தீ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீ 63
தீக்கு 2
தீங்கு 7
தீங்குறுதல் 1
தீண்டல் 2
தீண்டலான் 1
தீண்டா 4
தீண்டார் 3
தீண்டாவிடுதல் 1
தீண்டு 1
தீதா 1
தீதாய்விடும் 1
தீது 33
தீதுஆயின் 1
தீதுஉரையும் 1
தீதே 3
தீதோ 1
தீம் 16
தீமை 12
தீமைத்தே 2
தீமையால் 1
தீமையான் 1
தீமையும் 1
தீமையையும் 1
தீய 17
தீயரோ 1
தீயவும் 2
தீயவை 8
தீயன 3
தீயார் 2
தீயார்க்கு 1
தீயில் 1
தீயினால் 1
தீயினும் 1
தீயினுள் 1
தீயே 1
தீர் 15
தீர்க்க 1
தீர்க்குதும் 1
தீர்க்கும் 5
தீர்குவர் 1
தீர்த்தம் 4
தீர்த்தல் 7
தீர்த்தலான் 1
தீர்த்தார் 1
தீர்த்தாரே 1
தீர்த்துவிடல் 1
தீர்தல் 1
தீர்தலின் 1
தீர்ந்த 10
தீர்ந்தது 1
தீர்ந்தவர் 1
தீர்ந்தன்று 1
தீர்ந்தார் 2
தீர்ந்தார்மாட்டும் 1
தீர்ந்தாரா 1
தீர்ந்தாரின் 1
தீர்ந்தாரும் 1
தீர்ந்தால் 1
தீர்ந்து 3
தீர்ந்தேம் 1
தீர்ப்பர் 1
தீர்ப்பாரே 1
தீர்ப்பான் 1
தீர்ப்பேம் 1
தீர்வதற்கு 1
தீர்வாம் 1
தீர்விடத்து 1
தீர்வு 3
தீர 14
தீரவும் 1
தீரா 9
தீராது 1
தீராமை 2
தீவாய் 1
தீவினை 3
தீவினையார் 1
தீற்றாதோ 1
தீற்றிய 1
தீற்றினும் 1
தீற்றுபவர் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தீ (63)

கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் – நாலடி:1 5/3
முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் – நாலடி:2 9/3
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் – நாலடி:3 4/3
தீ வளி சென்று சிதைத்த ஆங்கு சான்றாண்மை – நாலடி:18 9/3
தீ இனம் சேர கெடும் – நாலடி:18 9/4
எறி புனம் தீ பட்டக்கால் – நாலடி:18 10/4
சுடுதற்கு மூட்டிய தீ – நாலடி:23 4/4
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம் – நாலடி:23 5/3
பெருகுவது போல தோன்றி வை தீ போல் – நாலடி:24 4/1
தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் – நாலடி:24 10/3
கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே – நாலடி:30 1/3
அறாஅர் சுடுவது ஓர் தீ – நாலடி:31 10/4
தீ புலவர் சேரார் செறிவுடையார் தீ புலவன் – நாலடி:32 2/2
தீ புலவர் சேரார் செறிவுடையார் தீ புலவன் – நாலடி:32 2/2
கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை – நாலடி:34 1/1
தீ தொழிலே கன்றி திரிதந்து எருவை போல் – நாலடி:36 1/3
ஈ பறக்க நொந்தேனும் யானேமன் தீ பறக்க – நாலடி:39 9/2
தீர்தலின் தீ புகுதல் நன்று – நான்மணி:13/4
பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல – கார்40:7/3
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு – திணை150:5/3
தேன் இறுத்த வண்டோடு தீ தா என தேராது – திணை150:102/3
ஒன்றானும் தீ சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின் – குறள்:13 8/1
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – குறள்:14 8/1
தீ உழி உய்த்துவிடும் – குறள்:17 8/2
தீ பால தான் பிறர்கண் செய்யற்க நோய் பால – குறள்:21 6/1
தீ பிணி தீண்டல் அரிது – குறள்:23 7/2
செல்லா தீ வாழ்க்கையவர் – குறள்:33 10/2
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – குறள்:46 10/1
தீ எச்சம் போல தெறும் – குறள்:68 4/2
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள்:70 1/1
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – குறள்:93 9/2
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் – குறள்:95 7/1
தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள் – குறள்:111 4/2
விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள்:116 9/2
பழகினும் பார்ப்பாரை தீ போல் ஒழுகல் – திரி:42/2
செம் தீ முதல்வர் அறம் நினைந்து வாழ்தலும் – திரி:98/1
எச்சிலார் தீண்டார் பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் – ஆசாரக்:5/1
தேவர் வழிபாடு தீ கனா வாலாமை – ஆசாரக்:10/1
இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க – ஆசாரக்:46/4
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை – ஆசாரக்:59/2
தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய் – பழ:27/1
தீ மாற்றத்தாலே பகைப்படுத்திட்டு ஏமாப்ப – பழ:28/2
தீ இல்லை ஊட்டும் திறம் – பழ:45/4
தீ நாள் திரு உடையார்க்கு இல் – பழ:84/4
உண்ட இல் தீ இடுமாறு – பழ:133/4
தீ நாய் எடுப்புமாம் எண்கு – பழ:139/4
தீ பால் வினையினை தீரவும் அஞ்சாராய் – பழ:193/1
மா வினை மாண பொதிகிற்பார் தீ வினை – பழ:238/2
மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் – பழ:285/2
நல் யாண்டும் தீ யாண்டும் இல் – பழ:290/4
வெந்நீரும் ஆடாதார் தீ – பழ:293/4
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று – பழ:336/4
பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீ பெண் கிளைமை – சிறுபஞ்:23/3
திறவது தீ பெண் தொழில் – சிறுபஞ்:23/4
தீ சொல்லே காமின் வரும் காலன் திண்ணிதே – சிறுபஞ்:24/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1
குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட – சிறுபஞ்:102/2
வாயா வழக்கின் தீ வழக்கு இல்லை – முது:6 4/1
மறையில் செவி இலன் தீ சொற்கண் மூங்கை – ஏலாதி:19/3
சேர்ந்தால் பகை பழி தீ சொல்லே சாக்காடே – ஏலாதி:25/3
வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் – ஏலாதி:27/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி – ஏலாதி:29/2
பொரு தீ என வெருளும் பொன் நேர் நிறத்தாய் – கைந்:26/3

