நீ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நீ 51
நீஆயின் 1
நீக்கப்பட்டார் 1
நீக்கல் 4
நீக்கலர் 1
நீக்கற்கு 1
நீக்கி 20
நீக்கியார் 1
நீக்கியிட்டு 1
நீக்கிவிடும் 1
நீக்கின் 1
நீக்கும் 6
நீக்குமதுவே 1
நீக்குவான் 1
நீங்க 3
நீங்கல் 1
நீங்கலர்மன் 1
நீங்கா 1
நீங்காது 1
நீங்காமை 4
நீங்கான் 1
நீங்கி 8
நீங்கிய 2
நீங்கியான் 1
நீங்கிவிடும் 2
நீங்கின் 4
நீங்கு 1
நீங்குதலால் 1
நீங்கும் 4
நீசர் 1
நீசருள் 1
நீட்ட 1
நீட்டம் 1
நீட்டலும் 1
நீட்டார் 2
நீட்டி 2
நீட்டித்தல் 1
நீட்டித்து 1
நீட்டியும் 1
நீட்டும் 1
நீட்டேனேல் 1
நீடல்மின் 1
நீடா 1
நீடாது 1
நீடாதே 1
நீடார் 1
நீடி 3
நீடு 12
நீடுகமன்னோ 1
நீடுவது 1
நீண்ட 5
நீண்டக்கடைத்தும் 1
நீத்த 5
நீத்தம் 2
நீத்தல் 1
நீத்தவர் 1
நீத்தார் 5
நீத்தாருள் 1
நீத்தாரோ 1
நீத்தானும் 1
நீத்து 5
நீத்துவிடும் 1
நீதான் 1
நீந்தல் 1
நீந்தலமன்னோ 1
நீந்தார் 2
நீந்தி 7
நீந்துதல் 1
நீந்தும் 3
நீந்துவர் 1
நீப்பர் 1
நீப்பின் 3
நீப்பினும் 3
நீயிரும் 1
நீயும் 3
நீயே 1
நீர் 192
நீர்க்கரையும் 1
நீர்க்கு 1
நீர்த்து 9
நீர்நாய் 1
நீர்மை 18
நீர்மைத்தாய் 1
நீர்மையும் 1
நீர்மையே 1
நீர்மையை 1
நீர 6
நீரகத்து 1
நீரது 2
நீரர் 5
நீரர்ஆயினும் 1
நீரவர் 1
நீரள் 1
நீராட்டும் 1
நீராடாது 1
நீராடி 2
நீராடும் 1
நீராய் 1
நீரார் 3
நீரார்க்கு 1
நீரார்க்கே 1
நீரால் 2
நீராலே 1
நீரான் 4
நீரினும் 2
நீரும் 5
நீருள் 5
நீருள்ளும் 1
நீரை 1
நீரோடு 1
நீல 3
நீலத்து 2
நீலம் 8
நீலமும் 1
நீழல் 6
நீழலவர் 1
நீழலும் 1
நீழலுள் 1
நீள் 44
நீள 1
நீளும் 2
நீளுமாறு 1
நீற்றால் 1
நீறாய் 1
நீறு 2

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


நீ (51)

துன்பம் பயக்குமால் துச்சாரி நீ கண்ட – நாலடி:9 4/3
புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய் நீ பொன் போலும் – நாலடி:27 6/3
நிற்றியோ போதியோ நீ – நாலடி:38 6/4
கொடியவை கூறாதி பாண நீ கூறின் – நாலடி:39 8/1
மான் அமர் கண்ணாய் மயங்கல் நீ நானம் – ஐந்50:13/2
எஞ்சாது நீ வருதி என்று எண்ணி அஞ்சி – ஐந்50:17/2
நீ மறவல் நெஞ்சத்து கொண்டு – ஐந்50:18/4
தேற எமக்கு உரைப்பாய் நீ – ஐந்50:21/4
நடந்து சிதையாதி நீ – ஐந்50:42/4
தோள் நலம் தோற்பித்தல் நீ – ஐந்50:46/4
நீத்து நீர் ஊன வாய் பாண நீ போய் மொழி – ஐந்70:45/3
ஓவாது செல் பாண நீ – ஐந்70:48/4
நெறி அறிதி மீன் தபு நீ – ஐந்70:68/4
நீ தகாது என்று நிறுத்து – ஐந்70:71/4
கொண்டாயும் நீ ஆயக்கால் – திணை50:36/4
நல் வயல் ஊரன் நலம் உரைத்து நீ பாண – திணை50:38/1
சொல்லின் பயின்று உரைக்க வேண்டா ஒழிதி நீ
எல்லு நல் முல்லை தார் சேர்ந்த இரும் கூந்தல் – திணை50:38/2,3
காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர – திணை150:6/3
ஆயுமோ மன்ற நீ ஆய் – திணை150:6/4
உர வில் வலியாய் ஒரு நீ இரவின் – திணை150:11/2
நின்றான் வலியாக நீ வர யாய் கண்டாள் – திணை150:27/3
தண் பரப்ப பாய் இருள் நீ வரின் தாழ் கோதையாள் – திணை150:34/3
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் – திணை150:35/3
இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ
மன்னா வரவு மற – திணை150:36/3,4
வரைவாய் நீ ஆகவே வா – திணை150:43/4
வந்தால் நீ எய்துதல் வாயால் மற்று எந்தாய் – திணை150:46/2
மறி மகர வார் குழையாள் வாழாள் நீ வாரால் – திணை150:46/3
நெறியால் நீ கொள்வது நேர் – திணை150:50/4
மாறு நீர் வேலை நீ வாரல் வரின் ஆற்றாள் – திணை150:55/3
ஈன்றாய் நீ பாவை இரும் குரவே ஈன்றாள் – திணை150:65/2
செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது – திணை150:82/3
செல்வார் என்றாய் நீ சிறந்தாயே செல்லாது – திணை150:86/2
பொல்லாதது என்பது நீ பொருந்தாய் எல்லார்க்கும் – திணை150:88/2
வருந்தே என்றாய் நீ வரைந்து – திணை150:114/4
முளரி மொழியாது உளரி கிளரி நீ
பூம் கண் வயல் ஊரன் புத்தில் புகுவதன்முன் – திணை150:126/2,3
எங்கையர் இல் உள்ளானே பாண நீ பிறர் – திணை150:132/1
நினை நோக்கி கூறினும் நீ மொழியல் என்று – திணை150:144/3
கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் – குறள்:113 3/1
வேலை நீ வாழி பொழுது – குறள்:123 1/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது – குறள்:125 2/1
உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ
யார் உழை சேறி என் நெஞ்சு – குறள்:125 9/1,2
நீ எமக்கு ஆகாதது – குறள்:130 1/2
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – குறள்:130 3/1,2
திருந்தாய் நீ ஆர்வத்தை தீமை உடையார் – பழ:9/1
நெடியது காண்கலாய் நீ அளியை நெஞ்சே – பழ:130/1
நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில் – பழ:222/3
அஃகு நீ செய்யல் என அறிந்து ஆராய்ந்தும் – ஏலாதி:27/1
உள்ளம் பிரிந்தமை நீ அறிதி ஒள்ளிழாய் – கைந்:22/2
களையாரோ நீ உற்ற நோய் – கைந்:33/3
கூத்தனா கொண்டு குறை நீ உடையையேல் – கைந்:42/3
எழு நீ போ நீடாது மற்று – கைந்:46/4

