கௌ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கௌவி 1
கௌவிவிடும் 1
கௌவினார் 1
கெளவை 5
கௌவையான் 1
கெளவையோ 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கௌவி (1)

கூர்த்து நாய் கௌவி கொள கண்டும் தம் வாயால் – நாலடி:7 10/1

TOP


கௌவிவிடும் (1)

உடையானை கௌவிவிடும் – பழ:252/4

TOP


கௌவினார் (1)

பேர்த்து நாய் கௌவினார் ஈங்கு இல்லை நீர்த்து அன்றி – நாலடி:7 10/2

TOP


கெளவை (5)

இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை
ஆகின்று நம் ஊர் அவர்க்கு – கார்40:39/3,4
ஊர் அறி கெளவை தரும் – திணை50:7/4

TOP


கௌவையான் (1)

நெய்யால் எரி நுதுப்பும் என்ற அற்றால் கௌவையான்
காமம் நுதுப்பேம் எனல் – குறள்:115 8/1,2

TOP


கெளவையோ (1)

கழுநீர் மலர் கண்ணாய் கெளவையோ நிற்க – திணை50:11/1

TOP