TOP


தீக்கு (2)

ஊருள் எழுந்த உரு கெழு செம் தீக்கு
நீருள் குளித்தும் உயல் ஆகும் நீருள் – நாலடி:9 10/1,2
முளி புல்லும் கானமும் சேரார் தீக்கு ஊட்டார் – ஆசாரக்:56/1

TOP


தீங்கு (7)

தாம் செய்வது அல்லால் தவற்றினால் தீங்கு ஊக்கல் – நாலடி:7 9/3
இல் இருந்து தீங்கு ஒழுகுவாள் – நான்மணி:82/4
தெற்றெனவு இன்றி தெளிந்தாரை தீங்கு ஊக்கா – இனிய40:32/3
தீங்கு குறித்தமையான் – குறள்:83 7/2
தேவர்க்கு மக்கட்கு என வேண்டா தீங்கு உரைக்கும் – பழ:152/3
தேவரேஆயினும் தீங்கு ஓர்ப்பர் பாவை – பழ:179/2
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த – சிறுபஞ்:14/2

TOP


தீங்குறுதல் (1)

திங்களும் தீங்குறுதல் காண்டுமால் பொங்கி – பழ:15/2

TOP


தீண்டல் (2)

மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் – குறள்:7 5/1
தீ பிணி தீண்டல் அரிது – குறள்:23 7/2

TOP


தீண்டலான் (1)

உறுதொறு உயிர் தளிர்ப்ப தீண்டலான் பேதைக்கு – குறள்:111 6/1

TOP


தீண்டா (4)

எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா – குறள்:7 2/1
திட்பத்தால் தீண்டா பொருள் – ஆசாரக்:5/3
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின் – ஆசாரக்:42/1
தீண்டா விடுதல் அரிது – பழ:62/4

TOP


தீண்டார் (3)

எச்சிலார் தீண்டார் பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் – ஆசாரக்:5/1
தலை உரைத்த எண்ணெயால் எ உறுப்பும் தீண்டார்
பிறர் உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார் செருப்பு – ஆசாரக்:12/1,2
பிறர் உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார் செருப்பு – ஆசாரக்:12/2

TOP


தீண்டாவிடுதல் (1)

தீண்டாவிடுதல் அரிது – நாலடி:11 9/4

TOP


தீண்டு (1)

மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு
கையார் பிரிவித்தல் காண் – திணை150:5/3,4

TOP


தீதா (1)

தெரியாதார் சொல்லும் திறன் இன்மை தீதா
பரியார் பயன் இன்மை செய்து பெரியார் சொல் – பழ:310/1,2

TOP


தீதாய்விடும் (1)

எழுநூறும் தீதாய்விடும் – நாலடி:36 7/4

TOP


தீது (33)

தீர்விடத்து நிற்குமாம் தீது – நாலடி:6 1/4
ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் – நாலடி:8 3/2
ஏதிலார் செய்தது இறப்பவே தீது எனினும் – நாலடி:23 8/1
இனம் தீது எனினும் இயல்பு உடையார் கேண்மை – நாலடி:25 4/3
மனம் தீது ஆம் பக்கம் அரிது – நாலடி:25 4/4
திரிதரும் காலத்து தீது இலிரோ என்பர் – நாலடி:29 4/3
திரு ஒக்கும் தீது இல் ஒழுக்கம் பெரிய – நான்மணி:6/1
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல் – நான்மணி:47/2
எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை – நான்மணி:92/1
கல்லா வளரவிடல் தீது நல்லார் – நான்மணி:92/2
நலம் தீது நாண் அற்று நிற்பின் குலம் தீது – நான்மணி:92/3
நலம் தீது நாண் அற்று நிற்பின் குலம் தீது
கொள்கை அழிந்தக்கடை – நான்மணி:92/3,4
தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு – குறள்:19 10/2
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது – குறள்:20 2/2
நல்லாறு எனினும் கொளல் தீது மேல் உலகம் – குறள்:23 2/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – குறள்:31 2/1
சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரீஇ – குறள்:43 2/1
தீது இன்றி வந்த பொருள் – குறள்:76 4/2
வேதம் கரைகண்ட பார்ப்பானும் தீது இகந்து – திரி:70/2
முது நெய் தீது ஆகலோ இல் – பழ:70/4
இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு – பழ:84/1
தெற்ற ஒருவரை தீது உரை கண்டக்கால் – பழ:114/1
திருத்தலும் ஆகாது தீது ஆம் அதுவே – பழ:187/3
இரந்து ஊட்கு பன்மையோ தீது – பழ:240/4
கதம் நன்று சான்றாண்மை தீது கழிய – சிறுபஞ்:15/1
கொல்லாமை நன்று கொலை தீது எழுத்தினை – சிறுபஞ்:49/1
கல்லாமை தீது கதம் தீது நல்லார் – சிறுபஞ்:49/2
கல்லாமை தீது கதம் தீது நல்லார் – சிறுபஞ்:49/2
எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின் – சிறுபஞ்:50/2
ஏலாமை நன்று ஈதல் தீது பண்பு இல்லார்க்கு – சிறுபஞ்:59/1
நன்று தவம் நனி செய்தல் தீது என்பாரை – சிறுபஞ்:59/3
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே – சிறுபஞ்:97/3
ஈவது நன்று தீது ஈயாமை நல்லவர் – சிறுபஞ்:99/1

TOP


தீதுஆயின் (1)

எழுநூறு நன்றி செய்து ஒன்று தீதுஆயின்
எழுநூறும் தீதாய்விடும் – நாலடி:36 7/3,4

TOP


தீதுஉரையும் (1)

நாடாதே தீதுஉரையும் நஞ்சு – சிறுபஞ்:11/4

TOP


தீதே (3)

அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை – குறள்:19 2/1,2
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை – குறள்:29 2/1
இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த – குறள்:54 1/1

TOP


தீதோ (1)

நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ
அரிமா பிழைப்ப எய்த கோல் – நாலடி:16 2/3,4

TOP


தீம் (16)

தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி – நாலடி:20 9/1
தீம் சுவை யாதும் திரியாதாம் ஆங்கே – நாலடி:25 4/2
திருவில் விலங்கு ஊன்றி தீம் பெயல் தாழ – கார்40:1/2
இரு நிலம் தீம் பெயல் தாழ விரை நாற – கார்40:30/2
வல்லார் உளம் மகிழ தீம் தமிழை வார்க்குமே – கார்40:41/3
மன்ற பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – ஐந்70:4/1
பிரைசம் கொள வீழ்ந்த தீம் தேன் இறாஅல் – ஐந்70:10/1
தெரி ஆ இன நிரை தீம் பால் பிலிற்ற – திணை50:30/2
தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும் – திணை50:40/2
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/3
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக – திணை150:112/1
பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ – பழ:16/3
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் – பழ:268/2
தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து – பழ:371/3
தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் – கைந்:4/2
தெரிவிலர் தீம் குழல் ஊதும் பொழுதால் – கைந்:35/2

