி:80/4
திங்கள் மு மாரிக்கு வித்து – திரி:98/4
சொல்லிய ஆசார வித்து – ஆசாரக்:1/5
விதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு – பழ:399/3
வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் – பழ:400/4
விதையாமை நாறுவ வித்து உள மேதைக்கு – சிறுபஞ்:20/3
புதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு – சிறுபஞ்:21/3

TOP


வித்தும் (1)

வித்தும் இடல் வேண்டும்கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 5/1

TOP


வித்துவார் (1)

செம் தினை வித்துவார் தங்கை பிறர் நோய்க்கு – திணை150:24/3

TOP


விதம் (1)

மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் – சிறுபஞ்:15/2

TOP


விதி (6)

விருந்தோடு நிற்றல் விதி – திணை150:112/4
முதியவரை பக்கத்து வையார் விதி முறையால் – ஆசாரக்:26/1
விதி பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை இல்லார் – பழ:258/1
வேந்தனா நாட்டல் விதி – சிறுபஞ்:47/4
வீடே புரிதல் விதி – ஏலாதி:21/4
மெய் அளவு ஆக விதி – ஏலாதி:29/4

TOP


விதிர்ப்ப (1)

நெய் விதிர்ப்ப நந்தும் நெருப்பு அழல் சேர்ந்து – நான்மணி:60/1

TOP


விதிரார் (1)

ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – குறள்:108 7/1

TOP


விதுப்பு (2)

விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் – நாலடி:37 10/2
என்னினும் தான் விதுப்பு உற்று – குறள்:129 10/2

TOP


விதைத்தாலும் (1)

விதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு – பழ:399/3

TOP


விதையாமை (1)

விதையாமை நாறுவ வித்து உள மேதைக்கு – சிறுபஞ்:20/3

TOP


விம்ம (1)

விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என – நாலடி:40 2/2

TOP


விம்மி (2)

மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின் – நாலடி:40 4/2
விம்மி உயிர்க்கும் விளங்கிழையாள் ஆற்றுமோ – ஐந்50:39/3

TOP


விய (2)

விய தக்கான் வாழும் எனின் – நாலடி:33 5/4
விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி – நான்மணி:34/3

TOP


வியங்கொள்ளின் (2)

பாணித்தே செய்ப வியங்கொள்ளின் காணி – பழ:308/2
மடியை வியங்கொள்ளின் மற்றை கருமம் – பழ:389/1

TOP


வியங்கொளவேண்டுமால் (1)

முட்டாது அவரை வியங்கொளவேண்டுமால்
தொட்டக்கால் மாழ்கும் தளிர் மேலே நிற்பினும் – பழ:279/2,3

TOP


வியந்தான் (1)

வியந்தான் விரைந்து கெடும் – குறள்:48 4/2

TOP


வியந்து (2)

அணியுமாம் தன்னை வியந்து – குறள்:98 8/2
தன்னை வியந்து தருக்கலும் தாழ்வு இன்றி – திரி:38/1

TOP


வியப்ப (1)

விழைந்து ஒருவர் தம்மை வியப்ப ஒருவர் – நாலடி:34 9/1

TOP


வியம் (1)

வெற்றி வேல் வேந்தன் வியம் கொண்டால் யாம் ஒன்றும் – பழ:181/1

TOP


வியர்ப்ப (1)

மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் – ஐந்50:15/2

TOP


வியல் (5)

பூ நீர் வியல் மிடா போன்ற புனல் நாடன் – கள40:27/3
வேறு அல்லை பாண வியல் ஊரன் வாய்மொழியை – ஐந்50:21/3
ஒல்லென் ஒலி புனல் ஊரன் வியல் மார்பும் – ஐந்50:29/1
விரும்பு நாள் போலான் வியல் நலம் உண்டான் – திணை50:39/3
நாண் வேலி கொள்ளாதுமன்னோ வியல் ஞாலம் – குறள்:102 6/1

TOP


வியவற்க (2)

வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க – குறள்:44 9/1
தன்னை எனைத்தும் வியவற்க துன்னினார் – பழ:306/2

TOP


வியவாய் (1)

வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே – நாலடி:27 7/3

TOP


வியவார் (1)

அறத்தொடு தாம் நோற்ற நோன்பு வியவார்
திறத்துளி வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:88/2,3

TOP


வியன் (7)

வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு – திணை50:18/2
வீயும் வியன் புறவின் வீழ் துளியான் மா கடுக்கை – திணை150:98/1
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள்:2 3/1
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – குறள்:2 9/1
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – குறள்:72 6/1
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து – பழ:1/2
வியன் உலகில் வெள்ளாடு தன் வளி தீராது – பழ:124/3

TOP


விரகர்கட்கு (1)

விரகர்கட்கு எல்லாம் வெறுப்பனவே செய்யும் – பழ:27/3

TOP


விரகின் (1)

விரகின் சுரப்பதாம் வண்மை விரகு இன்றி – நாலடி:28 9/2

TOP


விரகு (1)

விரகின் சுரப்பதாம் வண்மை விரகு இன்றி – நாலடி:28 9/2

TOP


விரதங்கள் (1)

ஊக்கி தாம் கொண்ட விரதங்கள் உள் உடைய – நாலடி:6 7/1

TOP


விரதம் (2)

குரவர் உரை இகந்து செய்யார் விரதம்
குறையுடையார் தீர மறவார் நிறை உவா – ஆசாரக்:17/1,2
கொண்ட விரதம் குறைவு – சிறுபஞ்:12/4

TOP


விரல் (10)

அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி – நாலடி:13 3/1
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் – நாலடி:22 8/1
மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின் – நாலடி:40 4/2
மெல் விரல் சேப்ப நடந்து – ஐந்70:42/4
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி – திணை150:10/1
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/2
பீர் தோன்றி தூண்டுவாள் மெல் விரல் போல் நீர் தோன்றி – திணை150:118/2
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/3
நாள் ஒற்றி தேய்த்த விரல் – குறள்:127 1/2
ஒத்த வகையால் விரல் உறுத்தி வாய்பூசல் – ஆசாரக்:27/4

TOP


விரலால் (2)

நெற்று கண்டு அன்ன விரலால் ஞெமிர்த்திட்டு – நாலடி:24 7/2
பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் – திணை150:10/2

TOP


விரலின் (1)

மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின்
நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன் – நாலடி:40 4/2,3

TOP


விரலும் (1)

வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும்
நாள் இழந்த எண் மிக்கு நைந்து – திணை150:99/3,4

TOP


விரவாருள் (1)

விரவாருள் நாணுப்படல் அஞ்சி யாதும் – நாலடி:9 8/3

TOP


விரவி (1)

