த – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தக்க 20
தக்கது 15
தக்கம் 2
தக்கவர் 2
தக்கனள் 1
தக்கார் 12
தக்கார்க்கு 2
தக்கார்க்கும் 1
தக்கார்க்கே 1
தக்கார்க்கேல் 1
தக்காரும் 2
தக்காரேதாம் 1
தக்காரோடு 1
தக்கான் 1
தக்கிணை 1
தக்கு 1
தக்குழி 2
தக்கோலம் 1
தக 6
தகடே 1
தகத்துஅரோ 1
தகர் 4
தகர்ந்து 1
தகர 2
தகரம் 1
தகல் 1
தகவு 9
தகவும் 1
தகவேகொல் 1
தகாதவர் 1
தகாது 1
தகு 5
தகுதி 5
தகுதியால் 1
தகுதியான் 1
தகும் 1
தகுமோ 1
தகுவது 1
தகுவதோ 3
தகை 16
தகைகையும் 1
தகைத்து 2
தகைத்துஅரோ 1
தகைத்தே 3
தகைந்தன 2
தகைமை 5
தகைமைக்கண் 2
தகைமையவர் 1
தகைமையார் 1
தகைமையும் 2
தகைய 3
தகையமோ 1
தகையர் 1
தகையவே 1
தகையனோ 1
தகையாரை 1
தகையால் 1
தகையான் 3
தகையினால் 1
தகையும் 1
தங்கண் 5
தங்கல் 1
தங்கள் 2
தங்கா 4
தங்கார் 1
தங்கி 1
தங்கியான் 1
தங்கிற்று 1
தங்கிற்றே 1
தங்கின் 1
தங்கினிராய் 1
தங்குதல் 1
தங்கும் 2
தங்கை 4
தச்சன் 1
தசை 1
தஞ்சம் 4
தட்டாமல் 1
தட்டித்து 1
தட்டையும் 1
தட 8
தடம் 15
தடம்கண்ணாய் 1
தடவு 1
தடற்று 1
தடி 1
தடிந்து 1
தடியும் 1
தடுத்தல் 1
தடுமாற்றத்து 1
தடுமாற்றம் 2
தடுமாறி 1
தடுமாறும் 1
தண் 105
தண்சுடர் 1
தண்டம் 1
தண்டமாக 1
தண்டமும் 1
தண்டா 2
தண்டான் 11
தண்டி 1
தண்டு 1
தண்ணம் 4
தண்ணம்துறைவன் 1
தண்ணீர் 2
தண்ணீர்க்கு 1
தண்ணீரே 1
தண்ணென் 1
தண்மை 2
தணந்தமை 2
தணி 1
தணிக்கும் 1
தணித்து 2
தணிப்பாரும் 1
தணிப்பான் 2
தணியாத 2
தணியாது 1
தணியும் 1
தணியுமே 1
தணிவு 2
தத்தம் 11
தத்தமக்கு 1
தத்தன் 1
தத்தும் 1
தத்துவம் 1
தத்தை 1
ததும்ப 1
ததைந்து 1
தந்த 8
தந்தது 1
தந்தாயும் 1
தந்தார் 1
தந்தார்க்கே 1
தந்தாள் 1
தந்திட்ட 1
தந்திட்டு 1
தந்திரத்தின் 1
தந்திரத்து 1
தந்து 5
தந்தை 12
தந்தைக்கு 2
தந்தைகண் 1
தந்தையார் 1
தந்தையாலானும் 1
தந்தையான் 1
தந்தையும் 3
தந்தையேஆயினும் 1
தந்தையை 1
தப்பா 1
தப்பியார் 2
தபு 1
தம் 125
தம்கண் 3
தம்கண்ணேயானும் 1
தம்தம் 1
தம்பால் 1
தம்பொருட்டு 1
தம்மால் 2
தம்மாலும் 1
தம்மாலே 1
தம்மின் 5
தம்மினே 1
தம்முடையார் 1
தம்முழை 1
தம்முள் 3
தம்முன் 3
தம்முனும் 1
தம்மேல் 1
தம்மேலே 1
தம்மை 34
தம்மையும் 1
தம்மொடு 4
தம்மோடு 1
தம்வயின் 1
தம 2
தமக்கு 13
தமது 2
தமர் 28
தமர்க்கு 1
தமர்தம் 1
தமரா 2
தமராய் 1
தமராலும் 1
தமரின் 1
தமரினும் 1
தமருள்ளும் 1
தமரே 1
தமரேயும் 1
தமரை 3
தமரையும் 2
தமவே 1
தமவேயும் 1
தமன் 1
தமித்தா 1
தமியமாய் 1
தமியர் 4
தமியள் 1
தமியனாய் 2
தமிழ்ச்சங்கம் 1
தமிழால் 1
தமிழை 1
தமை 1
தயங்க 1
தயங்கு 1
தயங்கும் 1
தயிர் 2
தர 3
தரங்க 1
தரல் 1
தரலான் 1
தரள 1
தரற்கு 2
தரினும் 1
தரீஇ 1
தரு 2
தருக்கம் 1
தருக்கலும் 1
தருக்கி 2
தருக்கினார் 1
தருக்கினால் 1
தருக்குக 1
தருக்குவர் 1
தருக 1
தருபாக்கு 1
தரும் 49
தருமமும் 1
தருமால் 1
தருமே 1
தருவது 3
தருவார் 1
தருவாரும் 1
தருவான் 2
தரூஉம் 4
தலை 66
தலைக்கண் 1
தலைக்கண்ணது 1
தலைக்கு 1
தலைக்கூட 1
தலைக்கூடி 1
தலைக்கொண்ட 1
தலைக்கொள்வாரை 1
தலைச்செல்லா 1
தலைச்செல்லார் 1
தலைசிறத்தல் 1
தலைசிறந்து 1
தலைசெய 1
தலைநிற்க 1
தலைப்பட்ட 2
தலைப்பட்டது 1
தலைப்பட்டவர்க்கு 1
தலைப்பட்டார் 1
தலைப்படலும் 2
தலைப்படாதார் 1
தலைப்படுத்தல் 1
தலைப்படுவர் 3
தலைப்படுவார் 1
தலைப்பாடு 1
தலைப்பிரிதல் 1
தலைப்பிரிந்த 2
தலைப்பிரிய 1
தலைப்பிரியாதார் 1
தலைப்பெய்து 2
தலைப்பெய்யார் 1
தலைமக்கள் 2
தலைமகன் 1
தலைமகன்தம் 1
தலைமகனும் 3
தலைமகனை 1
தலைமை 1
தலைமையும் 1
தலையளி 1
தலையளித்தக்கண்ணும் 1
தலையளித்து 1
தலையளிப்பின் 1
தலையாக 1
தலையாகத்தான் 1
தலையாய 2
தலையாயர் 3
தலையாயார் 2
தலையாளர்க்கு 1
தலையின் 1
தலையும் 3
தலையுள் 1
தலையே 2
தலையேஆயினும் 1
தலையோடு 2
தலைவந்த 1
தலைவந்தக்கண்ணும் 1
தலைவந்தக்கால் 1
தலைவராய் 1
தலைவரினும் 1
தலைவருவ 1
தலைவன் 1
தலைவைத்த 1
தலைவைத்தான் 1
தலைஇய 1
தவ்வென்னும் 1
தவ்வையை 1
தவ 1
தவசி 5
தவசிகள் 2
தவத்தால் 2
தவத்தான் 3
தவத்திற்கு 1
தவத்தின் 2
தவத்தினால் 1
தவத்தொடு 1
தவம் 34
தவமானும் 1
தவமும் 5
தவமே 1
தவமேல் 1
தவர்க்கு 4
தவரே 1
தவல் 2
தவலும் 1
தவழ் 2
தவழ்ந்து 1
தவழ 1
தவழும் 2
தவளையும் 1
தவற்றினால் 1
தவற்றை 1
தவறு 9
தவறோ 1
தவா 2
தவாவாம் 1
தவாஅ 1
தவாஅது 1
தவிசு 1
தவிர 1
தழங்கண் 1
தழங்கு 1
தழங்குகுரல் 1
தழங்குரல் 2
தழீஇ 4
தழீஇம் 2
தழீஇயது 1
தழுவ 1
தழுவப்பட்டார்க்கு 1
தழுவுதல் 1
தழூஉ 1
தழூஉம் 1
தழென 1
தழை 5
தள்ளா 1
தள்ளாது 2
தள்ளாமை 2
தள்ளியும் 3
தள்ளினும் 1
தள்ளும் 1
தளர் 3
தளர்ந்து 4
தளர்வார் 2
தளரா 1
தளரான் 1
தளரியலாய் 1
தளரின் 1
தளரும் 1
தளவம் 3
தளவே 1
தளவொடு 2
தளி 1
தளிர் 8
தளிர்க்கும் 3
தளிர்க்குமாம் 1
தளிர்த்த 1
தளிர்ப்ப 4
தளும்பல் 1
தளை 3
தளையாளர் 1
தளையும் 2
தற்காத்தல் 1
தற்செய்கை 1
தற்செய்வான் 1
தற்செருக்கு 1
தற்சென்றார் 1
தற்சேர்ந்தார் 2
தற்று 1
தறி 3
தறுகண் 3
தறுகண்மை 5
தன் 118
தன்கண் 2
தன்மை 6
தன்மைத்துஆயினும் 2
தன்மையர்போலும் 1
தன்மையவர் 1
தன்மையான் 1
தன்மையிலாளர் 2
தன்னால்தான் 1
தன்னின் 3
தன்னினும் 1
தன்னுடையான் 1
தன்னை 29
தன்னைத்தான் 1
தன்னைமார் 2
தன்னையர் 1
தன்னையா 1
தன்னையே 2
தன்னொடு 1
தன 1
தனக்கு 17
தனது 3
தனதுஆயின் 1
தனி 2
தனிசு 1
தனித்து 2
தனிப்போக்கு 1
தனிமை 2
தனிமையின் 2
தனியன் 1
தனியே 1
தனியேம் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தக்க (20)

முன்னரே சாம் நாள் முனி தக்க மூப்பு உள – நாலடி:10 2/1
கண் அவா தக்க கலம் – நாலடி:26 1/4
இழி தக்க செய்து ஒருவன் ஆர உணலின் – நாலடி:31 2/1
பழி தக்க செய்யான் பசித்தல் தவறோ – நாலடி:31 2/2
மூடர் முனி தக்க சொல்லுங்கால் கேடு அரும் சீர் – நாலடி:32 6/2
இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க
மாண்ட மனையாளை இல்லாதான் இல்லகம் – நாலடி:37 1/2,3
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் – ஐந்70:58/3
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – குறள்:6 1/1
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – குறள்:6 4/1
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க – குறள்:47 6/1
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க
செய்யாமையானும் கெடும் – குறள்:47 6/1,2
தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் – குறள்:57 1/1
நோ தக்க நட்டார் செயின் – குறள்:81 5/2
குடிமைக்கும் தக்க செயல் – ஆசாரக்:49/3
தக்க நெறியிடை பின்னும் செல பெறார் – பழ:46/3
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் – சிறுபஞ்:38/3
வருவாய்க்கு தக்க வழக்கு அறிந்து சுற்றம் – சிறுபஞ்:41/1
உக்க வழியராய் ஒல்குவார் தக்க
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம் – சிறுபஞ்:79/2,3
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார் – கைந்:48/3
நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க
பொரு கயற்கண்ணினாய் புல்லான் விடினே – கைந்:55/2,3

TOP


தக்கது (15)

நின்று வீழ் தக்கது உடைத்து – நாலடி:11 2/4
நோ தக்கது என் உண்டாம் நோக்குங்கால் காதல் – நாலடி:23 8/2
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:22 10/2
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள்:67 3/1
தக்கது அறிவது ஆம் தூது – குறள்:69 6/2
இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:78 10/2
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின் – குறள்:102 8/1
அறம் நாண தக்கது உடைத்து – குறள்:102 8/2
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – குறள்:114 7/2
இது நக தக்கது உடைத்து – குறள்:118 3/2
தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் – திரி:75/3
தக்கது அறியார் தலைசிறத்தல் எக்கர் – பழ:202/2
தக்கது இளையான் தவம் செல்வன் ஊண் மறுத்தல் – சிறுபஞ்:96/1
தக்கது கற்புடையாள் வனப்பு தக்கது – சிறுபஞ்:96/2
தக்கது கற்புடையாள் வனப்பு தக்கது
அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின் – சிறுபஞ்:96/2,3

TOP


தக்கம் (2)

தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் – பழ:199/1
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார் – சிறுபஞ்:75/2

TOP


தக்கவர் (2)

தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை – நாலடி:12 2/1
தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி – பழ:296/2

TOP


தக்கனள் (1)

புல்லாள் புல தக்கனள் – குறள்:132 6/2

TOP


தக்கார் (12)

தான் சிறிதுஆயினும் தக்கார் கை பட்டக்கால் – நாலடி:4 8/3
தான் கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க தன் உடம்பின் – நாலடி:8 10/1
பொரீஇ பொருள் தக்கார் கோடலே வேண்டும் – நாலடி:22 10/2
தாம் கலந்த நெஞ்சினார்க்கு என் ஆகும் தக்கார் வாய் – நாலடி:26 9/3
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர் – குறள்:12 4/1
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லனை – குறள்:45 6/1
தகை மாண்ட தக்கார் செறின் – குறள்:90 7/2
தாம் நட்டு ஒழுகுதற்கு தக்கார் என வேண்டா – பழ:14/1
பூண் தகு மார்ப பொருள் தக்கார் வேண்டாமை – பழ:178/3
முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கார் ஆய – பழ:209/1
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார்
இழிசினர்க்கேயானும் பசித்தார்க்கு ஊண் ஈத்தல் – சிறுபஞ்:75/2,3
தக்கார் வழி கெடாதாகும் தகாதவர் – சிறுபஞ்:79/1

TOP


தக்கார்க்கு (2)

தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு – குறள்:22 2/1,2
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – குறள்:101 6/1

TOP


தக்கார்க்கும் (1)

தாமேயும் இன்புறார் தக்கார்க்கும் நன்று ஆற்றார் – நாலடி:33 7/1

TOP


தக்கார்க்கே (1)

தருமமும் தக்கார்க்கே செய்யா ஒருநிலையே – நாலடி:25 10/2

TOP


தக்கார்க்கேல் (1)

தவம் எளிது தானம் அரிது தக்கார்க்கேல்
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா – ஏலாதி:3/1,2

TOP


தக்காரும் (2)

தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை – நாலடி:12 2/1
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா – குறள்:74 1/1

TOP


தக்காரேதாம் (1)

தறி எறியார் தக்காரேதாம் – சிறுபஞ்:84/4

TOP


தக்காரோடு (1)

தக்காரோடு ஒன்றி தமராய் ஒழுகினார் – பழ:18/1

TOP


தக்கான் (1)

விய தக்கான் வாழும் எனின் – நாலடி:33 5/4

TOP


தக்கிணை (1)

தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இ நான்கும் – ஆசாரக்:3/1

TOP


தக்கு (1)

அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3

TOP


தக்குழி (2)

தக்குழி ஈதல் இனிது – இனிய40:19/4
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ – பழ:37/3

TOP


தக்கோலம் (1)

தக்கோலம் தின்று தலை நிறைய பூ சூடி – நாலடி:5 3/1

TOP


தக (6)

நிற்க அதற்கு தக – குறள்:40 1/2
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ – பழ:37/2,3
நல தக தம்மை புகழ்தல் புலத்தகத்து – பழ:132/3
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய – சிறுபஞ்:91/2,3
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே – சிறுபஞ்:97/3
அகத்தே வாழ்வான் தக – ஏலாதி:71/4

TOP


தகடே (1)

நாறா தகடே போல் நல் மலர் மேல் பொன் பாவாய் – நாலடி:27 6/1

TOP


தகத்துஅரோ (1)

தூரின் தின்று அன்ன தகத்துஅரோ பண்பு இலா – நாலடி:14 8/3

TOP


தகர் (4)

பொற்றொடியும் போர் தகர் கோடு ஆயினாள் நல் நெஞ்சே – நாலடி:38 6/3
தாம் ஆர்ந்த போதே தகர் கோடு ஆம் மான் நோக்கின் – நாலடி:38 8/2
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர்
தாக்கற்கு பேரும் தகைத்து – குறள்:49 6/1,2
நாய் பின்னதாக தகர் – பழ:156/4

