ம – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கட்கு 16
மக்கள் 31
மக்கள்பேற்றின் 1
மக்களால் 3
மக்களின் 1
மக்களும் 3
மக்களுள் 1
மக்களே 1
மக்களை 4
மக 1
மகர 4
மகரம் 1
மகள் 9
மகளிர் 10
மகளிர்க்கு 1
மகளிர்கட்கு 1
மகளிரின் 1
மகளிரும் 1
மகளிரே 1
மகளிரேம் 2
மகளிரை 1
மகற்கு 2
மகன் 19
மகன்தன்னொடு 1
மகன்தான் 1
மகனும் 1
மகனை 1
மகார் 1
மகிழ் 3
மகிழ்ச்சி 1
மகிழ்ச்சியின் 2
மகிழ்தலும் 1
மகிழ்ந்தாரே 1
மகிழ்ந்து 4
மகிழ்நற்கு 1
மகிழ்நன் 1
மகிழ 3
மகிழான் 1
மங்கலம் 1
மங்கலமும் 1
மங்குல் 2
மங்கையர் 3
மச்சு 1
மஞ்சள் 1
மஞ்சு 4
மஞ்ஞை 4
மட 18
மடங்க 2
மடங்கா 1
மடங்கு 1
மடந்தை 2
மடந்தையர் 1
மடந்தையொடு 1
மடம் 10
மடமும் 1
மடமை 1
மடமொழி 3
மடல் 13
மடல்மா 1
மடலொடு 2
மடவ 1
மடவரல் 1
மடவாய் 4
மடவார் 4
மடவார்கண் 1
மடவாள் 2
மடவாள்கொல் 1
மடவைகாண் 1
மடவோனை 1
மடன் 1
மடி 19
மடித்து 1
மடிந்திருத்தல் 1
மடிந்து 5
மடிமை 2
மடியகத்து 1
மடியல் 1
மடியா 1
மடியும் 1
மடியை 3
மடுத்த 1
மடுத்து 2
மடுத்துழி 1
மடுப்ப 2
மடுவினை 1
மடை 1
மண் 27
மண்டலம் 1
மண்டி 3
மண்டிலம் 2
மண்டிலமும் 1
மண்டிற்றுஆயினும் 1
மண்டு 2
மண்ணவர்க்கும் 1
மண்ணா 1
மண்ணி 1
மண்ணின் 1
மண்ணும் 1
மண்ணை 1
மண்ணோடு 1
மண்பு 1
மண 3
மணந்த 1
மணந்தார் 3
மணம் 3
மணமும் 1
மணல் 20
மணலும் 1
மணலுள் 1
மணாளன் 1
மணி 36
மணியுள் 1
மணியே 2
மணை 5
மத்த 1
மத 4
மதம் 4
மதர் 1
மதலை 2
மதி 14
மதிக்கண் 1
மதிக்கப்பட்டாரை 1
மதிக்கற்பால 1
மதிக்கு 1
மதித்த 1
மதித்தல் 1
மதித்து 10
மதிநுட்பம் 1
மதிப்பானும் 1
மதிப்பின் 1
மதிப்பு 2
மதிப்பும் 1
மதிப்புறத்து 1
மதியம் 4
மதியாமை 1
மதியார் 2
மதியும் 1
மதியை 1
மது 3
மதுகை 2
மதுகையவர் 1
மதுரம் 1
மந்தி 7
மந்திரத்தினால் 1
மந்திரம் 5
மந்திரியின் 1
மம்மர் 4
மயக்கம் 4
மயக்கி 1
மயக்கிவிடினும் 1
மயக்குறுத்தாள் 1
மயங்கல் 2
மயங்கான் 1
மயங்கி 6
மயங்கிய 1
மயங்கினாய் 1
மயங்கினார்க்கு 1
மயங்கு 5
மயரிகள் 2
மயல் 7
மயிர் 7
மயிர்தான் 1
மயிரும் 1
மயில் 18
மயில்கொல் 1
மயில்கொல்லோ 1
மயிலுக்கு 1
மரத்த 1
மரத்தார் 1
மரத்தின் 1
மரத்து 2
மரத்தை 1
மரப்பாவை 2
மரபிற்று 1
மரபின் 4
மரபினார் 1
மரபு 1
மரம் 28
மரமும் 1
மரமே 1
மரல் 2
மரன் 1
மரனும் 1
மராம் 1
மராஅ 2
மராஅம் 1
மரிசாதியாய் 1
மரீஇ 3
மரீஇயவனை 1
மரீஇயாரின் 1
மரீஇஇ 1
மருங்கால் 1
மருங்கிற்கு 1
மருங்கின் 1
மருங்கு 3
மருங்குல் 1
மருங்குலாய் 1
மருட்டி 1
மருட்டு 2
மருட்டும் 1
மருண்ட 1
மருண்டு 5
மருத்துவர் 1
மருத்துவர்க்கு 1
மருத்துவன் 1
மருது 1
மருதோடு 1
மருந்தின் 2
மருந்து 23
மருந்தோ 1
மருப்பிடை 1
மருப்பின் 3
மருப்பு 1
மருப்பும் 1
மருவி 2
மருவு 2
மருவுக 1
மருவுமின் 1
மருள் 10
மருளான் 2
மரூஉ 1
மரை 3
மரையா 2
மரையான் 1
மல் 1
மல்க 2
மல்கி 4
மல்கு 2
மல்லர் 1
மல்லல் 3
மலங்கு 1
மலர் 31
மலர்களும் 1
மலர்தலால் 1
மலர்தலும் 1
மலர்தலை 1
மலர்ந்தது 1
மலர்ந்தன 3
மலர்ந்து 3
மலர 3
மலராக்கால் 1
மலரின் 1
மலரினும் 1
மலரும் 4
மலி 6
மலிந்து 1
மலை 86
மலைத்தால் 1
மலைத்து 1
மலைந்து 1
மலைப்பினும் 1
மலையினும் 1
மலையும் 2
மலையுள் 1
மழலை 4
மழலையாய் 1
மழித்தலும் 1
மழை 23
மழைக்கை 1
மழையின் 1
மழையும் 1
மள்ளரின் 1
மற்றவர் 1
மற்றவற்கு 1
மற்றவற்றை 1
மற்று 124
மற்றும் 11
மற்றுஅது 1
மற்றை 3
மற்றைய 2
மற்றையர் 1
மற்றையவர் 2
மற்றையவர்கள் 1
மற்றையவை 1
மற்றையார் 3
மற்றையான் 1
மற்றொன்று 2
மற 6
மறக்கல்லா 1
மறங்குமாம் 1
மறத்தல் 3
மறத்தலின் 1
மறத்திற்கும் 1
மறந்த 1
மறந்தன 1
மறந்தார்கொல் 1
மறந்தானும் 2
மறந்திடுக 1
மறந்தீர் 1
மறந்து 3
மறந்தும் 4
மறந்தேயும் 2
மறந்தேன் 1
மறப்பது 2
மறப்பர் 1
மறப்பின் 3
மறப்பினும் 1
மறப்பு 3
மறம் 4
மறலையின் 1
மறவர் 7
மறவல் 3
மறவற்க 1
மறவனை 1
மறவாத 1
மறவாதான் 1
மறவாமை 1
மறவார் 1
மறவி 1
மறன் 2
மறாஅதவனும் 1
மறி 7
மறித்த 1
மறிந்து 1
மறியா 1
மறு 12
மறுகான் 1
மறுகிடையே 1
மறுகில் 1
மறுகும் 1
மறுத்தல் 1
மறுத்தலும் 1
மறுத்தானை 1
மறுத்து 6
மறுத்தும் 1
மறுதலை 2
மறுதலைய 1
மறுதலையார்க்கு 1
மறுப்ப 1
மறுபிறப்பு 1
மறுமை 6
மறுமைக்கு 3
மறுமையும் 5
மறுமையை 1
மறுவந்து 1
மறை 18
மறைக்க 1
மறைக்கண் 1
மறைக்கலும் 1
மறைக்கும் 7
மறைத்த 1
மறைத்தது 1
மறைத்தலால் 1
மறைத்தலோ 1
மறைத்திரோ 1
மறைத்து 2
மறைந்த 1
மறைந்தவை 1
மறைந்தான் 1
மறைந்து 6
மறைப்ப 1
மறைப்பார் 1
மறைப்பான் 1
மறைப்பின் 1
மறைப்பினும் 1
மறைப்பேன்மன் 2
மறைமொழி 1
மறைய 1
மறையா 4
மறையாதாம் 1
மறையாது 1
மறையார் 2
மறையாளரை 1
மறையில் 1
மறையின் 1
மறையின்கண் 1
மறையினால் 1
மறையை 3
மறைவதன் 1
மன் 9
மன்ற 12
மன்றத்து 2
மன்றம் 2
மன்றில் 3
மன்றிவிடல் 1
மன்று 5
மன்றுபடும் 1
மன்னர் 25
மன்னர்க்கு 3
மன்னர்க்கே 1
மன்னர்க்கோ 1
மன்னராய் 3
மன்னரால் 2
மன்னரான் 1
மன்னரின் 1
மன்னருடைய 1
மன்னருள் 1
மன்னரை 5
மன்னவர் 1
மன்னவரா 1
மன்னவன் 17
மன்னற்கு 1
மன்னன் 4
மன்னனாய் 1
மன்னா 4
மன்னாய் 1
மன்னாவாம் 1
மன்னிய 6
மன்னுதல் 2
மன்னும் 12
மன்னுயிர்க்கு 2
மன்னே 1
மன்னோ 3
மன 13
மனக்கு 1
மனத்தது 2
மனத்தவர் 2
மனத்தார் 7
மனத்தாரே 1
மனத்தாரை 1
மனத்தால் 3
மனத்தான் 8
மனத்தின் 2
மனத்தினால் 1
மனத்தினான் 1
மனத்தினும் 2
மனத்து 2
மனத்துக்கண் 2
மனத்தை 1
மனத்தொடு 1
மனத்தோடு 1
மனம் 27
மனன் 1
மனிதரை 1
மனை 32
மனைக்கு 4
மனைக்கே 1
மனையகத்தும் 2
மனையாள் 3
மனையாளும் 3
மனையாளை 4
மனையில் 2
மனையின் 1
மனையும் 1
மனைவி 2

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மக்கட்கு (16)

மனை பாசம் கைவிடாய் மக்கட்கு என்று ஏங்கி – நாலடி:13 10/1
எச்சம் என ஒருவன் மக்கட்கு செய்வன – நாலடி:14 4/3
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்கு
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் – நாலடி:25 2/1,2
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறை என்று வைக்கப்படும் – குறள்:39 8/1,2
பூம் புனல் ஊர பொது மக்கட்கு ஆகாதே – பழ:5/3
தேவர்க்கு மக்கட்கு என வேண்டா தீங்கு உரைக்கும் – பழ:152/3
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:1 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:2 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:3 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:4 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:5 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:6 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:7 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:8 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:9 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:10 0/1

TOP


மக்கள் (31)

மாண்ட குணத்தொடு மக்கள் பேறு இல் எனினும் – நாலடி:6 6/1
மக்கள் பிணத்த சுடுகாடு தொக்க – நாலடி:13 1/2
கன மணி நின்று இமைக்கும் நாட கேள் மக்கள்
மனம் வேறு செய்கையும் வேறு – நாலடி:13 7/3,4
தொலை மக்கள் துன்பம் தீர்ப்பாரே யார்மாட்டும் – நாலடி:21 5/3
மனத்து அனையர் மக்கள் என்பார் – நாலடி:25 5/4
மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை – நாலடி:36 8/2
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா – இன்னா40:29/3
மன்றில் முது மக்கள் வாழும் பதி இனிதே – இனிய40:18/1
கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும் – திணை50:4/2
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு – குறள்:6 10/2
மக்கள் பேறு அல்ல பிற – குறள்:7 1/2
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – குறள்:7 2/2
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் – குறள்:7 3/1
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள்
சிறு கை அளாவிய கூழ் – குறள்:7 4/1,2
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் – குறள்:7 5/1
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள்
மழலை சொல் கேளாதவர் – குறள்:7 6/1,2
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து – குறள்:7 8/1
மக்கள் பதடி எனல் – குறள்:20 6/2
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் – குறள்:41 10/1
மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு – குறள்:60 10/2
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை – குறள்:77 10/1
உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க – குறள்:100 3/1
மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் – குறள்:100 7/2
முழு மக்கள் காதல் அவை – திரி:9/4
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் – திரி:60/3
மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் – திரி:64/3
வைகு துயிலோடு இணைவிழைச்சு கீழ் மக்கள்
மெய் உறல் ஏனை மயல் உறல் ஈர்ஐந்தும் – ஆசாரக்:10/3,4
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து – பழ:21/2
தோற்றம் அரிது ஆய மக்கள் பிறப்பினால் – பழ:137/1
மாண்ட மலை மக்கள் உள்ளிட்டு மாண்டவர் – சிறுபஞ்:47/2
மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாது உடைமை – சிறுபஞ்:51/1

TOP


மக்கள்பேற்றின் (1)

மக்கள்பேற்றின் பெறும் பேறு இல்லை – முது:6 1/1

TOP


மக்களால் (3)

மக்களால் ஆய பெரும் பயனும் ஆயுங்கால் – நாலடி:4 7/1
மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா – நாலடி:17 3/2
பழி இன்மை மக்களால் காண்க ஒருவன் – நான்மணி:61/1

TOP


மக்களின் (1)

துன்னிய கேளிர் பிறர் இல்லை மக்களின்
ஒண்மைய வாய் சான்ற பொருள் இல்லை ஈன்றாளின் – நான்மணி:54/2,3

TOP


மக்களும் (3)

புடை பெண்டிர் மக்களும் கீழும் பெருகி – நாலடி:37 8/2
வினையினான் நந்துவர் மக்களும் தத்தம் – நான்மணி:47/3
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும்
பொன்றினமை கண்டும் பொருள் பொருளா கொள்பவோ – பழ:303/1,2

TOP


மக்களுள் (1)

மக்களுள் பக்கமோ வேறு – பழ:260/4

TOP


மக்களே (1)

மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன – குறள்:108 1/1

TOP


மக்களை (4)

எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை
கல்லா வளரவிடல் தீது நல்லார் – நான்மணி:92/1,2
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை
கண்டு எழுதல் காலை இனிது – இனிய40:18/3,4
எ நெறியானும் இறைவன் தன் மக்களை
செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி – பழ:8/1,2
மாண்டவர் மாண்ட அறிவினால் மக்களை
பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட – ஏலாதி:30/1,2

TOP


மக (1)

மந்திரம் கொண்டு ஓங்கல் என்ன மக சுமந்து – திணை150:145/3

TOP


மகர (4)

மறி மகர வார் குழையாள் வாழாள் நீ வாரால் – திணை150:46/3
மகர குழை மறித்த நோக்கு – திணை150:77/4
வான் மகர வார்குழையாய் மா தவர்க்கு ஊண் ஈந்தான் – ஏலாதி:43/3
தான் மகர வாய் மாடத்தான் – ஏலாதி:43/4

TOP


மகரம் (1)

எறி மகரம் கொட்கும் இரா – திணை150:46/4

TOP


மகள் (9)

கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள்
ஆற்றும்கொல் ஐய நடந்து – திணை50:20/3,4
தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும் – திணை50:40/2
நல் மலை நாடன் மகள் – திணை150:7/4
மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை – திணை150:45/2
மையல் நுளையர் மகள் – திணை150:60/4
மயல் ஊர் அரவர் மகள் – திணை150:140/4
ஈன்றாள் மகள் தன் உடன்பிறந்தாள்ஆயினும் – ஆசாரக்:65/1
பாரி மட மகள் பாண்மகற்கு நீர் உலையுள் – பழ:171/2
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் – பழ:285/1

TOP


மகளிர் (10)

மன்னர் திருவும் மகளிர் எழில் நலமும் – நாலடி:17 7/1
மலங்கு அன்ன செய்கை மகளிர் தோள் சேர்வர் – நாலடி:38 5/3
முகத்தான் நோய் செய்வர் மகளிர் முனிவர் – நான்மணி:12/3
மனைக்கு ஆக்கம் மாண்ட மகளிர் ஒருவன் – நான்மணி:18/1
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர்
தொடலை சேர்த்து ஆடும் துறைவ என் தோழி – திணை50:45/2,3
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர்
நிறை காக்கும் காப்பே தலை – குறள்:6 7/1,2
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம் போல வேறுபடும் – குறள்:83 2/1,2
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு இல் மகளிர்
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் – குறள்:92 2/1,2
மாய மகளிர் முயக்கு – குறள்:92 8/2
ஏதின்மை சொல்லி இருப்பர் பிறர் மகளிர்
பேதைமை தம்மேலே கொண்டு – கைந்:43/3,4

TOP


மகளிர்க்கு (1)

அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் – சிறுபஞ்:51/3

TOP


மகளிர்கட்கு (1)

