மொ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மொக்குள் 2
மொக்குளின் 1
மொய் 6
மொய்த்து 1
மொய்ம்பின் 3
மொய்ம்பினவர் 1
மொய்ம்பினவர்க்கும் 1
மொழி 21
மொழிதன் 1
மொழிந்த 1
மொழிந்தவை 1
மொழிந்தார் 2
மொழிந்தான் 1
மொழிப்பட்ட 1
மொழியல் 1
மொழியலாமோ 1
மொழியலோ 1
மொழியற்க 2
மொழியற்பாலா 1
மொழியாது 1
மொழியாமை 1
மொழியார் 2
மொழியால் 3
மொழியின் 1
மொழியினாள் 1
மொழியும் 2
மொழியை 1
மொழிவது 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மொக்குள் (2)

முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – குறள்:128 4/1
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 4/2

TOP


மொக்குளின் (1)

படு மழை மொக்குளின் பல் காலும் தோன்றி – நாலடி:3 7/1

TOP


மொய் (6)

மொய் சிதைக்கும் ஒற்றுமை இன்மை ஒருவனை – நான்மணி:21/1
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ – கார்40:41/1
தெய்வம் முடிப்புழி என் செய்யும் மொய் கொண்டு – பழ:63/2
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் – பழ:72/2
மொய் கொண்டு எழுந்த அமரகத்து மாற்றார் வாய் – பழ:241/1
தண் கோல் எடுக்குமாம் மொய் – பழ:248/4

TOP


மொய்த்து (1)

முன்றில் இள மணல் மேல் மொய்த்து – திணை150:56/4

TOP


மொய்ம்பின் (3)

உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின்
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:13/3,4
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் – கள40:30/3
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின்
பொன் ஆர மார்பின் புனை கழல் கால் செம்பியன் – கள40:38/2,3

TOP


மொய்ம்பினவர் (1)

மீளி கொள் மொய்ம்பினவர் – ஐந்70:38/4

TOP


மொய்ம்பினவர்க்கும் (1)

முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம் – குறள்:50 2/1

TOP


மொழி (21)

தேற மொழிந்த மொழி கேட்டு தேறி – நாலடி:38 9/2
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி
மாதர் மனை மாட்சியாள் – நாலடி:39 2/3,4
மட மொழி மாதராள் பெண் – நாலடி:39 4/4
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா – இன்னா40:6/1
பாவமும் அஞ்சாராய் பற்றும் தொழில் மொழி
சூதரை சோர்தல் இனிது – இனிய40:23/3,4
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/3
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் – கார்40:36/3
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட – ஐந்70:33/3
நீத்து நீர் ஊன வாய் பாண நீ போய் மொழி
கூத்தாடி உண்ணினும் உண் – ஐந்70:45/3,4
அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் – ஐந்70:50/3
மொழி காட்டாய்ஆயினும் முள் எயிற்றாள் சென்ற – திணை150:65/3
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் – திணை150:108/3
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம் – குறள்:126 8/1
நுண் மொழி நோக்கி பொருள் கொளலும் நூற்கு ஏலா – திரி:32/1
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை – திரி:32/2
உள் பொருள் சொல்லா சல மொழி மாந்தரும் – திரி:50/2
மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள் – பழ:347/3
கோடா மொழி வனப்பு கோற்கு அதுவே சேவகற்கு – சிறுபஞ்:5/3
ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர் மொழி தண்டான் – முது:10 1/1
பாத்து இல் பய மொழி பண்பு பல கூறி – கைந்:45/3
பணி மொழி புள்ளே பற – கைந்:51/4

TOP


மொழிதன் (1)

மா மலை நாட மட மொழிதன் கேண்மை – ஐந்50:18/3

TOP


மொழிந்த (1)

தேற மொழிந்த மொழி கேட்டு தேறி – நாலடி:38 9/2

TOP


மொழிந்தவை (1)

இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை
மென் மொழியால் உள் நெகிழ்ந்து ஈவானேல் விண்ணோரால் – சிறுபஞ்:80/2,3

TOP


மொழிந்தார் (2)

வருதும் என மொழிந்தார் வாரார்கொல் வானம் – கார்40:1/3
மொழிந்தார் முது நூலார் முன்பு – சிறுபஞ்:70/4

TOP


மொழிந்தான் (1)

மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள் – பழ:347/3

TOP


மொழிப்பட்ட (1)

குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் – சிறுபஞ்:102/2,3

TOP


மொழியல் (1)

நினை நோக்கி கூறினும் நீ மொழியல் என்று – திணை150:144/3

TOP


மொழியலாமோ (1)

ஒன்றானும் நாம் மொழியலாமோ செலவு தான் – திணை150:87/1

TOP


மொழியலோ (1)

முளிந்தாரை தஞ்சம் மொழியலோ வேண்டா – பழ:42/2

TOP


மொழியற்க (2)

மூர்க்கற்கு உறுதி மொழியற்க மூர்க்கன் தான் – பழ:168/2
முன் பிறர்க்கு ஓடி மொழியற்க தின்குறுவான் – பழ:257/2

TOP


மொழியற்பாலா (1)

இருவர் ஆவாரும் எதிர் மொழியற்பாலா
பெரு வரை நாட சிறிதேனும் இன்னாது – பழ:352/2,3

TOP


மொழியாது (1)

முளரி மொழியாது உளரி கிளரி நீ – திணை150:126/2

TOP


மொழியாமை (1)

மொழியாமை முன்னே முழுதும் கிளைஞர் – சிறுபஞ்:49/3

TOP


மொழியார் (2)

செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார்
கை உறா பாணி பெரிது – நாலடி:37 2/3,4
வன்கண் பெருகின் வலி பெருகும் பால் மொழியார்
இன்கண் பெருகின் இனம் பெருகும் சீர் சான்ற – நான்மணி:90/1,2

TOP


மொழியால் (3)

முனியார் செயினும் மொழியால் முடியா – பழ:236/2
மென் மொழியால் உள் நெகிழ்ந்து ஈவானேல் விண்ணோரால் – சிறுபஞ்:80/3
இன் மொழியால் ஏத்தப்படும் – சிறுபஞ்:80/4

TOP


மொழியின் (1)

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு – குறள்:30 5/1

TOP


மொழியினாள் (1)

ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின் – ஐந்50:33/3

TOP


மொழியும் (2)

தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும் – திணை150:73/3
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் – குறள்:57 7/1

TOP


மொழியை (1)

வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் – திரி:32/2,3

TOP


மொழிவது (1)

வேட்ப மொழிவது ஆம் சொல் – குறள்:65 3/2

TOP