சு – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுட்ட 2
சுட்டி 5
சுட்டு 3
சுட்டுக்கோல் 1
சுட 2
சுடச்சுட 1
சுடப்பட்டவாறு 1
சுடப்பட்டு 1
சுடப்படினும் 1
சுடர் 9
சுடர்த்தொடி 1
சுடர்த்தொடீஇ 1
சுடரும் 4
சுடரே 1
சுடல் 1
சுடலை 1
சுடின் 1
சுடினும் 2
சுடுகலாவாறு 1
சுடுகாடு 1
சுடுகாடும் 1
சுடுதலால் 3
சுடுதற்கு 1
சுடும் 16
சுடுமே 1
சுடுவது 1
சுணங்கின் 4
சுணங்கு 3
சுதை 1
சுமக்க 1
சுமந்தார் 1
சுமந்து 5
சுமையொடு 1
சுரக்கும் 1
சுரத்திடை 1
சுரத்து 4
சுரப்பதாம் 2
சுரம் 21
சுரியாய் 1
சுருக்கத்து 1
சுருக்குக 1
சுருங்கும் 1
சுருட்டி 1
சுரும்பு 4
சுரை 2
சுரையாழ் 1
சுரையின் 1
சுலா 3
சுவர் 2
சுவர்க்கத்து 1
சுவர்க்கம் 5
சுவல் 1
சுவை 8
சுவைக்கும் 1
சுவைத்து 1
சுவைத்தே 1
சுவையை 1
சுழலும் 2
சுழன்றும் 1
சுள்ளி 1
சுளை 1
சுற்ற 1
சுற்றத்தவர்க்கும் 1
சுற்றத்தார் 2
சுற்றத்தார்கண்ணே 1
சுற்றத்தால் 2
சுற்றப்பட 1
சுற்றப்படும் 1
சுற்றம் 6
சுற்றமா 2
சுற்றமும் 2
சுற்றி 1
சுற்றுக்கோள் 1
சுற்றும் 2
சுறா 4
சுனை 6
சுனைத்து 3
சுனையில் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சுட்ட (2)

தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே – குறள்:13 9/1
நாவினால் சுட்ட வடு – குறள்:13 9/2

TOP


சுட்டி (5)

கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார் – ஆசாரக்:94/1
மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார் – ஆசாரக்:94/2
சுட்டி சொலப்படும் பேர் அறிவினார்கண்ணும் – பழ:203/1
இல் சுட்டி நீயும் இனிது உரைத்து சாவாதே – பழ:374/3
சுட்டி அலைய வரும் – கைந்:39/4

TOP


சுட்டு (3)

எரிப்ப சுட்டு எவ்வ நோய் ஆக்கும் பரப்ப – நாலடி:13 4/2
கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க – நாலடி:24 8/3
சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப – நான்மணி:3/3

TOP


சுட்டுக்கோல் (1)

சுட்டுக்கோல் போல எரியும் புகுவரே – நாலடி:21 8/3

TOP


சுட (2)

கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் – திணை50:18/1
சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் – குறள்:27 7/1

TOP


சுடச்சுட (1)

சுடச்சுட நோற்கிற்பவர்க்கு – குறள்:27 7/2

TOP


சுடப்பட்டவாறு (1)

தெளிய சுடப்பட்டவாறு – திணை150:123/4

TOP


சுடப்பட்டு (1)

சுடப்பட்டு உயிர் உய்ந்த சோழன் மகனும் – பழ:105/1

TOP


சுடப்படினும் (1)

எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார் – குறள்:90 6/1

TOP


சுடர் (9)

செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் – நாலடி:40 4/1
நெய்யால் தளிர்க்கும் நிமிர் சுடர் பெய்யல் – நான்மணி:35/2
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் – கள40:4/3
சுடர் இலங்கு எஃகம் எறிய சோர்ந்து உக்க – கள40:34/2
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா – திணை150:71/1
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி – திணை150:71/2
சுடர் இடை போகார் சுவர் மேல் உமியார் – ஆசாரக்:36/1
எரியும் சுடர் ஓர் அனைத்தால் தெரியுங்கால் – பழ:219/2
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று – ஏலாதி:66/3

