தெ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தெங்கம் 1
தெங்கின் 1
தெங்கு 2
தெண் 4
தெண்ணீர் 1
தெய்வத்தான் 2
தெய்வத்துள் 1
தெய்வத்தை 2
தெய்வத்தொடு 1
தெய்வம் 7
தெய்வம்கொல் 1
தெய்வமா 1
தெய்வமும் 1
தெரி 3
தெரிதல் 6
தெரிதலால் 1
தெரிதலும் 1
தெரிதியேல் 1
தெரிந்த 2
தெரிந்து 17
தெரிப்புற 1
தெரிய 3
தெரியல் 1
தெரியா 3
தெரியாதவர் 1
தெரியாதார் 1
தெரியாதான் 1
தெரியாது 2
தெரியார் 1
தெரியான் 1
தெரியானாய் 1
தெரியின் 2
தெரியுங்கால் 3
தெரியும் 2
தெரிவார் 3
தெரிவான்கட்டே 1
தெரிவிலர் 1
தெரிவு 3
தெரிவுஇலார்கண்ணும் 1
தெருட்டல் 1
தெருண்ட 1
தெருமந்து 1
தெருள் 1
தெருளாதான் 1
தெருளாது 1
தெருளான் 1
தெருளும் 1
தெவ் 1
தெவ்வரை 3
தெவ்வாரை 1
தெவ்விர் 1
தெவுட்டும் 1
தெழியா 1
தெள் 3
தெள்ளி 9
தெள்ளிதின் 2
தெள்ளிய 1
தெள்ளியர் 2
தெளி 3
தெளித்த 2
தெளித்தமை 1
தெளித்து 3
தெளிந்தனர் 1
தெளிந்தாம் 1
தெளிந்தார் 1
தெளிந்தார்க்கு 1
தெளிந்தாரை 1
தெளிந்தான் 2
தெளிந்தான்கண் 1
தெளிந்து 3
தெளிந்தேன் 2
தெளிய 1
தெளியற்க 1
தெளியா 1
தெளியாதான் 1
தெளியான் 1
தெளியானை 1
தெளியினும் 1
தெளிவினை 1
தெளிவு 5
தெளிவும் 1
தெற்கு 1
தெற்ற 13
தெற்றவும் 1
தெற்று 1
தெற்றென்றார்கண்ணே 1
தெற்றென 6
தெற்றெனவு 2
தெறலும் 1
தெறியா 1
தெறியொடு 1
தெறு 2
தெறுதலும் 1
தெறும் 2
தெறுவந்தும் 1
தெறுழ் 1
தெறூஉம் 3
தென் 1
தென்புலத்தார் 1
தென்றல் 1
தென்னவன் 1
தென்னவனும் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தெங்கம் (1)

நாய் பெற்ற தெங்கம் பழம் – பழ:151/4

TOP


தெங்கின் (1)

இடையாயார் தெங்கின் அனையர் தலையாயார் – நாலடி:22 6/2

TOP


தெங்கு (2)

எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா – நாலடி:25 3/1
ஒழுக்கு உடையர் ஆகி ஒழுகல் பழ தெங்கு
செய்த்தலை வீழும் புனல் ஊர அஃதே நன் – பழ:339/2,3

TOP


தெண் (4)

தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு – நாலடி:38 5/2
தெண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிய புலம்பு அடைந்து – ஐந்50:41/1
தெண் நீர் இரும் கழி வேண்டும் இரை மாந்தி – ஐந்70:64/1
திரை மேல் போந்து எஞ்சிய தெண் கழி கானல் – திணை150:48/1

TOP


தெண்ணீர் (1)

வெறி கமழ் தண் சுனை தெண்ணீர் துளும்ப – ஐந்70:8/1

TOP


தெய்வத்தான் (2)

வேறாக நின்னை வினவுவேன் தெய்வத்தான்
கூறாயோ கூறும் குணத்தினனாய் வேறாக – திணை150:90/1,2
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் – குறள்:62 9/1

TOP


தெய்வத்துள் (1)

தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் – குறள்:5 10/2

TOP


தெய்வத்தை (2)

நாள் அந்தி கோல் தின்று கண் கழீஇ தெய்வத்தை
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி – ஆசாரக்:9/1,2
தெய்வத்தை எஞ்ஞான்றும் தெற்ற வழிபாடு – சிறுபஞ்:41/3

TOP


தெய்வத்தொடு (1)