TOP


தீமை (12)

பெரு வரை நாட பெரியார்கண் தீமை
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை – நாலடி:19 6/1,2
தீமை எடுத்து உரைக்கும் திண் அறிவு இல்லாதார் – நாலடி:23 7/3
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் – நான்மணி:45/3
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா – இன்னா40:24/2
தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் – குறள்:15 3/2
தீமை இலாத சொலல் – குறள்:30 1/2
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை
சொல்லா நலத்தது சால்பு – குறள்:99 4/1,2
வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை
மனத்தினும் வாயினும் சொல்லாமை மூன்றும் – திரி:78/2,3
திருந்தாய் நீ ஆர்வத்தை தீமை உடையார் – பழ:9/1
தாம் தீயார் தம் தீமை தேற்றாரால் ஆம்பல் – பழ:174/2
தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும் – பழ:247/1
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண் – பழ:247/2

TOP


தீமைத்தே (2)

தேரின் மா கால் ஆழும் தீமைத்தே ஓர் இலோர் – திணை150:54/2
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர் கைவிடல் – குறள்:45 10/1,2

TOP


தீமையால் (1)

கலம் தீமையால் திரிந்த அற்று – குறள்:100 10/2

TOP


தீமையான் (1)

தாமே தமியர் புகல் வேண்டா தீமையான்
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன் – பழ:190/2,3

TOP


தீமையும் (1)

நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த – குறள்:52 1/1

TOP


தீமையையும் (1)

தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும்
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண் – பழ:247/1,2

TOP


தீய (17)

வேண்டார்மன் தீய விழைபமன் நல்லவை – நாலடி:11 9/2
ஏதிலார் இற்கண் குருடன் ஆய் தீய
புறங்கூற்றின் மூங்கை ஆய் நிற்பானேல் யாதும் – நாலடி:16 8/2,3
நல்ல குலம் என்றும் தீய குலம் என்றும் – நாலடி:20 5/1
இறப்பவே தீய செயினும் தன் நட்டார் – நாலடி:23 3/1
சாயினும் தோன்றா கரப்பு சொல் தீய
பரப்பு சொல் சான்றோர் வாய் தோன்றா கரப்பு சொல் – நான்மணி:95/2,3
பெரியார்க்கு தீய செயல் – இன்னா40:26/4
ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயால் சொலல் – குறள்:14 9/1,2
தீயவை தீய பயத்தலான் தீயவை – குறள்:21 2/1
அறிவினுள் எல்லாம் தலை என்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல் – குறள்:21 3/1,2
இல் அதனின் தீய பிற – குறள்:31 2/2
மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும் – குறள்:31 3/1,2
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய
பகையும் உளவோ பிற – குறள்:31 4/1,2
நல்லவை எல்லாஅம் தீய ஆம் தீயவும் – குறள்:38 5/1
சொல்லிய நல்லவும் தீய ஆம் எல்லாம் – பழ:3/2
யாம் தீய செய்த மலை மறைத்தது என்று எண்ணி – பழ:174/1
செயல் வேண்டா நல்லவை செய்விக்கும் தீய
செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன் – பழ:357/1,2
நல்ல வெளிப்படுத்து தீய மறந்து ஒழிந்து – சிறுபஞ்:55/1

TOP


தீயரோ (1)

செம்மை பகை கொண்டு சேராதார் தீயரோ
மைம்மைப்பின் நன்று குருடு – பழ:188/3,4

TOP


தீயவும் (2)

நல்லவை எல்லாஅம் தீய ஆம் தீயவும்
நல்ல ஆம் செல்வம் செயற்கு – குறள்:38 5/1,2
நல்லவும் தீயவும் நாடி பிறர் உரைக்கும் – பழ:104/1

TOP


தீயவை (8)