TOP


நீஆயின் (1)

ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று – திணை150:40/3

TOP


நீக்கப்பட்டார் (1)

திரு நீக்கப்பட்டார் தொடர்பு – குறள்:92 10/2

TOP


நீக்கல் (4)

உறற்பால நீக்கல் உறுவர்க்கும் ஆகா – நாலடி:11 4/1
நிறை மாண்பு இல் பெண்டிரை நீக்கல் இனிதே – இனிய40:10/2
அறம்புரிந்து அல்லவை நீக்கல் இனிதே – இனிய40:21/2
பண்பினால் நீக்கல் கலம் – ஆசாரக்:26/4

TOP


நீக்கலர் (1)

தம் குற்றம் நீக்கலர் ஆகி பிறர் குற்றம் – பழ:124/1

TOP


நீக்கற்கு (1)

எங்கெங்கும் நீக்கற்கு இடை புகுதல் எங்கும் – பழ:124/2

TOP


நீக்கி (20)

மறு சிகை நீக்கி உண்டாரும் வறிஞராய் – நாலடி:1 1/2
மான அரும் கலம் நீக்கி இரவு என்னும் – நாலடி:4 10/1
நீக்கி நிறூஉம் உரவோரே நல் ஒழுக்கம் – நாலடி:6 7/3
நுனியின் கரும்பு தின்று அற்றே நுனி நீக்கி
தூரின் தின்று அன்ன தகத்துஅரோ பண்பு இலா – நாலடி:14 8/2,3
மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் – நாலடி:19 10/3
நல் ஞானம் நீக்கி நிறீஇ ஒருவனை – நாலடி:31 8/2
இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை – நாலடி:34 2/3
நாணினை நீக்கி உயிரோடு உடன் சென்று – ஐந்70:32/3
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா – குறள்:39 4/1
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:44 6/1
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும் – குறள்:45 2/1
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – குறள்:69 5/1
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்கண் – குறள்:79 7/1
நாணினை நீக்கி நிறுத்து – குறள்:114 2/2
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி – குறள்:116 10/1
கொல்வது இடை நீக்கி வாழ்வானும் வல்லிதின் – திரி:26/2
விடல் அரிய துப்பு உடைய வேட்கையை நீக்கி
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய் – பழ:26/1,2
சிறந்த தம் சுற்றமும் செய் பொருளும் நீக்கி
துறந்தார் தொடர்ப்பாடு கோடல் கறங்கு அருவி – பழ:342/1,2
உண்ணாமை நன்று அவா நீக்கி விருந்து கண்மாறு – சிறுபஞ்:50/1
மறு வரவு மாறு ஆய நீக்கி மறு வரவின் – ஏலாதி:75/2

TOP


நீக்கியார் (1)

உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின் – குறள்:33 10/1

TOP


நீக்கியிட்டு (1)

இவர் திரை நீக்கியிட்டு எக்கர் மணல் மேல் – ஐந்70:67/1

TOP


நீக்கிவிடும் (1)

துக்கத்துள் நீக்கிவிடும் – நாலடி:19 10/4

TOP


நீக்கின் (1)

இகல் என்னும் எவ்வ நோய் நீக்கின் தவல் இல்லா – குறள்:86 3/1

TOP


நீக்கும் (6)

நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா – குறள்:20 4/1
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – குறள்:33 7/2
நல் வினை நீக்கும் படை – திரி:95/4
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் – பழ:47/3
அறம் தேயும் பின்னும் அலர்மகளை நீக்கும்
மறந்தேயும் பொய் உரைக்கும் வாய் – சிறுபஞ்:105/3,4
பல்லவர் நோய் நீக்கும் பாங்கினால் கல்லா – சிறுபஞ்:106/2

TOP


நீக்குமதுவே (1)

வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே
மனை மரம் ஆய மருந்து – பழ:53/3,4

TOP


நீக்குவான் (1)

தீர்க்கும் வாய் தேர்ந்து பசி உண்டி நீக்குவான்
நோக்கும் வாய் விண்ணின் உயர்வு – ஏலாதி:40/3,4

TOP


நீங்க (3)

எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
வறம் கூர் கடும் கதிர் வல் விரைந்து நீங்க
நிறம் கூரும் மாலை வரும் – திணை50:48/3,4
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் – குறள்:36 8/1

TOP


நீங்கல் (1)

நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் – திரி:86/3

TOP


நீங்கலர்மன் (1)

காதலர் நீங்கலர்மன் – குறள்:122 6/2

TOP


நீங்கா (1)

நீங்கா நிலன் ஆள்பவற்கு – குறள்:39 3/2

TOP


நீங்காது (1)

எழுத்தினால் நீங்காது எண்ணால் ஒழியாது ஏத்தி – ஏலாதி:38/1

TOP


நீங்காமை (4)

நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை உடைமை – குறள்:16 4/1
நீங்காமை வேண்டுபவர் – குறள்:57 2/2
காலின் நீர் நீங்காமை உண்டிடுக பள்ளியும் – ஆசாரக்:19/1
அன்பின் திரியாமை ஆசாரம் நீங்காமை
பண்பினால் நீக்கல் கலம் – ஆசாரக்:26/3,4

TOP


நீங்கான் (1)

நீங்கான் வெகுளி நிறை இலன் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:87 4/1

TOP


நீங்கி (8)

பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி – குறள்:25 6/1
பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி
அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் – குறள்:25 6/1,2
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி – குறள்:36 2/1
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி
மாசு அறு காட்சியவர்க்கு – குறள்:36 2/1,2
ஐயத்தின் நீங்கி தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் – குறள்:36 3/1
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – குறள்:51 2/1
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – குறள்:124 4/1
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி
தொல் கவின் வாடிய தோள் – குறள்:124 4/1,2

TOP


நீங்கிய (2)

சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும் – குறள்:10 8/1
பல் பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இ மூன்றும் – திரி:23/3

TOP


நீங்கியான் (1)

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் – குறள்:35 1/1

TOP


நீங்கிவிடும் (2)

நில்லாது நீங்கிவிடும் – குறள்:60 2/2
அல்லவை நீங்கிவிடும் – பழ:159/4

TOP


நீங்கின் (4)

