பூ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 38
பூக்கு 1
பூக்கும் 1
பூங்கதுப்பினாய் 1
பூங்குழலை 1
பூங்கொடி 1
பூங்கோதாய் 2
பூச்சு 1
பூசல் 3
பூசனை 1
பூசார் 3
பூசி 2
பூசியும் 1
பூசுப 1
பூசை 2
பூசையை 1
பூட்டி 1
பூட்டிய 1
பூட்டுற்ற 1
பூண் 13
பூண்கல்லா 1
பூண்ட 7
பூண்டார் 1
பூண்டான் 1
பூண்டான்கண் 2
பூண்டு 3
பூணாது 1
பூணாலும் 1
பூணும் 1
பூத்தன 5
பூத்தாலும் 2
பூத்து 2
பூதங்கள் 1
பூதம் 3
பூதரே 1
பூந்தொடி 1
பூப்ப 2
பூப்பர் 1
பூப்பித்திருந்தே 1
பூப்பின்கண் 1
பூப்பு 1
பூப்பெய்யார் 1
பூம் 50
பூமி 2
பூரியர்கள் 1
பூரியார்கண்ணும் 1
பூல் 1
பூவல்அம் 1
பூவா 1
பூவாதாள் 1
பூவாது 1
பூவிற்கும் 1
பூவின் 2
பூவுற்ற 1
பூவை 1
பூவொடு 2
பூழி 2
பூழை 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பூ (38)

தக்கோலம் தின்று தலை நிறைய பூ சூடி – நாலடி:5 3/1
நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ
அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 7/2,3
ஒள் நிற பாதிரி பூ சேர்தலால் புத்தோடு – நாலடி:14 9/3
கோட்டு பூ போல மலர்ந்து பின் கூம்பாது – நாலடி:22 5/1
கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை – நாலடி:22 5/3
பொழிந்து இனிது நாறினும் பூ மிசைதல் செல்லாது – நாலடி:26 9/1
கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் – நாலடி:27 2/2
மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள் – நாலடி:40 3/2
இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ
பொன் செய் குழையின் துணர் தூங்க தண் பதம் – கார்40:28/1,2
பூ நீர் வியல் மிடா போன்ற புனல் நாடன் – கள40:27/3
பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும் – ஐந்50:12/3
கொடு முள் மடல் தாழை கூம்பு அவிழ்ந்த ஒண் பூ
இடையுள் இழுது ஒப்ப தோன்றி புடை எலாம் – ஐந்50:49/1,2
பூ ஆர் குழல் கூந்தல் பொன் அன்னார் சேரியுள் – ஐந்70:48/3
தாமரை தன்னையர் பூ – திணை50:40/4
பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் – திணை150:19/1
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் – திணை150:26/1
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை – திணை150:91/1
செந்தாமரை பூ உற நிமிர்ந்த செந்நெல்லின் – திணை150:128/1
கன்று உள்ளி சோர்ந்த பால் கால் ஒற்றி தாமரை பூ
அன்று உள்ளி அன்னத்தை ஆர்த்துவான் சென்று உள்ளி – திணை150:138/1,2
உண்ணா பூம் தாமரை பூ உள்ளும் கண் ஆர் – திணை150:140/2
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று – குறள்:112 2/2
அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு – குறள்:112 5/1
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – குறள்:131 5/2
கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை – குறள்:132 3/1
பூவை பூ வண்ணன் அடி – திரி:0/4
தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார் – ஆசாரக்:90/1
தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார் – ஆசாரக்:90/1
பொரி பூ இதழ் உறைக்கும் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:22/3
பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும் – பழ:63/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – பழ:71/3
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ – பழ:75/3
வரம்பிடை பூ மேயும் வண் புனல் ஊர – பழ:107/3
பூ மிதித்து புள் கலாம் பொய்கை புனல் ஊர – பழ:299/3
பெரிய பொருள் கருதுவாரே விரி பூ
விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு – பழ:302/2,3
பூ உட்கும் கண்ணாய் பொறுப்பர் என கருதி – பழ:335/1
பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய் – பழ:354/3
பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:32/3
நாக நறு மலர் நாள் வேங்கை பூ விரவி – கைந்:12/1

TOP


பூக்கு (1)

ஒன்றாய் உரும் உடைத்தாய் பெய் வான் போல் பூக்கு என்று – திணை150:104/3

TOP


பூக்கும் (1)

பாலிகை பூக்கும் பயின்று – திணை150:51/4

TOP


பூங்கதுப்பினாய் (1)

கண்டல் அவிர் பூங்கதுப்பினாய் இன்னாதே – சிறுபஞ்:12/3

TOP


பூங்குழலை (1)

புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் – திணை150:30/3

TOP


பூங்கொடி (1)

