பெ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெட்டக்கது 1
பெட்டவை 1
பெட்டாங்கு 2
பெட்டார் 1
பெட்டு 3
பெட்ப 2
பெட்பவே 1
பெடை 3
பெடையோடு 2
பெண் 32
பெண்டாட்டி 2
பெண்டிர் 16
பெண்டிர்க்கு 2
பெண்டிர்கள் 1
பெண்டிராளன் 1
பெண்டிரும் 2
பெண்டிரை 2
பெண்ணின் 3
பெண்ணினான் 1
பெண்ணினுள் 1
பெண்ணுக்கு 1
பெண்ணும் 1
பெண்ணுள் 1
பெண்ணே 1
பெண்ணேல் 1
பெண்ணை 5
பெண்ணைத்து 1
பெண்ணையை 1
பெண்ணைஅம் 1
பெண்பால் 1
பெண்பாலும் 1
பெண்பாலை 2
பெண்மை 7
பெய் 9
பெய்க 2
பெய்த 8
பெய்தால் 1
பெய்தாள் 1
பெய்து 10
பெய்துவிடல் 1
பெய்துவிடும் 1
பெய்ய 1
பெய்யல் 1
பெய்யா 1
பெய்யாக்கண்ணும் 1
பெய்யாது 1
பெய்யார் 1
பெய்யில் 1
பெய்யும் 2
பெய்யுமாம் 1
பெய்வளாய் 1
பெய்வான் 1
பெய 1
பெயர் 5
பெயர்த்து 4
பெயர்த்தே 1
பெயர்ந்தாள் 1
பெயர்ந்து 1
பெயர்ந்தேன் 1
பெயர 1
பெயரா 2
பெயராது 1
பெயரார் 1
பெயரானே 1
பெயரினும் 1
பெயல் 14
பெயலும் 1
பெயற்பால் 1
பெயின் 1
பெயினும் 1
பெரிதால் 1
பெரிது 37
பெரிதும் 5
பெரிதுஆயினும் 1
பெரிதே 1
பெரிய 11
பெரியதன் 1
பெரியது 2
பெரியதோர் 1
பெரியர் 5
பெரியரா 1
பெரியராய் 1
பெரியரான் 1
பெரியவர் 3
பெரியவர்கண் 1
பெரியவாம் 1
பெரியார் 26
பெரியார்க்கு 2
பெரியார்க்கும் 1
பெரியார்க்கேஆயினும் 1
பெரியார்கண் 1
பெரியாரகத்து 1
பெரியாரால் 1
பெரியாரை 9
பெரியாரோடு 1
பெரியாற்கு 1
பெரியானும் 1
பெரியோர் 3
பெரியோர்க்கு 1
பெரு 28
பெருக்க 2
பெருக்கத்தின் 1
பெருக்கத்து 1
பெருக்கம் 2
பெருக்கமும் 1
பெருக்கலும் 2
பெருக்கற்கு 1
பெருக்காமை 1
பெருக்கி 2
பெருக்குக 1
பெருக்குதல் 2
பெருகல் 1
பெருகலின் 2
பெருகா 2
பெருகி 2
பெருகியக்கண்ணும் 1
பெருகின் 4
பெருகினும் 2
பெருகும் 7
பெருகுமால் 1
பெருகுவது 1
பெருந்தக்கார் 1
பெருந்தகை 1
பெருந்தகைமை 2
பெருந்தகையான்கண் 1
பெருந்தோள் 1
பெரும் 85
பெருமான் 1
பெருமித 1
பெருமிதத்தின் 1
பெருமிதம் 5
பெருமை 32
பெருமைக்கும் 1
பெருமையின் 1
பெருமையும் 1
பெருமையை 2
பெருவாயின் 1
பெற்ற 22
பெற்றக்கடைத்தும் 1
பெற்றக்கால் 3
பெற்றத்தால் 1
பெற்றத்துள் 1
பெற்றதனால் 1
பெற்றதாம் 1
பெற்றம் 1
பெற்றவர் 1
பெற்றார் 1
பெற்றாரின் 1
பெற்றாரே 1
பெற்றால் 5
பெற்றாலும் 1
பெற்றாள் 4
பெற்றான் 8
பெற்றானும் 1
பெற்றானே 1
பெற்றானேல் 1
பெற்றானை 2
பெற்றி 5
பெற்றியாக 1
பெற்றியார் 1
பெற்றியானும் 1
பெற்றிருந்தும் 1
பெற்றிலேம் 1
பெற்று 4
பெற்றும் 1
பெற்றுவிடும் 1
பெற்றேம் 1
பெற 2
பெறல் 7
பெறலின் 2
பெறற்கு 1
பெறற்பால் 1
பெறா 1
பெறார் 1
பெறாஅது 2
பெறாஅமை 1
பெறாஅர் 1
பெறாஅவிடின் 1
பெறாஅஅன் 1
பெறின் 26
பெறினும் 17
பெறு 4
பெறுகுவம்கொல்லோ 1
பெறுதல் 6
பெறுதலால் 1
பெறுதிக்கண் 1
பெறுதியோ 1
பெறுப 2
பெறுபவே 3
பெறுபவோ 1
பெறும் 12
பெறுமவற்றுள் 1
பெறுமாறு 2
பெறுமின் 1
பெறுவதனால் 1
பெறுவதாம் 1
பெறுவது 5
பெறுவர் 3
பெறுவர்ஆயின் 1
பெறுவான் 1
பெறூஉம் 3
பெறேம் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பெட்டக்கது (1)

பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – குறள்:74 2/1

TOP


பெட்டவை (1)

பெரு வகைத்துஆயினும் பெட்டவை செய்யார் – இனிய40:22/3

TOP


பெட்டாங்கு (2)

பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையிலி முட்டினும் – நான்மணி:89/2
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி – திரி:99/2

TOP


பெட்டார் (1)

பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்று அவர் – குறள்:118 8/1

TOP


பெட்டு (3)

பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து – குறள்:15 1/1
பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் – குறள்:91 8/2
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – குறள்:130 3/2

TOP


பெட்ப (2)

பேணியார் பெட்ப செயின் – குறள்:126 7/2
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – குறள்:128 6/1

TOP


பெட்பவே (1)

பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை – குறள்:129 3/1

TOP


பெடை (3)

பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல் – நாலடி:5 8/3
பெரும் புற வாளை பெடை கதூஉம் ஊரன் – திணை50:39/2
தண் கயத்து தாமரை நீள் சேவலை தாழ் பெடை
புண் கயத்து உள்ளும் வயல் ஊர வண் கயம் – திணை150:142/1,2

TOP


பெடையோடு (2)

விரி பெடையோடு ஆடி விட்டு அற்று – நாலடி:24 10/4
கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு
தவழும் இரும் கழி சேர்ப்ப என் தோழி – ஐந்70:67/2,3

TOP


பெண் (32)

வம்பலம் பெண் மரீஇ மைந்துற்று நம்பும் – நாலடி:9 7/2
பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ – நாலடி:26 1/3
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி – நாலடி:36 4/3
மட மொழி மாதராள் பெண் – நாலடி:39 4/4
பெண் நன்று பீடு இலா மாந்தரின் பண் அழிந்து – நான்மணி:13/2
பெண் இனிது பேணி வழிபடின் பண் இனிது – நான்மணி:36/3
அறிவு உடையாள் இல்வாழ்க்கை பெண் என்ப சேனை – நான்மணி:52/3
அணங்கல் வணங்கின்று பெண் – நான்மணி:88/4
வாரி சிறிதுஆயின் பெண் ஊரும் மேலை – நான்மணி:99/2
பெண் இயல் நல்லாய் பிரிந்தார் வரல் கூறும் – கார்40:8/2
எண் கிடந்த நாளான் இகழ்ந்து ஒழுக பெண் கிடந்த – திணை150:146/2
பெண் கிடந்த தன்மை பிறிதுஅரோ பண் கிடந்து – திணை150:149/2
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – குறள்:6 6/2
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று – குறள்:41 2/2
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – குறள்:91 2/1
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – குறள்:91 7/1
பெண் ஏவல் செய்வார்கண் இல் – குறள்:91 9/2
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் – குறள்:91 10/2
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – குறள்:109 3/2
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – குறள்:109 4/1
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது – குறள்:128 2/2
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – குறள்:132 1/1
பெண் விழைந்து பின் செலினும் தன் செலவில் குன்றாமை – திரி:29/1
பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு – பழ:318/4
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1
கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண் மகன் தந்தைக்கு – சிறுபஞ்:13/1
பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீ பெண் கிளைமை – சிறுபஞ்:23/3
திறவது தீ பெண் தொழில் – சிறுபஞ்:23/4
அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் – சிறுபஞ்:51/3
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு – சிறுபஞ்:60/1
வரைவு இல்லா பெண் வையார் மண்ணை புற்று ஏறார் – சிறுபஞ்:78/1

TOP


பெண்டாட்டி (2)