எழிலி உறை நீங்கின் ஈண்டையார்க்கு இன்னா – இன்னா40:35/1
நீங்கின் அதனை பிற – குறள்:50 5/2
நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண் என்னும் – குறள்:111 4/1
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு – குறள்:116 5/2

TOP


நீங்கு (1)

சேக்கை மரன் ஒழிய சேண் நீங்கு புல் போல – நாலடி:3 10/3

TOP


நீங்குதலால் (1)

ஈதல் இசையாது இளமை சேண் நீங்குதலால்
காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து – நாலடி:19 1/1,2

TOP


நீங்கும் (4)

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – குறள்:20 5/1
நினைப்பானை நீங்கும் திரு – குறள்:52 9/2
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – குறள்:113 4/2
நீங்கும் என் மென் தோள் பசப்பு – குறள்:127 5/2

TOP


நீசர் (1)

நெடும் காலம் ஓடினும் நீசர் வெகுளி – நாலடி:7 8/1

TOP


நீசருள் (1)

நிரந்து வழி வந்த நீசருள் எல்லாம் – பழ:58/1

TOP


நீட்ட (1)

எழுத்து ஓலை பல்லார் முன் நீட்ட விளியா – நாலடி:26 3/3

TOP


நீட்டம் (1)

வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் – குறள்:60 5/1

TOP


நீட்டலும் (1)

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் – குறள்:28 10/1

TOP


நீட்டார் (2)

கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் – நாலடி:27 2/2
புலைக்கு எச்சில் நீட்டார் விடல் – ஆசாரக்:90/3

TOP


நீட்டி (2)

நிரை கதிர் நீள் எஃகம் நீட்டி வயவர் – கள40:13/1
நீட்டி அளப்பது ஓர் கோல் – குறள்:80 6/2

TOP


நீட்டித்தல் (1)

நிலை பொருள் என்று அதனை நீட்டித்தல் வேண்டா – பழ:17/3

TOP


நீட்டித்து (1)

நீட்டித்து நிற்கும் எனின் – நாலடி:4 10/4

TOP


நீட்டியும் (1)

போர்த்தும் உரிந்திட்டும் பூசியும் நீட்டியும்
ஓர்த்து ஒரு பால் மறைத்து உண்பான் மேய் ஓர்த்த – சிறுபஞ்:65/1,2

TOP


நீட்டும் (1)

நெட்டாற்று சென்று நிரை மனையில் கை நீட்டும்
கெட்ட ஆற்று வாழ்க்கையே நன்று – நாலடி:29 8/3,4

TOP


நீட்டேனேல் (1)

நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் நட்டான் – நாலடி:24 8/2

TOP


நீடல்மின் (1)

சென்றாரை நீடல்மின் என்று – கார்40:6/4

TOP


நீடா (1)

வினை விளைய செல்வம் விளைவது போல் நீடா
பனை விளைவு நாம் எண்ண பாத்தி தினை விளைய – திணை150:5/1,2

TOP


நீடாது (1)

எழு நீ போ நீடாது மற்று – கைந்:46/4

TOP


நீடாதே (1)

நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும் – திணை150:98/2

TOP


நீடார் (1)

நிலவு நெடும் கானல் நீடார் துறந்தார் – கைந்:53/2

TOP


நீடி (3)

நிலா எழுந்த வார் மணல் நீடி சுலா எழுந்து – திணை150:29/2
நின்றக்கால் நீடி ஒளி விடா நின்ற – திணை150:68/2
ஒருவழி நீடி உறைதலோ துன்பம் – பழ:123/2

TOP


நீடு (12)

நின்றார் சொல் தேறாதாய் நீடு இன்றி வென்றார் – திணை150:79/2
நில மிசை நீடு வாழ்வார் – குறள்:1 3/2
நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் – குறள்:1 6/2
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் – குறள்:57 6/2
நீடு வாழ்க என்பார்க்கு அறிந்து – குறள்:132 2/2
மெய் நிறைந்து நீடு இருந்த கன்னியும் நொந்து – திரி:69/2
நீர்க்கரையும் நீடு நிலை – ஆசாரக்:55/5
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த – பழ:81/3
நெறி மடல் பூம் தாழை நீடு நீர் சேர்ப்ப – பழ:361/3
நீடு ஆங்கு செய்தலும் நஞ்சால் இளங்கிளையை – சிறுபஞ்:11/3
நெடுக்கல் குறுக்கல் துறை நீர் நீடு ஆடல் – சிறுபஞ்:67/1
என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான் – ஏலாதி:37/3

TOP


நீடுகமன்னோ (1)

நீடுகமன்னோ இரா – குறள்:133 9/2

TOP


நீடுவது (1)

நீடுவது அன்றுகொல் என்று – குறள்:131 7/2

TOP


நீண்ட (5)

கல்லாது நீண்ட ஒருவன் உலகத்து – நாலடி:26 4/1
கடல் கானல் சேர்ப்ப கழி உலாஅய் நீண்ட
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் – திணை150:56/1,2
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட
படை நெடும் கண் கொண்ட பனி – திணை150:76/3,4
நீண்ட நீர் காடு களர் நிவந்து விண் தோயும் – சிறுபஞ்:47/1
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே – சிறுபஞ்:97/3

TOP


நீண்டக்கடைத்தும் (1)

ஒரு நீர் பிறந்து ஒருங்கு நீண்டக்கடைத்தும்
விரி நீர் குவளையை ஆம்பல் ஒக்கல்லா – நாலடி:24 6/1,2

TOP


நீத்த (5)

பலர் நாண நீத்த கடை – குறள்:115 9/2
நீத்த நீர் சேர்ப்ப இளையானேஆயினும் – பழ:186/3
நீத்த நீர் தண் சேர்ப்ப செய்தது உவவாதார்க்கு – பழ:307/3
நீத்த பெரியார்க்கேஆயினும் ஈத்தவை – பழ:320/3
நீத்த நீர் ஊரன் நிலைமையும் வண்ணமும் – கைந்:42/1

TOP


நீத்தம் (2)

தண் கடல் நீத்தம் பருகி தலைசிறந்து – திணை50:23/3
தலைப்பெய்து இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம்
மலை பெயல் காட்டும் துணை – பழ:264/3,4

TOP


நீத்தல் (1)

நீத்தல் அறிந்திலேம் இன்று – கைந்:45/4

TOP


நீத்தவர் (1)

நிண்டாரால் எண்ணாது நீத்தவர் மண் ஆண்டு – ஏலாதி:54/3

TOP


நீத்தார் (5)