நாக நறு மலர் நாள் வேங்கை பூ விரவி
கேசம் அணிந்த கிளர் எழிலோள் ஆக – கைந்:12/1,2

TOP


விராஅம் (1)

விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு – பழ:302/3

TOP


விராஅய் (1)

மராஅ மலர்ந்தன தோன்றி விராஅய்
கலந்தனர் சென்றார் வலந்த சொல் எல்லாம் – திணை50:13/2,3

TOP


விராஅஅய் (1)

விராஅஅய் செய்யாமை நன்று – நாலடி:25 6/4

TOP


விரி (15)

விரி நிற நாகம் விடர் உளதேனும் – நாலடி:17 4/1
விரி நீர் குவளையை ஆம்பல் ஒக்கல்லா – நாலடி:24 6/2
விரி பெடையோடு ஆடி விட்டு அற்று – நாலடி:24 10/4
விரி திரை வெள்ளம் வெறுப்ப பருகி – கார்40:34/1
விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் – ஐந்50:35/3
விரி உளை மான் தேர் மேல் கொண்டார் – திணை150:113/4
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள்:2 3/1
விரி கடலூடு செல்வானும் இ மூவர் – திரி:73/3
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து – பழ:1/2
வீ நாறு கானல் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:84/3
திரிய பெறுபவோ சான்றோர் விரி திரை – பழ:101/2
பெரிய பொருள் கருதுவாரே விரி பூ – பழ:302/2
வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி – பழ:353/2
வேரி கமழும் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:396/3
குறளை வெய்யோர்க்கு மறை விரி எளிது – முது:8 4/1

TOP


விரிகுவது (1)

விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/3

TOP


விரித்து (4)

கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் – நாலடி:35 1/3
உணர விரித்து உரையாதார் – குறள்:65 10/2
மென் புடையார் வைத்தார் விரித்து – ஏலாதி:68/4
வேறு தொழிலாய் விரித்து – ஏலாதி:69/4

TOP


விரிந்து (3)

விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து – திணை150:75/2
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே – பழ:281/3
வேட்டு எழுத வாழ்வார் விரிந்து – ஏலாதி:63/4

TOP


விரிய (1)

மெய் நீரர் ஆகி விரிய புகுவார்க்கும் – பழ:395/1

TOP


விரியா (1)

விரியா இமிழ் திரை வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:244/3

TOP


விரியார் (1)

கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை – ஆசாரக்:44/2

TOP


விருத்தியா (1)

விருத்தியா கொண்டன வேறா பொருத்தின் – திணை150:121/2

TOP


விருந்திற்கு (1)

ஒளியான் விருந்திற்கு உலையான் எளியாரை – ஏலாதி:46/2

TOP


விருந்திற்கும் (1)

பெய்க விருந்திற்கும் கூழ் – ஆசாரக்:48/3

TOP


விருந்தின் (1)

இனை துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின்
துணை துணை வேள்வி பயன் – குறள்:9 7/1,2

TOP


விருந்தினர் (1)

விருந்தினர் மூத்தோர் பசு சிறை பிள்ளை – ஆசாரக்:21/1

TOP


விருந்தினன் (1)

விருந்தினன் ஆதலே நன்று – நாலடி:29 6/4

TOP


விருந்தினனாய் (1)

விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இ மூன்றும் – திரி:5/3

TOP


விருந்தினனும் (1)

ஒல்வது அறியும் விருந்தினனும் ஆர் உயிரை – திரி:26/1

TOP


விருந்து (30)

மேல் ஆறு பாய விருந்து – நாலடி:27 8/4
நன்று ஊட்ட நந்தும் விருந்து – நான்மணி:60/4
கற்றா உடையான் விருந்து – இனிய40:38/4
நல் விருந்து ஆக நமக்கு – கார்40:36/4
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – குறள்:5 3/1
இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 1/1
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – குறள்:9 2/1
வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – குறள்:9 3/1
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் – குறள்:9 4/2
வித்தும் இடல் வேண்டும்கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 5/1
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – குறள்:9 6/1
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – குறள்:9 6/1
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு – குறள்:9 6/2
பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பர் விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 8/1
உடைமையுள் இன்மை விருந்து ஓம்பல் ஓம்பா – குறள்:9 9/1
நோக்க குழையும் விருந்து – குறள்:9 10/2
இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள் – குறள்:16 3/1
யாது செய்வேன்கொல் விருந்து – குறள்:122 1/2
மாலை அயர்கம் விருந்து – குறள்:127 8/2
வேளாளன் என்பான் விருந்து இருக்க உண்ணாதான் – திரி:12/2
விருந்து இன்றி உண்ட பகலும் திருந்திழையார் – திரி:44/1
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும் – திரி:63/1
நல் விருந்து ஓம்பலின் நட்டாளாம் வைகலும் – திரி:64/1
செல் விருந்து ஆகி செலல் வேண்டா ஒல்வது – பழ:100/2
வேளாண்மை செய்து விருந்து ஓம்பி வெம் சமத்து – பழ:175/1
இல்லாளே வந்த விருந்து ஓம்பி செல்வத்து – பழ:255/2
வெருவாமை வீழ் விருந்து ஓம்பி திரு ஆக்கும் – சிறுபஞ்:41/2
உண்ணாமை நன்று அவா நீக்கி விருந்து கண்மாறு – சிறுபஞ்:50/1
விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து – ஏலாதி:7/4
வேற்று அரவம் சேரான் விருந்து ஒளியான் தன் இல்லுள் – ஏலாதி:48/1

TOP


விருந்தும் (3)

விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் – நான்மணி:44/2
நெறி மாறி வந்த விருந்தும் இ மூன்றும் – திரி:69/3
மாரி நாள் வந்த விருந்தும் மனம் பிறிதாய் – திரி:76/1

TOP


விருந்தோடு (1)

விருந்தோடு நிற்றல் விதி – திணை150:112/4

TOP


விருப்பு (3)

விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும் – நாலடி:21 10/1
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் – நான்மணி:44/2
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – குறள்:53 2/1

TOP


விருப்புடை (1)

வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை – நாலடி:21 10/2,3

TOP


விருப்புற்று (1)

ஆலி விருப்புற்று அகவி புறவு எல்லாம் – ஐந்70:19/1

TOP


விரும்பி (3)

நல்லார் என தாம் நனி விரும்பி கொண்டோரை – நாலடி:23 1/1
பெரும் பெயர் பெண்டிர் எனினும் விரும்பி
பெறு நசையால் பின் நிற்பார் இன்மையே பேணும் – நாலடி:39 1/2,3
விரும்பி அடைந்தார்க்கும் சுற்றத்தவர்க்கும் – பழ:286/1

