தொ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொக்க 6
தொக்கக்கால் 1
தொக்கால் 1
தொக்கு 7
தொக 1
தொகற்பால 1
தொகினும் 1
தொகு 1
தொகுத்த 1
தொகுத்தவற்றுள் 1
தொகுத்தார்க்கும் 1
தொகுத்தான் 1
தொகுத்தும் 1
தொகுபவே 1
தொகுபு 1
தொகும் 1
தொகை 4
தொகையாக 1
தொகையொடு 1
தொங்கல் 1
தொட்ட 1
தொட்டக்கால் 1
தொட்டல் 1
தொட்டாரை 1
தொட்டானும் 2
தொட்டு 7
தொடக்கம் 1
தொடங்கற்க 1
தொடங்கார் 1
தொடங்கானேல் 1
தொடங்கி 4
தொடங்கிய 2
தொடங்கினார் 1
தொடங்கு 1
தொடங்குவார்க்கு 1
தொடர் 3
தொடர்ச்சியும் 1
தொடர்ந்த 1
தொடர்ந்து 1
தொடர்ப்பாடு 2
தொடர்பு 25
தொடரார் 1
தொடரும் 3
தொடரொடு 1
தொடலை 2
தொடற்பாலார்கண்ணே 1
தொடாது 1
தொடார் 1
தொடாஅவால் 1
தொடி 15
தொடியொடு 2
தொடின் 1
தொடீஇ 1
தொடு 2
தொடுத்த 2
தொடுத்தாண்டு 1
தொடுத்து 5
தொடுப்பாள் 2
தொடும் 2
தொடை 1
தொடையர் 1
தொடையான் 1
தொண்டு 3
தொல் 20
தொல்லறிவாளர் 1
தொல்லை 6
தொல்லைக்கண் 1
தொல்லையது 1
தொலை 1
தொலைச்சிய 1
தொலைத்தலான் 1
தொலைந்த 1
தொலைய 1
தொலைவிடத்தும் 1
தொலைவு 4
தொழ 1
தொழப்படும் 1
தொழப்படூஉம் 1
தொழல் 1
தொழாதார்க்கு 2
தொழாஅர் 1
தொழாஅள் 1
தொழில் 37
தொழிலர் 3
தொழிலவர் 1
தொழிலாய் 1
தொழிலால் 1
தொழிலும் 2
தொழிலே 1
தொழிற்கு 1
தொழிற்று 1
தொழீஇ 1
தொழு 2
தொழுத்தையால் 1
தொழுத 1
தொழுதல் 1
தொழுதானும் 1
தொழுது 11
தொழுநையுள் 1
தொழுநோய் 1
தொழுப 1
தொழும் 2
தொழும்பும் 2
தொழுவு 1
தொளை 1
தொன்மை 2
தொன்மையின் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தொக்க (6)

எ துணையும் ஆற்ற பலவானால் தொக்க
உடம்பிற்கே ஒப்புரவு செய்து ஒழுகாது உம்பர் – நாலடி:4 7/2,3
மக்கள் பிணத்த சுடுகாடு தொக்க
விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் காடே புலம் கெட்ட – நாலடி:13 1/2,3
சொல் தொக்க தேறப்படும் – குறள்:59 9/2
தொக்க வகையும் முதலும் அது ஆனால் – பழ:199/2
தொடி முன்கை நல்லாய் அ தொக்க பொருளை – பழ:396/1
ஒக்க உடன் உறைதல் ஊண் அமைவு தொக்க
அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் – சிறுபஞ்:51/2,3

TOP


தொக்கக்கால் (1)

ஆயிரவரானும் அறிவில்லார் தொக்கக்கால்
மா இரு ஞாலத்து மண்பு ஒருவன் போல்கலார் – பழ:47/1,2

TOP


தொக்கால் (1)

பாயிரம் கூறி படை தொக்கால் என் செய்ப – பழ:165/3

TOP


தொக்கு (7)

கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து – நான்மணி:75/3
தொடி கையிடை முத்தம் தொக்கு – திணை150:42/4
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு – குறள்:55 5/2
தொல் அவையுள் தோன்றும் குடிமையும் தொக்கு இருந்த – திரி:8/1
துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால் – சிறுபஞ்:22/3
துக்கர் துருநாமர் தூக்குங்கால் தொக்கு
வரு நோய்கள் முன் நாளில் தீர்த்தாரே இ நாள் – சிறுபஞ்:74/2,3
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல – ஏலாதி:81/2