TOP


தகர்ந்து (1)

குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து
சென்று இசையா ஆகும் செவிக்கு – நாலடி:26 7/3,4

TOP


தகர (2)

கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி – நாலடி:16 6/1
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி – திணை150:77/3

TOP


தகரம் (1)

நறும் தண் தகரம் வகுளம் இவற்றை – திணை150:24/1

TOP


தகல் (1)

துன்னியார் துய்ப்பர் தகல் வேண்டா துன்னி – நாலடி:17 7/2

TOP


தகவு (9)

பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார் – நாலடி:25 1/1
காதலார் என்பார் தகவு உடையார் மேதக்க – நான்மணி:42/2
தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல் – திணை150:119/2
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர் – குறள்:12 4/1
எனக்கு தகவு அன்றால் என்பதே நோக்கி – பழ:102/1
தங்கள் நேர் வைத்து தகவு அல்ல கூறுதல் – பழ:149/3
தருக்கி ஒழுகி தகவு அல்ல செய்தும் – பழ:224/1
தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால் – பழ:322/2
நீர் தகவு இல்லார் நிரம்பாமை தம் நலியின் – பழ:375/1

TOP


தகவும் (1)

தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல் – திணை150:119/2

TOP


தகவேகொல் (1)

தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல்
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/2,3

TOP


தகாதவர் (1)

தக்கார் வழி கெடாதாகும் தகாதவர்
உக்க வழியராய் ஒல்குவார் தக்க – சிறுபஞ்:79/1,2

TOP


தகாது (1)

நீ தகாது என்று நிறுத்து – ஐந்70:71/4

TOP


தகு (5)

பெரும் தகு தாளாண்மைக்கு ஏற்க அரும் பொருள் – ஐந்70:29/3
காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும் – திரி:24/1
பூண் தகு மார்ப பொருள் தக்கார் வேண்டாமை – பழ:178/3
சீர் தகு மன்னர் சிறந்த அனைத்தும் கெட்டாலும் – பழ:383/1
ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை – முது:6 2/1

TOP


தகுதி (5)

தாரித்திருத்தல் தகுதி மற்று ஓரும் – நாலடி:8 2/2
தகுதி இறுவாய்த்து உயிர் – நான்மணி:17/4
தள்ளாமை வேண்டும் தகுதி உடையன – நான்மணி:85/2
தகுதி என ஒன்றும் நன்றே பகுதியான் – குறள்:12 1/1
மிகுதி வேண்டுவோன் தகுதி தண்டான் – முது:10 6/1

TOP


தகுதியால் (1)

தகுதியால் வாழ்தல் இனிது – இனிய40:20/4

TOP


தகுதியான் (1)

தகுதியான் வென்றுவிடல் – குறள்:16 8/2

TOP


தகும் (1)

தாய் அன்னன் என்ன தகும் – ஏலாதி:6/4

TOP


தகுமோ (1)

மணி நீர் பரக்கும் துறைவ தகுமோ
குண நீர்மை குன்றா கொடி அன்னாள் பக்கம் – திணை50:44/2,3

TOP


தகுவது (1)

பொறுத்தல் தகுவது ஒன்று அன்றோ நிற கோங்கு – நாலடி:23 3/2

TOP


தகுவதோ (3)

துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர் – நாலடி:23 6/2
கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி – ஐந்50:46/3
தண் துறை ஊர தகுவதோ ஒண்டொடியை – ஐந்70:54/2

TOP


தகை (16)

தொகை இனிது தொட்டு வழங்கின் தகை உடைய – நான்மணி:36/2
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய – நான்மணி:101/2
தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:27/1
உறைத்து இருள் கூர்ந்தன்று வானம் பிறை தகை
கொண்டன்று பேதை நுதல் – கார்40:17/3,4
தலை நாள் விளக்கின் தகை உடையவாகி – கார்40:26/2
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் – கார்40:29/2
தந்தையார் தம் ஊர் தகை – திணை150:138/4
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற – குறள்:6 6/1
கேட்டார் பிணிக்கும் தகை அவாய் கேளாரும் – குறள்:65 3/1
தகை மாண்ட தக்கார் செறின் – குறள்:90 7/2
தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி – குறள்:92 6/1
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை
பேதைக்கு அமர்த்தன கண் – குறள்:109 4/1,2
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – குறள்:131 5/1,2
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/3
தாரா இரியும் தகை வயல் ஊரனை – கைந்:40/1
தாது அவிழ் கோதை தகை இயலார் தாம் புலப்பர் – கைந்:43/2

TOP


தகைகையும் (1)

தன் குணம் குன்றா தகைகையும் தா இல் சீர் – திரி:2/1

TOP


தகைத்து (2)

செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து – குறள்:13 5/2
தாக்கற்கு பேரும் தகைத்து – குறள்:49 6/2

TOP


தகைத்துஅரோ (1)

எதிர் செல தின்று அன்ன தகைத்துஅரோ என்றும் – நாலடி:22 1/3

TOP


தகைத்தே (3)

பழவினையும் அன்ன தகைத்தே தன் செய்த – நாலடி:11 1/3
வாழ்தலும் அன்ன தகைத்தே ஒருவன்தான் – நாலடி:20 2/3
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா – குறள்:107 4/1

TOP


தகைந்தன (2)

செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் – கார்40:19/2
ஈர்ம் தண் தளவம் தகைந்தன சீர்த்தக்க – கார்40:36/2

TOP


தகைமை (5)

பெரியார் பெருமை சிறு தகைமை ஒன்றிற்கு – நாலடி:17 10/1
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து – குறள்:41 5/1
கெழு தகைமை கேடு தரும் – குறள்:70 10/2
படையின் படை தகைமை நன்று – பழ:324/4
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை – சிறுபஞ்:43/1

TOP


தகைமைக்கண் (2)

தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே – குறள்:62 3/1
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு – குறள்:88 4/2

TOP


தகைமையவர் (1)

கெடுக்கும் தகைமையவர் – குறள்:45 7/2

TOP


தகைமையார் (1)

தம் தொழில் ஆற்றும் தகைமையார் செய்வன – பழ:245/1

TOP


தகைமையும் (2)

தானம் கொடுக்கும் தகைமையும் மானத்தால் – திரி:23/1
தன் குடிமை குன்றா தகைமையும் அன்பு ஓடி – திரி:41/2

TOP


தகைய (3)

தவழும் தகைய புறவு – கார்40:5/4
ஆற்றும் தகைய அரசு அடைந்தார்க்குஆயினும் – பழ:150/1
பேணாமை பேணும் தகைய சிறிய எனினும் – சிறுபஞ்:37/3

TOP


தகையமோ (1)

தண் வயல் ஊரன் புலக்கும் தகையமோ
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் – ஐந்50:27/1,2

TOP


தகையர் (1)

பீடு இலாக்கண்ணும் பெரியார் பெரும் தகையர்
ஈடு இல்லதற்கு இல்லை பாடு – பழ:96/3,4

TOP


தகையவே (1)

கேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் – குறள்:42 8/1

TOP


தகையனோ (1)

தான் கலந்து உள்ளா தகையனோ நேரிழாய் – கைந்:4/3

TOP


தகையாரை (1)

தலைமை கருதும் தகையாரை வேந்தன் – பழ:349/1

TOP


தகையால் (1)

அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் – குறள்:119 2/1

TOP


தகையான் (3)

படை தகையான் பாடு பெறும் – குறள்:77 8/2
விழை தகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுதகையான் – குறள்:81 4/1
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – குறள்:109 3/2

TOP


தகையினால் (1)

தகையினால் எம் சீறூர் தங்கினிராய் நாளை – திணை150:69/3

TOP


தகையும் (1)

அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை – குறள்:77 8/1

TOP


தங்கண் (5)

உபகாரம் செய்து அதனை ஓராதே தங்கண்
அபகாரம் ஆற்ற செயினும் உபகாரம் – நாலடி:7 9/1,2
தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே – இனிய40:9/1
அருமையுடைய பொருள் உடையார் தங்கண்
கருமம் உடையாரை நாடார் எருமை மேல் – பழ:23/1,2
நனி அஞ்சத்தக்கவை வந்தக்கால் தங்கண்
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி – பழ:265/1,2
தங்கண் அழிவு தாம் செயற்க எங்கானும் – பழ:267/2

TOP


தங்கல் (1)

இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே – நாலடி:37 5/2

TOP


தங்கள் (2)

தங்கள் உளாள் என்னும் தாழ்வினால் இங்கண் – திணை150:30/2
தங்கள் நேர் வைத்து தகவு அல்ல கூறுதல் – பழ:149/3

TOP


தங்கா (4)

பரவா வெளிப்படா பல்லோர்கண் தங்கா
உரவோர்கண் காம நோய் ஓஒ கொடிதே – நாலடி:9 8/1,2
பொங்கரும் ஞாங்கர் மலர்ந்தன தங்கா
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் – கார்40:29/1,2
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – குறள்:2 9/1
புலை பொருள் தங்கா வெளி – பழ:17/4

TOP


தங்கார் (1)

தட மலர் கோதையாய் தங்கார் வருவர் – கைந்:36/3

TOP


தங்கி (1)

ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி
செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் – குறள்:48 2/1,2

TOP


தங்கியான் (1)

நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு – குறள்:12 7/2

TOP


தங்கிற்று (1)

தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு – குறள்:88 4/2

TOP


தங்கிற்றே (1)

தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னும் செருக்கு – குறள்:62 3/1,2

TOP


தங்கின் (1)

மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு – குறள்:61 8/1

TOP


தங்கினிராய் (1)

தகையினால் எம் சீறூர் தங்கினிராய் நாளை – திணை150:69/3

TOP


தங்குதல் (1)

பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் – திரி:39/3

TOP


தங்கும் (2)

மரூஉ செய்து யார்மாட்டும் தங்கும் மனத்தார் – நாலடி:25 6/3
கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு – குறள்:39 9/2

TOP


தங்கை (4)

அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு – திணை150:23/2
செம் தினை வித்துவார் தங்கை பிறர் நோய்க்கு – திணை150:24/3
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:28/3
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் – திணை150:33/2

TOP


தச்சன் (1)

புக்க வாய் எல்லாம் பிணம் பிறங்க தச்சன்
வினை படு பள்ளியின் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:15/2,3

TOP


தசை (1)

நாய் வாயுள் நல்ல தசை – சிறுபஞ்:15/4

TOP


தஞ்சம் (4)

தஞ்சம் தமியனாய் சென்றேன் என் நெஞ்சை – திணை150:9/2
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு – குறள்:87 3/2
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – குறள்:130 10/1
முளிந்தாரை தஞ்சம் மொழியலோ வேண்டா – பழ:42/2

TOP


தட்டாமல் (1)

தளிர் மேலே நிற்பினும் தட்டாமல் செல்லா – நாலடி:36 5/1

TOP


தட்டித்து (1)

கொட்டி அளந்து அமையா பாடலும் தட்டித்து
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றலும் துச்சிருந்தான் – திரி:57/1,2

TOP


தட்டையும் (1)

தாழ்விடத்து நேர் கருதும் தட்டையும் ஊழினால் – திரி:15/2

TOP


தட (8)

தம் நெறி பெண்டிர் தட முலை சேராரே – நாலடி:38 8/3
தட மென் பணை தோள் தளிர் இயலாரை – இனிய40:37/3
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் – கள40:22/2
கேடகத்தோடு அற்ற தட கை கொண்டு ஓடி – கள40:28/3
தட மென் பணை தோளி நீத்தாரோ வாரார் – ஐந்70:16/1
தந்தார்க்கே ஆமால் தட மென் தோள் இன்ன நாள் – திணை150:39/1
தட மலர் கோதையாய் தங்கார் வருவர் – கைந்:36/3
தண் துறை ஊரன் தட மென் பணை தோளாய் – கைந்:44/1

TOP


தடம் (15)

அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் – நாலடி:12 6/2
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/3
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் – கள40:30/2
வாள் தடம் கண் மாதரை நீத்து – ஐந்50:34/4
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த – ஐந்50:41/2
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு – திணை150:5/3
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:28/3
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் – திணை150:44/2
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:45/3
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் – திணை150:115/1
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/2
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/2
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – ஏலாதி:28/1
வருவர் நம் காதலர் வாள் தடம் கண்ணாய் – கைந்:25/3
தடம் தாள் மட நாராய் கேள் – கைந்:50/4

TOP


தடம்கண்ணாய் (1)

தன் பருவம் செய்தது கானம் தடம்கண்ணாய்
என் பருவம் அன்று என்றி இன்று – திணை150:118/3,4

TOP


தடவு (1)

தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – கைந்:57/2

TOP


தடற்று (1)

தடற்று இலங்கு ஒள் வாள் தளை அவிழ் தார் சேஎய் – கள40:18/3

TOP


தடி (1)

தடி நிணம் மாந்திய பேஎய் நடுகல் – ஐந்50:35/2

TOP


தடிந்து (1)

நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – குறள்:2 7/1

TOP


தடியும் (1)

வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள் – நாலடி:5 6/3

TOP


தடுத்தல் (1)

தானை தடுத்தல் இனிது – இனிய40:33/4

TOP


தடுமாற்றத்து (1)

தொல்லையது என்று உணர்வாரே தடுமாற்றத்து
எல்லை இகந்து ஒருவுவார் – நாலடி:4 3/3,4

TOP


தடுமாற்றம் (2)

கெடும் இது ஓர் யாக்கை என்று எண்ணி தடுமாற்றம்
தீர்ப்பேம் யாம் என்று உணரும் திண் அறிவாளரை – நாலடி:3 7/2,3
கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம்
போஒம் துணை அறிவார் இல் – நாலடி:14 10/3,4

TOP


தடுமாறி (1)

தடுமாறி வாழ்தல் உயிர்க்கு – இன்னா40:3/4

TOP


தடுமாறும் (1)

வாள் ஆடு கூத்தியர் கண் போல் தடுமாறும்
தாளாளர்க்கு உண்டோ தவறு – நாலடி:20 1/3,4

TOP


தண் (105)

