மு – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 10
முக்கண் 1
முக 1
முகட்டு 2
முகடி 1
முகடியான் 1
முகத்த 2
முகத்தான் 3
முகத்தின் 2
முகத்து 11
முகத்தேயும் 1
முகந்த 2
முகந்து 3
முகம் 20
முகம்புகுதல் 1
முகமா 2
முகன் 6
முகனும் 2
முகிழ் 1
முகிழஆயினும் 1
முகை 9
முசு 3
முட்ட 1
முட்டா 1
முட்டாது 2
முட்டிகை 1
முட்டினும் 1
முட்டு 9
முட்டுமாம் 1
முட 1
முடக்கல் 1
முடங்கு 1
முடங்கும் 1
முடத்தொடு 1
முடம் 3
முடலை 1
முடவன் 1
முடி 2
முடிக்கும் 2
முடிகிற்கும் 1
முடித்து 2
முடிதல் 1
முடிந்ததற்கு 1
முடிந்தன 1
முடிந்தால் 1
முடிந்தாலும் 1
முடிப்பார்க்கும் 2
முடிப்பான் 1
முடிப்புழி 1
முடிய 2
முடியா 1
முடியாதவாறே 1
முடியாது 1
முடியார் 1
முடியும் 2
முடியும்கொல் 1
முடியுமேல் 1
முடிவதனை 1
முடிவித்து 1
முடிவு 6
முடிவும் 2
முடுகி 1
முடை 1
முண்டக 1
முண்டத்தான் 1
முத்தம் 12
முத்தரையர் 1
முத்தரையரே 1
முத்தின் 1
முத்து 6
முத்தும் 2
முத்தொடு 1
முதல் 10
முதல்வர் 1
முதல்வன் 1
முதல 1
முதலா 1
முதலும் 1
முதலை 1
முதற்றே 1
முதன் 1
முதியவரை 1
முதிர் 2
முதிர்ந்த 1
முதிர்வு 1
முதிரா 1
முதிராது 1
முதிரின் 3
முது 15
முதுக்குறைந்தது 1
முதுமக்கள் 1
முதுவருள் 1
முந்தி 1
முந்திரி 1
முந்து 4
முந்துற 2
முந்துறாத 2
முந்துறும் 3
முந்தை 2
முந்தையோர் 2
முந்நீர் 7
முந்நீரை 1
முயக்கம் 1
முயக்கிடை 1
முயக்கு 4
முயங்க 1
முயங்கன்மின் 1
முயங்காக்கால் 1
முயங்கி 1
முயங்கிய 1
முயங்கினேன் 1
முயங்கும் 1
முயல் 4
முயல்க 2
முயல்பவர்க்கு 1
முயல்வார் 1
முயல்வாருள் 1
முயலப்படும் 1
முயலாதான் 1
முயலான் 1
முயலின் 1
முயலும் 2
முயற்சி 4
முயற்று 1
முயறல் 1
முயறலே 1
முயறும் 1
முயன்று 2
முயிறு 1
முரசம் 2
முரசின் 9
முரசு 2
முரசொடு 1
முரண் 10
முரல 1
முரலும் 3
முரலுமாம் 1
முரி 2
முரித்து 1
முரிந்தார் 1
முரிந்து 1
முரியும் 1
முருக்கம் 1
முருக்கி 2
முருக்கிய 1
முருக்கு 3
முருகியம் 1
முருகு 2
முருங்கை 1
முருந்து 2
முல்லாய் 2
முல்லை 22
முல்லைக்கு 1
முலை 24
முலைக்கண் 1
முலைக்கண்ணும் 1
முலைக்கு 1
முலைகள் 1
முலைப்பால் 1
முலையாய் 6
முலையார் 3
முலையாலும் 1
முலையாள் 3
முலையினாள் 1
முலையும் 2
முலையொடு 1
முழ 1
முழக்கம் 1
முழக்கும் 1
முழங்க 3
முழங்கல் 1
முழங்கி 6
முழங்கியது 1
முழங்கு 4
முழங்கும் 1
முழந்தாள் 1
முழம் 1
முழவின் 1
முழவு 2
முழவும் 1
முழா 1
முழு 5
முழுகி 1
முழுது 2
முழுதுடன் 2
முழுதும் 1
முழுமக்கள் 2
முழை 1
முள் 9
முள்ளி 2
முள்ளினால் 1
முள்ளுடை 1
முளரி 1
முளி 1
முளிந்தாரை 1
முளை 3
முளைக்கும் 2
முளைத்த 1
முளைப்ப 1
முற்பகல் 3
முற்பட்ட 1
முற்ற 2
முற்றல் 1
முற்றலை 1
முற்றனைத்தும் 1
முற்றாது 1
முற்றாமை 1
முற்றி 2
முற்றிய 1
முற்றியவரையும் 1
முற்றியும் 1
முற்றினான் 1
முற்று 3
முற்றும் 2
முறி 7
முறுக 1
முறுவல் 7
முறுவலாய் 1
முறுவலார் 1
முறை 26
முறைக்கண்ணே 1
முறைசெய்தல் 1
முறைசெய்யா 1
முறைப்பட 1
முறைமை 1
முறைமைக்கு 1
முறையர் 1
முறையால் 3
முறையாளர் 2
முறையான் 5
முறையும் 1
முறையொடு 1
முன் 104
முன்கண் 1
முன்கை 5
முன்தான் 1
முன்பு 1
முன்றில் 4
முன்றிலோ 1
முன்றுறை 1
முன்னது 1
முன்னம் 6
முன்னர் 15
முன்னரே 2
முன்னவாம் 1
முன்னாயின் 1
முன்னி 2
முன்னிய 2
முன்னியது 1
முன்னும் 2
முன்னுற 1
முன்னே 7
முன்னை 4
முனா 1
முனி 4
முனிதக்கான் 1
முனிந்தார் 1
முனிந்து 1
முனிய 1
முனியா 2
முனியாதார் 2
முனியாது 2
முனியார் 5
முனியார்கொல் 1
முனிவ 1
முனிவர் 1
முனிவரையானும் 1
முனிவான் 1
முனிவித்தல் 1
முனிவினால் 1
முனிவு 3
முனை 3
முனையும் 1
முனையுள்ளும் 1
முனைவயின் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மு (10)

மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் – நாலடி:3 4/3
மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் – நாலடி:19 10/3
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் – கள40:19/3
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை – திணை150:78/1
திங்கள் மு மாரிக்கு வித்து – திரி:98/4
மு பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால் – ஆசாரக்:3/2
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு – ஆசாரக்:27/3
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின் – ஆசாரக்:42/1
மு சாரிகை ஒதுங்கும் ஓர் இடத்தும் இன்னவை – ஏலாதி:12/3

TOP


முக்கண் (1)

முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:0/1

TOP


முக (1)

கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி – திணை150:10/1

TOP


முகட்டு (2)

முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார் – ஆசாரக்:22/2
முகட்டு வழி கட்டில் பாடு – ஆசாரக்:22/3

TOP


முகடி (1)

மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான் – குறள்:62 7/1

TOP


முகடியான் (1)

முகடியான் மூடப்பட்டார் – குறள்:94 6/2

TOP


முகத்த (2)

வேல் ஆள் முகத்த களிறு – குறள்:50 10/2
குரங்கினுள் நல் முகத்த இல் – பழ:58/4

TOP


முகத்தான் (3)

முகத்தான் நோய் செய்வர் மகளிர் முனிவர் – நான்மணி:12/3
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – குறள்:10 3/1
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் – குறள்:57 5/1

TOP


முகத்தின் (2)

முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் – குறள்:71 7/1
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா – குறள்:83 4/1

TOP


முகத்து (11)

தாமரை போல் வாள் முகத்து தாழ்குழலீர் காணீரோ – திணை150:1/3
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா – திணை150:71/1
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – குறள்:40 3/1
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால் – குறள்:58 4/1
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – குறள்:75 9/1
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து
வீறு எய்தி மாண்டது அரண் – குறள்:75 9/1,2
சான்றோர் முகத்து களி – குறள்:93 3/2
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து – குறள்:112 7/2
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு – ஆசாரக்:27/3
முனியார் துனியார் முகத்து எதிர் நில்லார் – ஆசாரக்:69/1
எண்ணி இடர் வரும் என்னார் புலி முகத்து
உண்ணி பறித்துவிடல் – பழ:74/3,4

TOP


முகத்தேயும் (1)

ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்று – குறள்:93 3/1

TOP


முகந்த (2)

கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி – கார்40:33/1
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை – கள40:39/2

TOP


முகந்து (3)

மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து
மின்னோடு வந்தது எழில் வானம் வந்து என்னை – ஐந்70:16/2,3
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து
மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை – திணை50:27/2,3
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் – கைந்:34/3

TOP


முகம் (20)

வரி முகம் புண்படுக்கும் வள் உகிர் நோன் தாள் – நாலடி:20 8/3
தன் போல் ஒருவன் முகம் நோக்கி தானும் ஓர் – நாலடி:26 10/3
மதி மன்னும் மாயவன் வாள் முகம் ஒக்கும் – நான்மணி:0/1
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் – நான்மணி:45/4
முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை – இனிய40:0/3
புகர் முகம் பூழி புரள உயர் நிலைய – கார்40:38/1
உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம்
கண்டு அன்னை எவ்வம் யாது என்ன கடல் வந்து என் – ஐந்50:44/2,3
முகம் தாமரை முறுவல் ஆம்பல் கண் நீலம் – திணை150:72/1
மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து – குறள்:9 10/1
இன் முகம் காணும் அளவு – குறள்:23 4/2
கடுத்தது காட்டும் முகம் – குறள்:71 6/2
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – குறள்:71 8/1
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து – குறள்:79 6/1
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு – குறள்:83 10/1
மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் – குறள்:112 8/1
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் – குறள்:112 9/1
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் – திரி:101/3
கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும் – ஆசாரக்:86/2
படர்ந்ததே கூறும் முகம் – பழ:41/4
முகம் புறத்து கண்டால் பொறுக்கலாதாரை – பழ:46/1

TOP


முகம்புகுதல் (1)

முகம்புகுதல் ஆற்றுமோ மேல் – நாலடி:31 3/4

TOP


முகமா (2)

தாமரைதான் முகமா தண் அடை ஈர் மா நீலம் – திணை150:34/1
எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும் – ஆசாரக்:58/3

TOP


முகன் (6)

முனிதக்கான் என்பான் முகன் ஒழிந்து வாழ்வான் – நான்மணி:58/2
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் – நான்மணி:68/2
இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா – ஐந்70:44/2
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள்:10 2/1
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே – பழ:301/3

TOP


முகனும் (2)

அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் – ஐந்70:58/2
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா – குறள்:112 6/1

TOP


முகிழ் (1)

நெய்தல் முகிழ் துணை ஆம் குடுமி நேர் மயிரும் – சிறுபஞ்:28/1

TOP


முகிழஆயினும் (1)

அள்ளிக்கொள்வு அன்ன குறு முகிழஆயினும்
கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் – நாலடி:27 2/1,2

TOP


முகை (9)

முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் – நாலடி:5 5/1
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று – ஐந்50:3/3
கண முகை கை என காந்தள் கவின் – திணை50:2/1
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் – திணை50:2/2
கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத – திணை50:29/1
முருகு வாய் முள் தாழை நீள் முகை பார்ப்பு என்றே – திணை150:36/1
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு – திணை150:118/1
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – குறள்:128 4/1
குருதி மலர் தோன்றி கூர் முகை ஈன – கைந்:26/1

TOP


முசு (3)

மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் – ஐந்70:9/1
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை – பழ:268/3
தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் – கைந்:4/2

TOP


முட்ட (1)

முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து – கைந்:39/1

TOP


முட்டா (1)

முறை காக்கும் முட்டா செயின் – குறள்:55 7/2

TOP


முட்டாது (2)

இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் – திரி:31/2
முட்டாது அவரை வியங்கொளவேண்டுமால் – பழ:279/2

TOP


முட்டிகை (1)

முட்டிகை போல முனியாது வைகலும் – நாலடி:21 8/1

TOP


முட்டினும் (1)

பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையிலி முட்டினும்
சென்றாங்கே சென்று ஒழுகும் காமம் கரப்பினும் – நான்மணி:89/2,3

TOP


முட்டு (9)

முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை – நாலடி:24 8/1
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப – நாலடி:25 10/3
முட்டு ஆற்றுப்பட்டு முயன்று உள்ளூர் வாழ்தலின் – நாலடி:29 8/2
முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது – இனிய40:19/3
கேட்டு மறவாத கூர்மையும் முட்டு இன்றி – திரி:85/2
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி – திரி:99/2
முட்டு இன்று ஒருவர் உடைய பொழுதின்கண் – பழ:59/1
முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் – பழ:197/3
முன் பெரிய நல்வினை முட்டு இன்றி செய்யாதார் – பழ:312/1

TOP


முட்டுமாம் (1)

துள்ளி தூண் முட்டுமாம் கீழ் – நாலடி:7 4/4

TOP


முட (1)

முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை – திணை50:42/1

TOP


முடக்கல் (1)

எடுத்தல் முடக்கல் நிமிர்த்தல் நிலையே – ஏலாதி:69/1

TOP


முடங்கு (1)

தொடங்கு உறவு சொல் துணிக்க வேண்டா முடங்கு இறவு – திணை150:131/2

TOP


முடங்கும் (1)

நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும்
நாயை புலியாம் எனல் – பழ:117/3,4

TOP


முடத்தொடு (1)

நடை தாரா என்பதூஉம் பட்டு முடத்தொடு
பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே – பழ:146/2,3

TOP


முடம் (3)

முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த – ஐந்70:71/1
தாய் மிதித்த ஆகா முடம் – பழ:299/4
முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு – ஏலாதி:53/2

TOP


முடலை (1)

முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் – பழ:72/2

TOP


முடவன் (1)

தானும் நடவான் முடவன் பிடிப்பூணி – பழ:192/3

TOP


முடி (2)

முன் கிளர்ந்து எய்தல் முடி – திணை150:53/4
மடி ஓம்பும் ஆற்றல் உடைமை முடி ஓம்பி – ஏலாதி:17/2

TOP


முடிக்கும் (2)

இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – குறள்:52 7/1
எவ்வம் துணையா பொருள் முடிக்கும் தாளாண்மை – பழ:63/1

TOP


முடிகிற்கும் (1)

முடிகிற்கும் உள்ளத்தவர் – நாலடி:7 2/4

TOP


முடித்து (2)

எண்ணும் பொருள் இனிதே எல்லாம் முடித்து எமக்கு – ஐந்70:0/1
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை – பழ:21/2,3

TOP


முடிதல் (1)

முடிதல் எனைத்தும் உணரா முயறல் – பழ:309/3

TOP


முடிந்ததற்கு (1)

முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது – பழ:319/1

TOP


முடிந்தன (1)

வீறு சால் வேந்தன் வினையும் முடிந்தன
ஆறும் பதம் இனிய ஆயின ஏறொடு – கார்40:20/1,2

TOP


முடிந்தால் (1)

உடையான் வழக்கு இனிது ஒப்ப முடிந்தால்
மனை வாழ்க்கை முன் இனிது மாணாதாம்ஆயின் – இனிய40:2/1,2

TOP


முடிந்தாலும் (1)

முடிந்தாலும் பீழை தரும் – குறள்:66 8/2

TOP


முடிப்பார்க்கும் (2)

பொய்ந்நீரார் போன்று பொருளை முடிப்பார்க்கும்
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/2,3
பொய் நீரர் ஆகி பொருளை முடிப்பார்க்கும்
எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர் – பழ:395/2,3

TOP


முடிப்பான் (1)

அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும் – பழ:186/2

TOP


முடிப்புழி (1)

தெய்வம் முடிப்புழி என் செய்யும் மொய் கொண்டு – பழ:63/2

TOP


முடிய (2)

வெல்பவோ சென்றார் வினை முடிய நல்லாய் – திணை150:83/2
குடி குலம் என்ற ஐந்தும் குறித்த முடிய
துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால் – சிறுபஞ்:22/2,3

TOP


முடியா (1)

முனியார் செயினும் மொழியால் முடியா
துனியால் திரை உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:236/2,3

TOP


முடியாதவாறே (1)

முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் – பழ:389/2

TOP


முடியாது (1)

முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது
ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற – பழ:319/1,2

TOP


முடியார் (1)

நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் – குறள்:91 8/1

TOP


முடியும் (2)

மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் – நாலடி:19 10/3
முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு – பழ:49/3

TOP


முடியும்கொல் (1)

