சூ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சூட்டினீர் 1
சூட்டு 1
சூடார் 1
சூடி 7
சூடினும் 1
சூடு 1
சூடும் 1
சூடே 1
சூத்திரம் 2
சூதர் 1
சூதர்க்கும் 1
சூதரை 1
சூதனும் 1
சூதின் 1
சூதின்கண் 2
சூதினை 1
சூது 8
சூதே 2
சூரல் 1
சூல் 4
சூலாமை 1
சூலார் 1
சூலி 1
சூலின் 1
சூழ் 19
சூழ்க 1
சூழ்ச்சி 2
சூழ்தல் 1
சூழ்ந்த 3
சூழ்ந்தவன் 1
சூழ்ந்து 3
சூழ்ந்தும் 1
சூழ்ந்துவிடும் 1
சூழ்வது 1
சூழ்வார் 2
சூழ்வாரை 1
சூழ்வான் 1
சூழ 2
சூழற்க 1
சூழா 1
சூழாது 3
சூழாமல் 1
சூழின் 1
சூழினும் 1
சூழும் 2
சூள் 1
சூளின் 1
சூன்றிட்டு 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சூட்டினீர் (1)

காட்டிய சூட்டினீர் என்று – குறள்:132 3/2

TOP


சூட்டு (1)

சூட்டு அறுத்து வாயில் இடல் – பழ:329/4

TOP


சூடார் (1)

தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார்
பசு கொடுப்பின் பார்ப்பார் கை கொள்ளாரே என்றும் – ஆசாரக்:90/1,2

TOP


சூடி (7)

தக்கோலம் தின்று தலை நிறைய பூ சூடி
பொய் கோலம் செய்ய ஒழியுமே எக்காலும் – நாலடி:5 3/1,2
எருமை எழில் ஏறு எறி பவர் சூடி
செரு மிகு மள்ளரின் செம்மாக்கும் செவ்வி – கார்40:31/2,3
கரும் குரல் நொச்சி பசும் தழை சூடி
இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை – கார்40:39/2,3
குருந்து அலை வான் படலை சூடி சுரும்பு ஆர்ப்ப – ஐந்70:28/1
சிரத்தையால் செங்கழுநீர் சூடி பரத்தை – திணை150:144/2
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி
தவளையும் மேற்கொண்டு வரும் – திணை150:147/3,4
நெல் போர்பு சூடி வரும் – திணை150:148/4

TOP


சூடினும் (1)

கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை – குறள்:132 3/1

TOP


சூடு (1)

நரை ஆன் புறத்து இட்ட சூடு – பழ:48/4

TOP


சூடும் (1)

கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் – நாலடி:27 2/2

TOP


சூடே (1)

கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை – நாலடி:19 6/2

TOP


சூத்திரம் (2)

பெற்றதாம் பேதை ஓர் சூத்திரம் மற்று அதனை – நாலடி:32 4/2
சூத்திரம் செய்தலின் கள்வன் ஆதல் அறிப – முது:2 7/1

TOP


சூதர் (1)

சூதர் கழகம் அரவர் அறா களம் – ஆசாரக்:98/1

TOP


சூதர்க்கும் (1)

ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்கொல் – குறள்:94 2/1

TOP


சூதரை (1)

சூதரை சோர்தல் இனிது – இனிய40:23/4

TOP


சூதனும் (1)

நாள் கழகம் பார்க்கும் நயம் இலா சூதனும்
வாசி கொண்டு ஒண் பொருள் செய்வானும் இ மூவர் – திரி:81/2,3

TOP


சூதின் (1)

சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின்
வறுமை தருவது ஒன்று இல் – குறள்:94 4/1,2

TOP


சூதின்கண் (2)

பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் – திரி:39/3
ஒக்கும் வகையால் உடன் பொரும் சூதின்கண்
பக்கத்து ஒருவன் ஒருவன்பால் பட்டிருக்கும் – பழ:260/1,2

TOP


சூதினை (1)

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் – குறள்:94 1/1

TOP


சூது (8)

நட்ட கவற்றினால் சூது – இன்னா40:25/4
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – குறள்:94 6/1
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது – குறள்:94 8/2
பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு – ஆசாரக்:37/1
கள்ளான் சூது என்றும் கழுமான் கரியாரை – சிறுபஞ்:19/1
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் – சிறுபஞ்:26/3
கொலை களம் வார் குத்து சூது ஆடும் எல்லை – ஏலாதி:12/1
சூது உவவான் பேரான் சுலா உரையான் யார்திறத்தும் – ஏலாதி:43/1

TOP


சூதே (2)

இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் – குறள்:94 10/1
சோகம் படும் சூதே சொல்வன்மை சோக – ஏலாதி:18/2

TOP


சூரல் (1)

சூரல் புறவின் அணில் பிளிற்றும் சூழ் படப்பை – ஐந்70:35/1

TOP


சூல் (4)

கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி – கார்40:33/1
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி – திணை150:10/1
ஈன்று எடுத்தல் சூல் புறஞ்செய்தல் குழவியை – சிறுபஞ்:70/1
ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற – சிறுபஞ்:70/2

