கா – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கா 5
காக்க 9
காக்கவே 1
காக்கின் 2
காக்கும் 10
காக்கை 8
காக்கைக்கு 1
காக்கையும் 1
காக்கையே 1
காக்கையை 2
காகம் 2
காங்கி 1
காஞ்சி 3
காஞ்சிரம் 2
காஞ்சிரை 1
காட்சி 4
காட்சிக்கு 1
காட்சியர் 1
காட்சியவர் 8
காட்சியவர்க்கு 1
காட்சியார் 3
காட்சியின் 1
காட்ட 4
காட்டாதார் 1
காட்டாய் 1
காட்டாய்ஆயினும் 1
காட்டார் 1
காட்டாளர்க்கு 1
காட்டி 11
காட்டிய 1
காட்டில் 1
காட்டிவிடும் 4
காட்டினும் 1
காட்டு 5
காட்டுதல் 1
காட்டுதும் 1
காட்டும் 10
காட்டுவான் 1
காட்டுள் 1
காட்டுளேயானும் 1
காடிக்கும் 1
காடு 16
காடும் 2
காடே 1
காண் 21
காண்க 1
காண்கம் 1
காண்கமன் 1
காண்கலாய் 1
காண்கிற்பின் 2
காண்குறின் 1
காண்டல் 7
காண்டலின் 1
காண்டலும் 1
காண்டலே 1
காண்டற்கு 2
காண்டும் 2
காண்டுமால் 1
காண்தொறும் 5
காண்தோறும் 1
காண்ப 1
காண்பது 4
காண்பர் 2
காண்பவர் 1
காண்பவே 2
காண்பாம் 4
காண்பார் 1
காண்பாரின் 1
காண்பாரும் 1
காண்பான் 2
காண்பான்ஆயினும் 1
காண்பானோ 1
காண்பு 2
காண்புழி 1
காண்வர 1
காண 15
காணப்படும் 7
காணம் 2
காணல் 1
காணலாம் 1
காணவே 2
காணா 9
காணாக்கால் 2
காணாதவர் 1
காணாதவாறு 1
காணாதான் 2
காணாது 4
காணாதும் 1
காணாமை 1
காணாமோ 1
காணாய் 8
காணாயோ 1
காணார் 6
காணார்கொல் 2
காணாவாறு 1
காணான் 5
காணான்கொல் 1
காணி 2
காணின் 23
காணினும் 2
காணீரோ 1
காணுங்கால் 5
காணும் 6
காணுமாறு 1
காணேம் 2
காணேன் 6
காத்த 3
காத்தல் 6
காத்தலும் 2
காத்தாலும் 1
காத்து 16
காதத்தோர் 1
காதல் 19
காதல 1
காதலம் 1
காதலர் 28
காதலரொடு 1
காதலவர் 4
காதலவராக 2
காதலவரும் 1
காதலன் 4
காதலார் 2
காதலார்கண்ணே 1
காதலால் 1
காதலி 3
காதலிக்கும் 1
காதலித்து 4
காதலிப்ப 1
காதலிமாட்டு 1
காதலின் 3
காதலினும் 1
காதலை 1
காதற்படுக்கும் 1
காதற்றாம் 1
காதன்மை 2
காதிவிடல் 1
காதின் 1
காது 4
காந்தள் 8
காப்ப 1
காப்பதூஉம் 1
காப்பர் 2
காப்பார் 2
காப்பார்க்கு 1
காப்பார்க்கும் 1
காப்பாரின் 2
காப்பாரே 1
காப்பாள் 2
காப்பாற்றும் 1
காப்பான் 6
காப்பிடுதல் 1
காப்பின் 4
காப்பினும் 2
காப்பு 23
காப்பும் 1
காப்பே 1
காம்பு 3
காம 12
காமத்தான் 2
காமத்திற்கு 2
காமத்தின் 1
காமத்து 1
காமத்தை 1
காமம் 35
காமமும் 1
காமர் 1
காமரு 2
காமன் 2
காமாடார் 1
காமியார் 1
காமின் 1
காமுற்ற 2
காமுற்றது 1
காமுற்றார் 1
காமுற்று 6
காமுறாமை 1
காமுறு 1
காமுறுதல் 2
காமுறுதலும் 1
காமுறும் 1
காமுறுவர் 6
காமுறுவானும் 1
காமுறூஉம் 1
காய் 10
காய்க்கும் 2
காய்கலாவாகும் 1
காய்த்து 1
காய்த்தும் 1
காய்தி 1
காய்ந்தது 1
காய்ந்தாரை 1
காய்ந்தான்கொல் 1
காய்ந்தீயல் 1
காய்ந்தீயார் 1
காய்ந்து 5
காய்ப்பினும் 1
காய்வது 2
காய்வர் 1
காய்வன 1
காய்வார் 3
காய்வாரோடு 1
காய்வானை 1
காய்வின்கண் 1
காய்வு 2
காய்வோன் 1
காயக்கு 1
காயம் 1
காயா 4
காயாமை 1
காயார் 3
காயாவும் 1
காயான் 1
காயினும் 2
காயும் 7
காயுமே 1
கார் 48
கார்க்கு 1
கார்த்திகை 2
கார்தான் 1
கார்ப்பார் 1
கார்ப்பு 1
காரணத்தின் 2
காரணம் 6
காரணமா 1
காரத்தின் 1
காரம் 1
காரறிவாளர் 1
காரிகை 5
காரிகையாய் 1
காரியத்தில் 1
காரியாசான் 1
காரோடு 2
கால் 65
கால்கழுவி 1
கால்நோய் 1
கால்வாய் 1
கால்வீழ்த்து 1
கால 1
காலத்தால் 3
காலத்தினால் 1
காலத்து 7
காலத்தும் 3
காலத்தொடு 1
காலம் 15
காலமும் 3
காலர் 1
காலரே 1
காலற்கு 1
காலன் 3
காலனார் 1
காலின் 1
காலினால் 1
காலும் 10
காலே 1
காலேயம் 1
காலை 15
காலைக்கு 1
காலையும் 3
காலொடு 1
காவல் 2
காவலன் 1
காவலனை 1
காவா 4
காவாக்கால் 3
காவாத 1
காவாதவர் 1
காவாதாள் 1
காவாதான் 1
காவாது 5
காவார் 1
காவார்ஆயினும் 1
காவான் 1
காவி 1
காவிரி 5
காவில் 1
காவு 2
காவோடு 2
காழ் 10
காழ்த்த 3
காழ்ப்ப 1
காழ்இல் 1
காளாம்பி 1
காளை 1
காற்கே 1
காற்று 1
காறிப்பு 1
கான் 11
கான்ற 4
கான்றல் 1
கான்றிட்டன 1
கான்று 2
கான 1
கானக 7
கானகத்து 1
கானகம் 1
கானத்து 3
கானம் 26
கானமும் 1
கானல் 28
கானல்வாய் 1
கானலும் 1
கானலுள் 5
கானவர் 1
கானீனன் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கா (5)

ஊதை உளரும் நறும் தண் கா பேதை – கார்40:30/3
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/3
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல – குறள்:120 6/1
இரு தலையும் கா கழிப்பார் – பழ:208/4
ஏ பிழைத்து கா கொள்ளுமாறு – பழ:354/4

TOP


காக்க (9)

புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் – திணை150:30/3
மனம் காக்க வைத்தார் மருண்டு – திணை150:30/4
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – குறள்:13 2/1
யா காவார்ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால் – குறள்:13 7/1
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி – குறள்:14 2/1
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு – குறள்:29 1/2
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் – குறள்:31 5/1
குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே – குறள்:44 4/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து – குறள்:89 3/1

TOP


காக்கவே (1)

கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும் – பழ:230/2

TOP


காக்கின் (2)

காக்கின் என் காவாக்கால் என் – குறள்:31 1/2
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் – குறள்:31 5/1

TOP


காக்கும் (10)

காக்கும் திருவத்தவர் – நாலடி:6 7/4
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த – நாலடி:32 10/2
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – குறள்:6 7/1
நிறை காக்கும் காப்பே தலை – குறள்:6 7/2
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் – குறள்:43 1/1
எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை – குறள்:43 9/1
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும்
பெற்றியார் பேணி கொளல் – குறள்:45 2/1,2
இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை – குறள்:55 7/1
முறை காக்கும் முட்டா செயின் – குறள்:55 7/2
உண்ணும் துணை காக்கும் கூற்று – பழ:89/4

TOP


காக்கை (8)

காக்கை கடிவது ஓர் கோல் – நாலடி:5 1/4
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் – குறள்:49 1/1
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் – குறள்:53 7/1
காக்கை வெள்ளென்னும் எனின் – ஆசாரக்:69/4
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல் – ஆசாரக்:96/1
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் – பழ:87/1
முயல் விட்டு காக்கை தினல் – பழ:141/4
உலக்கை மேல் காக்கை என்பார் – பழ:328/4

TOP


காக்கைக்கு (1)

ஆயிரம் காக்கைக்கு ஓர் கல் – பழ:165/4

TOP


காக்கையும் (1)

கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும் – நாலடி:40 10/1

TOP


காக்கையே (1)

வில்லொடு காக்கையே போன்று – பழ:193/4

TOP


காக்கையை (2)

காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு – பழ:315/4
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/4

TOP


காகம் (2)

உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல் – நாலடி:29 4/1
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து – கள40:5/2

TOP


காங்கி (1)

கைத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் தெற்ற – நான்மணி:59/2

TOP


காஞ்சி (3)

கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர – திணை50:33/1
மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல் – திணை150:139/1
கய நீர்நாய் பாய்ந்து ஓடும் காஞ்சி நல் ஊரன் – கைந்:46/1

TOP


காஞ்சிரம் (2)

கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் – நாலடி:22 7/4
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா – நாலடி:25 3/1

TOP


காஞ்சிரை (1)

காஞ்சிரை நட்டுவிடல் – பழ:371/4

TOP


காட்சி (4)

நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரை – இனிய40:25/3
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் – கார்40:12/2
நிரம்பிய காட்சி நினைந்து அறிந்து கொள்க – பழ:143/2
வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் – ஏலாதி:27/2

TOP


காட்சிக்கு (1)

காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் – குறள்:39 6/1

TOP


காட்சியர் (1)

செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியர் உண்ணார் – குறள்:26 8/1

TOP


காட்சியவர் (8)

புன்மை இல் காட்சியவர் – குறள்:18 4/2
மாசு அறு காட்சியவர் – குறள்:20 9/2
கடன் அறி காட்சியவர் – குறள்:22 8/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள்:66 4/2
துளக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள்:70 9/2
கடன் அறி காட்சியவர் – ஆசாரக்:36/5
மெய்யாய காட்சியவர் – ஆசாரக்:89/3
ஐயம் இல் காட்சியவர் – ஆசாரக்:94/4

TOP


காட்சியவர்க்கு (1)

மாசு அறு காட்சியவர்க்கு – குறள்:36 2/2

TOP


காட்சியார் (3)

வாயின் பொய் கூறார் வடு அறு காட்சியார்
சாயின் பரிவது இலர் – நாலடி:16 7/3,4
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் – ஆசாரக்:38/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் – ஆசாரக்:99/2

TOP


காட்சியின் (1)

கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப – முது:2 4/1

TOP


காட்ட (4)

கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட – திணை150:84/1
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – குறள்:118 1/2
வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் – பழ:106/2,3
நாக்கு ஆடு நாட்டு அறைபோக்கும் என நா காட்ட
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு – ஏலாதி:79/2,3

TOP


காட்டாதார் (1)

கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் – நாலடி:32 9/2

TOP


காட்டாய் (1)

வழி காட்டாய் ஈது என்று வந்து – திணை150:65/4

TOP


காட்டாய்ஆயினும் (1)

மொழி காட்டாய்ஆயினும் முள் எயிற்றாள் சென்ற – திணை150:65/3

TOP


காட்டார் (1)

அரிவாரை காட்டார் நரி – பழ:244/4

TOP


காட்டாளர்க்கு (1)

ஒள்ளிய காட்டாளர்க்கு அரிது – பழ:323/4

TOP


காட்டி (11)

புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி
மதித்து இறப்பர் மற்றையவர் – நாலடி:36 4/3,4
கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து – நாலடி:38 2/4
பாம்பிற்கு ஒரு தலை காட்டி ஒரு தலை – நாலடி:38 5/1
தவ்வையை காட்டி விடும் – குறள்:17 7/2
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் – குறள்:34 4/1
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு – குறள்:46 4/1
காட்டி களைதும் என வேண்டா ஓட்டி – பழ:39/2
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர் – பழ:128/1
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க – பழ:283/2
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி
மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து – பழ:353/3,4
தோல் கன்று காட்டி கறவார் கறந்த பால் – சிறுபஞ்:82/1

TOP


காட்டிய (1)

காட்டிய சூட்டினீர் என்று – குறள்:132 3/2

TOP


காட்டில் (1)

முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா – இன்னா40:33/2

TOP


காட்டிவிடும் (4)

புல்லறிவு காட்டிவிடும் – நாலடி:32 4/4
மாசுடைமை காட்டிவிடும் – நான்மணி:97/4
மறைமொழி காட்டிவிடும் – குறள்:3 8/2
உக்கு ஓடி காட்டிவிடும் – பழ:377/4

TOP


காட்டினும் (1)

கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் – நாலடி:35 1/3

TOP


காட்டு (5)

பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு – நாலடி:3 5/2
எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க – நாலடி:5 5/3
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை – ஆசாரக்:46/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் – பழ:367/1
கடலொடு காட்டு ஒட்டல் இல் – பழ:372/4

TOP


காட்டுதல் (1)

களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் – குறள்:93 9/1

TOP


காட்டுதும் (1)

யாம்ஆயின் எம் இல்லம் காட்டுதும் தாம்ஆயின் – நாலடி:30 3/1

TOP


காட்டும் (10)

பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும்
பொன்னும் புளி விளங்காய் ஆம் – நாலடி:33 8/3,4
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு – நாலடி:38 5/2
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – குறள்:71 6/1
கடுத்தது காட்டும் முகம் – குறள்:71 6/2
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் – குறள்:96 9/1
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல் – குறள்:96 9/1,2
அரும் துயரம் காட்டும் நெறி – திரி:5/4
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி – பழ:264/2
மலை பெயல் காட்டும் துணை – பழ:264/4
பண்டு எடுத்து காட்டும் பயின்று – சிறுபஞ்:26/4

TOP


காட்டுவான் (1)

காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் – குறள்:85 9/1

TOP


காட்டுள் (1)

காட்டுள் ஆய் வாழும் சிவலும் குறும்பூழும் – நாலடி:13 2/3

TOP


காட்டுளேயானும் (1)

காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின் – ஆசாரக்:91/2

TOP


காடிக்கும் (1)

உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று – குறள்:105 10/2

TOP


காடு (16)

காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு – நாலடி:37 1/4
நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய் – கார்40:2/2
மேனி போல் புல்லென்ற காடு – கார்40:18/4
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு – கார்40:22/4
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு – ஐந்50:33/4
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/2
கை வாய நாகம் சேர் காடு – திணை150:13/4
பொன் வாளால் காடு இல் கரு வரை போர்த்தாலும் – திணை150:99/1
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் – திணை150:120/2
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் – ஆசாரக்:45/1
நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு – பழ:3/4
காடு உறை வாழ்க்கை கடு வினை மாக்களை – பழ:121/1
தனி மரம் காடு ஆவது இல் – பழ:390/4
நீண்ட நீர் காடு களர் நிவந்து விண் தோயும் – சிறுபஞ்:47/1
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் – சிறுபஞ்:81/1
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர – கைந்:29/2

TOP


காடும் (2)

காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன – கார்40:4/2
காடும் உடையது அரண் – குறள்:75 2/2

TOP


காடே (1)

விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் காடே புலம் கெட்ட – நாலடி:13 1/3

TOP


காண் (21)

நின்றே எறிப பறையினை நன்றே காண்
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் – நாலடி:3 4/2,3
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே – நாலடி:27 7/3
நானம் கமழும் கதுப்பினாய் நன்றே காண்
மானம் உடையார் மதிப்பு – நாலடி:30 4/3,4
கையார் பிரிவித்தல் காண் – திணை150:5/4
நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா – திணை150:19/3
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து – திணை150:34/4
நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண்
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் – திணை150:70/1,2
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் – திணை150:70/2
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து – திணை150:74/3
இது காண் என் வண்ணம் இனி – திணை150:74/4
கடுத்த மலை நாடு காண் – திணை150:79/4
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி – திணை150:95/2
நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும் – திணை150:98/2
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை – திணை150:105/2
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் – குறள்:121 2/1
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று – குறள்:130 4/2
காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும் – திரி:24/1
நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை – பழ:261/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1
காண் ஈய்த்து வாழ்வார் கலந்து – ஏலாதி:55/4
காண் கொடுத்து வாழ்வார் கலந்து – ஏலாதி:80/4

TOP


காண்க (1)

பழி இன்மை மக்களால் காண்க ஒருவன் – நான்மணி:61/1

TOP


காண்கம் (1)

அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது – குறள்:131 1/2

TOP


காண்கமன் (1)

காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – குறள்:127 5/1

TOP


காண்கலாய் (1)

நெடியது காண்கலாய் நீ அளியை நெஞ்சே – பழ:130/1

TOP


காண்கிற்பின் (2)

ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின்
தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு – குறள்:19 10/1,2
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின்
என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு – குறள்:44 6/1,2

TOP


காண்குறின் (1)

காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த – ஏலாதி:65/1

TOP


காண்டல் (7)

யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா – இன்னா40:22/1
நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா – இன்னா40:25/1
ஒட்டார் பெருமிதம் காண்டல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:25/2
யானையுடை படை காண்டல் மிக இனிதே – இனிய40:4/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே – இனிய40:8/3
கடம் உண்டு வாழாமை காண்டல் இனிதே – இனிய40:10/1
குழவி தளர் நடை காண்டல் இனிதே – இனிய40:14/1

TOP


காண்டலின் (1)

காண்டலின் உண்டு என் உயிர் – குறள்:122 3/2

TOP


காண்டலும் (1)

விளியாதான் கூத்தாட்டு காண்டலும் வீழ – திரி:11/1

TOP


காண்டலே (1)

கண்டதனால் காண்டலே வேண்டுமாம் யாதற்கும் – பழ:348/3

TOP


காண்டற்கு (2)

காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு – நாலடி:37 1/4
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு
வேந்தன் வினாயினான் மாந்தரை சான்றவன் – பழ:153/1,2

TOP


காண்டும் (2)

கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ – பழ:54/3
கழிப்புழி ஆற்றாமை காண்டும் அதுவே – பழ:362/3

TOP


காண்டுமால் (1)

திங்களும் தீங்குறுதல் காண்டுமால் பொங்கி – பழ:15/2

TOP


காண்தொறும் (5)

காண்தொறும் செய்வர் சிறப்பு – நாலடி:16 9/4
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும்
பீர் நீர்மை கொண்டன தோள் – ஐந்50:2/3,4
இன்பம் பயந்த இளவேனில் காண்தொறும்
துன்பம் கலந்து அழியும் நெஞ்சு – ஐந்50:31/3,4
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும்
நீரோடு அலமரும் கண் – ஐந்70:15/3,4
கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா – திணை150:42/3

TOP


காண்தோறும் (1)

வளி கலந்து வந்து உறைக்கும் வானம் காண்தோறும்
துளி கலந்து வீழ்தரும் கண் – ஐந்50:5/3,4

TOP


காண்ப (1)

கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து – நான்மணி:75/3

TOP


காண்பது (4)

மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:36 5/2
செம் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:36 8/2
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:43 3/2
நுண் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:43 4/2

TOP


காண்பர் (2)

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவு இன்றி – குறள்:62 10/1
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர்
அலகு உடை நீழலவர் – குறள்:104 4/1,2

TOP


காண்பவர் (1)

நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால் – குறள்:38 9/1

TOP


காண்பவே (2)

உரை வித்தகம் எழுவார் காண்பவே கையுள் – நாலடி:32 5/3
கடலுள்ளும் காண்பவே நன்கு – பழ:145/4

TOP


காண்பாம் (4)

நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து – நாலடி:14 7/3
போதராய் காண்பாம் புறவு – திணை50:29/4
வந்தார்க்கே ஆம் என்பார் வாய் காண்பாம் வந்தார்க்கே – திணை150:39/2
பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால் – பழ:338/3

TOP


காண்பார் (1)

சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப – நான்மணி:3/3

TOP


காண்பாரின் (1)

கண்ணாடி காண்பாரின் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:28/5

TOP


காண்பாரும் (1)

பாம்பு காண்பாரும் உடைத்து – பழ:25/4

TOP


காண்பான் (2)

இன் சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ – குறள்:10 9/1
யானை பல் காண்பான் புகல் – பழ:298/4

TOP


காண்பான்ஆயினும் (1)

ஈன்றாள் பசி காண்பான்ஆயினும் செய்யற்க – குறள்:66 6/1

TOP


காண்பானோ (1)

நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா – திணை150:19/3

TOP


காண்பு (2)

அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது – குறள்:2 6/2

TOP


காண்புழி (1)

கண்ணுள்ளும் காண்புழி காதற்றாம் பெண்ணுள் – நான்மணி:62/1

TOP


காண்வர (1)

கடைமணி காண்வர தோன்றி நடை மெலிந்து – கள40:19/2

TOP


காண (15)

எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க – நாலடி:5 5/3
எல்லாரும் காண பொறுத்து உய்ப்பர் ஒல்லை – நாலடி:7 6/2
இடும்பை கூர் நெஞ்சத்தார் எல்லாரும் காண
நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ – நாலடி:11 7/1,2
கேளிரை காண கெடும் – நாலடி:21 1/4
கடன் உடையார் காண புகல் – இன்னா40:11/4
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண
நடந்து சிதையாதி நீ – ஐந்50:42/3,4
வழங்கிய வந்தன்று மாலை யாம் காண
முழங்கி வில் கோலிற்று வான் – ஐந்70:22/3,4
காண புணர்ப்பதுகொல் நெஞ்சு – ஐந்70:32/4
கண்ணினால் காண அமையும்கொல் என் தோழி – ஐந்70:66/3
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் – குறள்:108 9/2
பலர் காண தோன்றல் மதி – குறள்:112 9/2
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் – குறள்:114 10/1
விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண
படாஅதி வாழி மதி – குறள்:121 10/1,2
உள்ள களித்தலும் காண மகிழ்தலும் – குறள்:129 1/1
காண அரிய என் கண் – திரி:71/4

TOP


காணப்படும் (7)

செய் தொழிலால் காணப்படும் – நாலடி:35 7/4
செய்தொழிலால் காணப்படும் – நாலடி:35 10/4
எச்சத்தால் காணப்படும் – குறள்:12 4/2
புன்மையால் காணப்படும் – குறள்:19 5/2
வாய்மையான் காணப்படும் – குறள்:30 8/2
நிலையாமை காணப்படும் – குறள்:35 9/2
கூடலின் காணப்படும் – குறள்:133 7/2

TOP


காணம் (2)

மேல் காணம் இன்மையால் மேவாது ஒழிந்தாளே – நாலடி:38 2/3
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே – நாலடி:38 4/2

TOP


காணல் (1)

தின்னும் அவர் காணல் உற்று – குறள்:125 4/2

TOP


காணலாம் (1)

கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம்
எண் உளவாயின் இறவாவால் எண் உளவா – திணை150:108/1,2

TOP


காணவே (2)

காணவே கற்பு அழியும் என்பார் போல் நாணி – நாலடி:30 3/2
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே
செக்கு ஊர்ந்து கொண்டானும் செய்த பொருள் உடையார் – நாலடி:38 4/2,3

TOP


காணா (9)

பேணாமை செய்வது பேதைமை காணா
குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த – நான்மணி:22/2,3
கண்டனவும் காணா கெடும் – நான்மணி:40/4
கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென – கள40:11/3
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே – திணை150:60/2
காணா எப்போதுமே கண் – திணை150:153/4
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் – குறள்:87 6/1
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – குறள்:129 5/1
மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் – திரி:65/3
காணா களிக்கும் களி – பழ:256/4

TOP


காணாக்கால் (2)

காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால்
காணேன் தவறு அல்லவை – குறள்:129 6/1,2
செல்லாமை காணாக்கால் செல்லும் வாய் என் உண்டாம் – பழ:213/3

TOP


காணாதவர் (1)

காதலர் காணாதவர் – குறள்:122 9/2

TOP


காணாதவாறு (1)

சாம் மா கண் காணாதவாறு – பழ:233/4

TOP


காணாதான் (2)

காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் – குறள்:85 9/1
காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான்
கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு – குறள்:85 9/1,2

TOP


காணாது (4)

நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் – திணை150:17/3
பருகு நீர் பைம் சுனையில் காணாது அருகல் – திணை150:78/2
காணாது அமைவு இல கண் – குறள்:118 8/2
காணாது அமையல கண் – குறள்:129 3/2

TOP


காணாதும் (1)

கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் – திணை150:73/2

TOP


காணாமை (1)

நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை
நாய் காணின் கல் காணாவாறு – பழ:261/3,4

TOP


காணாமோ (1)

ஆழியால் காணாமோ யாம் – ஐந்50:43/4

TOP


காணாய் (8)

அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய்
வாழ்தலின் ஊதியம் என் உண்டாம் வந்ததே – நாலடி:2 2/2,3
காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய்
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற – நாலடி:14 6/2,3
தாமேயும் நாணி தலைச்செல்லார் காணாய்
இளம் பிறை ஆயக்கால் திங்களை சேராது – நாலடி:25 1/2,3
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் – திணை150:55/1
நாண் ஆய நல் வளையாய் நாண் இன்மை காணாய்
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/2,3
வல் வரும் காணாய் வயங்கி முருக்கு எல்லாம் – திணை150:66/1
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய்
குருந்தம்அங்கு ஒடுங்கு அழுத்தம் கொண்டு – திணை150:105/3,4
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் – சிறுபஞ்:36/3

TOP


காணாயோ (1)

கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் – திணை150:58/2

TOP


காணார் (6)

கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் – நாலடி:23 7/2
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் – குறள்:86 7/1
நினைத்து தன் கை குறைத்தான் தென்னவனும் காணார்
என செய்யார் மாணா வினை – பழ:102/3,4
தலையாயர் ஆய்தந்தும் காணார் கடையாயார் – பழ:113/2
துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால் – சிறுபஞ்:22/3
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் – சிறுபஞ்:36/3

TOP


காணார்கொல் (2)

பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால் – திணை150:120/1
காணார்கொல் இ ஊரவர் – குறள்:122 10/2

TOP


காணாவாறு (1)

நாய் காணின் கல் காணாவாறு – பழ:261/4

TOP


காணான் (5)

காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் – குறள்:85 9/1
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – குறள்:86 9/1
உரை முடிவு காணான் இளமையோன் என்ற – பழ:21/1
காத்து உண்பான் காணான் பிணி – சிறுபஞ்:6/4
களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான்
ஒளியான் விருந்திற்கு உலையான் எளியாரை – ஏலாதி:46/1,2

TOP


காணான்கொல் (1)

பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன் – குறள்:120 7/1

TOP


காணி (2)

முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை – நாலடி:35 6/3
பாணித்தே செய்ப வியங்கொள்ளின் காணி
பயவாமை செய்வார் ஆர் தம் சாகாடேயும் – பழ:308/2,3

TOP


காணின் (23)

காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் – நாலடி:9 4/1
காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய் – நாலடி:14 6/2
திரி அழல் காணின் தொழுப விறகின் – நான்மணி:63/1
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் – நான்மணி:63/2
செறுநரை காணின் சுமக்க இறுவரை – குறள்:49 8/1
காணின் கிழக்காம் தலை – குறள்:49 8/2
சீர் இடம் காணின் எறிதற்கு பட்டடை – குறள்:83 1/1
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின்
நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும் – குறள்:104 10/1,2
இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின் – குறள்:106 1/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 6/1
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் – குறள்:106 7/1
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் – குறள்:108 4/1
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் – குறள்:108 9/1
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் – குறள்:112 2/1
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் – குறள்:112 4/1
இழித்தக்க காணின் கனா – பழ:182/4
நாய் காணின் கல் காணாவாறு – பழ:261/4
நிலத்து நிலைகொள்ளா காலரே காணின்
உலக்கை மேல் காக்கை என்பார் – பழ:328/3,4
கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் – சிறுபஞ்:23/1
கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை – சிறுபஞ்:104/1
கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் – ஏலாதி:4/3
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய – ஏலாதி:22/3
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் – கைந்:28/2

TOP


காணினும் (2)

செல்வுழிக்கண் ஒரு நாள் காணினும் சான்றவர் – நாலடி:16 4/1
காணினும் காய்வர் எமர் – திணை50:6/4

TOP


காணீரோ (1)

தாமரை போல் வாள் முகத்து தாழ்குழலீர் காணீரோ
ஏ மரை போந்தன ஈண்டு – திணை150:1/3,4

TOP


காணுங்கால் (5)

நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணுங்கால்
கண் அல்லது இல்லை பிற – குறள்:71 10/1,2
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால்
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு – குறள்:93 10/1,2
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால் – குறள்:129 6/1
யார் மேற்றா கொள்ளினும் கொண்டீக காணுங்கால்
ஊர் மேற்று அமணர்க்கும் ஓடு – பழ:231/3,4
கோல் தலையேஆயினும் கொண்டீக காணுங்கால்
பால் தலை பால் ஊறல் இல் – பழ:333/3,4

TOP


காணும் (6)

இன் முகம் காணும் அளவு – குறள்:23 4/2
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – குறள்:86 9/2
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று – குறள்:112 2/2
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் – சிறுபஞ்:3/1
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் – சிறுபஞ்:60/3
வல்லை நாம் காணும் வரவு – கைந்:22/4

TOP


காணுமாறு (1)

என்னைகொல் யாம் காணுமாறு – கைந்:54/4

TOP


காணேம் (2)

எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல் – நாலடி:14 2/3
நல்லார் விழவகத்தும் நாம் காணேம் நல்லாய் – திணை150:62/2

