க – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கஃசா 1
கங்குல் 1
கங்குலும் 1
கங்கை 1
கச்சம் 1
கசடு 7
கசிந்து 1
கசிவு 1
கட்கு 2
கட்டக 1
கட்டங்க 1
கட்டதனொடு 1
கட்டளை 2
கட்டி 4
கட்டிய 1
கட்டியக்கண்ணும் 1
கட்டில் 5
கட்டு 9
கட்டுரை 1
கட்டுரையார் 1
கட்டுரையால் 1
கட்டுரையின் 2
கட்டுரையும் 2
கடக்க 1
கடகம் 1
கடத்து 2
கடந்த 1
கடந்தவர் 1
கடந்தார் 2
கடந்தால் 1
கடந்தான் 1
கடந்து 3
கடந்துவிடும் 1
கடப்பாட்டது 1
கடப்பாடு 1
கடப்பாளும் 1
கடம் 5
கடம்பு 1
கடமா 3
கடல் 81
கடல்மன்னும் 1
கடலத்துள் 1
கடலின் 2
கடலும் 2
கடலுள் 8
கடலுள்ளும் 2
கடலுளால் 1
கடலூடு 1
கடலே 1
கடலை 1
கடலொடு 1
கடவதா 1
கடவான் 1
கடவி 1
கடவு 1
கடவுளும் 1
கடற்கு 1
கடன் 25
கடனா 2
கடா 2
கடாவார் 1
கடாஅ 2
கடாஅம் 1
கடாஅய் 2
கடாஅயினும் 1
கடாஅவுக 1
கடி 12
கடிக்குமோ 1
கடிகையிடை 1
கடிகொண்டார் 1
கடிஞை 1
கடிஞையுள் 1
கடித்து 3
கடிதல் 1
கடிது 7
கடிந்த 2
கடிந்தாள் 2
கடிந்தான் 2
கடிந்தானை 1
கடிந்து 6
கடிப்பு 2
கடிபு 1
கடிய 4
கடியர் 1
கடியன் 1
கடியன 1
கடியா 1
கடியாதான் 1
கடியார் 1
கடியான் 2
கடியும் 4
கடிவ 1
கடிவது 1
கடிவான் 1
கடு 10
கடுக்கி 1
கடுக்கென 1
கடுக்கை 3
கடுகம் 1
கடுகி 3
கடுத்த 2
கடுத்தது 1
கடுப்ப 2
கடும் 32
கடுமான் 1
கடுமொழி 1
கடுமொழியாளர் 1
கடுவன் 3
கடை 27
கடைக்கால் 2
கடைகட்கும் 1
கடைகள் 1
கடைத்தலை 1
கடைத்தும் 4
கடைப்பட்டார் 1
கடைப்பிடி 2
கடைப்பிடித்தல் 1
கடைப்பிடித்து 5
கடைப்பிடியாதார் 3
கடைபோக 4
கடைமணி 1
கடைமுறை 1
கடையரே 1
கடையாயார் 5
கடையும் 1
கடையுள் 2
கடையே 1
கண் 182
கண்கள் 1
கண்காணி 1
கண்ட 25
கண்டக்கால் 5
கண்டத்தான் 1
கண்டதனால் 1
கண்டது 5
கண்டதூஉம் 2
கண்டதே 1
கண்டல் 3
கண்டவர் 1
கண்டவற்றுள் 1
கண்டவாறு 1
கண்டறியார்கொல்லோ 1
கண்டனவும் 1
கண்டனைத்து 1
கண்டாய் 1
கண்டார் 6
கண்டார்க்கண் 1
கண்டார்க்கே 1
கண்டாரா 1
கண்டாரோடு 1
கண்டால் 5
கண்டாலும் 1
கண்டாள் 1
கண்டாளாம் 1
கண்டான் 2
கண்டிலம் 1
கண்டிலர்கொல் 1
கண்டீர் 1
கண்டு 45
கண்டும் 15
கண்டுவிடும் 1
கண்டுழி 3
கண்டே 2
கண்டேம் 1
கண்டேன் 2
கண்ணரா 1
கண்ணவாய் 1
கண்ணள் 2
கண்ணாக 1
கண்ணாடி 2
கண்ணாய் 26
கண்ணார் 2
கண்ணாள் 4
கண்ணி 5
கண்ணிலவர்க்கு 1
கண்ணிற்கு 1
கண்ணின் 10
கண்ணினாய் 1
கண்ணினார்க்கு 1
கண்ணினால் 2
கண்ணினாள் 2
கண்ணினான் 2
கண்ணீர் 1
கண்ணீர்அவை 1
கண்ணீரால் 1
கண்ணீரும் 1
கண்ணுக்கு 1
கண்ணுங்கால் 2
கண்ணுதலின் 1
கண்ணும் 6
கண்ணுள்ளின் 1
கண்ணுள்ளும் 1
கண்ணுளே 1
கண்ணே 3
கண்ணொடு 2
கண்ணோ 1
கண்ணோட்டத்து 2
கண்ணோட்டம் 13
கண்ணோட 1
கண்ணோடாதவர் 1
கண்ணோடாது 2
கண்ணோடார் 1
கண்ணோடி 1
கண்ணோடுவர் 1
கண்ணோர்க்கு 1
கண்தாம் 1
கண்பட்டு 1
கண்படுக்கும் 2
கண்பாடு 2
கண்மாறல் 2
கண்மாறு 1
கண 4
கணக்கர் 1
கணக்காயர் 2
கணக்கினை 1
கணக்கு 3
கணத்தர் 1
கணம் 4
கணவர் 1
கணவன் 1
கணன் 2
கணி 2
கணிகை 1
கணிகையும் 2
கணிச்சி 1
கணிதமே 1
கணிமேதை 1
கணீர் 1
கணை 9
கணையர் 1
கணையிலும் 1
கத 4
கதத்தின் 1
கதத்து 1
கதம் 9
கதமே 1
கதவு 4
கதழ் 3
கதழ்ந்துரையும் 1
கதன் 1
கதி 2
கதிக்கு 1
கதிக்கே 1
கதித்து 2
கதிப்ப 1
கதிப்பவர் 1
கதியின் 2
கதியும் 1
கதிர் 20
கதிரால் 2
கதிரான் 1
கதிரோன் 4
கதுப்பினாய் 3
கதுப்பினாள் 1
கதுமென 1
கதூஉம் 2
கந்தா 5
கந்தாரம் 1
கந்தில் 2
கந்து 3
கப்பி 1
கம்மம் 1
கம்மியர் 1
கமம் 2
கமழ் 11
கமழ 3
கமழும் 6
கமுகு 1
கய 3
கயத்தினால் 1
கயத்து 5
கயத்துள் 1
கயத்தூர் 1
கயத்தை 1
கயப்பித்தல் 1
கயம் 5
கயல் 10
கயவர் 14
கயவர்க்கு 2
கயவரை 2
கயவரொடு 1
கயற்கண்ணினாய் 1
கயிற்றின் 1
கயிறு 3
கயிறுரீஇவிட்டார் 1
கரகம் 1
கரத்தல் 2
கரத்தலின் 1
கரத்தலும் 1
கரந்த 1
கரந்து 3
கரப்பவர் 2
கரப்பவர்க்கு 2
கரப்பாக்கு 2
கரப்பார் 1
கரப்பானும் 1
கரப்பின் 1
கரப்பினும் 2
கரப்பு 7
கரப்புடையார் 1
கரம் 1
கரவலராய் 1
கரவன்மின் 1
கரவா 1
கரவாத 2
கரவாதான் 1
கரவாது 3
கரவார் 1
கரவு 5
கரி 7
கரிய 1
கரியவரோ 1
கரியார் 2
கரியாரை 1
கரியே 1
கரு 9
கருக்காயும் 1
கருத்தினால் 2
கருத்து 4
கருத்தும் 1
கருத 2
கருதற்க 1
கருதற்பாடு 1
கருதி 17
கருதிய 1
கருதின் 2
கருதினும் 1
கருது 1
கருதுங்கால் 2
கருதுப 1
கருதுபவர் 1
கருதும் 4
கருதுவாரே 1
கருப்பம் 1
கரும் 27
கரும்பின் 2
கரும்பினை 2
கரும்பு 9
கரும்பும் 1
கரும 4
கருமங்கள் 4
கருமணியின் 1
கருமத்தான் 1
கருமத்தை 1
கருமம் 26
கருமம்தான் 1
கருமமும் 1
கருமமே 2
கருவி 4
கருவிகள் 1
கருவியரோ 1
கருவியான் 2
கருவியும் 1
கருவிளை 1
கருவினுள் 1
கருவூர் 1
கருனை 3
கருனையால் 1
கருனையை 1
கரை 16
கரைகண்ட 1
கரைகண்டானும் 1
கரைந்து 1
கரையும் 2
கல் 53
கல்யாணம் 2
கல்லா 10
கல்லாத 3
கல்லாதவர் 3
கல்லாதவரிடை 1
கல்லாதவரின் 1
கல்லாதவரும் 1
கல்லாதவாறு 2
கல்லாதார் 7
கல்லாதான் 9
கல்லாது 4
கல்லாதும் 1
கல்லாதேன் 1
கல்லாமல் 1
கல்லாமை 5
கல்லார் 6
கல்லார்க்கு 2
கல்லார்கண் 3
கல்லாரேஆயினும் 2
கல்லான் 3
கல்லிடை 1
கல்லில் 1
கல்லுதலும் 1
கல்லும் 1
கல்லுற்றுழி 1
கல்லென்று 1
கல்லேறு 1
கல்லொடு 1
கல்வி 24
கல்விக்கு 1
கல்விக்கும் 2
கல்வியான் 1
கல்வியின்கண் 1
கல்வியும் 4
கல்வியே 2
கல்வியொடு 1
கல்வியோடு 1
கல 1
கலக்க 1
கலக்கத்தை 1
கலக்கி 1
கலக்குமாறு 1
கலகல 1
கலகலக்கும் 1
கலங்க 3
கலங்காது 2
கலங்காமல் 1
கலங்காமை 1
கலங்கி 1
கலங்கிய 1
கலங்கினாள் 1
கலத்தல் 3
கலத்தானும் 1
கலத்தினால் 1
கலத்து 4
கலத்துள் 1
கலந்த 5
கலந்தவர்கண்ணும் 1
கலந்தனர் 1
கலந்தார் 1
கலந்தார்க்கு 1
கலந்தாரும் 1
கலந்தாரை 2
கலந்தான்இலன் 1
கலந்து 19
கலப்பினும் 1
கலப்பு 2
கலப்பேன்கொல் 1
கலப்பை 2
கலம் 16
கலமே 1
கலவர் 1
கலவாமை 1
கலவான் 1
கலவான்கொல் 1
கலவி 1
கலவை 1
கலவைகள் 1
கலன் 1
கலனா 1
கலனும் 1
கலனுள் 1
கலாம் 8
கலாஅல் 1
கலி 11
கலிக்கண் 1
கலிமா 1
கலியாணம் 1
கலின 1
கலுழ் 1
கலுழ்ந்தாள் 1
கலுழ்ந்து 1
கலுழ்வது 1
கலுழும் 1
கலை 4
கலைமா 1
கலையொடு 1
கவ்வி 3
கவ்விது 1
கவ்வின் 1
கவ்வினார் 1
கவ்வை 4
கவ்வையால் 1
கவ்வையான் 1
கவட்டை 1
கவர் 2
கவர்ந்து 2
கவர 1
கவரி 1
கவரிமா 1
கவரும் 7
கவலை 1
கவவு 1
கவள 1
கவளம் 1
கவற்ற 2
கவற்றி 1
கவற்றினால் 1
கவற்றும் 1
கவறலே 1
கவறா 1
கவறு 1
கவறும் 2
கவாஅன் 1
கவி 3
கவிக்கு 1
கவிந்த 1
கவிழ்தல் 1
கவிழ்ந்து 1
கவிழார் 1
கவின் 7
கவின 2
கவினி 4
கவினிய 2
கவுள் 5
கழகத்தால் 1
கழகத்துக்காலை 1
கழகம் 2
கழகமும் 1
கழல் 4
கழற 1
கழறும் 2
கழன்று 1
கழனி 5
கழனித்தே 2
கழனியுள் 1
கழாஅ 1
கழி 49
கழிக்குமாறு 1
கழித்த 1
கழித்தற்கு 1
கழிதலே 1
கழிந்த 1
கழிந்ததன் 1
கழிந்தவை 1
கழிந்தார் 2
கழிப்பர் 4
கழிப்பரே 1
கழிப்பார் 1
கழிப்பு 1
கழிப்புழி 1
கழிமின் 1
கழிய 4
கழியாது 1
கழியான் 1
கழியும் 6
கழியுள் 1
கழிவார் 1
கழிவு 1
கழீஇ 3
கழு 1
கழுகு 1
கழுகொடு 1
கழுத்தில் 1
கழுத்தின் 2
கழுநீர் 1
கழுநீருள் 1
கழுமலத்து 1
கழுமலம் 1
கழுமான் 1
கழுமிய 2
கழுமியார் 1
கழுவார் 1
கழுவுதல் 1
கழூஉம் 2
கழை 1
கள் 22
கள்வ 1
கள்வம் 1
கள்வர் 2
கள்வரின் 1
கள்வரும் 1
கள்வன் 3
கள்வார்க்கு 1
கள்வேம் 1
கள்ள 3
கள்ளத்த 1
கள்ளத்தால் 3
கள்ளத்தின் 1
கள்ளம் 6
கள்ளர் 1
கள்ளர்கண் 1
கள்ளரா 1
கள்ளாட்டுக்கண்ணும் 1
கள்ளாமை 3
கள்ளார் 1
கள்ளார்க்கு 1
கள்ளான் 1
கள்ளி 4
கள்ளின் 1
கள்ளினால் 1
கள்ளினும் 1
கள்ளினை 1
கள்ளிஅம் 1
கள்ளுக்கு 1
கள்ளும் 1
கள்ளை 2
களத்து 43
களத்தும் 1
களம் 4
களமர் 1
களமும் 1
களர் 3
களரின் 1
களவியல் 1
களவின்கண் 2
களவினால் 1
களவு 7
களவோடு 1
களன் 1
களனும் 1
களி 8
களிக்கும் 1
களிகட்கு 1
களிகள் 1
களித்தலும் 1
களித்தார்க்கு 1
களித்தானை 2
களித்து 3
களிதொறும் 1
களிப்பாரை 1
களிப்பினும் 1
களிப்பு 1
களியாதான் 1
களியான் 1
களியானேல் 1
களிரும் 1
களிற்றின் 4
களிற்று 3
களிற்றை 1
களிற்றொடு 1
களிறு 19
களிறு#1 1
களிறும் 2
களை 2
களைதல் 1
களைதும் 1
களைந்தக்கால் 1
களைந்தார் 1
களைந்திட்டு 1
களைந்து 4
களைப 1
களைபவோ 1
களைய 1
களையாமை 1
களையார் 1
களையாரோ 1
களையாள் 1
களையான் 1
களையின் 1
களையுநர் 1
களையுமாறு 1
களைவதாம் 1
களைவித்து 1
களைவு 1
கற்க 2
கற்ப 1
கற்பவர் 1
கற்பவற்கு 1
கற்பவே 1
கற்பவை 1
கற்பறிவு 1
கற்பால் 1
கற்பின் 4
கற்பினார் 1
கற்பினும் 3
கற்பு 10
கற்புடையாள் 4
கற்ற 13
கற்றக்கண்ணும் 1
கற்றதனால் 1
கற்றது 7
கற்றதூஉம் 1
கற்றல் 4
கற்றலின் 4
கற்றலும் 1
கற்றவர் 2
கற்றறிந்தார் 2
கற்றனவும் 1
கற்றா 2
கற்றார் 17
கற்றாரும் 2
கற்றாருள் 1
கற்றாரை 6
கற்றாரொடு 1
கற்றான் 9
கற்றானும் 3
கற்றானை 1
கற்றிலன்ஆயினும் 1
கற்று 27
கற்றும் 2
கற்றொறும் 2
கற்றோர் 1
கறக்கும் 1
கறக்குமாறு 1
கறங்க 1
கறங்கு 6
கறந்த 1
கறப்பார் 1
கறவாமை 1
கறவார் 1
கறவானாய் 1
கறவை 2
கறி 3
கறு 1
கறுத்த 1
கறுத்து 5
கறுப்பன 1
கறுப்பித்து 1
கறுவி 1
கறுவினால் 1
கறுவு 1
கறை 1
கறையும் 1
கன்றாமை 1
கன்றி 3
கன்றிய 2
கன்று 17
கன்றுங்கால் 1
கன்றுஆயின் 1
கன்னி 1
கன்னியரை 1
கன்னியும் 1
கன்னியே 1
கன்னியை 1
கன 2
கனங்குழாய் 1
கனம் 3
கனல் 1
கனலும்கொல்லோ 1
கனலுமே 1
கனவினான் 6
கனவினுக்கு 1
கனவினும் 2
கனவும் 2
கனற்றி 1
கனற்றுபவரே 1
கனா 5
கனி 11
கனிந்தார் 1
கனியினும் 1
கனியும் 1
கனியை 1
கனை 6
கனைத்து 1
கனைத்துவிடல் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கஃசா (1)

தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – குறள்:104 7/1

TOP


கங்குல் (1)

கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் – திணை150:35/3

TOP


கங்குலும் (1)

புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று – திரி:44/2

TOP


கங்கை (1)

உரை பூசல் போற்றல் உறு தவமேல் கங்கை
கரை பூசை போறல் கடை – சிறுபஞ்:100/3,4

TOP


கச்சம் (1)

கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய – சிறுபஞ்:103/2

TOP


கசடு (7)

கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி – நாலடி:26 10/1
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் – நாலடி:35 2/1
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – குறள்:40 1/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – குறள்:72 7/1
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – குறள்:85 5/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா – பழ:80/1
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் – பழ:373/3

TOP


கசிந்து (1)

கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து – திணை150:34/4

TOP


கசிவு (1)

இனியவை யாம் அறிதும் என்னார் கசிவு இன்று – ஆசாரக்:69/3

TOP


கட்கு (2)

கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் – நாலடி:39 4/1
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் – சிறுபஞ்:81/1

TOP


கட்டக (1)

கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல் – ஐந்70:43/3

TOP


கட்டங்க (1)

கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே – பழ:85/2

TOP


கட்டதனொடு (1)

களை கட்டதனொடு நேர் – குறள்:55 10/2

TOP


கட்டளை (2)

கருமமே கட்டளை கல் – குறள்:51 5/2
சால்பிற்கு கட்டளை யாது எனின் தோல்வி – குறள்:99 6/1

TOP


கட்டி (4)

கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் – நாலடி:4 5/1
உள்ளம் எனும் நாரினால் கட்டி உளவரையால் – நாலடி:16 3/3
கைப்பதனை கட்டி என்று உண்பானும் இ மூவர் – திரி:48/3
கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ – பழ:158/3

TOP


கட்டிய (1)

விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய
மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் – திரி:65/2,3

TOP


கட்டியக்கண்ணும் (1)

கவர் நிலம் செய்து அமைத்து கட்டியக்கண்ணும்
உவர் நிலம் உட்கொதிக்குமாறு – பழ:144/3,4

TOP


கட்டில் (5)

முகட்டு வழி கட்டில் பாடு – ஆசாரக்:22/3
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/2
ஓராது கட்டில் படாஅர் அறியாதார் – ஆசாரக்:44/3
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும் – ஆசாரக்:45/2
நில்லார் தாம் கட்டில் மிசை – ஆசாரக்:87/3

TOP


கட்டு (9)

கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:25/3
இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து – கார்40:22/1
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – குறள்:109 3/2
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து – பழ:59/3
கட்டு உடைத்தாக கருமம் செய வைப்பின் – பழ:118/1
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம் – பழ:197/2
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் – பழ:374/4
கட்டு எறிந்த பாவம் கருது – சிறுபஞ்:68/4
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் – கைந்:39/3

TOP


கட்டுரை (1)

கல்வி அகலமும் கட்டுரை வாய்பாடும் – பழ:264/1

TOP


கட்டுரையார் (1)

கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார் – ஆசாரக்:94/1

TOP


கட்டுரையால் (1)

மழலை வாய் கட்டுரையால் – ஐந்50:25/4

TOP


கட்டுரையின் (2)

கல்லாதவரிடை கட்டுரையின் மிக்கது ஓர் – பழ:64/1
நல்ல பிறவும் உணர்வாரை கட்டுரையின்
வல்லிதின் நாடி வலிப்பதே புல்லத்தை – பழ:104/2,3

TOP


கட்டுரையும் (2)

தமக்கு உற்ற கட்டுரையும் தம்மின் பெரியார் – ஆசாரக்:67/1
பிறர்க்கு உற்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க சொல்லின் – ஆசாரக்:67/3

TOP


கடக்க (1)

கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை – நாலடி:40 8/1

TOP


கடகம் (1)

கடகம் செறிந்த தம் கைகளால் வாங்கி – நாலடி:29 9/1

TOP


கடத்து (2)

அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து
தக்க நெறியிடை பின்னும் செல பெறார் – பழ:46/2,3
மெல்லென் கடத்து
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு – கைந்:16/1,2

TOP


கடந்த (1)

கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண – ஐந்50:42/3

TOP


கடந்தவர் (1)

கள்வர் திரிதரூஉம் கானம் கடந்தவர்
உள்ளம் பிரிந்தமை நீ அறிதி ஒள்ளிழாய் – கைந்:22/1,2

TOP


கடந்தார் (2)

கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே – கார்40:18/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் – கைந்:21/2

TOP


கடந்தால் (1)

மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6

TOP


கடந்தான் (1)

மல்லர் கடந்தான் நிறம் போன்று இருண்டு எழுந்து – ஐந்50:1/1

TOP


கடந்து (3)

கானம் கடந்து சென்றார் – ஐந்50:8/4
கடி உடையேன் வாயில் கடந்து – திணை150:125/4
நுரை தரும் ஓதம் கடந்து எமர் தந்த – கைந்:56/1

TOP


கடந்துவிடும் (1)

கற்றான் கடந்துவிடும் – நான்மணி:16/4

TOP


கடப்பாட்டது (1)

கருதும் கடப்பாட்டது அன்று – நாலடி:27 1/4

TOP


கடப்பாடு (1)

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரி மாட்டு – குறள்:22 1/1

TOP


கடப்பாளும் (1)

இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் – திரி:50/3

TOP


கடம் (5)

கடம் உண்டு வாழாமை காண்டல் இனிதே – இனிய40:10/1
கடம் பெற்றான் பெற்றான் குடம் – பழ:57/4
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் – பழ:216/4
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார் – பழ:304/1
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் – ஏலாதி:53/1

TOP


கடம்பு (1)

செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் – ஐந்50:1/2

TOP


கடமா (3)

கடமா தொலைச்சிய கான் உறை வேங்கை – நாலடி:30 10/1
கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட – திணை150:84/1
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் – கைந்:17/1

TOP


கடல் (81)

