கு – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குக்கில் 1
குஞ்சர 1
குஞ்சரம் 4
குஞ்சி 1
குட்டம் 4
குட்டிக்கு 1
குட 1
குடங்கருள் 1
குடத்துள்ளும் 1
குடம் 2
குடம்பை 2
குடமலை 1
குடர் 4
குடரும் 1
குடி 59
குடிக்கு 2
குடிகட்கு 1
குடிகள் 4
குடிகாத்தல் 1
குடிஞை 1
குடித்து 2
குடிப்பிறந்தார்கண் 1
குடிமகன் 1
குடிமை 4
குடிமைக்கண் 1
குடிமைக்கும் 1
குடிமையான் 1
குடிமையும் 5
குடியர் 1
குடியாக 1
குடியார் 1
குடியில் 1
குடியின் 2
குடியும் 3
குடியுள் 2
குடியை 2
குடியொடு 1
குடும்பத்தை 1
குடுமி 2
குடை 11
குடைந்து 1
குடையர் 1
குடையும் 1
குண்டு 1
குண்டை 1
குண 2
குணத்தார் 3
குணத்தான் 2
குணத்தினனாய் 1
குணத்தினான் 1
குணத்தொடு 1
குணம் 14
குணமிலியும் 1
குணமும் 1
குணன் 6
குணனும் 2
குணனேயும் 1
குணில் 1
குணுங்கர் 1
குத்த 1
குத்தல் 1
குத்தி 2
குத்திற்கு 1
குத்திற்று 1
குத்தின் 1
குத்து 3
குத்தும் 2
குத்துவார் 1
குத்தே 1
குதர் 1
குதலைமை 1
குதித்தலும் 1
குதித்து 2
குதிரை 3
குப்பம் 1
குப்புறூஉம் 1
குப்பை 6
கும்பத்து 2
கும்பத்தை 1
கும்பம் 1
கும்பிக்கே 1
கும்பியில் 1
குமிழின் 1
குய் 1
குயவரி 1
குயில் 4
குயிலின் 1
குரங்கின் 2
குரங்கினுள் 1
குரங்கு 1
குரம்பு 1
குரல் 13
குரல 1
குரலை 1
குரவ 1
குரவர் 8
குரவர்க்கு 2
குரவரை 2
குரவரையும் 1
குரவே 1
குரா 1
குரீஇ 2
குரு 1
குருகிலை 3
குருகின் 3
குருகு 7
குருகோடு 1
குருட்டு 1
குருடரா 1
குருடன் 2
குருடு 1
குருத்திற்கு 1
குருத்தின் 1
குருதி 14
குருதியும் 1
குருந்தம் 1
குருந்தம்அங்கு 1
குருந்தின் 1
குருந்து 4
குருந்தே 3
குருந்தொடு 1
குருந்தோடு 2
குருவி 1
குரைத்து 4
குரைப்ப 1
குல 5
குலத்தில் 1
குலத்தின்கண் 1
குலத்து 2
குலம் 17
குலன் 3
குலனும் 2
குலை 4
குலைத்தனகாண் 1
குலைத்து 1
குவளை 3
குவளையை 2
குவி 1
குழ 1
குழம்பு 2
குழல் 14
குழலாய் 1
குழலார் 1
குழலாள் 2
குழலும் 2
குழவி 7
குழவிகள் 3
குழவியிடத்தே 1
குழவியும் 1
குழவியை 2
குழாத்த 1
குழாம் 3
குழாஅத்து 1
குழி 2
குழிக்கு 1
குழித்துழி 1
குழிந்து 1
குழியுள் 3
குழீஇ 1
குழீஇய 1
குழும 1
குழுமும் 1
குழுவத்தார் 1
குழுவும் 1
குழை 5
குழைக்கு 1
குழைக்கும் 1
குழைத்து 1
குழையார் 1
குழையாள் 1
குழையின் 1
குழையும் 2
குழைவாரோ 1
குள 2
குளகு 1
குளத்தின் 2
குளத்து 1
குளத்துக்கு 1
குளம் 8
குளம்பின் 1
குளவி 1
குளனும் 1
குளிக்குமாறு 1
குளித்தானை 1
குளித்தும் 1
குளிப்பினும் 1
குளிர் 6
குளிரும் 1
குற்றத்தார்க்கு 1
குற்றத்தின் 1
குற்றப்படின் 1
குற்றம் 41
குற்றமும் 5
குற்றமே 4
குற்றி 2
குற்று 2
குறங்கு 1
குறடு 1
குறவர் 2
குறவன் 1
குறளை 7
குறளையுள் 1
குறி 13
குறிக்கொண்டு 1
குறிகொண்டு 1
குறித்த 2
குறித்தது 2
குறித்தமையான் 1
குறித்தார் 1
குறித்தாரை 1
குறித்து 3
குறிது 1
குறிப்பின் 3
குறிப்பு 14
குறிப்பும் 1
குறியா 1
குறியால் 1
குறியுடையார்கண்ணே 1
குறியும் 1
குறியெதிர்ப்பை 1
குறியை 1
குறியோ 1
குறினும் 1
குறு 3
குறுக்கல் 1
குறுகா 1
குறுகார் 2
குறுகான் 1
குறுகி 1
குறுகுங்கால் 1
குறுகுதல் 1
குறுங்கலி 1
குறுந்தொடி 1
குறுநரிக்கு 1
குறும்பு 2
குறும்பும் 1
குறும்புள்ளும் 1
குறும்பூழ்க்கு 1
குறும்பூழும் 1
குறுமக்கள் 1
குறை 19
குறைத்தான் 1
குறைத்திட்ட 1
குறைத்து 2
குறைத்துவிடல் 1
குறைப்ப 1
குறைப்பர் 1
குறைபடா 1
குறைபடுக்கும் 1
குறைபடும் 1
குறையன் 1
குறையார் 1
குறையினும் 1
குறையுடையார் 1
குறையும் 2
குறையை 1
குறைவினை 1
குறைவு 2
குன்ற 12
குன்றக 2
குன்றகம் 1
குன்றத்து 1
குன்றம் 4
குன்றல் 3
குன்றா 8
குன்றாதாம் 1
குன்றாமை 2
குன்றார் 1
குன்றி 3
குன்றிய 1
குன்றியக்கால் 1
குன்றில் 1
குன்றின் 5
குன்று 12
குன்றும் 3
குன்றுவ 2
குன்றுவர் 1
குன்றுவிப்பானும் 1
குன்றே 1
குன்றொடு 1
குனிந்து 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


குக்கில் (1)

குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் – கள40:5/3

TOP


குஞ்சர (1)

குஞ்சர கும்பத்து பாய்வன குன்று இவரும் – கள40:16/3

TOP


குஞ்சரம் (4)

மணி இலா குஞ்சரம் வேந்து ஊர்தல் இன்னா – இன்னா40:13/1
நெய் அணி குஞ்சரம் போல இரும் கொண்மூ – கார்40:12/3
குஞ்சரம் பாய கொடி எழுந்து பொங்குபு – கள40:25/2
பேழ் வாய் இரும் புலி குஞ்சரம் கோள் பிழைத்து – ஐந்70:31/1

TOP


குஞ்சி (1)

குஞ்சி அழகும் கொடும் தானை கோட்டு அழகும் – நாலடி:14 1/1

TOP


குட்டம் (4)

கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம் – நான்மணி:16/1
கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம்
பாய்மா உடையான் உடைக்கிற்கும் தோம் இல் – நான்மணி:16/1,2
தவ குட்டம் தன்னுடையான் நீந்தும் அவை குட்டம் – நான்மணி:16/3
தவ குட்டம் தன்னுடையான் நீந்தும் அவை குட்டம்
கற்றான் கடந்துவிடும் – நான்மணி:16/3,4

TOP


குட்டிக்கு (1)

புள்ளி வெருகு தன் குட்டிக்கு இரை பார்க்கும் – ஐந்70:36/2

TOP


குட (1)

குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் – நாலடி:39 2/1

TOP


குடங்கருள் (1)

உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்பொடு உடன் உறைந்த அற்று – குறள்:89 10/1,2

TOP


குடத்துள்ளும் (1)

குடத்துள்ளும் நாடிவிடும் – பழ:179/4

TOP


குடம் (2)

கடம் பெற்றான் பெற்றான் குடம் – பழ:57/4
நிறை குடம் நீர் தளும்பல் இல் – பழ:243/4

TOP


குடம்பை (2)

குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்த அற்றே – குறள்:34 8/1
தொடங்கி பிறர் உடைமை மேவார் குடம்பை
மடலொடு புள் கலாம் மால் கடல் சேர்ப்ப – பழ:372/2,3

TOP


குடமலை (1)

குடமலை ஆகத்து கொள் அப்பு இறைக்கும் – கார்40:33/2

TOP


குடர் (4)

குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில் – கள40:34/3
படைப்பொலி தார் மன்னர் பரூஉ குடர் மாந்தி – கள40:42/1
குறங்கு அறுப்ப சோரும் குடர் – பழ:100/4
அடரும் பொழுதின்கண் இட்டு குடர் ஒழிய – பழ:379/3

TOP


குடரும் (1)

குடரும் கொழுவும் குருதியும் என்பும் – நாலடி:5 6/1

TOP


குடி (59)