முடியும்கொல் என்று முனிவான் ஒருவன் – கைந்:12/3

TOP


முடியுமேல் (1)

முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப – நாலடி:25 10/3

TOP


முடிவதனை (1)

தம்மால் முடிவதனை தாம் ஆற்றி செய்கலார் – பழ:293/1

TOP


முடிவித்து (1)

நின்ற பொழுதின் முடிவித்து கொள்வதே – பழ:77/2

TOP


முடிவு (6)

பின்னார் இல் அந்தி முடிவு – திணை150:132/4
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு – திணை150:135/2
முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் – குறள்:64 10/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – குறள்:68 1/1
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – குறள்:103 4/1
உரை முடிவு காணான் இளமையோன் என்ற – பழ:21/1

TOP


முடிவும் (2)

முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – குறள்:68 6/1
உரையும் பொருள் முடிவும் ஒன்றால் உரை பிறிது – பழ:196/2

TOP


முடுகி (1)

முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை – நாலடி:24 8/1

TOP


முடை (1)

முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி – நாலடி:5 8/4

TOP


முண்டக (1)

முண்டக கானலுள் கண்டேன் என தெளிந்தேன் – ஐந்70:61/3

TOP


முண்டத்தான் (1)

முண்டத்தான் அண்டத்தான் மூலத்தான் ஆலம் சேர் – ஐந்70:0/3

TOP


முத்தம் (12)

மடி திரை தந்திட்ட வான் கதிர் முத்தம்
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப – நாலடி:23 4/1,2
பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் – நான்மணி:4/3
கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம் – கார்40:23/1
ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம்
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் – ஐந்50:46/1,2
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர் – ஐந்70:61/1
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் – திணை50:18/1
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை – திணை50:42/1
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம்
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் – திணை50:45/1,2
கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா – திணை150:42/3
தொடி கையிடை முத்தம் தொக்கு – திணை150:42/4
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம்
படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து – திணை150:48/3,4
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – குறள்:112 3/1

TOP


முத்தரையர் (1)

பெரு முத்தரையர் பெரிது உவந்து ஈயும் – நாலடி:20 10/1

TOP


முத்தரையரே (1)

நல்கூர்ந்தக்கண்ணும் பெரு முத்தரையரே
செல்வரை சென்று இரவாதார் – நாலடி:30 6/3,4

TOP


முத்தின் (1)

கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல் – ஐந்70:43/3

TOP


முத்து (6)

முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் – நாலடி:5 5/1
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:1/3
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/2
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே – திணை150:33/3
முனிந்தார் முனிவு ஒழிய செய்யுட்கண் முத்து
கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார் – திணை150:154/1,2
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/3

TOP


முத்தும் (2)

முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் – நாலடி:40 9/1
பவழமும் முத்தும் பளிங்கும் விரைஇ – திணை50:50/1

TOP


முத்தொடு (1)

முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:15 6/3

TOP


முதல் (10)

உற்றார் முன் தோன்றா உறா முதல் தெற்றென – நான்மணி:8/2
கூட்டு முதல் உறையும் கோழி துயில் எடுப்ப – திணை150:143/3
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் – குறள்:45 9/1
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – குறள்:47 3/1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – குறள்:95 8/1
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று – குறள்:131 4/2
உள்ளூரவரால் உணர்ந்தார் முதல் எனினும் – பழ:108/1
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற – பழ:141/2
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் – பழ:141/3
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல் – பழ:312/4

TOP


முதல்வர் (1)

செம் தீ முதல்வர் அறம் நினைந்து வாழ்தலும் – திரி:98/1

TOP


முதல்வன் (1)

முற்றினான் ஆகும் முதல்வன் நூல் பற்றினால் – சிறுபஞ்:6/2

TOP


முதல (1)

அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – குறள்:1 1/1

TOP


முதலா (1)

வளி முதலா எண்ணிய மூன்று – குறள்:95 1/2

TOP


முதலும் (1)

தொக்க வகையும் முதலும் அது ஆனால் – பழ:199/2

TOP


முதலை (1)

நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – குறள்:50 5/1

TOP


முதற்றே (1)

பகவன் முதற்றே உலகு – குறள்:1 1/2

TOP


முதன் (1)

முதன் – கைந்:14/4

TOP


முதியவரை (1)

முதியவரை பக்கத்து வையார் விதி முறையால் – ஆசாரக்:26/1

TOP


முதிர் (2)

முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த – ஐந்70:71/1
முதிர் மணி நாகம் அனுங்க முழங்கி – திணை50:28/2

TOP


முதிர்ந்த (1)

கன்றி முதிர்ந்த கழிய பல் நாள் செயினும் – பழ:204/1

TOP


முதிர்வு (1)

முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 6/1

TOP


முதிரா (1)

ஒருவந்தம் அன்றால் உறை முதிரா நீரால் – திணை150:103/1

TOP


முதிராது (1)

கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து – பழ:390/2

TOP


முதிரின் (3)

காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:24/3
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் – பழ:327/3
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின்
தாய் தாள் மேல் வீழ்ந்துவிடும் – பழ:327/3,4

TOP


முது (15)

முது நீர் பழனத்து தாமரை தாளின் – நான்மணி:0/3
மன்றில் முது மக்கள் வாழும் பதி இனிதே – இனிய40:18/1
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை – இனிய40:18/3
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் – ஐந்70:11/2
மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப – ஐந்70:40/1
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை – திணை50:42/1
ஊர் இல் வழி எழுந்த ஒற்றை முது மரனும் – ஆசாரக்:57/2
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து – பழ:21/2
முது நெய் தீது ஆகலோ இல் – பழ:70/4
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் – பழ:108/3
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும் – பழ:303/1
மொழிந்தார் முது நூலார் முன்பு – சிறுபஞ்:70/4
மூத்தார் இருந்துழி வேண்டார் முது நூலுள் – சிறுபஞ்:83/3
பாசி பசும் சுனை பாங்கர் அழி முது நீர் – கைந்:3/1
முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து – கைந்:39/1

TOP


முதுக்குறைந்தது (1)

முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் – குறள்:71 7/1

TOP


முதுமக்கள் (1)

முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கார் ஆய – பழ:209/1

TOP


முதுவருள் (1)

நன்று என்றவற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவா செறிவு – குறள்:72 5/1,2

TOP


முந்தி (1)

முந்தி இருப்ப செயல் – குறள்:7 7/2

TOP


முந்திரி (1)

முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை – நாலடி:35 6/3

TOP


முந்து (4)

முந்து தான் செய்த வினை – நான்மணி:42/4
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் – திணை150:104/2
குடி மடியும் தன்னினும் முந்து – குறள்:61 3/2
முந்து கிளவா செறிவு – குறள்:72 5/2

TOP


முந்துற (2)

முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை – இனிய40:0/3
முந்துற நாடி புறந்தரல் ஓம்புக – பழ:69/2

TOP


முந்துறாத (2)

வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை – பழ:2/3
கனா முந்துறாத வினை – பழ:2/4

TOP


முந்துறும் (3)

சூழினும் தான் முந்துறும் – குறள்:38 10/2
காயினும் தான் முந்துறும் – குறள்:71 7/2
மடி தற்று தான் முந்துறும் – குறள்:103 3/2

TOP


முந்தை (2)

முந்தை எழுத்தின் வரவு உணர்ந்து பிற்பாடு – திரி:56/1
முந்தை பழ வினையாய் தின்னும் இவை மூன்றும் – திரி:67/3

TOP


முந்தையோர் (2)

முந்தையோர் கண்ட முறை – ஆசாரக்:4/4
முந்தையோர் கண்ட முறை – ஆசாரக்:11/4

TOP


முந்நீர் (7)

துணி முந்நீர் துஞ்சாதது – ஐந்70:60/4
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர்
பண்டம் கொள் நாவாய் வழங்கும் துறைவனை – ஐந்70:61/1,2
எழிலும் முலையும் இரண்டிற்கும் முந்நீர்
பொழிலும் விலை ஆமோ போந்து – திணை150:15/3,4
முந்நீர் திரையின் எழுந்து இயங்கா மேதையும் – திரி:35/1
பார் எறியும் முந்நீர் துறைவ கடன் அன்றோ – பழ:101/3
முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர் – பழ:343/1
துணி முந்நீர் சேர்ப்பற்கு தூதோடு வந்த – கைந்:51/3

TOP


முந்நீரை (1)

