கீ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கீழ் (54)

யானை எருத்தம் பொலிய குடை நிழல் கீழ்
சேனை தலைவராய் சென்றோரும் ஏனை – நாலடி:1 3/1,2
துள்ளி தூண் முட்டுமாம் கீழ் – நாலடி:7 4/4
கீழ்மக்கள் கீழ் ஆய சொல்லியக்கால் சொல்பவோ – நாலடி:7 10/3
கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல் – நாலடி:20 1/1
குறிப்பின் கீழ் பட்டது உலகு – நாலடி:20 6/4
நிலை கலக்கி கீழ் இடுவானும் நிலையினும் – நாலடி:25 8/2
புன்கோட்டி கொள்ளுமாம் கீழ் – நாலடி:26 10/4
கொல்ல சுரப்பதாம் கீழ் – நாலடி:28 9/4
கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் – நாலடி:35 1/3
வற்று ஆம் ஒரு நடை கீழ் – நாலடி:35 3/4
பெருமை உடைத்தா கொளினும் கீழ் செய்யும் – நாலடி:35 5/3
முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை – நாலடி:35 6/3
ஏகுமாம் எள்ளுமாம் கீழ் – நாலடி:35 8/4
கீழ் மேலாய் நிற்கும் உலகு – நாலடி:37 8/4
போர் அறின் வாடும் பொருநர் சீர் கீழ் வீழ்ந்த – நான்மணி:41/1
அரிசியான் இன்புறூஉம் கீழ் எல்லாம் தத்தம் – நான்மணி:65/3
நலனும் இளமையும் நல்குரவின் கீழ் சாம் – நான்மணி:80/1
குலனும் குடிமையும் கல்லாமை கீழ் சாம் – நான்மணி:80/2
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா – நான்மணி:80/3
பண்டத்தின் கீழ் சாம் பகடு – நான்மணி:80/4
பாசத்துள் இட்டு விளக்கினும் கீழ் தன்னை – நான்மணி:97/3
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா – இன்னா40:3/1
தறி அறியான் கீழ் நீர் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா – இன்னா40:29/2
பண் அமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:31/1
ஞாட்பினுள் எஞ்சிய ஞாலம் சேர் யானை கீழ்
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி – கள40:2/1,2
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ்
நீர் தூம்பு நீர் உமிழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:2/3,4
இரு நிலம் சேர்ந்த குடை கீழ் வரி நுதல் – கள40:22/1
மா உதைப்ப மாற்றார் குடை எலாம் கீழ் மேலாய் – கள40:36/3
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி – திணை150:95/1
கேட்டு உற்ற கீழ் நாள் கிளர்ந்து – திணை150:131/4
கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு – குறள்:39 9/2
மேல் பிறந்தார்ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – குறள்:41 9/1
மன்னவன் கோல் கீழ் படின் – குறள்:56 8/2
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் – குறள்:93 9/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – குறள்:98 3/1
கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் – குறள்:98 3/2
கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் – குறள்:98 3/2
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – குறள்:104 4/1
மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் – குறள்:108 4/2
கொல்ல பயன்படும் கீழ் – குறள்:108 8/2
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் – குறள்:108 9/2
வைகு துயிலோடு இணைவிழைச்சு கீழ் மக்கள் – ஆசாரக்:10/3
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார் – ஆசாரக்:36/2
மன நலம் ஆகாவாம் கீழ் – பழ:11/4
சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ்
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் – பழ:82/2,3
நாவல் கீழ் பெற்ற கனி – பழ:138/4
சொல்லின் வளாஅய் தம் தாள் நிழல் கீழ் கொள்பவே – பழ:272/3
மன்னவன் ஆணை கீழ் மற்றையார் மீக்கூற்றம் – பழ:311/1
மரத்தின் கீழ் ஆகா மரம் – பழ:311/4
வெண்குடை கீழ் வாழும் குடிகட்கு வேந்தனும் – பழ:391/1
கோய் வாயின் கீழ் உயிர்க்கு ஈ துற்று குரைத்து எழுந்த – சிறுபஞ்:15/3
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் – சிறுபஞ்:36/3
செங்கோலான் கீழ் குடிகள் செல்வமும் சீர் இலா – ஏலாதி:10/1
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/2

TOP


கீழ்கள் (1)

கீழ்கள் வாய் தோன்றிவிடும் – நான்மணி:95/4

TOP


கீழ்களது (1)

அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் – குறள்:108 5/1

TOP


கீழ்களை (3)

செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் கீழ்களை
நள்ளார் அறிவுடையார் – நாலடி:27 2/3,4
எய்திய செல்வந்தர்ஆயினும் கீழ்களை
செய் தொழிலால் காணப்படும் – நாலடி:35 7/3,4
எய்திய செல்வந்தர்ஆயினும் கீழ்களை
செய்தொழிலால் காணப்படும் – நாலடி:35 10/3,4

TOP


கீழ்தான் (1)

தாழாது போவாம் என உரைப்பின் கீழ்தான்
உறங்குவாம் என்று எழுந்து போமாம் அஃது அன்றி – நாலடி:35 2/2,3

TOP


கீழ்ந்திடா (1)

கிழமையை கீழ்ந்திடா நட்பு – குறள்:81 1/2

TOP


கீழ்ந்திடுதல் (1)

கிழமை உடையாரை கீழ்ந்திடுதல் இன்னா – இன்னா40:27/2

TOP


கீழ்மக்கள் (1)

கீழ்மக்கள் கீழ் ஆய சொல்லியக்கால் சொல்பவோ – நாலடி:7 10/3

TOP


கீழா (2)

பறி ஓலை மேலொடு கீழா இடையர் – திணை150:113/1
தலை கீழா காதிவிடல் – பழ:300/4

TOP


கீழாயவர் (1)

எள்ளுவர் கீழாயவர் – நாலடி:35 9/4

TOP


கீழாயினாரை (1)

கீழாயினாரை பெருக்குதல் யாழ் போலும் – பழ:371/2

TOP


கீழாயோர் (1)

கீழாயோர் செய்த பிழைப்பினை மேலாயோர் – பழ:80/2

TOP


கீழால் (1)

பொடி வெந்து பொங்கி மேல் வான் சுடும் கீழால்
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு – திணை150:92/3,4

TOP


கீழினம் (1)

இடர் தீர்த்தல் எள்ளாமை கீழினம் சேராமை – ஏலாதி:4/1

TOP


கீழும் (1)

புடை பெண்டிர் மக்களும் கீழும் பெருகி – நாலடி:37 8/2

TOP


கீழோர் (1)

மேலோரை கீழோர் குறுகி குறைத்திட்ட – கள40:9/1

TOP


கீறார் (1)

கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் – ஆசாரக்:13/2

TOP


கீறி (1)

கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து – பழ:146/1

TOP