நை – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


நை (1)

நை பொருட்கண் செல்லாமை நன்று – திணை150:82/4

TOP


நைந்தார் (1)

நலிபு அழிந்தார் நாட்டு அறைபோய் நைந்தார் மெலிவு ஒழிய – சிறுபஞ்:71/2

TOP


நைந்து (4)

நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் – திணை150:17/3
நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி – திணை150:23/3
நாள் இழந்த எண் மிக்கு நைந்து – திணை150:99/4
குருந்தே பருவம் குறித்து இவளை நைந்து
வருந்தே என்றாய் நீ வரைந்து – திணை150:114/3,4

TOP


நையாது (1)

நையாது தான் நாணுமாறு – திணை150:149/4

TOP


நையாதே (1)

வையான் வழி சீத்து வால் அடிசில் நையாதே
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/2,3

TOP


நையாமை (1)

வையாமை வார்குழலார் நச்சினும் நையாமை
ஓர்த்து உடம்பு பேரும் என்று ஊன் அவாய் உண்ணானேல் – சிறுபஞ்:17/2,3

TOP


நையும் (1)

நையும் இடம் அறிந்து நாடு – திணை150:133/4

TOP


நைவது (1)

நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம் – பழ:134/3

TOP


நைவார்க்கே (1)

முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே
ஒத்தனம் யாமே உளம் – திணை150:33/3,4

TOP