TOP


தொக (1)

தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – குறள்:69 5/1

TOP


தொகற்பால (1)

தொகற்பால போழ்தே தொகும் – பழ:120/4

TOP


தொகினும் (1)

பத்திமை சான்ற படையும் பலர் தொகினும்
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த – திரி:100/1,2

TOP


தொகு (1)

நிகர் இல் அறிவினார் வேண்டார் பலர் தொகு
நீர்க்கரையும் நீடு நிலை – ஆசாரக்:55/4,5

TOP


தொகுத்த (1)

ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம் – ஐந்50:46/1

TOP


தொகுத்தவற்றுள் (1)

தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை – குறள்:33 2/2

TOP


தொகுத்தார்க்கும் (1)

தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது – குறள்:38 7/2

TOP


தொகுத்தான் (1)

ஆசாரக்கோவை என தொகுத்தான் தீரா – ஆசாரக்:101/4

TOP


தொகுத்தும் (1)

புத்தகமே சால தொகுத்தும் பொருள் தெரியார் – நாலடி:32 8/1

TOP


தொகுபவே (1)

தொண்டு ஆயிரவர் தொகுபவே வண்டாய் – நாலடி:29 4/2

TOP


தொகுபு (1)

ஒண் செம் குருதி தொகுபு ஈண்டி நின்றவை – கள40:27/2

TOP


தொகும் (1)

தொகற்பால போழ்தே தொகும் – பழ:120/4

TOP


தொகை (4)

தொகை இனிது தொட்டு வழங்கின் தகை உடைய – நான்மணி:36/2
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள்:72 1/2
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள்:73 1/2
பகை முன்னர் வாழ்க்கை செயலும் தொகை நின்ற – திரி:4/1

TOP


தொகையாக (1)

தொல் வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குரவு என்னும் நசை – குறள்:105 3/1,2

TOP


தொகையொடு (1)

பகையொடு பாட்டு உரை என்று ஐந்தும் தொகையொடு
மூத்தார் இருந்துழி வேண்டார் முது நூலுள் – சிறுபஞ்:83/2,3

TOP


தொங்கல் (1)

வண்டு ஆர் பூம் தொங்கல் மகன் தந்தை வண்தாராய் – சிறுபஞ்:52/2

TOP


தொட்ட (1)

தொட்ட வரி வரால் பாயும் புனல் ஊரன் – கைந்:39/2

TOP


தொட்டக்கால் (1)

தொட்டக்கால் மாழ்கும் தளிர் மேலே நிற்பினும் – பழ:279/3

TOP


தொட்டல் (1)

காவோடு அற குளம் தொட்டல் மிக இனிதே – இனிய40:23/1

TOP


தொட்டாரை (1)

தொட்டாரை ஒட்டா பொருள் இல்லை இல்லையே – பழ:118/3

TOP


தொட்டானும் (2)

கூவல் குறை இன்றி தொட்டானும் இ மூவர் – திரி:16/3
காவோடு அற குளம் தொட்டானும் நாவினால் – திரி:70/1

TOP


தொட்டு (7)

துகள் தீர் பெரும் செல்வம் தோன்றியக்கால் தொட்டு
பகடு நடந்த கூழ் பல்லாரோடு உண்க – நாலடி:1 2/1,2
தொகை இனிது தொட்டு வழங்கின் தகை உடைய – நான்மணி:36/2
தொட்டு அனைத்து ஊறும் மணல் கேணி மாந்தர்க்கு – குறள்:40 6/1
நாரை துயில் வதியும் ஊர குளம் தொட்டு
தேரை வழி சென்றார் இல் – பழ:23/3,4
குளம் தொட்டு காவு பதித்து வழி சீத்து – சிறுபஞ்:64/1
உளம் தொட்டு உழு வயல் ஆக்கி வளம் தொட்டு – சிறுபஞ்:64/2
உளம் தொட்டு உழு வயல் ஆக்கி வளம் தொட்டு
பாகுபடும் கிணற்றோடு என்று இவை பாற்படுத்தான் – சிறுபஞ்:64/2,3

TOP


தொடக்கம் (1)