நீத்தார் என கைவிடல் உண்டோ தம் நெஞ்சத்து – நாலடி:22 4/3
பொருள் நீரார் காதலர் பொய்த்தனர் நீத்தார்
அழி நீர ஆகி அரித்து எழுந்து தோன்றி – திணை50:11/2,3
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து – குறள்:3 1/1
நனவினான் நம் நீத்தார் என்ப கனவினான் – குறள்:122 10/1
நில்லற்க நீத்தார் நெறி ஒரீஇ பல் காலும் – பழ:392/2

TOP


நீத்தாருள் (1)

நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – குறள்:33 5/1

TOP


நீத்தாரோ (1)

தட மென் பணை தோளி நீத்தாரோ வாரார் – ஐந்70:16/1

TOP


நீத்தானும் (1)

மன்னிய செல்வத்து பொச்சாப்பு நீத்தானும்
என்றும் அழுக்காறு இகந்தானும் இ மூவர் – திரி:30/2,3

TOP


நீத்து (5)

யாக்கை தமர்க்கு ஒழிய நீத்து – நாலடி:3 10/4
வாள் தடம் கண் மாதரை நீத்து – ஐந்50:34/4
நீத்து நீர் ஊன வாய் பாண நீ போய் மொழி – ஐந்70:45/3
புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் – திணை150:149/1
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து – குறள்:127 2/2

TOP


நீத்துவிடும் (1)

நிலையாது நீத்துவிடும் – நாலடி:3 8/4

TOP


நீதான் (1)

தூதாய் திரிதரும் பாண்மகனே நீதான்
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் – ஐந்50:22/2,3

TOP


நீந்தல் (1)

பிற ஆழி நீந்தல் அரிது – குறள்:1 8/2

TOP


நீந்தலமன்னோ (1)

நீந்தலமன்னோ என் கண் – குறள்:117 10/2

TOP


நீந்தார் (2)

பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடி சேராதார் – குறள்:1 10/1,2
நீந்தார் உமியார் திளையார் விளையாடார் – ஆசாரக்:14/2

TOP


நீந்தி (7)

கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் – ஐந்50:19/2
ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி
வேட்ட முனைவயின் சேறிரோ ஐய நீர் – ஐந்50:34/2,3
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால் – திணை150:12/3
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – குறள்:117 7/1
பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி
கன்று அடியுள் ஆழ்ந்துவிடல் – பழ:26/3,4
தொல்லை விடரகம் நீந்தி பெயர்ந்து அவர் – கைந்:22/3
நிலவு கொடும் கழி நீந்தி நம் முன்றில் – கைந்:57/3

TOP


நீந்துதல் (1)

நெடுநீர் புணை இன்றி நீந்துதல் இன்னா – இன்னா40:3/2

TOP


நீந்தும் (3)

தவ குட்டம் தன்னுடையான் நீந்தும் அவை குட்டம் – நான்மணி:16/3
காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும்
ஏம புணைமன்னும் இல் – குறள்:117 4/1,2
நீந்தும் நெடு இடை சென்று – கைந்:21/4

TOP


நீந்துவர் (1)

பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – குறள்:1 10/1

TOP


நீப்பர் (1)

உயிர் நீப்பர் மானம் வரின் – குறள்:97 9/2

TOP


நீப்பின் (3)

ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – குறள்:37 10/1
மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார் – குறள்:97 9/1
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – குறள்:116 4/1

TOP


நீப்பினும் (3)

திரு தன்னை நீப்பினும் தெய்வம் செறினும் – நாலடி:31 4/1
நாடன் நயம் உடையன் என்பதனால் நீப்பினும்
வாடல் மறந்தன தோள் – ஐந்70:2/3,4
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – குறள்:33 7/1

TOP


நீயிரும் (1)

பேதை பட்டு ஏங்கன்மின் நீயிரும் எண் இலா – ஐந்70:52/3

TOP


நீயும் (3)

அன்னையால் நீயும் அரும் தழை யாம் ஏலாமைக்கு – திணை150:20/3
நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும் – திணை150:98/2
இல் சுட்டி நீயும் இனிது உரைத்து சாவாதே – பழ:374/3

TOP


நீயே (1)

தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம் – திணை50:36/3

TOP


நீர் (192)

