சி – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சிக்கர் 1
சிகை 1
சிகையும் 1
சிட்டன் 2
சித்திர 1
சிதடர் 1
சிதடி 1
சிதடியின் 1
சிதர் 1
சிதல் 1
சிதலை 2
சிதவலிப்பு 1
சிதற 1
சிதறி 2
சிதறியவை 1
சிதை 1
சிதைக்கலாதார் 1
சிதைக்கும் 7
சிதைத்த 2
சிதைத்தது 1
சிதைத்து 2
சிதைந்தால் 1
சிதைந்து 2
சிதைப்ப 1
சிதைய 1
சிதையாதவர் 1
சிதையாதி 1
சிதையாமல் 1
சிதையும் 2
சிதைவிடத்து 1
சிதைவு 2
சிந்தனையும் 1
சிந்தாமை 1
சிந்தித்து 3
சிந்திப்பின் 2
சிந்தியா 1
சிந்தியாதானும் 1
சிந்தியார் 2
சிந்தையால் 1
சிந்தையான் 1
சிந்தையும் 1
சிமிழ்த்த 1
சிமைய 1
சிரங்கு 2
சிரத்தையால் 1
சிரமம் 1
சிரல் 3
சிரல்வாய் 1
சிரித்து 2
சில் 8
சில்லைக்கண் 1
சில 7
சிலம்பன் 1
சிலம்பிக்கு 1
சிலம்பின் 1
சிலம்பு 1
சிலமொழி 1
சிலர் 3
சிலர்க்கு 1
சிலவால் 1
சிலை 1
சிலைக்கும் 1
சிலைத்து 1
சிலைப்பினும் 1
சிலையார்க்கு 1
சிவந்த 1
சிவப்ப 1
சிவப்பு 1
சிவலும் 1
சிவிகை 1
சிள் 1
சிற்றளவால் 1
சிற்றறம் 1
சிற்றறிவினார் 1
சிற்றாள் 2
சிற்றாளி 1
சிற்றில் 2
சிற்றின்பம் 1
சிற்றினத்தார் 1
சிற்றினம் 2
சிற்றெழால் 1
சிறக்கணித்தான் 1
சிறகர் 1
சிறகால் 1
சிறகு 1
சிறத்தல் 1
சிறந்த 10
சிறந்தக்கால் 1
சிறந்தவர்க்கும் 1
சிறந்தவற்றால் 1
சிறந்தன்று 10
சிறந்தாயே 1
சிறந்தார் 1
சிறந்தார்க்கு 1
சிறந்தான் 1
சிறந்து 10
சிறந்தோரும் 1
சிறப்ப 1
சிறப்பிற்று 1
சிறப்பின் 9
சிறப்பினர்ஆயினும் 1
சிறப்பினஆயினும் 1
சிறப்பினை 1
சிறப்பு 17
சிறப்புடைமை 1
சிறப்பும் 1
சிறப்பொடு 2
சிறார்க்கு 1
சிறிதா 1
சிறிதாய் 1
சிறிதால் 1
சிறிதானும் 1
சிறிதினால் 1
சிறிது 15
சிறிதும் 1
சிறிதுஆயின் 4
சிறிதுஆயினும் 1
சிறிதுஎனினும் 1
சிறிதே 1
சிறிதேனும் 1
சிறிய 5
சிறியர் 3
சிறியரோடு 1
சிறியவர் 5
சிறியவர்கட்கு 1
சிறியவனும் 1
சிறியார் 17
சிறியார்க்கு 2
சிறியார்கண் 1
சிறியாரை 5
சிறியாரோடு 1
சிறு 39
சிறுகனையா 1
சிறுகா 1
சிறுகாமை 1
சிறுகாலை 2
சிறுகாலையே 1
சிறுகும் 1
சிறுகுவ 1
சிறுபஞ்சமூலம் 2
சிறுமை 10
சிறுமைக்கு 1
சிறுமைக்கும் 1
சிறுமைத்தேஆயினும் 1
சிறுமைதான் 2
சிறுமையும் 4
சிறுமையுள் 1
சிறுவன் 2
சிறை 10
சிறைசெய்வர் 1
சிறைநின்று 1
சிறையான் 1
சிறையே 1
சின்மொழி 2
சின்னீரை 1
சின 15
சினத்தன் 1
சினத்தான் 1
சினத்தில் 1
சினத்து 1
சினத்தை 2
சினம் 15
சினமும் 1
சினை 5
சினைப்பது 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சிக்கர் (1)

சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் – சிறுபஞ்:74/1

TOP


சிகை (1)

மறு சிகை நீக்கி உண்டாரும் வறிஞராய் – நாலடி:1 1/2

TOP


சிகையும் (1)

இரு சிகையும் உண்டீரோ என்று வரிசையால் – நாலடி:2 8/2

TOP


சிட்டன் (2)

சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து – சிறுபஞ்:91/4
சிட்டன் என்று எண்ணப்படும் – சிறுபஞ்:92/4

TOP


சித்திர (1)