ஐந்து உருவின் வில் எழுதி நால் திசைக்கும் முந்நீரை
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் – திணை150:104/1,2

TOP


முயக்கம் (1)

பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – குறள்:92 3/1

TOP


முயக்கிடை (1)

முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்பு உற்ற – குறள்:124 9/1

TOP


முயக்கு (4)

மாய மகளிர் முயக்கு – குறள்:92 8/2
அ மா அரிவை முயக்கு – குறள்:111 7/2
போழ படாஅ முயக்கு – குறள்:111 8/2
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு – குறள்:119 6/2

TOP


முயங்க (1)

கூடி முயங்க பெறின் – குறள்:133 10/2

TOP


முயங்கன்மின் (1)

காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின்
ஓதம் துவன்றும் ஒலி புனல் ஊரனை – ஐந்70:52/1,2

TOP


முயங்காக்கால் (1)

முயங்காக்கால் பாயும் பசலை மற்று ஊடி – நாலடி:40 1/1

TOP


முயங்கி (1)

மரீஇ பலரொடு பல் நாள் முயங்கி
பொரீஇ பொருள் தக்கார் கோடலே வேண்டும் – நாலடி:22 10/1,2

TOP


முயங்கிய (1)

முயங்கிய கைகளை ஊக்க பசந்தது – குறள்:124 8/1

TOP


முயங்கினேன் (1)

ஆர்வத்தின் ஆர முயங்கினேன் வேலனும் – ஐந்70:13/3

TOP


முயங்கும் (1)

விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என – நாலடி:40 2/2

TOP


முயல் (4)

திங்களில் தோன்றும் முயல் போலும் செம்பியன் – கள40:42/3
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – குறள்:78 2/1
நாய் நட்டால் நல்ல முயல் – பழ:14/4
முயல் விட்டு காக்கை தினல் – பழ:141/4

TOP


முயல்க (2)

முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு – பழ:49/3
முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார் – பழ:161/3

TOP


முயல்பவர்க்கு (1)

அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் – ஆசாரக்:96/3

TOP


முயல்வார் (1)

முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின் – நான்மணி:102/1

TOP


முயல்வாருள் (1)

முயல்வாருள் எல்லாம் தலை – குறள்:5 7/2

TOP


முயலப்படும் (1)

ஈண்டு முயலப்படும் – குறள்:27 5/2

TOP


முயலாதான் (1)

ஊக்கி அதன்கண் முயலாதான் நூக்கி – நாலடி:33 6/2

TOP


முயலான் (1)

என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான்
கொன்னே இருத்தல் குறை – ஏலாதி:37/3,4

TOP


முயலின் (1)

எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ் – ஏலாதி:77/3

TOP


முயலும் (2)

அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் – நாலடி:18 6/2
முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் – பழ:389/2

TOP


முயற்சி (4)

பெருமை முயற்சி தரும் – குறள்:62 1/2
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – குறள்:62 6/1
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் – குறள்:62 9/1
முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது – பழ:319/1

TOP


முயற்று (1)

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – குறள்:62 6/1

TOP


முயறல் (1)

முடிதல் எனைத்தும் உணரா முயறல்
கடிய கனைத்துவிடல் – பழ:309/3,4

TOP


முயறலே (1)

முயறலே வேண்டா முனிவரையானும் – பழ:237/1

TOP


முயறும் (1)

ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும் – பழ:36/2

TOP


முயன்று (2)

முட்டு ஆற்றுப்பட்டு முயன்று உள்ளூர் வாழ்தலின் – நாலடி:29 8/2
தலையே தவம் முயன்று வாழ்தல் ஒருவர்க்கு – நாலடி:37 5/1

TOP


முயிறு (1)

நிழற்கண் முயிறு ஆய்விடும் – சிறுபஞ்:96/4

TOP


முரசம் (2)

கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/1
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து – கள40:11/2

TOP


முரசின் (9)

வென்றி முரசின் இரங்கி எழில் வானம் – கார்40:35/3
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி – கள40:2/2
மழை குரல் மா முரசின் மல்கு நீர் நாடன் – கள40:3/3
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:8/4
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:22/5
பூம் தார் முரசின் பொரு புனல் நீர் நாடன் – கள40:32/3
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:41/4
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி – ஐந்50:4/2
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/2

TOP


முரசு (2)

முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி – பழ:151/2
முரசு அருவி ஆர்க்கும் மலை நாடற்கு என் தோள் – கைந்:5/3

TOP


முரசொடு (1)

அரசர் பிணம் கான்ற நெய்த்தோர் முரசொடு
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/1,2

TOP


முரண் (10)

பொரு முரண் ஆற்றுதல் இன்று – நாலடி:15 9/4
வான் ஏறு வானத்து உரற வய முரண்
ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப – கார்40:10/1,2
முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி – திணை50:12/1
முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம் – குறள்:50 2/1
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – குறள்:57 7/2
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே – பழ:28/3
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு – பழ:139/2
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண் கொண்டு எழுந்தாரை – பழ:148/1
முரண் கொண்டு மாறு ஆய உண்ணுமோ உண்ணா – பழ:239/3
முற்றாமை கேடு முரண் கேடு தெற்ற – சிறுபஞ்:48/2

TOP


முரல (1)

இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் – திணை50:16/2,3

TOP


முரலும் (3)

தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் – கார்40:29/2
படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம் – கார்40:32/3
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ – பழ:75/3

TOP


முரலுமாம் (1)

பாட்டு முரலுமாம் பண் – திணை150:143/4

TOP


முரி (2)

முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி – திணை50:12/1
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/3

TOP


முரித்து (1)

அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற – நாலடி:13 3/3

TOP


முரிந்தார் (1)

இடைக்கண் முரிந்தார் பலர் – குறள்:48 3/2

TOP


முரிந்து (1)

ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும் – குறள்:90 9/1,2

TOP


முரியும் (1)

பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம் – நான்மணி:72/2

TOP


முருக்கம் (1)

பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம்
என் உள் உறு நோய் பெரிது – திணை150:67/3,4

TOP


முருக்கி (2)

உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
கொல் யானை பாய குடை முருக்கி எவ்வாயும் – கள40:15/1

TOP


முருக்கிய (1)

உழலை முருக்கிய செம் நோக்கு எருமை – ஐந்70:46/1

TOP


முருக்கு (3)

எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/3
வல் வரும் காணாய் வயங்கி முருக்கு எல்லாம் – திணை150:66/1

TOP


முருகியம் (1)

முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க – கார்40:27/1

TOP


முருகு (2)

முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் – திணை50:46/1
முருகு வாய் முள் தாழை நீள் முகை பார்ப்பு என்றே – திணை150:36/1

TOP


முருங்கை (1)

கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை
நள்ளிய வேய் வாழ்பவர் நண்ணுபவோ புள்ளி – திணை150:91/1,2

TOP


முருந்து (2)

முருந்து ஏய் எயிறொடு தார் பூப்பித்திருந்தே – திணை150:116/2
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் – ஏலாதி:7/3

TOP


முல்லாய் (2)

கொன்றாய் குருந்தே கொடி முல்லாய் வாடினீர் – திணை150:81/1
குருந்தே கொடி முல்லாய் கொன்றாய் தளவே – திணை150:116/1

TOP


முல்லை (22)

முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் – நாலடி:5 5/1
முல்லை அலைக்கும் எயிற்றாய் நிரப்பு என்னும் – நாலடி:29 7/3
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் – கார்40:14/3
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் – கார்40:21/2
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ – கார்40:41/1
கொலை படை சால பரப்பிய முல்லை
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று – ஐந்50:3/2,3
முல்லை நறு மலர் ஊதி இரும் தும்பி – ஐந்50:6/1
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன – ஐந்50:9/3
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர – ஐந்70:15/2
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி – ஐந்70:20/2
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு – ஐந்70:21/2
முல்லை தளவொடு போது அவிழ எல்லி – ஐந்70:24/2
பல் நிற முல்லை அரும்ப பருவம் செய்து – திணை50:22/3
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி – திணை50:26/2
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/2
எல்லு நல் முல்லை தார் சேர்ந்த இரும் கூந்தல் – திணை50:38/3
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் – திணை150:105/2,3
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/3
குருந்தோடு முல்லை குலைத்தனகாண் நாமும் – திணை150:112/3
முல்லை புரையும் முறுவலாய் செய்வது என் – பழ:110/3
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை
கூர் எயிறு ஈன குருந்து அரும்ப ஓரும் – கைந்:25/1,2
முல்லை எயிறு ஈன – கைந்:34/1

