கை – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கை 73
கைக்கு 1
கைக்குமாம் 1
கைக்குமே 1
கைக்கொடுத்தல் 1
கைகடத்தல் 1
கைகரப்ப 1
கைகள் 1
கைகளால் 1
கைகளை 1
கைகூடா 3
கைகூடும் 2
கைகூப்பி 1
கைத்து 20
கைதூவேன் 1
கைதை 1
கைந்நாகம் 1
கைநொடியார் 1
கைப்ப 1
கைப்பட்டிருந்தும் 1
கைப்பதனை 1
கைப்பன 1
கைப்பாய்விடும் 1
கைப்பு 1
கைப்பொருள் 2
கைம் 2
கைம்மடங்கின் 1
கைம்மறிப்ப 1
கைம்மாறா 1
கைம்மாறு 2
கைம்மாறும் 1
கைம்மிக 1
கையகத்து 1
கையர் 1
கையற 1
கையன் 1
கையாதாம் 1
கையாய் 1
கையார் 1
கையால் 6
கையாள் 1
கையாறா 2
கையிகந்த 1
கையிகந்தார் 1
கையிகந்து 2
கையிடை 1
கையில் 2
கையினால் 2
கையும் 3
கையுள் 1
கையுள்ளும் 1
கையுளது 1
கையுற 1
கையுறல் 1
கையுறின் 1
கையுறினும் 2
கைவர 1
கைவரவு 1
கைவாய் 2
கைவாரா 2
கைவிட்ட 2
கைவிட்டார் 1
கைவிட்டு 4
கைவிடல் 3
கைவிடா 1
கைவிடாது 1
கைவிடாய் 1
கைவிடுக 2
கைவிடுதல் 3
கைவிடுவர் 1
கைவிடுவார் 2

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கை (73)

மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் – நாலடி:2 4/3
தான் சிறிதுஆயினும் தக்கார் கை பட்டக்கால் – நாலடி:4 8/3
ஏற்ற கை மாற்றாமை என்னானும் தாம் வரையாது – நாலடி:10 8/1
ஓக்கிய ஒள் வாள் தன் ஒன்னார் கை பட்டக்கால் – நாலடி:13 9/1
கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும் – நாலடி:17 3/3
கண் குத்திற்று என்று தம் கை – நாலடி:23 6/4
நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் நட்டான் – நாலடி:24 8/2
கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் – நாலடி:27 2/2
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/3
நெட்டாற்று சென்று நிரை மனையில் கை நீட்டும் – நாலடி:29 8/3
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் – நாலடி:32 1/3
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும் – நாலடி:33 8/3
கல் கிள்ளி கை இழந்து அற்று – நாலடி:34 6/4
கை உறா பாணி பெரிது – நாலடி:37 2/4
கை அற்றகண்ணே அறும் – நாலடி:38 1/4
செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை
கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் – நாலடி:38 3/2,3
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு – நாலடி:38 7/1
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு – நாலடி:40 3/3
கொள்ளற்க கொள்ளார் கை மேற்பட உள் சுடினும் – நான்மணி:1/2
கயவரை கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே – இனிய40:29/1
வரை புரை யானை கை நூற வரை மேல் – கள40:13/2
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் – கள40:22/2
கை வாயில் கொண்டு எழுந்த செம் செவி புன் சேவல் – கள40:26/2
கேடகத்தோடு அற்ற தட கை கொண்டு ஓடி – கள40:28/3
கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி – ஐந்50:10/3
கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன் – ஐந்50:26/3
பெரும் கை இரும் களிறு ஐவனம் மாந்தி – ஐந்70:12/1
கண முகை கை என காந்தள் கவின் – திணை50:2/1
கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும் – திணை50:4/2
கை வாய நாகம் சேர் காடு – திணை150:13/4
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை
கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால் – திணை150:14/2,3
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி – திணை150:77/3
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை – திணை150:78/1
சிறு கை அளாவிய கூழ் – குறள்:7 4/2
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று – குறள்:31 7/2
கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு – குறள்:39 9/2
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடி கை
வாள் ஆண்மை போல கெடும் – குறள்:62 4/1,2
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து – குறள்:73 7/1
கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் – குறள்:78 4/1
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே – குறள்:79 8/1
கை அல்லதன்கண் செயல் – குறள்:84 2/2
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா – குறள்:84 6/1
கை ஒன்று உடைமை பெறின் – குறள்:84 8/2
கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து – குறள்:88 9/2
கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து – குறள்:93 5/1
கை செய்து ஊண் மாலையவர் – குறள்:104 5/2
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – குறள்:108 7/1
காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் – திரி:4/3
பொய் வழங்கி வாழும் பொறியறையும் கை திரிந்து – திரி:15/1
உமி குத்தி கை வருந்துவார் – திரி:28/4
கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை
சொறியார் உடம்பு மடுத்து – ஆசாரக்:28/2,3
கிடக்குங்கால் கை கூப்பி தெய்வம் தொழுது – ஆசாரக்:30/1
விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற – ஆசாரக்:53/2
உடுக்கை இகவார் செவி சொறண்டார் கை மேல் – ஆசாரக்:75/1
பசு கொடுப்பின் பார்ப்பார் கை கொள்ளாரே என்றும் – ஆசாரக்:90/2
கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார் – ஆசாரக்:94/1
உள்ளது ஒருவர் ஒருவர் கை வைத்தக்கால் – பழ:17/1
ஞாயிற்றை கை மறைப்பார் இல் – பழ:34/4
கல் கிள்ளி கை உய்ந்தார் இல் – பழ:36/4
சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் – பழ:43/2
கை ஆர உண்டமையால் காய்வார் பொருட்டாக – பழ:44/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா – பழ:80/1
நினைத்து தன் கை குறைத்தான் தென்னவனும் காணார் – பழ:102/3
ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை
கொள்ளி கொடுத்துவிடல் – பழ:200/3,4
கை உண்டும் கூறுவர் மெய் – பழ:241/4
முன் கை நெடியார்க்கு தோள் – பழ:267/4
உமி குற்று கை வருந்துமாறு – பழ:368/4
கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர் – பழ:381/2
கல்லொடு கை எறியுமாறு – பழ:382/4
குடிமகன் அல்லான் கை வைத்தல் கடி நெய்தல் – பழ:396/2
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் – கைந்:8/1
ஏந்தல் மருப்பிடை கை வைத்து இனன் நோக்கி – கைந்:9/2
வடி வேல் கை ஏந்தி வரும் – கைந்:12/4