புல் நுனி மேல் நீர் போல் நிலையாமை என்று எண்ணி – நாலடி:3 9/1
தெள் நீர் குவளை பொரு கயல் வேல் என்று – நாலடி:5 4/1
உள் நீர் களைந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டு அன்ன – நாலடி:5 4/3
நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் – நாலடி:7 4/1
நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே – நாலடி:7 8/3
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது – நாலடி:8 2/1
புகழ்மையா கொள்ளாது பொங்கு நீர் ஞாலம் – நாலடி:8 2/3
கொடாஅதவர் என்பர் குண்டு நீர் வையத்து – நாலடி:10 4/3
ஈண்டு நீர் வையத்துள் எல்லாரும் எள் துணையும் – நாலடி:11 9/1
விறல் பூம் கமழ் கானல் வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – நாலடி:12 7/3
ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய – நாலடி:14 5/3
தெற்றென தெள் நீர் படும் – நாலடி:15 10/4
இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும் – நாலடி:16 6/2
ஊர் அங்கண நீர் உரவு நீர் சேர்ந்தக்கால் – நாலடி:18 5/1
ஊர் அங்கண நீர் உரவு நீர் சேர்ந்தக்கால் – நாலடி:18 5/1
பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது – நாலடி:18 7/1
சிறுமை படாதே நீர் வாழ்மின் அறிஞராய் – நாலடி:19 3/2
உறைப்பு அரும் காலத்தும் ஊற்று நீர் கேணி – நாலடி:19 4/1
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை – நாலடி:21 10/3
மறுத்தும் சிறைசெய்வர் நீர் நசைஇ வாழ்நர் – நாலடி:23 2/2
இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப இன்னா செயினும் – நாலடி:23 7/1
இறைத்தும் நீர் ஏற்றும் கிடப்பர் கறை குன்றம் – நாலடி:24 1/2
ஒரு நீர் பிறந்து ஒருங்கு நீண்டக்கடைத்தும் – நாலடி:24 6/1
விரி நீர் குவளையை ஆம்பல் ஒக்கல்லா – நாலடி:24 6/2
பெரு நீரார் கேண்மை கொளினும் நீர் அல்லார் – நாலடி:24 6/3
பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே – நாலடி:24 10/2
கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும் – நாலடி:25 5/1
எறி நீர் பெரும் கடல் எய்தி இருந்தும் – நாலடி:28 5/1
அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர் – நாலடி:28 5/2
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே – நாலடி:34 1/2
குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் – நாலடி:39 2/1
கடல் நீர் அற உண்ணும் கேளிர் வரினும் – நாலடி:39 2/2
சாய் பறிக்க நீர் திகழும் தண் வயல் ஊரன் மீது – நாலடி:39 9/1
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர்
மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின் – நாலடி:40 4/1,2
முது நீர் பழனத்து தாமரை தாளின் – நான்மணி:0/3
குழித்துழி நிற்பது நீர் தன்னை பல்லோர் – நான்மணி:28/1
நீர் உண்டார் நீரான் வாய் பூசுப தேரின் – நான்மணி:33/2
வேர் அறின் வாடும் மரம் எல்லாம் நீர் பாய் – நான்மணி:41/2
நலம் கெடும் நீர் அற்ற பைம் கூழ் நலம் மாறின் – நான்மணி:43/3
முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம் – நான்மணி:64/2
ஊன் உண்டு உழுவை நிறம் பெறூஉம் நீர் நிலத்து – நான்மணி:65/1
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர்
புலத்து இயல்பு புக்கான் உரைக்கும் நிலத்து இயல்பு – நான்மணி:68/2,3
நீரான் வீறு எய்தும் விளை நிலம் நீர் வழங்கும் – நான்மணி:83/1
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை – நான்மணி:94/1
ஏரி சிறிதுஆயின் நீர் ஊரும் இல்லத்து – நான்மணி:99/1
தறி அறியான் கீழ் நீர் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா – இன்னா40:29/2
துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா – இன்னா40:37/2
கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து – கார்40:31/1
கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி – கார்40:33/1
நீர் தூம்பு நீர் உமிழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:2/4
நீர் தூம்பு நீர் உமிழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:2/4
மழை குரல் மா முரசின் மல்கு நீர் நாடன் – கள40:3/3
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:8/4
போர் கொடி தானை பொரு புனல் நீர் நாடன் – கள40:17/4
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் – கள40:19/3
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:22/5
கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் – கள40:24/4
பூ நீர் வியல் மிடா போன்ற புனல் நாடன் – கள40:27/3
மடங்க எறிந்து மலை உருட்டும் நீர் போல் – கள40:30/1
பூம் தார் முரசின் பொரு புனல் நீர் நாடன் – கள40:32/3
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:41/4
வருவர் வயங்கிழாய் வாள் ஒண் கண் நீர் கொண்டு – ஐந்50:9/1
வேட்ட முனைவயின் சேறிரோ ஐய நீர்
வாள் தடம் கண் மாதரை நீத்து – ஐந்50:34/3,4
கடிது ஓடும் வெண்தேரை நீர் ஆம் என்று எண்ணி – ஐந்50:36/1
ஓங்கிய செம் நீர் இழிதரும் கான் யாற்றுள் – ஐந்70:7/2
முலை வற்று விட்டன்று நீர் – ஐந்70:24/4
நின்றாக நின்றது நீர் – ஐந்70:27/4
நீர் இல் அரும் சுரத்து ஆமான் இனம் வழங்கும் – ஐந்70:32/1
நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் – ஐந்70:34/3
அரி மயங்கு உண்கண்ணுள் நீர் – ஐந்70:37/4
நீத்து நீர் ஊன வாய் பாண நீ போய் மொழி – ஐந்70:45/3
தெண் நீர் இரும் கழி வேண்டும் இரை மாந்தி – ஐந்70:64/1
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற – ஐந்70:68/3
வழி நீர் அறுத்த சுரம் – திணை50:11/4
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து – திணை50:27/2
மணி நீர் பரக்கும் துறைவ தகுமோ – திணை50:44/2
பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் – திணை150:10/2
கோடாது நீர் கொடுப்பின் அல்லது கோடா – திணை150:15/2
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து – திணை150:34/4
புலால் அகற்றும் பூம் புன்னை பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – திணை150:35/1
மங்குல் நீர் வெண் திரையின்மாட்டு – திணை150:35/4
ஓத நீர் வேலி உரை கடியா பாக்கத்தார் – திணை150:37/1
காதல் நீர் வாராமை கண் நோக்கி ஓத நீர் – திணை150:37/2
காதல் நீர் வாராமை கண் நோக்கி ஓத நீர்
அன்று அறியும் ஆதலால் வாராது அலர் ஒழிய – திணை150:37/2,3
குறியா வரவு ஒழிந்து கோல நீர் சேர்ப்ப – திணை150:50/3
வேந்து கிளர்ந்து அன்ன வேலை நீர் சேர்ப்ப நாள் – திணை150:52/3
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல் – திணை150:54/1
மாறு நீர் வேலை நீ வாரல் வரின் ஆற்றாள் – திணை150:55/3
ஏறு நீர் வேலை எதிர் – திணை150:55/4
தாழை துவளும் தரங்க நீர் சேர்ப்பிற்றே – திணை150:59/3
அறிகு அரிது யார்க்கும் அரவ நீர் சேர்ப்ப – திணை150:61/1
பருகு நீர் பைம் சுனையில் காணாது அருகல் – திணை150:78/2
நண்ணி நீர் சென்மின் நமர் அவர் ஆபவேல் – திணை150:89/1
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி – திணை150:95/1
பீர் தோன்றி நீர் தோன்றும் கண் – திணை150:100/4
