நு – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நுகத்து 1
நுகர்தல் 2
நுகர்ந்து 1
நுகர்வனன் 1
நுகர்வு 1
நுங்கு 1
நுசுப்பிற்கு 1
நுசுப்பினாய் 2
நுட்பத்தை 1
நுட்பம் 6
நுட்பமும் 1
நுண் 20
நுண்ணிது 1
நுண்ணிய 3
நுண்ணியம் 1
நுண்ணியர் 1
நுண்மை 1
நுணங்கிய 3
நுணங்கு 1
நுணலும் 1
நுணாவோடு 1
நுணுக்கம் 1
நுணுக்கும் 1
நுணுகியவாறு 1
நுதல் 11
நுதலார் 1
நுதலாள் 2
நுதற்கு 2
நுதி 1
நுதுப்பும் 1
நுதுப்பேம் 1
நும் 1
நும்மில் 1
நும்மின் 1
நும்மை 1
நுமர் 1
நுரை 2
நுழை 1
நுழைந்து 2
நுழையா 1
நுழையும் 1
நுழைவானேல் 1
நுளையர் 3
நுன் 1
நுனி 3
நுனித்து 1
நுனியின் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


நுகத்து (1)

நுகத்து பகல் ஆணி போன்று – பழ:95/4

TOP


நுகர்தல் (2)

பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி – பழ:26/3
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல் – கைந்:1/1

TOP


நுகர்ந்து (1)

சிறந்து நுகர்ந்து ஒழுகும் செல்வம் உடையார் – பழ:215/1

TOP


நுகர்வனன் (1)

நுகர்வனன் உண்டான் நலம் – கைந்:56/4

TOP


நுகர்வு (1)

நுண் உணர்வினாரொடு கூடி நுகர்வு உடைமை – நாலடி:24 3/1

TOP


நுங்கு (1)

உள் நீர் களைந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டு அன்ன – நாலடி:5 4/3

TOP


நுசுப்பிற்கு (1)

அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு
நல்ல படாஅ பறை – குறள்:112 5/1,2

TOP


நுசுப்பினாய் (2)

நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம் – பழ:134/3
சென்று ஒசிந்து ஒல்கு நுசுப்பினாய் பைம் கரும்பு – பழ:289/3

TOP


நுட்பத்தை (1)

நாடுக தான் செய்த நுட்பத்தை கேளாதே – பழ:392/3

TOP


நுட்பம் (6)

யாரும் அறிவர் பகை நுட்பம் தேரின் – நாலடி:29 2/2
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் – நாலடி:32 9/1
மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம்
யா உள முன் நிற்பவை – குறள்:64 6/1,2
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் – பழ:2/1
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன் – பழ:3/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் – பழ:367/1

TOP


நுட்பமும் (1)

கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் – சிறுபஞ்:3/1

TOP


நுண் (20)

நுண் உணர்வினாரொடு கூடி நுகர்வு உடைமை – நாலடி:24 3/1
விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்றால் நுண் நூல் – நாலடி:24 3/2
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை – நாலடி:26 1/1
கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி – நாலடி:26 10/1
நுண் அரும்பு ஊழ்த்த புறவு – கார்40:8/4
நுண் துளை துன்னூசி விற்பாரின் ஒன்றானும் – ஐந்50:21/2
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் – ஐந்50:27/2
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி – ஐந்50:47/1
நுண் ஞாண் வலையின் பரதவர் போத்தந்த – ஐந்70:66/1
ஆறு எலாம் நுண் அறல் வார அணியிழாய் – திணை50:29/3
நூல் நல நுண் வலையால் நொண்டு எடுத்த கானல் – திணை150:32/2
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல் – திணை150:54/1
நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் – குறள்:41 7/1
நுண் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:43 4/2
நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு – குறள்:73 6/2
நுண் விழைந்த நூலவர் நோக்கு – திரி:29/4
நுண் மொழி நோக்கி பொருள் கொளலும் நூற்கு ஏலா – திரி:32/1
நுண் நூல் பெரும் கேள்வி நூல் கரைகண்டானும் – திரி:35/2
கூர்த்த நுண் கேள்வி அறிவுடையார்க்குஆயினும் – பழ:195/3
நுண் கலப்பை நூல் ஓதுவார் – சிறுபஞ்:58/4

TOP


நுண்ணிது (1)

நீரினும் நுண்ணிது நெய் என்பர் நெய்யினும் – நாலடி:29 2/1

TOP


நுண்ணிய (3)

நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் – குறள்:38 3/1
நுண்ணிய நூல் உணர்வினார் – ஆசாரக்:41/3
உழை இருந்து நுண்ணிய கூறி கருமம் – பழ:86/1

TOP


நுண்ணியம் (1)

நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணுங்கால் – குறள்:71 10/1

TOP


நுண்ணியர் (1)

நுண்ணியர் எம் காதலவர் – குறள்:113 6/2

TOP


நுண்மை (1)

இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பு ஆம் நடைதனக்கு – சிறுபஞ்:5/2