தொடக்கம் இலாதவன் தற்செருக்கு இன்னா – இன்னா40:40/2

TOP


தொடங்கற்க (1)

தொடங்கற்க எ வினையும் எள்ளற்க முற்றும் – குறள்:50 1/1

TOP


தொடங்கார் (1)

தெளிவு இலதனை தொடங்கார் இளிவு என்னும் – குறள்:47 4/1

TOP


தொடங்கானேல் (1)

தொடங்கானேல் சேறல் துணிவு – சிறுபஞ்:32/4

TOP


தொடங்கி (4)

உடங்கு உடம்பு கொண்டார்க்கு உறலால் தொடங்கி
பிறப்பு இன்னாது என்று உணரும் பேர் அறிவினாரை – நாலடி:18 3/2,3
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள – ஐந்70:23/2
இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி
பகை மேற்கொண்டார் போல கொண்டார் வெகுடல் – பழ:304/2,3
தொடங்கி பிறர் உடைமை மேவார் குடம்பை – பழ:372/2

TOP


தொடங்கிய (2)

தொடங்கிய மூன்றினால் மாண்டு ஈண்டு உடம்பு ஒழிய – பழ:99/2
துன்னி இருவர் தொடங்கிய மாற்றத்தில் – பழ:347/1

TOP


தொடங்கினார் (1)

தொடங்கினார் இல்லத்து அதன் பின் துறவா – பழ:398/3

TOP


தொடங்கு (1)

தொடங்கு உறவு சொல் துணிக்க வேண்டா முடங்கு இறவு – திணை150:131/2

TOP


தொடங்குவார்க்கு (1)

தோஒம் உடைய தொடங்குவார்க்கு இல்லையே – பழ:7/3

TOP


தொடர் (3)

பெரியாரோடு யாத்த தொடர் விடுதல் இன்னா – இன்னா40:26/1
நல்லார் தொடர் கைவிடல் – குறள்:45 10/2
தொடர் இன்னா கள்ளர்கண் தூயார் படர்வு இன்னா – சிறுபஞ்:12/2

TOP


தொடர்ச்சியும் (1)

தொல் குடியின் மாண்டார் தொடர்ச்சியும் சொல்லின் – திரி:1/2

TOP


தொடர்ந்த (1)

துனி புலவி ஊடலின் நோக்கேன் தொடர்ந்த
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் – திணை150:153/1,2

TOP


தொடர்ந்து (1)

துத்தம் அறையும் தொடர்ந்து – திணை150:120/4

TOP


தொடர்ப்பாடு (2)

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல் – குறள்:35 5/1
துறந்தார் தொடர்ப்பாடு கோடல் கறங்கு அருவி – பழ:342/2

TOP


தொடர்பு (25)

தொடர்பு உடையேம் என்பார் சிலர் – நாலடி:12 3/4
தானே சிறியார் தொடர்பு – நாலடி:13 5/4
ஈரம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:14 8/4
தொல் புகழாளர் தொடர்பு – நாலடி:17 6/4
ஒற்கம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:21 4/4
மதுரம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:22 1/4
யாத்தாரோடு யாத்த தொடர்பு – நாலடி:22 4/4
தொன்மை உடையார் தொடர்பு – நாலடி:22 6/4
வாய்க்கால் அனையார் தொடர்பு – நாலடி:22 8/4
தாம் வேண்டி கொண்டார் தொடர்பு – நாலடி:23 2/4
பந்தம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:24 4/4
மறந்திடுக செல்வர் தொடர்பு – நாலடி:30 3/4
கடுமொழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:3/3
இடங்கழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:11/3
மன வறியாளர் தொடர்பு – இன்னா40:18/4
நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:32/3
கள்ள மனத்தார் தொடர்பு – இன்னா40:33/4
ஐதுகொல் ஆன்றார் தொடர்பு – திணை50:41/4
என்பொடு இயைந்த தொடர்பு – குறள்:8 3/2
பண்பு உடையாளர் தொடர்பு – குறள்:79 3/2
தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு – குறள்:81 6/2
சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு – குறள்:82 9/2
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு – குறள்:82 10/2
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு – குறள்:89 2/2
திரு நீக்கப்பட்டார் தொடர்பு – குறள்:92 10/2

TOP


தொடரார் (1)

எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – குறள்:70 5/1

TOP


தொடரும் (3)

தொடரும் நரம்பொடு தோலும் இடையிடையே – நாலடி:5 6/2
தொடரும் தம் பற்றினால் வைத்து இறப்பாரே – பழ:379/2
தொண்டு இரும் துன்பம் தொடரும் பிறப்பினான் – ஏலாதி:72/3

TOP


தொடரொடு (1)

தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் – கள40:34/4

TOP


தொடலை (2)

தொடலை சேர்த்து ஆடும் துறைவ என் தோழி – திணை50:45/3
தொடலை குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு – குறள்:114 5/1

TOP


தொடற்பாலார்கண்ணே (1)

தொடற்பாலார்கண்ணே தொடும் – பழ:205/4

TOP


தொடாது (1)

நீர் தொடாது எண்ணெய் உரையார் உரைத்த பின் – ஆசாரக்:13/3

TOP


தொடார் (1)

நீர் தொடார் நோக்கார் புலை – ஆசாரக்:13/4

TOP


தொடாஅவால் (1)

தொடாஅவால் என் தோழி தோள் – திணை150:14/4

TOP


தொடி (15)

தொடி இட ஆற்றா தொலைந்த தோள் நோக்கி – கார்40:6/1
தொடி பொலி முன் கையாள் தோள் துணையா வேண்டி – கார்40:19/3
தொடி ஓடி வீழ துறந்து – ஐந்50:36/4
மறு இல் பொலம் தொடி வீசும் அலற்றும் – ஐந்70:55/3
ஒண் தொடி நல்லார் முறுவல் கவின் கொள – திணை50:21/2
தொடி கையிடை முத்தம் தொக்கு – திணை150:42/4
தொடி உடையார் சேரிக்கு தோன்றுமோ சொல்லாய் – திணை150:125/3
தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – குறள்:104 7/1
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – குறள்:124 4/1
பைம் தொடி பேதை நுதல் – குறள்:124 8/2
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி – குறள்:128 9/1
நிரை தொடி தாங்கிய நீள் தோள் மாற்கேயும் – பழ:48/1
தொடி தோள் மடவார் துணை முலை ஆகம் – பழ:222/1
அம் கோல் அவிர் தொடி ஆழியான்ஆயினும் – பழ:248/1
தொடி முன்கை நல்லாய் அ தொக்க பொருளை – பழ:396/1

TOP


தொடியொடு (2)

கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு
தொல் கவின் வாடிய தோள் – குறள்:124 5/1,2
தொடியொடு தோள் நெகிழ நோவல் அவரை – குறள்:124 6/1

TOP


தொடின் (1)

தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல – குறள்:116 9/1

TOP


தொடீஇ (1)

நின்று ஓடி பொய்த்தல் நிறை தொடீஇ செய்ந்நன்றி – நாலடி:12 1/3

TOP


தொடு (2)

துயிலும் பொழுதே தொடு ஊண் மேற்கொண்டு – பழ:353/1
தொடு உண்ணின் மூடும் கலம் – பழ:391/4

TOP


தொடுத்த (2)

மண் ஆர் குலை வாழையுள் தொடுத்த தேன் நமது என்று – திணை150:140/1
தொடுத்த பெரும் புலவன் சொல் குறை தீர – பழ:316/1

TOP


தொடுத்தாண்டு (1)

தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு – திரி:71/2

TOP


தொடுத்து (5)

தொடுத்து ஆறு செல்லும் சுரம் – நாலடி:1 5/4
நார் தொடுத்து ஈர்க்கில் என் நன்று ஆய்ந்து அடக்கில் என் – நாலடி:3 6/1
வண்ணம் தா என்று தொடுத்து – ஐந்70:64/4
வண்ணம் தா என்கம் தொடுத்து – ஐந்70:66/4
தொடுத்து இன்னர் என்னலோ வேண்டா கொடுப்பவர் – பழ:316/3

TOP


தொடுப்பாள் (2)

மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள்
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு – நாலடி:40 3/2,3
வயல் ஊரன் வண்ணம் அறிந்து தொடுப்பாள்
மயல் ஊர் அரவர் மகள் – திணை150:140/3,4

TOP


தொடும் (2)