நீர் நின்ற நோக்கின் நெடும் பணை மென் தோளாட்கு – திணை150:115/3
பீர் தோன்றி தூண்டுவாள் மெல் விரல் போல் நீர் தோன்றி – திணை150:118/2
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே – திணை150:141/3
நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால் – திணை150:152/3
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள்:2 3/1
நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும் – குறள்:2 10/1
நலக்கு உரியார் யார் எனின் நாம நீர் வைப்பில் – குறள்:15 9/1
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் – குறள்:22 5/1
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி – குறள்:28 8/1
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – குறள்:46 2/1
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – குறள்:53 3/2
நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் – குறள்:61 5/1
கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று – குறள்:66 10/2
மாறா நீர் வையக்கு அணி – குறள்:71 1/2
பாத்தியுள் நீர் சொரிந்த அற்று – குறள்:72 8/2
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – குறள்:78 10/1
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர்
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – குறள்:93 9/1,2
தெள் நீர் அடு புற்கைஆயினும் தாள் தந்தது – குறள்:107 5/1
ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – குறள்:107 6/1
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – குறள்:110 3/2
வால் எயிறு ஊறிய நீர் – குறள்:113 1/2
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – குறள்:115 7/2
ஊற்று நீர் போல மிகும் – குறள்:117 1/2
உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர்
நீந்தலமன்னோ என் கண் – குறள்:117 10/1,2
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள்:118 4/1
உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து – குறள்:118 7/1
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – குறள்:132 5/2
தன்னை உணர்த்தியும் காயும் பிறர்க்கும் நீர்
இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – குறள்:132 9/1,2
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர்
யார் உள்ளி நோக்கினீர் என்று – குறள்:132 10/1,2
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து – குறள்:133 3/2
வழங்கா துறை இழிந்து நீர் போக்கும் ஒப்ப – திரி:5/1
பெண்ணினுள் கற்புடையாள் பெற்றானும் உண்ணு நீர்
கூவல் குறை இன்றி தொட்டானும் இ மூவர் – திரி:16/2,3
உப்பின் பெரும் குப்பை நீர் படின் இல் ஆகும் – திரி:83/1
ஐயுறாது ஆடுக நீர் – ஆசாரக்:10/5
உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் – ஆசாரக்:11/1
நீர் தொடாது எண்ணெய் உரையார் உரைத்த பின் – ஆசாரக்:13/3
நீர் தொடார் நோக்கார் புலை – ஆசாரக்:13/4
காலின் நீர் நீங்காமை உண்டிடுக பள்ளியும் – ஆசாரக்:19/1
பகல் பெய்யார் தீயினுள் நீர் – ஆசாரக்:33/2
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின் – ஆசாரக்:42/1
ஆப்பி நீர் எங்கும் தெளித்து சிறுகாலை – ஆசாரக்:46/2
நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து – ஆசாரக்:46/3
முறுவல் இனிதுரை கால் நீர் மணை பாய் – ஆசாரக்:54/1
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான் – பழ:7/2
பொரி பூ இதழ் உறைக்கும் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:22/3
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப – பழ:43/3
உணற்கு இனிய இன் நீர் பிறிதுழி இல் என்னும் – பழ:61/1
நந்து நீர் கொண்டதே போன்று – பழ:69/4
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3
நன்மையின் மாண்ட பொருள் பெறுதல் இன் ஒலி நீர்
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து – பழ:129/2,3
இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:145/3
நீர் குறிது ஆக புகல் – பழ:146/4
பாரி மட மகள் பாண்மகற்கு நீர் உலையுள் – பழ:171/2
நல்லது செய்வார் நயப்பவோ ஒல் ஒலி நீர்
பாய்வதே போலும் துறைவ கேள் தீயன – பழ:173/2,3
நீத்த நீர் சேர்ப்ப இளையானேஆயினும் – பழ:186/3
நீர் மிகின் இல்லை சிறை – பழ:190/4
நீர் ஒழுக பால் ஒழுகுமாறு – பழ:206/4
நீர் அற நீர் சார்வு அறும் – பழ:219/4
நீர் அற நீர் சார்வு அறும் – பழ:219/4
துனியால் திரை உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:236/3
இரண்டு ஏறு ஒரு துறையில் நீர் – பழ:239/4
நிறை குடம் நீர் தளும்பல் இல் – பழ:243/4
விரியா இமிழ் திரை வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:244/3
பொரு திரை வந்து உலாம் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:247/3
சென்று உலாம் சேர்ப்ப அது போல நீர் போயும் – பழ:275/3
அரிந்து அரிகால் நீர் படுக்குமாறு – பழ:281/4
செல் நீர் அருவி மலை நாட பாய்பவோ – பழ:293/3
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – பழ:296/4
நீத்த நீர் தண் சேர்ப்ப செய்தது உவவாதார்க்கு – பழ:307/3
பரப்பில் நீர் தாஅம் படு கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:311/3
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:315/3
துறை தோணி நின்று உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:344/3
நெறி மடல் பூம் தாழை நீடு நீர் சேர்ப்ப – பழ:361/3
மெல்ல கவுள் கொண்ட நீர் – பழ:364/4
நீர் தகவு இல்லார் நிரம்பாமை தம் நலியின் – பழ:375/1
குளம் நெடிது கொண்டது நீர் – பழ:380/4
நீர் வரையவாம் நீர் மலர் – பழ:381/4
நீர் வரையவாம் நீர் மலர் – பழ:381/4
வளியால் திரை உலாம் வாங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:385/3
ஓத நீர் வேலி உலகத்தார் இ நெறி – பழ:393/1
முற்று நீர் ஆழி வரையகத்து ஈண்டிய – பழ:394/3
உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் – சிறுபஞ்:39/1
நீர் சான்று உயரவே நெல் உயரும் சீர் சான்ற – சிறுபஞ்:44/2
நீண்ட நீர் காடு களர் நிவந்து விண் தோயும் – சிறுபஞ்:47/1
நீர் அறம் நன்று நிழல் நன்று தன் இல்லுள் – சிறுபஞ்:61/1
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1
நெடுக்கல் குறுக்கல் துறை நீர் நீடு ஆடல் – சிறுபஞ்:67/1
நீர் அறிந்து ஒழுகாதாள் தாரம் அல்லள் – முது:5 1/1
உண் நீர் வளம் குளம் கூவல் வழி புரை – ஏலாதி:51/1
பாசி பசும் சுனை பாங்கர் அழி முது நீர்
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் – கைந்:3/1,2
உண்கண்ணுள் நீர் – கைந்:17/3
சிந்தையால் நீர் என்று செத்து தவா ஓடும் – கைந்:24/2
முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து – கைந்:39/1
நெறியின் இனிய சொல் நீர் வாய் மழலை – கைந்:41/3
நீத்த நீர் ஊரன் நிலைமையும் வண்ணமும் – கைந்:42/1
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் – கைந்:55/1
உறாஅ நீர் சேர்ப்பனை உள்ளி இருப்பின் – கைந்:58/3

