மை – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மை (16)

மை தவழ் வெற்ப படாஅ பெரும் செல்வம் – நாலடி:15 2/3
மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை – நாலடி:34 3/3
மை தீர் பசும் பொன் மேல் மாண்ட மணி அழுத்தி – நாலடி:35 7/1
மை எழில் உண் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – கார்40:12/1
மை இல் மா மேனி நிலம் என்னும் நல்லவள் – கள40:32/1
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு – திணை150:5/3
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் – திரி:35/3
இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் மை ஆட்டை – பழ:39/3
மை ஆர உண்ட கண் மாண் இழாய் என் பரிப – பழ:44/3
மை உண்டு அமர்த்த கண் மாணிழாய் சான்றவர் – பழ:241/3
மை ஆர் மடந்தையர் இல் வாழ்வு இனிது மெய் அன்றால் – சிறுபஞ்:97/2
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே – சிறுபஞ்:97/3
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – ஏலாதி:28/1
மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் – ஏலாதி:29/3
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர் – ஏலாதி:66/2
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர் – ஏலாதி:66/2

TOP


மைத்துனர் (1)

மைத்துனர் பல்கி மருந்தின் தணியாத – நாலடி:34 10/3

TOP


மைந்தர் (1)

இடரிய ஞாட்பினுள் ஏற்று எழுந்த மைந்தர்
சுடர் இலங்கு எஃகம் எறிய சோர்ந்து உக்க – கள40:34/1,2

TOP


மைந்து (3)

கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட – கள40:11/1
மைந்து கால் யாத்து மயங்கிய ஞாட்பினுள் – கள40:39/1
மைந்து இறைகொண்ட மலை மார்ப ஆகுமோ – பழ:245/3

TOP


மைந்துற்று (1)

வம்பலம் பெண் மரீஇ மைந்துற்று நம்பும் – நாலடி:9 7/2

TOP


மைந்துறும் (1)

மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து – குறள்:54 9/2

TOP


மைம்மைப்பின் (1)

மைம்மைப்பின் நன்று குருடு – பழ:188/4

TOP


மையல் (3)

மையல் நுளையர் மகள் – திணை150:60/4
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் – குறள்:84 8/1
மன்றத்து மையல் சேர்ந்து அற்று – பழ:209/4

TOP


மையாத்தி (1)

மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் – குறள்:112 2/1

TOP


மையால் (1)

மையால் தளிர்க்கும் மலர் கண்கள் மால் இருள் – நான்மணி:35/1

TOP