வான் தோய் குடி பிறந்தார்க்கு இல் – நாலடி:7 9/4
காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் – நாலடி:9 4/1
குடி கொழுத்தக்கண்ணும் கொடுத்து உண்ணா மாக்கள் – நாலடி:10 6/3
குடி பிறப்பாளர் தம் கொள்கையின் குன்றார் – நாலடி:15 1/2
வான் தோய் குடி பிறந்தார்க்கு அல்லது வான் தோயும் – நாலடி:15 2/2
விடுப்ப ஒழிதலொடு இன்ன குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 3/2
உணரும் குடி பிறப்பின் ஊதியம் என்னோ – நாலடி:15 4/3
மாணா குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 5/4
எவ்வம் உழந்தக்கடைத்தும் குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 7/3
ஒல்கார் குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 8/4
செல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் செய்வன – நாலடி:15 9/1
எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 10/1
வடுப்பட வைது இறந்தக்கண்ணும் குடி பிறந்தோர் – நாலடி:16 6/3
ஒத்த குடி பிறந்தக்கண்ணும் ஒன்று இல்லாதார் – நாலடி:29 1/3
கோட்டியுள் குன்ற குடி பழிக்கும் அல்லாக்கால் – நாலடி:32 2/3
நல் ஆள் பிறக்கும் குடி – நான்மணி:4/4
கோல் நோக்கி வாழும் குடி எல்லாம் தாய் முலை – நான்மணி:26/1
மன்னர் விழையும் குடி உள தொல் மரபின் – நான்மணி:51/2
சோற்றான் வீறு எய்தும் குடி – நான்மணி:69/4
குடி நாய்கர் தாம் பல பெற்றாரின் கேளா – திணை150:134/3
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – குறள்:18 1/1
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் – குறள்:39 1/1
கொடை அளி செங்கோல் குடி ஓம்பல் நான்கும் – குறள்:39 10/1
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – குறள்:51 2/1
கோல் நோக்கி வாழும் குடி – குறள்:55 2/2
குடி தழீஇ கோல் ஓச்சும் மா நில மன்னன் – குறள்:55 4/1
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – குறள்:55 9/1
குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் – குறள்:61 1/1
குடி மடியும் தன்னினும் முந்து – குறள்:61 3/2
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – குறள்:61 4/1
குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் – குறள்:61 9/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் – குறள்:69 1/1
குடி பிறந்து தன்கண் பழி நாணுவானை – குறள்:80 4/1
உள் பகை உற்ற குடி – குறள்:89 7/2
உள் பகை உற்ற குடி – குறள்:89 8/2
இழுக்கார் குடி பிறந்தார் – குறள்:96 2/2
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – குறள்:96 4/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் – குறள்:100 2/1
நீள் வினையான் நீளும் குடி – குறள்:103 2/2
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம் – குறள்:103 3/1
குற்றம் இலனாய் குடி செய்து வாழ்வானை – குறள்:103 5/1
குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடி செய்து – குறள்:103 8/1
நல் ஆள் இலாத குடி – குறள்:103 10/2
குடி ஓம்பல் வல்லான் அரசன் வடு இன்றி – திரி:13/2
கோல் அஞ்சி வாழும் குடியும் குடி தழீஇ – திரி:33/1
கொள் பொருள் வெஃகி குடி அலைக்கும் வேந்தனும் – திரி:50/1
குடி மாசு இலார்க்கே உள – திரி:77/4
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் குடி பிறந்தார் – பழ:50/1
கொடி ஆர மார்ப குடி கெட வந்தால் – பழ:103/3
கொடும்பாடு உடையான் குடி – பழ:194/4
ஆற்றும் குடி பிறந்த சான்றவன் ஆற்றவும் – பழ:217/2
பெரிய குடி பிறந்தாரும் தமக்கு – பழ:356/1
கூதறைகள் ஆகார் குடி – பழ:360/4
கண்டுழி நா சாம் கடவான் குடி பிறந்தான் – சிறுபஞ்:8/3
குடி குலம் என்ற ஐந்தும் குறித்த முடிய – சிறுபஞ்:22/2
தாவா குடி உயர தாங்கு அரும் சீர் கோ உயர்தல் – சிறுபஞ்:44/3
குடி ஓம்பல் வன்கண்மை நூல் வன்மை கூடம் – ஏலாதி:17/1
குடி படுத்து கூழ் ஈந்தான் கொல் யானை ஏறி – ஏலாதி:42/3
கொள்வான் குடி வாழ்வான் கூர்ந்து – ஏலாதி:46/4

TOP


குடிக்கு (2)

வகை என்ப வாய்மை குடிக்கு – குறள்:96 3/2
அழகு என்ப வேளாண் குடிக்கு – திரி:42/4

TOP


குடிகட்கு (1)

வெண்குடை கீழ் வாழும் குடிகட்கு வேந்தனும் – பழ:391/1

TOP


குடிகள் (4)

கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் – பழ:329/2
பாற்பட்டு வாழ்வர்எனினும் குடிகள் மேல் – பழ:333/1
செங்கோலான் கீழ் குடிகள் செல்வமும் சீர் இலா – ஏலாதி:10/1
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/2

TOP


குடிகாத்தல் (1)

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்று அறிதல் ஆள்வினையோடு – குறள்:64 2/1

TOP


குடிஞை (1)

குடிஞை இரட்டும் குளிர் வரை நாட – பழ:246/3

TOP


குடித்து (2)

மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு – ஆசாரக்:27/3
குடித்து குழைவாரோ இல் – பழ:331/4

TOP


குடிப்பிறந்தார்கண் (1)

குடிப்பிறந்தார்கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் – குறள்:96 7/1

TOP


குடிமகன் (1)

குடிமகன் அல்லான் கை வைத்தல் கடி நெய்தல் – பழ:396/2

TOP


குடிமை (4)

குலம் தவம் கல்வி குடிமை மூப்பு ஐந்தும் – நாலடி:34 3/1
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் – குறள்:14 3/1
தன் குடிமை குன்றா தகைமையும் அன்பு ஓடி – திரி:41/2
உரையான் குலன் குடிமை ஊனம் பிறரை – ஏலாதி:32/1

TOP


குடிமைக்கண் (1)

மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு – குறள்:61 8/1

TOP


குடிமைக்கும் (1)

குடிமைக்கும் தக்க செயல் – ஆசாரக்:49/3

TOP


குடிமையான் (1)

குடிமையான் வாதிக்கப்பட்டு – நாலடி:7 6/4

TOP


குடிமையும் (5)

குலனும் குடிமையும் கல்லாமை கீழ் சாம் – நான்மணி:80/2
குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா – குறள்:80 3/1
தொல் அவையுள் தோன்றும் குடிமையும் தொக்கு இருந்த – திரி:8/1
சால்பினில் தோன்றும் குடிமையும் பால் போலும் – திரி:37/2
கள் உண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இ மூன்றும் – திரி:59/3

TOP


குடியர் (1)

புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர்
உள் அரவம் நாணுவர் என்று – ஐந்70:59/3,4

TOP


குடியாக (1)

குடியாக வேண்டுபவர் – குறள்:61 2/2

TOP


குடியார் (1)

பின் இன்னார் ஆகி பிரியார் ஒரு குடியார்
பொன்னா செயினும் புகாஅர் புனல் ஊர – பழ:66/2,3

TOP


குடியில் (1)

எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில்
கல்லாது மூத்தானை கைவிட்டு கற்றான் – நான்மணி:63/2,3

TOP


குடியின் (2)

தொல் குடியின் மாண்டார் தொடர்ச்சியும் சொல்லின் – திரி:1/2
இல் புறஞ்செய்தலின் ஈன்ற தாய் தொல் குடியின்
மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் – திரி:64/2,3

TOP


குடியும் (3)

கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி – குறள்:56 4/1
கோல் அஞ்சி வாழும் குடியும் குடி தழீஇ – திரி:33/1
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் – திரி:34/3

TOP


குடியுள் (2)

உயர் குடியுள் பிறப்பின் என்னாம் பெயர் பொறிக்கும் – நாலடி:20 9/3
செல்வ குடியுள் பிறத்தலும் பல் சவையின் – திரி:7/2

TOP


குடியை (2)

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை
குடியாக வேண்டுபவர் – குறள்:61 2/1,2
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை
தாழாது உஞற்றுபவர்க்கு – குறள்:103 4/1,2

TOP


குடியொடு (1)

குன்று அன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
நின்று அன்னார் மாய்வர் நிலத்து – குறள்:90 8/1,2

TOP


குடும்பத்தை (1)

இடும்பைக்கே கொள்கலம்கொல்லோ குடும்பத்தை
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு – குறள்:103 9/1,2

TOP


குடுமி (2)

குழலும் குடுமி என் பாலகன் கூறும் – ஐந்50:25/3
நெய்தல் முகிழ் துணை ஆம் குடுமி நேர் மயிரும் – சிறுபஞ்:28/1

TOP


குடை (11)

யானை எருத்தம் பொலிய குடை நிழல் கீழ் – நாலடி:1 3/1
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா – நாலடி:29 9/2
கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் – நாலடி:37 8/3
கொல் யானை பாய குடை முருக்கி எவ்வாயும் – கள40:15/1
இரு நிலம் சேர்ந்த குடை கீழ் வரி நுதல் – கள40:22/1
மா உதைப்ப மாற்றார் குடை எலாம் கீழ் மேலாய் – கள40:36/3
குடை புறத்து துஞ்சும் இகலன் இடை பொலிந்த – கள40:42/2
வெண் குடை ஆம் தண் கோடல் வீந்து – திணை150:119/4
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – குறள்:104 4/1
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – குறள்:104 4/1
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று – பழ:309/1

