தூ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தூ 2
தூஉம் 1
தூஉய் 2
தூஉய்மை 1
தூஉயம் 1
தூக்கணம்புள் 1
தூக்கம் 1
தூக்கா 1
தூக்காத 1
தூக்கார் 1
தூக்காரை 1
தூக்கி 8
தூக்கின் 2
தூக்கு 1
தூக்குங்கால் 1
தூக்கும் 1
தூக்கோல் 2
தூங்க 1
தூங்கலும் 1
தூங்கற்க 1
தூங்காது 1
தூங்காமை 1
தூங்கான் 1
தூங்கி 3
தூங்கு 3
தூங்குக 1
தூங்குபவர் 1
தூங்கும் 3
தூண் 3
தூண்டல் 1
தூண்டி 1
தூண்டில் 1
தூண்டிலின் 1
தூண்டுவாள் 1
தூணி 1
தூணின்கண் 1
தூதாய் 1
தூது 7
தூதுவர்க்கு 1
தூதொடு 2
தூதோடு 1
தூம்பின் 1
தூம்பு 1
தூய் 1
தூய்து 1
தூய்மை 12
தூய்மையவர் 2
தூய்மையும் 1
தூய்மையுள் 1
தூய 1
தூயார் 1
தூயார்க்கு 2
தூர் 1
தூர்ந்து 2
தூர 1
தூராவாறு 2
தூரின் 1
தூவ 1
தூவா 1
தூவாத 1
தூவி 2
தூவிய 1
தூவியும் 1
தூற்றப்பட்டார் 1
தூற்றாகொல் 1
தூற்றாதே 1
தூற்றார் 1
தூற்றின்கண் 1
தூற்றுங்கால் 1
தூற்றும் 4

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தூ (2)

காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி – ஐந்50:12/2
கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால – ஏலாதி:54/2

TOP


தூக்கணம்புள் (1)

நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல் – ஆசாரக்:96/1

TOP


தூக்கம் (1)

தூக்கம் கடிந்து செயல் – குறள்:67 8/2

TOP


தூக்கா (1)

நன்றி பயன் தூக்கா நாண் இலியும் சான்றோர் முன் – திரி:62/1

TOP


தூக்காத (1)

உள வரை தூக்காத ஒப்புரவு ஆண்மை – குறள்:48 10/1

TOP


தூக்கார் (1)

பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் – குறள்:11 3/1

TOP


தூக்காரை (1)

தன் பயம் தூக்காரை சார்தலும் தான் பயவா – திரி:54/1

TOP


தூக்கி (8)

நன்றி பயன் தூக்கி வாழ்தல் நனி இனிதே – இனிய40:30/1
துணை வலியும் தூக்கி செயல் – குறள்:48 1/2
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு இல் மகளிர் – குறள்:92 2/1
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் – குறள்:92 2/2
தன் தூக்கி தன் துணையும் தூக்கி பயன் தூக்கி – பழ:321/1
தன் தூக்கி தன் துணையும் தூக்கி பயன் தூக்கி – பழ:321/1
தன் தூக்கி தன் துணையும் தூக்கி பயன் தூக்கி
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி – பழ:321/1,2
துளக்கம் இன்று என்று அனைத்தும் தூக்கி விளக்கு – பழ:334/2

TOP


தூக்கின் (2)

மாற்றம் உரைக்கும் வினை நலம் தூக்கின்
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் – நான்மணி:45/2,3
பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது – குறள்:11 3/1,2

TOP


தூக்கு (1)

மூத்தல் இறுவாய்த்து இள நலம் தூக்கு இல் – நான்மணி:17/2

TOP


தூக்குங்கால் (1)

துக்கர் துருநாமர் தூக்குங்கால் தொக்கு – சிறுபஞ்:74/2

TOP


தூக்கும் (1)

சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – குறள்:12 8/1

TOP


தூக்கோல் (2)

தூக்கோல் துடியோடு தோன்றாமுன் தூக்கோல் – திணை150:125/2
தூக்கோல் துடியோடு தோன்றாமுன் தூக்கோல்
தொடி உடையார் சேரிக்கு தோன்றுமோ சொல்லாய் – திணை150:125/2,3

TOP


தூங்க (1)

பொன் செய் குழையின் துணர் தூங்க தண் பதம் – கார்40:28/2

TOP


தூங்கலும் (1)

கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும்
ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து – ஏலாதி:67/1,2

TOP


தூங்கற்க (1)

தூங்குக தூங்கி செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை – குறள்:68 2/1,2

TOP


தூங்காது (1)

தூங்காது செய்யும் வினை – குறள்:68 2/2

TOP


தூங்காமை (1)

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் – குறள்:39 3/1

TOP


தூங்கான் (1)

தூங்கான் துளங்காமை நன்கு இரீஇ யாண்டும் – ஆசாரக்:20/2

TOP


தூங்கி (3)

துக்கத்துள் தூங்கி துறவின்கண் சேர்கலா – நாலடி:13 1/1
ஆக்கத்துள் தூங்கி அவத்தமே வாழ்நாளை – நாலடி:33 7/3
தூங்குக தூங்கி செயற்பால தூங்கற்க – குறள்:68 2/1

TOP


தூங்கு (3)

துணர் தூங்கு மாவின் படு பழம் இன்னா – இன்னா40:14/2
துனியால் திரை உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:236/3
துறை தோணி நின்று உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:344/3

TOP


தூங்குக (1)

தூங்குக தூங்கி செயற்பால தூங்கற்க – குறள்:68 2/1

TOP


தூங்குபவர் (1)

நாடுங்கால் தூங்குபவர் – திரி:19/4

TOP


தூங்கும் (3)

காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் – குறள்:117 3/1
தூங்கும் எயிலும் தொலைத்தலான் ஆங்கு – பழ:49/2
களிகள் போல் தூங்கும் கடல் சேர்ப்ப வாங்கி – பழ:79/3

TOP


தூண் (3)

துள்ளி தூண் முட்டுமாம் கீழ் – நாலடி:7 4/4
துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண் – குறள்:62 5/2
ஐந்து சால்பு ஊன்றிய தூண் – குறள்:99 3/2

TOP


தூண்டல் (1)

படை மாறு கொள்ள பகை தூண்டல் அஃதே – பழ:73/3

TOP


தூண்டி (1)

அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால் – பழ:51/2

TOP


தூண்டில் (1)

தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – குறள்:94 1/2

TOP


தூண்டிலின் (1)

தூண்டிலின் உள்பொதிந்த தேரையும் மாண்ட சீர் – திரி:24/2

TOP


தூண்டுவாள் (1)

பீர் தோன்றி தூண்டுவாள் மெல் விரல் போல் நீர் தோன்றி – திணை150:118/2

TOP


தூணி (1)

கரும் கொள்ளும் செம் கொள்ளும் தூணி பதக்கு என்று – நாலடி:39 7/1

TOP


தூணின்கண் (1)

தூணின்கண் நிற்கும் களிறு – நான்மணி:87/4

TOP


தூதாய் (1)

தூதாய் திரிதரும் பாண்மகனே நீதான் – ஐந்50:22/2

TOP


தூது (7)

மின்னும் அவர் தூது உரைத்து – கார்40:2/4
பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 1/2
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – குறள்:69 2/1
நன்றி பயப்பது ஆம் தூது – குறள்:69 5/2
தக்கது அறிவது ஆம் தூது – குறள்:69 6/2
உறுதி பயப்பது ஆம் தூது – குறள்:69 10/2
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் – குறள்:123 8/1

TOP


தூதுவர்க்கு (1)

காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு
ஞாலம் அறிந்த புகழ் – ஏலாதி:26/3,4

TOP


தூதொடு (2)

தூதொடு வந்த மழை – கார்40:26/4
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு – குறள்:122 1/1

TOP


தூதோடு (1)

துணி முந்நீர் சேர்ப்பற்கு தூதோடு வந்த – கைந்:51/3

TOP


தூம்பின் (1)

குளத்து அனைய தூம்பின் அகலங்கள் தத்தம் – நான்மணி:70/3

TOP


தூம்பு (1)

நீர் தூம்பு நீர் உமிழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:2/4

TOP


தூய் (1)

மறி ஈர்த்து உதிரம் தூய் வேலன் தரீஇ – ஐந்50:20/3

TOP


தூய்து (1)

ஓதி அனையார் உணர்வு உடையார் தூய்து ஆக – நாலடி:27 10/2

TOP


தூய்மை (12)

துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார் வாய் – குறள்:16 9/1
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை – குறள்:30 8/1
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை
வாய்மையான் காணப்படும் – குறள்:30 8/1,2
மன தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் – குறள்:46 5/1
மன தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் – குறள்:46 5/1
இன தூய்மை தூவா வரும் – குறள்:46 5/2
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் – குறள்:69 8/1
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து – திரி:46/1
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி – திரி:46/2
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும் – திரி:78/1
தூய்மை மனத்தவர் தோழர் மனையகத்தும் – பழ:190/1
அகம் தூய்மை இல்லாரை ஆற்ற பெருக்கி – பழ:263/1

TOP


தூய்மையவர் (2)

தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள்:72 1/2
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள்:73 1/2

TOP


தூய்மையும் (1)

துன்புறுவ செய்யாத தூய்மையும் இ மூன்றும் – திரி:68/3

TOP


தூய்மையுள் (1)

தூய்மையுள் தோன்றும் பிரமாணம் இ மூன்றும் – திரி:37/3

TOP


தூய (1)

துளக்கம் இலாதவர் தூய மனத்தார் – நாலடி:19 9/3

TOP


தூயார் (1)

தொடர் இன்னா கள்ளர்கண் தூயார் படர்வு இன்னா – சிறுபஞ்:12/2

TOP


தூயார்க்கு (2)

மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு – குறள்:46 6/1
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு
இல்லை நன்று ஆகா வினை – குறள்:46 6/1,2

TOP


தூர் (1)

நெறி தூர் அரும் சுரம் நாம் உன்னி அறிவிட்டு – ஐந்70:33/2

TOP


தூர்ந்து (2)

தூர்ந்து ஒழியும் பொய் பிறந்த போழ்தே மருத்துவன் – நான்மணி:74/1
தூர்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் துணைகள் துணைகளே – திரி:51/1

TOP


தூர (1)

தூற்றாதே தூர விடல் – நாலடி:8 5/4

TOP


தூராவாறு (2)

விழுப்ப நெறி தூராவாறு – திரி:56/4
செப்ப நெறி தூராவாறு – திரி:83/4

TOP


தூரின் (1)

தூரின் தின்று அன்ன தகத்துஅரோ பண்பு இலா – நாலடி:14 8/3

TOP


தூவ (1)

பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் – கள40:6/4

TOP


தூவா (1)

இன தூய்மை தூவா வரும் – குறள்:46 5/2

TOP


தூவாத (1)

தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – குறள்:69 5/1

TOP


தூவி (2)

ஒழுகு திரை கரை வான் குருகின் தூவி
உழிதரும் ஊதை எடுக்கும் துறைவனை – ஐந்70:57/1,2
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் – ஐந்70:68/1

TOP


தூவிய (1)

தூற்றின்கண் தூவிய வித்து – திரி:80/4

TOP


தூவியும் (1)

அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் – குறள்:112 10/1

TOP


தூற்றப்பட்டார் (1)

துஞ்சினார் என்று எடுத்து தூற்றப்பட்டார் அல்லால் – நாலடி:3 1/3

TOP


தூற்றாகொல் (1)

துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை – குறள்:116 7/1

TOP


தூற்றாதே (1)

தூற்றாதே தூர விடல் – நாலடி:8 5/4

TOP


தூற்றார் (1)

நல்காமை தூற்றார் எனின் – குறள்:119 10/2

TOP


தூற்றின்கண் (1)

தூற்றின்கண் தூவிய வித்து – திரி:80/4

TOP


தூற்றுங்கால் (1)

தோகை மயில் அன்ன சாயலாய் தூற்றுங்கால்
ஈகை வகையின் இயல்பு – சிறுபஞ்:103/3,4

TOP


தூற்றும் (4)

பல்லவர் தூற்றும் பழி ஆகும் எல்லாம் – நாலடி:15 4/2
பலர் மன்னும் தூற்றும் பழியால் பலருள்ளும் – நாலடி:33 4/2
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் – குறள்:19 8/1
சாலவும் தூற்றும் அலர் – கைந்:44/4

TOP


தூஉம் (1)

போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:315/3

TOP


தூஉய் (2)

பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் – திணை150:10/2
தூஉய் பயின்றாரே துன்பம் துடைக்கிற்பார் – பழ:162/2

TOP


தூஉய்மை (1)

தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது – குறள்:37 4/1

TOP


தூஉயம் (1)

தூஉயம் என்பார் தொழில் – திரி:27/4

TOP