தெய்வத்தொடு ஒப்ப கொளல் – குறள்:71 2/2

TOP


தெய்வம் (7)

திரு தன்னை நீப்பினும் தெய்வம் செறினும் – நாலடி:31 4/1
தெய்வம் கமழும் தெளி கடல் தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:49/3
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – குறள்:5 3/1
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – குறள்:6 5/1
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம்
மடி தற்று தான் முந்துறும் – குறள்:103 3/1,2
கிடக்குங்கால் கை கூப்பி தெய்வம் தொழுது – ஆசாரக்:30/1
தெய்வம் முடிப்புழி என் செய்யும் மொய் கொண்டு – பழ:63/2

TOP


தெய்வம்கொல் (1)

பயில்வதோர் தெய்வம்கொல் கேளீர் குயில் பயிரும் – திணை50:49/2

TOP


தெய்வமா (1)

தெய்வமா தேறுமால் தேர்ந்து – சிறுபஞ்:90/4

TOP


தெய்வமும் (1)

தெய்வமும் செற்றுவிடும் – ஆசாரக்:38/4

TOP


தெரி (3)

தெரி கணை எஃகம் திறந்த வாய் எல்லாம் – கள40:5/1
பரும இன மா கடவி தெரி மறவர் – கள40:16/1
தெரி ஆ இன நிரை தீம் பால் பிலிற்ற – திணை50:30/2

TOP


தெரிதல் (6)

பாடமே ஓதி பயன் தெரிதல் தேற்றாத – நாலடி:32 6/1
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரிதல் மாண்பு இனிதே – இனிய40:35/1
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – குறள்:72 7/2
புலம் மிக்கவரை புலமை தெரிதல்
புலம் மிக்கவர்க்கே புலனா நலம் மிக்க – பழ:5/1,2
தமக்கு துணையாவார் தாம் தெரிதல் வேண்டா – பழ:56/2
தெருளும் திறம் தெரிதல் அல்லால் வெருள எழுந்து – பழ:147/2

TOP


தெரிதலால் (1)

முன் நின்று கூறும் குறளை தெரிதலால்
பின் இன்னா பேதையார் நட்பு – பழ:113/3,4

TOP


தெரிதலும் (1)

தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையா – குறள்:64 4/1

TOP


தெரிதியேல் (1)

உருகி உடன்று அழிய வேண்டா தெரிதியேல்
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன – ஐந்50:9/2,3

TOP


தெரிந்த (2)

தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு – குறள்:47 2/1
நடை தெரிந்த நன்மையவர் – குறள்:72 2/2

TOP


தெரிந்து (17)

இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு – நாலடி:6 4/3
பால் உண் குருகின் தெரிந்து – நாலடி:14 5/4
நீராய் நிறம் தெரிந்து தோன்றாதாம் தேரின் – நாலடி:18 7/2
போற்றும் புலவரும் வேறே பொருள் தெரிந்து
தேற்றும் புலவரும் வேறு – நாலடி:32 8/3,4
கண்ணோட்டம் இன்மை முறைமை தெரிந்து ஆள்வான் – நான்மணி:93/3
திறம் தெரிந்து வாழ்தல் இனிது – இனிய40:21/4
முன்தான் தெரிந்து முறைசெய்தல் முன் இனிதே – இனிய40:35/2
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் – குறள்:3 3/1
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி – குறள்:14 2/1
திறன் தெரிந்து கூறப்படும் – குறள்:19 6/2
திறம் தெரிந்து தேறப்படும் – குறள்:51 1/2
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள்:72 2/1
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா – குறள்:118 2/1
திறம் தெரிந்து செய்தக்கால் செல்வுழி நன்று ஆம் – பழ:159/2
முறை தெரிந்து செல்வர்க்கும் நல்கூர்ந்தவர்க்கும் – பழ:206/1
தெரிவு உடையாரோடு தெரிந்து உணர்ந்து நின்றார் – பழ:244/1
வல்லான் தெரிந்து வழங்குங்கால் வல்லே – பழ:380/2

TOP


தெரிப்புற (1)

வரி புற வார் மணல் மேல் ஏறி தெரிப்புற
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் – ஐந்50:43/2,3

TOP


தெரிய (3)