கொண்டான் குறிப்பு அறிவாள் பெண்டாட்டி கொண்டன – திரி:96/1
தாய் இழந்த பிள்ளை தலை இழந்த பெண்டாட்டி
வாய் இழந்த வாழ்வினார் வாணிகம் போய் இழந்தார் – ஏலாதி:78/1,2

TOP


பெண்டிர் (16)

கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
புடை பெண்டிர் மக்களும் கீழும் பெருகி – நாலடி:37 8/2
தம் நெறி பெண்டிர் தட முலை சேராரே – நாலடி:38 8/3
பெரும் பெயர் பெண்டிர் எனினும் விரும்பி – நாலடி:39 1/2
பிணி அன்னர் பின் நோக்கா பெண்டிர் உலகிற்கு – நான்மணி:31/1
ஒன்று ஊக்கல் பெண்டிர் தொழில் நலம் என்றும் – நான்மணி:84/1
நாணின் வரை நிற்பர் நல் பெண்டிர் நட்டு அமைந்த – நான்மணி:87/3
பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள்:6 8/1
விழைவு இலா பெண்டிர் தோள் சேர்வும் உழந்து – திரி:5/2
உடுத்தாடை இல்லாதார் நீராட்டும் பெண்டிர்
தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு – திரி:71/1,2
மூத்தார் இளையார் பசு பெண்டிர் என்று இவர்கட்கு – ஆசாரக்:64/2
எடுத்து உரையார் பெண்டிர் மேல் நோக்கார் செவி சொல்லும் – ஆசாரக்:75/2
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் – பழ:374/4
செய்வதே பெண்டிர் சிறப்பு – சிறுபஞ்:41/4
பெண்டிர் வெய்யோர்க்கு படு பழி எளிது – முது:8 8/1
தளையாளர் தாப்பாளர் தாழ்ந்தவர் பெண்டிர்
உளையாளர் ஊண் ஒன்றும் இல்லார் கிளைஞராய் – ஏலாதி:56/1,2

TOP


பெண்டிர்க்கு (2)

பெண்டிர்க்கு உரை பாண உய்த்து – ஐந்70:46/4
மிக கிழமை உண்டுஎனினும் வேண்டாவே பெண்டிர்க்கு
உவப்பன வேறாய்விடும் – ஆசாரக்:82/3,4

TOP


பெண்டிர்கள் (1)

உரல் களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும் – ஆசாரக்:99/1

TOP


பெண்டிராளன் (1)

பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை – நான்மணி:94/3

TOP


பெண்டிரும் (2)

பெண்டிரும் வாழாரோ மற்று – நாலடி:20 4/4
இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் – குறள்:92 10/1

TOP


பெண்டிரை (2)

நிறை மாண்பு இல் பெண்டிரை நீக்கல் இனிதே – இனிய40:10/2
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் – திரி:9/2

TOP


பெண்ணின் (3)

பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – குறள்:6 4/1
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – குறள்:114 7/2
படைதனக்கு யானை வனப்பு ஆகும் பெண்ணின்
இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பு ஆம் நடைதனக்கு – சிறுபஞ்:5/1,2

TOP


பெண்ணினான் (1)

பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான் – குறள்:128 10/1

TOP


பெண்ணினுள் (1)

பெண்ணினுள் கற்புடையாள் பெற்றானும் உண்ணு நீர் – திரி:16/2

TOP


பெண்ணுக்கு (1)

பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாணுடைமை நண்ணும் – திரி:52/2

TOP


பெண்ணும் (1)

எதிர் நிற்கும் பெண்ணும் இயல்பு இல் தொழும்பும் – திரி:67/1

TOP


பெண்ணுள் (1)

கண்ணுள்ளும் காண்புழி காதற்றாம் பெண்ணுள்
உரு இன்றி மாண்ட உளவாம் ஒருவழி – நான்மணி:62/1,2

TOP


பெண்ணே (1)

பெண்ணே பெருமை உடைத்து – குறள்:91 7/2

TOP


பெண்ணேல் (1)

நாண் எளிது பெண்ணேல் நகை எளிது நட்டானேல் – சிறுபஞ்:94/1

TOP


பெண்ணை (5)

எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே – நாலடி:22 6/3
பெண்ணை மேல் சேக்கும் வணர் வாய் புணர் அன்றில் – ஐந்70:64/2
மடல் அணி பெண்ணை மலி திரை சேர்ப்ப – பழ:225/3
ஒடுங்கு மடல் பெண்ணை அன்றிற்கும் சொல்லேன் – கைந்:50/2
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை
தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – கைந்:57/1,2

TOP


பெண்ணைத்து (1)

அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் – திணை150:56/3

TOP


பெண்ணையை (1)

ஆஅய் வளர்ந்த அணி நெடும் பெண்ணையை
ஏஎய் இரவு எல்லாம் காத்தாலும் வாஅய் – பழ:205/1,2

TOP


பெண்ணைஅம் (1)

பெண்ணைஅம் தோட்டம் பெரு வளி புக்கு அற்றே – கள40:24/3

TOP


பெண்பால் (1)

பெண்பால் கொழுநன் வழி செலவும் இ மூன்றும் – திரி:98/3

TOP


பெண்பாலும் (1)

வேண்டாது விட்டு ஒழிந்த பெண்பாலும் யாண்டானும் – திரி:55/2

TOP


பெண்பாலை (2)

பரந்து ஒழுகும் பெண்பாலை பாசம் என்பானும் – திரி:73/2
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் – திரி:94/2

TOP


பெண்மை (7)

குளத்துக்கு அணி என்ப தாமரை பெண்மை
நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம் தனக்கு அணியாம் – நான்மணி:9/2,3
முலை இல்லாள் பெண்மை விழைவு – இன்னா40:12/4
பெண்மை நயவாதவன் – குறள்:15 7/2
பெண்மை நயவாமை நன்று – குறள்:15 10/2
பெண்மை உடைக்கும் படை – குறள்:126 8/2
பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான் – குறள்:128 10/1
நாண் இன்றி ஆகாது பெண்மை நயவிய – பழ:400/1

TOP


பெய் (9)

ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து – நாலடி:24 9/1
பஞ்சி பெய் தாலமே போன்ற புனல் நாடன் – கள40:39/3
பெய் வளை கையாய் பெரு நகை ஆகின்றே – ஐந்50:26/1
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப – ஐந்70:42/2
ஒன்றாய் உரும் உடைத்தாய் பெய் வான் போல் பூக்கு என்று – திணை150:104/3
பெய் என பெய்யும் மழை – குறள்:6 5/2
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள்:48 5/1
பெய் என பெய்யும் மழை – திரி:96/4
பெய் பூச்சு சீராது எனின் – ஆசாரக்:35/4

TOP


பெய்க (2)

இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க
நல்லது உறல் வேண்டுவார் – ஆசாரக்:46/4,5
பெய்க விருந்திற்கும் கூழ் – ஆசாரக்:48/3

TOP


பெய்த (8)

பொன் கலத்து பெய்த புலி உகிர் வான் புழுக்கல் – நாலடி:21 6/1
பொய் சிதைக்கும் பொன் போலும் மேனியை பெய்த
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும் – நான்மணி:21/2,3
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் – கள40:2/3
கணை மாரி பெய்த களத்து – கள40:40/4
வைததனை இன் சொலா கொள்வானும் நெய் பெய்த
சோறு என்று கூழை மதிப்பானும் ஊறிய – திரி:48/1,2
பேர் உலையுள் பெய்த அரிசியை வெந்தமை – பழ:348/1
நல மென் கதுப்பினாய் நாடின் நெய் பெய்த
கலமே நெய் பெய்துவிடும் – பழ:397/3,4
பெய்த புறவில் கடுமான் தேர் – கைந்:28/1

TOP


பெய்தால் (1)

பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால்
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் – திணை150:19/1,2

TOP


பெய்தாள் (1)

அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு – குறள்:112 5/1

TOP


பெய்து (10)

நடுவணது எய்தாதான் எய்தும் உலை பெய்து
அடுவது போலும் துயர் – நாலடி:12 4/3,4
உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும் – நாலடி:12 6/3
வேம்பு அடு நெய் பெய்து அனைத்துஅரோ தேம் படு – நாலடி:24 9/2
குருகு வாய் பெய்து இரை கொள்ளாது உருகி மிக – திணை150:36/2
கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று – குறள்:66 10/2
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான் – பழ:7/2
அரிந்து அரிகால் பெய்து அமைய கூட்டியக்கண்ணும் – பழ:9/3
சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ் – பழ:82/2
புழு பெய்து புண் பொதியுமாறு – பழ:142/4
வன் சார்பு உடையார் எனினும் வலி பெய்து
தம் சார்பு இலாதாரை தேசு ஊன்றல் ஆகுமோ – பழ:254/1,2

TOP


பெய்துவிடல் (1)

அலைத்து பால் பெய்துவிடல் – பழ:212/4

TOP


பெய்துவிடும் (1)

கலமே நெய் பெய்துவிடும் – பழ:397/4

TOP


பெய்ய (1)