மாதர் வண்டு ஆர்க்கும் மலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:8 3/3
புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:10 7/3
மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல் – நாலடி:10 8/3
அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 7/3
நெய்தல் நறவு உயிர்க்கும் நீள் கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 8/3
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை – நாலடி:14 8/1
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நாள் நிழல் போல – நாலடி:17 6/1
அறை கடல் சூழ் வையம் நக – நாலடி:23 10/4
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்கு – நாலடி:25 2/1
கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும் – நாலடி:25 5/1
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 5/3
பராஅரை புன்னை படு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 6/1
ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 9/3
மல்கு திரைய கடல் கோட்டு இருப்பினும் – நாலடி:27 3/1
புணர் கடல் சூழ் வையத்து புண்ணியமோ வேறே – நாலடி:27 4/1
எறி நீர் பெரும் கடல் எய்தி இருந்தும் – நாலடி:28 5/1
பெரும் கடல் ஆடிய சென்றார் ஒருங்கு உடன் – நாலடி:34 2/1
நல் தளிர் புன்னை மலரும் கடல் சேர்ப்ப – நாலடி:34 6/3
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:35 9/3
கடல் நீர் அற உண்ணும் கேளிர் வரினும் – நாலடி:39 2/2
கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம் – நான்மணி:16/1
பொரு கடல் வண்ணன் புனை மார்பில் தார் போல் – கார்40:1/1
கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி – கார்40:33/1
கரும் கடல் மேய்ந்த கமம் சூழ் எழிலி – கார்40:37/1
தெண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிய புலம்பு அடைந்து – ஐந்50:41/1
ஒடுங்கா ஒலி கடல் சேர்ப்பன் நெடும் தேர் – ஐந்50:42/2
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் – ஐந்50:43/3
கண்டு அன்னை எவ்வம் யாது என்ன கடல் வந்து என் – ஐந்50:44/3
ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம் – ஐந்50:46/1
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி – ஐந்50:47/1
தெய்வம் கமழும் தெளி கடல் தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:49/3
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட – ஐந்50:50/1
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து – ஐந்70:16/2
தண் கடல் நீத்தம் பருகி தலைசிறந்து – திணை50:23/3
இரும் கடல் மாந்திய ஏர் கொள் எழிலி – திணை50:26/1
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி – திணை50:28/1
தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப – திணை50:42/2
எறி சுறா நீள் கடல் ஓதம் உலாவ – திணை50:43/1
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம் – திணை50:45/1
துணி கடல் சேர்ப்பன் துறந்தான்கொல் தோழி – திணை50:47/3
பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது – திணை150:33/1
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் – திணை150:33/2
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் – திணை150:38/1
மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே – திணை150:38/2
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக – திணை150:43/1
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் – திணை150:53/3
கடல் கானல் சேர்ப்ப கழி உலாஅய் நீண்ட – திணை150:56/1
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப – திணை150:57/3
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ – திணை150:93/1
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் – திணை150:93/2
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல்
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய – திணை150:93/2,3
பண்டு இயைய சொல்லிய சொல் பழுதால் மா கடல்
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் – திணை150:100/1,2
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் – திணை150:109/1
பாத்து படு கடல் மாந்தி பல கொண்மூ – திணை150:114/1
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து – திணை150:121/4
கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் – திணை150:150/3
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – குறள்:1 10/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் – குறள்:50 6/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் – குறள்:50 6/1
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – குறள்:114 7/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – குறள்:117 6/1
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா – குறள்:118 5/1
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து – பழ:1/2
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க – பழ:11/2
பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி – பழ:26/3
ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:40/3
களிகள் போல் தூங்கும் கடல் சேர்ப்ப வாங்கி – பழ:79/3
பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப பூம் தாமரை மேல் – பழ:123/3
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:170/3
நரி நக்கிற்று என்று கடல் – பழ:177/4
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:211/3
கடல் படா எல்லாம் படும் – பழ:225/4
பரப்பில் நீர் தாஅம் படு கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:311/3
திரை அவித்து ஆடார் கடல் – பழ:317/4
தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:355/3
மடலொடு புள் கலாம் மால் கடல் சேர்ப்ப – பழ:372/3
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/3
மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ் – ஏலாதி:56/3
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் – கைந்:34/3
நெடும் கடல் தண் சேர்ப்ப நின்னோடு உரையேன் – கைந்:50/1
தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – கைந்:57/2

TOP


கடல்மன்னும் (1)

காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள்:117 4/1

TOP


கடலத்துள் (1)

அழிந்தார் பழி கடலத்துள் – நாலடி:28 2/4

TOP


கடலின் (2)

நன்மை கடலின் பெரிது – குறள்:11 3/2
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:65/1

TOP


கடலும் (2)

மாயவனும் தம்முனும் போலே மறி கடலும்
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் – திணை150:58/1,2
நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – குறள்:2 7/1

TOP


கடலுள் (8)

ஒள் அரிதாரம் பிறக்கும் பெரும் கடலுள்
பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் – நான்மணி:4/2,3
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள்
நீல சுறா பிறழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:9/2,3
நளிந்த கடலுள் திமில் திரை போல் எங்கும் – கள40:18/1
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து – திணை50:27/2
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள்
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே – திணை150:33/2,3
ஆசை கடலுள் ஆழ்வார் – திரி:81/4
கடலுள் துலாம் பண்ணினார் – பழ:255/4
நாவாய் வழங்கு நளி திரை தண் கடலுள்
ஓவா கலந்து ஆர்க்கும் ஒல்லென் இறா குப்பை – கைந்:49/1,2

TOP


கடலுள்ளும் (2)

மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும் – நாலடி:27 9/2
கடலுள்ளும் காண்பவே நன்கு – பழ:145/4

TOP


கடலுளால் (1)

கடலுளால் மா வடித்து அற்று – பழ:72/4

TOP


கடலூடு (1)

விரி கடலூடு செல்வானும் இ மூவர் – திரி:73/3

TOP


கடலே (1)

மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் – திணை150:38/2,3

TOP


கடலை (1)

உறாஅர்க்கு உறு நோய் உரைப்பாய் கடலை
செறாஅய் வாழிய நெஞ்சு – குறள்:120 10/1,2

TOP


கடலொடு (1)

கடலொடு காட்டு ஒட்டல் இல் – பழ:372/4

TOP


கடவதா (1)

கப்பி கடவதா காலை தன் வாய் பெயினும் – நாலடி:35 1/1

TOP


கடவான் (1)

கண்டுழி நா சாம் கடவான் குடி பிறந்தான் – சிறுபஞ்:8/3

TOP


கடவி (1)

பரும இன மா கடவி தெரி மறவர் – கள40:16/1

TOP


கடவு (1)

கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் – ஐந்70:39/2

TOP


கடவுளும் (1)

என்ன கடவுளும் இல் – நான்மணி:54/4

TOP


கடற்கு (1)

நரி கூ கடற்கு எய்தாவாறு – பழ:22/4

TOP


கடன் (25)

பரிவதூஉம் சான்றோர் கடன் – நாலடி:6 8/4
ஆற்றாதார்க்கு ஈவது ஆம் ஆண் கடன் ஆற்றின் – நாலடி:10 8/2
பொலி கடன் என்னும் பெயர்த்து – நாலடி:10 8/4
நல் ஆண்மகற்கு கடன் – நாலடி:21 2/4
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி – நாலடி:39 2/3
கடன் உடையார் காண புகல் – இன்னா40:11/4
கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே – இனிய40:31/2
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து – ஐந்70:71/2
ஆண் கடன் ஆம் ஆற்றை ஆயுங்கால் ஆடவர்க்கு – திணை150:82/1
கடன் அறி காட்சியவர் – குறள்:22 8/2
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் – குறள்:64 8/2
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – குறள்:69 7/1
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – குறள்:81 2/2
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – குறள்:99 1/1
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – குறள்:99 1/1
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – குறள்:106 3/1
தாளாளன் என்பான் கடன் படா வாழ்பவன் – திரி:12/1
கற்றறிந்தார் பூண்ட கடன் – திரி:32/4
மூன்று கடன் கழித்த பார்ப்பானும் ஓர்ந்து – திரி:34/1
கற்புடையாள் பூண்ட கடன் – திரி:64/4
கடன் கொண்டார் நெஞ்சில் கனா – திரி:103/4
கடன் அறி காட்சியவர் – ஆசாரக்:36/5
பார் எறியும் முந்நீர் துறைவ கடன் அன்றோ – பழ:101/3
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் – பழ:216/4
கழி சினம் காத்தல் கடன் – சிறுபஞ்:75/4

TOP


கடனா (2)

பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா – திணை150:82/2
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா
செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது – திணை150:82/2,3

TOP


கடா (2)

இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை – திணை150:2/3
இழி கடா யானை எதிர் – திணை150:11/4

TOP


கடாவார் (1)

ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் – கைந்:28/2

TOP


கடாஅ (2)

கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள்:59 5/1
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – குறள்:109 7/1

TOP


கடாஅம் (1)

கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால் – திணை150:14/3

TOP


கடாஅய் (2)

கோலால் கடாஅய் குறினும் புகல் ஒல்லா – நாலடி:26 8/3
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக – கள40:12/4

TOP


கடாஅயினும் (1)

கடாஅயினும் சான்றவர் சொல்லார் பொருள் மேல் – நாலடி:26 5/3

TOP


கடாஅவுக (1)

கடாஅவுக பாக தேர் கார் ஓட கண்டே – கார்40:32/1

TOP


கடி (12)

கடி என்றார் கற்று அறிந்தார் – நாலடி:6 6/4
கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல் – நாலடி:9 6/2
கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க – நாலடி:24 8/3
கடி என கேட்டும் கடியான் வெடிபட – நாலடி:37 4/1
கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு – கள40:29/1
ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின – திணை50:3/1
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை – திணை150:2/3
கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார் – திணை150:111/1
கடி உடையேன் வாயில் கடந்து – திணை150:125/4
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடி கொண்டார் நாணார்கொல் – குறள்:121 5/1
குடிமகன் அல்லான் கை வைத்தல் கடி நெய்தல் – பழ:396/2
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல் – கைந்:1/1

TOP


கடிக்குமோ (1)

கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று – நாலடி:15 1/4

TOP


கடிகையிடை (1)

கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா – திணை150:42/3

TOP


கடிகொண்டார் (1)

இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை – கார்40:39/3

TOP


கடிஞை (1)

ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் – நாலடி:10 9/3

TOP


கடிஞையுள் (1)

கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் – பழ:246/4

TOP


கடித்து (3)

கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி – நாலடி:16 6/1
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா – இன்னா40:39/2
காம்பு அன்ன தோளி கலங்க கடித்து ஓடும் – பழ:148/3

TOP


கடிதல் (1)

குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல்
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – குறள்:55 9/1,2

TOP


கடிது (7)

கண் மூன்று உடையான் தாள் சேர்தல் கடிது இனிதே – இனிய40:0/1
கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை – கார்40:6/3
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக – கள40:12/4
கடிது ஓடும் வெண்தேரை நீர் ஆம் என்று எண்ணி – ஐந்50:36/1
கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம் – குறள்:57 2/1
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு – பழ:309/2
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு – கைந்:45/2

TOP


கடிந்த (2)

கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – குறள்:66 8/1
குற்றம் கடிந்த ஒழுக்கமும் தெற்றென – திரி:23/2

TOP


கடிந்தாள் (2)

செலவும் கடிந்தாள் புனத்து – திணை50:10/4
அன்னையும் இல் கடிந்தாள் யாங்கு இனி யாம் என் செய்கம் – கைந்:52/1

TOP


கடிந்தான் (2)

உதணால் கடிந்தான் உளன் – திணை150:2/4
கற்பு அனைத்து மூன்றும் கடிந்தான் கடியாதான் – சிறுபஞ்:27/3

TOP


கடிந்தானை (1)

கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால் – திணை150:14/3

TOP


கடிந்து (6)

கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ – நாலடி:16 7/1
செவ்வியனாய் செற்று சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:36/2
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – குறள்:66 8/1
தூக்கம் கடிந்து செயல் – குறள்:67 8/2
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி – திரி:46/1,2
என்னையர் தந்த இற உணங்கல் யாம் கடிந்து
புன்னையம் கானல் இருந்தேமா பொய்த்து எம்மை – கைந்:54/1,2

TOP


கடிப்பு (2)

கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/1
பறைக்கண் கடிப்பு இடுமாறு – பழ:180/4

TOP


கடிபு (1)

கடிபு ஒல்லா என்னையே காப்பு – திணை150:32/4

TOP


கடிய (4)

கன்றாமை வேண்டும் கடிய பிறர் செய்த – நான்மணி:11/1
கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலான் – நான்மணி:85/1
கறுத்து ஆற்றி தம்மை கடிய செய்தாரை – பழ:19/1
கடிய கனைத்துவிடல் – பழ:309/4

TOP


கடியர் (1)

வரையிடை வாரன்மின் ஐய உரை கடியர்
வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர் – திணை50:5/2,3

TOP


கடியன் (1)

இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் – குறள்:57 4/1

TOP


கடியன (1)

கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை – பழ:351/2

TOP


கடியா (1)

ஓத நீர் வேலி உரை கடியா பாக்கத்தார் – திணை150:37/1

TOP


கடியாதான் (1)

கற்பு அனைத்து மூன்றும் கடிந்தான் கடியாதான்
நிற்பு அனைத்தும் நெஞ்சிற்கு ஓர் நோய் – சிறுபஞ்:27/3,4

TOP


கடியார் (1)

முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் – நாலடி:28 8/3

TOP


கடியான் (2)

முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான்
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து – நாலடி:28 8/3,4
கடி என கேட்டும் கடியான் வெடிபட – நாலடி:37 4/1

TOP


கடியும் (4)

புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:10 7/3
கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட – நாலடி:29 3/3
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் – திணை150:3/3
கடும் புலால் புன்னை கடியும் துறைவ – திணை150:44/1

TOP


கடிவ (1)

கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ – நாலடி:16 7/1

TOP


கடிவது (1)

காக்கை கடிவது ஓர் கோல் – நாலடி:5 1/4

TOP


கடிவான் (1)

படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் – திணை150:44/2

TOP


கடு (10)

கடு வினையர் ஆகியார் சார்ந்து – நாலடி:13 4/4
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப – நாலடி:23 4/2
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே – நாலடி:38 4/2
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா – இன்னா40:6/1
கான் யாற்று ஒலியின் கடு மான் தேர் என் தோழி – கார்40:10/3
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் – ஐந்50:19/2
கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் – ஐந்70:39/2
கடு மான் மணி அரவம் என்று கொடுங்குழை – ஐந்70:59/2
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் – குறள்:57 7/1
காடு உறை வாழ்க்கை கடு வினை மாக்களை – பழ:121/1

TOP


கடுக்கி (1)

கடுக்கி ஒருவன் கடும் குறளை பேசி – நாலடி:19 9/1

TOP


கடுக்கென (1)

கடுக்கென சொல்வற்று ஆம் கண்ணோட்டம் இன்றாம் – நாலடி:35 8/1

TOP


கடுக்கை (3)

காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன – கார்40:4/2
வீயும் வியன் புறவின் வீழ் துளியான் மா கடுக்கை
நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும் – திணை150:98/1,2
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் – திணை150:120/2

TOP


கடுகம் (1)

உலகில் கடுகம் உடலின் நோய் மாற்றும் – திரி:105/1

TOP


கடுகி (3)

வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் – ஐந்70:30/1
உறை கடுகி ஒல்லை கெடும் – குறள்:57 4/2
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை – கைந்:13/1

TOP


கடுத்த (2)

கடுத்த மலை நாடு காண் – திணை150:79/4
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – குறள்:70 3/1

TOP


கடுத்தது (1)

கடுத்தது காட்டும் முகம் – குறள்:71 6/2

TOP


கடுப்ப (2)

கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம் – கார்40:23/1
கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து – பழ:146/1

TOP


கடும் (32)

காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும் – நாலடி:8 3/1
உருமின் கடும் சினம் சேண் நிற்கும் உட்கும் – நாலடி:17 4/2
பொறுமின் பிறர் கடும் சொல் போற்றுமின் வஞ்சம் – நாலடி:18 2/2
கடுக்கி ஒருவன் கடும் குறளை பேசி – நாலடி:19 9/1
காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த – நாலடி:28 10/2
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை – நான்மணி:53/2
கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா – இன்னா40:30/2
கடும் புலி வாழும் அதர் – இன்னா40:30/4
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த – கார்40:2/1
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் – கள40:8/2
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும் – திணை50:17/1
ஏற்றிய வில்லின் எயினர் கடும் சுரம் – திணை50:20/1
வறம் கூர் கடும் கதிர் வல் விரைந்து நீங்க – திணை50:48/3
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால் – திணை150:12/3
கடும் புலால் புன்னை கடியும் துறைவ – திணை150:44/1
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் – திணை150:51/1
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் – திணை150:55/1
காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் – குறள்:39 6/1
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள்:57 6/1
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – குறள்:57 10/1
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – குறள்:114 4/1
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – குறள்:117 7/1
என்றும் கடும் சொல் உரையார் இருவராய் – ஆசாரக்:93/2
கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் – சிறுபஞ்:78/3
பத்தினி சேவகன் பாத்து இல் கடும் தவசி – சிறுபஞ்:101/1
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/3
குறளை கடும் சொல் பயன் இல் சொல் நான்கும் – ஏலாதி:28/3
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் – கைந்:15/1
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு – கைந்:16/2
செருக்கு இல் கடும் களிறு சென்று உறங்கி நிற்கும் – கைந்:19/2
கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும் – கைந்:50/3

TOP


கடுமான் (1)

பெய்த புறவில் கடுமான் தேர் – கைந்:28/1

TOP


கடுமொழி (1)

வீரம் இலாளர் கடுமொழி கூற்று இன்னா – இன்னா40:20/2

TOP


கடுமொழியாளர் (1)

கடுமொழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:3/3

TOP


கடுவன் (3)

வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் – ஐந்70:11/2
பலவின் பழம் பெற்ற பைம் கண் கடுவன்
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் – திணை50:10/1,2
கல் வரை ஏறி கடுவன் கனி வாழை – கைந்:7/1

TOP


கடை (27)

நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ – நாலடி:11 7/2
கடை நிலத்தோர்ஆயினும் கற்று உணர்ந்தோரை – நாலடி:14 3/3
தாமும் அவரின் கடை – நாலடி:23 7/4
கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற – நாலடி:26 5/2
செத்த பிணத்தின் கடை – நாலடி:29 1/4
புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால் – நாலடி:30 3/3
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை – நாலடி:30 7/1
கல் நனி நல்ல கடை ஆய மாக்களின் – நாலடி:34 4/1
கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் – நாலடி:39 10/3
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ – திணை50:33/2
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை – குறள்:15 2/1
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல் – குறள்:15 2/1,2
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – குறள்:33 8/2
புல்லறிவு ஆண்மை கடை – குறள்:34 1/2
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள்:67 3/1
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும் – குறள்:73 9/1
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை – குறள்:100 8/2
நாண் இன்மை நின்ற கடை – குறள்:102 9/2
பலர் நாண நீத்த கடை – குறள்:115 9/2
பிறன் கடை நின்று ஒழுகுவானும் மறம் தெரியாது – திரி:19/2
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் – திரி:33/3
கைப்பன எல்லாம் கடை தலை தித்திப்ப – ஆசாரக்:25/1
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் – ஆசாரக்:66/1
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் – பழ:117/3
கடை அடைத்து வைத்து புடைத்தக்கால் நாயும் – பழ:252/3
கற்பறிவு போகா கடை – பழ:270/4
கரை பூசை போறல் கடை – சிறுபஞ்:100/4

TOP


கடைக்கால் (2)

கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் – நாலடி:37 8/3
பிடர்த்தலை பேரானை பெற்று கடைக்கால்
செயிர் அறு செங்கோல் செலீஇயினான் இல்லை – பழ:105/2,3

TOP


கடைகட்கும் (1)

கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து – நான்மணி:81/3

TOP


கடைகள் (1)

துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள்
இனிது உண்ணேம் ஆர பெறேம் யாம் என்னும் – நாலடி:37 6/2,3

TOP


கடைத்தலை (1)

கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை
ஓராது கட்டில் படாஅர் அறியாதார் – ஆசாரக்:44/2,3

TOP


கடைத்தும் (4)

அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் – நாலடி:15 10/3
பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி – நாலடி:30 1/2
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து – குறள்:64 7/1
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் – குறள்:83 3/1

TOP


கடைப்பட்டார் (1)

காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய் – நாலடி:14 6/2

TOP


கடைப்பிடி (2)

கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி – பழ:377/2
கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது – பழ:377/2,3

TOP


கடைப்பிடித்தல் (1)

கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் நன்று – நாலடி:2 10/4

TOP


கடைப்பிடித்து (5)

அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல – குறள்:95 4/1
நால் வகை எச்சிலும் நன்கு கடைப்பிடித்து
ஓதார் உரையார் வளராரே எஞ்ஞான்றும் – ஆசாரக்:8/1,2
உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து
அன்பின் திரியாமை ஆசாரம் நீங்காமை – ஆசாரக்:26/2,3
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் – ஆசாரக்:96/2
தான் பிறந்த இல் நினைந்து தன்னை கடைப்பிடித்து
தான் பிறரால் கருதற்பாடு உணர்ந்து தான் பிறரால் – சிறுபஞ்:66/1,2

TOP


கடைப்பிடியாதார் (3)

ஒற்கம் கடைப்பிடியாதார் – ஐந்50:48/4
யாதும் கடைப்பிடியாதார் – திரி:74/4
ஒழுக்கம் கடைப்பிடியாதார் – திரி:94/4

TOP


கடைபோக (4)

கடைபோக செல்வம் உய்த்தார் – நாலடி:12 9/4
கடைபோக வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:66/4
கடைபோக வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:83/4
ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக
வாழ்ந்து கழிவார் மகிழ்ந்து – சிறுபஞ்:76/3,4

TOP


கடைமணி (1)

கடைமணி காண்வர தோன்றி நடை மெலிந்து – கள40:19/2

TOP


கடைமுறை (1)

ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான் சாம் துயரம் தரும் – குறள்:80 2/1,2

TOP


கடையரே (1)

கடையரே கல்லாதவர் – குறள்:40 5/2

TOP


கடையாயார் (5)

கடையாயார் பின் சென்று வாழ்வர் உடைய – நாலடி:16 10/2
கடையாயார் நட்பில் கமுகு அனையர் ஏனை – நாலடி:22 6/1
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர – திணை50:33/1
தலையாயர் ஆய்தந்தும் காணார் கடையாயார்
முன் நின்று கூறும் குறளை தெரிதலால் – பழ:113/2,3
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல் – பழ:262/1

TOP


கடையும் (1)

கரப்புடையார் வைத்த கடையும் உதவா – பழ:169/1

TOP


கடையுள் (2)

மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை – இனிய40:15/3
கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை – ஆசாரக்:44/2

TOP


கடையே (1)

இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே
புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை – நாலடி:37 5/2,3

TOP


கண் (182)

கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ – நாலடி:5 4/2
கண் நீர்மை கண்டு ஒழுகுவேன் – நாலடி:5 4/4
கரும் தோளால் கண் விளக்கப்பட்டு – நாலடி:5 7/4
மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என பேர் பெற்ற – நாலடி:6 9/1
கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/1
அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல் – நாலடி:15 8/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – நாலடி:16 1/1
கல்லா ஒருவன் உரைப்பவும் கண் ஓடி – நாலடி:16 5/2
கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி – நாலடி:16 6/1
அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் – நாலடி:18 6/2
வாள் ஆடு கூத்தியர் கண் போல் தடுமாறும் – நாலடி:20 1/3
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை – நாலடி:21 10/2
கண் குத்திற்று என்று தம் கை – நாலடி:23 6/4
கண் அவா தக்க கலம் – நாலடி:26 1/4
கரவாத திண் அன்பின் கண் அன்னார்கண்ணும் – நாலடி:31 5/1
காதல் கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு – நாலடி:31 6/3
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் – நாலடி:34 10/1
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர் – நாலடி:36 3/1
அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் – நாலடி:38 3/1
செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை – நாலடி:38 3/2
இட கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் – நாலடி:39 8/3
வல கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 8/4
கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் – நாலடி:39 10/3
இடை கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 10/4
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் – நாலடி:40 4/1
கண் கயல் என்னும் கயத்தினால் காதலி – நாலடி:40 5/1
கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும் – நாலடி:40 10/1
கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் – நான்மணி:14/3
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:16/3
கண் மூன்று உடையான் தாள் சேர்தல் கடிது இனிதே – இனிய40:0/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் – கார்40:8/3
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று – கார்40:9/1
மை எழில் உண் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – கார்40:12/1
களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி – கார்40:13/3
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/3
கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம் – கார்40:23/1
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் – கார்40:36/3
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த – கார்40:39/1
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் – கள40:4/3
குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் – கள40:5/3
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும் – கள40:6/3
இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண்
வரி வரால் மீன் பிறழும் காவிரி நாடன் – கள40:7/2,3
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் – கள40:8/2
கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென – கள40:11/3
செம் கண் மால் அட்ட களத்து – கள40:11/5
வினை படு பள்ளியின் தோன்றுமே செம் கண்
சின மால் பொருத களத்து – கள40:15/3,4
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண்
சின மால் பொருத களத்து – கள40:21/4,5
கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் – கள40:24/4
கேளிர் இழந்தார் அலமருப செம் கண்
சின மால் பொருத களத்து – கள40:29/3,4
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் – கள40:30/3
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் – கள40:40/3
செம் கண் சிவந்த களத்து – கள40:42/4
துளி கலந்து வீழ்தரும் கண் – ஐந்50:5/4
வருவர் வயங்கிழாய் வாள் ஒண் கண் நீர் கொண்டு – ஐந்50:9/1
பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும் – ஐந்50:12/3
துஞ்சா சுடர்த்தொடி கண் – ஐந்50:16/4
வாள் தடம் கண் மாதரை நீத்து – ஐந்50:34/4
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த – ஐந்50:41/2
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண – ஐந்50:42/3
தாம் சிவப்பு உற்றன கண் – ஐந்70:7/4
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் – ஐந்70:9/1
நீரோடு அலமரும் கண் – ஐந்70:15/4
பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின – ஐந்70:41/1
பூம் கண் புதல்வன் மிதித்து உழக்க ஈங்கு – ஐந்70:47/2
போது உறழ் தாமரை கண் ஊரனை நேர் நோக்கி – ஐந்70:51/2
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர் – ஐந்70:61/1
பலவின் பழம் பெற்ற பைம் கண் கடுவன் – திணை50:10/1
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் – திணை50:14/2
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் – திணை50:18/1
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி – திணை50:33/3
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கண் வாள் அறுப்ப – திணை50:48/1
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு – திணை150:5/3
கண் உளவால் காமன் கணை – திணை150:8/4
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் – திணை150:19/2
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:28/3
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் – திணை150:32/3
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் – திணை150:34/2
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து – திணை150:34/4
காதல் நீர் வாராமை கண் நோக்கி ஓத நீர் – திணை150:37/2
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:45/3
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் – திணை150:55/1
முகம் தாமரை முறுவல் ஆம்பல் கண் நீலம் – திணை150:72/1
செம் வாய் கரிய கண் சீரினால் கேளாதும் – திணை150:73/1
படை நெடும் கண் கொண்ட பனி – திணை150:76/4
இறந்து கண் ஆடும் இடம் – திணை150:80/4
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு – திணை150:92/4
வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும் – திணை150:99/3
பீர் தோன்றி நீர் தோன்றும் கண் – திணை150:100/4
கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம் – திணை150:108/1
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் – திணை150:115/1
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/2
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண்
நீர் நின்ற நோக்கின் நெடும் பணை மென் தோளாட்கு – திணை150:115/2,3
பூம் கண் வயல் ஊரன் புத்தில் புகுவதன்முன் – திணை150:126/3
மென் கண் கலி வயல் ஊரன்தன் மெய்ம்மையை – திணை150:127/1
கரும் கோட்டு செம் கண் எருமை கழனி – திணை150:137/1
உண்ணா பூம் தாமரை பூ உள்ளும் கண் ஆர் – திணை150:140/2
செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா – திணை150:147/1
காணா எப்போதுமே கண் – திணை150:153/4
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – குறள்:19 4/1
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – குறள்:19 4/1
கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு – குறள்:40 2/2
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – குறள்:40 3/1
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் – குறள்:45 5/1
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – குறள்:50 10/1
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள்:57 6/1
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் – குறள்:58 3/1
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள்:58 3/2
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள்:58 4/2
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் – குறள்:58 7/1
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் – குறள்:58 7/1
தெற்று என்க மன்னவன் கண் – குறள்:59 1/2
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள்:59 5/1
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – குறள்:69 6/1
என்ன பயத்தவோ கண் – குறள்:71 5/2
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின் – குறள்:71 9/1
கண் அல்லது இல்லை பிற – குறள்:71 10/2
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – குறள்:78 5/1
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – குறள்:78 10/1
கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் – குறள்:93 7/2
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று – குறள்:106 5/1
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் – குறள்:106 8/1
கரவாது உவந்து ஈயும் கண் அன்னார்கண்ணும் – குறள்:107 1/1
பேதைக்கு அமர்த்தன கண் – குறள்:109 4/2
செய்யலமன் இவள் கண் – குறள்:109 6/2
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – குறள்:109 7/1
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் – குறள்:110 2/1
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண்
சிறக்கணித்தான் போல நகும் – குறள்:110 5/1,2
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – குறள்:110 10/1
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண்
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று – குறள்:112 2/1,2
மாணிழை கண் ஒவ்வேம் என்று – குறள்:112 4/2
கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும் – குறள்:113 7/1
படல் ஒல்லா பேதைக்கு என் கண் – குறள்:114 6/2
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:116 2/1
நீந்தலமன்னோ என் கண் – குறள்:117 10/2
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்கொலோ தண்டா நோய் – குறள்:118 1/1
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து – குறள்:118 4/2
காம நோய் செய்த என் கண் – குறள்:118 5/2
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண்
தாஅம் இதற்பட்டது – குறள்:118 6/1,2
வேண்டி அவர் கண்ட கண் – குறள்:118 7/2
காணாது அமைவு இல கண் – குறள்:118 8/2
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – குறள்:118 9/2
நறு மலர் நாணின கண் – குறள்:124 1/2
பசந்து பனி வாரும் கண் – குறள்:124 2/2
பேதை பெரு மழை கண் – குறள்:124 9/2
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை – குறள்:126 2/1
காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – குறள்:127 5/1
கண் அன்ன கேளிர் வரின் – குறள்:127 7/2
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள்:128 2/1
காணாது அமையல கண் – குறள்:129 3/2
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – குறள்:132 5/2
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் – திரி:0/1
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை – திரி:29/2
காண அரிய என் கண் – திரி:71/4
நாள் அந்தி கோல் தின்று கண் கழீஇ தெய்வத்தை – ஆசாரக்:9/1
கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார் – ஆசாரக்:41/1
கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார் – ஆசாரக்:41/1
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து – பழ:1/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – பழ:15/1
கண் கண்ட குற்றம் உள எனினும் காய்ந்தீயார் – பழ:16/2
மை ஆர உண்ட கண் மாண் இழாய் என் பரிப – பழ:44/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – பழ:71/3
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக – பழ:74/1
கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ – பழ:158/3
கணையிலும் கூரியவாம் கண் – பழ:174/4
சாம் மா கண் காணாதவாறு – பழ:233/4
அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண்
துஞ்சில் என் துஞ்சாக்கால் என் – பழ:238/3,4
மை உண்டு அமர்த்த கண் மாணிழாய் சான்றவர் – பழ:241/3
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் – பழ:314/3
எம் கண் அனையர் என கருதின் ஏதமால் – பழ:322/1
கண் வனப்பு கண்ணோட்டம் கால் வனப்பு செல்லாமை – சிறுபஞ்:7/1
மயிர் வனப்பும் கண் கவரும் மார்பின் வனப்பும் – சிறுபஞ்:35/1
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும் – சிறுபஞ்:53/1
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு – சிறுபஞ்:76/2
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு – சிறுபஞ்:76/2
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் – முது:1 2/1
கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் – ஏலாதி:15/1
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – ஏலாதி:28/1
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் – ஏலாதி:36/1
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார் – ஏலாதி:52/1
புலையாளர் புண்பட்டார் கண் கெட்டார் போக்கு இல் – ஏலாதி:80/1
வடுவிடை மெல்கின கண் – கைந்:13/4

TOP


கண்கள் (1)

மையால் தளிர்க்கும் மலர் கண்கள் மால் இருள் – நான்மணி:35/1

TOP


கண்காணி (1)

பண்டாரம் பல் கணக்கு கண்காணி பாத்து இல்லார் – சிறுபஞ்:38/1

TOP


கண்ட (25)

துன்பம் பயக்குமால் துச்சாரி நீ கண்ட
இன்பம் எனக்கு எனைத்தால் கூறு – நாலடி:9 4/3,4
பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி – நாலடி:30 1/2
கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான் – திணை50:41/2
இடம் கண்ட பின் அல்லது – குறள்:50 1/2
பேஎய் கண்ட அன்னது உடைத்து – குறள்:57 5/2
கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது – குறள்:67 8/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள்:76 8/1
கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு – குறள்:85 9/2
வேண்டி அவர் கண்ட கண் – குறள்:118 7/2
கண்ட பொழுதே இனிது – குறள்:122 5/2
காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – குறள்:127 5/1
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – குறள்:129 5/2
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை – குறள்:130 2/1
துஞ்சு ஊமன் கண்ட கனா – திரி:7/4
முந்தையோர் கண்ட முறை – ஆசாரக்:4/4
முந்தையோர் கண்ட முறை – ஆசாரக்:11/4
யாவரும் கண்ட நெறி – ஆசாரக்:16/4
மிக்கவர் கண்ட நெறி – ஆசாரக்:27/5
திறம் கண்டார் கண்ட நெறி – ஆசாரக்:63/3
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் – பழ:2/1
கண் கண்ட குற்றம் உள எனினும் காய்ந்தீயார் – பழ:16/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் – பழ:243/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் – பழ:367/1
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/2
ஓடு புறம் கண்ட ஒண் தாரான் தேர் இதோ – கைந்:60/3

TOP


கண்டக்கால் (5)

தெற்ற ஒருவரை தீது உரை கண்டக்கால்
இற்றே அவரை தெளியற்க மற்றவர் – பழ:114/1,2
வலியாரை கண்டக்கால் வாய் வாளார் ஆகி – பழ:157/1
நல் அவை கண்டக்கால் நா சுருட்டி நன்று உணரா – பழ:249/1
தெற்ற பகைவர் இடர்ப்பாடு கண்டக்கால்
மற்றும் கண்ணோடுவர் மேன்மக்கள் தெற்ற – பழ:313/1,2
தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால்
வன்கண்ணன் ஆகி ஒறுக்க ஒறுக்க அல்லா – பழ:322/2,3

TOP


கண்டத்தான் (1)

கண்டத்தான் ஈன்ற களிறு#1 – ஐந்70:0/4

TOP


கண்டதனால் (1)

கண்டதனால் காண்டலே வேண்டுமாம் யாதற்கும் – பழ:348/3

TOP


கண்டது (5)

கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று – இனிய40:36/3
ஒப்பாரி யாம் கண்டது இல் – குறள்:108 1/2
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – குறள்:115 6/1
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – குறள்:118 1/2
கண்டது காரணம் ஆமாறு – பழ:348/4

TOP


கண்டதூஉம் (2)

நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – குறள்:122 5/1
கண்டதூஉம் எண்ணி சொலல் – பழ:153/4

TOP


கண்டதே (1)

கண்டதே செய்பவாம் கம்மியர் உண்டு என – நான்மணி:38/1

TOP


கண்டல் (3)

கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/3
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த – திணை150:61/3
கண்டல் அவிர் பூங்கதுப்பினாய் இன்னாதே – சிறுபஞ்:12/3

TOP


கண்டவர் (1)

கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் – ஏலாதி:4/3

TOP


கண்டவற்றுள் (1)

யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:30 10/1

TOP


கண்டவாறு (1)

தாம் அறிவர் தாம் கண்டவாறு – திரி:36/4

TOP


கண்டறியார்கொல்லோ (1)

கரப்பவர் கண்டறியார்கொல்லோ பரப்பில் – பழ:344/2

TOP


கண்டனவும் (1)

கண்டனவும் காணா கெடும் – நான்மணி:40/4

TOP


கண்டனைத்து (1)

தான் கண்டனைத்து இ உலகு – குறள்:39 7/2

TOP


கண்டாய் (1)

இன்னே வரும் கண்டாய் தோழி இடை யாமத்து – கைந்:10/3

TOP


கண்டார் (6)

கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க – நாலடி:5 9/1
செம் பொருள் கண்டார் வாய் சொல் – குறள்:10 1/2
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் – குறள்:36 6/1
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – குறள்:109 4/1
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று – குறள்:109 10/2
திறம் கண்டார் கண்ட நெறி – ஆசாரக்:63/3

TOP


கண்டார்க்கண் (1)

அறம் பொருள் கண்டார்க்கண் இல் – குறள்:15 1/2

TOP


கண்டார்க்கே (1)

எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது – திணை150:47/2

TOP


கண்டாரா (1)

உண்டு ஆர் அடிசிலே தோழரின் கண்டாரா
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் – சிறுபஞ்:38/2,3

TOP


கண்டாரோடு (1)

கண்டாரோடு எல்லாம் நகாஅது எவன் ஒருவன் – நாலடி:33 4/3

TOP


கண்டால் (5)

கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் – குறள்:125 6/1
வணங்கார் குரவரையும் கண்டால் அணங்கொடு – ஆசாரக்:72/2
கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும் – ஆசாரக்:86/2
முகம் புறத்து கண்டால் பொறுக்கலாதாரை – பழ:46/1
காத்து ஆற்றுகிற்பாரை கண்டால் எதிர் உரையார் – பழ:284/1

TOP


கண்டாலும் (1)

ஒழியாமை கண்டாலும் ஓங்கு அருவி நாட – நாலடி:8 9/3

TOP


கண்டாள் (1)

நின்றான் வலியாக நீ வர யாய் கண்டாள்
ஒன்றாள் காப்பு ஈயும் உடன்று – திணை150:27/3,4

TOP


கண்டாளாம் (1)

வெஞ்சுடர் அன்னானை யான் கண்டேன் கண்டாளாம்
தண்சுடர் அன்னாளை தான் – திணை150:89/3,4

TOP


கண்டான் (2)

கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு – குறள்:85 9/2
முற்பகல் கண்டான் பிறன் கேடு தன் கேடு – பழ:130/3

TOP


கண்டிலம் (1)

இன்றுகாறு யாம் கண்டிலம் – சிறுபஞ்:59/4

TOP


கண்டிலர்கொல் (1)

கண்டு பாராட்டுவார் கண்டிலர்கொல் மண்டி – நாலடி:5 8/2

TOP


கண்டீர் (1)

ஒன்பதின்மர் கண்டீர் உரைக்குங்கால் மெய்யான் – ஆசாரக்:100/4

TOP


கண்டு (45)

கண்டு கைவிட்ட மயல் – நாலடி:5 3/4
கண் நீர்மை கண்டு ஒழுகுவேன் – நாலடி:5 4/4
பல் என்பு கண்டு ஒழுகுவேன் – நாலடி:5 5/4
கண்டு பாராட்டுவார் கண்டிலர்கொல் மண்டி – நாலடி:5 8/2
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் – நாலடி:5 10/3
நிலையாமை கண்டு நெடியார் துறப்பர் – நாலடி:6 3/3
பாம்பு கண்டு அன்னது உடைத்து – நாலடி:13 6/4
கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு – நாலடி:21 1/2
நெற்று கண்டு அன்ன விரலால் ஞெமிர்த்திட்டு – நாலடி:24 7/2
எனைத்தானும் தாம் கண்டு இருந்தும் தினை துணையும் – நாலடி:33 3/2
கொள இழைக்கும் கூற்றமும் கண்டு – நாலடி:33 10/4
கண்டு எழுதல் காலை இனிது – இனிய40:18/4
நோக்கான் தேர் ஊர்ந்தது கண்டு – ஐந்50:28/4
கண்டு அன்னை எவ்வம் யாது என்ன கடல் வந்து என் – ஐந்50:44/3
பேதைமை கண்டு ஒழுகுவார் – ஐந்70:44/4
பாய் திரை சேர்ப்பன் பரி தேர் வர கண்டு
நீ தகாது என்று நிறுத்து – ஐந்70:71/3,4
பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும் – திணை50:3/2
பாற்றினம் சேர படு நிழல் கண்டு அஞ்சி – திணை50:20/2
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே – திணை150:33/3
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி – திணை150:71/2
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் – திணை150:100/2
கருமம்தான் கண்டு அழிவுகொல்லோ பருவம்தான் – திணை150:103/2
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா – திணை150:110/3
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின் – குறள்:25 9/1
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – குறள்:28 7/1
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் – குறள்:40 9/1,2
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – குறள்:67 7/1
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – குறள்:111 1/1
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் – குறள்:111 10/1
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு – குறள்:124 10/2
கலத்தல் உறுவது கண்டு – குறள்:126 9/2
மெய் பொருள் கண்டு வாழ்வார் – திரி:48/4
ஊட்டினமை கண்டு உண்க ஊண் – ஆசாரக்:39/3
உரியதனில் கண்டு உணர்ந்தார் ஒக்கமே போல – பழ:1/3
உரிதினில் தம்மொடு உழந்தமை கண்டு
பிரிவு இன்றி போற்றப்படுவார் திரிவு இன்றி – பழ:25/1,2
நிரம்பி நிரையத்தை கண்டு அ நிரையும் – பழ:103/1
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் – பழ:106/3
நெடும் காலம் வந்தார் நெறி இன்மை கண்டு
நடுங்கி பெரிதும் நலிவார் பெரியர் – பழ:194/1,2
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் – பழ:216/2
கண்டு அறியார் போல்வர் கெழீஇயின்மை செய்வாரை – பழ:251/1
மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் – பழ:354/2
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் – சிறுபஞ்:26/3
தாம் மாண்பு இல் வெம் சுரம் சென்றார் வர கண்டு
வாய் மாண்ட பல்லி படும் – கைந்:18/3,4
வந்து துளி வழங்க கண்டு – கைந்:31/2
கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும் – கைந்:50/3

TOP


கண்டும் (15)

பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு – நாலடி:3 5/2
வைகலும் வைகல் வர கண்டும் அஃது உணரார் – நாலடி:4 9/1
துன்பமே மீதூர கண்டும் துறவு உள்ளார் – நாலடி:6 10/1
கூர்த்து நாய் கௌவி கொள கண்டும் தம் வாயால் – நாலடி:7 10/1
ஒரு வழி நில்லாமை கண்டும் ஒரு வழி – நாலடி:11 2/2
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும்
கானலுள் வாழும் குருகு – ஐந்70:65/3,4
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும்
பொருள் நசை உள்ளம் துரப்ப துறந்தார் – திணை50:14/2,3
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும்
மறிந்து உழல்வானோ இ மலை – திணை150:28/3,4
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும்
துணை நாடினன் தோம் இலன் – திணை150:45/3,4
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு – திணை150:135/2
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – குறள்:58 10/1
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – குறள்:130 1/1
உழந்ததூஉம் பேணார் ஒறுத்தமை கண்டும்
விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல் – பழ:211/1,2
பொன்றினமை கண்டும் பொருள் பொருளா கொள்பவோ – பழ:303/2
விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும்
இழவு என்று ஒரு பொருள் ஈயாதான் செல்வம் – பழ:343/2,3

TOP


கண்டுவிடும் (1)

பிற்பகல் கண்டுவிடும் – பழ:130/4

TOP


கண்டுழி (3)

கண்டுழி எல்லாம் துறப்பவோ மண்டி – நாலடி:7 2/2
கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும் – ஆசாரக்:86/2
கண்டுழி நா சாம் கடவான் குடி பிறந்தான் – சிறுபஞ்:8/3

TOP


கண்டே (2)

கடாஅவுக பாக தேர் கார் ஓட கண்டே
கெடாஅ புகழ் வேட்கை செல்வர் மனம் போல் – கார்40:32/1,2
கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம் – பழ:41/2

TOP


கண்டேம் (1)

அஞ்ஞான்று கண்டேம் போல் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:39 5/2

TOP


கண்டேன் (2)

முண்டக கானலுள் கண்டேன் என தெளிந்தேன் – ஐந்70:61/3
வெஞ்சுடர் அன்னானை யான் கண்டேன் கண்டாளாம் – திணை150:89/3

TOP


கண்ணரா (1)

கண்ணரா செய்வது கற்பு – நான்மணி:22/4

TOP


கண்ணவாய் (1)

குழிந்து ஆழ்ந்த கண்ணவாய் தோன்றி ஒழிந்தாரை – நாலடி:5 9/2

TOP


கண்ணள் (2)

வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் – நாலடி:2 7/3
கோல் கண்ணள் ஆகும் குனிந்து – நாலடி:2 7/4

TOP


கண்ணாக (1)

கற்றார் பலரை தன் கண்ணாக இல்லாதான் – பழ:228/1

TOP


கண்ணாடி (2)

கண்ணாடி காண்பாரின் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:28/5
நோக்கி அறிகல்லா தம் உறுப்பு கண்ணாடி
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி – பழ:301/1,2

TOP


கண்ணாய் (26)

அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய்
உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும் – நாலடி:12 6/2,3
வினை பயன் அல்லது வேல் நெடும் கண்ணாய்
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் – நாலடி:27 5/3,4
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே – நாலடி:27 7/3
வில் புருவ வேல் நெடும் கண்ணாய் தலை எலாம் – நாலடி:30 7/3
வயிரம் செறிப்பினும் வாள் கண்ணாய் பன்றி – நாலடி:36 8/3
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் – கார்40:6/2
மான் அமர் கண்ணாய் மயங்கல் நீ நானம் – ஐந்50:13/2
கழுநீர் மலர் கண்ணாய் கெளவையோ நிற்க – திணை50:11/1
உருவ வேல் கண்ணாய் ஒரு கால் தேர் செல்வன் – திணை150:80/1
வல்லி ஒழியின் வகைமை நீள் வாள் கண்ணாய்
புல்லி ஒழிவான் புலந்து – திணை150:88/3,4
வண்டு வழி படரும் வாள் கண்ணாய் தோற்பன – பழ:4/3
வேயின் திரண்ட தோள் வேல் கண்ணாய் விண் இயங்கும் – பழ:34/3
இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் மை ஆட்டை – பழ:39/3
ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம் – பழ:41/3
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ – பழ:45/3
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் – பழ:82/3
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர் – பழ:223/3
பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார் – பழ:269/3
பூ உட்கும் கண்ணாய் பொறுப்பர் என கருதி – பழ:335/1
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி – பழ:353/3
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ – பழ:356/3
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே – சிறுபஞ்:97/3
கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் – ஏலாதி:14/3
மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் – ஏலாதி:29/3
வருவர் நம் காதலர் வாள் தடம் கண்ணாய்
பருவரல் பைதல் நோய் கொண்டு – கைந்:25/3,4
மணி நிற நெய்தல் மலர் புரையும் கண்ணாய்
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட – கைந்:51/1,2

TOP


கண்ணார் (2)

அறை பறை கண்ணார் அகத்து – குறள்:118 10/2
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – குறள்:131 5/2

TOP


கண்ணாள் (4)

நாம வேல் கண்ணாள் நடுநடுப்ப வாரலோ – திணை150:25/3
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் – குறள்:112 9/1
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் – குறள்:113 5/2
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது – குறள்:115 2/1

TOP


கண்ணி (5)

முறி ஆர் நறும் கண்ணி முன்னர் தயங்க – நாலடி:2 6/2
அண் கண்ணி வாடாமை யான் நல்ல என்றால் தான் – திணை150:21/3
மான் அமர் கண்ணி மறந்தும் பரியலரால் – பழ:210/3
குறு கண்ணி ஆகிவிடும் – பழ:294/4
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் – கைந்:39/3

TOP


கண்ணிலவர்க்கு (1)

கைத்து ஊண் பொருள் இழந்தார் கண்ணிலவர்க்கு ஈய்ந்தார் – ஏலாதி:78/3

TOP


கண்ணிற்கு (1)

கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள்:58 5/1

TOP


கண்ணின் (10)

கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின் – நான்மணி:54/1
கண்ணின் வருந்தும் என் நெஞ்சு – திணை50:49/4
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார் பெறின் – குறள்:71 9/1,2
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் – குறள்:114 10/1
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே – குறள்:124 10/1
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் – குறள்:129 10/1
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – குறள்:132 1/1
கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும் – பழ:89/1
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின்
கண்டதூஉம் எண்ணி சொலல் – பழ:153/3,4
அழகொடு கண்ணின் இழவு – பழ:343/4

TOP


கண்ணினாய் (1)

பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய்
ஏ பிழைத்து கா கொள்ளுமாறு – பழ:354/3,4

TOP


கண்ணினார்க்கு (1)

காம நெறி படரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே – நாலடி:2 3/3

TOP


கண்ணினால் (2)