ஒருவுமின் தீயவை ஒல்லும் வகையால் – நாலடி:4 6/3
நல்லவை செய்யின் இயல்பு ஆகும் தீயவை
பல்லவர் தூற்றும் பழி ஆகும் எல்லாம் – நாலடி:15 4/1,2
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா – குறள்:7 2/1
தீயவை தீய பயத்தலான் தீயவை – குறள்:21 2/1
தீயவை தீய பயத்தலான் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப்படும் – குறள்:21 2/1,2
இலன் என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் – குறள்:21 5/1
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை – குறள்:21 8/1
விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல் – பழ:211/2

TOP


தீயன (3)

பாய்வதே போலும் துறைவ கேள் தீயன
ஆவதே போன்று கெடும் – பழ:173/3,4
தீயன அல்ல செயினும் திறல் வேந்தன் – பழ:234/1
பொய்யான் புலாலொடு கள் போக்கி தீயன
செய்யான் சிறியார் இனம் சேரான் வையான் – ஏலாதி:14/1,2

TOP


தீயார் (2)

வெறுமின் வினை தீயார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:18 2/3
தாம் தீயார் தம் தீமை தேற்றாரால் ஆம்பல் – பழ:174/2

TOP


தீயார்க்கு (1)

பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் – ஏலாதி:57/2

TOP


தீயில் (1)

நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ – குறள்:126 10/1

TOP


தீயினால் (1)

தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே – குறள்:13 9/1

TOP


தீயினும் (1)

தீயினும் அஞ்சப்படும் – குறள்:21 2/2

TOP


தீயினுள் (1)

பகல் பெய்யார் தீயினுள் நீர் – ஆசாரக்:33/2

TOP


தீயே (1)

உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ – நாலடி:30 8/3

TOP


தீர் (15)

துகள் தீர் பெரும் செல்வம் தோன்றியக்கால் தொட்டு – நாலடி:1 2/1
மை தீர் பசும் பொன் மேல் மாண்ட மணி அழுத்தி – நாலடி:35 7/1
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் – கார்40:12/2
நொந்த ஒருத்திக்கு நோய் தீர் மருந்து ஆகி – கார்40:40/2
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ – திணை50:24/1
பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க – குறள்:1 6/1
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் – ஆசாரக்:38/2
இனியாரை உற்ற இடர் தீர் உபாயம் – பழ:236/1
வடு தீர் பகல்வாய் உறையே வடு தீரா – சிறுபஞ்:67/2
மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான் – சிறுபஞ்:106/3
உறு பஞ்ச மூலம் தீர் மாரி போல் கூறீர் – சிறுபஞ்:107/3
பொய் தீர் புலவர் பொருள் புரிந்து ஆராய்ந்த – ஏலாதி:66/1
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர் – ஏலாதி:66/2
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர்
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று – ஏலாதி:66/2,3
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் – கைந்:6/3

TOP


தீர்க்க (1)

நனி நிற்ப செய்தவர் நண்பு எலாம் தீர்க்க
தனி மரம் காடு ஆவது இல் – பழ:390/3,4

TOP


தீர்க்குதும் (1)

எண்ணார்க்கு கண்ணோட்டம் தீர்க்குதும் என்று எண்ணி – ஐந்70:53/2

TOP


தீர்க்கும் (5)

செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார் – நாலடி:5 10/2
எவ்வ நோய் தீர்க்கும் மருந்து – குறள்:125 1/2
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து – குறள்:128 5/2
புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே – பழ:262/3
தீர்க்கும் வாய் தேர்ந்து பசி உண்டி நீக்குவான் – ஏலாதி:40/3

TOP


தீர்குவர் (1)

திருந்திழாய் காதலர் தீர்குவர் அல்லர் – கார்40:15/1

TOP


தீர்த்தம் (4)

பேரும் பிறிது ஆகி தீர்த்தம் ஆம் ஓரும் – நாலடி:18 5/2
புல் பைங்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழி தீர்த்தம்
தேவகுலம் நிழல் ஆன் நிலை வெண்பலி என்று – ஆசாரக்:32/1,2
உள்ளத்தில் தீர்த்தம் இவை உளவாக பெற்றால் – பழ:401/3
வெள்ளத்தில் தீர்த்தம் மிகை – பழ:401/4

TOP


தீர்த்தல் (7)

அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் – குறள்:23 6/1
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் – பழ:167/2
இடர் தீர்த்தல் எள்ளாமை கீழினம் சேராமை – ஏலாதி:4/1
படர் தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின் நடை தீர்த்தல் – ஏலாதி:4/2
படர் தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின் நடை தீர்த்தல்
கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் – ஏலாதி:4/2,3
இல்லார்க்கு இடர் தீர்த்தல் நன்று – ஏலாதி:15/4
நால் கதியும் துன்பம் நவை தீர்த்தல் வேண்டுவான் – ஏலாதி:77/1

TOP


தீர்த்தலான் (1)

ஞெண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் விண் தோயும் – பழ:111/2

TOP


தீர்த்தார் (1)

ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய் – ஏலாதி:57/3

TOP


தீர்த்தாரே (1)

வரு நோய்கள் முன் நாளில் தீர்த்தாரே இ நாள் – சிறுபஞ்:74/3

TOP


தீர்த்துவிடல் (1)

அயல் வளி தீர்த்துவிடல் – பழ:124/4

TOP


தீர்தல் (1)

அறை ஆர் அணி வளையாய் தீர்தல் உறுவார் – பழ:88/3

TOP


தீர்தலின் (1)

தீர்தலின் தீ புகுதல் நன்று – நான்மணி:13/4

TOP


தீர்ந்த (10)

குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த
கண்ணரா செய்வது கற்பு – நான்மணி:22/3,4
செய்யது போர்த்தாள் போல் செவ்வந்தாள் பொய் தீர்ந்த
பூம் தார் முரசின் பொரு புனல் நீர் நாடன் – கள40:32/2,3
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த – குறள்:20 9/1
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த
மாசு அறு காட்சியவர் – குறள்:20 9/1,2
பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின் – குறள்:30 2/1,2
வஞ்சத்தின் தீர்ந்த பொருள் – திரி:43/4
திறவதின் தீர்ந்த பொருள் – திரி:72/4
தொல் வரவின் தீர்ந்த தொழில் – ஆசாரக்:56/5
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த
விரகர்கட்கு எல்லாம் வெறுப்பனவே செய்யும் – பழ:27/2,3
உகிர் வனப்பும் காதின் வனப்பும் செயிர் தீர்ந்த
பல்லின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல நூற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:35/2,3

TOP


தீர்ந்தது (1)

பொன் அம் பசலையும் தீர்ந்தது பூங்கொடி – கைந்:60/1

TOP


தீர்ந்தவர் (1)

ஊனமே தீர்ந்தவர் ஓத்து – ஏலாதி:61/4

TOP


தீர்ந்தன்று (1)

தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு – குறள்:62 2/2

TOP


தீர்ந்தார் (2)

செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார்
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் – நாலடி:5 10/2,3
திரிவு இன்றி தீர்ந்தார் போல் சொல்லி அவருள் – பழ:10/2

TOP


தீர்ந்தார்மாட்டும் (1)

பொறுப்பர் என்று எண்ணி புரை தீர்ந்தார்மாட்டும்
வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் வெறுத்த பின் – நாலடி:17 1/1,2

TOP


தீர்ந்தாரா (1)

தீர்ந்தாரா கொண்டு தெளியினும் தேர்ந்தவர்க்கு – பழ:213/2

TOP


தீர்ந்தாரின் (1)

தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு – குறள்:62 2/2

TOP


தீர்ந்தாரும் (1)

பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் – குறள்:17 10/2

TOP


தீர்ந்தால் (1)

தீர்ந்தால் போல் தீரா வரும் – ஏலாதி:25/4

TOP


தீர்ந்து (3)

புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/2
பிணி நிறம் தீர்ந்து பெரும் பணை தோள் வீங்க – திணை50:9/1
உடன்படான் கொல்லான் உடன்றார் நோய் தீர்ந்து
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட – ஏலாதி:8/1,2

TOP


தீர்ந்தேம் (1)

தீர்ந்தேம் என கருதி தேற்றாது ஒழுகி தாம் – பழ:386/1

TOP


தீர்ப்பர் (1)

தெற்ற பரிந்து ஒருவர் தீர்ப்பர் எனப்பட்டார்க்கு – பழ:88/1

TOP


தீர்ப்பாரே (1)

தொலை மக்கள் துன்பம் தீர்ப்பாரே யார்மாட்டும் – நாலடி:21 5/3

TOP


தீர்ப்பான் (1)

உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று – குறள்:95 10/1

TOP


தீர்ப்பேம் (1)

தீர்ப்பேம் யாம் என்று உணரும் திண் அறிவாளரை – நாலடி:3 7/3

TOP


தீர்வதற்கு (1)