பெய்ய எழிலி முழங்கும் திசை எல்லாம் – நாலடி:40 2/3

TOP


பெய்யல் (1)

நெய்யால் தளிர்க்கும் நிமிர் சுடர் பெய்யல்
முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார் – நான்மணி:35/2,3

TOP


பெய்யா (1)

பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் – நாலடி:15 7/2

TOP


பெய்யாக்கண்ணும் (1)

பெயற்பால் மழை பெய்யாக்கண்ணும் உலகம் – நாலடி:10 7/1

TOP


பெய்யாது (1)

பெய்யாது எனினும் மழை – பழ:109/4

TOP


பெய்யார் (1)

பகல் பெய்யார் தீயினுள் நீர் – ஆசாரக்:33/2

TOP


பெய்யில் (1)

பார்த்துழி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிக்கில் என் – நாலடி:3 6/2

TOP


பெய்யும் (2)

பெய் என பெய்யும் மழை – குறள்:6 5/2
பெய் என பெய்யும் மழை – திரி:96/4

TOP


பெய்யுமாம் (1)

செய்யார் எனினும் தமர் செய்வர் பெய்யுமாம்
பெய்யாது எனினும் மழை – பழ:109/3,4

TOP


பெய்வளாய் (1)

பெரும் தோளி பெய்வளாய் என்னும் மீ போர்த்த – நாலடி:5 7/3

TOP


பெய்வான் (1)

ஒருங்கு வால் மின்னோடு உரும் உடைத்தாய் பெய்வான்
நெருங்கு வான் போல நெகிழ்ந்து – திணை150:41/3,4

TOP


பெய (1)

பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – குறள்:58 10/1

TOP


பெயர் (5)

உயர் குடியுள் பிறப்பின் என்னாம் பெயர் பொறிக்கும் – நாலடி:20 9/3
பெரும் பெயர் பெண்டிர் எனினும் விரும்பி – நாலடி:39 1/2
பெரும் பெயல் தாழ பெயர் குறி செய்தார் – திணை50:26/3
கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் – திணை150:150/3
இல்லதற்கு இல்லை பெயர் – பழ:319/4

TOP


பெயர்த்து (4)

பொலி கடன் என்னும் பெயர்த்து – நாலடி:10 8/4
ஆயர் இனம் பெயர்த்து ஆம்பல் அடைதர – திணை50:27/1
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:21 5/2
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:35 4/2

TOP


பெயர்த்தே (1)

பெறு மாற்றம் இன்றி பெயர்த்தே ஒழிதல் – பழ:172/2

TOP


பெயர்ந்தாள் (1)

புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர் – ஐந்70:59/3

TOP


பெயர்ந்து (1)

தொல்லை விடரகம் நீந்தி பெயர்ந்து அவர் – கைந்:22/3

TOP


பெயர்ந்தேன் (1)

புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தேன் ஒளியிழாய் – ஐந்50:50/3

TOP


பெயர (1)

தணி மணல் எக்கர் மேல் ஓதம் பெயர
துணி முந்நீர் துஞ்சாதது – ஐந்70:60/3,4

TOP


பெயரா (2)

புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார் – திணை150:143/2
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று – திரி:44/2

TOP


பெயராது (1)

அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின் – நாலடி:7 2/3

TOP


பெயரார் (1)

ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – குறள்:99 9/1

TOP


பெயரானே (1)

நல்லாதன் என்னும் பெயரானே பல்லார் – திரி:106/2

TOP


பெயரினும் (1)

ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – குறள்:99 9/1

TOP


பெயல் (14)

திருவில் விலங்கு ஊன்றி தீம் பெயல் தாழ – கார்40:1/2
கூந்தல் வனப்பின் பெயல் தாழ வேந்தர் – கார்40:13/2
எல்லியும் தோன்றும் பெயல் – கார்40:24/4
இரு நிலம் தீம் பெயல் தாழ விரை நாற – கார்40:30/2
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் – கள40:2/3
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள – ஐந்70:23/2
தண் பெயல் கான்ற புறவு – திணை50:24/4
பெரும் பெயல் தாழ பெயர் குறி செய்தார் – திணை50:26/3
கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ – திணை50:28/3
ஒல்லாது வானம் பெயல் – குறள்:56 9/2
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள்:118 4/1
தழங்குகுரல் வானத்து தண் பெயல் பெற்றால் – பழ:97/1
சுரத்திடை தீர பெயல் – பழ:169/4
மலை பெயல் காட்டும் துணை – பழ:264/4

TOP


பெயலும் (1)

பெயலும் விளையுளும் தொக்கு – குறள்:55 5/2

TOP


பெயற்பால் (1)

பெயற்பால் மழை பெய்யாக்கண்ணும் உலகம் – நாலடி:10 7/1

TOP


பெயின் (1)

சால மிகுத்து பெயின் – குறள்:48 5/2

TOP


பெயினும் (1)

கப்பி கடவதா காலை தன் வாய் பெயினும்
குப்பை கிளைப்பு ஓவா கோழி போல் மிக்க – நாலடி:35 1/1,2

TOP


பெரிதால் (1)

அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால் – நாலடி:9 1/1

TOP


பெரிது (37)

உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல – நாலடி:10 1/2
பெரு முத்தரையர் பெரிது உவந்து ஈயும் – நாலடி:20 10/1
பெரிது அணியர்ஆயினும் பீடு இலார் செல்வம் – நாலடி:27 1/3
செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் கீழ்களை – நாலடி:27 2/3
செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் சேண் சென்றும் – நாலடி:27 3/3
நல்லர் பெரிது அளியர் நல்கூர்ந்தார் என்று எள்ளி – நாலடி:30 8/1
கை உறா பாணி பெரிது – நாலடி:37 2/4
கயம் பெருகின் பாவம் பெரிது – நான்மணி:90/4
மான்று இருண்ட போழ்தின் வழங்கல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:17/2
ஒட்டார் பெருமிதம் காண்டல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:25/2
பண் அமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:31/1
நறிய மலர் பெரிது நாறாமை இன்னா – இன்னா40:37/1
என் உள் உறு நோய் பெரிது – திணை150:67/4
கூடினான் பின் பெரிது கூர்ந்து – திணை150:124/4
ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை – குறள்:7 9/1
ஞாலத்தின் மாண பெரிது – குறள்:11 2/2
நன்மை கடலின் பெரிது – குறள்:11 3/2
மலையினும் மாண பெரிது – குறள்:13 4/2
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – குறள்:33 8/1
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண் – குறள்:84 9/1
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் – குறள்:95 7/1
செம்பாகம் அன்று பெரிது – குறள்:110 2/2
துன்பம் அதனின் பெரிது – குறள்:117 6/2
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது – குறள்:128 2/2
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – குறள்:128 6/1
பெரியதன் ஆவி பெரிது – பழ:1/4
தாம் பெற்றதனால் உவவார் பெரிது அகழின் – பழ:25/3
பெரிது ஆள்பவனே பெரிது – பழ:82/4
பெரிது ஆள்பவனே பெரிது – பழ:82/4
அகத்தால் அழிவு பெரிது ஆயக்கண்ணும் – பழ:185/1
அறிவு அச்சம் ஆற்ற பெரிது – பழ:220/4
பெரிது ஆய கூழும் பெறுவர் அரிது ஆம் – பழ:235/2
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும் – பழ:297/2
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது
உக்கு ஓடி காட்டிவிடும் – பழ:377/3,4
பெற்றானேல் கொள்க பெரிது – சிறுபஞ்:42/4
பெறு பயன் பின் சால பெரிது – சிறுபஞ்:62/4
பெரும் தவம் செய்தார் பெரிது – ஏலாதி:64/4

TOP


பெரிதும் (5)

கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும்
வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் – நாலடி:2 7/2,3
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும்
நன்றொடு வந்தது ஒன்று அன்று – பழ:65/3,4
பெரு வாய்த்தா நிற்கும் பெரிதும் ஒருவாறு – பழ:160/2
நடுங்கி பெரிதும் நலிவார் பெரியர் – பழ:194/2
மிக்க பழி பெரிதும் செய்தக்கால் மீட்டு அதற்கு – பழ:202/1

TOP


பெரிதுஆயினும் (1)

தன் மேல் நலியும் பசி பெரிதுஆயினும்
புல் மேயாது ஆகும் புலி – பழ:119/3,4

TOP


பெரிதே (1)

பெரியார் பெருமை பெரிதே இடர்க்கண் – திணை150:110/1

TOP


பெரிய (11)