மாதர் வண்டு ஆர்க்கும் மலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:8 3/3
புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:10 7/3
மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல் – நாலடி:10 8/3
அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 7/3
நெய்தல் நறவு உயிர்க்கும் நீள் கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 8/3
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை – நாலடி:14 8/1
முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:15 6/3
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நாள் நிழல் போல – நாலடி:17 6/1
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/3
நறு மலர் தண் கோதாய் நட்டார்க்கு நட்டார் – நாலடி:21 9/1
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை – நாலடி:21 10/3
இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப இன்னா செயினும் – நாலடி:23 7/1
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்கு – நாலடி:25 2/1
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 5/3
பராஅரை புன்னை படு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 6/1
ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 9/3
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட – நாலடி:29 10/3
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:35 9/3
சாய் பறிக்க நீர் திகழும் தண் வயல் ஊரன் மீது – நாலடி:39 9/1
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம் – நாலடி:39 9/3
நில்லா திரை அலைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:40 1/3
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன் – நான்மணி:47/1
அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள – கார்40:3/2
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் – கார்40:14/3
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று – கார்40:23/2
ஈர்ம் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன – கார்40:25/2
பொன் செய் குழையின் துணர் தூங்க தண் பதம் – கார்40:28/2
ஊதை உளரும் நறும் தண் கா பேதை – கார்40:30/3
ஈர்ம் தண் தளவம் தகைந்தன சீர்த்தக்க – கார்40:36/2
தண் பதக்காலையும் வாரார் எவன்கொலோ – கார்40:38/3
தண் வயல் ஊரன் புலக்கும் தகையமோ – ஐந்50:27/1
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் – ஐந்50:43/3
ஈர்ம் தண் பொழிலுள் இரும் கழி தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:45/1
ஈர்ம் தண் பொழிலுள் இரும் கழி தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:45/1
பூம் தண் பொழிலுள் குருகு – ஐந்50:45/4
ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம் – ஐந்50:46/1
நித்திலம் நின்று இமைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – ஐந்50:48/2
தெய்வம் கமழும் தெளி கடல் தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:49/3
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட – ஐந்50:50/1
இலை அடர் தண் குளவி வேய்ந்த பொதும்பில் – ஐந்70:3/1
வெறி கமழ் தண் சுனை தெண்ணீர் துளும்ப – ஐந்70:8/1
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ – ஐந்70:8/3
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி – ஐந்70:17/1
தண் துறை ஊரன் மலர் அன்ன மார்புற – ஐந்70:46/3
தண் துறை ஊர தகுவதோ ஒண்டொடியை – ஐந்70:54/2
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின் – திணை50:8/1
புன்கு பொரி மலரும் பூம் தண் பொழில் எல்லாம் – திணை50:14/1
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர் – திணை50:21/3
தண் கடல் நீத்தம் பருகி தலைசிறந்து – திணை50:23/3
தண் பெயல் கான்ற புறவு – திணை50:24/4
நெய்தல் படப்பை நிறை கழி தண் சேர்ப்பன் – திணை50:41/1
தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப – திணை50:42/2
நறும் தண் தகரம் வகுளம் இவற்றை – திணை150:24/1
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் – திணை150:29/3
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் – திணை150:31/1
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார் – திணை150:32/1
தாமரைதான் முகமா தண் அடை ஈர் மா நீலம் – திணை150:34/1
தண் பரப்ப பாய் இருள் நீ வரின் தாழ் கோதையாள் – திணை150:34/3
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் – திணை150:38/1
மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே – திணை150:38/2
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் – திணை150:39/3
தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல் – திணை150:45/1
எங்கு வருதி இரும் கழி தண் சேர்ப்ப – திணை150:49/1
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த – திணை150:61/3
மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து – திணை150:61/4
நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண் – திணை150:70/1
தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும் – திணை150:73/3
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் – திணை150:105/3
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா – திணை150:110/3
வெண் குடை ஆம் தண் கோடல் வீந்து – திணை150:119/4
தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே – திணை150:139/3
தண் கயத்து தாமரை நீள் சேவலை தாழ் பெடை – திணை150:142/1
தண் பதத்தான் தானே கெடும் – குறள்:55 8/2
நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண் என்னும் – குறள்:111 4/1
முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்பு உற்ற – குறள்:124 9/1
தண் நறும் பூம் குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய – திரி:0/2
ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:40/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி – பழ:69/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – பழ:71/3
வீ நாறு கானல் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:84/3
தழங்குகுரல் வானத்து தண் பெயல் பெற்றால் – பழ:97/1
பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப பூம் தாமரை மேல் – பழ:123/3
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு – பழ:153/1
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:170/3
கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:196/3
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:211/3
பொருத்தம் அழியாத பூம் தண் தார் மன்னர் – பழ:242/1
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண்
பொரு திரை வந்து உலாம் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:247/2,3
தண் கோல் எடுக்குமாம் மொய் – பழ:248/4
தலைப்பெய்து இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம் – பழ:264/3
நீத்த நீர் தண் சேர்ப்ப செய்தது உவவாதார்க்கு – பழ:307/3
பரப்பில் நீர் தாஅம் படு கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:311/3
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:315/3
தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:355/3
வேரி கமழும் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:396/3
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் – சிறுபஞ்:63/2
தழென மத எருமை தண் கயம் பாயும் – கைந்:37/2
தண் துறை ஊரன் தட மென் பணை தோளாய் – கைந்:44/1
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு – கைந்:45/2
நாவாய் வழங்கு நளி திரை தண் கடலுள் – கைந்:49/1
நெடும் கடல் தண் சேர்ப்ப நின்னோடு உரையேன் – கைந்:50/1
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் – கைந்:55/1
தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – கைந்:57/2

TOP


தண்சுடர் (1)

தண்சுடர் அன்னாளை தான் – திணை150:89/4

TOP


தண்டம் (1)

கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/3

TOP


தண்டமாக (1)

தலை தண்டமாக சுரம் போதல் இன்னா – இன்னா40:12/1

TOP


தண்டமும் (1)

கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் – குறள்:57 7/1

TOP


தண்டா (2)

தண்டா சிறப்பின் தம் இன் உயிரை தாங்காது – நாலடி:7 2/1
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்கொலோ தண்டா நோய் – குறள்:118 1/1

TOP


தண்டான் (11)

தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே – சிறுபஞ்:13/2
ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர் மொழி தண்டான் – முது:10 1/1
வீங்கல் வேண்டுவோன் பல புகழ் தண்டான் – முது:10 2/1
கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான் – முது:10 3/1
நிற்றல் வேண்டுவோன் தவம் செயல் தண்டான் – முது:10 4/1
வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான் – முது:10 5/1
மிகுதி வேண்டுவோன் தகுதி தண்டான் – முது:10 6/1
இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பம் தண்டான் – முது:10 7/1
துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பம் தண்டான் – முது:10 8/1
ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான் – முது:10 9/1
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்பு செயல் தண்டான் – முது:10 10/1

TOP


தண்டி (1)

தண்டி தனி பகை கோள் – நாலடி:33 4/4

TOP


தண்டு (1)

தாழா தளரா தலை நடுங்கா தண்டு ஊன்றா – நாலடி:2 4/1

TOP


தண்ணம் (4)

தழீஇம் தழீஇம் தண்ணம் படும் – நாலடி:1 6/4
தண்ணம் துறைவனோ தன் இலன் ஆயிழாய் – ஐந்70:63/2
தண்ணம் துறைவற்கு உரையாய் மடமொழி – ஐந்70:64/3
தாழை குருகு ஈனும் தண்ணம் துறைவனை – கைந்:59/1

TOP


தண்ணம்துறைவன் (1)

தண்ணம்துறைவன் தணந்தமை நம்மினும் – குறள்:128 7/1

TOP


தண்ணீர் (2)

இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால் – ஆசாரக்:28/1
வெந்நீரில் தண்ணீர் தெளித்து – பழ:90/4

TOP


தண்ணீர்க்கு (1)

தண்ணீர்க்கு தான் பயந்து ஆங்கு – நாலடி:14 9/4

TOP


தண்ணீரே (1)

தண்ணீரே அம்பலம் தான் பாற்படுத்தான் பண் நீர – ஏலாதி:51/2

TOP


தண்ணென் (1)

அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின் – சிறுபஞ்:96/3

TOP


தண்மை (2)

தண்மை இலாளர் பகை – இன்னா40:31/4
செம் தண்மை பூண்டு ஒழுகலான் – குறள்:3 10/2

TOP


தணந்தமை (2)

தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் – குறள்:124 3/1
தண்ணம்துறைவன் தணந்தமை நம்மினும் – குறள்:128 7/1

TOP


தணி (1)

தணி மணல் எக்கர் மேல் ஓதம் பெயர – ஐந்70:60/3

TOP


தணிக்கும் (1)

நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும்
வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் – குறள்:95 8/1,2

TOP


தணித்து (2)

நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – பழ:398/1
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – சிறுபஞ்:16/1

TOP


தணிப்பாரும் (1)

சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் – நாலடி:11 4/4

TOP


தணிப்பான் (2)

குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு – பழ:300/1
எவ்வம் தணிப்பான் இவை என் ஆம் பெற்றானை – சிறுபஞ்:90/3

TOP


தணியாத (2)

மைத்துனர் பல்கி மருந்தின் தணியாத
பித்தன் என்று எள்ளப்படும் – நாலடி:34 10/3,4
தணியாத உள்ளம் உடையார் மணி வரன்றி – நாலடி:37 9/2

TOP


தணியாது (1)

தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:355/3

TOP


தணியும் (1)

தணியும் என் மென் தோள் வளை – திணை50:47/4

TOP


தணியுமே (1)

நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே
சீர் கொண்ட சான்றோர் சினம் – நாலடி:7 8/3,4

TOP


தணிவு (2)

தணிவு இல் பெரும் கூற்று உயிர் உண்ணுமாறும் – திரி:88/2
தணிவு இல் நிரப்பு இவை தாழா அணியின் – ஏலாதி:24/2

TOP


தத்தம் (11)

இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம்
குடிமையான் வாதிக்கப்பட்டு – நாலடி:7 6/3,4
நில நலத்தால் நந்திய நெல்லே போல் தத்தம்
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை – நாலடி:18 9/1,2
உப்பு ஈண்டு உவரி பிறத்தலால் தத்தம்
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 5/2,3
மிகுதி இறுவாய செல்வங்கள் தத்தம்
தகுதி இறுவாய்த்து உயிர் – நான்மணி:17/3,4
வினையினான் நந்துவர் மக்களும் தத்தம்
நனையினான் நந்தும் நறா – நான்மணி:47/3,4
அரிசியான் இன்புறூஉம் கீழ் எல்லாம் தத்தம்
வரிசையான் இன்புறூஉம் மேல் – நான்மணி:65/3,4
குளத்து அனைய தூம்பின் அகலங்கள் தத்தம்
வளத்து அனைய வாழ்வார் வழக்கு – நான்மணி:70/3,4
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளை கல் – குறள்:51 5/1,2
நிலைமைக்கும் ஆண்மைக்கும் கல்விக்கும் தத்தம்
குடிமைக்கும் தக்க செயல் – ஆசாரக்:49/2,3
தத்தம் பொருளும் தமர்தம் வளமையும் – பழ:69/1
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம்
மனத்தினான் ஆகும் மதி – சிறுபஞ்:79/3,4

TOP


தத்தமக்கு (1)

தத்தமக்கு கொண்ட குறியோ தவம் அல்ல – பழ:95/1

TOP


தத்தன் (1)

தத்தன் சகோடன் கிருத்திரமன் புத்திரி – ஏலாதி:31/2

TOP


தத்தும் (1)

தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப – திணை50:42/2

TOP


தத்துவம் (1)

தத்துவம் ஆன நெறி படரும் அ நெறி – நான்மணி:27/3

TOP


தத்தை (1)

தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும் – திணை150:73/3

TOP


ததும்ப (1)

வானின் அருவி ததும்ப கவினிய – ஐந்70:2/2

TOP


ததைந்து (1)

தாழை மா ஞாழல் ததைந்து உயர்ந்த தாழ் பொழில் – திணை150:44/3

TOP


தந்த (8)

ஒருங்குடன் தன்னைமார் தந்த கொழு மீன் – ஐந்50:47/2
உள் நாட்டம் சான்றவர் தந்த நசை இற்று என்று – ஐந்70:53/1
தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு – குறள்:22 2/1
ஒற்று ஒற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் – குறள்:59 8/1
தாளினால் தந்த விழு நிதியும் நாள்தொறும் – திரி:47/2
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய – சிறுபஞ்:91/3
என்னையர் தந்த இற உணங்கல் யாம் கடிந்து – கைந்:54/1
நுரை தரும் ஓதம் கடந்து எமர் தந்த
கரும் கரை வன்மீன் கவரும் புள் ஓப்பின் – கைந்:56/1,2

TOP


தந்தது (1)

தெள் நீர் அடு புற்கைஆயினும் தாள் தந்தது
உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் – குறள்:107 5/1,2

TOP


தந்தாயும் (1)

தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம் – திணை50:36/3

TOP


தந்தார் (1)

அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் – குறள்:119 2/1

TOP


தந்தார்க்கே (1)

தந்தார்க்கே ஆமால் தட மென் தோள் இன்ன நாள் – திணை150:39/1

TOP


தந்தாள் (1)

தொடலை குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு – குறள்:114 5/1

TOP


தந்திட்ட (1)

மடி திரை தந்திட்ட வான் கதிர் முத்தம் – நாலடி:23 4/1

TOP


தந்திட்டு (1)

அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2

TOP


தந்திரத்தின் (1)

தந்திரத்தின் வாழும் தவசிகள் மாண்பு இனிதே – இனிய40:18/2

TOP


தந்திரத்து (1)

தந்திரத்து வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:34/4

TOP


தந்து (5)

உறு புனல் தந்து உலகு ஊட்டி அறும் இடத்தும் – நாலடி:19 5/1
தந்து ஆயல் வேண்டா ஓர் நாள் கேட்டு தாழாது – திணை150:46/1
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/2
அணி எவனோ ஏதில தந்து – குறள்:109 9/2
நோயும் பசலையும் தந்து – குறள்:119 3/2

TOP


தந்தை (12)

கல் என்று தந்தை கழற அதனை ஓர் – நாலடி:26 3/1
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – நாலடி:37 7/4
தந்தை எனப்படுவான் தன் உவாத்தி தாய் என்பாள் – நான்மணி:42/3
மகன் உரைக்கும் தந்தை நலத்தை ஒருவன் – நான்மணி:68/1
தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா – இன்னா40:1/2
ஊரா தேரான் தந்தை ஊர் – திணை150:139/4
தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து – குறள்:7 7/1
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை
என் நோற்றான்கொல் எனும் சொல் – குறள்:7 10/1,2
அரசன் உவாத்தியான் தாய் தந்தை தம்முன் – ஆசாரக்:16/1
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – பழ:301/4
வண்டு ஆர் பூம் தொங்கல் மகன் தந்தை வண்தாராய் – சிறுபஞ்:52/2
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் – சிறுபஞ்:63/2

TOP


தந்தைக்கு (2)

மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை – குறள்:7 10/1
கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண் மகன் தந்தைக்கு
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே – சிறுபஞ்:13/1,2

TOP


தந்தைகண் (1)

குதலைமை தந்தைகண் தோன்றின் தான் பெற்ற – நாலடி:20 7/3

TOP


தந்தையார் (1)

தந்தையார் தம் ஊர் தகை – திணை150:138/4

TOP


தந்தையாலானும் (1)

தாயானும் தந்தையாலானும் மிகவு இன்றி – பழ:117/1

TOP


தந்தையான் (1)

தந்தையான் ஆகும் குலம் – சிறுபஞ்:31/4

TOP


தந்தையும் (3)

தந்தையும் தாயும் வழிபட்டு வந்த – திரி:56/2
தந்தையும் தாயும் தொழுது எழுக என்பதே – ஆசாரக்:4/3
கறவை கன்று ஊர்ந்தானை தந்தையும் ஊர்ந்தான் – பழ:93/3

TOP


தந்தையேஆயினும் (1)

தந்தையேஆயினும் தான் அடங்கான் ஆகுமேல் – இனிய40:7/3

TOP


தந்தையை (1)

முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை
நெற்று கண்டு அன்ன விரலால் ஞெமிர்த்திட்டு – நாலடி:24 7/1,2

TOP


தப்பா (1)

மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் – குறள்:22 7/1

TOP


தப்பியார் (2)

தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:1/5
தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:5/4

TOP


தபு (1)

நெறி அறிதி மீன் தபு நீ – ஐந்70:68/4

TOP


தம் (125)