TOP


குடைந்து (1)

தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட – ஐந்70:7/3

TOP


குடையர் (1)

தலை மிசை கொண்ட குடையர் நில மிசை – நாலடி:3 1/2

TOP


குடையும் (1)

பொறி கிளர் மஞ்ஞை புகன்று குடையும்
முறி கிளர் நல் மலை நாடன் வருமே – கைந்:11/2,3

TOP


குண்டு (1)

கொடாஅதவர் என்பர் குண்டு நீர் வையத்து – நாலடி:10 4/3

TOP


குண்டை (1)

வையம் பூண்கல்லா சிறு குண்டை ஐய கேள் – நாலடி:35 10/2

TOP


குண (2)

குண நீர்மை குன்றா கொடி அன்னாள் பக்கம் – திணை50:44/3
குண நலம் சான்றோர் நலனே பிற நலம் – குறள்:99 2/1

TOP


குணத்தார் (3)

இன் குணத்தார் ஏவின செய்தலும் நன்கு உணர்வின் – திரி:2/2
பெரும் குணத்தார் சேர்மின் பிறன் பொருள் வவ்வன்மின் – சிறுபஞ்:24/1
கரும் குணத்தார் கேண்மை கழிமின் ஒருங்கு உணர்ந்து – சிறுபஞ்:24/2

TOP


குணத்தான் (2)

மாண்ட குணத்தான் தவசி என்று இ மூவர் – திரி:13/3
கூறப்படும் குணத்தான் கூர் வேல் வல் வேந்தனால் – சிறுபஞ்:57/3

TOP


குணத்தினனாய் (1)

கூறாயோ கூறும் குணத்தினனாய் வேறாக – திணை150:90/2

TOP


குணத்தினான் (1)

தேறப்படும் குணத்தினான் – சிறுபஞ்:57/4

TOP


குணத்தொடு (1)

மாண்ட குணத்தொடு மக்கள் பேறு இல் எனினும் – நாலடி:6 6/1

TOP


குணம் (14)

கோள்இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்குணத்தான் – குறள்:1 9/1
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி – குறள்:3 9/1
குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் – குறள்:51 4/1
குணம் இலனாய் குற்றம் பல் ஆயின் மாற்றார்க்கு – குறள்:87 8/1
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் – குறள்:113 5/2
தன் குணம் குன்றா தகைகையும் தா இல் சீர் – திரி:2/1
ஒள்ளிய ஒற்றாள் குணம் – திரி:85/4
குணம் நோக்கி கொண்டவர் கோள் விட்டுழியும் – ஆசாரக்:55/3
கூர் அறிவினார் வாய் குணம் உடை சொல் கொள்ளாது – பழ:351/1
கோல் வழி வாழ்தல் குணம் – சிறுபஞ்:13/4
யாப்பு இலோரை இயல்பு குணம் பழியார் – முது:3 1/1
மீப்பு இலோரை மீ குணம் பழியார் – முது:3 2/1
குணம் நோக்கான் கூழ் நோக்கான் கோலமும் நோக்கான் – ஏலாதி:23/1
அன்புடையார்க்கு உள்ளன ஆறு குணம் ஆக – ஏலாதி:68/3

TOP


குணமிலியும் (1)

கொல் யானைக்கு ஓடும் குணமிலியும் எல்லில் – திரி:19/1

TOP


குணமும் (1)

குற்றமும் ஏனை குணமும் ஒருவனை – நாலடி:23 10/1

TOP


குணன் (6)

கொடையொடு பட்ட குணன் உடை மாந்தர்க்கு – நாலடி:10 1/3
குணனேயும் கூறற்கு அரிதால் குணன் அழுங்க – நாலடி:36 3/2
குணன் அடங்க குற்றம் உளானும் ஒருவன் – நான்மணி:104/3
கோவாத சொல்லும் குணன் இலா மாக்களை – பழ:79/1
குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன் – சிறுபஞ்:29/3
கோள் கூட்டம் யோகம் குணன் உணர்ந்து தோள் கூட்டல் – சிறுபஞ்:42/2

TOP


குணனும் (2)

குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா – குறள்:80 3/1
குணனும் குலம் உடையார் கூறார் பகைவர் போல் – ஆசாரக்:71/2

TOP


குணனேயும் (1)

குணனேயும் கூறற்கு அரிதால் குணன் அழுங்க – நாலடி:36 3/2

TOP


குணில் (1)

தன் மேல் குணில் கொள்ளுமாறு – பழ:129/4

TOP


குணுங்கர் (1)

கவ்வி தோல் தின்னும் குணுங்கர் நாய் பால் சோற்றின் – நாலடி:33 2/3

TOP


குத்த (1)

பொறி கிளர் சேவல் வரி மரல் குத்த
நெறி தூர் அரும் சுரம் நாம் உன்னி அறிவிட்டு – ஐந்70:33/1,2

TOP


குத்தல் (1)

பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல்
முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி – நாலடி:5 8/3,4

TOP


குத்தி (2)

உமி குத்தி கை வருந்துவார் – திரி:28/4
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை – பழ:268/3

TOP


குத்திற்கு (1)

பாணித்து நிற்கிற்பார் யாவர் உளர் வேல் குத்திற்கு
ஆணியின் குத்தே வலிது – பழ:32/3,4

TOP


குத்திற்று (1)

கண் குத்திற்று என்று தம் கை – நாலடி:23 6/4

TOP


குத்தின் (1)

பசு குத்தின் குத்துவார் இல் – பழ:268/4

TOP


குத்து (3)

கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை – ஐந்50:24/1
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து – குறள்:49 10/2
கொலை களம் வார் குத்து சூது ஆடும் எல்லை – ஏலாதி:12/1

TOP


குத்தும் (2)

விண் குத்தும் நீள் வரை வெற்ப களைபவோ – நாலடி:23 6/3
ஒருக்கு ஆர்ந்த வல்லி ஒலித்து ஆர குத்தும்
செருக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் பொய் பாண – கைந்:47/2,3

TOP


குத்துவார் (1)

பசு குத்தின் குத்துவார் இல் – பழ:268/4

TOP


குத்தே (1)

ஆணியின் குத்தே வலிது – பழ:32/4

TOP


குதர் (1)

குதர் சென்று கொள்ளாத கூர்மை இனிதே – இனிய40:11/2

TOP


குதலைமை (1)

குதலைமை தந்தைகண் தோன்றின் தான் பெற்ற – நாலடி:20 7/3

TOP


குதித்தலும் (1)

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் – குறள்:27 9/1

TOP


குதித்து (2)

கூற்றம் குதித்து உய்ந்தார் ஈங்கு இல்லை ஆற்ற – நாலடி:1 6/2
குதித்து உய்ந்து அறிவாரோ இல் – பழ:183/4

TOP


குதிரை (3)

பெற்றான் ஒருவன் பெரும் குதிரை அ நிலையே – நாலடி:40 8/3
வாய்ப்ப தான் மாழ்கியக்கண்ணும் பெரும் குதிரை
யாப்புள் வேறு ஆகிவிடும் – பழ:162/3,4
யானை குதிரை பொன் கன்னியே ஆனிரையோடு – ஏலாதி:49/1

TOP


குப்பம் (1)

கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம்
கரும் – கைந்:8/1,2

TOP


குப்புறூஉம் (1)

சேமா போல் குப்புறூஉம் சில்லைக்கண் அன்பினை – நாலடி:38 7/2

TOP


குப்பை (6)

குப்பை கிளைப்பு ஓவா கோழி போல் மிக்க – நாலடி:35 1/2
எறி சுறா குப்பை இனம் கலக்க தாக்கும் – ஐந்70:65/1
உப்பின் பெரும் குப்பை நீர் படின் இல் ஆகும் – திரி:83/1
ஓவா கலந்து ஆர்க்கும் ஒல்லென் இறா குப்பை
பா ஆர் அம் சேர்ப்பற்கு உரையாய் பரியாது – கைந்:49/2,3
புலவு மீன் குப்பை கவரும் துறைவன் – கைந்:53/3
சுறா எறி குப்பை சுழலும் கழியுள் – கைந்:58/1

TOP


கும்பத்து (2)

குஞ்சர கும்பத்து பாய்வன குன்று இவரும் – கள40:16/3
கோடு ஏந்து கொல் களிற்றின் கும்பத்து எழில் ஓடை – கள40:31/2

TOP


கும்பத்தை (1)

கோதி குழம்பு அலைக்கும் கும்பத்தை பேதை – நாலடி:5 7/2

TOP


கும்பம் (1)

வே கும்பம் வேண்டான் விடும் – சிறுபஞ்:67/4

TOP


கும்பிக்கே (1)

கும்பிக்கே கூர்த்த வினையால் பிறன் தாரம் – நாலடி:9 1/3

TOP


கும்பியில் (1)

கும்பியில் உந்தி சென்று எறிதலால் தன் ஆசை – பழ:363/3

TOP


குமிழின் (1)

இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ – கார்40:28/1

TOP


குய் (1)

குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார் – நாலடி:22 7/3

TOP


குயவரி (1)

கொல் இயல் வேழம் குயவரி கோள் பிழைத்து – திணை150:25/1

TOP


குயில் (4)