கண்ணினால் காண அமையும்கொல் என் தோழி – ஐந்70:66/3
விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண – குறள்:121 10/1

TOP


கண்ணினாள் (2)

நெய்தல் மலர் கொய்யும் நீள் நெடும் கண்ணினாள்
மையல் நுளையர் மகள் – திணை150:60/3,4
செய்யாத மாத்திரையே செங்கயல் போல் கண்ணினாள்
நையாது தான் நாணுமாறு – திணை150:149/3,4

TOP


கண்ணினான் (2)

கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து – நான்மணி:75/3
பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான்
காம நோய் சொல்லி இரவு – குறள்:128 10/1,2

TOP


கண்ணீர் (1)

அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – குறள்:56 5/1

TOP


கண்ணீர்அவை (1)

ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு – பழ:166/3

TOP


கண்ணீரால் (1)

பட்டின்றே என்றி பணை தோளாய் கண்ணீரால்
அட்டினேன் ஆவி அதற்கு – திணை150:103/3,4

TOP


கண்ணீரும் (1)

அழுத கண்ணீரும் அனைத்து – குறள்:83 8/2

TOP


கண்ணுக்கு (1)

கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் காமுற்ற – திரி:52/1

TOP


கண்ணுங்கால் (2)

கண்ணுங்கால் என்கொல் கலவை யாழ் பாண்மகனே – திணை150:150/1
கண்ணுங்கால் கண்ணும் கணிதமே யாழினோடு – சிறுபஞ்:92/1

TOP


கண்ணுதலின் (1)

நண்ணும் கலை அனைத்தும் நல்குமால் கண்ணுதலின்
முண்டத்தான் அண்டத்தான் மூலத்தான் ஆலம் சேர் – ஐந்70:0/2,3

TOP


கண்ணும் (6)

கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து – குறள்:113 7/1,2
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் – குறள்:116 3/1,2
கண்ணும் கொள சேறி நெஞ்சே இவை என்னை – குறள்:125 4/1
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற – குறள்:127 1/1
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை – குறள்:130 2/1
கண்ணுங்கால் கண்ணும் கணிதமே யாழினோடு – சிறுபஞ்:92/1

TOP


கண்ணுள்ளின் (1)

கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் – குறள்:113 6/1

TOP


கண்ணுள்ளும் (1)

கண்ணுள்ளும் காண்புழி காதற்றாம் பெண்ணுள் – நான்மணி:62/1

TOP


கண்ணுளே (1)

கண்ணுளே நோக்கி உரை – ஆசாரக்:97/3

TOP


கண்ணே (3)

ஒண்டொடி கண்ணே உள – குறள்:111 1/2
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – குறள்:129 5/1
திறப்பட்டார் கண்ணே உள – ஆசாரக்:79/4

TOP


கண்ணொடு (2)

மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு
இயைந்து கண்ணோடாதவர் – குறள்:58 6/1,2
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – குறள்:110 10/1

TOP


கண்ணோ (1)

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் – குறள்:109 5/1

TOP


கண்ணோட்டத்து (2)

நின் அலது இல்லையால் ஈயாயோ கண்ணோட்டத்து
இன் உயிர் தாங்கும் மருந்து – ஐந்70:6/3,4
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – குறள்:58 2/1

TOP


கண்ணோட்டம் (13)

கடுக்கென சொல்வற்று ஆம் கண்ணோட்டம் இன்றாம் – நாலடி:35 8/1
கண்ணோட்டம் இன்மை முறைமை தெரிந்து ஆள்வான் – நான்மணி:93/3
மெல் இயல் கண்ணோட்டம் இன்றி பொருட்கு இவர்ந்து – ஐந்70:30/3
எண்ணார்க்கு கண்ணோட்டம் தீர்க்குதும் என்று எண்ணி – ஐந்70:53/2
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை – குறள்:58 1/1
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள்:58 3/2
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள்:58 4/2
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள்:58 5/1
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் – குறள்:58 7/1
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் – குறள்:58 7/2
அன்பு நாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு – குறள்:99 3/1
கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் காமுற்ற – திரி:52/1
கண் வனப்பு கண்ணோட்டம் கால் வனப்பு செல்லாமை – சிறுபஞ்:7/1

TOP


கண்ணோட (1)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – குறள்:58 8/1

TOP


கண்ணோடாதவர் (1)

இயைந்து கண்ணோடாதவர் – குறள்:58 6/2

TOP


கண்ணோடாது (2)

ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் – குறள்:55 1/1
தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய் – பழ:27/1

TOP


கண்ணோடார் (1)

கற்று அன்னர் கற்றாரை காதலர் கண்ணோடார்
செற்று அன்னர் செற்றாரை சேர்ந்தவர் தெற்றென – நான்மணி:55/1,2

TOP


கண்ணோடி (1)

ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்கண்ணும் கண்ணோடி
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை – குறள்:58 9/1,2

TOP


கண்ணோடுவர் (1)

மற்றும் கண்ணோடுவர் மேன்மக்கள் தெற்ற – பழ:313/2

TOP


கண்ணோர்க்கு (1)

ஆணம் இல் நெஞ்சத்து அணி நீல கண்ணோர்க்கு
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே – நாலடி:38 4/1,2

TOP


கண்தாம் (1)

சேந்தனவாம் சேயரி கண்தாம் – ஐந்50:15/4

TOP


கண்பட்டு (1)

கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு
ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக – சிறுபஞ்:76/2,3

TOP


கண்படுக்கும் (2)

விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் – ஐந்50:35/3
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும்
நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் – ஐந்70:34/2,3

TOP


கண்பாடு (2)

முனிவினால் கண்பாடு இலர் – நாலடி:37 6/4
யாது ஒன்றும் கண்பாடு அரிது – குறள்:105 9/2

TOP


கண்மாறல் (2)

கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும் – நான்மணி:6/3
கொண்டு கண்மாறல் கொடுமையின் துவ்வாது – முது:4 7/1

TOP


கண்மாறு (1)

உண்ணாமை நன்று அவா நீக்கி விருந்து கண்மாறு
எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின் – சிறுபஞ்:50/1,2

TOP


கண (4)

கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட – நாலடி:29 5/3
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர் – நாலடி:36 3/1
கண முகை கை என காந்தள் கவின் – திணை50:2/1
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி – திணை150:107/1

TOP


கணக்கர் (1)

ஓலை கணக்கர் ஒலி அடங்கு புன் செக்கர் – நாலடி:40 7/1

TOP


கணக்காயர் (2)

கற்றதூஉம் இன்றி கணக்காயர் பாடத்தால் – நாலடி:32 4/1
கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கு அறுக்கும் – திரி:10/1

TOP


கணக்கினை (1)

கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை
முற்ற பகலும் முனியாது இனிது ஓதி – பழ:61/2,3

TOP


கணக்கு (3)

எண் இலான் செய்யும் கணக்கு – இன்னா40:16/4
நந்து உழுத எல்லாம் கணக்கு – பழ:245/4
பண்டாரம் பல் கணக்கு கண்காணி பாத்து இல்லார் – சிறுபஞ்:38/1

TOP


கணத்தர் (1)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர்
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் – குறள்:72 10/1,2

TOP


கணம் (4)

கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற – நாலடி:3 5/1
இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம்
வேங்கை வெரூஉம் நெறி செலிய போலும் என் – நாலடி:40 9/2,3
கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது – குறள்:3 9/2
மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான் – ஏலாதி:23/2

TOP


கணவர் (1)

எஞ்ஞான்றும் எம் கணவர் எம் தோள் மேல் சேர்ந்து எழினும் – நாலடி:39 5/1

TOP


கணவன் (1)

கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் – சிறுபஞ்:23/1

TOP


கணன் (2)

கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – நான்மணி:104/4
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – சிறுபஞ்:29/4

TOP


கணி (2)

கணி நிற வேங்கை மலர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் – திணை50:9/3
பல் நாளும் நின்ற இடத்தும் கணி வேங்கை – பழ:120/1

TOP


கணிகை (1)

காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும் – திரி:24/1

TOP


கணிகையும் (2)

காரியத்தில் குன்றா கணிகையும் வீரியத்து – திரி:76/2
தோள் வழங்கி வாழும் துறை போல் கணிகையும்
நாள் கழகம் பார்க்கும் நயம் இலா சூதனும் – திரி:81/1,2

TOP


கணிச்சி (1)

காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – குறள்:126 1/1

TOP


கணிதமே (1)

கண்ணுங்கால் கண்ணும் கணிதமே யாழினோடு – சிறுபஞ்:92/1

TOP


கணிமேதை (1)

கணிமேதை செய்தான் கலந்து – ஏலாதி:81/4

TOP


கணீர் (1)

புன் கணீர் பூசல் தரும் – குறள்:8 1/2

TOP


கணை (9)

தெரி கணை எஃகம் திறந்த வாய் எல்லாம் – கள40:5/1
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் – கள40:8/2
பல் கணை எ வாயும் பாய்தலின் செல்கலாது – கள40:10/1
ஓவா கணை பாய ஒல்கி எழில் வேழம் – கள40:12/1
கணை அலைக்கு ஒல்கிய யானை துணை இலவாய் – கள40:21/2
கணை மாரி பெய்த களத்து – கள40:40/4
கணை கால் நெடு மருது கான்ற நறும் தாது – திணை50:32/1
கண் உளவால் காமன் கணை – திணை150:8/4
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – குறள்:28 9/1

TOP


கணையர் (1)

சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் – கைந்:23/1

TOP


கணையிலும் (1)

கணையிலும் கூரியவாம் கண் – பழ:174/4

TOP


கத (4)

கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற – திணை150:117/1
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் – கைந்:8/1
காந்தள் அரும் பகை என்று கத வேழம் – கைந்:9/1
கத நாய் துரப்ப – கைந்:14/1

TOP


கதத்தின் (1)

இழிவு உடை மூப்பு கதத்தின் துவ்வாது – முது:4 9/1

TOP


கதத்து (1)

கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/3

TOP


கதம் (9)

காயும் கதம் இன்மை நன்று – நாலடி:7 1/4
கந்தில் பிணிப்பர் களிற்றை கதம் தவிர – நான்மணி:10/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே – இனிய40:8/3
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள்:13 10/1
விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற – ஆசாரக்:53/2
பார்த்து ஓடி சென்று கதம் பட்டு நாய் கவ்வின் – பழ:375/3
கதம் நன்று சான்றாண்மை தீது கழிய – சிறுபஞ்:15/1
கல்லாமை தீது கதம் தீது நல்லார் – சிறுபஞ்:49/2
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு – ஏலாதி:18/4

TOP


கதமே (1)

ஆர்வமே செற்றம் கதமே அறையுங்கால் – ஏலாதி:61/1

TOP


கதவு (4)

அடையாவாம் ஆண்டை கதவு – நாலடி:10 1/4
அடைத்தவாம் ஆண்டை கதவு – நாலடி:28 1/4
நாணு தாழ் வீழ்த்த கதவு – குறள்:126 1/2
புழையும் அடைத்தாள் கதவு – கைந்:59/4

TOP


கதழ் (3)

கதழ் உறை வானம் சிதற இதழகத்து – ஐந்70:18/1
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு – கைந்:16/2
கார் எதிர் வானம் கதழ் எரி – கைந்:32/1

TOP


கதழ்ந்துரையும் (1)

கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துரையும் பற்றிய – திரி:53/2

TOP


கதன் (1)

யானை உடையார் கதன் உவப்பர் மன்னர் – நான்மணி:53/1

TOP


கதி (2)

அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் – ஏலாதி:67/3
இழி கதி இ முறையான் ஏழு – ஏலாதி:67/4

TOP


கதிக்கு (1)

உய்ப்பானே ஆசான் உயர் கதிக்கு உய்ப்பான் – சிறுபஞ்:32/2

TOP


கதிக்கே (1)

கேட்டு தலைநிற்க கேடு இல் உயர் கதிக்கே
ஓட்டுத்தலை நிற்கும் ஊர்ந்து – சிறுபஞ்:99/3,4

TOP


கதித்து (2)

பசிப்ப மடியை கொளலும் கதித்து ஒருவன் – திரி:20/2
கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து – பழ:390/2

TOP


கதிப்ப (1)

பிறியோலை பேர்த்து விளியா கதிப்ப
நரி உளையும் யாமத்தும் தோன்றாரால் அன்னாய் – திணை150:113/2,3

TOP


கதிப்பவர் (1)

கதிப்பவர் நூலினை கையிகந்தார் ஆகி – பழ:258/2

TOP


கதியின் (2)

மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர் – ஏலாதி:66/2
பாற்கதியின் பாற்பட ஆராய்ந்து நூல் கதியின்
எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ் – ஏலாதி:77/2,3

TOP


கதியும் (1)

நால் கதியும் துன்பம் நவை தீர்த்தல் வேண்டுவான் – ஏலாதி:77/1

TOP


கதிர் (20)

அம்பும் அழலும் அவிர் கதிர் ஞாயிறும் – நாலடி:9 9/1
ஒண் கதிர் வாள் மதியம் சேர்தலால் ஓங்கிய – நாலடி:18 6/1
மடி திரை தந்திட்ட வான் கதிர் முத்தம் – நாலடி:23 4/1
கதிர் சேர்ந்த ஞாயிறு சக்கரம் ஒக்கும் – நான்மணி:0/2
கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி – நான்மணி:5/1
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த – கார்40:2/1
நிரை கதிர் நீள் எஃகம் நீட்டி வயவர் – கள40:13/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு – ஐந்50:33/4
செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால் – ஐந்70:15/1
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் – திணை50:18/1
கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ – திணை50:28/3
பணை தாள் கதிர் செந்நெல் பாய் வயல் ஊரன் – திணை50:32/3
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி – திணை50:33/3
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம் – திணை50:45/1
வறம் கூர் கடும் கதிர் வல் விரைந்து நீங்க – திணை50:48/3
பகல் பருகி பல் கதிர் ஞாயிறு கல் சேர – திணை150:94/1
எல்லை தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார் – திணை150:105/1
வாடாத தாமரை மேல் செந்நெல் கதிர் வணக்கம் – திணை150:129/1
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் – கைந்:15/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் – கைந்:21/2

TOP


கதிரால் (2)

வந்தால்தான் செல்லாமோ ஆர் இடையாய் வார் கதிரால்
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/1,2
பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால்
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் – திணை150:120/1,2

TOP


கதிரான் (1)

எரிந்து சுடும் இரவி ஈடு இல் கதிரான்
விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து – திணை150:75/1,2

TOP


கதிரோன் (4)

அத்தம் நெடிய அழல் கதிரோன் செம்பாகம் – திணை150:69/1
கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி – திணை150:92/2
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி – திணை150:95/1
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் – திணை150:120/3

TOP


கதுப்பினாய் (3)

நானம் கமழும் கதுப்பினாய் நன்றே காண் – நாலடி:30 4/3
கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ – பழ:14/3
நல மென் கதுப்பினாய் நாடின் நெய் பெய்த – பழ:397/3

TOP


கதுப்பினாள் (1)

தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள் – குறள்:111 5/2

TOP


கதுமென (1)

கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – குறள்:118 3/1

TOP


கதூஉம் (2)

கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல் – ஐந்70:1/2
பெரும் புற வாளை பெடை கதூஉம் ஊரன் – திணை50:39/2

TOP


கந்தா (5)

இல்லாமை கந்தா இரவு துணிந்து ஒருவர் – நாலடி:31 3/1
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் – குறள்:51 7/1
பெரியாரை சார்ந்தார் மேல் பேதைமை கந்தா
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு – பழ:139/1,2
உறுகண் பலவும் உணராமை கந்தா
தறுகண்மை ஆகாதாம் பேதை தறுகண் – பழ:220/1,2
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை – பழ:351/2

TOP


கந்தாரம் (1)

கந்தாரம் பாடும் களித்து – திணை150:106/4

TOP


கந்தில் (2)

கந்தில் பிணிப்பர் களிற்றை கதம் தவிர – நான்மணி:10/1
குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில்
தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் – கள40:34/3,4

TOP


கந்து (3)

காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் – நாலடி:20 2/2
பழமை கந்து ஆக பசைந்த வழியே – நாலடி:31 10/1
பழமை கந்து ஆக பரியார் புதுமை – பழ:386/3

TOP


கப்பி (1)

கப்பி கடவதா காலை தன் வாய் பெயினும் – நாலடி:35 1/1

TOP


கம்மம் (1)

கம்மம் செய் மாக்கள் கருவி ஒடுக்கிய – நாலடி:40 3/1

TOP


கம்மியர் (1)

கண்டதே செய்பவாம் கம்மியர் உண்டு என – நான்மணி:38/1

TOP


கமம் (2)

கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி – கார்40:33/1
கரும் கடல் மேய்ந்த கமம் சூழ் எழிலி – கார்40:37/1

TOP


கமழ் (11)

விறல் பூம் கமழ் கானல் வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – நாலடி:12 7/3
வெறி கமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே – நாலடி:18 10/3
தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் – நாலடி:20 9/2
கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் – கள40:24/4
வெறி கமழ் வெற்பன் என் மெய்ம் நீர்மை கொண்டது – ஐந்50:20/1
வெறி கமழ் தண் சுனை தெண்ணீர் துளும்ப – ஐந்70:8/1
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ – ஐந்70:8/3
தேம் கமழ் பொய்கை அக வயல் ஊரனை – ஐந்70:47/1
விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார் – திணை50:5/1
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின் – திணை50:8/1
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர் – திணை50:21/3

TOP


கமழ (3)

பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர – ஐந்70:15/2
கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம் – ஐந்70:27/1
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் – திணை150:3/3

TOP


கமழும் (6)

நானம் கமழும் கதுப்பினாய் நன்றே காண் – நாலடி:30 4/3
தெய்வம் கமழும் தெளி கடல் தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:49/3
பொன் இணர் வேங்கை கமழும் நளிர் சோலை – ஐந்70:6/1
கள் நறு நெய்தல் கமழும் கொடும் கழி – ஐந்70:63/1
மண இல் கமழும் மலி திரை சேர்ப்ப – பழ:174/3
வேரி கமழும் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:396/3

TOP


கமுகு (1)

கடையாயார் நட்பில் கமுகு அனையர் ஏனை – நாலடி:22 6/1

TOP


கய (3)

கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை – நாலடி:22 5/3
விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி – நான்மணி:34/3
கய நீர்நாய் பாய்ந்து ஓடும் காஞ்சி நல் ஊரன் – கைந்:46/1

TOP


கயத்தினால் (1)

கண் கயல் என்னும் கயத்தினால் காதலி – நாலடி:40 5/1

TOP


கயத்து (5)

தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு – நாலடி:38 5/2
கரும் கயத்து ஆங்கண் கழுமிய நீலம் – திணை50:39/1
தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும் – திணை150:73/3
தண் கயத்து தாமரை நீள் சேவலை தாழ் பெடை – திணை150:142/1
புண் கயத்து உள்ளும் வயல் ஊர வண் கயம் – திணை150:142/2

TOP


கயத்துள் (1)

நினைந்து தெரியானாய் நீள் கயத்துள் ஆமை – பழ:263/3

TOP


கயத்தூர் (1)

திரு வாயில் ஆய திறல் வண் கயத்தூர்
பெருவாயின் முள்ளி என்பான் – ஆசாரக்:101/5,6

TOP


கயத்தை (1)

இரும்பின் பிணிப்பர் கயத்தை சான்றோரை – நான்மணி:10/3

TOP


கயப்பித்தல் (1)

கல்லா துணையார் கயப்பித்தல் சொல்லின் – பழ:376/2

TOP


கயம் (5)

செய்த நன்று உள்ளுவர் சான்றோர் கயம் தன்னை – நாலடி:36 6/3
கயம் பெருகின் பாவம் பெரிது – நான்மணி:90/4
கயம் திகழ் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:5/3
புண் கயத்து உள்ளும் வயல் ஊர வண் கயம்
போலும் நின் மார்பு புளி வேட்கைத்து ஒன்று இவள் – திணை150:142/2,3
தழென மத எருமை தண் கயம் பாயும் – கைந்:37/2

TOP


கயல் (10)

தெள் நீர் குவளை பொரு கயல் வேல் என்று – நாலடி:5 4/1
செயற்பால செய்யாவிடினும் கயல் புலால் – நாலடி:10 7/2
கண் கயல் என்னும் கயத்தினால் காதலி – நாலடி:40 5/1
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/3
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – குறள்:122 2/1
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் – பழ:163/3
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா – பழ:237/3
இரு கயல் உண்கண் இளையவளை வேந்தன் – பழ:338/1
கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் – ஏலாதி:14/3
கயல் இனம் பாயும் கழனி நல் ஊர – கைந்:38/1

TOP


கயவர் (14)

கல் எறிந்து அன்ன கயவர் வாய் இன்னா சொல் – நாலடி:7 6/1
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம் – நாலடி:15 5/1
கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை – நாலடி:20 10/2
உளி நீரர் மாதோ கயவர் அளி நீரார்க்கு – நாலடி:36 5/2
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன – குறள்:108 1/1
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் – குறள்:108 2/1
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம் – குறள்:108 3/1
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட – குறள்:108 6/1
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – குறள்:108 7/1
எற்றிற்கு உரியர் கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் – குறள்:108 10/1
ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் – திரி:51/3
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக – பழ:74/1
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர் – பழ:128/1
கல்லா கயவர் இயற்கை நரியிற்கு ஊண் – பழ:290/3

TOP


கயவர்க்கு (2)

பிழை நூறும் சான்றோர் பொறுப்பர் கயவர்க்கு
எழுநூறு நன்றி செய்து ஒன்று தீதுஆயின் – நாலடி:36 7/2,3
கயவர்க்கு உரையார் மறை – பழ:229/4

TOP


கயவரை (2)

கயவரை கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே – இனிய40:29/1
கயவரை கையிகந்து வாழ்தல் நயவரை – திரி:77/1

TOP


கயவரொடு (1)

குன்றா ஒழுக்கமா கொண்டார் கயவரொடு
ஒன்றா உணரற்பாற்று அன்று – நாலடி:15 3/3,4

TOP


கயற்கண்ணினாய் (1)

பொரு கயற்கண்ணினாய் புல்லான் விடினே – கைந்:55/3

TOP


கயிற்றின் (1)

விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம் – திணை150:75/3

TOP


கயிறு (3)

தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு – குறள்:49 2/2
நல் வினை ஆர்க்கும் கயிறு – திரி:23/4
தம்மை தாம் ஆர்க்கும் கயிறு – பழ:346/4

TOP


கயிறுரீஇவிட்டார் (1)

காவார் கயிறுரீஇவிட்டார் – திணை150:47/4

TOP


கரகம் (1)

நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து – ஆசாரக்:46/3

TOP


கரத்தல் (2)

இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவினும் தேற்றாதார் மாட்டு – குறள்:106 4/1,2
விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற – ஆசாரக்:53/2

TOP


கரத்தலின் (1)

இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை – முது:6 5/1

TOP


கரத்தலும் (1)

கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு – குறள்:117 2/1

TOP


கரந்த (1)

செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால் – ஐந்70:15/1

TOP


கரந்து (3)

உற்றது உரையாதார் உள் கரந்து பாம்பு உறையும் – நான்மணி:55/3
கரந்து மறைக்கலும் ஆமோ நிரந்து எழுந்த – பழ:34/2
கரந்து உள்ளதூஉம் மறைக்கும் அதனால் – பழ:240/3

TOP


கரப்பவர் (2)

கரப்பவர் நீர்மைத்தாய் நண்பகலில் தோன்றல் – திரி:101/1
கரப்பவர் கண்டறியார்கொல்லோ பரப்பில் – பழ:344/2

TOP


கரப்பவர்க்கு (2)

கரப்பவர்க்கு செல்சார் கவிழ்தல் எஞ்ஞான்றும் – நான்மணி:37/1
கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும்கொல்லோ இரப்பவர் – குறள்:107 10/1

TOP


கரப்பாக்கு (2)

எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து – குறள்:113 7/2
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே – குறள்:113 9/1

TOP


கரப்பார் (1)

கரப்பார் இரவன்மின் என்று – குறள்:107 7/2

TOP


கரப்பானும் (1)