பொன் அம் பசலையும் தீர்ந்தது பூங்கொடி
தென்னவன் கொற்கை குருகு இரிய மன்னரை – கைந்:60/1,2

TOP


பூங்கோதாய் (2)

பொன் பயந்த வெள்ளி புறமாக பூங்கோதாய்
என் பசந்த மென் தோள் இனி – திணை150:117/3,4
நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும் – ஏலாதி:13/3

TOP


பூச்சு (1)

பெய் பூச்சு சீராது எனின் – ஆசாரக்:35/4

TOP


பூசல் (3)

புன் கணீர் பூசல் தரும் – குறள்:8 1/2
வாடூ தோள் பூசல் உரைத்து – குறள்:124 7/2
உரை பூசல் போற்றல் உறு தவமேல் கங்கை – சிறுபஞ்:100/3

TOP


பூசனை (1)

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் – குறள்:2 8/1

TOP


பூசார் (3)

வழி நிலை நீருள்ளும் பூசார் மனத்தால் – ஆசாரக்:35/2
வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால் – ஆசாரக்:35/3
மறந்தானும் எஞ்ஞான்றும் பூசார் கிடந்தார்கண் – ஆசாரக்:87/2

TOP


பூசி (2)

பூசி கொளினும் இரும்பின்கண் மாசு ஒட்டும் – நான்மணி:97/2
அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்ப பூசி
சிரத்தையால் செங்கழுநீர் சூடி பரத்தை – திணை150:144/1,2

TOP


பூசியும் (1)

போர்த்தும் உரிந்திட்டும் பூசியும் நீட்டியும் – சிறுபஞ்:65/1

TOP


பூசுப (1)

நீர் உண்டார் நீரான் வாய் பூசுப தேரின் – நான்மணி:33/2

TOP


பூசை (2)

புலியின் பெரும் திறலஆயினும் பூசை
எலி இல்வழி பெறா பால் – பழ:330/3,4
கரை பூசை போறல் கடை – சிறுபஞ்:100/4

TOP


பூசையை (1)

மா புரை நோக்கின் மயில் அன்னாய் பூசையை
காப்பிடுதல் புன் மீன் தலை – பழ:128/3,4

TOP


பூட்டி (1)

உளையார் கலி நன் மா பூட்டி வருவார் – கைந்:33/2

TOP


பூட்டிய (1)

புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார் – கார்40:22/2

TOP


பூட்டுற்ற (1)

பூட்டுற்ற வில் ஏய்க்கும் பூம் பொய்கை ஊரன் பொய் – திணை150:131/3

TOP


பூண் (13)

பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண்
ஏந்து எழில் மார்பின் இயல் திண் தேர் செம்பியன் – கள40:6/4,5
தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண்
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:34/4,5
வித்தக பைம் பூண் நின் மார்பு – திணை50:42/4
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் – திணை150:16/2
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் – திணை150:16/2
மின் நிரைத்த பூண் மிளிர விட்டு – திணை150:81/4
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா – திணை150:82/2
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா – திணை150:82/2
பூண் தாங்கு இள முலை பொற்றொடீஇ பூண்ட – பழ:112/3
பூண் தகு மார்ப பொருள் தக்கார் வேண்டாமை – பழ:178/3
நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்தும் நண்ணின்றா பூண் ஒடுக்கும் – சிறுபஞ்:43/2
பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான் – சிறுபஞ்:93/3
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் – கைந்:6/3

TOP


பூண்கல்லா (1)

வையம் பூண்கல்லா சிறு குண்டை ஐய கேள் – நாலடி:35 10/2

TOP


பூண்ட (7)

பூண்டான் கழித்தற்கு அருமையால் பூண்ட
மிடி என்னும் காரணத்தின் மேல் முறைக்கண்ணே – நாலடி:6 6/2,3
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட
மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும் – ஐந்50:50/1,2
கற்றறிந்தார் பூண்ட கடன் – திரி:32/4
கற்புடையாள் பூண்ட கடன் – திரி:64/4
பூண் தாங்கு இள முலை பொற்றொடீஇ பூண்ட
பறை அறையா போயினார் இல் – பழ:112/3,4
கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர் – பழ:381/2
பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட
ஒளரதனே கேத்திரசன் கானீனன் கூடன் – ஏலாதி:30/2,3

TOP


பூண்டார் (1)

இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு – குறள்:3 3/1,2

TOP


பூண்டான் (1)

பூண்டான் கழித்தற்கு அருமையால் பூண்ட – நாலடி:6 6/2

TOP


பூண்டான்கண் (2)

வள்ளண்மை பூண்டான்கண் ஒண் பொருள் தெள்ளிய – நாலடி:39 6/2
வள்ளன்மை பூண்டான்கண் செல்வமும் உள்ளத்து – திரி:75/1

