சோ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சோக 1
சோகம் 1
சோகாப்பர் 1
சோதிடமும் 1
சோபாலிகை 1
சோர் 1
சோர்கின்ற 1
சோர்தல் 1
சோர்ந்த 2
சோர்ந்து 2
சோர்விலாதாரோ 1
சோர்வு 21
சோர்வுபடும் 1
சோர்வும் 2
சோர 4
சோரவிடல் 1
சோரா 2
சோராமை 1
சோரார் 1
சோரினும் 1
சோரும் 4
சோலை 12
சோவின் 1
சோழன் 2
சோற்றான் 1
சோற்றின் 2
சோற்று 2
சோறு 4
சோறும் 1
சோறேஆயினும் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சோக (1)

சோகம் படும் சூதே சொல்வன்மை சோக
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/2,3

TOP


சோகம் (1)

சோகம் படும் சூதே சொல்வன்மை சோக – ஏலாதி:18/2

TOP


சோகாப்பர் (1)

சோகாப்பர் சொல் இழுக்கு பட்டு – குறள்:13 7/2

TOP


சோதிடமும் (1)

சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் – நாலடி:6 2/3

TOP


சோபாலிகை (1)

சுள்ளி சுனை நீலம் சோபாலிகை செயலை – திணை150:2/1

TOP


சோர் (1)

உறை சோர் பழம் கூரை சேர்ந்து ஒழுகல் இன்னா – இன்னா40:5/2

TOP


சோர்கின்ற (1)

முலையொடு சோர்கின்ற பொன் வண்ணம் அன்னோ – திணை50:19/3

TOP


சோர்தல் (1)

சூதரை சோர்தல் இனிது – இனிய40:23/4

TOP


சோர்ந்த (2)

சொல் தளர்ந்து கோல் ஊன்றி சோர்ந்த நடையினர் ஆய் – நாலடி:2 3/1
கன்று உள்ளி சோர்ந்த பால் கால் ஒற்றி தாமரை பூ – திணை150:138/1

TOP


சோர்ந்து (2)

சுடர் இலங்கு எஃகம் எறிய சோர்ந்து உக்க – கள40:34/2
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் – திணை50:8/3

TOP


சோர்விலாதாரோ (1)

சொல் சோர்விலாதாரோ இல் – பழ:94/4

TOP


சோர்வு (21)

சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் – நாலடி:15 5/2
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி – நாலடி:26 6/1
வறன் உழக்கும் பைம் கூழ்க்கு வான் சோர்வு இனிதே – இனிய40:15/2
சொல்லுங்கால் சோர்வு இன்றி சொல்லுதல் மாண்பு இனிதே – இனிய40:34/2
சொல்லும் அவர் வண்ணம் சோர்வு – திணை50:38/4
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – குறள்:6 6/2
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு – குறள்:54 1/2
என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று – குறள்:59 6/2
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு – குறள்:65 2/2
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள்:65 7/1
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு – குறள்:93 10/2
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – குறள்:105 4/2
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – குறள்:105 6/2
சொல்லுங்கால் சோர்வு படுதலால் நல்லாய் – பழ:2/2
சொல்லொடு ஒருப்படார் சோர்வு இன்றி மாறுபவே – பழ:193/3
சொல்தொறும் சோர்வு படுதலால் சோர்வு இன்றி – பழ:332/1
சொல்தொறும் சோர்வு படுதலால் சோர்வு இன்றி – பழ:332/1
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப – முது:2 9/1
கள் உண்போன் சோர்வு இன்மை பொய் – முது:7 3/1
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று – ஏலாதி:66/3
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல – ஏலாதி:81/2

TOP


சோர்வுபடும் (1)

சொல்லாட சோர்வுபடும் – குறள்:41 5/2

TOP


சோர்வும் (2)

சொற்சோர்வு உடைமையின் எ சோர்வும் அறிப – முது:2 8/1
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப – முது:2 9/1

TOP


சோர (4)

சொல் ஞானம் சோர விடல் – நாலடி:32 1/4
நல் வளை சோர நடந்து – ஐந்70:62/4
சோர பொதியாதவாறு – பழ:131/4
சோர கையன் சொல்மலை அல்லன் – முது:5 4/1

TOP


சோரவிடல் (1)

சொல்லாடார் சோரவிடல் – குறள்:82 8/2

TOP


சோரா (2)

வாய் சோரா வன்கணவன் – குறள்:69 9/2
சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப – முது:2 3/1

TOP


சோராமை (1)

சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் – ஏலாதி:15/3

TOP


சோரார் (1)

சோரார் உணர்வு உடையார் – ஆசாரக்:32/4

TOP


சோரினும் (1)

மேல் ஆறு மேல் உறை சோரினும் மேலாய – நாலடி:39 3/2

TOP


சோரும் (4)

வளையோடு சோரும் என் தோள் – திணை50:19/4
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் – குறள்:85 7/1
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – குறள்:124 4/1
குறங்கு அறுப்ப சோரும் குடர் – பழ:100/4

TOP


சோலை (12)

பனி படு சோலை பயன் மரம் எல்லாம் – நாலடி:2 7/1
சந்தன நீள் சோலை சாரல் மலை நாட – நாலடி:24 4/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட – ஐந்50:17/1
கயம் திகழ் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:5/3
பொன் இணர் வேங்கை கமழும் நளிர் சோலை
நல் மலை நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு – ஐந்70:6/1,2
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ – ஐந்70:8/3
சுரும்பு இமிர் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:12/3
அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல் – ஐந்70:14/3
வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு – திணை50:18/2
மரம் பயில் சோலை மலை நாட என்றும் – பழ:58/3
மஞ்சு சூழ் சோலை மலை நாட யார்க்கானும் – பழ:254/3
மரையா உகளும் மரம் பயில் சோலை
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும் – கைந்:6/1,2

TOP


சோவின் (1)

ஆன் நிரை தாங்கிய குன்று எடுத்தான் சோவின்
அருமை அழித்த மகன் – நான்மணி:0/7,8

TOP


சோழன் (2)

சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை – பழ:21/3
சுடப்பட்டு உயிர் உய்ந்த சோழன் மகனும் – பழ:105/1

TOP


சோற்றான் (1)

சோற்றான் வீறு எய்தும் குடி – நான்மணி:69/4

TOP


சோற்றின் (2)

கவ்வி தோல் தின்னும் குணுங்கர் நாய் பால் சோற்றின்
செவ்வி கொளல் தேற்றாத ஆங்கு – நாலடி:33 2/3,4
நெய் இலா பால் சோற்றின் நேர் – நாலடி:34 3/4

TOP


சோற்று (2)

சோற்று உள்ளும் வீழும் கறி – பழ:150/4
சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம் – ஏலாதி:48/2

TOP


சோறு (4)

கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை – நாலடி:20 10/2
சோறு என்று கூழை மதிப்பானும் ஊறிய – திரி:48/2
காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு – பழ:315/4
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/4

TOP


சோறும் (1)

புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால் – நாலடி:30 3/3

TOP


சோறேஆயினும் (1)

குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார் – நாலடி:22 7/3

TOP