கரும் குயில் கையற மா மயில் ஆல – கார்40:16/1
பொலந்தொடீஇ பொய்த்த குயில் – திணை50:13/4
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் – திணை50:14/2
பயில்வதோர் தெய்வம்கொல் கேளீர் குயில் பயிரும் – திணை50:49/2

TOP


குயிலின் (1)

மாரி நாள் கூவும் குயிலின் குரல் இன்னா – இன்னா40:20/1

TOP


குரங்கின் (2)

சிறு குரங்கின் கையால் துழா – பழ:51/4
ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை – பழ:200/3

TOP


குரங்கினுள் (1)

குரங்கினுள் நல் முகத்த இல் – பழ:58/4

TOP


குரங்கு (1)

இரந்தார் பெறுவது ஒன்று இல்லை குரங்கு ஊசல் – பழ:140/2

TOP


குரம்பு (1)

குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா – நாலடி:16 3/2

TOP


குரல் (13)

மாரி நாள் கூவும் குயிலின் குரல் இன்னா – இன்னா40:20/1
பறை குரல் ஏறொடு பெளவம் பருகி – கார்40:17/2
கரும் குரல் நொச்சி பசும் தழை சூடி – கார்40:39/2
மழை குரல் மா முரசின் மல்கு நீர் நாடன் – கள40:3/3
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி – ஐந்50:4/2
மால் வரை வெற்ப வணங்கு குரல் ஏனல் – ஐந்50:12/1
எறிந்து எமர்தாம் உழுத ஈர்ம் குரல் ஏனல் – ஐந்50:18/1
அவரை பொருந்திய பைம் குரல் ஏனல் – ஐந்70:1/1
வார் குரல் ஏனல் வளை வாய் கிளி கவரும் – ஐந்70:13/1
மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப – ஐந்70:40/1
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி – திணை50:28/1
அணி குரல் மேல் நல்லாரோடு ஆடினேன் என்ன – திணை150:141/1
மணி குரல் மேல் மாதராள் ஊடி மணி சிரல் – திணை150:141/2

TOP


குரல (1)

இறு மென் குரல நின் பிள்ளைகட்கே ஆகி – ஐந்70:68/2

TOP


குரலை (1)

இரசம் கொண்டு இன் தேன் இரைக்கும் குரலை
பிரசை இரும் பிடி பேணி வரூஉம் – கைந்:5/1,2

TOP


குரவ (1)

நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண் – திணை150:70/1

TOP


குரவர் (8)

ஐம் குரவர் ஆணை மறுத்தலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:97/1
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை – ஆசாரக்:16/2
குரவர் உரை இகந்து செய்யார் விரதம் – ஆசாரக்:17/1
இறந்து இன்னா செய்தக்கடைத்தும் குரவர்
இளம் கிளைகள் உண்ணும் இடத்து – ஆசாரக்:40/2,3
கொள்வர் குரவர் வலம் – ஆசாரக்:58/4
மறந்தும் குரவர் முன் சொல்லாமை மூன்றும் – ஆசாரக்:63/2
தெறுவந்தும் தம் குரவர் பேர் உரையார் இல்லத்து – ஆசாரக்:80/1
கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார் – ஆசாரக்:94/3

TOP


குரவர்க்கு (2)

கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை – ஆசாரக்:28/2
ஆசாரம் என்ப குரவர்க்கு இவை இவை – ஆசாரக்:62/2

TOP


குரவரை (2)

மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் – ஆசாரக்:61/2
உண்டது கேளார் குரவரை மிக்காரை – ஆசாரக்:86/1

TOP


குரவரையும் (1)

வணங்கார் குரவரையும் கண்டால் அணங்கொடு – ஆசாரக்:72/2

TOP


குரவே (1)

ஈன்றாய் நீ பாவை இரும் குரவே ஈன்றாள் – திணை150:65/2

TOP


குரா (1)

குரா கான் புகல் நெடிய மண் என்று உராய் தனது – சிறுபஞ்:90/2

TOP


குரீஇ (2)

எண்ண அரும் குன்றில் குரீஇ இனம் போன்றவே – கள40:8/3
வான் குரீஇ கூடு அரக்கு வால் உலண்டு நூல் புழுக்கோல் – சிறுபஞ்:25/1

TOP


குரு (1)

கூன் மேல் எழுந்த குரு – பழ:305/4

TOP


குருகிலை (3)

குருகிலை பூத்தன கானம் பிரிவு எண்ணி – கார்40:27/2
அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை
ஒண் தொடி நல்லார் முறுவல் கவின் கொள – திணை50:21/1,2
அருவி அதிர குருகிலை பூப்ப – திணை50:30/1

TOP


குருகின் (3)

பால் உண் குருகின் தெரிந்து – நாலடி:14 5/4
கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை – ஐந்50:24/1
ஒழுகு திரை கரை வான் குருகின் தூவி – ஐந்70:57/1

TOP


குருகு (7)

முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார் – நான்மணி:35/3
பூம் தண் பொழிலுள் குருகு – ஐந்50:45/4
கானலுள் வாழும் குருகு – ஐந்70:65/4
குருகு இனம் ஆர்க்கும் கொடும் கழி சேர்ப்ப – திணை50:46/2
குருகு வாய் பெய்து இரை கொள்ளாது உருகி மிக – திணை150:36/2
தாழை குருகு ஈனும் தண்ணம் துறைவனை – கைந்:59/1
தென்னவன் கொற்கை குருகு இரிய மன்னரை – கைந்:60/2

TOP


குருகோடு (1)

எருதோடு உழல்கின்றார் ஓதை குருகோடு
தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே – திணை150:139/2,3

TOP


குருட்டு (1)

அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் – பழ:238/3

TOP


குருடரா (1)

குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த – நான்மணி:22/3

TOP


குருடன் (2)

ஏதிலார் இற்கண் குருடன் ஆய் தீய – நாலடி:16 8/2
குருடன் மனையாள் அழகும் இருள் தீர – திரி:53/1

TOP


குருடு (1)

மைம்மைப்பின் நன்று குருடு – பழ:188/4

TOP


குருத்திற்கு (1)

குருத்தின் கரும்பு தின்று அற்றே குருத்திற்கு
எதிர் செல தின்று அன்ன தகைத்துஅரோ என்றும் – நாலடி:22 1/2,3

TOP


குருத்தின் (1)

குருத்தின் கரும்பு தின்று அற்றே குருத்திற்கு – நாலடி:22 1/2

TOP


குருதி (14)

வாள் மாய் குருதி களிறு உழக்க தாள் மாய்ந்து – கள40:1/2
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் – கள40:2/2,3
ஒழுக்கும் குருதி உழக்கி தளர்வார் – கள40:3/1
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து – கள40:5/2
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து – கள40:11/2
தீவாய் குருதி இழிதலால் செம் தலை – கள40:12/2
ஒண் செம் குருதி உமிழும் புனல் நாடன் – கள40:14/3
தாக்கி எறிதர வீழ்தரும் ஒண் குருதி
கார்த்திகை சாற்றில் கழி விளக்கு போன்றனவே – கள40:17/2,3
விளிந்தார் பிணம் குருதி ஈர்க்கும் தெளிந்து – கள40:18/2
குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா – கள40:20/2
ஒண் செம் குருதி தொகுபு ஈண்டி நின்றவை – கள40:27/2
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் – கள40:30/2
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் – திணை50:8/3
குருதி மலர் தோன்றி கூர் முகை ஈன – கைந்:26/1

TOP


குருதியும் (1)

குடரும் கொழுவும் குருதியும் என்பும் – நாலடி:5 6/1

TOP


குருந்தம் (1)

தண் நறும் பூம் குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய – திரி:0/2

TOP


குருந்தம்அங்கு (1)

குருந்தம்அங்கு ஒடுங்கு அழுத்தம் கொண்டு – திணை150:105/4

TOP


குருந்தின் (1)

குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக – கார்40:15/2

TOP


குருந்து (4)

குருந்து அலை வான் படலை சூடி சுரும்பு ஆர்ப்ப – ஐந்70:28/1
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய – திணை150:93/3
கூர் எயிறு ஈன குருந்து அரும்ப ஓரும் – கைந்:25/2
குருந்து அலர – கைந்:29/1

TOP


குருந்தே (3)

கொன்றாய் குருந்தே கொடி முல்லாய் வாடினீர் – திணை150:81/1
குருந்தே பருவம் குறித்து இவளை நைந்து – திணை150:114/3
குருந்தே கொடி முல்லாய் கொன்றாய் தளவே – திணை150:116/1

TOP


குருந்தொடு (1)

பிடவம் குருந்தொடு பிண்டி மலர – கைந்:36/1

TOP


குருந்தோடு (2)

ஓங்கு குருந்தோடு அரும்பு ஈன்று பாங்கர் – திணை50:13/1
குருந்தோடு முல்லை குலைத்தனகாண் நாமும் – திணை150:112/3

TOP


குருவி (1)

இறந்து அவர் செய்யும் வருத்தம் குருவி
குறங்கு அறுப்ப சோரும் குடர் – பழ:100/3,4

TOP


குரைத்து (4)

உரைப்பினும் நாய் குரைத்து அற்று – நாலடி:26 4/4
திங்களை நாய் குரைத்து அற்று – பழ:149/4
குரைத்து கொளப்பட்டார் கோள் இழுக்குப்பட்டு – பழ:280/1
கோய் வாயின் கீழ் உயிர்க்கு ஈ துற்று குரைத்து எழுந்த – சிறுபஞ்:15/3

TOP


குரைப்ப (1)