வெகுளி நுணுக்கும் விறலும் மகளிர்கட்கு
ஒத்த ஒழுக்கம் உடைமையும் பாத்து உண்ணும் – திரி:40/1,2

TOP


மகளிரின் (1)

ஆடு மகளிரின் மஞ்ஞை அணி கொள – கார்40:4/1

TOP


மகளிரும் (1)

சில் சொல் பெரும் தோள் மகளிரும் பல் வகையும் – திரி:47/1

TOP


மகளிரே (1)

ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும் – குறள்:98 4/1

TOP


மகளிரேம் (2)

கானக வாழ்க்கை குறவர் மகளிரேம்
ஏனலுள் ஐய வரவு மற்று என்னைகொல் – திணை50:6/2,3
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம்
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் – திணை50:8/2,3

TOP


மகளிரை (1)

ஏதில் மகளிரை நோவது எவன்கொலோ – ஐந்70:44/3

TOP


மகற்கு (2)

தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து – குறள்:7 7/1
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு – குறள்:11 10/2

TOP


மகன் (19)

மகன் துணையா நல்ல கொளல் – நாலடி:14 6/4
கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு – நாலடி:21 1/2
இரப்பாரை எள்ளா மகன் – நாலடி:31 7/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – நாலடி:37 7/4
அருமை அழித்த மகன் – நான்மணி:0/8
மகன் உரைக்கும் தந்தை நலத்தை ஒருவன் – நான்மணி:68/1
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை – குறள்:7 10/1
பயன் இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – குறள்:20 6/1
திரிகடுகம் செய்த மகன் – திரி:106/4
மகன் மறையா தாய் வாழுமாறு – பழ:116/4
உறு மகன் ஆக ஒருவனை நாட்டி – பழ:172/1
மூத்தானே ஆடு மகன் – பழ:186/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – பழ:301/4
ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன்
தன்னை எனைத்தும் வியவற்க துன்னினார் – பழ:306/1,2
கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண் மகன் தந்தைக்கு – சிறுபஞ்:13/1
வண்டு ஆர் பூம் தொங்கல் மகன் தந்தை வண்தாராய் – சிறுபஞ்:52/2
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல – சிறுபஞ்:60/2
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் – சிறுபஞ்:63/2
நுழையும் மட மகன் யார்கொல் என்று அன்னை – கைந்:59/3

TOP


மகன்தன்னொடு (1)

தொழில் மகன்தன்னொடு மாறுஆயின் என்றும் – சிறுபஞ்:48/3

TOP


மகன்தான் (1)

ஏக்கற்று ஆங்கு என் மகன்தான் நிற்ப என்னானும் – ஐந்50:28/3

TOP


மகனும் (1)

சுடப்பட்டு உயிர் உய்ந்த சோழன் மகனும்
பிடர்த்தலை பேரானை பெற்று கடைக்கால் – பழ:105/1,2

TOP


மகனை (1)

ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை
சான்றோன் என கேட்ட தாய் – குறள்:7 9/1,2

TOP


மகார் (1)

பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் – பழ:374/4

TOP


மகிழ் (3)

படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம் – கார்40:32/3
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று – குறள்:109 10/2
உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால் – குறள்:121 1/1

TOP


மகிழ்ச்சி (1)

மறி குளகு உண்டு அன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி
அறிவுடையாளர்கண் இல் – நாலடி:2 6/3,4

TOP


மகிழ்ச்சியின் (2)

உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு – குறள்:54 1/2
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து – குறள்:54 9/2

TOP


மகிழ்தலும் (1)

உள்ள களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு – குறள்:129 1/1,2

TOP


மகிழ்ந்தாரே (1)

மன்னா இளமை மகிழ்ந்தாரே கோல் ஊன்றி – நாலடி:2 1/3

TOP


மகிழ்ந்து (4)

உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி – நாலடி:36 9/3
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் – குறள்:106 7/1
பள்ளிப்பால் வாழார் பதி மகிழ்ந்து வாழ்வாரே – பழ:274/3
வாழ்ந்து கழிவார் மகிழ்ந்து – சிறுபஞ்:76/4

TOP


மகிழ்நற்கு (1)

ஓதை மலி மகிழ்நற்கு யாஅம் எவன் செய்தும் – ஐந்70:48/2

TOP


மகிழ்நன் (1)

மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப – பழ:222/2

TOP


மகிழ (3)

முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ – கார்40:41/1
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் – கார்40:41/1,2
வல்லார் உளம் மகிழ தீம் தமிழை வார்க்குமே – கார்40:41/3

TOP


மகிழான் (1)

மகிழான் அறிப நறா – நான்மணி:77/4

TOP


மங்கலம் (1)

மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன் – குறள்:6 10/1

TOP


மங்கலமும் (1)

மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான் – ஏலாதி:23/2

TOP


மங்குல் (2)

மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் – கள40:11/4
மங்குல் நீர் வெண் திரையின்மாட்டு – திணை150:35/4

TOP


மங்கையர் (3)

மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல் – திணை150:132/2
மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல் – திணை150:132/2
மங்கையர் இல் நாடுமோ மா கோல் யாழ் பாண்மகனே – திணை150:151/3

TOP


மச்சு (1)

மச்சு ஏற்றி ஏணி களைவு – பழ:291/4

TOP


மஞ்சள் (1)

மஞ்சள் அழகும் அழகு அல்ல நெஞ்சத்து – நாலடி:14 1/2

TOP


மஞ்சு (4)

மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே – நாலடி:3 8/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட – ஐந்50:17/1
மஞ்சு சூழ் சோலை மலை நாட யார்க்கானும் – பழ:254/3
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே – பழ:285/3

TOP


மஞ்ஞை (4)

ஆடு மகளிரின் மஞ்ஞை அணி கொள – கார்40:4/1
அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி – ஐந்50:2/1
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து – ஐந்70:16/2
பொறி கிளர் மஞ்ஞை புகன்று குடையும் – கைந்:11/2

TOP


மட (18)

மா கேழ் மட நல்லாய் என்று அரற்றும் சான்றவர் – நாலடி:5 1/1
நன்றி புரிகல்லா நாண் இல் மட மாக்கள் – நாலடி:33 3/3
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி – நாலடி:39 2/3
மட மொழி மாதராள் பெண் – நாலடி:39 4/4
மா மலை நாட மட மொழிதன் கேண்மை – ஐந்50:18/3
கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல் – ஐந்70:1/2
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து – ஐந்70:16/2
உருகு மட மான் பிணையோடு உகளும் – திணை50:25/2
மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை – திணை150:45/2
பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு – குறள்:109 9/1
மாணா மட நெஞ்சின் பட்டு – குறள்:130 7/2
பாரி மட மகள் பாண்மகற்கு நீர் உலையுள் – பழ:171/2
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் – பழ:285/1
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல் – கைந்:1/2
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும் – கைந்:6/2
மட மா இரும் பிடி வேழ – கைந்:17/2
தடம் தாள் மட நாராய் கேள் – கைந்:50/4
நுழையும் மட மகன் யார்கொல் என்று அன்னை – கைந்:59/3

TOP


மடங்க (2)

மடங்க எறிந்து மலை உருட்டும் நீர் போல் – கள40:30/1
மடங்க பசிப்பினும் மாண்புடையாளர் – பழ:372/1

TOP


மடங்கா (1)

மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் – கள40:30/3

TOP


மடங்கு (1)

மடங்கு இறவு போலும் யாழ் பண்பு இலா பாண – திணை150:131/1

TOP


மடந்தை (2)

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா – குறள்:112 6/1
மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை
அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 3/1,2

TOP


மடந்தையர் (1)

மை ஆர் மடந்தையர் இல் வாழ்வு இனிது மெய் அன்றால் – சிறுபஞ்:97/2

TOP


மடந்தையொடு (1)

மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு – குறள்:113 2/2

TOP


மடம் (10)

கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக – நான்மணி:27/1
கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக – நான்மணி:27/1
பெரு மடம் நம்மாட்டு உரைத்து – கார்40:30/4
அறிவின்கண் நின்ற மடம் – ஐந்70:8/4
மடம் பட்டு வாழ்கிற்பார் இல் – ஐந்70:21/4
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து – ஐந்70:71/2
மடம் பட்ட மான் நோக்கின் மா மயில் அன்னாய் – பழ:57/3
மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர் – பழ:216/3
இடம் பொழிய வேண்டுமேல் ஈகை மடம் பொழிய – சிறுபஞ்:4/2
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட – ஏலாதி:8/2

TOP


மடமும் (1)

அறி மடமும் சான்றோர்க்கு அணி – பழ:361/4

TOP


மடமை (1)

மடமை மடவார்கண் உண்டு – குறள்:9 9/2

TOP


மடமொழி (3)

மடமொழி எவ்வம் கெட – கார்40:33/4
தண்ணம் துறைவற்கு உரையாய் மடமொழி
வண்ணம் தா என்று தொடுத்து – ஐந்70:64/3,4
மாழை மான் நோக்கின் மடமொழி நூழை – கைந்:59/2

TOP


மடல் (13)

கொடு முள் மடல் தாழை கூம்பு அவிழ்ந்த ஒண் பூ – ஐந்50:49/1
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் – திணை150:56/2
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் – திணை150:98/3
மடல் அன்றில் மாலை படு வசி ஆம்பல் – திணை150:121/3
மடல் அல்லது இல்லை வலி – குறள்:114 1/2
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடல் ஏறும் – குறள்:114 2/1
காமுற்றார் ஏறும் மடல் – குறள்:114 3/2
மடல் ஊர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன்மன்ற – குறள்:114 6/1
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – குறள்:114 7/1
மடல் அணி பெண்ணை மலி திரை சேர்ப்ப – பழ:225/3
நெறி மடல் பூம் தாழை நீடு நீர் சேர்ப்ப – பழ:361/3
ஒடுங்கு மடல் பெண்ணை அன்றிற்கும் சொல்லேன் – கைந்:50/2
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை – கைந்:57/1

TOP


மடல்மா (1)

என்றேன் இரண்டாவது உண்டோ மடல்மா மேல் – திணை150:16/3

TOP


மடலொடு (2)

தொடலை குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
மாலை உழக்கும் துயர் – குறள்:114 5/1,2
மடலொடு புள் கலாம் மால் கடல் சேர்ப்ப – பழ:372/3

TOP


மடவ (1)

மடவ மயில் கூவ மந்தி மா கூர – கைந்:36/2

TOP


மடவரல் (1)

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கம் இ மூன்றும் உடைத்து – குறள்:109 5/1,2

TOP


மடவாய் (4)

அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய்
விரும்பு நாம் செல்லும் இடம் – திணை50:16/3,4
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய – திணை150:17/1
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி – திணை150:95/2
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய்
புலந்த பின் போற்றார் புலை – சிறுபஞ்:36/3,4

TOP


மடவார் (4)

பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் – ஐந்50:46/2
வன்மை மடவார் பொறை – குறள்:16 3/2
தொடி தோள் மடவார் துணை முலை ஆகம் – பழ:222/1
இரவலர் தம் வரிசை என்பார் மடவார்
கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர் – பழ:381/1,2

TOP


மடவார்கண் (1)

மடமை மடவார்கண் உண்டு – குறள்:9 9/2

TOP


மடவாள் (2)

மனைக்கு விளக்கம் மடவாள் மடவாள் – நான்மணி:101/1
மனைக்கு விளக்கம் மடவாள் மடவாள்
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய – நான்மணி:101/1,2

TOP


மடவாள்கொல் (1)

மயில்கொல் மடவாள்கொல் மாநீர் திரையுள் – திணை50:49/1

TOP


மடவைகாண் (1)

மடவைகாண் நல் நெஞ்சே மாண் பொருள்மாட்டு ஓட – ஐந்50:39/1

TOP


மடவோனை (1)

வைத்து கழியும் மடவோனை வைத்த – நாலடி:28 3/2

TOP


மடன் (1)

மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாது உடைமை – சிறுபஞ்:51/1

TOP


மடி (19)

மடி திரை தந்திட்ட வான் கதிர் முத்தம் – நாலடி:23 4/1
மடி செவி வேழம் இரீஇ அடி ஓசை – ஐந்50:16/2
போகுஊழால் தோன்றும் மடி – குறள்:38 1/2
குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் – குறள்:61 1/1
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த – குறள்:61 3/1
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த – குறள்:61 3/1
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – குறள்:61 4/1
நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் – குறள்:61 5/1
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார் – குறள்:61 6/1
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – குறள்:61 7/1
மடி ஆண்மை மாற்ற கெடும் – குறள்:61 9/2
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – குறள்:61 10/1
மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான் – குறள்:62 7/1
மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான் – குறள்:62 7/1
மடி தற்று தான் முந்துறும் – குறள்:103 3/2
குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடி செய்து – குறள்:103 8/1
தாழ்க்கும் மடி கோள் இலராய் வருந்தாதார் – பழ:175/3
தலைக்கொண்ட தம் கருமம் தாம் மடி கொண்டு – பழ:377/1
மடி ஓம்பும் ஆற்றல் உடைமை முடி ஓம்பி – ஏலாதி:17/2

TOP


மடித்து (1)

மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை – பழ:331/3

TOP


மடிந்திருத்தல் (1)

உரன் உடையான் உள்ளம் மடிந்திருத்தல் இன்னா – இன்னா40:18/1

TOP


மடிந்து (5)

மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா – இன்னா40:6/2
தானே மடிந்து இரா தாளாண்மை முன் இனிதே – இனிய40:33/2
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து
கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென – கள40:11/2,3
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – குறள்:61 4/1
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து
மாண்ட உஞற்று இலவர்க்கு – குறள்:61 4/1,2

TOP


மடிமை (2)

மடிமை கெடுவார்கண் நிற்கும் கொடுமைதான் – நான்மணி:87/1
மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு – குறள்:61 8/1

TOP


மடியகத்து (1)

படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான் – நான்மணி:0/5

TOP


மடியல் (1)

தனியேம் யாம் என்று ஒருவர் தாம் மடியல் வேண்டா – பழ:161/2

TOP


மடியா (1)

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை – குறள்:61 2/1

TOP


மடியும் (1)

குடி மடியும் தன்னினும் முந்து – குறள்:61 3/2

TOP


மடியை (3)

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை – குறள்:61 2/1
பசிப்ப மடியை கொளலும் கதித்து ஒருவன் – திரி:20/2
மடியை வியங்கொள்ளின் மற்றை கருமம் – பழ:389/1

TOP


மடுத்த (1)

மடுத்த வாய் எல்லாம் பகடு அன்னான் உற்ற – குறள்:63 4/1

TOP


மடுத்து (2)

சொறியார் உடம்பு மடுத்து – ஆசாரக்:28/3
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப – பழ:222/2

TOP


மடுத்துழி (1)

மடுத்துழி பாடா விடல் – இன்னா40:39/4

TOP


மடுப்ப (2)

கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை – நாலடி:34 1/1
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப
நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில் – பழ:222/2,3

TOP


மடுவினை (1)

நீரான் அறிப மடுவினை யார்கண்ணும் – நான்மணி:77/2

TOP


மடை (1)

மடை அறின் நீள் நெய்தல் வாடும் படை அறின் – நான்மணி:41/3

TOP


மண் (27)

மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் – நான்மணி:19/3
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:31/3
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி – கார்40:8/1
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு – திணை150:55/2
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு – திணை150:55/2
மண் ஆர் குலை வாழையுள் தொடுத்த தேன் நமது என்று – திணை150:140/1
மண் கிடந்த வையகத்தோர் மற்று பெரியராய் – திணை150:146/1
மண் மாண் புனை பாவை அற்று – குறள்:41 7/2
சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண்
கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று – குறள்:66 10/1,2
மண் பகையின் மாண தெறும் – குறள்:89 3/2
மண் புக்கு மாய்வது மன் – குறள்:100 6/2
மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் – திரி:29/3
மண் ஆளும் வேந்தர்க்கு உறுப்பு – திரி:100/4
பொருந்தா மண் ஆகா சுவர் – பழ:9/4
மண் பற்றி கொள்கிற்கும் ஆற்றலார்க்கு என் அரிதாம் – பழ:318/3
மண் பாய ஞாலத்து மாந்தர்க்கு உறுதியா – சிறுபஞ்:0/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1
குரா கான் புகல் நெடிய மண் என்று உராய் தனது – சிறுபஞ்:90/2
புரிந்து வாழுமேல் மண் ஒழிந்து விண்ணோர்க்கு – ஏலாதி:0/3
மண் ஆளும் மன்னாய் மற்று – ஏலாதி:35/4
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு – ஏலாதி:42/4
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/3
எள்ளான் ஈத்து உண்பானேல் ஏதம் இல் மண் ஆண்டு – ஏலாதி:46/3
மாறான் மண் ஆளுமாம் மற்று – ஏலாதி:47/4
வாளால் மண் ஆண்டு வரும் – ஏலாதி:48/4
உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் – ஏலாதி:53/3
நிண்டாரால் எண்ணாது நீத்தவர் மண் ஆண்டு – ஏலாதி:54/3