TOP


விரும்பு (3)

பேரும் அறியார் நனி விரும்பு தாளாண்மை – நாலடி:20 10/3
விரும்பு நாம் செல்லும் இடம் – திணை50:16/4
விரும்பு நாள் போலான் வியல் நலம் உண்டான் – திணை50:39/3

TOP


விரும்பும் (1)

மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும்
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தேன் ஒளியிழாய் – ஐந்50:50/2,3

TOP


விரை (3)

இரு நிலம் தீம் பெயல் தாழ விரை நாற – கார்40:30/2
விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார் – திணை50:5/1
விரை மேவும் பாக்கம் விளக்கா கரை மேல் – திணை150:48/2

TOP


விரைந்ததே (1)

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் – குறள்:68 9/1,2

TOP


விரைந்து (15)

கூறல்லவற்றை விரைந்து – நான்மணி:1/4
இன்மை குழியுள் விரைந்து – நான்மணி:14/4
வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர் – திணை50:5/3
வறம் கூர் கடும் கதிர் வல் விரைந்து நீங்க – திணை50:48/3
மிசைந்து ஒழியும் அத்தம் விரைந்து – திணை150:86/4
வியந்தான் விரைந்து கெடும் – குறள்:48 4/2
விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது – குறள்:65 8/1
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து – குறள்:108 10/2
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – குறள்:122 8/2
நன்கு அறிவார் நாளும் விரைந்து – ஆசாரக்:6/3
விரைந்து உரையார் மேன்மேல் உரையார் பொய் ஆய – ஆசாரக்:76/1
தெளிந்தான் விரைந்து கெடும் – பழ:42/4
விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து – ஏலாதி:7/4
வீழப்படுவார் விரைந்து – ஏலாதி:36/4
வெல்வான் விடுப்பான் விரைந்து – ஏலாதி:45/4

TOP


விரையாது (1)

கரை சேர்ந்த கானல் படையா விரையாது
வேந்து கிளர்ந்து அன்ன வேலை நீர் சேர்ப்ப நாள் – திணை150:52/2,3

TOP


விரையின் (1)

வரையக நாட விரையின் கருமம் – பழ:227/3

TOP


விரைஇ (1)

பவழமும் முத்தும் பளிங்கும் விரைஇ
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் – திணை50:50/1,2

TOP


வில் (19)

வில் புருவ வேல் நெடும் கண்ணாய் தலை எலாம் – நாலடி:30 7/3
கோட்டிய வில் வாக்கு அறிந்து – நாலடி:40 5/4
கோட்டு அமை வல் வில் கொலை பிரியா வன்கண்ணர் – ஐந்50:34/1
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த – ஐந்50:35/1
முழங்கி வில் கோலிற்று வான் – ஐந்70:22/4
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் – ஐந்70:30/1
வில் உழுது வாழ்நர் குறும்புள்ளும் போவர்கொல் – திணை50:17/2
கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள் – திணை50:20/3
உர வில் வலியாய் ஒரு நீ இரவின் – திணை150:11/2
திங்களுள் வில் எழுதி தேராது வேல் விலக்கி – திணை150:30/1
வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா – திணை150:87/3
ஐந்து உருவின் வில் எழுதி நால் திசைக்கும் முந்நீரை – திணை150:104/1
பூட்டுற்ற வில் ஏய்க்கும் பூம் பொய்கை ஊரன் பொய் – திணை150:131/3
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – குறள்:83 7/1
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – குறள்:88 2/1
சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ் – பழ:82/2
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி – பழ:249/3
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற – பழ:286/3
விடு வில் எயினர்தம் வீளை ஓர்த்து ஓடும் – கைந்:13/2

TOP


வில்லார் (1)

வில்லார் விழவினும் வேல் ஆழி சூழ் உலகில் – திணை150:62/1

TOP


வில்லின் (1)

ஏற்றிய வில்லின் எயினர் கடும் சுரம் – திணை50:20/1

TOP


வில்லினர் (1)

வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர் – திணை50:5/3

TOP


வில்லொடு (3)

வில்லொடு காக்கையே போன்று – பழ:193/4
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ – பழ:382/3
கொலை புரி வில்லொடு கூற்று போல் ஓடும் – கைந்:23/2

TOP


விலக்கி (1)

திங்களுள் வில் எழுதி தேராது வேல் விலக்கி
தங்கள் உளாள் என்னும் தாழ்வினால் இங்கண் – திணை150:30/1,2

TOP


விலக்கின் (1)

கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் – ஆசாரக்:66/1

TOP


விலக்கும் (1)

செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன் – பழ:357/2

TOP


விலக்குவார் (1)

விலக்குவார் மேலும் எழுதல் நிலத்து – பழ:300/2

TOP


விலங்கல் (1)

விலங்கல் விளங்கிழாய் செல்வாரோ அல்லர் – ஐந்50:32/1

TOP


விலங்காது (1)

விலங்காது வீடு பெறும் – நாலடி:6 9/4

TOP


விலங்காமல் (1)

விலங்காமல் எய்தியக்கண்ணும் நலம் சான்ற – நாலடி:34 3/2

TOP


விலங்காமை (1)

இலங்காமை பேர்த்தரல் ஈற்றம் விலங்காமை
கோடல் குழவி மருந்து வெருட்டாமை – சிறுபஞ்:72/2,3

TOP


விலங்கி (2)

வழி விலங்கி வீழும் வரை அத்தம் சென்றார் – திணை150:78/3
அமர் விலங்கி அற்ற அறியவும்பட்டார் – பழ:116/1

TOP


விலங்கிற்கு (1)

விலங்கிற்கு கூற்றம் மயிர்தான் வலம் படா – சிறுபஞ்:9/2

TOP


விலங்கிற்கும் (2)

விலங்கிற்கும் விள்ளல் அரிது – நாலடி:8 6/4
விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் காடே புலம் கெட்ட – நாலடி:13 1/3

TOP


விலங்கின் (1)

விலங்கின் பிறப்பின் வெருவும் புலம் தெரியா – திரி:60/2

TOP


விலங்கினாரே (1)

ஆற்ற வழி விலங்கினாரே பிறப்பினுள் – ஆசாரக்:64/3

TOP


விலங்கு (4)

வென்றி பொருட்டால் விலங்கு ஒத்து மெய் கொள்ளார் – நாலடி:32 5/1
விலங்கு அன்ன வெள்ளறிவினார் – நாலடி:38 5/4
திருவில் விலங்கு ஊன்றி தீம் பெயல் தாழ – கார்40:1/2
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/3

TOP


விலங்கேயும் (1)