TOP


நீர்க்கரையும் (1)

நீர்க்கரையும் நீடு நிலை – ஆசாரக்:55/5

TOP


நீர்க்கு (1)

நெல்லுக்கு உமி உண்டு நீர்க்கு நுரை உண்டு – நாலடி:23 1/3

TOP


நீர்த்து (9)

பேர்த்து நாய் கௌவினார் ஈங்கு இல்லை நீர்த்து அன்றி – நாலடி:7 10/2
பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி – நாலடி:29 10/2
நெய்தல் அறைந்து அன்ன நீர்த்து – நாலடி:40 2/4
ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி – ஐந்70:27/2
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – குறள்:44 1/2
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து – குறள்:60 6/2
கழல் யாப்பு காரிகை நீர்த்து – குறள்:78 7/2
பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – குறள்:115 3/2
நீர்த்து அன்று ஒருவர் நெறி அன்றி கொண்டக்கால் – பழ:195/1

TOP


நீர்நாய் (1)

கய நீர்நாய் பாய்ந்து ஓடும் காஞ்சி நல் ஊரன் – கைந்:46/1

TOP


நீர்மை (18)

கண் நீர்மை கண்டு ஒழுகுவேன் – நாலடி:5 4/4
தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை
எக்காலும் குன்றல் இலராவர் அக்காரம் – நாலடி:12 2/1,2
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை
சேடியர் போல செயல் தேற்றார் கூடி – நாலடி:36 4/1,2
புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி – நாலடி:36 4/3
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி – நாலடி:39 2/3
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும் – ஐந்50:2/3
பீர் நீர்மை கொண்டன தோள் – ஐந்50:2/4
வெறி கமழ் வெற்பன் என் மெய்ம் நீர்மை கொண்டது – ஐந்50:20/1
குண நீர்மை குன்றா கொடி அன்னாள் பக்கம் – திணை50:44/3
நினை நீர்மை இல்லா ஒழிவு – திணை50:44/4
நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – குறள்:2 7/1
நீர்மை உடையார் சொலின் – குறள்:20 5/2
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது – குறள்:128 2/2
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் – திரி:35/3
மெய் நீர்மை மேல் நிற்பவர் – திரி:35/4
நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் – திரி:86/3
நிறை உடைமை நீர்மை உடைமை கொடையே – ஏலாதி:6/1
நிலையாளர் நீர்மை இழந்தார் தலையாளர்க்கு – ஏலாதி:80/2

TOP


நீர்மைத்தாய் (1)

கரப்பவர் நீர்மைத்தாய் நண்பகலில் தோன்றல் – திரி:101/1

TOP


நீர்மையும் (1)

நெறியால் உணராது நீர்மையும் இன்றி – பழ:149/1

TOP


நீர்மையே (1)

நீர்மையே அன்றி நிரம்ப எழுந்த தம் – நாலடி:29 7/1

TOP


நீர்மையை (1)

நினைத்தது இது என்று அ நீர்மையை பார்த்து – பழ:246/1

TOP


நீர (6)

அழி நீர ஆகி அரித்து எழுந்து தோன்றி – திணை50:11/3
ஆகுல நீர பிற – குறள்:4 4/2
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர
செய்யாது அமைகலா ஆறு – குறள்:22 9/1,2
நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி – குறள்:79 2/1
பின் நீர பேதையார் நட்பு – குறள்:79 2/2
தண்ணீரே அம்பலம் தான் பாற்படுத்தான் பண் நீர
பாடலொடு ஆடல் பயின்று உயர் செல்வனாய் – ஏலாதி:51/2,3

TOP


நீரகத்து (1)

நடைவரவு நீரகத்து நின்று வாய்பூசார் – ஆசாரக்:35/1

TOP


நீரது (2)

குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து – குறள்:23 1/2
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – குறள்:75 5/2

TOP


நீரர் (5)

உளி நீரர் மாதோ கயவர் அளி நீரார்க்கு – நாலடி:36 5/2
இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – குறள்:132 9/2
மெய் நீரர் ஆகி விரிய புகுவார்க்கும் – பழ:395/1
பொய் நீரர் ஆகி பொருளை முடிப்பார்க்கும் – பழ:395/2
தம் நீரர் ஆதல் தலை – பழ:395/4

TOP


நீரர்ஆயினும் (1)

எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர் – பழ:395/3

TOP


நீரவர் (1)

நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி – குறள்:79 2/1

TOP


நீரள் (1)

மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் – குறள்:112 1/2

TOP


நீராட்டும் (1)

உடுத்தாடை இல்லாதார் நீராட்டும் பெண்டிர் – திரி:71/1

TOP


நீராடாது (1)

நல் நுதலார் தோய்ந்த வரை மார்பன் நீராடாது
என்னையும் தோய வரும் – நாலடி:39 7/3,4

TOP


நீராடி (2)

உண் பொழுது நீராடி உண்டலும் என் பெறினும் – திரி:27/1
நீராடி கால்கழுவி வாய்பூசி மண்டலம் செய்து – ஆசாரக்:18/1

TOP


நீராடும் (1)

நீராடும் போழ்தில் நெறி பட்டார் எஞ்ஞான்றும் – ஆசாரக்:14/1

TOP


நீராய் (1)

நீராய் நிறம் தெரிந்து தோன்றாதாம் தேரின் – நாலடி:18 7/2

TOP


நீரார் (3)

பெரு நீரார் கேண்மை கொளினும் நீர் அல்லார் – நாலடி:24 6/3
பொருள் நீரார் காதலர் பொய்த்தனர் நீத்தார் – திணை50:11/2
கெடும் நீரார் காம கலன் – குறள்:61 5/2

TOP


நீரார்க்கு (1)

உளி நீரர் மாதோ கயவர் அளி நீரார்க்கு
என்னானும் செய்யார் எனைத்தானும் செய்பவே – நாலடி:36 5/2,3

TOP


நீரார்க்கே (1)

அன்ன நீரார்க்கே உள – குறள்:53 7/2

TOP


நீரால் (2)

நீரால் தெளி திகழ் கான் நாடன் கேண்மையே – ஐந்70:13/2
ஒருவந்தம் அன்றால் உறை முதிரா நீரால்
கருமம்தான் கண்டு அழிவுகொல்லோ பருவம்தான் – திணை150:103/1,2

TOP


நீராலே (1)

அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே
துடும்பல் எறிந்துவிடல் – பழ:202/3,4

TOP


நீரான் (4)

நீர் உண்டார் நீரான் வாய் பூசுப தேரின் – நான்மணி:33/2
நீரான் அறிப மடுவினை யார்கண்ணும் – நான்மணி:77/2
நீரான் வீறு எய்தும் விளை நிலம் நீர் வழங்கும் – நான்மணி:83/1
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை – குறள்:30 8/1

TOP


நீரினும் (2)

நீரினும் நுண்ணிது நெய் என்பர் நெய்யினும் – நாலடி:29 2/1
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு – குறள்:104 8/2

TOP


நீரும் (5)

நீரும் அமிழ்து ஆய்விடும் – நாலடி:20 10/4
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் – குறள்:75 2/1
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும் – குறள்:89 1/1
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும்
இன்னா ஆம் இன்னா செயின் – குறள்:89 1/1,2
நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும் – குறள்:131 9/1

TOP


நீருள் (5)

நீருள் குளித்தும் உயல் ஆகும் நீருள் – நாலடி:9 10/2
நீருள் குளித்தும் உயல் ஆகும் நீருள்
குளிப்பினும் காமம் சுடுமே குன்று ஏறி – நாலடி:9 10/2,3
நீருள் பிறந்து நிறம் பசியதுஆயினும் – நாலடி:36 10/1
உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார் – ஆசாரக்:11/2
நீருள் நிழல் புரிந்து நோக்கார் நிலம் இரா – ஆசாரக்:13/1

TOP


நீருள்ளும் (1)

வழி நிலை நீருள்ளும் பூசார் மனத்தால் – ஆசாரக்:35/2

TOP


நீரை (1)

சுனை வாய் சிறு நீரை எய்தாது என்று எண்ணி – ஐந்50:38/1

TOP


நீரோடு (1)

நீரோடு அலமரும் கண் – ஐந்70:15/4

TOP


நீல (3)