TOP


பூண்டு (3)

செம் தண்மை பூண்டு ஒழுகலான் – குறள்:3 10/2
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த – ஏலாதி:26/2
பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட – ஏலாதி:30/2

TOP


பூணாது (1)

பொறி பட்டவாறு அல்லால் பூணாது என்று எண்ணி – பழ:220/3

TOP


பூணாலும் (1)

முலையாலும் பூணாலும் முன்கண் தாம் சேர்ந்த – திணை150:152/1

TOP


பூணும் (1)

பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா – குறள்:84 6/1

TOP


பூத்தன (5)

காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன
பாடு வண்டு ஊதும் பருவம் பணைத்தோளி – கார்40:4/2,3
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று – கார்40:9/1
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு – கார்40:22/4
புலம் எலாம் பூத்தன தோன்றி சிலமொழி – கார்40:26/3
குருகிலை பூத்தன கானம் பிரிவு எண்ணி – கார்40:27/2

TOP


பூத்தாலும் (2)

பூத்தாலும் காயா மரம் உள மூத்தாலும் – பழ:399/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள நன்று அறியார் – சிறுபஞ்:21/1

TOP


பூத்து (2)

பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி – நாலடி:29 10/2
காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து
குருந்தே பருவம் குறித்து இவளை நைந்து – திணை150:114/2,3

TOP


பூதங்கள் (1)

வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நகும் – குறள்:28 1/1,2

TOP


பூதம் (3)

ஐம் பூதம் பார்ப்பார் பசு திங்கள் நாயிறு – ஆசாரக்:15/1
தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண் – ஆசாரக்:15/2
ஐம் பூதம் அன்றே கெடும் – ஆசாரக்:15/3

TOP


பூதரே (1)

பூதரே முன் பொருள் செய்யாதார் ஆதரே – சிறுபஞ்:18/2

TOP


பூந்தொடி (1)

பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் – திணை150:63/3

TOP


பூப்ப (2)

இயங்கு எயில் எய்தவன் தார் பூப்ப ஈதோ – ஐந்50:1/3
அருவி அதிர குருகிலை பூப்ப
தெரி ஆ இன நிரை தீம் பால் பிலிற்ற – திணை50:30/1,2

TOP


பூப்பர் (1)

பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – குறள்:25 8/1

TOP


பூப்பித்திருந்தே (1)

முருந்து ஏய் எயிறொடு தார் பூப்பித்திருந்தே
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் – திணை150:116/2,3

TOP


பூப்பின்கண் (1)

பூப்பின்கண் சாரா தலைமகனும் வாய் பகையுள் – திரி:17/2

TOP


பூப்பு (1)

பூவாதாள் பூப்பு புறக்கொடுத்தாள் இலிங்கி – சிறுபஞ்:40/1

TOP


பூப்பெய்யார் (1)

கிடந்தாரை கால் கழுவார் பூப்பெய்யார் சாந்தம் – ஆசாரக்:87/1

TOP


பூம் (50)