TOP


மண்டலம் (1)

நீராடி கால்கழுவி வாய்பூசி மண்டலம் செய்து – ஆசாரக்:18/1

TOP


மண்டி (3)

கண்டு பாராட்டுவார் கண்டிலர்கொல் மண்டி
பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல் – நாலடி:5 8/2,3
கண்டுழி எல்லாம் துறப்பவோ மண்டி
அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின் – நாலடி:7 2/2,3
பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி
கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே – நாலடி:30 1/2,3

TOP


மண்டிலம் (2)

வாழ்நாட்கு அலகா வயங்கு ஒளி மண்டிலம்
வீழ் நாள் படாஅது எழுதலால் வாழ்நாள் – நாலடி:3 2/1,2
கழிப்பு வாய் மண்டிலம் கொட்பு – இன்னா40:34/4

TOP


மண்டிலமும் (1)

மண்டிலமும் ஆகும் மதி – ஏலாதி:72/4

TOP


மண்டிற்றுஆயினும் (1)

செய்கை அழிந்து சிதல் மண்டிற்றுஆயினும்
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் – நாலடி:15 7/1,2

TOP


மண்டு (2)

அழல் மண்டு போழ்தின் அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம் – நாலடி:21 2/1
வாள் மயங்கு மண்டு அமருள் மாறாத மா மன்னர் – இனிய40:33/3

TOP


மண்ணவர்க்கும் (1)

மண்ணவர்க்கும் அன்றி மது மலி பூம் கோதாய் – ஏலாதி:2/3

TOP


மண்ணா (1)

மரம் குரைப்ப மண்ணா மயிர் – பழ:107/4

TOP


மண்ணி (1)

மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து – நான்மணி:3/1

TOP


மண்ணின் (1)

மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர் – திரி:16/1

TOP


மண்ணும் (1)

மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் – குறள்:75 2/1

TOP


மண்ணை (1)

வரைவு இல்லா பெண் வையார் மண்ணை புற்று ஏறார் – சிறுபஞ்:78/1

TOP


மண்ணோடு (1)

மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு – குறள்:58 6/1

TOP


மண்பு (1)

மா இரு ஞாலத்து மண்பு ஒருவன் போல்கலார் – பழ:47/2

TOP


மண (3)

மன்றம் கறங்க மண பறை ஆயின – நாலடி:3 3/1
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் – திணை50:2/2
மண இல் கமழும் மலி திரை சேர்ப்ப – பழ:174/3

TOP


மணந்த (1)

மணந்த நாள் வீங்கிய தோள் – குறள்:124 3/2

TOP


மணந்தார் (3)

மாலை பொழுதில் மணந்தார் பிரிவு உள்ளி – நாலடி:40 7/2
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும் – குறள்:123 1/1
மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத – குறள்:123 6/1

TOP


மணம் (3)

பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு – நாலடி:3 5/2
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர – ஐந்70:15/2
மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான் – ஏலாதி:23/2

TOP


மணமும் (1)

கூத்தும் விழவும் மணமும் கொலை களமும் – ஏலாதி:62/1

TOP


மணல் (20)

அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள – கார்40:3/2
வரி புற வார் மணல் மேல் ஏறி தெரிப்புற – ஐந்50:43/2
எக்கர் இடு மணல் மேல் ஓதம் தர வந்த – ஐந்50:48/1
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் – ஐந்70:59/1
தணி மணல் எக்கர் மேல் ஓதம் பெயர – ஐந்70:60/3
இவர் திரை நீக்கியிட்டு எக்கர் மணல் மேல் – ஐந்70:67/1
பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப – திணை50:48/2
நிலா எழுந்த வார் மணல் நீடி சுலா எழுந்து – திணை150:29/2
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் – திணை150:38/1
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் – திணை150:39/3
தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல் – திணை150:45/1
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் – திணை150:51/1
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல் – திணை150:54/1
முன்றில் இள மணல் மேல் மொய்த்து – திணை150:56/4
வரு திரை தான் உலாம் வார் மணல் கானல் – திணை150:57/1
வண்டல் அயர் மணல் மேல் வந்து – திணை150:70/4
தொட்டு அனைத்து ஊறும் மணல் கேணி மாந்தர்க்கு – குறள்:40 6/1
அக்காரம் சேர்ந்த மணல் – பழ:18/4
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் – ஏலாதி:67/1

TOP


மணலும் (1)

கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் – திணை150:58/2

TOP


மணலுள் (1)

மணலுள் முழுகி மறைந்து கிடக்கும் – பழ:184/3

TOP


மணாளன் (1)

அரசர் தொழில் தலைவைத்தான் மணாளன் என்று – ஆசாரக்:100/3

TOP


மணி (36)

கன மணி நின்று இமைக்கும் நாட கேள் மக்கள் – நாலடி:13 7/3
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி
முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:15 6/2,3
மை தீர் பசும் பொன் மேல் மாண்ட மணி அழுத்தி – நாலடி:35 7/1
தணியாத உள்ளம் உடையார் மணி வரன்றி – நாலடி:37 9/2
மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து – நான்மணி:3/1
கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி – நான்மணி:5/1
மாசு படினும் மணி தன் சீர் குன்றாதாம் – நான்மணி:97/1
மணி இலா குஞ்சரம் வேந்து ஊர்தல் இன்னா – இன்னா40:13/1
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா – இன்னா40:15/1
அரு மணி நாகம் அனுங்க செரு மன்னர் – கார்40:20/3
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் – கள40:6/4
மணி நிற மா மலை மேல் தாழ்ந்து பணிமொழி – ஐந்50:2/2
மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும் – ஐந்50:50/2
தேரை தழங்குரல் தார் மணி வாய் அதிர்ப்ப – ஐந்70:23/1
கடு மான் மணி அரவம் என்று கொடுங்குழை – ஐந்70:59/2
மணி நிற நெய்தல் இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐந்70:60/1
ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை – திணை50:4/1
மணி மலை நாடன் வருவான்கொல் தோழி – திணை50:9/2
மணி நிற மாலை பொழுது – திணை50:9/4
முதிர் மணி நாகம் அனுங்க முழங்கி – திணை50:28/2
மணி நீர் பரக்கும் துறைவ தகுமோ – திணை50:44/2
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம் – திணை50:45/1
மணி எழில் மேனி மலர் பசப்பு ஊர – திணை50:47/2
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கண் வாள் அறுப்ப – திணை50:48/1
ஏனம் இடந்த மணி எதிரே வானம் – திணை150:122/2
மணி குரல் மேல் மாதராள் ஊடி மணி சிரல் – திணை150:141/2
மணி குரல் மேல் மாதராள் ஊடி மணி சிரல் – திணை150:141/2
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் – குறள்:75 2/1
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் – திரி:33/3
மணி மணி ஆகிவிடும் – பழ:78/4
மணி மணி ஆகிவிடும் – பழ:78/4
கேடு பிறரொடு சூழ்தல் கிளர் மணி
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த – பழ:81/2,3
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை – பழ:226/3
மணி பொன்னும் சாந்தமும் மாலையும் மற்று இன்ன – பழ:271/3
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் – ஏலாதி:67/1
மணி நிற நெய்தல் மலர் புரையும் கண்ணாய் – கைந்:51/1

TOP


மணியுள் (1)

மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை – குறள்:128 3/1

TOP


மணியே (2)

கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும் – பழ:89/1
நீறு ஆர்ந்தும் ஒட்டா நிகர் இல் மணியே போல் – பழ:214/1

TOP


மணை (5)

மணை மாட்சி இல்லாள்கண் இல் ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:6 2/1
நாழி மணை மேல் இரியார் மணை கவிழார் – ஆசாரக்:44/1
நாழி மணை மேல் இரியார் மணை கவிழார் – ஆசாரக்:44/1
முறுவல் இனிதுரை கால் நீர் மணை பாய் – ஆசாரக்:54/1
ஆடு மணை பொய் காலே போன்று – பழ:147/4

TOP


மத்த (1)

மத்த மயில் அன்ன சாயலாய் மன்னிய சீர் – ஏலாதி:31/1

TOP


மத (4)

மத முழக்கம் கேட்டல் இனிது – இனிய40:15/4
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை – திணை150:78/1
மத நாகம் மாறு முழங்க புதல் நாகம் – திணை150:117/2
தழென மத எருமை தண் கயம் பாயும் – கைந்:37/2

TOP


மதம் (4)

சொல்லில் பிறக்கும் உயர் மதம் மெல்லென் – நான்மணி:5/2
கல் ஓங்கு கானம் களிற்றின் மதம் நாறும் – கார்40:24/2
ஓடா மறவர் உருத்து மதம் செருக்கி – கள40:28/1
மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் – சிறுபஞ்:15/2

TOP


மதர் (1)

செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் – கார்40:36/3

TOP


மதலை (2)

மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு – நாலடி:20 7/2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் – குறள்:45 9/1

TOP


மதி (14)

மதி மன்னும் மாயவன் வாள் முகம் ஒக்கும் – நான்மணி:0/1
மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் – நான்மணி:69/2
மால் மாலை தம்முன் நிறம் போல் மதி முளைப்ப – திணை150:97/3
நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி
பின் நீர பேதையார் நட்பு – குறள்:79 2/1,2
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் – குறள்:92 5/1
காதலை வாழி மதி – குறள்:112 8/2
பலர் காண தோன்றல் மதி – குறள்:112 9/2
படாஅதி வாழி மதி – குறள்:121 10/2
பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு – குறள்:123 9/1
மானமும் நாணும் அறியார் மதி மயங்கி – பழ:298/1
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி – பழ:321/2
மனத்தினான் ஆகும் மதி – சிறுபஞ்:79/4
மாண்டு அமைந்தார் ஆய்ந்த மதி வனப்பே வன்கண்மை – ஏலாதி:26/1
மண்டிலமும் ஆகும் மதி – ஏலாதி:72/4

TOP


மதிக்கண் (1)

மதிக்கண் மறு போல் உயர்ந்து – குறள்:96 7/2

TOP


மதிக்கப்பட்டாரை (1)

மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை
ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும் – பழ:36/1,2

TOP


மதிக்கற்பால (1)

மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா – நாலடி:17 3/2

TOP


மதிக்கு (1)

அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல – குறள்:112 7/1

TOP


மதித்த (1)

பெருக்க மதித்த பின் பேணாத செய்தும் – பழ:224/2

TOP


மதித்தல் (1)

நல்லேம் யாம் என்று ஒருவன் நன்கு மதித்தல் என் – பழ:367/2

TOP


மதித்து (10)

மதித்து இறப்பாரும் இறக்க மதியார் – நாலடி:7 1/1
சான்றோர் என மதித்து சார்ந்தார்மன் சார்ந்தாய்க்கு – நாலடி:13 6/1
தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை – நாலடி:23 9/3
மதித்து இறப்பர் மற்றையவர் – நாலடி:36 4/4
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் – பழ:183/3
தன்னை மதித்து தமர் என்று கொண்டக்கால் – பழ:358/1
வேந்தன் மதித்து உணரப்பட்டாரை கொண்டு ஏனை – பழ:397/1
மாந்தரும் ஆங்கே மதித்து உணர்ப ஆய்ந்த – பழ:397/2
மன்னவரா செய்யும் மதித்து – சிறுபஞ்:71/4
மறுதலை சுற்றம் மதித்து ஓம்புவானேல் – ஏலாதி:16/3

TOP


மதிநுட்பம் (1)

மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் – குறள்:64 6/1

TOP


மதிப்பானும் (1)

சோறு என்று கூழை மதிப்பானும் ஊறிய – திரி:48/2

TOP


மதிப்பின் (1)

குன்று அன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு – குறள்:90 8/1

TOP


மதிப்பு (2)

மானம் உடையார் மதிப்பு – நாலடி:30 4/4
மானம் உடையார் மதிப்பு – இனிய40:4/4

TOP


மதிப்பும் (1)

அவமதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும் – நாலடி:17 3/1

TOP


மதிப்புறத்து (1)

மதிப்புறத்து பட்ட மறு – பழ:258/4

TOP


மதியம் (4)

மலை மிசை தோன்றும் மதியம் போல் யானை – நாலடி:3 1/1
வான் ஊர் மதியம் போல் வைகலும் தேயுமே – நாலடி:13 5/3
ஒண் கதிர் வாள் மதியம் சேர்தலால் ஓங்கிய – நாலடி:18 6/1
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் – பழ:47/3

TOP


மதியாமை (1)

மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் – திரி:29/3

TOP


மதியார் (2)

மதித்து இறப்பாரும் இறக்க மதியார்
மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க மிதித்து ஏறி – நாலடி:7 1/1,2
கற்றாரை கற்றது உணரார் என மதியார்
உற்றாரை அன்னணம் ஓராமல் அற்றார்கட்கு – ஏலாதி:9/1,2

TOP


மதியும் (1)

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா – குறள்:112 6/1

TOP


மதியை (1)

கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே – கள40:22/4

TOP


மது (3)

மது மயங்கு பூம் கோதை மாணிழாய் மோரின் – பழ:70/3
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் – பழ:84/2
மண்ணவர்க்கும் அன்றி மது மலி பூம் கோதாய் – ஏலாதி:2/3

TOP


மதுகை (2)

ஒறுக்கும் மதுகை உரனுடையாளன் – நாலடி:7 5/3
திரு மதுகை ஆக திறன் இலார் செய்யும் – நாலடி:30 1/1

TOP


மதுகையவர் (1)

அரிமா மதுகையவர் – நாலடி:20 8/4

TOP


மதுரம் (1)

மதுரம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:22 1/4

TOP


மந்தி (7)

முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை – நாலடி:24 7/1
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து – ஐந்70:4/2
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் – திணை50:2/2
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி
பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் – திணை150:10/1,2
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் – கைந்:3/2
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும் – கைந்:6/2
மடவ மயில் கூவ மந்தி மா கூர – கைந்:36/2

TOP


மந்திரத்தினால் (1)

மந்திரத்தினால் பிணிப்பர் மா நாகம் கொந்தி – நான்மணி:10/2

TOP


மந்திரம் (5)

மந்திரம் வாயாவிடின் – இன்னா40:1/4
மந்திரம் கொண்டு ஓங்கல் என்ன மக சுமந்து – திணை150:145/3
பிறரொடு மந்திரம் கொள்ளார் இறைவனை – ஆசாரக்:78/1
நகையொடு மந்திரம் நட்டார்க்கு வாரம் – சிறுபஞ்:83/1
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு – சிறுபஞ்:100/1

TOP


மந்திரியின் (1)

பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர் – குறள்:64 9/1

TOP


மம்மர் (4)

மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் – நாலடி:2 4/3
மம்மர் அறுக்கும் மருந்து – நாலடி:14 2/4
மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள் – நாலடி:40 3/2
குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த – நான்மணி:22/3

TOP


மயக்கம் (4)

காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் – குறள்:36 10/1
புலை மயக்கம் வேண்டி பொருள்பெண்டிர் தோய்தல் – திரி:39/1
கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து – திரி:39/2
பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் – திரி:39/3

TOP


மயக்கி (1)

ஆம்பல் மயக்கி அணி வளை ஆர்ந்து அழகா – திணை150:137/3

TOP


மயக்கிவிடினும் (1)

மயக்கிவிடினும் மன பிரிப்பு ஒன்று இன்றி – நாலடி:19 9/2

TOP


மயக்குறுத்தாள் (1)

மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ – பழ:12/3

TOP


மயங்கல் (2)

மான் அமர் கண்ணாய் மயங்கல் நீ நானம் – ஐந்50:13/2
புல்லான் பிறர்பால் புலால் மயங்கல் செல்லான் – ஏலாதி:42/2

TOP


மயங்கான் (1)

கொலை புரியான் கொல்லான் புலால் மயங்கான் கூர்த்த – ஏலாதி:2/1

TOP


மயங்கி (6)

ஏமம் சார் நல் நெறியும் சேர்கலார் தாம் மயங்கி
ஆக்கத்துள் தூங்கி அவத்தமே வாழ்நாளை – நாலடி:33 7/2,3
மயங்கி வலன் ஏரும் கார் – ஐந்50:1/4
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி
யானும் அவரும் வருந்த சிறு மாலை – ஐந்70:20/2,3
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவர் – குறள்:35 8/1,2
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு – பழ:233/3
மானமும் நாணும் அறியார் மதி மயங்கி
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து – பழ:298/1,2

TOP


மயங்கிய (1)

மைந்து கால் யாத்து மயங்கிய ஞாட்பினுள் – கள40:39/1

TOP


மயங்கினாய் (1)

மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல் – திணை150:132/2

TOP


மயங்கினார்க்கு (1)