சித்திர பூம் கொடி அன்னாட்கு அருளீயாய் – திணை50:42/3

TOP


சிதடர் (1)

சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் – சிறுபஞ்:74/1

TOP


சிதடி (1)

சிதடி கரையும் திரிந்து – திணை150:83/4

TOP


சிதடியின் (1)

செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியின் துவ்வாது – முது:4 5/1

TOP


சிதர் (1)

செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் – நாலடி:40 4/1

TOP


சிதல் (1)

செய்கை அழிந்து சிதல் மண்டிற்றுஆயினும் – நாலடி:15 7/1

TOP


சிதலை (2)

சிதலை தினப்பட்ட ஆல மரத்தை – நாலடி:20 7/1
சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் – சிறுபஞ்:74/1

TOP


சிதவலிப்பு (1)

சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் – சிறுபஞ்:62/3

TOP


சிதற (1)

கதழ் உறை வானம் சிதற இதழகத்து – ஐந்70:18/1

TOP


சிதறி (2)

எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/3
பொரி சிதறி விட்டு அன்ன புன்கு – திணை150:64/4

TOP


சிதறியவை (1)

பவழம் சிதறியவை போல கோபம் – கார்40:5/3

TOP


சிதை (1)

சிதை உரையான் செற்றம் உரையான் சீறு இல்லான் – ஏலாதி:34/1

TOP


சிதைக்கலாதார் (1)

செம்மல் சிதைக்கலாதார் – குறள்:88 10/2

TOP


சிதைக்கும் (7)

ஆக்கம் சிதைக்கும் வினை – நான்மணி:11/4
மொய் சிதைக்கும் ஒற்றுமை இன்மை ஒருவனை – நான்மணி:21/1
பொய் சிதைக்கும் பொன் போலும் மேனியை பெய்த – நான்மணி:21/2
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும் – நான்மணி:21/3
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும்
கூடார்கண் கூடிவிடின் – நான்மணி:21/3,4
நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால் – திணை150:152/3
தார் சிதைக்கும் வேண்டா தழூஉ – திணை150:152/4

TOP


சிதைத்த (2)

தீ வளி சென்று சிதைத்த ஆங்கு சான்றாண்மை – நாலடி:18 9/3
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம் – நாலடி:23 5/3

TOP


சிதைத்தது (1)

வண்டல் சிதைத்தது என்றேன் – ஐந்50:44/4

TOP


சிதைத்து (2)

தயிர் சிதைத்து மற்றொன்று அடல் – பழ:164/4
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் – பழ:290/2

TOP


சிதைந்தால் (1)

கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால்
இலங்காமை பேர்த்தரல் ஈற்றம் விலங்காமை – சிறுபஞ்:72/1,2

TOP


சிதைந்து (2)

உரைக்கின் சிதைந்து உரைக்கும் ஒல்லும் வகையால் – நாலடி:8 1/3
கூறார் தம் வாயின் சிதைந்து – நாலடி:16 6/4

TOP


சிதைப்ப (1)

பட்டம் சிதைப்ப வரும் – ஐந்70:43/4

TOP


சிதைய (1)

செந்நீரார் போன்று சிதைய மிதிப்பார்க்கும் – பழ:90/1

TOP


சிதையாதவர் (1)

நல்லர் சிதையாதவர் – நான்மணி:67/4

TOP


சிதையாதி (1)

நடந்து சிதையாதி நீ – ஐந்50:42/4

TOP


சிதையாமல் (1)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – குறள்:58 8/1

TOP


சிதையும் (2)

சிதையும் இடர் ஆய்விடும் – பழ:227/4
மேனி சிதையும் பசந்து – கைந்:1/4

TOP


சிதைவிடத்து (1)

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் – குறள்:60 7/1

TOP


சிதைவு (2)

சான்றவர் கேண்மை சிதைவு இன்றாய் ஊன்றி – ஐந்70:5/1
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – குறள்:12 2/1

TOP


சிந்தனையும் (1)

செல்பவோ சிந்தனையும் ஆகாதால் நெஞ்சு எரியும் – திணை150:83/1

TOP


சிந்தாமை (1)

காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து – திணை150:114/2

TOP


சிந்தித்து (3)

கூற்றம் வரவு உண்மை சிந்தித்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:28/2
நல் அறமும் ஒண் பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் – ஆசாரக்:4/2
உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல் – பழ:332/3

TOP


சிந்திப்பின் (2)

ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின்
ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் – ஆசாரக்:38/2,3
சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து – சிறுபஞ்:91/4

TOP


சிந்தியா (1)

சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் – கைந்:23/1

TOP


சிந்தியாதானும் (1)

வரவு உண்மை சிந்தியாதானும் இ மூவர் – திரி:45/3

TOP


சிந்தியார் (2)

சிந்தியார் சிற்றறிவினார் – நாலடி:33 9/4
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் – ஆசாரக்:38/2

TOP


சிந்தையால் (1)

