டொ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

டொண் 3

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


டொண் (3)

டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை – நாலடி:3 5/4
டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை – நாலடி:3 5/4
டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை – நாலடி:3 5/4

TOP