பௌ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பௌநற்பவன் 1
பெளவம் 2

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பௌநற்பவன் (1)

கிரிதன் பௌநற்பவன் பேர் – ஏலாதி:30/4

TOP


பெளவம் (2)

பறை குரல் ஏறொடு பெளவம் பருகி – கார்40:17/2
பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:37/3

TOP