ஐ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஐ 5
ஐஅறிவும் 1
ஐது 1
ஐதுகொல் 1
ஐந்தடக்கல் 1
ஐந்தன் 1
ஐந்தால் 1
ஐந்திணை 1
ஐந்தின் 2
ஐந்தினுள் 1
ஐந்தினையும் 1
ஐந்து 10
ஐந்துடன் 1
ஐந்தும் 21
ஐந்தை 1
ஐம் 7
ஐம்பதும் 1
ஐம்பாலாய் 3
ஐம்பாலார் 1
ஐம்புலத்து 1
ஐம்புலனும் 1
ஐய 7
ஐயத்தின் 1
ஐயப்படாமை 1
ஐயப்படாஅது 1
ஐயப்படும் 1
ஐயப்பாடு 1
ஐயம் 9
ஐயமே 2
ஐயர் 1
ஐயரும் 1
ஐயன்மார் 2
ஐயுறவும் 1
ஐயுறாது 1
ஐவகை 1
ஐவர் 1
ஐவரால் 1
ஐவரினும் 1
ஐவரும் 1
ஐவரையும் 2
ஐவரொடு 1
ஐவனம் 3

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஐ (5)

ஐ வாய வேட்கை அவாவினை கைவாய் – நாலடி:6 9/2
ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே – இனிய40:25/1
ஐ வாய் வய நாகம் கவ்வி விசும்பு இவரும் – கள40:26/3
ஐ வாய நாகம் புறம் எல்லாம் ஆயுங்கால் – திணை150:13/3
ஐ உணர்வு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள்:36 4/1

TOP


ஐஅறிவும் (1)

ஐஅறிவும் தம்மை அடைய ஒழுகுதல் – திரி:61/1

TOP


ஐது (1)

ஐது இலங்கு எஃகின் அவிர் ஒளி வாள் தாயினவே – கள40:33/3

TOP


ஐதுகொல் (1)

ஐதுகொல் ஆன்றார் தொடர்பு – திணை50:41/4

TOP


ஐந்தடக்கல் (1)

அருளுடைமை கொல்லாமை ஐந்தடக்கல் வாய்மை – பழ:401/1

TOP


ஐந்தன் (1)

அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – குறள்:35 3/1

TOP


ஐந்தால் (1)

கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய – சிறுபஞ்:103/2

TOP


ஐந்திணை (1)

ஐந்திணை ஐம்பதும் ஆர்வத்தின் ஓதாதார் – ஐந்50:51/3

TOP


ஐந்தின் (2)

சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின்
வகை தெரிவான்கட்டே உலகு – குறள்:3 7/1,2
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின்
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் – ஏலாதி:11/1,2

TOP


ஐந்தினுள் (1)

அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள்
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் – சிறுபஞ்:63/2,3

TOP


ஐந்தினையும் (1)

அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து – பழ:99/1

TOP


ஐந்து (10)

எண் உளவால் ஐந்து இரண்டு ஈத்தான்கொல் என் ஆம்கொல் – திணை150:8/3
ஐந்து உருவின் வில் எழுதி நால் திசைக்கும் முந்நீரை – திணை150:104/1
பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க – குறள்:1 6/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள்:3 5/1
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – குறள்:13 6/1
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து – குறள்:74 8/2
ஐந்து சால்பு ஊன்றிய தூண் – குறள்:99 3/2
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் – சிறுபஞ்:67/3
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் – சிறுபஞ்:104/3
எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ் – ஏலாதி:77/3

TOP


ஐந்துடன் (1)

ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 2/2

TOP


ஐந்தும் (21)

குலம் தவம் கல்வி குடிமை மூப்பு ஐந்தும்
விலங்காமல் எய்தியக்கண்ணும் நலம் சான்ற – நாலடி:34 3/1,2
உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் – குறள்:3 4/1
ஐந்தும் அகத்தே நகும் – குறள்:28 1/2
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும்
இருள் தீர எண்ணி செயல் – குறள்:68 5/1,2
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும்
அடையாவாம் ஆயம் கொளின் – குறள்:94 9/1,2
அத்தக வீழ்மீனோடு இ ஐந்தும் தெற்றென – ஆசாரக்:6/2
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று – ஆசாரக்:37/2
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும்
பரப்பற்க பந்தரகத்து – ஆசாரக்:45/2,3
கிடக்கையோடு இ ஐந்தும் என்ப தலை சென்றார்க்கு – ஆசாரக்:54/2
வகை இல் உரையும் வளர்ச்சியும் ஐந்தும்
புணரார் பெரியாரகத்து – ஆசாரக்:70/2,3
குடி குலம் என்ற ஐந்தும் குறித்த முடிய – சிறுபஞ்:22/2
உற்றானும் அல்லானும் ஐந்தும் உணர்வான் நாள் – சிறுபஞ்:42/3
நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்தும் நண்ணின்றா பூண் ஒடுக்கும் – சிறுபஞ்:43/2
ஆய்ந்தன ஐந்தும் அரணா உடையானை – சிறுபஞ்:47/3
அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும்
தலைமகனை தாழ்க்கும் மருந்து – சிறுபஞ்:51/3,4
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும்
தாம் பல் வாய் ஓடி நிறை காத்தல் ஓம்பார் – சிறுபஞ்:53/1,2
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர – சிறுபஞ்:57/2
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் – சிறுபஞ்:60/3
பகையொடு பாட்டு உரை என்று ஐந்தும் தொகையொடு – சிறுபஞ்:83/2
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய – சிறுபஞ்:91/3
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய – சிறுபஞ்:92/3