TOP


சுடர்த்தொடி (1)

துஞ்சா சுடர்த்தொடி கண் – ஐந்50:16/4

TOP


சுடர்த்தொடீஇ (1)

நடக்கவும் வல்லையோ என்றி சுடர்த்தொடீஇ
பெற்றான் ஒருவன் பெரும் குதிரை அ நிலையே – நாலடி:40 8/2,3

TOP


சுடரும் (4)

என்றும் உளவாகும் நாளும் இரு சுடரும்
என்றும் பிணியும் தொழில் ஒக்கும் என்றும் – நான்மணி:57/1,2
ஒரு சுடரும் இன்றி உலகு பாழாக – திணை150:71/3
இரு சுடரும் போந்தன என்றார் – திணை150:71/4
சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் – குறள்:27 7/1

TOP


சுடரே (1)

விளக்கினுள் ஒண் சுடரே போன்று – நாலடி:19 9/4

TOP


சுடல் (1)

விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள்:116 9/2

TOP


சுடலை (1)

புல் பைங்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழி தீர்த்தம் – ஆசாரக்:32/1

TOP


சுடின் (1)

தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல – குறள்:116 9/1

TOP


சுடினும் (2)

வெம்பி சுடினும் புறம் சுடும் வெம்பி – நாலடி:9 9/2
கொள்ளற்க கொள்ளார் கை மேற்பட உள் சுடினும்
சீறற்க சிற்றில் பிறந்தாரை கூறற்க – நான்மணி:1/2,3

TOP


சுடுகலாவாறு (1)

இல்லம் சுடுகலாவாறு – பழ:370/4

TOP


சுடுகாடு (1)

மக்கள் பிணத்த சுடுகாடு தொக்க – நாலடி:13 1/2

TOP


சுடுகாடும் (1)

பாழ் மனையும் தேவ குலனும் சுடுகாடும்
ஊர் இல் வழி எழுந்த ஒற்றை முது மரனும் – ஆசாரக்:57/1,2

TOP


சுடுதலால் (3)

ஓவாதே தம்மை சுடுதலால் ஓவாதே – நாலடி:7 3/2
கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம் – நாலடி:9 9/3
இருமையும் சென்று சுடுதலால் நல்ல – நாலடி:13 9/3

TOP


சுடுதற்கு (1)

சுடுதற்கு மூட்டிய தீ – நாலடி:23 4/4

TOP


சுடும் (16)

வெம்பி சுடினும் புறம் சுடும் வெம்பி – நாலடி:9 9/2
ஒளிப்பினும் காமம் சுடும் – நாலடி:9 10/4
இரை சுடும் இன்புறா யாக்கையுள் பட்டால் – நான்மணி:49/1
உரை சுடும் ஒண்மை இலாரை வரை கொள்ளா – நான்மணி:49/2
முன்னை ஒருவன் வினை சுடும் வேந்தனையும் – நான்மணி:49/3
தன் அடைந்த சேனை சுடும் – நான்மணி:49/4
எரிந்து சுடும் இரவி ஈடு இல் கதிரான் – திணை150:75/1
பொடி வெந்து பொங்கி மேல் வான் சுடும் கீழால் – திணை150:92/3
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு – திணை150:92/4
தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் – குறள்:30 3/2
ஏம புணையை சுடும் – குறள்:31 6/2
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் – குறள்:80 9/2
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் – குறள்:102 9/1
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும்
நாண் இன்மை நின்ற கடை – குறள்:102 9/1,2
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் – குறள்:121 7/2
ஏவலாள் ஊரும் சுடும் – பழ:191/4

TOP


சுடுமே (1)

குளிப்பினும் காமம் சுடுமே குன்று ஏறி – நாலடி:9 10/3

TOP


சுடுவது (1)

அறாஅர் சுடுவது ஓர் தீ – நாலடி:31 10/4

TOP


சுணங்கின் (4)

செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ – திணை50:24/1
உருத்த சுணங்கின் ஒளியிழாய் கூரிது – பழ:76/3
புன பொன் அவிர் சுணங்கின் பூம் கொம்பர் அன்னாய் – பழ:266/3
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் – சிறுபஞ்:46/3

TOP


சுணங்கு (3)

பிதிரும் முலை மேல் சுணங்கு – திணை50:28/4
பொன் மெலியும் மேனியாள் பூம் சுணங்கு மென் முலைகள் – திணை150:21/1
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் – திணை150:70/3

TOP


சுதை (1)

வான் சுதை வண்ணம் கொளல் – குறள்:72 4/2

TOP


சுமக்க (1)

செறுநரை காணின் சுமக்க இறுவரை – குறள்:49 8/1

TOP


சுமந்தார் (1)

பார்ப்பார் தவரே சுமந்தார் பிணிப்பட்டார் – ஆசாரக்:64/1

TOP


சுமந்து (5)

செத்தாரை சாவார் சுமந்து – நாலடி:3 4/4
வலை சுமந்து உண்பான் பெருமிதம் இன்னா – இன்னா40:12/2
பருதி சுமந்து எழுந்த யானை இரு விசும்பில் – கள40:4/2
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து – ஐந்70:2/1
மந்திரம் கொண்டு ஓங்கல் என்ன மக சுமந்து
இந்திரன் போல் வந்தான் இடத்து – திணை150:145/3,4

TOP


சுமையொடு (1)

சுமையொடு மேல் வைப்பு ஆமாறு – பழ:215/4

TOP


சுரக்கும் (1)

ஆமா சுரக்கும் அணி மலை நாடனை – ஐந்70:4/3

TOP


சுரத்திடை (1)

சுரத்திடை தீர பெயல் – பழ:169/4

TOP


சுரத்து (4)

நீர் இல் அரும் சுரத்து ஆமான் இனம் வழங்கும் – ஐந்70:32/1
நெறி அரு நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:15/2
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:19/2
சென்றக்கால் செல்லும் வாய் என்னோ இரும் சுரத்து
நின்றக்கால் நீடி ஒளி விடா நின்ற – திணை150:68/1,2

TOP


சுரப்பதாம் (2)

விரகின் சுரப்பதாம் வண்மை விரகு இன்றி – நாலடி:28 9/2
கொல்ல சுரப்பதாம் கீழ் – நாலடி:28 9/4

TOP


சுரம் (21)

தொடுத்து ஆறு செல்லும் சுரம் – நாலடி:1 5/4
தலை தண்டமாக சுரம் போதல் இன்னா – இன்னா40:12/1
சுரம் அரிய கானம் செலவு இன்னா இன்னா – இன்னா40:18/3
செல்வி உடைய சுரம் நெஞ்சே காதலி ஊர் – கார்40:28/3
செவ்வி உடைய சுரம் – கார்40:29/4
உச்சி ஒழுக்கும் சுரம் – ஐந்50:32/4
பொருள் புரிந்தார் போய சுரம் – ஐந்50:35/4
கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் காதலர் – ஐந்50:38/3
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா – ஐந்70:29/2
நெறி தூர் அரும் சுரம் நாம் உன்னி அறிவிட்டு – ஐந்70:33/2
நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் – ஐந்70:34/3
கள்ளர் வழங்கும் சுரம் என்பர் காதலர் – ஐந்70:36/3
படு பகை பார்க்கும் சுரம் – ஐந்70:39/4
யானை உடைய சுரம் – திணை50:1/4
வழி நீர் அறுத்த சுரம் – திணை50:11/4
ஏற்றிய வில்லின் எயினர் கடும் சுரம்
பாற்றினம் சேர படு நிழல் கண்டு அஞ்சி – திணை50:20/1,2
செலற்கு அரிதா சேய சுரம் – திணை150:87/4
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை – பழ:60/3
தாம் மாண்பு இல் வெம் சுரம் சென்றார் வர கண்டு – கைந்:18/3
வெம் சுரம் தேர் ஓட வெஃகி நின்று அத்த மா – கைந்:24/1
பண்பு இல் அரும் சுரம் என்பவால் ஆய்தொடி – கைந்:24/3