பிரிய பெரும் படர் நோய் செய்யும் பெரிய
உலவா இரும் கழி சேர்ப்ப யார்மாட்டும் – நாலடி:17 8/2,3
திரு ஒக்கும் தீது இல் ஒழுக்கம் பெரிய
அறன் ஒக்கும் ஆற்றின் ஒழுகல் பிறனை – நான்மணி:6/1,2
அரிய அரியவற்றால் கொள்ப பெரிய
பெரியரான் எய்தப்படும் – நான்மணி:33/3,4
பெரிய மலர்ந்தது இ கார் – திணை50:30/4
பெரிய நட்டார்க்கும் பகைவர்க்கும் சென்று – பழ:10/1
தோற்றம் பெரிய நசையினார் அ நசை – பழ:163/1
இருவரிடை நட்பான் புக்கால் பெரிய
வெறுப்பினால் பேர்த்து செறுப்பின் தலையுள் – பழ:294/2,3
பெரிய பொருள் கருதுவாரே விரி பூ – பழ:302/2
முன் பெரிய நல்வினை முட்டு இன்றி செய்யாதார் – பழ:312/1
பின் பெரிய செல்வம் பெறல் ஆமோ வைப்போடு – பழ:312/2
பெரிய குடி பிறந்தாரும் தமக்கு – பழ:356/1

TOP


பெரியதன் (1)

பெரியதன் ஆவி பெரிது – பழ:1/4

TOP


பெரியது (2)

நசையின் பெரியது ஓர் நல்குரவு இல்லை – முது:6 7/1
இசையின் பெரியது ஓர் எச்சம் இல்லை – முது:6 8/1

TOP


பெரியதோர் (1)

பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
நாணாக நாணும் தரும் – குறள்:91 2/1,2

TOP


பெரியர் (5)

செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் – குறள்:3 6/1
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் – குறள்:16 10/1
நல்கூர்ந்தவர்க்கு நனி பெரியர் ஆயினார் – பழ:100/1
நடுங்கி பெரிதும் நலிவார் பெரியர்
அடும்பு ஆர் அணி கானல் சேர்ப்ப கெடுமே – பழ:194/2,3
பெரியர் ஆவார் பிறர் கைத்து – சிறுபஞ்:50/4

TOP


பெரியரா (1)

பெரியரா கொள்வது கோள் – நாலடி:17 5/4

TOP


பெரியராய் (1)

மண் கிடந்த வையகத்தோர் மற்று பெரியராய்
எண் கிடந்த நாளான் இகழ்ந்து ஒழுக பெண் கிடந்த – திணை150:146/1,2

TOP


பெரியரான் (1)

பெரியரான் எய்தப்படும் – நான்மணி:33/4

TOP


பெரியவர் (3)

பெரியவர் கேண்மை பிறை போல நாளும் – நாலடி:13 5/1
கொலைநின்று தின்று ஒழுகுவானும் பெரியவர்
புல்லுங்கால் தான் புல்லும் பேதையும் இல் எனக்கு ஒன்று – திரி:74/1,2
பெரியவர் நல்குரவு நன்றே தெரியின் – பழ:70/2

TOP


பெரியவர்கண் (1)

கல்லாது போகிய நாளும் பெரியவர்கண்
செல்லாது வைகிய வைகலும் ஒல்வ – நாலடி:17 9/1,2

TOP


பெரியவாம் (1)

நன்கு திரண்டு பெரியவாம் ஆற்றவும் – பழ:267/3

TOP


பெரியார் (26)

பெரியார் பெரு நட்பு கோடல் தாம் செய்த – நாலடி:8 7/1
பெரியார் பெருமை சிறு தகைமை ஒன்றிற்கு – நாலடி:17 10/1
பெறுமின் பெரியார் வாய் சொல் – நாலடி:18 2/4
பெரியார் பெருமையை சார்ந்து – நாலடி:18 7/4
சாஅயக்கண்ணும் பெரியார் போல் மற்றையார் – நாலடி:19 4/3
பண்பு உள்ளி நின்ற பெரியார் பயன் தெரிய – ஐந்50:51/1
பெரியார் பெருமை பெரிதே இடர்க்கண் – திணை150:110/1
தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் – குறள்:45 4/1
கொள்வர் பெரியார் பணிந்து – குறள்:68 10/2
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – குறள்:70 4/2
பெரியார் பிழைத்து ஒழுகுவார் – குறள்:90 6/2
பெரியார் தம்பால் இருந்தக்கால் – ஆசாரக்:24/3
தமக்கு உற்ற கட்டுரையும் தம்மின் பெரியார்
உரைத்தற்கு உற்ற உரையும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:67/1,2
பெரியார் உவப்பன தாம் உவவார் இல்லம் – ஆசாரக்:68/1
பெரியார் மனையகத்தும் தேவகுலத்தும் – ஆசாரக்:72/1
நேர் பெரியார் செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:72/3
இவையும் பெரியார் முன் செய்யாரே செய்யின் – ஆசாரக்:73/2
கொள்ளார் பெரியார் அகத்து – ஆசாரக்:75/3
பெரியார் முன் யாதும் உரையார் பழி அவர் – ஆசாரக்:97/2
பீடு இலாக்கண்ணும் பெரியார் பெரும் தகையர் – பழ:96/3
ஆற்ற பெரியார் பகை வேண்டி கொள்ளற்க – பழ:126/1
பரியார் பயன் இன்மை செய்து பெரியார் சொல் – பழ:310/2
நாண் இலன் நாய் நன்கு நள்ளாதான் நாய் பெரியார்
பேண் இலன் நாய் பிறர் சேவகன் நாய் ஏண் இல் – சிறுபஞ்:93/1,2
ஏண் எளிது சேவகனேல் பெரியார் பேண் எளிது – சிறுபஞ்:94/2
கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு – ஏலாதி:23/3
பெரியார் சொல் பேணி பிறழாது நின்று – ஏலாதி:47/1

TOP


பெரியார்க்கு (2)

பெரியார்க்கு தீய செயல் – இன்னா40:26/4
பெரியார்க்கு செய்யும் சிறப்பினை பேணி – பழ:75/1

TOP


பெரியார்க்கும் (1)

பேர்த்து தெருட்டல் பெரியார்க்கும் ஆகாதே – பழ:195/2

TOP


பெரியார்க்கேஆயினும் (1)

நீத்த பெரியார்க்கேஆயினும் ஈத்தவை – பழ:320/3

TOP


பெரியார்கண் (1)

பெரு வரை நாட பெரியார்கண் தீமை – நாலடி:19 6/1

TOP


பெரியாரகத்து (1)

புணரார் பெரியாரகத்து – ஆசாரக்:70/3

TOP


பெரியாரால் (1)

பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்
பேரா இடும்பை தரும் – குறள்:90 2/1,2

TOP


பெரியாரை (9)

அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை
பேணி தமரா கொளல் – குறள்:45 3/1,2
பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் – குறள்:90 2/1
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை
பேணி கொள்வேம் என்னும் நோக்கு – குறள்:98 6/1,2
உறுமி நெடிதும் இராஅர் பெரியாரை
என்றும் முறை கொண்டு கூறார் புலையரையும் – ஆசாரக்:80/2,3
பேர்ந்து இறை ஆயதூஉம் பெற்றான் பெரியாரை
சார்ந்து கெழீஇயலார் இல் – பழ:92/3,4
பெரியாரை சார்ந்தார் மேல் பேதைமை கந்தா – பழ:139/1
சிறியார் எளியரால் என்று பெரியாரை
தங்கள் நேர் வைத்து தகவு அல்ல கூறுதல் – பழ:149/2,3
ஆமாலோ என்று பெரியாரை முன் நின்று – பழ:233/1
எல்லா திறத்தும் இறப்ப பெரியாரை
கல்லா துணையார் கயப்பித்தல் சொல்லின் – பழ:376/1,2

TOP


பெரியாரோடு (1)

பெரியாரோடு யாத்த தொடர் விடுதல் இன்னா – இன்னா40:26/1

TOP


பெரியாற்கு (1)

இறையில் பெரியாற்கு இவை – ஏலாதி:19/4

TOP


பெரியானும் (1)

வரம்பு இல் பெரியானும் புக்கான் இரங்கார் – பழ:103/2

TOP


பெரியோர் (3)

உண்டு வினையுள் உறைக்கும் என பெரியோர்
கண்டு கைவிட்ட மயல் – நாலடி:5 3/3,4
எடுக்கலம் என்னார் பெரியோர் அடுத்து அடுத்து – நாலடி:21 3/2
நிற்கும் பெரியோர் நெறி அடைய நின்று அனைத்து ஆல் – நாலடி:21 4/3

TOP


பெரியோர்க்கு (1)

கிழமை பெரியோர்க்கு கேடு இன்மைகொல்லோ – திணை150:134/1

TOP


பெரு (28)