மரம் குரைப்ப மண்ணா மயிர் – பழ:107/4

TOP


குல (5)

குல மாட்சி இல்லாரும் குன்று போல் நிற்பர் – நாலடி:18 5/3
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை – நாலடி:18 9/2
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை – பழ:21/3
குல குல வண்ணத்தர் ஆகுப ஆங்கே – பழ:340/3
குல குல வண்ணத்தர் ஆகுப ஆங்கே – பழ:340/3

TOP


குலத்தில் (1)

குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல் – குறள்:96 9/2

TOP


குலத்தின்கண் (1)

குலத்தின்கண் ஐயப்படும் – குறள்:96 8/2

TOP


குலத்து (2)

குலத்து பிறந்தவன் கல்லாமை இன்னா – இன்னா40:19/1
குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு – பழ:300/1

TOP


குலம் (17)

குலம் தலைப்பட்ட இடத்து – நாலடி:16 10/4
நல்ல குலம் என்றும் தீய குலம் என்றும் – நாலடி:20 5/1
நல்ல குலம் என்றும் தீய குலம் என்றும் – நாலடி:20 5/1
என்று இவற்றால் ஆகும் குலம் – நாலடி:20 5/4
பிறந்த குலம் மாயும் பேர் ஆண்மை மாயும் – நாலடி:29 5/1
குலம் தவம் கல்வி குடிமை மூப்பு ஐந்தும் – நாலடி:34 3/1
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும் – நான்மணி:21/3
நலம் தீது நாண் அற்று நிற்பின் குலம் தீது – நான்மணி:92/3
கலத்தல் குலம் இல் வழி – இன்னா40:19/4
குலம் காரம் என்று அணுகான் கூடும் கூத்து என்றே – திணை150:127/3
குலம் பற்றி வாழ்தும் என்பார் – குறள்:96 6/2
நலம் வேண்டின் நாண் உடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் – குறள்:96 10/1
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் – குறள்:102 9/1
குணனும் குலம் உடையார் கூறார் பகைவர் போல் – ஆசாரக்:71/2
குடி குலம் என்ற ஐந்தும் குறித்த முடிய – சிறுபஞ்:22/2
தந்தையான் ஆகும் குலம் – சிறுபஞ்:31/4
செய்ததனான் ஆகும் செழும் குலம் முன் செய்த – சிறுபஞ்:33/2

TOP


குலன் (3)

குலன் உடையான்கண்ணே உள – குறள்:23 3/2
குலன் உடைமையின் கற்பு சிறந்தன்று – முது:1 7/1
உரையான் குலன் குடிமை ஊனம் பிறரை – ஏலாதி:32/1

TOP


குலனும் (2)

குலனும் குடிமையும் கல்லாமை கீழ் சாம் – நான்மணி:80/2
பாழ் மனையும் தேவ குலனும் சுடுகாடும் – ஆசாரக்:57/1

TOP


குலை (4)

பூம் குலை ஈன்ற புறவு – கார்40:11/4
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும் – ஐந்70:3/2
மண் ஆர் குலை வாழையுள் தொடுத்த தேன் நமது என்று – திணை150:140/1
வாழை இரு கால் குலை – பழ:221/4

TOP


குலைத்தனகாண் (1)

குருந்தோடு முல்லை குலைத்தனகாண் நாமும் – திணை150:112/3

TOP


குலைத்து (1)

குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் – பழ:212/2

TOP


குவளை (3)

தெள் நீர் குவளை பொரு கயல் வேல் என்று – நாலடி:5 4/1
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/3
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் – குறள்:112 4/1

TOP


குவளையை (2)

விரி நீர் குவளையை ஆம்பல் ஒக்கல்லா – நாலடி:24 6/2
பொன் யாத்து கொண்டு புகுதல் குவளையை
தன் நாரால் யாத்துவிடல் – பழ:365/3,4

TOP


குவி (1)

குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக – கார்40:15/2

TOP


குழ (1)

பல் ஆவுள் உய்த்துவிடினும் குழ கன்று – நாலடி:11 1/1

TOP


குழம்பு (2)

கோதி குழம்பு அலைக்கும் கும்பத்தை பேதை – நாலடி:5 7/2
முற்பகல் எல்லாம் குழம்பு ஆகி பிற்பகல் – கள40:1/3

TOP


குழல் (14)

குழல் இல் இயமரத்து ஓசை நற்கு இன்னா – இன்னா40:35/2
இன் குழல் ஊதும் பொழுது – கார்40:15/4
சிறு குழல் ஓசை செறிதொடி வேல் கொண்டு – ஐந்50:7/3
கொன்றை குழல் ஊதி கோவலர் பின் நிரைத்து – ஐந்70:22/1
பூ ஆர் குழல் கூந்தல் பொன் அன்னார் சேரியுள் – ஐந்70:48/3
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி – திணை150:77/3
குழல் ஆகி கோல் சுரியாய் கூர்ந்து – திணை150:98/4
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக – திணை150:112/1
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் – திணை150:116/3
கானம் தலைசெய காப்பார் குழல் தோன்ற – திணை150:122/1
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் – குறள்:7 6/1
குழல் போலும் கொல்லும் படை – குறள்:123 8/2
கொன்றை கொடும் குழல் ஊதிய கோவலர் – கைந்:30/1
தெரிவிலர் தீம் குழல் ஊதும் பொழுதால் – கைந்:35/2

TOP


குழலாய் (1)

பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:32/3

TOP


குழலார் (1)

முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ – கார்40:41/1

TOP


குழலாள் (2)

நலம் கொண்டு ஆர் பூம் குழலாள் நன்று ஆயத்து அன்று என் – திணை150:9/3
நாள் நாகம் நாறும் நனை குழலாள் நல்கி தன் – திணை150:16/1

TOP


குழலும் (2)

குழலும் குடுமி என் பாலகன் கூறும் – ஐந்50:25/3
யாழும் குழலும் முழவும் இயைந்தென – திணை50:7/1

TOP


குழவி (7)

மலைப்பினும் வாரணம் தாங்கும் குழவி
அலைப்பினும் அன்னே என்று ஓடும் சிலைப்பினும் – நான்மணி:23/1,2
குழவி பிணி இன்றி வாழ்தல் இனிதே – இனிய40:12/1
குழவி தளர் நடை காண்டல் இனிதே – இனிய40:14/1
மரையான் குழவி குளம்பின் துகைக்கும் – ஐந்70:10/2
அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும் – குறள்:76 7/1
கோடல் குழவி மருந்து வெருட்டாமை – சிறுபஞ்:72/3
உண்பது முன் ஈவான் குழவி பலி கொடுப்பான் – சிறுபஞ்:77/3

TOP


குழவிகள் (3)

பால் நோக்கி வாழும் குழவிகள் வான – நான்மணி:26/2
குழவிகள் உற்ற பிணி இன்னா இன்னா – இன்னா40:35/3
ஈன்றார் ஈன்கால் தளர்வார் சூலார் குழவிகள்
மான்றார் வளியான் மயங்கினார்க்கு ஆனார் என்று – ஏலாதி:55/1,2

TOP


குழவியிடத்தே (1)

குழவியிடத்தே துறந்தார் புரை தீரா – நாலடி:2 1/2

TOP


குழவியும் (1)

தாய் முலை உண்ணா குழவியும் சேய் மரபின் – திரி:84/2

TOP


குழவியை (2)

மலைத்து அழுது உண்ணா குழவியை தாயர் – பழ:212/3
ஈன்று எடுத்தல் சூல் புறஞ்செய்தல் குழவியை
ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற – சிறுபஞ்:70/1,2

TOP


குழாத்த (1)

கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம் – குறள்:34 2/1

TOP


குழாம் (3)

வள பாத்தியுள் வளரும் வண்மை கிளை குழாம்
இன் சொல் குழியுள் இனிது எழூஉம் வன் சொல் – நான்மணி:14/1,2
முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம் – நான்மணி:64/2
முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம்
ஒண் செய்யாள் பார்த்துறின் உண்டாகும் மற்று அவள் – நான்மணி:64/2,3

TOP


குழாஅத்து (1)

குழாஅத்து பேதை புகல் – குறள்:84 10/2

TOP


குழி (2)

குழி புழி ஆற்றா குழிக்கு – பழ:362/4
குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட – சிறுபஞ்:102/2

TOP


குழிக்கு (1)

குழி புழி ஆற்றா குழிக்கு – பழ:362/4

TOP


குழித்துழி (1)

குழித்துழி நிற்பது நீர் தன்னை பல்லோர் – நான்மணி:28/1

TOP


குழிந்து (1)

குழிந்து ஆழ்ந்த கண்ணவாய் தோன்றி ஒழிந்தாரை – நாலடி:5 9/2

TOP


குழியுள் (3)

இன் சொல் குழியுள் இனிது எழூஉம் வன் சொல் – நான்மணி:14/2
கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் – நான்மணி:14/3
இன்மை குழியுள் விரைந்து – நான்மணி:14/4

TOP


குழீஇ (1)

இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ
நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து – நாலடி:14 7/2,3

TOP


குழீஇய (1)

கூந்தல் மயில் அன்னாய் குழீஇய வான் விண்ணோர்க்கு – ஏலாதி:33/3

TOP


குழும (1)

கோட்டு அரவம் இன்னிவை தாம் குழும கோட்டு அரவம் – திணை150:145/2

TOP


குழுமும் (1)