TOP


முல்லைக்கு (1)

முல்லைக்கு தேரும் மயிலுக்கு போர்வையும் – பழ:361/1

TOP


முலை (24)

தம் நெறி பெண்டிர் தட முலை சேராரே – நாலடி:38 8/3
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம் – நாலடி:39 9/3
மாலை பரிந்திட்டு அழுதாள் வன முலை மேல் – நாலடி:40 7/3
கோல் நோக்கி வாழும் குடி எல்லாம் தாய் முலை
பால் நோக்கி வாழும் குழவிகள் வான – நான்மணி:26/1,2
முலை இல்லாள் பெண்மை விழைவு – இன்னா40:12/4
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து – ஐந்70:4/2
முலை வற்று விட்டன்று நீர் – ஐந்70:24/4
தளர் முலை பாராட்டி என்னுடைய பாவை – ஐந்70:47/3
மென் முலை மேல் ஊர்ந்த பசலை மற்று என் ஆம்கொல் – திணை50:22/1
பிதிரும் முலை மேல் சுணங்கு – திணை50:28/4
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி – திணை50:33/3
தான் தாயா கோங்கம் தளர்ந்து முலை கொடுப்ப – திணை150:65/1
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் – திணை150:70/3
கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம் – திணை150:108/1
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – குறள்:41 2/1
படாஅ முலை மேல் துகில் – குறள்:109 7/2
தாய் முலை உண்ணா குழவியும் சேய் மரபின் – திரி:84/2
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப – பழ:20/3
பூண் தாங்கு இள முலை பொற்றொடீஇ பூண்ட – பழ:112/3
சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி – பழ:134/2
தொடி தோள் மடவார் துணை முலை ஆகம் – பழ:222/1
பொன் வரை கோங்கு ஏர் முலை பூம் திருவேஆயினும் – சிறுபஞ்:43/3
ஏந்தல் இள முலை ஈர் எயிற்றாய் என் நெஞ்சு – கைந்:21/3
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா – கைந்:48/2

TOP


முலைக்கண் (1)

வளர் முலைக்கண் ஞெமுக்குவார் – ஐந்70:47/4

TOP


முலைக்கண்ணும் (1)

முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் – நாலடி:40 9/1

TOP


முலைக்கு (1)

அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு
நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி – திணை150:23/2,3

TOP


முலைகள் (1)

பொன் மெலியும் மேனியாள் பூம் சுணங்கு மென் முலைகள்
என் மெலிய வீங்கினவே பாவம் என்று என் மெலிவிற்கு – திணை150:21/1,2

TOP


முலைப்பால் (1)

நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால்
தார் சிதைக்கும் வேண்டா தழூஉ – திணை150:152/3,4

TOP


முலையாய் (6)

கோங்கு அரும்பு அன்ன முலையாய் பொருள் வயின் – நாலடி:40 10/3
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ – திணை50:24/1
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே – திணை50:25/3
பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் – திணை150:63/3
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் – சிறுபஞ்:46/3
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார் – கைந்:48/3

TOP


முலையார் (3)

மூத்தேம் இனி யாம் வரு முலையார் சேரியுள் – ஐந்70:45/2
பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான் – சிறுபஞ்:93/3
துயில் இன் இள முலையார் தோள் நயந்து வாழ் நின் – கைந்:38/3

TOP


முலையாலும் (1)

முலையாலும் பூணாலும் முன்கண் தாம் சேர்ந்த – திணை150:152/1

TOP


முலையாள் (3)

கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை – நாலடி:9 5/2
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் – திணை150:68/3
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் – திணை150:116/3

TOP


முலையினாள் (1)

தன்மை ஒழிய தரள முலையினாள்
மென்மை செய்திட்டாள் மிக – திணை150:146/3,4

TOP


முலையும் (2)

எழிலும் முலையும் இரண்டிற்கும் முந்நீர் – திணை150:15/3
கோல வன முலையும் புல்லினான் என்று எடுத்து – கைந்:44/3

TOP


முலையொடு (1)

முலையொடு சோர்கின்ற பொன் வண்ணம் அன்னோ – திணை50:19/3

TOP


முழ (1)

முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று – பழ:386/4

TOP


முழக்கம் (1)

மத முழக்கம் கேட்டல் இனிது – இனிய40:15/4

TOP


முழக்கும் (1)

மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன – ஐந்50:3/1

TOP


முழங்க (3)

முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார் – நான்மணி:35/3
இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ – கார்40:28/1
மத நாகம் மாறு முழங்க புதல் நாகம் – திணை150:117/2

TOP


முழங்கல் (1)

படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் – திணை150:115/1

TOP


முழங்கி (6)

முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க – கார்40:27/1
முழங்கி வில் கோலிற்று வான் – ஐந்70:22/4
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி
பெரும் பெயல் தாழ பெயர் குறி செய்தார் – திணை50:26/2,3
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து – திணை50:27/2
முதிர் மணி நாகம் அனுங்க முழங்கி
கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ – திணை50:28/2,3
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய – திணை150:93/3

TOP


முழங்கியது (1)

இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/2

TOP


முழங்கு (4)

முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:15 6/3
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் – கள40:40/3
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப – திணை150:57/3
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி – பழ:151/2

TOP


முழங்கும் (1)

பெய்ய எழிலி முழங்கும் திசை எல்லாம் – நாலடி:40 2/3

TOP


முழந்தாள் (1)

மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள்
கிழிந்தானை மூக்கு பொதிவு – பழ:347/3,4

TOP


முழம் (1)

முழம் குறைப்ப சாண் நீளுமாறு – பழ:211/4

TOP


முழவின் (1)

மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:31/3

TOP


முழவு (2)

தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:211/3
முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர் – பழ:343/1

TOP


முழவும் (1)

யாழும் குழலும் முழவும் இயைந்தென – திணை50:7/1

TOP


முழா (1)

சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் – கள40:20/3

TOP


முழு (5)

மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை – நாலடி:36 8/2
முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் – நாலடி:40 9/1
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6
முழு மக்கள் காதல் அவை – திரி:9/4
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/3

TOP


முழுகி (1)

மணலுள் முழுகி மறைந்து கிடக்கும் – பழ:184/3

TOP


முழுது (2)

முழுது உணர்ந்து மூன்று ஒழித்து மூவாதான் பாதம் – சிறுபஞ்:0/1
பழுது இன்றி ஆற்ற பணிந்து முழுது ஏத்தி – சிறுபஞ்:0/2

TOP


முழுதுடன் (2)

முழுதுடன் முன்னே வகுத்தவன் என்று – பழ:29/1
முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர் – பழ:343/1

TOP


முழுதும் (1)

மொழியாமை முன்னே முழுதும் கிளைஞர் – சிறுபஞ்:49/3

TOP


முழுமக்கள் (2)

முழுமக்கள் ஆகற்பாலார் – திரி:87/4
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் – பழ:72/2

TOP


முழை (1)

முழை உறை சீயமும் என்று இவை நான்கும் – ஆசாரக்:84/2

TOP


முள் (9)

முள் எயிறு ஏய்ப்ப வடிந்து – கார்40:21/4
கொடு முள் மடல் தாழை கூம்பு அவிழ்ந்த ஒண் பூ – ஐந்50:49/1
முள் உடை மூங்கில் பிணங்கிய சூழ் படப்பை – ஐந்70:36/1
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் – திணை50:16/3
முருகு வாய் முள் தாழை நீள் முகை பார்ப்பு என்றே – திணை150:36/1
மொழி காட்டாய்ஆயினும் முள் எயிற்றாள் சென்ற – திணை150:65/3
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – குறள்:88 9/1
முள்ளினால் முள் களையுமாறு – பழ:54/4
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் – ஏலாதி:7/3

TOP


முள்ளி (2)

பெருவாயின் முள்ளி என்பான் – ஆசாரக்:101/6
முள்ளி தேன் உண்ணுமவர் – பழ:274/4

TOP


முள்ளினால் (1)

முள்ளினால் முள் களையுமாறு – பழ:54/4

TOP


முள்ளுடை (1)

முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா – இன்னா40:33/2

TOP


முளரி (1)

முளரி மொழியாது உளரி கிளரி நீ – திணை150:126/2

TOP


முளி (1)