தெரிய தெரியும் தெரிவுஇலார்கண்ணும் – நாலடி:17 8/1
தெரிய தெரியும் தெரிவு இலாதாரை – நாலடி:25 7/3
பண்பு உள்ளி நின்ற பெரியார் பயன் தெரிய
வண் புள்ளி மாறன் பொறையன் புணர்த்து யாத்த – ஐந்50:51/1,2

TOP


தெரியல் (1)

கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் – கள40:24/4

TOP


தெரியா (3)

ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் – குறள்:59 3/1
எண்ணின் தெரியா பொருள் – திரி:53/4
விலங்கின் பிறப்பின் வெருவும் புலம் தெரியா
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் – திரி:60/2,3

TOP


தெரியாதவர் (1)

தெரியாதவர் தம் திறன் இல் சொல் கேட்டால் – பழ:135/1

TOP


தெரியாதார் (1)

தெரியாதார் சொல்லும் திறன் இன்மை தீதா – பழ:310/1

TOP


தெரியாதான் (1)

பண்ணின் தெரியாதான் யாழ் கேட்பும் இ மூன்றும் – திரி:53/3

TOP


தெரியாது (2)

பிறன் கடை நின்று ஒழுகுவானும் மறம் தெரியாது
ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் – திரி:19/2,3
தெரியாது உரைக்கும் வெகுள்வும் பொருள் அல்ல – திரி:93/2

TOP


தெரியார் (1)

புத்தகமே சால தொகுத்தும் பொருள் தெரியார்
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை – நாலடி:32 8/1,2

TOP


தெரியான் (1)

தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் – குறள்:95 7/1

TOP


தெரியானாய் (1)

நினைந்து தெரியானாய் நீள் கயத்துள் ஆமை – பழ:263/3

TOP


தெரியின் (2)

ஒருமை தான் செய்த கருவி தெரியின் மெய் – நான்மணி:72/3
பெரியவர் நல்குரவு நன்றே தெரியின்
மது மயங்கு பூம் கோதை மாணிழாய் மோரின் – பழ:70/2,3

TOP


தெரியுங்கால் (3)

உரியார் உரிமை அடக்கம் தெரியுங்கால்
செல்வம் உடையாரும் செல்வரே தற்சேர்ந்தார் – நாலடி:17 10/2,3
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்கண்ணும் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு – குறள்:51 3/1,2
எரியும் சுடர் ஓர் அனைத்தால் தெரியுங்கால்
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் – பழ:219/2,3

TOP


தெரியும் (2)

தெரிய தெரியும் தெரிவுஇலார்கண்ணும் – நாலடி:17 8/1
தெரிய தெரியும் தெரிவு இலாதாரை – நாலடி:25 7/3

TOP


தெரிவார் (3)

தெரிவார் யார் தேரும் இடத்து – திணை50:12/4
கொள்வர் பயன் தெரிவார் – குறள்:11 4/2
புன்மை தெரிவார் அகத்து – குறள்:33 9/2

TOP


தெரிவான்கட்டே (1)

வகை தெரிவான்கட்டே உலகு – குறள்:3 7/2

TOP


தெரிவிலர் (1)

தெரிவிலர் தீம் குழல் ஊதும் பொழுதால் – கைந்:35/2

TOP


தெரிவு (3)

தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் – நாலடி:24 10/3
தெரிய தெரியும் தெரிவு இலாதாரை – நாலடி:25 7/3
தெரிவு உடையாரோடு தெரிந்து உணர்ந்து நின்றார் – பழ:244/1

TOP


தெரிவுஇலார்கண்ணும் (1)

தெரிய தெரியும் தெரிவுஇலார்கண்ணும்
பிரிய பெரும் படர் நோய் செய்யும் பெரிய – நாலடி:17 8/1,2

TOP


தெருட்டல் (1)

பேர்த்து தெருட்டல் பெரியார்க்கும் ஆகாதே – பழ:195/2

TOP


தெருண்ட (1)

தெருண்ட அறிவினவர் – நாலடி:31 1/4

TOP


தெருமந்து (1)

மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து
தேய்வர் ஒரு மாசு உறின் – நாலடி:16 1/3,4

TOP


தெருள் (1)

தேரொடு கானம் தெருள் இலார் செல்வார்கொல் – ஐந்70:35/3

TOP


தெருளாதான் (1)

தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின் – குறள்:25 9/1

TOP


தெருளாது (1)

தெருளாது ஒழுகும் திறன் இலாதாரை – பழ:32/1

TOP


தெருளான் (1)

அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான்
திரிந்து ஆளும் நெஞ்சினான் கல்வியும் மூன்றும் – திரி:102/2,3

TOP


தெருளும் (1)

தெருளும் திறம் தெரிதல் அல்லால் வெருள எழுந்து – பழ:147/2

TOP


தெவ் (1)

பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர் – குறள்:64 9/1

TOP


தெவ்வரை (3)

தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:10/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:33/5
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:37/4

TOP


தெவ்வாரை (1)

தெவ்வாரை அட்ட களத்து – கள40:26/5

TOP


தெவ்விர் (1)

என்னை முன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர் என்னை – குறள்:78 1/1

TOP


தெவுட்டும் (1)

கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும்
நெடு வரை அத்தம் இறப்பர்கொல் கோள் மா – ஐந்70:39/2,3

TOP


தெழியா (1)

திரை அலறி பேர தெழியா திரியா – திணை150:60/1

TOP


தெள் (3)

தெள் நீர் குவளை பொரு கயல் வேல் என்று – நாலடி:5 4/1
தெற்றென தெள் நீர் படும் – நாலடி:15 10/4
தெள் நீர் அடு புற்கைஆயினும் தாள் தந்தது – குறள்:107 5/1

TOP


தெள்ளி (9)

கள்ளத்தால் நட்டார் கழி கேண்மை தெள்ளி
புனல் செதும்பு நின்று அலைக்கும் பூம் குன்ற நாட – நாலடி:13 8/2,3
கள்ளத்தால் செய்யும் கருத்து எல்லாம் தெள்ளி
அறித இடத்தும் அறியாராம் பாவம் – நாலடி:38 10/2,3
அள்ளி அளகத்தின் மேல் ஆய்ந்து தெள்ளி
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை – திணை150:2/2,3
வைது எள்ளி சொல்லும் தலைமகனும் பொய் தெள்ளி
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் – திரி:49/2,3
நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி
வடுவான வாராமல் காத்தல் இ மூன்றும் – திரி:77/2,3
ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி
மிக கிழமை உண்டுஎனினும் வேண்டாவே பெண்டிர்க்கு – ஆசாரக்:82/2,3
தெள்ளி உணரும் திறன் உடையார் தம் பகைக்கு – பழ:54/1
உள்ள மாண்பு இல்லா ஒருவரை தெள்ளி
மறைக்கண் பிரித்து அவரை மாற்றாது ஒழிதல் – பழ:180/2,3
தெள்ளி உணரார் சிறிதினால் செம்மாந்து – பழ:274/2

TOP


தெள்ளிதின் (2)

மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல தெள்ளிதின்
ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய – நாலடி:14 5/2,3
எள்ளற்க யார் வாயும் நல் உரை தெள்ளிதின்
ஆர்க்கும் அருவி மலை நாட நாய் கொண்டால் – பழ:87/2,3

TOP


தெள்ளிய (1)

வள்ளண்மை பூண்டான்கண் ஒண் பொருள் தெள்ளிய
ஆண்மகன் கையில் அயில் வாள் அனைத்துஅரோ – நாலடி:39 6/2,3

TOP


தெள்ளியர் (2)

தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு – குறள்:38 4/2
சேறல் எளிது நிலை அரிது தெள்ளியர் ஆய் – ஏலாதி:39/3

TOP


தெளி (3)

தெய்வம் கமழும் தெளி கடல் தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:49/3
தாழ் அருவி நாடன் தெளி கொடுத்தான் என் தோழி – ஐந்70:11/3
நீரால் தெளி திகழ் கான் நாடன் கேண்மையே – ஐந்70:13/2

TOP


தெளித்த (2)

குன்றக நாடன் தெளித்த தெளிவினை – ஐந்70:9/2
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – குறள்:116 4/1

TOP


தெளித்தமை (1)

சேர்ந்து என் செறி வளை தோள் பற்றி தெளித்தமை
மாம் தளிர் மேனியாய் மன்ற விடுவனவோ – ஐந்50:45/2,3

TOP


தெளித்து (3)

ஆப்பி நீர் எங்கும் தெளித்து சிறுகாலை – ஆசாரக்:46/2
வெந்நீரில் தண்ணீர் தெளித்து – பழ:90/4
தேம் கலந்த சொல்லின் தெளித்து – கைந்:4/4

TOP


தெளிந்தனர் (1)