கோள் வல் வய மா குழுமும்
தாள் வீ பதுக்கைய கானம் இறந்தார்கொல் – ஐந்70:38/1,2

TOP


குழுவத்தார் (1)

சென்று உலாம் சேர்ப்ப குழுவத்தார் மேயிருந்த – பழ:207/3

TOP


குழுவும் (1)

பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – குறள்:74 5/1

TOP


குழை (5)

குழை கொண்டு தாழ்ந்த குளிர் மரம் எல்லாம் – நாலடி:17 7/3
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை
நல்லாரை நல்லவர் நாண் உவப்பர் அல்லாரை – நான்மணி:53/2,3
மகர குழை மறித்த நோக்கு – திணை150:77/4
அணங்குகொல் ஆய் மயில்கொல்லோ கனம் குழை
மாதர்கொல் மாலும் என் நெஞ்சு – குறள்:109 1/1,2
கொடும் குழை போல கொளின் – சிறுபஞ்:53/4

TOP


குழைக்கு (1)

குழைக்கு அமர்ந்த நோக்கின் குறிப்பு – திணை150:68/4

TOP


குழைக்கும் (1)

மெய்யதா வால் குழைக்கும் நாய் – நாலடி:22 3/4

TOP


குழைத்து (1)

கொன்றாய் கொன்றாய் என் குழைத்து – திணை150:104/4

TOP


குழையார் (1)

புது புனலும் பூம் குழையார் நட்பும் இரண்டும் – நாலடி:37 10/1

TOP


குழையாள் (1)

மறி மகர வார் குழையாள் வாழாள் நீ வாரால் – திணை150:46/3

TOP


குழையின் (1)

பொன் செய் குழையின் துணர் தூங்க தண் பதம் – கார்40:28/2

TOP


குழையும் (2)

மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து – குறள்:9 10/1
நோக்க குழையும் விருந்து – குறள்:9 10/2

TOP


குழைவாரோ (1)

குடித்து குழைவாரோ இல் – பழ:331/4

TOP


குள (2)

கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் – கள40:2/3
அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா – குறள்:53 3/1

TOP


குளகு (1)

மறி குளகு உண்டு அன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி – நாலடி:2 6/3

TOP


குளத்தின் (2)

கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல் – நாலடி:20 1/1
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா – நான்மணி:80/3

TOP


குளத்து (1)

குளத்து அனைய தூம்பின் அகலங்கள் தத்தம் – நான்மணி:70/3

TOP


குளத்துக்கு (1)

குளத்துக்கு அணி என்ப தாமரை பெண்மை – நான்மணி:9/2

TOP


குளம் (8)

யாறு உள் அடங்கும் குளம் உள வீறு சால் – நான்மணி:51/1
காவோடு அற குளம் தொட்டல் மிக இனிதே – இனிய40:23/1
காவோடு அற குளம் தொட்டானும் நாவினால் – திரி:70/1
நாரை துயில் வதியும் ஊர குளம் தொட்டு – பழ:23/3
பனியால் குளம் நிறைதல் இல் – பழ:236/4
குளம் நெடிது கொண்டது நீர் – பழ:380/4
குளம் தொட்டு காவு பதித்து வழி சீத்து – சிறுபஞ்:64/1
உண் நீர் வளம் குளம் கூவல் வழி புரை – ஏலாதி:51/1

TOP


குளம்பின் (1)

மரையான் குழவி குளம்பின் துகைக்கும் – ஐந்70:10/2

TOP


குளவி (1)

இலை அடர் தண் குளவி வேய்ந்த பொதும்பில் – ஐந்70:3/1

TOP


குளனும் (1)

வாய் நன்கு அமையா குளனும் வயிறு ஆர – திரி:84/1

TOP


குளிக்குமாறு (1)

உயவு நெய்யுள் குளிக்குமாறு – பழ:163/4

TOP


குளித்தானை (1)

குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – குறள்:93 9/2

TOP


குளித்தும் (1)

நீருள் குளித்தும் உயல் ஆகும் நீருள் – நாலடி:9 10/2

TOP


குளிப்பினும் (1)

குளிப்பினும் காமம் சுடுமே குன்று ஏறி – நாலடி:9 10/3

TOP


குளிர் (6)

கோதை அருவி குளிர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 1/1
குழை கொண்டு தாழ்ந்த குளிர் மரம் எல்லாம் – நாலடி:17 7/3
கொண்கன் பிரிந்த குளிர் பூம் பொழில் நோக்கி – ஐந்50:44/1
கூனி வண்டு அன்ன குளிர் வயல் நல் ஊரன் – திணை50:35/2
குடிஞை இரட்டும் குளிர் வரை நாட – பழ:246/3
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் குளிர் சாந்தம் – கைந்:48/1

TOP


குளிரும் (1)

குளிரும் பருவத்தேஆயினும் தென்றல் – ஐந்50:30/1

TOP


குற்றத்தார்க்கு (1)

பேணா பெரும் குற்றத்தார்க்கு – குறள்:93 4/2

TOP


குற்றத்தின் (1)

குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – குறள்:51 2/1

TOP


குற்றப்படின் (1)

தான் அறி குற்றப்படின் – குறள்:28 2/2

TOP


குற்றம் (41)

கொன்றாரின் குற்றம் உடைத்து – நாலடி:12 1/4
குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா – நாலடி:16 3/2
மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் – நாலடி:19 10/3
குற்றம் உழை நின்று கூறும் சிறியவர்கட்கு – நாலடி:36 3/3
நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன் – நாலடி:40 4/3
இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றம்
வளம் இலா போழ்தத்து வள்ளன்மை குற்றம் – நான்மணி:91/1,2
வளம் இலா போழ்தத்து வள்ளன்மை குற்றம்
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் – நான்மணி:91/2,3
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் – நான்மணி:91/3
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம்
தமர் அல்லார் கையகத்து ஊண் – நான்மணி:91/3,4
அலைப்பான் பிறிது உயிரை ஆக்கலும் குற்றம்
விலைப்பாலின் கொண்டு ஊன் மிசைதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/1,2
விலைப்பாலின் கொண்டு ஊன் மிசைதலும் குற்றம்
சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/2,3
சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலும் குற்றம்
கொலைப்பாலும் குற்றமே ஆம் – நான்மணி:100/3,4
குணன் அடங்க குற்றம் உளானும் ஒருவன் – நான்மணி:104/3
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:19 10/1
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:19 10/1
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா – குறள்:44 3/1
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:44 6/1
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:44 6/1
என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு – குறள்:44 6/2
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – குறள்:55 9/1
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – குறள்:61 4/1
குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் – குறள்:61 9/1
குற்றம் மறையா வழி – குறள்:85 6/2
குணம் இலனாய் குற்றம் பல் ஆயின் மாற்றார்க்கு – குறள்:87 8/1
குடிப்பிறந்தார்கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் – குறள்:96 7/1
குற்றம் இலனாய் குடி செய்து வாழ்வானை – குறள்:103 5/1
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு – குறள்:103 9/2
குற்றம் கடிந்த ஒழுக்கமும் தெற்றென – திரி:23/2
செவி குற்றம் பார்த்திருப்பானும் இ மூவர் – திரி:28/3
குற்றம் பிறர் மேல் உரைத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:54/3
குற்றம் தரூஉம் பகை – திரி:86/4
ஏர் குற்றம் பாரா உழவனும் இன் அடிசில் – திரி:104/1
வரும் குற்றம் பாராத மன்னும் இ மூவர் – திரி:104/3
வடு குற்றம் ஆகிவிடும் – ஆசாரக்:67/4
கண் கண்ட குற்றம் உள எனினும் காய்ந்தீயார் – பழ:16/2
உரை ஒழியாவாகும் உயர்ந்தோர்கண் குற்றம்
மரை ஆ கன்று ஊட்டும் மலை நாட மாயா – பழ:48/2,3
தம் குற்றம் நீக்கலர் ஆகி பிறர் குற்றம் – பழ:124/1
தம் குற்றம் நீக்கலர் ஆகி பிறர் குற்றம்
எங்கெங்கும் நீக்கற்கு இடை புகுதல் எங்கும் – பழ:124/1,2
ஒன்றாய்விடினும் உயர்ந்தார் படும் குற்றம்
குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கு – பழ:204/3,4
குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன் – சிறுபஞ்:29/3
உணராமையால் குற்றம் ஒத்தான் வினை ஆம் – ஏலாதி:72/1

TOP


குற்றமும் (5)

குற்றமும் ஏனை குணமும் ஒருவனை – நாலடி:23 10/1
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – குறள்:18 1/2
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் – குறள்:19 8/1
குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் – குறள்:51 4/1
குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா – குறள்:80 3/1

TOP


குற்றமே (4)

கொலைப்பாலும் குற்றமே ஆம் – நான்மணி:100/4
குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே – குறள்:44 4/1
குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே
அற்றம் தரூஉம் பகை – குறள்:44 4/1,2
குற்றமே கூறிவிடும் – குறள்:98 10/2

TOP


குற்றி (2)

கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல் – நாலடி:18 8/1
குற்றி பறிக்கும் மலை நாட இன்னாதே – நாலடி:24 7/3

TOP


குற்று (2)

வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே – இனிய40:40/2
உமி குற்று கை வருந்துமாறு – பழ:368/4

TOP


குறங்கு (1)

குறங்கு அறுப்ப சோரும் குடர் – பழ:100/4

TOP


குறடு (1)