பெரியார் பெரு நட்பு கோடல் தாம் செய்த – நாலடி:8 7/1
பெரு வரை நாட பெரியார்கண் தீமை – நாலடி:19 6/1
பெரு முத்தரையர் பெரிது உவந்து ஈயும் – நாலடி:20 10/1
பெரு நீரார் கேண்மை கொளினும் நீர் அல்லார் – நாலடி:24 6/3
நல்கூர்ந்தக்கண்ணும் பெரு முத்தரையரே – நாலடி:30 6/3
பெரு நடை தாம் பெறினும் பெற்றி பிழையாது – நாலடி:35 3/1
ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை – நாலடி:35 3/2
திருவும் திணை வகையான் நில்லா பெரு வலி – நான்மணி:39/1
பெரு வலியார்க்கு இன்னா செயல் – இன்னா40:4/4
பெரு வகைத்துஆயினும் பெட்டவை செய்யார் – இனிய40:22/3
பெரு மடம் நம்மாட்டு உரைத்து – கார்40:30/4
பெரு விறல் வானம் பெரு வரை சேரும் – கார்40:34/2
பெரு விறல் வானம் பெரு வரை சேரும் – கார்40:34/2
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் – கள40:6/4
பெண்ணைஅம் தோட்டம் பெரு வளி புக்கு அற்றே – கள40:24/3
பெய் வளை கையாய் பெரு நகை ஆகின்றே – ஐந்50:26/1
பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் – திணை150:10/2
பெரு மலை தாம் நாடி தேன் துய்த்து பேணாது – திணை150:23/1
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – குறள்:38 10/1
பெரு மிறை தானே தமக்கு – குறள்:85 7/2
உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால் – குறள்:121 1/1
பேதை பெரு மழை கண் – குறள்:124 9/2
ஒழுக்கம் பெரு நெறி சேர்தல் இ மூன்றும் – திரி:56/3
சேர்தற்கு செய்க பெரு நூலை யாதும் – திரி:90/2
பெரு மலை நாட பிறர் அறியலாகா – பழ:91/1
பெரு வரை நாட பிரிவு இன்று அதனால் – பழ:136/3
பெரு வாய்த்தா நிற்கும் பெரிதும் ஒருவாறு – பழ:160/2
பெரு வரை நாட சிறிதேனும் இன்னாது – பழ:352/3

TOP


பெருக்க (2)

பெருக்க மதித்த பின் பேணாத செய்தும் – பழ:224/2
பேதுறவு தீர பெருக்க தலையளித்து – பழ:360/1

TOP


பெருக்கத்தின் (1)

பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் – குறள்:17 10/2

TOP


பெருக்கத்து (1)

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய – குறள்:97 3/1

TOP


பெருக்கம் (2)

பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – குறள்:44 1/2
ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற – பழ:319/2

TOP


பெருக்கமும் (1)

கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து – குறள்:12 5/1

TOP


பெருக்கலும் (2)

கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும் முன்னிய – திரி:38/2
நாள் நாளும் நட்டார் பெருக்கலும் இ மூன்றும் – திரி:41/3

TOP


பெருக்கற்கு (1)

தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – குறள்:26 1/1

TOP


பெருக்காமை (1)

ஊனை தின்று ஊனை பெருக்காமை முன் இனிதே – இனிய40:4/2

TOP


பெருக்கி (2)

வாரி பெருக்கி வளம் படுத்து உற்றவை – குறள்:52 2/1
அகம் தூய்மை இல்லாரை ஆற்ற பெருக்கி
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து – பழ:263/1,2

TOP


பெருக்குக (1)

பெருக்குக நட்டாரை நன்றின்பால் உய்த்து – நான்மணி:86/1

TOP


பெருக்குதல் (2)

ஊனை தின்று ஊனை பெருக்குதல் முன் இன்னா – இன்னா40:22/2
கீழாயினாரை பெருக்குதல் யாழ் போலும் – பழ:371/2

TOP


பெருகல் (1)

நிறை உள்ளர் அல்லார் நிமிர்ந்து பெருகல்
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே – பழ:125/2,3

TOP


பெருகலின் (2)

பெருகலின் குன்றல் இனிது – குறள்:82 1/2
முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று – முது:1 10/1

TOP


பெருகா (2)

சிறுகா பெருகா முறை பிறழ்ந்து வாரா – நாலடி:11 10/1
பெருகுமால் நம் அலர் பேண பெருகா
ஒருங்கு வால் மின்னோடு உரும் உடைத்தாய் பெய்வான் – திணை150:41/2,3

TOP


பெருகி (2)

புடை பெண்டிர் மக்களும் கீழும் பெருகி
கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் – நாலடி:37 8/2,3
மிக்கு பெருகி மிகு புனல் பாய்ந்தாலும் – பழ:11/1

TOP


பெருகியக்கண்ணும் (1)

இறப்ப பெருகியக்கண்ணும் திறப்பட்டார் – ஆசாரக்:85/2

TOP


பெருகின் (4)

வன்கண் பெருகின் வலி பெருகும் பால் மொழியார் – நான்மணி:90/1
இன்கண் பெருகின் இனம் பெருகும் சீர் சான்ற – நான்மணி:90/2
மென்கண் பெருகின் அறம் பெருகும் வன்கண் – நான்மணி:90/3
கயம் பெருகின் பாவம் பெரிது – நான்மணி:90/4

TOP


பெருகினும் (2)

நல்குரவு ஆற்ற பெருகினும் செய்யாரே – ஆசாரக்:56/4
ஆசு அறுவ செய்யாராய் ஆற்ற பெருகினும்
மாசு அற மாண்ட மனம் உடையர் ஆகாத – பழ:360/2,3

TOP


பெருகும் (7)

உடம்படின் தானே பெருகும் கெடும் பொழுதில் – நான்மணி:40/3
வன்கண் பெருகின் வலி பெருகும் பால் மொழியார் – நான்மணி:90/1
இன்கண் பெருகின் இனம் பெருகும் சீர் சான்ற – நான்மணி:90/2
மென்கண் பெருகின் அறம் பெருகும் வன்கண் – நான்மணி:90/3
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை – குறள்:10 6/1
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – குறள்:61 4/1
புறம் செய்ய செல்வம் பெருகும் அறம் செய்ய – பழ:159/3

TOP


பெருகுமால் (1)

பெருகுமால் நம் அலர் பேண பெருகா – திணை150:41/2

TOP


பெருகுவது (1)

பெருகுவது போல தோன்றி வை தீ போல் – நாலடி:24 4/1

TOP


பெருந்தக்கார் (1)

இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார் பெருந்தக்கார்
சொல்லின் செவி கொடுத்து கேட்டீக மீட்டும் – ஆசாரக்:74/2,3

TOP


பெருந்தகை (1)

பிடாஅ பெருந்தகை நற்கு – கார்40:32/4

TOP


பெருந்தகைமை (2)

மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
பீடு அழிய வந்த இடத்து – குறள்:97 8/1,2
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய் – குறள்:126 5/1

TOP


பெருந்தகையான்கண் (1)

பெருந்தகையான்கண் படின் – குறள்:22 7/2

TOP


பெருந்தோள் (1)

பெரும் கலி வானம் உரறும் பெருந்தோள்
செயலை இளம் தளிர் அன்ன நின் மேனி – கார்40:16/2,3

TOP


பெரும் (85)