முளி புல்லும் கானமும் சேரார் தீக்கு ஊட்டார் – ஆசாரக்:56/1

TOP


முளிந்தாரை (1)

முளிந்தாரை தஞ்சம் மொழியலோ வேண்டா – பழ:42/2

TOP


முளை (3)

செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ – நாலடி:37 7/1
முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம் – நான்மணி:64/2
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் – திரி:83/2

TOP


முளைக்கும் (2)

முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் – நான்மணி:30/3
கிழங்கு உடைய எல்லாம் முளைக்கும் ஓர் ஆற்றான் – பழ:97/2

TOP


முளைத்த (1)

முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் – நான்மணி:30/3

TOP


முளைப்ப (1)

மால் மாலை தம்முன் நிறம் போல் மதி முளைப்ப
யான் மாலை ஆற்றேன் இனைந்து – திணை150:97/3,4

TOP


முற்பகல் (3)

முற்பகல் எல்லாம் குழம்பு ஆகி பிற்பகல் – கள40:1/3
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – குறள்:32 9/1
முற்பகல் கண்டான் பிறன் கேடு தன் கேடு – பழ:130/3

TOP


முற்பட்ட (1)

முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை – நாலடி:24 7/1

TOP


முற்ற (2)

முற்ற பகலும் முனியாது இனிது ஓதி – பழ:61/3
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற – பழ:141/2

TOP


முற்றல் (1)

முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை – நாலடி:24 7/1

TOP


முற்றலை (1)

முற்றலை நாடி கருமம் செய வையார் – பழ:373/2

TOP


முற்றனைத்தும் (1)

முற்றனைத்தும் உண்ணா தவர்க்கு ஈந்தார் மன்னராய் – சிறுபஞ்:69/3

TOP


முற்றாது (1)

முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும் – குறள்:75 7/1

TOP


முற்றாமை (1)

முற்றாமை கேடு முரண் கேடு தெற்ற – சிறுபஞ்:48/2

TOP


முற்றி (2)

முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் – நாலடி:2 9/3
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/3

TOP


முற்றிய (1)

முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – குறள்:68 6/1

TOP


முற்றியவரையும் (1)

முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி – குறள்:75 8/1

TOP


முற்றியும் (1)

முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும் – குறள்:75 7/1

TOP


முற்றினான் (1)

முற்றினான் ஆகும் முதல்வன் நூல் பற்றினால் – சிறுபஞ்:6/2

TOP


முற்று (3)

முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி – குறள்:75 8/1
முற்று நீர் ஆழி வரையகத்து ஈண்டிய – பழ:394/3
காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த – ஏலாதி:65/1

TOP


முற்றும் (2)

தம் கருமம் முற்றும் துணை – நாலடி:24 1/4
தொடங்கற்க எ வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடம் கண்ட பின் அல்லது – குறள்:50 1/1,2

TOP


முறி (7)

முறி ஆர் நறும் கண்ணி முன்னர் தயங்க – நாலடி:2 6/2
முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் – நாலடி:32 7/3
முறி எழில் மேனி பசப்ப அருள் ஒழிந்து – திணை50:15/3
நெறி வளர் நீள் வேங்கை கொட்கும் முறி வளர் – திணை150:7/2
நெறி திரிவார் இன்மையால் இல்லை முறி திரிந்த – திணை150:61/2
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – குறள்:112 3/1
முறி கிளர் நல் மலை நாடன் வருமே – கைந்:11/3

TOP


முறுக (1)

நல் சார்வு சார கெடுமே வெயில் முறுக
புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு – நாலடி:18 1/3,4

TOP


முறுவல் (7)

முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் – நாலடி:5 5/1
ஒண் தொடி நல்லார் முறுவல் கவின் கொள – திணை50:21/2
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே – திணை150:33/3
முகம் தாமரை முறுவல் ஆம்பல் கண் நீலம் – திணை150:72/1
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – குறள்:112 3/1
முறுவல் இனிதுரை கால் நீர் மணை பாய் – ஆசாரக்:54/1
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை – பழ:226/3

TOP


முறுவலாய் (1)

முல்லை புரையும் முறுவலாய் செய்வது என் – பழ:110/3

TOP


முறுவலார் (1)

முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:1/3

TOP


முறை (26)

அறப்பயன் யார்மாட்டும் செய்க முறை புதவின் – நாலடி:10 9/2
சிறுகா பெருகா முறை பிறழ்ந்து வாரா – நாலடி:11 10/1
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா – இன்னா40:5/3
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு – குறள்:39 8/1
தேர்ந்து செய்வஃதே முறை – குறள்:55 1/2
முறை காக்கும் முட்டா செயின் – குறள்:55 7/2
எண் பதத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன் – குறள்:55 8/1
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறை செய்யா – குறள்:56 8/1
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி – குறள்:56 9/1
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை – குறள்:68 7/1
முறை நிலை கோடா அரசும் சிறைநின்று – திரி:34/2
முறை செய்யான் பெற்ற தலைமையும் நெஞ்சின் – திரி:80/1
வெம் சின வேந்தன் முறை நெறியால் சேர்தலும் – திரி:98/2
முந்தையோர் கண்ட முறை – ஆசாரக்:4/4
முந்தையோர் கண்ட முறை – ஆசாரக்:11/4
துய்க்க முறை வகையால் ஊண் – ஆசாரக்:25/3
மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் – ஆசாரக்:61/2
என்றும் முறை கொண்டு கூறார் புலையரையும் – ஆசாரக்:80/3
நன்கு அறிவார் கூறார் முறை – ஆசாரக்:80/4
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை – பழ:21/3
முறை தெரிந்து செல்வர்க்கும் நல்கூர்ந்தவர்க்கும் – பழ:206/1
இறை திரியான் நேர் ஒத்தல் வேண்டும் முறை திரிந்து – பழ:206/2
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார் – முது:3 6/1
பொருள் நசை வேட்கையோன் முறை செயல் பொய் – முது:7 9/1
முறை இல் அரசன் நாடு நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 1/1
ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான் – முது:10 9/1

TOP


முறைக்கண்ணே (1)

மிடி என்னும் காரணத்தின் மேல் முறைக்கண்ணே
கடி என்றார் கற்று அறிந்தார் – நாலடி:6 6/3,4

TOP


முறைசெய்தல் (1)

முன்தான் தெரிந்து முறைசெய்தல் முன் இனிதே – இனிய40:35/2

TOP


முறைசெய்யா (1)

நாள்தொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன் – குறள்:56 3/1

TOP


முறைப்பட (1)

முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் – குறள்:64 10/1

TOP


முறைமை (1)

கண்ணோட்டம் இன்மை முறைமை தெரிந்து ஆள்வான் – நான்மணி:93/3

TOP


முறைமைக்கு (1)

முறைமைக்கு மூப்பு இளமை இல் – பழ:93/4

TOP


முறையர் (1)

இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற – குறள்:70 8/1

TOP


முறையால் (3)

கோள் முறையால் கோடல் இனிது – இனிய40:27/4
முதியவரை பக்கத்து வையார் விதி முறையால்
உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து – ஆசாரக்:26/1,2
அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால்
நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால் – பழ:387/2,3

TOP


முறையாளர் (2)

மேல் முறையாளர் தொழில் – திரி:2/4
நூல் முறையாளர் துணிவு – ஆசாரக்:61/3

TOP


முறையான் (5)

உறல் முறையான் உள் பகை தோன்றின் இறல் முறையான் – குறள்:89 5/1
உறல் முறையான் உள் பகை தோன்றின் இறல் முறையான்
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:89 5/1,2
வால் முறையான் வந்த நான் மறையாளரை – ஆசாரக்:61/1
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் – ஏலாதி:67/3
இழி கதி இ முறையான் ஏழு – ஏலாதி:67/4

TOP


முறையும் (1)

மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும்
இறை வகையான் நின்றுவிடும் – நான்மணி:39/3,4

TOP


முறையொடு (1)

மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு
வென்றி அறிப அரசர்கள் என்றும் – நான்மணி:88/1,2

TOP


முன் (104)