மான்றார் வளியான் மயங்கினார்க்கு ஆனார் என்று – ஏலாதி:55/2

TOP


மயங்கு (5)

வாள் மயங்கு மண்டு அமருள் மாறாத மா மன்னர் – இனிய40:33/3
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி – ஐந்70:20/2
எரி மயங்கு கானம் செலவு உரைப்ப நில்லா – ஐந்70:37/3
அரி மயங்கு உண்கண்ணுள் நீர் – ஐந்70:37/4
மது மயங்கு பூம் கோதை மாணிழாய் மோரின் – பழ:70/3

TOP


மயரிகள் (2)

மயரிகள் அல்லராய் மாண்புடையார் சேரும் – இனிய40:12/3
மறந்தேயும் மாணா மயரிகள் சேரா – இனிய40:21/3

TOP


மயல் (7)

கண்டு கைவிட்ட மயல் – நாலடி:5 3/4
மறுமைக்கு வித்து மயல் இன்றி செய்து – நாலடி:19 3/1
வீற்று வீற்று ஓடும் மயல் இனம் போல் நால் திசையும் – கள40:29/2
மயல் ஊர் அரவர் மகள் – திணை150:140/4
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:35 4/2
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் – திரி:35/3
மெய் உறல் ஏனை மயல் உறல் ஈர்ஐந்தும் – ஆசாரக்:10/4

TOP


மயிர் (7)

மருங்குல் கொம்பு அன்னாள் மயிர் – திணை150:4/4
தலையின் இழிந்த மயிர் அனையர் மாந்தர் – குறள்:97 4/1
மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார் – குறள்:97 9/1
செயிர் நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி மயிர் நரைப்ப – திரி:67/2
உண்டது கான்றல் மயிர் களைதல் ஊண் பொழுது – ஆசாரக்:10/2
மரம் குரைப்ப மண்ணா மயிர் – பழ:107/4
மயிர் வனப்பும் கண் கவரும் மார்பின் வனப்பும் – சிறுபஞ்:35/1

TOP


மயிர்தான் (1)

விலங்கிற்கு கூற்றம் மயிர்தான் வலம் படா – சிறுபஞ்:9/2

TOP


மயிரும் (1)

நெய்தல் முகிழ் துணை ஆம் குடுமி நேர் மயிரும்
உய்தல் ஒரு திங்கள் நாள் ஆகும் செய்தல் – சிறுபஞ்:28/1,2

TOP


மயில் (18)

மை எழில் உண் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – கார்40:12/1
கரும் குயில் கையற மா மயில் ஆல – கார்40:16/1
பீலி பரப்பி மயில் ஆல சூலி – ஐந்70:19/2
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் – திணை150:3/3
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு – திணை150:5/3
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி – திணை150:107/1
வளரா மயில் ஆட வாட்கண்ணாய் சொல்லாய் – திணை150:111/3
மடம் பட்ட மான் நோக்கின் மா மயில் அன்னாய் – பழ:57/3
மா புரை நோக்கின் மயில் அன்னாய் பூசையை – பழ:128/3
மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர் – பழ:216/3
வைத்து மயில் கொள்ளுமாறு – பழ:325/4
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் – பழ:337/3
மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து – பழ:353/4
தோகை மயில் அன்ன சாயலாய் தூற்றுங்கால் – சிறுபஞ்:103/3
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – ஏலாதி:28/1
மத்த மயில் அன்ன சாயலாய் மன்னிய சீர் – ஏலாதி:31/1
கூந்தல் மயில் அன்னாய் குழீஇய வான் விண்ணோர்க்கு – ஏலாதி:33/3
மடவ மயில் கூவ மந்தி மா கூர – கைந்:36/2

TOP


மயில்கொல் (1)

மயில்கொல் மடவாள்கொல் மாநீர் திரையுள் – திணை50:49/1

TOP


மயில்கொல்லோ (1)

அணங்குகொல் ஆய் மயில்கொல்லோ கனம் குழை – குறள்:109 1/1

TOP


மயிலுக்கு (1)

முல்லைக்கு தேரும் மயிலுக்கு போர்வையும் – பழ:361/1

TOP


மரத்த (1)

மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் – குறள்:22 7/1

TOP


மரத்தார் (1)

இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ – நாலடி:15 5/3

TOP


மரத்தின் (1)

மரத்தின் கீழ் ஆகா மரம் – பழ:311/4

TOP


மரத்து (2)

மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப – ஐந்70:40/1
மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு – குறள்:58 6/1

TOP


மரத்தை (1)

சிதலை தினப்பட்ட ஆல மரத்தை
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு – நாலடி:20 7/1,2

TOP


மரப்பாவை (2)

நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று – குறள்:102 10/1,2
மரப்பாவை சென்று வந்த அற்று – குறள்:106 8/2

TOP


மரபிற்று (1)

எள்ளப்படும் மரபிற்று ஆகலும் உள் பொருளை – திரி:85/1

TOP


மரபின் (4)

பெருமை உடையாரும் சேறல் அரு மரபின்
ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 9/2,3
மன்னர் விழையும் குடி உள தொல் மரபின்
வேதம் உறுவன பாட்டு உள வேளாண்மை – நான்மணி:51/2,3
தாய் முலை உண்ணா குழவியும் சேய் மரபின்
கல்வி மாண்பு இல்லாத மாந்தரும் இ மூவர் – திரி:84/2,3
வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே – பழ:53/3

TOP


மரபினார் (1)

துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு – குறள்:19 8/1,2

TOP


மரபு (1)

தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை – நாலடி:34 6/1

TOP


மரம் (28)

பனி படு சோலை பயன் மரம் எல்லாம் – நாலடி:2 7/1
குழை கொண்டு தாழ்ந்த குளிர் மரம் எல்லாம் – நாலடி:17 7/3
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் – நாலடி:21 2/2
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் – நாலடி:21 2/2
வேர் அறின் வாடும் மரம் எல்லாம் நீர் பாய் – நான்மணி:41/2
நெடு மரம் நீள் கோட்டு உயர் பாய்தல் இன்னா – இன்னா40:30/1
வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று – குறள்:8 8/2
பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்து அற்றால் செல்வம் – குறள்:22 6/1
மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு – குறள்:60 10/2
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – குறள்:88 9/1
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் – குறள்:100 7/1
நச்சு மரம் பழுத்து அற்று – குறள்:101 8/2
பொத்து இன்றி காழ்த்த மரம் – திரி:75/4
மெல் கோலும் தின்னார் மரம் குறையார் என்பதே – ஆசாரக்:17/3
காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின் – ஆசாரக்:91/2
மனை மரம் ஆய மருந்து – பழ:53/4
மரம் பயில் சோலை மலை நாட என்றும் – பழ:58/3
மரம் போக்கி கூலி கொண்டார் – பழ:60/4
மரம் குரைப்ப மண்ணா மயிர் – பழ:107/4
மரம் போல் வலிய மனத்தாரை முன் நின்று – பழ:140/1
மரத்தின் கீழ் ஆகா மரம் – பழ:311/4
இடையன் எறிந்த மரம் – பழ:314/4
தனி மரம் காடு ஆவது இல் – பழ:390/4
பூத்தாலும் காயா மரம் உள மூத்தாலும் – பழ:399/1
பூவாது காய்க்கும் மரம் உள நன்று அறிவார் – சிறுபஞ்:20/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள நன்று அறியார் – சிறுபஞ்:21/1
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல – சிறுபஞ்:60/2
மரையா உகளும் மரம் பயில் சோலை – கைந்:6/1

TOP


மரமும் (1)

கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் – ஆசாரக்:13/2

TOP


மரமே (1)

கொல்லையில் கூழ் மரமே போன்று – பழ:272/4

TOP


மரல் (2)

வெண் மரல் போல நிறம் திரிந்து வேறாய – ஐந்50:27/3
பொறி கிளர் சேவல் வரி மரல் குத்த – ஐந்70:33/1

TOP


மரன் (1)

சேக்கை மரன் ஒழிய சேண் நீங்கு புல் போல – நாலடி:3 10/3

TOP


மரனும் (1)

ஊர் இல் வழி எழுந்த ஒற்றை முது மரனும்
தாமே தமியர் புகாஅர் பகல் வளரார் – ஆசாரக்:57/2,3

TOP


மராம் (1)

கரும் கால் மராம் பொழில் பாசடை துஞ்சும் – ஐந்70:12/2

TOP


மராஅ (2)

மராஅ மலர்ந்தன தோன்றி விராஅய் – திணை50:13/2
கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர – திணை50:16/1

TOP


மராஅம் (1)

செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் – கார்40:19/2

TOP


மரிசாதியாய் (1)

மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு – பழ:388/3

TOP


மரீஇ (3)

கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை – நாலடி:9 5/2
வம்பலம் பெண் மரீஇ மைந்துற்று நம்பும் – நாலடி:9 7/2
மரீஇ பலரொடு பல் நாள் முயங்கி – நாலடி:22 10/1

TOP


மரீஇயவனை (1)

பாத்து ஊண் மரீஇயவனை பசி என்னும் – குறள்:23 7/1

TOP


மரீஇயாரின் (1)

எண் ஒக்கும் சான்றோர் மரீஇயாரின் தீராமை – நான்மணி:98/1

TOP


மரீஇஇ (1)

மரீஇஇ பின்னை பிரிவு – நாலடி:22 10/4

TOP


மருங்கால் (1)

இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால்
மழை வளரும் சாரல் இர வரின் வாழாள் – திணை150:26/2,3

TOP


மருங்கிற்கு (1)

அரக்கு ஆம்பல் நாறும் வாய் அம் மருங்கிற்கு அன்னோ – நாலடி:40 6/1

TOP


மருங்கின் (1)

கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து – கார்40:31/1

TOP


மருங்கு (3)

மருங்கு அற கெட்டுவிடும் – நாலடி:1 8/4
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி – குறள்:21 10/1
மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் – குறள்:53 6/2

TOP


மருங்குல் (1)

மருங்குல் கொம்பு அன்னாள் மயிர் – திணை150:4/4

TOP


மருங்குலாய் (1)

மேவலரை நோவது என் மின் நேர் மருங்குலாய்
ஏவலாள் ஊரும் சுடும் – பழ:191/3,4

TOP


மருட்டி (1)

நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று – குறள்:102 10/2

TOP


மருட்டு (2)

மெய்ம் மருட்டு ஒல்லா மிகு புனல் ஊரன்தன் – திணை150:130/3
பொய்ம் மருட்டு பெற்ற பொழுது – திணை150:130/4

TOP


மருட்டும் (1)

பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல் – பழ:323/3

TOP


மருண்ட (1)

மருண்ட மனத்தார் பின் செல்பவோ தாமும் – நாலடி:31 1/3

TOP


மருண்டு (5)

மனம் காக்க வைத்தார் மருண்டு – திணை150:30/4
மலை அழுத சால மருண்டு – திணை150:110/4
மறுகில் மறுகும் மருண்டு – குறள்:114 9/2
பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு – குறள்:123 9/1
பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து – குறள்:123 9/1,2

TOP


மருத்துவர் (1)

தமக்கு மருத்துவர் தாம் – பழ:56/4

TOP


மருத்துவர்க்கு (1)

மறையார் மருத்துவர்க்கு நோய் – பழ:88/4

TOP


மருத்துவன் (1)

தூர்ந்து ஒழியும் பொய் பிறந்த போழ்தே மருத்துவன்
சொல் என்ற போழ்தே பிணி உரைக்கும் நல்லார் – நான்மணி:74/1,2

TOP


மருது (1)

கணை கால் நெடு மருது கான்ற நறும் தாது – திணை50:32/1

TOP


மருதோடு (1)

மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல் – திணை150:139/1

TOP


மருந்தின் (2)

மைத்துனர் பல்கி மருந்தின் தணியாத – நாலடி:34 10/3
மருந்து ஆகி நிற்பதாம் மாட்சி மருந்தின்
தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:355/2,3

TOP


மருந்து (23)

மம்மர் அறுக்கும் மருந்து – நாலடி:14 2/4
வாடும் பசலை மருந்து – கார்40:4/4
நொந்த ஒருத்திக்கு நோய் தீர் மருந்து ஆகி – கார்40:40/2
இன் உயிர் தாங்கும் மருந்து – ஐந்70:6/4
மாலும் மாறா நோய் மருந்து – திணை150:142/4
மருந்து எனினும் வேண்டல்பாற்று அன்று – குறள்:9 2/2
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் – குறள்:22 7/1
மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது – குறள்:95 2/1
உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று – குறள்:95 10/1
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து – குறள்:95 10/2
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து – குறள்:110 1/2
பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை – குறள்:111 2/1
தன் நோய்க்கு தானே மருந்து – குறள்:111 2/2
எவ்வ நோய் தீர்க்கும் மருந்து – குறள்:125 1/2
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து – குறள்:128 5/2
திரிகடுகம் போலும் மருந்து – திரி:1/4
மருவு நல்லாதன் மருந்து – திரி:105/4
மனை மரம் ஆய மருந்து – பழ:53/4
உடுக்கை மருந்து உறையுள் உண்டியோடு இன்ன – பழ:167/1
விண்டற்கு விண்டல் மருந்து – பழ:251/4
மருந்து ஆகி நிற்பதாம் மாட்சி மருந்தின் – பழ:355/2
தலைமகனை தாழ்க்கும் மருந்து – சிறுபஞ்:51/4
கோடல் குழவி மருந்து வெருட்டாமை – சிறுபஞ்:72/3

TOP


மருந்தோ (1)

மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை – குறள்:97 8/1

TOP


மருப்பிடை (1)

ஏந்தல் மருப்பிடை கை வைத்து இனன் நோக்கி – கைந்:9/2

TOP


மருப்பின் (3)

மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின்
ஏற்றான் வீறு எய்தும் இன நிரை தான் கொடுக்கும் – நான்மணி:69/2,3
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி – கள40:19/1
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை – திணை150:78/1

TOP


மருப்பு (1)

கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக – திணை150:43/1

TOP


மருப்பும் (1)

கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும் – திணை150:22/1

TOP


மருவி (2)

மருவி வரலுற வேண்டும் என் தோழி – திணை50:46/3
மருவி ஆம் மாலை மலை நாடன் கேண்மை – திணை150:18/3

TOP


மருவு (2)

மருவு நல்லாதன் மருந்து – திரி:105/4
மனம் கொண்டக்கண்ணும் மருவு இல செய்யார் – பழ:230/1

TOP


மருவுக (1)

மருவுக மாசு அற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும் – குறள்:80 10/1

TOP


மருவுமின் (1)

மருவுமின் மாண்டார் அறம் – நாலடி:4 6/4

TOP


மருள் (10)

வள வயல் ஊரன் மருள் உரைக்கு மாதர் – ஐந்70:56/1
மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை – திணை50:27/3
வெண் நிலா காலும் மருள் மாலை வேய்த்தோளாய் – திணை150:94/3
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த – திணை150:96/2
மருள் நடந்த மா பழனம் மாந்தி பொருள் நடந்த – திணை150:148/2
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த – குறள்:20 9/1
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி – குறள்:36 2/1
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல் – குறள்:123 2/1
பொருள் மாலையாளரை உள்ளி மருள் மாலை – குறள்:123 10/1
மருள் படுவதுஆயின் மலை நாட என்னை – பழ:334/3

TOP


மருளான் (2)

மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – குறள்:36 1/2
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – குறள்:101 2/2

TOP


மரூஉ (1)

மரூஉ செய்து யார்மாட்டும் தங்கும் மனத்தார் – நாலடி:25 6/3

TOP


மரை (3)

மரை இலையின் மாய்ந்தார் பலர் – நாலடி:36 9/4
ஏ மரை போந்தன ஈண்டு – திணை150:1/4
மரை ஆ கன்று ஊட்டும் மலை நாட மாயா – பழ:48/3

TOP


மரையா (2)

மரையா துணை பயிரும் மா மலை நாட – பழ:228/3
மரையா உகளும் மரம் பயில் சோலை – கைந்:6/1

TOP


மரையான் (1)

மரையான் குழவி குளம்பின் துகைக்கும் – ஐந்70:10/2

TOP


மல் (1)

மல் இவர் தோள் மாக்காயன் மாணாக்கன் மா நிலத்து – சிறுபஞ்:106/1

TOP


மல்க (2)

வரை மல்க வானம் சிறப்ப உறை போழ்ந்து – கார்40:30/1
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – குறள்:78 10/1

TOP


மல்கி (4)

ஒல்கி உருமிற்கு உடைந்து அற்றால் மல்கி
கரை கொன்று இழிதரும் காவிரி நாடன் – கள40:35/2,3
கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி
பொடி வெந்து பொங்கி மேல் வான் சுடும் கீழால் – திணை150:92/2,3
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி
தலைப்பெய்து இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம் – பழ:264/2,3
மல்கி
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் – கைந்:34/2,3

TOP


மல்கு (2)