விறல் பூம் கமழ் கானல் வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – நாலடி:12 7/3
புனல் செதும்பு நின்று அலைக்கும் பூம் குன்ற நாட – நாலடி:13 8/3
புனல் ஒழுக புள் இரியும் பூம் குன்ற நாட – நாலடி:22 2/3
புது புனலும் பூம் குழையார் நட்பும் இரண்டும் – நாலடி:37 10/1
பூம் பாவை செய்த குறி – நாலடி:40 9/4
பூம் குலை ஈன்ற புறவு – கார்40:11/4
நாஞ்சில் வலவன் நிறம் போல பூம் சினை – கார்40:19/1
பூம் தார் முரசின் பொரு புனல் நீர் நாடன் – கள40:32/3
பொன் இணர் வேங்கை கவினிய பூம் பொழிலுள் – ஐந்50:11/1
புனை பூம் தழை அல்குல் பொன் அன்னாய் சாரல் – ஐந்50:14/1
பூம் தலை அன்றில் புலம்பு – ஐந்50:41/4
கொண்கன் பிரிந்த குளிர் பூம் பொழில் நோக்கி – ஐந்50:44/1
பூம் தண் பொழிலுள் குருகு – ஐந்50:45/4
பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின – ஐந்70:41/1
பூம் கண் புதல்வன் மிதித்து உழக்க ஈங்கு – ஐந்70:47/2
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் – ஐந்70:58/3
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா – திணை50:3/3
புன்கு பொரி மலரும் பூம் தண் பொழில் எல்லாம் – திணை50:14/1
சித்திர பூம் கொடி அன்னாட்கு அருளீயாய் – திணை50:42/3
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான் – திணை50:47/1
கன்னி இள ஞாழல் பூம் பொழில் நோக்கிய – திணை50:49/3
கறி வளர் பூம் சாரல் கைந்நாகம் பார்த்து – திணை150:7/1
நலம் கொண்டு ஆர் பூம் குழலாள் நன்று ஆயத்து அன்று என் – திணை150:9/3
பொன் மெலியும் மேனியாள் பூம் சுணங்கு மென் முலைகள் – திணை150:21/1
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் – திணை150:29/3
புலால் அகற்றும் பூம் புன்னை பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – திணை150:35/1
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் – திணை150:70/2
ஆராத பூம் தார் அணி தேரான்தான் போத – திணை150:101/3
உரும் உற்ற பூம் கோடல் ஓடி உரும் உற்ற – திணை150:107/2
பூம் கண் வயல் ஊரன் புத்தில் புகுவதன்முன் – திணை150:126/3
பூட்டுற்ற வில் ஏய்க்கும் பூம் பொய்கை ஊரன் பொய் – திணை150:131/3
உண்ணா பூம் தாமரை பூ உள்ளும் கண் ஆர் – திணை150:140/2
தண் நறும் பூம் குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய – திரி:0/2
பூம் புனல் ஊர பொது மக்கட்கு ஆகாதே – பழ:5/3
மது மயங்கு பூம் கோதை மாணிழாய் மோரின் – பழ:70/3
பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப பூம் தாமரை மேல் – பழ:123/3
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு – பழ:153/1
புலி கலாம் கொள் யானை பூம் குன்ற நாட – பழ:157/3
பொருத்தம் அழியாத பூம் தண் தார் மன்னர் – பழ:242/1
புன பொன் அவிர் சுணங்கின் பூம் கொம்பர் அன்னாய் – பழ:266/3
நெறி மடல் பூம் தாழை நீடு நீர் சேர்ப்ப – பழ:361/3
பொன் வரை கோங்கு ஏர் முலை பூம் திருவேஆயினும் – சிறுபஞ்:43/3
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் – சிறுபஞ்:46/3
வண்டு ஆர் பூம் தொங்கல் மகன் தந்தை வண்தாராய் – சிறுபஞ்:52/2
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய – சிறுபஞ்:52/3
அளி வந்து ஆர் பூம் கோதாய் ஆறும் மறையின் – ஏலாதி:1/3
மண்ணவர்க்கும் அன்றி மது மலி பூம் கோதாய் – ஏலாதி:2/3
புலப்படும் சொல்லும் இ பூம் கொடி அன்னாள் – கைந்:40/3
போது அவிழ் தாமரை பூம் துறை ஊரனை – கைந்:43/1
புகர் இல்லேம் யாம் இருப்ப பூம் கழி சேர்ப்பன் – கைந்:56/3

TOP


பூமி (2)

அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க – ஆசாரக்:47/2
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு – பழ:153/1

TOP


பூரியர்கள் (1)

பூரியர்கள் ஆழும் அளறு – குறள்:92 9/2

TOP


பூரியார்கண்ணும் (1)

பூரியார்கண்ணும் உள – குறள்:25 1/2

TOP


பூல் (1)

ஆல் என்னின் பூல் என்னுமாறு – பழ:31/4

TOP


பூவல்அம் (1)

பூவல்அம் குன்றம் புயற்கு ஏற்ற போன்றவே – கள40:12/3

TOP


பூவா (1)

பூவா இள ஞாழல் போது – திணை150:39/4

TOP


பூவாதாள் (1)

பூவாதாள் பூப்பு புறக்கொடுத்தாள் இலிங்கி – சிறுபஞ்:40/1

TOP


பூவாது (1)

பூவாது காய்க்கும் மரம் உள நன்று அறிவார் – சிறுபஞ்:20/1

TOP


பூவிற்கும் (1)

புல் இதழ் பூவிற்கும் உண்டு – நாலடி:23 1/4

TOP


பூவின் (2)

பூவின் கிழத்தி புலந்து – நாலடி:26 2/4
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ – பழ:45/3

TOP


பூவுற்ற (1)

கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு – திணை150:118/1

TOP


பூவை (1)

பூவை பூ வண்ணன் அடி – திரி:0/4

TOP


பூவொடு (2)

குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/3
பூவொடு நார் இயைக்குமாறு – பழ:356/4

TOP


பூழி (2)

புகர் முகம் பூழி புரள உயர் நிலைய – கார்40:38/1
எறி கிளர் கேழல் கிளைத்திட்ட பூழி
பொறி கிளர் மஞ்ஞை புகன்று குடையும் – கைந்:11/1,2

TOP


பூழை (1)

புகற்கு அரிய பூழை நுழைந்து – நாலடி:29 2/4

TOP