உலவா முன் ஒப்புரவு ஆற்றுமின் யாரும் – நாலடி:3 2/3
தவத்தின் முன் நில்லாதாம் பாவம் விளக்கு நெய் – நாலடி:6 1/2
தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க – நாலடி:12 7/1
முன் துற்றும் துற்றினை நாளும் அறம் செய்து – நாலடி:19 10/1
கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை – நாலடி:22 5/3
எழுத்து ஓலை பல்லார் முன் நீட்ட விளியா – நாலடி:26 3/3
உரையாமை முன் உணரும் ஒண்மை உடையார்க்கு – நாலடி:30 2/3
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன்
சொல் ஞானம் சோர விடல் – நாலடி:32 1/3,4
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று – நான்மணி:8/1
உற்றார் முன் தோன்றா உறா முதல் தெற்றென – நான்மணி:8/2
வெகுண்டார் முன் தோன்றா கெடும் – நான்மணி:8/4
மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த – நான்மணி:34/1
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் – நான்மணி:34/2
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் – நான்மணி:44/2
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் – நான்மணி:45/4
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் – நான்மணி:59/3
வள்ளல்கள் இன்மை பரிசிலர்க்கு முன் இன்னா – இன்னா40:9/2
ஊனை தின்று ஊனை பெருக்குதல் முன் இன்னா – இன்னா40:22/2
நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே – இனிய40:1/2
மனை வாழ்க்கை முன் இனிது மாணாதாம்ஆயின் – இனிய40:2/2
ஏவது மாறா இளம் கிளைமை முன் இனிதே – இனிய40:3/1
ஊனை தின்று ஊனை பெருக்காமை முன் இனிதே – இனிய40:4/2
கொல்லாமை முன் இனிது கோல் கோடி மாராயன் – இனிய40:5/1
செய்யாமை முன் இனிது செங்கோலன் ஆகுதல் – இனிய40:5/2
ஆற்றும் துணையால் அறம் செய்கை முன் இனிதே – இனிய40:6/1
பந்தம் உடையான் படையாண்மை முன் இனிதே – இனிய40:7/2
ஊரும் கலி மா உரன் உடைமை முன் இனிதே – இனிய40:8/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே – இனிய40:8/3
தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே – இனிய40:9/1
மானம் அழிந்த பின் வாழாமை முன் இனிதே – இனிய40:13/1
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே – இனிய40:16/1
மிக்காரை சேர்தல் மிக மாண முன் இனிதே – இனிய40:16/2
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே – இனிய40:17/2
பட்டாங்கு பேணி பணிந்து ஒழுகல் முன் இனிதே – இனிய40:19/2
ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே – இனிய40:23/2
ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே – இனிய40:25/1
தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:27/1
மானம் பட வரின் வாழாமை முன் இனிதே – இனிய40:27/2
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலையாமை முன் இனிதே – இனிய40:28/1
பற்று அமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன் இனிதே – இனிய40:32/2
தானே மடிந்து இரா தாளாண்மை முன் இனிதே – இனிய40:33/2
எல்லி பொழுது வழங்காமை முன் இனிதே – இனிய40:34/1
முன்தான் தெரிந்து முறைசெய்தல் முன் இனிதே – இனிய40:35/2
அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே – இனிய40:36/1
நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:38/2
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே – இனிய40:39/1
தொடி பொலி முன் கையாள் தோள் துணையா வேண்டி – கார்40:19/3
முன் கிளர்ந்து எய்தல் முடி – திணை150:53/4
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப – திணை150:57/3
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் – திணை150:120/3
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு – திணை150:135/2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன்
ஏறு போல் பீடு நடை – குறள்:6 9/1,2
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் – குறள்:19 4/2
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல – குறள்:20 2/1
வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் – குறள்:25 10/1
நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – குறள்:34 5/1
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – குறள்:40 5/1
கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன்
சொல்லாது இருக்க பெறின் – குறள்:41 3/1,2
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும் – குறள்:45 2/1
யா உள முன் நிற்பவை – குறள்:64 6/2
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – குறள்:72 4/1
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன்
வான் சுதை வண்ணம் கொளல் – குறள்:72 4/1,2
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – குறள்:72 8/1
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் – குறள்:72 10/2
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன்
கற்ற செல சொல்லுவார் – குறள்:73 2/1,2
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – குறள்:73 4/1
என்னை முன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர் என்னை – குறள்:78 1/1
முன் நின்று கல் நின்றவர் – குறள்:78 1/2
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – குறள்:106 3/1
பெற்றத்துள் கோல் இன்றி சேறலும் முன் தன்னை – திரி:4/2
எய்துவது எய்தாமை முன் காத்தல் வைகலும் – திரி:61/2
நன்றி பயன் தூக்கா நாண் இலியும் சான்றோர் முன்
மன்றில் கொடும்பாடு உரைப்பானும் நன்று இன்றி – திரி:62/1,2
முன் துவ்வார் முன் எழார் மிக்கு உறார் ஊணின்கண் – ஆசாரக்:24/1
முன் துவ்வார் முன் எழார் மிக்கு உறார் ஊணின்கண் – ஆசாரக்:24/1
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி – ஆசாரக்:29/2
முன் ஒளியும் பின் ஒளியும் அற்று – ஆசாரக்:51/3
எங்கு உற்று சேறிரோ என்னாரே முன் புக்கு – ஆசாரக்:58/2
மறந்தும் குரவர் முன் சொல்லாமை மூன்றும் – ஆசாரக்:63/2
இறைவர் முன் செல்வமும் கல்வியும் தேசும் – ஆசாரக்:71/1
இவையும் பெரியார் முன் செய்யாரே செய்யின் – ஆசாரக்:73/2
பெரியார் முன் யாதும் உரையார் பழி அவர் – ஆசாரக்:97/2
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன்
சொல்லுங்கால் சோர்வு படுதலால் நல்லாய் – பழ:2/1,2
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன்
சொல்லிய நல்லவும் தீய ஆம் எல்லாம் – பழ:3/1,2
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே – பழ:28/3
முன் இன்னார்ஆயினும் மூடும் இடர் வந்தால் – பழ:66/1
முன் நின்று கூறும் குறளை தெரிதலால் – பழ:113/3
மரம் போல் வலிய மனத்தாரை முன் நின்று – பழ:140/1
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண் கொண்டு எழுந்தாரை – பழ:148/1
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன்
சொல்லொடு ஒருப்படார் சோர்வு இன்றி மாறுபவே – பழ:193/2,3
ஆமாலோ என்று பெரியாரை முன் நின்று – பழ:233/1
முன் பிறர்க்கு ஓடி மொழியற்க தின்குறுவான் – பழ:257/2
முன் கை நெடியார்க்கு தோள் – பழ:267/4
முன் பெரிய நல்வினை முட்டு இன்றி செய்யாதார் – பழ:312/1
முன் இன்னா மூத்தார் வாய் சொல் – பழ:357/4
நன்று உணர்வார் முன் கல்லான் நாவும் சாம் ஒன்றானை – சிறுபஞ்:8/2
பூதரே முன் பொருள் செய்யாதார் ஆதரே – சிறுபஞ்:18/2
செய்ததனான் ஆகும் செழும் குலம் முன் செய்த – சிறுபஞ்:33/2
கொல்லாமை நன்று கொழிக்குங்கால் பல்லார் முன்
பேணாமை பேணும் தகைய சிறிய எனினும் – சிறுபஞ்:37/2,3
என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற – சிறுபஞ்:54/2
வரு நோய்கள் முன் நாளில் தீர்த்தாரே இ நாள் – சிறுபஞ்:74/3
உண்பது முன் ஈவான் குழவி பலி கொடுப்பான் – சிறுபஞ்:77/3
முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று – முது:1 10/1
ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான் – ஏலாதி:58/3
பற்றுதல் இன்றி விடுதல் முன் சொல்லும் மேல் – ஏலாதி:73/3

TOP


முன்கண் (1)

முலையாலும் பூணாலும் முன்கண் தாம் சேர்ந்த – திணை150:152/1

TOP


முன்கை (5)

முன்கை இறப்ப துறந்தார் வரல் கூறும் – கார்40:9/3
துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறை இறவாநின்ற வளை – குறள்:116 7/1,2
முன்கை வளையும் தொடும் – பழ:384/4
தொடி முன்கை நல்லாய் அ தொக்க பொருளை – பழ:396/1
பொறாஅ என் முன்கை வளை – கைந்:58/4

TOP


முன்தான் (1)

முன்தான் தெரிந்து முறைசெய்தல் முன் இனிதே – இனிய40:35/2

TOP


முன்பு (1)

மொழிந்தார் முது நூலார் முன்பு – சிறுபஞ்:70/4

TOP


முன்றில் (4)