என்னானும் ஒன்று தம் கையுற பெற்றக்கால் – நாலடி:1 5/1
உடாஅதும் உண்ணாதும் தம் உடம்பு செற்றும் – நாலடி:1 10/1
தலையாயர் தம் கருமம் செய்வார் தொலைவு இல்லா – நாலடி:6 2/2
தண்டா சிறப்பின் தம் இன் உயிரை தாங்காது – நாலடி:7 2/1
மாற்றாராய் நின்று தம் மாறு ஏற்பார்க்கு ஏலாமை – நாலடி:7 7/1
கூர்த்து நாய் கௌவி கொள கண்டும் தம் வாயால் – நாலடி:7 10/1
மேன்மக்கள் தம் வாயால் மீட்டு – நாலடி:7 10/4
தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி – நாலடி:11 5/1
தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை – நாலடி:12 2/1
குடி பிறப்பாளர் தம் கொள்கையின் குன்றார் – நாலடி:15 1/2
கூறார் தம் வாயின் சிதைந்து – நாலடி:16 6/4
நாள் வாய் பெறினும் தம் நள்ளாதார் இல்லத்து – நாலடி:21 7/1
நீத்தார் என கைவிடல் உண்டோ தம் நெஞ்சத்து – நாலடி:22 4/3
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம்
இல்லத்தில் ஆக்குதலால் – நாலடி:23 5/3,4
கண் குத்திற்று என்று தம் கை – நாலடி:23 6/4
தம் கருமம் முற்றும் துணை – நாலடி:24 1/4
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி – நாலடி:26 6/1
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/3
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி – நாலடி:29 5/2
நீர்மையே அன்றி நிரம்ப எழுந்த தம்
கூர்மையும் எல்லாம் ஒருங்கு இழப்பர் கூர்மையின் – நாலடி:29 7/1,2
கடகம் செறிந்த தம் கைகளால் வாங்கி – நாலடி:29 9/1
தம் பாடு உரைப்பரோ தம் உடையார் தம் பாடு – நாலடி:30 2/2
தம் பாடு உரைப்பரோ தம் உடையார் தம் பாடு – நாலடி:30 2/2
தம் பாடு உரைப்பரோ தம் உடையார் தம் பாடு – நாலடி:30 2/2
மெல்லியர் ஆகி தம் மேலாயர் செய்தது – நாலடி:30 9/3
பொறாஅர் அவர் என்னின் பொத்தி தம் நெஞ்சத்து – நாலடி:31 10/3
சுரை வித்து போலும் தம் பல் – நாலடி:32 5/4
இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை – நாலடி:33 3/1
கொன்னே கழிப்பர் தம் வாழ்நாளை அன்னோ – நாலடி:33 10/2
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் – நாலடி:33 10/3
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி – நாலடி:36 4/3
உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி – நாலடி:36 9/3
இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய் – நாலடி:37 9/1
செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை – நாலடி:38 3/2
விடுப்பர் தம் கையால் தொழுது – நாலடி:38 3/4
தம் நெறி பெண்டிர் தட முலை சேராரே – நாலடி:38 8/3
ஊறு செய் நெஞ்சம் தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 9/1
தமர் அல்லர் தம் உடம்பினார் – நாலடி:38 9/4
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் – நாலடி:40 2/1
நல்லார்க்கு தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை நன்னெறி – நான்மணி:81/1
செல்வார்க்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை அல்லா – நான்மணி:81/2
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து – நான்மணி:81/3
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து – நான்மணி:81/3
கல்லா ஒருவர்க்கு தம் வாயில் சொல் கூற்றம் – நான்மணி:82/1
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை – இனிய40:15/3
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த – ஐந்50:35/1
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் – ஐந்50:46/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் – திணை150:25/2
செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி – திணை150:92/1
மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள – திணை150:102/1
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் – திணை150:105/3
தம் கையும் வாயும் அறியாமல் இங்கண் – திணை150:136/2
தந்தையார் தம் ஊர் தகை – திணை150:138/4
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி – திணை150:148/3
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் – குறள்:7 3/1
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் – குறள்:7 3/1
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் – குறள்:7 4/1
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் – குறள்:7 6/1
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து – குறள்:7 8/1
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம்
தகுதியான் வென்றுவிடல் – குறள்:16 8/1,2
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:19 10/1
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை – குறள்:24 7/1
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் – குறள்:27 6/1
தம் நோய் போல் போற்றாக்கடை – குறள்:32 5/2
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – குறள்:48 3/1
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து – குறள்:54 9/1,2
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – குறள்:59 4/1
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1
மிக செய்து தம் எள்ளுவாரை நக செய்து – குறள்:83 9/1
தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி – குறள்:92 6/1
பிறர் பழியும் தம் பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு – குறள்:102 5/1
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – குறள்:103 4/1
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – குறள்:104 4/1
அவர் பழி தம் பழி அன்று – குறள்:106 1/2
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் – குறள்:111 7/1
தாம் வீழ்வார் தம் வீழப்பெற்றவர் பெற்றாரே – குறள்:120 1/1
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடி கொண்டார் நாணார்கொல் – குறள்:121 5/1
தம் நெய்யில் தாம் பொரியுமாறு – திரி:65/4
தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண் – ஆசாரக்:15/2
தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண் – ஆசாரக்:15/2
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார் – ஆசாரக்:36/2
தம் தலைக்கண் நில்லாவிடல் – ஆசாரக்:44/4
தம் ஒளி வேண்டுவார் நோக்கார் பகல் கிழவோன் – ஆசாரக்:51/2
மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் – ஆசாரக்:61/2
தனிமை இடத்துக்கண் தம் கருமம் சொல்லார் – ஆசாரக்:69/2
தம் மேனி நோக்கார் தலை உளரார் கைநொடியார் – ஆசாரக்:77/1
தெறுவந்தும் தம் குரவர் பேர் உரையார் இல்லத்து – ஆசாரக்:80/1
வண்ணமகளிர் இடத்தொடு தம் இடம் – ஆசாரக்:82/1
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் – ஆசாரக்:96/2
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் – ஆசாரக்:96/2
தம் கன்று சா கறப்பார் – பழ:16/4
பாரதத்துள்ளும் பணையம் தம் தாயமா – பழ:52/1
தெள்ளி உணரும் திறன் உடையார் தம் பகைக்கு – பழ:54/1
தம் குற்றம் நீக்கலர் ஆகி பிறர் குற்றம் – பழ:124/1
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/2
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/2
தெரியாதவர் தம் திறன் இல் சொல் கேட்டால் – பழ:135/1
தாம் தீயார் தம் தீமை தேற்றாரால் ஆம்பல் – பழ:174/2
தம் மேலே வீழ பனை – பழ:201/4
ஆணம் உடைய அறிவினார் தம் நலம் – பழ:223/1
தார் ஏற்ற நீள் மார்பின் தம் இறைவன் நோக்கியக்கால் – பழ:231/1
தம் தொழில் ஆற்றும் தகைமையார் செய்வன – பழ:245/1
தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும் – பழ:247/1
தம் சார்பு இலாதாரை தேசு ஊன்றல் ஆகுமோ – பழ:254/2
சொல்லாமை நோக்கி குறிப்பு அறியும் பண்பின் தம்
இல்லாளே வந்த விருந்து ஓம்பி செல்வத்து – பழ:255/1,2
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை – பழ:257/1
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல் – பழ:262/1
சொல்லின் வளாஅய் தம் தாள் நிழல் கீழ் கொள்பவே – பழ:272/3
செல்வ துணைமையும் தம் வாழ்நாள் துணைமையும் தாம் – பழ:274/1
தம் சாதி மிக்குவிடும் – பழ:285/4
தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார் – பழ:288/1
நோக்கி அறிகல்லா தம் உறுப்பு கண்ணாடி – பழ:301/1
பயவாமை செய்வார் ஆர் தம் சாகாடேயும் – பழ:308/3
தாம் அறிவர் தம் சீர் அளவு – பழ:316/4
சிறந்த தம் சுற்றமும் செய் பொருளும் நீக்கி – பழ:342/1
தமக்கு உற்றதே ஆக தம் அடைந்தார்க்கு உற்றது – பழ:368/1
நீர் தகவு இல்லார் நிரம்பாமை தம் நலியின் – பழ:375/1
தலைக்கொண்ட தம் கருமம் தாம் மடி கொண்டு – பழ:377/1
தருக்கினால் தம் இறைவன் கூழ் உண்பவரே – பழ:378/3
தொடரும் தம் பற்றினால் வைத்து இறப்பாரே – பழ:379/2
இரவலர் தம் வரிசை என்பார் மடவார் – பழ:381/1
தம் நீரர் ஆதல் தலை – பழ:395/4
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் – ஏலாதி:53/1
அறுவர் தம் நூலும் அறிந்து உணர்வு பற்றி – ஏலாதி:75/1

TOP


தம்கண் (3)

உழை தம்கண் சென்றார்க்கு ஒருங்கு – நாலடி:17 7/4
தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை – நாலடி:34 6/1
எழுமை எழு பிறப்பும் உள்ளுவர் தம்கண்
விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு – குறள்:11 7/1,2

TOP


தம்கண்ணேயானும் (1)

தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால் – பழ:322/2

TOP


தம்தம் (1)

தம்தம் வினையான் வரும் – குறள்:7 3/2

TOP


தம்பால் (1)

பெரியார் தம்பால் இருந்தக்கால் – ஆசாரக்:24/3

TOP


தம்பொருட்டு (1)

தமக்கு என்று உலை ஏற்றார் தம்பொருட்டு ஊன் கொள்ளார் – ஆசாரக்:39/1

TOP


தம்மால் (2)

தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை – நாலடி:31 1/2
தம்மால் முடிவதனை தாம் ஆற்றி செய்கலார் – பழ:293/1

TOP


தம்மாலும் (1)

தமராலும் தம்மாலும் உற்றால் ஒன்று ஆற்றி – பழ:307/1

TOP


தம்மாலே (1)

நண்பு ஒன்றி தம்மாலே நாட்டப்பாட்டார்களை – பழ:16/1

TOP


தம்மின் (5)

தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து – குறள்:7 8/1
தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் – குறள்:45 4/1
என் பெறினும் ஆற்ற வலம் இரார் தம்மின்
பெரியார் தம்பால் இருந்தக்கால் – ஆசாரக்:24/2,3
தமக்கு உற்ற கட்டுரையும் தம்மின் பெரியார் – ஆசாரக்:67/1
காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின்
மூத்த உள ஆகலான் – ஆசாரக்:91/2,3

TOP


தம்மினே (1)

இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி – பழ:304/2

TOP


தம்முடையார் (1)

தள்ளியும் செல்பவோ தம்முடையார் கொள்ளும் – திணை150:84/2

TOP


தம்முழை (1)

பல் நாளும் சென்றக்கால் பண்பு இலார் தம்முழை
என்னானும் வேண்டுப என்று இகழ்ப என்னானும் – நாலடி:16 9/1,2

TOP


தம்முள் (3)

இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/2
தம்முள் அடக்கிக்கொளல் – நாலடி:23 9/4
கருவினுள் கொண்டு கலந்தாரும் தம்முள்
ஒருவழி நீடி உறைதலோ துன்பம் – பழ:123/1,2

TOP


தம்முன் (3)

இருள் பரந்து ஆழியான்தன் நிறம் போல் தம்முன்
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த – திணை150:96/1,2
மால் மாலை தம்முன் நிறம் போல் மதி முளைப்ப – திணை150:97/3
அரசன் உவாத்தியான் தாய் தந்தை தம்முன்
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை – ஆசாரக்:16/1,2

TOP


தம்முனும் (1)

மாயவனும் தம்முனும் போலே மறி கடலும் – திணை150:58/1

TOP


தம்மேல் (1)

பட காயார் தம்மேல் குறித்து – ஆசாரக்:59/3

TOP


தம்மேலே (1)

பேதைமை தம்மேலே கொண்டு – கைந்:43/4

TOP


தம்மை (34)

கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் – நாலடி:5 10/3
தம்மை இகழ்ந்தமை தாம் பொறுப்பது அன்றி மற்று – நாலடி:6 8/1
ஓவாதே தம்மை சுடுதலால் ஓவாதே – நாலடி:7 3/2
மறைக்கும் துணையார்க்கு உரைப்பவே தம்மை
துறக்கும் துணிவு இலாதார் – நாலடி:8 8/3,4
தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க – நாலடி:12 7/1
தம்மை விளக்குமால் தாம் உளரா கேடு இன்றால் – நாலடி:14 2/2
தம்மை தாம் கொள்வது கோள் அன்று தம்மை – நாலடி:17 5/2
தம்மை தாம் கொள்வது கோள் அன்று தம்மை
அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர் – நாலடி:17 5/2,3
தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை
மருண்ட மனத்தார் பின் செல்பவோ தாமும் – நாலடி:31 1/2,3
விழைந்து ஒருவர் தம்மை வியப்ப ஒருவர் – நாலடி:34 9/1
காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் – நாலடி:36 1/2
புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை
உணரார் பின் சென்று நிலை – நாலடி:37 5/3,4
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை
இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை – குறள்:16 1/1,2
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன் – குறள்:24 7/1,2
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை – குறள்:85 3/1
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை
புலந்தாரை புல்லா விடல் – குறள்:131 3/1,2
ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை
நீடு வாழ்க என்பார்க்கு அறிந்து – குறள்:132 2/1,2
தாம் தம்மை கூறா பொருள் – திரி:8/4
ஐஅறிவும் தம்மை அடைய ஒழுகுதல் – திரி:61/1
கறுத்து ஆற்றி தம்மை கடிய செய்தாரை – பழ:19/1
பொய்யாக தம்மை பொருள் அல்ல கூறுபவேல் – பழ:44/2
நல தக தம்மை புகழ்தல் புலத்தகத்து – பழ:132/3
தம்மை பிரியார் தமர் போல் அடைந்தாரின் – பழ:188/2
தமரேயும் தம்மை புகழ்ந்து உரைக்கும் போழ்தின் – பழ:232/1
அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை
தமவேயும் கொள்ளா கலம் – பழ:232/3,4
பொச்சாந்து தம்மை புகழ்ந்து உரைப்பர் தெற்ற – பழ:243/2
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார் – பழ:249/2
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை
பசு குத்தின் குத்துவார் இல் – பழ:268/3,4
தம்மை உடைமை தலை – பழ:273/4
சொல் எதிர்ந்து தம்மை வழிபட்டு ஒழுகலராய் – பழ:276/1
கொள்ளாது தாம் தம்மை காவாதவர் பிறரை – பழ:310/3
தாமேயும் தம்மை புறந்தர ஆற்றாதார் – பழ:341/1
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் – பழ:346/2
தம்மை தாம் ஆர்க்கும் கயிறு – பழ:346/4

TOP


தம்மையும் (1)

பண்டு இன்னர் என்று தமரையும் தம்மையும்
கொண்ட வகையால் குறை தீர நோக்கியக்கால் – பழ:133/1,2

TOP


தம்மொடு (4)

தாம் செய் வினை அல்லால் தம்மொடு செல்வது மற்று – நாலடி:12 10/1
எள்ளாத எண்ணி செயல் வேண்டும் தம்மொடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு – குறள்:47 10/1,2
உரிதினில் தம்மொடு உழந்தமை கண்டு – பழ:25/1
விலங்கேயும் தம்மொடு உடன் உறைதல் மேவும் – பழ:122/1

TOP


தம்மோடு (1)

பிள்ளையேயானும் இழித்து உரையார் தம்மோடு
அளவளாவு இல்லா இடத்து – ஆசாரக்:68/3,4

TOP


தம்வயின் (1)

அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி – குறள்:85 6/1,2

TOP


தம (2)

பிறவும் தம போல் செயின் – குறள்:12 10/2
சொரியினும் போகா தம – குறள்:38 6/2

TOP


தமக்கு (13)

சிறுகாலையே தமக்கு செல்வுழி வல்சி – நாலடி:33 8/1
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய – நான்மணி:101/2
தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து – இனிய40:8/2
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார் – குறள்:8 2/1
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – குறள்:32 9/1
பெரு மிறை தானே தமக்கு – குறள்:85 7/2
தமக்கு என்று உலை ஏற்றார் தம்பொருட்டு ஊன் கொள்ளார் – ஆசாரக்:39/1
தமக்கு உற்ற கட்டுரையும் தம்மின் பெரியார் – ஆசாரக்:67/1
தமக்கு துணையாவார் தாம் தெரிதல் வேண்டா – பழ:56/2
தமக்கு மருத்துவர் தாம் – பழ:56/4
பெரிய குடி பிறந்தாரும் தமக்கு
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை – பழ:356/1,2
தமக்கு உற்றதே ஆக தம் அடைந்தார்க்கு உற்றது – பழ:368/1
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு – ஏலாதி:79/3

TOP


தமது (2)

தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக – நாலடி:28 8/2
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் – குறள்:111 7/1

TOP


தமர் (28)