தொடற்பாலார்கண்ணே தொடும் – பழ:205/4
முன்கை வளையும் தொடும் – பழ:384/4

TOP


தொடை (1)

எழுத்து உடை கல் நிரைக்க வாயில் விழு தொடை
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா – ஐந்70:29/1,2

TOP


தொடையர் (1)

விழு தொடையர் ஆகி விளங்கி தொல் வந்தார் – பழ:339/1

TOP


தொடையான் (1)

ஒரு தொடையான் வெல்வது கோழி உருவோடு – நான்மணி:52/2

TOP


தொண்டு (3)

தொண்டு ஆயிரவர் தொகுபவே வண்டாய் – நாலடி:29 4/2
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல – சிறுபஞ்:60/1,2
தொண்டு இரும் துன்பம் தொடரும் பிறப்பினான் – ஏலாதி:72/3

TOP


தொல் (20)

தவல் அரும் தொல் கேள்வி தன்மை உடையார் – நாலடி:14 7/1
நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின் – நாலடி:14 9/2
தொல் வழி கேண்மையின் தோன்ற புரிந்து யாப்பர் – நாலடி:16 4/2
தொல் புகழாளர் தொடர்பு – நாலடி:17 6/4
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின் – நாலடி:20 5/2
அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின் – நாலடி:26 2/2
மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை – நாலடி:34 3/3
மன்னர் விழையும் குடி உள தொல் மரபின் – நான்மணி:51/2
தொல் மாண் துழாய் மாலையானை தொழல் இனிதே – இனிய40:0/2
ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின் – கள40:10/2
தொல் வலியின் தீரா துளங்கினவாய் மெல்ல – கள40:21/3
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது – குறள்:77 2/2
தொல் வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக – குறள்:105 3/1
தொல் கவின் வாடிய தோள் – குறள்:124 4/2
தொல் கவின் வாடிய தோள் – குறள்:124 5/2
தொல் குடியின் மாண்டார் தொடர்ச்சியும் சொல்லின் – திரி:1/2
தொல் அவையுள் தோன்றும் குடிமையும் தொக்கு இருந்த – திரி:8/1
இல் புறஞ்செய்தலின் ஈன்ற தாய் தொல் குடியின் – திரி:64/2
தொல் வரவின் தீர்ந்த தொழில் – ஆசாரக்:56/5
விழு தொடையர் ஆகி விளங்கி தொல் வந்தார் – பழ:339/1

TOP


தொல்லறிவாளர் (1)

தொல்லறிவாளர் தொழில் – திரி:40/4

TOP


தொல்லை (6)

வல்லது ஆம் தாய் நாடி கோடலை தொல்லை
பழவினையும் அன்ன தகைத்தே தன் செய்த – நாலடி:11 1/2,3
தோணி இயக்குவான் தொல்லை வருணத்து – நாலடி:14 6/1
கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை
வினை பயன் அல்லது வேல் நெடும் கண்ணாய் – நாலடி:27 5/2,3
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் – கார்40:41/2
தொல்லை அளித்தாரை கேட்டு அறிதும் சொல்லின் – பழ:361/2
தொல்லை விடரகம் நீந்தி பெயர்ந்து அவர் – கைந்:22/3

TOP


தொல்லைக்கண் (1)

தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு – குறள்:81 6/2

TOP


தொல்லையது (1)

தொல்லையது என்று உணர்வாரே தடுமாற்றத்து – நாலடி:4 3/3

TOP


தொலை (1)

தொலை மக்கள் துன்பம் தீர்ப்பாரே யார்மாட்டும் – நாலடி:21 5/3

TOP


தொலைச்சிய (1)

கடமா தொலைச்சிய கான் உறை வேங்கை – நாலடி:30 10/1

TOP


தொலைத்தலான் (1)

தூங்கும் எயிலும் தொலைத்தலான் ஆங்கு – பழ:49/2

TOP


தொலைந்த (1)

தொடி இட ஆற்றா தொலைந்த தோள் நோக்கி – கார்40:6/1

TOP


தொலைய (1)

உருத்து எழு ஞாட்பினுள் ஒன்னார் தொலைய
செருக்கினால் செய்கலார் செய்வாரே போல – பழ:378/1,2

TOP


தொலைவிடத்தும் (1)

எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும்
தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு – குறள்:81 6/1,2