TOP


கைக்கு (1)

கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே – பழ:51/3

TOP


கைக்குமாம் (1)

யாவரே தின்னினும் கையாதாம் கைக்குமாம்
தேவரே தின்னினும் வேம்பு – நாலடி:12 2/3,4

TOP


கைக்குமே (1)

யாவரே வேண்டினும் நன்கு ஒழுகார் கைக்குமே
தேவரே தின்னினும் வேம்பு – பழ:114/3,4

TOP


கைக்கொடுத்தல் (1)

நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே – இனிய40:1/2

TOP


கைகடத்தல் (1)

களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம் – பழ:287/2

TOP


கைகரப்ப (1)

சால மறைத்து ஓம்பி சான்றவர் கைகரப்ப
காலை கழிந்ததன் பின்றையும் மேலை – பழ:93/1,2

TOP


கைகள் (1)

கவளம் கொள் யானையின் கைகள் துணிக்க – கள40:14/1

TOP


கைகளால் (1)

கடகம் செறிந்த தம் கைகளால் வாங்கி – நாலடி:29 9/1

TOP


கைகளை (1)

முயங்கிய கைகளை ஊக்க பசந்தது – குறள்:124 8/1

TOP


கைகூடா (3)

செய்த கருமம் சிறிதானும் கைகூடா
மெய்யா உணரவும் தாம் படார் எய்த – பழ:132/1,2
வீற்று வழி அல்லால் வேண்டினும் கைகூடா
தேற்றார் சிறியர் எனல் வேண்டா நோற்றார்க்கு – பழ:150/2,3
தேவர்க்கும் கைகூடா திண் அன்பினார்க்கேயும் – பழ:335/3

TOP


கைகூடும் (2)

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் – குறள்:27 9/1
ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் – குறள்:49 4/1

TOP


கைகூப்பி (1)

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி
எல்லா உயிரும் தொழும் – குறள்:26 10/1,2

TOP


கைத்து (20)

கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் – நாலடி:2 9/2
ஊன் கெடினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணற்க வான் கவிந்த – நாலடி:8 10/2
கரவன்மின் கைத்து உண்டாம் போழ்து – நாலடி:10 2/4
அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் – நாலடி:21 6/2
கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் – நாலடி:22 7/4
கைத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் தெற்ற – நான்மணி:59/2
கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் – நான்மணி:64/1
கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின் – நான்மணி:67/1
கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின் – நான்மணி:67/1
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து
உடையார்க்கும் எ ஊரும் ஊர் – நான்மணி:81/3,4
நெடு மாட நீள் நகர் கைத்து இன்மை இன்னா – இன்னா40:36/2
உயிர் சென்று தாம் படினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணா – இனிய40:11/3
ஒருவந்தம் கைத்து உடையார் – குறள்:60 3/2
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள்:76 8/1
கைத்து உண்ணார் கற்றறிந்தார் – திரி:25/4
கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய் – பழ:400/3
பெரியர் ஆவார் பிறர் கைத்து – சிறுபஞ்:50/4
பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான் – சிறுபஞ்:93/3
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் – ஏலாதி:53/1
கைத்து ஊண் பொருள் இழந்தார் கண்ணிலவர்க்கு ஈய்ந்தார் – ஏலாதி:78/3