TOP


நுணங்கிய (3)

நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் – ஐந்50:27/2
நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய – குறள்:42 9/1
நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய – ஏலாதி:59/2

TOP


நுணங்கு (1)

நுணங்கு நூல் ஓதுதல் கேட்டல் மாணாக்கர் – சிறுபஞ்:28/3

TOP


நுணலும் (1)

நுணலும் தன் வாயால் கெடும் – பழ:184/4

TOP


நுணாவோடு (1)

கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர – திணை50:16/1

TOP


நுணுக்கம் (1)

நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று இல்லாதார் – நாலடி:36 2/3

TOP


நுணுக்கும் (1)

வெகுளி நுணுக்கும் விறலும் மகளிர்கட்கு – திரி:40/1

TOP


நுணுகியவாறு (1)

நோயால் நுணுகியவாறு – கைந்:49/4

TOP


நுதல் (11)

கொண்டன்று பேதை நுதல் – கார்40:17/4
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல்
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/2,3
ஒள் நுதல் மாதர் திறத்து – கார்40:34/4
ஈந்தும் மென் பேதை நுதல் – கார்40:40/4
இரு நிலம் சேர்ந்த குடை கீழ் வரி நுதல்
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் – கள40:22/1,2
எற்றி வயவர் எறிய நுதல் பிளந்து – கள40:23/1
ஓடா மறவர் எறிய நுதல் பிளந்த – கள40:31/1
வரி நுதல் யானை பிடியோடு உறங்கும் – ஐந்70:37/2
நல் நுதல் மாதராய் ஈதோ நமர் வருவர் – திணை50:22/2
பைம் தொடி பேதை நுதல் – குறள்:124 8/2
ஊடி பெறுகுவம்கொல்லோ நுதல் வெயர்ப்ப – குறள்:133 8/1

TOP


நுதலார் (1)

நல் நுதலார் தோய்ந்த வரை மார்பன் நீராடாது – நாலடி:39 7/3

TOP


நுதலாள் (2)

நறு நுதலாள் நன்மை துணை – நாலடி:39 1/4
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள்
பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் – குறள்:91 8/1,2

TOP


நுதற்கு (2)

ஒள் நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – குறள்:109 8/1
நுதற்கு இவர்ந்து ஏறும் ஒளி – கைந்:19/4

TOP


நுதி (1)

மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் – நான்மணி:69/2

TOP


நுதுப்பும் (1)

நெய்யால் எரி நுதுப்பும் என்ற அற்றால் கௌவையான் – குறள்:115 8/1

TOP


நுதுப்பேம் (1)

காமம் நுதுப்பேம் எனல் – குறள்:115 8/2

TOP


நும் (1)

கூற்றம் அளந்து நும் நாள் உண்ணும் ஆற்ற – நாலடி:1 7/2

TOP


நும்மில் (1)

நும்மில் இயைவ கொடுத்து உண்மின் நும்மை – நாலடி:10 4/2

TOP


நும்மின் (1)

அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின்
தெரிவார் யார் தேரும் இடத்து – திணை50:12/3,4

TOP


நும்மை (1)

நும்மில் இயைவ கொடுத்து உண்மின் நும்மை
கொடாஅதவர் என்பர் குண்டு நீர் வையத்து – நாலடி:10 4/2,3

TOP


நுமர் (1)

தும்மு செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல் – குறள்:132 8/1

TOP


நுரை (2)

நெல்லுக்கு உமி உண்டு நீர்க்கு நுரை உண்டு – நாலடி:23 1/3
நுரை தரும் ஓதம் கடந்து எமர் தந்த – கைந்:56/1

TOP


நுழை (1)

நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் – குறள்:41 7/1

TOP


நுழைந்து (2)

புகற்கு அரிய பூழை நுழைந்து – நாலடி:29 2/4
அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து – குறள்:13 10/2

TOP


நுழையா (1)

நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய – ஏலாதி:59/2

TOP


நுழையும் (1)

நுழையும் மட மகன் யார்கொல் என்று அன்னை – கைந்:59/3

TOP


நுழைவானேல் (1)

நோக்கும் வாய் நோக்கி நுழைவானேல் மற்று அவனை – ஏலாதி:8/3

TOP


நுளையர் (3)

மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை – திணை150:45/2
ஏழை நுளையர் இடம் – திணை150:59/4
மையல் நுளையர் மகள் – திணை150:60/4

TOP


நுன் (1)

புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் – திணை150:149/1

TOP


நுனி (3)

புல் நுனி மேல் நீர் போல் நிலையாமை என்று எண்ணி – நாலடி:3 9/1
நுனியின் கரும்பு தின்று அற்றே நுனி நீக்கி – நாலடி:14 8/2
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – குறள்:48 6/1

TOP


நுனித்து (1)

நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து – ஏலாதி:59/4

TOP


நுனியின் (1)

நுனியின் கரும்பு தின்று அற்றே நுனி நீக்கி – நாலடி:14 8/2

TOP