ஏற்றார்க்கு இயைவ கரப்பானும் கூற்றம் – திரி:45/2

TOP


கரப்பின் (1)

இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின்
அவர் பழி தம் பழி அன்று – குறள்:106 1/1,2

TOP


கரப்பினும் (2)

சென்றாங்கே சென்று ஒழுகும் காமம் கரப்பினும்
கொன்றான்மேல் நிற்கும் கொலை – நான்மணி:89/3,4
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண் – குறள்:128 1/1

TOP


கரப்பு (7)

பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை – நான்மணி:94/3
சாயினும் தோன்றா கரப்பு சொல் தீய – நான்மணி:95/2
பரப்பு சொல் சான்றோர் வாய் தோன்றா கரப்பு சொல் – நான்மணி:95/3
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – குறள்:106 3/1
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று – குறள்:106 5/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 6/1
கரப்பு உடை உள்ளம் கனற்றுபவரே – பழ:224/3

TOP


கரப்புடையார் (1)

கரப்புடையார் வைத்த கடையும் உதவா – பழ:169/1

TOP


கரம் (1)

மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல – சிறுபஞ்:60/2

TOP


கரவலராய் (1)

கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர் – பழ:381/2

TOP


கரவன்மின் (1)

கரவன்மின் கைத்து உண்டாம் போழ்து – நாலடி:10 2/4

TOP


கரவா (1)

காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் – குறள்:53 7/1

TOP


கரவாத (2)

கரவாத திண் அன்பின் கண் அன்னார்கண்ணும் – நாலடி:31 5/1
எ திறத்தானும் இயைவ கரவாத
பற்றினில் பாங்கு இனியது இல் – இனிய40:26/3,4

TOP


கரவாதான் (1)

பஞ்ச பொழுது பாத்து உண்பான் கரவாதான்
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே – சிறுபஞ்:77/1,2

TOP


கரவாது (3)

கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் – நாலடி:2 9/2
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது
கை செய்து ஊண் மாலையவர் – குறள்:104 5/1,2
கரவாது உவந்து ஈயும் கண் அன்னார்கண்ணும் – குறள்:107 1/1

TOP


கரவார் (1)

இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி – ஆசாரக்:50/2

TOP


கரவு (5)

கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் – நான்மணி:14/3
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட – திணை150:11/1
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு – குறள்:29 8/2
இரவு என்னும் ஏமாப்பு இல் தோணி கரவு என்னும் – குறள்:107 8/1
இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள – குறள்:107 9/1

TOP


கரி (7)

உய்த்து ஈட்டும் தேனீ கரி – நாலடி:1 10/4
கேழல் உழுத கரி புன கொல்லையுள் – ஐந்70:11/1
இந்திரனே சாலும் கரி – குறள்:3 5/2
மல்லல் மா ஞாலம் கரி – குறள்:25 5/2
தானேயும் சாலும் கரி – குறள்:106 10/2
தனக்கு கரி ஆவான் தானாய் தவற்றை – பழ:102/2
கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம் – சிறுபஞ்:8/1

TOP


கரிய (1)

செம் வாய் கரிய கண் சீரினால் கேளாதும் – திணை150:73/1

TOP


கரியவரோ (1)

கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா – பழ:237/3

TOP


கரியார் (2)

மூக்கின் கரியார் உடைத்து – குறள்:28 7/2
பரியா அடியார் பறியான் கரியார் சொல் – ஏலாதி:47/2

TOP


கரியாரை (1)

கள்ளான் சூது என்றும் கழுமான் கரியாரை
நள்ளான் உயிர் அழுங்க நா ஆடான் எள்ளானாய் – சிறுபஞ்:19/1,2

TOP


கரியே (1)

ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன் – பழ:190/3

TOP


கரு (9)

கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை – நாலடி:19 6/2
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை – நாலடி:19 6/2
கரு இருந்து ஆலிக்கும் போழ்து – கார்40:1/4
கரு அணி காலம் குறித்தார் திரு அணிந்த – கார்40:34/3
இந்தின் கரு வண்ணம் கொண்டன்று எழில் வானம் – கார்40:40/3
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த – திணை50:25/1
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி – திணை150:10/1
பொன் வாளால் காடு இல் கரு வரை போர்த்தாலும் – திணை150:99/1
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி – திணை150:107/1

TOP


கருக்காயும் (1)

கனியும் கருக்காயும் அற்று – குறள்:131 6/2

TOP


கருத்தினால் (2)

கருத்தினால் கூறை கொள்வார் – பழ:378/4
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால்
பண்டு எடுத்து காட்டும் பயின்று – சிறுபஞ்:26/3,4

TOP


கருத்து (4)

காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து – நாலடி:19 1/2
கருத்து உணர்ந்து கற்று அறிந்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:22 1/1
கள்ளத்தால் செய்யும் கருத்து எல்லாம் தெள்ளி – நாலடி:38 10/2
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக – பழ:74/1

TOP


கருத்தும் (1)

ஓர்த்த கருத்தும் உலகும் உணராத – பழ:168/1

TOP


கருத (2)

கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/1,2
மானம் கருத கெடும் – குறள்:103 8/2

TOP


கருதற்க (1)

கால் தொழில் என்று கருதற்க கையினால் – நாலடி:20 3/3

TOP


கருதற்பாடு (1)

தான் பிறரால் கருதற்பாடு உணர்ந்து தான் பிறரால் – சிறுபஞ்:66/2

TOP


கருதி (17)

உற்ற பொலிசை கருதி அறன் ஒரூஉம் – இனிய40:39/3
இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா – ஐந்70:44/2
வள்நகைப்பட்டதனை ஆண்மை என கருதி
பண் அமை தேர் மேல் வரும் – ஐந்70:63/3,4
இகல் கருதி திங்கள் இருளை பகல் வர – திணை150:94/2
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி – குறள்:29 5/1
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி
பொச்சாப்பு பார்ப்பார்கண் இல் – குறள்:29 5/1,2
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – குறள்:47 3/1
கருதி இடத்தான் செயின் – குறள்:49 4/2
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது – குறள்:49 5/1
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – குறள்:69 7/1
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – குறள்:70 6/1
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் – குறள்:70 10/1
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி – குறள்:86 2/1
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி
இன்னா செய்யாமை தலை – குறள்:86 2/1,2
கற்றான் கருதி செயல் – குறள்:95 9/2
பூ உட்கும் கண்ணாய் பொறுப்பர் என கருதி
யாவர்க்கேஆயினும் இன்னா செயல் வேண்டா – பழ:335/1,2
தீர்ந்தேம் என கருதி தேற்றாது ஒழுகி தாம் – பழ:386/1

TOP


கருதிய (1)

கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம் – பழ:197/2

TOP


கருதின் (2)

எம் கண் அனையர் என கருதின் ஏதமால் – பழ:322/1
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் – ஏலாதி:27/3

TOP


கருதினும் (1)

ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் – குறள்:49 4/1

TOP


கருது (1)

கட்டு எறிந்த பாவம் கருது – சிறுபஞ்:68/4

TOP


கருதுங்கால் (2)

கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் – ஏலாதி:14/3
காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு – ஏலாதி:26/3

TOP


கருதுப (1)

ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
கோடியும் அல்ல பல – குறள்:34 7/1,2

TOP


கருதுபவர் (1)

ஞாலம் கருதுபவர் – குறள்:49 5/2

TOP


கருதும் (4)

கருதும் கடப்பாட்டது அன்று – நாலடி:27 1/4
தாழ்விடத்து நேர் கருதும் தட்டையும் ஊழினால் – திரி:15/2
தலைமை கருதும் தகையாரை வேந்தன் – பழ:349/1
காப்பர் கருதும் இடத்து – சிறுபஞ்:52/4

TOP


கருதுவாரே (1)

பெரிய பொருள் கருதுவாரே விரி பூ – பழ:302/2

TOP


கருப்பம் (1)

கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால் – சிறுபஞ்:72/1

TOP


கரும் (27)

கரும் கொண்மூ வாய் திறந்த மின்னு போல் தோன்றி – நாலடி:1 8/3
கரும் தோளால் கண் விளக்கப்பட்டு – நாலடி:5 7/4
கரும் கொள்ளும் செம் கொள்ளும் தூணி பதக்கு என்று – நாலடி:39 7/1
கரும் குயில் கையற மா மயில் ஆல – கார்40:16/1
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து – கார்40:25/1
கரும் கடல் மேய்ந்த கமம் சூழ் எழிலி – கார்40:37/1
கரும் குரல் நொச்சி பசும் தழை சூடி – கார்40:39/2
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே – கள40:23/3
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் – ஐந்70:9/1
கரும் கால் மராம் பொழில் பாசடை துஞ்சும் – ஐந்70:12/2
கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர – திணை50:16/1
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி – திணை50:26/2
கரும் கயத்து ஆங்கண் கழுமிய நீலம் – திணை50:39/1
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ – திணை150:4/3
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் – திணை150:26/1
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ – திணை150:93/1
கரும் கோட்டு செம் கண் எருமை கழனி – திணை150:137/1
செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா – திணை150:147/1
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும் – ஆசாரக்:45/2
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் – பழ:87/1
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல் – பழ:262/1
கரும் பனை அன்னது உடைத்து – பழ:286/4
கரும் குணத்தார் கேண்மை கழிமின் ஒருங்கு உணர்ந்து – சிறுபஞ்:24/2
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் – ஏலாதி:57/1
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் – கைந்:8/1
கரும்
பெரும் கல் மலை நாடன் பேணி வரினே – கைந்:8/2,3
கரும் கரை வன்மீன் கவரும் புள் ஓப்பின் – கைந்:56/2

TOP


கரும்பின் (2)

பெரும் பொய் உரையாதி பாண கரும்பின்
கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் – நாலடி:39 10/2,3
கரும்பின் கோது ஆயினேம் யாம் – திணை50:39/4

TOP


கரும்பினை (2)

கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி – நாலடி:16 6/1
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா – இன்னா40:5/1

TOP


கரும்பு (9)

பெரும் பயனும் ஆற்றவே கொள்க கரும்பு ஊர்ந்த – நாலடி:4 4/2
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் – நாலடி:4 5/1
கரும்பு ஆர் கழனியுள் சேர்வர் சுரும்பு ஆர்க்கும் – நாலடி:13 2/2
நுனியின் கரும்பு தின்று அற்றே நுனி நீக்கி – நாலடி:14 8/2
தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி – நாலடி:20 9/1
குருத்தின் கரும்பு தின்று அற்றே குருத்திற்கு – நாலடி:22 1/2
இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால் – திணை150:137/2
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் – குறள்:108 8/1
சென்று ஒசிந்து ஒல்கு நுசுப்பினாய் பைம் கரும்பு
மென்றிருந்து பாகு செயல் – பழ:289/3,4

TOP


கரும்பும் (1)

நிலத்துக்கு அணி என்ப நெல்லும் கரும்பும்
குளத்துக்கு அணி என்ப தாமரை பெண்மை – நான்மணி:9/1,2

TOP


கரும (4)

கரும வரிசையால் கல்லாதார் பின்னும் – நாலடி:25 9/1
கல்லார் உரைக்கும் கரும பொருள் இன்னா – இன்னா40:15/2
கள் உண்பான் கூறும் கரும பொருள் இன்னா – இன்னா40:33/1
கற்று அறிந்தார் கூறும் கரும பொருள் இனிதே – இனிய40:32/1

TOP


கருமங்கள் (4)

கருமங்கள் வேறுபடும் – நாலடி:24 6/4
கருமங்கள் வேறுபடும் – நாலடி:35 5/4
ஒல்லாது ஒன்று இன்றி உடையார் கருமங்கள்
நல்லவாய் நாடி நடக்குமாம் இல்லார்க்கு – பழ:145/1,2
கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய் – பழ:400/3

TOP


கருமணியின் (1)

கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் – குறள்:113 3/1

TOP


கருமத்தான் (1)

கருமத்தான் நாணுதல் நாணு திருநுதல் – குறள்:102 1/1

TOP


கருமத்தை (1)

கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் கருமத்தை
அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும் – பழ:186/1,2

TOP


கருமம் (26)

தலையாயர் தம் கருமம் செய்வார் தொலைவு இல்லா – நாலடி:6 2/2
தம் கருமம் முற்றும் துணை – நாலடி:24 1/4
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் – குறள்:27 6/1
எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் – குறள்:47 7/1
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – குறள்:58 8/1
ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை – குறள்:82 8/1
கருமம் செய ஒருவன் கைதூவேன் என்னும் – குறள்:103 1/1
தனிமை இடத்துக்கண் தம் கருமம் சொல்லார் – ஆசாரக்:69/2
தலைஇய நல் கருமம் செய்யுங்கால் என்றும் – ஆசாரக்:92/1
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் – ஆசாரக்:96/2
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம்
அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் – ஆசாரக்:96/2,3
கருமம் உடையாரை நாடார் எருமை மேல் – பழ:23/2
உழை இருந்து நுண்ணிய கூறி கருமம்
புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் – பழ:86/1,2
கட்டு உடைத்தாக கருமம் செய வைப்பின் – பழ:118/1
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர் – பழ:128/1
செய்த கருமம் சிறிதானும் கைகூடா – பழ:132/1
பொறியின் வகைய கருமம் அதனால் – பழ:203/3
புரைய கலந்தவர்கண்ணும் கருமம்
உரையின் வழுவாது உவப்பவே கொள்க – பழ:227/1,2
வரையக நாட விரையின் கருமம்
சிதையும் இடர் ஆய்விடும் – பழ:227/3,4
விட்டு கருமம் செயவைத்த பின்னரும் – பழ:279/1
ஆணியா கொண்ட கருமம் பதிற்றியாண்டும் – பழ:308/1
உவப்ப உடன்படுத்தற்கு ஏய கருமம்
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் – பழ:327/1,2
முற்றலை நாடி கருமம் செய வையார் – பழ:373/2
தலைக்கொண்ட தம் கருமம் தாம் மடி கொண்டு – பழ:377/1
மடியை வியங்கொள்ளின் மற்றை கருமம்
முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் – பழ:389/1,2
பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீ பெண் கிளைமை – சிறுபஞ்:23/3

TOP


கருமம்தான் (1)

கருமம்தான் கண்டு அழிவுகொல்லோ பருவம்தான் – திணை150:103/2

TOP


கருமமும் (1)

கருமமும் உள்படா போகமும் துவ்வா – நாலடி:25 10/1

TOP


கருமமே (2)

கருமமே கல்லார்கண் தீர்வு – நாலடி:13 9/4
கருமமே கட்டளை கல் – குறள்:51 5/2

TOP


கருவி (4)

கம்மம் செய் மாக்கள் கருவி ஒடுக்கிய – நாலடி:40 3/1
ஒருமை தான் செய்த கருவி தெரியின் மெய் – நான்மணி:72/3
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் – குறள்:43 1/1
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் – குறள்:68 5/1

TOP


கருவிகள் (1)

கருவிகள் மாறி புறங்கொடுத்தல் இன்னா – இன்னா40:4/2

TOP


கருவியரோ (1)

சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த – நாலடி:32 10/2

TOP


கருவியான் (2)

அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின் – குறள்:49 3/1,2
கருவியான் போற்றி செயின் – குறள்:54 7/2

TOP


கருவியும் (1)

கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் – குறள்:64 1/1

TOP


கருவிளை (1)

கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று – கார்40:9/1

TOP


கருவினுள் (1)

கருவினுள் கொண்டு கலந்தாரும் தம்முள் – பழ:123/1

TOP


கருவூர் (1)

கழுமலத்து யாத்த களிரும் கருவூர்
விழுமியோன் மேற்சென்றதனால் விழுமிய – பழ:62/1,2

TOP


கருனை (3)

கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை – நாலடி:20 10/2
வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் – நாலடி:21 7/2
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை – நாலடி:21 10/2

TOP


கருனையால் (1)

கால் ஆறும் செல்லார் கருனையால் துய்ப்பவே – நாலடி:27 8/3

TOP


கருனையை (1)

கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை
பேரும் அறியார் நனி விரும்பு தாளாண்மை – நாலடி:20 10/2,3

TOP


கரை (16)

கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில – நாலடி:14 5/1
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப – நாலடி:23 4/2
கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து – கார்40:31/1
கரை கொன்று இழிதரும் காவிரி நாடன் – கள40:35/3
ஒழுகு திரை கரை வான் குருகின் தூவி – ஐந்70:57/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் – திணை50:46/1
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால் – திணை150:12/3
கரை பாய் நீள் சேர்ப்ப கனை இருள் வாரல் – திணை150:43/3
விரை மேவும் பாக்கம் விளக்கா கரை மேல் – திணை150:48/2
கரை சேர்ந்த கானல் படையா விரையாது – திணை150:52/2
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே – திணை150:60/2
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே – திணை150:60/2
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – குறள்:117 7/1
கரை இருந்தார்க்கு எளிய போர் – பழ:86/4
கரை பூசை போறல் கடை – சிறுபஞ்:100/4
கரும் கரை வன்மீன் கவரும் புள் ஓப்பின் – கைந்:56/2

TOP


கரைகண்ட (1)

வேதம் கரைகண்ட பார்ப்பானும் தீது இகந்து – திரி:70/2

TOP


கரைகண்டானும் (1)

நுண் நூல் பெரும் கேள்வி நூல் கரைகண்டானும்
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் – திரி:35/2,3

TOP


கரைந்து (1)

காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் – குறள்:53 7/1

TOP


கரையும் (2)

இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் – திணை150:83/3
சிதடி கரையும் திரிந்து – திணை150:83/4

TOP


கல் (53)

கல் எறிந்து அன்ன கயவர் வாய் இன்னா சொல் – நாலடி:7 6/1
கல் வரையும் உண்டாம் நெறி – நாலடி:16 4/4
கல் என்று தந்தை கழற அதனை ஓர் – நாலடி:26 3/1
கல் ஓங்கு உயர் வரை மேல் காந்தள் மலராக்கால் – நாலடி:29 3/1
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட – நாலடி:29 5/3
கல் நனி நல்ல கடை ஆய மாக்களின் – நாலடி:34 4/1
கல் கிள்ளி கை இழந்து அற்று – நாலடி:34 6/4
அறை பெரும் கல் அன்னார் உடைத்து – நாலடி:36 10/4
கல் கொண்டு எறியும் தவறு – நாலடி:37 4/4
புல் அன்னர் புல்லறிவின் ஆடவர் கல் அன்னர் – நான்மணி:31/3
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா – இன்னா40:39/2
அறை கல் இறுவரை மேல் பாம்பு சவட்டி – கார்40:17/1
கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே – கார்40:18/1
கல் ஓங்கு கானம் களிற்றின் மதம் நாறும் – கார்40:24/2
இரும் கல் இறுவரை ஏறி உயிர்க்கும் – கார்40:37/2
கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு – ஐந்50:32/3
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் – ஐந்50:37/3
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து – ஐந்70:2/1
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை – ஐந்70:24/1
எழுத்து உடை கல் நிரைக்க வாயில் விழு தொடை – ஐந்70:29/1
கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் – ஐந்70:30/2
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப – ஐந்70:42/2
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும் – திணை50:17/1
கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த – திணை50:19/1
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட – திணை150:11/1
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் – திணை150:26/1
இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் – திணை150:83/3
பகல் பருகி பல் கதிர் ஞாயிறு கல் சேர – திணை150:94/1
ஆழி போல் ஞாயிறு கல் சேர தோழியோ – திணை150:97/2
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி – திணை150:148/3
கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் – திணை150:150/3
வாழ் நாள் வழி அடைக்கும் கல் – குறள்:4 8/2
கருமமே கட்டளை கல் – குறள்:51 5/2
முன் நின்று கல் நின்றவர் – குறள்:78 1/2
ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் – திரி:51/3
கல் கிள்ளி கை உய்ந்தார் இல் – பழ:36/4
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப – பழ:43/3
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப – பழ:68/3
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் – பழ:127/3
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து – பழ:129/3
ஆயிரம் காக்கைக்கு ஓர் கல் – பழ:165/4
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட – பழ:243/3
கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் – பழ:246/4
நாய் காணின் கல் காணாவாறு – பழ:261/4
கல் எறிந்தால் போல கலாம் தலைக்கொள்வாரை – பழ:276/2
கல் தேயும் தேயாது சொல் – பழ:394/4
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் – ஏலாதி:57/1
பாசம் பட்டு ஓடும் படு கல் மலை நாடற்கு – கைந்:3/3
கல் வரை ஏறி கடுவன் கனி வாழை – கைந்:7/1
பெரும் கல் மலை நாடன் பேணி வரினே – கைந்:8/3
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை – கைந்:13/1
கொடும் கல் மலை – கைந்:15/2
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் – கைந்:17/1

TOP


கல்யாணம் (2)

கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல் – நாலடி:9 6/2
அறத்தொடு கல்யாணம் ஆள்வினை கூரை – ஆசாரக்:85/1

TOP


கல்லா (10)

கல்லா புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ – நாலடி:5 5/2
கல்லா ஒருவன் உரைப்பவும் கண் ஓடி – நாலடி:16 5/2
கல்லா கழிப்பர் தலையாயார் நல்லவை – நாலடி:37 6/1
கல்லா ஒருவர்க்கு தம் வாயில் சொல் கூற்றம் – நான்மணி:82/1
கல்லா வளரவிடல் தீது நல்லார் – நான்மணி:92/2
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து – குறள்:41 5/1
அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார் – குறள்:82 4/1
கல்லா கயவர் இயற்கை நரியிற்கு ஊண் – பழ:290/3
கல்லா துணையார் கயப்பித்தல் சொல்லின் – பழ:376/2
பல்லவர் நோய் நீக்கும் பாங்கினால் கல்லா
மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான் – சிறுபஞ்:106/2,3

TOP


கல்லாத (3)

கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற – நாலடி:26 5/2
கற்றான் தளரின் எழுந்திருக்கும் கல்லாத
பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம் – நான்மணி:72/1,2
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – குறள்:85 5/1

TOP


கல்லாதவர் (3)

புண் உடையர் கல்லாதவர் – குறள்:40 3/2
கடையரே கல்லாதவர் – குறள்:40 5/2
களர் அனையர் கல்லாதவர் – குறள்:41 6/2

TOP


கல்லாதவரிடை (1)

கல்லாதவரிடை கட்டுரையின் மிக்கது ஓர் – பழ:64/1

TOP


கல்லாதவரின் (1)

கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும் – குறள்:73 9/1

TOP


கல்லாதவரும் (1)

கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன் – குறள்:41 3/1

TOP


கல்லாதவாறு (2)

சாம் துணையும் கல்லாதவாறு – குறள்:40 7/2
கற்றொறும் தான் கல்லாதவாறு – பழ:332/4

TOP


கல்லாதார் (7)

கல்லாதார் வாழ்வது அறிதிரேல் கல்லாதார் – நாலடி:11 6/2
கல்லாதார் வாழ்வது அறிதிரேல் கல்லாதார்
சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் – நாலடி:11 6/2,3
கரும வரிசையால் கல்லாதார் பின்னும் – நாலடி:25 9/1
கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலனே கல்லாதார்
பேதையார் முன்னர் படின் – நான்மணி:96/3,4
மேல் பிறந்தார்ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – குறள்:41 9/1
கற்று ஆற்றுவாரை கறுப்பித்து கல்லாதார்
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் எற்று எனின் – பழ:192/1,2
தேவரே கற்றவர் கல்லாதார் தேருங்கால் – சிறுபஞ்:18/1

TOP


கல்லாதான் (9)

சாலும் அவைப்படின் கல்லாதான் பாடு இலன் – நான்மணி:96/2
கல்லாதான் ஊரும் கலிமா பரிப்பு இன்னா – இன்னா40:28/1
கல்லாதான் கோட்டி கொளல் – இன்னா40:28/4
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – குறள்:41 2/1
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றுஆயினும் – குறள்:41 4/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் – பழ:2/1
ஆற்றும் இளமைக்கண் கல்லாதான் மூப்பின்கண் – பழ:60/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் – பழ:367/1
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் – சிறுபஞ்:3/1

TOP


கல்லாது (4)

அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது
உலக நூல் ஓதுவது எல்லாம் கலகல – நாலடி:14 10/1,2
கல்லாது போகிய நாளும் பெரியவர்கண் – நாலடி:17 9/1
கல்லாது நீண்ட ஒருவன் உலகத்து – நாலடி:26 4/1
கல்லாது மூத்தானை கைவிட்டு கற்றான் – நான்மணி:63/3

TOP


கல்லாதும் (1)

கல்லாதும் கேளாதும் கற்றார் அவை நடுவண் – பழ:350/1

TOP


கல்லாதேன் (1)

கற்றொறும் கல்லாதேன் என்று வழி இரங்கி – பழ:332/2

TOP


கல்லாமல் (1)

கல்லாமல் பாகம் படும் – பழ:21/4

TOP


கல்லாமை (5)

கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம் – நாலடி:15 5/1
குலனும் குடிமையும் கல்லாமை கீழ் சாம் – நான்மணி:80/2
இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றம் – நான்மணி:91/1
குலத்து பிறந்தவன் கல்லாமை இன்னா – இன்னா40:19/1
கல்லாமை தீது கதம் தீது நல்லார் – சிறுபஞ்:49/2

TOP


கல்லார் (6)

கல்லார் உரைக்கும் கரும பொருள் இன்னா – இன்னா40:15/2
கல்லார் அறிவிலாதார் – குறள்:14 10/2
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – குறள்:57 10/1
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன் – பழ:3/1
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே – சிறுபஞ்:54/3
காமாடார் காமியார் கல்லார் இனம் சேரார் – ஏலாதி:58/1

TOP


கல்லார்க்கு (2)

கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை – நாலடி:27 5/2
கல்லார்க்கு இனனா ஒழுகலும் காழ் கொண்ட – திரி:3/1

TOP


கல்லார்கண் (3)

கருமமே கல்லார்கண் தீர்வு – நாலடி:13 9/4
கைவாய் பொருள் பெறினும் கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே – இனிய40:25/2
கல்லார்கண் பட்ட திரு – குறள்:41 8/2

TOP


கல்லாரேஆயினும் (2)

கல்லாரேஆயினும் செல்வர் வாய் சொல் செல்லும் – நாலடி:12 5/2
கல்லாரேஆயினும் கற்றாரை சேர்ந்து ஒழுகின் – நாலடி:14 9/1

TOP


கல்லான் (3)

கல்லான் வெகுளும் சிறு பொருள் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:87 10/1
கல்லான் என்று எள்ளப்படுதலும் இ மூன்றும் – திரி:20/3
நன்று உணர்வார் முன் கல்லான் நாவும் சாம் ஒன்றானை – சிறுபஞ்:8/2

TOP


கல்லிடை (1)

கல்லிடை வாழ்நர் எமர் – திணை50:5/4

TOP


கல்லில் (1)

கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி – நான்மணி:5/1

TOP


கல்லுதலும் (1)

காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/3

TOP


கல்லும் (1)

பொத்த நூல் கல்லும் புணர் பிரியா அன்றிலும் போல் – நாலடி:38 6/1

TOP


கல்லுற்றுழி (1)

கல்லுற்றுழி ஊறும் ஆறே போல் செல்வம் – நாலடி:19 5/2

TOP


கல்லென்று (1)

கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற – நாலடி:3 5/1

TOP


கல்லேறு (1)

தெறியொடு கல்லேறு வீளை விளியே – ஆசாரக்:53/1

TOP


கல்லொடு (1)

கல்லொடு கை எறியுமாறு – பழ:382/4

TOP


கல்வி (24)

கல்வி அழகே அழகு – நாலடி:14 1/4
எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல் – நாலடி:14 2/3
கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில – நாலடி:14 5/1
ஒண் பொருள் ஒன்றோ தவம் கல்வி ஆள்வினை – நாலடி:20 5/3
குலம் தவம் கல்வி குடிமை மூப்பு ஐந்தும் – நாலடி:34 3/1
ஆசாரம் என்பது கல்வி அறம் சேர்ந்த – நான்மணி:93/1
கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே – இனிய40:12/2
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே – இனிய40:16/1
தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் – குறள்:39 3/1
ஒருமைக்கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – குறள்:40 8/1
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு – குறள்:40 10/1
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் – குறள்:69 4/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – குறள்:72 7/1
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் – குறள்:94 9/1
கல்வி புணை கைவிட்டார் – திரி:17/4
இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி
செவி குற்றம் பார்த்திருப்பானும் இ மூவர் – திரி:28/2,3
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் – திரி:52/3
கல்வி மாண்பு இல்லாத மாந்தரும் இ மூவர் – திரி:84/3
நில கிழமை மீக்கூற்றம் கல்வி நோய் இன்மை – ஆசாரக்:2/2
தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இ நான்கும் – ஆசாரக்:3/1
கல்வி அகலமும் கட்டுரை வாய்பாடும் – பழ:264/1
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி
அளவு இறந்து மிக்கார் அறிவு எள்ளி கூறல் – பழ:326/2,3
தேராமல் கற்றது கல்வி அன்று – முது:5 6/1
நின்ற நிலை கல்வி வள்ளன்மை என்றும் – ஏலாதி:1/2

TOP


கல்விக்கு (1)

கொல்வது தான் அஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு
அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து – திரி:87/1,2

TOP


கல்விக்கும் (2)

காதல் புலவர்க்கு கல்வியே கல்விக்கும்
ஓதின் புகழ் சால் உணர்வு – நான்மணி:101/3,4
நிலைமைக்கும் ஆண்மைக்கும் கல்விக்கும் தத்தம் – ஆசாரக்:49/2

TOP


கல்வியான் (1)

கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன் – பழ:3/1

TOP


கல்வியின்கண் (1)

கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண்
விண்டவர் நூல் வேண்டாவிடும் – ஏலாதி:4/3,4

TOP


கல்வியும் (4)

சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி – நாலடி:29 5/2
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து – திரி:8/2
திரிந்து ஆளும் நெஞ்சினான் கல்வியும் மூன்றும் – திரி:102/3
இறைவர் முன் செல்வமும் கல்வியும் தேசும் – ஆசாரக்:71/1

TOP


கல்வியே (2)

காதல் புலவர்க்கு கல்வியே கல்விக்கும் – நான்மணி:101/3
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த – ஏலாதி:26/2

TOP


கல்வியொடு (1)

இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா – பழ:401/2

TOP


கல்வியோடு (1)

இன்னாத எ உயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோடு
ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை – ஆசாரக்:1/2,3

TOP


கல (1)

குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை – நாலடி:18 9/2

TOP


கலக்க (1)

எறி சுறா குப்பை இனம் கலக்க தாக்கும் – ஐந்70:65/1

TOP


கலக்கத்தை (1)

இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை
கையாறா கொள்ளாதாம் மேல் – குறள்:63 7/1,2

TOP


கலக்கி (1)

நிலை கலக்கி கீழ் இடுவானும் நிலையினும் – நாலடி:25 8/2

TOP


கலக்குமாறு (1)

புணை இல் நிலை கலக்குமாறு – திரி:88/4

TOP


கலகல (1)

உலக நூல் ஓதுவது எல்லாம் கலகல
கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம் – நாலடி:14 10/2,3

TOP


கலகலக்கும் (1)

வற்றிய ஓலை கலகலக்கும் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:26 6/3

TOP


கலங்க (3)

மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா – கள40:25/1
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி – ஐந்50:47/1
காம்பு அன்ன தோளி கலங்க கடித்து ஓடும் – பழ:148/3

TOP


கலங்காது (2)

காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலம் கருதுபவர் – குறள்:49 5/1,2
கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது – குறள்:67 8/1

TOP


கலங்காமல் (1)

கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் – நாலடி:6 9/3

TOP


கலங்காமை (1)

கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால் – சிறுபஞ்:72/1

TOP


கலங்கி (1)

கால் நிலை கொள்ளா கலங்கி செவி சாய்த்து – கள40:41/2

TOP


கலங்கிய (1)

பதியின் கலங்கிய மீன் – குறள்:112 6/2

TOP


கலங்கினாள் (1)

கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் – குறள்:129 10/1

TOP


கலத்தல் (3)

கலத்தல் குலம் இல் வழி – இன்னா40:19/4
கலத்தல் உறுவது கண்டு – குறள்:126 9/2
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – குறள்:128 6/1

TOP


கலத்தானும் (1)

எ கலத்தானும் இனிது – நாலடி:21 6/4

TOP


கலத்தினால் (1)

வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால்
பெய் பூச்சு சீராது எனின் – ஆசாரக்:35/3,4

TOP


கலத்து (4)

ஆழ் கலத்து அன்ன கலுழ் – நாலடி:2 2/4
பொன் கலத்து பெய்த புலி உகிர் வான் புழுக்கல் – நாலடி:21 6/1
பொன் கலத்து ஊட்டி புறந்தரினும் நாய் பிறர் – நாலடி:35 5/1
இடை கலத்து எய்துவிடல் – பழ:249/4

TOP


கலத்துள் (1)

கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று – குறள்:66 10/2

TOP


கலந்த (5)

கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் – நாலடி:23 7/2
தாம் கலந்த நெஞ்சினார்க்கு என் ஆகும் தக்கார் வாய் – நாலடி:26 9/3
தேன் கலந்த தேற்ற சொல் தேர்வு – நாலடி:26 9/4
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் – சிறுபஞ்:36/3
தேம் கலந்த சொல்லின் தெளித்து – கைந்:4/4

TOP


கலந்தவர்கண்ணும் (1)

புரைய கலந்தவர்கண்ணும் கருமம் – பழ:227/1

TOP


கலந்தனர் (1)

கலந்தனர் சென்றார் வலந்த சொல் எல்லாம் – திணை50:13/3

TOP


கலந்தார் (1)

கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி – கைந்:27/2

TOP


கலந்தார்க்கு (1)

கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு
உயல் உண்மை சாற்றுவேன்மன் – குறள்:122 2/1,2

TOP


கலந்தாரும் (1)

கருவினுள் கொண்டு கலந்தாரும் தம்முள் – பழ:123/1

TOP


கலந்தாரை (2)

கலந்தாரை கைவிடுதல் கானக நாட – நாலடி:8 6/3
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி – பழ:122/2

TOP


கலந்தான்இலன் (1)

கானக நாடன் கலந்தான்இலன் என்று – கைந்:1/3

TOP


கலந்து (19)

வேற்றுமை இன்றி கலந்து இருவர் நட்டக்கால் – நாலடி:8 5/1
கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் – நாலடி:23 7/2
வளி கலந்து வந்து உறைக்கும் வானம் காண்தோறும் – ஐந்50:5/3
துளி கலந்து வீழ்தரும் கண் – ஐந்50:5/4
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட – ஐந்50:13/3
துன்பம் கலந்து அழியும் நெஞ்சு – ஐந்50:31/4
தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட – ஐந்70:7/3
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த – திணை50:25/1
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த – திணை150:61/3
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணிமொழி – குறள்:113 1/1
கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் – குறள்:125 6/1
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து – குறள்:127 8/1
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து
மாலை அயர்கம் விருந்து – குறள்:127 8/1,2
கற்று அனைத்தும் வாழ்வார் கலந்து – சிறுபஞ்:69/4
காண் ஈய்த்து வாழ்வார் கலந்து – ஏலாதி:55/4
காண் கொடுத்து வாழ்வார் கலந்து – ஏலாதி:80/4
கணிமேதை செய்தான் கலந்து – ஏலாதி:81/4
தான் கலந்து உள்ளா தகையனோ நேரிழாய் – கைந்:4/3
ஓவா கலந்து ஆர்க்கும் ஒல்லென் இறா குப்பை – கைந்:49/2

TOP


கலப்பினும் (1)

உலகு அறிய தீர கலப்பினும் நில்லா – நாலடி:21 4/1

TOP


கலப்பு (2)

காய்ந்தான்கொல் நம்கண் கலப்பு – கைந்:9/4
கலப்பு அடும் கூடும்கொல் மற்று – கைந்:40/4

TOP


கலப்பேன்கொல் (1)

புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன்கொல்லோ கலப்பேன்கொல்
கண் அன்ன கேளிர் வரின் – குறள்:127 7/1,2

TOP


கலப்பை (2)

பண் கலப்பை பாற்படுப்பான் உழவன் என்பவே – சிறுபஞ்:58/3
நுண் கலப்பை நூல் ஓதுவார் – சிறுபஞ்:58/4

TOP


கலம் (16)

மான அரும் கலம் நீக்கி இரவு என்னும் – நாலடி:4 10/1
பட்டினம் பெற்ற கலம் – நாலடி:25 10/4
கண் அவா தக்க கலம் – நாலடி:26 1/4
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும் – நான்மணி:21/3
கன்று ஊட்ட நந்தும் கறவை கலம் பரப்பி – நான்மணி:60/3
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ – திணை150:4/3
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு – குறள்:6 10/2
கலம் தீமையால் திரிந்த அற்று – குறள்:100 10/2
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து – குறள்:127 2/2
கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து – திரி:39/2
பண்பினால் நீக்கல் கலம் – ஆசாரக்:26/4
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும் – ஆசாரக்:45/2
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை – ஆசாரக்:46/1
அட்டாரை ஒட்டா கலம் – பழ:118/4
தமவேயும் கொள்ளா கலம் – பழ:232/4
தொடு உண்ணின் மூடும் கலம் – பழ:391/4

TOP


கலமே (1)

கலமே நெய் பெய்துவிடும் – பழ:397/4

TOP


கலவர் (1)

கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம் – நான்மணி:16/1

TOP


கலவாமை (1)

கலவாமை கோடி உறும் – நாலடி:17 8/4

TOP


கலவான் (1)

கானக நாடன் கலவான் என் தோள் என்று – ஐந்50:13/1

TOP


கலவான்கொல் (1)

கலவான்கொல் தோழி நமக்கு – கைந்:53/4

TOP


கலவி (1)

கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் – திணை150:153/2

TOP


கலவை (1)

கண்ணுங்கால் என்கொல் கலவை யாழ் பாண்மகனே – திணை150:150/1

TOP


கலவைகள் (1)

கலவைகள் உண்டு கழிப்பர் வலவைகள் – நாலடி:27 8/2

TOP


கலன் (1)

கெடும் நீரார் காம கலன் – குறள்:61 5/2

TOP


கலனா (1)

அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா
உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே – நாலடி:29 9/2,3

TOP


கலனும் (1)

அரு விலை மாண் கலனும் ஆன்ற பொருளும் – பழ:136/1

TOP


கலனுள் (1)

ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து – நாலடி:24 9/1

TOP


கலாம் (8)

நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இ மூன்றும் – திரி:57/3
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் – பழ:65/3
புலி கலாம் கொள் யானை பூம் குன்ற நாட – பழ:157/3
அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே – பழ:215/3
கல் எறிந்தால் போல கலாம் தலைக்கொள்வாரை – பழ:276/2
பூ மிதித்து புள் கலாம் பொய்கை புனல் ஊர – பழ:299/3
குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு – பழ:300/1
மடலொடு புள் கலாம் மால் கடல் சேர்ப்ப – பழ:372/3

TOP


கலாஅல் (1)

கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட – நாலடி:29 3/3

TOP


கலி (11)

ஊரும் கலி மா உரன் உடைமை முன் இனிதே – இனிய40:8/1
பெரும் கலி வானம் உரறும் பெருந்தோள் – கார்40:16/2
புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார் – கார்40:22/2
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும் – ஐந்50:2/3
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள – ஐந்70:23/2
மென் கண் கலி வயல் ஊரன்தன் மெய்ம்மையை – திணை150:127/1
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து – திரி:46/1
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து – பழ:59/3
உளையார் கலி நன் மா பூட்டி வருவார் – கைந்:33/2
கழனி உழவர் கலி அஞ்சி ஓடி – கைந்:37/1
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு – கைந்:45/2

TOP


கலிக்கண் (1)

அறம் அறமேல் சொல் பொறுக்க அன்றேல் கலிக்கண்
துறவறம் பொய் இல்லறம் மெய் ஆம் – சிறுபஞ்:65/3,4

TOP


கலிமா (1)

கல்லாதான் ஊரும் கலிமா பரிப்பு இன்னா – இன்னா40:28/1

TOP


கலியாணம் (1)

கலியாணம் தேவர் பிதிர் விழா வேள்வி என்று – ஆசாரக்:48/1

TOP


கலின (1)

ஊர்ந்தான் வகைய கலின மா நேர்ந்து ஒருவன் – நான்மணி:70/1

TOP


கலுழ் (1)

ஆழ் கலத்து அன்ன கலுழ் – நாலடி:2 2/4

TOP


கலுழ்ந்தாள் (1)

கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு – நாலடி:40 3/3

TOP


கலுழ்ந்து (1)

கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து – நாலடி:38 2/4

TOP


கலுழ்வது (1)

கண் தாம் கலுழ்வது எவன்கொலோ தண்டா நோய் – குறள்:118 1/1

TOP


கலுழும் (1)

கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும்
இது நக தக்கது உடைத்து – குறள்:118 3/1,2

TOP


கலை (4)

இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம் – நாலடி:40 9/2
நண்ணும் கலை அனைத்தும் நல்குமால் கண்ணுதலின் – ஐந்70:0/2
இனத்த அரும் கலை பொங்க புனத்த – ஐந்70:20/1
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப – பழ:68/3

TOP


கலைமா (1)

பிணை மான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன் – ஐந்50:38/2

TOP


கலையொடு (1)

கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த – திணை50:19/1

TOP


கவ்வி (3)

கவ்வி தோல் தின்னும் குணுங்கர் நாய் பால் சோற்றின் – நாலடி:33 2/3
கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று – இனிய40:36/3
ஐ வாய் வய நாகம் கவ்வி விசும்பு இவரும் – கள40:26/3

TOP


கவ்விது (1)

கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் – குறள்:115 4/1

TOP


கவ்வின் (1)

பார்த்து ஓடி சென்று கதம் பட்டு நாய் கவ்வின்
பேர்த்து நாய் கவ்வினார் இல் – பழ:375/3,4

TOP


கவ்வினார் (1)

பேர்த்து நாய் கவ்வினார் இல் – பழ:375/4

TOP


கவ்வை (4)

கவ்வை அழுங்க செலற்கு – கார்40:28/4
ஊர் இடு கவ்வை ஒழித்து – ஐந்70:35/4
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் – திணை150:35/3
பகல் வரின் கவ்வை பல ஆம் பரியாது – திணை150:59/1

TOP


கவ்வையால் (1)

கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் – திணை150:73/2

TOP


கவ்வையான் (1)

கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் – குறள்:115 4/1

TOP


கவட்டை (1)

வேள் வாய் கவட்டை நெறி – பழ:6/4

TOP


கவர் (2)

கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு – ஐந்70:67/2
கவர் நிலம் செய்து அமைத்து கட்டியக்கண்ணும் – பழ:144/3

TOP


கவர்ந்து (2)

கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று – குறள்:10 10/2
பல் நாள் தொழில் செய்து உடைய கவர்ந்து உண்டார் – பழ:365/1

TOP


கவர (1)

நல்லார் மனம் கவர தோன்றி பணிமொழியை – ஐந்50:4/3

TOP


கவரி (1)

கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல் – ஐந்70:1/2

TOP


கவரிமா (1)

மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார் – குறள்:97 9/1

TOP


கவரும் (7)

குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா – கள40:20/2
வார் குரல் ஏனல் வளை வாய் கிளி கவரும்
நீரால் தெளி திகழ் கான் நாடன் கேண்மையே – ஐந்70:13/1,2
பல் மீன் உணங்கல் கவரும் துறைவனை – ஐந்70:66/2
ஓப்ப படினும் உணங்கலை புள் கவரும்
போற்றி புறந்தந்தக்கண்ணும் பொருளினை – பழ:259/2,3
மயிர் வனப்பும் கண் கவரும் மார்பின் வனப்பும் – சிறுபஞ்:35/1
புலவு மீன் குப்பை கவரும் துறைவன் – கைந்:53/3
கரும் கரை வன்மீன் கவரும் புள் ஓப்பின் – கைந்:56/2

TOP


கவலை (1)

மன கவலை மாற்றல் அரிது – குறள்:1 7/2

TOP


கவவு (1)

நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் – கள40:21/4

TOP


கவள (1)

கவள களிப்பு இயல் மால் யானை சிற்றாளி – திணை150:42/1

TOP


கவளம் (1)

கவளம் கொள் யானையின் கைகள் துணிக்க – கள40:14/1

TOP


கவற்ற (2)

கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ – நாலடி:5 4/2
கல்லா புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ – நாலடி:5 5/2

TOP


கவற்றி (1)

கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம் – நாலடி:9 9/3

TOP


கவற்றினால் (1)

நட்ட கவற்றினால் சூது – இன்னா40:25/4

TOP


கவற்றும் (1)

காதல் கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு – நாலடி:31 6/3

TOP


கவறலே (1)

நோதல் பிரிவில் கவறலே ஓதலின் – ஏலாதி:68/2

TOP


கவறா (1)

குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா
உள்ளம் எனும் நாரினால் கட்டி உளவரையால் – நாலடி:16 3/2,3

TOP


கவறு (1)

காதலரொடு ஆடார் கவறு – பழ:52/4

TOP


கவறும் (2)

இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திரு நீக்கப்பட்டார் தொடர்பு – குறள்:92 10/1,2
கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி – குறள்:94 5/1

TOP


கவாஅன் (1)

கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு – நாலடி:21 1/2

TOP


கவி (3)

கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு – குறள்:39 9/2
சேவகமும் செந்தமிழ் தேற்றான் கவி செயலும் – சிறுபஞ்:10/3
பொன் பெறும் கற்றான் பொருள் பெறும் நல் கவி
என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற – சிறுபஞ்:54/1,2

TOP


கவிக்கு (1)

கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா – இன்னா40:39/3

TOP


கவிந்த (1)

ஊன் கெடினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணற்க வான் கவிந்த
வையகம் எல்லாம் பெறினும் உரையற்க – நாலடி:8 10/2,3

TOP


கவிழ்தல் (1)

கரப்பவர்க்கு செல்சார் கவிழ்தல் எஞ்ஞான்றும் – நான்மணி:37/1

TOP


கவிழ்ந்து (1)

காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் – குறள்:112 4/1

TOP


கவிழார் (1)

நாழி மணை மேல் இரியார் மணை கவிழார்
கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை – ஆசாரக்:44/1,2

TOP


கவின் (7)

காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன – கார்40:4/2
செல்வர் மனம் போல் கவின் ஈன்ற நல்கூர்ந்தார் – கார்40:18/3
கண முகை கை என காந்தள் கவின்
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் – திணை50:2/1,2
ஒண் தொடி நல்லார் முறுவல் கவின் கொள – திணை50:21/2
தொல் கவின் வாடிய தோள் – குறள்:124 4/2
தொல் கவின் வாடிய தோள் – குறள்:124 5/2
இன்னும் இழத்தும் கவின் – குறள்:125 10/2

TOP


கவின (2)

ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின
பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும் – திணை50:3/1,2
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி – திணை50:26/2

TOP


கவினி (4)

இள நலம் போல கவினி வளம் உடையார் – கார்40:22/3
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை – ஐந்70:24/1
வீங்கிய மென் தோள் கவினி பிணி தீர – ஐந்70:41/3
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை – கைந்:25/1

TOP


கவினிய (2)

பொன் இணர் வேங்கை கவினிய பூம் பொழிலுள் – ஐந்50:11/1
வானின் அருவி ததும்ப கவினிய
நாடன் நயம் உடையன் என்பதனால் நீப்பினும் – ஐந்70:2/2,3

TOP


கவுள் (5)

கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி – ஐந்50:10/3
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் – ஐந்70:68/1
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள்
யானையால் யானை யாத்து அற்று – குறள்:68 8/1,2
மெல்ல கவுள் கொண்ட நீர் – பழ:364/4
எல் உறு போழ்தின் இனிய பழம் கவுள் கொண்டு – கைந்:7/2

TOP


கழகத்தால் (1)

கழகத்தால் வந்த பொருள் காமுறாமை – திரி:42/1

TOP


கழகத்துக்காலை (1)