TOP


காணேன் (6)

ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா – திணை150:4/2
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் – திணை150:153/2
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன் – குறள்:117 7/1,2
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – குறள்:129 5/2
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால் – குறள்:129 6/1
காணேன் தவறு அல்லவை – குறள்:129 6/2

TOP


காத்த (3)

காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த
குறை படின் துன்பம் கெடின் துன்பம் துன்பக்கு – நாலடி:28 10/2,3
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்லது அரசு – குறள்:39 5/1,2
நிரை புறம் காத்த நெடியோனேஆயின் – பழ:345/3

TOP


காத்தல் (6)

கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது – குறள்:3 9/2
எய்துவது எய்தாமை முன் காத்தல் வைகலும் – திரி:61/2
வடுவான வாராமல் காத்தல் இ மூன்றும் – திரி:77/3
தாம் பல் வாய் ஓடி நிறை காத்தல் ஓம்பார் – சிறுபஞ்:53/2
கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால் – சிறுபஞ்:72/1
கழி சினம் காத்தல் கடன் – சிறுபஞ்:75/4

TOP


காத்தலும் (2)

காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த – நாலடி:28 10/2
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த – குறள்:39 5/1

TOP


காத்தாலும் (1)

ஏஎய் இரவு எல்லாம் காத்தாலும் வாஅய் – பழ:205/2

TOP


காத்து (16)

வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ – நாலடி:1 9/3
கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் – நாலடி:6 9/3
காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் – நாலடி:36 1/2
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா – இன்னா40:5/1
தினை காத்து இருந்தேம் யாம் ஆக வினை வாய்த்து – ஐந்50:14/2
காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து – திணை150:114/2
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற – குறள்:6 6/1
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – குறள்:6 6/2
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள்:13 10/1
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு – குறள்:65 2/2
மு பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால் – ஆசாரக்:3/2
பொன்னினை போல் போற்றி காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால் – ஆசாரக்:95/3
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து
தொடங்கிய மூன்றினால் மாண்டு ஈண்டு உடம்பு ஒழிய – பழ:99/1,2
வழாஅமை காத்து ஓம்பி வாங்கும் எருத்தும் – பழ:155/3
காத்து ஆற்றுகிற்பாரை கண்டால் எதிர் உரையார் – பழ:284/1
காத்து உண்பான் காணான் பிணி – சிறுபஞ்:6/4

TOP


காதத்தோர் (1)

கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/1

TOP


காதல் (19)

காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன் – நாலடி:9 6/3
நோ தக்கது என் உண்டாம் நோக்குங்கால் காதல்
கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட – நாலடி:23 8/2,3
காதல் கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு – நாலடி:31 6/3
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் – நாலடி:33 10/3
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் – நாலடி:39 4/1
காதல் புலவர்க்கு கல்வியே கல்விக்கும் – நான்மணி:101/3
ஆகும் அவர் காதல் அவா – ஐந்70:29/4
காதல் நீர் வாராமை கண் நோக்கி ஓத நீர் – திணை150:37/2
களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண் – குறள்:29 4/1
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் – குறள்:44 10/1
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் – குறள்:93 1/2
நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்பவோ – குறள்:120 5/1
தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை – குறள்:120 5/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது – குறள்:125 2/1
உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு – குறள்:130 8/2
முழு மக்கள் காதல் அவை – திரி:9/4
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை – திரி:29/2
ஒட்டிய காதல் உமையாள் ஒரு பாலா – பழ:85/1
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு – பழ:309/2

TOP


காதல (1)

காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் – குறள்:44 10/1

TOP


காதலம் (1)

யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள் – குறள்:132 4/1

TOP


காதலர் (28)

தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் – நாலடி:40 2/1
கற்று அன்னர் கற்றாரை காதலர் கண்ணோடார் – நான்மணி:55/1
ஏந்து எழில் அல்குலாய் ஏமார்ந்த காதலர்
கூந்தல் வனப்பின் பெயல் தாழ வேந்தர் – கார்40:13/1,2
செல்வம் தரல் வேண்டி சென்ற நம் காதலர்
வல்லே வருதல் தெளிந்தாம் வயங்கிழாய் – கார்40:14/1,2
திருந்திழாய் காதலர் தீர்குவர் அல்லர் – கார்40:15/1
சென்ற நம் காதலர் சேண் இகந்தார் என்று எண்ணி – கார்40:35/1
உள்ளார்கொல் காதலர் ஒண்டொடி நம் திறம் – ஐந்50:4/1
கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் காதலர்
உள்ளம் படர்ந்த நெறி – ஐந்50:38/3,4
இன்று ஆற்ற வாரா விடுவார்கொல் காதலர்
ஒன்றாலும் நில்லா வளை – ஐந்70:23/3,4
கள்ளர் வழங்கும் சுரம் என்பர் காதலர்
உள்ளம் படர்ந்த நெறி – ஐந்70:36/3,4
பொருள் நீரார் காதலர் பொய்த்தனர் நீத்தார் – திணை50:11/2
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர்
வந்தார் திகழ்க நின் தோள் – திணை50:21/3,4
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே – திணை50:25/3
கார் தோன்ற காதலர் தேர் தோன்றாது ஆகவே – திணை150:100/3
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் – குறள்:115 10/1
உவக்காண் எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண் என் – குறள்:119 5/1
காதலர் செய்யும் சிறப்பு – குறள்:121 8/2
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு – குறள்:122 1/1
காதலர் நீங்கலர்மன் – குறள்:122 6/2
காதலர் காணாதவர் – குறள்:122 9/2
காதலர் இல் வழி மாலை கொலைக்களத்து – குறள்:123 4/1
கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் – குறள்:125 6/1
நெருநற்று சென்றார் எம் காதலர் யாமும் – குறள்:128 8/1
காதலர் இல்லா வழி – குறள்:131 8/2
காதலர் என்பது அறிந்து அல்லால் யாது ஒன்றும் – பழ:393/2
வருவர் நம் காதலர் வாள் தடம் கண்ணாய் – கைந்:25/3
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர்
சில் – கைந்:28/2,3
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் – கைந்:34/3

TOP


காதலரொடு (1)

காதலரொடு ஆடார் கவறு – பழ:52/4

TOP


காதலவர் (4)

கற்றாரை காதலவர் – நான்மணி:73/4
கன்றிய காதலவர் – குறள்:29 6/2
நுண்ணியர் எம் காதலவர் – குறள்:113 6/2
உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ – குறள்:125 9/1

TOP


காதலவராக (2)

கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும் – குறள்:113 7/1
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல் – குறள்:113 8/1

TOP


காதலவரும் (1)

காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து – நாலடி:19 1/2

TOP


காதலன் (4)

கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் – நாலடி:39 4/1
ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின் – ஐந்50:33/3
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் – ஐந்50:37/3
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:21 9/1

TOP


காதலார் (2)

காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும் – நாலடி:8 3/1
காதலார் என்பார் தகவு உடையார் மேதக்க – நான்மணி:42/2

TOP


காதலார்கண்ணே (1)

காதலார்கண்ணே உள – குறள்:110 9/2

TOP


காதலால் (1)

கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும் – பழ:89/1

TOP


காதலி (3)

கண் கயல் என்னும் கயத்தினால் காதலி
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் – நாலடி:40 5/1,2
கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி
சொல்லில் பிறக்கும் உயர் மதம் மெல்லென் – நான்மணி:5/1,2
செல்வி உடைய சுரம் நெஞ்சே காதலி ஊர் – கார்40:28/3

TOP


காதலிக்கும் (1)

இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் – குறள்:94 10/1

TOP


காதலித்து (4)

அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற – நாலடி:13 3/3
காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து
ஆதும் நாம் என்னும் அவாவினை கைவிட்டு – நாலடி:19 1/2,3
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று – நான்மணி:8/1
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை – நான்மணி:53/2

TOP


காதலிப்ப (1)

கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு – பழ:309/2

TOP


காதலிமாட்டு (1)

கள்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை காதலிமாட்டு
உள்ளம் வைப்பார்க்கும் துயில் இல்லை ஒண் பொருள் – நான்மணி:7/1,2

TOP


காதலின் (3)

காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின் – ஐந்70:52/1
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல் – திரி:86/2
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் – முது:1 2/1

TOP


காதலினும் (1)

கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் – திணை150:153/2

TOP


காதலை (1)

காதலை வாழி மதி – குறள்:112 8/2

TOP


காதற்படுக்கும் (1)

காதற்படுக்கும் விழைவும் இவை மூன்றும் – திரி:93/3

TOP


காதற்றாம் (1)

கண்ணுள்ளும் காண்புழி காதற்றாம் பெண்ணுள் – நான்மணி:62/1

TOP


காதன்மை (2)

காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் – குறள்:51 7/1
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
கை அல்லதன்கண் செயல் – குறள்:84 2/1,2

TOP


காதிவிடல் (1)

தலை கீழா காதிவிடல் – பழ:300/4

TOP


காதின் (1)

உகிர் வனப்பும் காதின் வனப்பும் செயிர் தீர்ந்த – சிறுபஞ்:35/2

TOP


காது (4)

புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/3
உழத்தொறூஉம் காது அற்று உயிர் – குறள்:94 10/2
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் – சிறுபஞ்:3/1
வாது உவவான் மாதரார் சொல் தேறான் காது தாழ் – ஏலாதி:43/2

TOP


காந்தள் (8)

கல் ஓங்கு உயர் வரை மேல் காந்தள் மலராக்கால் – நாலடி:29 3/1
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும் – ஐந்70:3/2
கண முகை கை என காந்தள் கவின் – திணை50:2/1
ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின – திணை50:3/1
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் – திணை150:29/3
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/2
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு – திணை150:118/1
காந்தள் அரும் பகை என்று கத வேழம் – கைந்:9/1

TOP


காப்ப (1)

வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் – குறள்:88 8/1

TOP


காப்பதூஉம் (1)

உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் – பழ:282/2

TOP


காப்பர் (2)

அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை – பழ:91/2
காப்பர் கருதும் இடத்து – சிறுபஞ்:52/4

TOP


காப்பார் (2)

விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார்
வரையிடை வாரன்மின் ஐய உரை கடியர் – திணை50:5/1,2
கானம் தலைசெய காப்பார் குழல் தோன்ற – திணை150:122/1

TOP


காப்பார்க்கு (1)

அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க – ஆசாரக்:47/2

TOP


காப்பார்க்கும் (1)

காப்பார்க்கும் இல்லை துயில் – நான்மணி:7/4

TOP


காப்பாரின் (2)

கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின்
வைத்தாரின் நல்லர் வறியவர் பைத்து எழுந்து – நான்மணி:67/1,2
காப்பாரின் பார்ப்பார் மிகும் – பழ:259/4

TOP


காப்பாரே (1)

காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/2

TOP


காப்பாள் (2)

ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் – திணை150:19/2
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் – திணை150:32/3

TOP


காப்பாற்றும் (1)

முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு – குறள்:39 8/1

TOP


காப்பான் (6)

உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான்
வான் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து – குறள்:3 4/1,2
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே – பழ:282/1
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் – பழ:285/1
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் – பழ:285/1

TOP


காப்பிடுதல் (1)

காப்பிடுதல் புன் மீன் தலை – பழ:128/4

TOP


காப்பின் (4)

சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – குறள்:75 4/1
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் – பழ:296/3
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று – பழ:336/4
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின்
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு – ஏலாதி:18/3,4

TOP


காப்பினும் (2)

பட்டாங்கே பட்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாள் காப்பினும்
பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையிலி முட்டினும் – நான்மணி:89/1,2
இமையாது காப்பினும் ஆகா இமையாரும் – பழ:336/2

TOP


காப்பு (23)

துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/2
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/3
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய் – நாலடி:37 1/1
காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு – இன்னா40:2/4
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா – இன்னா40:23/1
காப்பு அடைய கோடல் இனிது – இனிய40:6/4
புனமும் அடங்கின காப்பு – திணை50:2/4
ஒன்றாள் காப்பு ஈயும் உடன்று – திணை150:27/4
கடிபு ஒல்லா என்னையே காப்பு – திணை150:32/4
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – குறள்:6 7/1
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு – குறள்:79 1/2
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு – குறள்:104 8/2
காப்பு இகழல் ஆகா பொருள் – திரி:47/4
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் – திரி:94/2
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் – பழ:83/2
காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு – பழ:315/4
காப்பு இறந்து ஓடி கழி பெரும் செல்வத்தை – பழ:320/1
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் – சிறுபஞ்:38/3
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/4
கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு – ஏலாதி:23/3
வாய் காப்பு கோடல் வனப்பு – ஏலாதி:23/4
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் – ஏலாதி:53/1
கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால – ஏலாதி:54/2

TOP


காப்பும் (1)

கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் – திரி:33/3

TOP


காப்பே (1)

நிறை காக்கும் காப்பே தலை – குறள்:6 7/2

TOP


காம்பு (3)

கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள்:128 2/1
காம்பு அன்ன தோளி கலங்க கடித்து ஓடும் – பழ:148/3
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் – பழ:349/3

TOP


காம (12)

காம நெறி படரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே – நாலடி:2 3/3
உரவோர்கண் காம நோய் ஓஒ கொடிதே – நாலடி:9 8/2
கெடும் நீரார் காம கலன் – குறள்:61 5/2
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – குறள்:114 4/1
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல – குறள்:116 9/1
காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள்:117 4/1
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – குறள்:117 7/1
காம நோய் செய்த என் கண் – குறள்:118 5/2
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – குறள்:126 1/1
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய் – குறள்:126 5/1
காம நோய் சொல்லி இரவு – குறள்:128 10/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி – ஏலாதி:29/2

TOP


காமத்தான் (2)

காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான்
பேணாமை பேணப்படும் – குறள்:87 6/1,2
நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தான்
பேணியார் பெட்ப செயின் – குறள்:126 7/1,2

TOP


காமத்திற்கு (2)

கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு – குறள்:129 1/2
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – குறள்:133 10/1

TOP


காமத்தின் (1)

கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின்
செம்பாகம் அன்று பெரிது – குறள்:110 2/1,2

TOP


காமத்து (1)

காமத்து காழ்இல் கனி – குறள்:120 1/2

TOP


காமத்தை (1)

மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி – குறள்:126 3/1

TOP


காமம் (35)

பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை – நாலடி:5 2/3
கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம்
அவற்றினும் அஞ்சப்படும் – நாலடி:9 9/3,4
குளிப்பினும் காமம் சுடுமே குன்று ஏறி – நாலடி:9 10/3
ஒளிப்பினும் காமம் சுடும் – நாலடி:9 10/4
உயங்காக்கால் உப்பு இன்றாம் காமம் வயங்கு ஓதம் – நாலடி:40 1/2
செறிவுழி நிற்பது காமம் தனக்கு ஒன்று – நான்மணி:28/3
மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும் – நான்மணி:39/3
சென்றாங்கே சென்று ஒழுகும் காமம் கரப்பினும் – நான்மணி:89/3
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:24/3
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் – குறள்:36 10/1
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள்:109 10/1
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம்
கூடியார் பெற்ற பயன் – குறள்:111 9/1,2
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம்
செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு – குறள்:111 10/1,2
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம – குறள்:114 1/1
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – குறள்:114 7/1
நிறை அரியர்மன் அளியர் என்னாது காமம்
மறை இறந்து மன்று படும் – குறள்:114 8/1,2
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றே என் காமம்
மறுகில் மறுகும் மருண்டு – குறள்:114 9/1,2
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் – குறள்:115 4/1
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம்
வெளிப்படும்தோறும் இனிது – குறள்:115 5/1,2
காமம் நுதுப்பேம் எனல் – குறள்:115 8/2
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – குறள்:117 6/1
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல – குறள்:120 6/1
கள்ளினும் காமம் இனிது – குறள்:121 1/2
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் – குறள்:121 2/1
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் – குறள்:122 4/1
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே – குறள்:125 7/1
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை – குறள்:126 2/1
நிறை உடையேன் என்பேன்மன் யானோ என் காமம்
மறை இறந்து மன்றுபடும் – குறள்:126 4/1,2
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – குறள்:127 4/1
காமம் நிறைய வரின் – குறள்:129 2/2
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் – குறள்:129 9/1
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று – குறள்:131 6/1,2
உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது – குறள்:133 6/1,2
மிக மூத்தோன் காமம் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 2/1
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்பு செயல் தண்டான் – முது:10 10/1

TOP


காமமும் (1)

காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் – குறள்:117 3/1

TOP


காமர் (1)

காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் – திணை150:34/2

TOP


காமரு (2)

காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் – திணை150:34/2
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் – திரி:0/1

TOP


காமன் (2)

கண் உளவால் காமன் கணை – திணை150:8/4
பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்று ஒழுகுவான் – குறள்:120 7/1,2

TOP


காமாடார் (1)

காமாடார் காமியார் கல்லார் இனம் சேரார் – ஏலாதி:58/1

TOP


காமியார் (1)

காமாடார் காமியார் கல்லார் இனம் சேரார் – ஏலாதி:58/1

TOP


காமின் (1)

தீ சொல்லே காமின் வரும் காலன் திண்ணிதே – சிறுபஞ்:24/3

TOP


காமுற்ற (2)

கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் காமுற்ற
பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாணுடைமை நண்ணும் – திரி:52/1,2
கற்றாரை கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி – திரி:99/1,2

TOP


காமுற்றது (1)

கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் – நான்மணி:64/1

TOP


காமுற்றார் (1)

காமுற்றார் ஏறும் மடல் – குறள்:114 3/2

TOP


காமுற்று (6)

இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார் – இனிய40:24/3
கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று
வவ்வார் விடுதல் இனிது – இனிய40:36/3,4
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று – குறள்:41 2/2
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் – திரி:9/2
இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி – திரி:28/2
உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல் இ மூன்றும் – திரி:42/3

TOP


காமுறாமை (1)

கழகத்தால் வந்த பொருள் காமுறாமை
பழகினும் பார்ப்பாரை தீ போல் ஒழுகல் – திரி:42/1,2

TOP


காமுறு (1)

காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இ மூவர் – திரி:36/3

TOP


காமுறுதல் (2)

பொருள் இலான் வேளாண்மை காமுறுதல் இன்னா – இன்னா40:36/1
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – குறள்:41 2/1

TOP


காமுறுதலும் (1)

நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இ மூன்றும் – திரி:57/3

TOP


காமுறும் (1)

கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் – ஏலாதி:4/3

TOP


காமுறுவர் (6)

இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் – நாலடி:6 4/2
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் – நாலடி:6 10/2
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் காமுறுவர்
கற்ற ஆற்றல் வன்மையும் தாம் தேறார் சுற்ற – நாலடி:32 3/1,2
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய – நான்மணி:102/2
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் – குறள்:40 9/2
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற – குறள்:65 9/1

TOP


காமுறுவானும் (1)

இறந்துரை காமுறுவானும் இ மூவர் – திரி:92/3

TOP


காமுறூஉம் (1)

இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை – நாலடி:26 9/2

TOP


காய் (10)

நல் காய் உதிர்தலும் உண்டு – நாலடி:2 9/4
கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் – நாலடி:12 6/4
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே – நாலடி:21 3/3
தன் காய் பொறுக்கலா கொம்பு – நாலடி:21 3/4
கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் – நாலடி:22 7/4
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை – நாலடி:30 7/1
மெல் இலை வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் – நான்மணி:82/2
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் – ஐந்70:11/2
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று – குறள்:10 10/2
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் – கைந்:3/2

TOP


காய்க்கும் (2)

வயல் நிறைய காய்க்கும் வள வயல் ஊர – நாலடி:37 7/3
பூவாது காய்க்கும் மரம் உள நன்று அறிவார் – சிறுபஞ்:20/1

TOP


காய்கலாவாகும் (1)

காய்கலாவாகும் நிலா – பழ:47/4

TOP


காய்த்து (1)

கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து
தன் மேல் குணில் கொள்ளுமாறு – பழ:129/3,4

TOP


காய்த்தும் (1)

கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும்
வான் உயர் வெற்பன் வருவான்கொல் என் தோழி – திணை50:4/2,3