TOP


கைதூவேன் (1)

கருமம் செய ஒருவன் கைதூவேன் என்னும் – குறள்:103 1/1

TOP


கைதை (1)

கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான் – திணை50:41/2

TOP


கைந்நாகம் (1)

கறி வளர் பூம் சாரல் கைந்நாகம் பார்த்து – திணை150:7/1

TOP


கைநொடியார் (1)

தம் மேனி நோக்கார் தலை உளரார் கைநொடியார்
எ மேனிஆயினும் நோக்கார் தலைமகன்தம் – ஆசாரக்:77/1,2

TOP


கைப்ப (1)

செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – குறள்:39 9/1

TOP


கைப்பட்டிருந்தும் (1)

காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும்
மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் – பழ:285/1,2

TOP


கைப்பதனை (1)

கைப்பதனை கட்டி என்று உண்பானும் இ மூவர் – திரி:48/3

TOP


கைப்பன (1)

கைப்பன எல்லாம் கடை தலை தித்திப்ப – ஆசாரக்:25/1

TOP


கைப்பாய்விடும் (1)

நகை மேலும் கைப்பாய்விடும் – பழ:304/4

TOP


கைப்பு (1)

கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் – நாலடி:12 6/4

TOP


கைப்பொருள் (2)

வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் – குறள்:18 8/2
ஆகுஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள்
போகுஊழால் தோன்றும் மடி – குறள்:38 1/1,2

TOP


கைம் (2)

சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய – திரி:66/2
கைம் மேலே நின்று கறுப்பன செய்து ஒழுகி – பழ:201/2

TOP


கைம்மடங்கின் (1)

உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம் – குறள்:104 6/1

TOP


கைம்மறிப்ப (1)

கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார் – திணை150:111/1

TOP


கைம்மாறா (1)

சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து – குறள்:119 3/1,2

TOP


கைம்மாறு (2)

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரி மாட்டு – குறள்:22 1/1
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய – சிறுபஞ்:103/2

TOP


கைம்மாறும் (1)

கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை – சிறுபஞ்:104/1

TOP


கைம்மிக (1)

கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் – பழ:74/1,2

TOP


கையகத்து (1)

தமர் அல்லார் கையகத்து ஊண் – நான்மணி:91/4

TOP


கையர் (1)

கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு – குறள்:108 7/2

TOP


கையற (1)

கரும் குயில் கையற மா மயில் ஆல – கார்40:16/1

TOP


கையன் (1)

சோர கையன் சொல்மலை அல்லன் – முது:5 4/1

TOP


கையாதாம் (1)

யாவரே தின்னினும் கையாதாம் கைக்குமாம் – நாலடி:12 2/3

TOP


கையாய் (1)

பெய் வளை கையாய் பெரு நகை ஆகின்றே – ஐந்50:26/1

TOP


கையார் (1)

கையார் பிரிவித்தல் காண் – திணை150:5/4

TOP


கையால் (6)

விடுப்பர் தம் கையால் தொழுது – நாலடி:38 3/4
கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு – ஐந்50:32/3
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு – குறள்:90 4/1
இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால் – ஆசாரக்:28/1
இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால்
கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை – ஆசாரக்:28/1,2
சிறு குரங்கின் கையால் துழா – பழ:51/4

TOP


கையாள் (1)

தொடி பொலி முன் கையாள் தோள் துணையா வேண்டி – கார்40:19/3

TOP


கையாறா (2)

கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி – நாலடி:39 2/3
கையாறா கொள்ளாதாம் மேல் – குறள்:63 7/2

TOP


கையிகந்த (1)

கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் – குறள்:57 7/1

TOP


கையிகந்தார் (1)

கதிப்பவர் நூலினை கையிகந்தார் ஆகி – பழ:258/2

TOP


கையிகந்து (2)

கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண் – குறள்:128 1/1
கயவரை கையிகந்து வாழ்தல் நயவரை – திரி:77/1

TOP


கையிடை (1)