மல்கு திரைய கடல் கோட்டு இருப்பினும் – நாலடி:27 3/1
மழை குரல் மா முரசின் மல்கு நீர் நாடன் – கள40:3/3

TOP


மல்லர் (1)

மல்லர் கடந்தான் நிறம் போன்று இருண்டு எழுந்து – ஐந்50:1/1

TOP


மல்லல் (3)

மல்லல் மா ஞாலத்து வாழ்பவருள் எல்லாம் – நாலடி:30 6/1
மல்லல் மா ஞாலம் கரி – குறள்:25 5/2
மல்லல் பெரும் செல்வம் மாண்டவர் பெற்றக்கால் – பழ:289/1

TOP


மலங்கு (1)

மலங்கு அன்ன செய்கை மகளிர் தோள் சேர்வர் – நாலடி:38 5/3

TOP


மலர் (31)

நறு மலர் தண் கோதாய் நட்டார்க்கு நட்டார் – நாலடி:21 9/1
நாறா தகடே போல் நல் மலர் மேல் பொன் பாவாய் – நாலடி:27 6/1
மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள் – நாலடி:40 3/2
புது மலர் ஒக்கும் நிறம் – நான்மணி:0/4
மையால் தளிர்க்கும் மலர் கண்கள் மால் இருள் – நான்மணி:35/1
நாற்றம் உரைக்கும் மலர் உண்மை கூறிய – நான்மணி:45/1
நறிய மலர் பெரிது நாறாமை இன்னா – இன்னா40:37/1
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று – கார்40:9/1
முல்லை நறு மலர் ஊதி இரும் தும்பி – ஐந்50:6/1
வேங்கை நறு மலர் வெற்பிடை யாம் கொய்து – ஐந்50:15/1
தண் துறை ஊரன் மலர் அன்ன மார்புற – ஐந்70:46/3
கழுநீர் மலர் கண்ணாய் கெளவையோ நிற்க – திணை50:11/1
வேனில் பருவத்து எதிர் மலர் ஏற்று ஊதும் – திணை50:35/1
தே மலர் நீலம் பிணையல் செறி மலர் – திணை50:40/3
தே மலர் நீலம் பிணையல் செறி மலர்
தாமரை தன்னையர் பூ – திணை50:40/3,4
மணி எழில் மேனி மலர் பசப்பு ஊர – திணை50:47/2
நெய்தல் மலர் கொய்யும் நீள் நெடும் கண்ணினாள் – திணை150:60/3
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – குறள்:1 3/1
வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் – குறள்:60 5/1
இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் கற்றது – குறள்:65 10/1
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் – குறள்:112 2/1
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் – குறள்:112 9/1
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது – குறள்:115 2/1
நறு மலர் நாணின கண் – குறள்:124 1/2
நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து – ஆசாரக்:46/3
நீர் வரையவாம் நீர் மலர் – பழ:381/4
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே – சிறுபஞ்:97/3
நாக நறு மலர் நாள் வேங்கை பூ விரவி – கைந்:12/1
குருதி மலர் தோன்றி கூர் முகை ஈன – கைந்:26/1
தட மலர் கோதையாய் தங்கார் வருவர் – கைந்:36/3
மணி நிற நெய்தல் மலர் புரையும் கண்ணாய் – கைந்:51/1

TOP


மலர்களும் (1)

மோந்து அறிப எல்லா மலர்களும் நோக்குள்ளும் – நான்மணி:75/2

TOP


மலர்தலால் (1)

நல் நாளே நாடி மலர்தலால் மன்னர் – பழ:120/2

TOP


மலர்தலும் (1)

உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்லது அறிவு – குறள்:43 5/1,2

TOP


மலர்தலை (1)

மலர்தலை ஞாலத்து மன்னுயிர்க்கு எல்லாம் – இனிய40:20/3

TOP


மலர்ந்தது (1)

பெரிய மலர்ந்தது இ கார் – திணை50:30/4

TOP


மலர்ந்தன (3)

ஈர்ம் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன
சேர்ந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:25/2,3
பொங்கரும் ஞாங்கர் மலர்ந்தன தங்கா – கார்40:29/1
மராஅ மலர்ந்தன தோன்றி விராஅய் – திணை50:13/2

TOP


மலர்ந்து (3)

கோட்டு பூ போல மலர்ந்து பின் கூம்பாது – நாலடி:22 5/1
கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை – நாலடி:22 5/3
கணி நிற வேங்கை மலர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் – திணை50:9/3

TOP


மலர (3)

வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின் – திணை50:8/1
அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை – திணை50:21/1
பிடவம் குருந்தொடு பிண்டி மலர
மடவ மயில் கூவ மந்தி மா கூர – கைந்:36/1,2

TOP


மலராக்கால் (1)

கல் ஓங்கு உயர் வரை மேல் காந்தள் மலராக்கால்
செல்லாவாம் செம் பொறி வண்டு இனம் கொல்லை – நாலடி:29 3/1,2

TOP


மலரின் (1)

நாற்றம் இலாத மலரின் அழகு இன்னா – இன்னா40:7/2

TOP


மலரினும் (1)

மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் – குறள்:129 9/1

TOP


மலரும் (4)

நல் தளிர் புன்னை மலரும் கடல் சேர்ப்ப – நாலடி:34 6/3
புன்கு பொரி மலரும் பூம் தண் பொழில் எல்லாம் – திணை50:14/1
செந்தாமரை மலரும் செய் வயல் நல் ஊர – திணை50:36/1
மாலை மலரும் இ நோய் – குறள்:123 7/2

TOP


மலி (6)

மாதர் வண்டு ஆர்க்கும் மலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:8 3/3
மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல் – நாலடி:10 8/3
ஓதை மலி மகிழ்நற்கு யாஅம் எவன் செய்தும் – ஐந்70:48/2
மண இல் கமழும் மலி திரை சேர்ப்ப – பழ:174/3
மடல் அணி பெண்ணை மலி திரை சேர்ப்ப – பழ:225/3
மண்ணவர்க்கும் அன்றி மது மலி பூம் கோதாய் – ஏலாதி:2/3

TOP


மலிந்து (1)

மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் – பழ:354/2

TOP


மலை (86)

வைத்து ஈட்டினார் இழப்பர் வான் தோய் மலை நாட – நாலடி:1 10/3
மலை மிசை தோன்றும் மதியம் போல் யானை – நாலடி:3 1/1
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே – நாலடி:3 8/3
ஆர்க்கும் அருவு அணி மலை நாட – நாலடி:17 1/3
அடுக்கல் மலை நாட தன் சேர்ந்தவரை – நாலடி:21 3/1
சந்தன நீள் சோலை சாரல் மலை நாட – நாலடி:24 4/3
குற்றி பறிக்கும் மலை நாட இன்னாதே – நாலடி:24 7/3
கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும் – நாலடி:25 5/1
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட – நாலடி:29 5/3
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:35 8/3
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர் – நாலடி:36 3/1
மலை நலம் உள்ளும் குறவன் பயந்த – நாலடி:36 6/1
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:37 9/3
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை – இனிய40:15/3
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் – கள40:4/3
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் – கள40:6/4
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் – கள40:21/4
மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா – கள40:25/1
மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா – கள40:25/1
மடங்க எறிந்து மலை உருட்டும் நீர் போல் – கள40:30/1
மணி நிற மா மலை மேல் தாழ்ந்து பணிமொழி – ஐந்50:2/2
கோடு உயர் தோற்ற மலை மேல் இரும் கொண்மூ – ஐந்50:5/1
தேரோன் மலை மறைந்த செக்கர் கொள் புன் மாலை – ஐந்50:7/1
நன் மலை நாடன் நலம் புனைய மென்முலையாய் – ஐந்50:11/2
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட – ஐந்50:13/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட – ஐந்50:17/1
மா மலை நாட மட மொழிதன் கேண்மை – ஐந்50:18/3
நெடு மலை நல் நாட நீள் வேல் துணையா – ஐந்50:19/1
ஆமா சுரக்கும் அணி மலை நாடனை – ஐந்70:4/3
கயம் திகழ் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:5/3
நல் மலை நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு – ஐந்70:6/2
சுரும்பு இமிர் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:12/3
வலன் உயர்ந்து தோன்றும் மலை – ஐந்70:33/4
விறல் மலை நாட வரவு அரிதாம்கொல்லோ – திணை50:2/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – திணை50:7/2
மணி மலை நாடன் வருவான்கொல் தோழி – திணை50:9/2
நல் மலை நாட இர வரின் வாழாளால் – திணை150:7/3
நல் மலை நாடன் மகள் – திணை150:7/4
தேன் தேவர்க்கு ஓக்கும் மலை நாட வாரலோ – திணை150:10/3
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட – திணை150:11/1
மருவி ஆம் மாலை மலை நாடன் கேண்மை – திணை150:18/3
நாள் வேங்கை பொன் விளையும் நல் மலை நல் நாட – திணை150:20/1
பெரு மலை தாம் நாடி தேன் துய்த்து பேணாது – திணை150:23/1
அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு – திணை150:23/2
பனி வரை நீள் வேங்கை பய மலை நல் நாட – திணை150:27/1
மறிந்து உழல்வானோ இ மலை – திணை150:28/4
கடுத்த மலை நாடு காண் – திணை150:79/4
மலை அழுத சால மருண்டு – திணை150:110/4
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக – திணை150:112/1
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல் – குறள்:123 2/1
அறை பாய் அருவி அணி மலை நாட – பழ:15/3
மரை ஆ கன்று ஊட்டும் மலை நாட மாயா – பழ:48/3
மரம் பயில் சோலை மலை நாட என்றும் – பழ:58/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி – பழ:69/3
அணி மலை நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும் – பழ:78/3
ஆர்க்கும் அருவி மலை நாட நாய் கொண்டால் – பழ:87/3
பெரு மலை நாட பிறர் அறியலாகா – பழ:91/1
தாஅய் இழியும் மலை நாட இன்னாதே – பழ:122/3
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் – பழ:127/3
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து – பழ:129/3
வள்ளியின் ஆடும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:140/3
யாம் தீய செய்த மலை மறைத்தது என்று எண்ணி – பழ:174/1
மரையா துணை பயிரும் மா மலை நாட – பழ:228/3
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட – பழ:243/3
மைந்து இறைகொண்ட மலை மார்ப ஆகுமோ – பழ:245/3
மஞ்சு சூழ் சோலை மலை நாட யார்க்கானும் – பழ:254/3
மலை பெயல் காட்டும் துணை – பழ:264/4
வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட – பழ:265/3
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை – பழ:268/3
செல் நீர் அருவி மலை நாட பாய்பவோ – பழ:293/3
மருள் படுவதுஆயின் மலை நாட என்னை – பழ:334/3
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் – பழ:337/3
ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:342/3
நிலைமையான் நேர் செய்திருத்தல் மலை மிசை – பழ:349/2
மாண்ட மலை மக்கள் உள்ளிட்டு மாண்டவர் – சிறுபஞ்:47/2
வஞ்ச மலை நாடன் வாரான்கொல் தோழி என் – கைந்:2/3
பாசம் பட்டு ஓடும் படு கல் மலை நாடற்கு – கைந்:3/3
தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் – கைந்:4/2
முரசு அருவி ஆர்க்கும் மலை நாடற்கு என் தோள் – கைந்:5/3
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் – கைந்:6/3
ஒல்லென ஓடும் மலை நாடன்தன் கேண்மை – கைந்:7/3
பெரும் கல் மலை நாடன் பேணி வரினே – கைந்:8/3
பாய்ந்து எழுந்து ஓடும் பய மலை நல் நாடன் – கைந்:9/3
பொன் இணர் வேங்கை புனம் சூழ் மலை நாடன் – கைந்:10/1
முறி கிளர் நல் மலை நாடன் வருமே – கைந்:11/3
கொடும் கல் மலை – கைந்:15/2

TOP


மலைத்தால் (1)

சிலைத்து எழுந்து செம்மாப்பவரே மலைத்தால்
இழைத்தது இகவாதவரை கனற்றி – பழ:176/2,3

TOP


மலைத்து (1)

மலைத்து அழுது உண்ணா குழவியை தாயர் – பழ:212/3

TOP


மலைந்து (1)

பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர் – குறள்:66 7/1

TOP


மலைப்பினும் (1)

மலைப்பினும் வாரணம் தாங்கும் குழவி – நான்மணி:23/1

TOP


மலையினும் (1)

மலையினும் மாண பெரிது – குறள்:13 4/2

TOP


மலையும் (2)

இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும் – குறள்:74 7/1
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் – குறள்:75 2/1

TOP


மலையுள் (1)

வருக்கை வள மலையுள் மாதரும் யானும் – திணை150:14/1

TOP


மழலை (4)

அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே – இனிய40:14/2
மழலை வாய் கட்டுரையால் – ஐந்50:25/4
மழலை சொல் கேளாதவர் – குறள்:7 6/2
நெறியின் இனிய சொல் நீர் வாய் மழலை
சிறுவன் எமக்கு உடைமையால் – கைந்:41/3,4

TOP


மழலையாய் (1)

தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து – பழ:371/3

TOP


மழித்தலும் (1)

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் – குறள்:28 10/1

TOP


மழை (23)

படு மழை மொக்குளின் பல் காலும் தோன்றி – நாலடி:3 7/1
பெயற்பால் மழை பெய்யாக்கண்ணும் உலகம் – நாலடி:10 7/1
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய் – நாலடி:37 1/1
மழை இன்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை மழையும் – நான்மணி:46/1
எ சாரும் மின்னும் மழை – கார்40:7/4
ஒளிறுபு மின்னும் மழை – கார்40:13/4
சேனை போல் செல்லும் மழை – கார்40:20/4
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/3
தூதொடு வந்த மழை – கார்40:26/4
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் – கார்40:36/3
மழை குரல் மா முரசின் மல்கு நீர் நாடன் – கள40:3/3
வம்ப மழை உரற கேட்டு – ஐந்50:9/4
பின்னொடு நின்று படு மழை
என்னொடு பட்ட வகை – ஐந்70:28/3,4
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த – திணை50:25/1
மழை வளரும் சாரல் இர வரின் வாழாள் – திணை150:26/3
துப்பு ஆயதூஉம் மழை – குறள்:2 2/2
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை – குறள்:2 5/2
பெய் என பெய்யும் மழை – குறள்:6 5/2
பேதை பெரு மழை கண் – குறள்:124 9/2
வல்லே மழை அருக்கும் கோள் – திரி:50/4
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் – திரி:83/3
பெய் என பெய்யும் மழை – திரி:96/4
பெய்யாது எனினும் மழை – பழ:109/4

TOP


மழைக்கை (1)

மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான் – சிறுபஞ்:106/3

TOP


மழையின் (1)

மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் – கள40:11/4

TOP


மழையும் (1)

மழை இன்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை மழையும்
தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும் – நான்மணி:46/1,2

TOP


மள்ளரின் (1)

செரு மிகு மள்ளரின் செம்மாக்கும் செவ்வி – கார்40:31/3

TOP


மற்றவர் (1)

இற்றே அவரை தெளியற்க மற்றவர்
யாவரே வேண்டினும் நன்கு ஒழுகார் கைக்குமே – பழ:114/2,3

TOP


மற்றவற்கு (1)

மற்றவற்கு ஒன்னாரோடு ஒன்றுமோ தெற்ற – பழ:239/2

TOP


மற்றவற்றை (1)

யாரும் அறிய அறன் ஆய மற்றவற்றை
ஆசாரக்கோவை என தொகுத்தான் தீரா – ஆசாரக்:101/3,4

TOP


மற்று (124)

வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் – நாலடி:2 7/3
மற்று அறிவாம் நல் வினை யாம் இளையம் என்னாது – நாலடி:2 9/1
பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன் – நாலடி:2 10/3
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே – நாலடி:3 8/3
சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன் – நாலடி:4 4/3
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை – நாலடி:5 2/3
வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள் – நாலடி:5 6/3
தம்மை இகழ்ந்தமை தாம் பொறுப்பது அன்றி மற்று
எம்மை இகழ்ந்த வினை பயத்தான் உம்மை – நாலடி:6 8/1,2
இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி – நாலடி:6 10/3
நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை – நாலடி:7 7/3
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது – நாலடி:8 2/1
தாரித்திருத்தல் தகுதி மற்று ஓரும் – நாலடி:8 2/2
வற்றி மற்று ஆற்ற பசிப்பினும் பண்பு இலார்க்கு – நாலடி:8 8/1
தாம் செய் வினை அல்லால் தம்மொடு செல்வது மற்று
யாங்கணும் தேரின் பிறிது இல்லை ஆங்கு தாம் – நாலடி:12 10/1,2
விச்சை மற்று அல்ல பிற – நாலடி:14 4/4
கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று – நாலடி:15 1/4
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை – நாலடி:15 6/1
நல்லார் வருந்தியும் கேட்பரே மற்று அவன் – நாலடி:16 5/3
வேண்டினும் நன்று மற்று என்று விழுமியோர் – நாலடி:16 9/3
பெண்டிரும் வாழாரோ மற்று – நாலடி:20 4/4
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு – நாலடி:20 7/2
இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல – நாலடி:22 9/3
ஈட்டலும் துன்பம் மற்று ஈட்டிய ஒண் பொருளை – நாலடி:28 10/1
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை – நாலடி:30 7/1
பெற்றதாம் பேதை ஓர் சூத்திரம் மற்று அதனை – நாலடி:32 4/2
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்று அவரை – நாலடி:32 6/3
கற்பவற்கு எல்லாம் எளிய நூல் மற்று அம் – நாலடி:32 7/2
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை – நாலடி:32 8/2
என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் – நாலடி:33 10/1
மற்று அறிவாம் என்று இருப்பார் மாண்பு – நாலடி:34 2/4
மறங்குமாம் மற்று ஒன்று உரைத்து – நாலடி:35 2/4
முயங்காக்கால் பாயும் பசலை மற்று ஊடி – நாலடி:40 1/1
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன் – நான்மணி:47/1
ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன் – நான்மணி:59/1
ஒண் செய்யாள் பார்த்துறின் உண்டாகும் மற்று அவள் – நான்மணி:64/3
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன – ஐந்50:3/1
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று
நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் – ஐந்50:3/3,4
செல்சார்வு உடையார்க்கு இனியவாய் நல்லாய் மற்று
யாரும் இல் நெஞ்சினேம் ஆகி உறைவேமை – ஐந்50:6/2,3
மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் – ஐந்50:15/2
அறியாள் மற்று அன்னோ அணங்கு அணங்கிற்று என்று – ஐந்50:20/2
நெறியே உரையாதோ மற்று – ஐந்50:23/4
வண்ணம் உடையேம் மற்று யாம் – ஐந்50:27/4
வரையக நாடனும் வந்தான் மற்று அன்னை – ஐந்70:3/3
ஒன்று மற்று ஒன்றும் அனைத்து – ஐந்70:9/4
வாழ்தியோ மற்று என் உயிர் – ஐந்70:31/4
ஏனலுள் ஐய வரவு மற்று என்னைகொல் – திணை50:6/3
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் – திணை50:8/3
மென் முலை மேல் ஊர்ந்த பசலை மற்று என் ஆம்கொல் – திணை50:22/1
நொந்தால் மற்று உன்னை செயப்படுவது என் உண்டாம் – திணை50:36/2
வந்தால் நீ எய்துதல் வாயால் மற்று எந்தாய் – திணை150:46/2
சாவார் சான்றாண்மை சலித்திலா மற்று இவளை – திணை150:47/3
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் – திணை150:53/3
வளமை கொணரும் வகையினான் மற்று ஓர் – திணை150:85/3
அல்லாத என்னையும் தீர மற்று ஐயன்மார் – திணை150:88/1
ஆடினான் ஆய் வயல் ஊரன் மற்று எங்கையர் தோள் – திணை150:124/3
வந்தையா என்னும் வகையிற்றே மற்று இவன் – திணை150:138/3
மண் கிடந்த வையகத்தோர் மற்று பெரியராய் – திணை150:146/1
எண்ணுங்கால் மற்று இன்று இவளொடு நேர் எண்ணின் – திணை150:150/2
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே – குறள்:2 5/1
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – குறள்:2 6/1
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும் – குறள்:3 10/1
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது – குறள்:4 6/1
அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம் – குறள்:4 9/1
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன் – குறள்:6 10/1
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் – குறள்:7 5/1
அணி அல்ல மற்று பிற – குறள்:10 5/2
மற்று இன்பம் வேண்டுபவர் – குறள்:18 3/2
வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்று எல்லாம் – குறள்:23 1/1
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது – குறள்:25 8/2
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் – குறள்:27 6/1
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன் – குறள்:33 3/1
மற்று ஈண்டு வாரா நெறி – குறள்:36 6/2
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து – குறள்:36 9/1
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது – குறள்:37 2/1
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது – குறள்:37 4/1
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – குறள்:38 10/1
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் – குறள்:46 9/1
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன் – குறள்:49 10/1
அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர் – குறள்:51 6/1
உடையது உடையரோ மற்று – குறள்:60 1/2
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது – குறள்:60 6/1
மற்று அன்ன செய்யாமை நன்று – குறள்:66 5/2
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – குறள்:70 5/1
ஊராண்மை மற்று அதன் எஃகு – குறள்:78 3/2
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு – குறள்:81 2/1
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 5/1
ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்று
சான்றோர் முகத்து களி – குறள்:93 3/1,2
புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று
இகழ்வார் பின் சென்று நிலை – குறள்:97 6/1,2
மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை – குறள்:97 8/1
உழுது உண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்று எல்லாம் – குறள்:104 3/1
உடம்பொடு உயிரிடை என்ன மற்று அன்ன – குறள்:113 2/1
செல்லாமை உண்டேல் எனக்கு உரை மற்று நின் – குறள்:116 1/1
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர் – குறள்:116 5/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – குறள்:117 6/1
பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்று அவர் – குறள்:118 8/1
மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ அவரொடு யான் – குறள்:121 6/1
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று – குறள்:130 4/2
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் – குறள்:131 8/1
உள்ளினேன் என்றேன் மற்று என் மறந்தீர் என்று என்னை – குறள்:132 6/1
எச்சில் பலவும் உள மற்று அவற்றுள் – ஆசாரக்:7/1
காவலனை ஆக வழிபட்டார் மற்று அவன் – பழ:20/1
அவன் இவன் என்று உரைத்து எள்ளி மற்று யாரோ – பழ:35/3
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு – பழ:53/1
வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே – பழ:53/3
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை – பழ:60/3
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் – பழ:73/1
கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் – பழ:94/3
பெற்றிலேம் என்பது பேதைமையே மற்று அதனை – பழ:181/2
புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே – பழ:262/3
அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும் – பழ:269/1
மணி பொன்னும் சாந்தமும் மாலையும் மற்று இன்ன – பழ:271/3
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி – பழ:321/2
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் – பழ:337/3
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை – பழ:385/1
படு திரை சேர்ப்ப மற்று இல்லையே யானை – பழ:391/3
உடம்பு ஒழிய வேண்டின் உயர் தவம் மற்று ஈண்டு – சிறுபஞ்:4/1
இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன் – ஏலாதி:3/3
நோக்கும் வாய் நோக்கி நுழைவானேல் மற்று அவனை – ஏலாதி:8/3
மறலையின் வாயினவாம் மற்று – ஏலாதி:28/4
மண் ஆளும் மன்னாய் மற்று – ஏலாதி:35/4
மாறான் மண் ஆளுமாம் மற்று – ஏலாதி:47/4
கலப்பு அடும் கூடும்கொல் மற்று – கைந்:40/4
எழு நீ போ நீடாது மற்று – கைந்:46/4

TOP


மற்றும் (11)

பற்றாது தன் நெஞ்சு உதைத்தலால் மற்றும் ஓர் – நாலடி:26 10/2
செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ – நாலடி:37 7/1
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:21 5/2
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:35 4/2
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல் – குறள்:35 5/1
பற்று அற்றகண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும்
நிலையாமை காணப்படும் – குறள்:35 9/1,2
நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் – குறள்:38 3/1
உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றும் தான் – குறள்:54 10/1
ஒற்று ஒற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் – குறள்:59 8/1
மாடம் இடிந்தக்கால் மற்றும் எடுப்பது ஓர் – பழ:96/1
மற்றும் கண்ணோடுவர் மேன்மக்கள் தெற்ற – பழ:313/2

TOP


மற்றுஅது (1)

முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது
தக்குழி ஈதல் இனிது – இனிய40:19/3,4

TOP


மற்றை (3)

சிற்றறம் செய்தார் தலைப்படுவர் மற்றை
பெரும் செல்வம் எய்தியக்கால் பின் அறிதும் என்பார் – நாலடி:28 2/2,3
உறை பதி மற்றை பொருள் – நாலடி:28 10/4
மடியை வியங்கொள்ளின் மற்றை கருமம் – பழ:389/1

TOP


மற்றைய (2)

மற்றைய தேற்றாதவர் – குறள்:29 9/2
மற்றைய எல்லாம் பிற – குறள்:67 1/2

TOP


மற்றையர் (1)

மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல் – நாலடி:26 6/2

TOP


மற்றையவர் (2)

மதித்து இறப்பர் மற்றையவர் – நாலடி:36 4/4
வலைப்பட்டார் மற்றையவர் – குறள்:35 8/2

TOP


மற்றையவர்கள் (1)

மற்றையவர்கள் தவம் – குறள்:27 3/2

TOP


மற்றையவை (1)

மாடு அல்ல மற்றையவை – குறள்:40 10/2

TOP


மற்றையார் (3)

சாஅயக்கண்ணும் பெரியார் போல் மற்றையார்
ஆஅயக்கண்ணும் அரிது – நாலடி:19 4/3,4
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார்
அற்று ஆக அற்றது இலர் – குறள்:37 5/1,2
மன்னவன் ஆணை கீழ் மற்றையார் மீக்கூற்றம் – பழ:311/1

TOP


மற்றையான் (1)

ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப்படும் – குறள்:22 4/1,2

TOP


மற்றொன்று (2)

மற்றொன்று அறிவாரின் மாண் மிக நல்லரால் – பழ:50/2
தயிர் சிதைத்து மற்றொன்று அடல் – பழ:164/4

TOP


மற (6)

மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த – நான்மணி:34/1
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா – இன்னா40:3/1
மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா – இன்னா40:6/2
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை – இனிய40:15/3
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் – கள40:30/3
மன்னா வரவு மற – திணை150:36/4

TOP


மறக்கல்லா (1)

நாணும் மறந்தேன் அவர் மறக்கல்லா என் – குறள்:130 7/1

TOP


மறங்குமாம் (1)

மறங்குமாம் மற்று ஒன்று உரைத்து – நாலடி:35 2/4

TOP


மறத்தல் (3)

மறத்தல் அதனினும் நன்று – குறள்:16 2/2
மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய – குறள்:31 3/1
உயிர் நோய் செய்யாமை உறு நோய் மறத்தல்
செயிர் நோய் பிறர்கண் செய்யாமை செயிர் நோய் – சிறுபஞ்:30/1,2

TOP


மறத்தலின் (1)

மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு – குறள்:4 2/2

TOP


மறத்திற்கும் (1)

மறத்திற்கும் அஃதே துணை – குறள்:8 6/2

TOP


மறந்த (1)

கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு – நாலடி:21 1/2

TOP


மறந்தன (1)

வாடல் மறந்தன தோள் – ஐந்70:2/4

TOP


மறந்தார்கொல் (1)

துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றையவர்கள் தவம் – குறள்:27 3/1,2

TOP


மறந்தானும் (2)

மறந்தானும் எஞ்ஞான்றும் பூசார் கிடந்தார்கண் – ஆசாரக்:87/2
மறந்தானும் தாம் உடைய தாம் போற்றின் அல்லால் – பழ:43/1

TOP


மறந்திடுக (1)

மறந்திடுக செல்வர் தொடர்பு – நாலடி:30 3/4

TOP


மறந்தீர் (1)

உள்ளினேன் என்றேன் மற்று என் மறந்தீர் என்று என்னை – குறள்:132 6/1

TOP


மறந்து (3)

ஆவாம் நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறம் மறந்து
போவாம் நாம் என்னா புலை நெஞ்சே ஓவாது – நாலடி:4 2/1,2
ஊடல்கண் சென்றேன்மன் தோழி அது மறந்து
கூடல்கண் சென்றது என் நெஞ்சு – குறள்:129 4/1,2
நல்ல வெளிப்படுத்து தீய மறந்து ஒழிந்து – சிறுபஞ்:55/1

TOP


மறந்தும் (4)

மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி – ஐந்50:18/2
மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின் – குறள்:21 4/1
மறந்தும் குரவர் முன் சொல்லாமை மூன்றும் – ஆசாரக்:63/2
மான் அமர் கண்ணி மறந்தும் பரியலரால் – பழ:210/3

TOP


மறந்தேயும் (2)

மறந்தேயும் மாணா மயரிகள் சேரா – இனிய40:21/3
மறந்தேயும் பொய் உரைக்கும் வாய் – சிறுபஞ்:105/4

TOP


மறந்தேன் (1)

நாணும் மறந்தேன் அவர் மறக்கல்லா என் – குறள்:130 7/1

TOP


மறப்பது (2)

நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது – குறள்:11 8/1
அன்றே மறப்பது நன்று – குறள்:11 8/2

TOP


மறப்பர் (1)

ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின் – குறள்:56 10/1,2

TOP


மறப்பின் (3)

உள்ளுவன்மன் யான் மறப்பின் மறப்பு அறியேன் – குறள்:113 5/1
மறப்பின் எவன் ஆவன்மன்கொல் மறப்பு அறியேன் – குறள்:121 7/1
இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின் என் தோள் மேல் – குறள்:127 2/1

TOP


மறப்பினும் (1)

மறப்பினும் ஓத்து கொளல் ஆகும் பார்ப்பான் – குறள்:14 4/1

TOP


மறப்பு (3)

சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:0/3
உள்ளுவன்மன் யான் மறப்பின் மறப்பு அறியேன் – குறள்:113 5/1
மறப்பின் எவன் ஆவன்மன்கொல் மறப்பு அறியேன் – குறள்:121 7/1

TOP


மறம் (4)

மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா – இன்னா40:38/2
மறம் மானம் மாண்ட வழி செலவு தேற்றம் – குறள்:77 6/1
பிறன் கடை நின்று ஒழுகுவானும் மறம் தெரியாது – திரி:19/2
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர் – பழ:223/3

TOP


மறலையின் (1)

மறலையின் வாயினவாம் மற்று – ஏலாதி:28/4

TOP


மறவர் (7)

பரும இன மா கடவி தெரி மறவர்
ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா – கள40:16/1,2
ஓடா மறவர் துணிப்ப துணிந்தவை – கள40:22/3
திண் தோள் மறவர் எறிய திசைதோறும் – கள40:24/1
ஓடா மறவர் உருத்து மதம் செருக்கி – கள40:28/1
ஓடா மறவர் எறிய நுதல் பிளந்த – கள40:31/1
அருள் இல் மறவர் அதர் – திணை150:84/4
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் – குறள்:78 8/1

TOP


மறவல் (3)

நீ மறவல் நெஞ்சத்து கொண்டு – ஐந்50:18/4
கானக நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு – ஐந்70:1/3
நல் மலை நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு – ஐந்70:6/2

TOP


மறவற்க (1)

மறவற்க மாசு அற்றார் கேண்மை துறவற்க – குறள்:11 6/1

TOP


மறவனை (1)

மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/3

TOP


மறவாத (1)

கேட்டு மறவாத கூர்மையும் முட்டு இன்றி – திரி:85/2

TOP


மறவாதான் (1)

கோளாளன் என்பான் மறவாதான் இ மூவர் – திரி:12/3

TOP


மறவாமை (1)

மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை – முது:1 3/1

TOP


மறவார் (1)

குறையுடையார் தீர மறவார் நிறை உவா – ஆசாரக்:17/2

TOP


மறவி (1)

நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் – குறள்:61 5/1

TOP


மறன் (2)

மறன் உடையான் ஆடையால் மார்பு ஆர்த்தல் இன்னா – இன்னா40:18/2
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா – குறள்:39 4/1

TOP


மறாஅதவனும் (1)

மறாஅதவனும் பலர் ஒன்று இரந்தால் – பழ:240/1

TOP


மறி (7)

மறி குளகு உண்டு அன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி – நாலடி:2 6/3
மறி ஈர்த்து உதிரம் தூய் வேலன் தரீஇ – ஐந்50:20/3
ஈர வலித்தான் மறி – ஐந்70:13/4
வேலனார் போக மறி விடுக்க வேரியும் – திணை150:12/1
மறி மகர வார் குழையாள் வாழாள் நீ வாரால் – திணை150:46/3
மாயவனும் தம்முனும் போலே மறி கடலும் – திணை150:58/1
மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள – திணை150:102/1

TOP


மறித்த (1)

மகர குழை மறித்த நோக்கு – திணை150:77/4

TOP


மறிந்து (1)

மறிந்து உழல்வானோ இ மலை – திணை150:28/4

TOP


மறியா (1)

பைம் மறியா பார்க்கப்படும் – நாலடி:5 2/4

TOP


மறு (12)

