மோ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மோட்டிடத்தும் (1)

மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை – நாலடி:36 8/2

TOP


மோட்டுடை (1)

மோட்டுடை போர்வையோடு ஏக்கழுத்தம் தாள் இசைப்பு – ஆசாரக்:91/1

TOP


மோத்தல் (1)

புலி தலை நாய் மோத்தல் இல் – பழ:278/4

TOP


மோதிரமும் (1)

சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய – திரி:66/2

TOP


மோந்த (1)

தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார் – ஆசாரக்:90/1

TOP


மோந்து (1)

மோந்து அறிப எல்லா மலர்களும் நோக்குள்ளும் – நான்மணி:75/2

TOP


மோப்ப (1)

மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து – குறள்:9 10/1

TOP


மோரின் (1)

மது மயங்கு பூம் கோதை மாணிழாய் மோரின்
முது நெய் தீது ஆகலோ இல் – பழ:70/3,4

TOP