தொடி கையிடை முத்தம் தொக்கு – திணை150:42/4

TOP


கையில் (2)

ஆண்மகன் கையில் அயில் வாள் அனைத்துஅரோ – நாலடி:39 6/3
கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார் – ஆசாரக்:94/3

TOP


கையினால் (2)

கால் தொழில் என்று கருதற்க கையினால்
மேல் தொழிலும் ஆங்கே மிகும் – நாலடி:20 3/3,4
செவ்வழி யாழ் பாண்மகனே சீர் ஆர் தேர் கையினால்
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே – திணை150:124/1,2

TOP


கையும் (3)

தம் கையும் வாயும் அறியாமல் இங்கண் – திணை150:136/2
கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி – குறள்:94 5/1
இரு கையும் நில்லா வளை – கைந்:55/4

TOP


கையுள் (1)

உரை வித்தகம் எழுவார் காண்பவே கையுள்
சுரை வித்து போலும் தம் பல் – நாலடி:32 5/3,4

TOP


கையுள்ளும் (1)

தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார் – குறள்:83 8/1

TOP


கையுளது (1)

கையுளது ஆகி விடினும் குறும்பூழ்க்கு – பழ:121/3

TOP


கையுற (1)

என்னானும் ஒன்று தம் கையுற பெற்றக்கால் – நாலடி:1 5/1

TOP


கையுறல் (1)

காலம் அறியாதோன் கையுறல் பொய் – முது:7 4/1

TOP


கையுறின் (1)

காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் – நாலடி:9 4/1

TOP


கையுறினும் (2)

வானகம் கையுறினும் வேண்டார் விழுமியோர் – நாலடி:30 10/3
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை – திரி:29/2

TOP


கைவர (1)

திணைமாலை கைவர தேர்ந்து – திணை150:154/4

TOP


கைவரவு (1)

கைவிட்ட ஒண் பொருள் கைவரவு இல் என்பார் – பழ:57/1

TOP


கைவாய் (2)

ஐ வாய வேட்கை அவாவினை கைவாய்
கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் – நாலடி:6 9/2,3
கைவாய் பொருள் பெறினும் கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே – இனிய40:25/2

TOP


கைவாரா (2)

கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் – ஆசாரக்:89/2
கழிந்தவை தான் இரங்கான் கைவாரா நச்சான் – சிறுபஞ்:80/1

TOP


கைவிட்ட (2)

கண்டு கைவிட்ட மயல் – நாலடி:5 3/4
கைவிட்ட ஒண் பொருள் கைவரவு இல் என்பார் – பழ:57/1

TOP


கைவிட்டார் (1)

கல்வி புணை கைவிட்டார் – திரி:17/4

TOP


கைவிட்டு (4)

ஆதும் நாம் என்னும் அவாவினை கைவிட்டு
போவதே போலும் பொருள் – நாலடி:19 1/3,4
கல்லாது மூத்தானை கைவிட்டு கற்றான் – நான்மணி:63/3
கற்றாரை கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற – திரி:99/1
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார் – பழ:304/1

TOP


கைவிடல் (3)

நீத்தார் என கைவிடல் உண்டோ தம் நெஞ்சத்து – நாலடி:22 4/3
நல்லார் தொடர் கைவிடல் – குறள்:45 10/2
செற்றார் என கைவிடல் உண்டோ நெஞ்சே யாம் – குறள்:125 5/1

TOP


கைவிடா (1)

நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி – திரி:77/2

TOP


கைவிடாது (1)

இம்மையும் நன்று ஆம் இயல் நெறியும் கைவிடாது
உம்மையும் நல்ல பயத்தலால் செம்மையின் – நாலடி:30 4/1,2

TOP


கைவிடாய் (1)

மனை பாசம் கைவிடாய் மக்கட்கு என்று ஏங்கி – நாலடி:13 10/1

TOP


கைவிடுக (2)

களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து – குறள்:93 8/1
கற்றானை நோக்கியே கைவிடுக கற்றான் – பழ:38/2

TOP


கைவிடுதல் (3)

கலந்தாரை கைவிடுதல் கானக நாட – நாலடி:8 6/3
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல்
நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் – திரி:86/2,3
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி – பழ:122/2

TOP


கைவிடுவர் (1)

கொட்டி உண்பாரும் குறடு போல் கைவிடுவர்
சுட்டுக்கோல் போல எரியும் புகுவரே – நாலடி:21 8/2,3

TOP


கைவிடுவார் (2)

கெடும் இடம் கைவிடுவார் நட்பு – இன்னா40:36/4
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை – குறள்:80 9/1

TOP