TOP


காய்தி (1)

பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு – குறள்:125 6/2

TOP


காய்ந்தது (1)

காய்ந்தது எனினும் தலை ஒழிந்து ஆடாரே – ஆசாரக்:14/3

TOP


காய்ந்தாரை (1)

காய்ந்தாரை அட்ட களத்து – கள40:32/4

TOP


காய்ந்தான்கொல் (1)

காய்ந்தான்கொல் நம்கண் கலப்பு – கைந்:9/4

TOP


காய்ந்தீயல் (1)

காய்ந்தீயல் அன்னை இவளோ தவறு இலள் – ஐந்70:7/1

TOP


காய்ந்தீயார் (1)

கண் கண்ட குற்றம் உள எனினும் காய்ந்தீயார்
பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ – பழ:16/2,3

TOP


காய்ந்து (5)

காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து – நாலடி:7 3/4
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு – ஐந்50:33/4
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் – பழ:268/2
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் – சிறுபஞ்:102/3
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் – கைந்:21/2

TOP


காய்ப்பினும் (1)

வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே – நாலடி:21 3/3

TOP


காய்வது (2)

வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது
ஒன்றொடு நின்று சிறியார் பல செய்தல் – பழ:65/1,2
வாம் மான் தேர் மன்னரை காய்வது எவன்கொலோ – பழ:341/2

TOP


காய்வர் (1)

காணினும் காய்வர் எமர் – திணை50:6/4

TOP


காய்வன (1)

காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் – பழ:234/2

TOP


காய்வார் (3)

அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள்:70 1/1
கை ஆர உண்டமையால் காய்வார் பொருட்டாக – பழ:44/1
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் – பழ:296/3

TOP


காய்வாரோடு (1)

கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி – நாலடி:32 5/2

TOP


காய்வானை (1)

காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் – திரி:4/3

TOP


காய்வின்கண் (1)

நன் பயம் காய்வின்கண் கூறலும் பின் பயவா – திரி:54/2

TOP


காய்வு (2)

மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி – ஐந்70:43/2
பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு – குறள்:125 6/2

TOP


காய்வோன் (1)

உறு வினை காய்வோன் உயர்வு வேண்டல் பொய் – முது:7 6/1

TOP


காயக்கு (1)

காயக்கு உலோபிக்குமாறு – பழ:167/4

TOP


காயம் (1)

உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும் – நாலடி:12 6/3

TOP


காயா (4)

அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை – திணை50:21/1
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி – திணை150:107/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள மூத்தாலும் – பழ:399/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள நன்று அறியார் – சிறுபஞ்:21/1

TOP


காயாமை (1)

கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் – ஏலாதி:15/1

TOP


காயார் (3)

எனைத்தும் நினைப்பினும் காயார் அனைத்து அன்றோ – குறள்:121 8/1
பட காயார் தம்மேல் குறித்து – ஆசாரக்:59/3
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் – ஆசாரக்:66/1

TOP


காயாவும் (1)

கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும்
நுண் அரும்பு ஊழ்த்த புறவு – கார்40:8/3,4

TOP


காயான் (1)

நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே – பழ:35/2

TOP


காயினும் (2)

காயினும் தான் முந்துறும் – குறள்:71 7/2
நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே – பழ:35/2

TOP


காயும் (7)

காயும் கதம் இன்மை நன்று – நாலடி:7 1/4
காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர – திணை150:6/3
கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை – குறள்:132 3/1
தன்னை உணர்த்தியும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் – குறள்:132 9/1
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர் – குறள்:132 10/1
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும்
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே – பழ:234/2,3
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும்
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் – ஏலாதி:57/1,2

TOP


காயுமே (1)

என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே
அன்பு இலதனை அறம் – குறள்:8 7/1,2

TOP


கார் (48)

கார் என செய்தாரும் இல் – நாலடி:11 3/4
கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன் – நாலடி:22 7/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே – இனிய40:8/3
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த – கார்40:2/1
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார்
மெல்ல இனிய நகும் – கார்40:14/3,4
பல் இரும் கூந்தல் பனி நோனாள் கார் வானம் – கார்40:24/3
கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து – கார்40:31/1
கடாஅவுக பாக தேர் கார் ஓட கண்டே – கார்40:32/1
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் – கார்40:41/2
சொல் ஆய்ந்த கூத்தர் கார் சூழ்ந்து – கார்40:41/4
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் – கள40:2/3
மயங்கி வலன் ஏரும் கார் – ஐந்50:1/4
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும் – ஐந்50:2/3
நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் – ஐந்50:3/4
கொல்வாங்கு கூர்ந்தது இ கார் – ஐந்50:4/4
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் – ஐந்70:15/3
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி – ஐந்70:17/1
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/3
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு – ஐந்70:21/2
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள – ஐந்70:23/2
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் – திணை50:22/4
சென்றார் வருவர் செறிதொடீஇ கார் இஃதோ – திணை50:23/1
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/3
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த – திணை50:25/1
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/2
பெரிய மலர்ந்தது இ கார் – திணை50:30/4
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் – திணை150:3/3
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் – திணை150:8/2
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை – திணை150:91/1
கார் தோன்ற காதலர் தேர் தோன்றாது ஆகவே – திணை150:100/3
எல்லை தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார்
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை – திணை150:105/1,2
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார்
பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல் – திணை150:109/1,2
வாரான் விடுவானோ வாள்கண்ணாய் கார் ஆர் – திணை150:112/2
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற – திணை150:117/1
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு – திணை150:118/1
உகவும் கார் அன்று என்பார் ஊரார் அதனை – திணை150:119/1
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து – திணை150:121/4
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் – குறள்:29 7/1
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் – திரி:6/3
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை – பழ:351/2
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் – கைந்:8/1
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை – கைந்:25/1
கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி – கைந்:27/2
கார் வானம் வந்து – கைந்:29/3
கார் எதிர் வானம் கதழ் எரி – கைந்:32/1
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் – கைந்:34/3
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு – கைந்:45/2

TOP


கார்க்கு (1)

கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று – கார்40:9/1

TOP


கார்த்திகை (2)

நலம் மிகு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட – கார்40:26/1
கார்த்திகை சாற்றில் கழி விளக்கு போன்றனவே – கள40:17/3

TOP


கார்தான் (1)

ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான்
எம்தலையே வந்தது இனி – திணை150:107/3,4

TOP


கார்ப்பார் (1)

கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால – ஏலாதி:54/2

TOP


கார்ப்பு (1)

கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம் – ஐந்70:27/1

TOP


காரணத்தின் (2)

மிடி என்னும் காரணத்தின் மேல் முறைக்கண்ணே – நாலடி:6 6/3
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் – குறள்:53 10/1

TOP


காரணம் (6)

நின்றுழி நின்றே நிறம் வேறு ஆம் காரணம்
இன்றி பலவும் உள – நாலடி:19 3/3,4
கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை – நாலடி:27 5/2
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் – குறள்:27 10/1
காரணம் இன்றி வரும் – குறள்:53 9/2
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் – குறள்:93 9/1
கண்டது காரணம் ஆமாறு – பழ:348/4

TOP


காரணமா (1)

பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது – திணை150:33/1

TOP


காரத்தின் (1)

காரத்தின் வெய்ய என் தோள் – ஐந்50:24/4

TOP


காரம் (1)

குலம் காரம் என்று அணுகான் கூடும் கூத்து என்றே – திணை150:127/3

TOP


காரறிவாளர் (1)

கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் – நாலடி:32 1/3

TOP


காரிகை (5)

காரிகை வாட துறந்தாரும் வாராமுன் – ஐந்70:21/1
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை
உண்மையான் உண்டு இ உலகு – குறள்:58 1/1,2
கழல் யாப்பு காரிகை நீர்த்து – குறள்:78 7/2
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து – குறள்:127 2/2
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள்:128 2/1

TOP


காரிகையாய் (1)

கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய்
வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் – பழ:400/3,4

TOP


காரியத்தில் (1)

காரியத்தில் குன்றா கணிகையும் வீரியத்து – திரி:76/2

TOP


காரியாசான் (1)

மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான்
சிறுபஞ்சமூலம் செய்தான் – சிறுபஞ்:106/3,4

TOP


காரோடு (2)

காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் – ஐந்70:15/3
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு
உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின் – ஐந்70:21/2,3

TOP


கால் (65)

காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் – நாலடி:9 4/1
கால் ஆடு போழ்தில் கழி கிளைஞர் வானத்து – நாலடி:12 3/1
துக்க தொழுநோய் எழுபவே அ கால்
அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற – நாலடி:13 3/2,3
அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற – நாலடி:13 3/3
கால் தொழில் என்று கருதற்க கையினால் – நாலடி:20 3/3
தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி – நாலடி:20 9/1
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் – நாலடி:22 8/1
ஈ கால் துணையும் உதவாதார் நட்பு என்னாம் – நாலடி:22 8/2
வலவைகள் அல்லாதார் கால் ஆறு சென்று – நாலடி:27 8/1
கால் ஆறும் செல்லார் கருனையால் துய்ப்பவே – நாலடி:27 8/3
கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் – நாலடி:37 8/3
கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து – நாலடி:38 2/4
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6
பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம் – நான்மணி:72/2
செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் – கார்40:19/2
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து – கார்40:25/1
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் – கள40:9/2
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் – கள40:9/2
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் – கள40:21/4
பொன் ஆர மார்பின் புனை கழல் கால் செம்பியன் – கள40:38/3
மைந்து கால் யாத்து மயங்கிய ஞாட்பினுள் – கள40:39/1
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை – கள40:39/2
கால் நிலை கொள்ளா கலங்கி செவி சாய்த்து – கள40:41/2
வீழ்பவள் போல தளரும் கால் தாழாது – ஐந்50:37/2
கரும் கால் மராம் பொழில் பாசடை துஞ்சும் – ஐந்70:12/2
கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு – ஐந்70:67/2
கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர – திணை50:16/1
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த – திணை50:25/1
கணை கால் நெடு மருது கான்ற நறும் தாது – திணை50:32/1
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் – திணை150:26/1
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால் – திணை150:26/2
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் – திணை150:29/3
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக – திணை150:43/1
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம் – திணை150:48/3
நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் – திணை150:49/3
தேரின் மா கால் ஆழும் தீமைத்தே ஓர் இலோர் – திணை150:54/2
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் – திணை150:55/1
உருவ வேல் கண்ணாய் ஒரு கால் தேர் செல்வன் – திணை150:80/1
கன்று உள்ளி சோர்ந்த பால் கால் ஒற்றி தாமரை பூ – திணை150:138/1
சேறு ஆடும் கிண்கிணி கால் செம் பொன் செய் பட்டத்து – திணை150:151/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் – குறள்:50 6/1
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – குறள்:50 10/1
கழாஅ கால் பள்ளியுள் வைத்து அற்றால் சான்றோர் – குறள்:84 10/1
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் – குறள்:96 9/1
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – குறள்:103 10/1
அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு – குறள்:112 5/1
வருவாயுள் கால் வழங்கி வாழ்தல் செரு வாய்ப்ப – திரி:21/1
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து – திரி:46/1
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு – ஆசாரக்:27/3
கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார் – ஆசாரக்:41/1
முறுவல் இனிதுரை கால் நீர் மணை பாய் – ஆசாரக்:54/1
துளி விழ கால் பரப்பி ஓடார் தெளிவு இலா – ஆசாரக்:56/2
பாரித்து பல் கால் பயின்று – ஆசாரக்:71/3
கிடந்தாரை கால் கழுவார் பூப்பெய்யார் சாந்தம் – ஆசாரக்:87/1
கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார் – ஆசாரக்:94/1
பாம்பு அறியும் பாம்பின கால் – பழ:5/4
முன்னும் ஒரு கால் பிழைப்பு ஆன்றார் ஆற்றவும் – பழ:221/1
வாழை இரு கால் குலை – பழ:221/4
கண் வனப்பு கண்ணோட்டம் கால் வனப்பு செல்லாமை – சிறுபஞ்:7/1
என்பர் இரு கால் எருது – சிறுபஞ்:18/4
இளம் கால் துறவாதவர் – சிறுபஞ்:22/4
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு – சிறுபஞ்:76/2
கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு – ஏலாதி:23/3
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் – ஏலாதி:36/1
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால்
முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு – ஏலாதி:53/1,2

TOP


கால்கழுவி (1)

நீராடி கால்கழுவி வாய்பூசி மண்டலம் செய்து – ஆசாரக்:18/1

TOP


கால்நோய் (1)

கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து – நாலடி:38 2/4

TOP


கால்வாய் (1)

கால்வாய் தொழுவு சமயம் எழுந்திருப்பு – ஆசாரக்:62/1

TOP


கால்வீழ்த்து (1)

கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் – திணை150:100/2

TOP


கால (1)

இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் – திணை50:32/2

TOP


காலத்தால் (3)

தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உய்ம்மின் பீள் பிதுக்கி – நாலடி:2 10/2
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால்
தக்கது அறிவது ஆம் தூது – குறள்:69 6/1,2
சில் எழுத்தினானே பொருள் அடங்க காலத்தால்
சொல்லுக செவ்வி அறிந்து – ஆசாரக்:76/3,4

TOP


காலத்தினால் (1)

காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் – குறள்:11 2/1

TOP


காலத்து (7)

உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும் – நாலடி:11 10/2
இறு காலத்து என்னை பரிவு – நாலடி:11 10/4
திரிதரும் காலத்து தீது இலிரோ என்பர் – நாலடி:29 4/3
ஐந்தை அனைத்தானும் ஆற்றிய காலத்து
சிந்தியார் சிற்றறிவினார் – நாலடி:33 9/3,4
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து
ஆன் நிரை தாங்கிய குன்று எடுத்தான் சோவின் – நான்மணி:0/6,7
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து
கெட்டார்க்கு நட்டாரோ இல் – பழ:59/3,4
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் – பழ:336/3

TOP


காலத்தும் (3)

உறைப்பு அரும் காலத்தும் ஊற்று நீர் கேணி – நாலடி:19 4/1
மாரி ஒன்று இன்றி வறந்திருந்த காலத்தும்
பாரி மட மகள் பாண்மகற்கு நீர் உலையுள் – பழ:171/1,2
வாடிய காலத்தும் வட்குபவோ வாடி – பழ:278/2

TOP


காலத்தொடு (1)

செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தொடு
எய்த உணர்ந்து செயல் – குறள்:52 6/1,2

TOP


காலம் (15)

நெடும் காலம் ஓடினும் நீசர் வெகுளி – நாலடி:7 8/1
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை – நாலடி:7 8/2
தருக்குக ஒட்டாரை காலம் அறிந்தாங்கு – நான்மணி:86/2
கரு அணி காலம் குறித்தார் திரு அணிந்த – கார்40:34/3
காலம் அறிந்து செயின் – குறள்:49 3/2
ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம்
கருதி இடத்தான் செயின் – குறள்:49 4/1,2
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது – குறள்:49 5/1
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – குறள்:49 7/1
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் – குறள்:68 5/1
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – குறள்:69 7/1
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – குறள்:70 6/1
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு – குறள்:83 10/1
நெடும் காலம் வந்தார் நெறி இன்மை கண்டு – பழ:194/1
காலம் அறியாதோன் கையுறல் பொய் – முது:7 4/1
காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு – ஏலாதி:26/3

TOP


காலமும் (3)

உடன் உறையும் காலமும் இல் – நான்மணி:23/4
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் – குறள்:64 1/1
உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும்
கற்றான் கருதி செயல் – குறள்:95 9/1,2

TOP


காலர் (1)

இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் – நாலடி:13 2/1

TOP


காலரே (1)

நிலத்து நிலைகொள்ளா காலரே காணின் – பழ:328/3

TOP


காலற்கு (1)

கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு
வாய் காப்பு கோடல் வனப்பு – ஏலாதி:23/3,4

TOP


காலன் (3)

தீ சொல்லே காமின் வரும் காலன் திண்ணிதே – சிறுபஞ்:24/3
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய – ஏலாதி:22/3
என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான் – ஏலாதி:37/3

TOP


காலனார் (1)

காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த – ஏலாதி:65/1

TOP


காலின் (1)

காலின் நீர் நீங்காமை உண்டிடுக பள்ளியும் – ஆசாரக்:19/1

TOP


காலினால் (1)

கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே – திணை150:60/2

TOP


காலும் (10)

படு மழை மொக்குளின் பல் காலும் தோன்றி – நாலடி:3 7/1
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ – நாலடி:9 3/3
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் – நாலடி:35 6/2
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும்
முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை – நாலடி:35 6/2,3
பல் காலும் வந்து பயின்று உரையல் பாண கேள் – திணை50:37/1
வெண் நிலா காலும் மருள் மாலை வேய்த்தோளாய் – திணை150:94/3
காலும் இரவு ஒல்லா சால்பு – குறள்:107 4/2
கூரையுள் பல் காலும் சேறலும் இ மூன்றும் – திரி:11/3
கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து – பழ:146/1
நில்லற்க நீத்தார் நெறி ஒரீஇ பல் காலும்
நாடுக தான் செய்த நுட்பத்தை கேளாதே – பழ:392/2,3

TOP


காலே (1)

ஆடு மணை பொய் காலே போன்று – பழ:147/4

TOP


காலேயம் (1)

புல்லினான் இன்புறூஉம் காலேயம் நெல்லின் – நான்மணி:65/2

TOP


காலை (15)

மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் – நாலடி:3 4/3
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் – நாலடி:4 5/1
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை
நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே – நாலடி:7 8/2,3
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால் – நாலடி:11 10/3
கப்பி கடவதா காலை தன் வாய் பெயினும் – நாலடி:35 1/1
எறி என்று எதிர் நிற்பாள் கூற்றம் சிறு காலை
அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை – நாலடி:37 3/1,2
கண்டு எழுதல் காலை இனிது – இனிய40:18/4
மாலை யாழ் ஓதி வருடாயோ காலை யாழ் – திணை150:133/2
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை – குறள்:80 9/1
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் – குறள்:80 9/1,2
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால் – குறள்:110 4/1
காலை அறிந்தது இலேன் – குறள்:123 6/2
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி – குறள்:123 7/1
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு – பழ:31/2
காலை கழிந்ததன் பின்றையும் மேலை – பழ:93/2

TOP


காலைக்கு (1)

காலைக்கு செய்த நன்று என்கொல் எவன்கொல் யான் – குறள்:123 5/1

TOP


காலையும் (3)

பெரும் பத காலையும் வாரார்கொல் வேந்தன் – கார்40:37/3
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் – திரி:44/3
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும்
அற்றதன்பால் தேம்பல் நன்று – பழ:373/3,4

TOP


காலொடு (1)

கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார் – ஆசாரக்:41/1

TOP


காவல் (2)

காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி – ஐந்50:12/2
அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது – திணை150:8/1

TOP


காவலன் (1)

காவலன் காவான் எனின் – குறள்:56 10/2

TOP


காவலனை (1)

காவலனை ஆக வழிபட்டார் மற்று அவன் – பழ:20/1

TOP


காவா (4)

மறை காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க – நாலடி:23 10/3
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் – திணை150:39/3
காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் – குறள்:117 3/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா
கீழாயோர் செய்த பிழைப்பினை மேலாயோர் – பழ:80/1,2

TOP


காவாக்கால் (3)

யா காவார்ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால்
சோகாப்பர் சொல் இழுக்கு பட்டு – குறள்:13 7/1,2
காக்கின் என் காவாக்கால் என் – குறள்:31 1/2
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம் – குறள்:31 5/1,2

TOP


காவாத (1)

அரு மறை காவாத நட்பும் பெருமையை – திரி:55/1

TOP


காவாதவர் (1)

கொள்ளாது தாம் தம்மை காவாதவர் பிறரை – பழ:310/3

TOP


காவாதாள் (1)

ஓவாதாள் கோலம் ஒரு பொழுதும் காவாதாள்
யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும் – சிறுபஞ்:40/2,3

TOP


காவாதான் (1)

வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் – குறள்:44 5/1

TOP


காவாது (5)