தெற்றென்றார்கண்ணே தெளிந்தனர் வெட்கென்றார் – நான்மணி:71/3

TOP


தெளிந்தாம் (1)

வல்லே வருதல் தெளிந்தாம் வயங்கிழாய் – கார்40:14/2

TOP


தெளிந்தார் (1)

விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் – குறள்:15 3/1

TOP


தெளிந்தார்க்கு (1)

ஐயத்தின் நீங்கி தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் – குறள்:36 3/1

TOP


தெளிந்தாரை (1)

தெற்றெனவு இன்றி தெளிந்தாரை தீங்கு ஊக்கா – இனிய40:32/3

TOP


தெளிந்தான் (2)

தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை – குறள்:51 8/1
தெளிந்தான் விரைந்து கெடும் – பழ:42/4

TOP


தெளிந்தான்கண் (1)

தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும் – குறள்:51 10/1

TOP


தெளிந்து (3)

விளிந்தார் பிணம் குருதி ஈர்க்கும் தெளிந்து
தடற்று இலங்கு ஒள் வாள் தளை அவிழ் தார் சேஎய் – கள40:18/2,3
கொடும் கழி சேர்ப்பன் அருளான் என தெளிந்து
கள்ள மனத்தான் அயல் நெறி செல்லும்கொல் – ஐந்70:62/2,3
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:47/3

TOP


தெளிந்தேன் (2)

நன்று என்று தேறி தெளிந்தேன் தலையளி – ஐந்70:9/3
முண்டக கானலுள் கண்டேன் என தெளிந்தேன்
நின்ற உணர்வு இலாதேன் – ஐந்70:61/3,4

TOP


தெளிய (1)

தெளிய சுடப்பட்டவாறு – திணை150:123/4

TOP


தெளியற்க (1)

இற்றே அவரை தெளியற்க மற்றவர் – பழ:114/2

TOP


தெளியா (1)

செய்தான் தெளியா குறி – ஐந்50:49/4

TOP


தெளியாதான் (1)

களியாதான் காவாது உரையும் தெளியாதான்
கூரையுள் பல் காலும் சேறலும் இ மூன்றும் – திரி:11/2,3

TOP


தெளியான் (1)

ஆர்ப்பது கேட்டும் அது தெளியான் பேர்த்தும் ஓர் – நாலடி:37 4/2

TOP


தெளியானை (1)

தெளியானை தேறல் அரிது – பழ:385/4

TOP


தெளியினும் (1)

தீர்ந்தாரா கொண்டு தெளியினும் தேர்ந்தவர்க்கு – பழ:213/2

TOP


தெளிவினை (1)

குன்றக நாடன் தெளித்த தெளிவினை
நன்று என்று தேறி தெளிந்தேன் தலையளி – ஐந்70:9/2,3

TOP


தெளிவு (5)

தெளிவு இலார் நட்பின் பகை நன்று சாதல் – நாலடி:22 9/1
தெளிவு இலதனை தொடங்கார் இளிவு என்னும் – குறள்:47 4/1
நாண் உடையான்கட்டே தெளிவு – குறள்:51 2/2
நன்கு உடையான்கட்டே தெளிவு – குறள்:52 3/2
துளி விழ கால் பரப்பி ஓடார் தெளிவு இலா – ஆசாரக்:56/2

TOP


தெளிவும் (1)

தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும் – குறள்:51 10/1

TOP


தெற்கு (1)

பகல் தெற்கு நோக்கார் இரா வடக்கு நோக்கார் – ஆசாரக்:33/1

TOP


தெற்ற (13)

கைத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் தெற்ற
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் – நான்மணி:59/2,3
தெற்ற பரிந்து ஒருவர் தீர்ப்பர் எனப்பட்டார்க்கு – பழ:88/1
உற்ற குறையை உரைப்ப தாம் தெற்ற
அறை ஆர் அணி வளையாய் தீர்தல் உறுவார் – பழ:88/2,3
தெற்ற ஒருவரை தீது உரை கண்டக்கால் – பழ:114/1
தெற்ற உணரான் பொருள்களை எற்றே – பழ:138/2
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் – பழ:141/2,3
மற்றவற்கு ஒன்னாரோடு ஒன்றுமோ தெற்ற
முரண் கொண்டு மாறு ஆய உண்ணுமோ உண்ணா – பழ:239/2,3
பொச்சாந்து தம்மை புகழ்ந்து உரைப்பர் தெற்ற
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட – பழ:243/2,3
தெற்ற பகைவர் இடர்ப்பாடு கண்டக்கால் – பழ:313/1
மற்றும் கண்ணோடுவர் மேன்மக்கள் தெற்ற
நவைக்கப்படும் தன்மைத்துஆயினும் சான்றோர் – பழ:313/2,3
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா – பழ:373/1
தெய்வத்தை எஞ்ஞான்றும் தெற்ற வழிபாடு – சிறுபஞ்:41/3
முற்றாமை கேடு முரண் கேடு தெற்ற
தொழில் மகன்தன்னொடு மாறுஆயின் என்றும் – சிறுபஞ்:48/2,3