மறு சிகை நீக்கி உண்டாரும் வறிஞராய் – நாலடி:1 1/2
மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து – நாலடி:16 1/3
மனத்தால் மறு இலரேனும் தாம் சேர்ந்த – நாலடி:18 10/1
பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி – ஐந்70:34/1
மறு இல் பொலம் தொடி வீசும் அலற்றும் – ஐந்70:55/3
மதிக்கண் மறு போல் உயர்ந்து – குறள்:96 7/2
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து – குறள்:112 7/2
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த வேந்தன் – பழ:165/1
மதிப்புறத்து பட்ட மறு – பழ:258/4
மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான் – சிறுபஞ்:106/3
மறு வரவு மாறு ஆய நீக்கி மறு வரவின் – ஏலாதி:75/2
மறு வரவு மாறு ஆய நீக்கி மறு வரவின் – ஏலாதி:75/2

TOP


மறுகான் (1)

மறுகான் பிறர் பொருள் வெளவான் இறுகானாய் – ஏலாதி:41/2

TOP


மறுகிடையே (1)

நின்றேன் மறுகிடையே நேர்ந்து – திணை150:16/4

TOP


மறுகில் (1)

மறுகில் மறுகும் மருண்டு – குறள்:114 9/2

TOP


மறுகும் (1)

மறுகில் மறுகும் மருண்டு – குறள்:114 9/2

TOP


மறுத்தல் (1)

தக்கது இளையான் தவம் செல்வன் ஊண் மறுத்தல்
தக்கது கற்புடையாள் வனப்பு தக்கது – சிறுபஞ்:96/1,2

TOP


மறுத்தலும் (1)

ஐம் குரவர் ஆணை மறுத்தலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:97/1

TOP


மறுத்தானை (1)

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி – குறள்:26 10/1

TOP


மறுத்து (6)

கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா – குறள்:32 2/1
மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் – குறள்:95 5/1
மாற்றம் மறுத்து உரைக்கும் சேவகனும் இ மூவர் – திரி:76/3
வேலின்வாய்ஆயினும் வீழ்வார் மறுத்து உரைப்பின் – பழ:31/3
ஊன் மறுத்து கொள்ளானேல் ஊன் உடம்பு எஞ்ஞான்றும் – சிறுபஞ்:19/3
தான் மறுத்து கொள்ளான் தளர்ந்து – சிறுபஞ்:19/4

TOP


மறுத்தும் (1)

மறுத்தும் சிறைசெய்வர் நீர் நசைஇ வாழ்நர் – நாலடி:23 2/2

TOP


மறுதலை (2)

மறுதலை சுற்றம் மதித்து ஓம்புவானேல் – ஏலாதி:16/3
மா சாரியனா மறுதலை சொல் மாற்றுதலே – ஏலாதி:75/3

TOP


மறுதலைய (1)

மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் – ஏலாதி:29/3

TOP


மறுதலையார்க்கு (1)

வானகத்தார்க்கு ஊணே மறுதலையார்க்கு ஊண் அமைத்தான்தான் – ஏலாதி:71/3

TOP


மறுப்ப (1)

மாண்டிலர் என்றே மறுப்ப கிடந்ததோ – பழ:112/2

TOP


மறுபிறப்பு (1)

மறுபிறப்பு அறியாதது மூப்பு அன்று – முது:5 10/1

TOP


மறுமை (6)

தன்னால்தான் ஆகும் மறுமை வட திசையும் – நாலடி:25 3/3
மறுமை அறியாதார் ஆக்கத்தின் சான்றோர் – நாலடி:28 5/3
மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை – நாலடி:33 9/2
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் – குறள்:46 9/1
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன் – குறள்:91 4/1
மறுமை ஒன்று உண்டோ மன பட்ட எல்லாம் – பழ:158/1

TOP


மறுமைக்கு (3)

மறுமைக்கு வித்து மயல் இன்றி செய்து – நாலடி:19 3/1
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் – திரி:52/3
இம்மை பழியும் மறுமைக்கு பாவமும் – பழ:188/1

TOP


மறுமையும் (5)

மறுமையும் இம்மையும் நோக்கி ஒருவற்கு – நாலடி:10 5/1
மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும் – நாலடி:21 9/2
சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும் – குறள்:10 8/1,2
இன்மை என ஒரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும் – குறள்:105 2/1,2
இம்மை பழி ஏயும் அன்றி மறுமையும்
தம்மை தாம் ஆர்க்கும் கயிறு – பழ:346/3,4

TOP


மறுமையை (1)

மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை
ஐந்தை அனைத்தானும் ஆற்றிய காலத்து – நாலடி:33 9/2,3

TOP


மறுவந்து (1)

இறுதிக்கண் யாம் இழந்தேம் என்றல் மறுவந்து
தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் – திரி:91/2,3

TOP


மறை (18)

மறை காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க – நாலடி:23 10/3
மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு – நான்மணி:88/1
மறை இன்றி செய்யும் வினை – இன்னா40:5/4
செறிவு இலான் கேட்ட மறை – இன்னா40:29/4
மா நிலம் கூறும் மறை கேட்ப போன்றவே – கள40:41/3
கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ – திணை50:28/3
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை – குறள்:59 10/2
விட்டக்கால் கேட்க மறை – குறள்:70 5/2
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் – குறள்:85 7/1
மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் – குறள்:108 6/2
மறை இறந்து மன்று படும் – குறள்:114 8/2
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் – குறள்:118 10/1
மறை இறந்து மன்றுபடும் – குறள்:126 4/2
அரு மறை காவாத நட்பும் பெருமையை – திரி:55/1
கயவர்க்கு உரையார் மறை – பழ:229/4
குறளை வெய்யோர்க்கு மறை விரி எளிது – முது:8 4/1
பொறை உடைமை பொய்ம்மை புலால்கண் மறை உடைமை – ஏலாதி:6/2
சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் – ஏலாதி:15/3

TOP


மறைக்க (1)

மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும் – நான்மணி:39/3

TOP


மறைக்கண் (1)

மறைக்கண் பிரித்து அவரை மாற்றாது ஒழிதல் – பழ:180/3

TOP


மறைக்கலும் (1)

கரந்து மறைக்கலும் ஆமோ நிரந்து எழுந்த – பழ:34/2

TOP


மறைக்கும் (7)

தோல் போர்வை மேலும் துளை பலவாய் பொய்ம் மறைக்கும்
மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை – நாலடி:5 2/1,2
மறைக்கும் துணையார்க்கு உரைப்பவே தம்மை – நாலடி:8 8/3
இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ – திணை150:36/3
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் – குறள்:98 10/1
கெழுமிய நாணை மறைக்கும் தொழுநையுள் – பழ:12/2
கரந்து உள்ளதூஉம் மறைக்கும் அதனால் – பழ:240/3
கொம்பு மறைக்கும் இடாஅய் அவிழின் மீது – சிறுபஞ்:94/3

TOP


மறைத்த (1)

பத்து திசையும் மனத்தால் மறைத்த பின் – ஆசாரக்:34/1

TOP


மறைத்தது (1)

யாம் தீய செய்த மலை மறைத்தது என்று எண்ணி – பழ:174/1

TOP


மறைத்தலால் (1)

கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின் – பழ:153/3

TOP


மறைத்தலோ (1)

அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின் – குறள்:85 6/1

TOP


மறைத்திரோ (1)

எம்மை மறைத்திரோ என்று – குறள்:132 8/2

TOP


மறைத்து (2)

சால மறைத்து ஓம்பி சான்றவர் கைகரப்ப – பழ:93/1
ஓர்த்து ஒரு பால் மறைத்து உண்பான் மேய் ஓர்த்த – சிறுபஞ்:65/2

TOP


மறைந்த (1)

தேரோன் மலை மறைந்த செக்கர் கொள் புன் மாலை – ஐந்50:7/1

TOP


மறைந்தவை (1)

மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை – குறள்:59 7/1

TOP


மறைந்தான் (1)

அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த – திணை150:69/2

TOP


மறைந்து (6)

தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து – குறள்:28 4/1
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து
வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று – குறள்:28 4/1,2
மறைந்து ஒழுகும் மாந்தர் பலர் – குறள்:28 8/2
பொல்லாத சொல்லி மறைந்து ஒழுகும் பேதை தன் – பழ:184/1
மணலுள் முழுகி மறைந்து கிடக்கும் – பழ:184/3
மறைந்து யானை பாய்ச்சிவிடல் – பழ:376/4

TOP


மறைப்ப (1)

புதல்வன் மறைப்ப கெடும் – நாலடி:20 7/4

TOP


மறைப்பார் (1)

ஞாயிற்றை கை மறைப்பார் இல் – பழ:34/4

TOP


மறைப்பான் (1)

குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு – குறள்:103 9/2

TOP


மறைப்பின் (1)

கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் – குறள்:109 6/1

TOP


மறைப்பினும் (1)

மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே – பழ:285/3

TOP


மறைப்பேன்மன் (2)

மறைப்பேன்மன் யான் இஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு – குறள்:117 1/1
மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி – குறள்:126 3/1

TOP


மறைமொழி (1)

மறைமொழி காட்டிவிடும் – குறள்:3 8/2

TOP


மறைய (1)

தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக – திணை150:112/1

TOP


மறையா (4)

பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை – நாலடி:5 2/3
குற்றம் மறையா வழி – குறள்:85 6/2
தமர் மறையா கூழ் உண்டு சேறல்அதுவே – பழ:116/3
மகன் மறையா தாய் வாழுமாறு – பழ:116/4

TOP


மறையாதாம் (1)

மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும் – நான்மணி:39/3

TOP


மறையாது (1)

மறையாது இனிது உரைத்தல் மாண் பொருள் ஈதல் – பழ:387/1

TOP


மறையார் (2)

யாதொன்றும் ஏறார் செருப்பு வெயில் மறையார்
ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு – ஆசாரக்:60/1,2
மறையார் மருத்துவர்க்கு நோய் – பழ:88/4

TOP


மறையாளரை (1)

வால் முறையான் வந்த நான் மறையாளரை
மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் – ஆசாரக்:61/1,2

TOP


மறையில் (1)

மறையில் செவி இலன் தீ சொற்கண் மூங்கை – ஏலாதி:19/3

TOP


மறையின் (1)

அளி வந்து ஆர் பூம் கோதாய் ஆறும் மறையின்
வழிவந்தார்கண்ணே வனப்பு – ஏலாதி:1/3,4

TOP


மறையின்கண் (1)

பிறர் மறையின்கண் செவிடு ஆய் திறன் அறிந்து – நாலடி:16 8/1

TOP


மறையினால் (1)

போயின சில் நாள் புனத்து மறையினால்
ஏயினர் இன்றி இனிது – ஐந்50:11/3,4

TOP


மறையை (3)

அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை – பழ:91/2
அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை
நெஞ்சில் சிறியார்க்கு உரைத்தல் பனையின் மேல் – பழ:91/2,3
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை
முன் பிறர்க்கு ஓடி மொழியற்க தின்குறுவான் – பழ:257/1,2

TOP


மறைவதன் (1)

அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் – திணை150:120/3

TOP


மன் (9)

மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் – திணை150:53/3
மன் உயிர்க்கு எல்லாம் இனிது – குறள்:7 8/2
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – குறள்:25 4/1
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் – குறள்:27 8/2
மன் உயிர்க்கு இன்னா செயல் – குறள்:32 8/2
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் – குறள்:46 7/1
மண் புக்கு மாய்வது மன் – குறள்:100 6/2
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா – குறள்:117 8/1
வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு – சிறுபஞ்:13/3

TOP


மன்ற (12)

மன்ற கொடும்பாடு உரையாத மாண்பு இனிதே – இனிய40:30/2
மாம் தளிர் மேனியாய் மன்ற விடுவனவோ – ஐந்50:45/3
மன்ற பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – ஐந்70:4/1
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் – ஐந்70:9/1
மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப – ஐந்70:40/1
ஆயுமோ மன்ற நீ ஆய் – திணை150:6/4
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் – குறள்:15 3/1
இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய – குறள்:23 9/1
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற – குறள்:65 9/1
உயிர்ப்ப உளர் அல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் – குறள்:88 10/1
கொடியது கூறினாய் மன்ற அடியுளே – பழ:130/2
பரியாரிடை புகார் பண்பு அறிவார் மன்ற
விரியா இமிழ் திரை வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:244/2,3

TOP


மன்றத்து (2)

மன்றத்து நின்று உஞற்றார் மாசு திமிர்ந்து இயங்கார் – ஆசாரக்:93/1
மன்றத்து மையல் சேர்ந்து அற்று – பழ:209/4

TOP


மன்றம் (2)

மன்றம் கறங்க மண பறை ஆயின – நாலடி:3 3/1
மன்றம் புகுதரும் போழ்து – கைந்:30/2

TOP


மன்றில் (3)

மன்றில் முது மக்கள் வாழும் பதி இனிதே – இனிய40:18/1
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு – குறள்:82 10/2
மன்றில் கொடும்பாடு உரைப்பானும் நன்று இன்றி – திரி:62/2

TOP


மன்றிவிடல் (1)

அடி கெட மன்றிவிடல் – பழ:103/4

TOP


மன்று (5)

மன்று அறிய கொள்ளீர் வரைந்து – திணை150:37/4
மறை இறந்து மன்று படும் – குறள்:114 8/2
என்று ஊடு அறுப்பினும் மன்று – பழ:207/4
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு – பழ:388/3
மன்று சார்வு ஆக மனை – சிறுபஞ்:45/4

TOP


மன்றுபடும் (1)

மறை இறந்து மன்றுபடும் – குறள்:126 4/2

TOP


மன்னர் (25)

மன்னர் திருவும் மகளிர் எழில் நலமும் – நாலடி:17 7/1
மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த – நான்மணி:34/1
மன்னர் சீர் வாடிவிடும் – நான்மணி:41/4
மன்னர் விழையும் குடி உள தொல் மரபின் – நான்மணி:51/2
யானை உடையார் கதன் உவப்பர் மன்னர்
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை – நான்மணி:53/1,2
நாடு ஊக்கல் மன்னர் தொழில் நலம் கேடு ஊக்கல் – நான்மணி:84/3
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா – இன்னா40:3/1
பணியாத மன்னர் பணிவு இன்னா இன்னா – இன்னா40:13/3
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா – இன்னா40:38/2
தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து – இனிய40:8/2
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை – இனிய40:15/3
வாள் மயங்கு மண்டு அமருள் மாறாத மா மன்னர்
தானை தடுத்தல் இனிது – இனிய40:33/3,4
அரு மணி நாகம் அனுங்க செரு மன்னர்
சேனை போல் செல்லும் மழை – கார்40:20/3,4
படைப்பொலி தார் மன்னர் பரூஉ குடர் மாந்தி – கள40:42/1
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ – திணை150:4/3
மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் – குறள்:70 2/1
மாறு ஏற்கும் மன்னர் நிலை அறிதல் இ மூன்றும் – திரி:61/3
செரு கெழு மன்னர் திறல் உடையார் சேர்ந்தால் – பழ:76/1
நல் நாளே நாடி மலர்தலால் மன்னர்
உவப்ப வழிபட்டு ஒழுகினும் செல்வம் – பழ:120/2,3
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் – பழ:187/1
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர்
யானையால் யானை யாத்து அற்று – பழ:223/3,4
உடல் அரு மன்னர் உவப்ப ஒழுகின் – பழ:225/2
பொருத்தம் அழியாத பூம் தண் தார் மன்னர்
அருத்தம் அடி நிழலாரை வருத்தாது – பழ:242/1,2
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று – பழ:309/1
சீர் தகு மன்னர் சிறந்த அனைத்தும் கெட்டாலும் – பழ:383/1

TOP


மன்னர்க்கு (3)

மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் – குறள்:56 6/1
மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி – குறள்:56 6/2
விறல் புகழ் மன்னர்க்கு உயிர் அன்னரேனும் – பழ:295/3

TOP


மன்னர்க்கே (1)

துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் – பழ:169/2

TOP


மன்னர்க்கோ (1)

களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம் – பழ:287/2

TOP


மன்னராய் (3)

முற்றனைத்தும் உண்ணா தவர்க்கு ஈந்தார் மன்னராய்
கற்று அனைத்தும் வாழ்வார் கலந்து – சிறுபஞ்:69/3,4
பண்ணி ஊண் ஈய்ந்தவர் பல் யானை மன்னராய்
எண்ணி ஊண் ஆர்வார் இயைந்து – ஏலாதி:52/3,4
ஊண் கொடுத்து ஊற்றாய் உதவினார் மன்னராய்
காண் கொடுத்து வாழ்வார் கலந்து – ஏலாதி:80/3,4

TOP


மன்னரால் (2)

மன்னருடைய உடைமையும் மன்னரால்
இன்னர் எனல் வேண்டா இம்மைக்கும் உம்மைக்கும் – பழ:273/2,3
கொடி திண் தேர் மன்னரால் கூட்டுண்டு வாழ்வார் – பழ:331/1

TOP


மன்னரான் (1)

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான்
மன்னிய ஆக்கம் தரும் – குறள்:70 2/1,2

TOP


மன்னரின் (1)

மன்னரின் மேம்பட செய்யற்க செய்பவேல் – ஆசாரக்:85/3

TOP


மன்னருடைய (1)