விலங்கேயும் தம்மொடு உடன் உறைதல் மேவும் – பழ:122/1

TOP


விலங்கொடு (1)

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் – குறள்:41 10/1

TOP


விலை (7)

நல் ஆவின் கன்றுஆயின் நாகும் விலை பெறூஉம் – நாலடி:12 5/1
கொண்டுழி பண்டம் விலை ஒரீஇ கொற்சேரி – ஐந்50:21/1
பொழிலும் விலை ஆமோ போந்து – திணை150:15/4
விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – குறள்:26 6/2
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு – திரி:25/2
அரு விலை மாண் கலனும் ஆன்ற பொருளும் – பழ:136/1
விளக்கு விலை கொடுத்து கோடல் விளக்கு – பழ:334/1

TOP


விலைப்பாலின் (1)

விலைப்பாலின் கொண்டு ஊன் மிசைதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/2

TOP


விலைய (1)

பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் – நான்மணி:4/3

TOP


விலையாலும் (1)

விலையாலும் இட்ட குறியை உலையாது – திணை150:152/2

TOP


விழ (1)

துளி விழ கால் பரப்பி ஓடார் தெளிவு இலா – ஆசாரக்:56/2

TOP


விழவகத்தும் (1)

நல்லார் விழவகத்தும் நாம் காணேம் நல்லாய் – திணை150:62/2

TOP


விழவினும் (1)

வில்லார் விழவினும் வேல் ஆழி சூழ் உலகில் – திணை150:62/1

TOP


விழவு (2)

செய் வயல் ஊரன் வதுவை விழவு இயம்ப – ஐந்50:26/2
விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும் – பழ:343/2

TOP


விழவும் (1)

கூத்தும் விழவும் மணமும் கொலை களமும் – ஏலாதி:62/1

TOP


விழா (2)

கலியாணம் தேவர் பிதிர் விழா வேள்வி என்று – ஆசாரக்:48/1
கழி விழா தோள் ஏற்றுவார் – பழ:13/4

TOP


விழிக்குங்கால் (1)

துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – குறள்:122 8/1,2

TOP


விழித்த (1)

விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – குறள்:78 5/1

TOP


விழித்து (2)

விழித்து இமைக்கும் மாத்திரை அன்றோ ஒருவன் – நாலடி:31 2/3
விழித்து அலரும் நெய்தல் துறைவ உரையார் – பழ:182/3

TOP


விழிப்பது (1)

விழிப்பது போலும் பிறப்பு – குறள்:34 9/2

TOP


விழு (12)

வெண்மை உடையார் விழு செல்வம் எய்தியக்கால் – நாலடி:27 9/3
வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும் – நாலடி:33 9/1
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை – இனிய40:18/3
எழுத்து உடை கல் நிரைக்க வாயில் விழு தொடை – ஐந்70:29/1
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் – குறள்:17 2/1
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை – குறள்:37 3/1
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு – குறள்:40 10/1
தாளினால் தந்த விழு நிதியும் நாள்தொறும் – திரி:47/2
விழு நிதி குன்றுவிப்பானும் இ மூவர் – திரி:87/3
விழு திணை தோன்றாதவனும் எழுத்தினை – திரி:92/1
விழு தொடையர் ஆகி விளங்கி தொல் வந்தார் – பழ:339/1
ஓங்கல் விழு பலவின் இன்பம் கொளீஇய – கைந்:4/1

TOP


விழுங்கி (1)

தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – குறள்:94 1/2

TOP


விழுத்தக்க (1)

அழிப்பினும் ஆக்கினும் ஆகும் விழுத்தக்க
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் – பழ:364/2,3

TOP


விழுத்தக்கார் (1)

உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார்
ஒன்று உடுத்து என்றும் அவை புகார் என்பதே – ஆசாரக்:11/2,3

TOP


விழுத்தகு (1)

விழுத்தகு நூலும் விழையாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:34/2

TOP


விழுப்ப (1)

விழுப்ப நெறி தூராவாறு – திரி:56/4

TOP


விழுப்பத்து (1)

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு – குறள்:3 1/1,2

TOP


விழுப்பம் (2)

வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே – இனிய40:40/2
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் – குறள்:14 1/1

TOP


விழுப்புண் (1)

விழுப்புண் படாத நாள் எல்லாம் வழுக்கினுள் – குறள்:78 6/1

TOP


விழும் (1)

விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம் – பழ:12/1

TOP


விழுமம் (4)

விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு – குறள்:11 7/2
வீயா விழுமம் தரும் – குறள்:29 4/2
உய்யா விழுமம் தரும் – குறள்:32 3/2
எற்றா விழுமம் தரும் – குறள்:67 3/2

TOP


விழுமிதா (2)

விளை நிலத்து நெல்லின் விழுமிதா கொள்வர் – நாலடி:14 3/2
விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய – நாலடி:22 7/2

TOP


விழுமிதாம் (1)

விழுமிதாம் நெஞ்சத்துள் நின்று – நாலடி:23 8/4

TOP


விழுமிய (3)

விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய
குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார் – நாலடி:22 7/2,3
விழுமிய அல்ல துணிதல் இ மூன்றும் – திரி:9/3
விழுமியோன் மேற்சென்றதனால் விழுமிய
வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் உறற்பால – பழ:62/2,3

TOP


விழுமியார் (1)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – குறள்:21 1/1

TOP


விழுமியார்தம்மோடு (1)

ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு – ஆசாரக்:60/2

TOP


விழுமியோர் (4)

வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் ஓர்த்து அதனை – நாலடி:7 4/2
வேண்டினும் நன்று மற்று என்று விழுமியோர்
காண்தொறும் செய்வர் சிறப்பு – நாலடி:16 9/3,4
வானகம் கையுறினும் வேண்டார் விழுமியோர்
மானம் அழுங்க வரின் – நாலடி:30 10/3,4
சக்கர செல்வம் பெறினும் விழுமியோர்
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் – நாலடி:35 6/1,2

TOP


விழுமியோன் (1)

விழுமியோன் மேற்சென்றதனால் விழுமிய – பழ:62/2

TOP


விழை (2)

இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க – நாலடி:37 1/2
விழை தகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுதகையான் – குறள்:81 4/1

TOP


விழைதகு (1)

விழைதகு மார்பம் உறும் நோய் விழையின் – ஐந்50:25/2

TOP


விழைந்த (1)

நுண் விழைந்த நூலவர் நோக்கு – திரி:29/4

TOP


விழைந்தவரை (1)

விழைந்தவரை வேறு அன்றி கொண்டு ஒழுகல் வேண்டா – பழ:97/3

TOP


விழைந்தார் (1)

விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல் – பழ:211/2

TOP


விழைந்திலேம் (1)

விழைந்திலேம் என்று இருக்கும் கேண்மை தழங்குரல் – நாலடி:34 9/2

TOP


விழைந்து (5)

விழைந்து ஒருவர் தம்மை வியப்ப ஒருவர் – நாலடி:34 9/1
உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து – குறள்:118 7/1
பெண் விழைந்து பின் செலினும் தன் செலவில் குன்றாமை – திரி:29/1
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை – திரி:29/2
மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் – திரி:29/3

TOP


விழைப (2)

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் – குறள்:70 2/1
வினை வாழ்க்கை ஆக விழைப மனை வாழ்க்கை – ஏலாதி:73/2

TOP


விழைபமன் (1)

வேண்டார்மன் தீய விழைபமன் நல்லவை – நாலடி:11 9/2

TOP


விழையப்படுப (1)

விழையார் விழையப்படுப பழையார்கண் – குறள்:81 10/1

TOP


விழையாதார்க்கு (1)

விழுத்தகு நூலும் விழையாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:34/2

TOP


விழையாதான் (1)

இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள் – குறள்:63 9/1

TOP


விழையாதே (1)

உழை இனியர் ஆகுவர் சான்றோர் விழையாதே
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:35 9/2,3

TOP


விழையாமை (1)

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் – குறள்:70 2/1

TOP


விழையார் (2)

விழையார் விழையப்படுப பழையார்கண் – குறள்:81 10/1
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்தொடியார் – குறள்:92 1/1

TOP


விழையான் (2)

இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – குறள்:62 5/1
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பான் – குறள்:63 8/1

TOP


விழையின் (1)

விழைதகு மார்பம் உறும் நோய் விழையின்
குழலும் குடுமி என் பாலகன் கூறும் – ஐந்50:25/2,3

TOP


விழையும் (5)

மன்னர் விழையும் குடி உள தொல் மரபின் – நான்மணி:51/2
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – குறள்:63 10/2
விடாஅர் விழையும் உலகு – குறள்:81 9/2
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்தொடியார் – குறள்:92 1/1
பாடு அகம் சாராமை பாத்திலார்தாம் விழையும்
நாடகம் சாராமை நாடுங்கால் நாடகம் – ஏலாதி:25/1,2

TOP


விழைவதூஉம் (1)

உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – குறள்:104 6/1,2

TOP


விழைவார் (2)

மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – குறள்:91 1/1
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார்
வேண்டா பொருளும் அது – குறள்:91 1/1,2

TOP


விழைவான் (2)

இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – குறள்:62 5/1
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – குறள்:91 2/1

TOP


விழைவிற்றால் (1)

விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்றால் நுண் நூல் – நாலடி:24 3/2

TOP


விழைவு (5)

முலை இல்லாள் பெண்மை விழைவு – இன்னா40:12/4
இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:15/3
விழைவு இலா பெண்டிர் தோள் சேர்வும் உழந்து – திரி:5/2
விழைவு வெகுளி இவை விடுவான்ஆயின் – சிறுபஞ்:30/3
மின் நேர் இடையார் சொல் தேறான் விழைவு ஓரான் – ஏலாதி:20/1

TOP


விழைவும் (2)

காதற்படுக்கும் விழைவும் இவை மூன்றும் – திரி:93/3
செறிவு அழுங்க தோன்றும் விழைவும் செறுநரின் – திரி:95/2

TOP


விள்ளல் (1)

விலங்கிற்கும் விள்ளல் அரிது – நாலடி:8 6/4

TOP


விளக்கப்பட்டு (1)

கரும் தோளால் கண் விளக்கப்பட்டு – நாலடி:5 7/4

TOP


விளக்கம் (6)

புகழ் செய்யும் பொய்யா விளக்கம் இகழ்ந்து ஒருவன் – நான்மணி:22/1
மனைக்கு விளக்கம் மடவாள் மடவாள் – நான்மணி:101/1
குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் – குறள்:61 1/1
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும் – குறள்:76 3/1
தா இல் விளக்கம் தரும் – குறள்:86 3/2
வேறாக தோன்றும் விளக்கம் உடைத்தாகும் – பழ:214/2

TOP


விளக்கா (1)

விரை மேவும் பாக்கம் விளக்கா கரை மேல் – திணை150:48/2

TOP


விளக்கின் (1)

தலை நாள் விளக்கின் தகை உடையவாகி – கார்40:26/2

TOP


விளக்கினும் (1)

பாசத்துள் இட்டு விளக்கினும் கீழ் தன்னை – நான்மணி:97/3

TOP


விளக்கினுள் (1)

விளக்கினுள் ஒண் சுடரே போன்று – நாலடி:19 9/4

TOP


விளக்கு (17)

விளக்கு புக இருள் மாய்ந்த ஆங்கு ஒருவன் – நாலடி:6 1/1
தவத்தின் முன் நில்லாதாம் பாவம் விளக்கு நெய் – நாலடி:6 1/2
இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க – நாலடி:37 1/2
விளக்கு ஒளியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும் – நாலடி:38 1/1
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் – நாலடி:38 1/2
கார்த்திகை சாற்றில் கழி விளக்கு போன்றனவே – கள40:17/3
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் – ஐந்50:46/2
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு
பீர் தோன்றி தூண்டுவாள் மெல் விரல் போல் நீர் தோன்றி – திணை150:118/1,2
எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு – குறள்:30 9/1
பொய்யா விளக்கே விளக்கு – குறள்:30 9/2
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – குறள்:119 6/1
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி – ஆசாரக்:29/2
புனல் பொய்கை ஊர விளக்கு எலி கொண்டு – பழ:189/3
குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கு – பழ:204/4
விளக்கு விலை கொடுத்து கோடல் விளக்கு – பழ:334/1
விளக்கு விலை கொடுத்து கோடல் விளக்கு
துளக்கம் இன்று என்று அனைத்தும் தூக்கி விளக்கு – பழ:334/1,2
துளக்கம் இன்று என்று அனைத்தும் தூக்கி விளக்கு
மருள் படுவதுஆயின் மலை நாட என்னை – பழ:334/2,3

TOP


விளக்கும் (3)

எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு – குறள்:30 9/1
உடம்பு நன்று என்று உரையார் ஊதார் விளக்கும்
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை – ஆசாரக்:59/1,2
ஒளி ஈண்டி நின்றால் உலகம் விளக்கும்
துளி ஈண்டில் வெள்ளம் தரும் – பழ:160/3,4

TOP


விளக்குமால் (1)