TOP


சுரியாய் (1)

குழல் ஆகி கோல் சுரியாய் கூர்ந்து – திணை150:98/4

TOP


சுருக்கத்து (1)

சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு – குறள்:97 3/2

TOP


சுருக்குக (1)

அருக்குக யார்மாட்டும் உண்டி சுருக்குக
செல்லா இடத்து சினம் – நான்மணி:86/3,4

TOP


சுருங்கும் (1)

சுருங்கும் இவள் உற்ற நோய் – கைந்:8/4

TOP


சுருட்டி (1)

நல் அவை கண்டக்கால் நா சுருட்டி நன்று உணரா – பழ:249/1

TOP


சுரும்பு (4)

கரும்பு ஆர் கழனியுள் சேர்வர் சுரும்பு ஆர்க்கும் – நாலடி:13 2/2
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல் – நான்மணி:47/2
சுரும்பு இமிர் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:12/3
குருந்து அலை வான் படலை சூடி சுரும்பு ஆர்ப்ப – ஐந்70:28/1

TOP


சுரை (2)

சுரை வித்து போலும் தம் பல் – நாலடி:32 5/4
சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு – பழ:125/4

TOP


சுரையாழ் (1)

சுரையாழ் நரம்பு அறுத்து அற்று – பழ:228/4

TOP


சுரையின் (1)

கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் – நாலடி:12 6/4

TOP


சுலா (3)

நிலா எழுந்த வார் மணல் நீடி சுலா எழுந்து – திணை150:29/2
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
சூது உவவான் பேரான் சுலா உரையான் யார்திறத்தும் – ஏலாதி:43/1

TOP


சுவர் (2)

சுடர் இடை போகார் சுவர் மேல் உமியார் – ஆசாரக்:36/1
பொருந்தா மண் ஆகா சுவர் – பழ:9/4

TOP


சுவர்க்கத்து (1)

சுவர்க்கத்து உளராயின் சூழ் – திணை150:62/4

TOP


சுவர்க்கம் (5)

தென் நாட்டவரும் சுவர்க்கம் புகுதலால் – நாலடி:25 3/2
தானத்தான் போகம் தவத்தான் சுவர்க்கம் ஆம் – சிறுபஞ்:34/3
ஏகும் சுவர்க்கம் இனிது – சிறுபஞ்:64/4
பொய்யான் சுவர்க்கம் வாயான் நிரையம் பொருள்தான் – சிறுபஞ்:97/1
கொடையினால் போகம் சுவர்க்கம் தவத்தால் – ஏலாதி:76/3

TOP


சுவல் (1)

கொய் சுவல் மாவின் கொடி திண் தேர் செம்பியன் – கள40:33/4

TOP


சுவை (8)

அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட – நாலடி:1 1/1
தீம் சுவை யாதும் திரியாதாம் ஆங்கே – நாலடி:25 4/2
மூழை சுவை உணராத ஆங்கு – நாலடி:33 1/4
தேன் நெய் புளிப்பின் சுவை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:22/3
சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் – குறள்:3 7/1
உடல் சுவை உண்டார் மனம் – குறள்:26 3/2
செவியின் சுவை உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள் – குறள்:42 10/1
நாற்றம் சுவை கேள்வி நல்லார் இனம் சேர்தல் – ஏலாதி:17/3

TOP


சுவைக்கும் (1)

காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும்
பாசம் பட்டு ஓடும் படு கல் மலை நாடற்கு – கைந்:3/2,3

TOP


சுவைத்து (1)

தாய் அணல் தான் சுவைத்து அற்று – பழ:20/4

TOP


சுவைத்தே (1)

இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும் – நாலடி:16 6/2

TOP


சுவையை (1)

கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும் – நான்மணி:21/3

TOP


சுழலும் (2)

சுழலும் இசை வேண்டி வேண்டா உயிரார் – குறள்:78 7/1
சுறா எறி குப்பை சுழலும் கழியுள் – கைந்:58/1