கொட்டி உண்பாரும் குறடு போல் கைவிடுவர் – நாலடி:21 8/2

TOP


குறவர் (2)

கானக வாழ்க்கை குறவர் மகளிரேம் – திணை50:6/2
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம் – திணை50:8/2

TOP


குறவன் (1)

மலை நலம் உள்ளும் குறவன் பயந்த – நாலடி:36 6/1

TOP


குறளை (7)

கடுக்கி ஒருவன் கடும் குறளை பேசி – நாலடி:19 9/1
பொய் குறளை வெளவல் அழுக்காறு இவை நான்கும் – ஆசாரக்:38/1
முன் நின்று கூறும் குறளை தெரிதலால் – பழ:113/3
பொருள் அல்லார் கூறிய பொய் குறளை வேந்தன் – பழ:147/1
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/2
குறளை வெய்யோர்க்கு மறை விரி எளிது – முது:8 4/1
குறளை கடும் சொல் பயன் இல் சொல் நான்கும் – ஏலாதி:28/3

TOP


குறளையுள் (1)

குறளையுள் நட்பு அளவு தோன்றும் உறல் இனிய – திரி:37/1

TOP


குறி (13)

பூம் பாவை செய்த குறி – நாலடி:40 9/4
குறி அறியான் மா நாகம் ஆட்டுவித்தல் இன்னா – இன்னா40:29/1
சேர்ந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:25/3
திருநுதற்கு யாம் செய் குறி – கார்40:31/4
இடம் என ஆங்கே குறி செய்தேம் பேதை – கார்40:33/3
வந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:40/1
செய்தான் தெளியா குறி – ஐந்50:49/4
பெரும் பெயல் தாழ பெயர் குறி செய்தார் – திணை50:26/3
சேயவர் செய்த குறி – திணை50:27/4
செறிவு அறா செய்த குறி – திணை50:43/4
கோள் நாடல் வேண்டா குறி அறிவார் கூஉய் கொண்டு ஓர் – திணை150:54/3
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு – பழ:153/1
கூர் எரி மாலை குறி – கைந்:32/3

TOP


குறிக்கொண்டு (1)

குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் – குறள்:110 5/1

TOP


குறிகொண்டு (1)

சொல் குறிகொண்டு துடி பண்ணுறுத்தது போல் – பழ:270/2

TOP


குறித்த (2)

ஊனை குறித்த உயிர் எல்லாம் நாண் என்னும் – குறள்:102 3/1
குடி குலம் என்ற ஐந்தும் குறித்த முடிய – சிறுபஞ்:22/2

TOP


குறித்தது (2)

குறித்தது கூறாமை கொள்வாரொடு ஏனை – குறள்:71 4/1
நன்மை குறித்தது சால்பு – குறள்:102 3/2

TOP


குறித்தமையான் (1)

தீங்கு குறித்தமையான் – குறள்:83 7/2

TOP


குறித்தார் (1)

கரு அணி காலம் குறித்தார் திரு அணிந்த – கார்40:34/3

TOP


குறித்தாரை (1)

கோட்டான் நோய் செய்யும் குறித்தாரை ஊடி – நான்மணி:12/2

TOP


குறித்து (3)

குருந்தே பருவம் குறித்து இவளை நைந்து – திணை150:114/3
கொண்டார் அரக்கர் குறித்து – ஆசாரக்:18/4
பட காயார் தம்மேல் குறித்து – ஆசாரக்:59/3

TOP


குறிது (1)

நீர் குறிது ஆக புகல் – பழ:146/4

TOP


குறிப்பின் (3)

குறிப்பின் கீழ் பட்டது உலகு – நாலடி:20 6/4
குறிப்பின் குறிப்பு உணர்வாரை உறுப்பினுள் – குறள்:71 3/1
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா ஆயின் உறுப்பினுள் – குறள்:71 5/1

TOP


குறிப்பு (14)

கொள்ளுங்கால் கொள்வார் குறிப்பு – நாலடி:31 5/4
கோள் வேங்கை அன்னான் குறிப்பு – திணை150:31/4
குழைக்கு அமர்ந்த நோக்கின் குறிப்பு – திணை150:68/4
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – குறள்:70 6/1
கூறாமை நோக்கி குறிப்பு அறிவான் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:71 1/1
குறிப்பின் குறிப்பு உணர்வாரை உறுப்பினுள் – குறள்:71 3/1
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா ஆயின் உறுப்பினுள் – குறள்:71 5/1
உறாஅர் போன்று உற்றார் குறிப்பு – குறள்:110 7/2
மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி – குறள்:126 3/1
கொண்டான் குறிப்பு அறிவாள் பெண்டாட்டி கொண்டன – திரி:96/1
கூற்றம் உயிர் கொள்ளும் போழ்து குறிப்பு அறிந்து – பழ:110/1
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் – பழ:144/2
சொல்லாமை நோக்கி குறிப்பு அறியும் பண்பின் தம் – பழ:255/1
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்பு செயல் தண்டான் – முது:10 10/1

TOP


குறிப்பும் (1)

எனக்கு ஓர் குறிப்பும் உடையேனோ ஊரன் – ஐந்50:29/3

TOP


குறியா (1)

குறியா வரவு ஒழிந்து கோல நீர் சேர்ப்ப – திணை150:50/3

TOP


குறியால் (1)

வஞ்சினம் சொல்லி வலித்தார் வரு குறியால்
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/2,3

TOP


குறியுடையார்கண்ணே (1)

குறியுடையார்கண்ணே உள – திரி:52/4

TOP


குறியும் (1)

செய்த குறியும் பொய் ஆயின ஆயிழையாய் – திணை50:41/3

TOP


குறியெதிர்ப்பை (1)

குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து – குறள்:23 1/2

TOP


குறியை (1)

விலையாலும் இட்ட குறியை உலையாது – திணை150:152/2

TOP


குறியோ (1)

தத்தமக்கு கொண்ட குறியோ தவம் அல்ல – பழ:95/1

TOP


குறினும் (1)

கோலால் கடாஅய் குறினும் புகல் ஒல்லா – நாலடி:26 8/3

TOP


குறு (3)

அள்ளிக்கொள்வு அன்ன குறு முகிழஆயினும் – நாலடி:27 2/1
குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில் – கள40:34/3
குறு கண்ணி ஆகிவிடும் – பழ:294/4

TOP


குறுக்கல் (1)

நெடுக்கல் குறுக்கல் துறை நீர் நீடு ஆடல் – சிறுபஞ்:67/1

TOP


குறுகா (1)

பொரி தாள் விளவினை வாவல் குறுகா
பெரிது அணியர்ஆயினும் பீடு இலார் செல்வம் – நாலடி:27 1/2,3

TOP


குறுகார் (2)

குறுகார் அறிவுடையார் – திரி:14/4
குறுகார் அறிவுடையார் – திரி:46/4

TOP


குறுகான் (1)

குறுகான் சிறியாரை கொள்ளான் புலால் பொய் – ஏலாதி:41/1

TOP


குறுகி (1)

மேலோரை கீழோர் குறுகி குறைத்திட்ட – கள40:9/1

TOP


குறுகுங்கால் (1)

நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண் என்னும் – குறள்:111 4/1

TOP


குறுகுதல் (1)

எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனை கெழீஇ – குறள்:82 10/1

TOP


குறுங்கலி (1)

ஆந்தை குறுங்கலி கொள்ள நம் ஆடவர் – கைந்:21/1

TOP


குறுந்தொடி (1)

தொடலை குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு – குறள்:114 5/1

TOP


குறுநரிக்கு (1)

உள்ளத்து கொண்டு நேர்ந்து ஊக்கல் குறுநரிக்கு
நல்ல நாராயம் கொளல் – பழ:80/3,4

TOP


குறும்பு (2)

குன்றகம் நண்ணி குறும்பு இறந்து சென்றவர் – ஐந்70:40/2
பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும் – பழ:63/3

TOP


குறும்பும் (1)

கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு – குறள்:74 5/2

TOP


குறும்புள்ளும் (1)

வில் உழுது வாழ்நர் குறும்புள்ளும் போவர்கொல் – திணை50:17/2

TOP


குறும்பூழ்க்கு (1)

கையுளது ஆகி விடினும் குறும்பூழ்க்கு
செய் உளது ஆகும் மனம் – பழ:121/3,4

TOP


குறும்பூழும் (1)

காட்டுள் ஆய் வாழும் சிவலும் குறும்பூழும்
கூட்டுள் ஆய் கொண்டு வைப்பார் – நாலடி:13 2/3,4

TOP


குறுமக்கள் (1)

குறுமக்கள் காவு நடல் – பழ:172/4

TOP


குறை (19)

குறை படின் துன்பம் கெடின் துன்பம் துன்பக்கு – நாலடி:28 10/3
குறை பட வாழார் உரவோர் நிறை வனத்து – நான்மணி:2/2
கொடும் தாள் அலவ குறை யாம் இரப்பேம் – ஐந்50:42/1
குறை ஒன்று உடையேன்மன் தோழி நிறை இல்லா – ஐந்70:14/1
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் – திணை150:31/1
நின் குறை என்னும் நினைப்பினனாய் பொன் குறையும் – திணை150:31/2
வினைக்கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு – குறள்:62 2/1,2
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – குறள்:68 10/1
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் – குறள்:91 8/1
கூவல் குறை இன்றி தொட்டானும் இ மூவர் – திரி:16/3
குறை எனினும் கொள்ளார் இரந்து – ஆசாரக்:12/3
கொண்ட வகையால் குறை தீர நோக்கியக்கால் – பழ:133/2
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் – பழ:167/2
நாவின் இரந்தார் குறை அறிந்தும் தாம் உடைய – பழ:238/1
தொடுத்த பெரும் புலவன் சொல் குறை தீர – பழ:316/1
ஓத்தினால் என்ன குறை – சிறுபஞ்:81/4
நிறைய செய்யா குறை வினை பழியார் – முது:3 5/1
கொன்னே இருத்தல் குறை – ஏலாதி:37/4
கூத்தனா கொண்டு குறை நீ உடையையேல் – கைந்:42/3