நல்ல செய்வார்க்கு தமர் – நாலடி:8 7/4
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1
தமர் ஆயார்மாட்டே இனிது – நாலடி:21 7/4
தமர் என்று தாம் கொள்ளப்பட்டவர்தம்மை – நாலடி:23 9/1
தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை – நாலடி:23 9/2
தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை – நாலடி:23 9/3
இலாஅர்க்கு இல்லை தமர் – நாலடி:29 3/4
வாழாதார்க்கு இல்லை தமர் – நாலடி:29 10/4
தமர் அல்லர் தம் உடம்பினார் – நாலடி:38 9/4
தாயின் சிறந்த தமர் இல்லை யாதும் – நான்மணி:32/2
தமர் அனையர் ஓர் ஊர் உறைவார் தமருள்ளும் – நான்மணி:73/2
தமர் அல்லார் கையகத்து ஊண் – நான்மணி:91/4
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – குறள்:53 9/1
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – குறள்:84 7/1
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும் – குறள்:89 1/1
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள்:103 7/1
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – குறள்:130 10/1
நெஞ்சம் தமர் அல்வழி – குறள்:130 10/2
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு – பழ:31/2
சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் – பழ:43/2
செய்யார் எனினும் தமர் செய்வர் பெய்யுமாம் – பழ:109/3
தமர் மறையா கூழ் உண்டு சேறல்அதுவே – பழ:116/3
தமர் அல்லவரை தலையளித்தக்கண்ணும் – பழ:144/1
வெள்ள மாண்பு எல்லாம் உடைய தமர் இருப்ப – பழ:180/1
தம்மை பிரியார் தமர் போல் அடைந்தாரின் – பழ:188/2
தாம் அகத்தான் நட்டு தமர் என்று ஒழுகியக்கால் – பழ:210/1
தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார் – பழ:288/1
தன்னை மதித்து தமர் என்று கொண்டக்கால் – பழ:358/1

TOP


தமர்க்கு (1)

யாக்கை தமர்க்கு ஒழிய நீத்து – நாலடி:3 10/4

TOP


தமர்தம் (1)

தத்தம் பொருளும் தமர்தம் வளமையும் – பழ:69/1

TOP


தமரா (2)

பேணி தமரா கொளல் – குறள்:45 3/2
தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் – குறள்:45 4/1

TOP


தமராய் (1)

தக்காரோடு ஒன்றி தமராய் ஒழுகினார் – பழ:18/1

TOP


தமராலும் (1)

தமராலும் தம்மாலும் உற்றால் ஒன்று ஆற்றி – பழ:307/1

TOP


தமரின் (1)

தமரின் தனிமை தலை – குறள்:82 4/2

TOP


தமரினும் (1)

தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை – நாலடி:23 9/3

TOP


தமருள்ளும் (1)

தமர் அனையர் ஓர் ஊர் உறைவார் தமருள்ளும்
பெற்று அன்னர் பேணி வழிபடுவார் கற்று அன்னர் – நான்மணி:73/2,3

TOP


தமரே (1)

தாக்குற்ற போழ்தில் தமரே போல் நன்கு உரைத்து – பழ:250/1

TOP


தமரேயும் (1)

தமரேயும் தம்மை புகழ்ந்து உரைக்கும் போழ்தின் – பழ:232/1

TOP


தமரை (3)

பேதையர் என்று தமரை செறுபவோ – ஐந்70:51/1
இவர் வரை நாட தமரை இல்லார்க்கு – பழ:3/3
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு – பழ:31/2

TOP


தமரையும் (2)

பண்டு இன்னர் என்று தமரையும் தம்மையும் – பழ:133/1
ஆற்றார் இவர் என்று அடைந்த தமரையும்
தோற்ற தாம் எள்ளி நலியற்க போற்றான் – பழ:252/1,2

TOP


தமவே (1)

வேற்று நாடு ஆகா தமவே ஆகும் ஆயினால் – பழ:55/3

TOP


தமவேயும் (1)

தமவேயும் கொள்ளா கலம் – பழ:232/4

TOP


தமன் (1)

தமன் என்று இரு நாழி ஈத்தவன் அல்லால் – பழ:35/1

TOP


தமித்தா (1)

சான்றார் தமித்தா உறையற்க ஐம் புலனும் – ஆசாரக்:65/2

TOP


தமியமாய் (1)

குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய்
என்கொலோ சேக்கும் இடம் – ஐந்50:40/3,4

TOP


தமியர் (4)

தாமே தமியர் உணல் – குறள்:23 9/2
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி – ஆசாரக்:56/3
தாமே தமியர் புகாஅர் பகல் வளரார் – ஆசாரக்:57/3
தாமே தமியர் புகல் வேண்டா தீமையான் – பழ:190/2

TOP


தமியள் (1)

பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று – குறள்:101 7/2

TOP


தமியனாய் (2)

தஞ்சம் தமியனாய் சென்றேன் என் நெஞ்சை – திணை150:9/2
ஏமுற்றவரினும் ஏழை தமியனாய்
பல்லார் பகை கொள்பவன் – குறள்:88 3/1,2

TOP


தமிழ்ச்சங்கம் (1)

திரிகடுகம் என்னும் திகழ் தமிழ்ச்சங்கம்
மருவு நல்லாதன் மருந்து – திரி:105/3,4

TOP


தமிழால் (1)

இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த – திணை150:154/3

TOP


தமிழை (1)

வல்லார் உளம் மகிழ தீம் தமிழை வார்க்குமே – கார்40:41/3

TOP


தமை (1)

கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால – ஏலாதி:54/2

TOP


தயங்க (1)

முறி ஆர் நறும் கண்ணி முன்னர் தயங்க
மறி குளகு உண்டு அன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி – நாலடி:2 6/2,3

TOP


தயங்கு (1)

தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை – நாலடி:21 10/3

TOP


தயங்கும் (1)

தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப – திணை50:42/2

TOP


தயிர் (2)

உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும் – நாலடி:12 6/3
தயிர் சிதைத்து மற்றொன்று அடல் – பழ:164/4

TOP


தர (3)

எக்கர் இடு மணல் மேல் ஓதம் தர வந்த – ஐந்50:48/1
தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம் – திணை50:36/3
தாஅம் தர வாரா நோய் – பழ:7/4

TOP


தரங்க (1)

தாழை துவளும் தரங்க நீர் சேர்ப்பிற்றே – திணை150:59/3

TOP


தரல் (1)

செல்வம் தரல் வேண்டி சென்ற நம் காதலர் – கார்40:14/1

TOP


தரலான் (1)

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் – குறள்:14 1/1

TOP


தரள (1)

தன்மை ஒழிய தரள முலையினாள் – திணை150:146/3

TOP


தரற்கு (2)

மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – குறள்:86 9/2
நல்காரை நாடி தரற்கு – குறள்:122 4/2

TOP


தரினும் (1)

நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை – குறள்:12 3/1

TOP


தரீஇ (1)

மறி ஈர்த்து உதிரம் தூய் வேலன் தரீஇ
வெறியோடு அலம்வரும் யாய் – ஐந்50:20/3,4

TOP


தரு (2)

கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை – திணை150:105/2
கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி – கைந்:27/2

TOP


தருக்கம் (1)

சத்தம் மெய்ஞ்ஞானம் தருக்கம் சமையமே – சிறுபஞ்:91/1

TOP


தருக்கலும் (1)

தன்னை வியந்து தருக்கலும் தாழ்வு இன்றி – திரி:38/1

TOP


தருக்கி (2)

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகியார் – குறள்:94 5/1,2
தருக்கி ஒழுகி தகவு அல்ல செய்தும் – பழ:224/1

TOP


தருக்கினார் (1)

தவத்தின் தருக்கினார் கோள் – திரி:78/4

TOP


தருக்கினால் (1)

தருக்கினால் தம் இறைவன் கூழ் உண்பவரே – பழ:378/3

TOP


தருக்குக (1)

தருக்குக ஒட்டாரை காலம் அறிந்தாங்கு – நான்மணி:86/2

TOP


தருக்குவர் (1)

தவத்தான் தருக்குவர் நோய் – நான்மணி:12/4

TOP


தருக (1)

தருக என்றால் தன் ஐயரும் நேரார் செரு அறைந்து – பழ:338/2

TOP


தருபாக்கு (1)

புணர்தரு செல்வம் தருபாக்கு சென்றார் – கார்40:11/1

TOP


தரும் (49)

துன்புறூஉம் பெற்றி தரும் – நாலடி:24 5/4
ஊர் அறி கெளவை தரும் – திணை50:7/4
புன் கணீர் பூசல் தரும் – குறள்:8 1/2
இம்மையும் இன்பம் தரும் – குறள்:10 8/2
என்றும் இடும்பை தரும் – குறள்:14 8/2
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – குறள்:18 1/2
அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும் – குறள்:19 3/2
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:28 5/2
வீயா விழுமம் தரும் – குறள்:29 4/2
எல்லா அறமும் தரும் – குறள்:30 6/2
உய்யா விழுமம் தரும் – குறள்:32 3/2
பிற வினை எல்லாம் தரும் – குறள்:33 1/2
பேரா இயற்கை தரும் – குறள்:37 10/2
ஆன்ற பெருமை தரும் – குறள்:42 6/2
எல்லா புகழும் தரும் – குறள்:46 7/2
ஆக்கம் பலவும் தரும் – குறள்:50 2/2
பேதைமை எல்லாம் தரும் – குறள்:51 7/2
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 8/2
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 10/2
ஆக்கம் பலவும் தரும் – குறள்:53 2/2
பெருமை முயற்சி தரும் – குறள்:62 1/2
மெய் வருத்த கூலி தரும் – குறள்:62 9/2
வேண்டிய எல்லாம் தரும் – குறள்:66 1/2
முடிந்தாலும் பீழை தரும் – குறள்:66 8/2
எற்றா விழுமம் தரும் – குறள்:67 3/2
மன்னிய ஆக்கம் தரும் – குறள்:70 2/2
கெழு தகைமை கேடு தரும் – குறள்:70 10/2
நாட வளம் தரும் நாடு – குறள்:74 9/2
நட்பு ஆம் கிழமை தரும் – குறள்:79 5/2
தான் சாம் துயரம் தரும் – குறள்:80 2/2
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் – குறள்:85 5/2
தா இல் விளக்கம் தரும் – குறள்:86 3/2
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:89 4/2
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:89 5/2
பேரா இடும்பை தரும் – குறள்:90 2/2
நாணாக நாணும் தரும் – குறள்:91 2/2
நல்லாருள் நாணு தரும் – குறள்:91 3/2
இன் சொல் இழுக்கு தரும் – குறள்:92 1/2
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – குறள்:105 4/2
உரைத்தலும் நாணு தரும் – குறள்:117 2/2
இகழின் இழுக்கம் தரும் – ஆசாரக்:84/4
மன்னிய ஏதம் தரும் – ஆசாரக்:95/4
ஏதம் பலவும் தரும் – ஆசாரக்:98/3
வெண் பாட்டம் வெள்ளம் தரும் – பழ:71/4
துளி ஈண்டில் வெள்ளம் தரும் – பழ:160/4
வேண்டியது எல்லாம் தரும் – பழ:178/4
இழுக்கம் இழவும் தரும் – ஏலாதி:62/4
ஊர் தரும் மேனி பசப்பு – கைந்:27/3
நுரை தரும் ஓதம் கடந்து எமர் தந்த – கைந்:56/1

TOP


தருமமும் (1)

தருமமும் தக்கார்க்கே செய்யா ஒருநிலையே – நாலடி:25 10/2

TOP


தருமால் (1)

எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ – நாலடி:9 3/3

TOP


தருமே (1)

வரம்பு இல் பெருமை தருமே பிரம்பூரி – பழ:143/3

TOP


தருவது (3)

வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன் – குறள்:55 6/1
பீழை தருவது ஒன்று இல் – குறள்:84 9/2
வறுமை தருவது ஒன்று இல் – குறள்:94 4/2

TOP


தருவார் (1)

விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – குறள்:26 6/2

TOP


தருவாரும் (1)

வறப்பின் தருவாரும் இல்லை அதனை – நாலடி:11 4/3

TOP


தருவான் (2)

சிறந்து பொருள் தருவான் சேண் சென்றார் இன்றே – திணை150:80/3
எல்லை தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார் – திணை150:105/1

TOP


தரூஉம் (4)

தற்செய்வான் சென்றார் தரூஉம் தளரியலாய் – கார்40:7/2
அற்றம் தரூஉம் பகை – குறள்:44 4/2
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் – குறள்:66 1/1
குற்றம் தரூஉம் பகை – திரி:86/4

TOP


தலை (66)

தாழா தளரா தலை நடுங்கா தண்டு ஊன்றா – நாலடி:2 4/1
தலை மிசை கொண்ட குடையர் நில மிசை – நாலடி:3 1/2
தக்கோலம் தின்று தலை நிறைய பூ சூடி – நாலடி:5 3/1
கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க – நாலடி:5 9/1
உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து – நாலடி:5 10/1
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் – நாலடி:7 1/3
பழி ஆகா ஆறே தலை – நாலடி:8 9/4
தலை நக்கி அன்னது உடைத்து – நாலடி:9 7/4
தலை நிலத்து வைக்கப்படும் – நாலடி:14 3/4
குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து – நாலடி:26 7/3
கழி நல்குரவே தலை – நாலடி:28 5/4
வில் புருவ வேல் நெடும் கண்ணாய் தலை எலாம் – நாலடி:30 7/3
பாம்பிற்கு ஒரு தலை காட்டி ஒரு தலை – நாலடி:38 5/1
பாம்பிற்கு ஒரு தலை காட்டி ஒரு தலை
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு – நாலடி:38 5/1,2
தலை தண்டமாக சுரம் போதல் இன்னா – இன்னா40:12/1
அணர்த்து எழு பாம்பின் தலை போல் புணர் கோடல் – கார்40:11/3
தலை நாள் விளக்கின் தகை உடையவாகி – கார்40:26/2
தீவாய் குருதி இழிதலால் செம் தலை
பூவல்அம் குன்றம் புயற்கு ஏற்ற போன்றவே – கள40:12/2,3
பைம் தலை பாரில் புரள்பவை நன்கு எனைத்தும் – கள40:24/2
கூடி நிரந்து தலை பிணங்கி ஓடி – ஐந்50:5/2
பூம் தலை அன்றில் புலம்பு – ஐந்50:41/4
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ – திணை150:93/1
ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான் – திணை150:107/3
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா – திணை150:110/3
தாளை வணங்கா தலை – குறள்:1 9/2
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது – குறள்:2 6/2
ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை – குறள்:5 3/2
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை – குறள்:5 7/2
நிறை காக்கும் காப்பே தலை – குறள்:6 7/2
இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை – குறள்:16 1/2
அறிவினுள் எல்லாம் தலை என்ப தீய – குறள்:21 3/1
தானம் செய்வாரின் தலை – குறள்:30 5/2
மாணா செய்யாமை தலை – குறள்:32 7/2
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை – குறள்:33 2/2
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை – குறள்:33 5/2
செல்வத்துள் எல்லாம் தலை – குறள்:42 1/2
வன்மையுள் எல்லாம் தலை – குறள்:45 4/2
காணின் கிழக்காம் தலை – குறள்:49 8/2
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை – குறள்:58 9/2
கழி நல்குரவே தலை – குறள்:66 7/2
எண்ணி உரைப்பான் தலை – குறள்:69 7/2
நாடு என்ப நாட்டின் தலை – குறள்:74 6/2
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை – குறள்:77 1/2
தமரின் தனிமை தலை – குறள்:82 4/2
இன்னா செய்யாமை தலை – குறள்:86 2/2
போற்றலுள் எல்லாம் தலை – குறள்:90 1/2
உழந்தும் உழவே தலை – குறள்:104 1/2
கேள்வியுள் எல்லாம் தலை – திரி:31/4
கேள்வியுள் எல்லாம் தலை – திரி:41/4
தலை உரைத்த எண்ணெயால் எ உறுப்பும் தீண்டார் – ஆசாரக்:12/1
காய்ந்தது எனினும் தலை ஒழிந்து ஆடாரே – ஆசாரக்:14/3
கைப்பன எல்லாம் கடை தலை தித்திப்ப – ஆசாரக்:25/1
வடக்கொடு கோணம் தலை வையார் மீக்கோள் – ஆசாரக்:30/2
கிடக்கையோடு இ ஐந்தும் என்ப தலை சென்றார்க்கு – ஆசாரக்:54/2
தம் மேனி நோக்கார் தலை உளரார் கைநொடியார் – ஆசாரக்:77/1
இரு தலை கொள்ளி என்பார் – பழ:10/4
காப்பிடுதல் புன் மீன் தலை – பழ:128/4
கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து – பழ:146/1
தன் நலிகிற்பான் தலை வரின் தான் அவற்கு – பழ:156/1
தம்மை உடைமை தலை – பழ:273/4
புலி தலை நாய் மோத்தல் இல் – பழ:278/4
தலை கீழா காதிவிடல் – பழ:300/4
பால் தலை பால் ஊறல் இல் – பழ:333/4
மாறி ஒழுகல் தலை என்ப ஏறி – பழ:385/2
தம் நீரர் ஆதல் தலை – பழ:395/4
தாய் இழந்த பிள்ளை தலை இழந்த பெண்டாட்டி – ஏலாதி:78/1