தோழியர் சூழ துறை முன்றில் ஆடுங்கால் – ஐந்50:37/1
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில்
தவழ் திரை சேர்ப்பன் வருவான்கொல் தோழி – திணை50:50/2,3
முன்றில் இள மணல் மேல் மொய்த்து – திணை150:56/4
நிலவு கொடும் கழி நீந்தி நம் முன்றில்
புலவு திரை பொருத போழ்து – கைந்:57/3,4

TOP


முன்றிலோ (1)

ஒன்று உறா முன்றிலோ இல் – பழ:171/4

TOP


முன்றுறை (1)

முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான் – பழ:404/3

TOP


முன்னது (1)

வாய் முன்னது ஆக வலிப்பினும் போகாதே – பழ:156/3

TOP


முன்னம் (6)

முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் – நான்மணி:30/3
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம்
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் – நான்மணி:45/3,4
முன்னவாம் முன்னம் அறிந்தார்கட்கு என்னும் – நான்மணி:66/2
முன்னம் உணர்ந்த வளை – குறள்:128 7/2
இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம்
எழுதினான் ஓலை பழுது – பழ:29/3,4
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே – பழ:301/3

TOP


முன்னர் (15)

முறி ஆர் நறும் கண்ணி முன்னர் தயங்க – நாலடி:2 6/2
எய்தி இருந்த அவை முன்னர் சென்று எள்ளி – நாலடி:33 5/1
போற்றாதார் முன்னர் செலவு – நான்மணி:6/4
நன்றி சாம் நன்று அறியாதார் முன்னர் சென்ற – நான்மணி:44/1
பாடல் சாம் பண் அறியாதார் முன்னர் ஊடல் சாம் – நான்மணி:44/3
வாலிழையார் முன்னர் வனப்பு இலான் பாடு இலன் – நான்மணி:96/1
பேதையார் முன்னர் படின் – நான்மணி:96/4
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் – குறள்:44 5/1
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர்
வைத்தூறு போல கெடும் – குறள்:44 5/1,2
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு – குறள்:72 6/2
பகை முன்னர் வாழ்க்கை செயலும் தொகை நின்ற – திரி:4/1
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே – பழ:234/3
வலி முன்னர் வை பாரம் இல் – பழ:234/4
மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் – சிறுபஞ்:15/2
பழன வயல் ஊரன் பாண எம் முன்னர்
பொழென பொய் கூறாது ஒழி – கைந்:37/3,4

TOP


முன்னரே (2)

முன்னரே சாம் நாள் முனி தக்க மூப்பு உள – நாலடி:10 2/1
அன்னரே ஆவர் அவரவர்க்கு முன்னரே
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/2,3

TOP


முன்னவாம் (1)

முன்னவாம் முன்னம் அறிந்தார்கட்கு என்னும் – நான்மணி:66/2

TOP


முன்னாயின் (1)

மூத்தேம் இனி பாண முன்னாயின் நாம் இளையேம் – கைந்:45/1

TOP


முன்னி (2)

நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் – ஐந்70:34/3
பின்னை உரைக்கப்படற்பாலான் முன்னி
மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள் – பழ:347/2,3

TOP


முன்னிய (2)

முன்னிய செய்யும் திரு – நான்மணி:38/4
கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும் முன்னிய
பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் – திரி:38/2,3

TOP


முன்னியது (1)

முன்னியது எய்தாமை இல் – பழ:161/4

TOP


முன்னும் (2)

யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் – பழ:73/1
முன்னும் ஒரு கால் பிழைப்பு ஆன்றார் ஆற்றவும் – பழ:221/1

TOP


முன்னுற (1)

முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை – குறள்:54 5/1

TOP


முன்னே (7)

பின் ஆவது என்று பிடித்து இரார் முன்னே
கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் – நாலடி:1 5/2,3
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் – நாலடி:28 8/3
மூப்பு மேல் வாராமை முன்னே அற வினையை – நாலடி:33 6/1
முழுதுடன் முன்னே வகுத்தவன் என்று – பழ:29/1
இயல் பகை வெல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்னே
அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால் – பழ:51/1,2
மாய்வதன் முன்னே வகைப்பட்ட நல் வினையை – பழ:261/1
மொழியாமை முன்னே முழுதும் கிளைஞர் – சிறுபஞ்:49/3

TOP


முன்னை (4)

முன்னை வினை ஆய்விடும் – நாலடி:11 7/4
முன்னை ஒருவன் வினை சுடும் வேந்தனையும் – நான்மணி:49/3
முன்னை உரையார் புறமொழி கூற்று இன்னா – இன்னா40:32/2
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து – பழ:325/1

TOP


முனா (1)

நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய – திணை150:151/2

TOP


முனி (4)

முன்னரே சாம் நாள் முனி தக்க மூப்பு உள – நாலடி:10 2/1
மூடர் முனி தக்க சொல்லுங்கால் கேடு அரும் சீர் – நாலடி:32 6/2
இனி வரையாய் என்று எண்ணி சொல்வேன் முனி வரையுள் – திணை150:27/2
முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கார் ஆய – பழ:209/1

TOP


முனிதக்கான் (1)

முனிதக்கான் என்பான் முகன் ஒழிந்து வாழ்வான் – நான்மணி:58/2

TOP


முனிந்தார் (1)

முனிந்தார் முனிவு ஒழிய செய்யுட்கண் முத்து – திணை150:154/1

TOP


முனிந்து (1)

கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து
பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் – திரி:39/2,3

TOP


முனிய (1)

பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான் – குறள்:20 1/1

TOP


முனியா (2)

முனியா ஒழுக்கத்தவன் – நான்மணி:58/5
ஊர் முனியா செய்து ஒழுகும் ஊக்கம் மிக இனிதே – இனிய40:33/1

TOP


முனியாதார் (2)

இனியவே செய்ப அமைந்தார் முனியாதார்
முன்னிய செய்யும் திரு – நான்மணி:38/3,4
முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார்
முன்னியது எய்தாமை இல் – பழ:161/3,4

TOP


முனியாது (2)

முட்டிகை போல முனியாது வைகலும் – நாலடி:21 8/1
முற்ற பகலும் முனியாது இனிது ஓதி – பழ:61/3

TOP


முனியார் (5)

பிறப்பினை யாரும் முனியார் பிறப்பினுள் – நாலடி:18 4/2
முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின் – நான்மணி:102/1
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய – நான்மணி:102/2
முனியார் துனியார் முகத்து எதிர் நில்லார் – ஆசாரக்:69/1
முனியார் செயினும் மொழியால் முடியா – பழ:236/2

TOP


முனியார்கொல் (1)

முனியார்கொல் தாம் வாழும் நாள் – நாலடி:34 8/4

TOP


முனிவ (1)

உரையிடை ஆய்ந்து உரையார் ஊர் முனிவ செய்யார் – ஆசாரக்:83/2

TOP


முனிவர் (1)

முகத்தான் நோய் செய்வர் மகளிர் முனிவர்
தவத்தான் தருக்குவர் நோய் – நான்மணி:12/3,4

TOP


முனிவரையானும் (1)

முயறலே வேண்டா முனிவரையானும்
இயல்பு இன்னர் என்பது இனத்தான் அறிக – பழ:237/1,2

TOP


முனிவான் (1)

முடியும்கொல் என்று முனிவான் ஒருவன் – கைந்:12/3

TOP


முனிவித்தல் (1)

இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து – பழ:276/3

TOP


முனிவினால் (1)

முனிவினால் கண்பாடு இலர் – நாலடி:37 6/4

TOP


முனிவு (3)

கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் – திணை150:153/2
முனிந்தார் முனிவு ஒழிய செய்யுட்கண் முத்து – திணை150:154/1
முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார் – பழ:161/3

TOP


முனை (3)

நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால் – திணை150:152/3
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – குறள்:75 9/1
வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு – சிறுபஞ்:13/3

TOP


முனையும் (1)

கறுத்த பகை முனையும் கள்ளாட்டுக்கண்ணும் – ஆசாரக்:55/1

TOP


முனையுள்ளும் (1)

ஆர்த்த முனையுள்ளும் வேறு இடத்தும் ஓத்தும் – ஏலாதி:62/2

TOP


முனைவயின் (1)

வேட்ட முனைவயின் சேறிரோ ஐய நீர் – ஐந்50:34/3

TOP