சிந்தையால் நீர் என்று செத்து தவா ஓடும் – கைந்:24/2

TOP


சிந்தையான் (1)

சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் – சிறுபஞ்:31/3

TOP


சிந்தையும் (1)

பல் பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இ மூன்றும் – திரி:23/3

TOP


சிமிழ்த்த (1)

வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று – குறள்:28 4/2

TOP


சிமைய (1)

இமையத்து அனையார்கண் இல்லை சிமைய
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/2,3

TOP


சிரங்கு (2)

கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் – ஏலாதி:57/1
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் – ஏலாதி:57/2

TOP


சிரத்தையால் (1)

சிரத்தையால் செங்கழுநீர் சூடி பரத்தை – திணை150:144/2

TOP


சிரமம் (1)

பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம்
ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய் – ஏலாதி:57/2,3

TOP


சிரல் (3)

பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் – நாலடி:40 5/2
குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் – கள40:5/3
மணி குரல் மேல் மாதராள் ஊடி மணி சிரல்
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே – திணை150:141/2,3

TOP


சிரல்வாய் (1)

சிரல்வாய் வனப்பின ஆகி நிரல் ஒப்ப – கார்40:36/1

TOP


சிரித்து (2)

சாற்றும்கொல் சால சிரித்து – நாலடி:5 9/4
உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து
செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார் – நாலடி:5 10/1,2

TOP


சில் (8)

செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் – நாலடி:37 2/3
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/3
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் – கார்40:36/3
போயின சில் நாள் புனத்து மறையினால் – ஐந்50:11/3
செந்நெல் விளை வயல் ஊரன் சில் பகல் – திணை50:34/1
சில் சொல் பெரும் தோள் மகளிரும் பல் வகையும் – திரி:47/1
சில் எழுத்தினானே பொருள் அடங்க காலத்தால் – ஆசாரக்:76/3
சில் – கைந்:28/3

TOP


சில்லைக்கண் (1)

சேமா போல் குப்புறூஉம் சில்லைக்கண் அன்பினை – நாலடி:38 7/2

TOP


சில (7)

கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில
மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல தெள்ளிதின் – நாலடி:14 5/1,2
நல் வரை நாட சில நாள் அடிப்படின் – நாலடி:16 4/3
சில பகல் ஆம் சிற்றினத்தார் கேண்மை நிலை திரியா – நாலடி:21 4/2
சில நாளும் ஒட்டாரோடு ஒட்டார் பல நாளும் – நாலடி:22 4/2
சில சொல்லல் தேற்றாதவர் – குறள்:65 9/2
சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி – பழ:134/2
வெண்பா உரைப்பன் சில – சிறுபஞ்:0/4

TOP


சிலம்பன் (1)

தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன்
நின் குறை என்னும் நினைப்பினனாய் பொன் குறையும் – திணை150:31/1,2

TOP


சிலம்பிக்கு (1)

சிலம்பிக்கு தன் சினை கூற்றம் நீள் கோடு – சிறுபஞ்:9/1

TOP


சிலம்பின் (1)

வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின்
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம் – திணை50:8/1,2

TOP


சிலம்பு (1)

கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப – ஐந்70:42/2

TOP


சிலமொழி (1)

புலம் எலாம் பூத்தன தோன்றி சிலமொழி
தூதொடு வந்த மழை – கார்40:26/3,4

TOP


சிலர் (3)

தொடர்பு உடையேம் என்பார் சிலர் – நாலடி:12 3/4
சிலர் பலர் நோலாதவர் – குறள்:27 10/2
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் – குறள்:129 9/1

TOP


சிலர்க்கு (1)

பலர்க்கு ஆற்றி கெட்டு உலந்தக்கண்ணும் சிலர்க்கு ஆற்றி – நாலடி:19 5/3

TOP


சிலவால் (1)

உளநாள் சிலவால் உயிர்க்கு ஏமம் இன்றால் – நாலடி:33 4/1

TOP


சிலை (1)

சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் – கைந்:23/1

TOP


சிலைக்கும் (1)

ஆமா சிலைக்கும் அணி வரை ஆரிடை – கைந்:18/1

TOP


சிலைத்து (1)

சிலைத்து எழுந்து செம்மாப்பவரே மலைத்தால் – பழ:176/2

TOP


சிலைப்பினும் (1)

அலைப்பினும் அன்னே என்று ஓடும் சிலைப்பினும்
நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார் – நான்மணி:23/2,3

TOP


சிலையார்க்கு (1)

ஏ மாண் சிலையார்க்கு இன மா இரிந்து ஓடும் – கைந்:18/2

TOP


சிவந்த (1)

செம் கண் சிவந்த களத்து – கள40:42/4

TOP


சிவப்ப (1)

உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம் – ஐந்50:44/2

TOP


சிவப்பு (1)

தாம் சிவப்பு உற்றன கண் – ஐந்70:7/4

TOP


சிவலும் (1)