TOP


சூலாமை (1)

சூலாமை சூலின் படும் துன்பம் ஈன்ற பின் – சிறுபஞ்:73/1

TOP


சூலார் (1)

ஈன்றார் ஈன்கால் தளர்வார் சூலார் குழவிகள் – ஏலாதி:55/1

TOP


சூலி (1)

பீலி பரப்பி மயில் ஆல சூலி
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/2,3

TOP


சூலின் (1)

சூலாமை சூலின் படும் துன்பம் ஈன்ற பின் – சிறுபஞ்:73/1

TOP


சூழ் (19)

அறை கடல் சூழ் வையம் நக – நாலடி:23 10/4
புணர் கடல் சூழ் வையத்து புண்ணியமோ வேறே – நாலடி:27 4/1
பாய் திரை சூழ் வையம் பயப்பினும் இன்னாதே – நாலடி:34 9/3
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் – நாலடி:40 2/1
கரும் கடல் மேய்ந்த கமம் சூழ் எழிலி – கார்40:37/1
கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் – ஐந்70:30/2
சூரல் புறவின் அணில் பிளிற்றும் சூழ் படப்பை – ஐந்70:35/1
முள் உடை மூங்கில் பிணங்கிய சூழ் படப்பை – ஐந்70:36/1
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் – திணை50:10/2
கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான் – திணை50:41/2
வில்லார் விழவினும் வேல் ஆழி சூழ் உலகில் – திணை150:62/1
சுவர்க்கத்து உளராயின் சூழ் – திணை150:62/4
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப – பழ:68/3
மஞ்சு சூழ் சோலை மலை நாட யார்க்கானும் – பழ:254/3
வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட – பழ:265/3
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/3
மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ்
நாவலம்தீவு ஆள்வாரே நன்கு – ஏலாதி:56/3,4
பொன் இணர் வேங்கை புனம் சூழ் மலை நாடன் – கைந்:10/1
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை – கைந்:13/1

TOP


சூழ்க (1)

என்றும் உறுதியே சூழ்க எறி திரை – பழ:275/2

TOP


சூழ்ச்சி (2)

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – குறள்:68 1/1
வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான் – முது:10 5/1

TOP


சூழ்தல் (1)

கேடு பிறரொடு சூழ்தல் கிளர் மணி – பழ:81/2

TOP


சூழ்ந்த (3)

ஒரு வரை போல் எங்கும் பல வரையும் சூழ்ந்த
அரு வரை உள்ளதாம் சீறூர் வரு வரையுள் – திணை150:13/1,2
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த
மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து – திணை150:61/3,4
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து – பழ:1/2

TOP


சூழ்ந்தவன் (1)

அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு – குறள்:21 4/2

TOP


சூழ்ந்து (3)

சொல் ஆய்ந்த கூத்தர் கார் சூழ்ந்து – கார்40:41/4
சூழ்வாரை சூழ்ந்து கொளல் – குறள்:45 5/2
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் – குறள்:47 1/2

TOP


சூழ்ந்தும் (1)

முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் – குறள்:64 10/1

TOP


சூழ்ந்துவிடும் (1)

சுற்றமா சூழ்ந்துவிடும் – குறள்:46 1/2

TOP


சூழ்வது (1)

அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து – குறள்:128 6/2

TOP


சூழ்வார் (2)

சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் – குறள்:45 5/1
இனி அன்ன நின்னொடு சூழ்வார் யார் நெஞ்சே – குறள்:130 4/1

TOP


சூழ்வாரை (1)

சூழ்வாரை சூழ்ந்து கொளல் – குறள்:45 5/2

TOP


சூழ்வான் (1)

கொல்லாமை சூழ்வான் தலை – குறள்:33 5/2

TOP


சூழ (2)

தோழியர் சூழ துறை முன்றில் ஆடுங்கால் – ஐந்50:37/1
பொல்லாத சூழ கெடும் – குறள்:18 6/2

TOP


சூழற்க (1)

மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின் – குறள்:21 4/1

TOP


சூழா (1)

சூழா பொருள் நசைக்கண் சென்றோர் அருள் நினைந்து – ஐந்70:31/3

TOP


சூழாது (3)

என்னோடு சூழாது எழு நெஞ்சே போதியோ – நாலடி:6 5/3
வகை அற சூழாது எழுதல் பகைவரை – குறள்:47 5/1
சூழாது செய்யும் அரசு – குறள்:56 4/2

TOP


சூழாமல் (1)

சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – குறள்:103 4/1

TOP


சூழின் (1)

மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின்
அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு – குறள்:21 4/1,2

TOP


சூழினும் (1)

சூழினும் தான் முந்துறும் – குறள்:38 10/2

TOP


சூழும் (2)

அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு – குறள்:21 4/2
கொல்லாமை சூழும் நெறி – குறள்:33 4/2

TOP


சூள் (1)

பொய் சூள் என அறியாதேன் – ஐந்70:50/4

TOP


சூளின் (1)

கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும் – கைந்:50/3

TOP


சூன்றிட்டு (1)

உள் நீர் களைந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டு அன்ன – நாலடி:5 4/3

TOP