கழகத்துக்காலை புகின் – குறள்:94 7/2

TOP


கழகம் (2)

நாள் கழகம் பார்க்கும் நயம் இலா சூதனும் – திரி:81/2
சூதர் கழகம் அரவர் அறா களம் – ஆசாரக்:98/1

TOP


கழகமும் (1)

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி – குறள்:94 5/1

TOP


கழல் (4)

கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் – கள40:9/2
பொன் ஆர மார்பின் புனை கழல் கால் செம்பியன் – கள40:38/3
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் – திணை150:98/3
கழல் யாப்பு காரிகை நீர்த்து – குறள்:78 7/2

TOP


கழற (1)

கல் என்று தந்தை கழற அதனை ஓர் – நாலடி:26 3/1

TOP


கழறும் (2)

யாழ் ஒக்கும் நட்டார் கழறும் சொல் பாழ் ஒக்கும் – நான்மணி:98/3
கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே – இனிய40:12/2

TOP


கழன்று (1)

பல் கழன்று பண்டம் பழிகாறும் இற்செறிந்து – நாலடி:2 3/2

TOP


கழனி (5)

கழனி வினைஞர்க்கு எறிந்த பறை கேட்டு – திணை50:31/2
கரும் கோட்டு செம் கண் எருமை கழனி
இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால் – திணை150:137/1,2
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் – திணை150:147/2
கழனி உழவர் கலி அஞ்சி ஓடி – கைந்:37/1
கயல் இனம் பாயும் கழனி நல் ஊர – கைந்:38/1

TOP


கழனித்தே (2)

தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே
ஊரா தேரான் தந்தை ஊர் – திணை150:139/3,4
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே
ஆட்டை இருந்து உறையும் ஊர் – திணை150:141/3,4

TOP


கழனியுள் (1)

கரும்பு ஆர் கழனியுள் சேர்வர் சுரும்பு ஆர்க்கும் – நாலடி:13 2/2

TOP


கழாஅ (1)

கழாஅ கால் பள்ளியுள் வைத்து அற்றால் சான்றோர் – குறள்:84 10/1

TOP


கழி (49)

கால் ஆடு போழ்தில் கழி கிளைஞர் வானத்து – நாலடி:12 3/1
கள்ளத்தால் நட்டார் கழி கேண்மை தெள்ளி – நாலடி:13 8/2
உலவா இரும் கழி சேர்ப்ப யார்மாட்டும் – நாலடி:17 8/3
கழி நல்குரவே தலை – நாலடி:28 5/4
நில்லா திரை அலைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:40 1/3
கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக – நான்மணி:27/1
கார்த்திகை சாற்றில் கழி விளக்கு போன்றனவே – கள40:17/3
ஈர்ம் தண் பொழிலுள் இரும் கழி தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:45/1
நித்திலம் நின்று இமைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – ஐந்50:48/2
மணி நிற நெய்தல் இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐந்70:60/1
கொடும் கழி சேர்ப்பன் அருளான் என தெளிந்து – ஐந்70:62/2
கள் நறு நெய்தல் கமழும் கொடும் கழி
தண்ணம் துறைவனோ தன் இலன் ஆயிழாய் – ஐந்70:63/1,2
தெண் நீர் இரும் கழி வேண்டும் இரை மாந்தி – ஐந்70:64/1
தவழும் இரும் கழி சேர்ப்ப என் தோழி – ஐந்70:67/3
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற – ஐந்70:68/3
நெய்தல் படப்பை நிறை கழி தண் சேர்ப்பன் – திணை50:41/1
நெறி இறா கொட்கும் நிமிர் கழி சேர்ப்பன் – திணை50:43/2
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் உலாவ – திணை50:44/1
குருகு இனம் ஆர்க்கும் கொடும் கழி சேர்ப்ப – திணை50:46/2
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான் – திணை50:47/1
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார் – திணை150:32/1
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் – திணை150:34/2
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் – திணை150:39/3
பண்ணாது பண் மேல் தேன் பாடும் கழி கானல் – திணை150:47/1
திரை மேல் போந்து எஞ்சிய தெண் கழி கானல் – திணை150:48/1
எங்கு வருதி இரும் கழி தண் சேர்ப்ப – திணை150:49/1
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல் – திணை150:54/1
கடல் கானல் சேர்ப்ப கழி உலாஅய் நீண்ட – திணை150:56/1
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த – திணை150:61/3
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை – குறள்:58 1/1
கழி நல்குரவே தலை – குறள்:66 7/2
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் – குறள்:87 6/1
கழி பேர் இரையான்கண் நோய் – குறள்:95 6/2
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் – ஆசாரக்:66/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் – பழ:2/1
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன் – பழ:3/1
கழி விழா தோள் ஏற்றுவார் – பழ:13/4
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு – பழ:98/2
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:170/3
கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:196/3
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:315/3
காப்பு இறந்து ஓடி கழி பெரும் செல்வத்தை – பழ:320/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் – பழ:367/1
கழி சினம் காத்தல் கடன் – சிறுபஞ்:75/4
கழி தறுகண்மை பேடியின் துவ்வாது – முது:4 2/1
நினையான் துறந்த நெடும் கழி சேர்ப்பற்கு – கைந்:52/3
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் – கைந்:55/1
புகர் இல்லேம் யாம் இருப்ப பூம் கழி சேர்ப்பன் – கைந்:56/3
நிலவு கொடும் கழி நீந்தி நம் முன்றில் – கைந்:57/3

TOP


கழிக்குமாறு (1)

அச்சாணி தாம் கழிக்குமாறு – பழ:276/4

TOP


கழித்த (1)

மூன்று கடன் கழித்த பார்ப்பானும் ஓர்ந்து – திரி:34/1

TOP


கழித்தற்கு (1)

பூண்டான் கழித்தற்கு அருமையால் பூண்ட – நாலடி:6 6/2

TOP


கழிதலே (1)

வழுக்கி கழிதலே நன்று – நாலடி:8 1/4

TOP


கழிந்த (1)

கொன்னே கழிந்த அன்று இளமையும் இன்னே – நாலடி:6 5/1

TOP


கழிந்ததன் (1)

காலை கழிந்ததன் பின்றையும் மேலை – பழ:93/2

TOP


கழிந்தவை (1)

கழிந்தவை தான் இரங்கான் கைவாரா நச்சான் – சிறுபஞ்:80/1

TOP


கழிந்தார் (2)

கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க – நாலடி:5 9/1
கிளையுள் கழிந்தார் எடுக்க கெடுப்பின் – நான்மணி:79/3

TOP


கழிப்பர் (4)

கலவைகள் உண்டு கழிப்பர் வலவைகள் – நாலடி:27 8/2
கொன்னே கழிப்பர் தம் வாழ்நாளை அன்னோ – நாலடி:33 10/2
கல்லா கழிப்பர் தலையாயார் நல்லவை – நாலடி:37 6/1
துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள் – நாலடி:37 6/2

TOP


கழிப்பரே (1)

பயன் இல் பொழுதா கழிப்பரே நல்ல – நாலடி:17 2/3

TOP


கழிப்பார் (1)

இரு தலையும் கா கழிப்பார் – பழ:208/4

TOP


கழிப்பு (1)

கழிப்பு வாய் மண்டிலம் கொட்பு – இன்னா40:34/4

TOP


கழிப்புழி (1)

கழிப்புழி ஆற்றாமை காண்டும் அதுவே – பழ:362/3

TOP


கழிமின் (1)

கரும் குணத்தார் கேண்மை கழிமின் ஒருங்கு உணர்ந்து – சிறுபஞ்:24/2

TOP


கழிய (4)

காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின் – ஐந்70:52/1
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றுஆயினும் – குறள்:41 4/1
கன்றி முதிர்ந்த கழிய பல் நாள் செயினும் – பழ:204/1
கதம் நன்று சான்றாண்மை தீது கழிய
மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் – சிறுபஞ்:15/1,2

TOP


கழியாது (1)

இருந்து உயிர் கொன்னே கழியாது தான் போய் – நாலடி:29 6/3

TOP


கழியான் (1)

துய்த்து கழியான் துறவோர்க்கு ஒன்று ஈகலான் – நாலடி:28 3/1

TOP


கழியும் (6)

வைத்து கழியும் மடவோனை வைத்த – நாலடி:28 3/2
ஊட்டா கழியும் எனின் – குறள்:38 8/2
நெடிய கழியும் இரா – குறள்:117 9/2
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து – குறள்:127 2/2
இருளாய் கழியும் உலகமும் யாதும் – திரி:93/1
இளமை கழியும் பிணி மூப்பு இயையும் – ஏலாதி:21/1

TOP


கழியுள் (1)

சுறா எறி குப்பை சுழலும் கழியுள்
இறா எறி ஓதம் அலற இரைக்கும் – கைந்:58/1,2

TOP


கழிவார் (1)

வாழ்ந்து கழிவார் மகிழ்ந்து – சிறுபஞ்:76/4

TOP


கழிவு (1)

கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று – நான்மணி:8/1

TOP


கழீஇ (3)

பாலால் கழீஇ பல நாள் உணக்கினும் – நாலடி:26 8/1
நாள் அந்தி கோல் தின்று கண் கழீஇ தெய்வத்தை – ஆசாரக்:9/1
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை – ஆசாரக்:46/1

TOP


கழு (1)

இனம் கழு ஏற்றினார் இல் – பழ:230/4

TOP


கழுகு (1)

பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல் – நாலடி:5 8/3

TOP


கழுகொடு (1)

பருந்து கழுகொடு வம்பலர் பார்த்து ஆண்டு – திணை150:91/3

TOP


கழுத்தில் (1)

புல் கழுத்தில் யாத்துவிடல் – பழ:283/4

TOP


கழுத்தின் (2)

போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான் – ஐந்70:45/1
கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல எண்ணோடு – ஏலாதி:74/3

TOP


கழுநீர் (1)

கழுநீர் மலர் கண்ணாய் கெளவையோ நிற்க – திணை50:11/1

TOP


கழுநீருள் (1)

கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன் – நாலடி:22 7/1

TOP


கழுமலத்து (1)

கழுமலத்து யாத்த களிரும் கருவூர் – பழ:62/1

TOP


கழுமலம் (1)

காவிரி நாடன் கழுமலம் கொண்ட நாள் – கள40:36/2

TOP


கழுமான் (1)

கள்ளான் சூது என்றும் கழுமான் கரியாரை – சிறுபஞ்:19/1

TOP


கழுமிய (2)

கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட – கள40:11/1
கரும் கயத்து ஆங்கண் கழுமிய நீலம் – திணை50:39/1

TOP


கழுமியார் (1)

கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட – நாலடி:23 8/3

TOP


கழுவார் (1)

கிடந்தாரை கால் கழுவார் பூப்பெய்யார் சாந்தம் – ஆசாரக்:87/1

TOP


கழுவுதல் (1)

துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா – இன்னா40:23/2

TOP


கழூஉம் (2)

கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட – நாலடி:29 5/3
பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும் – ஐந்50:12/3

TOP


கழை (1)

நெடும் கழை நீள் மூங்கில் என இகழ்ந்தார் ஆட்டும் – சிறுபஞ்:53/3

TOP


கள் (22)

கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ – நாலடி:16 7/1
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:35 9/3
கள் இல்லா மூதூர் களிகட்கு நற்கு இன்னா – இன்னா40:9/1
கள் உண்பான் கூறும் கரும பொருள் இன்னா – இன்னா40:33/1
கள் நறு நெய்தல் கமழும் கொடும் கழி – ஐந்70:63/1
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் – குறள்:93 1/2
நாண் என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள் என்னும் – குறள்:93 4/1
நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர் – குறள்:93 6/2
கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் – குறள்:93 7/2
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால் – குறள்:93 10/1
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் – குறள்:115 5/1
கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு – குறள்:129 8/2
கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து – திரி:39/2
கள் உண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இ மூன்றும் – திரி:59/3
பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு – ஆசாரக்:37/1
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ – பழ:54/3
கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் – சிறுபஞ்:23/1
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் – சிறுபஞ்:26/3
கள் உண்போன் சோர்வு இன்மை பொய் – முது:7 3/1
பொய்யான் புலாலொடு கள் போக்கி தீயன – ஏலாதி:14/1
போகம் பொருள் கேடு மான் வேட்டம் பொல்லா கள்
சோகம் படும் சூதே சொல்வன்மை சோக – ஏலாதி:18/1,2
களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான் – ஏலாதி:46/1

TOP


கள்வ (1)

கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு – குறள்:129 8/2

TOP


கள்வம் (1)

கள்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை காதலிமாட்டு – நான்மணி:7/1

TOP


கள்வர் (2)

மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து – பழ:353/4
கள்வர் திரிதரூஉம் கானம் கடந்தவர் – கைந்:22/1

TOP


கள்வரின் (1)

கள்வரின் அஞ்சப்படும் – திரி:18/4

TOP


கள்வரும் (1)

கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் – குறள்:82 3/2

TOP


கள்வன் (3)

கள்வன் அறிந்துவிடும் – நான்மணி:94/4
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம் – குறள்:126 8/1
சூத்திரம் செய்தலின் கள்வன் ஆதல் அறிப – முது:2 7/1

TOP


கள்வார்க்கு (1)

கள்வார்க்கு தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்கு – குறள்:29 10/1

TOP


கள்வேம் (1)

கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல் – குறள்:29 2/2

TOP


கள்ள (3)

கள்ள மனத்தார் தொடர்பு – இன்னா40:33/4
கள்ள மனத்தான் அயல் நெறி செல்லும்கொல் – ஐந்70:62/3
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் – சிறுபஞ்:60/3

TOP


கள்ளத்த (1)

கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் – ஏலாதி:27/3

TOP


கள்ளத்தால் (3)

கள்ளத்தால் நட்டார் கழி கேண்மை தெள்ளி – நாலடி:13 8/2
கள்ளத்தால் செய்யும் கருத்து எல்லாம் தெள்ளி – நாலடி:38 10/2
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல் – குறள்:29 2/2

TOP


கள்ளத்தின் (1)

கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் காதலர் – ஐந்50:38/3

TOP


கள்ளம் (6)

கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் நன்று – நாலடி:2 10/4
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு – குறள்:119 4/2
செறிதொடி செய்து இறந்த கள்ளம் உறு துயர் – குறள்:128 5/1
கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம் – பழ:41/2
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு – பழ:98/2
களமர் பலரானும் கள்ளம் படினும் – பழ:177/1

TOP


கள்ளர் (1)

கள்ளர் வழங்கும் சுரம் என்பர் காதலர் – ஐந்70:36/3

TOP


கள்ளர்கண் (1)

தொடர் இன்னா கள்ளர்கண் தூயார் படர்வு இன்னா – சிறுபஞ்:12/2

TOP


கள்ளரா (1)

கள்ளரா செய்குறுவார் – பழ:310/4

TOP


கள்ளாட்டுக்கண்ணும் (1)

கறுத்த பகை முனையும் கள்ளாட்டுக்கண்ணும்
நிறுத்த மனம் இல்லார் சேரியகத்தும் – ஆசாரக்:55/1,2

TOP


கள்ளாமை (3)

கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலான் – நான்மணி:85/1
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு – குறள்:29 1/2
பொய்யாமை பொன் பெறினும் கள்ளாமை மெல்லியார் – சிறுபஞ்:17/1

TOP


கள்ளார் (1)

கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ – நாலடி:16 7/1

TOP


கள்ளார்க்கு (1)

கள்வார்க்கு தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்கு
தள்ளாது புத்தேள் உலகு – குறள்:29 10/1,2

TOP


கள்ளான் (1)

கள்ளான் சூது என்றும் கழுமான் கரியாரை – சிறுபஞ்:19/1

TOP


கள்ளி (4)

கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் – நாலடி:27 2/2
கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று – நான்மணி:4/1
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை – திணை150:91/1
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் – பழ:87/1

TOP


கள்ளின் (1)

கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை – நான்மணி:94/1

TOP


கள்ளினால் (1)

கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ – பழ:54/3

TOP


கள்ளினும் (1)

கள்ளினும் காமம் இனிது – குறள்:121 1/2

TOP


கள்ளினை (1)

ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல் எனினும் கள்ளினை
காணா களிக்கும் களி – பழ:256/3,4

TOP


கள்ளிஅம் (1)

கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட – திணை150:84/1

TOP


கள்ளுக்கு (1)

கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு – குறள்:129 1/2

TOP


கள்ளும் (1)

இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் – குறள்:92 10/1

TOP


கள்ளை (2)

உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் – குறள்:93 2/1
மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை
குடித்து குழைவாரோ இல் – பழ:331/3,4

TOP


களத்து (43)

வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி – நாலடி:2 6/1
தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:1/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:2/5
பிழைத்தாரை அட்ட களத்து – கள40:3/4
புல்லாரை அட்ட களத்து – கள40:4/4
தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:5/4
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:6/6
பொருநரை அட்ட களத்து – கள40:7/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:8/5
நேராரை அட்ட களத்து – கள40:9/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:10/4
செம் கண் மால் அட்ட களத்து – கள40:11/5
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:12/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:13/4
கொங்கரை அட்ட களத்து – கள40:14/4
சின மால் பொருத களத்து – கள40:15/4
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:16/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:17/5
உடற்றியார் அட்ட களத்து – கள40:18/4
புக்கு அமர் அட்ட களத்து – கள40:19/4
நேராரை அட்ட களத்து – கள40:20/4
சின மால் பொருத களத்து – கள40:21/5
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:22/6
செற்றாரை அட்ட களத்து – கள40:23/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:24/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:25/4
தெவ்வாரை அட்ட களத்து – கள40:26/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:27/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:28/6
சின மால் பொருத களத்து – கள40:29/4
அடங்காரை அட்ட களத்து – கள40:30/4
ஒன்னாரை அட்ட களத்து – கள40:31/4
காய்ந்தாரை அட்ட களத்து – கள40:32/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:33/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:34/5
அரசுஉவா வீழ்ந்த களத்து – கள40:35/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:36/5
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:37/4
துன்னாரை அட்ட களத்து – கள40:38/4
வஞ்சிக்கோ அட்ட களத்து – கள40:39/4
கணை மாரி பெய்த களத்து – கள40:40/4
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:41/5
செம் கண் சிவந்த களத்து – கள40:42/4

TOP


களத்தும் (1)

உரல் களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும் – ஆசாரக்:99/1

TOP


களம் (4)

விளங்காய் திரட்டினார் இல்லை களம் கனியை – நாலடி:11 3/3
சூதர் கழகம் அரவர் அறா களம்
பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல் – ஆசாரக்:98/1,2
கொலை களம் வார் குத்து சூது ஆடும் எல்லை – ஏலாதி:12/1
அலை களம் போர் யானை ஆக்கும் நிலைக்களம் – ஏலாதி:12/2

TOP


களமர் (1)

களமர் பலரானும் கள்ளம் படினும் – பழ:177/1

TOP


களமும் (1)

கூத்தும் விழவும் மணமும் கொலை களமும்
ஆர்த்த முனையுள்ளும் வேறு இடத்தும் ஓத்தும் – ஏலாதி:62/1,2

TOP


களர் (3)

களர் நிலத்து பிறந்த உப்பினை சான்றோர் – நாலடி:14 3/1
களர் அனையர் கல்லாதவர் – குறள்:41 6/2
நீண்ட நீர் காடு களர் நிவந்து விண் தோயும் – சிறுபஞ்:47/1

TOP


களரின் (1)

கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – குறள்:50 10/1

TOP


களவியல் (1)

கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார் – திணை150:154/2

TOP


களவின்கண் (2)

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண் – குறள்:29 4/1
அளவின்கண் நின்று ஒழுகலாற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காதலவர் – குறள்:29 6/1,2

TOP


களவினால் (1)

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து – குறள்:29 3/1

TOP


களவு (7)

களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் – குறள்:29 7/1
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு – குறள்:29 8/2
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல – குறள்:29 9/1
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் – குறள்:110 2/1
பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு – ஆசாரக்:37/1
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் – சிறுபஞ்:26/3
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி – ஏலாதி:29/2

TOP


களவோடு (1)

ஒத்த ஒழுக்கம் கொலை பொய் புலால் களவோடு
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த – சிறுபஞ்:107/1,2

TOP


களன் (1)

உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி – குறள்:73 10/1

TOP


களனும் (1)

மூத்தோரை இல்லா அவை களனும் பாத்து உண்ணா – திரி:10/2

TOP


களி (8)

மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த – நான்மணி:34/1
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் – நான்மணி:34/2
விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி – நான்மணி:34/3
விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி
ஊரில் பிளிற்றிவிடும் – நான்மணி:34/3,4
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை – நான்மணி:94/1
சான்றோர் முகத்து களி – குறள்:93 3/2
காணா களிக்கும் களி – பழ:256/4
களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம் – பழ:287/2

TOP


களிக்கும் (1)

காணா களிக்கும் களி – பழ:256/4

TOP


களிகட்கு (1)

கள் இல்லா மூதூர் களிகட்கு நற்கு இன்னா – இன்னா40:9/1

TOP


களிகள் (1)

களிகள் போல் தூங்கும் கடல் சேர்ப்ப வாங்கி – பழ:79/3

TOP


களித்தலும் (1)

உள்ள களித்தலும் காண மகிழ்தலும் – குறள்:129 1/1

TOP


களித்தார்க்கு (1)

இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்கு
கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு – குறள்:129 8/1,2

TOP


களித்தானை (2)

களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் – குறள்:93 9/1
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால் – குறள்:93 10/1

TOP


களித்து (3)

கந்தாரம் பாடும் களித்து – திணை150:106/4
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் – குறள்:84 8/1
களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து – குறள்:93 8/1

TOP


களிதொறும் (1)

களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் – குறள்:115 5/1

TOP


களிப்பாரை (1)

களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான் – ஏலாதி:46/1

TOP


களிப்பினும் (1)

வீரம் சொல்லாமையே வீழ்க களிப்பினும்
சோர பொதியாதவாறு – பழ:131/3,4

TOP


களிப்பு (1)

கவள களிப்பு இயல் மால் யானை சிற்றாளி – திணை150:42/1

TOP


களியாதான் (1)

களியாதான் காவாது உரையும் தெளியாதான் – திரி:11/2

TOP


களியான் (1)

களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான் – ஏலாதி:46/1

TOP


களியானேல் (1)

போலும் இழையார் சொல் தேறான் களியானேல்
சாலும் பிற நூலின் சார்பு – ஏலாதி:5/3,4

TOP


களிரும் (1)

கழுமலத்து யாத்த களிரும் கருவூர் – பழ:62/1

TOP


களிற்றின் (4)

கல் ஓங்கு கானம் களிற்றின் மதம் நாறும் – கார்40:24/2
கோடு ஏந்து கொல் களிற்றின் கும்பத்து எழில் ஓடை – கள40:31/2
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – குறள்:109 7/1
ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு – ஏலாதி:11/3

TOP


களிற்று (3)

இழுக்கும் களிற்று கோடு ஊன்றி எழுவர் – கள40:3/2
நெய்த்தோர் புனலுள் நிவந்த களிற்று உடம்பு – கள40:23/2
பாழி போல் மாயவன் தன் பற்றார் களிற்று எறிந்த – திணை150:97/1

TOP


களிற்றை (1)

கந்தில் பிணிப்பர் களிற்றை கதம் தவிர – நான்மணி:10/1

TOP


களிற்றொடு (1)

கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் – குறள்:78 4/1

TOP


களிறு (19)

காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் – நாலடி:20 2/2
தூணின்கண் நிற்கும் களிறு – நான்மணி:87/4
களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி – கார்40:13/3
வாள் மாய் குருதி களிறு உழக்க தாள் மாய்ந்து – கள40:1/2
ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின் – கள40:10/2
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் – கள40:19/3
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் – கள40:30/2
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/2
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு
கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு – ஐந்50:32/2,3
பெரும் கை இரும் களிறு ஐவனம் மாந்தி – ஐந்70:12/1
கொல் களிறு அன்னான் பின் செல்லும்கொல் என் பேதை – ஐந்70:42/3
போந்தது இல் ஐய களிறு – திணை50:8/4
திமில் களிறு ஆக திரை பறையா பல் புள் – திணை150:50/1
திரை பாகன் ஆக திமில் களிறு ஆக – திணை150:52/1
பாறு புரவியா பல் களிறு நீள் திமிலா – திணை150:53/1
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – குறள்:50 10/2
பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு – குறள்:60 7/2
கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் – சிறுபஞ்:78/3
செருக்கு இல் கடும் களிறு சென்று உறங்கி நிற்கும் – கைந்:19/2