தம்மை விளக்குமால் தாம் உளரா கேடு இன்றால் – நாலடி:14 2/2

TOP


விளக்குறூஉம் (1)

அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல் – நாலடி:15 8/2

TOP


விளக்கே (1)

பொய்யா விளக்கே விளக்கு – குறள்:30 9/2

TOP


விளங்காய் (2)

விளங்காய் திரட்டினார் இல்லை களம் கனியை – நாலடி:11 3/3
பொன்னும் புளி விளங்காய் ஆம் – நாலடி:33 8/4

TOP


விளங்கி (1)

விழு தொடையர் ஆகி விளங்கி தொல் வந்தார் – பழ:339/1

TOP


விளங்கிழாய் (2)

விலங்கல் விளங்கிழாய் செல்வாரோ அல்லர் – ஐந்50:32/1
வெறுக்கைக்கு சென்றார் விளங்கிழாய் தோன்றார் – திணை150:67/1

TOP


விளங்கிழைக்கு (1)

வேட்டவன் பார்ப்பன் விளங்கிழைக்கு கற்பு உடைமை – சிறுபஞ்:31/1

TOP


விளங்கிழையாள் (1)

விம்மி உயிர்க்கும் விளங்கிழையாள் ஆற்றுமோ – ஐந்50:39/3

TOP


விளங்கு (1)

வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட – பழ:106/2

TOP


விளங்கும் (3)

அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட – நான்மணி:24/2
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – குறள்:72 7/1
குடிப்பிறந்தார்கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் – குறள்:96 7/1

TOP


விளம்பல் (1)

வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ – பழ:115/3

TOP


விளரி (1)

விளரி யாழ் பாண்மகனே வேண்டா அழையேல் – திணை150:126/1

TOP


விளவினை (1)

பொரி தாள் விளவினை வாவல் குறுகா – நாலடி:27 1/2

TOP


விளி (1)

விளி நோக்கி இன்புறூஉம் கூற்று – நான்மணி:26/4

TOP


விளித்து (1)

கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு – குறள்:90 4/1

TOP


விளிதல் (1)

புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல்
நிரை இருந்து மாண்ட அரங்கினுள் வட்டு – பழ:86/2,3

TOP


விளிந்தார் (1)

விளிந்தார் பிணம் குருதி ஈர்க்கும் தெளிந்து – கள40:18/2

TOP


விளிந்தாரின் (1)

விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் – குறள்:15 3/1

TOP


விளிந்தாரே (1)

விளிந்தாரே போல பிறர் ஆகி நிற்கும் – பழ:42/1

TOP


விளிந்து (1)

போக்கும் அது விளிந்து அற்று – குறள்:34 2/2

TOP


விளிப்ப (1)

வானம் விளிப்ப வண்டு யாழாக வேனல் – திணை150:111/2

TOP


விளியா (3)

விளியா அரு நோயின் நன்றால் அளிய – நாலடி:22 9/2
எழுத்து ஓலை பல்லார் முன் நீட்ட விளியா
வழு கோலை கொண்டுவிடும் – நாலடி:26 3/3,4
பிறியோலை பேர்த்து விளியா கதிப்ப – திணை150:113/2

TOP


விளியாதான் (1)

விளியாதான் கூத்தாட்டு காண்டலும் வீழ – திரி:11/1

TOP


விளியாது (1)

விளியாது நிற்கும் பழி – குறள்:15 5/2

TOP


விளியினும் (1)

ஈனமாய் இல் இருந்து இன்றி விளியினும்
மானம் தலைவருவ செய்பவோ யானை – நாலடி:20 8/1,2

TOP


விளியும் (2)

விளியும் சிறியவர் கேண்மை விளிவு இன்றி – நாலடி:17 6/2
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் – குறள்:121 9/1

TOP


விளியே (1)

தெறியொடு கல்லேறு வீளை விளியே
விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற – ஆசாரக்:53/1,2

TOP


விளிவு (1)

விளியும் சிறியவர் கேண்மை விளிவு இன்றி – நாலடி:17 6/2

TOP


விளிஅரோ (1)

நீறாய் நிலத்து விளிஅரோ வேறு ஆய – நாலடி:27 6/2

TOP


விளை (8)

விளை நிலத்து நெல்லின் விழுமிதா கொள்வர் – நாலடி:14 3/2
விளை நிலம் உள்ளும் உழவன் சிறந்து ஒருவர் – நாலடி:36 6/2
நீரான் வீறு எய்தும் விளை நிலம் நீர் வழங்கும் – நான்மணி:83/1
மன்ற பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – ஐந்70:4/1
விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார் – திணை50:5/1
செந்நெல் விளை வயல் ஊரன் சில் பகல் – திணை50:34/1
வளம் மிக்கார் செல்வம் வருந்தா விளை நெல் – பழ:177/2
கிளைகள் வாய் கேட்பது நன்றே விளை வயலுள் – பழ:299/2

TOP


விளைக்கும் (1)

சேய்த்தானும் சென்று கொளல் வேண்டும் செய் விளைக்கும்
வாய்க்கால் அனையார் தொடர்பு – நாலடி:22 8/3,4

TOP


விளைதலால் (1)

செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/2

TOP


விளைய (2)

வினை விளைய செல்வம் விளைவது போல் நீடா – திணை150:5/1
பனை விளைவு நாம் எண்ண பாத்தி தினை விளைய
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு – திணை150:5/2,3

TOP


விளையாடார் (1)

நீந்தார் உமியார் திளையார் விளையாடார்
காய்ந்தது எனினும் தலை ஒழிந்து ஆடாரே – ஆசாரக்:14/2,3

TOP


விளையாமை (1)

விளையாமை உண்ணாமை ஆடாமை ஆற்ற – ஏலாதி:13/1

TOP


விளையும் (2)

பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும்
பாக்கம் இது எம் இடம் – ஐந்50:12/3,4
நாள் வேங்கை பொன் விளையும் நல் மலை நல் நாட – திணை150:20/1

TOP


விளையுளும் (2)

பெயலும் விளையுளும் தொக்கு – குறள்:55 5/2
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா – குறள்:74 1/1

TOP


விளைவது (2)

வினை விளைய செல்வம் விளைவது போல் நீடா – திணை150:5/1
ஆற்ற விளைவது நாடு – குறள்:74 2/2

TOP


விளைவயின் (1)

வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளைவயின்
மாண்டற்கு அரிது ஆம் பயன் – குறள்:18 7/1,2

TOP


விளைவின்கண் (2)

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமம் தரும் – குறள்:29 4/1,2
விளைவின்கண் போற்றான் உழவும் இளையனாய் – திரி:59/2

TOP


விளைவு (2)