தன்னையே தான் இரப்ப தீர்வதற்கு என்னைகொல் – நாலடி:31 6/2

TOP


தீர்வாம் (1)

இன்மை இடும்பை இரந்து தீர்வாம் என்னும் – குறள்:107 3/1

TOP


தீர்விடத்து (1)

தீர்விடத்து நிற்குமாம் தீது – நாலடி:6 1/4

TOP


தீர்வு (3)

கருமமே கல்லார்கண் தீர்வு – நாலடி:13 9/4
திருவும் தீர்வு இன்றேல் இனிது – இனிய40:12/4
கைவாய் பொருள் பெறினும் கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே – இனிய40:25/2

TOP


தீர (14)

வசை தீர எண்ணுவர் சான்றோர் விசையின் – நாலடி:16 2/2
உலகு அறிய தீர கலப்பினும் நில்லா – நாலடி:21 4/1
வீங்கிய மென் தோள் கவினி பிணி தீர
பாங்கத்து பல்லி படும் – ஐந்70:41/3,4
காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின் – ஐந்70:52/1
அல்லாத என்னையும் தீர மற்று ஐயன்மார் – திணை150:88/1
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி – குறள்:35 8/1
இருள் தீர எண்ணி செயல் – குறள்:68 5/2
குருடன் மனையாள் அழகும் இருள் தீர
கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துரையும் பற்றிய – திரி:53/1,2
குறையுடையார் தீர மறவார் நிறை உவா – ஆசாரக்:17/2
கொண்ட வகையால் குறை தீர நோக்கியக்கால் – பழ:133/2
சுரத்திடை தீர பெயல் – பழ:169/4
தொடுத்த பெரும் புலவன் சொல் குறை தீர
அடுத்தர என்றாற்கு வாழியரோ என்றான் – பழ:316/1,2
பேதுறவு தீர பெருக்க தலையளித்து – பழ:360/1
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர
கூறப்படும் குணத்தான் கூர் வேல் வல் வேந்தனால் – சிறுபஞ்:57/2,3

TOP


தீரவும் (1)

தீ பால் வினையினை தீரவும் அஞ்சாராய் – பழ:193/1

TOP


தீரா (9)

குழவியிடத்தே துறந்தார் புரை தீரா
மன்னா இளமை மகிழ்ந்தாரே கோல் ஊன்றி – நாலடி:2 1/2,3
தொல் வலியின் தீரா துளங்கினவாய் மெல்ல – கள40:21/3
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 8/2
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 10/2
உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால் – குறள்:121 1/1
ஆசாரக்கோவை என தொகுத்தான் தீரா
திரு வாயில் ஆய திறல் வண் கயத்தூர் – ஆசாரக்:101/4,5
ஒடி எறிய தீரா பகை – பழ:387/4
வடு தீர் பகல்வாய் உறையே வடு தீரா
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் – சிறுபஞ்:67/2,3
தீர்ந்தால் போல் தீரா வரும் – ஏலாதி:25/4

TOP


தீராது (1)

வியன் உலகில் வெள்ளாடு தன் வளி தீராது
அயல் வளி தீர்த்துவிடல் – பழ:124/3,4

TOP


தீராமை (2)

எண் ஒக்கும் சான்றோர் மரீஇயாரின் தீராமை
புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய – நான்மணி:98/1,2
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு – குறள்:49 2/2

TOP


தீவாய் (1)

தீவாய் குருதி இழிதலால் செம் தலை – கள40:12/2

TOP


தீவினை (3)

தீவினை என்னும் செருக்கு – குறள்:21 1/2
துன்னற்க தீவினை பால் – குறள்:21 9/2
தீவினை செய்யான் எனின் – குறள்:21 10/2

TOP


தீவினையார் (1)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – குறள்:21 1/1

TOP


தீற்றாதோ (1)

கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ
நாய் நட்டால் நல்ல முயல் – பழ:14/3,4

TOP


தீற்றிய (1)

மூரியை தீற்றிய புல் – பழ:396/4

TOP


தீற்றினும் (1)

கொய் புல் கொடுத்து குறைத்து என்றும் தீற்றினும்
வையம் பூண்கல்லா சிறு குண்டை ஐய கேள் – நாலடி:35 10/1,2

TOP


தீற்றுபவர் (1)

இட்டிகை தீற்றுபவர் – பழ:158/4

TOP