காவாது ஒருவன் தன் வாய் திறந்து சொல்லும் சொல் – நாலடி:7 3/1
முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை – குறள்:54 5/1
களியாதான் காவாது உரையும் தெளியாதான் – திரி:11/2
ஏவியது மாற்றும் இளம் கிளையும் காவாது
வைது எள்ளி சொல்லும் தலைமகனும் பொய் தெள்ளி – திரி:49/1,2
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து – பழ:325/1

TOP


காவார் (1)

காவார் கயிறுரீஇவிட்டார் – திணை150:47/4

TOP


காவார்ஆயினும் (1)

யா காவார்ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால் – குறள்:13 7/1

TOP


காவான் (1)

காவலன் காவான் எனின் – குறள்:56 10/2

TOP


காவி (1)

கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – பழ:71/3

TOP


காவிரி (5)

வரி வரால் மீன் பிறழும் காவிரி நாடன் – கள40:7/3
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக – கள40:12/4
கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் – கள40:24/4
கரை கொன்று இழிதரும் காவிரி நாடன் – கள40:35/3
காவிரி நாடன் கழுமலம் கொண்ட நாள் – கள40:36/2

TOP


காவில் (1)

கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு – கள40:29/1

TOP


காவு (2)

குறுமக்கள் காவு நடல் – பழ:172/4
குளம் தொட்டு காவு பதித்து வழி சீத்து – சிறுபஞ்:64/1

TOP


காவோடு (2)

காவோடு அற குளம் தொட்டல் மிக இனிதே – இனிய40:23/1
காவோடு அற குளம் தொட்டானும் நாவினால் – திரி:70/1

TOP


காழ் (10)

வீழா விறக்கும் இவள்மாட்டும் காழ் இலா – நாலடி:2 4/2
காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் – நாலடி:20 2/2
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா – நாலடி:25 3/1
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் – நாலடி:35 2/1
கற்றலின் காழ் இனியது இல் – இனிய40:40/4
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி – கள40:19/1
மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில் – திணை150:28/1
கல்லார்க்கு இனனா ஒழுகலும் காழ் கொண்ட – திரி:3/1
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து – திரி:46/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா – பழ:80/1

TOP


காழ்த்த (3)

கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து – குறள்:88 9/2
காழ்த்த பகைவர் வணக்கமும் இ மூன்றும் – திரி:24/3
பொத்து இன்றி காழ்த்த மரம் – திரி:75/4

TOP


காழ்ப்ப (1)

ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண் பொருள் – குறள்:76 10/1

TOP


காழ்இல் (1)

காமத்து காழ்இல் கனி – குறள்:120 1/2

TOP


காளாம்பி (1)

ஆ உதை காளாம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:36/4

TOP


காளை (1)

கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை – நாலடி:40 8/1

TOP


காற்கே (1)

செய்தது எனினும் செருப்பு தன் காற்கே ஆம் – நாலடி:35 7/2

TOP


காற்று (1)

கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு – கள40:29/1

TOP


காறிப்பு (1)

நகையொடு கொட்டாவி காறிப்பு தும்மல் – ஆசாரக்:73/1

TOP


கான் (11)

கடமா தொலைச்சிய கான் உறை வேங்கை – நாலடி:30 10/1
கான் யாறு இடையிட்ட ஊர் – இன்னா40:22/4
கான் யாற்று அடைகரை ஊர் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:4/3
கான் யாற்று ஒலியின் கடு மான் தேர் என் தோழி – கார்40:10/3
ஓங்கிய செம் நீர் இழிதரும் கான் யாற்றுள் – ஐந்70:7/2
நீரால் தெளி திகழ் கான் நாடன் கேண்மையே – ஐந்70:13/2
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் – திணை150:29/3
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி – திணை150:95/2
வான் எங்கும் வாய்த்து வளம் கொடுப்ப கான் எங்கும் – திணை150:102/2
கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ – பழ:14/3
குரா கான் புகல் நெடிய மண் என்று உராய் தனது – சிறுபஞ்:90/2

TOP


கான்ற (4)

அரசர் பிணம் கான்ற நெய்த்தோர் முரசொடு – கள40:37/1
தண் பெயல் கான்ற புறவு – திணை50:24/4
கணை கால் நெடு மருது கான்ற நறும் தாது – திணை50:32/1
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் – திணை150:26/1

TOP


கான்றல் (1)

உண்டது கான்றல் மயிர் களைதல் ஊண் பொழுது – ஆசாரக்:10/2

TOP


கான்றிட்டன (1)

திகழ கான்றிட்டன தேர்ந்து – திணை150:66/4

TOP


கான்று (2)

மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும் – நாலடி:27 9/2
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று
கொண்டு எழில் வானமும் கொண்டன்று எவன்கொலோ – கார்40:23/2,3

TOP


கான (1)

கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – குறள்:78 2/1

TOP


கானக (7)

கலந்தாரை கைவிடுதல் கானக நாட – நாலடி:8 6/3
கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட – நாலடி:29 3/3
கானக நாடன் கலவான் என் தோள் என்று – ஐந்50:13/1
கானக நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு – ஐந்70:1/3
கானக வாழ்க்கை குறவர் மகளிரேம் – திணை50:6/2
கானக நாட பயிலார் பயின்றதூஉம் – பழ:393/3
கானக நாடன் கலந்தான்இலன் என்று – கைந்:1/3

TOP


கானகத்து (1)

கானகத்து உக்க நிலா – பழ:210/4

TOP


கானகம் (1)

கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் – ஐந்70:65/3

TOP


கானத்து (3)

கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை – நாலடி:40 8/1
தேன் நவின்ற கானத்து எழில் நோக்கி தான் நவின்ற – ஐந்50:10/2
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் – கைந்:23/3

TOP


கானம் (26)

கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே – நாலடி:30 1/3
பரல் கானம் ஆற்றினகொல்லோ அரக்கு ஆர்ந்த – நாலடி:40 6/2
சுரம் அரிய கானம் செலவு இன்னா இன்னா – இன்னா40:18/3
கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே – கார்40:18/1
கல் ஓங்கு கானம் களிற்றின் மதம் நாறும் – கார்40:24/2
குருகிலை பூத்தன கானம் பிரிவு எண்ணி – கார்40:27/2
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் – கார்40:29/2
படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம்
பிடாஅ பெருந்தகை நற்கு – கார்40:32/3,4
கானம் கடந்து சென்றார் – ஐந்50:8/4
விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் – ஐந்50:35/3
வெடி ஓடும் வெம் கானம் சேர்வார்கொல் நல்லாய் – ஐந்50:36/3
தேரொடு கானம் தெருள் இலார் செல்வார்கொல் – ஐந்70:35/3
எரி மயங்கு கானம் செலவு உரைப்ப நில்லா – ஐந்70:37/3
தாள் வீ பதுக்கைய கானம் இறந்தார்கொல் – ஐந்70:38/2
எரி பரந்த கானம் இயை பொருட்கு போவீர் – திணை50:12/2
வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு – திணை50:18/2
கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார் – திணை150:111/1
தன் பருவம் செய்தது கானம் தடம்கண்ணாய் – திணை150:118/3
கானம் தலைசெய காப்பார் குழல் தோன்ற – திணை150:122/1
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி – ஆசாரக்:56/3
புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா – கைந்:14/3
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் – கைந்:15/1
பரல் கானம் பல் பொருட்கு சென்றார் வருவர் – கைந்:19/3
ஓவாத வெம் கானம் சென்றார் – கைந்:20/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் – கைந்:21/2
கள்வர் திரிதரூஉம் கானம் கடந்தவர் – கைந்:22/1

TOP


கானமும் (1)

முளி புல்லும் கானமும் சேரார் தீக்கு ஊட்டார் – ஆசாரக்:56/1

TOP


கானல் (28)

விறல் பூம் கமழ் கானல் வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – நாலடி:12 7/3
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/3
கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி – ஐந்50:46/3
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் – ஐந்70:58/3
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் – ஐந்70:59/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் – திணை50:46/1
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான் – திணை50:47/1
நூல் நல நுண் வலையால் நொண்டு எடுத்த கானல்
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் – திணை150:32/2,3
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் – திணை150:38/1
தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல்
மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை – திணை150:45/1,2
பண்ணாது பண் மேல் தேன் பாடும் கழி கானல்
எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது – திணை150:47/1,2
திரை மேல் போந்து எஞ்சிய தெண் கழி கானல்
விரை மேவும் பாக்கம் விளக்கா கரை மேல் – திணை150:48/1,2
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் – திணை150:51/1
கரை சேர்ந்த கானல் படையா விரையாது – திணை150:52/2
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல் – திணை150:54/1
கடல் கானல் சேர்ப்ப கழி உலாஅய் நீண்ட – திணை150:56/1
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் – திணை150:56/2
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல்
அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் – திணை150:56/2,3
வரு திரை தான் உலாம் வார் மணல் கானல்
ஒரு திரை ஓடா அளவை இரு திரை – திணை150:57/1,2
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப – திணை150:57/3
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல்
இடை எலாம் ஞாழலும் தாழையும் ஆர்ந்த – திணை150:58/2,3
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப – பழ:43/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – பழ:71/3
வீ நாறு கானல் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:84/3
அடும்பு ஆர் அணி கானல் சேர்ப்ப கெடுமே – பழ:194/3
நிலவு நெடும் கானல் நீடார் துறந்தார் – கைந்:53/2
புன்னையம் கானல் இருந்தேமா பொய்த்து எம்மை – கைந்:54/2

TOP


கானல்வாய் (1)

காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய்
பூவா இள ஞாழல் போது – திணை150:39/3,4

TOP


கானலும் (1)

கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் – திணை150:58/2

TOP


கானலுள் (5)

முண்டக கானலுள் கண்டேன் என தெளிந்தேன் – ஐந்70:61/3
கானலுள் வாழும் குருகு – ஐந்70:65/4
கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான் – திணை50:41/2
கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும் – கைந்:50/3
புன்னைஅxம் கானலுள் புக்கு இருந்தும் நின்னை – கைந்:52/2

TOP


கானவர் (1)

கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும் – திணை50:4/2

TOP


கானீனன் (1)

ஒளரதனே கேத்திரசன் கானீனன் கூடன் – ஏலாதி:30/3

TOP