TOP


தெற்றவும் (1)

தெற்றவும் மேலாயார் சேர்வு – இனிய40:1/4

TOP


தெற்று (1)

தெற்று என்க மன்னவன் கண் – குறள்:59 1/2

TOP


தெற்றென்றார்கண்ணே (1)

தெற்றென்றார்கண்ணே தெளிந்தனர் வெட்கென்றார் – நான்மணி:71/3

TOP


தெற்றென (6)

தெற்றென தெள் நீர் படும் – நாலடி:15 10/4
உற்றார் முன் தோன்றா உறா முதல் தெற்றென
அல்ல புரிந்தார்க்கு அறம் தோன்றா எல்லாம் – நான்மணி:8/2,3
செற்று அன்னர் செற்றாரை சேர்ந்தவர் தெற்றென
உற்றது உரையாதார் உள் கரந்து பாம்பு உறையும் – நான்மணி:55/2,3
பற்று அறாது ஓடும் அவா தேரும் தெற்றென
பொய்த்துரை என்னும் புகை இருளும் இ மூன்றும் – திரி:22/2,3
குற்றம் கடிந்த ஒழுக்கமும் தெற்றென
பல் பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இ மூன்றும் – திரி:23/2,3
அத்தக வீழ்மீனோடு இ ஐந்தும் தெற்றென
நன்கு அறிவார் நாளும் விரைந்து – ஆசாரக்:6/2,3

TOP


தெற்றெனவு (2)

தெற்றெனவு இன்றி தெளிந்தாரை தீங்கு ஊக்கா – இனிய40:32/3
தெற்றெனவு இல்லார் தொழில் – திரி:54/4

TOP


தெறலும் (1)

ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் – குறள்:27 4/1

TOP


தெறியா (1)

மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின் – நாலடி:40 4/2

TOP


தெறியொடு (1)

தெறியொடு கல்லேறு வீளை விளியே – ஆசாரக்:53/1

TOP


தெறு (2)

தெறு பொருளும் வேந்தன் பொருள் – குறள்:76 6/2
உறு மனத்தான் ஆகி ஒழுகின் தெறு மனத்தார் – பழ:165/2

TOP


தெறுதலும் (1)

நச்சியார்க்கு ஈதலும் நண்ணார் தெறுதலும்
தற்செய்வான் சென்றார் தரூஉம் தளரியலாய் – கார்40:7/1,2

TOP


தெறும் (2)

தீ எச்சம் போல தெறும் – குறள்:68 4/2
மண் பகையின் மாண தெறும் – குறள்:89 3/2

TOP


தெறுவந்தும் (1)

தெறுவந்தும் தம் குரவர் பேர் உரையார் இல்லத்து – ஆசாரக்:80/1

TOP


தெறுழ் (1)

ஈர்ம் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன – கார்40:25/2

TOP


தெறூஉம் (3)

காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு – ஐந்50:33/4
நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண் என்னும் – குறள்:111 4/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் – கைந்:21/2

TOP


தென் (1)

தென் நாட்டவரும் சுவர்க்கம் புகுதலால் – நாலடி:25 3/2

TOP


தென்புலத்தார் (1)

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – குறள்:5 3/1

TOP


தென்றல் (1)

குளிரும் பருவத்தேஆயினும் தென்றல்
வளி எறியின் மெய்யிற்கு இனிதாம் ஒளியிழாய் – ஐந்50:30/1,2

TOP


தென்னவன் (1)

தென்னவன் கொற்கை குருகு இரிய மன்னரை – கைந்:60/2

TOP


தென்னவனும் (1)

நினைத்து தன் கை குறைத்தான் தென்னவனும் காணார் – பழ:102/3

TOP