துகள் தீர் பெரும் செல்வம் தோன்றியக்கால் தொட்டு – நாலடி:1 2/1
பெரும் பொருள் வைத்தீர் வழங்குமின் நாளை – நாலடி:1 6/3
புல்லறிவாளர் பெரும் செல்வம் எல்லில் – நாலடி:1 8/2
பெரும் பயனும் ஆற்றவே கொள்க கரும்பு ஊர்ந்த – நாலடி:4 4/2
மக்களால் ஆய பெரும் பயனும் ஆயுங்கால் – நாலடி:4 7/1
பெரும் தோளி பெய்வளாய் என்னும் மீ போர்த்த – நாலடி:5 7/3
மை தவழ் வெற்ப படாஅ பெரும் செல்வம் – நாலடி:15 2/3
பிரிய பெரும் படர் நோய் செய்யும் பெரிய – நாலடி:17 8/2
பண்ண பணைத்த பெரும் செல்வம் எண்ணுங்கால் – நாலடி:26 1/2
பெரும் செல்வம் எய்தியக்கால் பின் அறிதும் என்பார் – நாலடி:28 2/3
உள்ளத்தால் பெற்ற பெரும் செல்வம் இல்லத்து – நாலடி:28 4/2
எறி நீர் பெரும் கடல் எய்தி இருந்தும் – நாலடி:28 5/1
பெரும் கடல் ஆடிய சென்றார் ஒருங்கு உடன் – நாலடி:34 2/1
செழும் பெரும் பொய்கையுள் வாழினும் என்றும் – நாலடி:36 2/1
நிறை பெரும் செல்வத்து நின்றக்கடைத்தும் – நாலடி:36 10/3
அறை பெரும் கல் அன்னார் உடைத்து – நாலடி:36 10/4
உடை பெரும் செல்வரும் சான்றோரும் கெட்டு – நாலடி:37 8/1
பெரும் பெயர் பெண்டிர் எனினும் விரும்பி – நாலடி:39 1/2
பெரும் பொய் உரையாதி பாண கரும்பின் – நாலடி:39 10/2
பெற்றான் ஒருவன் பெரும் குதிரை அ நிலையே – நாலடி:40 8/3
ஒள் அரிதாரம் பிறக்கும் பெரும் கடலுள் – நான்மணி:4/2
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் – நான்மணி:33/1
உண்ணாது வைக்கும் பெரும் பொருள் வைப்பு இன்னா – இன்னா40:16/1
முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது – இனிய40:19/3
பெரும் கலி வானம் உரறும் பெருந்தோள் – கார்40:16/2
பெரும் பத காலையும் வாரார்கொல் வேந்தன் – கார்40:37/3
இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை – கார்40:39/3
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி – ஐந்50:47/1
பெரும் கை இரும் களிறு ஐவனம் மாந்தி – ஐந்70:12/1
பெரும் தகு தாளாண்மைக்கு ஏற்க அரும் பொருள் – ஐந்70:29/3
பிணி நிறம் தீர்ந்து பெரும் பணை தோள் வீங்க – திணை50:9/1
பெரும் பெயல் தாழ பெயர் குறி செய்தார் – திணை50:26/3
பெரும் புற வாளை பெடை கதூஉம் ஊரன் – திணை50:39/2
பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது – திணை150:33/1
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் – திணை150:93/2
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் – திணை150:105/3
பெரும் பீர் பசப்பித்தீர் பேர்ந்து – திணை150:116/4
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – குறள்:1 10/1
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – குறள்:6 4/1
பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள்:6 8/1
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் – குறள்:20 8/2
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம் – குறள்:34 2/1
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் – குறள்:53 6/1
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் – குறள்:57 5/1
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை – குறள்:58 1/1
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – குறள்:67 7/1
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – குறள்:74 2/1
பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க – குறள்:81 5/1
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார் – குறள்:82 6/1
பெரும் செல்வம் உற்றக்கடை – குறள்:84 7/2
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் – குறள்:87 6/1
பேணா பெரும் குற்றத்தார்க்கு – குறள்:93 4/2
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – குறள்:100 10/1
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – குறள்:101 1/1
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – குறள்:101 6/1
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – குறள்:114 7/2
உள் உருக்கி தின்னும் பெரும் பிணியும் இ மூன்றும் – திரி:18/3
நுண் நூல் பெரும் கேள்வி நூல் கரைகண்டானும் – திரி:35/2
சில் சொல் பெரும் தோள் மகளிரும் பல் வகையும் – திரி:47/1
பேஎய் பிறப்பில் பெரும் பசியும் பாஅய் – திரி:60/1
உப்பின் பெரும் குப்பை நீர் படின் இல் ஆகும் – திரி:83/1
அற்பு பெரும் தளை யாப்பு நெகிழ்ந்து ஒழிதல் – திரி:86/1
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல் – திரி:86/2
தணிவு இல் பெரும் கூற்று உயிர் உண்ணுமாறும் – திரி:88/2
பீடு இலாக்கண்ணும் பெரியார் பெரும் தகையர் – பழ:96/3
வாய்ப்ப தான் மாழ்கியக்கண்ணும் பெரும் குதிரை – பழ:162/3
பெரும் பழியும் பேணாதார்க்கு இல் – பழ:170/4
உடை பெரும் செல்வத்து உயர்ந்த பெருமை – பழ:200/1
பெரும் பழி ஏறுவ பேணார் இரும் புன்னை – பழ:262/2
நாடு அறியப்பட்ட பெரும் செல்வர் நல்கூர்ந்து – பழ:278/1
மல்லல் பெரும் செல்வம் மாண்டவர் பெற்றக்கால் – பழ:289/1
தொடுத்த பெரும் புலவன் சொல் குறை தீர – பழ:316/1
காப்பு இறந்து ஓடி கழி பெரும் செல்வத்தை – பழ:320/1
நிலத்தின் மிகை ஆம் பெரும் செல்வம் வேண்டி – பழ:328/1
புலியின் பெரும் திறலஆயினும் பூசை – பழ:330/3
பெரும் குணத்தார் சேர்மின் பிறன் பொருள் வவ்வன்மின் – சிறுபஞ்:24/1
கேட்பவன் கேடு இல் பெரும் புலவன் பாட்டு அவன் – சிறுபஞ்:31/2
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை – சிறுபஞ்:43/1
நன்று தளி சாலை நாட்டல் பெரும் போகம் – சிறுபஞ்:61/3
பெரும் சீரோன்தன் வெகுளி இன்மை பொய் – முது:7 2/1
நேராமை சால உணர்வார் பெரும் தவம் – ஏலாதி:38/3
ஊண் ஈய்த்து உறு நோய் களைந்தார் பெரும் செல்வம் – ஏலாதி:55/3
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் – ஏலாதி:57/2
பெரும் தவம் செய்தார் பெரிது – ஏலாதி:64/4
பெரும் கல் மலை நாடன் பேணி வரினே – கைந்:8/3

TOP


பெருமான் (1)

பிண்டியின் நீழல் பெருமான் அடி வணங்கி – பழ:404/1

TOP


பெருமித (1)

பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – குறள்:44 1/2

TOP


பெருமிதத்தின் (1)

சிற்றில் பிறந்தமை பெருமிதத்தின் அறிப – முது:2 6/1

TOP


பெருமிதம் (5)

பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி – நாலடி:30 1/2
வலை சுமந்து உண்பான் பெருமிதம் இன்னா – இன்னா40:12/2
ஒட்டார் பெருமிதம் காண்டல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:25/2
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை – குறள்:98 9/1
பெருமிதம் ஊர்ந்துவிடல் – குறள்:98 9/2

TOP


பெருமை (32)

அறம் புகழ் கேண்மை பெருமை இ நான்கும் – நாலடி:9 2/1
பெருமை உடையார் செறின் – நாலடி:17 4/4
பெரியார் பெருமை சிறு தகைமை ஒன்றிற்கு – நாலடி:17 10/1
பெருமை உடையாரும் சேறல் அரு மரபின் – நாலடி:25 9/2
பெருமை உடைத்தா கொளினும் கீழ் செய்யும் – நாலடி:35 5/3
பெருமை உடையாரை பீடு அழித்தல் இன்னா – இன்னா40:27/1
பெருமை போல் பீடு உடையது இல் – இனிய40:11/4
பெரியார் பெருமை பெரிதே இடர்க்கண் – திணை150:110/1
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து – குறள்:3 1/1
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – குறள்:3 2/1
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு – குறள்:3 3/2
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து – குறள்:3 8/1
பெருமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:34 6/2
ஆன்ற பெருமை தரும் – குறள்:42 6/2
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – குறள்:46 1/1
பெருமை முயற்சி தரும் – குறள்:62 1/2
பெண்ணே பெருமை உடைத்து – குறள்:91 7/2
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – குறள்:98 5/1
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை – குறள்:98 8/1
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை – குறள்:98 9/1
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் – குறள்:98 10/1
பெருமை உடையார் இனத்தின் அகறல் – திரி:9/1
நோற்ற பெருமை உடையாரும் கூற்றம் – பழ:126/3
வரம்பு இல் பெருமை தருமே பிரம்பூரி – பழ:143/3
உடை பெரும் செல்வத்து உயர்ந்த பெருமை
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் – பழ:200/1,2
பிழைத்த பொறுத்தல் பெருமை சிறுமை – சிறுபஞ்:14/1
நாடின் அறம் பெருமை நாட்டு – சிறுபஞ்:72/4
பெருமை உடையதன் அருமை பழியார் – முது:3 3/1
அருமை உடையதன் பெருமை பழியார் – முது:3 4/1
சிறுமை நோனாதோன் பெருமை வேண்டல் பொய் – முது:7 7/1
பெருமை நோனாதோன் சிறுமை வேண்டல் பொய் – முது:7 8/1
பெருமை புகழ் அறம் பேணாமை சீற்றம் – ஏலாதி:60/1

TOP


பெருமைக்கும் (1)

பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – குறள்:51 5/1

TOP


பெருமையின் (1)

பெருமையின் பீடு உடையது இல் – குறள்:103 1/2

TOP


பெருமையும் (1)

ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும்
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு – குறள்:98 4/1,2

TOP


பெருமையை (2)

பெரியார் பெருமையை சார்ந்து – நாலடி:18 7/4
அரு மறை காவாத நட்பும் பெருமையை
வேண்டாது விட்டு ஒழிந்த பெண்பாலும் யாண்டானும் – திரி:55/1,2

TOP


பெருவாயின் (1)

பெருவாயின் முள்ளி என்பான் – ஆசாரக்:101/6

TOP


பெற்ற (22)