மன்னருடைய உடைமையும் மன்னரால் – பழ:273/2

TOP


மன்னருள் (1)

உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் – பழ:317/2

TOP


மன்னரை (5)

யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா – இன்னா40:22/1
ஆள்தகை மன்னரை சேர்ந்தார் தாம் அலவுறினும் – பழ:178/1
சிறப்பு உடை மன்னரை செவ்வியான் நோக்கி – பழ:295/1
வாம் மான் தேர் மன்னரை காய்வது எவன்கொலோ – பழ:341/2
தென்னவன் கொற்கை குருகு இரிய மன்னரை
ஓடு புறம் கண்ட ஒண் தாரான் தேர் இதோ – கைந்:60/2,3

TOP


மன்னவர் (1)

நாட்டான் வீறு எய்துவர் மன்னவர் கூத்து ஒருவன் – நான்மணி:83/3

TOP


மன்னவரா (1)

மன்னவரா செய்யும் மதித்து – சிறுபஞ்:71/4

TOP


மன்னவன் (17)

மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் – நான்மணி:19/3
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு – குறள்:39 8/1
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரை சூழ்ந்து கொளல் – குறள்:45 5/1,2
வான் நோக்கி வாழும் உலகு எல்லாம் மன்னவன்
கோல் நோக்கி வாழும் குடி – குறள்:55 2/1,2
நின்றது மன்னவன் கோல் – குறள்:55 3/2
இயல்பு உளி கோல் ஓச்சும் மன்னவன் நாட்ட – குறள்:55 5/1
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – குறள்:55 6/1,2
எண் பதத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன்
தண் பதத்தான் தானே கெடும் – குறள்:55 8/1,2
நாள்தொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாள்தொறும் நாடு கெடும் – குறள்:56 3/1,2
மன்னவன் கோல் கீழ் படின் – குறள்:56 8/2
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி – குறள்:56 9/1
தெற்று என்க மன்னவன் கண் – குறள்:59 1/2
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன்
கொற்றம் கொள கிடந்தது இல் – குறள்:59 3/1,2
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – குறள்:61 10/1
வெம் சின மன்னவன் வேண்டாத செய்யினும் – பழ:33/1
மன்னவன் ஆணை கீழ் மற்றையார் மீக்கூற்றம் – பழ:311/1
முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான் – பழ:404/3

TOP


மன்னற்கு (1)

மன்னற்கு இளையான் தொழில் – திரி:58/4

TOP


மன்னன் (4)

மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் – குறள்:39 6/2
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பார் இலானும் கெடும் – குறள்:45 8/1,2
நாள்தோறும் நாடுக மன்னன் வினை செய்வான் – குறள்:52 10/1
குடி தழீஇ கோல் ஓச்சும் மா நில மன்னன்
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு – குறள்:55 4/1,2

TOP


மன்னனாய் (1)

பால் நோக்கி வாழ்வான் பழி இல்லா மன்னனாய்
நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து – ஏலாதி:59/3,4

TOP


மன்னா (4)

மன்னா இளமை மகிழ்ந்தாரே கோல் ஊன்றி – நாலடி:2 1/3
மறி குளகு உண்டு அன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி – நாலடி:2 6/3
மன்னா வரவு மற – திணை150:36/4
மன்னா உடம்பின் தொழில் – திரி:91/4

TOP


மன்னாய் (1)

மண் ஆளும் மன்னாய் மற்று – ஏலாதி:35/4

TOP


மன்னாவாம் (1)

மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி – குறள்:56 6/2

TOP


மன்னிய (6)

வடு இலா வையத்து மன்னிய மூன்றில் – நாலடி:12 4/1
மன்னிய ஆக்கம் தரும் – குறள்:70 2/2
மன்னிய செல்வத்து பொச்சாப்பு நீத்தானும் – திரி:30/2
மன்னிய செல்வம் கெடும் – ஆசாரக்:85/4
மன்னிய ஏதம் தரும் – ஆசாரக்:95/4
மத்த மயில் அன்ன சாயலாய் மன்னிய சீர் – ஏலாதி:31/1

TOP


மன்னுதல் (2)

மன்னுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னொடு – நான்மணி:15/2
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் – குறள்:56 6/1

TOP


மன்னும் (12)

பலர் மன்னும் தூற்றும் பழியால் பலருள்ளும் – நாலடி:33 4/2
மதி மன்னும் மாயவன் வாள் முகம் ஒக்கும் – நான்மணி:0/1
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி – கார்40:8/1
தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு – குறள்:19 10/2
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – குறள்:115 6/1
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும்
திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று – குறள்:115 6/1,2
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும்
கூடலின் காணப்படும் – குறள்:133 7/1,2
வரும் குற்றம் பாராத மன்னும் இ மூவர் – திரி:104/3
இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு – பழ:84/1
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் – பழ:84/2
பொதுமக்கள் பொல்லா ஒழுக்கம்அது மன்னும்
குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட – பழ:209/2,3
என்ன குறையன் இளையரால் மன்னும்
புலியின் பெரும் திறலஆயினும் பூசை – பழ:330/2,3

TOP


மன்னுயிர்க்கு (2)

மலர்தலை ஞாலத்து மன்னுயிர்க்கு எல்லாம் – இனிய40:20/3
மன்னுயிர்க்கு ஏமம் செயல் வேண்டும் இன்னே – ஐந்70:14/2

TOP


மன்னே (1)

நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே
அவன் இவன் என்று உரைத்து எள்ளி மற்று யாரோ – பழ:35/2,3

TOP


மன்னோ (3)

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினை வேறு – குறள்:82 9/1
தாங்காது மன்னோ பொறை – குறள்:99 10/2
மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ அவரொடு யான் – குறள்:121 6/1

TOP


மன (13)

மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி – நாலடி:15 6/2
மயக்கிவிடினும் மன பிரிப்பு ஒன்று இன்றி – நாலடி:19 9/2
மன வறியாளர் தொடர்பு – இன்னா40:18/4
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல் – இனிய40:10/3
மன கவலை மாற்றல் அரிது – குறள்:1 7/2
மன தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் – குறள்:46 5/1
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் – குறள்:46 7/1
மன நலம் நன்கு உடையர்ஆயினும் சான்றோர்க்கு – குறள்:46 8/1
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் – குறள்:46 9/1
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் – குறள்:67 1/1
இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் – குறள்:92 10/1
மன நலம் ஆகாவாம் கீழ் – பழ:11/4
மறுமை ஒன்று உண்டோ மன பட்ட எல்லாம் – பழ:158/1

TOP


மனக்கு (1)

தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய – நான்மணி:101/2

TOP


மனத்தது (2)

மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி – குறள்:28 8/1
மனத்தது அறிந்து ஈவார் மாண்டார் புனத்த – பழ:246/2

TOP


மனத்தவர் (2)

நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு – இன்னா40:8/4
தூய்மை மனத்தவர் தோழர் மனையகத்தும் – பழ:190/1

TOP


மனத்தார் (7)

துளக்கம் இலாதவர் தூய மனத்தார்
விளக்கினுள் ஒண் சுடரே போன்று – நாலடி:19 9/3,4
மரூஉ செய்து யார்மாட்டும் தங்கும் மனத்தார்
விராஅஅய் செய்யாமை நன்று – நாலடி:25 6/3,4
மருண்ட மனத்தார் பின் செல்பவோ தாமும் – நாலடி:31 1/3
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா – இன்னா40:6/1
மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா – இன்னா40:6/2
கள்ள மனத்தார் தொடர்பு – இன்னா40:33/4
உறு மனத்தான் ஆகி ஒழுகின் தெறு மனத்தார்
பாயிரம் கூறி படை தொக்கால் என் செய்ப – பழ:165/2,3

TOP


மனத்தாரே (1)

மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை – நாலடி:33 9/2

TOP


மனத்தாரை (1)

மரம் போல் வலிய மனத்தாரை முன் நின்று – பழ:140/1

TOP


மனத்தால் (3)

மனத்தால் மறு இலரேனும் தாம் சேர்ந்த – நாலடி:18 10/1
பத்து திசையும் மனத்தால் மறைத்த பின் – ஆசாரக்:34/1
வழி நிலை நீருள்ளும் பூசார் மனத்தால்
வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால் – ஆசாரக்:35/2,3

TOP


மனத்தான் (8)

நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான்
வீவு இலா வீடு ஆய்விடும் – நான்மணி:105/3,4
கள்ள மனத்தான் அயல் நெறி செல்லும்கொல் – ஐந்70:62/3
வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள் – குறள்:28 1/1
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தான் ஆம் – குறள்:32 7/1
மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம் – குறள்:46 3/1
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த வேந்தன் – பழ:165/1
உறு மனத்தான் ஆகி ஒழுகின் தெறு மனத்தார் – பழ:165/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான்
வீவு இல்லா வீடு ஆய் விடும் – சிறுபஞ்:95/3,4

TOP


மனத்தின் (2)

மனத்தின் அழியுமாம் பேதை நினைத்து அதனை – நாலடி:4 3/2
மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:83 5/1

TOP


மனத்தினால் (1)

காதல் கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு – நாலடி:31 6/3

TOP


மனத்தினான் (1)

மனத்தினான் ஆகும் மதி – சிறுபஞ்:79/4

TOP


மனத்தினும் (2)

மனத்தினும் வாயினும் சொல்லாமை மூன்றும் – திரி:78/3
மனத்தினும் வாயினும் மெய்யினும் செய்கை – பழ:359/1

TOP


மனத்து (2)

மனத்து அனையர் மக்கள் என்பார் – நாலடி:25 5/4
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு – குறள்:46 4/1

TOP


மனத்துக்கண் (2)

மனத்துக்கண் மாசு ஆய்விடும் – நாலடி:13 8/4
மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன் – குறள்:4 4/1

TOP


மனத்தை (1)

கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம் – நாலடி:9 9/3

TOP


மனத்தொடு (1)

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு – குறள்:30 5/1

TOP


மனத்தோடு (1)

உருத்த மனத்தோடு உயர்வு உள்ளின் அல்லால் – நாலடி:31 4/2

TOP


மனம் (27)

வலிக்குமாம் மாண்டார் மனம் – நாலடி:3 3/4
மனம் வேறு செய்கையும் வேறு – நாலடி:13 7/4
மனம் அறியப்பட்டது ஒன்று அன்று – நாலடி:22 2/4
மனம் தீது ஆம் பக்கம் அரிது – நாலடி:25 4/4
மானம் உடையார் மனம் – நாலடி:30 1/4
தலையாய சான்றோர் மனம் – நாலடி:30 8/4
மனம் புரிந்தவாறே மிகும் – நாலடி:35 1/4
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் – நான்மணி:45/3
வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின் – நான்மணி:105/2
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் – நான்மணி:105/3
செல்வர் மனம் போல் கவின் ஈன்ற நல்கூர்ந்தார் – கார்40:18/3
கெடாஅ புகழ் வேட்கை செல்வர் மனம் போல் – கார்40:32/2
நல்லார் மனம் கவர தோன்றி பணிமொழியை – ஐந்50:4/3
மனம் காக்க வைத்தார் மருண்டு – திணை150:30/4
உடல் சுவை உண்டார் மனம் – குறள்:26 3/2
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு – குறள்:46 6/1
மனம் போல வேறுபடும் – குறள்:83 2/2
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் – குறள்:83 3/1
மனம் மாணா உள் பகை தோன்றின் இனம் மாணா – குறள்:89 4/1
மாரி நாள் வந்த விருந்தும் மனம் பிறிதாய் – திரி:76/1
நிறுத்த மனம் இல்லார் சேரியகத்தும் – ஆசாரக்:55/2
கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் – ஆசாரக்:89/2
செத்துக சாந்து படுக்க மனம் ஒத்து – பழ:95/2
செய் உளது ஆகும் மனம் – பழ:121/4
மனம் கொண்டக்கண்ணும் மருவு இல செய்யார் – பழ:230/1
மாசு அற மாண்ட மனம் உடையர் ஆகாத – பழ:360/3
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும் – சிறுபஞ்:53/1

TOP


மனன் (1)

மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது – இனிய40:14/4

TOP


மனிதரை (1)

நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரை
புல்லா விடுதல் இனிது – இனிய40:25/3,4

TOP


மனை (32)

இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு – நாலடி:6 4/3
வலியால் பிறர் மனை மேல் சென்றாரே இம்மை – நாலடி:9 5/3
மனை பாசம் கைவிடாய் மக்கட்கு என்று ஏங்கி – நாலடி:13 10/1
கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க – நாலடி:24 8/3
மாதர் மனை மாட்சியாள் – நாலடி:39 2/4
பண்பு உடையாள் இல்லா மனை – நான்மணி:98/4
பிணி அன்னார் வாழும் மனை – இன்னா40:13/4
வரு மனை பார்த்திருந்து ஊண் இன்னா இன்னா – இன்னா40:36/3
மனை வாழ்க்கை முன் இனிது மாணாதாம்ஆயின் – இனிய40:2/2
பிறன் மனை பின் நோக்கா பீடு இனிது ஆற்ற – இனிய40:15/1
பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி – ஐந்70:34/1
பாராய் மனை துறந்து அ சேரி செல்வதனை – ஐந்70:54/3
மனை நோக்கி மாண் விடும் – திணை150:144/4
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – குறள்:6 1/1
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன் – குறள்:6 10/1
பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை சான்றோர்க்கு – குறள்:15 8/1
எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனை கெழீஇ – குறள்:82 10/1
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – குறள்:91 1/1
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து – குறள்:127 8/1
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் – திரி:49/3
மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் – திரி:64/3
பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு – ஆசாரக்:37/1
அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி – ஆசாரக்:39/2
மனை மரம் ஆய மருந்து – பழ:53/4
வேண்டின் அறிமடம் வேண்டேல் பிறர் மனை
ஈண்டின் இயையும் திரு – சிறுபஞ்:4/3,4
மாணாமை மாண்டார் மனை – சிறுபஞ்:37/4
மன்று சார்வு ஆக மனை – சிறுபஞ்:45/4
புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல் – சிறுபஞ்:98/1
வழுக்கான் மனை பொருள் வெளவான் ஒழுக்கத்தால் – ஏலாதி:45/2
மனை வாழ்க்கை மா தவம் என்று இரண்டும் மாண்ட – ஏலாதி:73/1
வினை வாழ்க்கை ஆக விழைப மனை வாழ்க்கை – ஏலாதி:73/2
நயம் இலேம் எம் மனை இன்றொடு வாரல் – கைந்:38/2

TOP


மனைக்கு (4)

மனைக்கு ஆக்கம் மாண்ட மகளிர் ஒருவன் – நான்மணி:18/1
மனைக்கு பாழ் வாணுதல் இன்மை தான் செல்லும் – நான்மணி:20/1
மனைக்கு விளக்கம் மடவாள் மடவாள் – நான்மணி:101/1
என் மனைக்கு ஏற கொணருமோ எல்வளையை – திணை150:90/3

TOP


மனைக்கே (1)

தன் மனைக்கே உய்க்குமோ தான் – திணை150:90/4

TOP


மனையகத்தும் (2)

பெரியார் மனையகத்தும் தேவகுலத்தும் – ஆசாரக்:72/1
தூய்மை மனத்தவர் தோழர் மனையகத்தும்
தாமே தமியர் புகல் வேண்டா தீமையான் – பழ:190/1,2

TOP


மனையாள் (3)

பிறன் மனையாள் பின் நோக்கும் பேதைமை இன்னா – இன்னா40:38/1
குருடன் மனையாள் அழகும் இருள் தீர – திரி:53/1
யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும் – சிறுபஞ்:40/3

TOP


மனையாளும் (3)

காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன் – நாலடி:9 6/3
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் – திரி:49/3
மானம் ஒன்று இல்லா மனையாளும் சேனை – திரி:103/2

TOP


மனையாளை (4)

மனையாளை மாற்றார் கொள – நாலடி:1 3/4
ஏதில் மனையாளை நோக்கு – நாலடி:9 6/4
மாண்ட மனையாளை இல்லாதான் இல்லகம் – நாலடி:37 1/3
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன் – குறள்:91 4/1

TOP


மனையில் (2)

நெட்டாற்று சென்று நிரை மனையில் கை நீட்டும் – நாலடி:29 8/3
சால் நெறி பாரா உழவனும் தன் மனையில்
மானம் ஒன்று இல்லா மனையாளும் சேனை – திரி:103/1,2

TOP


மனையின் (1)

பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பு இன்னா – இன்னா40:1/1

TOP


மனையும் (1)

பாழ் மனையும் தேவ குலனும் சுடுகாடும் – ஆசாரக்:57/1

TOP


மனைவி (2)

ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா – இன்னா40:2/2
உடம்பாடு இல்லாத மனைவி தோள் இன்னா – இன்னா40:11/1

TOP