TOP


தலைக்கண் (1)

தம் தலைக்கண் நில்லாவிடல் – ஆசாரக்:44/4

TOP


தலைக்கண்ணது (1)

கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் – நாலடி:37 8/3

TOP


தலைக்கு (1)

தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார் – ஆசாரக்:90/1

TOP


தலைக்கூட (1)

கொன்னே தலைக்கூட பெற்றிருந்தும் அன்னோ – நாலடி:17 2/2

TOP


தலைக்கூடி (1)

உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல் – குறள்:40 4/1

TOP


தலைக்கொண்ட (1)

தலைக்கொண்ட தம் கருமம் தாம் மடி கொண்டு – பழ:377/1

TOP


தலைக்கொள்வாரை (1)

கல் எறிந்தால் போல கலாம் தலைக்கொள்வாரை
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து – பழ:276/2,3

TOP


தலைச்செல்லா (1)

தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் – குறள்:57 1/1

TOP


தலைச்செல்லார் (1)

தாமேயும் நாணி தலைச்செல்லார் காணாய் – நாலடி:25 1/2

TOP


தலைசிறத்தல் (1)

தக்கது அறியார் தலைசிறத்தல் எக்கர் – பழ:202/2

TOP


தலைசிறந்து (1)

தண் கடல் நீத்தம் பருகி தலைசிறந்து
இன்றையின் நாளை மிகும் – திணை50:23/3,4

TOP


தலைசெய (1)

கானம் தலைசெய காப்பார் குழல் தோன்ற – திணை150:122/1

TOP


தலைநிற்க (1)

கேட்டு தலைநிற்க கேடு இல் உயர் கதிக்கே – சிறுபஞ்:99/3

TOP


தலைப்பட்ட (2)

குலம் தலைப்பட்ட இடத்து – நாலடி:16 10/4
கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே – நாலடி:30 1/3

TOP


தலைப்பட்டது (1)

பிலம் தலைப்பட்டது போலாதே நல்ல – நாலடி:16 10/3

TOP


தலைப்பட்டவர்க்கு (1)

ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு – குறள்:27 9/2

TOP


தலைப்பட்டார் (1)

தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி – குறள்:35 8/1

TOP


தலைப்படலும் (2)

வாளை மீன் உள்ளல் தலைப்படலும் ஆள் அல்லான் – திரி:7/1
நல் அறிவாண்மை தலைப்படலும் இ மூன்றும் – திரி:40/3

TOP


தலைப்படாதார் (1)

வேள்வி தலைப்படாதார் – குறள்:9 8/2

TOP


தலைப்படுத்தல் (1)

மானும் அறிவினவரை தலைப்படுத்தல்
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர் – பழ:223/2,3

TOP


தலைப்படுவர் (3)

நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின் – நாலடி:14 9/2
சிற்றறம் செய்தார் தலைப்படுவர் மற்றை – நாலடி:28 2/2
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்று ஈண்டு வாரா நெறி – குறள்:36 6/1,2

TOP


தலைப்படுவார் (1)

செவ்வி தலைப்படுவார் – குறள்:129 9/2

TOP


தலைப்பாடு (1)

அறிவு இலான் மெய் தலைப்பாடு பிறிது இல்லை – பழ:138/3

TOP


தலைப்பிரிதல் (1)

பண்பின் தலைப்பிரிதல் இன்று – குறள்:96 5/2

TOP


தலைப்பிரிந்த (2)

செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியர் உண்ணார் – குறள்:26 8/1
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன் – குறள்:26 8/2

TOP


தலைப்பிரிய (1)

பண்பின் தலைப்பிரிய சொல் – குறள்:10 7/2

TOP


தலைப்பிரியாதார் (1)

பண்பின் தலைப்பிரியாதார் – குறள்:81 10/2

TOP


தலைப்பெய்து (2)

கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
சொல்லாட சோர்வுபடும் – குறள்:41 5/1,2
தலைப்பெய்து இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம் – பழ:264/3

TOP


தலைப்பெய்யார் (1)

தாக்கி அமருள் தலைப்பெய்யார் போக்கி – பழ:13/2

TOP


தலைமக்கள் (2)

தலைமக்கள் ஆகற்பாலார் – நாலடி:21 5/4
தலைமக்கள் இல்வழி இல் – குறள்:77 10/2

TOP


தலைமகன் (1)

தாறா படினும் தலைமகன் தன் ஒளி – பழ:214/3

TOP


தலைமகன்தம் (1)

எ மேனிஆயினும் நோக்கார் தலைமகன்தம்
மேனி அல்லால் பிற – ஆசாரக்:77/2,3

TOP


தலைமகனும் (3)

பூப்பின்கண் சாரா தலைமகனும் வாய் பகையுள் – திரி:17/2
வைது எள்ளி சொல்லும் தலைமகனும் பொய் தெள்ளி – திரி:49/2
தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் – திரி:75/3

TOP


தலைமகனை (1)

தலைமகனை தாழ்க்கும் மருந்து – சிறுபஞ்:51/4

TOP


தலைமை (1)

தலைமை கருதும் தகையாரை வேந்தன் – பழ:349/1

TOP


தலைமையும் (1)

முறை செய்யான் பெற்ற தலைமையும் நெஞ்சின் – திரி:80/1

TOP


தலையளி (1)

நன்று என்று தேறி தெளிந்தேன் தலையளி
ஒன்று மற்று ஒன்றும் அனைத்து – ஐந்70:9/3,4

TOP


தலையளித்தக்கண்ணும் (1)

தமர் அல்லவரை தலையளித்தக்கண்ணும்
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் – பழ:144/1,2

TOP


தலையளித்து (1)

பேதுறவு தீர பெருக்க தலையளித்து
ஆசு அறுவ செய்யாராய் ஆற்ற பெருகினும் – பழ:360/1,2

TOP


தலையளிப்பின் (1)

கூட்டு இறப்ப கொண்டு தலையளிப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:329/3

TOP


தலையாக (1)

தலையாக செய்வானும் தான் – நாலடி:25 8/4

TOP


தலையாகத்தான் (1)

தலையாகத்தான் இனிது நன்கு – இனிய40:2/4

TOP


தலையாய (2)

தலையாய சான்றோர் மனம் – நாலடி:30 8/4
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய
சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து – சிறுபஞ்:91/3,4

TOP


தலையாயர் (3)

தலையாயர் தம் கருமம் செய்வார் தொலைவு இல்லா – நாலடி:6 2/2
தலையாயர் தாம் உய்ய கொண்டு – நாலடி:6 3/4
தலையாயர் ஆய்தந்தும் காணார் கடையாயார் – பழ:113/2

TOP


தலையாயார் (2)

இடையாயார் தெங்கின் அனையர் தலையாயார்
எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே – நாலடி:22 6/2,3
கல்லா கழிப்பர் தலையாயார் நல்லவை – நாலடி:37 6/1

TOP


தலையாளர்க்கு (1)

நிலையாளர் நீர்மை இழந்தார் தலையாளர்க்கு
ஊண் கொடுத்து ஊற்றாய் உதவினார் மன்னராய் – ஏலாதி:80/2,3

TOP


தலையின் (1)

தலையின் இழிந்த மயிர் அனையர் மாந்தர் – குறள்:97 4/1

TOP


தலையும் (3)

நடுவணது எய்த இரு தலையும் எய்தும் – நாலடி:12 4/2
இரு தலையும் இன்னா பிரிவும் உருவினை – திரி:18/2
இரு தலையும் கா கழிப்பார் – பழ:208/4

TOP


தலையுள் (1)

வெறுப்பினால் பேர்த்து செறுப்பின் தலையுள்
குறு கண்ணி ஆகிவிடும் – பழ:294/3,4

TOP


தலையே (2)

தலையே தவம் முயன்று வாழ்தல் ஒருவர்க்கு – நாலடி:37 5/1
எண் இடத்தும் செல்லாமைதான் தலையே எண்ணி – சிறுபஞ்:100/2

TOP


தலையேஆயினும் (1)

கோல் தலையேஆயினும் கொண்டீக காணுங்கால் – பழ:333/3

TOP


தலையோடு (2)

உச்சம் தலையோடு இவை என்ப யாவரும் – ஆசாரக்:5/2
புண்ணியம் ஆய தலையோடு உறுப்பு உறுத்த – ஆசாரக்:41/2

TOP


தலைவந்த (1)

தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த
போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து – குறள்:77 7/1,2

TOP


தலைவந்தக்கண்ணும் (1)

இடுக்கண் தலைவந்தக்கண்ணும் அரிமா – நாலடி:15 1/3

TOP


தலைவந்தக்கால் (1)

தாக்க அரும் துன்பங்கள்தாம் தலைவந்தக்கால்
நீக்கி நிறூஉம் உரவோரே நல் ஒழுக்கம் – நாலடி:6 7/2,3

TOP


தலைவராய் (1)

சேனை தலைவராய் சென்றோரும் ஏனை – நாலடி:1 3/2

TOP


தலைவரினும் (1)

இன்பம் பயந்த ஆங்கு இழிவு தலைவரினும்
இன்பத்தின் பக்கம் இருந்தைக்க இன்பம் – நாலடி:8 9/1,2

TOP


தலைவருவ (1)

மானம் தலைவருவ செய்பவோ யானை – நாலடி:20 8/2

TOP


தலைவன் (1)

உயர்ந்தான் தலைவன் என்று ஒப்புடைத்தா நோக்கி – ஏலாதி:64/1

TOP


தலைவைத்த (1)

தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு – பழ:31/2

TOP


தலைவைத்தான் (1)

அரசர் தொழில் தலைவைத்தான் மணாளன் என்று – ஆசாரக்:100/3

TOP


தலைஇய (1)

தலைஇய நல் கருமம் செய்யுங்கால் என்றும் – ஆசாரக்:92/1

TOP


தவ்வென்னும் (1)

தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து – குறள்:115 4/2

TOP


தவ்வையை (1)

தவ்வையை காட்டி விடும் – குறள்:17 7/2

TOP


தவ (1)

தவ குட்டம் தன்னுடையான் நீந்தும் அவை குட்டம் – நான்மணி:16/3

TOP


தவசி (5)

ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் – நாலடி:10 9/3
மாண்ட குணத்தான் தவசி என்று இ மூவர் – திரி:13/3
செய் வகை செய்வான் தவசி கொடிது ஒரீஇ – திரி:96/2
பற்றினான் பற்று அற்றான் நூல் தவசி எ பொருளும் – சிறுபஞ்:6/1
பத்தினி சேவகன் பாத்து இல் கடும் தவசி
பொத்து இல் பொருள்திறத்து செவ்வியான் பொத்து இன்றி – சிறுபஞ்:101/1,2

TOP


தவசிகள் (2)

தந்திரத்தின் வாழும் தவசிகள் மாண்பு இனிதே – இனிய40:18/2
பார்ப்பார் பசித்தார் தவசிகள் பாலர்கள் – ஏலாதி:54/1

TOP


தவத்தால் (2)

தவத்தால் தவம் செய்யாதார் – நாலடி:4 1/4
கொடையினால் போகம் சுவர்க்கம் தவத்தால்
அடையா தவத்தினால் வீடு – ஏலாதி:76/3,4

TOP


தவத்தான் (3)

தவத்தான் தருக்குவர் நோய் – நான்மணி:12/4
எண்ணின் தவத்தான் வரும் – குறள்:27 4/2
தானத்தான் போகம் தவத்தான் சுவர்க்கம் ஆம் – சிறுபஞ்:34/3

TOP


தவத்திற்கு (1)

அற்றே தவத்திற்கு உரு – குறள்:27 1/2

TOP


தவத்தின் (2)

தவத்தின் முன் நில்லாதாம் பாவம் விளக்கு நெய் – நாலடி:6 1/2
தவத்தின் தருக்கினார் கோள் – திரி:78/4

TOP


தவத்தினால் (1)

அடையா தவத்தினால் வீடு – ஏலாதி:76/4

TOP


தவத்தொடு (1)

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானம் செய்வாரின் தலை – குறள்:30 5/1,2

TOP


தவம் (34)

தவத்தால் தவம் செய்யாதார் – நாலடி:4 1/4
ஒண் பொருள் ஒன்றோ தவம் கல்வி ஆள்வினை – நாலடி:20 5/3
குலம் தவம் கல்வி குடிமை மூப்பு ஐந்தும் – நாலடி:34 3/1
தலையே தவம் முயன்று வாழ்தல் ஒருவர்க்கு – நாலடி:37 5/1
தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும் – நான்மணி:46/2
தவம் சிறிதுஆயின் வினை ஊரும் ஊரும் – நான்மணி:99/3
நிறை இலான் கொண்ட தவம் – இன்னா40:23/4
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – குறள்:2 9/1
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – குறள்:27 2/1
மற்றையவர்கள் தவம் – குறள்:27 3/2
வேண்டிய வேண்டிய ஆங்கு எய்தலான் செய் தவம்
ஈண்டு முயலப்படும் – குறள்:27 5/1,2
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் – குறள்:27 6/1
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து – குறள்:28 4/1
இல்லை பெறுவான் தவம் – குறள்:85 2/2
கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து – திரி:79/2
தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இ நான்கும் – ஆசாரக்:3/1
வழியராய் நட்டார்க்கு மா தவம் செய்வாரே – பழ:13/3
தத்தமக்கு கொண்ட குறியோ தவம் அல்ல – பழ:95/1
உடம்பு ஒழிய வேண்டின் உயர் தவம் மற்று ஈண்டு – சிறுபஞ்:4/1
இழவு அன்று இனிது தவம் – சிறுபஞ்:30/4
நன்று தவம் நனி செய்தல் தீது என்பாரை – சிறுபஞ்:59/3
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார் – சிறுபஞ்:75/2
தக்கது இளையான் தவம் செல்வன் ஊண் மறுத்தல் – சிறுபஞ்:96/1
வாலியன் அல்லாதோன் தவம் செய்தல் பொய் – முது:7 10/1
நிற்றல் வேண்டுவோன் தவம் செயல் தண்டான் – முது:10 4/1
தவம் எளிது தானம் அரிது தக்கார்க்கேல் – ஏலாதி:3/1
என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான் – ஏலாதி:37/3
நேராமை சால உணர்வார் பெரும் தவம்
போகாமை சால புலை – ஏலாதி:38/3,4
அரும் தவம் ஆற்ற செயின் வீடு ஆம் என்றார் – ஏலாதி:64/3
பெரும் தவம் செய்தார் பெரிது – ஏலாதி:64/4
ஊறுபாடு இல்லா உயர் தவம் தான் புரியின் – ஏலாதி:65/3
மனை வாழ்க்கை மா தவம் என்று இரண்டும் மாண்ட – ஏலாதி:73/1
பற்றுதல் பாத்து இல் தவம் – ஏலாதி:73/4
எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ் – ஏலாதி:77/3

TOP


தவமானும் (1)

எ தவமானும் படல் – சிறுபஞ்:97/4

TOP


தவமும் (5)

தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும்
அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும் – நான்மணி:46/2,3
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – குறள்:27 2/1
நிறை இலான் கொண்ட தவமும் நிறை ஒழுக்கம் – திரி:80/2
இம்மை தவமும் அறமும் என இரண்டும் – பழ:346/1
அழியாமை எ தவமும் சார்ந்தாரை ஆக்கல் – சிறுபஞ்:45/1

TOP


தவமே (1)

சமத்தனாய் நின்று ஒழுகும் சால்பு தவமே
நுகத்து பகல் ஆணி போன்று – பழ:95/3,4

TOP


தவமேல் (1)

உரை பூசல் போற்றல் உறு தவமேல் கங்கை – சிறுபஞ்:100/3

TOP


தவர்க்கு (4)

முற்றனைத்தும் உண்ணா தவர்க்கு ஈந்தார் மன்னராய் – சிறுபஞ்:69/3
வான் மகர வார்குழையாய் மா தவர்க்கு ஊண் ஈந்தான் – ஏலாதி:43/3
எண்ணன் ஆய் மா தவர்க்கு ஊண் ஈந்தான் வைசிரவண்ணன் – ஏலாதி:49/3
ஐயமே பிச்சை அரும் தவர்க்கு ஊண் ஆடை – ஏலாதி:70/1