பனை விளைவு நாம் எண்ண பாத்தி தினை விளைய – திணை150:5/2
பிணி இன்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் – குறள்:74 8/1

TOP


விற்பவர் (1)

துன்னூசி விற்பவர் இல் – பழ:50/4

TOP


விற்பாரின் (1)

நுண் துளை துன்னூசி விற்பாரின் ஒன்றானும் – ஐந்50:21/2

TOP


விற்பேம் (1)

புள் அரைக்கால் விற்பேம் எனல் – பழ:132/4

TOP


விற்றற்கு (1)

விற்றற்கு உரியர் விரைந்து – குறள்:108 10/2

TOP


விற்று (1)

விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:22 10/2

TOP


விறக்கும் (1)

வீழா விறக்கும் இவள்மாட்டும் காழ் இலா – நாலடி:2 4/2

TOP


விறகின் (2)

திரி அழல் காணின் தொழுப விறகின்
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் – நான்மணி:63/1,2
நல்ல விறகின் அடினும் நனி வெந்நீர் – பழ:370/3

TOP


விறல் (9)

விறல் பூம் கமழ் கானல் வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – நாலடி:12 7/3
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:35 8/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:37 9/3
பெரு விறல் வானம் பெரு வரை சேரும் – கார்40:34/2
விறல் மலை நாட வரவு அரிதாம்கொல்லோ – திணை50:2/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – திணை50:7/2
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் – குறள்:18 10/1
வீங்கு தோள் செம்பியன் சீற்றம் விறல் விசும்பில் – பழ:49/1
விறல் புகழ் மன்னர்க்கு உயிர் அன்னரேனும் – பழ:295/3

TOP


விறலும் (1)

வெகுளி நுணுக்கும் விறலும் மகளிர்கட்கு – திரி:40/1

TOP


வினவல் (1)

தாம் வினவல் உற்றது ஒன்று உண்டு – ஐந்50:14/4

TOP


வினவுவார் (2)

மா வினவுவார் போல வந்தவர் நம்மாட்டு – ஐந்50:14/3
உண்டி வினவுவார் இல் – பழ:185/4

TOP


வினவுவேன் (1)

வேறாக நின்னை வினவுவேன் தெய்வத்தான் – திணை150:90/1

TOP


வினா (1)

வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை – பழ:2/3

TOP


வினாப்படுதல் (1)

அறியான் வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:37/3

TOP


வினாய் (2)

வஞ்சமே என்னும் வகைத்தால் ஓர் மா வினாய்
தஞ்சம் தமியனாய் சென்றேன் என் நெஞ்சை – திணை150:9/1,2
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள்:60 4/1

TOP


வினாயினான் (1)

வேந்தன் வினாயினான் மாந்தரை சான்றவன் – பழ:153/2

TOP


வினாவற்க (1)

வினாவற்க சொல் ஒழிந்தக்கால் – ஆசாரக்:74/4

TOP


வினாஅய் (1)

ஞானம் வினாஅய் உரைக்கின் நகை ஆகும் – பழ:298/3

TOP


வினை (94)

வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட – நாலடி:1 3/3
மற்று அறிவாம் நல் வினை யாம் இளையம் என்னாது – நாலடி:2 9/1
வினை பயன் வந்தக்கால் வெய்ய உயிரா – நாலடி:4 3/1
தேய்விடத்து சென்று இருள் பாய்ந்த ஆங்கு நல் வினை
தீர்விடத்து நிற்குமாம் தீது – நாலடி:6 1/3,4
எம்மை இகழ்ந்த வினை பயத்தான் உம்மை – நாலடி:6 8/2
விடுக்கும் வினை உலந்தக்கால் – நாலடி:10 3/4
முன்னை வினை ஆய்விடும் – நாலடி:11 7/4
தாம் செய் வினை அல்லால் தம்மொடு செல்வது மற்று – நாலடி:12 10/1
வெறுமின் வினை தீயார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:18 2/3
வினை பயன் அல்லது வேல் நெடும் கண்ணாய் – நாலடி:27 5/3
இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை
மற்று அறிவாம் என்று இருப்பார் மாண்பு – நாலடி:34 2/3,4
ஆக்கம் சிதைக்கும் வினை – நான்மணி:11/4
நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார் – நான்மணி:23/3
நட்டார்கண் விட்ட வினை – நான்மணி:25/4
முந்து தான் செய்த வினை – நான்மணி:42/4
ஐவரால் தானே வினை கெடும் பொய்யா – நான்மணி:43/2
மாற்றம் உரைக்கும் வினை நலம் தூக்கின் – நான்மணி:45/2
முன்னை ஒருவன் வினை சுடும் வேந்தனையும் – நான்மணி:49/3
மாண்டவர் மாண்ட வினை பெறுப வேண்டாதார் – நான்மணி:56/1
அவா இலார் செய்யும் வினை – நான்மணி:66/4
தவம் சிறிதுஆயின் வினை ஊரும் ஊரும் – நான்மணி:99/3
மறை இன்றி செய்யும் வினை – இன்னா40:5/4
திறன் இலான் செய்யும் வினை – இன்னா40:38/4
வினை படு பள்ளியின் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:15/3
தினை காத்து இருந்தேம் யாம் ஆக வினை வாய்த்து – ஐந்50:14/2
வினை விளைய செல்வம் விளைவது போல் நீடா – திணை150:5/1
வெல்பவோ சென்றார் வினை முடிய நல்லாய் – திணை150:83/2
எனை பகை உற்றாரும் உய்வர் வினை பகை – குறள்:21 7/1
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – குறள்:25 4/2
பிற வினை எல்லாம் தரும் – குறள்:33 1/2
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – குறள்:33 7/2
நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை
மேற்சென்று செய்யப்படும் – குறள்:34 5/1,2
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – குறள்:37 7/1,2
நன்றி பயவா வினை – குறள்:44 9/2
இல்லை நன்று ஆகா வினை – குறள்:46 6/2
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை
ஊக்கார் அறிவுடையார் – குறள்:47 3/1,2
வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் – குறள்:48 1/1
அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான் – குறள்:49 3/1
ஆராய்வான் செய்க வினை – குறள்:52 2/2
எனை வகையான் தேறியக்கண்ணும் வினை வகையான் – குறள்:52 4/1
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் – குறள்:52 5/1
செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தொடு – குறள்:52 6/1
வினைக்கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – குறள்:52 9/1
நாள்தோறும் நாடுக மன்னன் வினை செய்வான் – குறள்:52 10/1
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – குறள்:59 4/1
வினைக்கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – குறள்:62 2/1
வினைக்கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – குறள்:62 2/1
இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – குறள்:62 5/1
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் – குறள்:66 1/1
நன்றி பயவா வினை – குறள்:66 2/2
சான்றோர் பழிக்கும் வினை – குறள்:66 6/2
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் – குறள்:67 1/1
வீறு எய்தி மாண்டார் வினை திட்பம் வேந்தன்கண் – குறள்:67 5/1
இன்பம் பயக்கும் வினை – குறள்:67 9/2
எனை திட்பம் எய்தியக்கண்ணும் வினை திட்பம் – குறள்:67 10/1
தாழ்ச்சியுள் செய்யும் வினை – குறள்:68 1/2
தூங்காது செய்யும் வினை – குறள்:68 2/2
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால் – குறள்:68 3/1
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் – குறள்:68 4/1
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் – குறள்:68 5/1
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை
உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் – குறள்:68 7/1,2
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – குறள்:68 8/1
வென்றி வினை உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 3/2
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் – குறள்:70 7/1
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – குறள்:75 9/1
எனை மாட்சித்து ஆகியக்கண்ணும் வினை மாட்சி – குறள்:75 10/1
உண்டாக செய்வான் வினை – குறள்:76 8/2
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினை வேறு – குறள்:82 9/1
பேதை வினை மேற்கொளின் – குறள்:84 6/2
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – குறள்:91 1/1
வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று – குறள்:91 4/2
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து – குறள்:127 8/1
ஒட்டி வினை நலம் பார்ப்பானும் இ மூவர் – திரி:15/3
நல் வினை ஆர்க்கும் கயிறு – திரி:23/4
தான் உடன்பாடு இன்றி வினை ஆக்கும் என்பானும் – திரி:36/2
நல் வினை நீக்கும் படை – திரி:95/4
கனா முந்துறாத வினை – பழ:2/4
ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல் – பழ:20/2
வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே – பழ:53/3
என செய்யார் மாணா வினை – பழ:102/4
உயிர் உடையார் எய்தா வினை – பழ:105/4
காடு உறை வாழ்க்கை கடு வினை மாக்களை – பழ:121/1
ஆற்ற வினை செய்தார் நிற்ப பல உரைத்து – பழ:155/1
பண்டு உருத்து செய்த பழ வினை வந்து எம்மை – பழ:191/1
மா வினை மாண பொதிகிற்பார் தீ வினை – பழ:238/2
மா வினை மாண பொதிகிற்பார் தீ வினை
அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் – பழ:238/2,3
வினை பயம் ஒன்று இன்றி வேற்றுமை கொண்டு – பழ:266/1
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் – பழ:327/3
வினை பயன் மெய் உறுதல் அஞ்சி எனைத்தும் – பழ:362/2
நிறைய செய்யா குறை வினை பழியார் – முது:3 5/1
உறு வினை காய்வோன் உயர்வு வேண்டல் பொய் – முது:7 6/1
உணராமையால் குற்றம் ஒத்தான் வினை ஆம் – ஏலாதி:72/1
உணரான் வினை பிறப்பு செய்யும் உணராத – ஏலாதி:72/2
வினை வாழ்க்கை ஆக விழைப மனை வாழ்க்கை – ஏலாதி:73/2