TOP


சுழன்றும் (1)

சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் – குறள்:104 1/1

TOP


சுள்ளி (1)

சுள்ளி சுனை நீலம் சோபாலிகை செயலை – திணை150:2/1

TOP


சுளை (1)

மன்ற பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – ஐந்70:4/1

TOP


சுற்ற (1)

கற்ற ஆற்றல் வன்மையும் தாம் தேறார் சுற்ற
செல உரைக்கும் ஆறு அறியார் தோற்பது அறியார் – நாலடி:32 3/2,3

TOP


சுற்றத்தவர்க்கும் (1)

விரும்பி அடைந்தார்க்கும் சுற்றத்தவர்க்கும்
வருந்தும் பசி களையார் வம்பர்க்கு உதவல் – பழ:286/1,2

TOP


சுற்றத்தார் (2)

கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற – நாலடி:3 5/1
சுற்றத்தார் நட்டார் என சென்று ஒருவரை – பழ:67/1

TOP


சுற்றத்தார்கண்ணே (1)

சுற்றத்தார்கண்ணே உள – குறள்:53 1/2

TOP


சுற்றத்தால் (2)

சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம் தான் – குறள்:53 4/1
சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் – குறள்:53 5/2

TOP


சுற்றப்பட (1)

சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம் தான் – குறள்:53 4/1

TOP


சுற்றப்படும் (1)

சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் – குறள்:53 5/2

TOP


சுற்றம் (6)

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் – குறள்:17 6/1
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – குறள்:53 2/1
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – குறள்:53 9/1
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – குறள்:59 4/1
வருவாய்க்கு தக்க வழக்கு அறிந்து சுற்றம்
வெருவாமை வீழ் விருந்து ஓம்பி திரு ஆக்கும் – சிறுபஞ்:41/1,2
மறுதலை சுற்றம் மதித்து ஓம்புவானேல் – ஏலாதி:16/3

TOP


சுற்றமா (2)

சுற்றமா சூழ்ந்துவிடும் – குறள்:46 1/2
சுற்றமா சுற்றும் உலகு – குறள்:103 5/2

TOP


சுற்றமும் (2)

செயிர் நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி மயிர் நரைப்ப – திரி:67/2
சிறந்த தம் சுற்றமும் செய் பொருளும் நீக்கி – பழ:342/1

TOP


சுற்றி (1)

அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் – நாலடி:29 1/1

TOP


சுற்றுக்கோள் (1)

நடு ஊருள் வேதிகை சுற்றுக்கோள் புக்க – நாலடி:10 6/1

TOP


சுற்றும் (2)

போகாது எறும்பு புறம் சுற்றும் யாதும் – நாலடி:34 7/2
சுற்றமா சுற்றும் உலகு – குறள்:103 5/2

TOP


சுறா (4)

நீல சுறா பிறழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:9/3
எறி சுறா குப்பை இனம் கலக்க தாக்கும் – ஐந்70:65/1
எறி சுறா நீள் கடல் ஓதம் உலாவ – திணை50:43/1
சுறா எறி குப்பை சுழலும் கழியுள் – கைந்:58/1

TOP


சுனை (6)

கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு – ஐந்50:32/3
சுனை வாய் சிறு நீரை எய்தாது என்று எண்ணி – ஐந்50:38/1
வெறி கமழ் தண் சுனை தெண்ணீர் துளும்ப – ஐந்70:8/1
சுள்ளி சுனை நீலம் சோபாலிகை செயலை – திணை150:2/1
பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் – திணை150:10/2
பாசி பசும் சுனை பாங்கர் அழி முது நீர் – கைந்:3/1

TOP


சுனைத்து (3)

சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் காமுறுவர் – நாலடி:32 3/1
நா தின்னும் நல்ல சுனைத்து – நாலடி:34 5/4
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் எற்று எனின் – பழ:192/2

TOP


சுனையில் (1)

பருகு நீர் பைம் சுனையில் காணாது அருகல் – திணை150:78/2

TOP