யாக்கையை யாப்புடைத்தா பெற்றவர் தாம் பெற்ற
யாக்கையால் ஆய பயன் கொள்க யாக்கை – நாலடி:3 8/1,2
அரும் பெறல் யாக்கையை பெற்ற பயத்தால் – நாலடி:4 4/1
மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என பேர் பெற்ற
ஐ வாய வேட்கை அவாவினை கைவாய் – நாலடி:6 9/1,2
குதலைமை தந்தைகண் தோன்றின் தான் பெற்ற
புதல்வன் மறைப்ப கெடும் – நாலடி:20 7/3,4
பட்டினம் பெற்ற கலம் – நாலடி:25 10/4
உள்ளத்தால் பெற்ற பெரும் செல்வம் இல்லத்து – நாலடி:28 4/2
நாண் உடையாள் பெற்ற நலம் – நாலடி:39 6/4
புகை கொடுக்க பெற்ற புலவோர் துகள் பொழியும் – திணை50:1/2
பலவின் பழம் பெற்ற பைம் கண் கடுவன் – திணை50:10/1
பொய்ம் மருட்டு பெற்ற பொழுது – திணை150:130/4
அடி நாயேன் பெற்ற அருள் – திணை150:134/4
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – குறள்:53 4/2
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – குறள்:100 10/1
கூடியார் பெற்ற பயன் – குறள்:111 9/2
முறை செய்யான் பெற்ற தலைமையும் நெஞ்சின் – திரி:80/1
தேற்றாதான் பெற்ற வனப்பும் இவை மூன்றும் – திரி:80/3
பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி – பழ:26/3
நாவல் கீழ் பெற்ற கனி – பழ:138/4
வழங்கலும் துய்த்தலும் தேற்றாதான் பெற்ற
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி – பழ:151/1,2
நாய் பெற்ற தெங்கம் பழம் – பழ:151/4
பிறை பெற்ற வாணுதலாய் தானே ஆடும் பேய் – பழ:403/3
பிணி கிடந்தோன் பெற்ற இன்பம் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 4/1

TOP


பெற்றக்கடைத்தும் (1)

பெற்றக்கடைத்தும் பிறங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 3/3

TOP


பெற்றக்கால் (3)

என்னானும் ஒன்று தம் கையுற பெற்றக்கால்
பின் ஆவது என்று பிடித்து இரார் முன்னே – நாலடி:1 5/1,2
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – குறள்:127 10/1
மல்லல் பெரும் செல்வம் மாண்டவர் பெற்றக்கால்
செல்வுழியும் ஏமாப்ப செய்வதாம் மெல் இயல் – பழ:289/1,2

TOP


பெற்றத்தால் (1)

பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – குறள்:53 4/2

TOP


பெற்றத்துள் (1)

பெற்றத்துள் கோல் இன்றி சேறலும் முன் தன்னை – திரி:4/2

TOP


பெற்றதனால் (1)

தாம் பெற்றதனால் உவவார் பெரிது அகழின் – பழ:25/3

TOP


பெற்றதாம் (1)

பெற்றதாம் பேதை ஓர் சூத்திரம் மற்று அதனை – நாலடி:32 4/2

TOP


பெற்றம் (1)

வலி இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம்
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று – குறள்:28 3/1,2

TOP


பெற்றவர் (1)

யாக்கையை யாப்புடைத்தா பெற்றவர் தாம் பெற்ற – நாலடி:3 8/1

TOP


பெற்றார் (1)

ஆசாரம் வீடு பெற்றார் – ஆசாரக்:100/5

TOP


பெற்றாரின் (1)

குடி நாய்கர் தாம் பல பெற்றாரின் கேளா – திணை150:134/3

TOP


பெற்றாரே (1)

தாம் வீழ்வார் தம் வீழப்பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்து காழ்இல் கனி – குறள்:120 1/1,2

TOP


பெற்றால் (5)

அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல் – குறள்:34 3/1,2
தழங்குகுரல் வானத்து தண் பெயல் பெற்றால்
கிழங்கு உடைய எல்லாம் முளைக்கும் ஓர் ஆற்றான் – பழ:97/1,2
தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் – பழ:199/1
இடத்துள் ஒருவன் இருப்புழி பெற்றால்
கிடப்புழியும் பெற்றுவிடும் – பழ:235/3,4
உள்ளத்தில் தீர்த்தம் இவை உளவாக பெற்றால்
வெள்ளத்தில் தீர்த்தம் மிகை – பழ:401/3,4

TOP


பெற்றாலும் (1)

பெற்றாலும் செல்வம் பிறர்க்கு ஈயார் தாம் துவ்வார் – பழ:107/1

TOP


பெற்றாள் (4)

பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள்:6 8/1
பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று – குறள்:101 7/2
தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள் – குறள்:111 4/2
பறை பெற்றாள் ஆடாதோ பாய்ந்து – பழ:403/4

TOP


பெற்றான் (8)

பெற்றான் ஒருவன் பெரும் குதிரை அ நிலையே – நாலடி:40 8/3
பெற்றான் அதிர்ப்பின் பிணை அன்னாள்தான் அதிர்க்கும் – நான்மணி:19/1
பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி – குறள்:23 6/2
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – குறள்:95 3/2
கடம் பெற்றான் பெற்றான் குடம் – பழ:57/4
கடம் பெற்றான் பெற்றான் குடம் – பழ:57/4
பேர்ந்து இறை ஆயதூஉம் பெற்றான் பெரியாரை – பழ:92/3
பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு – பழ:318/4

TOP


பெற்றானும் (1)

பெண்ணினுள் கற்புடையாள் பெற்றானும் உண்ணு நீர் – திரி:16/2

TOP


பெற்றானே (1)

பெறுவது ஒன்று இன்றியும் பெற்றானே போல – நாலடி:34 5/1

TOP


பெற்றானேல் (1)

பெற்றானேல் கொள்க பெரிது – சிறுபஞ்:42/4

TOP


பெற்றானை (2)

தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – குறள்:27 8/1
எவ்வம் தணிப்பான் இவை என் ஆம் பெற்றானை
தெய்வமா தேறுமால் தேர்ந்து – சிறுபஞ்:90/3,4

TOP


பெற்றி (5)

இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே – நாலடி:24 5/3
துன்புறூஉம் பெற்றி தரும் – நாலடி:24 5/4
பெரு நடை தாம் பெறினும் பெற்றி பிழையாது – நாலடி:35 3/1
தேர்கிற்கும் பெற்றி அரிது – நாலடி:36 2/4
அடுக்குபு பெற்றி கிடந்த இடித்து உரறி – கள40:6/2

TOP


பெற்றியாக (1)

அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் – ஆசாரக்:96/3

TOP


பெற்றியார் (1)

பெற்றியார் பேணி கொளல் – குறள்:45 2/2

TOP


பெற்றியானும் (1)

எ பெற்றியானும் படும் – ஆசாரக்:96/4

TOP


பெற்றிருந்தும் (1)

கொன்னே தலைக்கூட பெற்றிருந்தும் அன்னோ – நாலடி:17 2/2

TOP


பெற்றிலேம் (1)

பெற்றிலேம் என்பது பேதைமையே மற்று அதனை – பழ:181/2

TOP


பெற்று (4)

பெற்று அன்னர் பேணி வழிபடுவார் கற்று அன்னர் – நான்மணி:73/3
பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – குறள்:115 3/2
பிடர்த்தலை பேரானை பெற்று கடைக்கால் – பழ:105/2
சிறிது ஆய கூழ் பெற்று செல்வரை சேர்ந்தார் – பழ:235/1

TOP


பெற்றும் (1)

என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் – நாலடி:33 10/1

TOP


பெற்றுவிடும் (1)

கிடப்புழியும் பெற்றுவிடும் – பழ:235/4

TOP


பெற்றேம் (1)

அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று – குறள்:63 6/1

TOP


பெற (2)

காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன – கார்40:4/2
என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே – சிறுபஞ்:54/2,3

TOP


பெறல் (7)

அரும் பெறல் யாக்கையை பெற்ற பயத்தால் – நாலடி:4 4/1
அரும் பெறல் கற்பின் அயிராணி அன்ன – நாலடி:39 1/1
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா – இன்னா40:29/3
புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே – குறள்:22 3/1
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் – குறள்:118 10/1
பின் நலிவானை பெறல் வேண்டும் என்னதூஉம் – பழ:156/2
பின் பெரிய செல்வம் பெறல் ஆமோ வைப்போடு – பழ:312/2

TOP


பெறலின் (2)

மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் – திரி:64/3
எனை பலவேஆயினும் சேய்த்தா பெறலின்
தினை துணையேயானும் அணி கொண்டல் நன்றே – பழ:68/1,2

TOP


பெறற்கு (1)

யாண்டும் பெறற்கு அரியார் – திரி:13/4

TOP


பெறற்பால் (1)

பெறற்பால் அனையவும் அன்ன ஆம் மாரி – நாலடி:11 4/2

TOP


பெறா (1)

எலி இல்வழி பெறா பால் – பழ:330/4

TOP


பெறார் (1)

தக்க நெறியிடை பின்னும் செல பெறார்
ஒக்கலை வேண்டி அழல் – பழ:46/3,4

TOP


பெறாஅது (2)

பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – குறள்:115 3/2
வீழ்வாரின் இன் சொல் பெறாஅது உலகத்து – குறள்:120 8/1

TOP


பெறாஅமை (1)

பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:130 5/1

TOP


பெறாஅர் (1)

புக தாம் பெறாஅர் புறங்கடை பற்றி – நாலடி:4 1/2

TOP


பெறாஅவிடின் (1)