காட்டுள் ஆய் வாழும் சிவலும் குறும்பூழும் – நாலடி:13 2/3

TOP


சிவிகை (1)

அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானொடு ஊர்ந்தானிடை – குறள்:4 7/1,2

TOP


சிள் (1)

செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி – திணை150:92/1

TOP


சிற்றளவால் (1)

அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால்
நிச்சல் நினையுங்கால் கோ கொலையால் நிச்சலும் – நாலடி:9 1/1,2

TOP


சிற்றறம் (1)

சிற்றறம் செய்தார் தலைப்படுவர் மற்றை – நாலடி:28 2/2

TOP


சிற்றறிவினார் (1)

சிந்தியார் சிற்றறிவினார் – நாலடி:33 9/4

TOP


சிற்றாள் (2)

சிற்றாள் உடையான் படைக்கல மாண்பு இனிதே – இனிய40:38/1
சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய – திரி:66/2

TOP


சிற்றாளி (1)

கவள களிப்பு இயல் மால் யானை சிற்றாளி
தவழ தான் நில்லாதது போல் பவள – திணை150:42/1,2

TOP


சிற்றில் (2)

சீறற்க சிற்றில் பிறந்தாரை கூறற்க – நான்மணி:1/3
சிற்றில் பிறந்தமை பெருமிதத்தின் அறிப – முது:2 6/1

TOP


சிற்றின்பம் (1)

சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே – குறள்:18 3/1

TOP


சிற்றினத்தார் (1)

சில பகல் ஆம் சிற்றினத்தார் கேண்மை நிலை திரியா – நாலடி:21 4/2

TOP


சிற்றினம் (2)

சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – குறள்:46 1/1
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் – திரி:32/3

TOP


சிற்றெழால் (1)

சிறு புன் புறவொடு சிற்றெழால் சீறும் – திணை50:15/1

TOP


சிறக்கணித்தான் (1)

சிறக்கணித்தான் போல நகும் – குறள்:110 5/2

TOP


சிறகர் (1)

இரு சிறகர் ஈர்க்கும் பரப்பி எருவை – கள40:20/1

TOP


சிறகால் (1)

இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ – திணை150:36/3

TOP


சிறகு (1)

ஈ சிறகு அன்னது ஓர் தோல் அறினும் வேண்டுமே – நாலடி:5 1/3

TOP


சிறத்தல் (1)

சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் – சிறுபஞ்:31/3

TOP


சிறந்த (10)

சீரியார் கேண்மை சிறந்த சிறப்பிற்று ஆய் – நாலடி:24 2/1
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி – நாலடி:29 5/2
நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த
அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட – நான்மணி:24/1,2
புகை வித்தா பொங்கு அழல் தோன்றும் சிறந்த
நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன் – நான்மணி:30/1,2
தாயின் சிறந்த தமர் இல்லை யாதும் – நான்மணி:32/2
மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் – நான்மணி:34/1,2
கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின் – நான்மணி:54/1
இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு – குறள்:54 1/1,2
சிறந்த தம் சுற்றமும் செய் பொருளும் நீக்கி – பழ:342/1
சீர் தகு மன்னர் சிறந்த அனைத்தும் கெட்டாலும் – பழ:383/1

TOP


சிறந்தக்கால் (1)

சிறந்தக்கால் சீர் இலார் நட்பு – நாலடி:24 2/4

TOP


சிறந்தவர்க்கும் (1)

இறந்தார் ஈடு அற்றார் இனையர் சிறந்தவர்க்கும்
பண் ஆளும் சொல்லாய் பழி இல் ஊண் பாற்படுத்தான் – ஏலாதி:35/2,3

TOP


சிறந்தவற்றால் (1)

சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி – பழ:134/2

TOP


சிறந்தன்று (10)

ஓதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கம் உடைமை – முது:1 1/1
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் – முது:1 2/1
மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை – முது:1 3/1
வண்மையின் சிறந்தன்று வாய்மை உடைமை – முது:1 4/1
இளமையின் சிறந்தன்று மெய் பிணி இன்மை – முது:1 5/1
நலன் உடைமையின் நாணு சிறந்தன்று – முது:1 6/1
குலன் உடைமையின் கற்பு சிறந்தன்று – முது:1 7/1
கற்றலின் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று – முது:1 8/1
செற்றாரை செறுத்தலின் தற்செய்கை சிறந்தன்று – முது:1 9/1
முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று – முது:1 10/1

TOP


சிறந்தாயே (1)

செல்வார் என்றாய் நீ சிறந்தாயே செல்லாது – திணை150:86/2

TOP


சிறந்தார் (1)

சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் – பழ:43/2

TOP


சிறந்தார்க்கு (1)

சிறந்தார்க்கு அரிய செறுதல் எஞ்ஞான்றும் – நான்மணி:48/1

TOP


சிறந்தான் (1)

சிறந்தான் என்று ஏவல்பாற்று அன்று – குறள்:52 5/2

TOP


சிறந்து (10)