ஆணம் இல் நெஞ்சத்து அணி நீல கண்ணோர்க்கு – நாலடி:38 4/1
நீல சுறா பிறழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:9/3
மால் நீல மால் வரை நாட கேள் மா நீலம் – திணை150:6/2

TOP


நீலத்து (2)

நீலத்து புக்கு ஒளிக்கும் ஊரற்கு மேல் எல்லாம் – ஐந்50:24/2
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் – திணை50:32/2

TOP


நீலம் (8)

கரும் கயத்து ஆங்கண் கழுமிய நீலம்
பெரும் புற வாளை பெடை கதூஉம் ஊரன் – திணை50:39/1,2
தே மலர் நீலம் பிணையல் செறி மலர் – திணை50:40/3
சுள்ளி சுனை நீலம் சோபாலிகை செயலை – திணை150:2/1
மால் நீலம் மாண்ட துகில் உமிழ்வது ஒத்து அருவி – திணை150:6/1
மால் நீல மால் வரை நாட கேள் மா நீலம்
காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர – திணை150:6/2,3
தாமரைதான் முகமா தண் அடை ஈர் மா நீலம்
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் – திணை150:34/1,2
முகம் தாமரை முறுவல் ஆம்பல் கண் நீலம்
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/1,2
உண்டது நீலம் பிறிது – பழ:168/4

TOP


நீலமும் (1)

தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும்
ஓர்த்து ஒழிந்தாள் என் பேதை ஊர்ந்து – திணை150:73/3,4

TOP


நீழல் (6)

பொரி புற ஓமை புகர் படு நீழல்
வரி நுதல் யானை பிடியோடு உறங்கும் – ஐந்70:37/1,2
நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண் – திணை150:70/1
மாழை மா வண்டிற்கு ஆம் நீழல் வருந்தாதே – திணை150:72/3
மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல்
எருதோடு உழல்கின்றார் ஓதை குருகோடு – திணை150:139/1,2
பிண்டியின் நீழல் பெருமான் அடி வணங்கி – பழ:404/1
அரக்கு ஆர்ந்த ஓமை அரி படு நீழல்
செருக்கு இல் கடும் களிறு சென்று உறங்கி நிற்கும் – கைந்:19/1,2

TOP


நீழலவர் (1)

அலகு உடை நீழலவர் – குறள்:104 4/2

TOP


நீழலும் (1)

பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – குறள்:104 4/1

TOP


நீழலுள் (1)

நாள் வேங்கை நீழலுள் நண்ணான் எவன்கொலோ – திணை150:31/3

TOP


நீள் (44)

நேர்ப்பார் யார் நீள் நிலத்தின் மேல் – நாலடி:3 7/4
ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய – நாலடி:9 4/2
நெய்தல் நறவு உயிர்க்கும் நீள் கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 8/3
விண் குத்தும் நீள் வரை வெற்ப களைபவோ – நாலடி:23 6/3
சந்தன நீள் சோலை சாரல் மலை நாட – நாலடி:24 4/3
நில்லா திரை அலைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:40 1/3
மடை அறின் நீள் நெய்தல் வாடும் படை அறின் – நான்மணி:41/3
நெடு மரம் நீள் கோட்டு உயர் பாய்தல் இன்னா – இன்னா40:30/1
நெடு மாட நீள் நகர் கைத்து இன்மை இன்னா – இன்னா40:36/2
நிரை கதிர் நீள் எஃகம் நீட்டி வயவர் – கள40:13/1
நெடு மலை நல் நாட நீள் வேல் துணையா – ஐந்50:19/1
நித்திலம் நின்று இமைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – ஐந்50:48/2
அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல் – ஐந்70:14/3
யானை உழலும் அணி கிளர் நீள் வரை – திணை50:6/1
நெறி அரு நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:15/2
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:19/2
எறி சுறா நீள் கடல் ஓதம் உலாவ – திணை50:43/1
நெறி வளர் நீள் வேங்கை கொட்கும் முறி வளர் – திணை150:7/2
பனி வரை நீள் வேங்கை பய மலை நல் நாட – திணை150:27/1
முருகு வாய் முள் தாழை நீள் முகை பார்ப்பு என்றே – திணை150:36/1
கரை பாய் நீள் சேர்ப்ப கனை இருள் வாரல் – திணை150:43/3
பாறு புரவியா பல் களிறு நீள் திமிலா – திணை150:53/1
நெய்தல் மலர் கொய்யும் நீள் நெடும் கண்ணினாள் – திணை150:60/3
எரி நிற நீள் பிண்டி இணர் இனம் எல்லாம் – திணை150:63/1
வரி நிற நீள் வண்டர் பாட புரி நிற நீள் – திணை150:63/2
வரி நிற நீள் வண்டர் பாட புரி நிற நீள்
பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் – திணை150:63/2,3
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா – திணை150:71/1
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி – திணை150:71/2
விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம் – திணை150:75/3
நெஞ்சம் நினைப்பினும் நெல் பொரியும் நீள் அத்தம் – திணை150:76/1
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/2
வெருவ வீந்து உக்க நீள் அத்தம் வருவர் – திணை150:80/2
வல்லி ஒழியின் வகைமை நீள் வாள் கண்ணாய் – திணை150:88/3
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை – திணை150:91/1
தண் கயத்து தாமரை நீள் சேவலை தாழ் பெடை – திணை150:142/1
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – குறள்:24 4/1
நீள் வினையான் நீளும் குடி – குறள்:103 2/2
நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை – பழ:22/2
நிரை தொடி தாங்கிய நீள் தோள் மாற்கேயும் – பழ:48/1
தார் ஏற்ற நீள் மார்பின் தம் இறைவன் நோக்கியக்கால் – பழ:231/1
நினைந்து தெரியானாய் நீள் கயத்துள் ஆமை – பழ:263/3
சிலம்பிக்கு தன் சினை கூற்றம் நீள் கோடு – சிறுபஞ்:9/1
நெடும் கழை நீள் மூங்கில் என இகழ்ந்தார் ஆட்டும் – சிறுபஞ்:53/3
மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் – ஏலாதி:29/3

TOP


நீள (1)

மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – குறள்:131 2/2

TOP


நீளும் (2)

நீள் வினையான் நீளும் குடி – குறள்:103 2/2
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – குறள்:115 7/2

TOP


நீளுமாறு (1)

முழம் குறைப்ப சாண் நீளுமாறு – பழ:211/4

TOP


நீற்றால் (1)

இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் – நாலடி:7 6/3

TOP


நீறாய் (1)

நீறாய் நிலத்து விளிஅரோ வேறு ஆய – நாலடி:27 6/2

TOP


நீறு (2)

நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய – திணை150:151/2
நீறு ஆர்ந்தும் ஒட்டா நிகர் இல் மணியே போல் – பழ:214/1

TOP