TOP


ஐந்தை (1)

ஐந்தை அனைத்தானும் ஆற்றிய காலத்து – நாலடி:33 9/3

TOP


ஐம் (7)

நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் – ஐந்50:27/2
ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான் – திணை150:107/3
ஐம் குரவர் ஆணை மறுத்தலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:97/1
ஐம் பூதம் பார்ப்பார் பசு திங்கள் நாயிறு – ஆசாரக்:15/1
ஐம் பூதம் அன்றே கெடும் – ஆசாரக்:15/3
சான்றார் தமித்தா உறையற்க ஐம் புலனும் – ஆசாரக்:65/2
ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு – ஏலாதி:11/3

TOP


ஐம்பதும் (1)

ஐந்திணை ஐம்பதும் ஆர்வத்தின் ஓதாதார் – ஐந்50:51/3

TOP


ஐம்பாலாய் (3)

வணர் ஒலி ஐம்பாலாய் வல் வருதல் கூறும் – கார்40:11/2
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் – பழ:218/3
வளை ஒலி ஐம்பாலாய் வாங்கியிருந்து – பழ:253/3

TOP


ஐம்பாலார் (1)

வணர் ஒலி ஐம்பாலார் வஞ்சித்தல் இன்னா – இன்னா40:14/1

TOP


ஐம்புலத்து (1)

ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை – குறள்:5 3/2

TOP


ஐம்புலனும் (1)

கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும்
ஒண்டொடி கண்ணே உள – குறள்:111 1/1,2

TOP


ஐய (7)

வையம் பூண்கல்லா சிறு குண்டை ஐய கேள் – நாலடி:35 10/2
வேட்ட முனைவயின் சேறிரோ ஐய நீர் – ஐந்50:34/3
வரையிடை வாரன்மின் ஐய உரை கடியர் – திணை50:5/2
ஏனலுள் ஐய வரவு மற்று என்னைகொல் – திணை50:6/3
போந்தது இல் ஐய களிறு – திணை50:8/4
ஆற்றும்கொல் ஐய நடந்து – திணை50:20/4
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய – திணை150:17/1

TOP


ஐயத்தின் (1)

ஐயத்தின் நீங்கி தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் – குறள்:36 3/1

TOP


ஐயப்படாமை (1)

அலையாமை ஐயப்படாமை நிலையாமை – ஏலாதி:40/2

TOP


ஐயப்படாஅது (1)

ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – குறள்:71 2/1

TOP


ஐயப்படும் (1)

குலத்தின்கண் ஐயப்படும் – குறள்:96 8/2

TOP


ஐயப்பாடு (1)

ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று – குறள்:59 7/2

TOP


ஐயம் (9)

ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் – நாலடி:10 9/3
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் – கார்40:12/2
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் – குறள்:85 5/2
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் – ஆசாரக்:38/2
ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் – ஆசாரக்:38/3
ஐயம் இல் காட்சியவர் – ஆசாரக்:94/4
பள்ளியுள் ஐயம் புகல் – பழ:140/4
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/3
பிடி பிச்சை பின் இறை ஐயம் கூழ் கூற்றோடு – சிறுபஞ்:62/1

TOP


ஐயமே (2)

ஐயமே பிச்சை அரும் தவர்க்கு ஊண் ஆடை – ஏலாதி:70/1
ஐயமே இன்றி அறிந்து ஈந்தான் வையமும் – ஏலாதி:70/2

TOP


ஐயர் (1)

நல் யானை நின் ஐயர் கூட்டுண்டு செல்வார்தாம் – திணை150:22/2

TOP


ஐயரும் (1)

தருக என்றால் தன் ஐயரும் நேரார் செரு அறைந்து – பழ:338/2

TOP


ஐயன்மார் (2)

கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை – திணை150:20/2
அல்லாத என்னையும் தீர மற்று ஐயன்மார்
பொல்லாதது என்பது நீ பொருந்தாய் எல்லார்க்கும் – திணை150:88/1,2

TOP


ஐயுறவும் (1)

தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 10/1,2

TOP


ஐயுறாது (1)

ஐயுறாது ஆடுக நீர் – ஆசாரக்:10/5

TOP


ஐவகை (1)

ஐவகை நாளும் இகழாது அறம் செய்க – ஆசாரக்:48/2

TOP


ஐவர் (1)

நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை – ஆசாரக்:16/2

TOP


ஐவரால் (1)

ஐவரால் தானே வினை கெடும் பொய்யா – நான்மணி:43/2

TOP


ஐவரினும் (1)

அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3

TOP


ஐவரும் (1)

பொய் அற்ற ஐவரும் போயினார் இல்லையே – பழ:280/3

TOP


ஐவரையும் (2)

இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே – சிறுபஞ்:39/3
யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும்
சாரார் பகை போல் சலித்து – சிறுபஞ்:40/3,4

TOP


ஐவரொடு (1)

ஈர்ஐம்பதின்மரும் போர் எதிர்த்து ஐவரொடு
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/2,3

TOP


ஐவனம் (3)

பெரும் கை இரும் களிறு ஐவனம் மாந்தி – ஐந்70:12/1
அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது – திணை150:8/1
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் – திணை150:19/2

TOP