விளை நிலம் உள்ளும் உழவன் சிறந்து ஒருவர் – நாலடி:36 6/2
சிறந்து அமைந்த கேள்வியர்ஆயினும் ஆராய்ந்து – இனிய40:31/3
சிறந்து பொருள் தருவான் சேண் சென்றார் இன்றே – திணை150:80/3
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் – குறள்:90 10/2
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/2
சிறந்து நுகர்ந்து ஒழுகும் செல்வம் உடையார் – பழ:215/1
சீர் வரைய ஆகுமாம் செய்கை சிறந்து அனைத்தும் – பழ:381/3
சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து – சிறுபஞ்:91/4
செத்தால் அறிக சிறந்து – சிறுபஞ்:101/4
சிறுபஞ்சமூலம் சிறந்து – சிறுபஞ்:107/4

TOP


சிறந்தோரும் (1)

சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார் – முது:3 10/1

TOP


சிறப்ப (1)

வரை மல்க வானம் சிறப்ப உறை போழ்ந்து – கார்40:30/1

TOP


சிறப்பிற்று (1)

சீரியார் கேண்மை சிறந்த சிறப்பிற்று ஆய் – நாலடி:24 2/1

TOP


சிறப்பின் (9)

தண்டா சிறப்பின் தம் இன் உயிரை தாங்காது – நாலடி:7 2/1
சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் – நாலடி:11 4/4
மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் – நாலடி:14 4/2
நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின்
ஒள் நிற பாதிரி பூ சேர்தலால் புத்தோடு – நாலடி:14 9/2,3
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின்
ஒண் பொருள் ஒன்றோ தவம் கல்வி ஆள்வினை – நாலடி:20 5/2,3
அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின்
நாவின் கிழத்தி உறைதலால் சேராளே – நாலடி:26 2/2,3
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட – நாலடி:29 10/3
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின்
நீர் உண்டார் நீரான் வாய் பூசுப தேரின் – நான்மணி:33/1,2
ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின்
செவ்வல்அம் குன்றம் போல் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:10/2,3

TOP


சிறப்பினர்ஆயினும் (1)

மிக்க சிறப்பினர்ஆயினும் தாயர்க்கு – பழ:260/3

TOP


சிறப்பினஆயினும் (1)

இன்றியமையா சிறப்பினஆயினும்
குன்ற வருப விடல் – குறள்:97 1/1,2

TOP


சிறப்பினை (1)

பெரியார்க்கு செய்யும் சிறப்பினை பேணி – பழ:75/1

TOP


சிறப்பு (17)

காண்தொறும் செய்வர் சிறப்பு – நாலடி:16 9/4
சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு – குறள்:4 1/1
பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு
புத்தேளிர் வாழும் உலகு – குறள்:6 8/1,2
நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு – குறள்:8 4/2
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு – குறள்:8 5/2
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா – குறள்:32 1/1
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் – குறள்:36 8/1
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின் – குறள்:59 10/1
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – குறள்:63 10/2
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு – குறள்:76 2/2
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா – குறள்:98 2/1
நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு – குறள்:102 2/2
காதலர் செய்யும் சிறப்பு – குறள்:121 8/2
ஊணொடு செய்யும் சிறப்பு – ஆசாரக்:54/3
சிறப்பு உடை மன்னரை செவ்வியான் நோக்கி – பழ:295/1
செய்வதே பெண்டிர் சிறப்பு – சிறுபஞ்:41/4
இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை – முது:6 10/1

TOP


சிறப்புடைமை (1)

செய்தவை நாடா சிறப்புடைமை எய்த – திரி:21/2

TOP


சிறப்பும் (1)

இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – குறள்:98 7/1

TOP


சிறப்பொடு (2)

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் – குறள்:2 8/1
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – குறள்:20 5/1

TOP


சிறார்க்கு (1)

செல்வர் சிறார்க்கு பொற்கொல்லர் போல் நல்ல – திணை150:66/2

TOP


சிறிதா (1)

வான் சிறிதா போர்த்துவிடும் – நாலடி:4 8/4

TOP


சிறிதாய் (1)

நால் ஆறும் ஆறாய் நனி சிறிதாய் எ புறனும் – நாலடி:39 3/1

TOP


சிறிதால் (1)

ஒன்றால் சிறிதால் உதவுவது ஒன்று இல்லையால் – பழ:297/1

TOP


சிறிதானும் (1)

செய்த கருமம் சிறிதானும் கைகூடா – பழ:132/1

TOP


சிறிதினால் (1)

தெள்ளி உணரார் சிறிதினால் செம்மாந்து – பழ:274/2

TOP


சிறிது (15)