TOP


குறைத்தான் (1)

நினைத்து தன் கை குறைத்தான் தென்னவனும் காணார் – பழ:102/3

TOP


குறைத்திட்ட (1)

மேலோரை கீழோர் குறுகி குறைத்திட்ட
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் – கள40:9/1,2

TOP


குறைத்து (2)

கொய் புல் கொடுத்து குறைத்து என்றும் தீற்றினும் – நாலடி:35 10/1
தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து
காஞ்சிரை நட்டுவிடல் – பழ:371/3,4

TOP


குறைத்துவிடல் (1)

கோடு குறைத்துவிடல் – பழ:81/4

TOP


குறைப்ப (1)

முழம் குறைப்ப சாண் நீளுமாறு – பழ:211/4

TOP


குறைப்பர் (1)

பொய் மேலேகொண்டு அ இறைவன் கொன்றார் குறைப்பர்
தம் மேலே வீழ பனை – பழ:201/3,4

TOP


குறைபடா (1)

எண்ண குறைபடா செல்வமும் இற்பிறப்பும் – பழ:273/1

TOP


குறைபடுக்கும் (1)

இம்மை நலன் அழிக்கும் எச்சம் குறைபடுக்கும்
அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை – சிறுபஞ்:105/1,2

TOP


குறைபடும் (1)

இரப்பவர்க்கு ஈய குறைபடும் என்று எண்ணி – பழ:344/1

TOP


குறையன் (1)

என்ன குறையன் இளையரால் மன்னும் – பழ:330/2

TOP


குறையார் (1)

மெல் கோலும் தின்னார் மரம் குறையார் என்பதே – ஆசாரக்:17/3

TOP


குறையினும் (1)

மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் – குறள்:95 1/1

TOP


குறையுடையார் (1)

குறையுடையார் தீர மறவார் நிறை உவா – ஆசாரக்:17/2

TOP


குறையும் (2)

காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும்
ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய – நாலடி:9 4/1,2
நின் குறை என்னும் நினைப்பினனாய் பொன் குறையும்
நாள் வேங்கை நீழலுள் நண்ணான் எவன்கொலோ – திணை150:31/2,3

TOP


குறையை (1)

உற்ற குறையை உரைப்ப தாம் தெற்ற – பழ:88/2

TOP


குறைவினை (1)

இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை – நாலடி:34 2/3

TOP


குறைவு (2)

இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவு இன்றால் – நாலடி:14 2/1
கொண்ட விரதம் குறைவு – சிறுபஞ்:12/4

TOP


குன்ற (12)

இடர் ஒருவர் உற்றக்கால் ஈர்ம் குன்ற நாட – நாலடி:12 3/3
புனல் செதும்பு நின்று அலைக்கும் பூம் குன்ற நாட – நாலடி:13 8/3
புனல் ஒழுக புள் இரியும் பூம் குன்ற நாட – நாலடி:22 2/3
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட – நாலடி:29 10/3
கோட்டியுள் குன்ற குடி பழிக்கும் அல்லாக்கால் – நாலடி:32 2/3
நிரை ஆமா சேக்கும் நெடும் குன்ற நாட – நாலடி:32 9/3
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா – திணை50:3/3
பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் – குறள்:14 4/2
குன்று அன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு – குறள்:90 8/1
குன்ற வருப விடல் – குறள்:97 1/2
புலி கலாம் கொள் யானை பூம் குன்ற நாட – பழ:157/3
இமைத்து அருவி பொன் வரன்றும் ஈர்ம் குன்ற நாட – பழ:368/3

TOP


குன்றக (2)

குன்றக நாடன் தெளித்த தெளிவினை – ஐந்70:9/2
குன்றக நல் நாட கூறுங்கால் இல்லையே – பழ:111/3

TOP


குன்றகம் (1)

குன்றகம் நண்ணி குறும்பு இறந்து சென்றவர் – ஐந்70:40/2

TOP


குன்றத்து (1)

குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட – பழ:209/3

TOP


குன்றம் (4)

இறைத்தும் நீர் ஏற்றும் கிடப்பர் கறை குன்றம்
பொங்கு அருவி தாழும் புனல் வரை நல் நாட – நாலடி:24 1/2,3
செவ்வல்அம் குன்றம் போல் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:10/3
பூவல்அம் குன்றம் புயற்கு ஏற்ற போன்றவே – கள40:12/3
ஓங்கிய குன்றம் இறந்தாரை யாம் நினைப்ப – ஐந்70:41/2

TOP


குன்றல் (3)

எக்காலும் குன்றல் இலராவர் அக்காரம் – நாலடி:12 2/2
செறினும் சீர் குன்றல் இலர் – குறள்:78 8/2
பெருகலின் குன்றல் இனிது – குறள்:82 1/2

TOP


குன்றா (8)

குன்றா ஒழுக்கமா கொண்டார் கயவரொடு – நாலடி:15 3/3
குண நீர்மை குன்றா கொடி அன்னாள் பக்கம் – திணை50:44/3
குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் – குறள்:61 1/1
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா
நாடு என்ப நாட்டின் தலை – குறள்:74 6/1,2
குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
இனனும் அரிந்து யாக்க நட்பு – குறள்:80 3/1,2
தன் குணம் குன்றா தகைகையும் தா இல் சீர் – திரி:2/1
தன் குடிமை குன்றா தகைமையும் அன்பு ஓடி – திரி:41/2
காரியத்தில் குன்றா கணிகையும் வீரியத்து – திரி:76/2

TOP


குன்றாதாம் (1)

மாசு படினும் மணி தன் சீர் குன்றாதாம்
பூசி கொளினும் இரும்பின்கண் மாசு ஒட்டும் – நான்மணி:97/1,2

TOP


குன்றாமை (2)

சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை இ மூன்றும் – திரி:27/3
பெண் விழைந்து பின் செலினும் தன் செலவில் குன்றாமை
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை – திரி:29/1,2

TOP


குன்றார் (1)

குடி பிறப்பாளர் தம் கொள்கையின் குன்றார்
இடுக்கண் தலைவந்தக்கண்ணும் அரிமா – நாலடி:15 1/2,3

TOP


குன்றி (3)

புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – குறள்:28 7/1
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி
மூக்கின் கரியார் உடைத்து – குறள்:28 7/1,2
குன்றி அனைய செயின் – குறள்:97 5/2

TOP


குன்றிய (1)

குன்றிய சீர்மையர்ஆயினும் சீர் பெறுவர் – நாலடி:18 6/3

TOP


குன்றியக்கால் (1)

வாரி வளம் குன்றியக்கால் – குறள்:2 4/2

TOP


குன்றில் (1)

எண்ண அரும் குன்றில் குரீஇ இனம் போன்றவே – கள40:8/3

TOP


குன்றின் (5)

குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து – நாலடி:26 7/3
என்றும் அவனே பிறக்கலான் குன்றின்
பரப்பு எலாம் பொன் ஒழுகும் பாய் அருவி நாட – நாலடி:31 7/2,3
குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ – குறள்:97 5/1
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இரு நிலம் தான் – குறள்:99 10/1
குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கு – பழ:204/4

TOP


குன்று (12)

குளிப்பினும் காமம் சுடுமே குன்று ஏறி – நாலடி:9 10/3
குல மாட்சி இல்லாரும் குன்று போல் நிற்பர் – நாலடி:18 5/3
குன்று அன்னார் கேண்மை கொளின் – நாலடி:18 6/4
ஆன் நிரை தாங்கிய குன்று எடுத்தான் சோவின் – நான்மணி:0/7
அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி – கள40:7/1
குஞ்சர கும்பத்து பாய்வன குன்று இவரும் – கள40:16/3
குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய் – ஐந்50:40/3
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி – குறள்:3 9/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள்:76 8/1
குன்று அன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு – குறள்:90 8/1
குன்று வழி அடுப்பது இல் – பழ:303/4
குன்று போல் கூடும் பயன் – சிறுபஞ்:63/4

TOP


குன்றும் (3)

நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – குறள்:2 7/1
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – குறள்:24 9/1
ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் – குறள்:56 10/1

TOP


குன்றுவ (2)

குன்றுவ செய்தல் இலர் – குறள்:96 4/2
குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின் – குறள்:97 5/1,2

TOP


குன்றுவர் (1)

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ – குறள்:97 5/1

TOP


குன்றுவிப்பானும் (1)

விழு நிதி குன்றுவிப்பானும் இ மூவர் – திரி:87/3

TOP


குன்றே (1)

இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:7/2

TOP


குன்றொடு (1)

குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் – பழ:65/3

TOP


குனிந்து (1)

கோல் கண்ணள் ஆகும் குனிந்து – நாலடி:2 7/4

TOP