TOP


தொலைவு (4)

தலையாயர் தம் கருமம் செய்வார் தொலைவு இல்லா – நாலடி:6 2/2
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து – குறள்:77 2/1
புலையர்வாய் நாள் கேட்டு செய்யார் தொலைவு இல்லா – ஆசாரக்:92/2
தொலைவு இலர்கொல் தோழி நமர் – கைந்:23/4

TOP


தொழ (1)

எழ போகான் ஈடு அற்றார் என்றும் தொழ போகான் – ஏலாதி:37/2

TOP


தொழப்படும் (1)

அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும்
செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை – நாலடி:38 3/1,2

TOP


தொழப்படூஉம் (1)

அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம்
குன்றிய சீர்மையர்ஆயினும் சீர் பெறுவர் – நாலடி:18 6/2,3

TOP


தொழல் (1)

தொல் மாண் துழாய் மாலையானை தொழல் இனிதே – இனிய40:0/2

TOP


தொழாதார்க்கு (2)

முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:0/1
சத்தியான் தாள் தொழாதார்க்கு – இன்னா40:0/4

TOP


தொழாஅர் (1)

நல் தாள் தொழாஅர் எனின் – குறள்:1 2/2

TOP


தொழாஅள் (1)

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – குறள்:6 5/1

TOP


தொழில் (37)

தோல் பை உள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் – நாலடி:3 6/3
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம் – நாலடி:15 5/1
கால் தொழில் என்று கருதற்க கையினால் – நாலடி:20 3/3
என்றும் பிணியும் தொழில் ஒக்கும் என்றும் – நான்மணி:57/2
ஒன்று ஊக்கல் பெண்டிர் தொழில் நலம் என்றும் – நான்மணி:84/1
நாடு ஊக்கல் மன்னர் தொழில் நலம் கேடு ஊக்கல் – நான்மணி:84/3
பாவமும் அஞ்சாராய் பற்றும் தொழில் மொழி – இனிய40:23/3
அரும் தொழில் வாய்த்த நமர் – கார்40:37/4
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து – கள40:11/2
அனைத்தே புலவர் தொழில் – குறள்:40 4/2
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள்:43 8/2
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – குறள்:55 9/2
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில் – குறள்:59 2/2
விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது – குறள்:65 8/1
பேணாமை பேதை தொழில் – குறள்:84 3/2
செய் தொழில் வேற்றுமையான் – குறள்:98 2/2
யாமத்தும் ஆளும் தொழில் – குறள்:126 2/2
மேல் முறையாளர் தொழில் – திரி:2/4
சால உறுவான் தொழில் – திரி:4/4
தூஉயம் என்பார் தொழில் – திரி:27/4
நன்மை இலாளர் தொழில் – திரி:39/4
தொல்லறிவாளர் தொழில் – திரி:40/4
தெற்றெனவு இல்லார் தொழில் – திரி:54/4
மன்னற்கு இளையான் தொழில் – திரி:58/4
அரும் தொழில் ஆற்றும் பகடும் திருந்திய – திரி:69/1
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும் – திரி:78/1
மன்னா உடம்பின் தொழில் – திரி:91/4
நல் புடை இலாளர் தொழில் – திரி:97/4
தொல் வரவின் தீர்ந்த தொழில் – ஆசாரக்:56/5
அரசர் தொழில் தலைவைத்தான் மணாளன் என்று – ஆசாரக்:100/3
தம் தொழில் ஆற்றும் தகைமையார் செய்வன – பழ:245/1
பல் நாள் தொழில் செய்து உடைய கவர்ந்து உண்டார் – பழ:365/1
பாரித்தவனை நலிந்து தொழில் கோடல் – பழ:389/3
திறவது தீ பெண் தொழில் – சிறுபஞ்:23/4
தொழில் மகன்தன்னொடு மாறுஆயின் என்றும் – சிறுபஞ்:48/3
தன் நிலையும் தாழா தொழில் நிலையும் துப்பு எதிர்ந்தார் – சிறுபஞ்:56/1
ஆறு தொழில் என்று அறைந்தார் உயர்ந்தவர் – ஏலாதி:69/3

TOP


தொழிலர் (3)