TOP


களிறு#1 (1)

கண்டத்தான் ஈன்ற களிறு#1 – ஐந்70:0/4

TOP


களிறும் (2)

எல்லா களிறும் நிலம் சேர்ந்த பல் வேல் – கள40:40/2
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி – திரி:46/2

TOP


களை (2)

பாண இருக்க அது களை நாண் உடையான் – ஐந்70:49/2
களை கட்டதனொடு நேர் – குறள்:55 10/2

TOP


களைதல் (1)

உண்டது கான்றல் மயிர் களைதல் ஊண் பொழுது – ஆசாரக்:10/2

TOP


களைதும் (1)

காட்டி களைதும் என வேண்டா ஓட்டி – பழ:39/2

TOP


களைந்தக்கால் (1)

உள் நீர் களைந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டு அன்ன – நாலடி:5 4/3

TOP


களைந்தார் (1)

ஊண் ஈய்த்து உறு நோய் களைந்தார் பெரும் செல்வம் – ஏலாதி:55/3

TOP


களைந்திட்டு (1)

ஊழாயினாரை களைந்திட்டு உதவாத – பழ:371/1

TOP


களைந்து (4)

ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து
வேம்பு அடு நெய் பெய்து அனைத்துஅரோ தேம் படு – நாலடி:24 9/1,2
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை – ஆசாரக்:46/1
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் – சிறுபஞ்:102/3
வன் சொல் களைந்து வகுப்பானேல் மென் சொல் – ஏலாதி:7/2

TOP


களைப (1)

அல்லல் களைப எனின் – நாலடி:17 10/4

TOP


களைபவோ (1)

விண் குத்தும் நீள் வரை வெற்ப களைபவோ
கண் குத்திற்று என்று தம் கை – நாலடி:23 6/3,4

TOP


களைய (1)

ஆற்றும் வகையான் அவர் களைய வேண்டுமே – பழ:369/2

TOP


களையாமை (1)

உளையாமை உட்குடைத்தா வேறல் களையாமை
நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும் – ஏலாதி:13/2,3

TOP


களையார் (1)

வருந்தும் பசி களையார் வம்பர்க்கு உதவல் – பழ:286/2

TOP


களையாரோ (1)

களையாரோ நீ உற்ற நோய் – கைந்:33/3

TOP


களையாள் (1)

அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு – குறள்:112 5/1

TOP


களையான் (1)

துன்ன அரும் கேளிர் துயர் களையான் கொன்னே – நாலடி:1 9/2

TOP


களையின் (1)

கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து – பழ:390/2

TOP


களையுநர் (1)

இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர்
கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து – குறள்:88 9/1,2

TOP


களையுமாறு (1)

முள்ளினால் முள் களையுமாறு – பழ:54/4

TOP


களைவதாம் (1)

இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு – குறள்:79 8/2

TOP


களைவித்து (1)

கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ – பழ:158/3

TOP


களைவு (1)

மச்சு ஏற்றி ஏணி களைவு – பழ:291/4

TOP


கற்க (2)

கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – குறள்:40 1/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா – குறள்:73 5/1

TOP


கற்ப (1)

கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக – நான்மணி:27/1

TOP


கற்பவர் (1)

கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில – நாலடி:14 5/1

TOP


கற்பவற்கு (1)

கற்பவற்கு எல்லாம் எளிய நூல் மற்று அம் – நாலடி:32 7/2

TOP


கற்பவே (1)

ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய – நாலடி:14 5/3

TOP


கற்பவை (1)

கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – குறள்:40 1/1

TOP


கற்பறிவு (1)

கற்பறிவு போகா கடை – பழ:270/4

TOP


கற்பால் (1)

கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் – பழ:94/3

TOP


கற்பின் (4)

அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது – நாலடி:14 10/1
அரும் பெறல் கற்பின் அயிராணி அன்ன – நாலடி:39 1/1
வல்லாளாய் வாழும் ஊர் தன் புகழும் மாண் கற்பின்
இல்லாள் அமைந்ததே இல் – நாலடி:39 3/3,4
மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் – நான்மணி:69/2

TOP


கற்பினார் (1)

அருந்ததி கற்பினார் தோளும் திருந்திய – திரி:1/1

TOP


கற்பினும் (3)

இடம் பட மெய்ஞ்ஞானம் கற்பினும் என்றும் – நாலடி:12 6/1
இல் பிறப்பு இல்லார் எனைத்து நூல் கற்பினும்
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த – நாலடி:32 10/1,2
நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் – குறள்:38 3/1

TOP


கற்பு (10)

காணவே கற்பு அழியும் என்பார் போல் நாணி – நாலடி:30 3/2
கண்ணரா செய்வது கற்பு – நான்மணி:22/4
கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி – ஐந்50:10/3
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – குறள்:6 4/1
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல் – திரி:86/2
கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:97/3
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1
கற்பு அனைத்து மூன்றும் கடிந்தான் கடியாதான் – சிறுபஞ்:27/3
வேட்டவன் பார்ப்பன் விளங்கிழைக்கு கற்பு உடைமை – சிறுபஞ்:31/1
குலன் உடைமையின் கற்பு சிறந்தன்று – முது:1 7/1

TOP


கற்புடையாள் (4)

பெண்ணினுள் கற்புடையாள் பெற்றானும் உண்ணு நீர் – திரி:16/2
மூப்பின்கண் நன்மைக்கு அகன்றானும் கற்புடையாள்
பூப்பின்கண் சாரா தலைமகனும் வாய் பகையுள் – திரி:17/1,2
கற்புடையாள் பூண்ட கடன் – திரி:64/4
தக்கது கற்புடையாள் வனப்பு தக்கது – சிறுபஞ்:96/2

TOP


கற்ற (13)

அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற
மகன் துணையா நல்ல கொளல் – நாலடி:14 6/3,4
கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற
கடாஅயினும் சான்றவர் சொல்லார் பொருள் மேல் – நாலடி:26 5/2,3
கற்ற ஆற்றல் வன்மையும் தாம் தேறார் சுற்ற – நாலடி:32 3/2
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – குறள்:40 1/1
ஒருமைக்கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – குறள்:40 8/1
கற்ற செல சொல்லுவார் – குறள்:73 2/2
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – குறள்:73 4/1
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற
மிக்காருள் மிக்க கொளல் – குறள்:73 4/1,2
அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் – குறள்:73 7/2
கற்ற செல சொல்லாதார் – குறள்:73 10/2
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் – குறள்:83 3/1
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் – திரி:7/3
துறந்தாரை பேணலும் நாணலும் தாம் கற்ற
மறந்தும் குரவர் முன் சொல்லாமை மூன்றும் – ஆசாரக்:63/1,2

TOP


கற்றக்கண்ணும் (1)

நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று இல்லாதார் – நாலடி:36 2/3

TOP


கற்றதனால் (1)

கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொல் வால்அறிவன் – குறள்:1 2/1

TOP


கற்றது (7)

இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் கற்றது
உணர விரித்து உரையாதார் – குறள்:65 10/1,2
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் குடி பிறந்தார் – பழ:50/1
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் கருமத்தை – பழ:186/1
மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை – முது:1 3/1
கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப – முது:2 4/1
தேராமல் கற்றது கல்வி அன்று – முது:5 6/1
கற்றாரை கற்றது உணரார் என மதியார் – ஏலாதி:9/1

TOP


கற்றதூஉம் (1)

கற்றதூஉம் இன்றி கணக்காயர் பாடத்தால் – நாலடி:32 4/1

TOP


கற்றல் (4)

பிச்சை புக்குஆயினும் கற்றல் மிக இனிதே – இனிய40:1/1
நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே – இனிய40:3/2
பல நாடி நல்லவை கற்றல் இ மூன்றும் – திரி:21/3
கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான் – முது:10 3/1

TOP


கற்றலின் (4)

கற்றலின் வாய்த்த பிற இல்லை எற்றுள்ளும் – நான்மணி:29/2
கற்றலின் காழ் இனியது இல் – இனிய40:40/4
கற்றலின் கேட்டலே நன்று – பழ:61/4
கற்றலின் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று – முது:1 8/1

TOP


கற்றலும் (1)

பல் அவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்து உண்டு ஆங்கு – திரி:31/1

TOP


கற்றவர் (2)

தேவரே கற்றவர் கல்லாதார் தேருங்கால் – சிறுபஞ்:18/1
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர்
ஆய்ந்து விடுதல் அறம் – சிறுபஞ்:102/3,4

TOP


கற்றறிந்தார் (2)

கைத்து உண்ணார் கற்றறிந்தார் – திரி:25/4
கற்றறிந்தார் பூண்ட கடன் – திரி:32/4

TOP


கற்றனவும் (1)

கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் – நாலடி:34 10/1

TOP


கற்றா (2)

கற்றா உடையான் விருந்து – இனிய40:38/4
கற்றாரும் பற்றி இறுகுபவால் கற்றா
வரம்பிடை பூ மேயும் வண் புனல் ஊர – பழ:107/2,3

TOP


கற்றார் (17)

கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி – நாலடி:26 10/1
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று – நான்மணி:8/1
வடு சொல் நயம் இல்லார் வாய் தோன்றும் கற்றார் வாய் – நான்மணி:95/1
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே – இனிய40:16/1
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார்
கடையரே கல்லாதவர் – குறள்:40 5/1,2
கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன் – குறள்:41 3/1
கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு – குறள்:41 9/2
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் – குறள்:73 2/1
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் – குறள்:73 2/1
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – குறள்:73 4/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் – பழ:2/1
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார் – பழ:55/1
கற்றானும் கற்றார் வாய் கேட்டானும் அல்லாதான் – பழ:138/1
கற்றார் பலரை தன் கண்ணாக இல்லாதான் – பழ:228/1
கல்லாதும் கேளாதும் கற்றார் அவை நடுவண் – பழ:350/1
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே – சிறுபஞ்:54/3
கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் – ஏலாதி:15/1

TOP


கற்றாரும் (2)

நற்பால கற்றாரும் நாடாது சொல்லுவரால் – பழ:94/1
கற்றாரும் பற்றி இறுகுபவால் கற்றா – பழ:107/2

TOP


கற்றாருள் (1)

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் – குறள்:73 2/1

TOP


கற்றாரை (6)

கல்லாரேஆயினும் கற்றாரை சேர்ந்து ஒழுகின் – நாலடி:14 9/1
கற்று அன்னர் கற்றாரை காதலர் கண்ணோடார் – நான்மணி:55/1
கற்றாரை காதலவர் – நான்மணி:73/4
கற்றாரை கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற – திரி:99/1
கற்றலின் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று – முது:1 8/1
கற்றாரை கற்றது உணரார் என மதியார் – ஏலாதி:9/1

TOP


கற்றாரொடு (1)

கற்றாரொடு ஏனையவர் – குறள்:41 10/2

TOP


கற்றான் (9)

கற்றான் அஃது ஊருமாறு – நாலடி:40 8/4
கற்றான் கடந்துவிடும் – நான்மணி:16/4
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய – நான்மணி:19/2
கல்லாது மூத்தானை கைவிட்டு கற்றான்
இளமை பாராட்டும் உலகு – நான்மணி:63/3,4
கற்றான் தளரின் எழுந்திருக்கும் கல்லாத – நான்மணி:72/1
கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலனே கல்லாதார் – நான்மணி:96/3
கற்றான் கருதி செயல் – குறள்:95 9/2
கற்றானை நோக்கியே கைவிடுக கற்றான்
கிழவன் உரை கேட்கும் கேளான் எனினும் – பழ:38/2,3
பொன் பெறும் கற்றான் பொருள் பெறும் நல் கவி – சிறுபஞ்:54/1

TOP


கற்றானும் (3)

கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – நான்மணி:104/4
கற்றானும் கற்றார் வாய் கேட்டானும் அல்லாதான் – பழ:138/1
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – சிறுபஞ்:29/4

TOP


கற்றானை (1)

கற்றானை நோக்கியே கைவிடுக கற்றான் – பழ:38/2

TOP


கற்றிலன்ஆயினும் (1)

கற்றிலன்ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு – குறள்:42 4/1

TOP


கற்று (27)

கடி என்றார் கற்று அறிந்தார் – நாலடி:6 6/4
கடை நிலத்தோர்ஆயினும் கற்று உணர்ந்தோரை – நாலடி:14 3/3
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை – நாலடி:14 8/1
கருத்து உணர்ந்து கற்று அறிந்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:22 1/1
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி – நாலடி:26 6/1
கற்று அறிவு இல்லா உடம்பு – நான்மணி:20/4
கற்று அன்னர் கற்றாரை காதலர் கண்ணோடார் – நான்மணி:55/1
பெற்று அன்னர் பேணி வழிபடுவார் கற்று அன்னர் – நான்மணி:73/3
கற்று அறிந்தார் கூறும் கரும பொருள் இனிதே – இனிய40:32/1
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள்:13 10/1
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் – குறள்:36 6/1
கற்று அனைத்து ஊறும் அறிவு – குறள்:40 6/2
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் – குறள்:40 9/2
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்கண்ணும் தெரியுங்கால் – குறள்:51 3/1
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்று அறிதல் ஆள்வினையோடு – குறள்:64 2/1
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – குறள்:69 6/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – குறள்:72 7/1
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும் – குறள்:73 9/1
கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துரையும் பற்றிய – திரி:53/2
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் – பழ:83/2
கற்று ஆற்றுவாரை கறுப்பித்து கல்லாதார் – பழ:192/1
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் – பழ:234/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் – பழ:243/1
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் – பழ:268/2
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் – பழ:373/3
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1
கற்று அனைத்தும் வாழ்வார் கலந்து – சிறுபஞ்:69/4

TOP


கற்றும் (2)

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும்
கல்லார் அறிவிலாதார் – குறள்:14 10/1,2
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள் – குறள்:73 8/1

TOP


கற்றொறும் (2)

கற்றொறும் கல்லாதேன் என்று வழி இரங்கி – பழ:332/2
கற்றொறும் தான் கல்லாதவாறு – பழ:332/4

TOP


கற்றோர் (1)

கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – குறள்:40 3/1

TOP


கறக்கும் (1)

கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் – பழ:77/3

TOP


கறக்குமாறு (1)

அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு – பழ:77/4

TOP


கறங்க (1)

மன்றம் கறங்க மண பறை ஆயின – நாலடி:3 3/1

TOP


கறங்கு (6)

கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட – நாலடி:23 8/3
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி – நாலடி:29 5/2
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி – ஐந்50:18/2
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கண் வாள் அறுப்ப – திணை50:48/1
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப – பழ:43/3
துறந்தார் தொடர்ப்பாடு கோடல் கறங்கு அருவி – பழ:342/2

TOP


கறந்த (1)

தோல் கன்று காட்டி கறவார் கறந்த பால் – சிறுபஞ்:82/1

TOP


கறப்பார் (1)

தம் கன்று சா கறப்பார் – பழ:16/4

TOP


கறவாமை (1)

கன்று சாவ பால் கறவாமை செய்யாமை – சிறுபஞ்:45/3

TOP


கறவார் (1)

தோல் கன்று காட்டி கறவார் கறந்த பால் – சிறுபஞ்:82/1

TOP


கறவானாய் (1)

கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய்
அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு – பழ:77/3,4

TOP


கறவை (2)

கன்று ஊட்ட நந்தும் கறவை கலம் பரப்பி – நான்மணி:60/3
கறவை கன்று ஊர்ந்தானை தந்தையும் ஊர்ந்தான் – பழ:93/3

TOP


கறி (3)

கறி வளர் தே மா நறும் கனி வீழும் – ஐந்70:8/2
கறி வளர் பூம் சாரல் கைந்நாகம் பார்த்து – திணை150:7/1
சோற்று உள்ளும் வீழும் கறி – பழ:150/4

TOP


கறு (1)

கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே – பழ:51/3

TOP


கறுத்த (1)

கறுத்த பகை முனையும் கள்ளாட்டுக்கண்ணும் – ஆசாரக்:55/1

TOP


கறுத்து (5)

காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து – நாலடி:7 3/4
கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி – நாலடி:32 5/2
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து – திணை150:121/4
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா – குறள்:32 2/1
கறுத்து ஆற்றி தம்மை கடிய செய்தாரை – பழ:19/1

TOP


கறுப்பன (1)

கைம் மேலே நின்று கறுப்பன செய்து ஒழுகி – பழ:201/2

TOP


கறுப்பித்து (1)

கற்று ஆற்றுவாரை கறுப்பித்து கல்லாதார் – பழ:192/1

TOP


கறுவி (1)

கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் – திரி:46/3

TOP


கறுவினால் (1)

கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால்
கோத்து இன்னா கூறி உரையாக்கால் பேதைக்கு – நாலடி:34 5/2,3

TOP


கறுவு (1)

கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால் – நாலடி:34 5/2

TOP


கறை (1)

இறைத்தும் நீர் ஏற்றும் கிடப்பர் கறை குன்றம் – நாலடி:24 1/2

TOP


கறையும் (1)

கொழுநனை இல்லாள் கறையும் வழி நிற்கும் – திரி:66/1

TOP


கன்றாமை (1)

கன்றாமை வேண்டும் கடிய பிறர் செய்த – நான்மணி:11/1

TOP


கன்றி (3)

கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி – நாலடி:32 5/2
தீ தொழிலே கன்றி திரிதந்து எருவை போல் – நாலடி:36 1/3
கன்றி முதிர்ந்த கழிய பல் நாள் செயினும் – பழ:204/1

TOP


கன்றிய (2)

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண் – குறள்:29 4/1
கன்றிய காதலவர் – குறள்:29 6/2

TOP


கன்று (17)

பல் ஆவுள் உய்த்துவிடினும் குழ கன்று
வல்லது ஆம் தாய் நாடி கோடலை தொல்லை – நாலடி:11 1/1,2
இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக – நாலடி:28 9/1
கன்று ஊட்ட நந்தும் கறவை கலம் பரப்பி – நான்மணி:60/3
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து – ஐந்70:4/2
கன்று அமர் ஆயம் புகுதர இன்று – ஐந்70:22/2
கன்று உள்ளி சோர்ந்த பால் கால் ஒற்றி தாமரை பூ – திணை150:138/1
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி – திணை150:148/3
தம் கன்று சா கறப்பார் – பழ:16/4
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப – பழ:20/3
கன்று அடியுள் ஆழ்ந்துவிடல் – பழ:26/4
மரை ஆ கன்று ஊட்டும் மலை நாட மாயா – பழ:48/3
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் – பழ:77/3
கறவை கன்று ஊர்ந்தானை தந்தையும் ஊர்ந்தான் – பழ:93/3
பழம் கன்று ஏறு ஆதலும் உண்டு – பழ:108/4
ஏற்று கன்று ஏறு ஆய்விடும் – பழ:217/4
கன்று சாவ பால் கறவாமை செய்யாமை – சிறுபஞ்:45/3
தோல் கன்று காட்டி கறவார் கறந்த பால் – சிறுபஞ்:82/1

TOP


கன்றுங்கால் (1)

தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் – திரி:91/3

TOP


கன்றுஆயின் (1)

நல் ஆவின் கன்றுஆயின் நாகும் விலை பெறூஉம் – நாலடி:12 5/1

TOP


கன்னி (1)

கன்னி இள ஞாழல் பூம் பொழில் நோக்கிய – திணை50:49/3

TOP


கன்னியரை (1)

உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் – நாலடி:28 4/3

TOP


கன்னியும் (1)

மெய் நிறைந்து நீடு இருந்த கன்னியும் நொந்து – திரி:69/2

TOP


கன்னியே (1)

யானை குதிரை பொன் கன்னியே ஆனிரையோடு – ஏலாதி:49/1

TOP


கன்னியை (1)

ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற – சிறுபஞ்:70/2

TOP


கன (2)

கன மணி நின்று இமைக்கும் நாட கேள் மக்கள் – நாலடி:13 7/3
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி – நாலடி:15 6/2

TOP


கனங்குழாய் (1)

கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் – பழ:163/3

TOP


கனம் (3)

கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் – நாலடி:35 1/3
அணங்குகொல் ஆய் மயில்கொல்லோ கனம் குழை – குறள்:109 1/1
கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும் – பழ:230/2

TOP


கனல் (1)

கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும் – திணை50:4/2

TOP


கனலும்கொல்லோ (1)

உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ
தலையாய சான்றோர் மனம் – நாலடி:30 8/3,4

TOP


கனலுமே (1)

கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே
மானம் உடையார் மனம் – நாலடி:30 1/3,4

TOP


கனவினான் (6)

நனவினான் நல்காதவரை கனவினான்
காண்டலின் உண்டு என் உயிர் – குறள்:122 3/1,2
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் – குறள்:122 4/1
நனவு என ஒன்று இல்லை ஆயின் கனவினான்
காதலர் நீங்கலர்மன் – குறள்:122 6/1,2
நனவினான் நல்கா கொடியார் கனவினான்
என் எம்மை பீழிப்பது – குறள்:122 7/1,2
நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான்
காதலர் காணாதவர் – குறள்:122 9/1,2
நனவினான் நம் நீத்தார் என்ப கனவினான்
காணார்கொல் இ ஊரவர் – குறள்:122 10/1,2

TOP


கனவினுக்கு (1)

காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு
யாது செய்வேன்கொல் விருந்து – குறள்:122 1/1,2

TOP


கனவினும் (2)

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினை வேறு – குறள்:82 9/1
கனவினும் தேற்றாதார் மாட்டு – குறள்:106 4/2

TOP


கனவும் (2)

பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின – ஐந்70:41/1
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – குறள்:122 5/1

TOP


கனற்றி (1)

இழைத்தது இகவாதவரை கனற்றி
பலி புறத்து உண்பர் உணா – பழ:176/3,4

TOP


கனற்றுபவரே (1)

கரப்பு உடை உள்ளம் கனற்றுபவரே
செருப்பிடை பட்ட பரல் – பழ:224/3,4

TOP


கனா (5)

துஞ்சு ஊமன் கண்ட கனா – திரி:7/4
கடன் கொண்டார் நெஞ்சில் கனா – திரி:103/4
தேவர் வழிபாடு தீ கனா வாலாமை – ஆசாரக்:10/1
கனா முந்துறாத வினை – பழ:2/4
இழித்தக்க காணின் கனா – பழ:182/4

TOP


கனி (11)

கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும் – நாலடி:2 7/2
முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் – நாலடி:2 9/3
மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும் – ஐந்50:50/2
கறி வளர் தே மா நறும் கனி வீழும் – ஐந்70:8/2
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் – திணை150:153/2
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று – குறள்:10 10/2
காமத்து காழ்இல் கனி – குறள்:120 1/2
நாவல் கீழ் பெற்ற கனி – பழ:138/4
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் – கைந்:3/2
தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் – கைந்:4/2
கல் வரை ஏறி கடுவன் கனி வாழை – கைந்:7/1

TOP


கனிந்தார் (1)

கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார் – திணை150:154/2

TOP


கனியினும் (1)

வேம்பின் இலையுள் கனியினும் வாழை தன் – நாலடி:25 4/1

TOP


கனியும் (1)

கனியும் கருக்காயும் அற்று – குறள்:131 6/2

TOP


கனியை (1)

விளங்காய் திரட்டினார் இல்லை களம் கனியை
கார் என செய்தாரும் இல் – நாலடி:11 3/3,4

TOP


கனை (6)

கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை – நாலடி:14 8/1
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:35 9/3
கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ – திணை50:28/3
காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர – திணை150:6/3
கரை பாய் நீள் சேர்ப்ப கனை இருள் வாரல் – திணை150:43/3
காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து – திணை150:114/2

TOP


கனைத்து (1)

கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி – திணை150:148/3

TOP


கனைத்துவிடல் (1)

கடிய கனைத்துவிடல் – பழ:309/4

TOP