TOP


தவரே (1)

பார்ப்பார் தவரே சுமந்தார் பிணிப்பட்டார் – ஆசாரக்:64/1

TOP


தவல் (2)

தவல் அரும் தொல் கேள்வி தன்மை உடையார் – நாலடி:14 7/1
இகல் என்னும் எவ்வ நோய் நீக்கின் தவல் இல்லா – குறள்:86 3/1

TOP


தவலும் (1)

தவலும் கெடலும் நணித்து – குறள்:86 6/2

TOP


தவழ் (2)

மை தவழ் வெற்ப படாஅ பெரும் செல்வம் – நாலடி:15 2/3
தவழ் திரை சேர்ப்பன் வருவான்கொல் தோழி – திணை50:50/3

TOP


தவழ்ந்து (1)

தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல் – திணை150:45/1

TOP


தவழ (1)

தவழ தான் நில்லாதது போல் பவள – திணை150:42/2

TOP


தவழும் (2)

தவழும் தகைய புறவு – கார்40:5/4
தவழும் இரும் கழி சேர்ப்ப என் தோழி – ஐந்70:67/3

TOP


தவளையும் (1)

தவளையும் மேற்கொண்டு வரும் – திணை150:147/4

TOP


தவற்றினால் (1)

தாம் செய்வது அல்லால் தவற்றினால் தீங்கு ஊக்கல் – நாலடி:7 9/3

TOP


தவற்றை (1)

தனக்கு கரி ஆவான் தானாய் தவற்றை
நினைத்து தன் கை குறைத்தான் தென்னவனும் காணார் – பழ:102/2,3

TOP


தவறு (9)

தாளாளர்க்கு உண்டோ தவறு – நாலடி:20 1/4
கல் கொண்டு எறியும் தவறு – நாலடி:37 4/4
காய்ந்தீயல் அன்னை இவளோ தவறு இலள் – ஐந்70:7/1
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் – குறள்:47 9/1
தேறியாக்கு உண்டோ தவறு – குறள்:116 4/2
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால் – குறள்:129 6/1
காணேன் தவறு அல்லவை – குறள்:129 6/2
இல்லை தவறு அவர்க்குஆயினும் ஊடுதல் – குறள்:133 1/1
தவறு இலர்ஆயினும் தாம் வீழ்வார் மென் தோள் – குறள்:133 5/1

TOP


தவறோ (1)

பழி தக்க செய்யான் பசித்தல் தவறோ
விழித்து இமைக்கும் மாத்திரை அன்றோ ஒருவன் – நாலடி:31 2/2,3

TOP


தவா (2)

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை – குறள்:37 7/1
சிந்தையால் நீர் என்று செத்து தவா ஓடும் – கைந்:24/2

TOP


தவாவாம் (1)

அவா ஆம் அடைந்தார்கட்கு உள்ளம் தவாவாம்
அவா இலார் செய்யும் வினை – நான்மணி:66/3,4

TOP


தவாஅ (1)

தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து – குறள்:37 1/2

TOP


தவாஅது (1)

தவாஅது மேன்மேல் வரும் – குறள்:37 8/2

TOP


தவிசு (1)

நாய் மேல் தவிசு இடுமாறு – பழ:75/4

TOP


தவிர (1)

கந்தில் பிணிப்பர் களிற்றை கதம் தவிர
மந்திரத்தினால் பிணிப்பர் மா நாகம் கொந்தி – நான்மணி:10/1,2

TOP


தழங்கண் (1)

தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:211/3

TOP


தழங்கு (1)

முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி – பழ:151/2

TOP


தழங்குகுரல் (1)

தழங்குகுரல் வானத்து தண் பெயல் பெற்றால் – பழ:97/1

TOP


தழங்குரல் (2)

விழைந்திலேம் என்று இருக்கும் கேண்மை தழங்குரல்
பாய் திரை சூழ் வையம் பயப்பினும் இன்னாதே – நாலடி:34 9/2,3
தேரை தழங்குரல் தார் மணி வாய் அதிர்ப்ப – ஐந்70:23/1

TOP


தழீஇ (4)

குடி தழீஇ கோல் ஓச்சும் மா நில மன்னன் – குறள்:55 4/1
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு – குறள்:55 4/2
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று – குறள்:92 3/2
கோல் அஞ்சி வாழும் குடியும் குடி தழீஇ
ஆலம் வீழ் போலும் அமைச்சனும் வேலின் – திரி:33/1,2

TOP


தழீஇம் (2)

தழீஇம் தழீஇம் தண்ணம் படும் – நாலடி:1 6/4
தழீஇம் தழீஇம் தண்ணம் படும் – நாலடி:1 6/4

TOP


தழீஇயது (1)

உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும் – குறள்:43 5/1

TOP


தழுவ (1)

பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர – கைந்:29/2

TOP


தழுவப்பட்டார்க்கு (1)

இன்மை தழுவப்பட்டார்க்கு – நாலடி:29 5/4

TOP


தழுவுதல் (1)

கேளிர் உவப்ப தழுவுதல் கேளிராய் – திரி:58/2

TOP


தழூஉ (1)

தார் சிதைக்கும் வேண்டா தழூஉ – திணை150:152/4

TOP


தழூஉம் (1)

வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட – பழ:265/3

TOP


தழென (1)

தழென மத எருமை தண் கயம் பாயும் – கைந்:37/2

TOP


தழை (5)

கரும் குரல் நொச்சி பசும் தழை சூடி – கார்40:39/2
புனை பூம் தழை அல்குல் பொன் அன்னாய் சாரல் – ஐந்50:14/1
ஆம்பல் அணி தழை ஆரம் துயல்வரும் – திணை50:40/1
அன்னையால் நீயும் அரும் தழை யாம் ஏலாமைக்கு – திணை150:20/3
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் – திணை150:31/1

TOP


தள்ளா (1)

தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா – குறள்:74 1/1

TOP


தள்ளாது (2)

தள்ளாது புத்தேள் உலகு – குறள்:29 10/2
எள்ளாமை வேண்டும் இலங்கிழாய் தள்ளாது
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் – பழ:108/2,3

TOP


தள்ளாமை (2)

தள்ளாமை வேண்டும் தகுதி உடையன – நான்மணி:85/2
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து – குறள்:60 6/2

TOP


தள்ளியும் (3)

எள்ளி பிறரை இகழ்ந்து உரையார் தள்ளியும்
வாயின் பொய் கூறார் வடு அறு காட்சியார் – நாலடி:16 7/2,3
தள்ளியும் செல்பவோ தம்முடையார் கொள்ளும் – திணை150:84/2
இல்லாரை எள்ளி இகந்து உரையார் தள்ளியும்
தாங்க அரும் கேள்வியவர் – ஆசாரக்:50/3,4

TOP


தள்ளினும் (1)

தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து – குறள்:60 6/2

TOP


தள்ளும் (1)

கள்வார்க்கு தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்கு – குறள்:29 10/1

TOP


தளர் (3)

குழவி தளர் நடை காண்டல் இனிதே – இனிய40:14/1
தளர் முலை பாராட்டி என்னுடைய பாவை – ஐந்70:47/3
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார் – கைந்:48/3

TOP


தளர்ந்து (4)

சொல் தளர்ந்து கோல் ஊன்றி சோர்ந்த நடையினர் ஆய் – நாலடி:2 3/1
தான் தாயா கோங்கம் தளர்ந்து முலை கொடுப்ப – திணை150:65/1
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – குறள்:72 6/1
தான் மறுத்து கொள்ளான் தளர்ந்து – சிறுபஞ்:19/4

TOP


தளர்வார் (2)

ஒழுக்கும் குருதி உழக்கி தளர்வார்
இழுக்கும் களிற்று கோடு ஊன்றி எழுவர் – கள40:3/1,2
ஈன்றார் ஈன்கால் தளர்வார் சூலார் குழவிகள் – ஏலாதி:55/1

TOP


தளரா (1)

தாழா தளரா தலை நடுங்கா தண்டு ஊன்றா – நாலடி:2 4/1

TOP


தளரான் (1)

அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின் – ஏலாதி:11/1

TOP


தளரியலாய் (1)

தற்செய்வான் சென்றார் தரூஉம் தளரியலாய்
பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல – கார்40:7/2,3

TOP


தளரின் (1)

கற்றான் தளரின் எழுந்திருக்கும் கல்லாத – நான்மணி:72/1

TOP


தளரும் (1)

வீழ்பவள் போல தளரும் கால் தாழாது – ஐந்50:37/2

TOP


தளவம் (3)

ஈர்ம் தண் தளவம் தகைந்தன சீர்த்தக்க – கார்40:36/2
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய – திணை150:93/3
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா – திணை150:110/3

TOP


தளவே (1)

குருந்தே கொடி முல்லாய் கொன்றாய் தளவே
முருந்து ஏய் எயிறொடு தார் பூப்பித்திருந்தே – திணை150:116/1,2

TOP


தளவொடு (2)

முல்லை தளவொடு போது அவிழ எல்லி – ஐந்70:24/2
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் – திணை150:105/3

TOP


தளி (1)

நன்று தளி சாலை நாட்டல் பெரும் போகம் – சிறுபஞ்:61/3

TOP


தளிர் (8)

நல் தளிர் புன்னை மலரும் கடல் சேர்ப்ப – நாலடி:34 6/3
தளிர் மேலே நிற்பினும் தட்டாமல் செல்லா – நாலடி:36 5/1
கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் – நாலடி:38 3/3
தட மென் பணை தோள் தளிர் இயலாரை – இனிய40:37/3
செயலை இளம் தளிர் அன்ன நின் மேனி – கார்40:16/3
மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் – ஐந்50:15/2
மாம் தளிர் மேனியாய் மன்ற விடுவனவோ – ஐந்50:45/3
தொட்டக்கால் மாழ்கும் தளிர் மேலே நிற்பினும் – பழ:279/3

TOP


தளிர்க்கும் (3)

மையால் தளிர்க்கும் மலர் கண்கள் மால் இருள் – நான்மணி:35/1
நெய்யால் தளிர்க்கும் நிமிர் சுடர் பெய்யல் – நான்மணி:35/2
முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார் – நான்மணி:35/3

TOP


தளிர்க்குமாம் (1)

வழங்க தளிர்க்குமாம் மேல் – நான்மணி:35/4

TOP


தளிர்த்த (1)

வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று – குறள்:8 8/2

TOP


தளிர்ப்ப (4)

மேனி தளிர்ப்ப வரும் – கார்40:10/4
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி – ஐந்70:20/2
உறுதொறு உயிர் தளிர்ப்ப தீண்டலான் பேதைக்கு – குறள்:111 6/1
நா தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இ மூன்றும் – திரி:47/3

TOP


தளும்பல் (1)

நிறை குடம் நீர் தளும்பல் இல் – பழ:243/4

TOP


தளை (3)

தடற்று இலங்கு ஒள் வாள் தளை அவிழ் தார் சேஎய் – கள40:18/3
அற்பு பெரும் தளை யாப்பு நெகிழ்ந்து ஒழிதல் – திரி:86/1
தளை அவிழ் – கைந்:33/1

TOP


தளையாளர் (1)

தளையாளர் தாப்பாளர் தாழ்ந்தவர் பெண்டிர் – ஏலாதி:56/1

TOP


தளையும் (2)

அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் – நாலடி:2 2/2
பற்று என்னும் பாச தளையும் பல வழியும் – திரி:22/1

TOP


தற்காத்தல் (1)

மேல் வரவு அறியாதோன் தற்காத்தல் பொய் – முது:7 5/1

TOP


தற்செய்கை (1)

செற்றாரை செறுத்தலின் தற்செய்கை சிறந்தன்று – முது:1 9/1

TOP


தற்செய்வான் (1)

தற்செய்வான் சென்றார் தரூஉம் தளரியலாய் – கார்40:7/2

TOP


தற்செருக்கு (1)

தொடக்கம் இலாதவன் தற்செருக்கு இன்னா – இன்னா40:40/2

TOP


தற்சென்றார் (1)

நச்சி தற்சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே – இனிய40:26/1

TOP


தற்சேர்ந்தார் (2)

செல்வம் உடையாரும் செல்வரே தற்சேர்ந்தார்
அல்லல் களைப எனின் – நாலடி:17 10/3,4
மிக்க மிகு புகழ் தாங்குபவோ தற்சேர்ந்தார்
ஒற்கம் கடைப்பிடியாதார் – ஐந்50:48/3,4

TOP


தற்று (1)

மடி தற்று தான் முந்துறும் – குறள்:103 3/2

TOP


தறி (3)

குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து – நாலடி:26 7/3
தறி அறியான் கீழ் நீர் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா – இன்னா40:29/2
தறி எறியார் தக்காரேதாம் – சிறுபஞ்:84/4

TOP


தறுகண் (3)

பேர் ஆண்மை என்ப தறுகண் ஒன்று உற்றக்கால் – குறள்:78 3/1
தறுகண்மை ஆகாதாம் பேதை தறுகண்
பொறி பட்டவாறு அல்லால் பூணாது என்று எண்ணி – பழ:220/2,3
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி – பழ:249/3

TOP


தறுகண்மை (5)

தானைக்கு செல்சார் தறுகண்மை ஊன் உண்டல் – நான்மணி:37/3
துணிவு இல்லார் சொல்லும் தறுகண்மை இன்னா – இன்னா40:13/2
தறுகண்மை ஆகாதாம் பேதை தறுகண் – பழ:220/2
தாமா சிறியார் தறுகண்மை செய்து ஒழுகல் – பழ:233/2
கழி தறுகண்மை பேடியின் துவ்வாது – முது:4 2/1

TOP


தன் (118)

மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் – நாலடி:2 4/3
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலற – நாலடி:3 9/3
காவாது ஒருவன் தன் வாய் திறந்து சொல்லும் சொல் – நாலடி:7 3/1
தான் கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க தன் உடம்பின் – நாலடி:8 10/1
நடுக்குற்று தன் சேர்ந்தார் துன்பம் உடையார் – நாலடி:10 3/1
பழவினையும் அன்ன தகைத்தே தன் செய்த – நாலடி:11 1/3
ஓக்கிய ஒள் வாள் தன் ஒன்னார் கை பட்டக்கால் – நாலடி:13 9/1
அற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு அசைவிடத்து ஊற்று ஆவர் – நாலடி:15 10/2
அசாஅ தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅ தன்
கேளிரை காண கெடும் – நாலடி:21 1/3,4
அடுக்கல் மலை நாட தன் சேர்ந்தவரை – நாலடி:21 3/1
தன் காய் பொறுக்கலா கொம்பு – நாலடி:21 3/4
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை – நாலடி:21 10/3
இறப்பவே தீய செயினும் தன் நட்டார் – நாலடி:23 3/1
வேம்பின் இலையுள் கனியினும் வாழை தன்
தீம் சுவை யாதும் திரியாதாம் ஆங்கே – நாலடி:25 4/1,2
பற்றாது தன் நெஞ்சு உதைத்தலால் மற்றும் ஓர் – நாலடி:26 10/2
தன் போல் ஒருவன் முகம் நோக்கி தானும் ஓர் – நாலடி:26 10/3
புறத்து தன் இன்மை நலிய அகத்து தன் – நாலடி:31 8/1
புறத்து தன் இன்மை நலிய அகத்து தன்
நல் ஞானம் நீக்கி நிறீஇ ஒருவனை – நாலடி:31 8/1,2
நல்லாரிடை புக்கு நாணாது சொல்லி தன்
புல்லறிவு காட்டிவிடும் – நாலடி:32 4/3,4
கப்பி கடவதா காலை தன் வாய் பெயினும் – நாலடி:35 1/1
கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன்
மனம் புரிந்தவாறே மிகும் – நாலடி:35 1/3,4
செய்தது எனினும் செருப்பு தன் காற்கே ஆம் – நாலடி:35 7/2
வல்லாளாய் வாழும் ஊர் தன் புகழும் மாண் கற்பின் – நாலடி:39 3/3
மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின் – நாலடி:40 4/2
நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன்
தோள் வைத்து அணை மேல் கிடந்து – நாலடி:40 4/3,4
தந்தை எனப்படுவான் தன் உவாத்தி தாய் என்பாள் – நான்மணி:42/3
தன் அடைந்த சேனை சுடும் – நான்மணி:49/4
மாசு படினும் மணி தன் சீர் குன்றாதாம் – நான்மணி:97/1
பிணை மான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன்
கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் காதலர் – ஐந்50:38/2,3
சேவலும் தன் அருகில் சேக்குமால் என்கொலோ – ஐந்50:41/3
புள்ளி வெருகு தன் குட்டிக்கு இரை பார்க்கும் – ஐந்70:36/2
தன் உற்ற எல்லாம் இருக்க இரும் பாண – ஐந்70:49/3
தண்ணம் துறைவனோ தன் இலன் ஆயிழாய் – ஐந்70:63/2
தன் நலம் என் அலார்க்கு ஈயான் எழு பாண – திணை50:34/2
நாள் நாகம் நாறும் நனை குழலாள் நல்கி தன்
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் – திணை150:16/1,2
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் – திணை150:31/1
தன் துணையோடு ஆடும் அலவனையும் தான் நோக்கா – திணை150:40/1
தன் மனைக்கே உய்க்குமோ தான் – திணை150:90/4
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய – திணை150:93/3
பாழி போல் மாயவன் தன் பற்றார் களிற்று எறிந்த – திணை150:97/1
தன் பருவம் செய்தது கானம் தடம்கண்ணாய் – திணை150:118/3
நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – குறள்:2 7/1
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – குறள்:6 1/1
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற – குறள்:6 6/1
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற – குறள்:6 6/1
ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை – குறள்:7 9/1
கேதுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம் – குறள்:12 6/1
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து – குறள்:16 7/1
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து – குறள்:17 1/1
பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும் – குறள்:19 6/1
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – குறள்:25 4/2
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – குறள்:26 1/1
தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – குறள்:27 8/1
வான் உயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் தன் நெஞ்சம் – குறள்:28 2/1
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு – குறள்:29 1/2
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் – குறள்:30 3/1
தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் – குறள்:30 3/2
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் என்கொலோ – குறள்:32 8/1
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – குறள்:33 7/1
நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன்
உண்மை அறிவே மிகும் – குறள்:38 3/1,2
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் – குறள்:39 7/1
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:44 6/1
வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் – குறள்:48 1/1
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – குறள்:53 9/1
முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை – குறள்:54 5/1
மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு – குறள்:61 8/1
இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – குறள்:62 5/1
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன்
மெய் வருத்த கூலி தரும் – குறள்:62 9/1,2
இன்னாமை இன்பம் என கொளின் ஆகும் தன்
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – குறள்:63 10/1,2
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன்
போற்றுபவர்க்கும் பொருள் – குறள்:75 1/1,2
உறு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார் – குறள்:76 6/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள்:76 8/1
வைக்கும் தன் நாளை எடுத்து – குறள்:78 6/2
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன்
கை ஒன்று உடைமை பெறின் – குறள்:84 8/1,2
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் – குறள்:88 5/1
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் – குறள்:88 8/1
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் – குறள்:88 8/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து – குறள்:89 3/1
அன்பு ஒரீஇ தன் செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய – குறள்:101 9/1
தன் நோய்க்கு தானே மருந்து – குறள்:111 2/2
தன் குணம் குன்றா தகைகையும் தா இல் சீர் – திரி:2/1
பெண் விழைந்து பின் செலினும் தன் செலவில் குன்றாமை – திரி:29/1
தன் நச்சி சென்றாரை எள்ளா ஒருவனும் – திரி:30/1
தன் குடிமை குன்றா தகைமையும் அன்பு ஓடி – திரி:41/2
தன் பயம் தூக்காரை சார்தலும் தான் பயவா – திரி:54/1
தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் – திரி:91/3
சால் நெறி பாரா உழவனும் தன் மனையில் – திரி:103/1
ஈன்றாள் மகள் தன் உடன்பிறந்தாள்ஆயினும் – ஆசாரக்:65/1
தன் உடம்பு தாரம் அடைக்கலம் தன் உயிர்க்கு என்று – ஆசாரக்:95/1
தன் உடம்பு தாரம் அடைக்கலம் தன் உயிர்க்கு என்று – ஆசாரக்:95/1
எ நெறியானும் இறைவன் தன் மக்களை – பழ:8/1
தன் செய்ய தானே கெடும் – பழ:83/4
நினைத்து தன் கை குறைத்தான் தென்னவனும் காணார் – பழ:102/3
தன் மேல் நலியும் பசி பெரிதுஆயினும் – பழ:119/3
வியன் உலகில் வெள்ளாடு தன் வளி தீராது – பழ:124/3
தன் மேல் குணில் கொள்ளுமாறு – பழ:129/4
முற்பகல் கண்டான் பிறன் கேடு தன் கேடு – பழ:130/3
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின் – பழ:153/3
தன் நலிகிற்பான் தலை வரின் தான் அவற்கு – பழ:156/1
பொல்லாத சொல்லி மறைந்து ஒழுகும் பேதை தன்
சொல்லாலே தன்னை துயர்ப்படுக்கும் நல்லாய் – பழ:184/1,2
நுணலும் தன் வாயால் கெடும் – பழ:184/4
தாறா படினும் தலைமகன் தன் ஒளி – பழ:214/3
கற்றார் பலரை தன் கண்ணாக இல்லாதான் – பழ:228/1
தன் தூக்கி தன் துணையும் தூக்கி பயன் தூக்கி – பழ:321/1
தன் தூக்கி தன் துணையும் தூக்கி பயன் தூக்கி – பழ:321/1
தருக என்றால் தன் ஐயரும் நேரார் செரு அறைந்து – பழ:338/2
கும்பியில் உந்தி சென்று எறிதலால் தன் ஆசை – பழ:363/3
தன் நாரால் யாத்துவிடல் – பழ:365/4
கேட்டார் நன்று என்றல் கிளர் வேந்தன் தன் நாடு – சிறுபஞ்:7/3
சிலம்பிக்கு தன் சினை கூற்றம் நீள் கோடு – சிறுபஞ்:9/1
மாவிற்கு கூற்றம் ஆம் ஞெண்டிற்கு தன் பார்ப்பு – சிறுபஞ்:9/3
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே – சிறுபஞ்:13/2
தன் வரை தாழ்த்தல் அரிது – சிறுபஞ்:43/4
கொண்டான் கொழுநன் உடன்பிறந்தான் தன் மாமன் – சிறுபஞ்:52/1
தன் நிலையும் தாழா தொழில் நிலையும் துப்பு எதிர்ந்தார் – சிறுபஞ்:56/1
நீர் அறம் நன்று நிழல் நன்று தன் இல்லுள் – சிறுபஞ்:61/1
தன் போற்றாவழி புலவி நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 5/1
வேற்று அரவம் சேரான் விருந்து ஒளியான் தன் இல்லுள் – ஏலாதி:48/1

TOP


தன்கண் (2)

விடல் வேண்டும் தன்கண் வெகுளி அடல்வேண்டும் – நான்மணி:11/3
குடி பிறந்து தன்கண் பழி நாணுவானை – குறள்:80 4/1

TOP


தன்மை (6)

தவல் அரும் தொல் கேள்வி தன்மை உடையார் – நாலடி:14 7/1
தன்மை ஒழிய தரள முலையினாள் – திணை150:146/3
பெண் கிடந்த தன்மை பிறிதுஅரோ பண் கிடந்து – திணை150:149/2
போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து – குறள்:77 7/2
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து – குறள்:115 4/2
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் – பழ:106/3

TOP


தன்மைத்துஆயினும் (2)

எ பொருள் எ தன்மைத்துஆயினும் அ பொருள் – குறள்:36 5/1
நவைக்கப்படும் தன்மைத்துஆயினும் சான்றோர் – பழ:313/3

TOP


தன்மையர்போலும் (1)

உள்ளிய தன்மையர்போலும் அடுத்து அடுத்து – ஐந்70:40/3

TOP


தன்மையவர் (1)

மிகல் ஊக்கும் தன்மையவர் – குறள்:86 5/2

TOP


தன்மையான் (1)

தன்மையான் ஆளப்படும் – குறள்:52 1/2

TOP


தன்மையிலாளர் (2)

தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:10/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:63/3

TOP


தன்னால்தான் (1)

தன்னால்தான் ஆகும் மறுமை வட திசையும் – நாலடி:25 3/3

TOP


தன்னின் (3)

வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின்
மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து – குறள்:25 10/1,2
தன்னின் வலியானை தான் உடையன் அல்லாக்கால் – பழ:330/1
உறுப்பு அறுத்து அன்ன கொடை உவப்பான் தன்னின்
வெறுப்பு அறுத்தான் விண்ணகத்தும் இல் – ஏலாதி:20/3,4

TOP


தன்னினும் (1)

குடி மடியும் தன்னினும் முந்து – குறள்:61 3/2

TOP


தன்னுடையான் (1)

தவ குட்டம் தன்னுடையான் நீந்தும் அவை குட்டம் – நான்மணி:16/3

TOP


தன்னை (29)

தாழ்வு இன்றி தன்னை செயின் – நாலடி:20 2/4
நல் நிலைக்கண் தன்னை நிறுப்பானும் தன்னை – நாலடி:25 8/1
நல் நிலைக்கண் தன்னை நிறுப்பானும் தன்னை
நிலை கலக்கி கீழ் இடுவானும் நிலையினும் – நாலடி:25 8/1,2
மேன்மேல் உயர்த்து நிறுப்பானும் தன்னை
தலையாக செய்வானும் தான் – நாலடி:25 8/3,4
திரு தன்னை நீப்பினும் தெய்வம் செறினும் – நாலடி:31 4/1
முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை
இந்திரனா எண்ணிவிடும் – நாலடி:35 6/3,4
செய்த நன்று உள்ளுவர் சான்றோர் கயம் தன்னை
வைததை உள்ளிவிடும் – நாலடி:36 6/3,4
குழித்துழி நிற்பது நீர் தன்னை பல்லோர் – நான்மணி:28/1
பாசத்துள் இட்டு விளக்கினும் கீழ் தன்னை
மாசுடைமை காட்டிவிடும் – நான்மணி:97/3,4
தன்னை அடல் வேண்டாதான் – குறள்:21 6/2
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை
வீயாது அடி உறைந்த அற்று – குறள்:21 8/1,2
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:21 9/1
வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் – குறள்:25 10/1
தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் – குறள்:30 3/2
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் – குறள்:31 5/1
வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க – குறள்:44 9/1
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும் – குறள்:48 4/1,2
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு – குறள்:98 4/2
அணியுமாம் தன்னை வியந்து – குறள்:98 8/2
தன்னை உணர்த்தியும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் – குறள்:132 9/1
பெற்றத்துள் கோல் இன்றி சேறலும் முன் தன்னை
காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் – திரி:4/2,3
பிறர் தன்னை பேணுங்கால் நாணலும் பேணார் – திரி:6/1
தன்னை வியந்து தருக்கலும் தாழ்வு இன்றி – திரி:38/1
பிணி தன்னை தின்னுங்கால் தான் வருந்துமாறும் – திரி:88/1
சொல்லாலே தன்னை துயர்ப்படுக்கும் நல்லாய் – பழ:184/2
தன்னை எனைத்தும் வியவற்க துன்னினார் – பழ:306/2
தன்னை நலிந்து தனக்கு உறுதி கூறலால் – பழ:357/3
தன்னை மதித்து தமர் என்று கொண்டக்கால் – பழ:358/1
தான் பிறந்த இல் நினைந்து தன்னை கடைப்பிடித்து – சிறுபஞ்:66/1

TOP


தன்னைத்தான் (1)

தன்னைத்தான் போற்றாது ஒழுகுதல் நன்கு இன்னா – இன்னா40:32/1

TOP


தன்னைமார் (2)

ஒருங்குடன் தன்னைமார் தந்த கொழு மீன் – ஐந்50:47/2
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார்
நூல் நல நுண் வலையால் நொண்டு எடுத்த கானல் – திணை150:32/1,2

TOP


தன்னையர் (1)

தாமரை தன்னையர் பூ – திணை50:40/4

TOP


தன்னையா (1)

தன்னையா தான் நோவின் அல்லது துன்னி – நாலடி:8 6/2

TOP


தன்னையே (2)

தன்னையே தான் இரப்ப தீர்வதற்கு என்னைகொல் – நாலடி:31 6/2
தன்னையே கொல்லும் சினம் – குறள்:31 5/2

TOP


தன்னொடு (1)

மன்னுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னொடு
செல்வது வேண்டின் அறம் செய்க வெல்வது – நான்மணி:15/2,3

TOP


தன (1)

கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு – ஐந்70:67/2

TOP


தனக்கு (17)

தனக்கு தாய் நாடியே சென்றாள் தனக்கு தாய் – நாலடி:2 5/2
தனக்கு தாய் நாடியே சென்றாள் தனக்கு தாய் – நாலடி:2 5/2
நெல் பட்டகண்ணே வெதிர் சாம் தனக்கு ஒவ்வா – நான்மணி:2/3
நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம் தனக்கு அணியாம் – நான்மணி:9/3
அவைக்கு பாழ் மூத்தோரை இன்மை தனக்கு பாழ் – நான்மணி:20/3
அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த – நான்மணி:25/1
செறிவுழி நிற்பது காமம் தனக்கு ஒன்று – நான்மணி:28/3
தனக்கு ஏவல் செய்து ஒழுகுவேன் – ஐந்50:29/4
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – குறள்:1 7/1
தான் செய்த பாவை தனக்கு – பழ:8/4
தனக்கு கரி ஆவான் தானாய் தவற்றை – பழ:102/2
ஒருத்தற்கு உதவாத சொல்லின் தனக்கு
திருத்தலும் ஆகாது தீது ஆம் அதுவே – பழ:187/2,3
தனக்கு நோய் செய்துவிடல் – பழ:189/4
தனக்கு இன்னா இன்னா பிறக்கு – பழ:266/4
தன்னை நலிந்து தனக்கு உறுதி கூறலால் – பழ:357/3
கெடுவல் எனப்பட்டக்கண்ணும் தனக்கு ஓர் – பழ:394/1
தனக்கு என்றும் ஓர் பாங்கன் பொய்யான் மெய் ஆக்கும் – ஏலாதி:5/1

TOP


தனது (3)

தனது ஆக தான் கெட்டான் தாயத்தவரும் – நாலடி:28 8/1
தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக – நாலடி:28 8/2
குரா கான் புகல் நெடிய மண் என்று உராய் தனது
எவ்வம் தணிப்பான் இவை என் ஆம் பெற்றானை – சிறுபஞ்:90/2,3

TOP


தனதுஆயின் (1)

எனது எனது என்று இருப்பன் யானும் தனதுஆயின்
தானும் அதனை வழங்கான் பயன் துவ்வான் – நாலடி:28 6/2,3

TOP


தனி (2)

தண்டி தனி பகை கோள் – நாலடி:33 4/4
தனி மரம் காடு ஆவது இல் – பழ:390/4

TOP


தனிசு (1)

உள் இல்லத்து உண்ட தனிசு – பழ:98/4

TOP


தனித்து (2)

குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்த அற்றே – குறள்:34 8/1
கிளை இன்றி போஒய் தனித்து ஆயக்கண்ணும் – பழ:383/3

TOP


தனிப்போக்கு (1)

இருள் கூர் சிறு நெறி தாம் தனிப்போக்கு இன்னா – இன்னா40:10/2

TOP


தனிமை (2)

தமரின் தனிமை தலை – குறள்:82 4/2
தனிமை இடத்துக்கண் தம் கருமம் சொல்லார் – ஆசாரக்:69/2

TOP


தனிமையின் (2)

அறிவு இலி துணைப்பாடு தனிமையின் துவ்வாது – முது:4 8/1
தான் ஓர் இன்புறல் தனிமையின் துவ்வாது – முது:4 10/1

TOP


தனியன் (1)

தனியன் எனப்படுவான் செய்த நன்று இல்லான் – நான்மணி:58/3

TOP


தனியே (1)

தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னை – குறள்:130 6/1

TOP


தனியேம் (1)

தனியேம் யாம் என்று ஒருவர் தாம் மடியல் வேண்டா – பழ:161/2

TOP

மேல்