உள்ளத்தால் நள்ளாது உறுதி தொழிலர் ஆய் – நாலடி:13 8/1
வெம் தொழிலர் ஆய வெகுளிகட்கு கூடுமோ – பழ:245/2
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல் – பழ:262/1

TOP


தொழிலவர் (1)

இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:34/3

TOP


தொழிலாய் (1)

வேறு தொழிலாய் விரித்து – ஏலாதி:69/4

TOP


தொழிலால் (1)

செய் தொழிலால் காணப்படும் – நாலடி:35 7/4

TOP


தொழிலும் (2)

மேல் தொழிலும் ஆங்கே மிகும் – நாலடி:20 3/4
அமைச்சர் தொழிலும் அறியலம் ஒன்று ஆற்ற – ஏலாதி:10/3

TOP


தொழிலே (1)

தீ தொழிலே கன்றி திரிதந்து எருவை போல் – நாலடி:36 1/3

TOP


தொழிற்கு (1)

தொழிற்கு உரியர் அல்லாதவர் – ஆசாரக்:81/3

TOP


தொழிற்று (1)

இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – குறள்:98 7/1

TOP


தொழீஇ (1)

தொழீஇ அட உண்ணார் தோழர் இல் துஞ்சார் – சிறுபஞ்:36/1

TOP


தொழு (2)

வழுத்த வரம் கொடுப்பர் நாகர் தொழு திறந்து – நான்மணி:60/2
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் – ஏலாதி:57/1

TOP


தொழுத்தையால் (1)

தொழுத்தையால் கூறப்படும் – நாலடி:33 6/4

TOP


தொழுத (1)

தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார் – குறள்:83 8/1

TOP


தொழுதல் (1)

நின்று தொழுதல் பழி – ஆசாரக்:9/3

TOP


தொழுதானும் (1)

தொழுதானும் வாய் புதைத்தானும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:97/1

TOP


தொழுது (11)

விடுப்பர் தம் கையால் தொழுது – நாலடி:38 3/4
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – குறள்:6 5/1
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – குறள்:97 10/2
தொழுது உண்டு பின் செல்பவர் – குறள்:104 3/2
தந்தையும் தாயும் தொழுது எழுக என்பதே – ஆசாரக்:4/3
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி – ஆசாரக்:9/2
தேவரை போல தொழுது எழுக என்பதே – ஆசாரக்:16/3
பிறிதி யாதும் நோக்கான் உரையான் தொழுது கொண்டு – ஆசாரக்:20/3
கிடக்குங்கால் கை கூப்பி தெய்வம் தொழுது
வடக்கொடு கோணம் தலை வையார் மீக்கோள் – ஆசாரக்:30/1,2
மிக்கார் வழுத்தின் தொழுது எழுக ஒப்பார்க்கு – ஆசாரக்:31/2
தொழுது இருந்தக்கண்ணே ஒழியுமோ அல்லல் – பழ:29/2

TOP


தொழுநையுள் (1)

கெழுமிய நாணை மறைக்கும் தொழுநையுள்
மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ – பழ:12/2,3

TOP


தொழுநோய் (1)

துக்க தொழுநோய் எழுபவே அ கால் – நாலடி:13 3/2

TOP


தொழுப (1)

திரி அழல் காணின் தொழுப விறகின் – நான்மணி:63/1

TOP


தொழும் (2)

எல்லா உயிரும் தொழும் – குறள்:26 10/2
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் – குறள்:27 8/2

TOP


தொழும்பும் (2)

செற்றம் கொண்டாடும் சிறு தொழும்பும் இ மூவர் – திரி:55/3
எதிர் நிற்கும் பெண்ணும் இயல்பு இல் தொழும்பும்
செயிர் நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி மயிர் நரைப்ப – திரி:67/1,2

TOP


தொழுவு (1)

கால்வாய் தொழுவு சமயம் எழுந்திருப்பு – ஆசாரக்:62/1

TOP


தொளை (1)

தொளை எண்ணார் அப்பம் தின்பார் – பழ:253/4

TOP


தொன்மை (2)

தொன்மை உடையார் தொடர்பு – நாலடி:22 6/4
தொன்மை உடையார் கெடல் – இன்னா40:32/4

TOP


தொன்மையின் (1)

தொன்மையின் மாண்ட துணிவு ஒன்றும் இல்லாதார் – பழ:129/1

TOP