எச்சம் பெறாஅவிடின் – குறள்:24 8/2

TOP


பெறாஅஅன் (1)

பெறாஅஅன் பேதுறுதல் எண்ணி பொறாஅன் – பழ:240/2

TOP


பெறின் (26)

ஆவது அறிவார் பெறின் – நாலடி:8 3/4
நண்பு ஆற்றி நட்க பெறின் – நாலடி:18 4/4
இன்னாங்கு செய்வார் பெறின் – நாலடி:36 5/4
திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள்:6 4/2
பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள்:6 8/1
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – குறள்:7 2/2
இன் சொலன் ஆக பெறின் – குறள்:10 2/2
பாற்பட்டு ஒழுக பெறின் – குறள்:12 1/2
உள் கோட்டம் இன்மை பெறின் – குறள்:12 9/2
ஆற்றின் அடங்க பெறின் – குறள்:13 3/2
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் – குறள்:17 2/2
புண் அது உணர்வார் பெறின் – குறள்:26 7/2
வாளாது உணர்வார் பெறின் – குறள்:34 4/2
சொல்லாது இருக்க பெறின் – குறள்:41 3/2
உள்ளியது உள்ள பெறின் – குறள்:54 10/2
சொல்லுதல் வல்லார் பெறின் – குறள்:65 8/2
திண்ணியர் ஆக பெறின் – குறள்:67 6/2
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின்
கொள்வர் பெரியார் பணிந்து – குறள்:68 10/1,2
உற்றது உணர்வார் பெறின் – குறள்:71 8/2
வகைமை உணர்வார் பெறின் – குறள்:71 9/2
கை ஒன்று உடைமை பெறின் – குறள்:84 8/2
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் – குறள்:87 9/2
திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள்:99 8/2
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – குறள்:127 10/1
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:130 5/1
கூடி முயங்க பெறின் – குறள்:133 10/2

TOP


பெறினும் (17)

வையகம் எல்லாம் பெறினும் உரையற்க – நாலடி:8 10/3
நாள் வாய் பெறினும் தம் நள்ளாதார் இல்லத்து – நாலடி:21 7/1
பெரு நடை தாம் பெறினும் பெற்றி பிழையாது – நாலடி:35 3/1
சக்கர செல்வம் பெறினும் விழுமியோர் – நாலடி:35 6/1
எள்ளற்க என்றும் எளியார் என்று என் பெறினும்
கொள்ளற்க கொள்ளார் கை மேற்பட உள் சுடினும் – நான்மணி:1/1,2
கோடாமை கோடி பொருள் பெறினும் நாடாமை – நான்மணி:25/3
பின்னவாம் பின் அதிர்க்கும் செய்வினை என் பெறினும்
முன்னவாம் முன்னம் அறிந்தார்கட்கு என்னும் – நான்மணி:66/1,2
கைவாய் பொருள் பெறினும் கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே – இனிய40:25/2
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா – குறள்:32 1/1
பெறினும் இழப்பினும் என் – குறள்:82 2/2
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – குறள்:96 4/1
உண் பொழுது நீராடி உண்டலும் என் பெறினும்
பால் பற்றி சொல்லா விடுதலும் தோல் வற்றி – திரி:27/1,2
என் பெறினும் ஆற்ற வலம் இரார் தம்மின் – ஆசாரக்:24/2
இந்திர தானம் பெறினும் இகழாரே – ஆசாரக்:34/3
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும்
ஆகாதார்க்கு ஆகுவது இல் – பழ:127/3,4
பொய்யாமை பொன் பெறினும் கள்ளாமை மெல்லியார் – சிறுபஞ்:17/1
என் பெறினும் கொல்லார் இயைந்து – சிறுபஞ்:46/4

TOP


பெறு (4)

பெறு நசையால் பின் நிற்பார் இன்மையே பேணும் – நாலடி:39 1/3
பெறு மாற்றம் இன்றி பெயர்த்தே ஒழிதல் – பழ:172/2
பெறு பயன் பின் சால பெரிது – சிறுபஞ்:62/4
பெறு நால்வர் பேணி வழங்கி பெறும் நான்மறை – ஏலாதி:0/2

TOP


பெறுகுவம்கொல்லோ (1)

ஊடி பெறுகுவம்கொல்லோ நுதல் வெயர்ப்ப – குறள்:133 8/1

TOP


பெறுதல் (6)

பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் – குறள்:119 10/1
உள் வாழ் பகையை பெறுதல் உறுதியே – பழ:54/2
நன்மையின் மாண்ட பொருள் பெறுதல் இன் ஒலி நீர் – பழ:129/2
இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே – பழ:292/3
உரைத்தால் உரை பெறுதல் உண்டு – பழ:345/4
மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாது உடைமை – சிறுபஞ்:51/1

TOP


பெறுதலால் (1)

பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே – பழ:146/3

TOP


பெறுதிக்கண் (1)

பெறுதிக்கண் பொச்சாந்து உரைத்தல் உயிரை – திரி:91/1

TOP


பெறுதியோ (1)

பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் – குறள்:124 7/1

TOP


பெறுப (2)

மாண்டவர் மாண்ட வினை பெறுப வேண்டாதார் – நான்மணி:56/1
என்ன வகையால் செய பெறுப புன்னை – பழ:311/2

TOP


பெறுபவே (3)

ஏமாந்து எமது என்று இருந்தார் பெறுபவே
தாமாம் பலரால் நகை – நாலடி:38 7/3,4
வேண்டா வினையும் பெறுபவே யாண்டும் – நான்மணி:56/2
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே
நல்லார் இனத்து நகை – சிறுபஞ்:54/3,4

TOP


பெறுபவோ (1)

திரிய பெறுபவோ சான்றோர் விரி திரை – பழ:101/2

TOP


பெறும் (12)

விலங்காது வீடு பெறும் – நாலடி:6 9/4
பகையேயும் பாடு பெறும் – நாலடி:19 7/4
பாடலான் பாடு பெறும் – நான்மணி:83/4
படை தகையான் பாடு பெறும் – குறள்:77 8/2
வாடினும் பாடு பெறும் – குறள்:133 2/2
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் – சிறுபஞ்:46/3
பொன் பெறும் கற்றான் பொருள் பெறும் நல் கவி – சிறுபஞ்:54/1
பொன் பெறும் கற்றான் பொருள் பெறும் நல் கவி – சிறுபஞ்:54/1
என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற – சிறுபஞ்:54/2
என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற – சிறுபஞ்:54/2
மக்கள்பேற்றின் பெறும் பேறு இல்லை – முது:6 1/1
பெறு நால்வர் பேணி வழங்கி பெறும் நான்மறை – ஏலாதி:0/2

TOP


பெறுமவற்றுள் (1)

பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த – குறள்:7 1/1

TOP


பெறுமாறு (2)

பெறுமாறு அரிய பொருள் – திரி:69/4
பெறுமாறு செய்ம்மின் என்பாரே நறு நெய்யுள் – பழ:158/2

TOP


பெறுமின் (1)

பெறுமின் பெரியார் வாய் சொல் – நாலடி:18 2/4

TOP


பெறுவதனால் (1)

உறுவது உலகு உவப்ப செய்து பெறுவதனால்
இன்புற்று வாழும் இயல்பு உடையார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:8 4/2,3

TOP


பெறுவதாம் (1)

செறிய பெறுவதாம் செல்வம் சிறிய – பழ:403/2

TOP


பெறுவது (5)

பெறுவது கொள்பவர் தோள் போல் நெறிபட்டு – நாலடி:32 7/1
பெறுவது ஒன்று இன்றியும் பெற்றானே போல – நாலடி:34 5/1
போஒய் பெறுவது எவன் – குறள்:5 6/2
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் – குறள்:82 3/1,2
இரந்தார் பெறுவது ஒன்று இல்லை குரங்கு ஊசல் – பழ:140/2

TOP


பெறுவர் (3)

குன்றிய சீர்மையர்ஆயினும் சீர் பெறுவர்
குன்று அன்னார் கேண்மை கொளின் – நாலடி:18 6/3,4
பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள்:6 8/1
பெரிது ஆய கூழும் பெறுவர் அரிது ஆம் – பழ:235/2

TOP


பெறுவர்ஆயின் (1)

இழுக்கினை தாம் பெறுவர்ஆயின் இழுக்கு எனைத்தும் – நாலடி:37 2/2

TOP


பெறுவான் (1)

இல்லை பெறுவான் தவம் – குறள்:85 2/2

TOP


பெறூஉம் (3)

நல் ஆவின் கன்றுஆயின் நாகும் விலை பெறூஉம்
கல்லாரேஆயினும் செல்வர் வாய் சொல் செல்லும் – நாலடி:12 5/1,2
ஊன் உண்டு உழுவை நிறம் பெறூஉம் நீர் நிலத்து – நான்மணி:65/1
ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து – பழ:6/1

TOP


பெறேம் (1)

இனிது உண்ணேம் ஆர பெறேம் யாம் என்னும் – நாலடி:37 6/3

TOP