TOP


வினைக்கண் (3)

வினைக்கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – குறள்:52 9/1
வினைக்கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – குறள்:62 2/1
கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது – குறள்:67 8/1

TOP


வினைக்கு (4)

வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல் – நான்மணி:18/2
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை – குறள்:52 8/1
செறிவு உடையான் செல்க வினைக்கு – குறள்:69 4/2
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு – குறள்:79 1/2

TOP


வினைஞர்க்கு (1)

கழனி வினைஞர்க்கு எறிந்த பறை கேட்டு – திணை50:31/2

TOP


வினைப்பயன் (1)

வினைப்பயன் அல்லால் பிற – நாலடி:11 5/4

TOP


வினைபடு (1)

வினைபடு பாலால் கொளல் – குறள்:28 9/2

TOP


வினையர் (4)

கொடு வினையர் ஆகுவர் கோடாரும் கோடி – நாலடி:13 4/3
கடு வினையர் ஆகியார் சார்ந்து – நாலடி:13 4/4
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் – குறள்:33 9/1
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர்
புன்மை தெரிவார் அகத்து – குறள்:33 9/1,2

TOP


வினையாய் (1)

முந்தை பழ வினையாய் தின்னும் இவை மூன்றும் – திரி:67/3

TOP


வினையால் (2)

கும்பிக்கே கூர்த்த வினையால் பிறன் தாரம் – நாலடி:9 1/3
சிறிய பொருள் கொடுத்து செய்த வினையால்
பெரிய பொருள் கருதுவாரே விரி பூ – பழ:302/1,2

TOP


வினையான் (4)

செய்த வினையான் வரும் – நாலடி:11 8/4
தம்தம் வினையான் வரும் – குறள்:7 3/2
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – குறள்:68 8/1
நீள் வினையான் நீளும் குடி – குறள்:103 2/2

TOP


வினையினான் (1)

வினையினான் நந்துவர் மக்களும் தத்தம் – நான்மணி:47/3

TOP


வினையினை (1)

தீ பால் வினையினை தீரவும் அஞ்சாராய் – பழ:193/1

TOP


வினையுடையான் (1)

வினையுடையான் வந்து அடைந்து வெய்து உறும் போழ்து – இனிய40:14/3

TOP


வினையும் (8)

வேண்டா வினையும் பெறுபவே யாண்டும் – நான்மணி:56/2
வீறு சால் வேந்தன் வினையும் முடிந்தன – கார்40:20/1
எல்லா வினையும் கிடப்ப எழு நெஞ்சே – கார்40:24/1
இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன் – குறள்:1 5/1
தொடங்கற்க எ வினையும் எள்ளற்க முற்றும் – குறள்:50 1/1
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் – குறள்:91 9/1
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும்
பெண் ஏவல் செய்வார்கண் இல் – குறள்:91 9/1,2
தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய் – பழ:27/1

TOP


வினையுள் (1)

உண்டு வினையுள் உறைக்கும் என பெரியோர் – நாலடி:5 3/3

TOP


வினையை (4)

மூப்பு மேல் வாராமை முன்னே அற வினையை
ஊக்கி அதன்கண் முயலாதான் நூக்கி – நாலடி:33 6/1,2
திறன் வேறு கூறின் பொறையும் அற வினையை
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் – திரி:6/2,3
மாய்வதன் முன்னே வகைப்பட்ட நல் வினையை
ஆய்வு இன்றி செய்யாதார் பின்னை வழி நினைந்து – பழ:261/1,2
எடுத்து மேற்கொண்டவர் ஏய வினையை
மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை – பழ:331/2,3

TOP