இறப்ப சிறிது என்னாது இல் எனாது என்றும் – நாலடி:10 9/1
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது
நின்று ஆதும் என்று நினைத்திருந்து ஒன்றி – நாலடி:36 9/1,2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2
செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது
நை பொருட்கண் செல்லாமை நன்று – திணை150:82/3,4
காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் – குறள்:11 2/1
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் – குறள்:42 2/1,2
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – குறள்:108 5/2
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது – குறள்:131 1/2
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – குறள்:131 2/1,2
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த – பழ:27/2
சிறிது ஆய கூழ் பெற்று செல்வரை சேர்ந்தார் – பழ:235/1
வெங்கோன்மை வேந்தர்கண் வேண்டும் சிறிது எனினும் – பழ:248/3
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் – சிறுபஞ்:63/3
சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் – ஏலாதி:15/3

TOP


சிறிதும் (1)

நெஞ்சத்து கொள்வ சிறிதும் செயல் வேண்டா – பழ:33/2

TOP


சிறிதுஆயின் (4)

ஏரி சிறிதுஆயின் நீர் ஊரும் இல்லத்து – நான்மணி:99/1
வாரி சிறிதுஆயின் பெண் ஊரும் மேலை – நான்மணி:99/2
தவம் சிறிதுஆயின் வினை ஊரும் ஊரும் – நான்மணி:99/3
உரன் சிறிதுஆயின் பகை – நான்மணி:99/4

TOP


சிறிதுஆயினும் (1)

தான் சிறிதுஆயினும் தக்கார் கை பட்டக்கால் – நாலடி:4 8/3

TOP


சிறிதுஎனினும் (1)

வருவாய் சிறிதுஎனினும் வைகலும் ஈண்டின் – பழ:160/1

TOP


சிறிதே (1)

செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் – நாலடி:37 2/3

TOP


சிறிதேனும் (1)

பெரு வரை நாட சிறிதேனும் இன்னாது – பழ:352/3

TOP


சிறிய (5)

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு – குறள்:97 3/1,2
உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து – ஆசாரக்:26/2
சிறிய பொருள் கொடுத்து செய்த வினையால் – பழ:302/1
செறிய பெறுவதாம் செல்வம் சிறிய
பிறை பெற்ற வாணுதலாய் தானே ஆடும் பேய் – பழ:403/2,3
பேணாமை பேணும் தகைய சிறிய எனினும் – சிறுபஞ்:37/3

TOP


சிறியர் (3)

செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கு அரிய செய்கலாதார் – குறள்:3 6/1,2
தேற்றார் சிறியர் எனல் வேண்டா நோற்றார்க்கு – பழ:150/3
சிறியர் எனற்பாடும் செய்யும் எறி திரை – பழ:207/2

TOP


சிறியரோடு (1)

நள்ளாமை வேண்டும் சிறியரோடு யார்மாட்டும் – நான்மணி:85/3

TOP


சிறியவர் (5)

செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய் – நாலடி:15 9/2
விளியும் சிறியவர் கேண்மை விளிவு இன்றி – நாலடி:17 6/2
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை – குறள்:82 5/1
சிறியவர் எய்திய செல்வத்தின் மாண்ட – பழ:70/1
இறப்ப சிறியவர் இன்னா செயினும் – பழ:370/1

TOP


சிறியவர்கட்கு (1)

குற்றம் உழை நின்று கூறும் சிறியவர்கட்கு
எற்றால் இயன்றதோ நா – நாலடி:36 3/3,4

TOP


சிறியவனும் (1)

செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்து அகன்ற – திரி:25/1

TOP


சிறியார் (17)

செம்மை ஒன்று இன்றி சிறியார் இனத்தர் ஆய் – நாலடி:9 5/1
தானே சிறியார் தொடர்பு – நாலடி:13 5/4
சிறியார் சிறுமையும் தோன்றாதாம் நல்ல – நாலடி:18 7/3
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் சிறியார் மேல் – நாலடி:19 6/3
சிறியார் மேல் செற்றம் கொளல் – இன்னா40:37/4
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – குறள்:68 10/1
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை – குறள்:98 6/1
ஒன்றொடு நின்று சிறியார் பல செய்தல் – பழ:65/2
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு – பழ:139/2
சிறியார் எளியரால் என்று பெரியாரை – பழ:149/2
தாமா சிறியார் தறுகண்மை செய்து ஒழுகல் – பழ:233/2
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது – பழ:288/2
குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு – பழ:300/1
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை – பழ:356/2
சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார் – முது:3 10/1
செய்யான் சிறியார் இனம் சேரான் வையான் – ஏலாதி:14/2
செல்லான் சிறியார் இனம் சேரான் சொல்லும் – ஏலாதி:19/2

TOP


சிறியார்க்கு (2)

சிறியார்க்கு செய்துவிடுதல் பொறி வண்டு – பழ:75/2
நெஞ்சில் சிறியார்க்கு உரைத்தல் பனையின் மேல் – பழ:91/3

TOP


சிறியார்கண் (1)

என்றும் சிறியார்கண் என்னானும் தோன்றாதாம் – பழ:204/2

TOP


சிறியாரை (5)

சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் – திரி:3/3
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா – ஆசாரக்:68/2
மிக்காரால் என்று சிறியாரை தாம் தேறார் – பழ:18/2
பிறப்பின் சிறியாரை சென்று பிறப்பினால் – பழ:198/2
குறுகான் சிறியாரை கொள்ளான் புலால் பொய் – ஏலாதி:41/1

TOP


சிறியாரோடு (1)

இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா – இன்னா40:11/2

TOP


சிறு (39)

சென்றே எறிப ஒருகால் சிறு வரை – நாலடி:3 4/1
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் – நாலடி:4 5/1
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால் – நாலடி:11 10/3
சிறு வரையேஆயினும் செய்த நன்று அல்லால் – நாலடி:13 10/3
பெரியார் பெருமை சிறு தகைமை ஒன்றிற்கு – நாலடி:17 10/1
சிறு தேரை பற்றியும் தின்னும் அறிவினால் – நாலடி:20 3/2
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் – நாலடி:22 8/1
முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை – நாலடி:24 7/1
அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர் – நாலடி:28 5/2
செல்வர் சிறு நோக்கு நோக்குங்கால் கொல்லன் – நாலடி:30 8/2
செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா – நாலடி:31 3/2
வையம் பூண்கல்லா சிறு குண்டை ஐய கேள் – நாலடி:35 10/2
எறி என்று எதிர் நிற்பாள் கூற்றம் சிறு காலை – நாலடி:37 3/1
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் – நாலடி:40 5/2
இருள் கூர் சிறு நெறி தாம் தனிப்போக்கு இன்னா – இன்னா40:10/2
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் – கார்40:21/2
சிறு குழல் ஓசை செறிதொடி வேல் கொண்டு – ஐந்50:7/3
கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை – ஐந்50:24/1
சுனை வாய் சிறு நீரை எய்தாது என்று எண்ணி – ஐந்50:38/1
புல்லுநர் இல்லார் நடுங்க சிறு மாலை – ஐந்70:17/3
யானும் அவரும் வருந்த சிறு மாலை – ஐந்70:20/3
ஒன்றாது அலைக்கும் சிறு மாலை மால் உழந்து – ஐந்70:27/3
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி – ஐந்70:43/2
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர் – ஐந்70:59/3
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் – ஐந்70:68/1
சிறு புன் புறவொடு சிற்றெழால் சீறும் – திணை50:15/1
சாந்தம் எறிந்து உழுத சாரல் சிறு தினை – திணை150:3/1
சிறு கை அளாவிய கூழ் – குறள்:7 4/2
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான் – குறள்:50 8/1
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – குறள்:75 4/1
கல்லான் வெகுளும் சிறு பொருள் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:87 10/1
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – குறள்:101 10/1
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் – குறள்:110 2/1
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் – குறள்:110 7/1
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி – குறள்:133 2/1
செற்றம் கொண்டாடும் சிறு தொழும்பும் இ மூவர் – திரி:55/3
சிறு குரங்கின் கையால் துழா – பழ:51/4
சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் – சிறுபஞ்:62/3
பொய்ம் மாறு நன்மை சிறு பயம் மெய்ம் மாறு – சிறுபஞ்:104/2

TOP


சிறுகனையா (1)

செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் – திணை150:147/1,2

TOP


சிறுகா (1)

சிறுகா பெருகா முறை பிறழ்ந்து வாரா – நாலடி:11 10/1

TOP


சிறுகாமை (1)

முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று – முது:1 10/1

TOP


சிறுகாலை (2)

ஆப்பி நீர் எங்கும் தெளித்து சிறுகாலை
நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து – ஆசாரக்:46/2,3
செல்லும் வாய்க்கு ஏமம் சிறுகாலை செய்தாரே – பழ:99/3

TOP


சிறுகாலையே (1)

சிறுகாலையே தமக்கு செல்வுழி வல்சி – நாலடி:33 8/1

TOP


சிறுகும் (1)

சீறின் சிறுகும் திரு – குறள்:57 8/2

TOP


சிறுகுவ (1)

உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க – குறள்:80 8/1

TOP


சிறுபஞ்சமூலம் (2)

சிறுபஞ்சமூலம் செய்தான் – சிறுபஞ்:106/4
சிறுபஞ்சமூலம் சிறந்து – சிறுபஞ்:107/4

TOP


சிறுமை (10)

சிறுமை படாதே நீர் வாழ்மின் அறிஞராய் – நாலடி:19 3/2
இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண் – நாலடி:19 7/1
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின் – குறள்:94 4/1
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து – குறள்:98 8/1,2
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்துவிடல் – குறள்:98 9/1,2
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி – குறள்:124 1/1
செறுவொடு நிற்கும் சிறுமை இ மூன்றும் – திரி:14/3
பிழைத்த பொறுத்தல் பெருமை சிறுமை
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த – சிறுபஞ்:14/1,2
சிறுமை நோனாதோன் பெருமை வேண்டல் பொய் – முது:7 7/1
பெருமை நோனாதோன் சிறுமை வேண்டல் பொய் – முது:7 8/1

TOP


சிறுமைக்கு (1)

சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே – பழ:172/3

TOP


சிறுமைக்கும் (1)

பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – குறள்:51 5/1

TOP


சிறுமைத்தேஆயினும் (1)

எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தேஆயினும்
உள் பகை உள்ளது ஆம் கேடு – குறள்:89 9/1,2

TOP


சிறுமைதான் (2)

சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமா சூழ்ந்துவிடும் – குறள்:46 1/1,2
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறிவிடும் – குறள்:98 10/1,2

TOP


சிறுமையும் (4)

சிறியார் சிறுமையும் தோன்றாதாம் நல்ல – நாலடி:18 7/3
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – குறள்:44 1/1
சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் – குறள்:77 9/1
பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் – திரி:38/3

TOP


சிறுமையுள் (1)

சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும் – குறள்:10 8/1

TOP


சிறுவன் (2)

சிறுவன் உடையேன் துணை – ஐந்70:55/4
சிறுவன் எமக்கு உடைமையால் – கைந்:41/4

TOP


சிறை (10)

பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் – நாலடி:15 7/2
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா – இன்னா40:5/1
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா – இன்னா40:23/1
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல – திணை50:16/2
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – குறள்:6 7/1
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் – குறள்:50 9/1
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – குறள்:57 9/1
விருந்தினர் மூத்தோர் பசு சிறை பிள்ளை – ஆசாரக்:21/1
நீர் மிகின் இல்லை சிறை – பழ:190/4
சிறை கிடந்தார் செத்தார்க்கு நோற்பார் பல நாள் – சிறுபஞ்:69/1

TOP


சிறைசெய்வர் (1)

மறுத்தும் சிறைசெய்வர் நீர் நசைஇ வாழ்நர் – நாலடி:23 2/2

TOP


சிறைநின்று (1)

முறை நிலை கோடா அரசும் சிறைநின்று
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் – திரி:34/2,3

TOP


சிறையான் (1)

சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ – பழ:30/2

TOP


சிறையே (1)

நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று – பழ:336/4

TOP


சின்மொழி (2)

செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது – திணை150:82/3
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை – பழ:226/3

TOP


சின்னீரை (1)

கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு – ஐந்50:32/3

TOP


சின (15)

வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல் – நான்மணி:18/2
கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா – இன்னா40:30/2
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும் – கார்40:38/2
சின மால் பொருத களத்து – கள40:15/4
சின மால் பொருத களத்து – கள40:21/5
சின மால் பொருத களத்து – கள40:29/4
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் – கள40:30/3
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் – கள40:40/3
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/2
வெம் சின வேந்தன் முறை நெறியால் சேர்தலும் – திரி:98/2
வெம் சின மன்னவன் வேண்டாத செய்யினும் – பழ:33/1
செயிர் அறு செங்கோல் சின வேந்தன் செய்கை – பழ:226/1
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி – பழ:264/2
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் – கைந்:3/2
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு – கைந்:16/2

TOP


சினத்தன் (1)

ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை – பழ:385/1

TOP


சினத்தான் (1)

காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் – குறள்:87 6/1

TOP


சினத்தில் (1)

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய – குறள்:31 4/1

TOP


சினத்து (1)

இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி – குறள்:57 8/1

TOP


சினத்தை (2)

சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு – குறள்:31 7/1
இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தை
துறந்தார் துறந்தார் துணை – குறள்:31 10/1,2

TOP


சினம் (15)

சீர் கொண்ட சான்றோர் சினம் – நாலடி:7 8/4
உருமின் கடும் சினம் சேண் நிற்கும் உட்கும் – நாலடி:17 4/2
செல்லாவாம் செற்றார் சினம் – நாலடி:18 8/4
செல்லா இடத்து சினம் – நான்மணி:86/4
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் – நான்மணி:91/3
செவ்வியனாய் செற்று சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:36/2
செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால் – ஐந்70:15/1
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/3
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – குறள்:31 2/1
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் – குறள்:31 5/1
தன்னையே கொல்லும் சினம் – குறள்:31 5/2
சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் – குறள்:31 6/1
கழி சினம் காத்தல் கடன் – சிறுபஞ்:75/4
உட்கு இல்வழி சினம் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 9/1

TOP


சினமும் (1)

செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – குறள்:44 1/1

TOP


சினை (5)

நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய் – கார்40:2/2
நாஞ்சில் வலவன் நிறம் போல பூம் சினை
செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் – கார்40:19/1,2
பொரி புற பல்லி சினை ஈன்ற புன்னை – ஐந்50:43/1
நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை – பழ:22/2
சிலம்பிக்கு தன் சினை கூற்றம் நீள் கோடு – சிறுபஞ்:9/1

TOP


சினைப்பது (1)

சினைப்பது போன்று கெடும் – குறள்:121 3/2

TOP